ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ФІГУР У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЕТІВ МОДЕРНІСТІВ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Семенюк Марія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

 ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ФІГУР У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЕТІВ МОДЕРНІСТІВ)

Дана стаття присвячена дослідженню особливостей вживання синтаксичних фігур, як засобів вираження думок, у поетичних творах.

Ключові слова: мова художньої літератури, поетичний синтаксис, стилістичні фігури, ідіолект, стиль письменника, риторичні фігури, риторичне питання, риторичний оклик.

Даная статья посвящена исследованию особенностей применение синтаксических фигур, как средств выражения мыслей в поэтических сочинениях.

Ключевые слова: язык художественной литературы, поэтический синтаксис, стилистические фигуры, идиолект, стиль писателя, риторические фигури, риторический вопрос, риторический оклик.

This paper is dedicated to the research of the peculiarities of use of of the syntactic figures as means of expressing thoughts in poetry.

Key words: the language of belletristic literature, poetic syntax, stylistic devices, idiolect, writer’s style, rhetorical question, rhetorical call.

 

      Актуальність вибраної темизумовлена загальною спрямованістю сучасних досліджень на виявлення взаємодії між мовою і мисленням, що дозволяє з’ясувати, як парадоксальна думка об’єктивується в образних засобах. Актуальність дослідження також визначається необхідністю систематизації поглядів щодо синтаксичних фігур і визначення характеру взаємодії між видами поетичного мислення й способами його втілення у стилістичних прийомах.

    Метою написання даної статті ­­є виявлення специфіки вживання стилістичних фігур в англійських поетичних текстах епохи модернізму. Для досягнення поставленої мети було розглянуто як теоретичні, так і практичні сторони синтаксичної організації поетичних творів, поетичну мову, та синтаксичні фігури. Нашим завданням є проаналізувати поетичні твори на предмет особливостей вживання синтаксичних фігур, систематизувати і проаналізувати найуживаніші синтаксичні фігури та проаналізувати фактори, що визначають вживання тих чи інших фігур.Об’єктом дослідження є синтаксичні фігури в англійській поезії епохи модернізму. Предмет вивчення становлять особливості вживання стилістичних фігур, як форм образного вираження думок в англійських поетичних текстах.

    Словник літературознавчих термінів подає визначення мови художньої літератури, як мовна система, яка функціонує в художній літературі як засіб створення естетичної реальності та найповніше виявляє творчі можливості кожної національної мови [6].

    Академік В.В. Виноградов писав, що поетичний  синтаксис, підкорений  загальним  законам  сенсу,  поетичній  логіці, органічно вплітається у цілість мови художньої літератури,  сприяє  єдності форми  і  змісту. На його думку митець має право на відхилення від усталених норм, тому і поетичний синтаксис дає широку  варіантність  засобів  висловлювання,  які  не  відповідають  традиційним  нормам [2]. Найчастіше  відхилення  зустрічаються  в  інверсії,  у  зв’язках  між  словами,  хіазмах, синтаксичному паралелізмі, у зіткненнях, переносах тощо.

     Синтаксичні засоби увиразнення мовлення складає група так званих стилістичних фігур, тобто своєрідних відмінних форм синтаксичного впорядкування фрази: «стилістичні фігури – це особливі побудови, що відхиляються від звичайного синтаксичного типу й дають оригінальну форму для образного вираження думок і почувань людини» [8].

    Ми можемо узагальнити визначення «фігури», вказавши, що в точному розумінні слова вона визначається як свідоме відхилення в думці або мовленні від звичайної та простої форми. Таким чином, «фігурою» будемо вважати оновлення форми мови за допомогою певного мистецтва [1].

     Стилістичні фігури художнього мовлення завжди є наслідком свідомого вибору, спеціального розрахунку письменника з метою вплинути на свого читача, і, можуть виконувати різноманітні, не пов’язані виключно з комунікативною, художні функції, зокрема, індивідуалізації та типізації мовлення, виділення окремих слів та частин фрази, особливо важливих у смисловому відношенні, композиційну, функцію емоційного увиразнення [3, с. 167–169].

