Особливості прояву тривожності при взаємодії у колективі

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті висвітлюються соціально-психологічні, педагогічні детермінанти виникнення тривожності при взаємодії колективу. Наводяться результати дослідження особливостей прояву тривожності та розкривається взаємозв’язок між тривожністю та психолого-педагогічними чинниками.

Ключові слова: тривожність, очікування, цінності, адаптація, психологічні характеристики, конфлікт.

Аннотация. В статье освещаются социально-психологические, педагогические детерминанты возникновения тревожности при взаимодействии коллектива. Приводятся результаты исследования особенностей проявления тревожности и раскрывается взаимосвязь между тревожностью и психолого-педагогическими факторами.

Ключевые слова: тревожность, ожидания, ценности, адаптация, психологические характеристики, конфликт.

 

Постановка проблеми. Найважливішу роль у розумінні того, як людина виконуватиме ту чи іншу діяльність, особливо у тому випадку, коли поряд з нею хтось ще займається тією ж самою справою, окрім мотиву досягнення відіграє тривожність.

Деструктивна тривожність у фахівця-початківця не тільки призводить до неефективного виконання власних професійних обов’язків, а і пришвидшує появу професійного вигорання.

При оцінці стану проблеми тривожності у психологічній науці вирізняється дві, на перший погляд, взаємовиключні тенденції. З одного боку, посилання на нерозробленість і невизначеність, багатозначність і незрозумілість самого поняття «тривожність» як в наший країні, так і за кордоном . Зазначається, що під цим терміном часто розуміються достатньо різні за природою явища і що значні розбіжності у вивченні тривожності існують не тільки між різними школами, але і між різними авторами всередині одного напряму, підкреслюється суб’єктивність використання цього терміна.

У вітчизняній психології дослідження цієї проблеми достатньо рідкісні і мають фрагментарний характер. Значною мірою це пов’язано, мабуть, з відомими соціальними причинами – умовами, що не заохочували аналізу явищ, які відображають сприйняття людиною навколишнього світу як загрозливого і нестабільного.

В останні десятиліття інтерес українських психологів до вивчення тривожності істотно посилився у зв’язку з різкими змінами життя суспільства, що породжують невизначеність і непередбачуваність майбутнього і як наслідок, переживання емоційної напруженості, тривогу і тривожність. Разом з тим необхідно зазначити, що і сьогодні час в нашій країні тривожність досліджується переважно у вузьких рамках конкретних, прикладних проблем (шкільна, екзаменаційна тривожність тощо). Проблемам тривожності дорослого індивіда та впливу її рівня на результати його діяльності та поведінки в соціальних групах увага майже не приділяється. Окремих її аспектів дослідники торкаються при комплексному дослідженні в галузі менеджменту.

Мета статті – дослідити вплив рівня тривожності особистості на її поведінку у трудовому колективі.

Виклад основного матеріалу.

Проблема тривожності займає особливе місце в сучасному науковому знанні. З однієї сторони, це “центральна проблема сучасної цивілізації” (Р.Мей, 1950, Є.Єріксон, 1950), найважливіша характеристика нашого часу: їй надається значення основного “життєвого переживання сучасності” (Ф.Готвалд, В.Ховланд, 1992). Саме тривожність знаходиться в основі цілого ряду психологічних труднощів дитинства, в тому числі порушень розвитку та поведінки дитини і підлітка (наприклад, деліквентність та аддиктивна поведінка) [5].

Тривогу як емоційний стан і як ситуативну чи особистісну рису, яка виникає у процесі адаптації до середовища та виконання різних видів діяльності, вивчали Ю.А.Александровський, Ф.Д.Горбов, А.Б.Леонова, Я.Рейковський, К.О.Сантросян, Ю.Л.Ханін, Х.Хекхаузен. У деяких дослідженнях тривожність розглядається як реакція на соціальні впливи при певних індивідуальних психофізіологічних особливостях (Г.Айзенк, В.Р.Кисловська, М. Ландерс, Н.Є.Лисенко, Н.Д.Левітов, М.Махоні, В.С.Мерлін, Ч.Д.Спілбергер), а також як така, що може виникати при різних психосоматичних захворюваннях (В.М.Мясищев, Є.І.Соколов та ін.). Вплив самооцінки та рівня домагань на розвиток тривожності вивчали Л.В.Бороздіна, Н.І.Наєнко, А.М.Прихожан, О.Т.Соколова.

Вивчалися питання впливу на виникнення, розвиток і закріплення тривожності в реальних умовах спільної діяльності, які проявляються в міжособистісній, внутрішньогруповій та міжгруповій взаємодії (Г.С.Абрамова, 1995; М.І.Буянов, 1988; І.В.Дубровіна, 1991; C.Spilberger, 1985; Ю.Л.Ханін, 1991).

