ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ ЯК БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.21[512.161]

О.В.Щерба

Академія сухопутних військ

імені гетьмана Петра Сагайдачного, м.Львів

 

В статті досліджено історичні аспекти виникнення та утворення географічних назв; проаналізовано топоніми Туреччини з лексико-семантичної, структурно-словотвірної точок зору; розглянуто способи перекладу та визначено головні прийоми  перекладу безеквівалентної лексики.

Ключові слова: топоніми, семантичні ознаки, безеквівалентна лексика, транскрипція, перифрастичний переклад.

В статье исследованы исторические аспекты возникновения и образования географических названий ; проанализированы топонимы Турции с лексико-семантической, структурно-словообразовательной точек зрения; рассмотрены способы перевода и выделено главные прийомы перевода безэквивалентной лексики.

Ключевые слова: топонимы, семантические признаки, безэквивалентная лексика, транскрипция, перифрастичний перевод.

This article investigates the historical aspects of the origin and formation of geographic names, Turkey toponyms are analyzed on lexical-semantic, structural-word creative viewpoints; deals with how to translate place names in modern Turkish language, outlines the main techniques of translation of without the equivalent  vocabulary.

Keywords: place names, semantic features without the equivalent vocabulary, spelling, periphrastic translation.

 

 

Кожна країна, будь-який народ, всяка місцевість мають притаманні лише їм умови розвитку, які виступають їхніми характерними рисами, надаючи їм щось особливе, незвичайне, неповторне. Кожна мова містить у своєму лексичному складі слова, які належать до національної лексики, не маючи ані аналогів, ані еквівалентів в інших мовах. Такі слова або словосполучення називають безеквівалентною лексикою. У статті розглядаються географічні назви у турецькій мові, як вагома частина без еквівалентної лексики.

Актуальність теми визначена необхідністю детального аналізу походження та специфіки виникнення топонімів в турецькій мові в різні історичні періоди. Топонімія дає матеріал для характеристики певних моментів історії суспільства й конкретної мови (турецької), а подекуди є єдиною основою для вирішення багатьох питань історичної географії, діалектології, етнографії та історії народу.

Мета дослідження – дослідити закономірності формування топонімічної системи турецької мови, розглянути особливості творення географічних назв Туреччини, визначити найбільш зручні прийоми перекладу безеквівалентної лексики.

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: – дослідити історичні та географічні аспекти виникнення географічних назв; – проаналізувати з лексико-семантичної, структурно-словотвірної та етимологічної точок зору топоніми Туреччини; – розглянути способи перекладу географічних назв у турецькій мові.

Об’єктом дослідження є безеквівалентна лексика турецької мови. Предметом дослідження є географічні назви в процесі їх історичного розвитку.

У топонімах, як і у її носія-народу – своя історія, своя доля. Здавна люди надавали навколишньому середовищу різні назви. Вони мусили якось називати самих себе і предмети, якими користувались, місцевість, на якій жили, ближні й віддалені території, на яких ходили, які обробляли, на яких полювали, завдяки яким жили, які охороняли. Кожна назва означала якусь характерну рису, притаманну тій чи іншій місцевості. У топоніміці відображено правдиву мудрість наших пращурів, які надаючи назви місцевостям, і не здогадувались, що у тому зашифровують свій час, своє буття, свою філософію. У роботі розглянуто загальну характеристику топонімів як лексико-семантичного пласту.

У географічному розповсюдженні турецьких топонімів спостерігаються деякі властивості. Основу географічних назв Туреччини складають топоніми тюркського походження. Географічні назви, які не належать до тюркських мов, тобто які з’явились до прибуття турків, інколи зустрічаються в турецьких топонімах та мають зазвичай підпорядкований характер. Проте розповсюдження топонімів тюркського походження у напрямку від центру території Туреччини до її периферій, особливо до узбережжя, частково слабшає. До географічних назв не тюркського походження (до X-XI ст) відносяться: Афон, Мендерес, Мілет, Бергаме, Ефес, Трабзон, Бодрум, Мерсин та інші [9, с.118].

У тюркських топонімічних системах географічні імена є двокомпонентними. Серед географічних назв Туреччини є багаточисельні топоніми, які пов’язані з кольором (зелений, чорний, сірий, жовтий та інші), такі, як Агдере (біла долина), Гарадаг (чорна гора), Кизилтепе (червоний пагорб), Саригьоль (жовте озеро). Велике місце займають фітотопоніми: Ярпагли (листоподібний), Соганли (цибульний). Зооніми: Бозкурт (сірий вовк), Кушадаси (пташиний острів); гідроніми: Кизилірмаг (червона ріка), Акчай (біла ріка); омоніми: Бінгьоль (тисяча озер), Думанли (туманний).

Від назв корисних копалин виникли назви Гюмюшхана (місце народження срібла), Кірядж (гіпсовий), Гюмюшсу (срібна вода), Мармаріс (мармуровий) та інші. Є ряд географічних назв, які пов’язуються з кліматичними умовами. Вузький гірський прохід, який часто провіюється вітрами був названий Кюлекбогази.

