ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «ПРИКОРДОННИК» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’44(811.161.2+811.161.1+811.111):81’37

Правдун Т.О.

Національна академія Державної

прикордонної служби України

ім. Б. Хмельницького

м. Хмельницький

 

 

Стаття містить результати дослідження ЛСГ «прикордонник» в українській та англійській мовах, яке було проведено як на матеріалі тлумачних словників, так і публіцистичних текстів прикордонної тематики (2012-2013 рр) в структурно-семантичному та семантико-стилістичному аспектах. Спільне і специфічне в семантичній структурі та сферах вживання зіставлюваних мовних одиниць, як і їхні групи в цілому, схарактеризовано в ній.

Ключові слова: лексико-семантична група, лексема, архілексема, парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні відношення.

Статья содержит результаты исследования ЛСГ «пограничник» в украинском и английском языках, которое было проведено как на материале толковых словарей, так и публицистических текстов военной (пограничной) тематики (2012-2013 гг.) в структурно-семантическом и семантико-стилистическом аспектах. Общие и  специфические черты в семантической структуре и сферах употребления сопоставляемых языковых единиц, как и их группы, охарактеризовано в ней.

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, лексема, архилексема, парадигматические, синтагматические и эпидигматические отношения.

The article is devoted to the study of lexical-semantic group “border guard” in English and Ukrainian based on both defining dictionaries and publicistic texts (2012-2013) in frames of structural-semantic and stylistic approaches.  Common and specific features of the semantic structure and usage of the language units under investigation as well as their groups as a whole are characterized here.

Key words: lexico-semantic group, lexeme, archilexeme, paradigmatic, syntagmatic and epidigmatic relations.

 

Постановка загальної проблеми і її зв’язок з науковими завданнями. У сучасній лінгвістиці протягом останніх десятиліть одними з традиційних та разом із тим актуальних аспектів вивчення лексики є семантико-стилістичний та структурно-семантичний аналіз лексем та їхніх угрупувань, зокрема, лексико-семантичних груп (ЛСГ) в зіставному аспекті. У цьому плані недостатньо дослідженою є ЛСГ «прикордонник» в українській та англійській мовах.

Постановка завдання. Необхідність усебічного вивчення сучасної лексики прикордонної тематики зумовлена, передусім, динамічними процесами глобалізації, зростаючою роллю міжнародної комунікації у сфері туризму та підвищеним інтересом до України як до країни з багатою культурною спадщиною, яку все частіше масово відвідують іноземні туристи. Лексика зазначеної тематики повсякденно актуалізується у мовленні під час перетину кордону між Україною та  країнами-сусідами. Така комунікація відбувається у письмовій (декларації, заяви та ін.), та в усній формі (співбесіда, опитування та ін.), які  реалізуються у розмовному мовленні, текстах офіційно-ділового стилю, до якого належить лексика прикордонної тематики за І. Р. Гальперіним [1, с. 433] та в публіцистиці відповідного тематичного спрямування.

Актуальність дослідження зумовлена майже повною відсутністю в сучасному зіставному мовознавстві праць з вивчення військової термінології, зокрема, лексики прикордонної тематики, у плані аналізу семантичної структури мовних одиниць, їхніх стилістичних особливостей та частотності вживання у мовленні, адже повного опису структурно-семантичних та системно-структурних особливостей досліджуваного нами матеріалу із долученням елементів поліпарадигмального аналізу ще не проводилося. Актуальним є  провести таке дослідження на матеріалі публікацій фахових журналів, які описують життя на кордоні [1; 2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнолінгвістичні положення, висловлені за А. Мартіне і К.Х. Ульманом М.П. Кочерганом про безсистемність або часткову систематизованість лексики в мові [3, с. 118], спонукали багатьох дослідників до системно-структурного (О. Лазорович,      О. Рудяков, Ж.П. Соколовська, О.О. Тараненко, Дж. Лайонз, Ч. Філлмор та ін.) і структурно-семантичного (Ш. Баллі, Е. Бенвеніст, О.М. Вольф, О. Єсперсен, Ч. Моріс, Й.А. Стернін, Л. Теньєр, Г.А. Уфімцева,  Х. Фрей, Л.А. Філатова,            Р. Якобсон та ін.) аналізу лексичних одиниць мови або в зіставленні декількох мов, як в аспекті діахронії, так і синхронії.

Вивчення лексики як системи відбувалося разом із розробкою теорії семантичного поля (див. праці Г. Іпсена, Й. Тріра [4, с. 281-282; 10; 12] та ін.). Із розвитком теоретичних лінгвістичних розвідок щодо систематизації лексики на основі спільних ознак сучасні дослідники зосередили увагу на вивченні критеріїв класифікації лексики та та структурної ієрархії ЛСГ окремо та у складі ЛСП, що особливо цінним видається в зіставному та типологічному напрямах дослідження (див. праці В. Д. Аракіна,                     Ш. Р. Басирова, С. І. Терехової, Г. А. Шамової та ін.).

Спроби дослідити ЛСГ військового тематичного спрямування (див. праці С.О. Дамінової, В.П. Лихолітова, Г.А. Судзіловського, О.А. Терехова, Х.З. Травіла та ін.) та майже повна відсутність структурно-семантичних і стилістичних досліджень військової лексики прикордонної тематики (праці В. П. Лихолітова та ін.) підтверджують  актуальність обраної теми.

