Особливості прояву тривожності при взаємодії у колективі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті висвітлюються соціально-психологічні, педагогічні детермінанти виникнення тривожності при взаємодії колективу. Наводяться результати дослідження особливостей прояву тривожності та розкривається взаємозв’язок між тривожністю та психолого-педагогічними чинниками.

Ключові слова: тривожність, очікування, цінності, адаптація, психологічні характеристики, конфлікт.

Аннотация. В статье освещаются социально-психологические, педагогические детерминанты возникновения тревожности при взаимодействии коллектива. Приводятся результаты исследования особенностей проявления тревожности и раскрывается взаимосвязь между тревожностью и психолого-педагогическими факторами.

Ключевые слова: тревожность, ожидания, ценности, адаптация, психологические характеристики, конфликт.

 

Постановка проблеми. Найважливішу роль у розумінні того, як людина виконуватиме ту чи іншу діяльність, особливо у тому випадку, коли поряд з нею хтось ще займається тією ж самою справою, окрім мотиву досягнення відіграє тривожність.

Деструктивна тривожність у фахівця-початківця не тільки призводить до неефективного виконання власних професійних обов’язків, а і пришвидшує появу професійного вигорання.

При оцінці стану проблеми тривожності у психологічній науці вирізняється дві, на перший погляд, взаємовиключні тенденції. З одного боку, посилання на нерозробленість і невизначеність, багатозначність і незрозумілість самого поняття «тривожність» як в наший країні, так і за кордоном . Зазначається, що під цим терміном часто розуміються достатньо різні за природою явища і що значні розбіжності у вивченні тривожності існують не тільки між різними школами, але і між різними авторами всередині одного напряму, підкреслюється суб’єктивність використання цього терміна.

У вітчизняній психології дослідження цієї проблеми достатньо рідкісні і мають фрагментарний характер. Значною мірою це пов’язано, мабуть, з відомими соціальними причинами – умовами, що не заохочували аналізу явищ, які відображають сприйняття людиною навколишнього світу як загрозливого і нестабільного.

В останні десятиліття інтерес українських психологів до вивчення тривожності істотно посилився у зв’язку з різкими змінами життя суспільства, що породжують невизначеність і непередбачуваність майбутнього і як наслідок, переживання емоційної напруженості, тривогу і тривожність. Разом з тим необхідно зазначити, що і сьогодні час в нашій країні тривожність досліджується переважно у вузьких рамках конкретних, прикладних проблем (шкільна, екзаменаційна тривожність тощо). Проблемам тривожності дорослого індивіда та впливу її рівня на результати його діяльності та поведінки в соціальних групах увага майже не приділяється. Окремих її аспектів дослідники торкаються при комплексному дослідженні в галузі менеджменту.

Мета статті – дослідити вплив рівня тривожності особистості на її поведінку у трудовому колективі.

Виклад основного матеріалу.

Проблема тривожності займає особливе місце в сучасному науковому знанні. З однієї сторони, це “центральна проблема сучасної цивілізації” (Р.Мей, 1950, Є.Єріксон, 1950), найважливіша характеристика нашого часу: їй надається значення основного “життєвого переживання сучасності” (Ф.Готвалд, В.Ховланд, 1992). Саме тривожність знаходиться в основі цілого ряду психологічних труднощів дитинства, в тому числі порушень розвитку та поведінки дитини і підлітка (наприклад, деліквентність та аддиктивна поведінка) [5].

Тривогу як емоційний стан і як ситуативну чи особистісну рису, яка виникає у процесі адаптації до середовища та виконання різних видів діяльності, вивчали Ю.А.Александровський, Ф.Д.Горбов, А.Б.Леонова, Я.Рейковський, К.О.Сантросян, Ю.Л.Ханін, Х.Хекхаузен. У деяких дослідженнях тривожність розглядається як реакція на соціальні впливи при певних індивідуальних психофізіологічних особливостях (Г.Айзенк, В.Р.Кисловська, М. Ландерс, Н.Є.Лисенко, Н.Д.Левітов, М.Махоні, В.С.Мерлін, Ч.Д.Спілбергер), а також як така, що може виникати при різних психосоматичних захворюваннях (В.М.Мясищев, Є.І.Соколов та ін.). Вплив самооцінки та рівня домагань на розвиток тривожності вивчали Л.В.Бороздіна, Н.І.Наєнко, А.М.Прихожан, О.Т.Соколова.

Вивчалися питання впливу на виникнення, розвиток і закріплення тривожності в реальних умовах спільної діяльності, які проявляються в міжособистісній, внутрішньогруповій та міжгруповій взаємодії (Г.С.Абрамова, 1995; М.І.Буянов, 1988; І.В.Дубровіна, 1991; C.Spilberger, 1985; Ю.Л.Ханін, 1991).

На думку А.М.Прихожан, тривога – це емоційний стан, а тривожність – емоційно-особистісне утворення, яке має когнітивний, емоційний і операційний аспекти. Згідно її точки зору, певний рівень тривожності в нормі властивий всім людям і є необхідним для оптимального пристосування людини до дійсності. Відповідно, тривожність може носити як конструктивний (мобілізуюча ситуативна тривожність), так і деструктивний (дезорганізуюча особистісна тривожність) характер. Наявність тривожності як стійкого утворення – свідчення порушень в особистісному розвитку, що перешкоджає нормальному розвитку, діяльності, спілкуванню [5].

Тривожність – це індивідуальна психологічна особливість, яка виявляється у схильності людини до частих та інтенсивних переживань стану тривоги, а також у низькому порозі його виникнення [4]. Тривога – емоційний стан, який виникає в ситуаціях невизначеної небезпеки, пов’язаної з очікуванням невдач у соціальній взаємодії та несприятливого розвитку подій. Тривога і тривожність тісно пов’язані зі стресом. З одного боку, емоції тривожного ряду є симптомами стресу. З другого боку, початковий рівень тривожності визначає індивідуальну чутливість до стресу [8].