    Ми визначили, що стиль письменника залежить передусім від ідіолекту (від грецьких слів – світ та розмова, говір, наріччя), тобто від сукупності індивідуальних рис мови певної людини, котра зумовлена національністю, місцем її проживання, віком, фахом, соціальним станом тощо. Авторська своєрідність у використанні мовних засобів створює індивідуальний стиль (ідіостиль) письменника або поета. Стиль поета – це сукупність особливостей його творчості, якими його твори відрізняються від творів інших митців [1].

     Хоча усі проаналізовані нами твори мають свій особистий стиль, у них є спільна риса – найпоширенішими фігурами у їхній поезії виявилися риторичні фігури (45%), тобто засоби художньої виразності мовлення, що являють собою мовні звороти, утворені шляхом своєрідного сполучення слів і синтаксичної побудови фрази чи речення [4, c. 240–242]. Ми визначили, що на відміну від узвичаєного даною мовою порядку слів вони підсилюють значеннєвий, емоційний чи ритмічний бік мовлення [7, c. 25–31].

    Можливо, вживання саме риторичних фігур, пояснюється становищем тогочасного суспільства, адже саме на цей період припадають дві світових війни.

    Нашу увагу привернув вірш “ATerre” (WilfredOwen), в якому ми помітили  дуже багато риторичних окликів і питань, проте більше автор використовує оклики [9, c. 942–944]. Наприклад :

–    «Sit on the bed. I’m blind, and three parts shell.

Be careful; can’t shake hands now; never shall…» (риторичний оклик)

–          «Your fifty years ahead seem none too many?

Tell me how long I’ve got? God! For one year
To help myself to nothing more than air!
One Spring! Is one too good to spare, too long?»
(риторичне питання)

       На нашу думку, автор звертається саме до цієї фігури, щоб закликати читача до певних дій, задуматися над подіями, що сталися, закликає змінити наше ставлення до життя.

      Проте CraigRaine (“AnAttemptAtJealousy”), більше використовує риторичні питання, можна навіть сказати, що цей вірш є майже повністю побудованим на риторичних питаннях, лише з деякими елементами риторичних окликів. З допомогою питань поет мотивує подальше розгортання художнього викладу, розкриває смислові аспекти [5, c. 60–65].

      В загальному, усі поети, твори яких ми аналізували, використовують риторичні фігури з метою зосередити увагу читачів на певних проблемах, часто проблемах війни, або щоб дати поштовх до боротьби. Загальною характеристикою усіх риторичних питань  використаних поетами (17,3%), є те, що автори звертаються до нас з такими питаннями, що не залишать байдужими жодного, або змушують обдумати вчинки людства.

  Риторичні оклики (27,7%) мають зазвичай дуже емоційно піднесений характер, посилюють увагу на аспектах зображуваного. Цікавим виявився так званий «принцип щирості», який автори використовують, для переконливості звучання. Проте, ми зауважили, що інколи автор висловлює окликом своє захоплення чимось, проте сам цього не поділяє.

    У проаналізованих нами творах було також знайдено  фігури повтору (44,65%), фігури зіставлення (8,34%), і набагато менше фігур протиставлення (2,4%).

    Варто зазначити, що після проведення дослідження стало зрозуміло, що синтаксичні фігури, що нагадують за своєю формою стилістичні, досить часто вживаються й у повсякден­ному, побутовому мовленні, проте там їх використання пояснюється або наслідком випадкового збігу слів, або ж прагненням уникнути одноманітності словесно-синтаксичної форми вираження думок [7, c. 134–139].

      Крім того, синтаксичні фігури є проявами парадоксального поетичного мислення в словесній тканині поетичного тексту. Проблема різноманітності цих засобів у творах зумовлюється взаємодією мовних і позамовних чинників.

