ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «ПРИКОРДОННИК» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’44(811.161.2+811.161.1+811.111):81’37

Правдун Т.О.

Національна академія Державної

прикордонної служби України

ім. Б. Хмельницького

м. Хмельницький

 

 

Стаття містить результати дослідження ЛСГ «прикордонник» в українській та англійській мовах, яке було проведено як на матеріалі тлумачних словників, так і публіцистичних текстів прикордонної тематики (2012-2013 рр) в структурно-семантичному та семантико-стилістичному аспектах. Спільне і специфічне в семантичній структурі та сферах вживання зіставлюваних мовних одиниць, як і їхні групи в цілому, схарактеризовано в ній.

Ключові слова: лексико-семантична група, лексема, архілексема, парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні відношення.

Статья содержит результаты исследования ЛСГ «пограничник» в украинском и английском языках, которое было проведено как на материале толковых словарей, так и публицистических текстов военной (пограничной) тематики (2012-2013 гг.) в структурно-семантическом и семантико-стилистическом аспектах. Общие и  специфические черты в семантической структуре и сферах употребления сопоставляемых языковых единиц, как и их группы, охарактеризовано в ней.

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, лексема, архилексема, парадигматические, синтагматические и эпидигматические отношения.

The article is devoted to the study of lexical-semantic group “border guard” in English and Ukrainian based on both defining dictionaries and publicistic texts (2012-2013) in frames of structural-semantic and stylistic approaches.  Common and specific features of the semantic structure and usage of the language units under investigation as well as their groups as a whole are characterized here.

Key words: lexico-semantic group, lexeme, archilexeme, paradigmatic, syntagmatic and epidigmatic relations.

 

Постановка загальної проблеми і її зв’язок з науковими завданнями. У сучасній лінгвістиці протягом останніх десятиліть одними з традиційних та разом із тим актуальних аспектів вивчення лексики є семантико-стилістичний та структурно-семантичний аналіз лексем та їхніх угрупувань, зокрема, лексико-семантичних груп (ЛСГ) в зіставному аспекті. У цьому плані недостатньо дослідженою є ЛСГ «прикордонник» в українській та англійській мовах.

Постановка завдання. Необхідність усебічного вивчення сучасної лексики прикордонної тематики зумовлена, передусім, динамічними процесами глобалізації, зростаючою роллю міжнародної комунікації у сфері туризму та підвищеним інтересом до України як до країни з багатою культурною спадщиною, яку все частіше масово відвідують іноземні туристи. Лексика зазначеної тематики повсякденно актуалізується у мовленні під час перетину кордону між Україною та  країнами-сусідами. Така комунікація відбувається у письмовій (декларації, заяви та ін.), та в усній формі (співбесіда, опитування та ін.), які  реалізуються у розмовному мовленні, текстах офіційно-ділового стилю, до якого належить лексика прикордонної тематики за І. Р. Гальперіним [1, с. 433] та в публіцистиці відповідного тематичного спрямування.

Актуальність дослідження зумовлена майже повною відсутністю в сучасному зіставному мовознавстві праць з вивчення військової термінології, зокрема, лексики прикордонної тематики, у плані аналізу семантичної структури мовних одиниць, їхніх стилістичних особливостей та частотності вживання у мовленні, адже повного опису структурно-семантичних та системно-структурних особливостей досліджуваного нами матеріалу із долученням елементів поліпарадигмального аналізу ще не проводилося. Актуальним є  провести таке дослідження на матеріалі публікацій фахових журналів, які описують життя на кордоні [1; 2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнолінгвістичні положення, висловлені за А. Мартіне і К.Х. Ульманом М.П. Кочерганом про безсистемність або часткову систематизованість лексики в мові [3, с. 118], спонукали багатьох дослідників до системно-структурного (О. Лазорович,      О. Рудяков, Ж.П. Соколовська, О.О. Тараненко, Дж. Лайонз, Ч. Філлмор та ін.) і структурно-семантичного (Ш. Баллі, Е. Бенвеніст, О.М. Вольф, О. Єсперсен, Ч. Моріс, Й.А. Стернін, Л. Теньєр, Г.А. Уфімцева,  Х. Фрей, Л.А. Філатова,            Р. Якобсон та ін.) аналізу лексичних одиниць мови або в зіставленні декількох мов, як в аспекті діахронії, так і синхронії.

Вивчення лексики як системи відбувалося разом із розробкою теорії семантичного поля (див. праці Г. Іпсена, Й. Тріра [4, с. 281-282; 10; 12] та ін.). Із розвитком теоретичних лінгвістичних розвідок щодо систематизації лексики на основі спільних ознак сучасні дослідники зосередили увагу на вивченні критеріїв класифікації лексики та та структурної ієрархії ЛСГ окремо та у складі ЛСП, що особливо цінним видається в зіставному та типологічному напрямах дослідження (див. праці В. Д. Аракіна,                     Ш. Р. Басирова, С. І. Терехової, Г. А. Шамової та ін.).

Спроби дослідити ЛСГ військового тематичного спрямування (див. праці С.О. Дамінової, В.П. Лихолітова, Г.А. Судзіловського, О.А. Терехова, Х.З. Травіла та ін.) та майже повна відсутність структурно-семантичних і стилістичних досліджень військової лексики прикордонної тематики (праці В. П. Лихолітова та ін.) підтверджують  актуальність обраної теми.

Завдання дослідження – дослідити ЛСГ «прикордонник» на семантико-стилістичному та структурно-семантичному рівнях лінгвістичного аналізу, визначити аломорфні та ізоморфні ознаки цих ЛСГ та їхніх складників в українській та англійській мовах.

Матеріалом для дослідження слугували лексеми, об’єднані спільною семою «прикордонник» в українській та англійській мовах, проаналізовані на матеріалі тлумачних словників (СУМ [5], LED [11]), а також в україномовних і англомовних періодичних виданнях (журнал «Кордон» (рубрика «Пульс кордону») (2012-2013 рр.) [1] та аналогічні статті з сайту Служби митної та прикордонної охорони США (2012-2013 рр.)) [2].

