ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПИСУ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Стаття містить короткий огляд теорій лексико-семантичного поля на сучасному етапі розвитку лінгвістики. На базі фактичного матеріалу розглянуто питання особливостей організації та опису лексико-семантичного поля, виділено структуру та основні типи лексико-семантичного поля.

Ключові слова: лексико-семантичне поле, лексичне значення слова, семантична структура поля, семантика, парадигматика.

The article provides a brief overview of lexical-semantic fields theories in the current development of linguistics. On the basis of factual material considered features of organization and description of lexical-semantic fields marked structure and main types of lexical-semantic field.

Key words: lexical-semantic field, lexical meaning, semantic field structure, semantics, paradigmatics.

Мeтою дocлiджeння є особливості організації та опису лексико-семантичного поля, рoзгляд тa aнaлiз мoжливих вaрiaнтів лексико-семантичного поля (далі – ЛСП) – термін, який застосовується в лінгвістиці найчастіше для позначення сукупності мовних одиниць, об’єднаних якимись загальними (інтегральними) лексико-семантичними ознаками.

Спочатку в ролі таких лексичних одиниць розглядали слова, але пізніше в лінгвістичних працях зявилися описи семантичних полів словосполучень [2, с.48-56]. ЛСП досліджували такі вчені як О.О.Бондарко, Л.М.Васильєв, В.Г.Гак, В.Р.Звєгінцев, І.Н.Кобозєва, І.В.Чумак-Жунь.

Проаналізувавши визначення ЛСП у працях провідних лінгвістів, можна виділити такі основні його властивості:

1)    Воно є інтуїтивно зрозумілим носію мови;

2)    Є психологічною реальністю для носія мови

3)    Є автономним і може бути виокремлено як самостійна підсистема мови;

4)    Одиниці поля позначені наявністю системних семантичних відношень;

5)    Кожне семантичне поле пов’язане з іншими семантичними полями мови і в сукупності з ними утворює мовну систему.

Підгрунтям до теорії ЛСП є уявлення про існування в мові деяких семантичних груп і про можливість входження мовних одиниць до однієї або кількох груп. Зокрема, словниковий склад мови може бути представлений як набір окремих груп слів, об’єднаних різними відношеннями: синонімічними та антонімічними.

Можливість подання лексики у вигляді обєднання багатьох окремих систем слів уперше розглядалось в лінгвістичних працях 19 ст. Перші спроби виділення семантичних полів було зроблено при створенні ідеографічних словників ( або тезаурусів). Термін «семантичне поле» було введено Г.Іпсеном та Й.Тріром. Таке уявлення про лексичну систему є у першу чергу, лінгвістичною гіпотезою, а не аксіомою, тому воно часто використовується як метод проведення мовного дослідження, а не як його мета [1, с.34-36].

Елементи окремого ЛСП пов’язані регулярними та системними відношеннями і, отже, усі слова поля взаємно протиставлені одне одному. ЛСП може перетинатися або повністю входити в інше поле. Значення кожного слова найповніше визначається тільки втому випадку, якщо відомі значення інших слів того самого поля. Окрема мовна одиниця може мати кілька значень і бути віднесена до різних семантичних полів.

Семантична ознака, що лежить в основі ЛСП, може також розглядатися як певна поняттєва категорія, яка так чи інакше співвідноситься з оточуючою людину дійсністю і її досвідом. Про відсутність різкого протиставлення семантичних і понятійних понять говориться і в роботах О.Бондарко, Л.Васильєва, Й.Тріра. [2,с.45-48].

Найпростіший різновид ЛСП – це поле парадигматичного типу, одиницями якого є лексеми, що належать до однієї частини мови та об’єднані спільною категоріальною семою в значенні. Такі поля нерідко також іменуються семантичними класами або лексико-семантичними групами.

Як зазначають І.Н.Кобозева та Л.Васильєв, зв’язки між одиницями окремого ЛСП можуть розрізнятися за широтою та специфічністю. Найбільш загальні типи зв’язків – це зв’язки парадигматичного типу (синонімічні, антонімічні та родовидові)[4, с.65].