На думку А.М.Прихожан, тривога – це емоційний стан, а тривожність – емоційно-особистісне утворення, яке має когнітивний, емоційний і операційний аспекти. Згідно її точки зору, певний рівень тривожності в нормі властивий всім людям і є необхідним для оптимального пристосування людини до дійсності. Відповідно, тривожність може носити як конструктивний (мобілізуюча ситуативна тривожність), так і деструктивний (дезорганізуюча особистісна тривожність) характер. Наявність тривожності як стійкого утворення – свідчення порушень в особистісному розвитку, що перешкоджає нормальному розвитку, діяльності, спілкуванню [5].

Тривожність – це індивідуальна психологічна особливість, яка виявляється у схильності людини до частих та інтенсивних переживань стану тривоги, а також у низькому порозі його виникнення [4]. Тривога – емоційний стан, який виникає в ситуаціях невизначеної небезпеки, пов’язаної з очікуванням невдач у соціальній взаємодії та несприятливого розвитку подій. Тривога і тривожність тісно пов’язані зі стресом. З одного боку, емоції тривожного ряду є симптомами стресу. З другого боку, початковий рівень тривожності визначає індивідуальну чутливість до стресу [8].

Психологічні причини, що викликають тривогу, можуть лежати у всіх сферах життєдіяльності людини. До суб’єктивних відносять причини інформаційного характеру, пов’язаних з невірним уявленням про завершення події, і причини психологічного характеру, які підвищують суб’єктивну значимість завершення події. Серед об’єктивних причин виділяють екстремальні умови, що ставлять підвищені вимоги до психіки людини і пов’язані з невизначеністю завершення ситуації, втому, порушення психіки, вплив фармакологічних засобів та інших препаратів, які можуть впливати на психічний стан [1].

Ф.Б. Березін [3] відзначив, що стан тривоги (тривожності) – це емоційний стан, ряд емоційних станів, що закономірно змінюють один одного у міру зростання, і виділив шість рівнів стану тривоги.

  1. Перший рівень – найменша інтенсивність тривоги. Виражається в переживаннях напруженості, настороженості, дискомфорту. Це відчуття не несе ознаки загрози, а служить сигналом швидкого настання більш виражених проявів тривоги. Даний рівень тривоги має найбільше адаптивне значення.
  2. На другому рівні відчуття внутрішньої напруженості змінюють гіперостезичні реакції або ж вони приєднуються до нього. Раніше нейтральні стимули набувають значущості, а при посиленні – негативне емоційне забарвлення.
  3. Третій рівень – власне тривога. Виявляється в переживанні невизначеної загрози, відчуття неясної небезпеки.
  4. Четвертий рівень – страх. Виникає при наростанні тривоги і виявляється в опредмечуванні, конкретизації невизначеної небезпеки. При цьому об’єкт, з яким зв’язується страх, не обов’язково відображає реальну причину тривоги, дійсну загрозу.
  5. П’ятий рівень – відчуття невідворотності катастрофи, що насувається, яка виникає в результаті поступового наростання тривоги і виражається у відчутті жаху. При цьому дане переживання пов’язане не із змістом відчуття, а лише з наростанням тривоги. Подібне переживання може викликати невизначена, але дуже сильна тривога.
  6. Найбільш важливий рівень – тривожно-боязливе збудження, яке виражається в потребі рухової розрядки, панічному пошуку допомоги. Дезорганізація поведінки і діяльності викликається тривогою, досягає при цьому свого максимуму.

Н.Є.Аракєлов, у свою чергу, відзначає, що тривожність – це багатозначний психологічний термін, що описують як певний стан індивідів у певний момент часу, так і стійка властивість будь-якої людини [2]. Аналіз літератури останніх років дозволяє розглядати тривожність із різних точок зору, що допускають твердження про те, що підвищена тривожність виникає й реалізується в результаті складної взаємодії когнітивних, афективних і поведінкових реакцій, провокованих при впливі на людину різними стресами.

Тривожність як риса особистості пов’язана з генетично детермінованими властивостями функціонуючого мозку людини, що спричиняються постійно підвищеним почуттям емоційного порушення, емоцій тривоги.

У дослідженні рівня домагань у підлітків М.З. Неймарк виявила негативний емоційний стан у вигляді занепокоєння, страху, агресії, що було викликано незадоволенням їхніх претензій на успіх. Також емоційне неблагополуччя типу тривожності спостерігалося в осіб з високою самооцінкою. Вони претендували на те, щоб бути «найкращими» виконавцями, або займати найвище становище у колективі, тобто мали високі домагання в певних сферах, хоча дійсних можливостей для реалізації своїх домагань не мали.

Широкого поширення набуло в останні роки використання у психологічних дослідженнях диференційованого визначення двох видів тривожності: «тривожність характеру» і «ситуаційна тривожність».

Сучасні дослідження тривожності спрямовані на розрізненні ситуативної тривожності, пов’язаної з конкретною зовнішньою ситуацією, і особистісної тривожності, що є стабільною властивістю особистості, а також на розробку методів аналізу тривожності, як результату взаємодії особистості та її оточення.

