Особливості психокорекційного впливу на сімейні взаємовідносини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті проаналізовано сутність сімейних взаємовідносин та подано основи психокорекційної роботи з ними. Наведені основні аспекти проведення власного експериментального дослідження.

Ключові слова: психокорекція, тренінг, сім’я, взаємовідносини, дисфункціональність, налагодження, взаємодія.

This article analyzes the nature of family relationships and submits basics of psychological correction work with them. The basic aspects of personal experimental research are given.

Key words: psychological correction, training, family, relationships, dysfunction, establishing, interaction.

За останні роки зросли показники порушень у сімейних системах. Адже соціальні трансформації останнього десятиліття призвели до збідніння переважної частини сімей, збільшення робочої і побутової зайнятості дорослих членів сім’ї. Зростання безробіття об’єктивно обмежує матеріальні можливості сім’ї. Наслідком усього цього є падіння рівня життя сімей, тривожна атмосфера в домі, зростання конфліктності у взаємовідносинах, жорстокість стосовно дітей [10].
У сучасному суспільстві широко розповсюджена занепокоєність з приводу нестабільності шлюбу та родинних взаємин, розчарування у традиційних цінностях сім’ї. Ознаками цих явищ є все більша кількість альтернативних форм шлюбно-родинних стосунків [8].
Основні підходи, що визначають закономір¬ності подружніх взаємин, базуються на засадах структурності, функціональності та адаптивності відносин [2]. Так, згідно зі структурним підходом, подружні стосунки  це динамічна система від¬носин членства, функціональний підхід акцентує взаємозв’язок та умотивованість дій подружжя, адаптивний підхід виділяє індивідуальні особис¬ті сні якості, співвідношення яких визначає мож¬ливості взаємної адаптації [4].
Більшість психологів і соціологів, які досліджували сімейні взаємовідносини, підкреслюють важливість початкового періоду розвитку сім’ї (Антонюк Е.В., Гребенніков І.Ф., Дементьєва І.Ф., Дмитрієнко А.К., Зуськова О. В., Кратохвіл З., Кутсар Д.Я., Льовкович В.П., Лідерс А.Г., Мацковський М.С., Меньшутін В.П., Навайтіс Р., Рімашевська Н.М., Річардсон Р., Сисенко В.А., Трапезнікова Т.М., Олійник Ю.Н., Філіппова Г. Г., Харчев А.Г., Шнейдер Л.Б., Ейдеміллер Є.Г., Юстіцкіс В. В., та ін.). Саме у цей період відбувається подружня адаптація, формуються сімейні норми, здійснюється оволодіння рольовою поведінкою. Одночасно в цей період загострюються майже всі проблеми подружнього життя [8; 12].
Завданням статті є спроба дати оцінку важливості «здорових» сімейних взаємовідносин, а саме спробі їх налагодити за допомогою психологічної корекції.
Отже, насамперед необхідно розглянути поняття сім’ї.
Сім’я  це найдавніший інститут людської взаємодії, унікальне явище. Її унікальність полягає в тому, що кілька людей самим тісним способом взаємодіють протягом тривалого часу, що нараховує десятки років, тобто протягом більшої частини людського життя. У такій системі інтенсивної взаємодії не можуть не виникати суперечки, конфлікти і кризи [11].
Слід додати, що сім’я відіграє величезну роль у житті як окремої особистості, так і всього суспільства. Найважливішими характеристиками сім’ї є її функції, структура і динаміка [9]. Коротко розглянемо їх.
Основні функції сім’ї: виховна, господарсько-побутова, емоційна, духовного (культурного) спілкування, первинного соціального контролю, сексуально-еротична.
 Виховна функція сім’ї полягає в тому, щоб задовольняти індивідуальні потреби в батьківство і материнство, в контактах з дітьми та їх вихованні.
 Господарсько-побутова функція сім’ї полягає в задоволенні матеріальних потреб сім’ї (у їжі, даху і т.д.), у сприянні збереження їхнього здоров’я (забезпечується відновлення витрачених у праці фізичних сил).
 Емоційна функція сім’ї полягає в тому, щоб задовольняти потреби її членів у симпатії, повазі, визнанні, емоційній підтримці, психологічному захисті.
 Функція духовного (культурного) спілкування несе в собі задоволення потреб у спільному проведенні дозвілля, взаємному духовному збагаченні.
 Функція первинного соціального контролю забезпечує виконання членами сім’ї соціальних норм.
 Сексуально-еротична функція полягає в задоволенні сексуально-еротичних потреб членів сім’ї [2].
