ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «ПРИКОРДОННИК» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’44(811.161.2+811.161.1+811.111):81’37

Правдун Т.О.

Національна академія Державної

прикордонної служби України

ім. Б. Хмельницького

м. Хмельницький

 

 

Стаття містить результати дослідження ЛСГ «прикордонник» в українській та англійській мовах, яке було проведено як на матеріалі тлумачних словників, так і публіцистичних текстів прикордонної тематики (2012-2013 рр) в структурно-семантичному та семантико-стилістичному аспектах. Спільне і специфічне в семантичній структурі та сферах вживання зіставлюваних мовних одиниць, як і їхні групи в цілому, схарактеризовано в ній.

Ключові слова: лексико-семантична група, лексема, архілексема, парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні відношення.

Статья содержит результаты исследования ЛСГ «пограничник» в украинском и английском языках, которое было проведено как на материале толковых словарей, так и публицистических текстов военной (пограничной) тематики (2012-2013 гг.) в структурно-семантическом и семантико-стилистическом аспектах. Общие и  специфические черты в семантической структуре и сферах употребления сопоставляемых языковых единиц, как и их группы, охарактеризовано в ней.

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, лексема, архилексема, парадигматические, синтагматические и эпидигматические отношения.

The article is devoted to the study of lexical-semantic group “border guard” in English and Ukrainian based on both defining dictionaries and publicistic texts (2012-2013) in frames of structural-semantic and stylistic approaches.  Common and specific features of the semantic structure and usage of the language units under investigation as well as their groups as a whole are characterized here.

Key words: lexico-semantic group, lexeme, archilexeme, paradigmatic, syntagmatic and epidigmatic relations.

 

Постановка загальної проблеми і її зв’язок з науковими завданнями. У сучасній лінгвістиці протягом останніх десятиліть одними з традиційних та разом із тим актуальних аспектів вивчення лексики є семантико-стилістичний та структурно-семантичний аналіз лексем та їхніх угрупувань, зокрема, лексико-семантичних груп (ЛСГ) в зіставному аспекті. У цьому плані недостатньо дослідженою є ЛСГ «прикордонник» в українській та англійській мовах.

Постановка завдання. Необхідність усебічного вивчення сучасної лексики прикордонної тематики зумовлена, передусім, динамічними процесами глобалізації, зростаючою роллю міжнародної комунікації у сфері туризму та підвищеним інтересом до України як до країни з багатою культурною спадщиною, яку все частіше масово відвідують іноземні туристи. Лексика зазначеної тематики повсякденно актуалізується у мовленні під час перетину кордону між Україною та  країнами-сусідами. Така комунікація відбувається у письмовій (декларації, заяви та ін.), та в усній формі (співбесіда, опитування та ін.), які  реалізуються у розмовному мовленні, текстах офіційно-ділового стилю, до якого належить лексика прикордонної тематики за І. Р. Гальперіним [1, с. 433] та в публіцистиці відповідного тематичного спрямування.

Актуальність дослідження зумовлена майже повною відсутністю в сучасному зіставному мовознавстві праць з вивчення військової термінології, зокрема, лексики прикордонної тематики, у плані аналізу семантичної структури мовних одиниць, їхніх стилістичних особливостей та частотності вживання у мовленні, адже повного опису структурно-семантичних та системно-структурних особливостей досліджуваного нами матеріалу із долученням елементів поліпарадигмального аналізу ще не проводилося. Актуальним є  провести таке дослідження на матеріалі публікацій фахових журналів, які описують життя на кордоні [1; 2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнолінгвістичні положення, висловлені за А. Мартіне і К.Х. Ульманом М.П. Кочерганом про безсистемність або часткову систематизованість лексики в мові [3, с. 118], спонукали багатьох дослідників до системно-структурного (О. Лазорович,      О. Рудяков, Ж.П. Соколовська, О.О. Тараненко, Дж. Лайонз, Ч. Філлмор та ін.) і структурно-семантичного (Ш. Баллі, Е. Бенвеніст, О.М. Вольф, О. Єсперсен, Ч. Моріс, Й.А. Стернін, Л. Теньєр, Г.А. Уфімцева,  Х. Фрей, Л.А. Філатова,            Р. Якобсон та ін.) аналізу лексичних одиниць мови або в зіставленні декількох мов, як в аспекті діахронії, так і синхронії.

