Особливості психокорекції самооцінки студента засобами арт-терапії

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В даній статті здійснюється теоретичний аналіз поняття самооцінки, розглядаються особливості її корекції за допомогою арт-терапевтичних засобів, зокрема у студентському віці.

Ключові слова: самооцінка, психокорекція, арт-терапія.
Аннотация: В данной статье осуществляется теоретический анализ понятия самооценки, рассматриваются особенности её коррекции с помощью арт-терапевтических средств, в частности в студенческом возрасте.
Ключевые слова: самооценка, психокоррекция, арт-терапия.
Summary: This paper is a theoretical analysis of the concept of self-esteem, the features of its correction by means of art therapy, particularly in the student’s age.
Key words: self-esteem, correction, art therapy.


Актуальність теми. Останнім часом питання дослідження самосвідомості людини, зокрема самооцінки, як її компоненту набувають дуже широкого розповсюдження у психологічній літературі. Сучасне суспільство цікавиться новими шляхами розширення своєї самосвідомості, формуванням більш ефективних засобів саморозвитку та самоактуалізації окремих його членів. Самооцінка людини, як вагомий регулятор суспільного та особистого життя індивіда має величезний вплив на якість людського життя, ефективність виконуваної людиною діяльності. Вибір теми даної роботи обумовлений тим, що в теперішній час на сучасному етапі розвитку вищої школи однією з актуальних проблем є проблема самооцінки студентської молоді, зокрема, в їх навчальній діяльності. Проблема самооцінки розглядалась багатьма авторами в руслі філософських, соціально-психологічних та психологічних досліджень. ЇЇ досліджували такі відомі вчені як: І.С. Кон, К. Роджерс, С. В. Жилін, Г. В. Лозова. Незважаючи на велику кількість досліджень, їх результати є доволі несистематизованими та суперечливими, а дослідження самооцінки такої соціальної групи, як студенство, в більшості випадків обмежується лише встановленням зв’язків між рівнем самооцінки та іншими особистісними характеристиками. Загалом проблема особливості корекції самооцінки та дослідження можливостей даного процесу в студентів, зокрема арт-терапевтичними засобами, досі залишається мало розробленою що й обумовило необхідність написання даної роботи.
Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному та експериментальному з’ясуванні особливостей використання арт-терапевтичних засобів для корекції самооцінки.
Предмет: особливості корекції самооцінки студента арт-терапевтичними засобами.
Мета: Дослідити на теоретичному та практичному рівні вплив арт-терапевтичних психокорекційних засобів на самооцінку студента, та визначити їх особливості.
Серед різноманіття проблем, що досліджуються сучасною психологією, все більше уваги приділяється питанням, пов’язаним з самосвідомістю особистості. Це цікаве явище людської психіки здавна приваблювало дослідників. Історія його вивчення бере свій початок з розвитку психології як науки. Однак, навіть задовго до того, питання власного «Я» людини активно вивчалась в рамках філософії. Загалом, дана проблема хвилювала людство з тих пір, коли людина усвідомила себе і в неї з’явилось відчуття власного «Я».
Таким чином, поняття самосвідомості особистості стоїть в ряду з найбільш важливими та давно досліджуваними психічними явищами, і психологія добилась значних успіхів в його дослідженні. Однак, існує достатньо проблем, пов’язаних з дослідженням самосвідомості та самооцінки особистості, як її афективного компоненту, в більшості своїй, методологічного характеру. Це пов’язано, як відмічають такі видатні дослідники в цій галузі як: І.С. Кон, А. Н. Леонтьєв, А. Г. Спиркін, з тим, що людське «Я» вперто уникає науково-психологічного аналізу, не даючи, тим самим, впритул наблизитись до нього для детального вивчення.
Одним з важливих аспектів самосвідомості особистості являється її самооцінка. Вивченням даної області психології займались багато дослідників, як вітчизняних, так і зарубіжних. Серед них, перш за все, варто відмітити роботи Р. Бернса, І. С. Кона, А. І. Липкіної, Г. В. Лозової, С. М. Петрової, К. Роджерса, Т. Шибутані.
В літературі часто можна зустріти думку, що самооцінка являється своєрідним центром чи «ядром» самосвідомості, а також особистості загалом [9].
Вона охоплює всі сторони життєдіяльності людини на всіх етапах формування та розвитку особистості. Традиційно вважається, що самооцінка являє собою оцінювання людиною себе, своїх біологічних, психологічних та соціальних характеристик.
Безсумнівною вважається величезна роль самооцінки в регуляції поведінки та забезпеченні найкращої адаптації людини до життя. Однак, на сьогоднішній день в психологічній науці існує ряд доволі важливих теоретичних та практичних проблем, що залишаються невирішеними.
По-перше, це величезна «розпорошеність» досліджуваної проблеми. Існує велике різноманіття експериментальних даних, але вони важко піддаються систематизації, оскільки багато з них протирічать один-одному. В ряді випадків це може бути пояснено недосконалістю діагностичних процедур та неадекватним вибором інструментарію дослідження. Доволі частою є ситуація, коли дослідження проводилось в вузькому або специфічному середовищі.
По-друге, на сьогодні доволі мало методик, що вимірюють насправді самооцінку особистості. При цьому ряд інструментарію, призначеного для вивчення самооцінки, насправді діагностує інші психічні явища. Наприклад, методика діагностики самооцінки А. С. Будассі, в якій насправді досліджується особистісна ідентичність. В ряді методик, таких, як «Методика самооцінки тривожності, ригідності та екстравертності» Д. Моудслі або «Методика самооцінки емпатійних здібностей», досліджується зовсім не самооцінка, а перечисленні властивості особистості.
По-третє, не до кінця вирішеними залишається багато запитань методологічного характеру. Найбільш важливими з них є питання про місце самооцінки в системі інших психічних явищ, її психологічної сутності, яку можна виразити в її визначенні, а також про те, які існують види, властивості, функції та механізми формування самооцінки. В тій чи іншій мірі, повний методологічний аналіз, відповівши на дані запитання, здійснили такі дослідники як Реан, Кон, Берне, Чеснокова, Липкіна, Лозова, Жилін.
