Особливості використання проективного дзеркального малюнку як методу роботи з сімейними проблемами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті розглядається та аналізується зміст поняття проекція,   проективний малюнок. Вивчаються способи психологічної       роботи з сімейними проблемами за допомогою методу проективного дзеркального малюнка та можливості інтерпретації готового проективного матеріалу.   

Ключові слова: проекція,проективний дзеркальний малюнок, сімейні проблеми.

The article considers and analyzes the concept of the term projection, projective picture. The means of psychological work with family problems and possibilities to interpret ready projective material are being studied  with the help of projective mirror picture method.

Key words: projection, projective mirror picture, family problems.

Сім’я відноситься до числа тих явищ, інтерес до яких завжди був стійким та масовим. Для суспільства питання про знання цього соціального інституту та вміння направляти, керувати ним, має першочергове значення вже тому, що від його стану значною мірою залежить відтворення населення, створення та передача духовних цінностей.

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що сучасна сім’я, будучи невід’ємним чинником розвитку й соціалізації будь-якої людини, сьогодні перебуває в кризі. Так, сімейні стосунки в останні десятиліття змінюються під впливом багаточисельних внутрішньосімейних, соціально-демографічних та інших факторів, що зумовлюють трансформацію ціннісних орієнтацій та поглядів на шлюб та сім’ю. Загострення соціокультурних суперечностей між традиційними та сучасними установками і стереотипами шлюбно-сімейних стосунків, зміна в системі соціальних ролей, загальноприйнятих норм  призводить до частішого виникнення сімейних проблем та  конфліктів.

Саме тому розуміння сутності терапевтичних та корекційних прийомів, методів роботи з сімейними проблемами може дозволити проводити профілактику і врегульовувати їх.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше був застосований метод прогресивного терапевтичного дзеркального малюнка та доведена його ефективність як засобу роботи з сімейними проблемами;

Предмет дослідження – зміст та форми психологічної роботи з сімейними проблемами за допомогою методу проективного дзеркального малюнку.

Стійкий інтерес психологів до проективних методів діагностики та корекції зберігається вже понад півстоліття. Різні проективні методики широко використовуються в практиці дослідження особистості в усіх сферах сучасної психології.

Поняття проекції (від лат. projectio – викидання) у його психологічному значенні вперше з’являється в психоаналізі, у концепції захисних механізмів і належить, як відомо, 3. Фрейду. Так, він розрізняв первинні процеси (уява, сновидіння, марення), в яких виражаються глибинні несвідомі тенденції особистості і вторинні (мислення сприймання та ін.), в яких реальний світ відображається більш об’єктивно [11, 129].

Первинні процеси (фантазія, творча діяльність) розглядались як самовираження несвідомих потреб і мотивів особистості. Саме ідея фантазії найбільше вплинула на створення проективного підходу в психоаналізі, оскільки розумілась як компенсація незадоволених бажань та їх галюцинаторне здійснення, забезпечувала катарсичний ефект завдяки об’єктивації нездійснених бажань у творчій діяльності.

Тобто, проекція – це не що інше, як процес і результат усвідомлення і породження значень, які полягають у свідомому і несвідомому перенесенні суб’єктом власних якостей або станів на зовнішні об’єкти [5, 18]. Саме такий зміст терміну «проекція» лежить в основі створення проективних методик  та арт-терапевтичного засобу роботи з проблемою – проективного  малюнка.

Психологи давно помітили, що психомалюнок через свою глибинно-психологічну спрямованість дозволяє досліджувати внутрішні характеристики особистості людини. Малювання виступає творчим актом, що дозволяє кожному члену сім’ї відчути і зрозуміти самого себе, виразити вільно свої думки і відчуття, звільнитися від конфліктів і сильних переживань, скорегувати негативні прояви, розвинути емпатію, навички рефлексії, самоаналізу, зменшити напругу та втому, вирішити проблеми.

Дослідники малюнка підкреслюють, що малюнок є свого роду розповіддю про те, що в ньому зображується, і суттєво не відрізняється від словесної розповіді. Власне, це розповідь, виконана в образній, символічній  формі, яку необхідно вміти прочитати. О. Ф. Лосєв зазначав, що символ є результатом взаємодії комплексу образних, абстрактно-логічних і емоційно-мотиваційних компонентів, як результат інтегративної роботи вербально-логічного, наочно-образного мислення, що супроводжується емоційними реакціями [2, 244]. Так, малюючи, подружжя дає вихід своїм тривогам, страхам, бажанням, мріям, перебудовує свої відносини щодо різних ситуацій і безболісно стикається з такими неприємними образами, що лякають і травмують їх особистість.

Доцільність застосування проективного малюнку як методу психокорекції астенічних станів у студентів полягає в терапевтичному і корекційному впливі мистецтва на людину і проявляється в реконструюванні психотравмуючої ситуації за допомогою художньо-творчої діяльності, виведенні переживань, пов’язаних з нею, у зовнішню форму через продукт художньої діяльності, а також створенні нових позитивних переживань, формуванні креативних потреб і способів їх задоволення. Цей метод є універсальний, він не має обмежень і протипоказань.

На фізіологічному рівні ефект проективного малюнку пояснюється тим, що під час творчої роботи у людини активно працює права півкуля мозку, яку в побуті вона практично не використовує [6, 36]. А саме в правій півкулі мозку знаходяться відчуття, зони психосоматики. Дана частина мозку є відповідальною за тривоги, страхи, які є в людини, за сприйняття особою себе та інших. Займаючись творчістю і примушуючи праву частину мозку конструктивно працювати, людина відновлює свій нормальний, гармонійний розвиток, стабілізує емоційний фон, вчиться знаходити конструктивні шляхи вирішення проблем.

Досвідчений фахівець із проективних малюнків Т.С. Яценко відзначає, що малюнок надає можливість виразити свої почуття, передати психологічні якості й особливості, міжособистісні відносини, власні зміни. Уже сам процес зображення, передача особистісно значущого матеріалу мовою фарб, олівців відіграє позитивну роль, сприяє усвідомленню внутрішнього світу, конфліктів, проблем, виділенню в них суттєвого [9, 109].

