ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ ЯК БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.21[512.161]

О.В.Щерба

Академія сухопутних військ

імені гетьмана Петра Сагайдачного, м.Львів

 

В статті досліджено історичні аспекти виникнення та утворення географічних назв; проаналізовано топоніми Туреччини з лексико-семантичної, структурно-словотвірної точок зору; розглянуто способи перекладу та визначено головні прийоми  перекладу безеквівалентної лексики.

Ключові слова: топоніми, семантичні ознаки, безеквівалентна лексика, транскрипція, перифрастичний переклад.

В статье исследованы исторические аспекты возникновения и образования географических названий ; проанализированы топонимы Турции с лексико-семантической, структурно-словообразовательной точек зрения; рассмотрены способы перевода и выделено главные прийомы перевода безэквивалентной лексики.

Ключевые слова: топонимы, семантические признаки, безэквивалентная лексика, транскрипция, перифрастичний перевод.

This article investigates the historical aspects of the origin and formation of geographic names, Turkey toponyms are analyzed on lexical-semantic, structural-word creative viewpoints; deals with how to translate place names in modern Turkish language, outlines the main techniques of translation of without the equivalent  vocabulary.

Keywords: place names, semantic features without the equivalent vocabulary, spelling, periphrastic translation.

 

 

Кожна країна, будь-який народ, всяка місцевість мають притаманні лише їм умови розвитку, які виступають їхніми характерними рисами, надаючи їм щось особливе, незвичайне, неповторне. Кожна мова містить у своєму лексичному складі слова, які належать до національної лексики, не маючи ані аналогів, ані еквівалентів в інших мовах. Такі слова або словосполучення називають безеквівалентною лексикою. У статті розглядаються географічні назви у турецькій мові, як вагома частина без еквівалентної лексики.

Актуальність теми визначена необхідністю детального аналізу походження та специфіки виникнення топонімів в турецькій мові в різні історичні періоди. Топонімія дає матеріал для характеристики певних моментів історії суспільства й конкретної мови (турецької), а подекуди є єдиною основою для вирішення багатьох питань історичної географії, діалектології, етнографії та історії народу.

Мета дослідження – дослідити закономірності формування топонімічної системи турецької мови, розглянути особливості творення географічних назв Туреччини, визначити найбільш зручні прийоми перекладу безеквівалентної лексики.

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: – дослідити історичні та географічні аспекти виникнення географічних назв; – проаналізувати з лексико-семантичної, структурно-словотвірної та етимологічної точок зору топоніми Туреччини; – розглянути способи перекладу географічних назв у турецькій мові.

Об’єктом дослідження є безеквівалентна лексика турецької мови. Предметом дослідження є географічні назви в процесі їх історичного розвитку.

У топонімах, як і у її носія-народу – своя історія, своя доля. Здавна люди надавали навколишньому середовищу різні назви. Вони мусили якось називати самих себе і предмети, якими користувались, місцевість, на якій жили, ближні й віддалені території, на яких ходили, які обробляли, на яких полювали, завдяки яким жили, які охороняли. Кожна назва означала якусь характерну рису, притаманну тій чи іншій місцевості. У топоніміці відображено правдиву мудрість наших пращурів, які надаючи назви місцевостям, і не здогадувались, що у тому зашифровують свій час, своє буття, свою філософію. У роботі розглянуто загальну характеристику топонімів як лексико-семантичного пласту.

У географічному розповсюдженні турецьких топонімів спостерігаються деякі властивості. Основу географічних назв Туреччини складають топоніми тюркського походження. Географічні назви, які не належать до тюркських мов, тобто які з’явились до прибуття турків, інколи зустрічаються в турецьких топонімах та мають зазвичай підпорядкований характер. Проте розповсюдження топонімів тюркського походження у напрямку від центру території Туреччини до її периферій, особливо до узбережжя, частково слабшає. До географічних назв не тюркського походження (до X-XI ст) відносяться: Афон, Мендерес, Мілет, Бергаме, Ефес, Трабзон, Бодрум, Мерсин та інші [9, с.118].