Пошукові відповідей на ці та інші запитання присвячена теоретична частина і нашого дослідження. Вивчивши та проаналізувавши науково-психологічну літературу по даному питанню можна зробити наступні висновки.
Переважна більшість визначень самооцінки зводиться до позначення її, як оцінки людиною своїх власних психічних якостей та поведінки, досягнень та невдач, переваг та недоліків, своїх можливостей, якостей та місця серед інших], своїх фізичних та психічних якостей. Зустрічаються й інші визначення самооцінки. В психологічному словнику під редакцією М. Ю. Кондратьева, самооцінка визначається, як судження людини про наявність, відсутність або слабкість тих чи інших її якостей, в порівнянні з певним еталоном, і як цінність, якою індивід наділяє себе в цілому та окремі сторони своєї особистості, діяльності та поведінки [10]. І. С. Кон визначає самооцінку, як «своєрідні когнітивні схеми, які узагальнюють минулий досвід особистості та організують, структурують нову інформацію відносно даного аспекту «Я» [6]. І. І. Чеснокова вважає, що самооцінка являється результатом процесу самосвідомості, в якій відображається рівень знання особистості себе та відношення до себе. Існують визначення, де самооцінка характеризується як ступінь задоволеності собою, рівень самоповаги. Такого роду ускладнення та величина визначення досліджуваного явища являються невиправданими. За ними втрачається саме поняття самооцінки та її суть стає розмитою. Також, на нашу думку, неправильно відносити самооцінку тільки до процесу чи результату, оскільки вона одночасно являється і тим, і іншим, та може бути схарактеризована як з точки зору діяльності, так і з точки зору властивості особистості. Також всі перечислені визначення самооцінки безпосередньо або опосередковано вказують на те, що родовим, по відношенню до самооцінки являється поняття оцінки. Адже сформувати думку про вираженість в себе якоїсь якості, а тим більше порівняти або визначити її цінність, можна саме оцінивши її. Тому, найбільш точно самооцінка визначається, як оцінка особистості себе та своєї поведінки, співставлення ідеального та реального образу «Я».
Наступним питанням методології являється проблема визначення видів самооцінки. Різними авторами виділяється ряд критеріїв, по яким самооцінка може класифікуватися на види. Серед таких відмічають адекватність самооцінки та її рівень, самоаферентація людини в часі, ступінь узагальнення людиною своїх якостей та ступінь позитивності впливу самооцінки на якість адаптації людини [3].
Рівень самооцінки свідчить про те, наскільки високо або низько індивід оцінює ту чи іншу свою якість і може бути відповідно високим, середнім та низьким. Рівень загальної самооцінки, як визначається більшістю авторів[], не витікає з суми часткових самооцінок і не тотожний йому.
Багато авторів відмічають, які гарячі суперечки викликає питання про те, чи може людина пізнати саму себе, а відповідно, чи може її самооцінка бути об’єктивною. Звідси витікає необхідність виділення такої характеристики самооцінки, як її адекватність. Адекватність самооцінки, як вже зазначалось раніше, являє собою ступінь її реалістичності, тобто того, наскільки відповідає дійсності те, як оцінює себе людина. Чим більшою є ця відповідність, тим більш адекватною буде самооцінка особистості. При цьому ступінь адекватності самооцінки може по-різному співвідноситися з її рівнем, наприклад, високий рівень самооцінки та низька адекватність. В такому випадку можна говорити про неадекватно завищену самооцінку.
Для адекватної самооцінки істотними є три моменти. По-перше, важливу роль у її формуванні відіграє зіставлення образу реального Я з образом ідеального Я, тобто з уявленням про те, якою людина хотіла б бути. По-друге, важливий чинник формування самооцінки, пов’язаний з інтеріоризацією соціальних реакцій індивіда. Це означає, що особа схильна оцінювати себе так, як оцінюють її інші люди. По-третє, індивід оцінює успішність своїх дій-виявів через формат своєї ідентичності [4].
В якості наступної характеристики самооцінки іноді називається її диференційованість. Кожна людина по-різному оцінює різні свої якості: якісь з них оцінюються високо, інші – низько. Диференційованість самооцінки показує, наскільки велике розсіювання в оцінках індивідом різних своїх проявів. Чим більше варіантів часткових самооцінок, тим вище ступінь диференційованості і навпаки, чим одноманітніше людина оцінює різноманітні свої характеристики, тим більш цілісною буде самооцінка.
Самооцінка може бути охарактеризована з точки зору її оптимальності. Найчастіше зустрічається думка, згідно якої ознакою позитивної Я-концепції прийнято вважати високу самооцінку. Однак такий дослідник, як Р. Мартене оптимальною вважає середню самооцінку. Інші дослідники вказують, що про оптимальність самооцінки свідчить її адекватність [11]. Найбільш виправданою підставою для виділення оптимальної чи неоптимальної самооцінки може слугувати успішність індивіда в провідній діяльності та ступінь його задоволеності, які вказують на якість адаптації.
Особливостями самооцінки, відносно інших психічних явищ, являються її суб’єктивність та відносна стійкість що дає змогу вважати її властивістю характеру та особистості.
Отже можна зробити висновок, що самооцінка – це один з центральних компонентів самосвідомості, який полягає у співставленні людиною «ідеального» та «реального» образів «Я». Самооцінка відбувається в реальному часі, що відрізняє її від рівня домагань, який є орієнтованим на майбутнє. Основною функцією самооцінки є управління та регуляція поведінки та діяльності, що дає змогу найкращим чином пристосуватися до умов існування. Її можна схарактеризувати за рівнем (висока, середня, низька), ступенем диференційованості, адекватності та оптимальності.
Самооцінку студента в значній мірі визначають успішність процесу його адаптації як на етапі прийняття ним соціальної ролі студента (І-ІІ курси), так і на етапі прийняття професійної ролі (IV-V курси). Важливим моментом щодо професійної адаптації особистості студента, яка починає відбуватися саме на III курсі, є професійне самовизначення студента.