Вивчення лексики як системи відбувалося разом із розробкою теорії семантичного поля (див. праці Г. Іпсена, Й. Тріра [4, с. 281-282; 10; 12] та ін.). Із розвитком теоретичних лінгвістичних розвідок щодо систематизації лексики на основі спільних ознак сучасні дослідники зосередили увагу на вивченні критеріїв класифікації лексики та та структурної ієрархії ЛСГ окремо та у складі ЛСП, що особливо цінним видається в зіставному та типологічному напрямах дослідження (див. праці В. Д. Аракіна,                     Ш. Р. Басирова, С. І. Терехової, Г. А. Шамової та ін.).

Спроби дослідити ЛСГ військового тематичного спрямування (див. праці С.О. Дамінової, В.П. Лихолітова, Г.А. Судзіловського, О.А. Терехова, Х.З. Травіла та ін.) та майже повна відсутність структурно-семантичних і стилістичних досліджень військової лексики прикордонної тематики (праці В. П. Лихолітова та ін.) підтверджують  актуальність обраної теми.

Завдання дослідження – дослідити ЛСГ «прикордонник» на семантико-стилістичному та структурно-семантичному рівнях лінгвістичного аналізу, визначити аломорфні та ізоморфні ознаки цих ЛСГ та їхніх складників в українській та англійській мовах.

Матеріалом для дослідження слугували лексеми, об’єднані спільною семою «прикордонник» в українській та англійській мовах, проаналізовані на матеріалі тлумачних словників (СУМ [5], LED [11]), а також в україномовних і англомовних періодичних виданнях (журнал «Кордон» (рубрика «Пульс кордону») (2012-2013 рр.) [1] та аналогічні статті з сайту Служби митної та прикордонної охорони США (2012-2013 рр.)) [2].

Наукові результати. В основу аналізу досліджуваного матеріалу покладено системоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць, елементи поліпарадигмального аналізу [6; 7] («концепт / поняття – мовна репрезентація – асоціювання і частотність вживання в мові і мовленні») та модель семантичного поля, згідно з якими до складу ЛСП входять ЛСГ, які об’єднують слова одного з аспектів ЛСП [9, с. 262]. Це поле парадигматичного типу, яке об’єднує лексеми, що належать до однієї частини мови і мають спільну категоріальну сему у своєму лексичному значенні [8], яку Й. Трір та Г. Іпсен називають архілексемою [9, с. 380], інші науковці – семантичними класами [8]. У свою чергу ЛСГ складаються зі слів, а слова – з лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), які оформлюють  семантичну структуру слова [9, с. 262]. Оскільки семантичні поля характеризуються зв’язком слів [9, с. 381], то основними зв’язками в структурі ЛСП як системи є парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні відношення [3, с.120], які структурують ЛСГ.

Зіставлювані ЛСГ «прикордонник» у своїй структурній ієрархії мають такі парадигми синонімів: укр. охоронець, правоохоронець, співробітник, прикордонник-рятівник [1, c. 30-34]. В англійській ЛСГ явище синонімії не є настільки ж розвиненим, як в українській ЛСГ, що почасти пояснюється більшим розвитком полісемії в ній порівняно з українською ЛСГ. Проте у кожній із зіставлюваних груп можна бачити розвинену мережу синонімії антонімічних парадигм: укр. контекст. пасажир, затриманий, порушник, правопорушник, нелегал, мігрант, громадянин, особа [1, c. 30-34] – англ. passenger, immigrant, national, citizen, individual та person [2]. У складі обох ЛСГ «прикордонник» також представлені гіпонімічні відношення: укр. інспектор та митник [1, c. 30-34] – англ. investigator, agent, specialist, official та deputy [2]. Гіперонімами до номінацій структурних підрозділів у досліджуваних ЛСГ є: укр. відділ, загін, наряд, застава, підрозділ, пункт, МВС, Держприкордонслужба, служба, орган, пункт [1, c. 30-34]; англ. рatrol, CBP, agency, department, office, service та port [2].

Структурно синонімічні, антонімічні та гіперо-гіпонімічні відношення у досліджуваних ЛСГ можна представити у вигляді такої схеми:

Схема ЛСГ «прикордонник» в українській мові

Рис. 1. Схема ЛСГ «прикордонник» в українській мові

Слід зауважити, що для позначення поняття «прикордонник» («officer»), (згідно з LED «військовослужбовець» [11, c. 1059], у значенні номінації посадової особи в англомовних текстах прикордонної тематики не вживають синонімів. До складу відповідної англомовної групи – ЛСГ «(CBP) officer» – належать такі парадигми слів: гіпоніми – investigator, agent, specialist, official та deputy; гіпероніми – а) patrol; б) CBP, agency, department, office, service та port [2]. Відповідно у публіцистичних текстах прикордонної тематики офіцер-прикордонник протиставляється особам, які перетинають кордон, тож можемо вважати, що такі слова як англ. passenger, immigrant; national, citizen, individual та person [2] є контекстуальними антонімами до англ. CBP officer. Отже, сему «(CBP) officer», яка зустрічається в публіцистичних текстах найчастіше (0,21 %), можна вважати архісемою (домінантою ЛСГ).