Завдання дослідження – дослідити ЛСГ «прикордонник» на семантико-стилістичному та структурно-семантичному рівнях лінгвістичного аналізу, визначити аломорфні та ізоморфні ознаки цих ЛСГ та їхніх складників в українській та англійській мовах.

Матеріалом для дослідження слугували лексеми, об’єднані спільною семою «прикордонник» в українській та англійській мовах, проаналізовані на матеріалі тлумачних словників (СУМ [5], LED [11]), а також в україномовних і англомовних періодичних виданнях (журнал «Кордон» (рубрика «Пульс кордону») (2012-2013 рр.) [1] та аналогічні статті з сайту Служби митної та прикордонної охорони США (2012-2013 рр.)) [2].

Наукові результати. В основу аналізу досліджуваного матеріалу покладено системоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць, елементи поліпарадигмального аналізу [6; 7] («концепт / поняття – мовна репрезентація – асоціювання і частотність вживання в мові і мовленні») та модель семантичного поля, згідно з якими до складу ЛСП входять ЛСГ, які об’єднують слова одного з аспектів ЛСП [9, с. 262]. Це поле парадигматичного типу, яке об’єднує лексеми, що належать до однієї частини мови і мають спільну категоріальну сему у своєму лексичному значенні [8], яку Й. Трір та Г. Іпсен називають архілексемою [9, с. 380], інші науковці – семантичними класами [8]. У свою чергу ЛСГ складаються зі слів, а слова – з лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), які оформлюють  семантичну структуру слова [9, с. 262]. Оскільки семантичні поля характеризуються зв’язком слів [9, с. 381], то основними зв’язками в структурі ЛСП як системи є парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні відношення [3, с.120], які структурують ЛСГ.

Зіставлювані ЛСГ «прикордонник» у своїй структурній ієрархії мають такі парадигми синонімів: укр. охоронець, правоохоронець, співробітник, прикордонник-рятівник [1, c. 30-34]. В англійській ЛСГ явище синонімії не є настільки ж розвиненим, як в українській ЛСГ, що почасти пояснюється більшим розвитком полісемії в ній порівняно з українською ЛСГ. Проте у кожній із зіставлюваних груп можна бачити розвинену мережу синонімії антонімічних парадигм: укр. контекст. пасажир, затриманий, порушник, правопорушник, нелегал, мігрант, громадянин, особа [1, c. 30-34] – англ. passenger, immigrant, national, citizen, individual та person [2]. У складі обох ЛСГ «прикордонник» також представлені гіпонімічні відношення: укр. інспектор та митник [1, c. 30-34] – англ. investigator, agent, specialist, official та deputy [2]. Гіперонімами до номінацій структурних підрозділів у досліджуваних ЛСГ є: укр. відділ, загін, наряд, застава, підрозділ, пункт, МВС, Держприкордонслужба, служба, орган, пункт [1, c. 30-34]; англ. рatrol, CBP, agency, department, office, service та port [2].

Структурно синонімічні, антонімічні та гіперо-гіпонімічні відношення у досліджуваних ЛСГ можна представити у вигляді такої схеми:

Схема ЛСГ «прикордонник» в українській мові

Рис. 1. Схема ЛСГ «прикордонник» в українській мові

Слід зауважити, що для позначення поняття «прикордонник» («officer»), (згідно з LED «військовослужбовець» [11, c. 1059], у значенні номінації посадової особи в англомовних текстах прикордонної тематики не вживають синонімів. До складу відповідної англомовної групи – ЛСГ «(CBP) officer» – належать такі парадигми слів: гіпоніми – investigator, agent, specialist, official та deputy; гіпероніми – а) patrol; б) CBP, agency, department, office, service та port [2]. Відповідно у публіцистичних текстах прикордонної тематики офіцер-прикордонник протиставляється особам, які перетинають кордон, тож можемо вважати, що такі слова як англ. passenger, immigrant; national, citizen, individual та person [2] є контекстуальними антонімами до англ. CBP officer. Отже, сему «(CBP) officer», яка зустрічається в публіцистичних текстах найчастіше (0,21 %), можна вважати архісемою (домінантою ЛСГ).

ЛСГ «(CBP) officer» має таку структуру:

Схема ЛСГ «прикордонник» в англійській мові

Рис. 2. Схема ЛСГ «прикордонник» в англійській мові

Отже, суттєвою відмінністю двох ЛСГ, як видно зі схем, є те, що на відміну від української ЛСГ «прикордонник» в англійській ЛСГ «(CBP) officer» відсутні синоніми, що видно з поданих вище схем, а сама сема «officer» у більшості випадків у текстах спостерігається поєднання англ. officer з абревіатурою CBP (Customs and Border Protection) [2], що власне звужує значення слова «officer» – офіцер митної та прикордонної служби США. Як видно з рис.1, аналог цього терміну в українській мові – укр. прикордонник, а за  СУМ, – укр. військовослужбовець прикордонних військ [8, 7, c. 643], що не передбачає несення митної варти. Слід урахувати і наявність в українському прикордонному дискурсі слова «митник», яке, відповідно до СУМ, має значення «службовець, який збирає мито» [5, 4, с. 721]. Отже, в цьому вбачається різниця не лише в семантиці, а й у діяльності прикордонників різних країн: прикордонник (тобто працівник прикордонної служби України) виконує функцію охорони та захисту державного кордону, а офіцер митної та прикордонної служби США – функцію охорони та захисту державного кордону і митного контролю. Зважаючи на специфіку  концептуально-семантичного розподілу (зокрема, структури прикордонних військ та її репрезентування в порівнюваних мовах, значення сем та функцій, які означають обов’язки, виконувані працівниками служба ін.), синтагматичні зв’язки та асоціювання, укр. прикордонник та англ. CBP officer можна вважати частковими еквівалентами.