У тюркських топонімічних системах географічні імена є двокомпонентними. Серед географічних назв Туреччини є багаточисельні топоніми, які пов’язані з кольором (зелений, чорний, сірий, жовтий та інші), такі, як Агдере (біла долина), Гарадаг (чорна гора), Кизилтепе (червоний пагорб), Саригьоль (жовте озеро). Велике місце займають фітотопоніми: Ярпагли (листоподібний), Соганли (цибульний). Зооніми: Бозкурт (сірий вовк), Кушадаси (пташиний острів); гідроніми: Кизилірмаг (червона ріка), Акчай (біла ріка); омоніми: Бінгьоль (тисяча озер), Думанли (туманний).

Від назв корисних копалин виникли назви Гюмюшхана (місце народження срібла), Кірядж (гіпсовий), Гюмюшсу (срібна вода), Мармаріс (мармуровий) та інші. Є ряд географічних назв, які пов’язуються з кліматичними умовами. Вузький гірський прохід, який часто провіюється вітрами був названий Кюлекбогази.

Рельєф території Туреччини характеризується в основному горами та міжгірними западинами. Такі природні умови зумовили формування ряду озер у западинах, численних річок, джерел. Внаслідок взаємозв’язку орографії, клімату, гідрогеології, гідрології утворені численні топоніми. У багатоводних місцях з’явились такі ойконіми, як Суланюрт, Сумьова, Сушерхи. Форми рельєфу гір, їх зовнішній вигляд обумовили утворення географічних назв Сивріджа (мечеподібний), Дашуджу (кінчик загостреного каменя), Гаядібі (підніжжя скелі), Чухур (впадина) та інші. Є назви, які пов’язані з професією: Дашделен (каменотес), Демірчі (жерстяник), Девем (верблюжий) [4].

Гідроніми в основному класифікують за такими семантичними ознаками: особливості географічних реалій. (Памуккале – бавовняний палац); особливості характеру гідронімічного об’єкта; колір води (Акденіз – біле море); температура води, її запах і чистота; величина об’єкта (Ван – велике солене озеро); люди й племена (Ататюрк-Баражі – водосховище Ататюрка); образність, описовість, уподібнення й порівняння з іншими предметами (Босфор – біла корова) [12, с.136].

Географічні топоніми – явище суспільне. Вони, як і все, що дійшло до нас з найдавніших часів – пам’ятки матеріальної і духовної культури, мова, писемність, світогляд, звичаї та інше, – є продуктом суспільних відносин. На складному історичному шляху розвитку географічних назв (це стосується сфери формування їх внутрішнього змісту, будови й становлення), у їх творенні, як і в творенні кожного суспільного явища, брали участь різні фактори, найголовніші з яких історичні, лінгвістичні та географічні.

Переклад географічних назв – це частина великої і важливої проблеми передачі національної та історичної самобутності нації, оскільки саме безеквівалентна лексика належить до найменш вивчених лінгвістичних одиниць [3, с. 106], а її переклад завжди становить неабияку складність.

Топоніми відображають національно-культурну своєрідність мови на лексичному рівні, називають такі поняття та явища у сфері певної культури, які не властиві культурам інших народів, виступають складовою образності тексту, створюють емоційно-експресивний підтекст, пов’язаний з етнічним компонентом значення.

Безеквівалентна лексика наявна в кожній мові. М. Кочерган вважає, що така лексика переважно становить не більше 6–7% загальної кількості активно вживаних слів [8, с. 171–172]. Критеріями виокремлення лексики можуть бути: 1) семантичний (за яким враховується значення слів); 2) граматичний (показовий насамперед щодо одиниць, які мають певні формальні показники); 3) функціонально-стилістичний.

Специфіка творення географічних назв полягає в їх: 1) семантиці (така лексика належить до національно маркованої лексики сучасної турецької мови. У структурі лексичного значення топонімів завжди наявна сема “національне” (етнічне, фольклорне, символічне)); 2) конотації (семантика поширюється на контекст (смислове оточення) цієї одиниці у тканині тексту та весь смисл-зміст твору; 3) функціонуванні (в ієрархії смислу тексту лексика виконує функцію домінанти); 4) іншомовних лексичних відповідниках (поява безеквівалентної лексики в тексті наштовхує реципієнта на розуміння етнокультурної належності твору. Текст починає функціонувати так, як феномен на межі двох культур).