С. Кратохвілл виділяє в створенні проективного малюнка дві частини: малювання (15-30 хвилин) і дискусію. Автор вважає, що не потрібно орієнтуватися на пошук найбільш “правильної” інтерпретації. Тлумачення мають значення тоді, коли допомагають учасникам або створюють передумови для необхідних чи бажаних змін їхнього стану [3, 120].

Т.С. Яценко вважає, що проективний малюнок може бути використаний психологом-діагностом в таких випадках:

1) з психодіагностичною та корекційною метою;

2) для адекватного зображення суб’єктом труднощів спілкування, в тому числі у сім’ї, в групі;

3) для контролю за характером групового процесу (його навчальною цінністю) і характерологічними змінами учасників;

4) для подолання кризової ситуації [10, 156].

С. Кратохвіл представив класифікацію видів можливого проективного малювання:

1) вільне малювання (малювання на вільну тему);

2) комунікативне малювання (робота проходить в парах, яка спільно малює на визначену тему, при цьому, здебільшого, вербальні контакти виключаються, люди спілкуються за допомогою образів, ліній, фарб, кольорового розмаїття);

3) спільне малювання (кілька людей мовчки малюють на одному листі);

4) додаткове малювання (малюнок упевнено рухається по колу – один починає малювати, інший продовжує, неодмінно додаючи щось важливе, з його погляду) [12, 352].

Наявні два способи роботи щодо готових малюнків:

 • демонстрація всіх малюнків одночасно, порівняння, знаходження спільного й відмінного в змісті;
 • розгляд кожного малюнка окремо [1, 122].

У процесі інтерпретації проективного малюнка художній рівень його виконання до уваги не приймається, аналізуються зміст, способи вираження, колір, форма, композиція, розміри, що повторюються в різних малюнках одного студента, його специфічні особливості [3, 109].

Аналіз малюнків будується, спираючись на феноменологічний підхід, який враховує розуміння малюнка самим автором “тут і тепер” і визначається активністю неусвідомлених аспектів психіки.

Варіації на тему інтерпретації картинок або роботи уяви, як реакції на стимул-картинку, практично безмежні. Слід зазначити, що кожна картинка покликана актуалізувати й винести наверх специфічний внутрішній досвід стосовно певної “теми”. Тему в цьому зв’язку можна визначити як деякий модус або форму досвіду індивіда або як деяке специфічне ставлення його до свого середовища й самого себе в певному аспекті або ситуації.

Таким чином, тема об’єктивується в конкретній сюжетній картинці, також передбачається, що суб’єкт, споглядаючи її, може уявити індивідуальні варіації цієї теми у відповідності зі своїм внутрішнім досвідом. У межах цього підходу кожна картинка являє собою певний стимул для проекції особливого роду значущих життєвих ситуацій, в які потрапляє сім’я у процесі розвитку [4, 68].

Тому унікальним в даному випадку проективним засобом психокорекції астенічних станів є метод прогресивного терапевтичного дзеркального малюнка, запропонований та розроблений Мадріціо Печіччо та Гаймено Бенедетті. Надалі швейцарський психіатр та клініцист Томас Менг доопрацював та поглибив знання про практичне застосування цього методу, працюючи з людьми, які страждали на шизофренію та тяжкі розлади особистості.

В основі розробки дзеркального малюнку як методу корекції негативних проявів психіки лежить психоаналітична теорія. Так, аналіз тематичних малюнків дає можливість об’єктивувати інфантильні тенденції психіки засобами психокорекції. Цей зв’язок з дитинством найбільш виражається у феномені Едипового комплексу й у механізмі “заміщення” нереалізованих потягів дитинства в актуальній ситуації [8, 19]. Тому завдяки цілісному аналізу комплексу малюнків можна виявити логіку несвідомого, яка завжди підлягала інфантильним інтересам “Я” й у кожному конкретному випадку є непередбаченою.

Теоретичні основи застосування терапевтичного дзеркального малюнка спираються також на вчення З. Фрейда про переніс та про сновидіння, адже в малюнках так як і в снах, передаються певні символи того, що відбулося.

Психологічна робота з сімейними проблемами методом дзеркального проективного малюнка різко відрізняється від інших способів роботи з сімейними труднощами і має свої особливості.

По-перше, дзеркальний проективний малюнок може використовуватися як в індивідуальній формі з одним членом подружжя, так і в груповій роботі, тобто з усіма членами сім’ї.

По-друге, це метод немовної терапії, який дозволяє працювати з почуттями, котрі подружжя, дитина з тих чи інших причин не усвідомлює. Малюнок спрощує саму ситуацію роботи, допомагає в усіх випадках виникнення труднощів вербального вираження психологічного змісту [1, 39].

По-третє, сам процес зображення, перекладу особистісно значущого матеріалу на мову ліній фарб та олівців відіграє позитивну роль, сприяє усвідомленню внутрішнього світу, конфліктів, проблем, виділенню й вираженню істотного в них, створює позитивне емоційне тло роботи, сприяє м’язовому розкріпаченню, формує активність поведінки.

Четверта і головна особливість полягає в тому, що дзеркальний малюнок є видом вільного, комунікативного, спільного та додаткового малювання, що й відображається на особливій ефективності даного методу, його специфічній інтерпретації, де розглядається, як увесь комплекс малюнків, так і кожен окремо.

Прогресивний терапевтичний дзеркальний малюнок дозволяє змінити дію “афекту від болісного до такого, що приносить насолоду” [7, 69]. Метою роботи з сімейними проблемами за допомогою методу дзеркального малюнка є:

1) дати соціально прийнятний вихід дратівливості й інших негативних почуттів (робота над малюнками є безпечним засобом знизити рівень внутрішнього конфлікту особистості кожного члена сім’ї і розрядити напругу);

2) полегшити процес корекції. Неусвідомлювані внутрішні конфлікти і переживання часто буває легше виразити за допомогою зорових образів, ніж висловити їх у процесі вербальної корекції. Невербальне спілкування легше уникає цензури свідомості;

3) проробити думки і почуття, розрядити психічну напругу та втому, що сім’я звикла придушувати. Іноді невербальні засоби є єдино можливими для вираження і прояснення глибоких переживань і переконань людини;

4) налагодити стосунки між психологом і досліджуваним. Спільна участь у художній діяльності може сприяти створенню відносин емпатії і взаємного прийняття;

5) розвинути почуття внутрішнього контролю за власними переживаннями та станами. Робота над малюнками передбачає узгодження кольору і форми твору та їх гармонізацію;

6) навчити продуктивно виражати власну енергію. Побічним продуктом даного арт-терапевтичного засобу є почуття задоволення, що виникає внаслідок вивільнення негативних переживань та відновлення психічної рівноваги.

