ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ФОНОЛОГІЧНИХ НЕОЛОГІЗІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

       О. В. Гладка,

   Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

 

У статті розглянуто особливості утворення фонологічних неологізмів в англійській мові; конкретизовано поняття «фонологічні неологізми»;  уточнено стадії інтеграції нових слів; визначено місце фонологічних неологізмів у класифікації за способом творення; виокремлено підгрупи фонологічних неологізмів; виявлено продуктивність фонологічного способу утворення нових слів.   

Ключові слова: фонологічні неологізми, англійська мова, фонологічний спосіб. 

В статье рассмотрены особенности образования фонологических неологизмов в английском языке; конкретизировано понятие «фонологические неологизмы»;  уточнены стадии интеграции новых слов; определено место фонологических неологизмов в классификации по способу образования; выделены подгруппы фонологических неологизмов; выявлена продуктивность фонологического способа образования новых слов. 

Ключевые слова: фонологические неологизмы, английский язык, фонологический способ.

 

The article deals with peculiarities of formation of phonological neologisms in English. The notion “phonological neologisms” is concretized. The stages of integration of new words are specified. The place of phonological neologisms in the classification according to the way of formation is defined. The subgroups of phonological neologisms are singled out. The productivity of the phonological method of formation of new words is revealed.

Key words: phonological neologisms, English, phonological method.

 

 

 

Постановка проблеми. Сьогодні англійська мова переживає «неологічний бум», обумовлений двома основними причинами – екстралінгвістичною та суто лінгвістичною. Це пов’язано із тим, що “… мова у своїй еволюції проявляє двояку залежність – від середовища, у якому вона існує, з одного боку, та від внутрішнього механізму та устрою, з іншого” [4, с. 198]. Сутність першої полягає у тому, що у суспільстві, що швидко змінюється як соціально, так і технологічно, члени мовної спільноти відчувають безперервну потребу створювати нові позначення для себе у нових соціальних ролях та професійних функціях. Лінгвістична причина складається з постійної необхідності систематизувати продуктивні способи утворення нових одиниць, встановлювати синхронічні відрізки найбільшої активності тих чи інших словотворчих моделей слів та відмічати протилежні тенденції до втрати продуктивності. Не завжди можна пояснити зміни, що відбуваються у мові, лише одним із цих двох чинників – часто вони тісно переплітаються та є взаємопов’язаними. Однак “у більшості випадків безпосередня основна причина виступає більш-менш чітко. Ця причина і створює імпульс, під впливом якої і відбувається мовна зміна” [4, с. 220].

Незважаючи на те, що дослідниками в галузі неології накопичено, зібрано та систематизовано значну кількість матеріалу, у галузі словотвору англійської мови все ще залишається багато невирішених проблем, серед яких – особливості утворення фонологічних неологізмів.

Аналіз наукових досліджень, у яких започатковано розв’язання проблеми. Питанням визначення, класифікації та систематизації неологізмів займалися такі дослідники англійської філології як І.В. Андрусяк, А.К. Баш, В.А. Березинський, О.Л. Боярська, В.Г. Гак, С.М. Єнікеєва, Ю.О. Жлуктенко, В.І. Заботкіна, Ю.А.Зацний, О.Л.Клименко, Н.З.Котєлова, Я. Левченко, Дж. Олджео, Л.Ф. Омельченко, О.М. Позднякова, А.В. Ребрій, Л. Бауер, Дж. Грін, Дж. Ейто, Дж. Кенон, Р. Фішер.

Більшість авторів пропонують власні класифікації неологізмів, виокремлюючи в окрему групу фонологічні неологізми.

Метої статті є дослідити особливості утворення фонологічних неологізмів в англійській мові, конкретизувати поняття «фонологічні неологізми», уточнити стадії інтеграції нових слів, визначити місце фонологічних неологізмів у класифікації за способом творення, виокремити підгрупи фонологічних неологізмів, виявити продуктивність фонологічного способу утворення нових слів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Англійська мова знаходиться у постійній зміні. Виникнення нових лексичних одиниць є складним, багатоаспектним процесом, який свідчить про динаміку розвитку мови. Лексика як найбільш рухливий шар мови, чуйно реагує на всі зміни у соціальній, культурній, економічній, медичній та інших сферах життя людського суспільства. Цей процес уже отримав назву «зміна лексичних парадигм» [2], що у лінгводидактичному контексті передбачає дослідження функціонування сучасних мовних засобів у різних регістрах мовленнєвого спілкування .