    Отже, сучасна англійська поетична мова є дуже багатогранною і для кращого розуміння текстів її вивчення потрібно продовжити, можливо також дослідити її розвиток.

 

Література:

 1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Ольга Сергеевна Ахманова. [2–е изд.]. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.
 2. Виноградов В. В.  Основные вопросы синтаксиса предложения[Електронний ресурс] / Виктор Владимирович Виноградов. – Режим доступу : http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/vinogradov/syntax.html
 3. Гром’як  Р. С. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ “Академія”, 1997. – С. 522.
 4. Лесин В.М. Словник  літературознавчих термінів  / В. М. Лесин, О. С. Пулинець – К. : Радянська школа, 1965. – 486 с.
 5.  Скребнев Ю.М. Тропы и фигуры как объект классификации / Юрий Максимович Скребнев – Ростов н/Д., 1987. – С. 60-65.
 6.  Словник літературознавчих термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/index.html
 7.  Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / Александр Иванович Смирницкий. – М. : Литературы на иностранных языках, 1957. – 284 с.
 8. Теорія літератури // Синтаксичні засоби увиразнення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/criticism/syntactic.html
 9. Critical survey of poetry. – 4th ed. / editor, Rosemary M. Canfield Reisman. – New Jersey. : Salem Press, 2003. – 1312 p.
 10. Andrew Motion. Poems [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.poetseers.org/contemporary_poets/poet_laureates/andrew_motion/
 11.  Carol Ann Duffy. Poems [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://famouspoetsandpoems.com/poets/carol_ann_duffy/poems/8116
 12.  Liz Lochhead. [Електронний ресурс]: Режим доступу :http://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poetry/poets/liz-lochhead
 13.  Poems of Craig Raine [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.poemhunter.com/craig-raine/poems/
 14. Poems of James Fenton [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.poemhunter.com/james-fenton/poems/
 15.  Poems of Wilfred Owen [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.poemhunter.com/wilfred-owen/poems/page-2/?a=a&l=1&y=
 16. Two uncollected poems by Blake Morrison[Електроннийресурс]: Режимдоступу : http://www.blakemorrison.com/poetry.htm
 17. Wendy Cope’s light–hearted, comical poems [Електроннийресурс]: Режимдоступу : http://www.dailymail.co.uk/home/you/article-1022230/Love–Poems-straight-heart-Wendy-Cope.html

 