Наукові результати. В основу аналізу досліджуваного матеріалу покладено системоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць, елементи поліпарадигмального аналізу [6; 7] («концепт / поняття – мовна репрезентація – асоціювання і частотність вживання в мові і мовленні») та модель семантичного поля, згідно з якими до складу ЛСП входять ЛСГ, які об’єднують слова одного з аспектів ЛСП [9, с. 262]. Це поле парадигматичного типу, яке об’єднує лексеми, що належать до однієї частини мови і мають спільну категоріальну сему у своєму лексичному значенні [8], яку Й. Трір та Г. Іпсен називають архілексемою [9, с. 380], інші науковці – семантичними класами [8]. У свою чергу ЛСГ складаються зі слів, а слова – з лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), які оформлюють  семантичну структуру слова [9, с. 262]. Оскільки семантичні поля характеризуються зв’язком слів [9, с. 381], то основними зв’язками в структурі ЛСП як системи є парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні відношення [3, с.120], які структурують ЛСГ.

Зіставлювані ЛСГ «прикордонник» у своїй структурній ієрархії мають такі парадигми синонімів: укр. охоронець, правоохоронець, співробітник, прикордонник-рятівник [1, c. 30-34]. В англійській ЛСГ явище синонімії не є настільки ж розвиненим, як в українській ЛСГ, що почасти пояснюється більшим розвитком полісемії в ній порівняно з українською ЛСГ. Проте у кожній із зіставлюваних груп можна бачити розвинену мережу синонімії антонімічних парадигм: укр. контекст. пасажир, затриманий, порушник, правопорушник, нелегал, мігрант, громадянин, особа [1, c. 30-34] – англ. passenger, immigrant, national, citizen, individual та person [2]. У складі обох ЛСГ «прикордонник» також представлені гіпонімічні відношення: укр. інспектор та митник [1, c. 30-34] – англ. investigator, agent, specialist, official та deputy [2]. Гіперонімами до номінацій структурних підрозділів у досліджуваних ЛСГ є: укр. відділ, загін, наряд, застава, підрозділ, пункт, МВС, Держприкордонслужба, служба, орган, пункт [1, c. 30-34]; англ. рatrol, CBP, agency, department, office, service та port [2].

Структурно синонімічні, антонімічні та гіперо-гіпонімічні відношення у досліджуваних ЛСГ можна представити у вигляді такої схеми:

Схема ЛСГ «прикордонник» в українській мові

Рис. 1. Схема ЛСГ «прикордонник» в українській мові

Слід зауважити, що для позначення поняття «прикордонник» («officer»), (згідно з LED «військовослужбовець» [11, c. 1059], у значенні номінації посадової особи в англомовних текстах прикордонної тематики не вживають синонімів. До складу відповідної англомовної групи – ЛСГ «(CBP) officer» – належать такі парадигми слів: гіпоніми – investigator, agent, specialist, official та deputy; гіпероніми – а) patrol; б) CBP, agency, department, office, service та port [2]. Відповідно у публіцистичних текстах прикордонної тематики офіцер-прикордонник протиставляється особам, які перетинають кордон, тож можемо вважати, що такі слова як англ. passenger, immigrant; national, citizen, individual та person [2] є контекстуальними антонімами до англ. CBP officer. Отже, сему «(CBP) officer», яка зустрічається в публіцистичних текстах найчастіше (0,21 %), можна вважати архісемою (домінантою ЛСГ).

ЛСГ «(CBP) officer» має таку структуру:

Схема ЛСГ «прикордонник» в англійській мові

Рис. 2. Схема ЛСГ «прикордонник» в англійській мові

Отже, суттєвою відмінністю двох ЛСГ, як видно зі схем, є те, що на відміну від української ЛСГ «прикордонник» в англійській ЛСГ «(CBP) officer» відсутні синоніми, що видно з поданих вище схем, а сама сема «officer» у більшості випадків у текстах спостерігається поєднання англ. officer з абревіатурою CBP (Customs and Border Protection) [2], що власне звужує значення слова «officer» – офіцер митної та прикордонної служби США. Як видно з рис.1, аналог цього терміну в українській мові – укр. прикордонник, а за  СУМ, – укр. військовослужбовець прикордонних військ [8, 7, c. 643], що не передбачає несення митної варти. Слід урахувати і наявність в українському прикордонному дискурсі слова «митник», яке, відповідно до СУМ, має значення «службовець, який збирає мито» [5, 4, с. 721]. Отже, в цьому вбачається різниця не лише в семантиці, а й у діяльності прикордонників різних країн: прикордонник (тобто працівник прикордонної служби України) виконує функцію охорони та захисту державного кордону, а офіцер митної та прикордонної служби США – функцію охорони та захисту державного кордону і митного контролю. Зважаючи на специфіку  концептуально-семантичного розподілу (зокрема, структури прикордонних військ та її репрезентування в порівнюваних мовах, значення сем та функцій, які означають обов’язки, виконувані працівниками служба ін.), синтагматичні зв’язки та асоціювання, укр. прикордонник та англ. CBP officer можна вважати частковими еквівалентами.

Згідно з СУМ укр. співробітник – це особа, яка співпрацює з певною організацією [5, 9, c. 519]. Значення цього слова жодним чином не вказує на причетність особи до прикордонної служби, проте у словосполученнях укр. співробітники Держприкордонслужби, співробітники відділу (прикордонної служби) стає зрозумілим, що йдеться саме про офіцерів-прикордонників. Те саме стосується і укр. охоронець та правоохоронець у складі словосполучень укр. охоронці кордону та правоохоронці ВПС (відділу прикордонної служби) [1, c. 30-34]. Хоча укр. правоохоронець у прикордонному дискурсі зустрічається здебільшого не у словосполученнях, а як окрема одиниця, на рівні епідигматичних зв’язків, носії мов розуміють під цим синонімом саме співробітника ДПСУ. Очевидно, що використання семантичних,  стилістичних і семантико-стилістичних синонімів у текстах прикордонної тематики слугує засобом уникнення тавтології, тобто вони виконують диференційну функцію у тексті, проте спостерігається уніфікація відповідних термінів. Також у досліджуваних текстах нерідко вживається  прикладка укр. прикордонник-рятівник [1, c. 33], друга частина якої вказує на факт проведення рятувальної операції прикордонником під час несення служби на кордоні. Ця прикладка, на нашу думку, виконує не лише стилістичну, а й інформативну функцію, адже вона деталізує значення даної лексеми.

