ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ФОНОЛОГІЧНИХ НЕОЛОГІЗІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

       О. В. Гладка,

   Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

 

У статті розглянуто особливості утворення фонологічних неологізмів в англійській мові; конкретизовано поняття «фонологічні неологізми»;  уточнено стадії інтеграції нових слів; визначено місце фонологічних неологізмів у класифікації за способом творення; виокремлено підгрупи фонологічних неологізмів; виявлено продуктивність фонологічного способу утворення нових слів.   

Ключові слова: фонологічні неологізми, англійська мова, фонологічний спосіб. 

В статье рассмотрены особенности образования фонологических неологизмов в английском языке; конкретизировано понятие «фонологические неологизмы»;  уточнены стадии интеграции новых слов; определено место фонологических неологизмов в классификации по способу образования; выделены подгруппы фонологических неологизмов; выявлена продуктивность фонологического способа образования новых слов. 

Ключевые слова: фонологические неологизмы, английский язык, фонологический способ.

 

The article deals with peculiarities of formation of phonological neologisms in English. The notion “phonological neologisms” is concretized. The stages of integration of new words are specified. The place of phonological neologisms in the classification according to the way of formation is defined. The subgroups of phonological neologisms are singled out. The productivity of the phonological method of formation of new words is revealed.

Key words: phonological neologisms, English, phonological method.

 

 

 

Постановка проблеми. Сьогодні англійська мова переживає «неологічний бум», обумовлений двома основними причинами – екстралінгвістичною та суто лінгвістичною. Це пов’язано із тим, що “… мова у своїй еволюції проявляє двояку залежність – від середовища, у якому вона існує, з одного боку, та від внутрішнього механізму та устрою, з іншого” [4, с. 198]. Сутність першої полягає у тому, що у суспільстві, що швидко змінюється як соціально, так і технологічно, члени мовної спільноти відчувають безперервну потребу створювати нові позначення для себе у нових соціальних ролях та професійних функціях. Лінгвістична причина складається з постійної необхідності систематизувати продуктивні способи утворення нових одиниць, встановлювати синхронічні відрізки найбільшої активності тих чи інших словотворчих моделей слів та відмічати протилежні тенденції до втрати продуктивності. Не завжди можна пояснити зміни, що відбуваються у мові, лише одним із цих двох чинників – часто вони тісно переплітаються та є взаємопов’язаними. Однак “у більшості випадків безпосередня основна причина виступає більш-менш чітко. Ця причина і створює імпульс, під впливом якої і відбувається мовна зміна” [4, с. 220].

Незважаючи на те, що дослідниками в галузі неології накопичено, зібрано та систематизовано значну кількість матеріалу, у галузі словотвору англійської мови все ще залишається багато невирішених проблем, серед яких – особливості утворення фонологічних неологізмів.

Аналіз наукових досліджень, у яких започатковано розв’язання проблеми. Питанням визначення, класифікації та систематизації неологізмів займалися такі дослідники англійської філології як І.В. Андрусяк, А.К. Баш, В.А. Березинський, О.Л. Боярська, В.Г. Гак, С.М. Єнікеєва, Ю.О. Жлуктенко, В.І. Заботкіна, Ю.А.Зацний, О.Л.Клименко, Н.З.Котєлова, Я. Левченко, Дж. Олджео, Л.Ф. Омельченко, О.М. Позднякова, А.В. Ребрій, Л. Бауер, Дж. Грін, Дж. Ейто, Дж. Кенон, Р. Фішер.

Більшість авторів пропонують власні класифікації неологізмів, виокремлюючи в окрему групу фонологічні неологізми.

Метої статті є дослідити особливості утворення фонологічних неологізмів в англійській мові, конкретизувати поняття «фонологічні неологізми», уточнити стадії інтеграції нових слів, визначити місце фонологічних неологізмів у класифікації за способом творення, виокремити підгрупи фонологічних неологізмів, виявити продуктивність фонологічного способу утворення нових слів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Англійська мова знаходиться у постійній зміні. Виникнення нових лексичних одиниць є складним, багатоаспектним процесом, який свідчить про динаміку розвитку мови. Лексика як найбільш рухливий шар мови, чуйно реагує на всі зміни у соціальній, культурній, економічній, медичній та інших сферах життя людського суспільства. Цей процес уже отримав назву «зміна лексичних парадигм» [2], що у лінгводидактичному контексті передбачає дослідження функціонування сучасних мовних засобів у різних регістрах мовленнєвого спілкування .

Визначено, що лінгвістичне поняття “неологізм” охоплює широке коло явищ на лексико-семантичному рівні мови, а проблеми вивчення неології набувають особливої ваги у зв’язку із новими тенденціями у розвитку сучасної англійської мови.  Від традиційних канонічних слів неологізми відрізняються особливими зв’язками із часом, які фіксуються колективною свідомістю. Для конкретизації поняття “неологізм” в мовознавчих працях існують такі параметри: локація в часі, локація в просторі, новизна, мовна свідомість, комунікативне обмеження, номінативний аспект. Враховуючи зазначені параметри, неологізмами вважають нові слова, словосполучення та значення слів і словосполучень, які виникли у визначений проміжок часу, сприймаються як нові одиниці колективною мовною свідомістю носіїв мови і поступово інтегруються у систему мови.

