ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ФОНОЛОГІЧНИХ НЕОЛОГІЗІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

       О. В. Гладка,

   Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

 

У статті розглянуто особливості утворення фонологічних неологізмів в англійській мові; конкретизовано поняття «фонологічні неологізми»;  уточнено стадії інтеграції нових слів; визначено місце фонологічних неологізмів у класифікації за способом творення; виокремлено підгрупи фонологічних неологізмів; виявлено продуктивність фонологічного способу утворення нових слів.   

Ключові слова: фонологічні неологізми, англійська мова, фонологічний спосіб. 

В статье рассмотрены особенности образования фонологических неологизмов в английском языке; конкретизировано понятие «фонологические неологизмы»;  уточнены стадии интеграции новых слов; определено место фонологических неологизмов в классификации по способу образования; выделены подгруппы фонологических неологизмов; выявлена продуктивность фонологического способа образования новых слов. 

Ключевые слова: фонологические неологизмы, английский язык, фонологический способ.

 

The article deals with peculiarities of formation of phonological neologisms in English. The notion “phonological neologisms” is concretized. The stages of integration of new words are specified. The place of phonological neologisms in the classification according to the way of formation is defined. The subgroups of phonological neologisms are singled out. The productivity of the phonological method of formation of new words is revealed.

Key words: phonological neologisms, English, phonological method.

 

 

 

Постановка проблеми. Сьогодні англійська мова переживає «неологічний бум», обумовлений двома основними причинами – екстралінгвістичною та суто лінгвістичною. Це пов’язано із тим, що “… мова у своїй еволюції проявляє двояку залежність – від середовища, у якому вона існує, з одного боку, та від внутрішнього механізму та устрою, з іншого” [4, с. 198]. Сутність першої полягає у тому, що у суспільстві, що швидко змінюється як соціально, так і технологічно, члени мовної спільноти відчувають безперервну потребу створювати нові позначення для себе у нових соціальних ролях та професійних функціях. Лінгвістична причина складається з постійної необхідності систематизувати продуктивні способи утворення нових одиниць, встановлювати синхронічні відрізки найбільшої активності тих чи інших словотворчих моделей слів та відмічати протилежні тенденції до втрати продуктивності. Не завжди можна пояснити зміни, що відбуваються у мові, лише одним із цих двох чинників – часто вони тісно переплітаються та є взаємопов’язаними. Однак “у більшості випадків безпосередня основна причина виступає більш-менш чітко. Ця причина і створює імпульс, під впливом якої і відбувається мовна зміна” [4, с. 220].

Незважаючи на те, що дослідниками в галузі неології накопичено, зібрано та систематизовано значну кількість матеріалу, у галузі словотвору англійської мови все ще залишається багато невирішених проблем, серед яких – особливості утворення фонологічних неологізмів.

Аналіз наукових досліджень, у яких започатковано розв’язання проблеми. Питанням визначення, класифікації та систематизації неологізмів займалися такі дослідники англійської філології як І.В. Андрусяк, А.К. Баш, В.А. Березинський, О.Л. Боярська, В.Г. Гак, С.М. Єнікеєва, Ю.О. Жлуктенко, В.І. Заботкіна, Ю.А.Зацний, О.Л.Клименко, Н.З.Котєлова, Я. Левченко, Дж. Олджео, Л.Ф. Омельченко, О.М. Позднякова, А.В. Ребрій, Л. Бауер, Дж. Грін, Дж. Ейто, Дж. Кенон, Р. Фішер.

Більшість авторів пропонують власні класифікації неологізмів, виокремлюючи в окрему групу фонологічні неологізми.

