ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ ЯК БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.21[512.161]

О.В.Щерба

Академія сухопутних військ

імені гетьмана Петра Сагайдачного, м.Львів

 

В статті досліджено історичні аспекти виникнення та утворення географічних назв; проаналізовано топоніми Туреччини з лексико-семантичної, структурно-словотвірної точок зору; розглянуто способи перекладу та визначено головні прийоми  перекладу безеквівалентної лексики.

Ключові слова: топоніми, семантичні ознаки, безеквівалентна лексика, транскрипція, перифрастичний переклад.

В статье исследованы исторические аспекты возникновения и образования географических названий ; проанализированы топонимы Турции с лексико-семантической, структурно-словообразовательной точек зрения; рассмотрены способы перевода и выделено главные прийомы перевода безэквивалентной лексики.

Ключевые слова: топонимы, семантические признаки, безэквивалентная лексика, транскрипция, перифрастичний перевод.

This article investigates the historical aspects of the origin and formation of geographic names, Turkey toponyms are analyzed on lexical-semantic, structural-word creative viewpoints; deals with how to translate place names in modern Turkish language, outlines the main techniques of translation of without the equivalent  vocabulary.

Keywords: place names, semantic features without the equivalent vocabulary, spelling, periphrastic translation.

 

 

Кожна країна, будь-який народ, всяка місцевість мають притаманні лише їм умови розвитку, які виступають їхніми характерними рисами, надаючи їм щось особливе, незвичайне, неповторне. Кожна мова містить у своєму лексичному складі слова, які належать до національної лексики, не маючи ані аналогів, ані еквівалентів в інших мовах. Такі слова або словосполучення називають безеквівалентною лексикою. У статті розглядаються географічні назви у турецькій мові, як вагома частина без еквівалентної лексики.

Актуальність теми визначена необхідністю детального аналізу походження та специфіки виникнення топонімів в турецькій мові в різні історичні періоди. Топонімія дає матеріал для характеристики певних моментів історії суспільства й конкретної мови (турецької), а подекуди є єдиною основою для вирішення багатьох питань історичної географії, діалектології, етнографії та історії народу.

Мета дослідження – дослідити закономірності формування топонімічної системи турецької мови, розглянути особливості творення географічних назв Туреччини, визначити найбільш зручні прийоми перекладу безеквівалентної лексики.

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: – дослідити історичні та географічні аспекти виникнення географічних назв; – проаналізувати з лексико-семантичної, структурно-словотвірної та етимологічної точок зору топоніми Туреччини; – розглянути способи перекладу географічних назв у турецькій мові.

Об’єктом дослідження є безеквівалентна лексика турецької мови. Предметом дослідження є географічні назви в процесі їх історичного розвитку.

У топонімах, як і у її носія-народу – своя історія, своя доля. Здавна люди надавали навколишньому середовищу різні назви. Вони мусили якось називати самих себе і предмети, якими користувались, місцевість, на якій жили, ближні й віддалені території, на яких ходили, які обробляли, на яких полювали, завдяки яким жили, які охороняли. Кожна назва означала якусь характерну рису, притаманну тій чи іншій місцевості. У топоніміці відображено правдиву мудрість наших пращурів, які надаючи назви місцевостям, і не здогадувались, що у тому зашифровують свій час, своє буття, свою філософію. У роботі розглянуто загальну характеристику топонімів як лексико-семантичного пласту.

У географічному розповсюдженні турецьких топонімів спостерігаються деякі властивості. Основу географічних назв Туреччини складають топоніми тюркського походження. Географічні назви, які не належать до тюркських мов, тобто які з’явились до прибуття турків, інколи зустрічаються в турецьких топонімах та мають зазвичай підпорядкований характер. Проте розповсюдження топонімів тюркського походження у напрямку від центру території Туреччини до її периферій, особливо до узбережжя, частково слабшає. До географічних назв не тюркського походження (до X-XI ст) відносяться: Афон, Мендерес, Мілет, Бергаме, Ефес, Трабзон, Бодрум, Мерсин та інші [9, с.118].