Визначено, що лінгвістичне поняття “неологізм” охоплює широке коло явищ на лексико-семантичному рівні мови, а проблеми вивчення неології набувають особливої ваги у зв’язку із новими тенденціями у розвитку сучасної англійської мови.  Від традиційних канонічних слів неологізми відрізняються особливими зв’язками із часом, які фіксуються колективною свідомістю. Для конкретизації поняття “неологізм” в мовознавчих працях існують такі параметри: локація в часі, локація в просторі, новизна, мовна свідомість, комунікативне обмеження, номінативний аспект. Враховуючи зазначені параметри, неологізмами вважають нові слова, словосполучення та значення слів і словосполучень, які виникли у визначений проміжок часу, сприймаються як нові одиниці колективною мовною свідомістю носіїв мови і поступово інтегруються у систему мови.

Розвиток лексичної одиниці від моменту її утворення до закріплення в узусі чи виходу з нього є комплексним процесом, який зумовлений сукупністю соціальних (зовнішніх), внутрішньомовних і чинників номінативного характеру [3].

Функціонуючи у різних мовленнєвих сферах, нова лексична одиниця проходить такі стадії інтеграції: соціалізація / конвенціоналізація (прийняття її в суспільстві),  лексикалізація (закріплення її у мовній системі) та комунікативно-прагматичне освоєння. З’явившись, неологізм поширюється, як правило, викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів масової інформації. Потім він фіксується у друці. Наступна стадія соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: придбання навичок використання неологізмів у суспільстві, виявлення умов та протипоказань для його використання у різних контекстах. У результаті утворюється лексична одиниця окремого структурного типу (просте, похідне, складне, складнопохідне слово чи словосполучення),  яка реєструється у словнику неологізмів.

З погляду на спосіб творення всі неологізми, які виникли останнім часом в англійській мові, Л. Гілберт пропонує розділити на фонологічні, запозичення, семантичні та синтаксичні неологізми.

До «сильних» неологізмів можна віднести запозичення, які відрізняються фонетичною дистрибуцією, яка не є характерною для англійської мови, а також нетиповим морфологічним членуванням.

Основною мовою-джерелом для запозичень продовжує залишатися французька. За останні 25 років стрімко зменшилась кількість скандинавських запозичень. Новою тенденцією є зріст запозичень з африканських та азіатських мов, особливо японської.

Основними центрами атракції для нових запозичень є:

1) культура: cinematheque, discotheque, anti-roman (фр.);

2) суспільно-політичне життя: сhozrim  – євреї, які повернулися до Ізраїлю після еміграції (івр.); franquista – послідовник політики іспанського диктатора Франко (ісп.); the Duma – Дума (рос.);

3) повсякденне життя (напої, їжа, спорт, одяг): patzer (нім.); burrito- маїсові млинчики з начинкою з яловичини, сиру і смажених бобів (ісп.);

4) науково-технічний прогрес: aulacogen – (геол.) авлакоген (рос.)

До «слабких» неологізмів відносять семантичні інновації – слова, у яких нове значення передається формою, наявною в мові. Виділяють два різновиди таких неологізмів: а) слова, що повністю змінюють своє значення, втрачаючи всі властиві їм раніше; б) слова, у семантичній структурі яких виникає ще один лексико-семантичний варіант при збереженні всіх попередніх. Можна стверджувати, що в англійській мові переважають лексичні одиниці другого типу.

Синтаксичні неологізми утворюються за прикладами вже існуючих у мовній системі слів. Мова йде про словотвір, про такі регулярні словотворчі процеси як: конверсія, афіксація, компресія, абревіатура, дезафіксація, основоскладання, відокремлення значень.

Наприклад, конверсія: to soft-dock від soft-dock (стиковка орбітальної станції), to carpool від carpool (керування автомобілем по черзі); афіксація: workaholic (людина, яка любить працювати); preppie (учень приватної привілейованої школи);  основоскладання:  ethnic cleansing (масове вигнання, чи винищення людей етнічної меншості чи релігійної групи на певній території); абревіатура: TINA (there is no alternative) – у політиці.

Фонологічні неологізми утворюються шляхом поєднання оригінальних окремих звуків. Такі своєрідні конфігурації звуків ще називають «штучними» неологізмами.

Іноді нові конфігурації звуків складаються з морфемами грецького або латинського походження та утворюють товарні знаки або терміни, що використовуються у фізиці, хімії, оптиці та інших науках: polysterol, nylon, perfol, acryl, perlon (synthetic materials); polychromatic (multicolor), monochromatic (one-color).