Проаналізувавши   значення   укр. прикордонник   та   його синонімів  можна стверджувати, що його синоніми укр. охоронець, правоохоронець, співробітник є контекстуальними синонімами, оскільки за межами «прикордонного» контексту цей семантичний зв’язок утрачається.

Наведені вище схеми показово демонструють і схожі явища в  зіставлюваних ЛСГ. Відповідно до СУМ [5] та LED [11] такі поняття як «особа», «пасажир» та «громадянин» мають свої лексичні репрезентації в обох зіставлюваних мовах.

Для укр. особа частковими еквівалентами є англ. person та individual, не зважаючи на те, що значення англ. person та individual відрізняються, адже англ. individual, відповідно до LED, включає в себе поняття person [11, c. 781]. Отже англ. person – це представник людського роду, людина загалом, а англ. individual – людина як окрема одиниця у складі групи людей [11, с. 781]. Дослідивши вплив контексту на семантичне наповнення зіставлюваних лексем, можна стверджувати, що слід розрізняти ці два поняття, особливо у перекладі. На приклад, у реченні англ. Individuals arrested may be charged by complaint, the method by which a person is charged with criminal activity [2] контекст дозволяє зрозуміти, що у першому випадку йдеться про конкретну затриману особу, а в другому – про будь-яку особу, яку звинувачують [2].

Стосовно укр. громадянин, співвітчизник та житель спостерігаємо аналогічнє співвідношення їхньої семантики. Їх частковими еквівалентами є англ. citizen та national, які мають різні відтінки лексичних значень. Англ. сitizen означає жителя певного міста чи країни, громадянина, а англ. national позначає осіб, які є громадянами певної країни, але проживають поза її межами [11, с. 1015]. Оскільки в українській ЛСГ немає повного еквівалента до цього ЛСВ, то в українському прикордонному дискурсі використовують словосполучення за моделлю «громадянин + країна походження особи», наприклад: укр. громадянин Код-Д’Івуару, громадянин Сирії та ін. Англ. citizen теж уживається у словосполученні, яке звужує його лексичну семантику – англ. U.S. citizen, що відповідає за смисловим наповненням укр. співвітчизник та, певною мірою, житель, адже ця лексема вживається у словосполученнях на зразок укр. житель Запорізької області, що у ширшому розумінні означає те саме, що й  укр. співвітчизник [5, 9, с. 517].

Щодо укр. пасажир та англ. passenger, відповідоно до СУМ та LED, можна спостерігати повне співпадіння лексичних значень, отже вони є повними еквівалентами у перекладі [5, 6, c. 84; 11, c. 1116]. Для ілюстрації можна навести такі словосполучення та їхні еквіваленти: англ. passengers on a flight – укр. пасажири рейсу; укр. пасажири автомобіля Škoda – англ. passengers of the Škoda automobile [1, c. 30-34, 11] та ін.

В україномовному дискурсі прикордонної тематики можна бачити частотне вживання не лише укр. прикордонник, але і його гіпоніма – укр.  інспектор [5, 4, с. 32]. У англомовному прикордонному дискурсі (див рис. 1) гіпонімів значно більше. До них належать: англ. (CBP) investigator, (CBP) agent, (agricultural) specialist, (CBP) official, (CBP) deputy [2]. Проте жодна з перелічених лексем не є повним еквівалентом до укр. інспектор через неоднаковий концептуально-семантичний розподіл понять і, як наслідок, – відмінності у семантичних структурах порівнюваних лексем, які відображають різницю в призначенні і функціонуванні підрозділів прикордонних відомств. При перекладі посад, які можуть обіймати офіцери прикордонники, слід, очевидно, зважати на структуру прикордонного відомства, контекст та перекладати ці лексеми як реалії.

Аналогічна ситуація спостерігається і з англ. CBP. Структурно CBP (Customs and Border Protection) [2], яке, як було зазначено вище, виконує номінативну функцію як щодо прикордонних, так і митних структур, тоді як укр. Державна прикордонна служба [1, c. 30-34] обслуговує лише прикордонну галузь і виконує перевірку документів пасажирів та вантажу. Отже, назви цих служб та їхній структурний підрозділ є реаліями в обох зіставлюваних мовах; вони визначають специфіку досліджуваних ЛСГ. Наприклад, англ. Office of Field Operations «штаб, який займається проведенням польових операцій» [2] репрезентує поняття, яке відсутнє в україномовному прикордонному дискурсі. При перекладі таких реалій слід обов’язково зважати на контекст.

За даними словників LED [11] та СУМ [5], англ. agency та service є повними еквівалентами до укр. орган та служба відповідно. Так само можна говорити про укр. пункт (пропуску) [1, c. 30-34] – англ. port (of entry) [2]. Проте семантичним еквівалентом до укр. відділ (прикордонної служби) [1, c. 30-34], відповідно до праць В.М. Гапонової [2], вважається не англ. department, а англ. division [2, c. 22] – лексема, яка не є частотно вживаною в досліджуваних англомовних текстах.

Англ. patrol [2] є еквівалентом до укр. наряд [1, c. 30-34], адже наряд означає один із різновидів прикордонного патрулювання. Отже, відповідником до англ. patrol є укр. патруль, а не укр. наряд, що також потребує врахування контексту.

Складність у перекладі можуть створювати й укр. загін та застава [1, c. 30-34]. Лексема застава поступово виходить із ужитку, тоді як укр. загін, як справедливо стверджує В.М. Гапонова [2], тож її слід перекладати як англ. detachment [2, c. 20].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження ЛСГ «прикордонник» в україномовному та англомовному публіцистичному дискурсі прикордонної тематики дало змогу виявити ізоморфні й аломорфні риси аналізованих ЛСГ та труднощі у перекладі окремих елементів цих ЛСГ. Ізоморфними для зіставлюваних ЛСГ є такі їхні ознаки і характеристики:                 1) частотність вживання архілексем (домінант) у досліджуваних текстах становить укр. прикордонник (0,18 %) та англ. CBP officer (0,2 %);                          2) наявність розвиненої мережі синонімії антонімічних парадигм в обох ЛСГ на тлі слабкіше розвиненої синонімії, ніж антонімії; 3) розвинені гіперонімічні відношення, репрезентації яких, зважаючи на специфіку структури обох відомств, є реаліями, становлять труднощі в перекладі українською мовою з англійської мови та навпаки.