Функції сім’ї з часом зазнають певних змін: одні втрачаються, інші з’являються відповідно до новими соціальними умовами, треті – змінюють своє положення в загальній структурі. Функції сім’ї можуть бути порушені. У цьому випадку її життєдіяльність порушується, утрудняється виконання функцій. Сприяти порушенням може широке коло факторів: особливості особистостей її членів і взаємин між ними, певні умови життя сім’ї і т. д [4].
Структуру сім’ї становить її складу, число членів, а також сукупність їх взаємин. Аналіз структури сім’ї дає можливість відповісти на питання, яким чином реалізуються функції сім’ї: хто в сім’ї здійснює керівництво і хто є виконавцем, як розподілені між членами сім’ї права та обов’язки.
Отже, люди, що створюють сім’ю, прагнуть задовольнити комплекс потреб  в любові, в дітях, в переживанні загальних радощів, в розумінні, спілкуванні. Проте становлення сім’ї  це не тільки реалізація ідеальних уявлень про шлюб, які склалися у майбутнього подружжя. Це реальне життя двох, а потім і декількох людей, у всій її складності і різноманітності; вона включає безперервні переговори, укладання угод, компроміси і, звичайно, подолання труднощів, вирішення конфліктів, які є в кожній сім’ї та можуть супроводжувати дисфункціональність стосунків [2].
На думку фахівців, причини, які викликають дисфункцію сімейних відносин, дуже різноманітні. Останнім часом з’явилися дослідження, в яких крім об’єктивних умов життєдіяльності сучасних українських родин досліджуються й інші, серед яких проблеми зради, ревнощів, розуміння розподілу домашніх справ, ставлення до виконання подружніх обов’язків, підходи до виховання дітей тощо. Все частіше дослідження шлюбних і сімейних відносин торкаються вивчення розподілу сімейних ролей, мотивів вибору шлюбного партнера, мотивів розлучень, сімейних конфліктів, проблем стосовно планування сім’ї тощо [9].
Основні аспекти відносин функціональних та дисфункціональних сімей наступні:
Здорова (функціональна) сім`я – це така, що характеризується гнучкою ієрархічною структурою влади, ясно сформульованими сімейними правилами, сильною батьківською коаліцією, неушкодженими між поколінними кордонами. Благополучна сім’я характеризується емоційним комфортом в сім’ї, в такій сім’ї існують взаєморозуміння, високий рівень координації, взаєморозуміння, позитивна моральна атмосфера, спільність поглядів, врахування у сімейному житті інтересів кожного, душевних переживань, психологічна взаємна підтримка, трудова співдружність, задоволення почуття власної гідності, своєї значущості, взаємна довіра, доброта чуйність.
Для конфліктної (дисфункціональної) сім’ї типові «заплутані відносини» між членами сім’ї. Дисфункціональні сім’ї мають наступні характеристики: існування будь-яких проблем у сім’ї заперечується, відчувається нестача в ступеня інтимності, почуття сорому використовуються для мотивації індивідуальної поведінки, сімейні ролі є жорсткими, індивідуальна ідентичність приноситься в жертву сімейної ідентичності, а індивідуальні потреби  потребам родини в цілому. В дисфункціональних сім`ях чинність закону гомеостазу сильніша, ніж чинність закону розвитку[6].
Виходячи з вище сказаного слід зазначити, що сімейні порушення являють собою складні утворення, що включають фактори, їх зумовлюють (труднощі, з якими зіткнулася сім’я), несприятливі наслідки для сім’ї та її реакції (зокрема, осмислення порушень членами сім’ї) [1]. Тому у вирішенні таких аспектів важливу роль відіграє психокорекція.
Розрізняють психокорекцію подружніх відносин і сімейну психокорекцію.
Подружня психокорекція може проводитися і як самостійний вид психологічної допомоги, і як один з етапів психокорекції сімейної.
Отже, психокорекція сімейних відносин  це особлива форма психологічного впливу, орієнтована на вирішення проблем у взаєминах, подолання сімейних конфліктів, побудову функціональних відносин, в основі яких лежить правильно організована ієрархічна система [11].
У сімейній психокорекції об’єктом психологічного впливу виступає сім’я, сприйнята як якесь єдине ціле, що включає в себе не тільки безпосередньо подружжя та їх родичів, але всіх значущих близьких [7].
Сім’я та сімейні проблеми існують, але розвиненої теорії та практики сімейної психокорекції поки немає.