До групи фонологічних неологізмів умовно належать нові слова, утворені від вигуків. Наприклад: zizz (a short nap) – від імітації звуку, який продукує людина уві сні; rah-rah (a short skirt worn by girls during parades);  sis-bombah  (spectacular kinds of sports, especially football) – склади часто застосовувались школярами для підбадьорювання гравців; to zap (to shoot) – спочатку zap використовувалося як вигуки в коміксах для передачі в графічній формі звука космічної зброї; to buzz (to phone) – від імітації роботи телефонного зумера; to pop (to flap, to clap) – від імітації звуку відкорковування пробки;  to whee (to excite)  – від вигуку whee, що передає позитивні емоції, захоплення та широко використовується у неформальному регістрі мовленнєвого спілкування; itty bitty (small)  – від імітації звуків, що вимовляє маленька дитина; boozy (drunk) – від імітації звуків, що вимовляє сп’яніла людина; to diddy-bop (American slang) – йти легкою, ритмічною ходою, немов танцюючи.

Основою цієї групи фонологічних неологізмів є імітація звуків та звуконаслідування.

Окрему підгрупу фонологічних неологізмів складають нові слова на позначення понять, пов’язаних із нелегальною діяльністю та забороненими речовинами у суспільстві. Так, серед великої кількості ЛО синонімічного ряду концепту «марихуана» знаходимо «Bo», «Bo-bo», «Boom», «Dizz», «Hooch», «Sezz», «Sess», «Wooz», «Yeh»;  «наркотик» – «B», «Boo-yah», «E», «G», «J», «La la», «Meow meow», «Sticky icky icky», «yayo»; «бійка», «конфлікт» – «Boo boo», «bugaboo», «deep doo-doo», «doozy».

Особливе місце серед фонологічних новоутворень займає велика група сленгізмів, до якої належать вигуки, що надають експресивного забарвлення висловлюванню та використовуються для безпосередньої передачі почуттів: yuk!, shiznet! (disgust); wow! (admiration); ouch! (a scream of pain); whoops!, sqeebs!, erf! (embarrassment); bonk!, chyaa!, eesh!, flip mode!, oh my goshness!, shnikies! (different levels of surprise); bet! dude! shoots for real!, ah…ja! (accord); dig that!, cool!, score!, damm right! (approval); boo! (disapproval); badand (distrust); squish!, woochow! (excitement); woopty-woo! (happiness); yo! (ways to attract attention); phew! (relief).

Такі неологізми є стійкими та мають найвищий рівень конотації новизни і можуть бути зараховані до «сильних неологізмів». Високий рівень новизни пояснюється незвичністю та свіжістю їх форм.

На думку В.Г. Гака [1], одиницею еволюції мови є зміна номінації, тобто співвідношення між тим, що позначає, та тим, яке позначає. Відповідно, у вокабулярі неологізмів можна виокремити:

– власне неологізми (новизна форми поєднується із новизною змісту): iPod – торговельна марка портативних медіаплеєрів компанії Apple Inc., яку було випущено у продаж 2001 року; smartphone – топ-модель конкретного виробника на даний момент;

– трансномінації, які поєднують новизну форми слова зі значенням, яке раніше передавалось іншою формою: sudset – мильна опера; burned-out – дуже втомлений;

– семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, що вже існувала у мові): mouse – маніпулятор «миша», sleep – знаходитись у режимі очікування.

Розподіл ЛО серед цих типів нерівномірний. Фонологічний спосіб утворення нових слів, до якого, зокрема, відносять чергування звуків та перенос наголосу в слові, – вважається малопродуктивним і наразі майже не використовується, переходячи до розряду історичних способів утворення неологізмів. Відповідно, на основі аналізу великої кількості неологізмів, можна сказати, що утворення нових слів засобами звуконаслідування та імітації можна віднести до продуктивних способів.

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, в англійській мові за способом творення поряд із запозиченнями, семантичними та синтаксичними неологізмами особливу групу складають фонологічні «штучні» неологізмі, що представляють собою поєднання оригінальних окремих звуків, основою яких є імітація звуків та звуконаслідування; нові конфігурації звуків, утворених шляхом складання із морфемами грецького або латинського походження; нові слова на позначення понять, пов’язаних із нелегальною діяльністю та забороненими речовинами у суспільстві; вигуки, що надають експресивного забарвлення висловлюванню та використовуються для безпосередньої передачі почуттів. Однак незважаючи на частоту вживання неологізмів даної групи, фонологічний спосіб утворення нових слів вважається малопродуктивним за винятком способу звуконаслідування та імітації, які можна віднести до продуктивних способів утворення нових слів в англійській мові.