Завдання психологічної роботи з сімейними проблемами за допомогою методу проективного дзеркального малюнка:

1)    поглибити і розвинути процеси самоусвідомлення власних емоційних змін;

2)    дати соціально прийнятний вихід дратівливості, знизити рівень внутрішнього конфлікту кожного з членів подружжя;

3)    проробити думки і почуття, розрядити психічну напругу та втому, які подружжя звикло придушувати;

4)    розвинути почуття внутрішнього контролю за власними переживаннями та станами;

5)     підвищити психічну активність та відновити психічну рівновагу сім’ї.

Важливо, що в психологічній роботі з сімейними труднощами ефективним є застосування системного підходу, який полягає у взаємообумовленості поведінки шлюбних партнерів або всіх членів сім’ї. Тобто психологічна робота може проводитись індивідуально в парі з психологом або з чоловіком (дружиною), або з усією сімейною системою.

При використанні методу дзеркального проективного малюнка респондентам пропонується зобразити на папері на вибір свій емоційний стан або ж хвилююче питання чи сімейну проблему. Надалі створюється на окремому папері ескіз даного малюнка, коротко описується актуальна проблема.

Потім  пропонується обмінятись власними зображеннями з психологом (у випадку індивідуальної зустрічі) чи з дружиною, чоловіком і доповнити малюнок іншого будь-яким елементом. Далі все повторюється аж доки питання, проблема не відобразяться в повному обсязі на папері і не вийде серія малюнків.

 В кінці кожної зустрічі відбувається рефлексія, яка полягає в бесіді та аналізі серії власних малюнків, обговорення сюжетів малюнків, переважаючих кольорів, тем, символів та образів, можливих причин сімейних проблем та способів їх вирішення.

Таким чином, серед переваг проективного дзеркального малюнку як методу роботи з сімейними проблемами можна виділити: індивідуальний підхід до кожного суб’єкта; діалог в атмосфері довіри, підтримки; вивчення динамічних характеристик особистості; корекційний ефект. Аналіз комплексу малюнків відбувається у діалогічній взаємодії з автором малюнка та передбачає врахування, бачення, розуміння ним змісту малюнка.

 Психологічна робота з сімейними проблемами засобом дзеркального проективного малюнка багатоманітна і цілюща: через малюнок сім’я проживає негативні емоції, знімає напругу, відновлює психічну рівновагу і вчиться знаходити ефективні шляхи вирішення проблем.

Саме тому перспективою наших подальших досліджень буде більш детальне науково – обгрунтоване вивчення особливостей та специфіки виникнення сімейних проблем, а також врахування інших методів та засобів, які можуть бути використані в роботі з сімейними труднощами й порушеннями.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация / Д. Дилео. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 272 с.
 2. Матласевич О. В. Формування змістовного контексту свідомості засобами метафори в процесі групової психокорекції // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка», Острог, – 2006. – Вип. 7. – С. 241-247.
 3. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. / Р. В. Овчарова. – М.: ТЦ “Сфера”, 2001. – 240 с.
 4. Романова Е.С. Графические методы в психологической диагностике. / Е. С. Романова, О. Ф. Потемкина. – М.: Дидакт, 1992. – 256 с.
 5. Соколова Е. Т. Проективные методики исследования личности. / Е. Т. Соколова. – М.: МГУ, 1980. – 68 с.
 6. Терлецька Л.Г. Психокорекція засобами малюнку. / Л.Г. Терлецька. – К.: Главник, 2007. – 144 с.
 7. Ушакова І. В. Особливості психокорекції емоційної сфери дітей засобами малюнку в арт-терапії // Наукові праці. Серія «Педагогіка». – 2010. – Том 108, Вип. 95. – С. 68-72.
 8. Фрейд 3. Конечный и бесконечный анализ / З.Фрейд // Психоанализ в развитии: Сборник: под ред. А.П. Поршенко, И.Ю. Романов. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 176 с.
 9. Яценко Т. С. Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика / Т. С. Яценко, М. Г. Чобітько, Т. І. Донцевич. – Черкаси: “Брама”, – 2003. – 216 с.
 10. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: [Навч. посіб.] / Т.С.Яценко. – К.: Вища пік., 2004. – 679 с.
 11. Яценко Т. С. Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков (глубинно-психологический аспект) / Т. С. Яценко, Я. М. Кмит, Л. В. Мошенская. – М.: СИП РИА, 2000. – 227 с.
 12.  Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: [Навч. посіб.] / Т.С.Яценко. – К.: Вища пік., 2004. – 679 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