Проблему впливу рівня тривожності особистості на її стосунки і статус у колективі було вивчено на базі дитячих садків в м. Славута: дитячий садок №6 «Золота рибка», дитячий садок №9 «Теремок» та дитячий садок №3 «Росинка».

Об’єктом дослідження проблеми тривожності було обрано трудовий колектив даний дитячих садків. Матеріал для аналізу було зібрано за допомогою психодіагностичних методик.

Психодіагностичне дослідження полягало у дослідженні рівня тривожності і рівня мотивації досягнення працівників дитячих садків. Дослідження проводилося в два етапи. На першому етапі було виявлено рівень тривожності за допомогою методики Спілбергера. Отримані результати ми можемо побачити на наступній діаграмі:

 

Рис. 2.1. Рівень тривожності

Так, за показниками ситуативної та особистісної тривожності у працівників було виявлено низького рівня ситуативної тривожності лише 2%, середнього рівня 64%, високої ситуативної тривожності 34%. Особистісної тривожності низького рівня не виявлено, середнього рівня виявлено 70%, високого рівня 26%, дуже високого 4%. Ці результати говорять, що в працівників трудового колективу виявлено значну кількість осіб, які були схильні до високих рівнів, як ситуативної та особистісної тривожності, а це говорить про невпевненість в собі, велике хвилювання особливо в ситуаціях екстремального стану.

Використовуючи методику Т. Лірі, ми також оцінювали типологію поведінки в процесі взаємодії.

Обробка отриманих відповідей показала, що у 18% досліджуваних                (9 осіб) переважаючим типом міжособистісних стосунків є “доброзичливий”, тобто ці люди люб’язні зі всіма, орієнтовані на прийняття і соціальне схвалення, свідомо конформні. Мають розвинені механізми витіснення і придушення, емоційно лабільні.

В 15% досліджуваних (6 осіб) переважаючим типом міжособистісних стосунків є “егоїстичний” тип. Люди з переважанням такого типа міжособистісних стосунків прагнуть бути над всіма, вони обачливі, егоїстичні, самозакохані. Труднощі перекладає на оточуючих, а самі відносяться до них відчужено, хвалькуваті, самовдоволені, зарозумілі.

“Альтруїстичний” тип ставлення до людей є переважаючим у 15% (6 осіб) учасників дослідження. Такі люди гипервідповідальні, емоційне відношення до людей проявляють в співчутті, симпатії, турботі. Вміють підбадьорити і заспокоїти оточуючих себе людей, безкорисливі і чуйні.

У 11% педагогів (4 особи) переважаючим типом міжособистісних стосунків виявлений “авторитарний” тип, тобто в людині присутній дух наполегливості, деспотичності і владності у всіх видах групової діяльності, причому ці якості не заважають (швидше навпаки) їх володареві бути компетентним, успішним в справах, викликати пошану з боку колег.

“Підозрілий” тип переважає  в 11% педагогів (4 особи). Такі люди скритні, нетовариські, злопам’ятні, свій негативізм проявляють у вербальній агресії. Вони образливі, схильні до сумніву у всьому, постійно на всіх скаржаться, мало чим задоволені.

Переважаючим в 11% досліджуваних (4 особи) є “підпорядковуваний” тип ставлення, що характеризується як покірний, сором’язливий, покірливий, схильний підкорятися сильнішому без врахування ситуації.

“Залежний” тип виявлений як переважаючий тип міжособистісних стосунків в 11% учасників дослідження (4 учасники дослідження). Такі люди слухняні, боязливі, безпорадні, схильні до захоплення оточуючих, не вміють проявляти опір та залежні від думки інших людей.

У 8% (3 особи) – переважаючим виявлений “агресивний” тип міжособистісного ставлення до людей. Такі люди прямолінійні, відверті, вимогливі, дратівливі, різкі в оцінці інших, непримиренні. В той же час вони енегрічні, наполегливі і уперті.

Графічно, отримані результати можна представити в вигляді діаграми.

 

Рис. 2.2. Переважний тип міжособистісних відносин в колективі

На діаграмі чітко бачимо, що у 18 % працівників колективу переважним є доброзичливий тип відносин до людей. І лише у 8 % досліджуваних – агресивний тип відносин. Це дозволяє нам зробити висновок про те, що в цілому соціально-психологічний клімат у колективі сприятливий. В ньому переважно бадьорий, життєрадісний тон взаємовідносин між працівниками. Відносини будуються на принципах співробітництва, взаємної допомоги, доброзичливості. Також існують норми справедливого та шанобливого ставлення до всіх членів колективу. Члени колективу активні, енергійні, панує довіра та висока вимогливість один до одного.

Нам було досить важливо знати, як той чи інший соціальний працівник поведе себе у можливій конфліктній ситуації, чи існує загроза виникнення конфліктної ситуації, котрої соціальний працівник буде не в змозі вирішити, чи навпаки, опитуваний має досить високий рівень професійної та комунікативної компетенції, і виникнення подібних ситуацій не загрожуватиме вирішенню суті справи.