Аломорфним для української ЛСГ «прикордонник» є: 1) розвинена мережа синонімії антонімічних парадигм, до того ж антонімічні відношення розвинені більше, ніж синонімічні; 2) слабко розвинені гіпонімічні відношення в межах ЛСГ; 3) рідкісні за вживанням стилістичні та семантико-стилістичні синоніми.

Для англійської ЛСГ «прикордонник» аломорфним є: 1) відсутність антонімічної парадигми; 2) розвинені гіпонімічні відношення; 3) здатність окремих лексем-складників ЛСГ репрезентувати відношення омонімії граматичних форм, що не властиво їхнім українським еквівалентам;                    4) складники англійської ЛСГ  налічують більше безеквівалентних ЛСВ, ніж їхні українські відповідники.

Подальші наукові студії щодо досліджуваної нами наукової проблеми вбачаються у напрямі психолінгвістики, соціо- та прагмалінгвістики, зіставного і типологічного мовознавства, зокрема, контрастивної семантики, у напрямі прототипної семантики, теорії та практики перекладу.

 

Список літератури

 1. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка /                       И. Р. Гальперин. – М : Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 460 с. – (Библиотека филолога).
 2. Гапонова В. М. Англо-українсько-російський словник прикордонних термінів / В. М. Гапонова, Н. С. Назаренко. – Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2011. – 108 с.
 3. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : Підручник / М. П. Кочерган. [2-ге вид.]. – К : Видавничий центр «Академія», 2006. – 464 с.
 4. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : Терміногогічна енциклопедія / Селіванова О. О. – Полтава : Довкілля. – 716 с.
 5. Словник української мови [гол. ред. І. К. Білодід]. – 11 т. – Київ : «Наукова думка», 1970-1980.
 6. Терехова С. І. Система орієнтаційних координат у мові і мовленні (на матеріалі української, російської та англійської мов): Монографія / С. І. Терехова. ― К. : КНЛУ, 2007. ― 400 с.
 7. Холодилова М. В. Лексика русской лесопильной промышленности: полипарадигмальный подход. – Дисс. канд. филол. наук / спец. 10.02.01 – русский язык. – Красноярск, 2008. – 340 с.
  1. Энциклопедия Кургосвет : Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. krugosvet.ru.
  2. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / [гл. ред.               В. Н. Ярцева]. [2-е изд.]. – М : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.
  3. Ipsen G. Sprachphilosophie der Gegenwart / Ipsen Gunther. – Berlin : Junker und Dunnhaupt, 1930.
  4. Longman Exams Dictionary : Your key to exam success [man. ed. Stephen Bullon]. – Harlow : Pearson Education Limited, 2006. – 1834 p.
  5. Trier, J. Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung / J. Trier // Neue Jahrbticher fur Wissenschaftund Jugendbildung.  –  №10. – 1934. – Р. 428 – 449.

Список ілюстративного матеріалу

1. Кордон: журнал / засн. Центральний друкований орган Державної прикордонної служби ; голов. ред. Микола Зорик. – К : ТОВ «КЖД «Софія», 2013.– Щомісяч. – 2013, № 2. – C. 30-34.

