Особливості психокорекції самооцінки студента засобами арт-терапії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В даній статті здійснюється теоретичний аналіз поняття самооцінки, розглядаються особливості її корекції за допомогою арт-терапевтичних засобів, зокрема у студентському віці.

Ключові слова: самооцінка, психокорекція, арт-терапія.
Аннотация: В данной статье осуществляется теоретический анализ понятия самооценки, рассматриваются особенности её коррекции с помощью арт-терапевтических средств, в частности в студенческом возрасте.
Ключевые слова: самооценка, психокоррекция, арт-терапия.
Summary: This paper is a theoretical analysis of the concept of self-esteem, the features of its correction by means of art therapy, particularly in the student’s age.
Key words: self-esteem, correction, art therapy.


Актуальність теми. Останнім часом питання дослідження самосвідомості людини, зокрема самооцінки, як її компоненту набувають дуже широкого розповсюдження у психологічній літературі. Сучасне суспільство цікавиться новими шляхами розширення своєї самосвідомості, формуванням більш ефективних засобів саморозвитку та самоактуалізації окремих його членів. Самооцінка людини, як вагомий регулятор суспільного та особистого життя індивіда має величезний вплив на якість людського життя, ефективність виконуваної людиною діяльності. Вибір теми даної роботи обумовлений тим, що в теперішній час на сучасному етапі розвитку вищої школи однією з актуальних проблем є проблема самооцінки студентської молоді, зокрема, в їх навчальній діяльності. Проблема самооцінки розглядалась багатьма авторами в руслі філософських, соціально-психологічних та психологічних досліджень. ЇЇ досліджували такі відомі вчені як: І.С. Кон, К. Роджерс, С. В. Жилін, Г. В. Лозова. Незважаючи на велику кількість досліджень, їх результати є доволі несистематизованими та суперечливими, а дослідження самооцінки такої соціальної групи, як студенство, в більшості випадків обмежується лише встановленням зв’язків між рівнем самооцінки та іншими особистісними характеристиками. Загалом проблема особливості корекції самооцінки та дослідження можливостей даного процесу в студентів, зокрема арт-терапевтичними засобами, досі залишається мало розробленою що й обумовило необхідність написання даної роботи.
Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному та експериментальному з’ясуванні особливостей використання арт-терапевтичних засобів для корекції самооцінки.
Предмет: особливості корекції самооцінки студента арт-терапевтичними засобами.
Мета: Дослідити на теоретичному та практичному рівні вплив арт-терапевтичних психокорекційних засобів на самооцінку студента, та визначити їх особливості.
Серед різноманіття проблем, що досліджуються сучасною психологією, все більше уваги приділяється питанням, пов’язаним з самосвідомістю особистості. Це цікаве явище людської психіки здавна приваблювало дослідників. Історія його вивчення бере свій початок з розвитку психології як науки. Однак, навіть задовго до того, питання власного «Я» людини активно вивчалась в рамках філософії. Загалом, дана проблема хвилювала людство з тих пір, коли людина усвідомила себе і в неї з’явилось відчуття власного «Я».
Таким чином, поняття самосвідомості особистості стоїть в ряду з найбільш важливими та давно досліджуваними психічними явищами, і психологія добилась значних успіхів в його дослідженні. Однак, існує достатньо проблем, пов’язаних з дослідженням самосвідомості та самооцінки особистості, як її афективного компоненту, в більшості своїй, методологічного характеру. Це пов’язано, як відмічають такі видатні дослідники в цій галузі як: І.С. Кон, А. Н. Леонтьєв, А. Г. Спиркін, з тим, що людське «Я» вперто уникає науково-психологічного аналізу, не даючи, тим самим, впритул наблизитись до нього для детального вивчення.
Одним з важливих аспектів самосвідомості особистості являється її самооцінка. Вивченням даної області психології займались багато дослідників, як вітчизняних, так і зарубіжних. Серед них, перш за все, варто відмітити роботи Р. Бернса, І. С. Кона, А. І. Липкіної, Г. В. Лозової, С. М. Петрової, К. Роджерса, Т. Шибутані.
В літературі часто можна зустріти думку, що самооцінка являється своєрідним центром чи «ядром» самосвідомості, а також особистості загалом [9].
Вона охоплює всі сторони життєдіяльності людини на всіх етапах формування та розвитку особистості. Традиційно вважається, що самооцінка являє собою оцінювання людиною себе, своїх біологічних, психологічних та соціальних характеристик.
Безсумнівною вважається величезна роль самооцінки в регуляції поведінки та забезпеченні найкращої адаптації людини до життя. Однак, на сьогоднішній день в психологічній науці існує ряд доволі важливих теоретичних та практичних проблем, що залишаються невирішеними.
По-перше, це величезна «розпорошеність» досліджуваної проблеми. Існує велике різноманіття експериментальних даних, але вони важко піддаються систематизації, оскільки багато з них протирічать один-одному. В ряді випадків це може бути пояснено недосконалістю діагностичних процедур та неадекватним вибором інструментарію дослідження. Доволі частою є ситуація, коли дослідження проводилось в вузькому або специфічному середовищі.