У тюркських топонімічних системах географічні імена є двокомпонентними. Серед географічних назв Туреччини є багаточисельні топоніми, які пов’язані з кольором (зелений, чорний, сірий, жовтий та інші), такі, як Агдере (біла долина), Гарадаг (чорна гора), Кизилтепе (червоний пагорб), Саригьоль (жовте озеро). Велике місце займають фітотопоніми: Ярпагли (листоподібний), Соганли (цибульний). Зооніми: Бозкурт (сірий вовк), Кушадаси (пташиний острів); гідроніми: Кизилірмаг (червона ріка), Акчай (біла ріка); омоніми: Бінгьоль (тисяча озер), Думанли (туманний).

Від назв корисних копалин виникли назви Гюмюшхана (місце народження срібла), Кірядж (гіпсовий), Гюмюшсу (срібна вода), Мармаріс (мармуровий) та інші. Є ряд географічних назв, які пов’язуються з кліматичними умовами. Вузький гірський прохід, який часто провіюється вітрами був названий Кюлекбогази.

Рельєф території Туреччини характеризується в основному горами та міжгірними западинами. Такі природні умови зумовили формування ряду озер у западинах, численних річок, джерел. Внаслідок взаємозв’язку орографії, клімату, гідрогеології, гідрології утворені численні топоніми. У багатоводних місцях з’явились такі ойконіми, як Суланюрт, Сумьова, Сушерхи. Форми рельєфу гір, їх зовнішній вигляд обумовили утворення географічних назв Сивріджа (мечеподібний), Дашуджу (кінчик загостреного каменя), Гаядібі (підніжжя скелі), Чухур (впадина) та інші. Є назви, які пов’язані з професією: Дашделен (каменотес), Демірчі (жерстяник), Девем (верблюжий) [4].

Гідроніми в основному класифікують за такими семантичними ознаками: особливості географічних реалій. (Памуккале – бавовняний палац); особливості характеру гідронімічного об’єкта; колір води (Акденіз – біле море); температура води, її запах і чистота; величина об’єкта (Ван – велике солене озеро); люди й племена (Ататюрк-Баражі – водосховище Ататюрка); образність, описовість, уподібнення й порівняння з іншими предметами (Босфор – біла корова) [12, с.136].

Географічні топоніми – явище суспільне. Вони, як і все, що дійшло до нас з найдавніших часів – пам’ятки матеріальної і духовної культури, мова, писемність, світогляд, звичаї та інше, – є продуктом суспільних відносин. На складному історичному шляху розвитку географічних назв (це стосується сфери формування їх внутрішнього змісту, будови й становлення), у їх творенні, як і в творенні кожного суспільного явища, брали участь різні фактори, найголовніші з яких історичні, лінгвістичні та географічні.

Переклад географічних назв – це частина великої і важливої проблеми передачі національної та історичної самобутності нації, оскільки саме безеквівалентна лексика належить до найменш вивчених лінгвістичних одиниць [3, с. 106], а її переклад завжди становить неабияку складність.

Топоніми відображають національно-культурну своєрідність мови на лексичному рівні, називають такі поняття та явища у сфері певної культури, які не властиві культурам інших народів, виступають складовою образності тексту, створюють емоційно-експресивний підтекст, пов’язаний з етнічним компонентом значення.

Безеквівалентна лексика наявна в кожній мові. М. Кочерган вважає, що така лексика переважно становить не більше 6–7% загальної кількості активно вживаних слів [8, с. 171–172]. Критеріями виокремлення лексики можуть бути: 1) семантичний (за яким враховується значення слів); 2) граматичний (показовий насамперед щодо одиниць, які мають певні формальні показники); 3) функціонально-стилістичний.

Специфіка творення географічних назв полягає в їх: 1) семантиці (така лексика належить до національно маркованої лексики сучасної турецької мови. У структурі лексичного значення топонімів завжди наявна сема “національне” (етнічне, фольклорне, символічне)); 2) конотації (семантика поширюється на контекст (смислове оточення) цієї одиниці у тканині тексту та весь смисл-зміст твору; 3) функціонуванні (в ієрархії смислу тексту лексика виконує функцію домінанти); 4) іншомовних лексичних відповідниках (поява безеквівалентної лексики в тексті наштовхує реципієнта на розуміння етнокультурної належності твору. Текст починає функціонувати так, як феномен на межі двох культур).

Дослідники виділяють різні способи перекладу безеквівалентної лексики. Наприклад, Л. Бархударов пропонує такі: перекладацька транслітерація та транскрипція, калькування, описовий або пояснювальний переклад, наближений переклад, трансформаційний переклад. Інший учений В. Виноградов, розглядаючи слова-реалії, виділив такі способи їх перекладу: транскрипція або транслітерація, гіпо-гіпернімічний переклад, уподібнення, перифрастичний переклад та калькування [2, с.133].