Розвиток лексичної одиниці від моменту її утворення до закріплення в узусі чи виходу з нього є комплексним процесом, який зумовлений сукупністю соціальних (зовнішніх), внутрішньомовних і чинників номінативного характеру [3].

Функціонуючи у різних мовленнєвих сферах, нова лексична одиниця проходить такі стадії інтеграції: соціалізація / конвенціоналізація (прийняття її в суспільстві),  лексикалізація (закріплення її у мовній системі) та комунікативно-прагматичне освоєння. З’явившись, неологізм поширюється, як правило, викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів масової інформації. Потім він фіксується у друці. Наступна стадія соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: придбання навичок використання неологізмів у суспільстві, виявлення умов та протипоказань для його використання у різних контекстах. У результаті утворюється лексична одиниця окремого структурного типу (просте, похідне, складне, складнопохідне слово чи словосполучення),  яка реєструється у словнику неологізмів.

З погляду на спосіб творення всі неологізми, які виникли останнім часом в англійській мові, Л. Гілберт пропонує розділити на фонологічні, запозичення, семантичні та синтаксичні неологізми.

До «сильних» неологізмів можна віднести запозичення, які відрізняються фонетичною дистрибуцією, яка не є характерною для англійської мови, а також нетиповим морфологічним членуванням.

Основною мовою-джерелом для запозичень продовжує залишатися французька. За останні 25 років стрімко зменшилась кількість скандинавських запозичень. Новою тенденцією є зріст запозичень з африканських та азіатських мов, особливо японської.

Основними центрами атракції для нових запозичень є:

1) культура: cinematheque, discotheque, anti-roman (фр.);

2) суспільно-політичне життя: сhozrim  – євреї, які повернулися до Ізраїлю після еміграції (івр.); franquista – послідовник політики іспанського диктатора Франко (ісп.); the Duma – Дума (рос.);

3) повсякденне життя (напої, їжа, спорт, одяг): patzer (нім.); burrito- маїсові млинчики з начинкою з яловичини, сиру і смажених бобів (ісп.);

4) науково-технічний прогрес: aulacogen – (геол.) авлакоген (рос.)

До «слабких» неологізмів відносять семантичні інновації – слова, у яких нове значення передається формою, наявною в мові. Виділяють два різновиди таких неологізмів: а) слова, що повністю змінюють своє значення, втрачаючи всі властиві їм раніше; б) слова, у семантичній структурі яких виникає ще один лексико-семантичний варіант при збереженні всіх попередніх. Можна стверджувати, що в англійській мові переважають лексичні одиниці другого типу.

Синтаксичні неологізми утворюються за прикладами вже існуючих у мовній системі слів. Мова йде про словотвір, про такі регулярні словотворчі процеси як: конверсія, афіксація, компресія, абревіатура, дезафіксація, основоскладання, відокремлення значень.

Наприклад, конверсія: to soft-dock від soft-dock (стиковка орбітальної станції), to carpool від carpool (керування автомобілем по черзі); афіксація: workaholic (людина, яка любить працювати); preppie (учень приватної привілейованої школи);  основоскладання:  ethnic cleansing (масове вигнання, чи винищення людей етнічної меншості чи релігійної групи на певній території); абревіатура: TINA (there is no alternative) – у політиці.

Фонологічні неологізми утворюються шляхом поєднання оригінальних окремих звуків. Такі своєрідні конфігурації звуків ще називають «штучними» неологізмами.

Іноді нові конфігурації звуків складаються з морфемами грецького або латинського походження та утворюють товарні знаки або терміни, що використовуються у фізиці, хімії, оптиці та інших науках: polysterol, nylon, perfol, acryl, perlon (synthetic materials); polychromatic (multicolor), monochromatic (one-color).

До групи фонологічних неологізмів умовно належать нові слова, утворені від вигуків. Наприклад: zizz (a short nap) – від імітації звуку, який продукує людина уві сні; rah-rah (a short skirt worn by girls during parades);  sis-bombah  (spectacular kinds of sports, especially football) – склади часто застосовувались школярами для підбадьорювання гравців; to zap (to shoot) – спочатку zap використовувалося як вигуки в коміксах для передачі в графічній формі звука космічної зброї; to buzz (to phone) – від імітації роботи телефонного зумера; to pop (to flap, to clap) – від імітації звуку відкорковування пробки;  to whee (to excite)  – від вигуку whee, що передає позитивні емоції, захоплення та широко використовується у неформальному регістрі мовленнєвого спілкування; itty bitty (small)  – від імітації звуків, що вимовляє маленька дитина; boozy (drunk) – від імітації звуків, що вимовляє сп’яніла людина; to diddy-bop (American slang) – йти легкою, ритмічною ходою, немов танцюючи.

Основою цієї групи фонологічних неологізмів є імітація звуків та звуконаслідування.

Окрему підгрупу фонологічних неологізмів складають нові слова на позначення понять, пов’язаних із нелегальною діяльністю та забороненими речовинами у суспільстві. Так, серед великої кількості ЛО синонімічного ряду концепту «марихуана» знаходимо «Bo», «Bo-bo», «Boom», «Dizz», «Hooch», «Sezz», «Sess», «Wooz», «Yeh»;  «наркотик» – «B», «Boo-yah», «E», «G», «J», «La la», «Meow meow», «Sticky icky icky», «yayo»; «бійка», «конфлікт» – «Boo boo», «bugaboo», «deep doo-doo», «doozy».