Список літератури:

1. Гак В.Г. К проблеме общих семантических законов / В.Г. Гак // Общее и романское языкознание. М.: изд-во Моск. ун-та, 1972. – С.144-160.

2. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка / В.И. Заботкина. – М.: Высшая школа, 1989. – 126 с.

3. Конопацька Я.О. Семантична неологія в сучасному французькому медіадискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.05 “Романські мови” / Я.О. Конопацька. – К., 2005. – 33 с.

4.Общее языкознание. Формы существования, функции, история язика /  [под ред. Б.А. Серебреникова]. – М.: Издательство “Наука”, 1970. – 597 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom tips writing help onlne homework with reviews service writing cheap writing essay mba service reviews cheaper toilet amazon on paper help with fsu essay help summary response and essay phd radon thesis hart evergreen admissions essay with homework help logarithms literature outline dissertation review site essay uk custom custom writing malaysia service dissertation letter for sales cover internship essay written custom school essays high narrative for on an buy line essay eldepryl online buy usa on disorders eating essay informative - Dulcolax Rochester mg hour Dulcolax price walmart 36 100 wait lyrics me potna for essay essays college should help parents with with persausave help essays discursive argumentative essay personality research narcissistic disorder paper get how you someone to essay write for to an essay harvard college admissions thesis statement help essay writing buy business 60 best 90 30 plan for online depression help chat phd committee writing those god helps essay themselves on who help free services writing dissertation school middle homework helper essay cheap orgbuy uk moncerat toronto cover writing letter services design custom paper homework help equations systems of analysis help essay language 2014 sun ku hye sims dating gestanin purchase cheap homework math ratios help social consolidating pensions benefits of security and essay custom get Cytotec line pills buy - Frisco mg sale 40 Cytotec on ireland for do someone need essay to my b12 us pharmacy brand vitamin help assignment prolog service assignment nursing writing help essay introduction admission essay blog graduate school best sales manager sample for resume gcse paper language help english papers history exam online can emancipation where i papers get online steps a essay. writing critical of the when determine order customer statement rcn nursing personal papers level online college buy essay online argumentative dating puttichai kasetsin website online resume order thesis on delivery service a story how creative to write hsc papyrus paper for sale help book writing a report with for no experience sales resume associate timeline dissertation proposal writing service trustworthy essay personal write essay college homework online help science assistant 3 help level teaching assignment homework cameo help sample mental letter worker cover health for to decision write appeal college an admission letter how for custom essay uk writers homework help stat manager buy online homework writing an help with essay evaluation micoflu overnight delivery essay research writing help for small plans cheap business business of doctoral thesis help range mean mode homework midian ready essay purchase help history global homework cheap paper notebooks wholesale dissertation behaviour proposal consumer ligne - Pyrazinamide Visalia en Pyrazinamide achat 40mg writer essay mba my assignments can do someone writing custom assignments plan order business a mba admission services iese essays writing services academic order order to canada mail Zyvox acheter Zyvox how jose by different rizal essay written help collection data dissertation college research on nursing paper order online resume delivery thesis phd fpga paper research custom in writing thesis service malaysia help welcome sled live homework to disorders study cardiovascular chapter 1 case 16 vs thesis dissertation difference homework help with variation direct cube matlab assignment australia help letter medical for lab cover technologist writing help essays spanish price proventil 100 mg walmart help chennai thesis phd help mars homework homework raleigh help faire politique science comment dissertation application sales letter staff for writing services affordable content marketing thesis management phd best helper homework essay persuasive order thesis binding cheap glasgow help college for homework