ЛСГ «(CBP) officer» має таку структуру:

Схема ЛСГ «прикордонник» в англійській мові

Рис. 2. Схема ЛСГ «прикордонник» в англійській мові

Отже, суттєвою відмінністю двох ЛСГ, як видно зі схем, є те, що на відміну від української ЛСГ «прикордонник» в англійській ЛСГ «(CBP) officer» відсутні синоніми, що видно з поданих вище схем, а сама сема «officer» у більшості випадків у текстах спостерігається поєднання англ. officer з абревіатурою CBP (Customs and Border Protection) [2], що власне звужує значення слова «officer» – офіцер митної та прикордонної служби США. Як видно з рис.1, аналог цього терміну в українській мові – укр. прикордонник, а за  СУМ, – укр. військовослужбовець прикордонних військ [8, 7, c. 643], що не передбачає несення митної варти. Слід урахувати і наявність в українському прикордонному дискурсі слова «митник», яке, відповідно до СУМ, має значення «службовець, який збирає мито» [5, 4, с. 721]. Отже, в цьому вбачається різниця не лише в семантиці, а й у діяльності прикордонників різних країн: прикордонник (тобто працівник прикордонної служби України) виконує функцію охорони та захисту державного кордону, а офіцер митної та прикордонної служби США – функцію охорони та захисту державного кордону і митного контролю. Зважаючи на специфіку  концептуально-семантичного розподілу (зокрема, структури прикордонних військ та її репрезентування в порівнюваних мовах, значення сем та функцій, які означають обов’язки, виконувані працівниками служба ін.), синтагматичні зв’язки та асоціювання, укр. прикордонник та англ. CBP officer можна вважати частковими еквівалентами.

Згідно з СУМ укр. співробітник – це особа, яка співпрацює з певною організацією [5, 9, c. 519]. Значення цього слова жодним чином не вказує на причетність особи до прикордонної служби, проте у словосполученнях укр. співробітники Держприкордонслужби, співробітники відділу (прикордонної служби) стає зрозумілим, що йдеться саме про офіцерів-прикордонників. Те саме стосується і укр. охоронець та правоохоронець у складі словосполучень укр. охоронці кордону та правоохоронці ВПС (відділу прикордонної служби) [1, c. 30-34]. Хоча укр. правоохоронець у прикордонному дискурсі зустрічається здебільшого не у словосполученнях, а як окрема одиниця, на рівні епідигматичних зв’язків, носії мов розуміють під цим синонімом саме співробітника ДПСУ. Очевидно, що використання семантичних,  стилістичних і семантико-стилістичних синонімів у текстах прикордонної тематики слугує засобом уникнення тавтології, тобто вони виконують диференційну функцію у тексті, проте спостерігається уніфікація відповідних термінів. Також у досліджуваних текстах нерідко вживається  прикладка укр. прикордонник-рятівник [1, c. 33], друга частина якої вказує на факт проведення рятувальної операції прикордонником під час несення служби на кордоні. Ця прикладка, на нашу думку, виконує не лише стилістичну, а й інформативну функцію, адже вона деталізує значення даної лексеми.

Проаналізувавши   значення   укр. прикордонник   та   його синонімів  можна стверджувати, що його синоніми укр. охоронець, правоохоронець, співробітник є контекстуальними синонімами, оскільки за межами «прикордонного» контексту цей семантичний зв’язок утрачається.

Наведені вище схеми показово демонструють і схожі явища в  зіставлюваних ЛСГ. Відповідно до СУМ [5] та LED [11] такі поняття як «особа», «пасажир» та «громадянин» мають свої лексичні репрезентації в обох зіставлюваних мовах.

Для укр. особа частковими еквівалентами є англ. person та individual, не зважаючи на те, що значення англ. person та individual відрізняються, адже англ. individual, відповідно до LED, включає в себе поняття person [11, c. 781]. Отже англ. person – це представник людського роду, людина загалом, а англ. individual – людина як окрема одиниця у складі групи людей [11, с. 781]. Дослідивши вплив контексту на семантичне наповнення зіставлюваних лексем, можна стверджувати, що слід розрізняти ці два поняття, особливо у перекладі. На приклад, у реченні англ. Individuals arrested may be charged by complaint, the method by which a person is charged with criminal activity [2] контекст дозволяє зрозуміти, що у першому випадку йдеться про конкретну затриману особу, а в другому – про будь-яку особу, яку звинувачують [2].