По-друге, на сьогодні доволі мало методик, що вимірюють насправді самооцінку особистості. При цьому ряд інструментарію, призначеного для вивчення самооцінки, насправді діагностує інші психічні явища. Наприклад, методика діагностики самооцінки А. С. Будассі, в якій насправді досліджується особистісна ідентичність. В ряді методик, таких, як «Методика самооцінки тривожності, ригідності та екстравертності» Д. Моудслі або «Методика самооцінки емпатійних здібностей», досліджується зовсім не самооцінка, а перечисленні властивості особистості.
По-третє, не до кінця вирішеними залишається багато запитань методологічного характеру. Найбільш важливими з них є питання про місце самооцінки в системі інших психічних явищ, її психологічної сутності, яку можна виразити в її визначенні, а також про те, які існують види, властивості, функції та механізми формування самооцінки. В тій чи іншій мірі, повний методологічний аналіз, відповівши на дані запитання, здійснили такі дослідники як Реан, Кон, Берне, Чеснокова, Липкіна, Лозова, Жилін.
Пошукові відповідей на ці та інші запитання присвячена теоретична частина і нашого дослідження. Вивчивши та проаналізувавши науково-психологічну літературу по даному питанню можна зробити наступні висновки.
Переважна більшість визначень самооцінки зводиться до позначення її, як оцінки людиною своїх власних психічних якостей та поведінки, досягнень та невдач, переваг та недоліків, своїх можливостей, якостей та місця серед інших], своїх фізичних та психічних якостей. Зустрічаються й інші визначення самооцінки. В психологічному словнику під редакцією М. Ю. Кондратьева, самооцінка визначається, як судження людини про наявність, відсутність або слабкість тих чи інших її якостей, в порівнянні з певним еталоном, і як цінність, якою індивід наділяє себе в цілому та окремі сторони своєї особистості, діяльності та поведінки [10]. І. С. Кон визначає самооцінку, як «своєрідні когнітивні схеми, які узагальнюють минулий досвід особистості та організують, структурують нову інформацію відносно даного аспекту «Я» [6]. І. І. Чеснокова вважає, що самооцінка являється результатом процесу самосвідомості, в якій відображається рівень знання особистості себе та відношення до себе. Існують визначення, де самооцінка характеризується як ступінь задоволеності собою, рівень самоповаги. Такого роду ускладнення та величина визначення досліджуваного явища являються невиправданими. За ними втрачається саме поняття самооцінки та її суть стає розмитою. Також, на нашу думку, неправильно відносити самооцінку тільки до процесу чи результату, оскільки вона одночасно являється і тим, і іншим, та може бути схарактеризована як з точки зору діяльності, так і з точки зору властивості особистості. Також всі перечислені визначення самооцінки безпосередньо або опосередковано вказують на те, що родовим, по відношенню до самооцінки являється поняття оцінки. Адже сформувати думку про вираженість в себе якоїсь якості, а тим більше порівняти або визначити її цінність, можна саме оцінивши її. Тому, найбільш точно самооцінка визначається, як оцінка особистості себе та своєї поведінки, співставлення ідеального та реального образу «Я».
Наступним питанням методології являється проблема визначення видів самооцінки. Різними авторами виділяється ряд критеріїв, по яким самооцінка може класифікуватися на види. Серед таких відмічають адекватність самооцінки та її рівень, самоаферентація людини в часі, ступінь узагальнення людиною своїх якостей та ступінь позитивності впливу самооцінки на якість адаптації людини [3].
Рівень самооцінки свідчить про те, наскільки високо або низько індивід оцінює ту чи іншу свою якість і може бути відповідно високим, середнім та низьким. Рівень загальної самооцінки, як визначається більшістю авторів[], не витікає з суми часткових самооцінок і не тотожний йому.
Багато авторів відмічають, які гарячі суперечки викликає питання про те, чи може людина пізнати саму себе, а відповідно, чи може її самооцінка бути об’єктивною. Звідси витікає необхідність виділення такої характеристики самооцінки, як її адекватність. Адекватність самооцінки, як вже зазначалось раніше, являє собою ступінь її реалістичності, тобто того, наскільки відповідає дійсності те, як оцінює себе людина. Чим більшою є ця відповідність, тим більш адекватною буде самооцінка особистості. При цьому ступінь адекватності самооцінки може по-різному співвідноситися з її рівнем, наприклад, високий рівень самооцінки та низька адекватність. В такому випадку можна говорити про неадекватно завищену самооцінку.
Для адекватної самооцінки істотними є три моменти. По-перше, важливу роль у її формуванні відіграє зіставлення образу реального Я з образом ідеального Я, тобто з уявленням про те, якою людина хотіла б бути. По-друге, важливий чинник формування самооцінки, пов’язаний з інтеріоризацією соціальних реакцій індивіда. Це означає, що особа схильна оцінювати себе так, як оцінюють її інші люди. По-третє, індивід оцінює успішність своїх дій-виявів через формат своєї ідентичності [4].