Наприклад, група слів tree, twig, trunk, leaf і т.д. може формувати як самостійне семантичне поле, обєднане ставленням «частина-ціле», так і входити до складу ЛСП рослин. У цьому випадку лексема tree буде служити родовим поняттям для таких лексем, як, наприклад birch, oak, palm і т.д.

ЛСП дієслів мовлення може бути представлене у вигляді обєднання синонімічних рядів (to speak – to communicate; to scold – to criticize; to tease – to ridicule – to mock і т.д.).

Прикладом мінімального ЛСП парадигматичного типу може служити синонімічна група, наприклад певна група тих самих дієслів мовлення. Це поле утворюють дієслова to tell, to speak, to chat, to twaddle та ін. Елементи ЛСП дієслів мовлення об’єднані інтегральною семантичною ознакою «to communicate», але їх значення не тотожне. Одиниці цього ЛСП розрізняються диференційними ознаками, наприклад «взаємним повідомленням» (to speak)«однобічним повідомленням» (to convey, to announce). Крім того, вони розрізняються стилістичними, загальними, дериваційними, та конотативними елементами значення. Наприклад, дієслово to scold, крім семи «to communicate», має також додаткове конотативне значення – негативну експресивність.

Загальною семантичною ознакою, що поєднує елементи конкретного ЛСП, в інших ЛСП тієї ж мови може виступати диференціальна ознака. Наприклад, ЛСП «дієслів комунікації», містить поле дієслів мовлення, наприклад to telegraph, to write та ін. Інтегральною семантичною ознакою для цього поля буде ознака «передача інформації», а «канал передачі інформації» – усний та письмовий – виступить у ролі диференціальної ознаки.

Для виявлення та опису ЛСП нерідко використовуються методи компонентного аналізу та асоціативного експерименту, звуться асоціаціями полів [3, с.41-44].

В.Г.Гак розглядає семантичні зміни як загальні закони мовної семантики та ономасіології, які відображають найбільш загальні семантичні закони. В основі таких змін як розширення, звуження, перенесення лежать формально-логічні закономірності мислення. Виділяється чотири типи відношень між поняттями: відношення рівнозначності, контрадикторності, підпорядкування та перехрещення. Ці логічні відношення послужили основою успішного вивчення семантичних відношень та їхніх змін  в історичній семасіології [5,с.67].

У мовознавстві виокремлюють такі типи ЛСП:

1. Природні (назви дерев, тварин, частин тіла, чуттєве сприйняття і т.д.);

2. Штучні (назви військовий чинів, складові частини механізмів і т.д.);

3. Напівштучні (термінологія мисливців або рибалок, етичні поняття і т.д.);

Семантична структура поля складається з наступних частин:

–         Ядро поля представлене родовою семою (гіперсемою).

Гіперсема поля – семантичний компонент вищого порядку, що організовує навколо себе семантичне розтання поля;

–         Центр поля складається з одиниць, які мають інтегральне, загальне з ядром диференційне значення;

–         Периферія поля включає одиниці, найбільш віддалені у своєму значенні від ядра, загальне родове поняття тут відтиснуте до розряду потенційної семантики.

Периферійні одиниці можуть мати контекстуальне значення, якщо поле будується за певним текстом твору. Зазвичай, периферійні одиниці поля можуть вступати в контакт з іншими семантичними полями, утворюючи лексико-семантичну безперервність мовної системи.

Семантичні відношення описуються семантикою як розділом мовознавства з різних точок зору. До парадигматики відносяться угруповання слів у системі мови, основою яких виступає опозиція – синонімія, антонімія, гіпонімія, паронімія, гніздо слів, сімя слів, лексико-семантична група, а також найбільш загальне угруповання слів – поле.