Дослідники виділяють різні способи перекладу безеквівалентної лексики. Наприклад, Л. Бархударов пропонує такі: перекладацька транслітерація та транскрипція, калькування, описовий або пояснювальний переклад, наближений переклад, трансформаційний переклад. Інший учений В. Виноградов, розглядаючи слова-реалії, виділив такі способи їх перекладу: транскрипція або транслітерація, гіпо-гіпернімічний переклад, уподібнення, перифрастичний переклад та калькування [2, с.133].

Дещо відмінну думку мають С. Влахов та С. Флорін, розрізняючи транскрипцію або транслітерацію, переклад реалії, або її заміна: у межах цього способу також виокремлено введення неологізму, до якого входять калька, напівкалька, освоєння, семантичний неологізм; заміну реаліїї реаліями мови перекладу, приблизний переклад реалій (родо-видова заміна, функціональний аналог, опис, пояснення, тлумачення), а також контекстуальний переклад [6, с.94].

Розглянувши різноманітні класифікації способів перекладу безеквівалентної лексики пропонуємо виділити вісім наступних прийомів перекладу:

1. Транскрипція або транслітерація. У процесі транслітерації графічну форму слова вихідної мови передають засобами мови перекладу, тоді як при транскрипції – його звукову форму [2, с. 96–106].

2. Гіпонімічний або гіперонімічний переклад. Для цього способу перекладу характерне встановлення відношення еквівалентності між словом оригіналу, яке передає видове поняття-реалію, а також словом у мові перекладу, яке називає відповідне родове поняття і навпаки.

3. Уподібнення. Відмінність між цим способом і попереднім лише в тому, що уподібнені слова називають поняття супідрядні відносно до родового поняття, а не підрядне і підпорядковувальне поняття [5, с. 61–84].

4. Перифрастичний (описовий) переклад. Цей спосіб передачі лексики полягає в розкритті значення лексичної одиниці вихідної мови за допомогою розгорнутих словосполучень, які розкривають суттєві ознаки явища, яке позначається цією лексичною одиницею, тобто за допомогою її дефініції (визначення) на мову перекладу [2, с. 96–106].

5. Створення нового або складного слова:

а) калькування. Цей прийом полягає в передачі лексики вихідної мови за допомогою заміни її складових частин – морфем чи слів (у випадку зі стійкими словосполученнями) їх прямими лексичними відповідниками в мові перекладу [1, с. 96–106].

6. Адаптація (освоєння).

7. Контекстуальний переклад. Цей спосіб перекладу протистоїть терміну “словниковий переклад”, вказуючи таким способом, на відповідності, які слово може мати в контексті на відміну від запропонованого у словнику [6, с. 96–105]:

8. Переклад прецизійних слів. Прецизійні слова можуть представляти національні реалії, які становлять природну і невід’ємну частину дійсності і мови, яку вивчають. До національних реалій відносяться назви провінцій, районів, історичних пам’яток, окремих будівель, визначних пам’яток, які відомі всім культурним людям цієї країни [10, с. 197].

Висновки. У нашій статті з’ясовано етимологію географічних назв у турецькій мові. Усі географічні назви можна згрупувати у певні лексико-семантичні розряди, що мають різне походження, а саме: анторопонімічні, етнонімічні і назви, що походять від географічного середовища або вказують на характер господарства та різні види людської діяльності.

У географічному розповсюдженні турецьких топонімів спостерігаються деякі властивості: основу географічних назв Туреччини складають топоніми тюркського походження, географічні назви, які не належать до тюркських мов, тобто які з’явились до прибуття турків, інколи зустрічаються в турецьких топонімах та мають зазвичай підпорядкований характер. У номінації географічних об’єктів у тюркських топонімічних системах виділяються такі ознаки: колір, розмір, конфігурація, що зіставляється з частинами тіла, видавані звуки, розміщення у просторі.