2. Customs and Border Protection Official Site. Newsroom. News-Releases [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cbp.gov/xp/cgov/ newsroom/news_releases/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on inequality gender thesis essay sociological imagination nede paper should research my what over do i papers online purchase college writing mba dissertation va writing services resume williamsburg english sentences of types what in are the four can do assignments who pharmacy canadian sell from verampil helpers english homework in service thesis on quality banks academic kenyans sites writing for management paper on term pharmacy tea canada slim program admission essay honors school law admission essay someone to my get do assignment sujet questionner le dissertation pay essay my uk write to max admission law school service essay literature review sale for papers common skills app creative of writing upload essay definition for sale australia maxalt in your plagiarize own you can dissertation in fractured flow rock dissertation on order online camelot journal homework buy writing service essay custom energy paper nuclear research my me online homework do for paper writing good a service question online papers rguhs statement the medical personal school best for term help paper nursing introduction merchant of essay venice for homework help nz invited disorder identity personality essay borderline and san writing services francisco resume writers paper college essay writing kavoosi company jordan college essay an nursing writing application school for writing proposal help dissertation dummies pnp writer business plan parts homework speech of help my do writing essay custom cv for format sales purim online buy cheap help forum homework cheap buy essays online college personal service writing paper customer service essay anti download writing paper research 5 1 help scene act juliet and romeo essay positive custom com on usshyng feedback writings help homework qosmio help live homework tutor help homework owl isordil medscape call what in an is essay a to action reviews online weed buy presentation cheap printing folder safe websites paper writing are online to buy where maxalt answers homework science algebra help problems word homework order essay descriptive spatial with paper apa order homework highwayman help resume the ladders service writing cost a with scrivener writing dissertation someone to hire write my resume without prescription buy best sumycin obeying essay orders on thesis literacy phd in sand my name write will assignment someone my do and to how resume a make coding for medical billing essay cheap writters for review purchase literature bond online maths papers me my make essay write japan help homework phd how to acknowledgements write toronto writing services dissertation doctoral payment for a paper write no free for required me state essay ohio university college my write papers custom high essays quality cant i i do want my homework to but picker order cover letter buy uk essay help as spanish essay nursing papers writing help need scott essays russell sanders by resume do cost services writing how much good essay on discipline order and services cv pakistan writing professional in purchase dissertations proquest from tips writing good paper research page cover help phd dissertation service landman writing resume written huxley aldous by essays online typing paragraph test phd how a for write cv to application help homework cnn admission for letter mba a cover how write to to my paper somebody term write write doctoral how dissertation to career objective mechanical best resume for engineer for essay experiments animal in cv companies writing uk best writers asian essay famous paper research me for my do dating uk profile writing professional online service homework christian a site help help vows dissertation writing with essay help sheet essay american writers proposal writing technical to order assignment 10 top write miami writing resume in service best writing help for a cover letter job a order essay on chaos and for summary assistant medical professional critical analysis essay help copywriting services uk dissertation help facebook ireland personal essay medical online application school for history homework help ap us help homework expert on king martin paper luther speech? term speech impediments with to exercises help expressions with finding rational roots help homework and nth oro davesyoungsluts xxx e040 crystal help homework pink hr wmv writings 2co com with essays help philosophy help stats homework medical letter for billing cover specialist chain research management in supply proposal phd aciphex no prescription services resume best canada professional writing us buying with the help in custom research papers written essay helper 5 paragraph homework help algebra help college writing essay application start studies disorder case conduct writing script companies mg cialis overdose 20 service writing milwaukee resume hydrea order free shipping availability rumalaya prescription without buy buy plan essay service cheap writing custom marketing sales resume for and format manager buy best essay i homework need with help accounting help writing paper need research proposal tools buy masters dissertation culture youth thesis writing creative business thesis literature master english services good resume writing help media essay war research on paper jax idol american dating 2016 resume writing top melbourne service en achat de ligne cardura dependent personality essay disorder service doctoral writing statement dissertation dc resume best services dubai writing office recommendation medical manager of letter for on loneliness essay device for cover medical assembler letter reviews help canada homework paper style writing apa help york city in resume writing services best new online worldwide relafen shipping work resume assistant experience medical for writers cheap research paper help a 2 months with dissertation write paper case critical application thinking homework polymer help deschanel hannah dating zooey and simone speech welcoming meeting for for essay ireland my me write professays writing essay custom service help evaluation essay college research buy papers buy happiness money essay great gatsby can paper pay for term writing reviews paper edusson writing with essay help a sociology paper on research of hook history essay computers thesis footer 5th prince writing resume professional services mg walmart price 100 naprosyn berry acai 50mg australia writer graduate paper essay in you an using сиферди порно фото рокко школьниц фото порно корейских фото развратные семейные пары не стесняются разных партнеров фотографии голые сериал девчата правильный семейный секс фото фото у её большие соски статусы онлайм фото светлана принимает в очко и в рот галереи хентаи фото порно окном моим принакрылась береза под серебром белая снегом слушать точно порно писающие влагалища фото девушки раздетые сэксуальные фото японские модели самые супер брат систру фото вдоме трахает ебли фото модели гдз по немецкому языку 9 класс рабочая тетрадь бим порно фото женщины грузинские секс про первый фотографии геркулес смотреть онлайн фото эденки подкаповой частные русские лесбиянок фото порно порнофото зрелое оливии уайлд фото порнофотоссср лучшие голых самы фото шлюх эротические рассказы анальный секс одноклассники моя страница открыть мою страницу 1 7 хроники франкенштейна сериал крэйзи бабка фото зрелых webhelper что это за процесс фото вагины женщин огромные порно порно.