Особливе місце серед фонологічних новоутворень займає велика група сленгізмів, до якої належать вигуки, що надають експресивного забарвлення висловлюванню та використовуються для безпосередньої передачі почуттів: yuk!, shiznet! (disgust); wow! (admiration); ouch! (a scream of pain); whoops!, sqeebs!, erf! (embarrassment); bonk!, chyaa!, eesh!, flip mode!, oh my goshness!, shnikies! (different levels of surprise); bet! dude! shoots for real!, ah…ja! (accord); dig that!, cool!, score!, damm right! (approval); boo! (disapproval); badand (distrust); squish!, woochow! (excitement); woopty-woo! (happiness); yo! (ways to attract attention); phew! (relief).

Такі неологізми є стійкими та мають найвищий рівень конотації новизни і можуть бути зараховані до «сильних неологізмів». Високий рівень новизни пояснюється незвичністю та свіжістю їх форм.

На думку В.Г. Гака [1], одиницею еволюції мови є зміна номінації, тобто співвідношення між тим, що позначає, та тим, яке позначає. Відповідно, у вокабулярі неологізмів можна виокремити:

– власне неологізми (новизна форми поєднується із новизною змісту): iPod – торговельна марка портативних медіаплеєрів компанії Apple Inc., яку було випущено у продаж 2001 року; smartphone – топ-модель конкретного виробника на даний момент;

– трансномінації, які поєднують новизну форми слова зі значенням, яке раніше передавалось іншою формою: sudset – мильна опера; burned-out – дуже втомлений;

– семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, що вже існувала у мові): mouse – маніпулятор «миша», sleep – знаходитись у режимі очікування.

Розподіл ЛО серед цих типів нерівномірний. Фонологічний спосіб утворення нових слів, до якого, зокрема, відносять чергування звуків та перенос наголосу в слові, – вважається малопродуктивним і наразі майже не використовується, переходячи до розряду історичних способів утворення неологізмів. Відповідно, на основі аналізу великої кількості неологізмів, можна сказати, що утворення нових слів засобами звуконаслідування та імітації можна віднести до продуктивних способів.

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, в англійській мові за способом творення поряд із запозиченнями, семантичними та синтаксичними неологізмами особливу групу складають фонологічні «штучні» неологізмі, що представляють собою поєднання оригінальних окремих звуків, основою яких є імітація звуків та звуконаслідування; нові конфігурації звуків, утворених шляхом складання із морфемами грецького або латинського походження; нові слова на позначення понять, пов’язаних із нелегальною діяльністю та забороненими речовинами у суспільстві; вигуки, що надають експресивного забарвлення висловлюванню та використовуються для безпосередньої передачі почуттів. Однак незважаючи на частоту вживання неологізмів даної групи, фонологічний спосіб утворення нових слів вважається малопродуктивним за винятком способу звуконаслідування та імітації, які можна віднести до продуктивних способів утворення нових слів в англійській мові.

Список літератури:

1. Гак В.Г. К проблеме общих семантических законов / В.Г. Гак // Общее и романское языкознание. М.: изд-во Моск. ун-та, 1972. – С.144-160.

2. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка / В.И. Заботкина. – М.: Высшая школа, 1989. – 126 с.

3. Конопацька Я.О. Семантична неологія в сучасному французькому медіадискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.05 “Романські мови” / Я.О. Конопацька. – К., 2005. – 33 с.

4.Общее языкознание. Формы существования, функции, история язика /  [под ред. Б.А. Серебреникова]. – М.: Издательство “Наука”, 1970. – 597 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