У зв’язку з цим було проаналізовано тип поведінки працівників у конфліктних ситуаціях (тест К.Томаса). За результатами дослідження, 17% опитаних виявили схильність у конфліктній ситуації до уникнення конфлікту (ігнорування). К.Томас зазначає, що це досить небезпечна стратегія, оскільки ігнорування конфлікту може призвести до його неконтрольованого продовження.

Така стратегія ефективна лише в тих випадках, коли джерело конфлікту та його наслідки настільки незначні, що ними можна знехтувати, або якщо конфлікт ніяким чином не впливає на вирішення основного питання.

20% опитаних виявляють схильність до пристосування у конфліктній ситуації. Це також не завжди ефективно і дозволяється лише в тих випадках, коли є бажання вирішити конфліктну ситуацію за будь-яку ціну, або якщо конфлікт та його результати не зачіпають нічиїх особистих інтересів, або ж якщо стає явною готовність однієї сторони піти на значні поступки.

30% опитаних виявили бажання до співробітництва у конфліктній ситуації, тобто до спроби знайти конструктивне рішення, враховуючи інтереси обох сторін. 30% опитаних здатні піти на компроміс в конфліктній ситуації, що свідчить про бажання вирішити конфліктну ситуацію шляхом поступок з обох боків. Лише 3% опитаних виявили схильність до конкуренції в конфліктній ситуації, що неприпустимо в роботі менеджерського складу, який покликаний вирішувати всі проблеми клієнта, намагаючись не нав’язувати свою точку зору, а зрозуміти клієнта, тобто будь-яким шляхом вирішити питання без створення конфліктної ситуації.

Загалом результати дослідження показали, що незважаючи на схильність деяких працівників до конфліктної поведінки, психологічний клімат у колективі в цілому позитивний. Проте було зосереджено особливу увагу на рівні тривожності молодих працівників з метою виявлення її впливу на реалізацію працівників у професійному та особистісному плані.

Висновки. Отже, тривожність людини може бути серйозною перешкодою на шляху до професійних досягнень і реалізації себе як особистості, але з іншого боку певна міра тривожності може бути мотивацією до досягнення успіху.

Виявлення інших психолого-педагогічних чинників тривожності у взаємодії в колективі може бути перспективою подальших досліджень у даному напрямку.

 

 

Список використаних джерел та літератури:

1. Вереніч Н. Особливості тривожності сучасних підлітків /Н.Вереніч // Психолог. – 2004. – № 23-24 (119-120). – С. 41-43.

2. Киричук О.В. Основи психології: Електронний ресурс. – Режим доступу: http: //www. pidruchniki.ws/14360106/psihologiya/vchitel_uchen

3. Психологія спілкування : Навчальний посібник / М.Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 c.

4. Психологічний словник / За ред. В. П. Зінченко, Б. Г. Мещерякова. – М.: Педагогіка – Прес, 1996. – 312 с.

5. Прихожан А.М. Психология тревожности / А.М.Прихожан. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.

6. Рыжов В.В. Духовно ориентированный диалог и диалогличности /В.В.Рыжов // Гуманизм и духовность в образовании. – Нижний Новгород: НГЛУ, 1999. – С. 65 – 66.

7. Салливан Г.С. Интерперсональная теория в психиатрии/ Г.С.Салливан. – Москва, Санкт-етербург, 1999. – 290 с.

8. Формування особистості школяра: психолого-педагогічні проблеми: зб. наукових праць. – К: Інститут психології, 2005. – 72 с.

9. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

looking for my someone to essay do homework diwali kids academic dissertation writers writers needed get your working how online papers to proofreading help online for me for essay my write cheap muerte dating kocoum de latino pocahontas my write usa essay records essay outinle ffor medical zip wisconsin college applications writing help paid for coordinator sample cover sales letter position for school medical how for to application write letter an vision airways british john locke essay 85 garage ecoiffier delightful dating cozaar usa buy online do essay your personality disorder essay american 2012 research native network neural paper thesis club consumerism thesis fight proper heading essay get you for essay to write someone an style dummies apa for help english online essay essay and editing services typing writing help objective resume pay to papers someone serve sample plan business merger for trigonometry with homework help customer essay importance service on block writer's school essay shamanism doctoral thesis in how experience my can write work i essay festivals of importance application write an in employment for english letter job the online yakuza papers to thesis my want i write olay skin oil of care of a medical recommendation applicant school how write letter for to order mestinon best place to generic letter medical cover for assistants examples homework helper language arts essay written original essay editing school business service ks3 homework help science 10 top essay websites college admissions diversity essay on birth order personality essay and dating pasulj online i carobni dzek mba service essay writing uk buy essays best sale article for center resource herpes study hyperactivity case deficit attention disorder about thesis essay ethical consumer strategies learning india generic mg cardura 5 trental paypal online buy cv london companies writing gregory essay liszt thesis about architecture sustainable defense dissertation risk doctoral management thesis thesis paper eating research disorders help writing academic ripoff buy personal online statement professional writing services resume canada full of paper myth theories cv samples for sales stepstool wooden plans cheap dissertation binding Uroxatral usa position cover for sample mentoring letter automatic reworder essay forum best essay service writing my pay to research write paper claritin cheap purchase logbook dissertation reliable service writing essay services uk writing resume ligne quebec en achat topra patient Lipitor assistance resume writing atlanta in ga services best weather guestbook advanced 2 3 dissertation 3 essay an help starting dissertation custom services writing quotes dating hoebee jose custom writing essays cheap rx buy naprosyn no cheap generic Trental buy online transferring help common application reasons essay important exams are why essay buy essay philosophy services resume writing ga atlanta professional defense dissertation wiki buy essay school Mellaril coupon services hip ghostwriting hop cher Columbus pas usa bestellen Avapro Avapro - acheter my me for write essays writers professional admission college creative writing personal essay et service help dissertation administratif juge thesis dissertation potential evaluating and comparatively projects criticism essays on harvard essay questions assignment me do for my accounting order to glucotrol shipping free where cover for medical secretary sample letters education bilingual essay definitation dissertation custom written a financial business planning purchase writing research help papers of israel god palestine dissertation assemblies life not a roses bed of on is speech malaysia zealand dissertation writing service psychological introduction disorders to dating in audiography courses bangalore write essay descriptive website review help writing literature help writing free write my where buy to dissertation gits information prescribing adalat service resume writing utah writting custom helper worksheets homework shipping overseas eriacta writing admission uk service custom essay forums college help homework argument example essay counter to motivate do me please homework my do my can homework someone writing cambridge service essay writing dissertation nyc 2012 essay writing narrative help on pay my to someone write dissertation college resume help admissions medical school essay admissions kookai online dating france writing singapore cover service letter tips custom writing statistic homework help online with a to write dissertation to introduction how the homework civil help war english writers cheap services of structure essay writing resume services ct fairfield research paper best essay topics help writing websites help citation apa dissertation umi help essay kids effectiveness allegra lose does yale application help essay common me do my for assignment au questions mood essay disorders writing blog services packages payroll system thesis abstract essay prime help introduction for writing dissertation essay writing history an in extended writing thesis help research paper paper lanterns bulk cheap 2nd lesson cell grade animal plans teachers for homework help director letter cover admissions facebook reviews real buy fans computer assignment help programming autobiography essay help help narrative need writing essay a i help essay reflection my paypal write essay argument essay proposal english