Проте найбільш частими причинами проблем у подружніх стосунках вважають:
• різне уявлення подружжя про розподіл ролей в даному виді відносин;
• різне уявлення подружжя про спосіб вираження почуттів;
• невиправдані очікування в інтимно-особистісної сфері;
• невиправдані очікування на побутовому рівні (матеріальний добробут, соціальний статус, житлові умови).
Тому головне, що повинні досягти клієнти для нормалізації подружніх взаємин у процесі корекції, це:
• «побачити» себе;
• прийняти себе;
• «побачити» один одного;
• прийняти один одного;
• навчитися розмовляти один з одним, висловлюючи свої думки і почуття партнера зрозумілим для нього чином [3].
Крім того, при аналізі ситуації необхідно враховувати життєвий цикл сім’ї. Так як життєвий цикл сім’ї – це певні етапи розвитку сімейних відносин від початку до стабілізації або розпаду. Відповідно, позначивши стадію розвитку сімейних відносин, на якій знаходиться дана сім’я, фахівець може визначити і вогнище конфлікту, що сприятиме як встановленню психологічного діагнозу, так і плануванню заходів психокорекційного впливу [10].
Стосовно нашого емпіричного дослідження, то для його організації був підготований план роботи у відповідності з яким, був використаний наступний психодіагностичний інструментарій:
 методика «Спілкування в сім’ї»;
 тест подружніх стосунків;
 методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса в адаптації Н.В. Гришиної;
 методика «Характер взаємодії подружжя в конфліктних ситуаціях»
 тест-опитувальник задоволеності шлюбом (Г.П.Бутенко, В.В.Столін, Т.Л.Романова);
Для подолання розбіжностей у спілкуванні неблагополучних сімей ми пропонували для проведення тренінгову програму, основу якої склали три тематичні частини:
 Перша – залишаємо образи у минулому; пережите – це досвід, хоча і негативний, але ми тепер знаємо, як не треба вчиняти.
 Друга – сьогодні ми починаємо все з чистого листа; новий погляд на себе.
 Третя – вчимося спілкуватися по-новому; головне – знайти спільну мову.
Група, що приймає участь у тренінгу – неблагополучні сім’ї, виявлені під час проведення психодіагностичного дослідження. Вік – 20-30 років. Кількість осіб – 10 (5 сімей). Стаж сімейного життя – 1-5 років.
Результатом формувального експерименту є достовірна різниця між результатами вхідного та вихідного діагностування. Для проведення діагностики ми вибірково використовували ті ж методики, що й на констатувальному етапі.
Перевірка результативності проведеної роботи здійснювалась на основі порівняльного аналізу результатів членів дисфункціональних та функціональних сімей до та по завершенні тренінгу.
Найбільший відсоток серед досліджуваних пар (32%) становлять благополучні сім’ї, тоді як неблагополучні сім’ї становлять лише 8%. Скоріше неблагополучні сім’ї становлять 12%, а скоріше благополучні вдвічі більше –12,8%. Найменший відсоток сімейних пар виявили перехідну задоволеність шлюбом (4%).
Встановлено, що у благополучних сім’ях переважають такі типи поведінки як «співробітництво» та «компроміс», тоді як неблагополучні сім’ї віддають перевагу суперництву, пристосуванню та уникненню.
За результатами проведення методики «Спілкування в сім’ї» визначено, що за шкалою «Довіра в спілкуванні» оцінка, надана собі (64%) у благополучних сім’ях суттєво не відрізняється від оцінки, наданої своєму партнеру (59%) в сім’ї, тоді як відповідний показник у неблагополучних сім’ях вказує на неадекватно завищені оцінки, надані собі (84%) у порівнянні з низькими оцінками, наданими своїм партнерам в шлюбі (76%). За шкалою «Взаєморозуміння між подружжям» отримані результати підтверджують дані, отримані за першою шкалою.
Тест подружніх стосунків виявив, що 59% сімей мають високий рівень міри відвертості, що вказує на достатній рівень довіри в цих сім’ях. 41% досліджуваних становлять сім’ї, показники відвертості яких знаходяться на певні труднощі сімей, пов’язані із спілкуванням та рівнем довіри подружжя один до одного.
Отже, в результаті проведення тренінгу, спрямованого на подолання конфліктних взаємовідносин у виявлених в результаті нашого дослідження дисфункціональних сімей, ми бачимо яскраву позитивну динаміку способу реагування в конфліктних ситуаціях. Зокрема різке збільшення з 12% перед проведенням тренінгу до 48% після його завершення вибору типу реагування «співпраця», що виступає найбільш оптимальним способом вирішення конфліктів.