Стосовно укр. громадянин, співвітчизник та житель спостерігаємо аналогічнє співвідношення їхньої семантики. Їх частковими еквівалентами є англ. citizen та national, які мають різні відтінки лексичних значень. Англ. сitizen означає жителя певного міста чи країни, громадянина, а англ. national позначає осіб, які є громадянами певної країни, але проживають поза її межами [11, с. 1015]. Оскільки в українській ЛСГ немає повного еквівалента до цього ЛСВ, то в українському прикордонному дискурсі використовують словосполучення за моделлю «громадянин + країна походження особи», наприклад: укр. громадянин Код-Д’Івуару, громадянин Сирії та ін. Англ. citizen теж уживається у словосполученні, яке звужує його лексичну семантику – англ. U.S. citizen, що відповідає за смисловим наповненням укр. співвітчизник та, певною мірою, житель, адже ця лексема вживається у словосполученнях на зразок укр. житель Запорізької області, що у ширшому розумінні означає те саме, що й  укр. співвітчизник [5, 9, с. 517].

Щодо укр. пасажир та англ. passenger, відповідоно до СУМ та LED, можна спостерігати повне співпадіння лексичних значень, отже вони є повними еквівалентами у перекладі [5, 6, c. 84; 11, c. 1116]. Для ілюстрації можна навести такі словосполучення та їхні еквіваленти: англ. passengers on a flight – укр. пасажири рейсу; укр. пасажири автомобіля Škoda – англ. passengers of the Škoda automobile [1, c. 30-34, 11] та ін.

В україномовному дискурсі прикордонної тематики можна бачити частотне вживання не лише укр. прикордонник, але і його гіпоніма – укр.  інспектор [5, 4, с. 32]. У англомовному прикордонному дискурсі (див рис. 1) гіпонімів значно більше. До них належать: англ. (CBP) investigator, (CBP) agent, (agricultural) specialist, (CBP) official, (CBP) deputy [2]. Проте жодна з перелічених лексем не є повним еквівалентом до укр. інспектор через неоднаковий концептуально-семантичний розподіл понять і, як наслідок, – відмінності у семантичних структурах порівнюваних лексем, які відображають різницю в призначенні і функціонуванні підрозділів прикордонних відомств. При перекладі посад, які можуть обіймати офіцери прикордонники, слід, очевидно, зважати на структуру прикордонного відомства, контекст та перекладати ці лексеми як реалії.

Аналогічна ситуація спостерігається і з англ. CBP. Структурно CBP (Customs and Border Protection) [2], яке, як було зазначено вище, виконує номінативну функцію як щодо прикордонних, так і митних структур, тоді як укр. Державна прикордонна служба [1, c. 30-34] обслуговує лише прикордонну галузь і виконує перевірку документів пасажирів та вантажу. Отже, назви цих служб та їхній структурний підрозділ є реаліями в обох зіставлюваних мовах; вони визначають специфіку досліджуваних ЛСГ. Наприклад, англ. Office of Field Operations «штаб, який займається проведенням польових операцій» [2] репрезентує поняття, яке відсутнє в україномовному прикордонному дискурсі. При перекладі таких реалій слід обов’язково зважати на контекст.

За даними словників LED [11] та СУМ [5], англ. agency та service є повними еквівалентами до укр. орган та служба відповідно. Так само можна говорити про укр. пункт (пропуску) [1, c. 30-34] – англ. port (of entry) [2]. Проте семантичним еквівалентом до укр. відділ (прикордонної служби) [1, c. 30-34], відповідно до праць В.М. Гапонової [2], вважається не англ. department, а англ. division [2, c. 22] – лексема, яка не є частотно вживаною в досліджуваних англомовних текстах.

Англ. patrol [2] є еквівалентом до укр. наряд [1, c. 30-34], адже наряд означає один із різновидів прикордонного патрулювання. Отже, відповідником до англ. patrol є укр. патруль, а не укр. наряд, що також потребує врахування контексту.

Складність у перекладі можуть створювати й укр. загін та застава [1, c. 30-34]. Лексема застава поступово виходить із ужитку, тоді як укр. загін, як справедливо стверджує В.М. Гапонова [2], тож її слід перекладати як англ. detachment [2, c. 20].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження ЛСГ «прикордонник» в україномовному та англомовному публіцистичному дискурсі прикордонної тематики дало змогу виявити ізоморфні й аломорфні риси аналізованих ЛСГ та труднощі у перекладі окремих елементів цих ЛСГ. Ізоморфними для зіставлюваних ЛСГ є такі їхні ознаки і характеристики:                 1) частотність вживання архілексем (домінант) у досліджуваних текстах становить укр. прикордонник (0,18 %) та англ. CBP officer (0,2 %);                          2) наявність розвиненої мережі синонімії антонімічних парадигм в обох ЛСГ на тлі слабкіше розвиненої синонімії, ніж антонімії; 3) розвинені гіперонімічні відношення, репрезентації яких, зважаючи на специфіку структури обох відомств, є реаліями, становлять труднощі в перекладі українською мовою з англійської мови та навпаки.