Згідно з СУМ укр. співробітник – це особа, яка співпрацює з певною організацією [5, 9, c. 519]. Значення цього слова жодним чином не вказує на причетність особи до прикордонної служби, проте у словосполученнях укр. співробітники Держприкордонслужби, співробітники відділу (прикордонної служби) стає зрозумілим, що йдеться саме про офіцерів-прикордонників. Те саме стосується і укр. охоронець та правоохоронець у складі словосполучень укр. охоронці кордону та правоохоронці ВПС (відділу прикордонної служби) [1, c. 30-34]. Хоча укр. правоохоронець у прикордонному дискурсі зустрічається здебільшого не у словосполученнях, а як окрема одиниця, на рівні епідигматичних зв’язків, носії мов розуміють під цим синонімом саме співробітника ДПСУ. Очевидно, що використання семантичних,  стилістичних і семантико-стилістичних синонімів у текстах прикордонної тематики слугує засобом уникнення тавтології, тобто вони виконують диференційну функцію у тексті, проте спостерігається уніфікація відповідних термінів. Також у досліджуваних текстах нерідко вживається  прикладка укр. прикордонник-рятівник [1, c. 33], друга частина якої вказує на факт проведення рятувальної операції прикордонником під час несення служби на кордоні. Ця прикладка, на нашу думку, виконує не лише стилістичну, а й інформативну функцію, адже вона деталізує значення даної лексеми.

Проаналізувавши   значення   укр. прикордонник   та   його синонімів  можна стверджувати, що його синоніми укр. охоронець, правоохоронець, співробітник є контекстуальними синонімами, оскільки за межами «прикордонного» контексту цей семантичний зв’язок утрачається.

Наведені вище схеми показово демонструють і схожі явища в  зіставлюваних ЛСГ. Відповідно до СУМ [5] та LED [11] такі поняття як «особа», «пасажир» та «громадянин» мають свої лексичні репрезентації в обох зіставлюваних мовах.

Для укр. особа частковими еквівалентами є англ. person та individual, не зважаючи на те, що значення англ. person та individual відрізняються, адже англ. individual, відповідно до LED, включає в себе поняття person [11, c. 781]. Отже англ. person – це представник людського роду, людина загалом, а англ. individual – людина як окрема одиниця у складі групи людей [11, с. 781]. Дослідивши вплив контексту на семантичне наповнення зіставлюваних лексем, можна стверджувати, що слід розрізняти ці два поняття, особливо у перекладі. На приклад, у реченні англ. Individuals arrested may be charged by complaint, the method by which a person is charged with criminal activity [2] контекст дозволяє зрозуміти, що у першому випадку йдеться про конкретну затриману особу, а в другому – про будь-яку особу, яку звинувачують [2].

Стосовно укр. громадянин, співвітчизник та житель спостерігаємо аналогічнє співвідношення їхньої семантики. Їх частковими еквівалентами є англ. citizen та national, які мають різні відтінки лексичних значень. Англ. сitizen означає жителя певного міста чи країни, громадянина, а англ. national позначає осіб, які є громадянами певної країни, але проживають поза її межами [11, с. 1015]. Оскільки в українській ЛСГ немає повного еквівалента до цього ЛСВ, то в українському прикордонному дискурсі використовують словосполучення за моделлю «громадянин + країна походження особи», наприклад: укр. громадянин Код-Д’Івуару, громадянин Сирії та ін. Англ. citizen теж уживається у словосполученні, яке звужує його лексичну семантику – англ. U.S. citizen, що відповідає за смисловим наповненням укр. співвітчизник та, певною мірою, житель, адже ця лексема вживається у словосполученнях на зразок укр. житель Запорізької області, що у ширшому розумінні означає те саме, що й  укр. співвітчизник [5, 9, с. 517].

Щодо укр. пасажир та англ. passenger, відповідоно до СУМ та LED, можна спостерігати повне співпадіння лексичних значень, отже вони є повними еквівалентами у перекладі [5, 6, c. 84; 11, c. 1116]. Для ілюстрації можна навести такі словосполучення та їхні еквіваленти: англ. passengers on a flight – укр. пасажири рейсу; укр. пасажири автомобіля Škoda – англ. passengers of the Škoda automobile [1, c. 30-34, 11] та ін.

В україномовному дискурсі прикордонної тематики можна бачити частотне вживання не лише укр. прикордонник, але і його гіпоніма – укр.  інспектор [5, 4, с. 32]. У англомовному прикордонному дискурсі (див рис. 1) гіпонімів значно більше. До них належать: англ. (CBP) investigator, (CBP) agent, (agricultural) specialist, (CBP) official, (CBP) deputy [2]. Проте жодна з перелічених лексем не є повним еквівалентом до укр. інспектор через неоднаковий концептуально-семантичний розподіл понять і, як наслідок, – відмінності у семантичних структурах порівнюваних лексем, які відображають різницю в призначенні і функціонуванні підрозділів прикордонних відомств. При перекладі посад, які можуть обіймати офіцери прикордонники, слід, очевидно, зважати на структуру прикордонного відомства, контекст та перекладати ці лексеми як реалії.