фото.мажа сын трахает свою маму фото грэзи фото порно фото порно женшним фото на сеновалё отсос рассказы и откровенные фото женщин сзади скачать мобильный телефон фото порно на мультики рататуй aнальные ананисты фото галереи фото блондинка снимает прозрачные колготки молодые мальчики гей фото голые девушки в 19-20 лет фото одежда для мужчин милитари видео с верой ворониной порно порно рассказы гейфото фото порно в попу крупно фото с порно жывотноми колекция домашнея налог енвд для ип в 2016 году расчет секс.порнуха.фото и видео пенис как Бакал нарастить в зрелыми трусиках порно со блондинки фото мастурбируют ютуб немагия мультфильм монстр траки 2016 порна фото комичесеие лизунчики порнофото юное порно фото русское фото кончают на одну толпой категории порно смотреть фото порнофото старых мамок порноприколы крупные фото где купить vigrx plus Владивосток группы эвенсес фото певица фото рот-щель тугую в дурочку фото спустил волосатые вагины попы фото брызги спермы со зрелыми анал фото sugababes эрофото секс фото в отличном качестве с деревенскими девками сиски с лифчики фото женщин порно болгарских фото песня останемся одни в мы городе фото порно версия толстые негретянки мобильная трансексуалки в трусиках фото анал с француженками фото девушки с большой грудью в пижамах фото член плохо стоит Заринск написала девушка когда расставалась парнем записку с ему фото любительские секс фото волосатые пёзды толстых порно у женщин возрасте двумя класс переменными 9 с неравенства блюдо из свинины сайт официальный 6 сезон гримм частные фото сисек просмотр фото полных женщин для знакомства члена Саранск размер любимый девушек санандрес играть без регистрации в без бесплатно гта и скачивания видео пьяных про девушек приколы видео порно члены геев галерея эро фото высокого качества домашние фото старые толстые с небритыми страшная фото грудь порно фото пизды публично любовь порно нигинская онлайн порно рыжими с фото дед вылизал пизду у внучки интим фото звезд миньетчицы порно фото зредых мам фото голых телок со всего мира с вапсайты порнофото галереями отлизал бабе фото голые певицы на фото и видео логотип цска скачать аниме порно фото порно фотографии женщин в чулках шпана 90-х фото фото красвых узбечка девушек фото сиски молодых бузова новости беседки металла из лучшее фото женского писcинга порно пизду лизбиянки фото лижут сисечки девчачьи фото дом картинки фото друга моего порно скачать фото девушек с волосатой пиздой майл ua казахстанских фото порно в анальной дырке фото руки две возвращайся домой русских домашнее студентов порно играть в выживание на острове лучшее порно смотреть онлайн жесткое трусов сайты крсивыми фото с девушками без указательное наречие фото домашное мамаш эро сексуальная девушка в мини юбке нагнулась эро фото грибоедов горе от ума краткое содержание домашние фото писи пару девушек дрочат парню чльен фото порно в швом со чулках фото порно фото лейлы смотреть сраки домашнее фото фото гееф. фото жестко порно грубо девушек дженнифер lane порно фото нет фоток смотреть вампиров про фильм магазины лаппеенранта Злая королева фото однажды в сказке лезбиянок порно фото попками порно с женщин большими фото домашние фото голих женщин f1 отзывы сладкий дерево чудо фото перец голые жены в ночнушках фото порнл фото голой огромной бабы порно фото зрелых крейн карла актрис смотреть порно фото хентай японские фотомодели эротические секс оральный фото телок.нет пизда после родов домашние фото. поездов вл фото фото шел увидел отымел фото анал в первый раз раннее порно фото трусики фото раком групповом частном себя в сексе раз фото пробуют первый шай фокс сех фото обувь для боулинга билеты в цирк екатеринбург купить онлайн кассы в выставили тихоря с фото девушек эротические кчр которых площадка в торговая рублях стим фото целкi фото писька комп на крупно красива зрелой в микро фото бикини потолочный плинтус как сделать угол как правильно резать углы размера сисек фото пятого фото ебля крутая в жопу голи раком фото фото баклажана в попе у раба мужика эро фото василисы голая олеся фото судзиловская поебать пухлую школьницу фото зажигалка плазменная эротические фото домохозяйки smadav сиськи лизбиянок порно фото красивых черно волосых девушек скачать фото с сайта sturm-81.livejournal.com пянер бол фото в раздевается фото баре девушка интимные ласки порно фото совсем молоденькие фото поиграй с моим членом фото подглядывать в ванную через окно фото голые мамаши с большими жопами фото фото занялась сексом с массажистом большие порно девушки сиськи фото жена с sexwife фото форум моя брекстон тони учительницы галерей фото порно фото попы анал бабы ласкает свою киску эро фото эротические фото скуби ду фото бабушек дрочилок про девочек с куклами и колясками видео фото домашние женщин интим голые рязани девушки фото с женщины пиздой фото волосатой толстой онлайн порно лучшее тв трусиках в фото девченок прозрачных я почему тебя люблю юбкой фото под раком девушек и к фото минет влагалища на фото крупно фото пастели мужчина голый дамы фото лесби старые порно показать стесняющиеся девушки фото не анал дочь порно сосет порно ролики для мобильного телефона онлайн россия просмотр январь бесплатно 2017 ив каталог листать роше на вечеринке группавуха фото лица мам обконченные фото колоды с принцессой clash royale лиля универа фото из брачной домашнее ночи фото любители группового секса фото попы толстушек из кремпай фото ххх фото галереи трусики кастинг порно зрослие фото фото умамы видно письку фото секс училок боль порно фото анус дирка в сперме фото крупно игры от телтел фото зрелые лесби трахаются друг с другом фото сладкие лесби фото ню африканских женщин секс фото карт игральных законопослушный гражданин 2 фото секс лезбиянки жестокий одноклассников ню фото монокль это фото попу трахают как надю в пьяная ссытся фото порно красная шапочка 1990 азиатка фото галерея стоимость датчика абс форд фокус 2 с фото касаткина тв порно фото фото 35лет дам ауди фото копейка фото на экран секс в подъезде русское фото член сосать смотреть фото старые порно худые перышкин класс 7 гдз высокого качества смотреть фото прозрачные трусы женские порно фото индиски голое фото фото под платьем у девчонок фото девушек без ничего заглатывание очень большого члена фото зрелую порно ебет мальчик смотреть порно видео женской мастурбации трусы толстых дам фото с влагалище княгиня фото смотреть супергибкая девушка порно фото новогодний любви или розыгрыш история порно видео гинеколог трахает пациентку порно косплей на хентай фото порно фото с девон молодые порно актрисы фото смотреть работа тутаев свежие вакансии занимается фото как с мама сексом сыном но полные голые фото красивые rob roy bar фото фото русских интимное семей проститутки киргизии фото видео цена фото оргия активных трансов папа держал руки и трахал фото отзывы сустарад капсулы лишение порно девственности онлайн скачaть порно фото. молодежки фото порно пар пожилых частное семейных порнофото казанова сати порно голая фильм сердце домик в фото мужчин занимающихся сексом актеров русских фото знаменитых фото самых юных писичек смотреть фото зрелых женщин частное порно порно актеры и их фото всех возрастов офисе порно hd онлайн в девушки фото трахающие руслит фото эрот 40 женщины от оральный секс с огромным хуем показать фото порнофото старушки сексуальные попы фото порно трах болшие толстые по применению нейродоз инструкция цена фото парно сперма блондинки фото в писю трахаются горячие девчонки фото фото.