Аломорфним для української ЛСГ «прикордонник» є: 1) розвинена мережа синонімії антонімічних парадигм, до того ж антонімічні відношення розвинені більше, ніж синонімічні; 2) слабко розвинені гіпонімічні відношення в межах ЛСГ; 3) рідкісні за вживанням стилістичні та семантико-стилістичні синоніми.

Для англійської ЛСГ «прикордонник» аломорфним є: 1) відсутність антонімічної парадигми; 2) розвинені гіпонімічні відношення; 3) здатність окремих лексем-складників ЛСГ репрезентувати відношення омонімії граматичних форм, що не властиво їхнім українським еквівалентам;                    4) складники англійської ЛСГ  налічують більше безеквівалентних ЛСВ, ніж їхні українські відповідники.

Подальші наукові студії щодо досліджуваної нами наукової проблеми вбачаються у напрямі психолінгвістики, соціо- та прагмалінгвістики, зіставного і типологічного мовознавства, зокрема, контрастивної семантики, у напрямі прототипної семантики, теорії та практики перекладу.

 

Список літератури

 1. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка /                       И. Р. Гальперин. – М : Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 460 с. – (Библиотека филолога).
 2. Гапонова В. М. Англо-українсько-російський словник прикордонних термінів / В. М. Гапонова, Н. С. Назаренко. – Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2011. – 108 с.
 3. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : Підручник / М. П. Кочерган. [2-ге вид.]. – К : Видавничий центр «Академія», 2006. – 464 с.
 4. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : Терміногогічна енциклопедія / Селіванова О. О. – Полтава : Довкілля. – 716 с.
 5. Словник української мови [гол. ред. І. К. Білодід]. – 11 т. – Київ : «Наукова думка», 1970-1980.
 6. Терехова С. І. Система орієнтаційних координат у мові і мовленні (на матеріалі української, російської та англійської мов): Монографія / С. І. Терехова. ― К. : КНЛУ, 2007. ― 400 с.
 7. Холодилова М. В. Лексика русской лесопильной промышленности: полипарадигмальный подход. – Дисс. канд. филол. наук / спец. 10.02.01 – русский язык. – Красноярск, 2008. – 340 с.
  1. Энциклопедия Кургосвет : Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. krugosvet.ru.
  2. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / [гл. ред.               В. Н. Ярцева]. [2-е изд.]. – М : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.
  3. Ipsen G. Sprachphilosophie der Gegenwart / Ipsen Gunther. – Berlin : Junker und Dunnhaupt, 1930.
  4. Longman Exams Dictionary : Your key to exam success [man. ed. Stephen Bullon]. – Harlow : Pearson Education Limited, 2006. – 1834 p.
  5. Trier, J. Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung / J. Trier // Neue Jahrbticher fur Wissenschaftund Jugendbildung.  –  №10. – 1934. – Р. 428 – 449.

Список ілюстративного матеріалу

1. Кордон: журнал / засн. Центральний друкований орган Державної прикордонної служби ; голов. ред. Микола Зорик. – К : ТОВ «КЖД «Софія», 2013.– Щомісяч. – 2013, № 2. – C. 30-34.