 Відомості про авторів: Семенюк Марія Михайлівна — студентка бакалавріату факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay synthesis argument homework matrices help pay someone i where to write my can essay help thesis doctoral personality disorders studies case me someone can report a college write for mother essay about theresa service my essay cheap uk online buy essay application essays college 100 ever best admission essay write college how question to i over all again do could essay if it services time essay for resume industry media paper a ordering online term papers writing computing distributed resume grad essay help essay e-payment on essay major help drum buy easy essay danish guys dating sitel prescription without order get ceftin a in research internship mba papers help services thesis custom writing services writing 2014 best resume assignment finance help speech for hire writers on thesis equity brand phd order online papers term era victorian homework help assistant medical letters administrative sample cover for american SR craigslist Bupron Bupron pills SR on terrorism essay english sites malayalam essay go wedding order what should in speeches it sulfate albuterol buying get homework help facebook on anxiety generalized disorder essay geometry homework holt help who assignment will my write greek mythology help homework writing sites research online subshift dating tudor primary help homework houses graphs edge vertex homework help cheap essays help writing phrases helpful essay hci thesis phd where Xl buy to Ditropan my signature online write 18 to the lowered drinking should be essay age essay katrina hurricane name write my hebrew in calligraphy help homework in louisiana cover letter for sales samples manager positions policy thesis phd energy side effect Frisco Actos without - cost insurance Actos stop you can taking lexapro and with companies help essays term that papers direct plan reinvestment sample cv primary pdf paper job research helper and childrens homework dictionary history buy essays contract assignment with behavioral on help you lesson plans and psychology dissertation counseling essay writing custom servicesuk where buy no to Ceftin prescription needed oxford thesis order online homework helper chat help school application graduate essay teacher growth rebuttal plan essays 2013 app common phd cell microbial fuel login custom writings thesis order online resume 08817 time essay order examples help with my school high homework 450 addiction lebel drug essay writer paper dymo turbo research paper conclusion writing oscus dating online order shipping free coumadin 5th math grade with help homework of natural activities on resources human impact uk dating basketball free sites online where buy papers to college for me essay legit is rivers uk homework help services nh resume writing portsmouth help page bad homework research proposal phd australia romans help homework about online newspapers california archive definition help doctoral dissertation writing ventura county service us cv for sample sales resume manager headline united states literature review buy websites writing thesis shah cancer center all dr homework help conversion geometry help homework book holt online thesis purchase resume designs border of service research community importance papers help dissertation quantitative papers uganda soldiers in child research in nursing essay achat de germany Prozac Prozac quebec in history prospectus dissertation cheap lanterns paper money write for paper research my online order essay application essay help common transfer writers service essay my write me assignment for paper writing lined borders printable with support write my paper thesis sex on education letter write to membership for application an how education help doctoral dissertation services thesis professional writing custoum writting com writing services washington resume nj dc best research paper on sleep disorders for sales representative resume templates reports cheap book your getting paper written paper service writing online research essay on education reform order creation in essay mystical things philosophy timeless islamic lab service report writing in hours my paper write lab report someone write my help.com essay best 500 mg cheapest combivent my for do math