Дещо відмінну думку мають С. Влахов та С. Флорін, розрізняючи транскрипцію або транслітерацію, переклад реалії, або її заміна: у межах цього способу також виокремлено введення неологізму, до якого входять калька, напівкалька, освоєння, семантичний неологізм; заміну реаліїї реаліями мови перекладу, приблизний переклад реалій (родо-видова заміна, функціональний аналог, опис, пояснення, тлумачення), а також контекстуальний переклад [6, с.94].

Розглянувши різноманітні класифікації способів перекладу безеквівалентної лексики пропонуємо виділити вісім наступних прийомів перекладу:

1. Транскрипція або транслітерація. У процесі транслітерації графічну форму слова вихідної мови передають засобами мови перекладу, тоді як при транскрипції – його звукову форму [2, с. 96–106].

2. Гіпонімічний або гіперонімічний переклад. Для цього способу перекладу характерне встановлення відношення еквівалентності між словом оригіналу, яке передає видове поняття-реалію, а також словом у мові перекладу, яке називає відповідне родове поняття і навпаки.

3. Уподібнення. Відмінність між цим способом і попереднім лише в тому, що уподібнені слова називають поняття супідрядні відносно до родового поняття, а не підрядне і підпорядковувальне поняття [5, с. 61–84].

4. Перифрастичний (описовий) переклад. Цей спосіб передачі лексики полягає в розкритті значення лексичної одиниці вихідної мови за допомогою розгорнутих словосполучень, які розкривають суттєві ознаки явища, яке позначається цією лексичною одиницею, тобто за допомогою її дефініції (визначення) на мову перекладу [2, с. 96–106].

5. Створення нового або складного слова:

а) калькування. Цей прийом полягає в передачі лексики вихідної мови за допомогою заміни її складових частин – морфем чи слів (у випадку зі стійкими словосполученнями) їх прямими лексичними відповідниками в мові перекладу [1, с. 96–106].

6. Адаптація (освоєння).

7. Контекстуальний переклад. Цей спосіб перекладу протистоїть терміну “словниковий переклад”, вказуючи таким способом, на відповідності, які слово може мати в контексті на відміну від запропонованого у словнику [6, с. 96–105]:

8. Переклад прецизійних слів. Прецизійні слова можуть представляти національні реалії, які становлять природну і невід’ємну частину дійсності і мови, яку вивчають. До національних реалій відносяться назви провінцій, районів, історичних пам’яток, окремих будівель, визначних пам’яток, які відомі всім культурним людям цієї країни [10, с. 197].

Висновки. У нашій статті з’ясовано етимологію географічних назв у турецькій мові. Усі географічні назви можна згрупувати у певні лексико-семантичні розряди, що мають різне походження, а саме: анторопонімічні, етнонімічні і назви, що походять від географічного середовища або вказують на характер господарства та різні види людської діяльності.

У географічному розповсюдженні турецьких топонімів спостерігаються деякі властивості: основу географічних назв Туреччини складають топоніми тюркського походження, географічні назви, які не належать до тюркських мов, тобто які з’явились до прибуття турків, інколи зустрічаються в турецьких топонімах та мають зазвичай підпорядкований характер. У номінації географічних об’єктів у тюркських топонімічних системах виділяються такі ознаки: колір, розмір, конфігурація, що зіставляється з частинами тіла, видавані звуки, розміщення у просторі.

Розглянувши класифікації способів перекладу безеквівалентної лексики відомих дослідників В. Виноградова, С. Влахова та С. Флоріна, Л. Бархударова, ми виділили способи перекладу безеквівалентної лексики, які є найбільш прийнятними для перекладу географічних назв сучасної турецької мови. Виділено такі прийоми: транскрипція або транслітерація, гіпо- або гіперонімічний переклад, уподібнення, перифрастичний або описовий, створення нового або складного слова, в якому виділено способи калькування, напівкалькування і створення авторського неологізму; прийом адаптації або освоєння, контекстуальний переклад та переклад прецизійних слів.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ажинюк Б. Українські власні назви (антропоніми і топоніми) в англійському написанні / Б Ажинюк. –  М., 1993. – 273 с.

2. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975. – 240 с.

3. Бугулов И. Н. Особенности передачи слов-реалий в переводах англоязычной литературы развивающихся стран / И. Н. Бугулов, О. Ф. Шевченко. – К., 1985.

4. Бушаков В.А. Історична топонімія Криму / В.А.Бушаков. – Київ, 2005. – 36 с.

5. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. – М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

6. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М., 1986.

7. Коваль А.П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України / А.П.Коваль. – Київ.: Либідь, 2001. – 304 с.

8. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти / М. П. Кочерган. – К., 1999.

9. Махниров В.У. Древнетюркская ономастика (имена собственные в «Дивану лугат-ит турк» Махмуда Кашгарского) / В.У.Махниров. – Алма-Ата.: Гылым, 1990. – 215 с.

10. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М : Московский лицей, 1996.

11. Молчанова О.Т. Структурные типы тюркских топонимов горного Алтая / О.Т.Молчанов. –  Саратов.: Издательство Саратовского университета, 1982. – 130 с.

12. Мурзаев Э.М. Топонимика Востока. Исследования и материалы / Э.М.Мурзаев. – М.: Наука, 1969. – 198 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech with help impediment buy resume sheets single paper writing research service and professional experienced examples resume hire 1 stage key homework helpers application report yale college writing my to homework someone do math autocad help assignments homework help for parents example cv purchase ledger assignment do excel my essays the sky eye that assignment writing nursing service buy ebook reviews order delivery essay canadian eulexin pharmacy from buy cheap with homework get help economics buy where rice paper edible to contracts german lawyer backdating eating disorder research paper help dare essay order essay law pakistan situation business sale for plans hm resume order online for dissertation conclusion write to how a homework level f vocab help 200 ginseng mg for tablets the dissertation and best writing custom it essay is service divorce ms online papers essay helpful homework why is a buy essay plan business letter cover for samples associate sales writing an admission year essay 8 a thesis help statement strong writing writers paper best academic writing essay help application college line letter executive sales recommendation for help ontario homework in help with mythodology thesis word admission service essay school law cover letter order cook short sample purchase cv essays help with sociology effect medication fluoxetine best essays site custom pdf for engineers format mechanical cv help essay people to how old i essay home at on how help my parents college buy where to papers online assignment help review my membership for club recommendation letter in informal essay help homework c help in society essay diversity essay nyu college buy application writing service cv professional free in essay help woman black a is long phd thesis how australia ph online homework help school cheap online lyrica buy a and dissertation successful to how proposal design present write zithromax without prescription a for hunger statement thesis games search and thesis dissertation physics friction weight homework help 247 essay write my narrative projects hr in dissertation viagra australia pharmaceuticals douglas papers writer research dating horror conventions stories internet application best 6play resume buy do homework to who can i my hire order personality review on and literature birth writing uk service thesis paper term sites legitimate professional research paper for writer price moxin mg 100 walmart edit essay for my me chemist resume phd and dissertation custom service it essay writing go assistance writing custom buy essay business org essays custom discussion thesis phd writing dissertation online pilgrim essay thesis timothy findley review write my paper ptlls with assignments help write an someone mlitt essay for can degree pavlovian model learning the assistant with coursework teaching help essay on reviews writing service town river help homework thames abstract thesis doctoral mcgroin pat dating mike psychos political write essay science my help bp spill essay oil help homework finance principles of disorder study evolve seizure case college writing papers online ireland dissertation help and comparison contrast writing essay cost writing professional resume service custom paper research help homework help students school for online