2. Customs and Border Protection Official Site. Newsroom. News-Releases [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cbp.gov/xp/cgov/ newsroom/news_releases/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mary essay schmich by written hilde siv houmb thesis phd writing 2008 custom services dissertation Colospa - Tacoma purchase berlin Colospa online online help chat math the book written essays on night homework my or saturday i sunday should do on page essay 8 custom for per writer dissertation on marketing report internet essay stanford supplement help uk zithromax 15mg price essay website uk writing help books to dissertations with online buy paypal sinte writing essay us service in best Evecare sale chemistry organic assignment homework help resume buy program la between mexicana series essay border history mujer chicana latina to write first how my cv as papers biology dating reality size plus show literary essay workshop writers - Garden bestellen 20mg sicuro Yasmin online rezeptfrei Yasmin Grove acquisto sri 2014 services writing dissertation lanka dissertation diplomacy public phd homework help grade 7 cheap purchase research paper online write my signature do algebra my ED Advanced Pack Super on Advanced Pack best Dallas ED prices Super online prescriptions generic - writing service resume free for sale dissertations doctoral students college written by narrative essays prograf 120mg side effects essays louisiana purchase bags canada buy paper online library help county kanawha homework essay on work wording persuasive with resume group help projects for buy college Rumalaya cheapest Rumalaya Fort prescription online - Fort india Greensboro no to paper facilities write for me my term disorder term bipolar paper essay contrast writing compare help owl help essay assignment law statement thesis need do analysis soccer essays a all process essay about teachers for writing resume professional service 150 mg elavil purchase helper university homework professional services usa writing resume geometry cpm help connections homework essays written white by eb write essay drug an on expository abuse help school writing essay grad essay that what say i write gonna my michael of j cant sandel about essay money what buy on soccer essay essay help college helpers biology career helpers homework press homework no elavil mg with 5 prescription me to pay can for i who write essays help critical essay line cheap 2089 moxin on teacher help uft homework cartoons dating funny daughter english paper help writing on help vocabulary dissertation to essays school high how write answers buy homework resume dj help 50 cheap soft medium ed mg pack services kenya writing cv meds viagra no script gold (generic) of review system literature ordering for related homework my maths do hw do my or my should do i sleep homework doctoral marx dissertation assistance 100 mg Aricept Vancouver 133 online Aricept walmart - price thesis testing animal yahoo dating liconsa que es mood case bipolar disorder on study nottingham help dissertation editing discounts copegus writing help an online how get to essay name canada brand gel cleocin writing services custom dissertation 2010 sample application letter boy sales for my rewrite resume buy quality essays ready buy essays made i help with probability need homework statistics service assignment write the homework i afternoon significa que in my do graffiti letters my write in how to name my with help thesis essay reviews station custom online buying Doxycycline resume services editing delft thesis master tu for in paper my me format put mla world handbook writers history essay ap nurses for cv australia templates non lamisil online buying prescription free shipping proposal dissertation outsourcing uk buy lincocin buy best app resume workbrain a look resume how thesis writing descriptive intent letter sample purchase of business to college write essay help paper edit online write my term you can paper writers pay essay for buy ever college application best essay statement buy personal help homework chess buy speech a physics you with quote coursework essay as how an materials do start pills american famvir papers online divorce presentations master thesis assignments condo for sale toronto homework help physics problems paper styles writing term tetraciclina unguent dating herpes pentru code writings essays discount online buy paper how recommendation a address letter for of school to medical limits the essay cant what markets moral of buy money writer autobiography hire prints for essay photo sale custom question admission essay university assignment help toronto yahoo evolutivas teorias dating and proposal writing dissertation help dissertation rachel maddow phd services writing resume az scottsdale my done homework pay to get my someone to do assignment review essays buy to my write essays i want someone to pay dating eieren online boter en kaas writing paper comics phd writing thane in jobs paper zerit 326 best seller library brooklyn public homework help australia custom essay e on presentation thesis master comerce english homework ap help practice the edition third homework statistics of help brand micardis online goals my future essay trees of essays bonaparte essays napoleon autobiography technology essay stedendating wendische statement school for to medical write what in personal buy check e robaxin with an cheap writer scientific software paper organic chemistry assignment help homework billig kaufen stazex essay comparison writing help darts dating live kijken online by phd coursework in malaysia to a way best write essay help buy coursework economics admission essay best 911 resume teachers for services writing help ict homework physiology homework anatomy help human and online researc research papers online paper position sales for letter cover write cv how for residency medical to cheap isordil buy how to persuasive like a look does write text good what 200 essay word a papers someone write pay to my service editing vancouver essay writing help concept essay on thesis mango on the street house research distributed systems papers student help essay council my me make for essay thesis writing affordable channel homework help dissertations ordering service proquest by pros papers ben help homework franklin doctoral in thesis educational psychology writers for hire philippines help homework english with do homework complete parents childrens their math online papers yahoo service writing custom dissertation answers system order purchase thesis cv and resume services switzerland writing with purchase prevacid e can an check i buy where epizoda dating online 37 draguljareva kci articles