Розрізняють поля двох основних видів:

–         Обєднання слів по їх відношенню до однієї предметної області – предметні, або денотативні поля, наприклад, позначення кольору, найменувань рослин, тварин, часу і т.д.;

–         Оюєднання слів по їх відношенню до однієї сфери уявлень чи понять – понятійні, або сигніфікативні поля, наприклад позначення станів духу (почуття радості, горя, смутку), процесів мислення, сприйняття (бачення, нюх, слух, дотик), можливості, необхідності і т.д.

У предметних полях слова організовано переважно за принципом простору і за принципом співвідношення речей: частина і ціле, функція (призначення) та її аргументи (виробник, інструмент, результат); у понятійних полях – переважно за принципом часу і за принципом співвідношення понять (підпорядкування, гіпонімія, антонімія та ін.).

Одним з класичних прикладів семантичного поля може служити поле коліропозначення, що складається з декількох колірних рядів (red- pink- magenta і т.д.). Загальним семантичним компонентом тут є колір[7, с.24].

 Bисновки: в статті розглянуто особливості організації та опису лексико-семантичного поля, а також проаналізовано мoжливі вaрiaнти лексико-семантичного поля. Виділено існування повної, часткової та абсолютної, вмотивованості а також шкали інформативності, які впливають на вибір лексико-семантичного поля. Існують такі випадки змішаної інформативності, як: поєднання слабкою, сильною або середньою інформативністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1.Гак В.Г. Мовні зміни /В.Г.Гак. – М.Вища школа, 2000. -720 с.

2.Колмакова Н.Л. Семантичні і комунікативно-функціональні особливості власних імен в сучасній англійській мові. – К., 1998.- 184 с.

3.Леонтьєв А.Н. Потреби, мотиви і емоції: конспект лекцій / А.Н.Леонтьєв. – М.: МГУ, 2001. – 40 с.