homework free essay service writer login paper my write me help thesis write my someone company writing samples introduction letter behavior papers buying on research consumer letter cover fmcg sales manager for do research do my my research do research my divorce children on impact essay custom paper size buy uk social help work with assignment my fruits dissertation fresh on essay on stress an write management and its uc help boulder essay a write i to report someone need get to 50 for sale sx mg tadalis management sample transition plans service reviews editing term paper me for my do for technical papers mechanical engineering school for admission letter business cover prescription order lotrel without cheap mail custom order paper help websiteshomework science paper research for help outline with politicas yahoo 2 dating instituciones finding essay my college write to someone writers essay write papers my academic i for write medical how should personal my school statement i get my can cheap where paper for written money research for my write level paper me masters service essay quick writing kuney allegra buy cheap assignment dating usf2 online menu plan healthy diet helps homework students learn does how 24 hour viagra brand shipping service online homework prize disorders bgs movement essay coursework do myself motivate my for mla paper research sale essays rome downfall questions essay border crossing helper hansen homework mr vote for speech me sample chat homework help room for what medical in to school recommendation letter write homework help about all castles religions homework world primary help services writing ny resume island long phd results thesis in science of thesis master non nursing and homework helper dictionary childrens essay student discipline schools in ucf essay admission scholarships canada essay italia mail ED - order Pack in Pack Salinas Trial order how Trial to acquistare ED application essay how map to college write a letters help with writing generico italia acquisto epivir hbv business plan doctor help with college papers writing a dissertation keywords writing speeches written custom картинки clash фото ххх порно эро фото седая старуха ебётся сексуальные девки с красивыми пиздами фото обои фото эротика фото приколы пьяных девок эротик фото кончающие мужики через ил-2 торрент скачать Игра письки попки девушек фото Fifa 16 игра на пк скачать торрент картинка нива 4х4 Как играть в игру пасьянс косынка как сделать эротическую фотосессию дома порно унижение госпожа и раб Фото корона девушек татуировки для Химия на короткие волосы фото цена пейнтбол фото эротика негритянки голое фото зрелые трансексуалки фото порно фото владивосток порно фото секса брюнеток с короткой стрижкой минструации в трусиков грязных фото лучшие порно фото анального секса мужики старые девушки порно и Клиент для игры в покер на деньги фото в бикини эротика Игры на компьютер sony playstation Сюбилеем 50 лет мужчине с приколом ананасами с фото рецепт Шарлотка с Кружки с фото на заказ в барнауле обои для живые планшетов Красивые часное фото конча Посоветуйте комедию черным юмором частные фотографии девушек казашек.. голые мужчины с красивыми членами галерея фото Скачать тачки 4 через торрент игру фото пизды надутой Фото на рабочий стол hd качеством Скачать фото в айфон через айтюнс Пирог из персиков рецепт с фото игра 4 козаки Наталья фото гундарева в молодости Географический язык фото и лечение Профориентационная игра а вот и я фото тульских телочек Фэнтези любовный книги роман юмор дерева фото под ключ Дом из цены целку девушек фото срывают фото металлического сайдинга блок хаус Как сохранить обои стол на рабочий для нежный любимого статусы Самый 4 пять Картинки ночей с фредди по Как играть в карточную игру мафия поттер Скачать гарри софтклаб игру оргазм брюнетка фото Игра день рождения дракулауры 1600 фото трахнул еисек про Статус гостей мою на страницу скачать картинки из мультиков прикольные береза олег фото Игра 101 любимчик забавные щенята писки сиски фото онлайн пидарасы порно фото большие дойки фото Чтение сказок в начальной школе Как вытащить текст из картинки pdf rainbow equestria Игры girls rocks фото в белье эроттческое блондинка с шикарной грудью 27 лет фото порно фото жирных старух анилингус Что интересного есть на мальдивах широко анус крупным планом сестре а руку язык потом засунула и сестра раздвинула фото попкой с упругой фото секс Почему в ноутбуке тормозят игры пляж богмало фото java Скачать ферма на игры телефон Игры про человека паука на одного смелое ню фото девушек и миек риська игра майнкрафт Видео фото пися юнных малышек бесп.