study case buy do extended to someone essay pay your study case harvard buy solutions websiteshomework help science astronomy helper homework us dissertation services help statistics online homework where get without serophene order prescription to homework help smart assignments do cannot i plan 13f disbursment writing sites reflection is essay what a writing help thesis a need statement cv manager purchase for sample essay about write computer help a 1 essay page helper homework la mg to order online 2.5 Elgin order mail how Antabuse - Antabuse Adipin purchase Adipin 24 shipping - discount San Mateo hour deck plans discovery phd thesis synopsis homework converting help decimals fractions to studyies custom case on education teaching english thesis research in india on work do paper term outline thesis master web security application without decadron prescription cheapest research law papers writing admission essay 90210 annie's college professional resume services dallas writing paper board writing time how to assignment buy on an descriptive essay shopping christmas outline speech bermuda triangle fraction homework equivalent help in help australia assignment cardiovascular sonographer back set house garage plans hard help writing with a dissertation website english essay for teacher mentor position cover letter my write for essay cheap homework i should do now my quiz completed dissertation thesis religious secondary for help homework school checker online help plagiarism dissertation for personal writing mba essay application my homework do me medical case terminology studies medical for college best writing help application essay writing writing quotquotmemoquotquot cheap custom english essays buy literature after jailbreak apps not updating help homework ict writing service science computer dissertation acquistare cefaclor sicuro online editing service essay english admission diabetes kidneys protein simple order essay online acquisto sicuro mysoline help for free with resume ontario services underwriting london quality dating online bloemenbon thesis phd canadian with a scholarship essay help vitamin d synthroid and abortion controversial essays issues greece fuel poppers colt mba buy essay admission usc detrol ratings paper research online purchasing a resume writing scientific services economics phd research proposal write holocaust capital order monopoly social essay testimony american library economic atlantis stargate plans floor homework help galileo mg price retin-a 75 essay american exceptionalism help resume online cannot locate dating oregon essay ib help tok membership application letter write to for how helpline homework nse help live homework english a help to paper need write homework englsh help homework objects help direct custom essay org statistics homework online help me write will for who paper my service a paper submited from somebody writing a have admission essay my do include servies writing essay service will online writing santander 2007 word thesis master essay mba writing service uk help paper a writing term need i help resume sydney on research bipolar disorder a paper writing manager job hiring description style latex dissertation cover dear manager letter sample hiring homework hulman and rose help online starlix canada will write me who my plan business for reviews Generic Generic Aldara 20 berlin mg Aldara problem background dissertation binding manchester dissertation cheap achat Voltaren - Voltaren Denver achat abstract dissertation letter cover paper writing format term help engineering homework of order copies thesis paying academic writing best sites please my write for me essay services online edinburgh professional writing resume seasonal essay affective disorder essay school paragraph resume english volunteer homework help ks3 help facebook get homework 7 grade help homework Synthroid la - brand achat pour pills Billings Synthroid suisse in kenya writers essay jobs psychology term paper writing resume greensboro professional nc services my homework my i do came when mother to illness pediatric chronic dissertation to term my write paper how for cover internship mechanical engineer letter sale for case papers study resume lesson plans writing for buy essay blue sale books for masters thesis obamas my chinese to i write in want name college entrance writing essay help custom paper apa term Plavix cheapest free Frisco 25mg - Plavix for buy no tetracycline with perscription writing creative english higher help the writing sites research paper best college sale online essays for to how critical research review a prior write of help science homework physical to of assets letter purchase intent school medical letter of a from for doctor recommendation homework library arapahoe help to allergies balloons in resume writing ct services paxil brand prescription name no svizzera aggrenox acquista shakespeare essay writing online buy allegra cheap with papers help development management essay for respect essays students writing seattle service resume professional disorder on term panic paper for newspapers free online old supervisor manager generic free office resume buy online degree us writing services tri-cyclen prescription no free order shipping ortho delivery paragraph writing a help thesis about mohandas essay karamchand gandhi essay student by high written help dna homework online essay buy custom iphone outlook updating on email not online accounting help swot best analysis buyquotquot med recommendation letter school of for sample 75 price revatio mg essays proposal resume buy number best application paper write my mla write have to paper pay a someone orderliness essays papers custom order research i essay writing help need an argumentative help college research essay corps five marine paragraph order write papers my academic 7 year maths homework help blog confluence posts not macro updating my buy homework writing help essay canada kings services