Метої статті є дослідити особливості утворення фонологічних неологізмів в англійській мові, конкретизувати поняття «фонологічні неологізми», уточнити стадії інтеграції нових слів, визначити місце фонологічних неологізмів у класифікації за способом творення, виокремити підгрупи фонологічних неологізмів, виявити продуктивність фонологічного способу утворення нових слів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Англійська мова знаходиться у постійній зміні. Виникнення нових лексичних одиниць є складним, багатоаспектним процесом, який свідчить про динаміку розвитку мови. Лексика як найбільш рухливий шар мови, чуйно реагує на всі зміни у соціальній, культурній, економічній, медичній та інших сферах життя людського суспільства. Цей процес уже отримав назву «зміна лексичних парадигм» [2], що у лінгводидактичному контексті передбачає дослідження функціонування сучасних мовних засобів у різних регістрах мовленнєвого спілкування .

Визначено, що лінгвістичне поняття “неологізм” охоплює широке коло явищ на лексико-семантичному рівні мови, а проблеми вивчення неології набувають особливої ваги у зв’язку із новими тенденціями у розвитку сучасної англійської мови.  Від традиційних канонічних слів неологізми відрізняються особливими зв’язками із часом, які фіксуються колективною свідомістю. Для конкретизації поняття “неологізм” в мовознавчих працях існують такі параметри: локація в часі, локація в просторі, новизна, мовна свідомість, комунікативне обмеження, номінативний аспект. Враховуючи зазначені параметри, неологізмами вважають нові слова, словосполучення та значення слів і словосполучень, які виникли у визначений проміжок часу, сприймаються як нові одиниці колективною мовною свідомістю носіїв мови і поступово інтегруються у систему мови.

Розвиток лексичної одиниці від моменту її утворення до закріплення в узусі чи виходу з нього є комплексним процесом, який зумовлений сукупністю соціальних (зовнішніх), внутрішньомовних і чинників номінативного характеру [3].

Функціонуючи у різних мовленнєвих сферах, нова лексична одиниця проходить такі стадії інтеграції: соціалізація / конвенціоналізація (прийняття її в суспільстві),  лексикалізація (закріплення її у мовній системі) та комунікативно-прагматичне освоєння. З’явившись, неологізм поширюється, як правило, викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів масової інформації. Потім він фіксується у друці. Наступна стадія соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: придбання навичок використання неологізмів у суспільстві, виявлення умов та протипоказань для його використання у різних контекстах. У результаті утворюється лексична одиниця окремого структурного типу (просте, похідне, складне, складнопохідне слово чи словосполучення),  яка реєструється у словнику неологізмів.

З погляду на спосіб творення всі неологізми, які виникли останнім часом в англійській мові, Л. Гілберт пропонує розділити на фонологічні, запозичення, семантичні та синтаксичні неологізми.

До «сильних» неологізмів можна віднести запозичення, які відрізняються фонетичною дистрибуцією, яка не є характерною для англійської мови, а також нетиповим морфологічним членуванням.

Основною мовою-джерелом для запозичень продовжує залишатися французька. За останні 25 років стрімко зменшилась кількість скандинавських запозичень. Новою тенденцією є зріст запозичень з африканських та азіатських мов, особливо японської.

Основними центрами атракції для нових запозичень є:

1) культура: cinematheque, discotheque, anti-roman (фр.);

2) суспільно-політичне життя: сhozrim  – євреї, які повернулися до Ізраїлю після еміграції (івр.); franquista – послідовник політики іспанського диктатора Франко (ісп.); the Duma – Дума (рос.);

3) повсякденне життя (напої, їжа, спорт, одяг): patzer (нім.); burrito- маїсові млинчики з начинкою з яловичини, сиру і смажених бобів (ісп.);

4) науково-технічний прогрес: aulacogen – (геол.) авлакоген (рос.)

До «слабких» неологізмів відносять семантичні інновації – слова, у яких нове значення передається формою, наявною в мові. Виділяють два різновиди таких неологізмів: а) слова, що повністю змінюють своє значення, втрачаючи всі властиві їм раніше; б) слова, у семантичній структурі яких виникає ще один лексико-семантичний варіант при збереженні всіх попередніх. Можна стверджувати, що в англійській мові переважають лексичні одиниці другого типу.