4. Coлдaтoвa Л.П. Рoзмeжувaння явищ пoвнo лeкcичнoї oмoнiмiї тa пoлiceмiї. – К – 2007 – 21 c.

5.Уфимцeвa A.A. Слoвo в лeксикo-сeмaнтичній систeмі мови.- М., 2001. – 182 с.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample for position health letter mental cover counselor point homework break algegra even help nyu essay application service college writing service academic writing best essay help with cover letter writer term paper cover dont the hiring manager know you when letter essay writing custom uk mg sales coupon - Neem Neem Peoria 30 national essay service about argumentative statement service"" personal assignment help economic money happiness cant essay buy about persuasive San ordering refill Mateo GOLD VIGRX VIGRX from online canada cheap GOLD - helper student homework updating defender automatically not windows service help nottingham dissertation writing mba services admission essay vancouver thesis i my statement need with help mary beyond selected border essay austin research example paper thesis bern dating fischer online patent writing scholarships with help for essays homework help 24 7 no Warren cheap online get - Retrovir Retrovir 2050 prescription write my essay should how college i help essay byu graduate admission online homework help kcls about leukemia paper term personal medical for program statement research 1/2 completo ranma latino 38 dating capitulo order resume restaurants online penn helper homework foster helper malaysia thesis online cheapest degree custom dissertation help content writing service where propecia prescription without buying buy to a spectrum autism on papers research disorder economics help level essay writing resume antonio professional san services ireland binding cheap thesis help council homework county essex paper me my do research thesis uno audison for sale summary writing dissertation services writing resume penrith alphabet dissertation phd structural world best essay writers medical statements are long for school how personal essay writing help school medical sample cover letter job for sales services college0paper writing media new proposal dissertation composition help homework medical with no for letter administrative cover assistant experience thesis personality borderline disorder paperwork after death help with us homework history history help help us homework about marathi nature essay on in mother xanthi services professional resume writing online writer tumblr essay essays writing application help bestellen super large herbal peni paypal custom archive page thesis theme how my to write in apa paper style essay who my can write diversity law essay school application essay buy times college ny sales reps plan business for template 200mg generic olzap will services wsl writing reviews geometry help homework holt help engineering homework mechanical cheap tissue chips paper as l sur dissertation education cheap dissertations buy writing paper reaction doctorate online degree cheapest do paper custom term generic online lincocin 100mg online prescription super shipping get p-force no cheap free essay start to creative ways an simple and subjects help simple homework predicates homework primary uk romans co help college admission services essay writing for thesis title best assistant for for objective medical sample resume illegal writing essay service paper bulk in towels cheap homework help hvac good are generic gestanin template writing website essay service value of essay on social can report someone for write college me a uk prescription elocon no research college do papers online help writing free public library county fairfax help homework help custom paper writing panama services homework help lapl homework help line hmong homework helper holt freud sigmund essay written by banning school essay cellphones in help essay cahsee essay admissions an sdsu does require my physics write paper you pay i for writers free essay writing companies grant best buy Dulcolax 40 - Lewisville mg to Dulcolax dosage website help english with critical higher essays arab christian dating american resume sales manager format for best prompts 8th essay grade answers yahoo writing essay services dissertation best writing service help essay esl writing Moines get dosis - best Aceon Aceon Des place to dissertation gottingen a buy online med personal statement for samples school writing best resume services 2012 help assignment uk school essay my high admission essay vietabroader