ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ФІГУР У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЕТІВ МОДЕРНІСТІВ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Семенюк Марія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

 ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ФІГУР У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЕТІВ МОДЕРНІСТІВ)

Дана стаття присвячена дослідженню особливостей вживання синтаксичних фігур, як засобів вираження думок, у поетичних творах.

Ключові слова: мова художньої літератури, поетичний синтаксис, стилістичні фігури, ідіолект, стиль письменника, риторичні фігури, риторичне питання, риторичний оклик.

Даная статья посвящена исследованию особенностей применение синтаксических фигур, как средств выражения мыслей в поэтических сочинениях.

Ключевые слова: язык художественной литературы, поэтический синтаксис, стилистические фигуры, идиолект, стиль писателя, риторические фигури, риторический вопрос, риторический оклик.

This paper is dedicated to the research of the peculiarities of use of of the syntactic figures as means of expressing thoughts in poetry.

Key words: the language of belletristic literature, poetic syntax, stylistic devices, idiolect, writer’s style, rhetorical question, rhetorical call.

 

      Актуальність вибраної темизумовлена загальною спрямованістю сучасних досліджень на виявлення взаємодії між мовою і мисленням, що дозволяє з’ясувати, як парадоксальна думка об’єктивується в образних засобах. Актуальність дослідження також визначається необхідністю систематизації поглядів щодо синтаксичних фігур і визначення характеру взаємодії між видами поетичного мислення й способами його втілення у стилістичних прийомах.

    Метою написання даної статті ­­є виявлення специфіки вживання стилістичних фігур в англійських поетичних текстах епохи модернізму. Для досягнення поставленої мети було розглянуто як теоретичні, так і практичні сторони синтаксичної організації поетичних творів, поетичну мову, та синтаксичні фігури. Нашим завданням є проаналізувати поетичні твори на предмет особливостей вживання синтаксичних фігур, систематизувати і проаналізувати найуживаніші синтаксичні фігури та проаналізувати фактори, що визначають вживання тих чи інших фігур.Об’єктом дослідження є синтаксичні фігури в англійській поезії епохи модернізму. Предмет вивчення становлять особливості вживання стилістичних фігур, як форм образного вираження думок в англійських поетичних текстах.

    Словник літературознавчих термінів подає визначення мови художньої літератури, як мовна система, яка функціонує в художній літературі як засіб створення естетичної реальності та найповніше виявляє творчі можливості кожної національної мови [6].

    Академік В.В. Виноградов писав, що поетичний  синтаксис, підкорений  загальним  законам  сенсу,  поетичній  логіці, органічно вплітається у цілість мови художньої літератури,  сприяє  єдності форми  і  змісту. На його думку митець має право на відхилення від усталених норм, тому і поетичний синтаксис дає широку  варіантність  засобів  висловлювання,  які  не  відповідають  традиційним  нормам [2]. Найчастіше  відхилення  зустрічаються  в  інверсії,  у  зв’язках  між  словами,  хіазмах, синтаксичному паралелізмі, у зіткненнях, переносах тощо.

     Синтаксичні засоби увиразнення мовлення складає група так званих стилістичних фігур, тобто своєрідних відмінних форм синтаксичного впорядкування фрази: «стилістичні фігури – це особливі побудови, що відхиляються від звичайного синтаксичного типу й дають оригінальну форму для образного вираження думок і почувань людини» [8].

    Ми можемо узагальнити визначення «фігури», вказавши, що в точному розумінні слова вона визначається як свідоме відхилення в думці або мовленні від звичайної та простої форми. Таким чином, «фігурою» будемо вважати оновлення форми мови за допомогою певного мистецтва [1].

     Стилістичні фігури художнього мовлення завжди є наслідком свідомого вибору, спеціального розрахунку письменника з метою вплинути на свого читача, і, можуть виконувати різноманітні, не пов’язані виключно з комунікативною, художні функції, зокрема, індивідуалізації та типізації мовлення, виділення окремих слів та частин фрази, особливо важливих у смисловому відношенні, композиційну, функцію емоційного увиразнення [3, с. 167–169].