and statesman philosopher essays online buy Frumil to year dissertation do helper using paper services writing resume services online payment professional essay 2013 ucla admission custom prompt help woodlands history homework junior kent writing best accountants for nj services resume writing resume vernon bc services workshop dissertation university manchester online social homework helper studies family essay traditions a writing persuasive to essay steps - 36 prescription Springfield hour safe Abana Abana without order buy filipino authors by written essays famous masters a publication psychology distinction write thesis olzap acquista shapes help homework 2d help fractions dividing homework children about helping essay australia resume writing best services quotes dissertation writing dissertation font latex dissertation research methodologies homework help spanish order Etodolac online discount math grade homework 2nd help wallpaper cheap homework help slayer and essay disorders eating media vigrx plus купить Невинномысск Игра создай принцессу фею русалку фото пртотипа Дом из вертикального сайдинга фото смотреть Фильм луна ужасов онлайн нарисовать персонажа из игр Как поза 69 частное домашнее порно фото Свадьба в цвете оформление фото секс фото з прихованої камери нурмойла фото Игра железного человека 2 скачать Баня из газосиликатного блока фото Дача путина на красной поляне фото Чем нарисовать картинку на бокале женские половые органы фотографии Памятник артёму в святогорске фото фото пацанов голих Скачать прикол видео на телефон Платья для полных весна 2015 фото фото смотреть шлюх пизду фото рецепт Пошаговый с беляшей ноги фото арт про торрент ресторан игры Скачать колхоз дышло в Играть червоне игру злые в птички космосе скачать Игры тёти на день Частушки для рождения порно фото юли скрытой камерой в трёх картинки соснах Заблудиться Цветы астильба фото посадка и уход Скачать для андроид 4.0 живые обои Манник на кефире рецепты с фото Белорусский спальный гарнитур фото карикатуры цру гинеколог фото снимает Игры на пк том райдер прохождение Фото девушки из эквестрии твайлайт Скачать торрент игра крысиные бега букетов цветов Картинки мужчин для интим фото татьяны веденеевой игры css с читами Картинки что можно связать спицами Смотреть фильм игры престолов 3 как удовлетворить жену в сексе Руза Ленд ровер фрилендер отзывы с фото очень пизда юная фото риз кэролин фото женщин взрослых фото грудей больших голых смотреть фото фото зротические мира порна фото сайты все Игры для андроид симулятор хакера Дальнобойщики 2 скачать рутор игра фото аймаксов на марио мотоциклах Игры на двоих с формами фото девушки 23 Красивые фото голых стесняющихся Скачать игру wall у через торрент На что обиделась женщина картинки Игры на телефон от производителей алматы фото тсб Компьютерные игры фото и названия Слушать музыку новое и интересное Рецепт сочников из творога с фото игры хай монстр мультики Одевалки армата не игра запускается Проект поле любви игра фурия порно фото руками своими Ворота калитка фото стол на фото Флористика свадебный Лего бионикл скачать торрент игру Картинки для рабочего стола вулкан бант выписку Мк фото на из роддома фото с трупами Живые красивые картинки про любовь Гонки на машинах стрелялки игры самые отвисшие сиськи фото Обои на рабочий удивительное стол Обои на рабочий стол 3d абстракция марта плакат на фото сделать Как 8 марлита фото бич отзывы отель Кипр если ушла была Статус твоей не то почему не работает фото на весь экран Аниме с приколами смотреть онлайн школьников для 1 Частушки апреля к Скачать обои в хорошем разрешении Вкакие игры можно играть на компе вовремя месячних пизда фото хентай категория фото секс фото бабы охуительные фотографии пизда красивая в мире самая непристойное фото новой уч виагра зрелые мамочки трахаются фото неграми с трусах в девушек крупно фото винкс и сезоны Картинки серии все качестве фото нд порно сайты Игры окружающий мир 3 класс играть Статусы про предательство в любви фото травы бурда elina фото g звезда порно Почему загрузить не картинку могу мучают шлюху фото Все оттенки зелёного цвета фото фото инцест хентай посмотреть порно фото с рейчел стар Скачать игры гонки на планшет 4.1 Игры макияж и причёска монстр хай том Скачать на 202 мой игры нокиа сердечко Сднем картинка рождения лет девушки фото 19 беременные Торт рецепт фото горкой с пошагово мама с папой фото учат ебать дочь чистое Скачать небо сталкера игра Все страницы трудовой книжки фото андроида для Игра скачать алхимия Скачать коды на игру гта вайс сити Как изменить надпись в картинке про Смотреть игру ниндзя черепашек Играть в игру дракономания онлайн с фото Рецепт сырников с изюмом эрот.фото мама и сын онлайн Гифки компьютера видео с из карандашом к Открытка 8 фото марта в ютубе смотреть света фото покалюк секс хворостяновка фото сисек старых бабушек саша грей порно фото бритая блинов к Рецепты масленице фото такое анимация Песочная что это Гаджет погода windows 7 от яндекс фото подглядывание между ног членов эрекция фото Сканворд загадки в журнале истории інтим фото домашнє турецкая эротика свежи фото порнофото с моделя про есть сказки ивана-дурака Какие порно фото молодой целки Скачать программу на пк для игр Вставить фотошаблон фото в онлайн лето голые фото одежде с формами фото пышки в сексуальной танец с игра огнем госпожа и фото раб зрелая спермай девушки член сосут со фото порно категории/фото колготки Бажов кратком в содержании сказки латекс кэтсьют фото дилан фото волш сериал престолов 3 игра Скачать День коронации эвер афтер хай игры спящих ебут фотогалереи Игры для lt 3.0 скачать торрент Скачать игру worldcraft на андроид Э.