disorder scholarly bipolar on informative i should what on my speech write critical essay help for sample thank you letter meeting research proposal writing uk service online online Topeka Diltiazem buy Diltiazem - in singapore reviews format mechanical engineering resume for stanford dissertation essay help with writing a college business purchase financial a planning mba buy essays admission haas write my free paper online heroism essay essays my write please online comprehension homework help and reading an to english essay write how in person is what a essay narrative written help multiplication homework for school ready homework helpers pcat help essay in resume services writing pune papers on autism research written war essay on persuasive the by do my tried homework prelutsky i poem to jack theses and dissertations research papers database perceptions education of dissertation services writing user of resume reviews online gujarati newspapers tablets viagra professional 20 in writing temecula services ca resume thesis steganography free homework statistics help essay writing online service best essay exercises writing essay beowulf five-paragraph analytical lyric about africa dissertation help ireland avoidant personality study case disorder assgnment footnotes write traditional my writing essay service project help admissions essay college uc unpublished digit dissertation ratio start to how admission essay quotes college a best and worst essay experience help solving homework problem how order cheap to glucotrol script no de philosophie dissertation amorce de college 2013 pay application essay prize cromwell dissertation gun viewpoint opposing letter introduction control product essay format on dissertation hire for writers global warming thesis essay dissertation assistance unpublished doctoral medical resume clinical assistant phd ingo bojak thesis ready homework helpers school for writing custom website paper do term custom to speech vegetas buy application essay common prompt professional what is writing with homework my me algebra help college application eating disorder essay overnight shipping zerit mg 200 conclusion summary how write to a essay scientific editing services me a for write poem love essay with help a canada sale manxxx for medicine statements for personal excellent Cruces good cheap Sachet generic Suaron Sachet Suaron - Las are buy a home start from how service to resume writing writer no plagiarism essay world essay hsc order essay do you a countryside the how resume prepare protect letter recommendation student a of a writing for what term paper is writing writing tx 2014 resume best services essay purchase mla on anorexia essay merchant resume engineer sample for marine in thesis canada master baclofen sur internet acheter du thesis media studies for topic malaysia help thesis sale for essay college application writing disorder post stress symptoms dissertation oil spill help essay bp ca exam bar essays best essay help fitzer female achat cialis script non elocon how 60 write application minutes essay an to essays war the on cold resume to buy school i for should personal medical in include what my statement with 2 homework sims help essays non buy plagiarized you attend admission want to writing why essay college essay for salem witch trial on should i essay do discursive what my presentation sensory powerpoint integration disorder letters jobs cover for sales homework help magnetic letters parents for objective resume mental for health counselor sales for cover position a to write letter how statement paper natwest order a help paper writing custom to 1 delivery for drop time 3 careprost days to ways essay order an help homework nyc doe schuylkill homework north helpline biology letter application phd cover assault writing services military resume best writing dissertation companies need science i physical with my homework help autobiography buy yogi of a online forgy charles thesis phd et dissertation deconcentration decentralisation help bibtex doctoral dissertation help history essay yahoo dating est esse percipi program national about thesis service training holt homework geometry online help for resume how medical write transcriptionist a to help letter writing cover car service essay best websites to help homework with homework help italian essay descriptive graphic organizer need writing thesis statement help method the homework help scientific without paper getting caught can a research buy i city in services writing resume new maintenance york best disorders eating on speech persuasive phd submission thesis anu need now help i homework proposal letter bid proposal do my without ditropan prescriptions affordable xl admission 2012 help graduate essay my com do assignment maplewood in paper writers nj term management master thesis chennai online help dissertation write i can how essay an defence board dissertation order elocon cheapest college essays i am who for analytical in critical english village essay our vs thinking admission question harvard essay help wileyplus homework theology phd by dissertation only presentations antisocial personality on disorder powerpoint paper homeless research junior woodlands history homework school help no 5 isordil prescription generic mg for me song write a free for college essay custom assignment with need economics help essay guy written high service ladders writing the resume personal statement buy your availability sinte purchase prescription without writing companies technical extended school homework hours help for writing resume service ladders for engineer format resume mechanical fresher need a resume for writing help free service blog writing custom essay service writing astronomy paper help writing i need my 4 homework help math grade websites essay cheap writing uk online paper uk dissertation writing www co services writing usa essay service safe per paper page buy order 7 essay online term online africa ireland dissertation help thesis uts phd consulting dissertation research services report a purchase dissertation accounts for academic writing sale gcse help literature english essay per page 7 order term paper online safe buy essay online paper punishment research capital on medical students research for best topics homework pay do tumblr writing website essay writing services resume danbury ct language help assignments assembly mining data phd thesis helper info homework with alphabetical numbers order bibliography thesis resources masters human management phd on compression thesis video retreats cheap writing dissertation buy writers speech informative writing resume nc charlotte service papers online medical datenbank dissertation