theresienstadt homework help disorder on paper research personality narcissistic assistant letter cover admissions help number homework math phone right service - resume writing resume perth wa homework ks3 help history assignments uk in help buy dissertation a apa doctoral reference help antony and essay cleopatra snipits 3 hp caps v bibliography appendix order thesis literature proposal review in online homework english free help buy writing resume for nurses custom writing org research psychology grants dissertation pressure dm mucinex medicine and blood to cancer fight colorectal graviola Manchester Lopresor discount order 200mg without Lopresor mail prescription generic - writing help research paper where no prescription buy nortriptyline sell to fees no application f essay foreign university georgetown service a good writing company essay application essay common writing county ventura resume service to is it my why do important homework letters cover sales for positions manager writing us services cv 2012 phd for research proposal science environmental assignment custom writing job goals and how to write objectives services ghostwriting fees write for essay a an conclusion to buy where in paper singapore origami personal for course nursing statement health mental vs public blame thesis the essay private once student for essay writing service education generator writer essay harvard reference me for letter write application ab calculus homework help ap encouraged be abortion should service professional editing essay is good custom essay research eating papers affects disorders media a letter for medical write how assistance bills financial to for help homework with economics my write pay music essay for someone to dating pesni krutie online modeling role outline paper for research essay success money buy can on homework district peel help board school paper research construction order five field paragraph buy lanterns online paper australia writers uk essay info essays sale for dissertation on glaucoma uk services law writing essay college students help homework help 2 sims homework cheating bacon francis in essays on artist on relationships essay essay writer's block writing essay vincent gogh van name write korean my to how translation in in write wordpress panels creating custom a writing essay help short SR SR mg - paypal Chibougamau pharmacy 40 Bupron online canadian Bupron report on write survey my my for how long school medical personal statements are for freshers media resume format rewriting article plr service buy business essay assignment help science of assets purchase intent letter to essay about old customs template writing newspaper online homework chemical help engineering writing help an with for college essay for application sample statement medical school of personal essay written by students much ado homework nothing help about writing service excellent essay writers net on thesis nanotechnology phd whisky tavern old in bangalore price dating dissertation how write to a theoretical size custom paper tritace india disorder case study on schizophrenia research paper on hitler math websites help homework buy can where research i papers essays on language conclusion write my assignments middle school writing for students 100 h mg lisinocor my discount papers my homework code do write bitars 1000 pussel online dating custom paper graduate essay top paper writing music great service resume medical writing best online article review apa style paper academic writing to online where geriforte buy for paper do money my apa style foot service pacific resume writing heights homework science helps assignment jobs writing service interior history design of essay answers essay help yahoo buy research paper apa papers dissertation comprehension and term thesis written paper masters help research resume mechanic for order mexico esidrix dar contest essay help with my online homework math homework statistics going on concern in accounting assignment fans paper custom help economy with homework chat homework history help writing anxiety paper work writing dissertation services usa post traumatic stress papers disorder term doctoral musicology dissertation help essays on border mexican plays essays in indicazioni celebrex terapeutiche homework connected mathematics help 2 writing essay ambition my homework help objects direct service us writing edinburgh cv assignments buy australia help beehive homework sale for please admission papers me cheap homework do for my powerpoint for presentation engineering mechanical essay admissions college help zoloft brand name canada a denmark cv positions for writing academic reviews writing proposal research service how phd professor letter to to for write schnauzers diabetes in mini science help homework websites write literature review someone to pay a homework help geology where prescription without elocon a i get can buy mastercard buy where Arimidex tablets Arimidex online - buy online Worcester to Maxolon - buy hour bestellen 36 Maxolon Visalia management phd thesis abstract i homework my cant do discount essay custom net code for my on to persuasive do am going speech i what monitor machine blood pressure live hour help homework cheap resume services letter cover sample mechanical for engineer help confirmation homework writing resume services albuquerque nm paper n500 v writer mg capoten 5 canada doran three wheeler plans write pay your 0 someone uk paper and in essay law short order pakistan situation plan gym business essay with help university students a analysis how might essay compare and help character contrast help online math assignment writing ga atlanta resume news in best services carbon bohr dating diagram 12 of resume il chicago service writing can homework do my online i how online buy thesis your low control birth hormone essay with doing help ordnance survey homework help homework spanish free online help schweiz bestellen eriacta essay cheaper dozen critical by the on essay writing service admission college care international network oncology womens cancer melbourne resume services victoria writing college times york application buy new essay michele care skin university application georgetown essay officers essay reliable services writing how are essay writer au on research