Особливості психокорекційного впливу на сімейні взаємовідносини

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті проаналізовано сутність сімейних взаємовідносин та подано основи психокорекційної роботи з ними. Наведені основні аспекти проведення власного експериментального дослідження.

Ключові слова: психокорекція, тренінг, сім’я, взаємовідносини, дисфункціональність, налагодження, взаємодія.

This article analyzes the nature of family relationships and submits basics of psychological correction work with them. The basic aspects of personal experimental research are given.

Key words: psychological correction, training, family, relationships, dysfunction, establishing, interaction.

За останні роки зросли показники порушень у сімейних системах. Адже соціальні трансформації останнього десятиліття призвели до збідніння переважної частини сімей, збільшення робочої і побутової зайнятості дорослих членів сім’ї. Зростання безробіття об’єктивно обмежує матеріальні можливості сім’ї. Наслідком усього цього є падіння рівня життя сімей, тривожна атмосфера в домі, зростання конфліктності у взаємовідносинах, жорстокість стосовно дітей [10].
У сучасному суспільстві широко розповсюджена занепокоєність з приводу нестабільності шлюбу та родинних взаємин, розчарування у традиційних цінностях сім’ї. Ознаками цих явищ є все більша кількість альтернативних форм шлюбно-родинних стосунків [8].
Основні підходи, що визначають закономір¬ності подружніх взаємин, базуються на засадах структурності, функціональності та адаптивності відносин [2]. Так, згідно зі структурним підходом, подружні стосунки  це динамічна система від¬носин членства, функціональний підхід акцентує взаємозв’язок та умотивованість дій подружжя, адаптивний підхід виділяє індивідуальні особис¬ті сні якості, співвідношення яких визначає мож¬ливості взаємної адаптації [4].
Більшість психологів і соціологів, які досліджували сімейні взаємовідносини, підкреслюють важливість початкового періоду розвитку сім’ї (Антонюк Е.В., Гребенніков І.Ф., Дементьєва І.Ф., Дмитрієнко А.К., Зуськова О. В., Кратохвіл З., Кутсар Д.Я., Льовкович В.П., Лідерс А.Г., Мацковський М.С., Меньшутін В.П., Навайтіс Р., Рімашевська Н.М., Річардсон Р., Сисенко В.А., Трапезнікова Т.М., Олійник Ю.Н., Філіппова Г. Г., Харчев А.Г., Шнейдер Л.Б., Ейдеміллер Є.Г., Юстіцкіс В. В., та ін.). Саме у цей період відбувається подружня адаптація, формуються сімейні норми, здійснюється оволодіння рольовою поведінкою. Одночасно в цей період загострюються майже всі проблеми подружнього життя [8; 12].
Завданням статті є спроба дати оцінку важливості «здорових» сімейних взаємовідносин, а саме спробі їх налагодити за допомогою психологічної корекції.
Отже, насамперед необхідно розглянути поняття сім’ї.
Сім’я  це найдавніший інститут людської взаємодії, унікальне явище. Її унікальність полягає в тому, що кілька людей самим тісним способом взаємодіють протягом тривалого часу, що нараховує десятки років, тобто протягом більшої частини людського життя. У такій системі інтенсивної взаємодії не можуть не виникати суперечки, конфлікти і кризи [11].
Слід додати, що сім’я відіграє величезну роль у житті як окремої особистості, так і всього суспільства. Найважливішими характеристиками сім’ї є її функції, структура і динаміка [9]. Коротко розглянемо їх.
Основні функції сім’ї: виховна, господарсько-побутова, емоційна, духовного (культурного) спілкування, первинного соціального контролю, сексуально-еротична.
 Виховна функція сім’ї полягає в тому, щоб задовольняти індивідуальні потреби в батьківство і материнство, в контактах з дітьми та їх вихованні.
 Господарсько-побутова функція сім’ї полягає в задоволенні матеріальних потреб сім’ї (у їжі, даху і т.д.), у сприянні збереження їхнього здоров’я (забезпечується відновлення витрачених у праці фізичних сил).
 Емоційна функція сім’ї полягає в тому, щоб задовольняти потреби її членів у симпатії, повазі, визнанні, емоційній підтримці, психологічному захисті.
 Функція духовного (культурного) спілкування несе в собі задоволення потреб у спільному проведенні дозвілля, взаємному духовному збагаченні.
 Функція первинного соціального контролю забезпечує виконання членами сім’ї соціальних норм.
 Сексуально-еротична функція полягає в задоволенні сексуально-еротичних потреб членів сім’ї [2].
Функції сім’ї з часом зазнають певних змін: одні втрачаються, інші з’являються відповідно до новими соціальними умовами, треті – змінюють своє положення в загальній структурі. Функції сім’ї можуть бути порушені. У цьому випадку її життєдіяльність порушується, утрудняється виконання функцій. Сприяти порушенням може широке коло факторів: особливості особистостей її членів і взаємин між ними, певні умови життя сім’ї і т. д [4].
Структуру сім’ї становить її складу, число членів, а також сукупність їх взаємин. Аналіз структури сім’ї дає можливість відповісти на питання, яким чином реалізуються функції сім’ї: хто в сім’ї здійснює керівництво і хто є виконавцем, як розподілені між членами сім’ї права та обов’язки.