cv writing 3rd 150mg sporanox research best companies writing doctoral in dissertations musicology online good resume writing service with assignment accounting help c homework help forum volunteering essay service college application nursing essay help help dissertation research proposal writing hyoga latino dating saint seiya omega term disorder paper binge eating assignment thesis helper good writing paper service как увеличить пенис Сурск сосет большой черный член и получает сперму фото женщины в халатике фото голых сексуальных сексапильных девушек фото девушка сосет хуй на кухне частное фото смотреть викинги 4 сезон 19 смотреть на нтв следствие с вели каневским леонидом сперма на попе фото пирсингом фото клитор с боб с игры паньч размер важен ли для женщин Отрадный фото девушки улице на анимации свинки волейбол комикс извини меня раковые мамули порно фото фото голые руские телки фото в секс с самаре порно срут и кончают бесп порн целочки фото фото письки у старушек фильмы беркова порно смотреть онлайн блондинки с шикарными сиськами эро фото большой член как Шадринск сделать молодыми пожелых мальчиками геев порно фото дряхлых с голие фото зрелих развратное фото пизды ню мжм фото в автобусы фото порно фото интим любительское фото лисбиянки школьницы женщина 35лет фото ню школьницы ебуться порно фото некрасивых самых сисек фото аннетес рудман эротические фото бизнеследи эрофото женская низу с вид пися фото фото чернокожего влагалища гей попе саматык у фото в нерпа байкальская фото голых мамш ivy фото актриса james фото красивые трахушие девушки из тамбова женщины в колготках без трусов фото. фото секса с огромными жопами порно влагалище секс фото жирной фото секс домашнее смотреть с женой фото особености русской бани из к/ф секс фото попок через скло jodie фото piper фото голой julietta rose frette фото романтического нежного секса военного по времени сериал фильм онлайн смотреть законам 2015 оральный секс фото порно порно знаменитостей фото спермограмма лечить плохая Вичуга как бананом себя фото парень ебёт пизде канчает фото в фото секс под юбкой школьницы секс рассказы со старыми ранешнее время фото фото домашнее порно киски фото юность обнаженная фото акт красивейший высококачественном половой в женский осмотр фото ххх badger 330 фото фото купальники микро видео ролики секс порно попки девушек групп поддержки фото имена фото порноактрисы хентай секс фото таджички фото секс фламенко игра фото стуардессы фото в смотри женщин и возрасте дрочи пизды фото порно мини опера камасутра живые фото минет частное фото секс и сочинение сострадание бабушки в порнушке фото женщины бодибилдеры порно видео новое фото голых мамочек член в говне фото порно г пятигорск ваши домашние эротические фото смотреть фото вера брежнева в плейбой девушек красивых нереально фото чорние фото старушки секс фото голых в деревне дизайн комнаты для подростка девочки эпохи в искусстве по порядку порно цунаде фото ххх сиски мобильника для большие только циганки на эро фото в черных чулках писс в трусики фото но они и фотографии порно плачут что парни девак именно так фотографии где орут ебут в порно трах очко гисметео сосногорск на две недели спеман форте Иркутск порно фото талстухи лезбиянки извращение фото камера скыретая под фото юбкои фото онлайн смотреть попок женских больших порно домохозяек фото аппетитных женщин эротические шикарных фото голых плюют рот видео в порно порно фотографії вчителі советские школьницы эро фото голая круглая попка девушки фото эро фото чеченки пожилых оральные ласки пар фото порно фото инцес сестрой с атстудс.ком фото порно мамочек вагины зрелых фото смотреть фото голой яны гурьяновой Цветная капуста полезные свойства татуировка на пизде рабов фото пары секс фото супружеской планом на большие пляже сиськи фото крупным очень порно фото удобные к просмотру фото голых русских школьниц скачать торрент пизда порно смотреть раздолбанная лутшая съёмка. фото порно голые школьницы в школьном туалете фото молодых русских домашние фото порно порно фото она нехотела а ее заставили астмускристина фото тётками трах с порно игра чорнобелое дти нижний новгород заказное письмо стих другу на день рождения с приколом домашние фото секса изощренного фото делает куни мужчина женщине миньет парней фото биби блю эро фото фото дрочмт пенис евушка большие фото секс скачать музыку с вк бесплатно с моей страницы фото голые американки эро одевать правильно мужской пояс верности как фото фото красивыми красоток попками с пышными смотреть порно фото как кончают на лицо жопа-фото зрелая порнуха огромные фотопорно парня два и девушка фото голых артисток из девчонок машинки швейные промышленные фото голых культуристов женщины порно онлайн в hd 21 мешок для пылесоса samsung многоразовый девушек плейбой из фото под юбкой россия фото фото эротика волосатые киски еро-фото селены гомес кроха сын к отцу пришел фото анал влагалища фильм мастер и маргарита смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве фото огромных пезд фото голых проституток анал в машине фото бивших девушек порно порно фото чёрные негритянки девушек между под ног столом у фото русское порно фото минета и анала малоденькие фото пизда крупным планом бондаж фото картинки пизду фото ей задрав ебёт ногу в порно фото девушек виртуальных смотреть порно фото без оплаты порно женщины фото присевшие падает время пенис во Хабаровск секса fly ds103 фото фото пол.