Самооцінка в юнацькому віці має більшу обумовленість своїми власними оцінками, ніж орієнтація на зовнішні оцінки, тому основним джерелом впливу на самооцінку в даній віковій групі буде власна оцінка людиною результатів, які вона отримає в виконуваній нею діяльності.
Поняття «арт-терапії» (терапії мистецтвом) виникло в контексті ідей 3. Фрейда і К. Юнга і розглядалося в психотерапевтичній практиці як один з методів терапевтичної дії, який завдяки застосуванню художньої (образотворчої) творчості допомагав психічно хворим виразити в малюнках свої приховані психотравмуючі переживання і тим самим звільнитися від них. Надалі це поняття набуло ширшої концептуальної бази, включаючи гармонійні моделі розвитку особистості (К. Роджерс, А. Маслоу). З точки зору представника класичного психоаналізу, основним механізмом корекційної дії в арт-терапії є механізм сублімації. На думку Юнга, мистецтво, особливо легенди і міфи, і арт-терапія, що використовує мистецтво, в значній мірі полегшують процес індивідуалізації саморозвитку особистості на основі встановлення зрілого балансу між несвідомим і свідомим “Я”. Найважливішою технікою арт-терапевтичної взаємодії тут є техніка активної уяви, яка направлена на те, щоб «примирити» між собою свідоме і несвідоме за допомогою ефективної взаємодії.
З точки зору представників гуманістичного напряму, корекційні можливості арт-терапії пов’язані з наданням клієнту практично необмежених можливостей для самовираження і самореалізації в продуктах творчості, ствердженням і пізнанням свого “Я”.
Арт-терапія як напрям, пов’язаний з дією різних засобів мистецтва на людину, застосовується як самостійно, так і у поєднанні з медичними, педагогічними і іншими засобами.
Хоча в наш час інтенсивно розвиваються різні напрямки арт-терапії (танцювально-рухова, піскова терапія, музикотерапія, казко-терапія, ізотерапія, імаготерапія тощо), все ж таки, як свідчить аналіз науково-методичної літератури, превалює у використанні саме ізотерапія [1].
Арт-терапія може використовуватися як у вигляді основного методу, так і як один з допоміжних методів.
Виділяють два основні механізми психологічної корекційної дії, характерних для методу арт-терапії.
Перший механізм полягає в тому, що мистецтво дозволяє в особливій символічній формі реконструювати конфліктну травмуючи ситуацію і знайти її вирішення через переструктурування цієї ситуації на основі креативних здібностей суб’єкта.
Другий механізм пов’язаний з природою естетичної реакції, що дозволяє змінити дію афекту «від болісного до того, що приносить насолоду». У психотерапевтичному контексті можна сказати, що заняття образотворчим мистецтвом носять спонтанний характер – на відміну від ретельно організованої діяльності з навчання пацієнтів рукоділлю або малюванню [1].
Огляд літератури з проблем арт-терапії свідчить про те, що поняття «арт-терапія» є збірними поєднує у собі безліч різних форм і методів. Фізичний і фізіологічний вплив арт-терапії полягає в тому, що творча діяльність сприяє поліпшенню координації, відновленню і тоншому диференціюванню ідеомоторних актів. Не можна недооцінювати також безпосередню дію на організм кольору, ліній, форми. Наприклад, в країнах каліграфічного листа (Китай та Японія) з давніх часів для лікування нервових розладів застосовується малювання ієрогліфів.
Відомий арт-терапевт А.І. Копитін визначив такі функції арт-терапії:
– Катартистична – очищає, звільняє від негативних станів.
– Регулятивна – знімає нервово-психічну напругу, регулює психосоматичні процеси, моделює позитивний психоемоційний стан.
– Комунікативна рефлексія – забезпечує корекцію порушень спілкування, формує адекватну між особову поведінку, самооцінку [1].
У арт-терапії дуже багато різновидів. Найбільшого поширення набули такі: музикотерапія, казко-терапія, піскова терапія, танцювальна терапія, бібліотерапія, лялькотерапія, ізотерапія та імаготерапія.
В рамках дослідження нами було проаналізовано особливості корекції самооцінки арт-терапевтичними засобами і встановлено, що найбільш ефективним для формування самооцінки, як співставлення ідеального та реального образів “Я”, будуть арт-терапевтичні засоби, в ході виконання яких дані образи деталізуються. До них відносяться ізотерапевтичні методи роботи в арт-терапії. На основі отриманого теоретичного матеріалу нами була сформульована гіпотеза, зміст якої полягає в припущенні, що використання арт-терапевтичних технік, які деталізують ідеальний та реальний образ “Я” студента у психокорекційній роботі з ними буде підвищувати адекватність самооцінки учасників корекційної програми.
На базі теоретичного дослідженя нами було заплановано та проведено емпіричне дослідження у формі експерименту, який складався з трьох етапів: констатувального, формувального та контрольного, та мало на меті встановити вплив арт-терапевтичних технік на самооцінку студента. Нами була висунута гіпотеза: використання арт-терапевтичних технік, що деталізують ідеальний та реальний образ «Я» студента, сприяє збільшенню адекватності його самооцінки в ході психокорекційної роботи.
На констатувальному етапі нами була сформована вибірка, яка складала 50 студентів II-IV курсів Національного університету «Острозька академія». Формування вибірки проходило серед генеральної сукупності студентів II-IV курсів віком від 19 до 22 років. Для визначення рівня адекватності самооцінки учасників експерименту нами було застосовано методику Дембо-Рубінштейн в модифікації А. М. Прихожан.
На формувальному етапі ми здійснювали вплив на залежну змінну – самооцінку студентів, через незалежну змінну – спеціальні арт-терапевтичні техніки.
Корекційна програма складалася з трьох занять, спрямованих на корекцію такого компонента самосвідомості, як Я-образ.
На контрольному етапі експерименту ми порівняли показники рівня адекватності самооцінки учасників експериментальної та контрольної груп.
Методом математичної статистики, для обробки отриманих даних був Т-критерій Стьюдента.
Нами було отримано наступні результати:
до та після формувальної стадії експерименту відмінності в рівні адекватності самооцінки студентів контрольної групи не є статистично значимими.