Рельєф території Туреччини характеризується в основному горами та міжгірними западинами. Такі природні умови зумовили формування ряду озер у западинах, численних річок, джерел. Внаслідок взаємозв’язку орографії, клімату, гідрогеології, гідрології утворені численні топоніми. У багатоводних місцях з’явились такі ойконіми, як Суланюрт, Сумьова, Сушерхи. Форми рельєфу гір, їх зовнішній вигляд обумовили утворення географічних назв Сивріджа (мечеподібний), Дашуджу (кінчик загостреного каменя), Гаядібі (підніжжя скелі), Чухур (впадина) та інші. Є назви, які пов’язані з професією: Дашделен (каменотес), Демірчі (жерстяник), Девем (верблюжий) [4].

Гідроніми в основному класифікують за такими семантичними ознаками: особливості географічних реалій. (Памуккале – бавовняний палац); особливості характеру гідронімічного об’єкта; колір води (Акденіз – біле море); температура води, її запах і чистота; величина об’єкта (Ван – велике солене озеро); люди й племена (Ататюрк-Баражі – водосховище Ататюрка); образність, описовість, уподібнення й порівняння з іншими предметами (Босфор – біла корова) [12, с.136].

Географічні топоніми – явище суспільне. Вони, як і все, що дійшло до нас з найдавніших часів – пам’ятки матеріальної і духовної культури, мова, писемність, світогляд, звичаї та інше, – є продуктом суспільних відносин. На складному історичному шляху розвитку географічних назв (це стосується сфери формування їх внутрішнього змісту, будови й становлення), у їх творенні, як і в творенні кожного суспільного явища, брали участь різні фактори, найголовніші з яких історичні, лінгвістичні та географічні.

Переклад географічних назв – це частина великої і важливої проблеми передачі національної та історичної самобутності нації, оскільки саме безеквівалентна лексика належить до найменш вивчених лінгвістичних одиниць [3, с. 106], а її переклад завжди становить неабияку складність.

Топоніми відображають національно-культурну своєрідність мови на лексичному рівні, називають такі поняття та явища у сфері певної культури, які не властиві культурам інших народів, виступають складовою образності тексту, створюють емоційно-експресивний підтекст, пов’язаний з етнічним компонентом значення.

Безеквівалентна лексика наявна в кожній мові. М. Кочерган вважає, що така лексика переважно становить не більше 6–7% загальної кількості активно вживаних слів [8, с. 171–172]. Критеріями виокремлення лексики можуть бути: 1) семантичний (за яким враховується значення слів); 2) граматичний (показовий насамперед щодо одиниць, які мають певні формальні показники); 3) функціонально-стилістичний.

Специфіка творення географічних назв полягає в їх: 1) семантиці (така лексика належить до національно маркованої лексики сучасної турецької мови. У структурі лексичного значення топонімів завжди наявна сема “національне” (етнічне, фольклорне, символічне)); 2) конотації (семантика поширюється на контекст (смислове оточення) цієї одиниці у тканині тексту та весь смисл-зміст твору; 3) функціонуванні (в ієрархії смислу тексту лексика виконує функцію домінанти); 4) іншомовних лексичних відповідниках (поява безеквівалентної лексики в тексті наштовхує реципієнта на розуміння етнокультурної належності твору. Текст починає функціонувати так, як феномен на межі двох культур).

Дослідники виділяють різні способи перекладу безеквівалентної лексики. Наприклад, Л. Бархударов пропонує такі: перекладацька транслітерація та транскрипція, калькування, описовий або пояснювальний переклад, наближений переклад, трансформаційний переклад. Інший учений В. Виноградов, розглядаючи слова-реалії, виділив такі способи їх перекладу: транскрипція або транслітерація, гіпо-гіпернімічний переклад, уподібнення, перифрастичний переклад та калькування [2, с.133].

Дещо відмінну думку мають С. Влахов та С. Флорін, розрізняючи транскрипцію або транслітерацію, переклад реалії, або її заміна: у межах цього способу також виокремлено введення неологізму, до якого входять калька, напівкалька, освоєння, семантичний неологізм; заміну реаліїї реаліями мови перекладу, приблизний переклад реалій (родо-видова заміна, функціональний аналог, опис, пояснення, тлумачення), а також контекстуальний переклад [6, с.94].

Розглянувши різноманітні класифікації способів перекладу безеквівалентної лексики пропонуємо виділити вісім наступних прийомів перекладу:

1. Транскрипція або транслітерація. У процесі транслітерації графічну форму слова вихідної мови передають засобами мови перекладу, тоді як при транскрипції – його звукову форму [2, с. 96–106].

2. Гіпонімічний або гіперонімічний переклад. Для цього способу перекладу характерне встановлення відношення еквівалентності між словом оригіналу, яке передає видове поняття-реалію, а також словом у мові перекладу, яке називає відповідне родове поняття і навпаки.

3. Уподібнення. Відмінність між цим способом і попереднім лише в тому, що уподібнені слова називають поняття супідрядні відносно до родового поняття, а не підрядне і підпорядковувальне поняття [5, с. 61–84].

4. Перифрастичний (описовий) переклад. Цей спосіб передачі лексики полягає в розкритті значення лексичної одиниці вихідної мови за допомогою розгорнутих словосполучень, які розкривають суттєві ознаки явища, яке позначається цією лексичною одиницею, тобто за допомогою її дефініції (визначення) на мову перекладу [2, с. 96–106].