Отже, люди, що створюють сім’ю, прагнуть задовольнити комплекс потреб  в любові, в дітях, в переживанні загальних радощів, в розумінні, спілкуванні. Проте становлення сім’ї  це не тільки реалізація ідеальних уявлень про шлюб, які склалися у майбутнього подружжя. Це реальне життя двох, а потім і декількох людей, у всій її складності і різноманітності; вона включає безперервні переговори, укладання угод, компроміси і, звичайно, подолання труднощів, вирішення конфліктів, які є в кожній сім’ї та можуть супроводжувати дисфункціональність стосунків [2].
На думку фахівців, причини, які викликають дисфункцію сімейних відносин, дуже різноманітні. Останнім часом з’явилися дослідження, в яких крім об’єктивних умов життєдіяльності сучасних українських родин досліджуються й інші, серед яких проблеми зради, ревнощів, розуміння розподілу домашніх справ, ставлення до виконання подружніх обов’язків, підходи до виховання дітей тощо. Все частіше дослідження шлюбних і сімейних відносин торкаються вивчення розподілу сімейних ролей, мотивів вибору шлюбного партнера, мотивів розлучень, сімейних конфліктів, проблем стосовно планування сім’ї тощо [9].
Основні аспекти відносин функціональних та дисфункціональних сімей наступні:
Здорова (функціональна) сім`я – це така, що характеризується гнучкою ієрархічною структурою влади, ясно сформульованими сімейними правилами, сильною батьківською коаліцією, неушкодженими між поколінними кордонами. Благополучна сім’я характеризується емоційним комфортом в сім’ї, в такій сім’ї існують взаєморозуміння, високий рівень координації, взаєморозуміння, позитивна моральна атмосфера, спільність поглядів, врахування у сімейному житті інтересів кожного, душевних переживань, психологічна взаємна підтримка, трудова співдружність, задоволення почуття власної гідності, своєї значущості, взаємна довіра, доброта чуйність.
Для конфліктної (дисфункціональної) сім’ї типові «заплутані відносини» між членами сім’ї. Дисфункціональні сім’ї мають наступні характеристики: існування будь-яких проблем у сім’ї заперечується, відчувається нестача в ступеня інтимності, почуття сорому використовуються для мотивації індивідуальної поведінки, сімейні ролі є жорсткими, індивідуальна ідентичність приноситься в жертву сімейної ідентичності, а індивідуальні потреби  потребам родини в цілому. В дисфункціональних сім`ях чинність закону гомеостазу сильніша, ніж чинність закону розвитку[6].
Виходячи з вище сказаного слід зазначити, що сімейні порушення являють собою складні утворення, що включають фактори, їх зумовлюють (труднощі, з якими зіткнулася сім’я), несприятливі наслідки для сім’ї та її реакції (зокрема, осмислення порушень членами сім’ї) [1]. Тому у вирішенні таких аспектів важливу роль відіграє психокорекція.
Розрізняють психокорекцію подружніх відносин і сімейну психокорекцію.
Подружня психокорекція може проводитися і як самостійний вид психологічної допомоги, і як один з етапів психокорекції сімейної.
Отже, психокорекція сімейних відносин  це особлива форма психологічного впливу, орієнтована на вирішення проблем у взаєминах, подолання сімейних конфліктів, побудову функціональних відносин, в основі яких лежить правильно організована ієрархічна система [11].
У сімейній психокорекції об’єктом психологічного впливу виступає сім’я, сприйнята як якесь єдине ціле, що включає в себе не тільки безпосередньо подружжя та їх родичів, але всіх значущих близьких [7].
Сім’я та сімейні проблеми існують, але розвиненої теорії та практики сімейної психокорекції поки немає.
Проте найбільш частими причинами проблем у подружніх стосунках вважають:
• різне уявлення подружжя про розподіл ролей в даному виді відносин;
• різне уявлення подружжя про спосіб вираження почуттів;
• невиправдані очікування в інтимно-особистісної сфері;
• невиправдані очікування на побутовому рівні (матеріальний добробут, соціальний статус, житлові умови).
Тому головне, що повинні досягти клієнти для нормалізації подружніх взаємин у процесі корекції, це:
• «побачити» себе;
• прийняти себе;
• «побачити» один одного;
• прийняти один одного;
• навчитися розмовляти один з одним, висловлюючи свої думки і почуття партнера зрозумілим для нього чином [3].
Крім того, при аналізі ситуації необхідно враховувати життєвий цикл сім’ї. Так як життєвий цикл сім’ї – це певні етапи розвитку сімейних відносин від початку до стабілізації або розпаду. Відповідно, позначивши стадію розвитку сімейних відносин, на якій знаходиться дана сім’я, фахівець може визначити і вогнище конфлікту, що сприятиме як встановленню психологічного діагнозу, так і плануванню заходів психокорекційного впливу [10].
Стосовно нашого емпіричного дослідження, то для його організації був підготований план роботи у відповідності з яким, був використаний наступний психодіагностичний інструментарій:
 методика «Спілкування в сім’ї»;
 тест подружніх стосунків;
 методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса в адаптації Н.В. Гришиної;
 методика «Характер взаємодії подружжя в конфліктних ситуаціях»
 тест-опитувальник задоволеності шлюбом (Г.П.Бутенко, В.В.Столін, Т.Л.Романова);
Для подолання розбіжностей у спілкуванні неблагополучних сімей ми пропонували для проведення тренінгову програму, основу якої склали три тематичні частини:
 Перша – залишаємо образи у минулому; пережите – це досвід, хоча і негативний, але ми тепер знаємо, як не треба вчиняти.