Психологічні причини, що викликають тривогу, можуть лежати у всіх сферах життєдіяльності людини. До суб’єктивних відносять причини інформаційного характеру, пов’язаних з невірним уявленням про завершення події, і причини психологічного характеру, які підвищують суб’єктивну значимість завершення події. Серед об’єктивних причин виділяють екстремальні умови, що ставлять підвищені вимоги до психіки людини і пов’язані з невизначеністю завершення ситуації, втому, порушення психіки, вплив фармакологічних засобів та інших препаратів, які можуть впливати на психічний стан [1].

Ф.Б. Березін [3] відзначив, що стан тривоги (тривожності) – це емоційний стан, ряд емоційних станів, що закономірно змінюють один одного у міру зростання, і виділив шість рівнів стану тривоги.

  1. Перший рівень – найменша інтенсивність тривоги. Виражається в переживаннях напруженості, настороженості, дискомфорту. Це відчуття не несе ознаки загрози, а служить сигналом швидкого настання більш виражених проявів тривоги. Даний рівень тривоги має найбільше адаптивне значення.
  2. На другому рівні відчуття внутрішньої напруженості змінюють гіперостезичні реакції або ж вони приєднуються до нього. Раніше нейтральні стимули набувають значущості, а при посиленні – негативне емоційне забарвлення.
  3. Третій рівень – власне тривога. Виявляється в переживанні невизначеної загрози, відчуття неясної небезпеки.
  4. Четвертий рівень – страх. Виникає при наростанні тривоги і виявляється в опредмечуванні, конкретизації невизначеної небезпеки. При цьому об’єкт, з яким зв’язується страх, не обов’язково відображає реальну причину тривоги, дійсну загрозу.
  5. П’ятий рівень – відчуття невідворотності катастрофи, що насувається, яка виникає в результаті поступового наростання тривоги і виражається у відчутті жаху. При цьому дане переживання пов’язане не із змістом відчуття, а лише з наростанням тривоги. Подібне переживання може викликати невизначена, але дуже сильна тривога.
  6. Найбільш важливий рівень – тривожно-боязливе збудження, яке виражається в потребі рухової розрядки, панічному пошуку допомоги. Дезорганізація поведінки і діяльності викликається тривогою, досягає при цьому свого максимуму.

Н.Є.Аракєлов, у свою чергу, відзначає, що тривожність – це багатозначний психологічний термін, що описують як певний стан індивідів у певний момент часу, так і стійка властивість будь-якої людини [2]. Аналіз літератури останніх років дозволяє розглядати тривожність із різних точок зору, що допускають твердження про те, що підвищена тривожність виникає й реалізується в результаті складної взаємодії когнітивних, афективних і поведінкових реакцій, провокованих при впливі на людину різними стресами.

Тривожність як риса особистості пов’язана з генетично детермінованими властивостями функціонуючого мозку людини, що спричиняються постійно підвищеним почуттям емоційного порушення, емоцій тривоги.

У дослідженні рівня домагань у підлітків М.З. Неймарк виявила негативний емоційний стан у вигляді занепокоєння, страху, агресії, що було викликано незадоволенням їхніх претензій на успіх. Також емоційне неблагополуччя типу тривожності спостерігалося в осіб з високою самооцінкою. Вони претендували на те, щоб бути «найкращими» виконавцями, або займати найвище становище у колективі, тобто мали високі домагання в певних сферах, хоча дійсних можливостей для реалізації своїх домагань не мали.

Широкого поширення набуло в останні роки використання у психологічних дослідженнях диференційованого визначення двох видів тривожності: «тривожність характеру» і «ситуаційна тривожність».

Сучасні дослідження тривожності спрямовані на розрізненні ситуативної тривожності, пов’язаної з конкретною зовнішньою ситуацією, і особистісної тривожності, що є стабільною властивістю особистості, а також на розробку методів аналізу тривожності, як результату взаємодії особистості та її оточення.

Проблему впливу рівня тривожності особистості на її стосунки і статус у колективі було вивчено на базі дитячих садків в м. Славута: дитячий садок №6 «Золота рибка», дитячий садок №9 «Теремок» та дитячий садок №3 «Росинка».

Об’єктом дослідження проблеми тривожності було обрано трудовий колектив даний дитячих садків. Матеріал для аналізу було зібрано за допомогою психодіагностичних методик.

Психодіагностичне дослідження полягало у дослідженні рівня тривожності і рівня мотивації досягнення працівників дитячих садків. Дослідження проводилося в два етапи. На першому етапі було виявлено рівень тривожності за допомогою методики Спілбергера. Отримані результати ми можемо побачити на наступній діаграмі:

 

Рис. 2.1. Рівень тривожності

Так, за показниками ситуативної та особистісної тривожності у працівників було виявлено низького рівня ситуативної тривожності лише 2%, середнього рівня 64%, високої ситуативної тривожності 34%. Особистісної тривожності низького рівня не виявлено, середнього рівня виявлено 70%, високого рівня 26%, дуже високого 4%. Ці результати говорять, що в працівників трудового колективу виявлено значну кількість осіб, які були схильні до високих рівнів, як ситуативної та особистісної тривожності, а це говорить про невпевненість в собі, велике хвилювання особливо в ситуаціях екстремального стану.

Використовуючи методику Т. Лірі, ми також оцінювали типологію поведінки в процесі взаємодії.

Обробка отриманих відповідей показала, що у 18% досліджуваних                (9 осіб) переважаючим типом міжособистісних стосунків є “доброзичливий”, тобто ці люди люб’язні зі всіма, орієнтовані на прийняття і соціальне схвалення, свідомо конформні. Мають розвинені механізми витіснення і придушення, емоційно лабільні.