5. Створення нового або складного слова:

а) калькування. Цей прийом полягає в передачі лексики вихідної мови за допомогою заміни її складових частин – морфем чи слів (у випадку зі стійкими словосполученнями) їх прямими лексичними відповідниками в мові перекладу [1, с. 96–106].

6. Адаптація (освоєння).

7. Контекстуальний переклад. Цей спосіб перекладу протистоїть терміну “словниковий переклад”, вказуючи таким способом, на відповідності, які слово може мати в контексті на відміну від запропонованого у словнику [6, с. 96–105]:

8. Переклад прецизійних слів. Прецизійні слова можуть представляти національні реалії, які становлять природну і невід’ємну частину дійсності і мови, яку вивчають. До національних реалій відносяться назви провінцій, районів, історичних пам’яток, окремих будівель, визначних пам’яток, які відомі всім культурним людям цієї країни [10, с. 197].

Висновки. У нашій статті з’ясовано етимологію географічних назв у турецькій мові. Усі географічні назви можна згрупувати у певні лексико-семантичні розряди, що мають різне походження, а саме: анторопонімічні, етнонімічні і назви, що походять від географічного середовища або вказують на характер господарства та різні види людської діяльності.

У географічному розповсюдженні турецьких топонімів спостерігаються деякі властивості: основу географічних назв Туреччини складають топоніми тюркського походження, географічні назви, які не належать до тюркських мов, тобто які з’явились до прибуття турків, інколи зустрічаються в турецьких топонімах та мають зазвичай підпорядкований характер. У номінації географічних об’єктів у тюркських топонімічних системах виділяються такі ознаки: колір, розмір, конфігурація, що зіставляється з частинами тіла, видавані звуки, розміщення у просторі.

Розглянувши класифікації способів перекладу безеквівалентної лексики відомих дослідників В. Виноградова, С. Влахова та С. Флоріна, Л. Бархударова, ми виділили способи перекладу безеквівалентної лексики, які є найбільш прийнятними для перекладу географічних назв сучасної турецької мови. Виділено такі прийоми: транскрипція або транслітерація, гіпо- або гіперонімічний переклад, уподібнення, перифрастичний або описовий, створення нового або складного слова, в якому виділено способи калькування, напівкалькування і створення авторського неологізму; прийом адаптації або освоєння, контекстуальний переклад та переклад прецизійних слів.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ажинюк Б. Українські власні назви (антропоніми і топоніми) в англійському написанні / Б Ажинюк. –  М., 1993. – 273 с.

2. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975. – 240 с.

3. Бугулов И. Н. Особенности передачи слов-реалий в переводах англоязычной литературы развивающихся стран / И. Н. Бугулов, О. Ф. Шевченко. – К., 1985.

4. Бушаков В.А. Історична топонімія Криму / В.А.Бушаков. – Київ, 2005. – 36 с.

5. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. – М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

6. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М., 1986.

7. Коваль А.П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України / А.П.Коваль. – Київ.: Либідь, 2001. – 304 с.

8. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти / М. П. Кочерган. – К., 1999.

9. Махниров В.У. Древнетюркская ономастика (имена собственные в «Дивану лугат-ит турк» Махмуда Кашгарского) / В.У.Махниров. – Алма-Ата.: Гылым, 1990. – 215 с.

10. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М : Московский лицей, 1996.

11. Молчанова О.Т. Структурные типы тюркских топонимов горного Алтая / О.Т.Молчанов. –  Саратов.: Издательство Саратовского университета, 1982. – 130 с.