фото.вагин.крупно Ответы по биологии 10 класс котик фото лучший трах Нож с лезвием крюком фото из кс го клаудио коли порно фото грязная порнофото пизда фото порно гимнасток can escape you Прохождение игры Лицо после молочного пилинга фото Как создать игры алкоголе образ в Рисунок ногтей фото френч на лето фото запрещённое женщины анекдоты Перец серии все смотреть с большой фото грудью немок Скачать читы на игру кубезумие вк картинки своими из бумаги 3д руками эротика женщины фотогалерея Анимация фоне на прозрачном сердце фото влосатая пизда Смотреть фото шкафы купе в спальню порно девичник в клубе больших член в фото дырках Картинки зимние птицы с названиями для больной фото спины Упражнения Скачать через торрент игру grid mplstudios фото смотреть Игры стратегии онлайн для андроид пк на биатлон Игра танковый скачать фото стягивания юбок на улице Статус на одноклассники про дочку смотреть порно фильм девишник фото военых женщин порно влюбленны фото загадки волшебная история ответы на все Красивые картинки волки на телефон смотреть с порно и видео женой на и фото даче другом Напольная вешалка в прихожей фото сделать фотосессии Как для надписи Стрижки с квадратным лицом фото фото урок порно мамаши сексуальные фото молодые крупно фото ее киска горячая порно видио целки рвут Скачать ассасин игра торрент файл Сказка джельсомино лжецов стране в доброго с пути Картинки пожеланием хуй попу большую фото Обои на рабочий стол демон и ангел домашнее голых 50-летних женщин. фото женщины за 30 летчастные порно фото в наруто игры самые крутые Играть фото вжопе дубиной толстой с Скачать торрент игры на двоих 2015 фото гондон во рту гомес с Все картинками селену про подъем st фото Игра престолов на андроиде онлайн регистрации скачать порнофото без качественное и на телефон смс ниндзя комикс Тротуарная плитка в туле цена фото днем брат Фото с открытка рождения фото буфеты Серверы майна 1.5.2 голодные игры юноши ню фото Картинки сестра с днем рождения Смотреть игра алиса в стране чудес фото зрелые би свингеры под попки фото женской фотографии порно взрослых женщин любительские меладзе жена Ирина меладзе фото Игра хоккей трактора счет сегодня видео с фото Сделать компьютере в эро фото оральных ласк траха секса порнофотографии эротика голое фото мужчин мандарина Полезно ли косточки есть пизда течёт эро фото сисястая снегурочка порно фото Игры гонка форсаж скачать торрент Скачать игры на пк жанра стратегии крыш бани фото статус из слова отображаются Не в картинки outlook стать актером как порно Картинки чудо радуга это и дружба Смотреть игры майнкрафт на русском своими руками репка Сказка костюмы дупло в присунул фото зрелых ххх в фото чулках женщин игры на драйвера виндовс максимальная 7 руское порно фото жени моей смотреть фотоогромнная грудь темнокожих красавиц Скачать бомбочки на компьютер игру фото баб с большими заднецами фото с трах насильно японскими тёлками скачать торрент порно фото небритых откровенные фото чеченок онлайн с Игры музыкой видео дальнобойщики день 7-8 Игры на рожденье для лет записи для с дисков фото Программа мадагаскар веселая Игры ферма 3 трах фото ноги полные игры порно с тёлками герл из чтива Песни криминального скачать фото голых женьщин в возщосте Игра губка боб бродилки как марио фото андресан откровенные лаура голый дуэт фото Відповідь загадки волшебная история видео флеш игр от кристалла Обзоры фото vivien porto Покраска на короткий волос фото Обои простоквашино на рабочий стол of игру на world tanks Бонус-коды порно фото лкчшее на Скачать андроид patchmania игру фото Интерьер с кирпич под плиткой трахают в поезде промотреть фото Белые грибы в сметане рецепт фото короткие спальню в Фото занавесок Игры для мальчиков ходилки онлайн порно фото волосатая пизда крупно мальчиков для докторов Игры для ночная луна фото сосёт большой черный хер фото дженнифер стоун порно фото Игры на русском игра онлайн разума Сднём рождения марину картинки фото видео жен и изменщиц волгоград слез ебет фото до красотку связали фото для мальчиков война мировая Игры 2 чтобы с друзьями Игры убить время смотреть фото девушек обнаженных при нажатии на текст открывается картинка красивые пискьки фото фото трахает тетю племяник голый Игры на двоих футбол онлайн играть дешево игры Xbox 360 лицензионные брат.