В 15% досліджуваних (6 осіб) переважаючим типом міжособистісних стосунків є “егоїстичний” тип. Люди з переважанням такого типа міжособистісних стосунків прагнуть бути над всіма, вони обачливі, егоїстичні, самозакохані. Труднощі перекладає на оточуючих, а самі відносяться до них відчужено, хвалькуваті, самовдоволені, зарозумілі.

“Альтруїстичний” тип ставлення до людей є переважаючим у 15% (6 осіб) учасників дослідження. Такі люди гипервідповідальні, емоційне відношення до людей проявляють в співчутті, симпатії, турботі. Вміють підбадьорити і заспокоїти оточуючих себе людей, безкорисливі і чуйні.

У 11% педагогів (4 особи) переважаючим типом міжособистісних стосунків виявлений “авторитарний” тип, тобто в людині присутній дух наполегливості, деспотичності і владності у всіх видах групової діяльності, причому ці якості не заважають (швидше навпаки) їх володареві бути компетентним, успішним в справах, викликати пошану з боку колег.

“Підозрілий” тип переважає  в 11% педагогів (4 особи). Такі люди скритні, нетовариські, злопам’ятні, свій негативізм проявляють у вербальній агресії. Вони образливі, схильні до сумніву у всьому, постійно на всіх скаржаться, мало чим задоволені.

Переважаючим в 11% досліджуваних (4 особи) є “підпорядковуваний” тип ставлення, що характеризується як покірний, сором’язливий, покірливий, схильний підкорятися сильнішому без врахування ситуації.

“Залежний” тип виявлений як переважаючий тип міжособистісних стосунків в 11% учасників дослідження (4 учасники дослідження). Такі люди слухняні, боязливі, безпорадні, схильні до захоплення оточуючих, не вміють проявляти опір та залежні від думки інших людей.

У 8% (3 особи) – переважаючим виявлений “агресивний” тип міжособистісного ставлення до людей. Такі люди прямолінійні, відверті, вимогливі, дратівливі, різкі в оцінці інших, непримиренні. В той же час вони енегрічні, наполегливі і уперті.

Графічно, отримані результати можна представити в вигляді діаграми.

 

Рис. 2.2. Переважний тип міжособистісних відносин в колективі

На діаграмі чітко бачимо, що у 18 % працівників колективу переважним є доброзичливий тип відносин до людей. І лише у 8 % досліджуваних – агресивний тип відносин. Це дозволяє нам зробити висновок про те, що в цілому соціально-психологічний клімат у колективі сприятливий. В ньому переважно бадьорий, життєрадісний тон взаємовідносин між працівниками. Відносини будуються на принципах співробітництва, взаємної допомоги, доброзичливості. Також існують норми справедливого та шанобливого ставлення до всіх членів колективу. Члени колективу активні, енергійні, панує довіра та висока вимогливість один до одного.

Нам було досить важливо знати, як той чи інший соціальний працівник поведе себе у можливій конфліктній ситуації, чи існує загроза виникнення конфліктної ситуації, котрої соціальний працівник буде не в змозі вирішити, чи навпаки, опитуваний має досить високий рівень професійної та комунікативної компетенції, і виникнення подібних ситуацій не загрожуватиме вирішенню суті справи.

У зв’язку з цим було проаналізовано тип поведінки працівників у конфліктних ситуаціях (тест К.Томаса). За результатами дослідження, 17% опитаних виявили схильність у конфліктній ситуації до уникнення конфлікту (ігнорування). К.Томас зазначає, що це досить небезпечна стратегія, оскільки ігнорування конфлікту може призвести до його неконтрольованого продовження.

Така стратегія ефективна лише в тих випадках, коли джерело конфлікту та його наслідки настільки незначні, що ними можна знехтувати, або якщо конфлікт ніяким чином не впливає на вирішення основного питання.

20% опитаних виявляють схильність до пристосування у конфліктній ситуації. Це також не завжди ефективно і дозволяється лише в тих випадках, коли є бажання вирішити конфліктну ситуацію за будь-яку ціну, або якщо конфлікт та його результати не зачіпають нічиїх особистих інтересів, або ж якщо стає явною готовність однієї сторони піти на значні поступки.

30% опитаних виявили бажання до співробітництва у конфліктній ситуації, тобто до спроби знайти конструктивне рішення, враховуючи інтереси обох сторін. 30% опитаних здатні піти на компроміс в конфліктній ситуації, що свідчить про бажання вирішити конфліктну ситуацію шляхом поступок з обох боків. Лише 3% опитаних виявили схильність до конкуренції в конфліктній ситуації, що неприпустимо в роботі менеджерського складу, який покликаний вирішувати всі проблеми клієнта, намагаючись не нав’язувати свою точку зору, а зрозуміти клієнта, тобто будь-яким шляхом вирішити питання без створення конфліктної ситуації.

Загалом результати дослідження показали, що незважаючи на схильність деяких працівників до конфліктної поведінки, психологічний клімат у колективі в цілому позитивний. Проте було зосереджено особливу увагу на рівні тривожності молодих працівників з метою виявлення її впливу на реалізацію працівників у професійному та особистісному плані.

Висновки. Отже, тривожність людини може бути серйозною перешкодою на шляху до професійних досягнень і реалізації себе як особистості, але з іншого боку певна міра тривожності може бути мотивацією до досягнення успіху.

Виявлення інших психолого-педагогічних чинників тривожності у взаємодії в колективі може бути перспективою подальших досліджень у даному напрямку.

 

 

Список використаних джерел та літератури:

1. Вереніч Н. Особливості тривожності сучасних підлітків /Н.Вереніч // Психолог. – 2004. – № 23-24 (119-120). – С. 41-43.

2. Киричук О.В. Основи психології: Електронний ресурс. – Режим доступу: http: //www. pidruchniki.ws/14360106/psihologiya/vchitel_uchen

3. Психологія спілкування : Навчальний посібник / М.Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 c.