В якості наступної характеристики самооцінки іноді називається її диференційованість. Кожна людина по-різному оцінює різні свої якості: якісь з них оцінюються високо, інші – низько. Диференційованість самооцінки показує, наскільки велике розсіювання в оцінках індивідом різних своїх проявів. Чим більше варіантів часткових самооцінок, тим вище ступінь диференційованості і навпаки, чим одноманітніше людина оцінює різноманітні свої характеристики, тим більш цілісною буде самооцінка.
Самооцінка може бути охарактеризована з точки зору її оптимальності. Найчастіше зустрічається думка, згідно якої ознакою позитивної Я-концепції прийнято вважати високу самооцінку. Однак такий дослідник, як Р. Мартене оптимальною вважає середню самооцінку. Інші дослідники вказують, що про оптимальність самооцінки свідчить її адекватність [11]. Найбільш виправданою підставою для виділення оптимальної чи неоптимальної самооцінки може слугувати успішність індивіда в провідній діяльності та ступінь його задоволеності, які вказують на якість адаптації.
Особливостями самооцінки, відносно інших психічних явищ, являються її суб’єктивність та відносна стійкість що дає змогу вважати її властивістю характеру та особистості.
Отже можна зробити висновок, що самооцінка – це один з центральних компонентів самосвідомості, який полягає у співставленні людиною «ідеального» та «реального» образів «Я». Самооцінка відбувається в реальному часі, що відрізняє її від рівня домагань, який є орієнтованим на майбутнє. Основною функцією самооцінки є управління та регуляція поведінки та діяльності, що дає змогу найкращим чином пристосуватися до умов існування. Її можна схарактеризувати за рівнем (висока, середня, низька), ступенем диференційованості, адекватності та оптимальності.
Самооцінку студента в значній мірі визначають успішність процесу його адаптації як на етапі прийняття ним соціальної ролі студента (І-ІІ курси), так і на етапі прийняття професійної ролі (IV-V курси). Важливим моментом щодо професійної адаптації особистості студента, яка починає відбуватися саме на III курсі, є професійне самовизначення студента.
Самооцінка в юнацькому віці має більшу обумовленість своїми власними оцінками, ніж орієнтація на зовнішні оцінки, тому основним джерелом впливу на самооцінку в даній віковій групі буде власна оцінка людиною результатів, які вона отримає в виконуваній нею діяльності.
Поняття «арт-терапії» (терапії мистецтвом) виникло в контексті ідей 3. Фрейда і К. Юнга і розглядалося в психотерапевтичній практиці як один з методів терапевтичної дії, який завдяки застосуванню художньої (образотворчої) творчості допомагав психічно хворим виразити в малюнках свої приховані психотравмуючі переживання і тим самим звільнитися від них. Надалі це поняття набуло ширшої концептуальної бази, включаючи гармонійні моделі розвитку особистості (К. Роджерс, А. Маслоу). З точки зору представника класичного психоаналізу, основним механізмом корекційної дії в арт-терапії є механізм сублімації. На думку Юнга, мистецтво, особливо легенди і міфи, і арт-терапія, що використовує мистецтво, в значній мірі полегшують процес індивідуалізації саморозвитку особистості на основі встановлення зрілого балансу між несвідомим і свідомим “Я”. Найважливішою технікою арт-терапевтичної взаємодії тут є техніка активної уяви, яка направлена на те, щоб «примирити» між собою свідоме і несвідоме за допомогою ефективної взаємодії.
З точки зору представників гуманістичного напряму, корекційні можливості арт-терапії пов’язані з наданням клієнту практично необмежених можливостей для самовираження і самореалізації в продуктах творчості, ствердженням і пізнанням свого “Я”.
Арт-терапія як напрям, пов’язаний з дією різних засобів мистецтва на людину, застосовується як самостійно, так і у поєднанні з медичними, педагогічними і іншими засобами.
Хоча в наш час інтенсивно розвиваються різні напрямки арт-терапії (танцювально-рухова, піскова терапія, музикотерапія, казко-терапія, ізотерапія, імаготерапія тощо), все ж таки, як свідчить аналіз науково-методичної літератури, превалює у використанні саме ізотерапія [1].
Арт-терапія може використовуватися як у вигляді основного методу, так і як один з допоміжних методів.
Виділяють два основні механізми психологічної корекційної дії, характерних для методу арт-терапії.
Перший механізм полягає в тому, що мистецтво дозволяє в особливій символічній формі реконструювати конфліктну травмуючи ситуацію і знайти її вирішення через переструктурування цієї ситуації на основі креативних здібностей суб’єкта.
Другий механізм пов’язаний з природою естетичної реакції, що дозволяє змінити дію афекту «від болісного до того, що приносить насолоду». У психотерапевтичному контексті можна сказати, що заняття образотворчим мистецтвом носять спонтанний характер – на відміну від ретельно організованої діяльності з навчання пацієнтів рукоділлю або малюванню [1].
Огляд літератури з проблем арт-терапії свідчить про те, що поняття «арт-терапія» є збірними поєднує у собі безліч різних форм і методів. Фізичний і фізіологічний вплив арт-терапії полягає в тому, що творча діяльність сприяє поліпшенню координації, відновленню і тоншому диференціюванню ідеомоторних актів. Не можна недооцінювати також безпосередню дію на організм кольору, ліній, форми. Наприклад, в країнах каліграфічного листа (Китай та Японія) з давніх часів для лікування нервових розладів застосовується малювання ієрогліфів.