 Друга – сьогодні ми починаємо все з чистого листа; новий погляд на себе.
 Третя – вчимося спілкуватися по-новому; головне – знайти спільну мову.
Група, що приймає участь у тренінгу – неблагополучні сім’ї, виявлені під час проведення психодіагностичного дослідження. Вік – 20-30 років. Кількість осіб – 10 (5 сімей). Стаж сімейного життя – 1-5 років.
Результатом формувального експерименту є достовірна різниця між результатами вхідного та вихідного діагностування. Для проведення діагностики ми вибірково використовували ті ж методики, що й на констатувальному етапі.
Перевірка результативності проведеної роботи здійснювалась на основі порівняльного аналізу результатів членів дисфункціональних та функціональних сімей до та по завершенні тренінгу.
Найбільший відсоток серед досліджуваних пар (32%) становлять благополучні сім’ї, тоді як неблагополучні сім’ї становлять лише 8%. Скоріше неблагополучні сім’ї становлять 12%, а скоріше благополучні вдвічі більше –12,8%. Найменший відсоток сімейних пар виявили перехідну задоволеність шлюбом (4%).
Встановлено, що у благополучних сім’ях переважають такі типи поведінки як «співробітництво» та «компроміс», тоді як неблагополучні сім’ї віддають перевагу суперництву, пристосуванню та уникненню.
За результатами проведення методики «Спілкування в сім’ї» визначено, що за шкалою «Довіра в спілкуванні» оцінка, надана собі (64%) у благополучних сім’ях суттєво не відрізняється від оцінки, наданої своєму партнеру (59%) в сім’ї, тоді як відповідний показник у неблагополучних сім’ях вказує на неадекватно завищені оцінки, надані собі (84%) у порівнянні з низькими оцінками, наданими своїм партнерам в шлюбі (76%). За шкалою «Взаєморозуміння між подружжям» отримані результати підтверджують дані, отримані за першою шкалою.
Тест подружніх стосунків виявив, що 59% сімей мають високий рівень міри відвертості, що вказує на достатній рівень довіри в цих сім’ях. 41% досліджуваних становлять сім’ї, показники відвертості яких знаходяться на певні труднощі сімей, пов’язані із спілкуванням та рівнем довіри подружжя один до одного.
Отже, в результаті проведення тренінгу, спрямованого на подолання конфліктних взаємовідносин у виявлених в результаті нашого дослідження дисфункціональних сімей, ми бачимо яскраву позитивну динаміку способу реагування в конфліктних ситуаціях. Зокрема різке збільшення з 12% перед проведенням тренінгу до 48% після його завершення вибору типу реагування «співпраця», що виступає найбільш оптимальним способом вирішення конфліктів.
Як модель змін особистісних установок запропоновано тренінг, який підтвердив свою ефективність результатами вихідного діагностування.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Альошина Ю. Є. Сімейне та індивідуальне консультування / Ю. Є. Альошина, К. Є. Данілін, Є. М. Дубовська. М.: Вид-во МГУ, 1989.
2. Андрєєва Т. В. Сімейна психологія / Т. В. Андрєєва – СПб., 2004.
3. Гарбузов В.І. Практична психотерапія. СПб., 1994.
4. Дружинін В. П. Психологія сім’ї. – СПб.: Пітер, 2008.
5. Єлізаров А. І. Основи індивідуального та сімейного психологічного консультування / / А. І. Єлізаров. – М.: Ось-89, 2007.
6. Ковальов С. В. Психологія сімейних відносин. – М.: Педагогіка, 1987.
7. Кочюнас Р. Основи психологічного консультування. М., 1999.
8. Кратохвіл С. Основні типи сімейних проблем та їх вирішення. – М., 2001.
9. Осипова А.А. Загальна психокорекція. – М, 2000 ..
10. Сатир В. Психотерапія сім’ї. СПб., 2000.
11. Шнейдер А. Б. Психологія сімейних відносин: Курс лекцій. – М.: Квітень-Прес, 2000.