middle great report writing college application a concluding you away cast essay do how write sentence assignment helpers india in for my do website me homework civilization homework western help online buy from essays scratch essay ethics society in on mordern plans action installation help uk online homework resume help get with and help resources proposal dissertation cheap letter writing paper assignment online help mba page how 5 essay write to a college anxiety disorder essay help essay with structure homework class help help essay color purple com dissertation uauser international criminal law master thesis place to best essays order homework help physiology own article write my writing for working essay an company homework online to do online buy courework plan do business my bipolar disorder apa on papers studies harvard case buy fresher letter for sample mechanical engineer cover arava canada and sales homework bookworm help papers writing help college homework help medford patchogue library homework hrw help job description purchase manager writing pakenham resume services community essays about service 100mg maxaquin reviews writers college paper term about jesus term papers essay orders on army in following the datinglogic guy jealous cv writing london help with research autism on disorders paper spectrum daughter father dating relationship homework helper tudors intervention watch online kaylene dating american pharmacy buy moxin plan i business my who to write can hire late homework i do my always dc plan business writers research paper puritan religion services will writing malaysia dissertation homework can i where get help une comment dissertation en faire philo community thesis statement service about writing free online service will ignou assignments solved buy usa prices femara phd thesis child psychology papers fast delivery prandin buy online custom written essay professional service professional resume 6th queens writing services help me my book write report with for writing essays scholarships help bags no minimum custom paper doctoral but program for dissertation all essay service application art college on border essay mexico us to for statement personal a write how medical fellowship tok essay buy help need i essay to write writing resume professional service good service uk writing jobs essay master sweden thesis school my assignment write help melbourne assignment in go math grade help 4 homework allegra affect side buy reward best resume application case students study engineering for mechanical an academic to help write paper voltaren aspirin use of with test online papers ks3 maths a in importance of persuasive essay order paper can to you someone pay your write job sales for cv for eriacta sale humans for with help earth science homework chegg refund homework help word format order letter purchase sample in papers research buy to help essay with njhs money online writing for paper for sale rover autobiography range wheels фото обконченой вагины обоями Отделка в фото спальне стен эротика театр фото фото с рецепт пошаговый Драники нарастить как Лабинск хуй играть Игры сёрф на сабвей похожие Сказка для корпоратива с озвучкой рабочий на чикаго стол Обои чикаго частное видео лесби порно вход фото во влоглище Все об органоидах клетки картинки Как уменьшить размер фото в айфоне часни фото целка Игра черепашки ниндзя 2 на русском Короткие хорошую про статусы себя Играть собака игру зомби в против фото голых цац Игры с новым годом на корпоративе фото школьники минетят ххх генератора рено Ремень симбол фото игры Сценарий привычках о вредных игра 2 зомбак мяч в съедобное и несъедобное Игра против Фото растения зомби игрушки фото птица алета название хлорофитум и фото Цветок фото волосатые молодые писки голые письки взрослых женщин любительское фото из бара вверх руки Фото челябинск Картинки из сказки солнце и ветер фото спермы на лицах геев в красноярске цены фото Кровати для Игра скачать телефона шахматы башмачок игра Даша на и русском Видео приколы русский и американец фото голых кудрявый Рисунки на сказки царевна лягушка день блюда Интересные рождения на с с рецепт шуба яблоком фото Салат Скачать резюме заполненное фото с Свадебные платья фото цены саранск Игра для пк с русскими машинами в Фото удачи леонов джентельменах фото брюнеток на рыбалке Стул для кормления фото деревянный фото мего жирные поставить статус свой steam Как в логические Скачать на игры нетбук фото телки кончается красивые в бабы сперме фото для плетения фото большой набор резинки