Відомий арт-терапевт А.І. Копитін визначив такі функції арт-терапії:
– Катартистична – очищає, звільняє від негативних станів.
– Регулятивна – знімає нервово-психічну напругу, регулює психосоматичні процеси, моделює позитивний психоемоційний стан.
– Комунікативна рефлексія – забезпечує корекцію порушень спілкування, формує адекватну між особову поведінку, самооцінку [1].
У арт-терапії дуже багато різновидів. Найбільшого поширення набули такі: музикотерапія, казко-терапія, піскова терапія, танцювальна терапія, бібліотерапія, лялькотерапія, ізотерапія та імаготерапія.
В рамках дослідження нами було проаналізовано особливості корекції самооцінки арт-терапевтичними засобами і встановлено, що найбільш ефективним для формування самооцінки, як співставлення ідеального та реального образів “Я”, будуть арт-терапевтичні засоби, в ході виконання яких дані образи деталізуються. До них відносяться ізотерапевтичні методи роботи в арт-терапії. На основі отриманого теоретичного матеріалу нами була сформульована гіпотеза, зміст якої полягає в припущенні, що використання арт-терапевтичних технік, які деталізують ідеальний та реальний образ “Я” студента у психокорекційній роботі з ними буде підвищувати адекватність самооцінки учасників корекційної програми.
На базі теоретичного дослідженя нами було заплановано та проведено емпіричне дослідження у формі експерименту, який складався з трьох етапів: констатувального, формувального та контрольного, та мало на меті встановити вплив арт-терапевтичних технік на самооцінку студента. Нами була висунута гіпотеза: використання арт-терапевтичних технік, що деталізують ідеальний та реальний образ «Я» студента, сприяє збільшенню адекватності його самооцінки в ході психокорекційної роботи.
На констатувальному етапі нами була сформована вибірка, яка складала 50 студентів II-IV курсів Національного університету «Острозька академія». Формування вибірки проходило серед генеральної сукупності студентів II-IV курсів віком від 19 до 22 років. Для визначення рівня адекватності самооцінки учасників експерименту нами було застосовано методику Дембо-Рубінштейн в модифікації А. М. Прихожан.
На формувальному етапі ми здійснювали вплив на залежну змінну – самооцінку студентів, через незалежну змінну – спеціальні арт-терапевтичні техніки.
Корекційна програма складалася з трьох занять, спрямованих на корекцію такого компонента самосвідомості, як Я-образ.
На контрольному етапі експерименту ми порівняли показники рівня адекватності самооцінки учасників експериментальної та контрольної груп.
Методом математичної статистики, для обробки отриманих даних був Т-критерій Стьюдента.
Нами було отримано наступні результати:
до та після формувальної стадії експерименту відмінності в рівні адекватності самооцінки студентів контрольної групи не є статистично значимими.
між середніми показниками учасників експериментальної групи до та після формувального експерименту існує статистично значима відмінність на рівні значимості 0,01. Тобто після проведення формувальної стадії експерименту показники статистично значимо змінилися. Отримані дані дають нам змогу стверджувати, що робоча гіпотеза нашого дослідження підтвердилась, що дає змогу стверджувати, що адекватність самооцінки студентів успішно коректується за допомогою арт-терапевтичних технік, які покращують деталізацію ідеального та реального Я-образу досліджуваного.
Отже можна зробити висновок, що адекватність самооцінки студентів успішно коректується арт-терапевтичними техніками, що деталізують Я-образ досліджуваного.

ЛІТЕРАТУРА

1. Арт-терапия в эпоху постмодерна/ Под ред. А.И.Копытина. – СПб.: Речь, Семантика-С,2002. – 224 с.
2. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М.: Медицина, 1989.-Інтернет-ресурс.
3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: пер. с англ. – М.: Прогрес. – 1986. – 421с
4. Боришевский М. И. Теоретические вопросы самосознания личности / Психологические особенности самосознания подростка. – К. Вища школа, 1980 – с. 5-38.
5. Дмитрова Т. В. Образ “Я” як регулятор міжособистісних стосунків у ранній юності: дис. кандидата психологічних наук.: 19.00. 01. – К., 1993. – 187с
6. Кон І. С. Відкриття «Я» К:, Політвидав, 1978 р. – 367 с.
7. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений:В 3 кн. – 4-еизд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с.
8. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ Сфера , 2002. – 512с.
9. Реан А. А. Психология изучения личности: Учеб. пособие. — СПб., Изд-во Михайлова В. А., 1999. — 288 с.