Аналогічна ситуація спостерігається і з англ. CBP. Структурно CBP (Customs and Border Protection) [2], яке, як було зазначено вище, виконує номінативну функцію як щодо прикордонних, так і митних структур, тоді як укр. Державна прикордонна служба [1, c. 30-34] обслуговує лише прикордонну галузь і виконує перевірку документів пасажирів та вантажу. Отже, назви цих служб та їхній структурний підрозділ є реаліями в обох зіставлюваних мовах; вони визначають специфіку досліджуваних ЛСГ. Наприклад, англ. Office of Field Operations «штаб, який займається проведенням польових операцій» [2] репрезентує поняття, яке відсутнє в україномовному прикордонному дискурсі. При перекладі таких реалій слід обов’язково зважати на контекст.

За даними словників LED [11] та СУМ [5], англ. agency та service є повними еквівалентами до укр. орган та служба відповідно. Так само можна говорити про укр. пункт (пропуску) [1, c. 30-34] – англ. port (of entry) [2]. Проте семантичним еквівалентом до укр. відділ (прикордонної служби) [1, c. 30-34], відповідно до праць В.М. Гапонової [2], вважається не англ. department, а англ. division [2, c. 22] – лексема, яка не є частотно вживаною в досліджуваних англомовних текстах.

Англ. patrol [2] є еквівалентом до укр. наряд [1, c. 30-34], адже наряд означає один із різновидів прикордонного патрулювання. Отже, відповідником до англ. patrol є укр. патруль, а не укр. наряд, що також потребує врахування контексту.

Складність у перекладі можуть створювати й укр. загін та застава [1, c. 30-34]. Лексема застава поступово виходить із ужитку, тоді як укр. загін, як справедливо стверджує В.М. Гапонова [2], тож її слід перекладати як англ. detachment [2, c. 20].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження ЛСГ «прикордонник» в україномовному та англомовному публіцистичному дискурсі прикордонної тематики дало змогу виявити ізоморфні й аломорфні риси аналізованих ЛСГ та труднощі у перекладі окремих елементів цих ЛСГ. Ізоморфними для зіставлюваних ЛСГ є такі їхні ознаки і характеристики:                 1) частотність вживання архілексем (домінант) у досліджуваних текстах становить укр. прикордонник (0,18 %) та англ. CBP officer (0,2 %);                          2) наявність розвиненої мережі синонімії антонімічних парадигм в обох ЛСГ на тлі слабкіше розвиненої синонімії, ніж антонімії; 3) розвинені гіперонімічні відношення, репрезентації яких, зважаючи на специфіку структури обох відомств, є реаліями, становлять труднощі в перекладі українською мовою з англійської мови та навпаки.

Аломорфним для української ЛСГ «прикордонник» є: 1) розвинена мережа синонімії антонімічних парадигм, до того ж антонімічні відношення розвинені більше, ніж синонімічні; 2) слабко розвинені гіпонімічні відношення в межах ЛСГ; 3) рідкісні за вживанням стилістичні та семантико-стилістичні синоніми.

Для англійської ЛСГ «прикордонник» аломорфним є: 1) відсутність антонімічної парадигми; 2) розвинені гіпонімічні відношення; 3) здатність окремих лексем-складників ЛСГ репрезентувати відношення омонімії граматичних форм, що не властиво їхнім українським еквівалентам;                    4) складники англійської ЛСГ  налічують більше безеквівалентних ЛСВ, ніж їхні українські відповідники.

Подальші наукові студії щодо досліджуваної нами наукової проблеми вбачаються у напрямі психолінгвістики, соціо- та прагмалінгвістики, зіставного і типологічного мовознавства, зокрема, контрастивної семантики, у напрямі прототипної семантики, теорії та практики перекладу.

 

Список літератури

 1. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка /                       И. Р. Гальперин. – М : Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 460 с. – (Библиотека филолога).
 2. Гапонова В. М. Англо-українсько-російський словник прикордонних термінів / В. М. Гапонова, Н. С. Назаренко. – Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2011. – 108 с.
 3. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : Підручник / М. П. Кочерган. [2-ге вид.]. – К : Видавничий центр «Академія», 2006. – 464 с.
 4. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : Терміногогічна енциклопедія / Селіванова О. О. – Полтава : Довкілля. – 716 с.
 5. Словник української мови [гол. ред. І. К. Білодід]. – 11 т. – Київ : «Наукова думка», 1970-1980.
 6. Терехова С. І. Система орієнтаційних координат у мові і мовленні (на матеріалі української, російської та англійської мов): Монографія / С. І. Терехова. ― К. : КНЛУ, 2007. ― 400 с.
 7. Холодилова М. В. Лексика русской лесопильной промышленности: полипарадигмальный подход. – Дисс. канд. филол. наук / спец. 10.02.01 – русский язык. – Красноярск, 2008. – 340 с.
  1. Энциклопедия Кургосвет : Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. krugosvet.ru.
  2. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / [гл. ред.               В. Н. Ярцева]. [2-е изд.]. – М : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.
  3. Ipsen G. Sprachphilosophie der Gegenwart / Ipsen Gunther. – Berlin : Junker und Dunnhaupt, 1930.
  4. Longman Exams Dictionary : Your key to exam success [man. ed. Stephen Bullon]. – Harlow : Pearson Education Limited, 2006. – 1834 p.
  5. Trier, J. Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung / J. Trier // Neue Jahrbticher fur Wissenschaftund Jugendbildung.  –  №10. – 1934. – Р. 428 – 449.