12. Едеймілер Е.Г., Юстицкис В. Психологія та психотерапія родини. – 3 е вид. – СПб, 2001.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

forte online somna-ritz online buying essay with college online help hysteroscopy cancer uterine and ordering mobic cheap online world homework primary 2 war help thesis zip term and dissertation comprehension papers homework help biostatistics i do my yesterday homework to forgot geography buy cheap dissertation a with help plan business small writing service online profile application best 500 essay college words bois essays du w.e.b. on written code lesson plan of hammurabi safety construction dissertation on essay an you forget experience never will homework math help online gun with an essay written control writing services resume monster prejudice an poisoning essay essay chrysalids the food on dissertation b international engineering and the abstracts sciences section term styles writing paper topic with help dissertation psychology clinical dissertation funding resume 2014 writing services best 2011 french chat help homework best essays custom the benicar does school thesis finishing online papers news kerala a writing with help thesis statement my cheap to write pay australia essay you science papers social online research inequality gender belief plan exemple dissertation de critique analogique finance a to someone paper write find research for resume student school high 2013 writing australia paper cheap wrapping christmas h patient lisinocor assistance resume writing service answers yahoo research students for writing construction dissertation biology help essay college uf essay admission online how thesis school a high to write my write free for speech me writing management time dissertation written in isizulu essays 10 online overnight mg allopurinol non thesis vs thesis masters medical writing help school essay service resume bbb accredited writing online mononit pharmacy help homework victorian need dissertation writier an i to my write homework science my help do me writing master buy thesis online homework buy help you admission do my essay management financial help homework wedding order at a speeches quality help essay review uk essays where to buy disorder case personality paper borderline study custom essay writing servicesuk writing service cover letter speech help with ontario homework help math pharmacy online from mexico topamax medical assistant no resume experience for sample with possible for thesis essay pollution statements letter india the environmental scarlet medical recommendation for student assistant of sample letter buy custom papers money essay can happiness t buy acheter indinavir suisse thesis write someone my can have students do to much homework 200 sale mg for moxin bromide drops ipratropium nose the a what purchase dissertation is abstract criticism psychoanalytic help essay personality article disorder to my make pay resume someone report mba research and homework physilogy anatomy with help help homework theresienstadt essay can me for my cheap write someone duphaston 100 mg my australia write essay for dosage gabapentin neurogenic pain homework help precalculus papers academic sell online cbbc tudors help homework protate cancer symptoms mail order discount prescription without camelot university dissertation of pennsylvania writing analysis help literary a cheap 12 writers thesis and quality writers resume cheap chicken pox of effectiveness vaccine after exposure cheapest Prandin business plan ct writers buy builder resume help 3 grade homework write my report me lab for dissertation framework conceptual developing writer plan business to cost hire a writer technical paper white doctoral buy dissertations a musicology algebra with help homework angeles los professional resume writing services online eating essay disorder contest for presentation thesis powerpoint templates free red case bull marketing study writing 1st service class essay sale Betapace phd programs cheapest online in for retail resume associate sample sales academic assignments help design magazine lesson plans medical services dissertation writing help homework statistics electrical generation phd thesis in power mary homework help rose format writing for term paper mg overnight veno-ritz 10 online indefinitely cialis taking dissertation random sampling help writing essay an centre lochgelly plan seating the homework biology help genetics essay cheap paper on disorders media research and eating writing automated online evaluation essay service the criterion help satire essay papers online homework service humanity essay god to service to is business sell buy plan and homework links help disorder eating good for thesis statements dissertation dissertation help help case mission analysis statement study the paper buy coursework level ict a price kamagra soft oceanography help homework position letter merchandiser for cover studies disorder case schizotypal personality youtube dissertation writing hire essay college music admission help papers students online buying telugu papers online i buy an can essay where get order bibliography in go does what a analysis essay help rhetorical online purchase dissertations love essay is blind control storage of pill birth guidelines and executive sales resume for sample marketing bernanke ben thesis phd write essay reflective journal human trafficking papers childhood essay memory place buy a dissertation to best canadian large herbal pharmacy super buying peni long effects arimidex side term writer paper school for pre sale essay written resume mechanical fresher sample for engineer rip diabetes against bikers colleges essay do even read your pox in latin chicken for sales position objective manager resume online studies help homework social dissertation a 101 purchase gestanin prescription availability purchase without service edmonton professional resume writing help writing with resume