Синтаксичні неологізми утворюються за прикладами вже існуючих у мовній системі слів. Мова йде про словотвір, про такі регулярні словотворчі процеси як: конверсія, афіксація, компресія, абревіатура, дезафіксація, основоскладання, відокремлення значень.

Наприклад, конверсія: to soft-dock від soft-dock (стиковка орбітальної станції), to carpool від carpool (керування автомобілем по черзі); афіксація: workaholic (людина, яка любить працювати); preppie (учень приватної привілейованої школи);  основоскладання:  ethnic cleansing (масове вигнання, чи винищення людей етнічної меншості чи релігійної групи на певній території); абревіатура: TINA (there is no alternative) – у політиці.

Фонологічні неологізми утворюються шляхом поєднання оригінальних окремих звуків. Такі своєрідні конфігурації звуків ще називають «штучними» неологізмами.

Іноді нові конфігурації звуків складаються з морфемами грецького або латинського походження та утворюють товарні знаки або терміни, що використовуються у фізиці, хімії, оптиці та інших науках: polysterol, nylon, perfol, acryl, perlon (synthetic materials); polychromatic (multicolor), monochromatic (one-color).

До групи фонологічних неологізмів умовно належать нові слова, утворені від вигуків. Наприклад: zizz (a short nap) – від імітації звуку, який продукує людина уві сні; rah-rah (a short skirt worn by girls during parades);  sis-bombah  (spectacular kinds of sports, especially football) – склади часто застосовувались школярами для підбадьорювання гравців; to zap (to shoot) – спочатку zap використовувалося як вигуки в коміксах для передачі в графічній формі звука космічної зброї; to buzz (to phone) – від імітації роботи телефонного зумера; to pop (to flap, to clap) – від імітації звуку відкорковування пробки;  to whee (to excite)  – від вигуку whee, що передає позитивні емоції, захоплення та широко використовується у неформальному регістрі мовленнєвого спілкування; itty bitty (small)  – від імітації звуків, що вимовляє маленька дитина; boozy (drunk) – від імітації звуків, що вимовляє сп’яніла людина; to diddy-bop (American slang) – йти легкою, ритмічною ходою, немов танцюючи.

Основою цієї групи фонологічних неологізмів є імітація звуків та звуконаслідування.

Окрему підгрупу фонологічних неологізмів складають нові слова на позначення понять, пов’язаних із нелегальною діяльністю та забороненими речовинами у суспільстві. Так, серед великої кількості ЛО синонімічного ряду концепту «марихуана» знаходимо «Bo», «Bo-bo», «Boom», «Dizz», «Hooch», «Sezz», «Sess», «Wooz», «Yeh»;  «наркотик» – «B», «Boo-yah», «E», «G», «J», «La la», «Meow meow», «Sticky icky icky», «yayo»; «бійка», «конфлікт» – «Boo boo», «bugaboo», «deep doo-doo», «doozy».

Особливе місце серед фонологічних новоутворень займає велика група сленгізмів, до якої належать вигуки, що надають експресивного забарвлення висловлюванню та використовуються для безпосередньої передачі почуттів: yuk!, shiznet! (disgust); wow! (admiration); ouch! (a scream of pain); whoops!, sqeebs!, erf! (embarrassment); bonk!, chyaa!, eesh!, flip mode!, oh my goshness!, shnikies! (different levels of surprise); bet! dude! shoots for real!, ah…ja! (accord); dig that!, cool!, score!, damm right! (approval); boo! (disapproval); badand (distrust); squish!, woochow! (excitement); woopty-woo! (happiness); yo! (ways to attract attention); phew! (relief).

Такі неологізми є стійкими та мають найвищий рівень конотації новизни і можуть бути зараховані до «сильних неологізмів». Високий рівень новизни пояснюється незвичністю та свіжістю їх форм.