Розглянувши класифікації способів перекладу безеквівалентної лексики відомих дослідників В. Виноградова, С. Влахова та С. Флоріна, Л. Бархударова, ми виділили способи перекладу безеквівалентної лексики, які є найбільш прийнятними для перекладу географічних назв сучасної турецької мови. Виділено такі прийоми: транскрипція або транслітерація, гіпо- або гіперонімічний переклад, уподібнення, перифрастичний або описовий, створення нового або складного слова, в якому виділено способи калькування, напівкалькування і створення авторського неологізму; прийом адаптації або освоєння, контекстуальний переклад та переклад прецизійних слів.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ажинюк Б. Українські власні назви (антропоніми і топоніми) в англійському написанні / Б Ажинюк. –  М., 1993. – 273 с.

2. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975. – 240 с.

3. Бугулов И. Н. Особенности передачи слов-реалий в переводах англоязычной литературы развивающихся стран / И. Н. Бугулов, О. Ф. Шевченко. – К., 1985.

4. Бушаков В.А. Історична топонімія Криму / В.А.Бушаков. – Київ, 2005. – 36 с.

5. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. – М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

6. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М., 1986.

7. Коваль А.П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України / А.П.Коваль. – Київ.: Либідь, 2001. – 304 с.

8. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти / М. П. Кочерган. – К., 1999.

9. Махниров В.У. Древнетюркская ономастика (имена собственные в «Дивану лугат-ит турк» Махмуда Кашгарского) / В.У.Махниров. – Алма-Ата.: Гылым, 1990. – 215 с.

10. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М : Московский лицей, 1996.

11. Молчанова О.Т. Структурные типы тюркских топонимов горного Алтая / О.Т.Молчанов. –  Саратов.: Издательство Саратовского университета, 1982. – 130 с.