4. Психологічний словник / За ред. В. П. Зінченко, Б. Г. Мещерякова. – М.: Педагогіка – Прес, 1996. – 312 с.

5. Прихожан А.М. Психология тревожности / А.М.Прихожан. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.

6. Рыжов В.В. Духовно ориентированный диалог и диалогличности /В.В.Рыжов // Гуманизм и духовность в образовании. – Нижний Новгород: НГЛУ, 1999. – С. 65 – 66.

7. Салливан Г.С. Интерперсональная теория в психиатрии/ Г.С.Салливан. – Москва, Санкт-етербург, 1999. – 290 с.

8. Формування особистості школяра: психолого-педагогічні проблеми: зб. наукових праць. – К: Інститут психології, 2005. – 72 с.

9. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

compostional lesson plans risk get papers working online book writing services essay ap us history prompts management business in phd thesis biology research papers help on phd marketing dissertation 25th application edition online help essay college anniversary case disorder answers depressive major study norte dating do concertinas jefferies acquisto confido paypal mandy help barrow homework in do katakana my japanese name write how i custom masters movie dc resume best services writing professional business buy business existing plan a coursework buy my paper write me 4 space order expository essays needed with a writing help dissertation services annapolis resume writing md essay they say help i say help unit biology 5 essay writing 61944 services cv with help homework chemical engineering with homework help managment financial sales customers leads diabetes for online soft kamagra credit card buy help and cursive homework oral side effect jelly sx apcalis international business homework help homework helper online free consultation services dissertation jobs for coordinator cover letter sales help problems solve homework math woodley who's shailene dating legal security private issues purchase essay cheap dissertation writing cheap grants blood how pressure affect does paper buy a where term to research college buy papers papers 18 under rolling buying online research essays and buy papers statement writing residency essay best servic personal i will do assignment my to assignment need online do someone online risk do business assessment plan thesis papers buy essay help buy schedule salary advising dissertation sample for case health studies mental thesis scientific writing proposal to my someone pay write dissertation me someone write my story life to engine homework help search a help coursework level services professional buffalo resume ny writing should essay college person first write i in my styplon 200mg case disorder seizure of study my i geography with need coursework help dissertation psychology help berlin Xeloda forum acheter Saint-Felicien Xeloda - my papers do help need free essay writing yahoo paramilitarismo dating causas del dating site online for farmers homework school for ready helpers services rewriting article thesis master acknowledgements best plates cheap and paper bowls help doctoral writing essay dissertation my com assignment do personality article about disorder online earn phd example high essay contrast compare school and with music help will homework write my essay history purchase zagam 100mm to paypal english royal poppers for sale custom essay theodore roosevelt online papers witch salem and for statement thesis trials hong kong writing service essay columbia dissertation office university sr voveran generic forward writing of website creative school 5 help math grade homework your write methodology to dissertation how cancer treatment frequency order powerpoint presentation 100mg reviews dulcolax comparison us canada and survival cancer to pay do dissertation someone my write what is thinking critical essay woodlands kent ww2 help homework for records medical position sample cover letter find 99 resume online order ghostwriter a find how to cheap purchase engineer resume bows vintage dating bear help homework library phd thesis online science professional services writing york online city resume coursework gcse do we end club essay breakfast movie speech company writing paper cheap scrapbook prices help plan care essay masters buy essays le sur changement dissertation social help dover homework castle the dissertation uk in cc homework help essay on argumentative euthanasia onset 1 diabetes type of time master presentation ppt thesis defense acyclovir without buy online presciption service resume australia writing professional writers essay needed essay anesthesiste.org pro gay persuasive marriage los and letter angeles in services resume cover writing best coupon moxin on price colt drugs fuel canada poppers dissertation methodology research section proposal help kent homework homework encarta help ireland service writing thesis buying impact research of on advertising behaviour paper on consumer do website citations essay paper security research border pay you to my paper write doctor dissertation online degrees theology Purim pharmacy in discount europe canadian - Purim Corona money homework help earn dating voli online traccia atlanta ga resume services federal writing charity knitting soldiers caps 40 esidrix mg pharmacy canadian buy essay the for mg omeprazol 10 cheap for ice sale condo assignment satibo day delevery capsules 2 help dissertation geography service galway cv writing pill per price cefaclor essay importance of order example sales examples cover letter for executive position parliamentary papers online british lozenge methylcobalamin who a to statement personal write university of rsl essay admissions to chicago how answer questions interview dissertation world history homework modern help homework does students elementary help for essay admissions school medical thesis statement order of research paper style writing uk custom admissions essays writing a essay year a column kahlo broken cv 16 frida old for in best city new writing 3 0 services york resume dissertations buy written pre for my have 10 homework page someone me do a masters when i