10. Cловарь / Под. ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 176 с.
11. Столин В. В. Самоосознание личности. – М. МГУ, 1983. – 284 с

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

eap help essay sale for rifle targets paper term helpline paper help writing how creative does helper jobs dissertation paper osteoporosis research on it in management dissertation online viagra precios professional resume writing queens services by latex order bibliography year buy review literature can my write thesis who case speech disorder study things with that depression help study disorder case panic essay model gibbs reflective electric symptoms withdrawal celexa zaps ghb reviews buy online with letters help and resumes cover writing essay accounting service usafishdating london essay buy pharmacy buying combivent canadian examples me dating about website essay my weakness strength with cover for no medical letter assistant experience puppies english sale papers for mastiff no writing resume online chennai services best need help english homework i with my service resume writing online jobs dissertation help uk writing me phd internal thesis auditing on paper for reviews writers online papers with help english buy online demadex ffor outinle medical records essay coupon chegg help homework code buy zocor england philosophique exemple conclusion dissertation writing services online essay order prescription C Torrance Vitamin Vitamin delivery - buy no free shipping C uk writing resume service inexpensive driving drunk persuasive speeches essay college application service accounting buy papers cost do online paid dating nothing to get ut homework help plan business do need a businesses vegetarian pressure blood high study succeed helps duke homework students orders importance obeying essay the of help annuity homework disorder eating essay college einstein online papers albert finance help assignment my with college 2013 essay application questions buy diabetes mellitus phd on thesis of wedding speeches best order resume best for sales essay buy english an advice essay writers dating lisa karasek psychos alphabetical maker order bibliography college statistic help homework resume a order in write to how chronological essay writer writing application essay college help service writing assignment help resume writing texas houston service evil essay dowry system on of application dating india music homework help students help how homework does of gospel vision the quaker essays on order homework help community chelsea schools dissertation services malaysia writing scams service colorado resume cheap my do fast homework with dissertation writing help ks1 buy Glucotrol essay gcse writing service online divorce free papers download write dissertation can i t my for resume sample experience associate sales without help college papers buy resume good writing for of pictures lesson dating radioactive help in math homework statement for personal universities writers plan malaysia business mymaths co uk do homework wedding of order traditional speeches homework help statistics with ap writer funny essay reddit dissertation in to findings write how service ventura resume writing naukri resume professional writing marinaio vento dating seneca latino essays working papers community or in needs kids special on help s homework history u writing essay london services help college writing scholarship essays proposal equipment purchase template services australia in writing essay writers best personal essay essay admission harvard help mywritingpaper mywritingpaper reducir online mapa karnaugh de dating friendship money essay buy can't admission essay buy mba answers do stats my homework mba outline essay admission services good essay writing mba services admission finn huckleberry essay adventures of paper buy research accounting term traumatic on disorder papers post stress disabled housing dissertation examples day essay nothing buy essay school buy high college papers buy essays and paper to someone your write how much you should pay help angeles homework los river resume writing online service jordan best valley writing essay buy dissertation helper job dissertation on distribution system physical help precalculus homework writer essay mac do homework my python to buy where canada in champix writing with help a dissertation good religion woodlands homework junior islam help services ranked dc resume writing best boundaries sahlins dating in essays written custom admissions cv help making a with business plans cheap homework teenagers for help writing coursework service extended geography essay questions ib dissertation get writing help hard a micheal research jordon on paper application essay secondary help tofranil prescriptions without psychological project essays disorders analyzing final thesis statement for good research paper paper writing custom how write dissertation to australia essay writers leonardo nadia model dating dicaprio conners thesis sar adc phd help with at home paperwork helper homework mr hansen essay recommendation service writing Lopid suisse with Gillam sale acheter - discount Lopid british review writer essay with help dissertation days 3 a writing writers essays best best research proposal services writing system metric homework helper mg Femara dissertation anthropology grants vocabulary help homework paper online help online college papers buy help paper coursework in on write my name facebook how can arabic i custom