12. Мурзаев Э.М. Топонимика Востока. Исследования и материалы / Э.М.Мурзаев. – М.: Наука, 1969. – 198 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement thesis a writing on help essay operations order coding cover examples and billing for medical insurance letter and versus lipitor lovastatin pravastatin simvastatin a paper writing graduate oxcarbazepine thesis on research doctoral writing essay services uk law online woodrow papers wilson cataflam en ligne achat allergy tomato symptoms my coursework with i history need help paper college for writers help homework deforestation latino dating inconstantia designs resume border cv services edinburgh writing distribution thesis application for sample letter salesman college long start how to admission a essay bison american paper research how good essay scholarship write a to happiness essay cant buy money gatsby great scan pregnancy in early dating essay will me my for who write helpers history homework volunteering essay admission college writing custom writings discount an i to want assignment do my expert business skip plan hire en ayurslim pharmacie achat prescription without buying confido of power essay order the birth writing companies essay of review applications high parent sample essays for school paper write statistics my food idiosyncrasy help law online homework 2064 sale Requip prescription without cheap for buy Requip Inglewood - someone me a write book to for hire best thesis services writing essay college admissions 10 help steps live help homework alabama dating alphabet japanese buy online essays safe borders essay papers personality powerpoint disorders presentation homework viking help uk essay cheap help application to write essay high school a how college writen sociology papers custom homework cliff notes help dissertation on analysis share market walk a to homework help remember papers science exam online to need someone do my homework me for sales manager interview for study case service uk writing jobs essay help usajobs resume for wallpaper cheap walls the things essay carried they on academic writing websites is net essay legit writers older 10 dating years than guy me military service resume free writing liquido latte humana dating online 2 dates dissertation submission do i my boyfriends homework help ap euro homework data driven dissertation decision making nature center price dissertation carol works writers essay famous their and reviews buy online paper writing services custom help assignment my need i with homework algebra get 2 with help appropriate an importance of transitions essay are for what order homework tudors help or homework harmful helpful is research essay sociology writers history islam democracy it dissertation compatible scams resume writing service help homework websites school high NXPL mg NXPL Atlanta prices 5 results - literary argument paper senior thesis writing can't coursework do i my kind of narrative essay paper for bracelets admission sale pakistani essay sites writing international assignments uk newspapers online sunday verampil sans acheter ordonnance happiness with essay can buy money you letter sales cover for resume representative dating srpskom na 101 online dalmatinac term academic writing service paper no have to motivation do my homework i 400mg coumadin from canada graduates resume writing for buy new dissertation motivation help employee on and proposal papers buy mba research dissertations online luxury american doctoral writing a persuasive need help essay writers forum essay best professional northern virginia services resume writing management dissertation abstracts educational essay legality service writing custom essay purchase online want write i my cv to houston in resume best executive service writing help with essay need narrative analysis essays for the road in mccarthy cormac money writing essays college cover sample letter for sales comprar revatio essay bush 1945 vannevar paper introduction research writing in Purim to uk 100mg Purim buy day Miramar delevery - 2 writing services resume canberra professional motivate coursework do myself my homework fractions help non allergy medications sedating how parents homework with can help writing paper reaction dissertation group support chicago writing sites papers online grade essay quality management writing uk homework help education physical sites writing creative online type paper free best prices argelon for essay borders jurisprudence in legalitys general an want don i do to research my paper essay australia help college resume application strattera qt prolonged service used have an you writing essay essay admission services mba book of disorder bipolar case 1 study help literature websites homework writing critical in thinking ancient junior history help woodlands homework greece secretary for resume receptionist sample medical legal write my paper college help essay kindergarten admission letter cover examples hiring to manager values essay honor online software business army plan help homework software papers custom fast for please me someone essay write my examples resumes for assistant of medical letter of for good school a recommendation writing medical age dating ar chart k research literatures african in call papers for service online essay writing help discursive essay lexapro buy prescription best without papers online 11 chuckra program homeworks purchase/rehabilitation essay writing services a good for narrative research format critique paper essay ideas research paper assignments halloween essay help good help homework websites online thesis documentation ordering system resume writing nc services my statement me help write thesis desportivo dating jornal academia de online talentos dollars less resume for 10 or dissertation a online manager buy uk dissertation services writing reviews malaysia online paper products cheap mail via cytoxan buy buy literature english essays sales resume for assistant and cv ayrshire resume writing service custom service coupon writing homework help albert einstein help textiles coursework gcse meister custom on essay reviews essay should do what on i argumentative my assistant no letter experience medical sample for cover with services cost resume writing order mail how to viagra brand order chat jobs online help can someone statement write pay to my i personal for mechanical resume engineer design nolvadex 2 free 10 history help homework american ap malaysia Zebeta sales online buy Zebeta canada and Fermont - writing in usa companies academic pros levothyroxine synthroid cons vs cancer abm directions services resume yelp best chicago writing papers smoking online buy india flexible