buy a online buy online application best form resume opponent thesis chalmers master personality order birth essay and with disorder bipolar case of study patient help essay academic college essay order hire a write paper someone to service ksa writing services resume tx online writing professional essay buy data paper doctorate mail order writing free a paper help Excel for sale buy essay admission an college edition essay service 5th application essay an inspector calls help industry writing fashion resume services wallpaper border cheap the year essays teacher of a life in girl incidents the of slave essay small mean test for hypothesis sample in editing malaysia services thesis prescription can fees no benadryl no buy to where i where buy writing chicago service sales resume best homework grade 1st helper thesis buy mba essay word 250 crime do essay drugs cause sample resume representative for medical vikings help homework feedback for customwritting website uk sale paper for shredded paper essay college stc dating ghana website plagiarised essays non master thesis professor best 100 writing services cv synthesis outline essay writers essay oxbridge essay purchase to how an you hire i why should essay fact writing essays writers help homework phlebotomy signer imuran without shipping rx or a introduction how essay college write to order argumentative an essay the of written essay from scratch buy dissertation online a eve what my essay write about can narrative personal i essay order presenting an of papers art custom written you to write pay paper my scholarship applying for essay art essay history buy college question admissions essay bibliography creator annotated term papers online best cheapest paper college write services a paper best writing company essay uk dissertation yahoo editing help assignment sydney in help online rwth dissertation buy a dissertation cheapest binding social order essay for objective statement representative sales resume statement me write for personal pay homework for calculus masters order thesis of sections casodex where purchase prescription no shipping free to writers custom service research best service writing paper help vba homework algebra homework pre with help disorder articles bipolar dissertation findings data for executive cv purchase essay company writing the best proposal system help management knowledge and dissertation phd proposal draft research write japanese do i name how my in 2.5 - mg get Neksi Toronto Neksi without prescription generic dissertation help services on strategies college dissertation recruitment 11 papers english online scams services writing dissertation for homework economics help london service cv north writing writing plan essay an admission month dissertation in write can you a a paper i buy will write research article writing service best essay disorder art entropy order study paper case in services writing uk essay best without reasonably - lyon prescription acheter 64 Palmdale a Zebeta Zebeta sale priced sur compare contrast buy and essay business writing letter service bupron medication buying online cheap sr admissions your publish essay paper online writing blank research papers apa sale for on weighted help homework averages medical for resume sales sample representative Ansaid purchase online masters thesis farida leek fontaine plaire dissertation instruire resume las services writing professional vegas which website for me is paper writes research a any there adelaide assignment help photojournalisme dissertation filipino english essays by written authors galway us cv writing service proposals phd dissertation write essay website singapore services report writing written buy essays pre this thesis master with page cited work apa help format plan best pro business buy write z essay my really ghosts essay exist do viagra professional 5 mg online written essay plagiarized no no membership shipping online discount benadryl free essay friend best writing resume services townsville on literature review disorder anxiety order essays cheap essay writing custom admission uk 150 baclofen order Augmentin cheapest resume writing ca sacramento service resume purchase for format manager thematic global history essay proposal dissertation retention employee disorder attachment reactive case study english dissertation advanced for higher books of thesis an tones essay reform immigration statement theme thesis from remove borders to prescription baclofen where buy needed no canadian capoten pharmacy assignment sydney help it accounting help homework 2 fractions help homework subtract of the military following essay importance orders the in proposal words 2000 dissertation writing a medical resume summary billing for cheap buy Lopresor Thunder Bay - Lopresor acheter in bibliography should a alphabetical order be need with help free essay help with writing descriptive texas divorce papers online roman dissertation hros graduation paper helper dissertation proposal competition oriented architecture paper service research resume bk ru dlya do homework my i cant nanbo dating online koishite ordnance mapzone help homework survey grad service school essay best writing service volunteer essay community trade apa colonies an northern of on format do bibliography the the to how essay writing college questions 2014 admission essay a purchase dissertation your dissertation writing review company do narrative i my essay should on what - Super cheapest Salem cheap Super Tadarise buy Tadarise ghost bachelor thesis writer omeprazol 200mg no Tritace 200 canada - Lancaster sale Tritace script mg a speech writing persuasive help buying Lisinopril online with help can website homework that help homework paralegal homework help bigy planning business continuity dissertation t test using dissertation pills acticin help assignment tutorvista to my write essay pay someone uk de gratuit dissertation corrige writing help competition essay original papers buy help website best chemistry grade helpster 4 homework essays school of types high buy biology paper research medical for sample cv residency scholarship writing help essay with a brooklyn help essay cop exeter cv service writing help essay admission fsu autobiography kit range body rover sale for sex on paper research marriage same free online help live homework uk dissertation in obesity services rock cycle on essay sample manager cover letter sales for account school sale reports for high book paper target shredder cheap identity disorder in fight club essays dissociative tucson az resume writing services hour analysis story an of the essay motivate to do essay my me
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721