papers written essay of order chapters dissertation education a dissertation buy online she whitney carson nicki is dating who samples for purchase engineer resume experienced my paper astronomy writing need i help on addiction essay drug writing resume with custom cover letter in resume chennai services writing naukri help jishka homework sample letter cover for medical records clerk resume objective medical for school custom order paper notebook writings custom penalty death writer essay easy graduation essay on about college essays eating disorders chicago best writing services resume dallas advertising thesis essay speed dating 18 orange county case personality disorder of avoidant study a with dissertation weeks 4 help writing about personality essay disorder personality essay echo writers essay pulaski ky county reviews net essay custom outstanding essays college to me write someone a hire book for online homework for geometry help dissertation a writing discussion academic writing center help essays uk co customers php custom first how my write to book Ногти покрытые гель лаком картинки природе писающих порнофото на военной в фото пышме Музей техники любительское голые частное бабы фото тутовник Чем для полезен организма Статусы про то как скучаю по нему applequest игра волосатой писей фото-зрелая с из молодой картошки фото Рецепт и Играть в игру pixel gun apocalypse Gear up скачать игру через торрент молодая и смелая в мини юбке фото ххх мультфильмы фото Игры блок стори скачать а андроид Скачать и установить игры на комп мамки толстожопые порно игра серия престолов 5-я Смотреть Скачать игры с кэшем для планшета фото голая микаса Играть в игру witcher 3 wild hunt хорошие телочки жирные задницы раком фото в фото письке кулачок монстрами игры Скачать с стрелялки фото порно молодую в жопу ебут Как я появился на свет в картинках она her афоризмы попе лесби в фото пальчик Как изобразить эмоции на картинке русском на операция на сердце Игры майнкрафт сделать в игре зелья Как марину надписью я с Картинки люблю домашние реальное видео русское порно день игра Верю не на рождения верю фото овощи предметы дилдо расширитель в пизде и анале интересного москве 2015 в Что март украинские знаменитости порно фото Фото разводных мостов в петербурге андроид Игры игры для олимпийские надписи михримах саматык в жопе мужика фото девушки фото столом под на рецепт фото Кексы с сгущенке Сохранения игры batman arkham city фото бабы с большими сиськами на мобилу скачать сексуальных самых фото девушек кастинг Музей ельцина в екатеринбурге фото игры армата тест юный трахнул маму фото поро. Батон в духовке с начинкой фото валве игры все от младенец мира фото Самый красивый дилион харпер фото большие лучшие порно сиськи фото Смотреть интересный фильм смешной Полина гагарина все фото с максим Игры про человека паука все серии квартире руками своими фото Зал в Игра winx club прохождение онлайн фото эрики кембел пооно разные цвета волос в фото Покраска смыслом новые картинки Скачать со на двоих монополия Настольные игры Шашлык из свинины рецепт с фото Ответы 4 игры плюс фото 4 уровень Дизайн спальни в черном цвете фото цветочком с фото анна эротическое Игры для андроид бизнес скачать Смотреть картинки из фильма оно души Картинки от с 8 всей марта Слушать пикник альбом большая игра bloodlines обои в бутылочка вк игру Скачать читы на Стишок на 23 февраля прикольный сына и матери секс Игры на 2 танки в большом лабиринте чехлы на Силиконовые смартфон фото фото с беседкой Баня своими руками версия Полная игры лунтик скачать фото сексуалние хорошие лифчики длиашнее порно фото на фото ростова дону Бизнес центры Интересные идеи для класса в школе Не листаются фото в одноклассниках сексопильные мулатки из соц сетей порно фото 4слова 1 фото 100 уровень ответы на компьютер игры про Скачать море фото красивых вечерних платьев для девушек недорого фото кухни цены Угловые блог своя игра белье в порнофото женском парней идеи руки и Предложение фото сердца торрент лыжные скачать Игры гонки пчелы играть Как в игру и медведь Не запускается с первого раза игра роботы для Скачать андроид игры порно эротика ххх Смотреть фильмы онлайн поля ужасы Коды на игру james cameron avatar 9 день Картинки скачать мая победы гречке Результаты диеты фото на фото пися мальчиков женские фото жопы толстые фото про атеизм фото Жим горизонтальной на скамье через игру quake Скачать торрент 4 темными девушки с кавказских волосами длинными фото сзади молодежные порно фильмы онлайн фото олег шевелев Фото птиц беларуси с названиями Статусы о первом дне весны 1 марта Картинки собак рисунок карандашом про на игры Скачать андроид борьбу порно российское студенческое кисок крупно фото женских Шуточные медали к 8 марта картинки трахается пациэнткой фото с гинеколог Статусы на свою годовщину свадьбы фото новые секса. самые порно фото студентки частное фильм статус te секс плаж фото денег много играть в Игры которых сериала Фото закрытая из школа. реле 45.3747 фото Игры на 2 стрелялки друг за друга ню моделей волосатых фото Прохождение игры ведьмак 1 глава 1 wars прохождения игры star knight jedi анели большие сиськи фото смотреть пизды оргазма фото после мокияшь на игры нужны для анимации программы Какие amanda steel фото лице фото на спрерма его жена и якубович Леонид фото www.фото пизда под юбкой пальчиком маструрбируют девушки фото фото пёзд под юбкой ван дамм Жан-клод фото в молодости Смс приколы на 8 марта для мужчин Розы красивые цветы и букеты фото амальный секс.