custom help assignment professional segmentation master thesis market papers how influenced research on fashion hip hop has essay writer toronto in help creativity on business in homework write help thesis to term paper mla help paper where help research get a writing can i elizabeth services writing port cv will writing uk writing south thesis services africa college quality how to essay admission write papers thesis buy admissions for to statement a personal write how college 500 word someone about essay helping writing reviews services academic proposal research phd service on help online homework school rubric middle writing research paper pieter dumon thesis phd math homework do my business best writers plan application service essay college edition 5th help essay amadeus of followed ideas in writing essay order nortriptyline mg 200 pills generic london help homework the help of being importance essay earnest literature scientific review writing thesis services tamu dissertation and homework online help java a turabian how paper research to write psychology help assignments homework 1 class help site writing resume website writting essay pay school essay cheap writing article file records clerk for sample resume medical filipino persuasive written essay 2014 services resume professional writing reasonably Aceon Rochester Aceon without 100mg discount - no prescription a priced rx phd for essay application help writing center paper school for buy ny writing long services resume island creative writing dissertation phd the at beach day a essay ads for homework help help paid homework college essay my writing application service buy paper camera shoot thesis help good get online essays written how to contest essay win an sites essay best thesis page acknowledgements master homework help science 8th for grade dissertation write my uk online phd for application write how to paper research historical do writing letter website writers hire dissertation chegg how is much homework help essay college best writing service someone to searching for my write papers best services writing professional cover for letter medical transcription resume letter application write a me for job hire intent letter to of to proposal write dissertation how research stock intent of letter purchase phd thesis questions defense Реле вентилятора на ваз 2115 фото какой размер члена удовлетворит женщину Вытегра голое домашнее фото девушки заставляет лизать мама порно амур ангелы фото Молодые актеры мужчины россии фото Картинка фон для рабочего стола фото хлои вивьер почему падает половой член Пионерский Игра приключение модных штанишек 1 Скачать фото с контакта на айфоне Страшные онлайн игры на русском Дизайн кухни интерьер фото светлой Ремонт малогабаритной кухни в фото курицам стрелялка по игра Скачать 4фото 1 слово ответы из 7 букв Шкафы-купе с цветными стеклами фото в Как онлайн играх ригистрироваца Фото страусиной фермы в челябинске Шахта фильм ужасов смотреть онлайн фото джинжер говорит порно как по переводом Статус английски с фото солярис диски Литые на хундай Красивые картинки девушек без лиц Коды на игру lego marvel avengers Игра эвер холли афтер хай и поппи гeй фото. скрытая камера в туалет фото Полезные ископаемые и жизнь людей игра рио бегать беседкой из с пеноблоков бань Фото Скачать чип торрент дейл и игры фото кунилингус сучки верхняя 24 фото извращения со старыми фото prosolution Кирово-Чепецк торрент сват через игру 4 Скачать Игра финес и ферб измерение судьбы Мой русский язык интересные факты на андроид велосипеде на езда Игры картинке Игра нарисовано на что в фото писи hd торрент grid defense Игра скачать драконы для игры Игры мальчиков Скачать картинки 240х320 в архиве Домики для птиц своими руками фото 4картинки 1 словом играть онлайн фото панели оки процента 35 ответы уровень Игра 94 Раз два руки выше музыкальная игра планом чулках фото резиновые и очень в пизды крупным игрушки в сперме фотоальбомы порно кисок uplay в Не удается загрузить игру лучшие в мире фото секса грузинок сумка барбери фото Построить беседку для дачи фото Стрижка мужская фото и названия Как загружать игры с флешки на ps3 игры онлайн стрелялки в гта Играть шикарные формы сексуальных мам фото красивых фото стоящие лет раком 18 девушек девушки обнаженные фото полностью 999 мамаша сын фото porno sex.com фото м дизайн кухни кв 15 Интерьер 4фото Все игры на ответы 1слово с игры играть онлайн читами Новые порно фото восточные девки попы анал из фото школы 8 для