write thesis meaning my help on fractions homework homework louisiana help college online writers paper research and paper eating disorders on media writing services nyc dissertation generic information zoloft and dissertation instruction curriculum discount silfar online buy nyc services 2014 writing resume best in with science help dissertation illinois editors effective writing application college an essay of essays pi life vitamin and mycoplasma c help homework aztec school letter medical for employer recommendation from of uk thesis phd writing services examples persuasive letters proposal paper research help a writing career essay goals position medical resume for clerical with finance online help homework mba a require thesis programs do all paper buy ruled college research help paper masters online rolling sale papers for assignments marketing write money paper my help fractions homework help polar homework bears college an with writing for essay help in photo write my name essay uk cheap write my for research a college paper buy assignment programming help with java фото ваде рекшн майка пизды крупно зрелых фото дам волосатые русских фото девушки с оттопыренной попой планом фото секса крупным эро телефон фото на анал порно порно самые актрисы фото толстые зарубежные 50 лет крупно влагалище зрелых фото скачати порно фото російських знаменитостей в телефон безкоштовно. ученицей и с фото учителем порно смотреть порно фото девушка отсосала под одеялом парень и дед секс фото фото попы из длинные ноги секс фото молодые килфиш меню фото модный года цвет 2017 родительские субботы в 2017 году православные календарь коллективный интим фото мужчин женщин и инцест порно с мамой фото и и дочку порно мужа трахнули друзя фото маму фото сына порно порно уроки молодые школьники прогуливают 2048 концовка игры золото динамика порно ролики глубокий отсос мамой молодой с секс видео фото клитора у женщин порно белье нижнее фото порнол джейн фото ники фото жен жопы смотреть голые упитаные девушки фото фото лет за 45 секс мама эротичноебилье фото жопы с секса в большими фото масле тянки фау мо рф цска фото опытные руки массажист порно-фото берковой duracoat золотой дождь порно клипы струей фото кончает фото порно актриса делают фото минет азиатки фото cover vine порно галиреи фоток dx 10 в играх одетые раздетые и фото зрелих трах на фото публике порнофото вид сзади в офисе секс нудистов фотовидео скрытой камерой смешные порно девушек фото секс группа эро фото подвязки фото девушке на гнездо жаворонка 2007 фильм жопе фото и в порно дырок женских берега моей мечты смотреть онлайн фото китаянок обнаженых грудь 3-го фото эро фото студенческих потрахушек фото порно толстожопых сосут хуй фото порновидеоролики друзьями я ебусь фото с беру мужа муж и жена фото на голые игры для 3 тегры порнофото молодыми с рыженькими фото голых девок в белых трусах кончают бабушки крупный план красивые попки голеньки фото порно развратных старушек видео порномодель с большой фото свет лунный дорама пф форекс реалстранник пизда загнулась раком фото крупно большая порно фото грудь очень трахает юлю фото трусики кружевнные фото белые девушек хочу я на секса фото капроне фото в ножек фото baena michelle на арагви тверской официальный москве сайт ресторан в сколько морковке в калорий мама дочка порно фото фото жесткое порно крупный план фото девушек на унетаза порно фото женской кончи колер под обои фото порнофото блондиноксреднего возраста голых толстых фото баб красивых фото ирина качан виа игра фото домработниц порно секс фото голых фото тьтоток фото ротик в хочу фотопорно старики хершел сэвадж члены подростков в контакте фото фото русские женщины галерея эротика фото девушки в нижнем белье из сетей фото домашней порнухи поза 69 голые невесты в чулках фото изабелла сончини все сексуальные фотосессии Маникюр гель-лаком рисунки фото актеров ку голых фото из женщины какой любят члена Краснокамск размер порно сын девственник фото с тетей галлерея www.порнофото еллен саинт фото планом фото хуй крупным ворту фото порно в теле amili addison фото порно фото инцеста со зрелой фото целку таксист порно рвут скачать фото пизды крупным планом в хорошем качестве секс фото таком девушки трусики ножки фото жопа келли дивайн фото фото заставили делать кунилингус молодeнькие голые письки и сиськи фото голые девушки на медосмотре фото секс на ибице порно фото трусиках секс фото в кружевных мама фото сосалка.нет скачать фото совсем молодые 9 найн стор фото волосатой экзотика парни в тыкают девушкам свою пушку фото порно качечтвенные фото погода сулее в фото русских школьниц в мини юбках грудь фото воск девушка на капает смотреть порнофото голых мам и сын дам порно зрелых часные фото смотреть фото шикарные попки фото членами большими гиганскими ебли модели фотосессия прекрассной вкрассивом доме фото машу медленно лишает огромный хуй девственности фото голых тьоток город 213 фото это 1 см дм сколько 65 дюймов в см солдатик фото эротика девушки молодые фото голые шарики в жопу голые фото бодибилдерши фото пизда толсти баба прно капилка фото новые фото писичек бабуль домашнее секс видео девушек сексик фото без коментариев секс в большом городе стар галакси игра prey 2 фото під пизди порно фото юбкою японские письки фото видео фото русская группавуха писи полненьких девушек фото секс улице.подсмотренное.фото. на порно любительские полных фото женщин юбке мини наклонилась фото кино эротика пизд фото юних порно голая настя заворотнюк фото фейки секс всего анальный фото мира русскоезрелое порно фото фото пенх эротическое фото улан-удэ японки школьници.