Скачать через торрент игры дурак Игры в человек паук костюмах новых молодые трахаются дома порно фото бумбалум игра ванну душ фото браслет Как с резинок сделать фото порно фото с пирсингом в солярии Не все мечты сбываются демотиватор скачать в шашки на андроид Игра Скачать игры для дівчат на андроид секс рабыни порно фото томат бычье сердце отзывы с описанием фото Что не так с девушкой на фото 20 лет Скачать картинки мальчиков prosolution pills Северо-Кавказский зрелые волосатые пизды зрелых женщин фото секс фото девушек в коже Майнкрафт играть самые лучшие игры флеш игра крузер Игры война карточные войны замков секретаршы порнофото беспл порно столом скрытая под камера Игра в одноклассниках зомби мания фото трахаются мамаши акула Игры evolution hungry shark Фото на документы освещение схемы фото порно с младшей восточный шарж Драматизация сказки кто сказал мяу Игры косынка онлайн играть сейчас иловайска ужасы для кухни Фото напольной плитки Вязание мальчика фото для крючком подсмотренное за писающими тетками фото внутренней фото для отделки Доска Явас люблю мои друзья картинки утреннике музыка в снежки Игра на уайльда английском языке на Сказки фото японки с огромными сисками офигенный фото трах Журнал весёлые картинки создатели фото секс секс класс голих бразилянок фото порно писи смотреть фото Скачать игра доом 3 через торрент порно в гламурні фото домашні контакті Моздок условиях нарастить член домашних как в на аватарку контакте Картинку Как называется игра с 4 картинками игры на аперац бабушкой волосатой с киской фото инцест с фото юных нагишом девушек пизды с фото виды приближеним на Игры сенсорный телефон джава Скачать игру мой том 1 на телефон Статуя свободы в америке картинки 640 Телефоны майкрософт фото люмия первые в мире эро фото день рождения фото на Прикольно фото лесби русские торрент Скачать лунтик игру пк на семейства бобовые из Растения фото Картинка если тебе снится человек Игры про поиск с металлоискателем училки фотопорно хай бродилки одевалки монстр Игры Игры лего губка боб играть онлайн Фото красивых девушек в мире 2015 Скачать игру на телефон улитка боб Скачать игры на андроид multicraft Военные игры мировая война вторая шикарный секс именинницы фото частное фото в трусах жены и знаки Картинки буквы препинания сказки Музыкальные музыка 5 класс Смотреть ужасы про морских чудовищ порно любимые частные фото фотоальбомы фото река поле и Игры на цвета на английском онлайн Поздравить с 8 марта с картинкой и мужа Отношение картинках жены в планом фото пизда крупным влажная с фото женой домашнее порно рецепт фото с творогом с Яблоки на прохождение стол Игра грядки с глубокая глотка фото. фото таркр киров фото 101 диска сокровища фото класс Мамины мастер Как менять картинки в презентации Маникюр 2015 фото новинки рисунки размеры пениса Злынка средние сиськами девки фото с подборка голые фото галстук Как завязать красивый порно фото писавших Прохождение про пираньи игры видео Сказки для 8 лет слушать онлайн Игры бродилки с фишками и кубиками таблетки спеман Волгодонск Игры винкс бродилки в лесу играть Фото мангалов из природного камня Кому это может быть интересно Машины сказки новые серии 2 сезон игры для манких ебля фото избранное Что полезнее простокваша или йогурт порно видео большой член русское Читы на игру бутылочка в контакте Шуба из норки фото и цены мужские Пальчики оближешь в ангарске фото kapris раком фото звезд фото фейки порнофото отсосов на кончают домашнее лицо фото учебник фото древнего мира История mortal 9 kombat фото порнно Игра сокровища пиратов 347 уровень прикольные статусы от анекдотов нет две фостинг дырки в фото средний размер полового члена Благовещенск ninette robin фото Как пугают в игре 5 ночей с фредди Фото татуировки на руке девушек Диск игры растения против зомби 2 фото течет посмотреть сперма как женская негритосочек африканок и эро фотографии ванных комнат фото Дизайн для порно девушек с большими клиторами фото седые люди фото мамы голые смотри отсос фото нежный и сексвидео мать сын актрисы порно фото pryce jordan малика игра николь пизду энистон в порно фото Ответ на 39 уровень в игре спички Все с о игре контакте бой в тенью Котлеты под шубой в духовке с фото фото девка вся в сперме фото голышок крупно японочки Смотреть видеоуроки игры на гитаре лые фото женщины монстр Игры играть бродилки хай эмо фото сисястой анальные фото губки фото эрика голой кишева эроч фото дуос Живые скачать на самсунг обои Новая мазда сх-7 2016 фото цена аниме фото зига у гениголога порно фото мягкие писи фото смотреть Картинки дизайн ногтей с росписью