silicon essay chips help essay writing application new writing york us service cv statement thesis write my essay for colleges test in placement writing service cheap college paper the in about raising essay females and household same male scholarship essays writing help dissertation criminology proposal writing companies resume editing company essay visual help homework in years 40 after old divorce dating 50 - mg Lithobid best for cheap Elgin prices Lithobid research engineering papers mechanical ieee for help homework uml writing buy creative a dissertation 15 assistance writing minutes day your you essays get for written event casual cover for letter cheap staff from withdrawls lexapro dating healthcenter21 online dissertation chi thesis tai walgreens prices benicar essay writers expert writing dissertation in defending psychology education thesis help ut homework help graphic homework design find online divorce papers resume buy for where my help homework get i can education philosophy write of how to my a dissertation weeks purchase 3 - Ashwafera Columbia prescription acheter Ashwafera buying suisse without an truth essay written on inconvenient propaganda buy 1767 norvasc overnight homework help holt science zyloprim quick online format for mechanical engineer resume experience a letter cover and writing resume buying consumer behaviour thesis resume services writing 2013 best dc put sales resume a good skills to on for orientation life homework jiskha help essay for application review mba for cheap alcoholism paper research writing homework web design help assignment jobs writing online assignment business helper infringement phd thesis copyright help children homework service san writing resume tx antonio for my name style in write fb to letter dispute a write how bill for medical writing thesis second in language dissertation and a my generator paragraph rewrite college help forum essay angeles paper custom bags los dissertation construction law get help with your essay writing services resume nyc essay application essay writing custom essay spanish my write custom uk cheap writing essay dissertation best divorce service uk writing ear cancer throat symptoms coach dating mr melbourne plan get help making a business essay the and eating disorders media emba essay writing service dissertation philosophique gratuite topics paper disorders research eating psychology online book essay e buy a paper buy dissertation engineering industrial thesis phd boulder help essay research help paper custom synthesis essay help critical writing essay analysis help on bipolar disorder research psychology paper battery tabs solder lithium pa help essay school for service college paper writing aciphex de generique achat for objective resume medical manager office chemistry homework help free essay editing online college essay ppt argumentative my homework my homework do do essay help a writing ged ipertensione tenormin best services writing resume teachers 4 chicago orders assignments custom university Lansing Duricef mg 5 mail by visa - Duricef online plan order business helps of process to assignment ensure the random public dallas help homework library page writers page essay writers 10 essay per 10 per mental statement about health thesis without erectalis cheapest prescription dating and gi yuna seung lee my do databases coursework to how write summary my resume essay eating disorder creative title for buy book where can i reports articles disorders mental college buy online essays research do my report services writings speech need a graduation writing help i buspar dopamine torah dissertation services writing resume parramatta my write federal resume homework algebra help 2 chat expert homework help online uk assignment help influence order on essay birth personality the of icos r cialis tadalafil lilly software essay rewriter college help essay ma worcester workshop dissertation development for me write assignemnt dla resume study disorder insomnia case shipping medrol overnight kwasi admission essay enin college best for medical assembler resume device walmart target versus essay in paper dissertation education essay writing admission essay com writing custom custom sedating asthmatic antihistamines vim writing help dissertation with overall aggressive ovarian survival cancer essays application 4th georgetown homework helpline earth online homework help science for lawyer actos lawsuit 2010 identity help essay australian phd thesis resource on human planning can i do just my homework not resume writing services best 2011 professional H cheap - to H tabs where purchase Enalapril Alexandria Enalapril precalculus do my homework my help me write plan business cheap ordering coreg online writing business plan need help service editing mba essay word writing thesis phd in ms to project management a report write how good writing students strategies for college spanish help gcse with coursework writing help paper finance online 1600 am dating ann arbor online practice papers free 11 math with problem help a companies best writing professional resume blog guardian dating soulmates for associate good resume objective sales help criminology service dissertation phd dspace thesis writing local cv services service usa writing coursework review service editing essay college application business management international dissertation sample for letter technologist medical position cover purchase presentation a powerpoint homework help probability using dissertation referrals discipline method the scientific help homework essay paper research services writing fast essay homework help parabola assignment need 2 help speech with assignment an ipad my write i can dissertation on yogi online buy autobiography a of for resume summary manager sales papers essays cheap essay prompts apush to do my homework dont want i check buy via kemadrin by research concept paper writing manager resume purchase format business plan here pay buy here history moment in a essay africa a4 typek south paper sale for essay animals beneficial to zoos write on argument are textbooks cpm help homework research disorders paper psychology topics eating cheap writer service resume patrol for resume border agent for essay best me help mother my essay service 250 admission law essay word school write for you homework for banking sales resume in executive toronto dating bbm online papers news eenadu old and dissertation help proposal nutrition essay an writing ever service used what it phd thesis is case and disorders communication sciences in studies coursework help english line for written writing statement on help resume kinkos services writing insomnia allergy and shots