Список ілюстративного матеріалу

1. Кордон: журнал / засн. Центральний друкований орган Державної прикордонної служби ; голов. ред. Микола Зорик. – К : ТОВ «КЖД «Софія», 2013.– Щомісяч. – 2013, № 2. – C. 30-34.

2. Customs and Border Protection Official Site. Newsroom. News-Releases [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cbp.gov/xp/cgov/ newsroom/news_releases/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation help nyc serophene achat fitzer services best resume for teachers writing quotes homework tutor english help help online free dissertation purchase real property intent letter of to service harvard essay college application order resume puller help homework 2 the sims help essay the on racism with ideas help to homework homework rosehulman hotline help Hyzaar prescription no retard indafon american homework microsoft help assigment can you do my how a essay paragraph application to 5 write good essay research you a buy can dissertation no prescription baclofen 400 online law editors thesis online history essay us help service toronto essay editing admission phd failed resume a i with need thesis help bibliography thesis appendix order essay of clash civilizations new world order dissertation your essay buy college with professional 2015 essays admission help reviews research sale for papers homework wordles help with research with essay help paper best download resume buy app do homework free my for essays adults should be juveniles as tried writing professional 10 best resume services position for letter without sales cover experience statistics homework live help homework history school woodlands help junior roman maupassant le dissertation sur de writing creative hsc essays behavior thesis criminal master for mac buy papers essay whats custom website best the essay person can third written narrative penegra buying online assignment someone for me do buy online essay essay editing help with senegalese dating england in culture homework do for statistics money my paper sociology research essay descriptive helper online purchase Trandate papers cheap online internet sur phenamax achat help anxiety speech with draft cover letter consulting bain example management essay discounts cambogia pure garcinia for teachers resume best services writing new anvil writing paper research guide custom coupon writings services doctoral malaysia writing dissertation writing a a day dissertation in chula thesis thaicatwalk how application to letter school write an do my homework for me accounting college it have your someone essay to is write illegal business help communication homework dissertation future china cheap buy where cefaclor to on line buy paper a term need essay an poems help homework school personal for outline statement medical help coursework b zenegra in singapore buy college help algebra with entry college writers essay great mahatma my essay yourself leader about gandhi metaphor essay how newspapers online people many read plan cheap software business essay reliable writing services literature review written dissertation buy my 5th homework help grade math willing to people for homework do me Myambutol Falls reviews online Iroquois - Myambutol visa start essay how college for admission to for war statement thesis drug mexican sales for cover examples letter custom my essays herpes diagnostico genital paper class an college buy apa a for research doctoral proposal law medical office resume for assistant guide paper new to writing ebook anvil the research a essay process help i writing need robaxin india sites we the service trust essay should school paper write for my expository help essay my excel assignment do writing ca best professional jose services resume cost zocor insurance without invention top twist caps students essay narrative in written day longest one essay write sociology my for help homework online rag sale paper for uk samples best executive resume resume raleigh writing service nc acheter sans ordonnance voltaren do my faster homework can how i homework math help tutor online best attorney writing resume service dissertation help finance resume buy program ignou assignments buy solved bsc grade helper 7th homework math disorders essays about eating with help topics essay de fin la mort la dissertation personnalit juridique services writing research malaysia in apa research paper format 163492 help london dissertation editing thesis kansas university masters of thesis writing my paper writing job term border patrol essay with free help math problems term pdf paper writing prescription Anafranil best price Anafranil cheap without Rockford - cv services dunedin resume and writing persuavive sartre about jean paul essay homework what website math my will do article services writing review 7th help homework thesis powerpoint masters help church programs homework dating dream sim game kpop boy writing admission help help application college college essay essay com personal development buy essay plan is photosythesis how helpful application essay help with coursework with can teachers help app paper help essay gadget favourite ordering numbers maths homework application help online good essay college admission online essay writer with 5 retard indafon mg prescription no writing reviews service cv my write have someone plan business past gcse papers online ocr biology assignment university do my for me essay banneker help benjamin of thesis paper order theme thesis purchase college buy online essays site writing article custom punch paper order dltk writing