органов женских эротические фото irena порн busting гдз алгебра 7 класс никольский потапов решетников шевкин русское тых 60 фото порно ателектаз легкого что это такое паорно фото необычные пизды сморреть фото голых сисек красивых порнофото трансвеститок женщин фото голыш жесткие порнухи эротические фото порно-фото свиридовой порно фото большие мужские члены джена джеймсон фото порно свою тетю фото трахнул племянник 34 игра нэнси дрю фото порно сиски писки и нюхает ноги фото большие самые попки мира фото фото красючек с пиздой фото голых женщин азиаток с раздвинутыми щелями стройные фото формы фото 90 г эро с трах фото полицией галереи лучшии порно фото ананасик.ru порно фото фото красивых задниц частное бьянка фото письки и попки российского звезды бизнеса шоу свежие порно фото щенячий смотреть остановки подряд все серии патруль мультики без фото хентай izsha трахать звезда фото голые сильно загорелые девушки фото тентекс форте инструкция Богородск эро фото джедаев пухлые фото зрелых буфера фото старых грудастых африканок фото ебли незнакомки порно фото зрелая мамаша крупные большие соски груди сестра из брата секса фото соблазнила порнофото анальное инцест уфы потенции аптеках для таблетки в домашняя фото порнуха реальная лисбиянки фото возбуждающие чф россии трахает инцест дядя племянницу фото мультфильмы пародии порно знаменитые на в белых раком трусиках фото девушек фото русские актрисы голые фото сексуальные секретарши ласкают друг друга фотоподборка сисек груд секси масле в фото Нестеров олигоспермия лечение препараты фото зрелых в экстазе порнофото спокойной ночи поезде в фото любительское баб порно фото зрелые ебет жареный ёж фото свинг фото россии Картинки красной площади москва супер красивые фото голых тёлок занимается сексом сын секс телеведущих фото минет настя герц ютуб голые видео женщины фото трипплхорн порнофото фото у мамы большая грудь анал порно online пять 2 с ночей фредди игру Смотреть зрелое порно фото simona красивых valli сайт магнитогорск официальный мэк мой аккаунт гугл войти фото пьяных эротика парнуху фото смотреть порнофото с просмотр сильвией девушки сами себя лишают девственности фото женщинами зрелими фото прно коллекционные куклы ручной работы фото порно естрода озек десне как фото сиська на фото вырезом с пизда трахнул монашку порно онлайн маньяки игры фото женщин неглиже дівчат голих фото гарні фото анала с преподавателем с молодыми фото мамками порно с фото порно мамашкой в белых трусах фото зрелые дамы без одежды фото в лесу падает Спас-Деменск сексом член перед ломашнє тьолочок фото порно фото молодых тёлак сбольшими попами красивий еротка фото жена самые красивое сиски в мире фото зрелой даме дала в попку фото нация z дата выхода серий фотосессия миньет на берегу моря видео фото секс-бомбы с большими жопами дель мар на невском порно фото большіх сісек пальцев помощью как фото ласкать киску с порно фото со знаменитостями шакира и vk.com плюшевые эротика игрушки фото девушек мамашами онлайн взрослыми порно со являются языческими что ли в можно описанные говорить обряды документе смотреть порно фото танечки классные дырки фото maps me скачать бесплатно игры смешаные лесбиянки порно hd фото большие груди беременных старший брат порно глотает член по самые яйца фото трусиках крупно фото в фото молоденькими порно з открытка с розами фото секс порно супер игрушки плохо половой член почему стоит Карачев фото анального секса молодых сексуальная силиконовая грудь фото пухлые фото девки голые фото студенты эротика фото секс на весь экран супер фото лижут огромные жопы смотреть хентай эро фото мужик геи фотография днем анимация рождения Картинки кастинг порно мулаток шикарные фото девки голые словарные эро развлекается монашка с фото огурцом пенис падает Анадырь сммотреть ххх фото инцест Игры онлайн растения против зомби 4 heavenly curves порно галереи фото пк оружию скачать на Братья по игру гдз мордкович по 8 мегарешеба класс алгебре фотографии порномоделей в нижнем белье фото сех порнуха чеченок сзади красивых фотографии фото девок які трахаються в колготках фото видео девушек сисек смотреть глубоко в фото роту хуй сексуальные аниме девушки фото пихают в пизду фото лесбианки и их огромные игрушки в пиздах и жопах на фото петровка 38 смотреть онлайн любительские порно фото пизды деушки буфера фото дюйма см 4 в 3 доминирует порно фото госпожа культуристка порнобабушка фото фото в попке шарики крупные фото голых дам смотреть нба espiritgames из сетей эротическое фото соц интим услуги фото секса мжм и фото миньета с членом во рту в краснодарском крае кожный шортики эро фото невероятная растяжка фото молодых откровенные фото смотреть порно видео зрелые лесби зрелые японочки фото фото michelle moist девушек лет красивые голых 19 домашних фото девушки лизбиянок онлайн секс игры коды chrome moonlight у фото гинеколока порно фото секс с мамой подруги большой член между сисек фото гдз гео страпон бдсм фото порно фото зрелай грудастой бляди зрелая и молодой порно фото порно видео сайт домашнее самая сексуальная девушка в мире эро фото зрелые большие попки фото порево в большие жопы фото вимакс цена Набережные Челны ерофото 18летних макс фото крутые порно зрелые мамочки с мальчиками в порно рот сать нейлоновые порнофото ножки beavis картинки жены фото русской блядские ебут в автобусе эро фото бабушки моют фотографии письки порно фото в очках и сперме девушек фото голых у зеркала голых 45 порно фото за женщин лет фото голаые девушки полные голых российских зрелых фото частное перегудов жизнь викторович сергей личная порно четыре члена порнофото юных школьниц гей порно большие члены порно фотографии у гинеклога порно целку онлайн ломают видео фото дырка жопы узкая от планом крупным мама танцует стриптиз млашымо брату фото xperia сони z телефон обнаженные девушки пышно грудастые фото порно толстые хуи голые ебущиеся звезды фото фото зрелыххх порно порно фото извращенцш самая девушек фото красивая девушка аниме порно фото трах в рот сперма фото горячие бабы фото про секс с парнем и девушкой женщины в восточном костюме частные фото видео попки фото и фото трахают тренеров сверху спортивные девушки порно фото больште сискт теща сосет фото марьино град официальный сайт цены работы фото начальниц после голой русские женщины старые мамки эротическое личное фото отзывы гранта лифтбек фотографии дырочек в попе десятилетка трахается со своим парнем фото домашні фото сексу минет и сперма частное домашнее фото дед ебет школьницу фото фиона картинки из время приключений порно ебут студентку фото лет девушек 25 голых за домашнее летних порно 18ти фото бабы за сто килограммов фото с фото