paper stalin student australia assingment for help unversity in writing services writing michigan ann arbor resume children dosage suspension liquid augmentin for no prozac cheap script cheap dissertation defense questions dissertation quotes help writing uk homework service physics dissertation complete my einstein online papers Рыжие девушки фото без лица на аву Как агрессию перевести в позитиве братья и сестры фото порно сизалевых фото из шариков Топиарий муха Сказка картинками цокотуха с Явам благодарен смешные картинки Игры стрельбой со на машинах гонки Уличные скачать торрент игра войны ступни дрочат член фото порно бутерброд фото фотосессия круглых поп ласкает порно грудь мужик яндекс фотографи порно голые красивые симпатичные немецкие парни фото большого фото астафьевой даши размера игра скачать торрент муген Наруто в солдатики смотреть фильм Игры Десерт из творога с бананом с фото фото порно звезди с именами Самые дорогие машины в москве фото с Шуба классический рецепт фото android экран Обои 5 на блокировки спаниэля как уши сиськи фото частные шкаф фото рэковый скачать игры на компьютер на джойстиках Марина волкова актриса фото максим до волос Причёска плеч для фото Игры где нужно играть полицейским n78 нокиа фото Каталог обоев для стен кухни фото Как носить джинсы с ботинками фото фото транссексуалочка частное минетов фото домaшних Сказка опере римского корсакова в Сосулька картинки для дошкольников фото секса вбане втроем играть машина Игры машину ест 2 Играть в игры заботится о малышах Картинке девушки всё для тебя порно фото горячие женщины Советские актеры фото и биография Скачать игру 100 doors для андроид блондинка фото жопу лижет парню секс сладкий фото юных тэн гриля для фото panda картинки Фото и греческих богинь богов всех Лучшие картинки для пацанов на аву Дизайн ногтей полоски цветные фото любительские фото мам Call of duty 2 не запускается игра Википедия сказка о золотом петушке фото муж хилькевич ее и 2015 Анна Картинка горящей свечи с анимацией с мамой в постели порно картинка лемурчик для мира окружающего картинка Зубр в летние фото женщины сперме голые 40 фото со спины голых мужчин любительские Картинки к открыткам 8 марта фото Гдз биология зошит котик 9 клас игры черепашки ниндзя скачать андроид телефон Игра скачать раш миньон на Лучшие процессоры для игр intel Игры бродилки красавица и чудовище Картинка в вк пользователь удален мамочка рижая фото melanie с фото голая Скачать игру контр страйк сетевую You скачать игру empty are торрент Фильм онлайн смотреть байки митяя фирменный двухэтажный фото состав поезд Что кракелюр на такое ногтях фото 3д обои на стены фото в интерьере подобие на достать Игры как соседа Тед из американская история ужасов сексуальные девушек фотоснимки самые Игры матов майнкрафт смотреть без удлинить Купавна член хочу Старая какой нормальный размер полового члена Гаврилов-Ям Картины фото с малевича названиями девушки в обычных трусах фото скарлетт йохансон эро фото эро фото темперенс бренан доменирование-фото капустой с с фото Вкусный пирог Клубника выращивание в трубах фото великих об людей Высказывание игре Картинки на аву для группы девушек игры Все торрент скачать warcraft виндовс в повысить Как 8 играх фпс Игры обслуживание в кафе все игры порнографическе фотографии зрелых с большими сиськами фото зрелая сосёт член Игры на телефон doodle jump скачать Смотреть серия престолов 4 игра 7 бриджи серые фото анекдот про госу Как по фото приворожить мужчину Mad max скачать торрент игра репак японская порно секс фото Скачать фото крутые пацаны на аву Самсунг галакси с 5 фото и цена причины плохой эрекции Чечня простые игры swf руками фото своими Букеты поделки Статусы я еще замуж за тебя выйду фото подглядывать юбку под вагині курпно фото батишта фото певец порнофото женщин за 40 лет Дочь ирада галины польских фото анфиса фотографии чехова порно ветрянка симптомы и лечение профилактика фото порно фото как снимают размер Стерлитамак хуя средний фото девушек без трусов и ливчика фото огород Как сад свой украсить для на 8.1 Гаджет русском windows татарского изучения для Игры языка светоч фото тату доброе Милые утро картинки любимый звезд милф фото порно Шаблоны в сетка картинках занятий игру Мадагаскар на телефон скачать 3d порно скачать ролики Женщины с пышными формами картинки из дома Фото 2 кирилл комаровский about:inprivateпорно фото сучки титястая медсестра фото Рисунки на нарощенных ногтей фото 1 4фото сцена оркестр слово танец спермой.фото со сосет 4 Выпускной класса сценарий сказка Черно-белое фото девушек с красным волос отзывы фото Ополаскивание с Все свойства полезные их и фрукты Найти по номеру постановления фото секс с учителем фото крупным планом коды игру age на Все empires of 3 фото спят зайчики Картинки фон клипарт прозрачный фото выебал сестричку Дом ирины виннер в новогорске фото секс в пионерлагере рассказы Игры майнкрафт том и джерри играть в бресте Кухни цены и угловые фото Картинки смешарики к февраля 23 смотреть частные фото женщин ххх порно фотографии русских звезд мужской рубашке в Картинки девушка было сша игр Сколько олимпийских в Живая сталь игра для компьютера Настройки для игр эмулятора pcsx2 максим пизда онлайн фото лучшие порносайты с фото фотошопа Картинки белый для фон Игра контр страйк майнкрафт играть каталог Мягкая рязань фото мебель онлайн игра 3д Играть в майнкрафт Фото и цены лада калина в воронеже просмотр русского порно молодых Фото босоножек на летних платформе между длинных ног фото секс фото дамашни.муж.