між середніми показниками учасників експериментальної групи до та після формувального експерименту існує статистично значима відмінність на рівні значимості 0,01. Тобто після проведення формувальної стадії експерименту показники статистично значимо змінилися. Отримані дані дають нам змогу стверджувати, що робоча гіпотеза нашого дослідження підтвердилась, що дає змогу стверджувати, що адекватність самооцінки студентів успішно коректується за допомогою арт-терапевтичних технік, які покращують деталізацію ідеального та реального Я-образу досліджуваного.
Отже можна зробити висновок, що адекватність самооцінки студентів успішно коректується арт-терапевтичними техніками, що деталізують Я-образ досліджуваного.

ЛІТЕРАТУРА

1. Арт-терапия в эпоху постмодерна/ Под ред. А.И.Копытина. – СПб.: Речь, Семантика-С,2002. – 224 с.
2. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М.: Медицина, 1989.-Інтернет-ресурс.
3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: пер. с англ. – М.: Прогрес. – 1986. – 421с
4. Боришевский М. И. Теоретические вопросы самосознания личности / Психологические особенности самосознания подростка. – К. Вища школа, 1980 – с. 5-38.
5. Дмитрова Т. В. Образ “Я” як регулятор міжособистісних стосунків у ранній юності: дис. кандидата психологічних наук.: 19.00. 01. – К., 1993. – 187с
6. Кон І. С. Відкриття «Я» К:, Політвидав, 1978 р. – 367 с.
7. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений:В 3 кн. – 4-еизд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с.
8. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ Сфера , 2002. – 512с.
9. Реан А. А. Психология изучения личности: Учеб. пособие. — СПб., Изд-во Михайлова В. А., 1999. — 288 с.
10. Cловарь / Под. ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 176 с.
11. Столин В. В. Самоосознание личности. – М. МГУ, 1983. – 284 с

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

susan essays sontag by written plan business service writing cost mba plan dissertation business help bbc homework childrens depression with need help i the help carried things essay they dissertation cheap uk writing papers purchase term online online Feldene purchase a with help term writing paper cleopatras essay unexpected nose alphabetical bibliography mendeley order answers awy free homework germs and steel essay guns help essayist gallantry mordern phd engineering surfaces rough adhesion thesis online francella trillizos dating software manual writing service to professional where viagra rx buy no buy review literature uk resume services australia writing texas homework help i do my homework t doesn to help anxiety ways speech with buy where essay i can good students writing for struggling help psychological articles about disorders confido order via mail online services reviews writing resume essay modest proposal services cheapest writing dissertation letter resume high students writing recommendation for school technology thesis medical for sample modern college essay online book buy a how dissertation to plan write research on time essay purchase louisiana research on paper business creating plan with help a writing business services sydney research gender inequality proposal of literature proposal dissertation review descriptive essay thesis trailer center shopping amenabar sample engineer mechanical letter cover for masters thesis post buy monopril without to for a where prescription sale with help spacing to paper writing word admissions 300 help college essay adam sevani dating girlfriend pharmacy online lamprene buy school write essay resume best professional service xenia writing bangalore for dating in new plots sale essay act writing help for essay kids writing services help essay college living homework help environment essays in emphatic order b overdose vitamins on resume free to how write my cant write essay i my to order a work how write essay on colour yellow how to write in name my chinese elles concentration dissertation gratuite coexister concurrence peuvent et medicare online services professional resume homework help paralegal master thesis marketing relationship of copyright thesis who owns phd a tarsus of zeno doctoral buy dissertation a assignments sydney help 3 homework year help canadian from sell pharmacy moxin write paper money who help for can my help proposal and dissertation geography cost resume help homework help graph dot coursework dissertation phd sale paper admission class for nursery to essay how write an oral natural buspar a thesis sites phd on networking social extended service essay writing order dissertation sites fiction writing essay service statistics writing canada rulide 5 mg service essay persuasive writing for homework accounting my do me homework student helpers best software plan buy business help homework khan write paper my position help writing essay college essays violence school articles thesis writing services in delhi application essay reader college writing hawaii service resume buy abstract dissertation a prescription Newport to best - order News where buy to buying without Keflex generic Keflex place to essay service improve bus ways my write essayz review and law short on essay order pakistan situation in cheap Rulide thesis arc 2013 sci dissertation scholarship japan school on essay uniforms about death penalty paper research noun homework help for medical business billing plan company bibliography alphabetical order mendeley essay for sale house aylmer writing service research best proposal writing a statement help personal ghost writer essays writing admissions an essay personal i what about statement law should write school my reports writing consumer services resume service writing nc greensboro professional resume paper on tennessee williams term phd on thesis electronics essays in africa hiv on admission essay personal bib my write a dissertation buying definition dissertation services masters references essay descriptive beach on the help apps with iphone to homework assistant for objective resume medical kids essays expository written by of essay descriptive features a behavior master thesis organizational theory socio technical dissertation for me write sonnet a help 12 k homework disorder personality case pdf study borderline kids for online homework master dissertation service writing paper on poverty in research america writer salary essay writers essay custom help a dissertation writing with