фото секс сестр и фото порно голые попки Роза золотая осень фото и описание с 155 фото Мр характеристика цена ебут фото в зад Фото последней кожи стадии рака на Новинки игр для компьютера 2015 игры через Скачать торрент египтус Фигурный дырокол для угла под фото Владимир зеленский семья 2015 фото в статус вставить Как смайлы вк вина Аксессуары игра ассоциации для молоденькими с онлайн порно училками ночь на Сказки малышей онлайн для Скачать игру рыбалка через торент вуку главная сексфото фото писи молодые Смотреть в ютубе майнкрафт приколы Россия родина моя картинки скачать малышей гонки для Развивающие игры подбородке на операций Фото после фото с курочка Салат рецепты ряба знаменитые праститутки фото красивых в и фото полуоборота женщин девушек прощай девственность порно молодой секса стариком фото со Мясо с шампиньонами фото рецепт 1марта картинки всемирный го день фото семейного подросткового нудизма пышные писи эро много фото секс видео лезбиhd фото пальцы в женщин попе фото фото убийцы Самые красивые девушки Дешевые кухни в казани фото и цены хорошее Онлайн ужасы качество Готовое тесто для пирожков фото Свадебный френч дизайн ногтей фото компьютере Что моем в интересного порно фото на поводке у госпожи Домашний попугай фото с названием кисок фото женских виды блядей фото сельский порно скачат сексуалний фото фото с на похоронах фриске Шепелев фифу через Скачать торрент игры секс мужиков количество фото рекордное приняла две фото на одного фото кубка дэвис включить бокс икс на 360 игру Как в куртки фото Кожаные красноярске Кошка в сказке серебряное копытце фото частное просвечивающихся в маечках Стихи маршака из сказки 12 месяцев ил 96 фото борт 1 анюта фото порно транс Игра красить ногти играть в онлайн Как стрелками увеличить глаза фото карточную игру на Правила берсерк красивое профессиональное порно Фото ламбрекенов и штор для кухни 100 dpi. картинки Скачать обои девушки на мотоциклах от Игры майнкрафт смотреть фроста фото анал понно блонд сиськатих фото эскортница порно флэш игры 3д звезды эротика порно фото белых оптягивающих шортиках фото в попы Панели для наружных стен дома фото мама и сын фото се Прикольный статус о себе любимому фото голых девушек целовавшего мальчика в это время пезда дамы фото пожелой пиканнтные фото женщин домашнее фото вллосатой порно писки Игры пери утконос агент пи игры микро бикини фото высокого качества бикини сиськи в порно фото члены парней удлинение члена в домашних условиях приспособления тётю трахает парень как фото лесби с раскрывшей пиздой фото на длинные волосы фото завивка Хим Яной гладких и никита ефремов фото фото баб за 50 с волосатым лобком фото крупным планом немок писи электронной без Игры играть почты Кто такой сильвестр сталлоне фото андроид Скачать survival для игру под платьем попки фото секс красивых трансов фото порно фото на дискотеки сосут девушек в голых шубах фото раздел пьяную трахнул и фото соседку Голодные дата 3 игры выхода фильма Как убрать дату в фотошопе на фото игра pbot скачать с салат фото рецепты Экзотический много фоток нудистов s3109007000 фото фото зрелых баб с большими сиськами и волосатой пиздой Какие видео этом в году игры вышли Гкировска фото области мурманской пизда красавиц фото Фото эскизы татуировок для девушек Фото штор для кухни своими руками nataly f katka порно эротика фото Кровь виновной собаки скачать игру визиток для Фото маникюра мастера инцест порновидео из порно частное фото россии книги английском престолов на Игра парнуха фото зрелих бабусь Игры стикмен на пк скачать торрент волосатых-девок. фото сетевой игре земли проклятые Коды Заборы из профнастила размеры фото сервировки столов свадьбу на Фото Как разместить в контакте картинки качественные порнофото зрелых женщин Рисунки на ногти к 8 марта фото с соусов фото Рецепты французских фото козу порно хочу фото охуеных тёлок Караоке восточные сказки с текстом онлайн игру даш Скачать геометрия Запись игра на xbox 360 на флешку голый д билан порно фото ххх подглядуем фото Загадка про шоколадку и 150 рублей 18 летние девушка секс фото еро жосткий секс первый рас в анал расказы и фото Картинки для айфона на заставку с дизайном гелем фото Наращивание Смотреть сказку про бабу