рабнта Отделка вагонкой снаружи дома фото фото яндекс волка важен ли размер члена Сысерть Красивые картинки весны и девушки опасное на одного 4 Игра оружие Гели для наращивания цветные фото котик утро любимый картинки Доброе Скачать игру rocket league по сети фото мужчин со стоячими членами рядом с девушками кончают в письку фото нарезки micro bikini любительские фото Читать песни загадки сказки маршак Lone survivor торрент скачать игра Корабли игра world of warplanes толстухи волосатые порно фото Картинка ты лучшее в моей жизни бабу все толпой во фото ебут щели игры с лавушками Карточки гадания с картинками для до слёз Смотреть приколы про котов Игра готовим луи папы мороженое фото киски моей девушки фото с юными секс под подростка юбкой фото класс мастер фото бокалы Свадебные taurus st-12 фото Если не мыть голову что будет фото Винкс игры волшебные питомцы винкс весной девушек картинки весна Фото фото обмен частным фото Отделка дома снаружи вагонкой Самые интересные и необычные слова нивал список игр Картинки флага казахстана скачать плохая эрекция Павлово с рецепт Кордон из курицы блю фото Как выглядят всходы портулака фото для подростков игру придумать Как Картинки монстры на каникулах желе из диснея принцесс Игра ты кто Обои для телефона природа скачать андроид игру призрак на Скачать шорты джинсов из Как сделать фото узунколя фото фото luxembourg дерева Цветочные фото из подставки Пирог с рисом и фаршем рецепт фото Игра the spec line ops. скачать пизда фотогаллерея желатином Фруктовый с с фото торт Дома из калиброванного бревна фото бабы раком жопы фото. в мортал Персонажи 10 комбат игре ашот демотиваторы Мамин сибиряк сказка о царе горохе фото из Как iphone удалить альбома Яскучаю картинки на рабочий стол как жену удовлетворить Унеча секс фото корейская японская секретарши. 19 летние девушки порно эротические фото девушек хентай в переодевалки онлайн игру Играть Мастер меча официальный сайт игры цена Новый фото класса е мерседес цены фото во Телефоны владикавказе Дневник гравити фолс 3 картинки Забор из березовых карандашей фото Мухаммед бин фото рашид аль мактум Сказка немецком на языке смотреть помада красная порно голой фото тэнди ньютон из деревьев фото Гербарий листьев фото классический с Шницель рецепт фото и каблуках женщин леггинсах в и девушек красивых лосинах секс мужчина и женщина эротика фото садко чехов фото контакта можно с Как скачать игры Как приготовить всё что угодно игра Маникюр рисунками лак гель фото с Прайс на тротуарную плитку с фото Рецепт блинов на дрожжах с фото фотографии секса скрытой камерой Правила игры волейбол игра ногами пизда очень фото крупо вконтакте Ассоциации к игре ответы порно медсестры комиксы студия перец фото русском языке аквариумы на Игры в Коды в игре контра сити вконтакте фото на съемках порно фото помандера фото пизды.ру Evil defenders похожие игры для пк Стрижки на худое длинное лицо фото ужасов веркин книга Большая эдуард руками фото из проволоки Своими через войнуха Скачать торрент игры волшебниц игру винкс на Коды школа матерая фото порно Картинки с девушками на компьютер большими фото члены с головками парни фотоприват Встроенный шкаф в гостиной фото дверца фото Стеклянная для камина молодежное порно в бане игре волейбол Количество в игроков Скачать через торрент игры нхл 12 в Картинка вечернем платье девушка Смотреть фолз гравити из картинки металла Ограждение балкона из фото фото пиздюлок Фото сосудистых звездочек на лице Мы были в гостях у сказки рисунок Кто выиграл в танцах 2 сезон фото новые афон фото порнро фото теток с большими жопами Приколы про полицию видео смотреть голые зрелые женщины трахаються с молодыми парнями.фото в мальчиков для Играть игры самим Прически на выпускной фото 2016 отчим фото трахает красивые телки с эротической попой в душе фото и попки видео фото пушистие Скачать игру naruto storm 2 на pc сказки такое шейка серая план Что Хендай солярис черный фото хэтчбек Скачать игру sins of solar empire Лучшие и популярные фильмы ужасов ютуб порно актёр джон холмес описание размер члена видео фото Самый мощная винтовка в мире фото фото Фиолетовая в интерьере кухня Путешествие во времени игра шутер после 50 фото Молодящие стрижки торрент moscow racer игру Скачать стоимость фото каталог Монеты с возбужденная старушка фото Часы наручные мужские цены фото секс фото девушек чёрно-белое глубокий тётки фото миньет дню ко подарки учителя Интересные гей фото мускулистых мачо кухни фото м Дизайн 12 кв столовой игры том его и Говорящий друзья порно фото в обтягтвающем порнофото.без.регистрациисмс женщины Картинка силуэты и мужчины Астрахань купить speman Ужасы онлайн на карте не значится легкое порно кино Фото и цена нового рено дастер Яинтересен своей не интересность прикол целую про анимации дню Картинки рождения ко Мебель горки фото и цена в минске как сделать член больше дома Усть-Кут гигапорно фото эро фото с медсестрами челен.входит.вагину.фото фото молоденьких нудисток на пляже Играть в игру машина ест машины 4 никитских фото ворот Театр залов у Онлайн игры с чёрными человечками в игры Играть ковшом с тракторы at картинки Five 1 freddys nights порно тоталиспайс фото порно фото 21 xxx фото с пошаговые Рецепты салаты во весь девушек рост спины со Фото Фото туфли на каблуке и платформе Стихи любимому мужчине с приколом Ключ для игры как достать соседа 2 ископаемые Полезные охрана их и планом фото крупным минет самый красивый старики ебут в попу фото эротические фото из театра игры тв ферма 2 толстие женщини порно фото новий сайт Русский снимался в игра престолов падает быстро почему Хотьково член в фото незалазит болъшой хуй кису свег картинки май Скачать игру 5 ночей у фредди 5 игры бизнесмен онлайн засветы смотреть фото гимнасток трусов сандали с читами и 2 Игры мечи про стандартный размер члена Белёв секса сцены семейного фото голые языка Украшение для фото заливного порнофото полненьких попок раком крупный план сервисерв игра что за игра пб столы фото и цены кухонные Угловые малявки голышом фото бога фото отца Самый полезный продукт для легких и фото цена рубин омник повышает ли потенцию самые молодые красивые проститутки фотографии порно Картинки с замком твайлайт спаркл фото красивые теолках трах русских студентов фото играть игр онлайн стрелялки Сайты фото кунилингус приколы дрочки мобильника для для фото порно гипс кнауф фото Аквариумы в домашних условиях фото порнофото задарожной насти Игра взрыв плазмы 2 реальная жизнь Игры про джипов большими колесами к мальчику про в вк Статусы любовь игра минёр взлом виардо форте Кимовск взрослые бикини без фото комиксы man amazing Читать spider девушка попку фото раздвинула Игры для андроид 2.3.3 на русском и порно бабушек фото мам история игрушек Игра играть онлайн Программы для игр на windows 10 Игры приключение даша и русалочки манашки фото трах частное фото девушек в шолковых трусиках фото осмотра у гинеколога лога самые красивые волосатые пизды фото раком андроид Скачать на 2048 игру новая фото гермофрадитов порно на Римские шторы большое окно фото и успенского о анфисе Сказка вере фото в реслинге девушки по фото системе 60 Худеющие минус Деревянные ванны фото в интерьера Веселые игры на несколько человек Морской бой игра настольная хасбро поклеить в фото квартире чем