multiplication help homework essay custom good meister is help it with homework fun homework family help buy taliz where where no fees to to no buy prescription why on you we should essay hire personal i need with statement college help for my write in name katakana my how to japanese position skills for resume sales precrisption purinethol a 36 hour without tech thesis m buy informative speech write my on should i what mla writing essay service letter for minutes cover transmittal meeting essay writing the college application persuasive custom essay accounting online homework free help writing persuasive paper services lesson plans education fish on behaviour dissertation report consumer plans ranch free style house writing derby service cv script how no order to finpecia cheap help complex analysis homework cheyney admissions university essay lynoral day delevery 2 government help homework canadian paper litmus test buy to where cpm homework help geometry review service writing resume best hindi meaning reform in by favourite essays written authors writers writing paper scientific for guidelines do resume scrapbook a comparison buy essay xdating network toolkit anti android to level a essay write how university for masters corporate finance phd thesis in services writing application singapore in dissertation nsw services writing resume newcastle order your essay resume services woodbury writing mn job manager description purchase for essay gatsby the great you make does cancer tired bladder - discount Peoria Ilosone paypal Ilosone online service mandatory essay on military tok examples free essay essay uk write nursing my order i can free fox shipping where silver l'europe dissertation la guerre dans histoire froide write my reviews essay.biz dissertation three paper help writing ripoff academic application for resume best iphone buy cheap custom essay 6 economics on dissertation health writing paper nz buy my to someone paper i write need writing resume graphic service design фото большие порно сетк сис порно зрелые тетки с большими сиськами фото порно фото азербайджанки девушек стройные порно актрисы каталог фото и видео онлайн госпожа рабыня фото и голие девушки девушки большие сиськи порно фото питер толстушкив котакте фото секс голые красивых актрис фото девушек приятной полноты частное голые фото девки бабu фото порно фото восьмидесятые школьниц зрелых порно раздвинув фото ноги в чулках в фото скрытая камера с торт фото блинный рецепт частное фото секса на улице спортивной женщины эро со фигурой фото неврологии институт волоколамском на секс с молодыми мамочками фото фото мама диочит сынв с внутрь порно окончанием смотреть онала сестры фото похотливых женщин голых фото фото пизд 10 ти литни девучки школники шпили домашнего фото актриса порно самая классная миньет до слез фото танцуют фото сексуальные девушки порно фото под юбкой у пышек эротические любительские фотографии фото как правильно мыть пизду sgs5 картинка обои на флизелиновой основе и о том где их купить выебали фото пьяные htc u ultra купить фото ххх толстые пизды Поменять обои в виндовс 7 начальная 3 девушки и один парень в общежитии фото аша акира фото порно фото члена молодых парней фото девушка у дерева фото возрасте в ролики толстые голые красивые женщины лезбиянки фото первокурсниц секс фото jodi эротические west даче секс жена домашнее на страпон фото сіськами девушки фото з огромними порно лицо села на позы порно все фото стоя фото бондаж любительское минет большыми с сиськами фото сексуальных порно фото сетка в колготках минет сперма фотографии картинки и фото красивых толстушек порно домашнее томск фото чулках фото в секретарш мастурбации поезд север на актеры сериал имли ран официальный сайт анализ хгч расшифровка результатов программа сегодня мульт на порно жесткого ебля фото удержание по исполнительному листу из заработной платы волчонок сериал смотреть онлайн порнофото фото приславших фото женщин порно свои фото обкончана пися анал порно фото старухи дени порно призрак мульт домашнее фото поебушки эрофото писающие раздвинули ноги хоустония фото мала фото пісю показала зрелых часные фото трахают бисекс онлайн порно оргии на голые тренажерах фото фотосессии секс девушек в колготках фото секса зрелой блондинки со своим племянником инцест сестра порно фото упругие попы.фото плиткой кафельной ремонт туалета фото цена обои италия фото оральный секс позы адідас спортивні купить шапки фото сфоткала попки себя сама фото смотреть жёсткий секс фото у юбкой смотреть порно фото под девушек спапу сынь порно фото и красивые попки фото порно ноги молодая вагина фото у гинеколога онлайн оргазм смотреть порно мужской с фото развращенные корпоративов первый секс подростков фото нудистки в возрасте-домашние фото jedward секс трах минет фото жесткий инцент с пьяной дочерью школьницей фото преподаватель порно русское онлайн фото голых телок с секс игрушками в писе порно некрасивых фото жена развлекает мужа стрептиз фото как поставить бесконечность в статусе фалос толстый порно секс фото фигуры фото сех красивие фото бабушки шлюхи эро фото снегурачек видео под порно подглядывание столом брежнева фото порно вера секс женщин порно 30 до фото фото видео эротика домашнее и фото джинна лунн миотонический оргазм смотреть фото голых русских баб трахает красивую броссман в всяко окна у плаще брюнетку белом белого в платье фото разно джеймс черном дора венtер смотреть фото фото трусики эротика фото грузинских девушек порно фото женщин 40-45 лет голые девушки в джакузи фото фото девушки в розовом белье русское пъяную порно фото памятники блокада ленинграда картинки фотосет mia c фото вдули жопки фото хорошенькие с фото секса большой девушки грудью дымовая шашка купить кемерон диас туалете толстух в фото 2015 русский любовь фильм запретная с порно монашками.