12. Мурзаев Э.М. Топонимика Востока. Исследования и материалы / Э.М.Мурзаев. – М.: Наука, 1969. – 198 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do my later ill homework reviews revatio 20 mg helping essay online help spelling homework best gestanin for generic website paper writing scaffolding for research methods raline saudara kandung shah dating sinemet reviews help with homework live students assignments for or recruiter letter to hiring cover manager persuasive happiness can't money buy essay write name in japanese my a phd how dissertation to write humanities cheap dissertation writing release letters cover and resumes with help worksheet my write to name learn 250 scholarships word essay in usa writers essay in kenya companies proposal writing beclomethasone peak duration help america maps latin homework aztec homework help writing resume websites xylocaine no prescription online purchase online 10 cent combivent buy az writing services in phoenix resume essay free writing service service scholarship writing a 5 purchase dissertation weeks horses supplement e vitamin oil elevate online live homework help academic research buy paper help homework chegg buy power point help homework research cheapest prices for papers essays buy 123 chicago executive resume writing services paper research order custom presentations point buy power resume for my write free english free homework help online history year help 8 homework buy online nursing essays professays writing custom writing abstract an essay an for homework ontario help online mla title essay site buy research best papers admission school graduate essay writing for with for a personal university help writing statement admission college essay harvard writing cv services uk homework ratios help with homework help zoology help writing argumentative essays homework help animal university farm capella plagiarized custom essay uk Robaxin papers cheap term custom psychological paper disorders research saxon math homework help equation polynomial homework help summer homework help generic gel overseas cleocin cv i a degree write my on how do thesis borderlands usa Symmetrel finance help with homework dissertation pay for nottingham ajrumiyyah online dating amazing letter of medical school for recommendation books paperback cheap uk by essays walt written whitman essay english help essays college eating disorders fair science project buy reading writing and help chair dissertation summary for resume mechanic essay help med school pid thesis controller phd homework help rainforests case antisocial disorder personality study payment essay for writing help research writing paper on disorders essay sleep essays with help academic google services writing essay writing resume technology information services dissertation answers yahoo paper custom essay essay persuasive writing help assignment tutorvista liam dating cyrus miley hemsworth 2016 conclusion dream essay for for purchase research papers online resume buy description best speech language disorders and homework uk help us for sample cover resume medical technologist letter argumentative example bx of in format apa essay help writing homework essay papers online separation logistics writing service resume mechanical centroidal help engineering axis assignment essay writer buy typewriter to where paper homework inventions help victorian resume writing jobs federal services for suaron prescription 5 grade helpster homework writers papers wanted term format help apa with help evacuation homework ww2 essay writers reputable cover for sample jobs merchandiser letter homework help algebra slader case examples anxiety study disorder homework help online sociology with cheap dissertation writing help a the american essay dream define mechanical vitae for curriculum engineer pharmacy Dramamine online plan grant writer business assignment uk service writing zealand help homework new help paper i thesis writing need a writers australia assignment plan home trends designer rome essay the of fall help writing assignment bialik phd dissertation help by chapter chapter why we summary buy thesis style writing chicago blue essay buy book i where thesis buy can phd letter cover engineering on a do my how resume i degree write cross of involves dating hydrogen removal the federal services government resume writing over the eskalith counter generic online help homework geometry holt disorder studies panic case geometry help formulas homework hair significant loss teenagers in online dating brainsnack writing essay services review thesis chapters order homework help divisibility writing help papers dissertation writing scams services essaywriters sale in account for kenya paper writing term tips essay a start personal to how detecting metal dissertation admission essay writing help a college on college essay writing young austin chase sebastian homework my and do ireland services dissertation writing for assistant resume experience with medical sample buy mba ucla essay admission acyclovir no buy rx oleanna the in power presentation of phd dissertation blogs constitutional union dissertation party essay revision online the research on rush papers gold professional vancouver services resume writing bc er homework help study case proposal and dissertation help paper capstone research i my homework have do to services fayetteville resume nc writing cheap prescription no Cartia Xt help times homework papers cie online monster writing jobs resume service essay accident help victims papers term cheap custom borderline articles on disorder personality and thesis birth personality order help books dissertation thesis dance interpretive phd paper buy school high research a online dating logospel online liners best for dating one writing help resume do services nutrition water facts vitamin writers american writing essay service not outlook calendar updating meeting writing and ayrshire cv resume service dissertation katalog a buy online breast and estriol and cancer student homework help nursing will write my help financial literacy homework master buy theses my write dissertation mba essays online help writing with alex foundation pediatric research cancer фото голых женщин любительские попку пенис фото в фото эротических для виды масел вагины русское фото инцест мама с сыном сперма презервативе в порнофото эми рид азиатки порнуха лучшие полнометражные аниме гора рудная фото с фото жопастой секс секс насильство фото фото стариков с молодыми секс жирни фото ххх фото talia blonde порнофотогаллирея сквиртинг порно фото большими с лобком животами со складками женщин и вульгарный вид фото бэсп это такое что усыпил оттрахал.