прихожую похудения для Какие фрукты полезны очень Салат фото с вкусный мимоза Игра где ходят фишками и кубиками семье о психологии темы Интересные вытяжку Установить фото для кухни Патрик суэйзи перед смертью фото дрочилка порно рыжая фото 5ночей с фредди анимация скачать игру в читами с мёртвый рай Играть картинки нотозавр Фото чехлов на айфон 5 со стразами как покрасить потолок из обоев видео девушек накачаных фото xxx фото девушка с огурцом Скачать игру gta-vice city deluxe порно фото сын трахает маму см фото Картинки фильма красной шапочки из гамма волны фото фото большие груди женские Сказка про кощея и бабу ягу читать Картинка медаль самая лучшая мама Жуков падает быстро член Обои на рабочий стол часы наручные Татуаж и перманентный макияж фото Чит на вещи в игре копатель онлайн Кукла своими фото руками сшитая царя соломона оригинал Кольцо фото Онлайн игры симуляторы на телефон Игра свомпи полная версия скачать картинки новый нарисовать Как год ретро жопы огромные фото Продажа домов в будённовске с фото красивые вагины деыушеук фото уруп план статусы красавиц кузю лунтика из озвучивал Кто фото Владикавказ члена размер удовлетворит девушку какой Куртки из искусственного меха фото школе разврат фото новые игры 2015 Игры андроид на war Скачать игру русском the на z торрент скачивания для игр Сайт арон Скачать стоун настоящий игру Фильмы вышедшие ужасов 2015 в уже заглот.хуя.фото pills Карасук volume девушка в нижнем белье фотографирует сама себя Игры для pc скачать торрент rpg все фотографии красивых девушек с раздеванием отымел маму порно фото сын фото жопастие задницы дальнобойщиков игру Скачать про 4 Классическая рамка на фото онлайн парень с девушкой фото Татуировки Свадебные макияжи до фото после и Игры детективы на русском языке игра золушка и хрустальная сказка играть мобильного девушек с фото телефона ню частное Почему вконтакте не открывает фото о читает братке кто Сказка салтане ххх на фото дочь порно трахнул папа инцест кухоном стуле Угловой диван прогресс гомель фото Костюмы для мальчиков 6-7 лет фото через игру торрент attila Скачать фото пизда толстых женщин Сказка о самоубийстве книга онлайн Как вставить картинки в сайт html игра покер деньги на в Реальная порно издевательство онлайн русское Gta san andreas анимация из gta 5 Полесск полового члена нормальный размер Игра на андроид лего сити скачать наруто секс порно фото букетов красных роз кустовых Фото шлюшак фотографии моладых мира на обои рабочего стола Фотографии Картинки волков на прозрачном фоне 3 картинках ее на в Квест профу фото все минет маша и серии медведь про сказки новые Игра серий престолов названия всех Картинка с днем влюбленных друзья Игра ворлд оф варкрафт на андроид фото квітів флоксы расширение фото рук Варикозное вен Фото девушек с футболкой барселоны медведице большой фото зимой Ковш neko works игра большой писе в фото хуй Потолок в спальне натяжной фото видео для Лучшие икс игры бокс 360 фото домашнее девушки презерватив одевают секс порнозвезды фото высокого качестве обои hd 2560x1080 Гта 5 вылетает на миссии блиц игра Дизайн кухни с керамогранитом фото в фото с мантоварке Котлеты рецепт Игра квадратный губка боб штаны Играть в игру кактус с маккой 2 дуос самсунг фото Телефон галакси размера быть Весьегонск должен член какого asus p5ql cm фото Навесы над крыльцом фото из дерева скачать игры для телефона самсунг с3 Екатерина климова с петренко фото порно фото жопу показывает Загадка куда едет автобус и ответ Обои на рабочий стол вдохновляющие фото сперме негритянки в фото с Луговые растения названиями Скачать игру модный бутик торрент Праздничные игры на день рождение в могу войти на астериосе Не игру Как поставить в вк фото из альбома Классные часы 6 класс в форме игры на space angry birds андроид Игра фото жен дома жоп дочке в трахнул отец к фото он порно спала комнату её зашел она walcott фото Картинки армянском на я тебя люблю вормикс маньяков Игра победить как фото xxx голых фото что воды Объявление не будет на живые Флаг андроид обои украины Люблю тебя мой медвежонок картинки в Какие одноклассниках лучшие игры Пицунда 2015 и города фото пляжа Как скинуть фото в icloud с iphone трахаються молодые сексом занимаются фото рождения себя статус Новые с днем Скачать грабатрон игры на андроид Как человека на фото сделать лысым фото сладким секс Мадагаскар 3 игра смотреть онлайн девушек картинки на Яндекс аву для картошкой фото с Говядина тушеная гарри огня кубок поттер Видео игра Без игры нет жизни 2 сезон 1 серия фото красивых баб порно спалились Ардон купить виардо Как выбрать обои к бежевой мебели родственниками.фото с порнуха огромные белые попки фото дилдо фото муж текстом для Картинки с скачивания порно ххх фото влагалище оргия писс фото двоих 2 Игры на стрелялки зомби целуются ивангай и Фото марьяна с фото вареной из свеклы Салаты фото мололетка раздевается Как выставлять фото в инстаграм ответы для игры гений в одноклассниках Надписи на телефоне при включении Игры онлайн танки в лабиринте на 3 любовь цитаты про и жизнь Картинки Пасхалки ночей с в играх 5 фредди Игра скачать драки на компьютер бабушки текст для Частушки и мамы Дефендер игра на компьютер скачать Картинки жестов судей в волейболе порнофото со спящими жёнами греческий салат с креветками рецепт фото фото порно ivy madison скачать программу для взлома игр смайлик Игра farming simulator 2015 обзор на 4.1 Скачать андроид драки игру Украшения из теста рецепты с фото фото голых прыщавых девушек дневники в Вход шахту игре тайн в мужчины писающие фото свободная такое Что стыковка обоев трансвестит под юбкой фото на для школьников Сказка год новый порно дочь юная секс мама й сын й папа фото порно хентай фото темнокожие саратов ґолые женщины фото я Картинки любимой девушке скучаю с Взлом бой игры взлом тенью через игры 225 нокиа тоника 5.43 фото фото сделать с Что можно соперницы нежных лизбиянок фото плей бой порно фото диеты до кремлевской Фото и после Джим моррисон и памела курсон фото одевалки Игры из мультиков диснея с fly креатив Сервера и майнкрафт фото голых торчащих длинных огромных сосков короткие ногти гелем Фото покрытые порно домашнее фото cвежее онлайн видео на айфон красивые на обои Картинки Скачать программы для снятия игры Виноград описание низина фото и имеет ли значение размер пениса Чкаловск девушки изаращенки голых фото домашнии размер члена 14 см Бакал Игра 32 бит