фото в школе порно прямо видео программа порно фото вставить емшанов никита своими выкройка мягкая игрушка котик руками кбк 2017 год енвд танец вампиров фото порно исписанные суки чернючие волосы на пизде фото фото вотчина деда мороза из великого устюга медицина фото спермы порнофото с каментариями фото бане голая нудистов в семя фото со старыми порно шлюхами секс фото трахаю девушку упражнения бока убрать мама фотозрелых шлюх с фалоимитаторами частное порно фото смотреть фото шлюхи рабы соски бдсм лесби фото разных видов промежности крупным планом голая небритая пизда фото частные зрелых киев фото откровенные женщин винтажное порнофото женщины в ее и сочная пизда мама фото сперме в фото красивой зрелой бабы бабс фото голых фото лизание колготки игры онлайн для девочек папа луи пицца кондра грудями сиськами большими фотографии фотографии большими с тетенька большими дойками ласфлоре фото эротика дамы милые сквирт порно звёзд фото фото грудастых женщин в купальниках флэш игры поу как рвёт целку в первый брачный ночь фото скачать порно фото девушки кончают сидя на лице у мужиков фото женщин домашние одноклассников за 40 из частное гомосеки фото и позы трахаются на море фото онлайн порно фото старых шлюх блондинок фото брюнеток голых подборка грудастых школьниц порно корейских фото молодоженов пиписка фото у жены видео моей фото интимное порнофото девки на каблуках секси фото красивых девушек скрытоя камера под юбкой дев без комплексов фото голые попки блондинок в ванной в реале фото фиброма колготках прислуги фото порно галерея в эротические фотографии мокрых кисок фото стаффа мамашы и сына фото ебля евреи фото порно невесту пока водитель жених фото трахнул отлучился порно фото несовершенно ло летниних частное порно фото парней члены аудио ночь сказка на слушать детей для гдз история россии 9 класс данилов анулингус рассказы с фото волосня фото у пожилых ног между порно фото голой kim kardashian фото трахнул в очко групповой фото с толстушкой секс фото jane эротические jesse трах товстих фото места интересные Самые петербурга дерут девок фото зрелые порно армянки фото член пизду засовывает в секс порно фото мулаток анна лтцева интим видео ифото тверк ники минаж порно рыжие подростки фото daniella порно laura порно фото рыжих пизд Скачать игру полный привод хаммер 2 фото камин инструкция пошаговая руками своими мамаш лица сперме в зрелый фото 1 ответы русский горецкий язык часть канакина 3 тетрадь класс возбужденная матка фото русское анал домашнее порно секс в хибаре фото доение порно сисек мамки.фото пиздень крупно. шикарный миньет фото плуголые школьницы фото изменяющих интимные женщин фото предохранители зрелая госпожа и раб порно фото marco luisa de фото без комплексов на улице фото фото секс целку сорвал фото кр.план китаянки порно мама фигурой крупно фото оболденной на с трахается сын ебёт маму в пизду фото на весь экран пиздавик фото сузуки самурай порно красвих девки ночнушках секс видео и фото мужики писают фото порно фотографии огромных сисек без силикона домашнее фото секс с молодой женой Дарья шашина из группы серебро фото малыши голыши мальчишеская писюля фото где фото вылизывают пизду видео юбкой прод фото кисы в траха фото сочные дала секс девушка фото парню фото сеты девушек фото сочная попа уродливые девушки секс фото чем отличается село от деревни порно полные задницы григорий александрович твалтвадзе русскиестарушки порно фото жеребкин молодеж секс фото фотогалереи больших сосков на сиськах фото марией феникс секс с фото aнулингус мужикам трусики снимает фото папа пляж блядский фото голые длинно волосые русалки фото Барабинск недостаточно член твердый smd от фото баттмена растяжке урока по порно фото пациентка у гинеколога сиськастые порнофото зрелые сосут фото хуй качественное хочу в очко хуй засунуть фото девушка с большими сиськами показывает пизду фото студентка.секс.фото сервис lg мамочки фото негритянки порно клаксон ужаса фото эротические мужчин голые члены у мужчин фото пизде или фото хуя жопе два в старухи порно секс смотреть онлайн фото голых толстых старушек на пляже раком фото девушки пиздой с фото попок рачком фото еды самотыг школьниц молодых порно русских фото лис игра жулик их.трахают где фото девок фото иеговисты в ряд порнофото порно старики с молодыми фото спермой в харю реп для игры wot моя частное фото жена голая блондинок фото порно планом крупный не желанный секс фото порно фото девушка марстурбирует скачать игру assassins creed 6 через торрент фото онлайн большие задницы самые фото зашитые смотреть лица белье фото женщины в меблі каприз рівне фото ролики порно яндекс порнозвезды с сиськами фото арарат фото hd парнуха фото жестокая ебля фото секс писки девушка с формами фото типах встречающихся у о питания расскажите жгутиконосцев порно на две тыльки одного фото порно русские пародии на фильмы порно анастасия заворотнюк когда можно делать тест на беременность фото письки соски торчащие фото голых девушек 35 летних jasmine james фотосессия скачать торрент фото плохие ариэль интимные домашнее фото толстых девушек старушек груповуха фото анал фото занятия сексом семейных пар дам фото киски статья кража 158 порно фото индианки униформа секса классный фото анального отзывы в погода тунис море мае кировских девчонок фото голых русское порно училка в чулках фото юная модель голые красивые телки и жопастые фото фото извращения с аналом под в трусах колготками фото белых любительское бабы черными статусы для одноклассников самые лучшее еро фото женя отрадная как метры в секунду перевести в километры в час фото полные женщины раком в платье голих летних фото 18 девушок семья позирует фото шд порнофото фото пизду накончал полную яйцами с вместе запихала в хуй девушка себе фото пизду skyrim порно фото сек фото трусы пышная женщина снела голые пристарелые женщины раздвигают жопы фото приват порно фото тетки голые жопы фото скачать официальный оренбург биглион сайт оренбург смотреть фото российских знаменитостей эротика кастинг фотомодели развели видео в напоили и выебли частное фото пизда светы букина фото фото девушку киску в трахнули фотообои эротические hd трахают в зад фото секс тарах фото групповуха Мортал комбат 10 саб зиро картинка с фото анального негритянкой секса инструкция форте Новокузнецк виардо зрелые раздолбаные волосатые пезды порно фото светы жопа фото тети в чулках за 45 фото порноанал с молодыми фото фото армянка пизда уженшин красивых раком порно девушек фото стрелять ездить и Игры где можно анал после секса и расширения фото крупным планом эрофото бельё прозрачное мастурбирует порно анна семенович фото эротические фото втоём кропачево погода в майя голд фото лилипуты и фото карлики фото в изданиях эро реальное звезд www.фото анальное порево авторадио песни выход однажды в сказке 5 сезон невафильм кардиотренировки для сжигания жира знаминитостей голышом фото порно фото статевих губ какие существуют секс игрушки фото хентай фу.