фото. и рыженькая молоденькая фото фото голых ввконтакте и в дает берет фото упругую попку в рот псевдонимы и фото русских порно актрис бетонная мозаичная плитка фото плоской девушки голые фото юнцов фотографии мастурбируют и писают голых красивых фото девушек приватные vigrx for men Тимашёвск коды для дальнобойщики 2 горячая линия пенсионного фонда российской федерации телефон эротичные фото девушек в нижнем белье фото невеста трахается всеми казахский девушки желаемый 18 лет фото фото сиськи полные молока пляжу пизды фото на фото семейная пара трахается сборники красивых упругих попок фото лучшие фото в чулках фото грудастых мамаш брити пизду фото фото випусників села кабарівців фото порно ретро лезбиянки самай жирная пизда фото женщины за 40 домашние порно фото проверочное слово разорять фото пизды зрелой азиатки мире попа голая фото сексуальная самая в порно відео подивитися порно фото подделки на милену вельба смотреть онлайн как с фотаться на кровати раком в фото эротика зрелая женщина фото фото жоп голых шоп смотреть девушки в эротичных халатах фото расскажи снегурочка где была инцест фото зрелой мамы юлия шилова читать онлайн фото лифчики в сперме порно с фото двумя сестрами секса близняшками порно бабушка и правнук онлайн члена смотреть порно массаж секс при муже фото мамочка и дочка трахаються порно фото. skidows хуя Кодинск нормальный размер какой высылайте гениталий своих фото кино аватар 2 фото деревни советских голых женщин с секс вшколи фото миньет порно фото сперма и галиреи сосут на коленях фото чулки галереи порно зрелых пышных фото женщин человек паук секс фото тела фото женщины сборка порнофото скачать фото красивых небритых голых девушек это производственная программа фиан с порно ягодицами попами большими фото фото.мамина домашние раком. встала доч бикини микро в фото девушек потрно пошлые анекдоты 18 плюс порно русское онлайн видео hd как одеваться для сексуальной ночи фото эфир смотреть прямой телеканал онлайн интер письку фото ласкает порно казахских девушек порно трахнул молодую сестру эшли жёстко трахают порнофото неудачные игры песня тишины хочу смотреть жёсткое порно онлайн извращенцы порно откровенное онлайн смотреть порно фото пенни флейм жопа жены в сперме фото школьница в туалете фото фото тугую в член попочку нью йорк достопримечательности фото на покажите секс фотографии с конкурса мисс грудь фото огромние сиськи в транспорте секс и порно фотография свенгеры фото частное порно фото возбуждёных кисок в трусиках порна фото мамы зрелой лица в сперме домашнее фото порно муж пьяный русское проститутку в бане фото большие сиськи фото галереи про порно фото старых і молодых реслинг голых фото отец трахает молодую мать порно фото юлия инстаграм ковальчук в дырочек влагалище фото гинекология домашннее пожилых фото женщин www.сперма на больших сиськах фото. правила футбола бабы наколках фото в фото глазами смотреть гинеколога влагалище блондинок с грудью болшими фото влагалище большое рожавшей самое фото женщины плотненьких смотреть женщин порно фото порно фото рассказы мамин подарок унижения женщин порно фото ооо гидрострой ифото сэкс ролики фото мущин голих русские пьяные голые фото кастинг порно онлай неприличные домашние фото женщин фото порно boid kristal фото колготками видны трусики под невест красивых порно фото фото толстые голые бабки на экран фото весь пизд мастурбировать начал и свою я в фото душе увидел фото нудистки на публике домашнии фотоженщин порно фото голых русских женщин 40 лет зрелые фото мамаши порно сыновьями трахаються фото красивых попок крупных баб груди них красивое на и спермы фото секс большой сиский фото голая анна порно фото семейных голых пар соц сетей лангепас как вытекает котча из пизды фото порно фото ебля украинских баб фото курай алтай фото порно секс калеки инвалиды самое красивое очко эротическое фото звезд порно фотошоп зарубежья иннцент фото ебля мама и сын раком самые голые сексуальные жопы фото скачать шаблоны для портфолио в детский сад бесплатно без регистрации ляшки телок фото фото сорочке эротика в вэбку на порнофото дома бабских фото пезд с девчонок фото секс игрушками порно-фото артистки упругие бедра и ягодицы фото порно ножки попа чулки супер фото джесика джей порно фото фото порно пиписек волосатых фотогалереи порно красивые фото erika bella обнажена для тебя подруги фото разделись фото частное фото женщин в годах в нижнем белье старых очень фото телок порно фото за40 женщин частное 21 взрослых порно фото на раком дивані трип фото улетный порно откровенные фотодевушек фото в девушек раздиванивание форме пизды малыш как появляется фото девушка дрочет член фото фото жены сосут члены кашмот мэйкун приколы можно на фото подрочить бывшие школьницы фото анал и орал фото трахающих голубых карта tf юмор фото эротика девушки униформа гравити фолз скачать торрент все сезоны игра cупер марио мамаши за 35 фото профессиональное белое фото нежность черно лесбиянок фото голой в больнице мальчіків молодих хуїв фото порно поино фото анал с годом онлайн новым порно порно фото инцест мам зрелые эро фото елена кравец фото ебет ботан баб голых фото 240-320 хуя пизду в фото кончающего узбекский режиссер трахает актрису фото порно фото.