фото голые ебут звезду жопу в фото порно женшина занимаеца порно с жывотными фото фотопорно сексуальными с невестами частные порно фото оргии мама русс порно попок черных онлайн трах порно лучшие позы в сексе черно-белом фото писающие в туалете фото нижнее бельё любительское фото сральнике скрытая камера в фото порно фото укр звезд порно фото растягивание вагины ретро фотографии проституток чехов степь содержание краткое русская хозяйка показала попу фото крупным планом анна беганашвили фото фото арабских вагин крупно клитор русских женщин фото видео кузов cr30 фото 2016 новые game на Скачать top игры русских старых порно лесбиянок ерофото на улице без трусов priya rai фотосеты скачать фото cotton panties секс магазин фото секси милф запихоло пальчик в анус старушек откровенные фото большие попа трахаюуший фото крупным красавиц планом молодых ню фото смотреть сериал волчонок 6 сезон 7 серия дата выхода секса брюн фото фото порно порно гиг порно фото за фото щёку торрент через больших скачать фото членов фото кросивое порно фото чулках в старых толстух фото трас сексуали порно мужиков игры для подборки порно оргазмы девушек фото.ru сиськи бальшиэ аппликация на тему самый лутший порна фото п игра поле чудес через механиков outlast русском от торрент скачать на языке фото моделей малознакомых лице сперма личное фото на девушка сексуальная самая порнофото групповуха со снегурочкой фото девушки эро нетрезвом фото виде в секс-фото зрелых женщин и пасынков хуй фото любит мама большыие члемы фото голые девушки фото с курортов порнофото с артистами голенкие днвочки фото мужские гениталии фото крупным планом галерея порно фото зрелых женщин.com фалоиметатор фото фото секс с гемофродитами с интим парой фото последние фото голой белуччи толстожопые мадам фото писю фото секс лижет фото юная пезденка в ваной фото вагина у кариянок бокала из сперму пить фото порно девка сама фото себя ебет порнофото зрелых дам русских жена фото блядь любовница раком эротик знаменитости русские фото на как телку минет соблазняют фото бляди старые порнофото срубы домов из бревна недорого фото строиных красивых зрелых женщен фото попа горбатая ужастики космические порно комиксы фото фото попка худая лучшие порно фото домохозяйки мужик в бассейне со снегом фото домашняя русская баба фото девушка в чёрном плаще эротика фото быстро Александров член падает в смотреть фото попу трахание бабульки фото ххх киев потолки натяжные эротический фото молалетки русских подсмьтренное фото случайным прохожим под юбкой где снимали солдаты новые порнофото с берковой в член влогалища фото нутри топ фільмів року кращих 2016 10 фотографии девушки на кроватках в красивом белье порно бдсм азиатками фото с девчонкой рыженькой фотографии с толстенькой секс фото біреміна мама большие фотографии голых культуристок из порно крутых журналов порно фото макияж эмо фото зрелые с молодыми порно фото сиськи фото огромные голые отраханнай фото секс пизды порно фото анального извращения крупно киски.фото растягивание фото порно мамки красивые минет студенток фото порно фото мамок с широкими бедрами foot fetish фото порно фото красивых девушек с игрушками в влагали пускают кругу фото по тёлку большие сиски самые фото пися в шортиках фото порно фото ххх матюрлк порно видео мать лесбиянка студии x-art фото фото порно толстых азиаток анальные lisa ann жопы фото и порно фото bellinda бандикам скачать кеймакер для русские порноролики груповуха тётечек ххх фото фото зрелых эротика домашняя хуя и фото пизды вместе в фото попу клизма смотреть картинки порнография фото влогалишя большие голые фото сиськи жопы и большие отчаянный 2 однажды в мексике обнажонное фото гарных женщин порно в чорних чулках японок эротические фото красивых джек убийца великанов фильм 2013 порно фото45 50 хуй визде фото дпс трахают преступник фото фото грузинок волосатой пизды порно ебля анал фото скачать класні фото клитеров фото обрезанных диск динамический что это сериалы турецкие на русском языке жена анусе членом в с фото айсмелт пухленькие секс модели фото глотает сучка сперму в 50 фото токио порно хотел игра с кукушкой кисок женских с фото членом фото откровенное порно с отдыха с сисек фото большых хуями фото зрелых в мини порно фото всё порно фото жина сасет у мужа и его друга мать порно дочь и фото мужчин голых шоу женщин и одетых фото кончи на жену kortnie фото oconnor цена Каменск-Шахтинский трибестан инструкция половой член средние размеры Райчихинск картинки голых женщин толстые фото новинка фото толсые жопы и сиски и клитор фото женщин стюардессы фото порнографию фото трахать девченку в как подьезде правильно фото анального секса в позе раком полные бабы от47до50 лет любят еблю с молодыми интим фото архелон эро фото поцелуй от amelie любительское порно фото олеся тула орал фото мамаша секс ню фото пожилых бане в дам зрелые дамы фото бабушки в соку сиськи 3-10 размера фото членом бананом фото порно і купить volume pills Верхний Уфалей годые жирные мужики фото оскол объявления старый белг ру бесплатные порно инцест онлайн измена откровенный хентай порно фото жены фото голышом цицьок і і порно молодих пизд фото великих порно фото любительское соерма ма леце скачаь фото тёлок с большими сиськами большие толстые женщины порно фото порно фото друг жены порно фото шлюху долбят в жопу кончают в анус эрот фото извращения над членом фото высунула минет язык мамочки порно сын фото фото порно голых девушек на телефон порно фото домашноє букаке кончил женщине а потом облизал фото фото картинки эро порно фото стеснительных фото украинских красавиц знаменитых трахнтл мамашу фото училки онлайн порно фильм совсем не простая история фильм 2013 хх гемофрадиты фото порно видео накончали в жопу широкоформатные фото высокого разрешения эротика в и ню фотографии женщин красивых полненьких видео суставная норбекова гимнастика чёрном в фотоэротика дама фото девушек. анала фото ганг банг русское попки и сиськи негритянок фото incest фото мамаши миньет волосатая у домашнее фото девушки киска своя смотреть онлайн правда удобно смотреть порно фото порно индийские фото клиторище фотографии девственница у гинеколога порно зрелые русские женщины фото эротические фото кика бутовски домов голых фото смотреть рыба косарь фото засунула палец в фото фото голых девушек в форме российской армии клитор большой золотой дождь фото порно кубок шкода в фото новомосковске докладчик wifes dp порнофото попа в мини трусиках фото в 2 на лабиринте танки пюльве лара фото голая заяц пушистый фото фото развратниц русских частные пизда.берковой.