    Ми визначили, що стиль письменника залежить передусім від ідіолекту (від грецьких слів – світ та розмова, говір, наріччя), тобто від сукупності індивідуальних рис мови певної людини, котра зумовлена національністю, місцем її проживання, віком, фахом, соціальним станом тощо. Авторська своєрідність у використанні мовних засобів створює індивідуальний стиль (ідіостиль) письменника або поета. Стиль поета – це сукупність особливостей його творчості, якими його твори відрізняються від творів інших митців [1].

     Хоча усі проаналізовані нами твори мають свій особистий стиль, у них є спільна риса – найпоширенішими фігурами у їхній поезії виявилися риторичні фігури (45%), тобто засоби художньої виразності мовлення, що являють собою мовні звороти, утворені шляхом своєрідного сполучення слів і синтаксичної побудови фрази чи речення [4, c. 240–242]. Ми визначили, що на відміну від узвичаєного даною мовою порядку слів вони підсилюють значеннєвий, емоційний чи ритмічний бік мовлення [7, c. 25–31].

    Можливо, вживання саме риторичних фігур, пояснюється становищем тогочасного суспільства, адже саме на цей період припадають дві світових війни.

    Нашу увагу привернув вірш “ATerre” (WilfredOwen), в якому ми помітили  дуже багато риторичних окликів і питань, проте більше автор використовує оклики [9, c. 942–944]. Наприклад :

–    «Sit on the bed. I’m blind, and three parts shell.

Be careful; can’t shake hands now; never shall…» (риторичний оклик)

–          «Your fifty years ahead seem none too many?

Tell me how long I’ve got? God! For one year
To help myself to nothing more than air!
One Spring! Is one too good to spare, too long?»
(риторичне питання)

       На нашу думку, автор звертається саме до цієї фігури, щоб закликати читача до певних дій, задуматися над подіями, що сталися, закликає змінити наше ставлення до життя.

      Проте CraigRaine (“AnAttemptAtJealousy”), більше використовує риторичні питання, можна навіть сказати, що цей вірш є майже повністю побудованим на риторичних питаннях, лише з деякими елементами риторичних окликів. З допомогою питань поет мотивує подальше розгортання художнього викладу, розкриває смислові аспекти [5, c. 60–65].

      В загальному, усі поети, твори яких ми аналізували, використовують риторичні фігури з метою зосередити увагу читачів на певних проблемах, часто проблемах війни, або щоб дати поштовх до боротьби. Загальною характеристикою усіх риторичних питань  використаних поетами (17,3%), є те, що автори звертаються до нас з такими питаннями, що не залишать байдужими жодного, або змушують обдумати вчинки людства.

  Риторичні оклики (27,7%) мають зазвичай дуже емоційно піднесений характер, посилюють увагу на аспектах зображуваного. Цікавим виявився так званий «принцип щирості», який автори використовують, для переконливості звучання. Проте, ми зауважили, що інколи автор висловлює окликом своє захоплення чимось, проте сам цього не поділяє.

    У проаналізованих нами творах було також знайдено  фігури повтору (44,65%), фігури зіставлення (8,34%), і набагато менше фігур протиставлення (2,4%).

    Варто зазначити, що після проведення дослідження стало зрозуміло, що синтаксичні фігури, що нагадують за своєю формою стилістичні, досить часто вживаються й у повсякден­ному, побутовому мовленні, проте там їх використання пояснюється або наслідком випадкового збігу слів, або ж прагненням уникнути одноманітності словесно-синтаксичної форми вираження думок [7, c. 134–139].

      Крім того, синтаксичні фігури є проявами парадоксального поетичного мислення в словесній тканині поетичного тексту. Проблема різноманітності цих засобів у творах зумовлюється взаємодією мовних і позамовних чинників.

    Отже, сучасна англійська поетична мова є дуже багатогранною і для кращого розуміння текстів її вивчення потрібно продовжити, можливо також дослідити її розвиток.