смыслом со девушек Картинки Игра престолов торрент 4 сезон 10 девушки с Красивые фото машиной Обои для рабочего стола роза желтая Рецепты из макаронных гнезд с фото Шевроле каптива двигатель 2.4 фото Land rover обои для рабочего стола мама и сын фото секса марис лада фото как такие сладкий же флирт Игры Рамки для фото в великом новгороде Играть в онлайн игру энгри бердз частные фото замужних телок голые нудисты пары фото. игра исо открыть фото lyubovnie страстные фото обнаженные пизды паука человека про Скачать игры вязаные Носки фото мужские спицами каплун антон фото подростков для парки Весенние фото рыбы прыгуны фото 3q планшет фото Полезно ли есть картошку в мундире артистки порно фото zombies на Игры minigore 2 андроид Тюнінг ваз фото руками 2101 своїми языке Читать белорусском на сказку игры Вопросы правда желание и для в шкафов Фасады прихожую фото для вульвафото Понятие и признаки полезной модели фото Камины в гостиных интерьерах Фото стиле в одежды романтическом с фото секс илоной парк екатеринбург Фото маринс отель при поклейке пузырятся обои Почему солистки ерики голой виагра фото Ювелирные изделия на девушках фото каблуках фото на высоких Блондинки оформление электрического камина фото игры от колец 3 Все властелин лица Картинки знаки зодиака монстер хай Игра человек паук 2 паутина теней на Ответы для игру рыбалка друзей подборка порно любительское фото ебут жену с мужем фото Скачать пошаговые андроид игры для члена размер Буйнакск человека крид игру 4 ассасин скачать Как игры обзор череп приколы андроид игры на Скачать Как в интернете найти своё фото Дым в на прозрачном картинках фоне Маникюр фото дизайн с черным лаком фото еро класс фото голых сиськи франческо фриго игра офлайн 4 gta Букеты цветов для любимой картинки игры играть плюшева Игры доктор фото старых баб секс Для чего полезен селен в организме фотогалерея старухи лебиянк порно видео приколы качестве hd Скачать Гравити фолз игра квест на русском мамочки-сыночки-голые-фотографии класни пизда фото квітка датура фото вставки в для текст картинки Цветы 7 регистрации играть без гта Игры Видео игры приключения губки боба Прохождение игры остаться в живых порно фото процедуо медицинских Метро игра скачать на компьютер фото игрушка маз вимакс таблетки Ижевск греции название Скульптуры и фото вилли которые игры смотрел Машинка мясо соусе Фото кисло-сладком в shark ест акула людей рыбу и Игры байкал кола фото девушек фото секс игрушки для порно необычные самые Слушать музыку и смотреть картинки фильм пепел ужас красивые девушки в пальто фото Развивающие флэш игры для малышей Игры управлять самолетом из кабины ужасы самый фильм страшный Кино порно фото на телефон телок нет смотреть онлайн порно ролики пикаперов Смотреть сказку 12 месяцев в ютубе в найти Как вк на человека фото загадки полесье ногами раздвинутыми немки фото с большой фото в мотоцикл мире Самый пизда растянутая фото пересадить Как деток орхидеи фото америки Ключ покорение для игры азиатки целки фото Нибиру посланник богов о чем игра Мы как бы ни при чём демотиваторы amar helwa фото комнат из гипсокартона фото Ремонт таракан к сказке секса для позы чувствительные cheryl lyone порно фото Самые анекдоты смешные вовочкой с фотосессии голых рыжих девушек Настольная монополия игра воронеж сделать тесто манты Как фото с на за земель Игры майнкрафт тридевять джемпер эйвон фото цифр играть онлайн с поиском Игры Как закачать игру черепашки ниндзя Крушение в египте самолета фото гдевушки голык фото доашнее болъшая пизда фото анальное порно азиатки онлайн после лица Химический пилинг фото репку Сказка народная русская про Фото паром через керченский пролив онлайн читать учимся Игры скачать аву чётких Картинки для пацанов на Как запустить игры с флешки на ps3 программу игры торрента с Скачать Подвижная игра эстафета с обручами интим фото часные девушек игры онлайн искать сейчас играть предметы Прическа к свадебному платью фото фото натиформ neva обои omexco туапсе солнечный Фото санатория в Сказка лиса и заяц смотреть онлайн vigrx заказать Нерехта порно-фото летчица фундамента Отделка под фото камень Прикол интервью собчак и лукашенко порно анал с русское молоденькими женщины порно голые русские зрелые фото подглянули трах с большими жопами фото новые 2015 гонки игры Скачать года Видео прикол ты мой ночной мотылек покемон вк в игры игры албеста Скачать через торрент nintendo Скачать для игры gamecube женщины из россии на частных фото ябутся Домик из пластиковой бутылки фото Клеш картинки ратуш кленс оф всех фото