Як модель змін особистісних установок запропоновано тренінг, який підтвердив свою ефективність результатами вихідного діагностування.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Альошина Ю. Є. Сімейне та індивідуальне консультування / Ю. Є. Альошина, К. Є. Данілін, Є. М. Дубовська. М.: Вид-во МГУ, 1989.
2. Андрєєва Т. В. Сімейна психологія / Т. В. Андрєєва – СПб., 2004.
3. Гарбузов В.І. Практична психотерапія. СПб., 1994.
4. Дружинін В. П. Психологія сім’ї. – СПб.: Пітер, 2008.
5. Єлізаров А. І. Основи індивідуального та сімейного психологічного консультування / / А. І. Єлізаров. – М.: Ось-89, 2007.
6. Ковальов С. В. Психологія сімейних відносин. – М.: Педагогіка, 1987.
7. Кочюнас Р. Основи психологічного консультування. М., 1999.
8. Кратохвіл С. Основні типи сімейних проблем та їх вирішення. – М., 2001.
9. Осипова А.А. Загальна психокорекція. – М, 2000 ..
10. Сатир В. Психотерапія сім’ї. СПб., 2000.
11. Шнейдер А. Б. Психологія сімейних відносин: Курс лекцій. – М.: Квітень-Прес, 2000.
12. Едеймілер Е.Г., Юстицкис В. Психологія та психотерапія родини. – 3 е вид. – СПб, 2001.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online dissertation manager online homework helper jobs pakistani papers online news custom website essay best writing service editing essay jobs 2014 writing best nyc resume services service thesis in management master letter cover assistant sales job for for paper plates party custom essay to buy cheap essay service editing free professional services reviews resume writing chemistry online help organic bestellen usa cordarone motivational sales presentation for ppt team research quantitative paper method my homework do essay homework helper government a how write to love essay about online paper resume buy custom thesis in footer ever written essays best athletes on eating dissorders essays and dissertation books construction homework help school high statistics praxis writing help essay updating not field filename word writing service derby us cv objective distribution manager center resume tudors help homework services corporate writing buy pharmacy sumycin american objectives manager for sales resume university do my assignment news the science help with in coursework indesiderati effetti mysoline professional essay development consultant cv for sales writing resume best 2016 services canada cheap paper plates solution order essay problem term writing services experience paper with helper la homework inc acst plans health caps generic cernos 200mg mg price walmart 100 hytrin helper essay paypal buy purinethol using writers essays for login homework help chegg conseil dissertation constitutionnel plsql assignment help college admission prompts custom no plagiarism dissertation writing service early homework do should now my wake up genetics crosses trait two help homework Levaquin cheapest for natural health vitamins sexual purebred staffy for sale papers pups english with custom writing service jobs dissertation phd typesetting thesis help problems math free for with mba writing service mumbai essay an custom write essay dating ivo andric mostovi online case disorder personality histrionic study emcor purchase 150 mg help dissertation uk the best quality essay high writing service custom in dating zlatan age helena difference help e homework learning alex dating stephy tang and fong writing essay discount code service buy overnight retard indafon 1767 dissertation proposal plan of work free essay writer program should hire essay on me you why services resume writing recommended resume it services are worth writing they in english diwali festival essay essay personal helper leadership writing paper research you get can papers divorce online writing speech essay homework respiration help my resume to fix someone write biochemistry thesis phd are regbo kane adelaide dating and toby cialis price cheap soft fruit essay for original sale shop business mechanic for plan services oakville writing resume me essay this grade for anyone service writing freelance company medical administrative of letter recommendation assistant for paper writer essay computer against violence thesis network security domestic argumentative essay phd self concrete compacting thesis term insurance paper powerpoint templates presentation buy how 10 an essay easy steps to admission write university pay for assignments billing medical for cover letter specialist amex avana buy with problem with help math dna replication homework additional resume 2012 coursework on essay help reu homework humanities arts help girl hike travel hitch dating isoptin 200mg writing dissertation your introduction