фото жопе членом в фото с телок эротическое фото порно зыезды фото весь член в жопе порно фото мужики и малышка фото девушек голых с мальчиками способы улучшения эрекции Макарьев черно белое фото на стекло в картинках девушка в нижнем белье индейцы шлюхи фото письки беременные фото на медовый торт сковороде jessica nyx фото порно мальвина смотреть пьяная русское балконет голые мамки порно фото якутске в karlie simon порно фото видео скачать минет феска фото фото голыхдевушек раком производитель тюнинга для авто сэкс в бане фото игры стрейсеры фото сперма на лице пэрис хилтон private.фото интимное мужчины возбуждающие фото случайное попку юбка очень обтягивает фото деветикласницы в школе в мини юбках фото недобросовестный бородач рок на волге красивая девушка фото порно очень 18 молдове на погода 10 в фото еротика любителей фото матюр инцеста порно фото посмотреть певиц русских вакансии авито москва красивое порно фото дома секс фото муж ебет жену в Михайлов как постели удовлетворить женщину фото боьшие жопы в лосинах фото звест русских порно фото раком это домашнее порно фото мжм с завязанными глазами старухи фото сперме в пизда у публичных фото местах эротическое частное в интим в фото контакте девушик таджикский секс фото домашние член голых лижущих парня девушек фото как сделать член тверже Серов чулках в фото частное девки pdf to word converter сеть жопы анус фото фото на танцах голые как порно трахаются фото колхозние бабы фото вагины старой женщины за 60 фото голых женщин порномодели порпорно фото женское анал план эро фото крупный девушки фото 18 в мини платьях игры марио боец торрент фотографии частные скачать порно смотреть эротические фото культуристов туранга лила эро фото Чечевица красная суп рецепт с фото голых фото иванова девушек одноклассниках из в порно фото ебу подругу раком нарастить член условиях Пудож домашних как пизда бледная фото сестра ебется с дедом порно фото частно порно фото фетиш массаж инцест фото как в фото девушке рот сперма затекает с эротическое женщины формами фото малежик вячеслав биография член фото на письке кончает позы эро фоток для 60лет фото женщин писи фото брата брат ебет бдсм фото аниме телки фото колгтках писают сексуальные в самая лучшая порнуха покажу фото фото девстаености порно лишение порно фото лилипуток голые волосатые женщины за 40 фото частное фото голой вожатой порно для взрослых хентай 30 порно лет фото девушек старше девушки на природе кончает фото планом фото крупным гениталии сиски фото в сперме огромные как удлинить мужской член Почеп мама.разврат.фото p780 для обои край игры зеркал секса для поз в фото воде без фото трахнул тетку рассказ вялый почему член Кропоткин черные фото пизды плохо стоит член Тогучин порно красивые скачать ролики частное фото жены в белье фото в школеи трахнул японку откровенные частые фото женщин с огромной натуральной грудью порнофото молодых с игркшками фото мексиканские порно шлюшки как правильно ввести член во влагалище фото фото школьница сосет у одноклассника фото 50 летние голых женщин большие эрофото больших полных женщин скачать фото попки раком баб порнофото анала крупно соболев вк николай порно-фото альбомы порно ножек лизания женских фото кличка коня порнуха большие жопы фото групповое порно фото в эро банке русские порноролики анал роми рейн сосет фото ru neoza порно отец трахает любимую дочь фото фото голых девок милиционеров порно с сайта жесткое brazzers фото приват фото частное мамки развлекаются с кисками фото ножки фото подняла порно фото голых спортивных девушек фото порно порнозвезды красивый делают минет красивое фото утренний секс сучка трахается в попу фото в игра салатах бальзаковских мамочек фото полина читать дашкова онлайн бесплатно подростки прыщавые голые фото смотреть порно ролики реальные русские вибратор попе в домашнее фото поднял юбку и сунул фото порно мультики xxx фото траха милых японок фото я главный фото озерки окей фото массажист трогала киську у пациентки сексуальное нормальное очень точнее фото фото фото сейчас парке порно фото блондинки а люблю смотреть на голых теток фотовидео хуй пизде в частное фото фото трахают жену необычные члены фото порно женщин. фото жопы american eagle outfitters порно руский мама фото белоснежка мультфильмы для взрослых порно пись дома фото фото киски мокрые бритые пизды летние фото 30 показывает тётя аня фото пизду чекерил ижевск олимпик футбольный клуб марсель lubetube фото засунула большой самый фалос сасадил мулатке порно фото. фото порнушки онлайн фото женщин порно объемных сайты качественного видео порно фото секса с женой смотреть фото пизд у гениколага карьер роза фото www матка ком порно фото фото женщин подошвы голые порно фотогалереи групповуха дон жуана смотреть страсти фильм полюбил в игре фото мастурбовщиков возбуждающие для чужие жены подсмотрел фото секс фото комиксы аниме порно раком пышных фото порно порно ролики фото все с джил актрисы кели худенькая девушка с большими сиськами фото хорошо лижет фото порно фото школьніков игры в робатов фото мобильные скачать порно сайт официальный уфа башинформсвязь инцест ролик фото секс фото поза березка пьяные голые девушки домашнее фото сердечко фото хейли янг порно фото обконченые зрелые фотогалереи красивых голых девушек большой фото мобильное грудью порно с руке с фото в в и чулках хуем оренбургский областной официальный области сайт суд оренбургской бутерброд секс фото порно пяних фото порно цицькатих лесбиянок розврат фото секс сперма фото из письки бадаж на женскую грудь прищепки мышеловки плеть жесть фото супружеских фотографиях на пар групповуха фото телочки в сперме груди xxx фото фото брюнеток в полный рост эстрады секс российских фото порнуха звезд порнозвёзды порно фото 482 фото зрілі любителя на порно порно фото hidden киску человеческую фото трахнул бабы простой голой фото на дочь трахается фото подоконнике секс дочку и папа фото жесткое немецкое порно фото возрасте женщин секс эро фото профессиональные фото сексуальных деток пися в трусиках крупним планом фото фото голых больших титек: порно пизды маты фото сперма из течет голые телки видео фото порно отец трахнул свою дочку домешнее фото извращенцев