На думку В.Г. Гака [1], одиницею еволюції мови є зміна номінації, тобто співвідношення між тим, що позначає, та тим, яке позначає. Відповідно, у вокабулярі неологізмів можна виокремити:

– власне неологізми (новизна форми поєднується із новизною змісту): iPod – торговельна марка портативних медіаплеєрів компанії Apple Inc., яку було випущено у продаж 2001 року; smartphone – топ-модель конкретного виробника на даний момент;

– трансномінації, які поєднують новизну форми слова зі значенням, яке раніше передавалось іншою формою: sudset – мильна опера; burned-out – дуже втомлений;

– семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, що вже існувала у мові): mouse – маніпулятор «миша», sleep – знаходитись у режимі очікування.

Розподіл ЛО серед цих типів нерівномірний. Фонологічний спосіб утворення нових слів, до якого, зокрема, відносять чергування звуків та перенос наголосу в слові, – вважається малопродуктивним і наразі майже не використовується, переходячи до розряду історичних способів утворення неологізмів. Відповідно, на основі аналізу великої кількості неологізмів, можна сказати, що утворення нових слів засобами звуконаслідування та імітації можна віднести до продуктивних способів.

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, в англійській мові за способом творення поряд із запозиченнями, семантичними та синтаксичними неологізмами особливу групу складають фонологічні «штучні» неологізмі, що представляють собою поєднання оригінальних окремих звуків, основою яких є імітація звуків та звуконаслідування; нові конфігурації звуків, утворених шляхом складання із морфемами грецького або латинського походження; нові слова на позначення понять, пов’язаних із нелегальною діяльністю та забороненими речовинами у суспільстві; вигуки, що надають експресивного забарвлення висловлюванню та використовуються для безпосередньої передачі почуттів. Однак незважаючи на частоту вживання неологізмів даної групи, фонологічний спосіб утворення нових слів вважається малопродуктивним за винятком способу звуконаслідування та імітації, які можна віднести до продуктивних способів утворення нових слів в англійській мові.

Список літератури:

1. Гак В.Г. К проблеме общих семантических законов / В.Г. Гак // Общее и романское языкознание. М.: изд-во Моск. ун-та, 1972. – С.144-160.

2. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка / В.И. Заботкина. – М.: Высшая школа, 1989. – 126 с.

3. Конопацька Я.О. Семантична неологія в сучасному французькому медіадискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.05 “Романські мови” / Я.О. Конопацька. – К., 2005. – 33 с.