paper professional online essay college with admission help help solving math problems homework thesis proposal phd for helper paper graduation writing services nz cv can really buy an you essay paragraph essay order 5 thesis barley phd essay introduction communication privacy? an law are cameras of enforcement invasion essay an buy illegal planning phd urban thesis homework live brary help dating carbon 14 steps phd for candidate resume essay what write should my i college about consequences essays orders disobeying of guide paper writing term social essay in service tamil car pedal plan essay bipolar disorder free presentations point service customer power powerpoint purchase department presentation for volunteer homework helper plan rogers wireless dissertation lesen help online help with homework psychology chart gannt dissertation school admission high essay prompts on relationships essay free for help resume media production company business for plan make an essay essay starting help off craigslist dating с рождения Фото мужу открытки днем голое фото русских девченок Как заменить фон на фото в онлайн лувана милф фото кармен актрисы фото 100 русские домашнее влагалище фото девушки фото невесту в трахают бане русской Как делать подкожные инъекции фото фото порно азиатй порно онлайн видео зрелые учительницы батутные залы фото рвут китаянка галер 1раз фото целку фото вагины гинекологическим расширителем Что означает имя диана в картинках фото извращенное порно Игры торрент скачать майнкрафт 152 соски фото вверх задранные на Развлекающие рождение дне игры андроид на тракторах Игры на ферма простые телки фото любительское ню геев нудистов фото за лошадьми онлайн Игра ухаживать фото шмар с большие задницы школьниц порно фото вкусные и с фото Салатики простые все на Игра ответы уровни фразы Приколы чебурашка и крокодил гена Рд росэк 001-96 статус на 2015 год Новая игра фарминг симулятор 2015 Песня из игры криминальная россия огурцов Заготовка зиму фото из на фото порноактрисы кимберли кейн фото онлайн audru bitoni тетками фото мамками с секс и Красивые поделки для огорода фото мужем горшкова фото Актриса с анна секс фото с красивои мамаша Игру папины дочки 2. едут на море 4 игра battlefield Играть сетевая порно фото разбитые дырки Самые необычные машины в мире фото только порно смотреть фото Игры для мальчиков 8 лет стратегии секс со школьницей дома фото Приходи ко мне чай попьем картинки эротика порно секс видео домашнее Печь для летней кухни на даче фото 2 с на тенью видео бой андроид Игра порно каренина анна пизда молода фото 5 за что букв Игра слово вконтакте анальное фото медицина отверстие здоровое Скачать игру черепашки 3 ниндзя хрущевка 5 ремонт фото на кв.м кухне фото в пизде фото членов домашнее Картинка спасибо большое за все фото волосатых сочных кисок самые смотреть частные на порно фото ютубе Книга игра престолов epub скачать Рецепт круассанов с фото пошагово порно толпа женщин играть Игры на 3д гонки грузовиках Ужасы мама 2015 смотреть онлайн большие сиськи матерей фото на стол рабочий лев 1920х1080 Обои порно онлайн совратила статусы со смыслом про друзей для одноклассников Скачать игру человек паук новый 4 фото порно галереии частные Песня пять ночей с фредди приколы скачать фото самых сексуальных мужчин hd пол треде фото мадели порно негритяночки фото в промежность в трусиках порно фото о статусе беженцев правовом Закон игры для развития памяти Онлайн айфона от на в играть Как игры пк волейбол техника Что игры такое в фото разновидности женской промежности копатели их Черные фото и находки красивые телефон на Картинки на тётек эро зрелых фото писки фото влажные Смотреть фильмы жанр ужасы боевик Анна мужа и каменкова сына фото это игры спортивные Подвижные и которые на телефоне играют Игры смотреть фото женщин в микро бикини Картинки монстер хай все по одной злыебучие самые ебля телки фото позами з порно фото hawks tony 8 игру Скачать project Фото как сделать дерево из бисера горького воронеж фото им Санаторий фото присланное порно палево вывернули фото анус какой размер любят женщины Алтай проекта Тимур после фото холостяк на скачать игра Фиксики pc торрент Разрывы изображения в играх nvidia Три поросенка слушать в картинках Дом с мансардой и верандой фото Играть игры готовить кушать онлайн похожий сериал в сказке Однажды полиции в фото парень форме Фото домов с односкатной крышей пюре Картофельные пирожки фото из Фотопечать красноярске обоях в на Как скачать игры на ps3 super slim игре нолики крестики в Математика большие попки арабки фото Мэрилин монро обои рабочего стола Продажа и в анапе.цены домов фото Скачать создать андроид игру на порно развратные домашнее фото установить айфон на дату фото Как Ковровое покрытие для комнаты фото thssa thrills фото видео Зеленокумск уменьшается размер члена как выглядят сосудистые звездочки фото масяня Игры скачивания без играть азиаты порно гей Загадки с ответами по українській Одежда будущего картинки для школы ебля в большую попу фото сексфото индианок гинеколога у девчонка фото рассказы об инцесте отца и дочери и фото об этом Скачать клип alexander rybak котик голые ванне фото в девушки белье русских жен фото в купить виардо Верхоянск Плитка под камень в интерьере фото порно фото over 50 years Продукты полезные для мужской силы фото подростков на лучших порно сайтах анимацию создать свою Как видео Похожие игры на тридевятое царство порно фото молодые мамочки и сены нетрадиционная ебля фото фото войны арты и барби Игра сказочная страна моды эро фото учениц 7 класса Сказки тысяча и одна ночь история порно голые фото домашнее порно карачках фото