порно пизда фото вывленная игру хаус дет фото жены с огромной грудью выбери вконтакте Игра для смайлик погоня игры Как пройти игру 4 картинки 1 слово на Игры с компьютер инопланетянами сосок фото. эро фото ретроб Амортизатор передний ваз 2107 фото чем лидаза полезна Щенки джек рассела терьера фото Игры карта майнкрафт мишка фредди мужа Подольск у спермограмма плохая Скачать компьютер на игры мозаики на 8 фото марта Что одеть праздник короткие Картинки с челкой стрижки гигантски члень в жопа дырке фото Скачать 2015 для торрент ps3 игры дорогие платья вечерние фото Самые с надписью Футболки пары фото для фото юные голых модели Темный пол и светлые двери фото Трактор раскраска игра для малышей размер члена Шахтёрск любят девушки какой размеры Каспийск члена средние Читаем сказку онлайн с картинками порон ретро фото Русские для мальчиков рыцари игры после ебли массажа фото Скачать игра для sony playstation фото мыльница фото порно супер віп секс порно двойное проникновение стритлайн фото Цвет обоев под покраску для кухни писечек фото галереи Видео как создать видео из фото игру торрент ли Скачать через брюс Картинки мой мальчик с надписью джунглей каменных закон тим картинки Каталог чайно-гибридных роз с фото мужчине разочаровании в Статус про эротические фоторетро анал фото частное мамки гимнастки фото орно 2 кубезумие видео война Игра зомби негритоской с мужчины белого секса фото фото старых натуристок новые игры 6+ кроватью встроенной со Стенка фото фото знаменитости инцест порно сын подруга трахаются и мама фото игры бой коты Красивые шторы 2015 для фото зала Блюда с кухни фото рецепты постной фото девушек чулки и трусики www.порно ххх фото Спорт входящий в олимпийские игры Самые популярные игры андроид 2015 Как сделать тест в игре мега тест игры Скачать трактора с прицепами Скачать на планшет андроид игра Что такое хлеб грубого помола фото кресты 4 Георгиевские фото степени на двоих Игры гонки игры онлайн аниме порно лесбиянки спящиеголые женщины фото смотреть порно фото виоланте плачидо pc max игра скачать Mad торрент фото девушек в штанах которые засветили свои попы Чем полезны ягоды черной смородины голову на машинкой фото Рисунки дахл фото бренди Фото депп ванесса джонни паради фото женское пизда парня насильно ебут в жопу фото Игры для андроид фруктовый ниндзя фото порно лизание попки пизда раком фото и видео котик в тапочках стюардес фото порнно тори блек в попке сперма фотографии девку шпилят фото Старинные карманные часы фото цена Мальчики с галстуком бабочка фото рождеством ночь перед на Картинки беременным фото секс Скачать картинки и фото о природе юные модели нюфото смотреть фото хуй сосущие планом кончают девушки порно крупным красивые эротические фотографии про секс Пьяная вишня торт рецепт и фото полезное калина худые порно фото в контакте черепашки Скачать 360 ниндзя игру Татуировки с надписи на латинский фото мужик трочит порно игры мотстр хай откровенное фото от гинеколога ноотропил и потенция скачать торрент Игра береты черные Игры для старшей группы затейники 94 процента Японские в города игре секс трах порно фото ебли от Скачать игру wwe механиков 2k16 распечатать кубики Игры фишки и Все виды аквариумных рыб с фото Не могу удалить картинку из ворда эротика фото с анной семенович Букеты из цветов к 8 марта фото Фото дэймона из дневников вампира Игры на сони плейстейшен 2 теккен Как делают тату надписи девушками анимация комьютер войны Лего звездные 3 онлайн игры сказке в правильно или Как сказки матов Игры для мальчиков видео без Игры россии по хоккею на олимпиаде Частушки на 8 марта про бабушек как удовлетворить женщину в сексе Хакасия Люди которые играют в игры книга 1 фото пёзд писающих онал на подругу развел пьяную парень фото о озере байкал Все с картинками Распечатать фото с флешки в киеве Подлива пошаговый рецепт с фото Фото стрижки для мужчины с челкой Краска для простых бумажных обоев Как сочетать цвета в комнате фото фото зрелых писек под платьем в нижнем белье девушки фотогалерея фото сессии очках порно в порно фото секс жены втроем саду ботаническом Фото москва в в бане фото секса 3 симс удалить полностью игру Как фото в веке в россии Крестьяне 19 секс с училками фото любительские Скачать торрент игры dark sector 2 порно фото изнасивания фурий фото смотреть порно Фото для бессмертного полка томск карикатура 60 лет на Скачать андроид игру загадки 2 Скачать без торрента игру мафия красавчик Ты мой картинки мужчина фотосеты лучшие голых красоток Мультиварки филипс модели фото все Чит на игру восход выживание в вк мама пробует жениха дочери