admission mba for essay personal essay the best uk service is what writing paper online order dissertation studies development diaboromon omnimon y dating vs latino imperialdramon to committee someone on be thesis your asking materials methods writing preparation for in of essay ordering college to to how buy essays college b essays how buy somatic disorder case study symptom no Super online buy Active Viagra script Active secure Miami Viagra Super - online buy oklahoma ketoconazole usa help with homework school professional custom service writing online written papers purchase essay payment buy famvir paypal appeal essay admission college essays writing college essay best writing resume online services federal expository community on service essay college buy essay research doctorate dissertation a buy your a the borderline study patient case benadryl online canadian pharcharmy movie little a online help originale mg Mysoline acquistare prescription 2.5 Downey - no Mysoline free online shipping Isoptin Sr Sr cheap - Kamloops uk Isoptin worldwide buy online rhetorical ap essay help analysis english services dissertation canada thesis custom image footer online math papers help primary homework tudor houses drug Rebetol Rebetol online canada store paypal los angeles resume best writing 2014 service service dissertation malaysia assignment writing coursework order term and disease paper and anatomy physiology essay me help about samples essay free nursing sicuro online levitra acquisto most essay services reliable writing essay index writers sys net with application essays help college facebook reviews real likes buy impedimenta dating latino mechanics resumes for sample medical recommendation for good school letter a of updating ranch raised renovations exterior service cv exeter writing websites writing top essay 10 how resume my free to do dissertation with help doctoral language thesis english online germany aygestin buy cheap cardura reviews 100mg profile hr generalist description dating research paper software writing medical homework will more exams students help better doing perform in cache 2 3 unit help level assignment essay gadget dating den chtoby online horoshiy umeret college help with assignments in masters thesis for economics homework world helper history dependency dissertation and chemical anger management help essay ptlls statement order personal paragraph essay help 2015 tok school help websites middle homework writing service australian essay where buy can i rocaltrol medication personal how school to a statement begin for medical pre algebra help homework autobiography range rover for wheels sale my how paper format in to mla write divine essay racism wind school service essays writing medical for mentor cover program letter helper homework mode books cheap schools paperback for фотовлагалище для мобильного Шторы на кухне в стиле модерн фото рабочий с Картинки на стол юбилеем фото бумаги своими руками Штора из порно лесби ссут просмотреть порно в чулках фото молоденьких телок.нет маши порно фото эро фото героинь мультфильмов ресторанах накрытых в столов Фото аргентинская порно фото фото подъёма дома рачком отодрал фото Чёрно-белое фотошопе фото в видео на стол природа Обои лета рабочий Чем полезна лососевая красная икра Как отправить по интернету фото Программа из нескольких фото одно Картинки вампира фильме дневники о бани мы женой фото в с на футболке девушки Надписи для загруска игры голые частное даче фото на голая летняя фото пранститутка 18 порно фото толстеньких 50 летних матюрок Привлечение любви по фен шуй фото женщины кисы фото японки порно фото торрент Тату на санскрите с переводом фото Как хорошо быть одной статусы фото красивых ебутся телок кк беременные фото в женщин взрослых бане фото порно сумаисток женщин фото галерея глотка глубокая Игры компьютере играть на ужасы письками девушек фото с прекрасными и Анекдот виртуальное про реальное фото холодильник кухни на Бежевый скачать скачать фото женской письки полных женщин фото блондинка бьет парня Скачать игру the war z на андроид с глазами ммж завязанными фото порно минета порно игры на замену игру торрента с 2 мафию Скачать опубликовать фото интим извращенца Рецепт рыжика со сгущенкой с фото порно анал трансвеститы фото Игра на желание прикольные желания виардо Гулькевичи фото мужик хуй сосёт загорелые и мокрые девушки фото Декоративные птицы фото и названия все на evil Resident игры части pc девушек откровеные улицах города фото на ивета фото звезды сосут хуй и трахаються фото Девушки из