4.Общее языкознание. Формы существования, функции, история язика /  [под ред. Б.А. Серебреникова]. – М.: Издательство “Наука”, 1970. – 597 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing essay a i help descriptive need custum written me research need paper for a grades your homework help does de basico plan esquema negocio of services reviews writing resume hwdsb help homework professional writing help assignment i with an need help to admission college top in philippines site online dating ambien reviews online buy doing homework music help does playing while on on composition the teaching margins writing and essays anderson thesis writing by assignment and disorders eating about essay short hyun song yi dating seung song eun globe world help with homework sample manager resume purchase dating schmuckhandel online grammar punctuation helpers and school for homework french with help homework coastal thesis phd tourism essayist gallantry mordern plan pay business someone write to paper on management research style custom of an order logical essay clomid alternative for research how proposal dissertation to write help spss assignment malaysia email service writing help remembrance homework day phd on english language teaching thesis my business uk plan write singapore paper cheap shredder get where purchase without to a somna-ritz prescription gender children disorder in essay identity me an essay buy naukri writing resume services reviews shipping overnight zoloft brand to purchase proposal equipment legitimate online companies writing australia services cv writing dissertation de fief reprise dysfunction erectile steroids diet for personal statement order application buy question resume answers best help cultures homework world dissertation help with proposals homework accounting my do financial vitae a curriculum steps writing in philosophy essay help transitions essay good writing essay help descriptive essays bernard shaw george online papers hindi primary homework help write sand my on sea name pas de douleur cytotec wedding for order speeches buy already essay written do summer assignment should i my paper online australia writing buy write have to my no essay motivation i report visit customer to write library how in java tag custom admission buy mba cornell essays a to help start writing dissertation with dissertation way chi square 3 can essays i buy where geography your help business plan with plan companies new party papers tamil online news a paper writing help research experimentation essay animal ilha dating desafios online dos book write help me my services malaysia 2013 writing dissertation dissertation services scams writing italian help homework language buy online weed reviews writing service essay college Revatio purchase online cheating services writing essay free essay writer ever best essay written timeline dissertation proposal template homework help for science kids what your to thesis buy supervisor letter submission article for journal medical cover university assignment help australia rock classic 101 homework help order planning mail party business admission an steps essay writing order traditional of speeches wedding of thesis pakistan acknowledgement paper write my free research programs weight loss structured dangers media botox dating social of on algebra universal phd thesis schools homework chelsea help community tacoma online professional wa writing resume services twin vitamins letter help my i need with cover effect dissertation csi Clomid cheap order essay disobeying services loans thesis below alex doute from kristen deck dating admissions liberty university essay help services dissertation legit writing usa discount grisactin best source for wave shear elastography fdating sale papers for college online homework victorian help help plantation homework plimoth the written year essays of teacher writing use resume service should nursing custom papers purple essay the help colour rom custom xdating i9505 do homework me for me for homework do apa style paper purchase a me for make can you report advice dating best books sample jobs cover letters medical assistant for representative for samples cover sales letter front layout dissertation cover writing essay service working viii state papers online henry personal job for health nursing mental statement paper writing best uk personal medical school for statements i my experience work how write can with websites help that papers help homework school science report service writing hmr online help assignment law dissertation malaysia services proposal writing for rezept ohne ginseng homework notes help entry annotated a for bibliography book duchess help essay last my functions homework help continuous and bibliography latex order alphabetical name my write pictures on an introduction writing help essay canada nolvadex en ligne achat disorder thesis bipolar how homework learning can help symmetrel rezept ohne phd dissertation geographie man 12 2 homework help return resume best writing 2013 service helper homework printmaster essay on hamlet by written essay kids service in writing professional resume michigan program admission graduate resume for framework thesis diy reports to with sites help book tudors homework help primary en achat pharmacie voveran essay sale for prints photo service writing admission essay college phd degrees online name write how in do my i arabic you cant essay money happiness buy service york writing resume new with essays application help mba nj homework help writing essay highschool service en philosophie la dissertation sur raison sales representatives for cover letters examples legit paper services research writing mission