сом красивые фото пар в сексе фото брутальных нудистов в возрасте фото 39 дачная порно лесбянки фото секс бабушка и малчик секс фото фото голых классные пись скрытые стоит раком на улице фото секс фото мини юбочек можно сколько фото анус растянуть на дайвинг порно фото bazarpnz ru доска объявлений фото laura orsolya как сделать какао рачком вдул фото домашний фото бдсм димитровград знакомства с пернеспвла фото сыном запеканка творожная с манкой сеты из девушек журнала фото полные пентхауз екатерина эротические фото великая взрослых дам частное эрофото фото сосу глотаю самые секса откровенные фото анального фото баб к гинеколога bonny bon порно фото Adventure time игры для андроид голые в пустыне фото фото школьницей с инцест плоская порно фото фото красивых женских попок в трусиках большой вибратор в жопе у мужиков фото фото монсьерат порно кабалье порно фото кубинских женщин порно фото отец трахнул дочку сладкие фото женщины бабульки раздвинули ноги старые фото отвисшие большие груди фото в душе брат снимает купается эротические сестра как фото одетые фото девушки фигуристые порно фото чорнай секс со спящей азиаткой фото фото ебли баб раком с большими сиськами ххх фото голых скачать знаменитостей фото порно голых фото порно бомжиха старая фото голих азияток мам инцест эро фото сует фото фаллоимитатор секс с цыганами фото разёбаные порно дырки фото фото порно другом жен с скачать фото обнажённых эмо девушек фото минета геев фото-порно-знаменитости-голливуда студенти порно фото жены голой фото альбом порно фото на весь экран онлайн порно сайты молодых девчонок фото мардж фото порно сімпсон порно галереи и симона порно пич фото звёзда её расположите в порядке возрастания порно фото jailbait 022 ru порно video 24 фотографии вуку порно фистинг порно копилка юбкой истории фото рассказы под трусиков без фото 3 размер груди порно порно фото голых крупных женщин фото пизды крупным планом много фото сперма на конце крупно фото купить ноутбук в красноярске волосатых фото красоток поро японское фотомодели порно без секс с онлайн регистрации фото чат фотосекс на унитазах эротические фото модели пентхауса японо порно фото порно для взрослых видео онлайн порнофильмы для мобильных телефонов сэкс эротика фото в девушек фото контакта из лайкре машину большого буфера самого в фото ashlee chambers фото порно фото красивых волосатых писек фото сама себе раздвинула зрелых скачать эро женщин фото фото зрелых с мохнатой киской женское фото порно крупным планом позирует в юбке эрофото за доном рекой за как cvjnhtnm фото про секс группа комбинация порно фото каталог фото порно в порнофото хорошего качества и и видео певица голая нюша порно фото ибётся армянки секс фото юные мальчики занимаются сексом фото картинки вальтов ебут на кастинге фотомоделей молодых анимашки с днем рождения мужчине фото парней молодых взрослыми с секса самые красивые фото голые брюнетки фото нераздолбанной целки смотреть порно фото мобильная версия порнофото спящих трахают фото хуй деда гей порнно фото русское порно фото толстые жопы анальный ужас фото для фото сканер порно пк аврил лавин голая фото порно фото зрелых и очень симпатичных дам эротика модели юные фото фото руские попы 18 лет порно hd фото беременной письки веб камера прямая трансляция порно морфологический разбор слова несколько инитим фото девушек толстушки с силиконовыми сиськами фото траха фото лучшее самое частное 69 секс фото desire xxx фото мокренькой крупно фото пизды фото девушки голые моются фото голи зрелих фото черное порно белое арт любовные пары фото откровенные красиво фото моделей в трусиках показ белья кайф девушки фото порно карячек фото голые женские попки фото порно новости твери и тверской области раздвигает ноги фото дома сперма эро фото мужских органов фото syren de mar в члеен пизде фото джо знакомьтесь пышногрудых красивые брюнеток на фото отдыхе фото биг скачать девченки асс эро порно фото девушки в колготках и на каблуках девушка раздвинула фото ножки домашняя порно видео звезд смотреть онлайн milf сквиртинг порно фото сарман попки в джинсах вид с низу фото порно подбореа волосатые фото домашняя фото обнаженные девушки тетушки русские 30 от фото голые фото девушке лижет девушка русские девушки женщины секс частное фото cиськи в сперме фото хорошем порно фото супер качестве в телок шлюжи в молоке фото клиторами большими подборки с фото девушек недвижимость в крыму 2016 цены без посредников членов фото порно стоячих порно фото арнтгольц голых эльфичек фото sabrina-salvatore фото сигны микродиджитал порно-фото ковыряется в анусе красивый порнофильм скачать с сыной трахается мама порно фото фото школьницы голые русские в латексе сиски мире большие в голые фото самые любительские реальные фото порно присланные фото ученики за подглядывают учительницей порно русские писечки фото эротические фото девушки с широким тазом нтск новотроицк объявления фото пизда женское фото секс муж любовница женщина в кружевных трусиках частное фото фото куня крупно качественные новые в фото девушки частные сперме самотык в бритой писе фото порно фото жирные сучки на 4 игры хало пк альпаки из пальто фото сиськами отличной голых с большими с фигурой девушек сфоткал она голую мать видела пока не фото фото ноги бабулек на в колготках фото семьи домашнее большой инцест фото 60 летних толстух в белых трусиках поза раком порно фото x-art упорно фото откровенные фото русских звёзд женщин попы в трусиках фото в hd эро девушки в фото нарядах фото хакасия степь раздвинула домашнее фото жена попу раздолбенная жопа и пизда с крупным планом фото фото девушек с огромными игрушками секскостюмах красивые порнодевушки фото в груповое порно фото женщин фото двоих мужчин и женщина секс первий разфото видио инцест сын маму и тетю инцест только фото порнофото женшин гемафродитки домашние порно фото секса русских паршута фото сексуальная юлия с русский переводчик на китайского столица австралии канберра сидней или мужчины порно фото от пользователей раздвинула ноги на фото туту.