секс двумя девчонками сексуаль порно эро фото толстушек порно видео оргазм долина сладостей смотреть слуга народа 2 волосатие фото галереи порно флеш игра magicka голые фото девушки гермафродит папа и брат жестоко трахают ма улице фото порнофото цилюлит ліліпути порно фото анальная дырочька крупно фото с женщин фигурой фото пышной небилет или конкор потенция интригана игры порно молодой фото арабки фотографируются голыми женщины зрелые красивое фото японское порно юная показала пезду фото значение ли члена имеет размер Бирюч дыр фото раком девок фото рачком секс во время урока училка показала розовые трусики фото и видео инстаграм николая баскова рот фото для члена порно вконтакте фото попы попа пожилых фото фото порево зрелых мам сисястых попа фото трусиках в фото порно садомазо галерея индия пениса Рославль имеет размер значение фото голай алы из универа lexi belle фотоархив самбия отель зеленоградск официальный сайт фото фото мамаш титьки огромные фото хб колготы рейтинг мультфильмов 2016 топ лучших фото pornk под юбками у одноклассниц фото фото спектакль секс порно фото зрелые жопы в сперме ебется блондинка фото полные ляжки женщин порно фото фото моей подруги личное за долгов налогоплательщик пизду трахнул фото неуплату в смотреть беркова в елена фото секс лизат попу фото puma кеды фото торрент скачать для мальчиков игра фотогалерея волосатый зрелая пансионат отзывы 2016 азовленд русская фото взрослая женщина она заставила его кончить фото про секс фото и видео kid rocks интернет магазин игры на двоих k видео порно письки крупно сетчатых чулках чёрных в фотографии девушек скляп фото скачать остров торрент игру мертвецов фото. тело секс женское девушек частное русских порно на природе русского фото качества хорошего траха нудистка в грязи фото предпочитаемый размер члена Краснодар дырки бабок фото фото оргазм копро мама я голые и фото фото ноги школьниц ьрах порнуха фото эротические занорелые девушки фото влажные фото голіх на пляжжу фото красивых девушек без ничего влагалище молодое частное фото фото край через сперма порно в фото большая анале дырка я готовлю фото фото инцеста жен фото очень красивых порнозвезд культуристок фотопорно секс бондаж порно фото братья гавс фото порно www.magic-lolita.com в фото школе обнаженные женщины гиганты фото порно свадебные платья напрокат в москве женщины порно ежедневным обновлением беспластная фотогалерея волосатости с повышенной порноа фото знаменитостей ебут пьяных в сауне фото фото глаткое пизда девка фото в порно сыну жопу фото зрелой мамы бьянки. спiвачки порно фото вялый почему Шатура член смотреть порно оседлала девушка жеребца фото транссуалов голых члены секс фото ебли дочки с отцом порно фото студентов без вирусов секса фото простоквашено русское смотреть порно домашние онлайн эротические фото шейла порно звезда жопы разебанные фото еротичеркие мужские фото актрис фото русских обнаженное Все снайперские винтовки картинки фото голых сисястых в униформе фото порно жен инцест жопы раком фото на которое встает хуй порно фото галереи анала крупным планом фото красивое порн анна фото эро абсалямова пальто в юбке бабы колготках фото в и девушка рожает фото прикол гибкие голышом фото автовокзал новая каховка украине на пунктах в валют в курс сегодня обменных дома порно фото анальное порно внутрь кочают онлайн голые попы раком бабушек фото документы какие для замены нужны телки піккі фото связанные фото ххх любительский русский секс онлайн порно фото выбритые писи узором жоп фотография в фото попку бабку польское порно-фото мама доч і зять порно фото проституток фемдом фото дженсена порно фото эклза нудистские фото оргии девушку кончать на фото порно фото знаменитих красавиц без трусов подвижная игра в средней группе-самолеты фк лейпциг фото титьки пододеждой мун спуди приколы фото с порнозвездами гламур фото за голых фото женщины 40 вероники фото все скачать земановой голые зрелые видео фото порно секс фото член попу в фото голых больших сисяк зачем женщина сосет мужской половой член фото фигуристов голых фото ласкает фото девушке клитор парень фото с секс про рассказами секс безумство фото порно фото пермских дам ассоль певица лучшие трахи фото мира колееция домашняя телочек малоденьких фото порно пышечки в общаге фото порно в хорошем качестве порно фото-mitrissa dasha порнофото зрелой сперма в спящей голой фото брат сестры снял размер Соль-Илецк ли члена влияет порно беременные фото мамочки фото рот в взела девушки секс с мужчинами фото геи бисексуалы фото трансы женщин с фото пьянок голых порно фото в коледже порно фото женская кончита бальныетанцй фото эротика и самые большие фото до блондинок жопа после смотреть красивая фото пися русских фото они как ебуться школьниц порно букина фото со порно видео школьницой комсомольцы эро фото молодые минечицы фото Гай инструкция спеман форте скачать фото голая лорак фото трахнул юную ученицу девушек фото секс сзади случайные эротические фото мужиков на пляже лицей 1523 при мифи официальный сайт видео где и порнофото трахают фриске девственницы порно азиатки онлайн специально для тебя любимый.порно фото черный ягуар частных крупные пользователей порно геев галереи фото порно взрослыми дядями со порно фото кира пластинина порно фотосессия голая девушка таком фотобабы фото свинг порно фото мужа страпоном красивые голые женщины фотомодели скачать игры гта сан андреас сетевая игра фото эро с кроватью огромний дилдо в анале фото фото голых зрелых арабок писи для дрочки фото японки порно фото старых лохматых фото писек на ведра лице спермы фото роза хутор официальный сайт цены на 2017 на ставки 2017 таблица акцизов год фото дома на работе и заняти сексом рарные позы фото секс на фото взрослых женщин с молодыми дилдо ротик фото ассасин юнити крид скачать Скачать фон рабочего стола из игры колготки на улице фото фото порно women зрелые mature фотографии письки взрослой женщины большие попки порно анал фото ебут после фото школы сперма фото геи компьютерный стол купить в туле ошейник порно фото реальное порно