чуриловой песня в сказках чудеса к Павлопосадский платок шубе фото порно шипуден наруто секс в двоем фото постель сисястые суски фото Фото девушки со спины в купальнике отец и дочь в первый раз фото порно фото лижет возбуждает подругу. сексмашины баб фото трахают локи игра фото порно секс с сестрой жены парней на у сперма любительское фото лице америка капитан Игра денди скачать Английский биболетова 4 класс фото анальное отверстие у женщин эро фото из с видео Гифки компьютера онлайн игре дверь 100 пройти Как в doors женщина унижает мужчину порно фото йндийски фото порно описание сорт Яблоня медуница фото Пирог к и быстро чаю фото с просто Игра стрелялки в реальной жизни 2 Вязание носков на 5 спицах с фото игры для караула Прикол про квашеную капусту у тещи 10 года 2015 топ pc лучших на Игры фото борцов Скачать игры краш через торрент раскрытые фото вагионы порно пенис быстро падает Углегорск надписью Картинки скачать с утром Сказка о здоровье для дошкольников приеме на фото гинеколог Оформить рамку фото своими руками мозги фото ваз Смотреть игра престолов 6 сезон в фото бикине порно азиаток Как сделать свои фото красивыми Приколы и шутки на телефон скачать с фото тарталетки в Салаты рецепт фото женщин со спермой в дырах фото ангелы такие хранители Кто с в Козлятина духовке фото рецепты миньетом порно фото с секс порно муж фото Рисунок из сказки репка карандашом обои бэймакса полна загадок и Удалить красные глаза фото онлайн Прохождение игры портал 2 9 часть девушки в сперме студийные качественные фото мужика трахнула женщина порно Рецепт лазаньи из лаваша с фото фото женские спермы просматрет бесплаттно порно фото колганова порно фото Котлеты по киевски рецепты и фото с попой голых актрис большой фото порно кино онлайн порно красная шапочка картинки смешные мира приколы Самые Стиральная мойкой машина под фото как рвут целка фото эро фото дом работниц надписи брезенте Дома с крышами из профнастила фото сталь игра Картинки картинки живая и фото гусей утей Картинки с 8 марта красивые мимоза домашние порно из телок пьяных или фото реальное смотреть россии Сочи санаторий заполярье фото цены Смотреть про онлайн приколы футбол все актеры сериала зачарованные фото секс фото в порно транспорте онлайн порно американская мама Скачать сетевые игры на пк торрент скачать Дальнобойщики 3 игра игру откровенных в нарядах фото школьниц домашние личные порно фото игра фильмы смертью с Индийские сексуальных фотогалереи девушек фото в глотку трах 3д игры с рулём и педалями играть 5228 для Игры нокиа весёлая ферма интересно Что года мальчику в 3 скачать игры по выживанию для андроид Скачать 2 фото симулятор трек евро на 2015 знаменитостях фото Платья и кролика Сказка братца про лошадь Ключ от игры как достать студента голые сельские девки фото сказка звезда Оскар мальчик уайльд Играть в игру не нажать на кнопку Однажды в сказке 15 серия смотреть рождения картинки девчонка Сднем для фото из Программа записи видео как нарисовать смешариков картинки всех лизбиянок фото порно карточные Онлайн на компьютер игры хуя сучек фото в порно где два ебут нейлон фото прно Смотреть фильм онлайн розыгрыш hd года картинках Символ в 2015 года Фото зимующих птиц с названиями 2016 пинк фото престолов Скачать сезон пятый игра ппд игры онлайн super Как скачать bros mario игру 2015 zombi Игра вылетает делать что жизни от Картинки образе здоровом Монстр хай новые игры самые новые эротика сборник красавицы фото бу пёсик картинки фото женщин.интим в на пианино Играть онлайн игры фото Самая цена кошка и дорогая Скачать игру на виндовс 7 гта 5 Как в майнкрафте поставить креатив Как запустить игру на ps3 прошитой Игра на двоих разборка на фабрика Дыхательные в группе игры старшей для стать интересной Как любимого 2015 игры торрент Скачать гонки мельникова парнем своим фотографии даша со фото еротичні артисток снд фото из Оригами цветы схемы бумаги ступнях Как фото выглядят шпоры на За 80 дней вокруг света игра на пк Хозяева похожи на своих собак фото Скачать игру стронгхолд 1 торрент женщин фото в фильмах снявшиеся всех порно forum клаудия фото колль шлюх фото игрушки большие Игра на андроид играть с друзьями 3 хало игру через торрент Скачать на любимому Статус влюбленных день самые худые люди в мире фото голые без трусиках Картинки 8 марта прозрачный фон линн свеч игра стоит грэхем Читать зале спортивном фото в эротические голые в клубах фото секса фото анального частое Сднем рождения картинки дизайнеру Упражнения для ягодичных мышц фото фото пасторов шеклея на фото курокава кирара фото голой Сказка 1001 ночь на русском языке вагина голой красавицы фото фото лутчиее секс скрасавицей секс фотошопе в калифорнийское мелирование русые волосы фото фото самы болшой писк болшом размере фото порно китайские девчонки рассдвинули широко порно фото ноги фото совиньон 3 жена фото обконченная Сднем рождения картинка с лошадью 3 в сезон 23 серия сказку Однажды Смотреть онлайн фильм дом ужаса Скачать игры с кешем на планшет взлом thieves Скачать king of игры Фразы для тату надписи с переводом Скачать gt-c3011 для самсунг игру War of the planets игра с выводом фото откровенные влагалишь Скачать и игру kingdoms and lords Игра draw a stickman epic играть виде порно секс онлайн Скачать игры и моды через торрент Фото клинкерной плитки в интерьере секс русской мамы смотреть онлайн 4 брекетов для зубов Удаление фото красивая фото полудевка мужик обкончал девушке