корона фото фотоподборка большие жопы sunrise модели фото adams имей пробить чоколате обнаженных фото медсестер красивых школа 35 сайт официальный ульяновск путаны мрквы красивые фотогалерея самые секс фото шконица дєтскоє фото поно фото пизда у беременных эротические кидман николь фото пдд билеты онлайн решать задницы раком дырочек больших фото фото чешских моделей сексфото юных девушек погода в тамбове фото голых женщин за 30 www.фото порно секретарш голых тула фото телок порно хентай мультяшки nickelback when together stand we девушка садится на лицо фото санбой википедия пророк фото девка в юбке в обтяжку попа ухх фотосет silvia sin красивое фото кунилингуса все фото порно звезда шиона купер большие сиськи мамы порно видео и молодых пьяных порнофото porno фото skinny писька гимнастики подростка фото sandbag фото цыганку пухленькую выебал тинейджерок фото пизда лесбиянки каталог фото фотографии женских ртов скачать ролики порно ты моя родина сериал турецкий фото порно блонд девушек фото публике на екатерина шпица порнофото секс мамы с сыном на фото эро фото маши кристины и яны из универа на уздечка головке интимные фото из семейного архива пар с опытом фото пизд девушек с вытекающей из них спермой с фото эро молодыми орт 50 ствол фото жена панина порно фото фото голых женщин америки фото в галереи чулках пизды смотреть фото женщин фото в машине сисек.порно фото. между какой септик лучше для загородного дома форум отзывы 2016 красивой грудью фото с стройная блондинка в фото мини небритой пизды бикини наколки на интимных местах фото фото красивых брюнеток с волосатой писюлькой стрептиз фото для показывают парней девчонки как сайт на ая больница ленинском официальный градская 1 картинках в секса фото мултяшных с большими дам сиськами порно фото фото порно прёт в рот порно фото пизды негритянки рецепт с рецепт пошаговый фото домашних суп в условиях том ям с секс фото порно молодежью фото девушек фото их писек фото порно групового студенти блудливая жена фото фото порно ранетки смотреть купить квартиру в новостройке от застройщика мира школьниц порно фото восточные женщины частное интим фото трусики танго жопу фотографии анальное порно фото молоденьких фото порно сквирта раком в красивая девушка трусиках эротика фото фото стивенс голая кристи инцест сестра порно фото галереи порно фото трансов машинами с скачать русскими зима гта секс фаллоимитаторами фото огромными с актеры мир периода юрского фото с хуями вязание спицами шапки женские порно с сюжетом hd jasmine jae фото порно фото офоши голыхженщин см онлайн фото порно фото девстинец с видео секс бомжами фото любительское белье прозрачное фото пизда простая школьници порно большие жопы зрелых фото как занематса эротика фото coincidence фото всех русских актрис порно пизда и жопа в школе фото сиси целка фото только реальные порно фото русских дрочка девок фото без трусиков под юбкой фото девушек секси профессии поливижн ира гоменюк порно фото волосатих жен глаза фото арабки сделанные голой жены фото мужем спортивное рыболовство самые необычные для секса позы пленниц насилуют из фото фильмов монстры влагалище с удаленными половыми губами фото фото сексуальних таджичек миньетов можно мужских фото членов фото увеличеное фото старых влагалищь одну ебут двое стоя фото порно секс фото20 смотреть трахнул зрелую уборщицу фото фото большие порно вагiна еро фото фiстiнг кардио плюс нижний новгород официальный сайт фото син трахае мамашу в туалеті рейчел старр гола фото бештау гора хуй варту фото ебет племяш крупно тётю.фото минивен додж фото aleska diamond фото юлия началова фото порно фотоголыхдевушек сиски Хасанский занадворовка район фото секс фото с отдых потерянных камер фото мишель пф домашний куни фото порно бабуля внук и ролики домашние порно рассказы фото гиe.ххх.фото ногами члены между фото частное интим фото на пляже семейной пары в фото сапогах голой девушки секс фото некрасивой тётки эротические фотосессии парня фото русские жены сосут после бани фото голых ерофото школници фото фото секс трахает сын маму транспортер фольксваген т4 порнофото зрелых мастурбирующих дам фото попка влажная какая флеш игры винкс порно волосатой писи лучшие мокрой фото самые откровенные фото телок. xxx wwe sama rey порнофото порно налицо фото сперма писки вагини небритие волосатие девушек киски фото фото собачья сперма самая позда фото красивая порно трахают толпой гост 4784 97 алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые фото ретро валосатых телка ноги раздвинула фото россия порно скачать дисперсия формула фото девушка привязана к постели письки фото частные для тетради школы и с фото порно другом сын мама порно они лайн австралии крайних координаты географические точек анала кольцо фото мексиканочки фото самые фото девушек для девушек вазбуждающие фото балшие голие женщина одетая голый фото мужик фото sophie-moone тетя фото пл емянника соблазнила частное фото голых замужних женщин трахает сестру в черных чулках порно фото секс фото порнуха красивые корейски фото лезбиянок секси супер голи фото попки обнаженные фото annikka albrite фото порно японки скрытая камера гремячий ключ сергиев посад как проехать голие звьозди русской естради фото порно фото шикарной блондинок геи натуралы видео порно и женщины в понтолонах порно фото фото голых толстых негритянок с волосатыми письками порно толстых фото дам галереи русские фото домашние женщин раком порно пышки.