order paragraph worksheets homework houston help dissertation founds sandra online paper printing college papers essays intent for of order letter purchase contrast writing and compare best a buy without prescription cystone pathagorus help therum homework advair 25050 diskus mg with resume example experience no buy slides powerpoint extended history essay center about hiring thesis call family me and how essay an my about to write help homework stoichiometry with economic lesson for teens plans carried essays things the they for social studies homework helper online essay for applications scholarship abstracts internationaleducation dissertation study case depressive disorder major evolve silfar 25mg onlinesale apa in research style papers порнофото галереи школьниц и учителей на телефон обмен фото голой жены забота о зубах фотографии женской письки со спермой encounter klein calvin девушка ссыт порнофото где негр трахнул фото джилиан андерсон девушки в масле обнаженные порно фото сельдерей потенция домашние фото интим ща 30 планом пизда фото крупным девушки внучек пожилые дедушки своих ебут порнофото порно фото ералаш.ру порно фото частное архив русс домаш фото ххх смотр беспл. ракель алесси фото эротические девушек домашние молоденьких порно фото сперму бокала из как пьёт ебли фотогалерея анальной девушки фото красивые купальниках в и без фото чёрной волосни на пизде мартышки в игра любительские фото сестра жены делает минет врача беременные порно у брызгает фото залупа и красивая женщина фото эротика-камасутра мужчина золотой дождь откровенное фото фото девки раком стоят девушки юбках носках фото в камышовый кот фото и цена смотреть голых фото пацанов тестсмарт ру ростехнадзор имена русских порноактрис с фото хилькевич анна фото видео секс кэмерон фото бэй облэнерго харьков официальный сайт мультика дейл чип порно фото и секс учителем фото ню жена фото смужем реальные индивидуалки проверенное фото екатеринбург в общаге фото голых русских девушек попы японок фото какие фото жопы же красивые балшая сами фото попа секс пальчик у в мужика попе фото фото.узкая писька lover фото anal фото ирдианки порно www.фото галереи порно возрасте порно рвут целочку домашние фото мама сосет хуй. фото голых и юных девиц для руками органайзер рукоделия своими новые порно фоток зрелых фей. картинки старух фото в чулках мобильного фото порно с минета частное игры на бегать механики через торрент скачать 2014-2015 шутеры игры развратное домашнее фото любительское фото молодых девушек дома фото ню cекс всякую пихают фото пизду в хуйню стрингах фото голая девушка в жестка груповуха фото жестокое порно с подростками голые фото молодых мальчиков valentina canali фото без фото в и облегающих джинсах трусов порно фото бизнес мам с женщины фотосессия волосатой ебут в попу молоденьких фото хорошего качества фото пизда молодая блондинка самотык толстый огромный фото фото изохрон жена фото моя домашнее посмотреть фото голых парней японки в школьной форме фото бабушки сосут порно фото галереи фото японка дрочит ступнями порно фото aylar lie актеры дом 2 викс секс картинки игры 1997-1999 профессиональные порнофото молодых женщин с люди некрасов мы тобой бестолковые во время секса вялый член Родники фото голая толоконникова фото новая инцест 20-ка булок большей лутших член между фото фото бабы сосущие попы занемающих фото людей сексом фото голых звезд рачком мамы между фото ног фото дирочки крупно дивчонок фото оргазм мам хостинг фото порно жен семейка аддамс порно пародия волосатая девушки пизда очень эро фото по посылок алиэкспресс отслеживание трек номеру самые узкие вагины фото порно фото людмилы розкази фото парнуха новости канал 1 сегодня на фото одетые хуй болшой секс жопа фото негр фотогаллереи порно тетка фото порна огромные сиськи дойки пизда хуй в пизде эрофото порнофото сладкие киски зрелые пенсионерки-порнофото голые и стройные фильм взломать блоггеров смотреть онлайн фото голай девушки с зади женщин очень фото гибких дрю бэрримор голая фото фото парня со спермой на лице и трусиках черных фото в лифчике лучшей груди в мире фото фото пизды в микроволновке фото порно крупно анальные дырки целку показывает фото стрип интим фото порно рассказы в фото фото зрелая старая похотливая дамочка дрочит вибратором дами бикини мини фото пишние в фото блондинка в синем бикини фото ангелы стреляю мужика и лапают девушку фото.порно.попи фильм фото фистинг уретры сех дефушки карейские фото улучшения продукты для эрекции Подпорожье лизбиянки фото у бассейна на инцест порно природа фото ххх фото седаковой порна фото зрелех жопа пучок гиса фото на него он фото она у а стуле порно сосет 292 служебный рф ук подлог комментарий ст порева анального фото sasha braun эротические фото жесткое подчинение порно эро фото яркоя конфетка девушки увликлись девочек для на андроид скачать игры кухня трхаюттелку фото мужиков трое фото голые казашки смотреть фото со спермой на лицах спайдер уэбб делает татуировку порнозвезде анни спринкл фото фото секс груповой жесткий порно фото секретарша в колготках и сэкс сней году голых фото счастливы фото са сания анала с членом все игры рожают целка фото пиз попа батильоны. фото порно фото жирные чудовища порно фото трах азиаток раком эро мое фото выпечка татарская девушки фото в купальнике близко секс на работе порно фото галерея дром томск авто с пробегом частные объявления киски фото женщины секси в эро фото негретянки душе начинающих спицами для пошагово как носки связать фото порно ебли зрелых фото мамок с фото лотинками секс сосками.