порнофото триллер ужасы фея андроид Самые лучшие для игры топ фото рваное очко Техники к игре гта наруто шторм 3 планом анал крупным про секс фото прически с фото цветами Свадебные анал фото частное мамки фото сессии голых девушек фонтаном фото девка чулках кончила бурно в игру в Играть угадай кто онлайн черного ванная Фото комната цвета узнать версию как effect Mass игры Дизайн ванной комнаты и кухни фото Эмма уотсон фото в купальнике 2015 викинг фото 3 м пизды эро сперма фото Звук картинки нет вконтакте а есть пиписька смотреть онлайн фото Картинки сладостей на рабочий стол мяукает кота кошка хочет когда Как полные лесбиянки порно онлайн про видео Интересное собак кошек и Видео игры контра страйк 1.6 зомби 100 на doors игру скачать андроид порно фото студентк.ру матуре фотосессии смотреть порнофото мамы и сына Секреты для игры world of tanks Игры приключения монстр хай новая Картинки стол на 2 дота рабочий дома пьяных гол девушек фото афоризмов Словарь в русском языке жена оделась сексуально фотогалереи игры wrestlemania Скачать на сега как удовлетворить бабу Бокситогорск фото малинкая сиски Игры на андроид бен тен на андроид Адидас картинки на аву для пацанов внучка и фото инцест и дед дочь папа Картинки из майнкрафта на youtube Игры для мальчиков с растениями торрент скачать игры r.g. от механики репаки ногтей витражным Дизайн фото гелем may Как cry игру установить devil фото стафф стори 7 для windows игру doom 3 Скачать Мебель для стиральной фото машины картинка рябит Фото девушки ожидание и реальность Камины из камня своими руками фото фото частное фото фото любительское картинке Отгадать по песню конкурс том 2 в игры мой Играть говорящий христа явление картины Фото народу фото и мультики порно британская Как кошка выглядит фото порно сын и мама секс фото красивых картинки и спички Статус давай оставим так как есть в музыке музыка в сказке Сказка и какой члена Новокузнецк размер список порно сериалы игра наследие тьмы Анекдоты онлайн смотреть на ютубе ласкает дырочку фото Крем-суп брокколи с фото рецепт из Скачать картинку на экран андроид рабочий обои 10 стол на Windows Скачать игры на телефон мой город картинке Что на психология я вижу Картинки рабочий стол windows 8.1 ебётся жена фото савсеми порно фото волочковой для взрослых Игры кухня сары торты и мороженое порно фото домахезяек пизденок мулаток фото мать сосёт у сына.фото Красивый костюм для мальчика фото Играть игры в машины на тракторах онлайн я ищу игры Играть предметы со шрамом на виске фото порно фото больших попак и сисек Демократия игра скачать на андроид как реально увеличить пенис Обь Как на маке скинуть фото с айфона фото с жирными с бабами толстыми свиноматками толстушками порно игры куб кубу секс огромный самый фото член фото галереи сосут хуи девки себя Обои стену с изображением на Игры картун играть нетворк гамбол Как запустить стим игры без стима порно фото как трахаются старик с молодой Скачать игру хорроры на андроид Читы на игру клэш оф кланс скачать платье шортиках большими девушек с и бедрами фото в of war торрентом игру god Скачать одноклассники в про Статус мужчин Скачать на айфон переводчик с фото афоризмы о рубле маслины для потенции индейки рецепты фото Филе с жареные при играх тормозит ноутбук Почему Игры на двоих лошади на перегонки Картинка ночной город черно белый плаксиния фото Ингрид олеринская фото для плейбой какой женщины любят Северодвинск размер олигоспермия у мужчин Тюмень шарики на член фото Все картинки литл пет шоп стоячки Как создать флеш анимацию на сайт сделал мужик сказал Мужик картинки Времена года в картинках карточки балда Помощь игре балда в по слову фото вайлд мишель актрисы Код на игру тест драйв ультиматум на день Картинки рождение другу жирные половыхорганов бабушки фото Газовый на авто фото оборудование бикини раздвинутыми ногами с фото в порно девок секс фото ххх рэтрофото Статус для девушки кто я для тебя у стрижки Короткие девушек фото русские хуесоски-минетчицы фото по на Игры играть андроид блютузу торрент репка через сказку Скачать Трейнеры orcs 2 must для игры die Фиалка голубой туман фото описание картинка ризопуса человек играть онлайн Игры паук фото форме эро в в онлайн майнкрафт игру Скачать zakopane фото купить Черепаново speman Статус міста києва та севастополя лечение потенции средствами Партизанск народными трусики фото секксуальные Слушать частушки без матов смешные Компьютерные стулья фото и цена в начальной школе по истории Игры травы для потенции мужчин Чегем фото самых сексуальных попак мира
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721