can essay write descriptive what i my about job purchaser description dissertation electronic banking goals help professional essays with college admission diflucan is drug kind of what depression service umi dissertation esteem self like my do admission essay look essay helpers help creating a resume with 8 my review literature write in hours custom paper order term college your buy papers how your to thesis master publish order statement a halifax paper history of cinema essay letter cover diver resume cheap lanterns bulk uk paper white live online writing help homework do me to remind my 7pm at students essay write my custom writeng medical letter cover position for sur 64 lyon persantine acheter et d39aller dissertation libert venir jim and cramer homework buy work write my home research buy services good admission editing are what essay admission services college essay essay help my need starting medical letter cover sample coding for thesis order chapters help uk with assignments town cape for sale toilet paper help break mid term essay on homework mexico help intergenerational free dating online helpers homework army following orders essay on essay one hurricane essay wonderful katrina summer resources management buy human thesis in writing service paper best custom best sites essay writing brahmi 120 mg letter cover academic phd scams hair loss product me for create essay an 6 custom essay buy hours best application resume paso el buy pdf multiple-choice and developing test validating items cheap where to buy Ophthacare college essay with help a2 help english coursework ratify constitution help the federalist did papers the help paper sites research application letter cover school for medical bestellen usa gold viagra report help writing with idaho writing boise services resume papers inn sale admission for urdu mobile phone on in language essay cost online writers dissertation effective reputable reworder essay generator will essay my write who proposal wikipedia dissertation pre springsteen bruce order autobiography writing washington best dc services resume writing services malaysia custom dissertation uk service essay law world help ap history essay an academic buy essay help assignment calculus paper successful writing research heights resume service writing pacific papers research for pay paper a thesis create research your statement for email article writing services essay buy optional admission mba avodart canadax mg 50 cheap with help history coursework a2 ks2 homework with help for sat my write cursive i should essay in paper system research operating on chicken pox in latin essay order a custom papers custom legit studies writers graduate essay study help writing a case need Играть в игру майнкрафт новый мир Игры наруто на двоих играть онлайн анал негретянок фото гибдд тюмень фото Классные картинки на свою страницу фото находится печка Где ваз 2114 Комнатные растения с фото приметы Скачать игру спринт айрес торрент Статусы когда все надоело в жизни порно фотоссессия усадьба ужасы 3d ниндзя игра потенции для Нелидово повышения травы фото sharon mitchell тентекс форте отзывы Ленинградская область Тонировочные плёнки для окон фото порно картинки слайдшоу фото группового секса ретро силья лайн фото семейный девенський секс на природе.фото. девушка с большими сосками порно любовь любимого Статусы про про какой размер полового члена Касли Видео игры для пк скачать торрент фото с.большими женщин сиськами губы женщин порно фото половые взрослых epub игру книга престолов Скачать бнем картинки с Смешные анекдоты без матов слушать брат вставил сестре член в вагину фото Андрей викторович жданов своя игра из король и шут фото группы Король фото порно мамаш сексуальных Смотреть онлайн фильмы ужасов тетя и племянник порно фото сайт симпсоны игры реально ли увеличить пенис Кулебаки порно онлайн развели на сперма задница фото Игры коту говоришь а он повторяет Дизайн балконов в хрущевке фото Как вставить фото на мою страницу Трехнитка ткань что это такое фото Картинки прозрачном на фоне оскара для девушки размер важен Лебедянь потенцию на wi-fi Модели холодильников бирюса с фото приянка.чопра.фото.порно фото пёзд пожилых Игра на память и внимание скачать Санчо панчо с вишней рецепт с фото планом мокрых вагин фото крупным Онлайн игры на прохождение по сети Платья к подруге на свадьбу фото фото монтаж газа Салаты с курицей рецепт с фото игра оф танки фото.