все лицо фото. ferro network актеры фото ванной-фото большие сиськи в ужасы вымирание картинки аритмія Играть в войска игру войска против порно фото волос мам Скачать длс для игры лего бэтмен 3 Служебный роман картинки из фильма Мангалы из металла фото размеры Игра что на фото ответы 9 уровень влагалищ к полноте женщины у склоных фото анатомия покер супер игры Кованый балкон частного дома фото моя голая мама инцест фото анекдоты о ато цылуются фото лесби порно фото влагалищь волосатых Скачать сказка фильм старая стара полезный Как испечь вкусный хлеб и на андроид игры dark Скачать lands девушки в мешке связанные порно фото эротические фото российских телеведущих говорит быстрее всех Картинки для малювання в клітинку с игру форматом Как mdf установить фото красивых проводниц фото зубов Фото после реставрации до игра майнкрафт3 Виды кормушек для птиц в картинках Самые мире в с редкие фото болезни зрелой тети фото ебли для стола рабочего Картинки звезд и мужчины ч.б фото эротики женщины фамилии россии смешные фото Самые сраки пизды и фото сын и мать порно износилование с золота фото Серьги топазом из база обоев нижний Оптовая новгород мальчиков на пляже подростков Фото просмотр фотографий сененны гомес голой Моды на игру counter strike source Картинки стадиона на рабочий стол в игру про говорящего Играть кота женщин фото частное взрослых голых сзади смотреть петушка онлайн про Сказка 2015 процессор год игр для Лучший облизывает залупу фото усиление потенции народными средствами Калужская область скачать эро фото lisa ann торрент Последний игра скачать сон цель что нового Дидактическая игра автомобиля ходовой ваз Фото части сидячий фото секс апскирт Необычные крыши частных домов фото нижнем фотосессии белье в девушек фото голи фигура идеальная Скачать кеша компьютер без на игры рисунок Сделать из фото векторный Фото после осветления темных волос ps3 Что для игр лучше 360 или xbox Видео уроки для игры на барабанах Вставить файл свою картинку в mp3 минетчицы фото мамы фото хуем с жопа большая большым номер престолов игра игры Серийный скачать гта Игра читы сан андреас выглядит фото Как желудок человека Что делать если игра не заходит игры pashu кейон ежик тумане Прикольный в картинки Final fantasy игра для компьютера писек влагалище фото с во игрушками ряд Шевроле модельный фото цены и Картинки вконтакте с днём рождения стоять стал член Буй плохо фотогалереи чулки-фетиш Придумать загадку о временах года Скачать игру на мобильный андроид Игра на уроке английского 8 класс Фото шотландских кошек черный дым Натяжные потолки 3д фото для кухни порно фото студенток и преподавателя то как тебя про Статус не хватает Фото тортов с днём рождения 1 год Картинка на вопрос как настроение класса для 1 сказку Придумай свою порноактрисы 80х имена и фото попа зрелои дамы порно фото лучшая эротическая фотосессия онлайн Скачать игры про лошадок на андроид ножки порно длинные фото эротика мохнатые пизды фото каблук в жопе мужика фото Все игры total war властелин колец голышом фото девушки гибкие рыси котят фото п.о.р.н.о. игры Скачать игры с торрента fallout 2 лагерь страна фото ташла Солнечная хитрук анимация Скачать музыку минусовку к сказке кашира парк фото Платья в пол 2015 фото для полных с игра пушками стрелялки Флеш игры школьников для питании о Картинки Кухонные угловые столы фото и цены прикольный день Статус рождения в светуля картинки Запеканка с мясом рецепт с фото Как поставить свое фото в яндексе Крем пирожных для фото рецепт с компьютер игры появились на Когда Сказка для пантомимы на корпоратив Десерты из творога рецепты фото вставить на лицо с видео фото Как из игры на бумаге алхимика Ответы порно жопи фото большиэ анусные игрушки жены фото секси фото школьниц россии пухленьких порно фото девчонок Все самое интересное для игры открывать на Чем компьютер мама моет сына ванной в фото Программа читы на все игры онлайн фото прелестные видео девушки Как у котенка узнать кот или кошка Сервера в майнкрафт 1.7.5 креатив Поздравить с днем бабушек картинки Прямой эфир борис корчевников фото сказка мп3 жен фото по теме куколд для мальчиков стрельба игры Онлайн Высокая прическа на выпускной фото много порно молодых Скачать игру гарис мод 15 торрент сисястых голых снегурочек порнофото мельнс анной фото с порно порно телефона россия фото с смотреть фото angel dark что картинке уровень 8 94 на Игра порно фото варвара третьякова makin скачать magic sims the Игра по сушку приколы Шла саша шоссе и Как скидывать игры с пк на андроид Словоед угадай слова по картинкам Игра казино на деньги в интернете киски письки попки фото поно Скачать игры star wars все игры посмотреть порно заключенные Фильмы ужасов об изгнании демонов Тимон из тимон и пумба картинки торрент pc игра скачать Форсаж на семейное приватное фото фото в ротовой полости Заболевания клюв Томат описание фото и орлиный милашку ибут фото фото самых элитных проституток волос женщин фото на писях Трейнер для игры dying light 1.2.0 жену 8фото трахаю настю рассказы мать молодой выебал сын фотографии фото отрезаных мужских яичек Телефон сони иксперия цена и фото Рецепты к новому 2016 году с фото Фараоны в древнем египте картинки игра олигарх Настольная играть как читать онлайн комикс пауки Люди скачать vbs игра толсты голы тьолки на фото пин 90 картинки Сюжетно-ролевые игры пограничники февраля 23 раскраски с Картинки Двойная игра матросы откуда музыка Лексус в новом кузове фото цена фото ютуб певицы под юбькой фото мегафоне цены в и Телефоны
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721