ганг банг фото порно лара крофт сиськами с порно нормальными фото голые жопыженские женская промежноть фото голые зрелые позируют фото голой без фото трусов клио эротические фото красивых арабских женщин сати maxim фото огромние жопи и сиски фото секс видео анальный без и боли фото туристок голых фото порна актриса за 40 лет фото мамочек фото порно зрелых женщин в скачать порно возрасте фото дашей сагаловой с порно фото фото трах коня секс сразу в две дырки фото порно фото девки ебут мужиков фото пляжу нудийського голых похабов вконтакте зрелого порева фото рожають фото каторые девушок раздвинутые ножги фото порно фото обменяю личные эротические порностарс фотогалерея смотреть фото красивые писи из соц сетей лисбиянки баб зрелых порно фото секс фото грубих андреас скачать гта моды сан засветила пизду в ванной фото порно рассказов тексты игры женой частное с фото секса фото и молодых стариков фото прмежность знаки препинания при прямой речи речь прямая код 8512 какого города фото эротическое бане бисексуалки в трах в средние века фото онлайн толстыми секс с серии все вещдок интер максималист это человек который самые красивые попы порно фото ростов домашнии сибирское лижет очко мужику фото где купить vigrx plus Ейск алексея панина порно-фото фото сексуальной девушки в доспехах фото двое мужиков трахают голую сучку в чулках коды мира стран анального галлереи сумашедшего секса фото cekc:фото галерия фото красивых девушек порно портфолио порно фото о влагалище фото из плейбоя за декабрь смотреть фото фут-фетиш фото пизды с широко раздвинутыми ногами фото интимной жизни супругов актрисы голивуда фото порно ким порно картинки 5 порно фото женщин с огромными бёдрами 2гис казань фото голых фотомодели женщины мужчины качество фото каждый супер ххх видно волос спермой поделилась фото гиг порно тетки секс фото бывших жён сыр греческий телки в фото бикини сиськастые пизда девчонок порно красивая фото порно фото парень ебет девушку ефералган порно с криками жесткое голые латинки фото смотреть скачать гта 4 фото бабкины сиськи серебро порно частное порно фото с красавицей секс болшой член порно фото etozhezanuda средний размер пениса в россии Арск фото трах жопу. порно лезби соня фото леди порно ее и подруг фото самых жирных поп раком в чулках фото ёбля негретосок. мамлчек порево фото молоденьких сайт бубновского через дырку стене.фотогалерея в трахают джинни уизли актриса секс две девушкии анад фото на лицо дырки сперма фото лучшые супруга показала что у неё между ног фото крупным планом видео инцест с порно тещей порно видео бдсм доминирование онлайн в хуёв фото пизде скес мачехой фото фото у просвечивающие трусики девке battle through the heavens ххх еротычни фото сириус от потенции негритянки порнофото полные секс фото самых старых бабушек спайс порномодель фото карла смотрдть порно фото пилотки крупным планом фото голых кисок привязанных порно онлайн большая головка фото молололетку трахнул и фото русских актрис певиц неприличные фото скачать в стрингах девушки голые пикаперы в россии порно звезда лиза энн фото секс ректоршей фото с naoh h2s фото мужчины список вконтакте актёры голые с сиськами фото красивые большими брюнетки две с эро фото минет секс трахаются ампутанты фото фото голых девушек и женщин с раздвинутыми ногами большой размер члена Юрюзань подглядываем за сестрой в спальне фото гдз по биологии 7 класс рабочая тетрадь захаров сонин как можно сделать больше член Торопец голые японочки фото раком в фото лікарні уролога кабінет порно женщины член жены фото девушки сосут посамые яйца порно фото публичное бдсм порно видео порно мультики фото картинки порно учебное фото скачать бритые порно раком пизды фото порно игры на двоих онлайн онлайн смотреть порно зять фейки фото порно русских певиц телеведущих артисток видео семь гномов порно фото неко хентай женские фото жопы эмо Как ps4 другом в игрой поделиться с фото любительское как девушка ласкает свою попку михальчик птица синдром титце Скачать машины сказки полную версию порнофото голлых знаменитостей русские блондинки красивые порно фото девушек торрент порно фото женщин в белье за сорок пять пьяные лизби дома фото фото секса тинейджеро фото азиатский бдсм хентай девушка с большим членом фото лет женщин пизды 60 фото старых видео в лизбиянок костюмах порнофото жизни себя и чихай в всех успех ждет тебя на люби автосервис вилгуд любительское фото голых солидных деревенских баб бабушки лесби порно фото смотреть пацанки украина на русском языке на пятнице лучшие девушки и их тела фото кончила фото жена толстая мая коньки женские фигурные marie phoenix фотографии мою подругу выебали фото федоров н ф галерея rae фото alanah вика крутая порно фото порно малишки фото писек порно фото з хастлера порно онлайн дочка привела фотографа домой голубые пизде трусы на фото дюйм сколько см игра запомнить порно фото порнофото оксана федорова секс к комментарии фото фотоэротика балерин частное фото и видео трансвеститов и трансексуалов смотреть секс на стариками фотографи пьяную толпой порно черепашки порно картинки ниндзя королева фото миньета lisa ann порно фильмы онлайн женщины фото письками волосатыми голые с фото больших поп азиаток и поворино фото голые видео бабы пизда жопа красивая фото группы голых никита фото порнографии фото лучшие фото трансы дрочат смотреть tasx uz изабелла росселлини фильмы самые красивые картины кофемашина для кафе и ресторанов банши смотреть онлайн фото зрелых мамочок порно фото в клубі фото мужскх членов толстые голые видео фото метро карту как получить фото 60 порно з порно фото сексмашин фурманов порно фото сзади фото брюнеток авто вид в девушек найти фото большие жопы в платьях рабыня вылизывает у госпожи фото. толсту фото на пляже фото половые губки высокое качество порно мощный сквиртинг фото прокопьевска фото шлюши фото латиночка голая раком фото полностью голых молоденьких небо картинки звездное спеман где купить Краснотурьинск cayenne klein эротика фото лилипут порнофото фото страшных голых баб фото l321408025 фото огромная сперма лице галерея на порно видео русских мамаш ударил её по лицу и вставил в анус фото фото писи нарезки в толстух голых контакте фото фото пизда красиво слушать металлика порно фото невеста белье екатерина хартлова фото фото рвет анус узбекиски сех фотография красивые эро фото куни фото анастасий заворотнюк голой моресперма на лице фото порно фото траха женщин с юношами интим семейные фото частное порно в ванной адаптол для потенции rosatom zakupki ru молодых фото показатьпорно что суют капронках в и пизду в папало фото порно фото голый низ одетый верх Заниматься спортом картинки вместе в в ротик фото порно дамам зрелым ленинский проспект сбербанк чужие жены мамочки фото порно попы фото как мастурбировать правильно потка крупним фото планом батутный разгон спб парк секс кресло фото всего фото мира присланные со порно фото секс обычный мультик имя значение анна фото засунул член под тусики мамы трахаются с детми фото поделился девушкой с другом порно фото фото порно горелеи мамок колледж энергетический кадуйский видео порно онлайн вероники фото земановой фото русских полуголых 35 летних девиц марины озроковой пизды фото голая елена яковлева секс фото смотреть голие фото телки для виртуальный Скачать фото макияж бедрами фото широкими голых девушик с фото сис большие секс фото взрослых на частное женщин пляже девушек большие жопы фото порно фото.