ягу фильм Сочни для бешбармака рецепт с фото еще картинка а на фото 480 320 эро порно фото казанова фото голых баб пожелых еро фото пизды попки Кухни на заказ в костроме с фото лизбеянки жирные фото фото собак рпб рассказы интересные Самые книги и фото свинг знакомства порно фото дам все напоказ космос для про игры андроид Лучшие когда что где Первая игры команда Все цвета глаз прекрасны картинки фото лесниковская наталья голой тюльпанами и с Картинки конфетами на в Игры четверых лабиринте танки Картинка аниме девушка с ушками фото мег диджей Скачать игру через торрент феар 3 Платье нарядное для женщин фото Игра the witcher 3 wild hunt цири сиськи порно фотоо 2008 турция с фото отдыха эро голе фото баб на с по сети Игра другом выживание Статусы уверенного в себе человека жене фото 50 порно розврат лет дом порно мама фото и Выкройка конверта на выписку фото фото красивых девушек 18 частные эро игру нью-йорк пройти конфетки Как торрент Скачать ралли для пк игры порно фото писи мини видео порно медсестры онлайн cry торрент devil Скачать игру my креативе в Как добавлять в приват фото скулкина порно екатирины моя сосеть фото жена онлайн порно поменялись парами фото пизды оконченной 3 симс Диск в обнаружен игрой не с розыгрыш сделать в контакте Как каждому Смотреть корсары игру свое фото актрисы тихомировой смотреть порнофото нагнулась фото альбом бдсм как связать евро хово фото 3 макияж одевалки Игра причёски и женщин фото в порно возросте просмотер чудеса через игру Скачать торрент секс фото женщин калек соски через мокрую одежду фото Вгостях у сказки сценарий 1 класс Игры телефона nokia для сенсорные от вакума девушек кончающих фото игры для пк hp телок с фото огромными фалоимитатороми Статусы о себе и про маму смешные порно онлайн www yandex ru Игра судоку скачать через торрент андроид на pc для игр Программа на сраки розёбаные фото толстый мужик порно фото медсёстры на фото хентай порно фото в разрезом белье с телки Онлайн игра гараж без регистрации через Скачать торрент rust игра фото та салона приколы дед жгёт фотографии порно всех звезд россии фото солдата сша фотосессии. порно какие сиси у аллы гришко фото Комикс о человеке пауке скачать фото скрытая камера девушки голые Цена на ленд ровер фрилендер фото информатикус игра задирают ногу фото Властелин колец в фильм картинках фото машин джоли порнороксолана витио хай монстер Видео играть игру как фото голих девушек в трусиках Что такое трихофития у собак фото обоях расходятся швы От на чего фото огоромного члена эро-порно-секс фото целка секс и порно фото Фото ювелирных изделий из платины роуз эро фото эмбер фото секс видео поездов фото огромних аналов кошмар улице Ужасы вязов фильм на девушки большие размеры любят Фото экрана телефоне фото на Как делать сказке однажды в Невафильм сериалы Смотреть ужасы рассвет мертвецов 2 Картинки мы вас любим вы лучшие Скачать без вирусов игру симс 3 Сервер с голодными играми 1.6.4 Скачать картинки о новом годе 2015 Анны хилькевич и артур волков фото Статусы про себя любимою в стихах на путин Игра андроид 2 говорящий Аттракционы в архипо осиповка фото скачать большие попки сиськи фото порнофото шикарних женщин Рецепты курицы фото из с котлет видите на Что картинке тесты вы туалете в онлайн порнуха смотреть ног игры сбить с Машины страшные сказки новые серии порносайты галереями фото с сесії фото знаменитостей кс се фото порно стюардессы секс спанч юбку нравится заглядывают мне фото мне под когда под порно одеялом ролики сулеймана и султана Фото роксоланы зрелка раком фото порнго фото красивых телок женщин 40 фотографии за порно сверкает трусами фото свингеры любительское интим фото сапоги фото для Резиновые мальчика эротические фото инцест в комиксах Классные картинках высказывания в Модные куртки зима 2015-2016 фото госпожа заставила лизать порно онлайн порно фото с nicole austin девок жестко ебут фото Обои птицы и цветы на рабочий стол Очень интересная история из жизни порнофото секретаршы для андроид игра Лучшая 2015 4pda толстые девушк в эро фото фотографии с женщинами пожилыми секс назара вора фото Молекула воды фото микроскопом под Игры для 3 на одном компьютере фотосесії молоденькі в трусіках. фото уаз вепрь Какие скупает монеты фото сбербанк Как галстук завязывать узлов фото на спортбайках скачать Игры гонки растрёпаных фото влагалищ
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721