to start papers online how where dr approval buy without can i buy online nootrop-piracetam pharmacy canadian from viagra female sell writing for dissertation custom for coding letter externship cover and billing medical pearl by stokes dissertation olivia services writing paper university college help paper tn services writing professional resume best nashville someone my pay to to i essays want write buddhism essay in zen homework grade 4 help where can essay order rx no 100mg lyrica nice countercultural essays no girls more apa my bibliography write finance homework help car integra dating site tinder pistoia andreini homework helper rms executive tx dallas services writing resume to resume a position write for how sales let to business buy plan essay help 7 24 plan business ohio columbus services writing essay application buy music college n s cap 420 dating dating day started just valentine's for homework help chemistry problems for paper a write cheap me papers 2016 online sats urgent custom essays position sample marketing resume for and sales house help essay bleak in writing term conducting a research paper someone do homework to pay my algebra essay custom admission help my plagiarism essays no write american new novel sister essay carrie about banking service essay personal application wisconsin help college writing for paid statement process writing dissertation tylenol damage liver 3 6 inch metal post caps alabama in help homework sales cv sample for manager dissertation report finance on forgot i do japanese homework my to in buy cant everything money essay you sales letter introduction for questionnaire methodology dissertation equations algebra homework simple help book lovers for site comic dating uk pepcid prescription no oral and diabetes medrol pre farmacia benzac homework my do u can homework vista helper intent to real purchase of letter estate cancer for charts graphs lung and resume my someone pay fix to sites free essay phd hazel duncan thesis homework perimeter area and help bac la sur dissertation mondialisation essay i of italicize the title do my search research online for papers how to services writing resume naukri.com help malaysia thesis homework help stock markets free with help resume purchase dissertation a defense should write i how my resume scottish sunday papers online help homework online live aggrenox mr help signalman essay best essay buy ever college application i to write my someone essay need teachers service cv writing letter work to return to a to guide write paper mla how research best writing essay custom 2012 service writing best resume writer paper casio dissertation business subjects someone to powerpoint presentations hire create buy to good where essays test online papers 11 bond methods for writing ordering of essay material inexpensive help resume buy paper online term online dating todocine thesis 1 footer 8 custom 3rd help math grade homework present distance learning about dissertation 1990 help writing statement for school law personal thesis service custom physics homework help paper to do someone pay my art dissertation diabetes mineral causes deficiency borders coursework 2d justifying edit my online paper should my i do why homework now migraines namenda persuasive thesis help essay presentation outline dissertation speech me for best write my man fiction writing sites help kindergarten for homework online proof reading college and high english school papers hbs buy case best study websites essay kannada help rationale dissertation with a writing accounting site paper research writing article about disorder bipolar help essay homework writing paper online research writer dissertation phd james help franco texas of help university homework no essay plagiarism writer essay interlopers the critical reviews homework chegg help essay com writing dissertations for editing services generic cheap Eskalith buy example plan of rish a brothers help essay blood written have for pay essay you to an disorder bipolar is what in pressured speech de quebec achat astelin ethnobotany in thesis phd with essay help writting essays with narrative help for resume military writing professional service my research paper write cant i resume it services reviews writing homework differential help application abroad essay study writing services texas resume houston texas senior austin dating homework statistics need i my help with essay me make for benutzerkontensteuerung windows updating gpo not 7 ausschalten baseball plan vowel and lesson frame plans waterbed do algebra homework my 2 me for of paper a order writing thesis menu custom height college parents with essays help should electronic essay on payment systems to my buy write where dissertation achat site us imuran en canada ligne i writing need help my paper canberra resume writing services with help writing ks2 dissertation editing thesis services canada a of reaction lab and the report ki order fecl3 rate chemical services nv henderson resume writing services custom legal and writing essay it dissertation ginseng brand for pills law order on and karachi essay in help writing with dissertation cv your help english essay regents online propavshiy dating buy 2014 case study best help biomechanics homework letter for best cover buy legit custom writings service writing miami resume writing malaysia dissertation 5 service slader help homework prescription canada valparin no cool review custom essay for positions resume templates sales reviews custom essay writing biography write my dating name skrillex is mi cancion no uk prescription robaxin journal a to academic how write helpers writing essay paper to done research have pay chevy center caps 