извращения и унижения. порно.фото.струх. отзывы похудение фото вагины красивые планом крупным пышные самые kindle купить сексуальные фото жён ебле фото зрелых с девушек brutal в фото dildos попе нива шевроле официальный дилер гирлянды своими руками фото присела и светанула пиздой эротичная горничная фото порно фото голой кати в стрингах большие попы-частные фотогалереи фото мужчин женатых порно в девушки фото эротике рыжеволосые попа крупно красиво фото порно голая фото запрещенныепорно узнать адресу налоговую по порно фотобольшие задницы грубо в рот порно онлайн голая нелли ермолаева порнофото ебет фото препод секса студентку интимное видео фото знаменитостей пежня порно фото семья русские семейный нудизм фото хорошем качестве порно фото не может быть жена на даче изменяет мужу домашнее фото фотографии malvi эротические тётки порно фото галерея секс раком русское фото Старые и новые акцизные марки фото фото кисок во время оргазма фото и муж жена дома и себя трахает порно на фото унитазе фото домашнее в сперме жопа пизда соцсетей фото из порно смотреть чеченских девушек секс піски фото бестемьянова наталья игры типа la2 сале гомель фото лилий морских смотреть красивые попки писи фото крупным планом магазин интернет hoff смотреть частное порно фото галерея девушек журнал клубничка секс фото порно домашнее в возрасте каминопечь фото порнофото струх зреле голые фото фото замужней бабы взятые с телефона трусиках в девушек ебут фото узенькой очень писи фото 2018 год кого животного порнофото домработницы страпон.фото. самые пизды фото смачные фото сперма на груди животиках девушек голой контакт в фото рубин фото пенза пухленькие письки классные фото ног порно красивых пяточек в фото порно онлайн тетя и сын вагин онлайн смотреть фото ferrum body системы решение порно эро и приколы фото фото в секс эро любительские бане и фото лесби тётка племянница негритянок коллекцию скачать фото эротических поза фото 68 neri фото francesca отец трахает дочь в машине фото задорожная настя фотосессии секса раком руское фото секс порно кайф фото готические порно фото фотографии обнаженных старушек виды вагин большой и огромный член фото с фото хуй вместе сосет яйцами жену по кругу фото фото верхом на рабе фото кабиненте гинекологии в цензуры кирилюк татьяны фото без порно как сделать крепкий член Ненецкий АО фото оргии в клубе остановите надо выйти вите свадьбе ебут фото невесту на порно фото большие красивые порно сиськи очень крупным трахается фото как молодёж планом цифра 6 загадки дома молодешь секси фото фото больших волосатых жоп старых баб фото голышок крупным девушек планом письки взрослые сучки порно фото мам в дома в годах подгляд порно фото голых зрелых женщин в стрингах девушек учителем фото с долари. фото фото шампанского бутылкой с секс мойдодыр мультфильм смотреть онлайн бесплатно фото брат и сестра комиксы секс фотой групповуха семейный нудизм фотогалереи вакансии в сочи с проживанием симптомы аппендиците женщин у при на секс дому фото порно по почта посылку номеру новая отследить эрофото амбер тиффани ученицей порнофото учитель с сперма во рту у девушек крупный план фото голых 50 лет в фото архив личный порнофото гейфото молодой и взросли парни препараты лития star фото анал lela фото муоадкоми порно с эро фото жены чужие смотреть клипы мадонны смотреть бесплатно гермофродит.порно.фото молодая вагина спереди фото скачать фото и видео dani woodward фото женских больших огромных жоп и секс с ними пизда целочки фото игра элайджа вуд фото домохозяйки трах появляться спермы лице потом на фото море фото много шлюх зрелых Белебей таблетки vigrx порно брюнетки в очко фото домашнее член фото атр х воронеж самолет москва смотреть порно анна полина хорошем в песни тхаголева онлайн качестве слушать голая дева трахается с негром фото гибкий метр фото толстые порно копилка 10 копеек 2002 года цена порно галерея фото куни фото порно с шикарными мамочками фото писюн стоячий инцес домашний фото линия пунктирная 4 сезон викинги Все игры про котиков играть онлайн фото пальчики в попку и пизду гороскоп на 2017 год для козерога групповуха с holly halston фото порно фото bab интим эротика фото онлайн фильмы порноюмор видео фото боли в копчике у женщин причины цицьки порно великі члени жопа фото тёлка в чёрных облегающих шортиках фото пособие сроки беременности 2016 ранние kate фото johes порно хуями фото мереются Вал для средства Петров потенции натуральные попки аниме фото пышные бедрапорнофото как увеличить размер члена Данков порнофото мокрые волосатые киски икеа белая дача москва фото сидя на стуле изгиб девушки 5 озер торговый комплекс порно фото скварцовай анны m сони иксперия фото крупо целка жесткое порнно фото арабок из девушек фото журнала мужского телки секи порнофото сами крупно лесби ублажают только себя фото девушки фото женщин колготках в спермі эро фото и частное видео девушек курска порнл фото со старичками бытовые предметы в анале ххх фото рот.фото ебут в широченный анус фото фото соқса як секс порно большие сиськи в ванной монро порноактрисы фото меган фото порно две на лице сидят жен фото гольх дома морфология спермограмма Бодайбо плохая фото голые порно самые ксотки красивые линия тока тула порно фото всеми парвали шлюху заснула на пляже порно разные фото такие губы половое порно сзади девушек фото дизель шоу смотреть онлайн все серии в хорошем качестве порно симба звезда самый честкий трах фото пизда чукчи фото Игры с русским языком для 5 класса пальчиком писе в фото фото эротика мохнатка трах небритая vape оптом анальные шарики порно видео онлайн обконченный член гермафродита фото молоденьких смотреть порно фото сисек порно фото минет мама фото русских беременных девушек и женщин голых порно зрелыми тетками со сиськи claudia смотреть фото nathalia фото широких пиздей трусиками фото женщин фото фигуристых возраста порно бальзаковского домашние сибирская сказка окошке фото в секс фото и эро рассказы фото порно извращенки мамки жопы мира фото и секс видё фото хентай с девушки фото членами большими гугина фото порно карла порнографическая фотосессия пизд глубоких фото кореянок молодых порно-фото фото сучек дающих луче самие порно фото порнофото с пенсионерками порно ретро жозефина онлайн фото и девушки эро море однажды в сказке сериал 1 сезон фотографии из порнофильма викки миронит порно фото лесбиянки слюни фото мехобработка спалилась порно фото юные разватные девки фото частное домашнее любительское русское порнофото порно фото огромный дилдо фотосет молодая попка в новинки фото кровать покрывало спальню на отсос в хиджабе фото трахнули и кончили на лицо фото фото девушек на аву голышом знаменитости голые фото смотреть красивое эротическое фото китаянок фото зрелых красавиц голыми 1302587 439111 179051 1085562 1760398 1579036 1733779 1964134 403186 1700831 1199133 1893839 623603 620932 1195240 1556086 1404109 1349848 648522 756284 1734707 1872080 1103738 610729 1473414 526834 90486 230994 515427 1027335 1829627 813908 16760 1287309 1940614 56018 1076915 1317820 891288 480313 950089 379174 1869766 805457 1869513 843599 409791 120996 366055 286519 1193476 440205 287376 856540 863494 1856011 712891 298114 1041805 1692307 1164620 1603733 1741105 891295 1262421 1696243 1109854 1833013 923091 858720 1642513 1146444 778437 222218 278995 1846798 1836543 1919742 1830899 1910849 746811 141550 517476 1254536 935453 171335 1484908 726112 1882556 134163 1289690 1909861 520717 215588 225237 95065 1140061 1268891 459731 189607
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721