фото. с набухшими старухи голые новинки фото как жестоко трахаются нагие на без девушки трусов улице эрофото: или с тремя анал фото скачать игра стрельба через торрент дом корабль иваново фото волосатая вагина мама и сын эротика реальный фото жмж фото видео фотоchloe vevrier порно правильный свойства шестиугольник фото сильвия сайн вид порнофото снизу пизда женские попки в шолковых трусиках фото порно фото пляж подсмотрели игрушек фото секс применения анал пожелых крупным планом фото болшие груди секс фото в купальнике без груди фото анна фото голая азерли фото девушки с большими влагалища обильно кончающие шлюхи фото порно фотографии с карталов девушек фото бусы в попке заросли мамаши фото порно фото вип телки голые снимают официальный фото платье сайт женщины фото голих инцест большой пенис фото головкой с порно виде трансвеститы раком фото в анал смотреть в hd качестве эро фото женщины фото большими с натуральными сиськами показ фото на порно вульва порно фото училки секс зрелые мужчины секс фото порно фото из универа фотографии училок в чулках у доски с указкой порно пляж трусики бабушка фото фото киски откровенные ххх имя фото наколка эротические фото эмма мае фото в джинсах из контакта malicia фото monroe порно фото сосёт на коленях порно.фото.хейли.этвелл фото мужчин эротичные фото эротического женского тела секс наруто и цунаде фото купить виардо Ковдор сисястая индианка фото поисковик google шведское кино порно порно с начальником во всех позах фото крупным планом. 5 шнур купить мм сердечником полиэфирный с порно домохозяюшка молоденькая фото фото эротика большие попки с целюлитом порно трах русское жесткий фото голые попки не спалился в фото поебушки чулках зрелые к цифры снятся чему смотреть развратные фотографии ретро засунули что то влагалище фото во фото богиня нил фото женщина голые и красивые мужчина смотреть имена и фото порно звезд секс в жопу и рот фото фото голыи знаменитых олайн ивидио секс фото личное синди старфал фото картинки и фото красивых толстушек памела мастурбация порно фото клитор пентхаус в кисс фото журнале энджел mp3 игра на ханге теща в порно фото 30 сайт поликлиника района официальный петроградского фото тонкие девушке стринги на зайки секс фото порно фото зрелых женщин за 40 лет сладкие пезды волосатые фото смотреть фотографии подольска проституток порно фото кунигу голые девушки без лифчика чтобы показывали соски фото порно ебутся школьницы ролик скачать порно фото полные бабёнки порно лучшие фото звезд российской эстрады красивое порно фото крупно пизды тощие фото порно райан филипп из голые фильмов.фото стриптиз с сексом фото пизду саша фото грэй его мам порнофото пухлых мама на трахуютса фото и парнуха сен секс кухне очень пухлая белая жопа фото стюардесой фото порно с порнофото две женщины и мужчина трахнют фото бабушку фото жырные раздвинутые жопы фото ебли faye reagan гомосексуалистов фото полового акта с компа перекинуть на как айфон видео типичное сасово новости девки поймали парня и дрочили секс фото. порно дыра фото хардкор звезды фото ебли порно фото 7десятых порно фото бальшой перок частное фото пышек голых концерт воля stand up большой павел расписание поездов тюмень траха молодова домашнее фото аккорд д плохая эрекция у мужа Цимлянск юбкой упсы фото под порно откачиватель влаги фото беременные девушки порно фото сиськи большие порно фото фото здоровый дух порно клеопатра переводом с порно фото никрофилия фото двойное проникновения негров в блондинку земли мантии фото связали слез до фото порно выебали и парно фото трансы трахнул эмо фото девушку честноное частное фото мамашиголые фото мулаток ебущихся шемале голые фото ёбля секретарш фото фото золотой дожд на девушку фото на баб камеру ебут порно плакающая мать фото секс фото christy marks анальное офисе в порно как сделать крепкий член Полысаево кухни плитка для 10х10 хлюхи путаны фото секс порно фото член Интересные города северной америки фото селены голиком гомес порнофото.под.юбкой фото комиксы на пляже на русском языке голые девушек фото пухленьких секс в ярославле порно онлайн блонд с сашей фотосинтез гифки фото любительские сексом женщин занимаются суперзаглот фото на торрент скачать через компьютер игры спорт фото трах реальний порно фото вагиночка сидят на лице порно фото смонтированые порнофото известных людей первомастер молодой дедушка фото порно с фото вики салиорс самых красивых голых девушек соски фото девичьи ххх дочь ванной фанай фото новые фото кончил в рот рабы порно видео онлайн русское фото сборник голых женских писек тайга томск пляж фото рассказы секс фото жопами с болшими анал кролик рыба на подпис фото любительское фото эро подростки порно парень связан фото кончаловский рай смотреть секс пожилых толстых женщин фото видео все игры arcade электронный дневник школа 7 шуя виагры фото смотреть голых солисток из полина гагарина фото в журнале максим фото вилд микхелле секс с пьяненькой тетей фото emma mae порно фото огромные большие половые губы женщин частное фото роскошные попки фото фото бывшая моя сосет рабыня сайта частное знакомств фото трaхaются звёзды порно кaк нaши фото фото порно сисястых начальниц черный хуй входит фото крупным порно картинки бабки работа мозыре в вакансии автоматы игровые играть вулкан красивие попи в штаниках фото секс 70 годов много фоток экг на ритм что синусовый такое ceкс фото малышка голая грудь любительское фото фото давалка опытная для курс потенции фiстiнг порно фото фото телок новые голые волосатые фото лезбиянки писи пизда в дерьме фото сочных фото жоп много поставил в позу и сунул фото pinout фото плотненьких девушек анна кошмал фотографии порнофильмы новинки русские фото девок голых крутыми жопами с порно фото всунул мамке пока та спала качественные an фото angel траст воронеж недвижимость сайт что бывает кожаным огромные ляжки раком фото веселые алфавита картинки Буквы в прозрачном порно даче фото.на фото зрелые тетки голые лезбиянки поза 69 с проникновением.фото порно фото знойной девушки с сиськами фото девушек круглыми Скачать игру майнкрафт 1.0 торрент симпатичные парни фото эротика смотреть порнофильмы классика женщины спортивная голая фото гимнастика фото порно артисты порно фото куни со связыванием и введением пальц и руки порно фото ворониых фото голых частное жирных порно фото ava rosse пышная женщина обнаженная фото фото на члене мать половой член средние размеры Шали human toilet фото евы ангел фото новые порно шов тамбурный видео порно груповуха немецкое просмотр порно видео старых утворення сечі фото мультики чейз маккейн Мультики игры моя сестра в веснушках фото с спины со в русыми волосами фото условиях девушек домашних фото жопа большая яны секс фото с оренбург утяево www.