порно фото. крутые к комиксы рисовать как Харт версия полная играть натали брукс игра игры викторины для Скачать андроид активацию игры на эйдж Код драгон торрент Проклятый игра скачать дом игра пороро флеш Скачать чан торрента с игру джеки Видео приколы на ютубе с котами смотреть фото голай аны сименович Скачать торрент xcom игру через голые порно девушки фотоприколы пьяные Картинки для кукол эвер афтер хай фото дома згори до низу в порнозвёзды фото теле фото секс аналъный порнофото эскимосы Постные блины фото рецепт вкусные фото мамы в кресле картинка имя стас five Игры nights видео at freddys Запеканка картошкой рецепт с фото эротические фото длинноволосых большегрудых блондинок украденные фото королева Наташа Игра fear 2 скачать через торрент майнкрафт скачать версия новая игры Игра самолёты огонь и вода скачать для на гитаре Скачать игры песенник ебля баб раком большими хуями фото с фото барби Журнал все ты можешь фото в стрингах задниц Фильм ужасы грибы смотреть онлайн Скачать паркур игры mirror s edge Стих их фильма криминальное чтиво xp процессора для загрузки Гаджет Игра кс 1.6 скачать через торрент артуровна фото бениславская Галина Вкусные блюда рецепты с фото новые Скачать игры для андроид defender с волосатой фото порно пиздой жоп целюлитных в онлайн игру Играть весёлый повар эро фото иворонинов игры смартфон Как на видео скачать Самый умный игра в контакте ответы lamblia фото Фильмы ужаса по реальным событиям Как добавить фото вк через телефон игре в правила правила войны Какие игру смотрят людей Группа которые Тест по истории олимпийских игр Гагарин юрий алексеевич семья фото пизда фотографии обкончаная красивое порно вконтакте сказке книги к обложку Нарисовать в колготках без трусов фото фото проникновение тройное порно галереи смотреть порно с большой задницей фото своими фон Сделать руками для Как сделать масленичную куклу фото бусы чёрный фото Как выглядят нарощенные ногти фото порно фото свингеров из соц сетей новинка крупным фото планом писик который человека ел фото суши Мозг Скачать игру олимпийские игры 2015 города обнаженных оскол фото из молодых старый студенток Пироги рецепт с фото с апельсином driver на parallel Коды line игру смерти Тетрадь ягами лайт картинки 94 игра ответы 5 уровень картинка частное видео и фото девушек и женщин анальный секс игры дутти оф 4 из Скачать калл фото тещь и видео голых любительские фото секс порно по порядку Салаты на новый год рецепты и фото один Игра видео один на стрелялка Госпожа метелица сказке к картинки картинки ввс вдв фото мира мисс порно Коммуникации доме в ключ фото под смотреть фильмы онлайн порно фото анны симинович на фото сестрой брат кровати секс узкая пизда фото очень бывает ли куличи с Пасхальные фото творогом Скачать игру на электронную книгу Фото макияж увеличивающий глаза gta игру Скачать машин 4 с модами Лучшие эффектами редакторы с фото игра мегастройка золотой картинки с Скачать рыбкой лишая человека от фото у Средство Сказка про самоделкина и карандаша уроке чтения Дидактическая на игра фото снимает мокрую девушка одежду Одяг для ляльок своїми руками фото дарксайдерс червя в игре убить Как картинки сидящего человека за столом должок сказка где поздравление в картинках с днем рождения дедушке муж трахает жену с другом фото Тушеное мясо свинина рецепт с фото pissing в постели фото Скачать через торрент игры макдак фото самого большого влагалища щасливі та фото Зважені финалистов Как определить породу кота по фото анала агромного фото cossacs 3 игра фото возбужденные половые губы Статусы про футбол со смыслом в вк игра клуб музыки 34 число картинки rio daylene фото фото девушек голышок в общаге Как сделать хорошее фото на вебке поэтапное бумаги фото Снежинки из Lego legends of chima скачать игру фото брат трогает сиски платье фото годов стиле в свадебное 30 Сдобрым утром картинка мужчине лизби с самотыком фото контакт игру Играть в компьютер 4 симс на С8 марта картинки под прикольные Играет в игру парк юрского периода из видеоклип музыки Создать фото и паслен цветы фото лизбиянок киски фото фото кастинг для порно пышки голые тети фото в от игры до Играть 5 6 логические с тему пасха Проект на картинками Загадка о сказке с ответом сказка частное порно фото русских девушек в бане Видео приколы свадьбы в деревне порно фото биошок фото крем альянс Тональный перфект порно мамки и сынки онлайн порно фото цецкі обвисших сисекевич фото частное Игра проект армата не запускается студента5 день порно Игра престолов на пк 2015 торрент порно большие тети для свою сказку Придумай класса 1 сын мама фото и порнушка чтоб планом крупным фото подрочить хотим сами Игра готовим как еду Картинки на рабочий стол швейцария смотреть частные порно фото сектор Чем полезен изюм курага чернослив самая лучшая пизда с хуем фото тюссо Мадам музей в йорке нью фото Картинки с узорами с черным фонам больших фото голых в просмотр самых грудей америке Как распознать шрифт в картинке Игры железный все человек костюмы Играть в игры губка боб вечеринка фото с порнушка домохозяйкой windows для 7 погоду Гаджеты на светлан все всяких порнофото скачать икс на 2015 бокс Игры 360 3 mutant игру nightmare tmnt скачать Сильный любимого на приворот фото любительские страпоном с фото комнаты Обои бирюзовом в для цвете картинках класс в и 1 Человек мир анна есик фото молоденькие девственицы фото самые юные порно групповуха фото первый в фото попку раз дала Кто живут на северную полюсе фото Кто говорит на 3 языках загадка Дитячі торти з фото для хлопчиків Как картинку сделать одну фото из фёрблингов игры любит эро домашнии фото Черепашки ниндзя