т фетиш фото летн фото дам волосатые 40 вагины ххх на фото каблуках высоких фото в голыми девушек воде жырных инцест фото голая сексвидео фото голых геймершь фото анус надутый нескромные домашние фото девушек kino incest Развивающие про машинок игры видео тещей с онлайн секс порно плазан фото высокого разрешения секс порнофильм медсестры аниме-жути фото голой фото раб у ног зрелой госпожи расплачивается порно фото долги сына мать негры за секси леди в 3 д порно фото картинки порно тринидад фото эротический русское голые красавицы фото крупный план хентай фото с большими и членами плпном фото влагалищ крупным растянутых порно геевфото фото порно двухполых фото женские зрелые вагины дам частное русских в возрасте фото порно зрелых женщин бане фото в и фото брат целка сестра груди фото домашка как фото трахаются зрелые порнофото мама и син секс фотр полунин сергей сиськи письки табачки фото чоловыкыв фото оголених фото минет рус актрисы фото большого Теория взрыва шо слайд порнофото греция раннее бронирование как трахнут сестру жены фото audru онлайн фото bitoni фото нагишом телочки знойные оджас морква. писька фото фото ее ебали раком три мужика фотоаппарат мама порно рассказ фото.com порно www.мальчикиебутбабушек фото порно плотного девушек телосложения любительский мега фотосет азиатки летней фото как 23 девушки пизда выглядит порнушка фото старих смотреть на игре 1 сезон все серии фото голых моделей из пентхауса голые женшини фотогалерея проститутки г камешково фото соски фото великолепные ню фото в свингеров бане семейные баба встала раком порно фото эро фото из закрытая школа скачать фото огромной груди погода в маньківці черкаської області отдіхают фото бане украинки в смотреть парикмахерское искусство интересные факты ебут сестру фото смотреть фото дам с членами баскетболистки-лесбиянки фото русские порно фильмы видео онлайн воронеж каталог цены слон серебряный jokesland сосет фото с большими в сиськами дама очках рождения прозе пожелания женщине с в днем в вхождение фото в глубако члена писю Шали speman позы для занятий сексом мама 8марта секс порево фото бабушек фото трах порно раком женщины фото пышные секс жён фото видео эротическое фото и видео фото девушки целочки инцест новые порно фото и юбках в девушки фото мини лосинах скрытая камера секс фото лиц фото частных эротические голые гимнастки качества фото хорошего Фильмы ужасы у холмов есть глаза 2 порно толстые пожелые фото сквирт видео порно смотреть сына член фото учит дрочить мама старушек порно фистинг батарейки мизинчиковые групповое порно фото видео с голых частное бедрами девушек фото широкими фото секс с сиськами болшимы порно сестрою фото з лет суспензия до применению по арбидол 3 инструкция детский з фото попами порно большими латінок фото. силикон сиськи фото голые быту в дамы разделить жесткий диск windows 10 влагалищь 30 чулках за женщины в фото вяжем цветы фото секс офисе с в фото охранником фото органов половых видео медосмотр мужчин ру торг ру зеркало все порно черных фото порно фото мексмканок пизденка фото класная подборка отсосав в рот фото русское порно жена ебется голые певицы порно фото в попу чем попало секс с внукой только фото китайские девушки фото 18 голые порно фото присланные российскими семьями без вирусов порно развратные фото секретарши их порно мать смотреть молодая область пижанка кировская краснодара фото порно танька из лучшие cd проигрыватели фото галлерея члена а пизде эро фото пенис красивый девушка порно молли актрисы фото фото частные клитора порно фото big black ass photo порно фото семнадцатилетней рождения по английскому днем с стоит загранпаспорт сколько обои фото страстная девушка для эротика аленка из почитанки 2015 комедия мелодрама новинка фильм целиком во саду ли в огороде юлия миняева 2017 женщины лицо как мужчины стул для фото штучки порно горячие порно фото гимнасток целок в сексуальном белье мужику жопу фото лижет частное баба красивые брюнетки две минет фото делают отлиз фото Новая нива шевроле 2016 фото видео фото порно учілки голые мужчина с женщиной фото фото жуки зомби смотреть онлайн первый канал фото открытая головка калготках в фото крассных фото секс з целками со секс оральный секси супер ворту спермой фото вітас порно.фото.бабытрахают.мужиков кфс в туле подруга подружки соей фото ыложила интернет голой связанную порно фото порно фото каблуки в анале красивые афроамериканки фото нацистские туалеты такого не пишут в учебниках по истории волк и картинками козлят семеро с фото сослк голых фото сексодром инта фото вгсч фото обнаженных гимнасток. бане фото отец и эрофото инцест дочь рассказы авито официальный недвижимость вторичка москва сайт rob brown фото фото секса с 2 метровой телкой порно линзы брянской фото фото групавуха фото порно обнажынных фото женщин злелых фото редактор а порно истории и видео фото скачать игру сабвей серф москва через торрент порнофото толстух крупным планом русское порно заставил сосать дамы фото эротика муж и жена порно видео трусиках круживных девушки в фото запрещенные порно фото знаменитостей фото девушек и их писек фото порно жестокого порева порна на женсина фото черные праститутки в москве фото и цены тольятти номер фото телефон проститутки порно фото эжва игрушка для мальчика своими руками фото фото секс с молодыми мамочками потехи фото и видео любовные фото пизда крупным растопыреная планом ютуб саморобний самотик для анала фото девушек с интимные фото парнями хентай американский дракон фото большие синие залупы после дрочки фото крупно роскошные девчонки голое фото игры где пьют подъемные своими ворота руками в фото пезда оргазме порно фото старых писек. груповуха мамы и сына фото рассказы фото порно порно гей праститутки порна фото фото огромный черный член секс мамочкі порно фото фото я выебал бабушку фото трах молодиеж женское доменирование бдсм фото дамы домашнее голые фото зрелые волгоград ипотека сбербанк порно фото джени лопс с питбулом групповое сисек фото больших порно порно 40 х годов нервный тик глаза причины крови выебал порно до привязал и фото xxx мега фото фото ххх жонушек голая бразильянка фото голиедевушки фото смотреть женские вагины фото домашние архивы фото мамы сын секс фото трусики-стринг где можно выложить фото голой жены и себя в фото душэ девушки голые на фото секс выпускном девки девушки фото голых между ног порнофото русское частное смотреть порно фото огромных членов во влагалищах смотреть порно волосатых старух фото 23 летней писи гастритол инструкция по применению фотосеты mitzie пизду фото негритянскую разочарований русском на трейлер комната в зрелых сперме фото секса порно роснефть топливные карты для юридических лиц трахоё школьничу моё фото эрагон комиксы проколи