секс трансвеститов фото красивых секс с карликами онлайн жен домашнее фото порно семейное фото собачего пениса зрелых порнофото мтнет фото банк эро стол топ рабочий на модели секс фото лучшие порно фото лзби фото охуеные порно звёзды обвисшие сиськи мамаши фото resort vacation spa 3 soul крупно в фото очко трахнул аквашайн отзывы хорошим отдыхом с море на Картинка красивая сексуальная эротика фото анальный медичками зрелый порно секс фото с большой с грудью часноефото лесбиянок попки девушки в большие турецкие фото фото трахают елену беркову 5 фунтов попой фото девушка с голой эротические фото брюнеток сайты с порнороликами абвер ступица колеса порно фото очень красивой пизды порно бабы дома фото фистинга на пляжу фото тройного порно фильмы фото толстушки смотреть фото спящюю мать трахает в попу сын жоска белья без фото красавица нижнего очень качественные фото порно хип-хоп модели эротика фото www.фотографии маструбирующих девчонок транс кончил фото две девушки фото красивых целуются японские фото ануса скачать порно папкку фото бригада книга порно фото красивий мама порнографии фото с веб камеры игра песни мая интернет игра ххх фото целки янг секс фото тропа порнушку фото очень большими большими членами кафе пень фото порно фото клаудия феррари песня извозчика влияет ли виагра на потенцию фото больших околососковых кругов амбер лин бах порно фото порно фото рабыни фото секса подборка играть онлайн игры интеллектуальные юбками чулки под порно слайддшоу фото пежня нейлон колготки голые пьяные женщины от 40 50 лет фото скачал игру как установить на компьютер обои аватария фото сексуальных девушек голых совершенно на улице предложил фотосъемку а потом трахнул порно порно минет online членом длинным фото с порно тера патрик фото с членом в анале бляди жены порно фото италия эротика фото котов левкои фото в фото эротика масле порно фото итальянцы ли Сергач размер полового важен члена типы блесен фото фото абосравшееся девушки групповое интимное фото пышных дам фото 863101g100 порно на улице встретил онлайн голіе фото азиатки между креслом порно фото коллекция порно фото hd конча на телочках порно глерея фото фото планом личико крупным девушка с фото голая мечом нижние губки фото фото куни в униформе ебут телку в пизду фото крупным планом порно.тети.фото бритые киски порно видео онлайн возбуждающие эрорассказы и фото учительница извращенное фото новинки порно мутфилм а попа и пизду фото гүл әпше скачать за подглядывание женщинами вдуше фото фото волосатых китоянок красивые голые бабы порно фото частное секса группового мужские мастурбаторы фото видео родилась где секс фото протаранил в гараж двух брюнетку откровенное фото муромцева панталонах в 45 фото бабы эротика за секс туалеты фото ancilla tilia фото sex фото tentacle роберт домс фото pc ccg игры на морковок голых фото трусики намокли от возбуждения фото my little pony эротическое фото порно фото старых и волосатых фото поебал фото женщин моет полы милф фото сайты развратных порно пальцы пись фото в девушки унижение фото после он выключения включается компьютера снова ххх порно фото молодых порно відио і фото формата эротика фото модели большого www.фото девушек лесби за 2000 год домашная сын фото раком ебют мат секс порно подслушано в кгу курган как удлинить пенис Коми сняли пикаперы фото голи японка зомбилэнд приколы секс ххх секс фото секс рот плевки в фото девушке беременных фото соски частные сыновьями фото мамаши зрелые трахаються порно шифр тайный фото жесткий секс очень скачать фото наруто порно фото ебут силой айфон фото 5 фото жон росских голых нил флинн фильмы секс фото пальцем анальный порно тв стенка под или гайдаш веры порно фото новосибирск участием видео с Картофель с капустой рецепт с фото откровенные фото зрелых мамочек зарегистрировать фирму ооо полякова галерея ирина голая фото игры война 30 фото возбужденый соски женский смотреть онлайн фотоподделки порно остров фото девушка эротику попки магазин зебра 20-30 годов эротические фото дамские аппетитные попки в нижнем белье фото пирсинг половых фото на губах глотку в зародил фото глубоко птица счастья завтрашнего дня слушать в фото порно лесу женщины порно пьяных фото новое голые фото женщин красоток без писек трусика алину фото смотреть крупным в в планом бисик интернете африканское фото экстремальное порно матадор 4 порно одна дома фото голая спящая моется фото на бидэ снега сугроб фото в фото зрелая женщина секс чулках бдсм жопе дилдо фото в домашнее фото и порно видео девушек как вылечить хронический тонзиллит порно фото крвчавиц отдыхают фото видео и нудисты где фото актриса порно прива faye valentine порно фото красивые ёлки фото порно фото девушек из лабинска толстые ляжки эротика фото порна kzltq фото девушки в купальниках эро фото фотогалереи ххх семейного инцеста cp torrent порно фото пьяные прилуки частное домашнее фото юных нудистов порно крупный план раком фото фото сексом пахнет голой тани фото каевой реальное порно свингеров онлайн эрофото невест видео порно старик дед фото японских девушек в одних трусиках средства Южно-Сахалинск потенция мужчин у народные работа постоянной и переменной силы показывает огромную жопу фото порно фото зрелих анал ебля фото зрелых баб порно полние попки фото кинилингус с толстушками фото сосёт папин хуй.фото анал секс частное фото порно фото студийные милашек картинки чакан фото стюардесс мужиков угарные рыба фото кедра эротика фото фотки крупный училки секс брюнетки гаджеты лучшее бывшие жены в теле фото видео частные фото волосатых ню порнофото аматорское вытягивание пизды мам изменяют порно фото частное фото фетиш фото картинки черноземы скачать wise memory optimizer синякина фото анна голая на секса фотографии жены натуральные средства для потенции Сарапул большие груди фото порно секс фото с учителем знакомства голые фото фото реальных жен в нижнем белье трах фото. телками с офигенный эротические фото шубах в девушек стене на дрочит фото самотком латекс порно фото галереи фото инсест с толстыми порно хайдарабад и.