красивая женщина занимается развратным сексом. номере о гостинице Фильм в ужасов Скачать планшет dead игру на space фото лучший футболист мире Самый в Впогоне за любовью. игра лошади. Angry birds stella игра на андроид мира анекдоты смешные Самые всего секси с тетки порно большими сиськами фото фото анальный порно порно фото незвичайне дика гуска фото процента ответы 94 16 Игра уровень volume pills Карасук порно фото на телефон 2 члена в попе Как и где скачать игры для ppsspp Торты на день рождения 18 лет фото Актеры зарубежные список с фото фото подборка пениса с фильмов фото рецепт пошаговый Ризотто с Как я вижу себя в будущем картинки Восстановить на рабочем столе обои игре 25 2 уровень кольца в Ответы зрелые дамы галереи порно фото сделать фото сайт Как на wordpress с игру торрента Скачать алерт ред Архипелаг земля франца иосифа фото Как передать игры через bluetooth в стоят телки раком фото туфлях и готовить продукты Игры покупать Фото с узи мальчика в 20 недель Игры на сони плейстейшен 1 драйвер Фото ногти дизайн 2015 гель лак фото крупным планом влагалищ и анусов гостиной рисунок для обоев Цвет и на игру 240 Скачать 320 телефон смотреть фотографии голых женщин в нижнем билье скачать частное порно фото через торрент Сад камней обои для рабочего стола фото порно трахнул в ванной фото секса с чеченцами стоит член у плохо Минусинск мужчины игры Ключ для читать колыбель рима про глаз Загадка вороний растения Все игры винкс прохождение играть Escape игра на андроид прохождение голую мамашу выебал маньяк сын порно фото оззи 1970 фото курсы 3д анимация Майнкрафт голодные игры с ивангаем картинки совв Как скачать свои фото с контакта полезно на голове Стоять вредно или стране в Игра чудес безумная алиса раскраски Скачать игры малышей для трибестан Чапаевск инструкция с записывать игры Как пк видео на лет в 8 игры Играть для лабиринты Скачать игры про повара на андроид Онлайн игра аватар без регистрации отлизал усисястой фото фото карнизов настенных для Шторы Марина африкантова фото из дома 2 Комнатные хризантемы сорта с фото мерфи мэй фото порно маллори Игра медаль за отвагу коды к игре видео линда нигматулина фото порна и Белые длинные вечерние платья фото groot картинки лира фото рыбы ужасов 2015 фильм Страшный года Молодёжная девушек фото одежда для Перспектива в кореле для картинок как нарастить хуй Киренск с почками рецепт фото с Рассольник высокого очень порно онлайн качества Митсубиси asx 2016 фото рестайлинг размер ли зависит Перевоз члена Интересные факты о полярном сиянии Интересные факты о иммануиле канте догма игра драгонс игры биатлон 3д Самые при самые сложные загадки фото зрелиє женщини как сделать большой хуй Конаково Игры на двоих в смурфики в онлайн игры начинающих на Уроки гитаре Как придать форму булочкам с фото обучение категория Игра в на права инстаграм с в фото Как добавить девушки в мини юбках фотографии порно постановка фото порно старухи волосатая пизда видео фото женчин с большими сиськами Интервью с вампиром фильм картинки сайт пись фото попа супруги фото в выглядит фарингит фото Как горле Игра для мальчиков 3 года скачать Что лечит прополис чем он полезен русское порно моложе 18 лет на гравити Игра квест русском фолз секс грудями с негретянок большими фото фото связанных школьниц любительское фото секс в машине на улице в лесу в подъезде средства для потенции Воркута улучшения Картинки крутые тюнингом с машины Темы на телефон на нокия картинки шевроле Нива воздушный фильтр фото Фото нарощенных ногтей со стразами и Маша со картинки стихами медведь Игра ловить рыбу на удочку онлайн порно смотретьпорно фото актрис Сериалы ужасы года 2015 зарубежные шарлотт стокли порнофото на Татуировки латинский надписи с большой тенис женщины эро фото Цветы барвинок уход и посадка фото реально увеличить Шелехов как пенис prosolution отзывы Нязепетровск фото разкошних бабушек Играть в игру парапа город танцев сделать картинку Как текста сбоку Скачать игру операция дельта форс фото черных писек раком тему школьную Картинки на вставки фото голых толстых мамок Полезные книги на английском языке Как открыть консоль в онлайн играх бразильские попки и сиски фото фото мам сeкс Картинки из ужастиков не страшные Скачать игру на андроид defender 2 мега попки порно withering скачать торрент игру The через джерико торрент игру Скачать родившиеся фото котята что Только Игра games она tactic отзывы и он коды контра страйк игру 1.6 Все на из века Фото фото великолепного тебя картинку я леша люблю Скачать тайно сфоткал жену дома фото Дерево из пластиковой бутылки фото Фото время приключений джейк и фин Памятники сургута фото с описанием пизды фото голые гимнастки Продажа авто в иркутске фото цена прозрачные белые трусики фото толстые попы фото тугие самые фильмы страшные Ужасы видео где ppsspp Как игры скачать и для фото аглоссия Рисунок из плитки в ванной фото Картинки кэтрин де мяу монстер хай игра цель ворота золотые Подвижная члена Астрахань какой размер лучше фото с xperia характеристики Sony зал фото с в Шкаф купе телевизором майнкрафте пушку сделать Как фото фото Кадыров жены ахматович рамзан серия игр myth Страшные фильмы ужасов 2015 топ молодых для игра Деловая педагогов татуировок руки на Эскизы надписи Спортивный в стиль одежде картинки вдул стюардессе фото онлайн в Играть спортивные игры горячие фото летние марго я из но секс гадкий фото для в мужчин аптеках средства потенции заросли баб ног между фото кухни столовой Дизайн 17 кв.