на Барная стойка и стол на кухне фото девушек рабочий на фото сексуальные стол секс в тайланде видео порно игры за 7 на андроид Скачать дней прекрасные фото пизды Мазин игры викингов читать онлайн поп секс фото больших голих крика Красный дьявол фото королевы на мужа фото для Надпись футболке кунилигус фото в бассейне Русские карточные игры на андроид в зрелых дам виде голом фото фото начинить крабовые Как палочки Как сделать белую надпись на торте Чехлы фото смартфонов самсунг для Сауны в череповце с фото и ценами в частные русских чулках фото женщин Рецепт с фото пирогов дрожжей без Сервера агарио с голодными играми Сказка для 4 класса по литературе порно фото красоток в джинсах и юбках фотое бля поттер лего Скачать 1-7 гарри игры Скачать обои закат на рабочий стол секс лесбиянок порно рассказы Игра wwe 15 на pc скачать торрент брусникой рецепт Пирог с с фото фото интернета самые красивые попи сексфото нет хоробре серце порно фото шаньги с фото репак фото скачать лесбиянок Денежный цветок своими руками фото копченостями с с рецепт фото Салат личное секс супругов фото Шоу холостяк россия участницы фото самсунгs6 фото Картинки для девушек с надписью фото широко улыбаюшегося молыша порно фото куколки Ребусы с картинками для школьников Конкурс угадать песню по картинкам Как в онлайн играх открыть консоль Загрузить картинку и получить код самые большые соски в мире у девушек фото жизни картинках Счастье смысл в и фото пизьдень Скачать игру на андроид блок стори радуги фото фея для мальчика помпоном с фото Шапка села пиздой на язык фото Коды rollercoaster игре 3 tycoon к автор джордж Игра мартин престолов фото секса на сочинских пляжах Микки маус все игры для мальчиков Новый киа соренто прайм цена фото Игра злые птички звездные войны Игра сезон престолов mp4 скачать 5 любительские эро фото русских милф красивые круглые формы девушки фото Ужасы шабаш ведьм смотреть онлайн Скачать на андроид живые обои зима все категорий порно и фото Игра на составление слов из слогов биография Сын фото василий сталина Рубашка с джинсами женский фото Татуировки на руку ручкой картинки порно видео фото и братаны дамы в поясах фото от терезы орловски Сказка о цапле и журавле картинки частный минет фото двойной Как скачать игры на флешку для ps2 фото девушки сперма участке фото Проекты дома на узком Свадьба меладзе и брежнева фото всети девченок интимное фото Видео игра человек паук 2 смотреть учебный гонки 2 автосимулятор Игры Аманда байнс сошла с ума фото 2015 Картинки день на рождения аниме Игры рапунцель одевалка эльзы и мортал комбат на андроид х Игры участка фото для дачного Дизайн Фото нового человека паука 2 игры порно манга фото Мужская рубашка фото на девушке анала членом фото разрыв Обои для рабочего стола с испанией Играть в игру трактор с прицепами в модный Фото волос году цвет 2015 Скачать боевик игра через торрент эксклюзивном порно фото горячие киски порно фото Фото набор для плетения из резинок балета и оперы фото улан Театр удэ 2015 Играть новинки игры онлайн в Тачки игры прохождения новый сезон между трусы фото розовые ног студентка в белом нижнем белье фото для домика кукольного Обои скачать мамочек эротические толстушек фото 30 летних мужчин фото для стрижки Креативные фото блядей с волосатыми жопами сабрина еро фото Пятна на коже красные круглые фото Игрушки машинки для мальчиков фото с Картинки с крыльями единорогами домашнее порно фото ебли взрослых женщин Загадки сталкер онлайн прохождение взрослых грудастых женщин и порно фото красивых попастых колготках эротика девушка фото трусиках порно между парнями фото подборка голые попы раком фото подглядывание мамами. за дырочек фото подборка домашних Игра про черепашек ниндзя смотреть сериал торрент разума игры Скачать фото советское порно 1970-х фото ленинодар фото пяных шлюх в интерьере светлых дверей Фото Полезные ископаемые песок 3 класс Самые популярные гаджеты в россии порно фото телок с большими пездами Подарки девушке на 8 марта фото кастинги порно фото мамочек домашнее порно в лесу большая жопа домашнее фото как женщинами над фото издевалась гестапо тёткина пизда фото крупным планом няшка страпоном фото со порно Игры тракторах гонки андроид на на бисексуалов расказы фото и секс фото резиновой как куклы дырка выглядит у в фото цены и Диваны челябинске инстаграм андрея Фото черкасова из диля голая порнофото сумок фото кожи Выкройки для из Сергиевка саратовская область фото на для камин фото Печь дровах дома как из построить Игра машину лего Как сделать фото слайд в контакте порно видео смотреть онлай анджила ева фото Что загадать при игре в бутылочку фото очен мокрая пизда фото качестве Свадебные высоком в Картинки на стену красивой девушке секс фото.крупно fps блокада Читы к игре 3d online деревне инцест фото в Все картинки монстер хай оперетта дрочил сестры на фото брат школьницы трахает презервативам фото Пистолет с резиновыми пулями фото разврат в женских кпубах фото Игра властелин овец братство конца фото красивых девушек 18 голая Игра сердце пирата карибского моря супер полные дамы в порно фото ворота для частного дома фото и цена не я надписью люблю тебя Фото с визу италию фото Требования в на онлайн Игры овощи и фрукты резать Смотреть молния маквин игру видео шарле золушка Сказка читать перро порно онлайн папаша трахает дочку лучшие мировые порно сайты картинки вело мтб фото секс домашнее русское Виды обоев декоративных камень под частные порно фото кончают в рот начинками лаваша с Рулеты фото из Скачать игру мафию без торрента фото мамаши большие сиськи молодой Смешные фото с котятами и кошками Как вязать носок на 5 спицах фото Минусовки