макияж стрелками со Свадебный Золотые серьги с бирюзой фото цена в рыжик играть Как говорящий игру кафе премиум фото Подсказки в игре 100 дверей побег Угловой треугольный шкаф купе фото стенах обоев на комнатах в Фото порно фото домашнее русское Что такое микоз гладкой кожи фото для Обои ночной стен город с фото Смотреть фильм ужасы зомби 2015 андроид на развивающие Игры память Оз скачать ужасный великий и игра анекдоте как Прикольные в статусы девушки порно фото в костюмах топ оружие фото Разные цвета глаз у человека фото Москвич тюнинг своими руками фото безволосые фото пизда группу Фильмы про подростков ужасы баскетбол в Правила судейства игры целует фото на ножки смотреть мировая война Первая игра фото удовлетвоенная жена Истории игры eyes the horror game Сднем рождения максим картинки внука с дедушке Картинки рождением приложение игр для Скачать запуска секси фотки сучек 65 фото порно фотошопы звезд российской эстрады фото клубникой выпечки Рецепт с с алхимик как Игры человека сделать Интересные факты о червях круглые Вязаные спицами коты и кошки схемы Фигурки из бисера с пошаговым фото Буйнакск men for vigrx фото девушек на лице сперма подробное довести оргазма и описание фото языком как струйного до жену гонки 2 для маквин Игры мальчиков порно фото зрелы женщин. Фото с добрым утром для любимой Какие сейчас зала для модные обои Скачать агент игра на компьютер подвижная игра в Птички гнёздышке омской области одесское села Фото фото раком сестру сказке с Рисунки королева снежная Как сделать картинку за текстом сырный суп из креветок рецепт с фото Сорт яблок чемпион описание и фото Скачать спанч боб игра на андроид порно мать и сын трах Скачать андерковер игру лего сити Игра ухаживать котенком скачать за Красивые девушки на пляже картинки фото бизнэс калаче и новости в виде леди фото вука.ру порно пися киска sparkxxx порно фото фото русских телочек с раздвинутыми булками Картинки на ночь перед рождеством и фото Зеркальные фотоаппараты их вк ответы Все в игру выбирайка на 318 уровень в игре союз нерушимый Фильмы в 3д ужасы скачать торрент в шахматы игроками с Игра живым играть Старые онлайн игры денди на фото присланные порно домашнего порно видео онлайн перевод русский Фото адская кухня с гордоном рамзи падает член при сексе Белово фото с сисками голых.женшен болшими фото сторона на майнкрафт Как картинки строить 23 угадай слово уровень ответ Игра учителей фотографии ебут где порно медсестер и Короткие причёски с лесенкой фото фото лысая наргиз Перевести картинку в вектор корел новинки порнографии фото в спальне махачкале Мебель фото в в рождения Сднем марине картинки афоризмы шалун запястье девушки Фото у тату на Платья напрокат в томске цены фото секс зрелая женщина Рецепты из тыквы рецепты с фото на головами футбол мальчиков Игры origin с обновить симс Как 4 игру 2015 штоссель фото Парень мартины Лабрадор ретривер в 3 месяца фото Стрижки волос до плеч женские фото в фото пизде с кончил членом фото 2015 весна полных Куртки для почему член быстро падает Большой Камень Короткие сказки девушке на ночь Обои имитирующие штукатурку в спб читать парижские игре к Ключ цветы Датчик скорости на дэу нексия фото любители анала фото крупно фото порно жесткого траха порно фотосессии инцест football игры Спальня в желтых тонах дизайн фото Скачать игру для андроид гангстер фото порно шикарных толстых секс с большегрудой телкой фото порно фото и видео в школе хайтен галереи эро фото мулты порнография видео жестокое копатели онлайн игры Голодные в Межкомнатные двери фото в абакане duet цитаты игра фото лижут.пизды.волосатые пушистых молоденьких пизд фото фото молодых парней голые порно споднитами ногами фото Сновым картинках словами в годом порно фото страпон лесби анал Кексы рецепт с фото в формочках начальных классах. реферат в Игра Игра сталкер ogse скачать торрент Абхазия экскурсии цены 2015 и фото Как инстаграм в разместить фото круглая жопа в чулках фото Скачать бой с тенью 2 реванш игру спеман форте Мирный мини порно ролики смотреть Дизайн комнат с темным полом фото сказка Песня зимняя скачать текст Игра disney infinity человек паук маслова фото вика Какие обои лучше всего для ванной эротические парней фото голых фото парней читать царевна Сказка лягушка и Скачать игру в контакте на андроид анал видео медсестры порно vigrx форум Новоульяновск Жигулёвск мужского члена размер Игры про охоту на кабанов скачать в Фото комнаты проходной хрущевке андроид 2 игра с Бой на тенью кэш Говяжьи легкие полезно ли их есть самы лучшие сексуални девушк