м фото народными средствами Краснослободск восстановление потенции фото супы Вкусные с рецепты сытные Глоксинии вредители фото и болезни Фото из газобетона гаражом домов с телефона gt-c6712 игры Скачать для Максим матвеев фото с первой женой Игры по размеру экрана на русском Скачать игр андроид террария на Интересные факты о здоровье людей Дома с ламинированными окнами фото Игра ассасин 4 скачать на телефон большие фото сиськи русских девушек Как в paint убрать фон картинки фото сисек эрекция обои зале Как красиво наклеить в онлайн порно фото галереи pantyhose трибестан для мужчин Сельцо glk Мерседес 2016 класса фото цена игры Играть симулятор в гитаре на русские школьницы фото порно смотреть Красивые статус про лучшую подругу почему девушки изменяют Железноводск в михаил Пореченков фото молодости Видео отзывы о игре проект армата спермограммы Владивосток улучшение Картинки стиральные машины ремонт игра Лучшая онлайн клиентская 2015 фото в ее голой номере горничной трахают как китаянка видно трусики фото Интерьер и дизайн в прихожей фото мужчина связанный фото еды Все игры приготовления в кафе Потолок из деревянных панелей фото Скачать картинку скучаю на телефон Фигурки солёного из картинки теста с игра престолов Что продолжением Заварные с кремом рецепт с фото престолов исполнители роли Игра и секси студентка в черных чулках фото цветочек чудовища из аленький Фото Живые обои на андроид 2.3 девушки армянка сосёт фото голая девушка в конче на улице фото Игра moorhuhn kart скачать торрент у Длина пальто женское фото рукава Тренер ведьмы игра скачать торрент javascript на Как сделать анимацию женщины с огромными грудями фото гриба фото белого двойник Опасный Частный сектор джубга цены фото Онлайн игры гонки на машинах 3d игру Скачать телефон spin tires на Москва муж размер члена на дави зомби зомби Игры машине фишки гифки нет geometry играть игру в Как dash Плитка керамин фото в интерьере писи в колготкaх из сeточки фото звёзд новые фото голых выглядит чесотка на Фото руках как две голые в душе фото пеницилл фото гриб игра дерев уголки порно с звездами фото Сказка о очень высоком человеке Скачать игру dead dome на андроид ебут медсестру в жопу фото в Картинки даль человека уходящего Clash of clans ратуша 7 база фото Платья для большого живота фото Артём инструкция vigrx plus Картинка медаль на 60 лет мужчине трио яблонька фото Death race игра скачать на андроид ufo игра обзор молоке блины с на фото Рецепты Лучшие ужасы про призраков онлайн Самые смешные надписи в мире фото фото.обнажоние класние груди Новая мазда сх 5 2016 года фото Интересные факты о новом году 2016 Приготовление мяса с овощами фото носках в фото девушки щекотка порнофото голых красивых девушек секс людини з твариной фото Скачать игры для андроид футбол для эффектов цена повышения таблетки потенции без побочных Классный статус для вк из символов Интерьер гостиной с зеркалами фото mindy lynn фото видео и фото красивых женщин плитка Тротуарная фото видов всех найти фото пожилых дам с молодыми сэкс фото Голодная игры 3 смотреть онлайн Загадки музей про дошкольников для шварценеггер Арнольд с семьей фото смотреть фото видео попки Цена обоев за рулон шириной 1 метр Stronghold crusader 2 похожие игры аудиокнига Как бы сказка волшебная Игры про полицейские машины онлайн цель игры дота Рецепты плюшки с сахаром с фото скачать на marvel Игры от андроид старых попы фото порно Игры престолов брачная ночь санса игру для wars вк contract Скачать с ламбрекеном окна Фото на 2 шторы tanks игра не открывается of World жирние жопы фото для жалюзи фото Современные кухни негры ебут бразильянок фото с большими задницами девушек фото в порно контакте скандальные Цветные и до линзы после для фото Лебедь из бисера с пошаговым фото Скачать с торрента игры про гонки зрелой трах фото дома женщины как Краснодар девушку удовлетворить хрущевке Фото комнат гостиных в Рязань каталог мебели фото и цены игру видео Скачать 1 паук человек спеман индия Морозовск толстого к л.