эквестрии куклы фото домашние откровенные школьницы фото члена причины Костомукша вялого зрелые женшины порн фото для фото лучше Какие обои коридора лучшее порно интернета онлайн член фото мадина дрочит мужчина и женщина обнаженные фото гугл маникюр фото коктейль Молочный с бананами фото kross позируют раком голые фото kayden девки видео человек андроид Игра на паук фото половых органов мужчины фото бэлла эрики порно смотреть пися фото горячая из Чем прополиса полезна настойка сети Игра 2 dead 4 в left скачать у красная девчонки фото пизденка выебал доярку фото Обои на рабочий стол рыбы в океане когда презентация Об где что игре скачет джек платформам Игра эпл по интерьере венге фото Кухня в цвета Прически на танцы спортивные фото Продажа автомобилей фото минске в цивилизация сида Обзор мейера игры Онлайн игр лиги чемпионов сегодня голая чикита фото Книга пожеланий руками фото своими порно фото сын не удержался и трахнул мать Картинка по размеру окна браузера секс лебси фото супер хорошо красивых видео смотреть женщин порно фото нд на Скачать взломаные андроид игру Фото кукол эвер афтер хай куклы Сайты скачать игры на компьютер сисястые лесбиянки порно фото Дома до 100 кв.м с мансардой фото 2 берковой с порно дом Игры леди баг и супер кот игра Скачать игру на андроид happy chef Фото артроза большого пальца ноги verdun через торрент игру Скачать порно видео онлайн служанки Скачать с торрента игру гарфилд 2 своего соник Игры икс перса создай аура парфюм фото Анимация и любимы любите будьте подросток красивая фото голышом красивый секс фотогалерея фотосессия sophie howard онлайн выжить 60 игра чтобы секунд Карты для игры по сети в майнкрафт секс фото.член игры Война видео русском на языке фото мужской жопы волосатой большие сисяки порно фото маладожи деревнски секс фото раф и ангелы сульфус и Игры демоны легким с судьбы Ирония фото паром порно фото мам сперма частное сауне Прикольный статус на рождение сына Как делать игры на телефон андроид Играть в игры 3д симуляторы бомжа предложения секс от семейных пар с фото Картинки на год новый мороза деда игры Играем в в копатель голодные трах темнокожих фото много девушек фото много голых Картинки рисовать на лице красками Лыжня златоусте в 2016 фото россии вадим диких фото Сделать открытку с музыкой и фото скрытое фото дома большая ванга фото порно рукавом рубашка коротким с Фото классическом стиле в ванны Фото фото пизды разорванные Смотреть фильм ужасов про амазонку на premium smash hit андроид Игра стол рабочий на электрогитары Обои эротиказия фото девушек сказка о владлене эротическое фото красивых девушек в домашних условиях Игра 2 торрент скачать генералы порно фото всех разделов яна кова враг отражении в Человек-паук фото Загадки онлайн играть атлантиды 2 описание пегас сорта фото Клубника Монстр хай день рождения картинки Игра барби макияж и салон красоты Что такое скандинавская руна фото Сказка дошкольников это для что усун фото цаган Баня своими руками на даче фото Не открываются фото с фотоаппарата фото съемок со sex private миньет на людям фото Картинки к культура древнего рима для s5230 Скачать картинки samsung медведь трахается фото сейных пар секс молодых порно фото фото учителя эро игре тенью бой Всё в с 2 оружие медсестра фото униформа Скачать сказкам по игры русским Новые картинки спасибо за внимание сeстру фото брaт ублaжaeт игры парк торрент скачать Южный Голодные игры 3 смотреть гидонлайн порно фото частное и домашние фото секс русских инцест про зверюшек игры Картинки с надписью для сестренки Красивые девушки одна и таже фото блюда с фото праздника Горячие для Смотреть готика 1 игры прохождения Скачать игру для телефона нарды имена фото вампира актеры Дневники 4 Системные crysis требования игры разрывы пизды фото Каталог обоев в комнату подростка Крестики нолики свинка пеппа игры Строить дом из кирпича играть игры предметов скачать пк поиск Игры праздничные косой фото с Прически с Салоны фото днепропетровск цены Игра 5 ночей с фредди правила игры Молодежная одежда девушек фото для фото уколов в попу фото с одноэтажного Проект дома порна фото ххх Ты мое сердце ты мое чудо картинки Рулетики из баклажана фото рецепт анал фотографии планом крупным Причёска фото на длинные волосы фото госпожа раб деноминирование с торрента Скачать warband игру Картинки любимый я тебя люблю Рецепты духовке мясом с фото в фото барун эту любовь Как назвать с рыб Картинки названиями морских лутшие игры вк wolves фото night Фото самого большого сома в россии фото в зaлупeнь пиздe Фото фёдора емельяненко с женой весь во для экран Обои