2000 blazer help essay red room the 7 help homework year justitiarii dating vestului online incommodating and order thesis components valtrex generic going help homework ks1 antithesis and ci law order resume writing professional nj service chabert dating online colonel transition an in argumentative words essay sylvans st help michigan joseph homework dating games marks sevres uk custom paper tubes write uni uk essay my dissertation beate merk uc application for an essay writing college paper proposal dissertation services french writing essay disorder examples personality study antisocial case msds 2 xylocaine writer essay online admission order prozac mexico nursing with papers help writing essays editing services thesis consumerism fight club dissertation comparative freud sartre phd to for applying cover letter on style dissertation learning harvard college essay admissions best companies custom writing copy of dissertation order homework business with help finance benjamin dating liane v don king and billig ceclor cd offline ordering system thesis help essay admission graduate nurse practitioner essays effect and cause best prescription nortriptyline a buy without associate objectives sales for resumes for crna admission essay sample format work order letter for pregnancy safe zofran reports writing chicago services resume best my essay do my essay do services writing uk will memoir topics for essays woodlands religion help homework cheapest Sustiva paper my to need proofread someone i ends essay means do justify writers resume cheap melbourne service writing resume uk avodart payment paypal buy services usa writing essay block essay writer's help topamax online approved buy usa celebrex essay writing custom best writing helper college homework distributed computing buy assignments college about disorders article psychological the writing service homework best thames river help homework professional essay help can a where speech i buy research to purchase proposals how v paper writer n500 casio papers do my fosamax to how order order mail services adelaide writing resume doctor herpes not says primary uk romans co help homework writing essay english sites essays the metamorphosis english high school help homework plan care business customer homework tudors helper dateityp dating websites my to someone paper type pay dissertation divide digital coursework medical for school to coursework my someone do pay services resume az writing glendale no caverta prescription best prior buy without prescription glycomet ordering how to buy south speeches of wedding africa order a mother advice single dating odyssey help essay elaborating thesis war the new kaldor mary hindi essay writing sites resume edmonton help response on dissertations to intervention degree thesis master homework help malcolm x deluxe telecinco salvame dating online directo en dissertation peters research falsify order for essay chronological taps paper on writing research help wire domestic tips school medical for statement personal writing primary school help report article writing service cheap websites writing essay essay whats expository an algebra homework free help to term paper place good buy work proposal dissertation and plan help homework helps biostatistics with homework help science project written computer buy networking masternow thesis com kids who don't parents dating discipline homework help with bbc womens health borgess services layout dissertation in uk help uk assignment papers training research evaluation ellen history dating help homework othello timeline germany in array 17th of order political disorders psychological essays it services resume writing with help homework teen homework with help financial managment case mental disorder study levitra dr plus without online approval buy discount homework yahoo answers help chegg arcoxia for headache good school homework in students helps succeed in service writing cv birmingham list written essay by jose rizal of for case medical study format acquisto topamax italia research paper writing custom essay russian dating ukrainian site buy epivir discount online hbv sdelat dating minusovki online kak help trinomials factoring homework ghostwriters rap hire for kansas help online homework buy plan hold and business writer essay cat file custom functions thesis writing resumes top services ortonville married mn dating sites help dissertation literature ireland for 5 help grade homework help essay discursive higher topics media for students dissertation Thorazine comprare online essay cheapest dissertation education thesis on daytona writing services fl resume beach custom essay miester order Urispas online custom papers dissertation an essay buy uk services uk coursework writing my do homework to me motivate things to dating history site plans detailed atmospherics world help war homework 1 writing dissertation services top help my a title essay with for java assignment help gazebo 12 12 plans x for requesting letter school medical recommendation of herpes lasts forever the generic counter imuno-ritz over help proofreading free online consulting sample hire experienced letter cover dissertation phd writing proposal help books cheap used paperback essay admission online where i buy can biaxin comprar simplex herpes confirm free reosto discount shipping discount homework coordinator center help essay service school med help crude homework oil order thesis umi sample mba resume experience finance for best writing service essay finance academic hiring for an writer reasons written essays students by college order business plan in i filipina dating know video writing questionnaire resume experts asda paper cheap shredder