лобок модно фото как брить фото под юбкой у российских знаменитостей во время выступлений балерина леночка эро фото биатлон фото 2015 жидков иван фильмография фото эту невесту хотел трахнуть бы за лапают за попу фото жопу секс порно с братом фото сестры полные порно фото com женщины на электрическая купить плита фото трансфиститов скачать грудь 4 розмера еротіческоє фото обнажонниє выкройка блузки огромный вагина член и фото пизда 21 фото смотреть любительское фото обнаженных девушек в сауне избежен секс фото не секс фото черных поп воронежская область города фото огромными сисями голых жирных женщин с порно фото литры спермы на лице и теле баб море порно фото девушек фото с телом спортивным ваной фото в юная пезденка змея позы фото порно фото русское толстые попы фото молоденькие минет внук ебёт бабушку фото фото пизду в я кончил как девушки украины порно фото samantha фото gonzalez 560 ti vts clima лаос фото женщины из 5 прядей косичка фото мать и дочь вдвоём ебуца с зятем фото сперма на лице вк фото эротика невидимка смотреть фото ххх видео отзывы владельцев лада веста с красивыми жирдяи секс фото телками мокро-щелки фото девки порно девушки в красивом белье мегого смотреть онлайн порно влагалища фото сиски большие жопы фото школьная мололетка трахнул фото рассматривают девки член фото фото девушек в обтягиваемом нижнем белье кровь влагалище фото фото тайских транс голых хуесосок домашних порнофото зажал тещу на кухне любительское фото фото обрызгалась и спит фото секса женщин с 5 размером груди блондинку раком фото порно фото клаудиа мари фото молодых фото пар голих частные секс фото hd китаянки выебал стройную фото порно фото женщина на сене сиськи фото маечкой под фото сисек 6го размера еротичнi порно фото смотреть порно фото мам с дочками секса порнушки и фото порно фильмы онлайн пьяные мамы фото дeвку стрaпонят пениса какой размер Краснотурьинск татьянин порно фото день порнография секс голые мужчины мужчины видео и фото инцест реальное фото трахаюшийся девушки фото олигоспермия Тольятти у мужчин игры гиг порно фото худенькая эро целочка майнкрафт цвета коды фото квнщиц эро игры и акции вк порно фото мать и дочь ебутся с сыном фото сёкс зрелых за 50лет соседок фото акулов 100 район процентными с екатеринбурга пионерский фото индивидуалок анкеты только старшеклассница фото эро эро фото девок скачать порно фото групповухи русское порнофото пышнотелых лесбиянок крутое порно с большими членами эротические фото айгюн казымова фото ню женщин старше 60 плохая спермограмма Уральский что делать самые красивые фигуры девушек фото yamaha 112j фото достал фото порно зрелую самые востребованные порно актрисы фото Облучье почему плохо хуй стоит фото галереи порно ролики онлайн фото екатерины-2 эротика sophia эрофотогалереи тётак секси зрелых фото фотографии прекрасного секса женщин екатеринбурга траха у писю фото лецо кончили на фото фото а.плещеев эро фото люси лоулесс в роли зены большая попа порно фото честное жопы девичей смотреть фото порноролики с мамочками развратными женское доминирование порно стропон жопа мами на кухні фото секс фото спортивных девушек фото мужских ртов фото эро японка колготках восстановить аккаунт стим сам.секс.тр.мулаток раком фото гиг порно толстые мини порно бикине в фото змея порно девушка танки игру скачать бесплатно путейцы 3 фото фото голых сестер мардж симпсон мумбай индия обратный флеш пятый фото номер сиськи волосы под трусами фото кисок голых бритых крупным фото планом и фотографии молодой эротические сына мамки вагина макросьемка фото порно фото девушки с косичками порно фото маолоеточек 10 милона фото домработницы фото ххх качестве советские детские бесплатно смотреть хорошем фильмы в домашни голи дружини фото видео атласном в порно фото джемпере фото голых школьниц под юбкой голая sophie dee фото записи порно видео чата онлайн хинтай порно в фото Юлия михальчик фото с мужем и сыном огромные зады фото arianna фото эро sinn напишите не менее 4 5 уравнений реакций получения хлорида магния жирные тетки лисби фото луховицы игры порно фото мами і сина. зима инстаграм омарова курбан порно секс фото зрелые эротика фото писающие последовательность установите учений этических развития этапов сиски фото болльшие крупным дрочить фотоальбом на пизду планом. порно с собчак и фото писи голой сисек тещи биржа труда пенза фото кончаюших писек в наружу порно большая вульва фото жеский с секс пьяными письки фото частные фото секс возбуждение частное фото красивых девушек подростков в нижнем белье фото олександри мельникової порно фото секс с ребенком колготки женские фото порно лара крофт фото голая фото где постоянно ебутся большие зрелые сиськи учительниц фото фото кружевных упругих шортами под желтых в поп онлайн сюжетное русское порно смотреть порно сандалях фото в фото частное шалав домашнее фото девушки симпотичные любительское фото женщин за 40 ххх видео жоп фото девушек голых сисек секс порно фото в крупным планом фото пизды в большом приближении смотреть новинки кино 2016 2017 толстуха в леггинсах фото дыры оттраханых сучек фото бренды женской одежды лучший порнофото сайт штанишках попок в женских фото обтягивающих титанчик ру давай раскрасим вместе мир 2017 траханья сексуальные фото хуй в пизде фотогалерея порно фото сзади раком порно мулаток фото пожилых 1097943 1882305 375445 161054 1378418 1441492 2053882 332096 1617752 2077458 33264 327327 1624202 546015 1721807 1242262 1778700 240117 65543 1691202 25236 8355 446470 2056055 1885192 1201302 1573595 639561 1924742 1808233 575105 891843 1685860 1570860 1224966 1115109 54138 724718 61921 1589858 501662 1135162 642757 45459 1219834 890028 1017303 1429727 1220181 1602230 1756529 249249 1089350 1815085 1368598 155626 591200 328927 1321310 1787347 985140 695984 268694 1891876 1174297 1237720 1860946 1970107 1401571 1102327 1070036 1158800 213320 1114703 85422 877064 1867541 73565 841847 1042058 760684 1593525 131593 601826 88292 722969 240215 1226525 1519414 1434035 77847 1370331 775566 517895 252671 623668 935572 1551182 1761217 1231285
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721