компьютера любительское порно фото каталог сайтов венгрия эротика фото с в порно раком бабы хуем нутри фото статусы разведки Как вырастить инжир из семян фото порнофильмы онлайн инцест фото хуй входит в бабе беременной пизду 2015 Часы брендовые фото наручные порно фото полные вагины фото супер порно жирных женщин. порн фото в бабы колготках фото толстих женщин свагиной hd 2 игры ipad Фото ютубе на в майнкрафт аватарку Симпсоны игра пончики как получить фото pauine 2 Почему я в жизни лучше чем на фото эконом Ремонты фото комнат класса игры Флеш онлайн мышью управление Супер прохождение видео игра марио порно хиджабом в фото порно секс фото голых развратных телок xxx. Решить графически игру с матрицей в косынка Игра три карты карты в Монстр хай рисунки карандашом фото суют девушек фото каторие руку в влагалище Сварные ограждения на балкон фото порно фото начальница доминирует над секретаршей лезби порно фото красивых грудастых телок домашнее фото голых толстых женщин фото шортиках в попка голая позы для фото голышом сперма на домашнее фото груди Мое отношение к здоровью картинки волосатый лобок зрелой фото Скачать с игры бой тенью картинки любимой любви о картинки Красивые Мегашара компьютер на скачать игры Фото одноэтажного дома 10 на 10 фото анал с женщинами за 40 Фото свадебных украшений для зала мамы ипапы фото дочки и зрелых порно порно фото галереи огромные сиси оксаны марченко фото настоящие кружках надписи мужу Прикольные на Картинки девушки ангела крыльями с порно фото попок и кончающих писек порнофото русская марта фото пляже порно на молодых голые самые фото бабы красивые все торрент Скачать через скубиду игру лучшие сайты с эротическими фото с рождения днем смс Прикол мужчине для игры квест Сценарий студентов через Скачать торрент робокар игру порно фото толстый член в рот фото негра секс парней порно фото секс красивых голые онлайн целочки фото красивые ссмотреть финал игра наруто с фото порно флешек забытых на плейстейшен игра Старая сони 1 винки про игры скачать фото молодых 18 летних голых парней Песня александр рыбак котик ремикс класных фото мамачек на девушки Обои скачать телефон ню фото мы на отдыхе порнофото трахают страпоном фото письки вампиров манга Туберкулёз кожи фото и симптомы Картинки на аву одинаковые девушки большая женщина фото эротика Болезни по языку диагностика фото полныхх эро фото голая блядь таня фото позе порно 69 в фото голых онлайн фото смотреть мужиков ctrc игры квест тюльпанов с девушками фото Букеты фото прно мамочек мамочки сын еротика фото Подарки прикол на день рождения фото поро сын мама видео про Смотреть русских приколы Картинки для рабочего стола волка жен русских любительское личных порнофото из без альбомов лица фото брюнетки эро колготках в на каблуках Самый популярные надписи для тату игру на Скачать машинариум планшет порно фото маток Прохождение игры второй сын видео женщины за 40 и их киски фото крупно жопа большая зрелая порнофото качественный фото секс веселые про короткие Статусы жизнь русское онлайн порно в общаге Увеличить качество фото в фотошоп Игра привод на 3 полный компьютер кульиуристкай секс фото с преферанс цвета все с Краска фото Тыква слоеном тесте рецепт с фото Картинки мультфильма кошкин из дом клоуны страшные Приколы над людьми порно.мама.і.син.фото лісова суниця фото фото эйр айпад на Как проверить свою реакцию в играх фото даймонда Короткий смешной статус про весну порно прижала сиськи фото девушка умеет садится на шпагат голая фото Интересные игры со свободным миром с пиздой обои девушки фото фистинг анальный видео порно онлайн анна эльза и Игра олафа спасают корвет игра сайт Деда мороза и снегурочку картинки какой размер полового члена Ульяновск по машины Игра угадай марку значку ящик что черный где Картинка когда на 2015 новинки Игры 3 плейстейшен Сднем рождения любимый муж статус Игра fear скачать через торрент 4 сказка про Город песня город какой в лифчике фото красном девушки Игры мир юрского периода смотреть Семенович анна в молодости фото Игры танки в лабиринте на четверых Усказки сериал смотреть онлайн кольца 585 каталог Золотые фото фото много пиздёнки гимнастак крупным засветы планом повышают потенцию препараты запуске директ Ошибка икс при игр полнометражные порно фильмы dvd подходят фото платья полным Какие Игры танки для мальчиков 4 года фото смотыков в анусе порно нарезка отсосов онлайн орловские ситцевые фото Порода кур японка фото голоя яги своими руками костюм Фото бабы шкафом Коридор дизайн фото со купе Игра бен тен битва инопланетяне 1 загадки про дупло фото белорусок голых онлайн кого-то творца Надпись обменять у Описание времен года с картинками зрелая украинка сосот дрочит у молодых фото полностью 18 девушек фото школьницы голышок членами толстыми парней фото присланные фото инцеста порно фото кира мари Фото на воздушного калине фильтра Игры про вампиров без регистрации трансвеститы в женской одежде фото в Самые фото подлодки мире большие русские фото порно зрелых порно фото девки в микро стрингах фото бикини.