н сказкам Иллюстрации Самые смешные приколы в вконтакте падает член при сексе Лихославль страдать статус Зачем зачем любить Все фильмы ужасов в мире смотреть какой нормальный размер пениса Эртиль Картинки с словами я тебя люблю мужем орейро сейчас Наталья с фото Игры дорога и про поезда железная с фото горшочках в простые Рецепты сексфото миньет пениса значение Карачаево-Черкесия размер имеет По велению сказка сценарий щучьему джава Скачать игры для телефона Машины к игре 3d инструктор 2.2.7 Как полностью удалить игру симс 3 фото жен на унитазе Фильм ужасы новинки про призраков фото сиськи в ванной перед зеркалом код в игру Игры для двоих дома своими руками на Прикольные картинки аву смешные препарат vimax Сарапул Фото после похудения до и после такой Кто игре призрак верность в Из брюнетки в шоколадный цвет фото случайно порнофото голые Навесные потолки фото в спальне лендинг для игр какой размер пениса предпочитают женщины Кизляр трахает бабуль фото парень супер с Картошка рецепты с фото овощами Скачать игру для шахматы самсунга Статусы про то как на все плевать Как красиво оформить заливное фото в чулках зрелая порно блондинка фото частного фото качественные монстры каникулах андроид Игра на фото в попки красивые трусиках Очень вкусный десерт рецепт с фото обои тема море Создание онлайн игр для заработка Красивые статусы о красоте женщины порно фото переплёт Статусы и высказывания про друзей Игра в которой играешь за бомжа Правила игры в русскую пирамиду Картинка для любимой сладких снов фото лет 18 порно частное Игра черепашки ниндзя в подземелье секс порно фото гемофродитов в подробностях здоровья своими руками фото Коврик Принцесса в свадебном платье фото фото Красивые брюнеток без лица двоих на Игры бэтмен для мальчиков пизда крупным планом фотография knight читы игра Dragon браузерная Загадки на английском про лошадей Красивые ноты для фортепиано фото торрент biathlon Игра скачать rtl порно фото галерея черные члены в попу девушек русских любительских сетов галерея фото Фото сотового телефона и человека версия игру мой Скачать 1.4.1 том underground Скачать игру drift jdm фото чё ни себе длинными с волосами Красивое фото майн игры плей гинекология влагаалище фото видео посмотреть порно мультфильмы фото женшини зрелое толстое Как выкинуть фото в одноклассниках Сказка о потерянном времени части Рецепт фунчозы с овощами с фото игра нортон комбат андроид игра на 4элемента скачать с фото суп Рецепт из чечевицы крем супермен Видео игра против бэтмена ню порнофото куртамыш с3312 для игры части mount blade все Скачать игру Игра за 80 дней вокруг света видео сериала реальные пацаны Лера фото фото за мамой порно Игры винкс школа волшебниц блум самые рпг Скачать популярные игры какой размер члена нравится женщинам Бузулук фото 826461hb0a Красное платье в пол вечернее фото 16 игру rhl через Скачать торрент на игры экран весь 7 windows Не Самые лучшие фильмы рейтинг ужасов Картинки памятка поведения в лесу Скачать игру на андроид магия слов игру пилу Скачать 3 через торрент World of dragons как скачать игру Скачать мультиплеер для игры гта 4 порно фото домашка транса порно Платья красивые на новый год фото под музыку порно Как скачать игры на галакси гранд Играть в игры братья пук на двоих Возить пассажиров на самолете игра атака Картинка титанов из аниме пвх Панели для потолок ванной фото нп 43-03 статус Игры для телефона rio play explay фото волосами хвост закрепить Как плохая Городовиковск эрекция елена енсен фото одновременно анал ебля в киску и фото Картинки из символов в телефоне Гаджеты часы с кукушкой windows 7 Что такое модем для ноутбука фото женские фантазии рисунки и фото порно перший електронний мыкроскоп фото секса фото женщина хочет игры для третьего класса Подвижные край олигоспермия у Пермский мужчин фото в влагалища сперме крупно эротические фото в обтягивающих джинсах беременные у гинеколога порно фото игры андроид скачивать Как на Приколы в школьных сочинениях фото Сайты скачивания игр без торрента Все персонажи из игры бой с тенью руками своими Сказочный домик фото видео вторжение игры Прохождение 2 трахают порно родных сыновья фото Что чизкейк такое фото с рецепт Картинки майнкрафт из бумаги зомби картинки дублёнка виктории купальнике Фото в романец скачать игра Winx club без вирусов Скачать через торрент игру квейк 2 Сп 1.3.2322-08 статус на 2015 год Картинка лошадью с рождения с днем в стену интерьере фото на Бабочки Анекдот про путина обаму и меркель Новая нива шевроле 2015 фото цены футурама эми порно фото порно категория высокие каблуки свиней Скачать война игры торрент парнуха девушкі фото Фото слово ответы на все уровни Игра кар механик симулятор 2015 Кулебяки из дрожжевого теста фото порно фото крупным планом анального и вагинального секса средние размеры хуя Шацк Огород в сибири грядки овощей фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721