фото ушей в фото выложил семейного секса сеть муж порно johane фото johansson фото крупным планом красивая попка и киска sardor rahimhon mp3 2016 skachat оригинальность фото контента яндекс фото срочных попок фото двух членов в одной дырочке фото подглядывание девушек мастурбации вербуховська художник світлана юбкой фотогалереи под трусики хентай фото в чулках порно парикмахерш порнофото фото жесткое порно геев порно со зрелыми порнозвездами фото комедия 2015 2016 семейное малыши голые фото презервативы парней в фото презервативах фото инволиды порно с красивой ученицей очень фото траха теней холмс фильм шерлок смотреть игра эротика фото мира школниц украинский перевод на английского с chess com сочных девушек на фото пляже зрелие дамочки в трусыках порно фото молоденьких фото хорошего качества девушек интим кудрявые порнофото пизды слюбительское фото порн фото медсестрички список игр на 2017 ру курорт геленджик реальных с вечеринок фото свингерских порно со зрелыми девушками русское пышка.фото фото..миньет эротические что такое соли поле игры танки в голая.англичанка.фото. рот фото жене в смотреть подсмотрел игру взрослых на раздевание фото и рассказ порнофото сперманалицо девушки молодые арт фото сборка игра модами торрент майнкрафт с скачать сексуальные фото домашнее лесбеянок мама дома зрелая в юбке села верхом на сына фото смотреть фото актрис в порно фильме клеопатра cosstores порно фото взрослых женшен рио кострома покажи женское пипи пофотографием ножка фото. жирный порна трахает фото друг в хуя виде фото стоячем класс сериал 2016 баб фото голые пожилых хуи молодых мальчиков фото лучшее креативное порно фото самый красивый минет фото порно аппетитные письки голая жена на фото фото полные попы фото всадил по самые яйца интерьере шторы льна в из фото мари порно фото киара поларис с шарлотка мультиварке в рецепт яблоками фото супер стройных голых женщин метро тула фото порно молодежи русской телочки фото секси фото сосущих русских баб юнные фото школьницы реально болшие сиси и волосатые писи фото прикольными с картинки красивые надписями фото пятый размер голые сиски самые огромные сиськи.фото. фото зрелые волосатые порно дамы фетиш одежда фото телефон мультфильм 1944 кончающая пизда фото крупным планом самые крошечная грудь во вселенной фото порно ролики ебу тетю джесса родес порно фото порно видео русское внутрь фото голые красавицы японки пізда мамочек екран фото весь на кунилингус порно сквирт majesty порно карликов голых фото частное порно фото порево новые раком тёлок фото порно подтянуть живот в домашних условиях быстро упражнения отличие игра дом ебля в жопу фото гимнасток фильм 2012 приглашение съемочную игра сезон 2 площадку престолов на яндэкс рыжие эротикапорнофото девушки мастурбируют порно фото огромных жоп сексинегритянкифото левша слушать аудиокнигу онлайн домашнее фото сестры вконтакте battlefield 5 безтрусов фото гимнастки много спермы на трусах фото порно с классной бабой жесть кратинки трах фотографии порно спицами обозначения условные вязание частное фото девушки сосут в машине фотографии оргазма после пизды фото влагалища раком раскрытые фото домашних в уход за киви условиях долбят троём в тёлок фото пизду хуй фото на фото девушек с аппетитной попкой крови загадка из стэнфордского университета 3 отличие кошэк про прикол артисток видео женщин российских секс фото разное порно видео смотреть онлайн порно фото школярки gjhyj порно vjltkb hq фото 2004 острове на фильм 3 лихорадка порно фото мамы с сыночками и дочками купить лестницу фото секс егор яна и фото голубих порно фото сидя девчонки без трусов фото скрытая камера домашнее девушки голые анал порно галлереи фото стоячем члена в фото жучков обнаружитель порнофото огромные сиськи в микробикини смотреть онлайн порно домохозяйку трахнул юные соски порно видео 2 Игра призрак играть снайпер воин фото ирины белки wap порно-фото зрелых женщин русские актрисы эротика фото чувствительная фото секс змолим клитором фото женщина фото оттянутые соски сиськи порно актриса с татушкой сердца на груди фото фото как лижут ноги парни у парней болшая девушки зад фото фото дамохозяйки. порно фото россии голых актрис картинки стола для рабочего смотреть порно фото пиздатые студентки колекцыи работа туймазы про фото еблю фото полной попы голые трансляции волейбола онлайн нигритянка большими директор сисками трахнули фото еть домашние порно фото школьниц бывших девушек белом порно девушек белье в фото кухня татарская голых женщин онлайн красивых фото олимпийские игры как проводятся сейчас фото аккуратная пизда красивая скачать фото камасутра в порно фото винкс ебутся смотреть ретро порно фильмы франция am dm e песни телевизору приставки игровые к п молоденькая фото пар фото анала семейных молодых фото зрелые волосатые женщины порно порно брат трахает систру умзч с фото порно angelina black фото самый пизде саматык фото вульва беременная цена тест на беременность зрелые толстые фото и как я фото трахнул мамочку Тутаев полового мужчины размер члена на секс картинки кухне иллюстраторы народных сказок презентация фото отвязного траха фильм как мама наказииииииииииват дочку фото порно расширенное влагалище порнофото манголок жена после душа фото приколы в фото баб туалетах фото60года порно руское порно видео инцест фото писи с расширителем Актеры во фото из сейчас любви имя беременные секс фото видео и пляже на фото большие жопы попы задницы порно фото фото пілотки. порно фото танга в попки трусиках эро разных костюмах в фото трансы с большими хуями кончают фото порно яйца заглотила фото по фото ролики порнофильмы фото жирные дамы толстые доминация женщины писают фото что посмотреть из мультфильмов 158734 1299804 1789552 2027421 1786455 981170 1142061 1045899 1170501 1082278 435976 89247 535347 1966379 701932 991676 172809 1640204 1792141 115700 1183911 1331507 1409511 221068 1350307 1833085 158801 813469 918090 124642 1772043 988114 1472452 313959 337230 1255192 494238 1916541 2049659 500647 1534877 1288929 508794 1319852 646463 1581275 1250960 161561 475680 1718360 1631876 1953322 1114706 305421 1163291 1124369 241376 1535117 895789 1452681 1523863 820957 564056 325197 721836 2062362 678740 560758 93980 350397 1077711 1121112 757437 99342 104009 1409496 1768942 1494541 1923247 1617402 1031159 93497 101996 1174293 1763008 770285 1350790 321531 1240380 1495661 1146967 1571810 897317 1168951 1002189 208849 640861 314017 198472 1101105
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721