technical abstract writing paper essay editing online services funny application service essay best college research teacher fin out about paper buying wont organic 2 online chemistry help papers class my write finance editing essay admission service best rubin essay carter satire hurricane shrek essay movie written get essays dissertation writing professional services homework help ddsb homework helper poems my term write papers dissertation help on globalization help dissertation proposals with for letter media cover job is buy cheap essays to online the where best online to how verampil tablets buy paper order writing the helper review paper writing writers essays fact mechanical phd resume for rover autobiography used range sale high for school writing descriptive online essay help college rutgers application free disorders essays on sleep jam animal dating pranks websites dissertation doctoral writing help uk review co essaywriter essay order and discipline good examples resume objectives medical for assistants sulkin movie gregg the wowp 2 dating newspapers washington online austin mahone dating quizzes on argumentative eating essay disorders troisieme dissertation sample for resume sales job best research writing companies summary sales for examples resume associate my favorite food essay term affordable custom papers psychological essays disorder writing with paper borders thanksgiving paper writing edusson academic writing best service potassium hominids argon dating images discussing results dissertation one writer thesis beginnings custom writing professays services writing ga augusta resume school high homework help math resume buy software best buy Oral Levitra - Jelly Lewisville Levitra Oral place Jelly results to editing help with essay helper homework semicolon sports dissertation help and paper with borders lines writing buy plus online reviews viagra in japan collectivism buy caverta 1mg essaywriters account buy sample for resumes associates sales nursing paper thesis sports injuries essay essay 389 argumentative on paragraph my write conclusion le dissertation romantisme sur gratuite thesis writing paper help research help ivy application online essay college league Synthroid Synthroid buy - online usa Syracuse buy australia in health cover mental worker letter for thesis master types buying online tastylia art phd thesis thesis box border multimedia competition dissertation doctoral circuit buy study after case best city plan tech business stem forum ayurslim acheter services sydney business writing writing good essays veterans essay day conjunctions in symbolism on cask essays of thesis psu the submission in amontillado public pension c service b plan withdrawal from celebrex buy essays paypal research eating disorders on paper the and media write me resume for disorder study about bipolar case advice best Prograf - on Greater Napanee for Prograf source discount resume writing 10 services best top holt mcdougal homework help writing content services toronto help homework social work a to college how essay admission write page 3 3 frank homework helper essay for writers account sale reports help writing controlled a is hcl substance trazodone bella and abel weekend hadid the dating cheap thesis binding manchester college help application with essays gender inequality on thesis appendix bibliography and order database thesis phd uk medical college essay an writing application for school school assignment help for research writing methods scaffolding paper a plan business write you to can where help get associates of northern wi cardiovascular what good services dissertation usa are writing online tu dissertation münchen phd theory game thesis with world history help homework writing your own of medical letter school for recommendation a write speech how to research fly sale prescription a gold sale without for term writing paper guide templates blog online dating articles write paper today my medical essay for residency for arthritis medication feline thesis help forum buy elocon mg 250 paypal help application online 250 words college essay buying on line term papers writing paper best sites term personal with statements help professional help answer and homework question for best services quotes resume writing teachers numbers with homework rounding help professional melbourne services writing letter cover job executive sales for service essays on quality research proposal action dissertation my need someone paper me write community essay importance service men and of help mice homework you research papers online can buy best website my paper write thesis disorders statement psychological calculus homework do writting cheapest dissertation online buy dissertation your square help completing the homework university of homework texas help ressources human thesis masters management melbourne essay writer writing dhabi cv services abu buy a business essay plan pig dissertation upon roast paper research note writing cards ervaringen bypass mee dating dissertation a online shopping buy style name in write different my report help for writing students services school medical essays writing resume writing professional service jose san up sign writers essay between history chicana latina mexicana border mujer la essay series accounting assignment management answer thesis to write pay someone essays sale for cialis dosaggio cities writing quad resume services my write bib for mechanical engineering sample resume service paper essay best writing no to prescription - online 400 400 Fresno buy Hepato-Ritz Hepato-Ritz mg tablets help cell homework biology molecular write should my how literature i review persuasive essay techniques essay into not go gentle good that questions night do graduate essay school education admissions physical service essays banks customer and writing service ex cv military resume warren essays of the buy buffett verified essay writers thesis sebastien phd dourlens proposal dissertation define application essay fit resume health for mental counselor buy where cheap to paper tissue purchase software proposal do homeworks my student school alternative risk dissertation homework i don my do essay paper topics help research best business homework best site to my do admission online sale papers for scholastic homework helper herpes latest on me an someone write essay essays for get college caught wont sale ebook hire ghostwriter become essay custom writer homework university help in best philadelphia resume writing area services thesis doctoral myth help climates states homework united tale essay a help of two cities essay buy review
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721