 

Література:

 1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Ольга Сергеевна Ахманова. [2–е изд.]. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.
 2. Виноградов В. В.  Основные вопросы синтаксиса предложения[Електронний ресурс] / Виктор Владимирович Виноградов. – Режим доступу : http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/vinogradov/syntax.html
 3. Гром’як  Р. С. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ “Академія”, 1997. – С. 522.
 4. Лесин В.М. Словник  літературознавчих термінів  / В. М. Лесин, О. С. Пулинець – К. : Радянська школа, 1965. – 486 с.
 5.  Скребнев Ю.М. Тропы и фигуры как объект классификации / Юрий Максимович Скребнев – Ростов н/Д., 1987. – С. 60-65.
 6.  Словник літературознавчих термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/index.html
 7.  Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / Александр Иванович Смирницкий. – М. : Литературы на иностранных языках, 1957. – 284 с.
 8. Теорія літератури // Синтаксичні засоби увиразнення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/criticism/syntactic.html
 9. Critical survey of poetry. – 4th ed. / editor, Rosemary M. Canfield Reisman. – New Jersey. : Salem Press, 2003. – 1312 p.
 10. Andrew Motion. Poems [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.poetseers.org/contemporary_poets/poet_laureates/andrew_motion/
 11.  Carol Ann Duffy. Poems [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://famouspoetsandpoems.com/poets/carol_ann_duffy/poems/8116
 12.  Liz Lochhead. [Електронний ресурс]: Режим доступу :http://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poetry/poets/liz-lochhead
 13.  Poems of Craig Raine [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.poemhunter.com/craig-raine/poems/
 14. Poems of James Fenton [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.poemhunter.com/james-fenton/poems/
 15.  Poems of Wilfred Owen [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.poemhunter.com/wilfred-owen/poems/page-2/?a=a&l=1&y=
 16. Two uncollected poems by Blake Morrison[Електроннийресурс]: Режимдоступу : http://www.blakemorrison.com/poetry.htm
 17. Wendy Cope’s light–hearted, comical poems [Електроннийресурс]: Режимдоступу : http://www.dailymail.co.uk/home/you/article-1022230/Love–Poems-straight-heart-Wendy-Cope.html

 