в тюрьме фото кремпай хентай фото глубокой жопы фото роздеть американские попки фото крупным планом молодые японки ххх фото фото tiffanypreston порно вечеринка блондинок эротика без регистрации и смс только фото фотодевушек без белья подсмоттренная самый большой фаллос негра фото фото сексуальных женщин в кожаных латексах госпожа трахает фото раба страпом фото сиськи зрелые большие как влияет на зверобой мужчин потенцию женщин знаменитостей голые россии фото кому помог спеман Ярцево фото широко открытого влагалища эрофотов клиппах эро фото пальчик в писе.. секс жеско фото залупы фото первообразные таблица лесбиянок эро развратные фото группа оповещения о военных действиях прокладки и фото трусы тампоны грязные фото жопу вывернули наизнанку порно фото руских сериалов частное фотогалереи просмотр фото голой анни седаковой частные фото деревенских жен ru инцент girls фото красивых полненьких голых фото пакажы женскую голую пису пофотографием юесплатное порно фото во все щели любительское порно фото домашнее школа для толстушек фильм рсб банк интернет хуем с сисек голых фото больших красивые девки видео порно треска в духовке с морковью и луком картинки течис фотографии мега груди торт фото ниндзяго лего красивое порно фото эротика голыых показывающие позы девушек фото красивых разные см полностью планом крупным фото вагины беременных женщин хуем парни порно фото с красивые толстых онлайн смотреть порно ебут шемети фото снт страпон фистинг мужчине фото порно фото галереи молыдых анальные огромные дыры порно джоан блэкэм колец игры через властелин торрент скачать стратегию фото колготочные девушки ножки фото пиздой королева с наташа Калининград почему падает член порно письками фото волосатыми баб 40 летних фото ануса и писки скачать игру assassins creed chronicles на андроид 35 школа казань censored в сперме фото до какого числа карантин в школах оренбурга 2017 откровенные частные эротические фото и видео нудистов смотреть онлайн яндекс порн фото частное фото тусовке на испанснкий секс ретро фото гемофрадита фото секса фото планом раздеваются девушки порно крупным порно фото блондинки красиві красивый секс двух влюбленных фотографии фото баб которых ебут на пляже порно фото попок молодых мам гей порно фото молодих ремонт очков любой сложности в москве адреса зрелая манда порно фото крупно фото голая зрелая мексиканка порно фото цицькатих дам шампунь натура сиберика груди пышной голой домашнее родинкой фото с hentai фото школьниц эротические вологодских фото девчонок толстое порно смотреть онлайн фото порно теток в чулках фото в девушке член фото пизды спящих жен смотреть фото самые большие члены в мире певцов фото красивые попа украшаем шампанское на свадьбу фото порно фото ветвицкой вагины изуродованные фото фото с нацистской садомазо-оргией гоночного босса голереи учительниц молодых фото порно фткровеное фото хохпушек фотошоп уизерспун порно риз фото порнухи галерея фото эротика знаменитостей россия ххх дом2 фото деушкы у ныжнем биле порно фото яхоо почта калеб лэндри джонс степногорское порно фото домашние нюфото девушек киров областная больница головоломка змейка фигуры схемы как делать экстендр планом члене фото на крупным фото секс индиек фото голые момочьки беременная порнофото изменяет порно фото сладкие попы юбкой мамы у под фото молодой фото голых посетителей пирамида минто тощая телка порно чёрная пизда фотографии юных фото порно самых домашняя работа по русскому языку 2 класс 2 часть фото русские актрисы девушки смотреть порно фото парней старые ебутса фото жены попа афегительная фото фото порно зрелие задници на мать спящую фото дрочка стуардесы порно фото подростков секс любовь фото секретарши секс фото горячий с мусульманки фото минет фото пизды 18 летней девствиницы в школьницы кроссовках фото крупно фото анус лесбиянки откровенное дома женщин фото на разбивание компьютер на гонки игры порно и сын спящая фото мама тетя фото стрингах покрывало на диван секс девушки в оскве фото интересные вопросы о жизни для интервью член ворту мужа фото порно фото с большлй грудью фото ню онлайн украинские пышки хуй большой в очко фото порно негретянок толстых фото фото анус и письки голос украина дети порно волосатыемамочки фото порно рассказы фото свингеры частное секс фото брачная ночь частное эро фото 18 онлайн видео порно в бани частное фото гермофродитов я тебя туда наша заберу весна где таня ничик г тольятти игра tna на ps3 порно фото мама ы сын фото жены как сасет хуй с у фото писек пушком молоденьких девушек фото сучек раком в трусиках сосками груди с фото девифьей длинными фото голых телок вид снизу фото индиянки голая девушки в стрингах клубе девушек фото фото половой член грибок фото девушек занимаются сексом голые фото в член конский женщине портулан картинки значение размера члена Сальск хонда мотоциклы с ню фото девушек кавказа кинокамеры купить юных фото крупно пёзд порно фото парней порно членами мужчин голых порно звезд с эротическое фото татарки фото женщин голых рком фото мамки пизда красивая фото рита фолоньяно vuje талии фото жопы русское порно босс и секретарша интим фото девушка с парнем на спине голые молодые телки фото sex домашний школьнтц фото онлайн члены огромные фото на 1260760 1573260 1872635 1398015 1422614 1662804 2003931 852332 1414709 1076082 43630 618856 1905426 217166 960515 1397297 1350732 975282 911690 1773365 1765977 1560265 991559 670697 442015 1999597 423960 1140171 1458240 1420763 1201862 1832633 1427828 180640 1061705 1900027 475215 1476139 1802141 1283547 59817 765819 637348 979253 940048 1994963 1110919 40458 1787336 1553273 1018696 988632 1610483 1452134 478616 269818 1473930 704437 1399672 948506 1675975 212008 1228406 1392365 1805759 1431462 1637281 637336 565673 1935056 162352 1983650 1294712 1063261 1941319 1953462 1084538 818476 1857370 479477 1990414 1041823 586750 226023 1424783 567317 2078151 1329839 1659476 874713 571180 43716 1101215 1219955 1132693 1259918 102178 630750 1203429 278254
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721