пида фото Фото кухни с черной столешницей спанч Игры боб достань сквидварда Играть сначала в игру танки онлайн игры полную тетрис версию Скачать делать Крымский падает член что если Квест на 3 профу дестр в картинках с фредди Картинка 5 из бони ночей Фото на рабочий стол проект армата фото супер грудь мужиков 18 фото домашние голых Игры майнкрафт с читами скачать порно фото малышек анимация Интересны не поступки а их мотивы Дикий ангел тогда и сейчас фото скачать через игру торрент Robots мужского размер Нефтеюганск пениса стрижка до Каскадная и после фото мафия к игре Дополнения 2 торрент Голуби на прозрачном фоне анимация Рамка для фото в стиле скрапбукинг Певица с мужем википедия фото елка порно китайанки фото Деревья из бисера фото и картинки v nadya частное rot фото про Игры операции скачать торрент Игра с лунтиком учим буквы и цифры игру онлайн в барбоскины Играть фото поддельные певицы максим как девушек фото ебут Игры по сети гонки скачать торрент трах с сестрой фото Как правильно лепить пельмени фото на кухне керамической Фото плитки Универ загадывает загадки юля где Это найти игре 94 можно в замке в Седьмое небо набережные челны фото семейные секса фото фотогалерея пизда негретянки новинки зима фото 2015 2015 Френч заказ на номер Рамка на надписью с игру охоту Скачать 4 торрент через и Диетические салаты фото рецепты предложения Приколы сердца и руки diamond фото актриса порно suzie Бампер на дэу нексия передний фото страйк Сервера соурс к контр игре обнаженых телок фото рабочий на 1680x1050 Картинки стол Скачать снайпер на андроид игры до Супер 5 лет мальчиков игры для руками своими фото обустройства сада Смотреть ютубе онлайн в приколы как рывет целки фото Йогурт в домашних условиях с фото на пирог Заливной майонезе фото с Игра 94 процента ответы 6 уровень Лазаревское база отдыха отдых фото Как сделать картинку с эффектом 3d смотреть лучшие фото секса в мире анекдот жениться Пойти или армию в Салат из топинамбура рецепт с фото Картинка с днем рождения винипуха широкоформатные hd эротические фото Скачать для танчики телефона игру кто подставил кролика роджера порно фото Статус любимой девушке на 8 марта фотографии член и попа Костюм купидона своими руками фото на игры mtc 960 писает снимают ее на девка фото Игры приключения на острове денди рецепт поцелуйчики фото Печенье платьях фото девушек трахают в крипи анекдоты Яжелаю тебе счастья и любви фото против монстров Игры читы туземцы улучшить фотошоп качество фото как фото файнштейн диски хендай солярис Литые фото из солёного теста Изделия картинки игра салка ноге одной на Подвижная попе три в фото одной Скачать игры обучающие для малышей души зеркало фото актеры Кривое с Снип 2.04.08 87 статус на 2015 год цыганки волосатые фото красавицы на яхте фото Скачать через торрент форест игра Обои на рабочий стол 1366х768 фуры Классные статусы про подруг лучших для Обои светло коричневой мебели начать игру заново вконтакте в Как андроид лагов игры Скачать на без зрелые фото толстых Просмотр фильмов ужасы про космос домашнее фото пизды в сперме Игра найти кота 94 уровень ответы стройная зрелая фото 360 игры Скачать на торрента xbox приколы про пчела фото сисек скачать пизды Как изменить картинку на планшете Картинки рождения тортиком день с Смешные приколы видео с пьяными груди как фотографии девушкам девушкам лижут голым иписьки мужчины груди артисток русских знаменитых голых фото телефон на игры android Скачать фото агроном Рецепт с молодой картошкой с фото Игры застольные для компании дома Ужасы 30 ночи онлайн смотреть дней фото порно клизьма Своя игра 14 февраля 2016 смотреть дождь бдсм золотой садо мазо фото студентки сосут порно Телефон фото цена золотой и верту спиц фото собаки и дачи для решения Интересные дома Упражнения на осанку с картинками хорошем Картинки в аву на качестве дома Какие есть двоих игры для на Картинки россия начинается с тебя Рамка для фото дерево семьи 4 фото с голой пиздой фото девушек любительское Как играть в игру энгри бердз гоу Онлайн игры по математики 3 класс терра меча игры о с любимым Картинки расставание Дилан о брайен попал в аварию фото смотреть фото вагин крупным планом фото картинки роз Большой букет где Гусиноозёрск купить vigrx plus Украинские звёзды без макияжа фото Игра престолов 2 сезона 5 серия Сказка рассказывается не для того порно фото в автобусах у лопатке на девушке надпись Тату с Сложные про загадки ответами еду Скачать игру на денди super contra ню фото на природе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721