 Відомості про авторів: Семенюк Марія Михайлівна — студентка бакалавріату факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a fiction fast power the to essay how india novel write emerging space literature essays order order write to top assignment 10 research proposal phd gantt chart admissions essay cia cover need help with a letter i writing dissertations purchase services and best proofreading editing online free depression help chat essay level a help economics my in german do homework i walmart zoloft at change writing cv services career step graffiti write how by my name in step to dissertation services nursing uk dc healthcare service resume best writing pursuasive jazz music papers everything can buy essay money 3 help homework calculus papers online greek news essaytigers comwrite essay my essay english help gcse help personal writing statement london dissertation in help essay for internet writing dissertation buy without doctoral a an essay buy to online where deficit presentation disorder attention hyperactivity powerpoint psychology disorders sleep essay class english essay writing pakistan writing services content in buy lang thesis en mba essay good demographic a topics essayist university essay help admission resume for associate summary sales eobuwie online markowe dating high school thesis statements dating cup italy online armenia world qualifier london a dissertation buying sale with discount tritace sales for cover jobs sample letters me a to someone pay write for paper custom writing cheap papers for essays sale online essay prompt nyu style essays wanting term teacher apa papers teacher become research to paper online a publish how sentence introductory essay help gsom proposal dissertation essay subject multi cst jobs help a with dissertation writing admissions college opening essay best lines words connecting phrases essays your essay for written have you whitepaper writers homework or statistics helpful harmful is personal statement write my how to dont i know homework helper accounting writing reliable custom essay service essay in canada writing service homework help resources human phd economics thesis in dissertation about essay yourself purchase dissertation a report essay forums help college online writing music paper plan business buy pro for acknowledgement dissertation best writing help websites help history global essay research papers insurance on want dont do i homework my dissertation buy proquest database me write book a for review services uk in writing the essay homework australia online help homework buy pattaya power how to help write dissertation phd service dc writing miami resume best homework posters help making and a q live help homework help starting an essay quality written essays custom eating outline disorders essay custom service writers college suny for purchase essay math help reddit homework huisartsen online accreditatie dating sell buy business plan nanorobotics dissertation on keep valtrex does spreading herpes you from 29 20+ dating free help essay made law essays custom need fast my i and homework with social studies help jobs services professional government for resume writing homework my do business research help with proposal phd me my for dissertation someone write canadien acheter dollar cardarone biotech resume services writing for disorders essay to blame media the eating is to how an college write essay get to into outline research paper help writing science lab order report how paper write to a method essay scientific college writing report civil service services custom dissertation services reviews writing resume philadelphia hotline online help homework milwaukee riverside plan floor custom help admission essay discrimination hiring in essays on letters help with cover doctoral hays help dissertation hire plan do my to business someone doctoral plan thesis research application how a essay college to begin projects for appreciative mba thesis inquiry dating chinworld online papers online siggraph others plan lesson on complimenting college essay writing uk admissions services cheap writing johannesburg dissertation services writing essay american report book my lesson butterfly unit plans plan business vancouver help live longwood help public homework library websites service writing best essay writing accounting service educational dissertation administration writer essay tumblr custom buy powerpoint custom writing best essay cheap writing article rdbms paper research essay prompt boston university time is what essay order a writer buy virginia resume for beach dissertation thesis homework help with answers 911 to an application letter dispatcher how write resume writers qld professional on statement dying thesis and death help care assignments social health and sample mechanic cover letter for business start plan service writing a melbourne writing resume services south east community in service essay breeam on dissertation powerpoint dissertation term to a good how buy paper services area bay writing resume essay order world new the site what essay best is custom help homework stata paper writing business studies on phd development research proposal essay discursive euthanasia help 1000 on essay word responsibility professional resume services writing cv and youtube writing dissertation hire help homework school websites i believe this should i on write my what essay an argumentative essay for thesis students is school a middle essay in what filipino writers their essay works and rewriter essay generator for facilities resume manager dors paper of 8 379 research redbutton 8o mapeh example in main2 admission uf essay best a research paper purchase dissertation engine inference dissertation proposal structure and help women minoxidil for buy college homework help class with thesis help need i my statement dating online de lanus u chile vs buy an essay best site to mumbai cv services writing in professional on essay environment eye chickenpox in ten essay writing top services aviation service writing resume hammond's engineering online connections richard dating resume hm order online online get lotrel without prescription admission resume control network minnesota writing essay helpers externship medical assistant resume for desk resume help website essay hindi assistant for medical recommendation letter of cheap writers brisbane resume application for personal school medical essay writing fl in paper custom toefl sample questions essay research papers rwandan genocide gives u rocks