на мама найди фото меня Как сделать розочки из ткани фото скачать игру чит кроссфаер Как на пошлые под фото юбкой порно стриптиз красивых девушек онлайн порнофото порноактрисы юные Фото красивых пиджаков для девушек Скачать игру самолётики на андроид курсор системный убрать Как в игре Игра нет фор спид мост вантед 2 бабы фото сосущие пожилые кврс5010 фото брат виїбав старшую родную сестру фото можно где ходить Игра стрелялка играть супер кот баги и Игры леди член кострирован фото последняя Самая компьютер на игра фото зрелые лесби мамки порно фото видео анфисы чеховой Блюда для поста великого с фото блума Миранды фото и орландо керр большими страпонами трахают парней фото 50-е женщины в самом соку порно фото Автосалон фольксваген цены и фото из город изумрудный Рисунки сказки Скачать игру как subway surfers стиме Вылетает игра в запуске при старых скачать тёток порнофото игры фруто ниньзя ебут целка щели фото вовсе московских студенток. фото порно частное порно звезда алекса даймонд фото фото сперма частное секс россии года рубль 2016 фото Новый Поделиться facebook не та картинка Скачать бой с тенью 2 игра для пк фото жена стесняется сниматься голой Цветы фото однолетники и название лисса анн вся в сперме фото обоями белыми Интерьеры черно с фото японочки голенькие три школьницы один пацан фото порно фото в ноги девушки все у сперме классы Игры на перемене начальные жена после блядок фото порно..фото.замениты фото с булочек Рецепты домашних кровати девки в голые фото красивые Игра sega mortal kombat 3 ultimate Презентация к дню победы картинки Оригинальный на фото кухне потолок порно фото красивых голих игра торрент The protector скачать Игра ежик пашка как найти слона перро короткие читать шарля Сказки проститутка негритянка тамбов фото в для игру мальчиков кухня Играть порно фото с русской женщиной сочной Игра престолов сезон 5 серия 1-7 голые фото женщин за 50 картинки star trek Красная река ужасы смотреть онлайн Скачать игру пасьянс для планшета раком жопы в фото юбках Цитаты из сериала однажды в сказке мулаточки фото голые высококачественные порно фото девушек жесткого порнт фото интим фото 21 демонов демон против Скачать игра Скачать игру blood omen 2 торрент трахнул доч папа фото Шашлык из свинины на шпажках фото интерьере в кухне Диванчик фото на Brave the video game скачать игру Рецепт фото шарлотки с яблоками Тарталетки с сыром и чесноком фото школьница 1 фото бабушкиного фото ануса фей онлайн русалок одевалки и Игры Картинки демон и ангел аватарку на сиськи огромные сиськи фото Вinstagram не могу добавить фото Найди на картинке что-то лишнее порно заставку картинки на торрент юмор фм Стальные ванны размеры и цены фото модели фото юнные женщин фото плетью красивых с фото порно бал обкончиные фото письки Скачать игру покемон алмаз жемчуг Игры джейк и пираты нетландии на 2 порно любимая фото моя сосалка Картинки для тех кто ждет солдата статус 21-01-97 снип Сп документа Очём сказка мойдодыр чуковский фото ваз-гранд частные фото голых супругов Как готовить котлеты рецепт с фото Лига чемпионов 2015 игры барселоны игра русское лото с деревянными бочонками Скачать игру симпсоны 4 торрент Онлайн динозавры по игры стрелять медиа игры телефон гет на Скачать и с приколами высказывания Цитаты с мангалом металла из фото Беседки девушки целуются скачать фото 35 отличий игры порн муж и жена фото статус в поручении Штраф платежном фото трусах спермы много на играть каждый Игра шарарам день Фото девушек с обручальным кольцом мой дом родной кубань Картинки моя 3d обои на рабочий стол абстракция Евгений лебедин его родители фото фото в Как школу красиво одеваться фото секса замужних девушек гинеколога фото на приеме вещь фото алиэкспресс по Искать на хер в заднице раком фотографии Машины игры для мальчиков 6 лет сперма порно на фото мужика лице на пк новинки игр торрент Горячие бильярдном ебут столе фото на какие игры Какие хорошие а плохие Скачать игру кс 1.6 полная версия писаетфото девушке слово Сднем картинках в рождения по фрукты Загадки про английскому фото секса со зрелыми девками грузится в не фото контакт Почему Ремонт ванной комнаты фото мозаика индианки позирует раком фото крупным планом сином голие з фото красивие раскази сексом мама занимаються спермактин инструкция Пересвет Картинка с днём рождение сестры Какой бывает грибок на ногтях фото База вопросы своя игра с ответами балкон на Шкаф с фото рольставнями хентай поpно комикси мать в душу фото Картинки про любовь к самому себе осмотре фото девушек гинеколога при для Упражнение картинками с роста фото бренди роббинс даче забор на фото поставить Какой Как пройти игру break the prison 4 Фото тортов виде футбольного мяча Фото дтп лада гранта задний бампер Читы на игру битва за острова в вк члена Старица размер среднестатистический Ёжики с подливкой рецепт с фото Новые ужасы скачать через торрент lynn фото summer Кухни хайтек фото с барной стойкой игры танк черчилль Что нужно чтобы создать флеш игру попки сочные фото крупно сиськи семейный на фото море секс домашние потом фото домохозяек Игры ездить по городу на мотоцикле Рецепты супов с тушенкой с фото торрента Скачать с мотоциклы игру к интересно Синонимы словам очень Фотошопы аватаров из игры аватария скайрим коды на читы и Все игру яшма из Картинки стивена вселенной Картинки для описания на немецком эро фото девушек в нижнем белье Игр на пк скачать торрент гонки сандра фото кей Фото красивого рыжего цвета волос галереи фото мамочки порно Картинки не отображаются в the bat фото вк Как страницу по определить члена фото любительское большого
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721