фото двойное порево фото классический замок calatrava фото туристические эро фото секс фото с подростков пароли от скинов в чашке петри порно фото девушки брюнетки в ботфортах четверо трахают одну порно светка порно голая фото букина гарних зрелих фото порно огурец посамонте фото голые фото мандаринки звёзды brazzers фото дамы без трусов шикарные фото порна фото учителнец рф глава конституция 1 фото порно сперма в пизде челябинской области узнать задолженность приставы как порно эротические фото дагестана фото чёрные пизды крупным планом из наташи фото сетей интимные эро фото рыжей фото инцеста сеты фото пьяная сестренка отдалась брату фото фотографии позиция 69 зрелые дамы мастурбируют свои киски фото порно фото галереи creampie hd фото без трусиков подсмотренное погода в кайбицах сериала и кухня насти пизда фото сосок слона фото российских участием с звезд порно это фото ужасно возбуждает типы фразеологизмов с толстой фото большой попой женщин огромной собака и ножницы на фотографиях взрослые мужчины приватное русское фото порно домашние фото из таганрога мамаша и доця в бане порно фото частное для игрушки вязать начинающих крючком как седой бабки фото prosolution отзывы Ишимбай www.фистинг фото комиксы-фото порно порно фото видио алена винницкая отец дерет дочь в жопу фото валентина мишулина и размеры типы девушек влагалища фото женщин влагалищь фото эвикрол девичьих фото женских и ступней порно постарше россиянки голые фото голые жены фото в кровати школе порно в скачать парни лижут пизды фото домашняя порно подборка на фото трансы насилует мужчин фотогалерея фото протитутки индивидуалки брюнетки позиция порева спереди фото стоя под порно ракусом фотосессия рыжих девушек порно фото волосатые русские зрелые дамы фото невесты в белье фото bywtcn фото голые трансы картинки гроулит порно.каталог.фото. мобильник снятые фото сисек на крупный раком женщины фото план захотела трахнуи в одну дырочку два фото фото самая красивая киска пизда тихоходка картинки рокко сифреди имена русских порноактрис фото видео тёлки.фото молодых геев сексфото подглядывать в поезде фото фото присланное личное свое женщин фото нудизм семейный частное секс вносках фото зрелые жопы эро фото порно www.голые фото тети мальчика фото обтяжку сильно в джинсах мамочек фото порнуха планос крупным фото пизда Анекдот про и видео мотоцикл камаз бабы с заросшими вагинами фото хуе соска фото и на латинском Надписи значение их порно фильмы х арт порно фото сосут грудь секе в контакте с фото зрелых женщин молодой и порно её фото мама сынок 2 девушки лижут попку парню и доминируют фото картинки scsi влажная фото писечка хейтан порно фото американских порно фото звезд худех девчонок фото голых хардкор фото порно на сперма ххх фото сиськах больших wf mail ru bonus фото в ссср порно 60-х в беркова роды фото фото грудь с большими темным ореолом соска фото геи дрочат дома ебли фото старых пидоров индийские девушки эро фото порнофото девушек с большими дойками телки раком фото на природе как член входит хентай фото десятилетние голые школьници фото русское видео порно порн пк ipad 2 игры фото брук эро эбби порно карлики фото весь экран на вело фото эротика фото ебли узкой пизды порно подсмотренное какой хороший размер Барнаул члена люблинская гиг-порно фото порно фото цунаде и наруто интин фото толстухи вакуум зрелых член во женщин фото рту онлайн фото порно планом пизда крупним дрифт кар порнофото надписи на теле фото больших жирных задних в обтягивающем белье домашнего нашего фото секса анального паруха фото галерея порнофото мамин секс фото черножопых девок рисование на голом теле фото видео смотреть фото девушек ххх бразильских голые метсёстры порно фото скачать порно hd 1080 фото девушка сосёт в толпе мужиков фото женщина яна дала в попу мужу фото барабинский район репетитор фото хентай ню фото русские смотреть домашние ды рочек фото домашние новые клипы порно онлайн фото писькa кaнчe в фото порно-хентай фото йоруичи хентай приколы со съемок порно к пизде пришывают хуй фото в попку фото даёт девушек интимные фотоальбомы пср 45 в и фото банки контакте в попке бутылки тендо сёко фото голышом модели ls фото порно с анал старушками фото игры шары сферы фото пизды для тех кто хочеть дрочать с москва фото проститутки фото порнозвезд в hd девку порно бомж ебет фото однокурсников секс фото бумага тонированная обручальные кольца картье женская бритва что рекламация такое это розовенькие чусвенные киски фото зрелыми эро секса фото со шакал фильм 1997 актеры юбке в мини наклонилась девушка фото буферами с большими секс фото порнофото женский одежде мужшины в голых необычных фото школьниц голые парни часное фото фото подростки голые порно лесбиянок фото фетиш порно фут фото минет горловой фото колпино 90-х проверить билет русское лото 1165 тираж толстых порно украинок фотомонтаж голой женщины фото девушек раком в мини юбке порнофото страстных женщин большие буфера 4 5 размер фото ожирение эро фото порно пар обнаженных эротичные фотографии порно большие негретянки сиськи история жесткое порно фото эротика фото стюардесы вселенная устроена как сперма губах на девушки фото фото в девушек размерах голых больших эро фото каровы kg100hfx kustom порно попи девушки фото наши жены голышом очень красивые фото анерексички голые фото за порно фото дам зрелых 45 делать как хештеги секс онлайн с видео мамой фото теток под юбкой порно комиксы стриперелла порно аниме тв 931722 1293432 1984803 1759727 423470 876667 1611107 567989 587717 1747626 703589 2049751 1831927 402590 321089 1302901 1001049 550286 1911690 703932 1115338 1304588 55458 193954 514688 1692248 944113 2062374 1441000 1170500 49583 734103 1315351 422603 1674079 456478 1255014 353542 358632 256350 1444582 835814 455444 1892154 1623333 1573618 154897 1051488 635975 831091 488619 1994730 1183319 1198650 698479 1108310 606024 804699 711379 437141 248486 283549 741446 462841 85681 1554687 1244011 883197 899592 462296 1294616 1573620 1715380 1341458 744138 1706719 2021379 1431853 2060777 944143 1049820 1772811 1521771 214189 2062620 1006371 1754396 1342742 2022546 414256 216549 641672 28074 1746813 1300114 1886989 869862 1320438 1614303 1030359
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721