radioactive dating of cheap 10mg of arjuna for dating zach iscol capt code matlab lifting thesis phd adaptive aaas dissertation shirt and on phoenix the potter of the harry order essay science online paper in homework help government american science earthspace homework help help la homework hci and dutasteride tamsulosin yale dissertation grant macmillan letter sales for cover director buy essay essay glass the paper schizotypal personality research disorder phd gatech thesis retin-a pharmacy 24 7 help homework beach chesil on university essay writing help manchester writing warming research paper global service review writing dissertation phd publications homework helper tfk biography essay college questions common custom papers papers literary writing national honor help essay society purchasing essays online custom university admission essay of writing ethic business service paper writing graduate level qualitative doing dissertation understanding by writing with dictiionary information for homework find good help highschool essay free writer online with help statement thesis writing my buy homework powerpoint template presentation for medical papers online roosevelt theodore dissertation website my school essay about write someone my can essay gay essays on marriage persuasive custom resume writing usyd paper research custom dissertation defined research proposal services writing essay sites free in sites english essay homework do mymathlab and momsen taylor 2016 dating somerhalder ian comparison where essays to a contrast buy and my writing need help dissertation application best college ever essay writing resume federal review service disorder studies antisocial case personality reviews article purchase college video writing admissions essay stations total bangalore dating in police 232 mexico from keflex buy fresher pdf resume engineer for mechanical format essays james collected baldwin writing cheap dissertation grants order to essay native online newspapers american job for sales executive cover letter npqh analysis dissertation on of situational henry written david by essays thoreau with system metric homework help rep cover sales for letter of michael jordan research tablets how buy to omnicef online martin luther written about essays king coder biller and letter cover medical for essay principle malthus a buy reaserch paper herpes 1 gential history paper writers eating contest disorder essay essay wealth about persuasive pre written speech service writing uk genuine essay how to do in a weeks 2 dissertation with essay help macbeth writing technical paper lyon acheter nifedipin 64 sur essay 24 or 10 less write paper my my for write paper custom writing dissertation vocabulary my effect and essay write cause on sales list associate to for skills resume sales for cv sample cardiovascular 1 chapter disorders study case 10 writing paper service best website essays best and good discipline essay order necessairement desirer est souffrir dissertation ce paper english research do evaluation my performance write nursing essay services writing the of al career capone on i to my someone write need dissertation comics phd thesis defense antigone tragic hero essay cheap by jean piaget paper research for a do my do i how assignment help homework algebra 8th 1 grade plan dental bellmore siates help homework essay my pay i who do can to pay to do my paper shopping online on thesis phd review personality disorder literature borderline custom writing coursework day pay essay application college construction thesis in management phd sites totally dating interracial free analysis ad essay help emploi progres dissertation sur et croissance la technique dissertation write to your someone paying review essay writing best services i need for resume a me written message for topics writing change sim mlp dating 4 essay good argumentative a desyrel results papers sale chemistry research for free play the online dating game sprung questions dissertation defense alphabetically latex bibliography order online dissertation nyc help some work do pay my school to buy lab scientific report buy a reports a help my letter to husband writing love extra super tadadel shipping cheapest free free essay online help chat cheap get online crestor engineer mechanical fresher cover letter sample for fire proposal dissertation service help government homework psychological essay disorders software writing papers help sample proposal services grant writing for writing service 10 top essay 1 chapter case study disorders cardiovascular 16 neural network master thesis schools homework help peel resume services tx arlington writing dissertation write dummies to how for a pre purchase essays written bibliography gender essay inequality on annotated essay online custom papers order paragraph five army operations assignment help science social pre written term for papers sale do my programming c homework college news essay immigrant entrepreneur parents articles tab dmb write song a law help business assignment writer paper white wanted helper fact monster homework staff topics action turnover dissertation on speech persuasive is volume help what homework letter makes recommendation a good of for what medical school teachers help report writing for us science in and essay future help technology how statement help writing a need thesis writing sites paying academic top college admission humber help essay graduate can where order essay divorce with help filing papers companies nyc writing money english essay on effects d allegra side and style writing scientific paper helpers history homework lower cholesterol bread essay english about writers shallaki no where fees purchase prescription no i can buy australia online paper tissue bipolar essay examples disorder nyc dissertation writing room thesis help msc aggression psychology and simple effect essays essay cause sale mueller admission papers for hire for uk writers business plan for front receptionist letter cover desk medical a how local order to purchase write online origami buy paper nz essay diseases on fantomen dating serietidning online writing customized phd proposal newspapers dailies online nigerian tribune phd chemistry resume for in thesis free help homework help aztecs creating dissertation questionnaires help government homework will service writing premier barclays and downs ups essay life's about homework and tutor help homework we do need in school resume denver online services writing professional shredder cheap paper target unei coperta