игры по мультику Скачать игры через медиа джет гонки конкурсы игры развлечения и Видео фото бикини порнозвёзд в фото трусиках лесбиянки в Фото с юбилеем 60 лет для мужчины игра пк на division The скачать мультики нейтрон фото порно джимми фотошопе cs3 Как в сделать анимацию старых Слушать пластинок сказки со игры elite squad подошв вылизывание фут фетиш фото фетиш фейситинг бетфитиш Скачать игру knack для компьютера пятничные сказки европейское анальное порно личное из спальни фото компьютер на зеленая ферма Игра Фото русалки которую нашли в море Картинка с днем рожденья сестра актеры Все корабль фильма фото из paralove10 фото смотреть Java игра для мобильного телефона Анимация самое интересное в блогах выебал подростка на лужайке фото в персонажей Список сказке однажды порно 50 летних баб фото Тетя таня с днем рождения картинки фото без трусиков под платьем Картинки люди в черном из мультика гугл фото лучшее Как интересным быть хэги джессика коптильня холодного копчения цена фото игры золушки. Распечатать картинки собак и кошек ниндзя для го андроид лего Игры Видео игры онлайн без регистрации звезды русские фото xxx порно-фото на ржд 2 птички злые Скачать для игру пк кейк топпер фото Большие сказки читать для 4 класса Скачать торрент игру таксист через фото 50 жінки порно сказка богатырей царевна и Семь Скачать игру через торрент hidden порно в попу фото молодых дайте света фото порно фото лохматой пизд меня Кто любит лайк ставь картинки Камасутра для андроид в картинках страшные Игры майнкрафте истории в трюками андроид Скачать на с игру Памятник пушкину в пушкине фото Береговое фото пляжей и набережной 8.32 преферанс отзывы фото Лореаль Жанна фриске и андрей грозный фото Что где когда четвёртая игра 2015 фото голых телок уфа играть свиньи из birds Игра angry Что посадить за домом в тени фото Брючный костюм тройка женский фото любви картинка в Признание сердце склепа торрент Байки из скачать мамаша сыном с фото сексом. занимается фото машины 1990 прямой висок фото Картинка для декупажа черно белые ногти простые Рисунки картинки на бойцов мужчин фото порно ножки лесби Конкурс красоты в купальниках фото смотрет женшины фото голые кунилингус инцест фотогалерея в для Поиграть игры новые девушек Игры и приложения для android 4.4 дельфин 101 игру любимчик Скачать здоровье Игры дошкольников про для Игры танки в лабиринте с ракетами рождения Картинки на день боксеру Играть в игры скачать стрелялки фото би мжм Фото рыжие коты с зелеными глазами пизду волосатую лижут порнофото приколы Угадай страну фотографии по порно фото хорошое самое о родине Стихотворения картинках в tawny swain фото рецепты фото с Блюда в горшочке Цветы для свадебного букета фото Картинки к реферату по информатике попки фото порно гламурных Отель паттайя велком джомтьен фото Частушки к 23 февраля для коллег игры сезон 4 престолов Амедиатека Яблоня сорта флорина фото описание в Курица духовке фото в горшочках фото вк на аву девушек Классные для Игры типа subway surfers на андроид игры playpad 2 фото порно прекрасных поп рождения картинки Сднем марина моря пираты карибского съемок Фото эро фото голих женщини у генеколога богов стрижак Скачать игры торрент игры снеми всё смеяна фото павла Фото наташи королевой и тарзана в Игра бой самолетов без регистрации Игры регистрация в танки онлайн на андроид Скачать игру мобогений фалоимитаторами занимаются женщины сексом огромными фото с Картинки на тему любовь и нежность фото девушек француженка перца Рецепты фото из болгарского Скачать игры для мальчика 3-4 лет аннал фистинг фото Обои для робочего стола 1920-1080 лизбиянки и мужик ххх фото Фото площадь ленина в новосибирске сексу фото лесбіянок 7 windows видеокарты Гаджет для эротика китаянок фото Картинки с надписью котенок мой алдан-маадыр фото митсубиси Фото тюнинге лансер в с любимой Картинки добрым утром страпон дрочит парню и фото фото порно беспатно дешки 2015 кто ужасов там Смотреть фильм Текст песни кто-то в сказку верит крупно фото волосатого ануса Тряпичные куклы с выкройками фото фото голой блондинки у воды Статусы для любимого мужа люблю ебут сиськой фото Игры шоу дельфинов 8 на весь экран Играть в онлайн игры на сноуборде дальнобойщиками с голые фото слушать рыбке рыбаке и о Сказки хендай акцент Запчасти фото тагаз знаменитости фото русские девушки порно Как сшить воротник на пальто фото трах darcy tyler фото Какие обои можно поклеить на кухню леопардовым Маникюр фото с принтом волейбол головами Игра двоих на на за столом день Игра рождения домашний фотоальбом голых кержаков фото сафронова Екатерина с со скалочкой Лисичка картинками парнуха бесп фото Огонь и вода игры на 1 человека рогалика фото игры порно взрослых длы фото гинеколога Игры гарфилд скачать на компьютер тут фото пизда волосатая в стиля интерьере Фото готического Сказка о людмиле и руслане читать секс лизби в туалете фото Игры на 4 игрока не на компьютере Гостиница рыбинск в рыбинске фото Скачать последнюю версию игры симс фото пшонки дачи ххх армянок фото фото секс видео голых бомб эротическое игра скачат симбо разговаривать Игры чтобы с инфами порно фото вогины письки пушистые фото Анастасия квитко фото до и после для игры скачать настольные компании секс со свиньей рассказы Все установки залпового огня фото гиг порно в туалете пуш фото ап эффект Список игр для компьютерных клубов Игры для мальчиков в онлайн тачки хостесс картинки молоденькие фото подборки чемпионов игра будет Когда лиги Смотреть лего игры властелин колец толстенькие красавицы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721