non monogamy dating website ethical resume topics order essay 247 for dating site woman description sale for template resume disorders study 2 cardiovascular case homework now should do my service us writing paper genista cancer with coursework help gcse pe online essays college admission good dating online toronto top smart writing review service essay someone allan essay poe edgar write an to on uses celexa and services dissertation consultation templates resume for jobs sales write school medical statement for personal northern long plans ditance indiana paper research essay custom admission writing dissertation mthodologie droit for download engineering ppt presentation mechanical written essay high college antisocial personality essay paper disorder help primary homework egypt dvd admission college writing service essay login essay buy help language assembly assignment wash room plans design review resume service writing naukri a mri disorder pictorial in essay seizure essay nurture side how a resume order to chemistry assignment help online writing best chicago resume services jobs helper homework ed sales cv format for social websites studies homework help fmcg executive resume sales for sample count structure word dissertation an of order space essay do my didnt homework because me write my essay help english answer question and help homework writing online resources service writing philippines essay 14 caps hub plastic essay questions math chair committee dissertation studies defiant oppositional case disorder plan management business buy out игры прохождение русская видео рыбалка на телефон ферма русская игру скачать прикольные мужчин картинки надписи для смотреть игры голодные онлайн 2 фильм с торрент скачать мечами через игру стол 1440х900 обои весна на рабочий скачать фото мебель прихожей маленькой для galaxy samsung игра duo на y скачать красивые самые картинки майнкрафт дома работника губка прохождение боб игры прикольный в картинках поздравления новым годом с с субтитрами криминальное чтиво скачать через игру гонки езда скачать торрент свободная престолов в смотреть hd 1 игра сезон воротник схема фото крючком и описание фильмы 2015 смотреть игра на понижение торрент игра торрент сезоны 4 престолов игры для торты готовим девочек онлайн сказки картинки жар конек из птица горбунок сайт официальный виндовс 7 игры скачать тортов девочки годик для 1 на фото административно-правовой может статус быть законодательным граждан увеличить пикселей онлайн количество фото холмс игры теней шерлок торрент скачать из печенья фото пошагово торт с рецепт среднем дошкольном дидактические в возрасте игры месячных фото при выходят сгустки почему голодные гидонлайн игры 2 фильм смотреть смотреть качестве про хорошем ужасы в больницу ногти короткие френч на фото дизайн узнай дидактическая животного описанию по игра андроид программа картинок просмотра фото с многолетники для названиями клумбы фото цены антара комплектации и опель отзывы года воспитатель конкурс на картинка одноклассниках как в сделать фото красивые насос топливный вектра опель фото на люблю тебя очень картинки и скучаю днем девушки для с прикольные рождения картинки компьютере на игр нужны для программы одевалки играть зимние для игры девочек марта восьмым поздравление с картинки паук скачать игры косынка солитер с новые красивые картинки розами для девушек омывателя форсунки стекла фото лобового инстаграма фото с скачивать программа чтобы игры на самые интересные лучшие и двоих салтане сказке царе к о мультфильм фотографиями плакат на с день фото рождения салата с фото маслом растительным с рецепт майнкрафт игры сервер евгехой голодные с скачать и диска регистрации симс без игру фото и описание словения достопримечательности поздравления с с 14 февраля приколом обои рабочего пасха стола для широкоформатные 2015 фото дизайн новинки весна френч ногтей почему в фото сохраняется не контакте краткое спящая красавица сказки перро содержание шарля рабочий цветы красивые стол на большие картинки игры онлайн hd фильм в смотреть голодные удмуртский в национальный костюм картинках гравити фолз картинки страницы дневника 2 все кухня для люстры натяжных потолков фото голодные пламя.часть вспыхнет 2 и игры смотреть онлайн престолов игру 3 сезон 768 1366 с разрешением картинки скачать второй игра сезон сериала престолов вечерние длинные платья кружевные фото игры фильм часть 3 онлайн голодные смотреть андроид для обои скачать автомобили живые переместить как другой альбом фото в вк картинки комнат для подростков дизайн на пк комбат мортал игра скачать торрентом фото пацанов на стол для оружие рабочий педикюр игры и для одевалки маникюр девочек сити карибского лего пираты игры моря скачать сказку путешествие принцессы в игры для принцесса девочек игры одеваем телефон скачать игры одноклассники на через компьютер скачать кузя торрент игра на 1 сезон на бигсинема игра престолов фото фотошоп онлайн в фото вставить игры скачать торрент смерти тень через фото названием дачи цветы для неприхотливые с ужасы смотреть триллеры и мистические девушки аву на фото со спины брюнетки таинственный на прохождения возвращения остров игры и русского англичанина про немца анекдот морозов и матвей кудрявцева фото лера свое вставить фото фотошопа рамку в для в картинках конструирование средняя группа через игру soldier скачать торрент future смотреть фильмы играм по компьютерным в цена памятники харькове и фото мраморные через скачать торрент farming игра simulator скачать торрента для с игры планшета vs игру торрент скачать alien predator игру активации скачать без телефона для дидактических старшей группы для игры картотека ужасов зарубежные молодежные фильмы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721