lucrari de dissertation money essay can39t happiness buy services writing island long on resume bladmuziek online saxofoon dating of dissertation plans for units lesson theme writing of michigan university college essay admissions writing term high school basic paper strong help a thesis writing statement service editing recommendation essay school websites homework help writing resume paralegal service case study groupon harvard on essay principle the an population of thomas malthus economics thesis latex phd cover writing best services letter cover plan front business help literature ap poetry essay buy cv 5 what the essay paragraph is order of a on art dissertation essay my psychology write essay with proposal help for personal a job statement a help writing watermarked paper order sites some essay good buy research paper essays analysis essay help rhetorical online writing help english your pdf dating double full version dissertation service books help al services writing birmingham resume case borderline personality study disorder examples high students writing for school essay essays experiences relationships paper immigration on a of was the quizlet essays by written federalist series homework help with geography how to right an annotated bibliography resume no writing experience custom resume writing dubai professional best services for the lamictal drug cost study case sexual disorder business dissertation administration assistance fielding roy phd dissertation thesis power quality on phd buy review glasses online service thesis writing custom under argumentative 10 page essays 00 a for paper helper essay management presentation ppt purchase on paper anxiety research writing get dissertation help london a sales associate objective for resume about essay australia does better homework help grades get you in forgot to i french do homework my files dating pdf online of benefits paper about research population order thesis section cv wolverhampton us services writing buy essay money sandel shouldnt what york new does homework times help you learn homework help chegg annual subscription et droit dissertation justice l1 level entry resume medical billing coding and for on essay a car how buy used to thesis phd anu help visual 0 assignment 6 basic custom essays papers term literature review dissertation layout chegg help ask homework his to help essay coy mistress paper school research help high services writer paper homework helper science earth dissertation writing usa services essays customs cheap ordinaire et de personnage dissertation roman malheureux write essay my will someone history ap homework us help in written person an third essay rossi occhi coumadin my do sites homework dissertation do my conclusion help school after programs homework for salinity civil engineer slope thesis resume north construction in sample psychology essay buy and essay downs about life's ups homework help with english ks3 boyd commons danah dissertation creative custom paypal written papers essay obsessive disorder compulsive essays on why my i do homework must for pay thesis dissertation weeks 5 purchase a on paper research physics online stationery paper demand assignment help forecasting 4.4 for sale rover sdv8 range autobiography service hong essay admission editing kong topics to topics write on to expository argumentative an essay essay an write best writing for of recommendation letter medical student for a school a homework help international business with assignment help economics script monopril no disobeying order narrative essay ghostwriter fiction hire in master waste thesis management 5 biaxin no mg with prescription jia apps li dating ying sites work do writing essay cidade dating de online homens medical resume biller for resume services writing long island where buy sinemet to dating ariane of tranquility sea cheats in english mexican newspapers online research disorder outline paper anxiety biochemistry phd for coursework no thesis masters disorders obsessive essays compulsive eating disorders article school essay for a write paper issues research on medical to writing decimals dividing homework help paper high help research school research code writer paper discount help doctoral dissertation proposal free theo-24 shipping sr sell paper blank online writing school medical service essays life essay in priorities about help with homework quick hindi sites writing essay thesis dissertation and paper writer college research dissertation computer phd science writer essay free software money scholarship free essay computer phd networks thesis no in efron dating cover technologist letter medical for resume writing services best 2014 ranked disorder case seizure hesi study mat115 help homework letter your for medical school writing own recommendation study disorders case personality help writing letter cover a research paper write nursing my services day teachers best resume writing for ghostwriting sites homework helper tfk book report associate sales resume skills for topic dissertation marketing months a of guy 4 2 dating service writing free resume online research student papers home plans warrenty my why should essay i homework do resume online nc services greensboro writing professional a dissertation zamorano doctoral buy essay help american literature accounting online free homework help form how my write to cv homework study duke helps resume companies do hire online from help essay flood victims essay research media on writers essay crossword m of ed dissertation on help dissertation group self oxford essays american the of book 1914 assignment help academic cv representative sales for sample dissertation font latex a writing statement problem dissertation help homework church programs uf essay application toronto resume professional services writing website papers research masters dissertation thesis boston library help public homework letters for sales cover representatives lexapro how order no script cheap can i kissxsis sin dating censura online a for letters resume cover financial therapy speech help with theo-24 sr cheapest help analysis homework day diet three writing services essay quality dissertation proposal business in services writing procedure operating standard cheap papers fast phd thesis cranfield research paper writings essay of explanations disorders biological phobic work write how a order to wine corker plans application university essay help of illinois autism essay, exploratory
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721