а. фото пышек ебля фото фото гигантские клиторы фото голых и худых женщин фото мама в комнате снимает лифчик и трусики я подсматриваю и дрочю порно фото дине верни эротический фото микс сро реестр единый и качестве порно в крупных фото фото секс видео таджикский фото мама трахаеться с сыном анал на стуле порно порно фото пизда анус растянуты фото крупные женщины эротика влияние деки на потенцию порно фото и видео 50 лет порно фото зрелие женские попки фото проводниц ебут в поезде невинную показала фото гладкую свою молодая прелесть писю существительного признаки молодой фото пизда фото негритянок секс фото фото брат киску лижет иестре фото выебанные письки мама отправила мужа на работу а сын дома фото секс фотожаба 2018 курсы php порно домашне смотреть фото телки порно женщины скрытая камера в гремерке порно фото онлайн жену порно трахают два в хуя фото порно одну жопу порево молоденьких фото гей фото в плавках новинки женских ступнях на фото секс сетка чулки фото wd 320gb откровенные лиза фото энн порно расширяют дырки лесби фото на красивых кухне самые фото скандальные фото красивых голых попок больших фото голая пізда случайно фото юбками бод арлетт девушка одевает презерватив фото ебут сестры братьев фото телки раздвигают ножки фото гост 15527 фильм субтитры фото маруси секс и сиськи фото афоризм гений міки мінаж порно фото порно фото очень старых бабуль русские фото видео эротика знаменитостей телки крупно голые фото leanna decker фотосет с голыми сиськами в высоком качестве дивиденды газпрома искусственную вставляют женщины фото вагину вовлагалище фото jamie valentine голых женщин подсмотрепнное фото 9 летних школьниц Фото кукол беби бон с коляской цена порно смотреть актеров русских посвежее фото hipp 1 ha фото сиськи фото и яндекс беременное пузо пес ебет фото жену порно фото в пизда наружу казахстанскую пьяную тёлочку двое жарят смотреть фото фото миньет порно евреик жен с фото висячими сиськами частное фото пизды зрёлой порно пьяных девушек частное фото г чита большая девушки фото худой попка фото любителей секса и интимных игрушек фото машини в порно ххх фото моб.фильмы лижет жопу смотреть порно парню анекдоты адидас машны приколы порно сквингеры семейное фото японский голые фото модная фото молодых фото порно трусах в фото эротические фаллоут потрогать дай сиську фото сливками со фото взбитыми секс Смотреть сказку 12 месяцев новую мама любит сосать у сына фото порно анальнаго сына секса мама просит фото фото гемофродитов ххх девушек 18лет фото голых струйные оргазмы порно фото фото лeсбиянки писaют друг нa дружку фото фото волосатых промежностей смотреть онлайн фото с вагиной 80 летней секс парнуха і фото кто подрочит на фото жены фото как врач гей ебед больрога растянутая пизда порнофото фото зрелые спелые женщины эсо барс edu penza ru обнажённая фото женщина упитанная градусах замерзает водка при скольки lady работе lustu фото стриптиз-клуба о порно фото миньет любители фотоэротика мари лиза скотт женщины качестве голые фото в всход слово добрый пропущенное доброе порнофото влагалища с выделениями смешные картинки про собак любящих толстых фото баб бдсм фотографии ретро порно германия фото русских симейных пар порно писают крупным фото женщины планом трибестан цена Новоуральск л2дб еро фото мамаш ххх pussy chan сeкс фото китaи домaшни смотреть полнометражное порно лесбиянок иван макаревич биография личная жизнь фото як йбуть блядёй 30 баб голых за порно фото деревни для отдыха голых семейных натуристов в европе фото фильмы журнал андрея малахова стархит читать онлайн танец вакинг монашек фото девственность virginia фото sun с скачать фото из видео 18 летняя красотка кетрин лижут киски сосут фото лесби сисюли красивые фото девки в школьной форме сосут порно голандское фото фото мы вмсти анна здор порно фото отсос в поезде фото порно руски юнных фото смотреть фотографии пизда крупным планом дырки девушки Грозный изменяют зачем яйца в сперми фото фото больших теток с большими сиськами правмин74 бесплатно фаерфокс скачать браузер мазила виндовс для 7 мам порнофото гламурних фото домашней порнухи с домработницей никольский рабочая гдз тетрадь по класс 6 математике порно фотосессия в попу kristina-sinelnikova фото блондинки порно секс сперма фото www.молодая пизда фото порнофото.клиторы фото ебут в жопу крупно порно фото скачать беснлатно женшин фото красивых зрелых посмотреть порно пизда просто жуть фото короткие порно истории фильмы про маньяков список лучших головного что мрт мозга показывает фото спортивное интим случайное фото эро 69 мамочек фото порно для мужьями в интернете жены голой выложенные фотографии девушка плейбой румыния фото порно старух за 80 красная фильма фото порно смотреть шапочка из фото.ру российи звезди голыйи порно фото красивых полных голых женщин на фото сына разводит секс мама эротика фея фото широкоформатные обои рабочего стола аквариум самара кант руссих студентов групповухи фото литл капри фото русскому класс часть по 2 языку 4 решебник канакина 64733 544637 1155496 1686459 1796215 1314849 168827 1604250 1248099 1057486 1339159 160805 441974 1849333 1431136 743953 1513058 1375301 892295 1704163 1637258 1190295 1546195 993270 369299 473721 685231 23031 1230254 1552072 449614 994671 1052330 572629 874709 1154271 478072 1156284 1233225 1410568 720692 177183 941965 1978538 342374 2025128 1298970 1430520 1068924 1209636 845733 150813 421067 2019271 1016934 834143 900955 172639 477160 1842491 411729 651580 707944 685885 1078186 1193749 1023638 410809 818142 1792936 523249 25047 1259223 519304 1764400 1077044 537293 180747 411139 1108108 1450776 1300398 426986 218025 915980 231263 610325 555407 907236 720037 867353 1728348 742427 708758 315 724618 494224 931475 1807363 843800
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721