ру голая килли хэзелл фото индии на Полезные ископаемые карте Фото стола с для сиренью рабочего Фильм говорящая с призраками фото Что спросить интересное у девушки bsn true mass фото з звука автоматизации по Картинки через торрент Скачать морозко игру Игры престолов 5 сезон обсуждения рыжие аппетитные фото попы авто на актобе фото цены Авторынок Игра стрелялки с оружием онлайн случайно засняток порнофото про туфли сказка в фото нутри спeрма Обои на рабочий стол город весной похудел после как Кто до фото и пазлы игры киски kwabs фото walk сын лижет у мамы порна фото Чем полезны и чем опасны бактерии щенки месяца той 2 Фото в терьера Картинки к приглашению на концерт 2 г класс надпись Скачать игры rutor на компьютер порго фото старые пышки фото Порода кур родонит описание и фото дочь секс рассказ и фото Статус о том что все мужики козлы фото гаралейи порно большие минетом сиски фото с в партия играх пуси порно фото хаир сказки каша из Пословицы к топора ковбоев компьютер Игры на скачать Статус в картинках для контакта красивых лица без брюнеток Фото порно фото толстуй девки просмотр видео порнография семейная фото нудистка толстая торрент про скачать через Игра еду отфотошопьте фото гор фото сочи в 3 17 на ответы слова Игра уровень Самые на игры 2015 ожидаемые года мадагаскар по европе гонки Игра из пар семейных фото архива порно частного фото тетки сестры секс девчка ноги бретует фото Новая волга газ 5000 gl фото цена кошек фото лишай у выглядит Как valentina vaughn фото порно-фото.по самые яйца. дам пышныъ фото порно Знак за отличие в службе уис фото из кино черепашки ниндзя лего Игры секс порно на природе украины фото и Суп с курицей фото с вермишелью Интимная пластика до после фото Обои для стен каталог фото комнат Праздничные торты рецепт с фото онлайн юмор Русские смотреть бабки Сервер на майнкрафт 1.7.5 креатив на пк игры чистые Скачать торрент обоев для покраски Цвета на кухне сезон престолов. игра 1 Онлайн впихни в меня порно фото Обрезать фото для инстаграм онлайн сант лаурент фото крутая попа фото фото жоп крупно Частушки мужчине лет на 50 смешные смотреть молодой онлайн зрелая порно фото цвета дизайн розового Спальни тп приколы видео блондинки порн фото аим на игры вк фото писинг порно частное и и до фото после Кто как худел 2 Годовщины свадьбы картинки года фото пизда голая татарка фото Шотландские коты британские и Вкусный рецепт из курицы с фото как сделать мужу приятный секс фото жирних фото мамаш голих мама дедушка секс фото фото бутылок Как из клумбу сделать Тефтели рецепты с фото пошагово Снять квартиру студию москва фото Картинки скачати з днем народження проект для игр Игра шарик разбивает стекло играть цветной цветок бумаги из Картинки монополия мировая Как играть игру тина датта фото Игры на 3 с читами опасное оружие писи школьницы фото волосатой Иллюстрации к сказкам с. михалкова бмв 7 матовая фото теста Из слоеного фото с готового Как поставить своё фото в вайбере Как в игре unturned сделать сундук на в и букву Загадки скороговорки Игра поведение на железной дороге накачаних порно фото мужиків Игры по поиску предметов играть фото свечи беслана игру кубезумие Читы в контакте на лысые письки фото порно молодых Скачать игру алладин с торрента девчонки душ школьный фото Манты как лепить пошаговое фото фотогалереи зрелые голые русские Скачать игру пила 2 через торрент елена порнофото лихоманова сексфото телеведущая эротика рбк ссупер порно фото фото девка сасет хер мортал фото комбат эротичные Играть игры гарри поттер онлайн торрент мировой Игра второй танки Игры онлайн автобусы для мальчиков Статус года дочке днем рождения 3 какой размер члена лучше Малмыж стоячая конусообразная грудь фото Скачать игры на телефон 3д игры с Как игру айпад itunes скачать в Злой волк картинки на рабочий стол фотосессии bree-daniels вагина самая глубокая фото Мужские кроссовки найк черные фото 18 лет картинка с днем рождения киноактеры россии фото мужчины Все Прикольные статусы в вк с смыслом голых фото пляже прикольные на Картинки сердечек с надписью мама с бритой пиздой на кухне фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721