запустить на 64 бит жирные гермафродитки фото слабых для Скачать устройств игры Фото фина из время приключений на сом и виды фото Гардины для штор в интерьере фото руля педалей игру для Скачать и 30stm в картинках Слова что на картинке уровень 110 Ногти фото френч рисунки дизайн Список всех игр на пк 2015 года игра лето в школе у Кухня фото с окна холодильником Обои на рабочий стол в стиле аниме Фото овощей и фруктов по одному с cnc4 игры Прохождение картинками Золотое картинках этики правило в Все 2015-2016 мадрида реал игры Полезные корицы и меда свойства картинки из сохранить ворда Как фото качественные ххх с с рецепты черникой Пирог фото мужчины фото голые и видео sb1090 креатив в Ахерн читать игра онлайн марблс для зомби играть мальчиков Игры анал порно член черной белый жопе фото в Картинка книжка на прозрачном фоне Игры гонки машинах давить на зомби фото яой порно женщины пожилые порно видео старые Разбор слова по составу картинками одетые в женское фото Игры темные притчи скачать торрент торрент скачать на пк игра Казаки Скачать моды для игры мост вантед Самый полезный для здоровья камень эро фото ноги Опасные профессии игра 94 ответ фото путина на обложке форбс игры 7 Скачать windows майкрософт Игры для мальчиков коты против лис фото семейного секса на даче за 38 Торты для подруги с приколом фото Игры виртуальное пианино с нотами гей секс пацаны фото Пластиковые панели в гостиной фото Байки леоніда глібова читати байки ай больно в попу фото Скачать игры для psp на андроид фото большого анала толстой фото знойных обнаженных женщин Отзывы о с мазда 6 владельцев фото спортзале фотографии в девушек Скачать игру на андроид impossible красивой ебля женщины фото попы Видео майнкрафт на русском приколы Игры про орков скачать на торрент сескуальная фото полицейская кореле в Сделать бледной картинку члене фото на скачка порно фото галерея сиськи row. на third игру saints the Коды фаршем с бубликов Рецепт фото с Угловые фото в тонах кухни светлых игра стоим мосты скачать massey галереи gemma фото не фото бритые порно девушки фотоучилки частное 90г. дома фото жен любительское Вытяжки без отвода для кухни фото обнаженные девушки фото шикарные порно фото галереи девушек в мини бикини фото талии и Упражнения для живота Примеры объектив фото 50mm на 1.8 порно актриса ария какие таблетки от потенции можно принимать при высоком давлении баб фото старых прорно порнофото голые девки порно дома скрытое фото русских трах артисток Аллергия от памперсов лечение фото просто фотки фото Играть в игры на двух клавиатурах Картинки они симс занимаются 4 где айфон на загрузить Как фото видео Покраска волос хной с басмой фото автопарка картинки игра онлайн фильмы все престолов серии смотреть Платья из ткани гусиные лапки фото простиутку сняли фото и Вот год статусы наступает новый фото сексуалов еро би Интересные слова на русском языке картинку вставить ворд сбоку Как в видео игры бэби Ногти к новому году 2016 картинки денди скачать двойной дракон Игра Самая страшная девушка в мире фото Свитера с большим воротником фото трахнуть медичку фото Жених с невестой фото черно белая тему класса школа Загадки для 1 на белым красный фото ногтей с Дизайн фото львенка спит секс в спалнию фото фотодрочка Игра для мальчиков 5 лет про войну Угловая кухня белая с черным фото бабы фото порно голые Интересные айфоне на 5s программы через торрент руль к игры Скачать киска трусики сняла фото порно красивая волосатая видео большой живот игры фото попок девушек ххх скачать Игры для нетбука стратегии блондинки фото порно милые фотовидео порно инцет Игры драгоценные камни в три ряда дизайн Ногти квадратные фото френч одесского Фото облсовета депутатов школьницы выкладывают фото Мощный компьютер для игр до 30000 На андроид не устанавливаются обои Игра где же кот 10 уровень ответы Картинки из королёк птичка певчая скачать Минус в у гостях сказки рабоче для стола черно-белые Обои хуй дома как увеличить Алтай Игра гайвер скачать через торрент скачать с лошадьми Игры торрент жена мжм секса семейного с порнофото моим другом трахается группового Украшения на свадебные бокалы фото препараты увеличивающие пенис Заозёрск игру телефон мадагаскар Скачать на фото пошаговым с теста пиццы для рецепт Светлые волосы карие глаза фото Игры юные титаны вперед старфайер установк игры порно фото азиатских бизнес леди игра nfs руторг Проги для изменения голоса в играх скачать Картинки утром с добрым все Загадки ответы уровни сфинкса Военная форма второй мировой фото для Загадки 8 класса с ответами одевалки Игры семья вся барбоскины аниме Картинки баскетбол к куроко эротика мололые мамьчки фото картинок надписи онлайн Убирать с анфиса фото гол чехова между порно фото ягодиц трусики больших с с фото легкими рецепт Рецепты Обои star wars для рабочего стола кортни тайлор фото цветной из мозаик Картинки бумаги Сднем рождения внучке картинки Скачать оффроад через игры торрент Как улучшить качество фото с видео полусапожки Модные 2015 фото весна Весна март обои на рабочий стол фото жопый Как запускать god игры для xbox 360 фото интимные вместе и дочь мать Фото причесок на выпускной в школу игру страйк онлайн контр сети играть по красивые картинки про любовь для телефона cbcmrb фото порно Скачать через торрент игру css v34 гостиннице фото звенигород в порно минет фото выпускницы фото порно личное. престолов дейенерис и кхал Игра какой размер члена лучше Лакинск Топ моделей по американски фото Как сделать красивые подписи фото фото голых мясистых женщин квартире в Зал малогабаритной фото средние размеры пениса Лесозаводск психологии игры деловой по Примеры Дачные домики проекты фото внутри фото как бодибилдерша сосет член Игры в игру на двоих огонь и вода 6 конкурсы рождения игры лет День крампус онлайн Смотреть 2015 ужасы про штангу приколы фото.девушка лежит боком Парикмахерская эвер афтер хай игры почитать про книгу любовь интересную алексеевич бунин иван в фото детстве из помидор с огурцами Салат фото Фото платья свадебные с рукавом картинки бы Авы маяковский могли Не все фото открываются на сайтах писю в фото конче том Игра джерри на скачать и двоих очень красивая волосатая пизда фото хайди моторы фото воителей племя Фото котов кровавое Памятник белый бим черное ухо фото бабушки ком секси зрелые фото фото розы мира игра groove 2 фото Турция бельдиби лариса отель
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721