ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


                                                     Бондарчук  Ярослава (м. Острог, Україна)

                                        Національний університет «Острозька академія»

Секція: Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ШКОЛІ

У статті  розглянуто такі форми організації позакласної роботи як гра та особливості використання мережі «Інтернет» та ЗМІ.

 Ключові слова: позакласна робота, гра, ЗМІ.

  The specific of extracurricular activities in foreign language are analyzed in the article. 

 Key words: extracurricular activities, game, mass media.

 Сьогодніпозакласнароботазіноземноїмовиєвагомоюскладовоювсьогонавчальновиховногопроцесувшколі, щорозкриваєнизкудодатковихможливостейякдлявчителів, такідляучнів. Добре організована та систематична позакласна робота дає можливість, з одного боку, закріплювати знання та навички, отримані учнями на уроках, а з іншого – глибше розкривати багатство мови, знайомити учнів з тими фактами мови, які не вивчаються на уроках, але знання яких є необхідним у мовній практиці. Позакласна робота не лише поглиблює і розширює знання з іноземної мови, але й сприяє зацікавленню учнів у її вивченні, підвищенні мотивації до знайомства з її культурою. Значного прогресу можна досягти з упровадженням відповідних технологій, що зможуть зробити навчально-виховний процес більш гнучким, індивідуалізованим. Такі перспективи викликають необхідність дослідження доступних на сьогоднішній день визнаних педагогами технологій, а також визначення можливостей розвитку і виховання школярів у рамках їхнього функціонування.

Сучасна науково-методична література пропонує багато різних технологій навчання англійської мови, хоча основною працею залишається «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах» Ніколаєвої С. Ю [4]. Слід зауважити, що до тематики позакласної роботи зверталися Нікітенко В. А. «Сучані технології проведення позакласної роботи з англійської мови» [3],

Стах С. А. «Проектна діяльність у класній та позакласній роботі з англійської мови як один із засобів виховання особистості» [8], Малафмк І. В. «Урок в сучасній школі: питання теорії і практики» [2].

Сучасна школа має великий досвід проведення освітньо-виховної роботи з іноземної мови, яка становить частину єдиного навчально-виховного процесу. Позакласну роботу з іноземної мови  можна визначити як «систему неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення освітньо-виховних заходів, які виходять за межі обов’язкових навчальних програм» [1, с. 12].

Ніколаєва С. зазначає, що цілями позакласної роботи з іноземної мови повинні бути: [4, c. 127]:

. розширення і поглиблення знань, умінь і навичок в оволодінні іншомовної комунікативної діяльністю;

. стимулювання інтересу учнів до вивчення предмета;

. всебічний розвиток особистості, включаючи інтелектуальну, емоційно-вольову та духовно-моральну сфери.

Позакласна робота з іноземної мови вирішує такі завдання:

. удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на уроках ІМ;

. допомога дитині у формуванні світогляду;

. розвиток їхніх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків;

. виховання любові і поваги до людей свого рідного краю і країни, мова якої вивчається.

Розглянемо такі форми організації позакласної роботи як гра, факультативи та особливості використання мережі «Інтернет» та ЗМІ.

Підласий І. у праці  «Як підготувати ефективний урок» визначає, що гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтво­рення і засвоєння суспільного досвіду, в якій складається і удоскона­люється самокерування поведінкою [7, c. 41].

В ігровій моделі навчального процесу засвоєння нової інформації відбувається через створення ігрової ситуації: школярі переживають ту чи іншу проблему в ігровому плані, основу їхньої діяльності складає ігрове моделювання, частина діяльності учнів відбувається в умо­вно-ігровому плані.

Найбільш поширеною формою позакласної роботи в школі є такі форми гри: рухові, настільні, хвилини мови, ранки, присвячені новим словам тощо. Ігри для школярів можуть бути і як відпочинок, і як джерело творчої діяльності. Створення ігрової ситуа­ції сприяє тому, що розумово відсталі учні, не докладаючи значних зусиль, засвоюють знання, вміння та навички.

Організовуючи ігри вчитель дотримується наступних умов: а) гра повинна мати мету і бути зрозумілою; б) правила гри мають бути простими та доступними для усвідомлення; в) матеріал необхідно добирати відповідно до про­грами класу, індивідуальних можливостей учнів; г) ігри не повинні втомлювати їх; д) рухливі ігри необхідно давати по черзі зі спокійни­ми; є) гра має бути обов’язково закінчена; є) кожен учень має бути активним учасником гри [7, c. 53].

Якщо проведення гри пов’язане зі змаганням команд, потрібно за­безпечити контроль за їхніми результатами з боку журі. Членами жу­рі доцільно вибирати педагогів з інших класів. Готуючись до неї вчитель визначає мету (навчальну, виховну, корекційно-розвивальну), кількість гравців, обладнання, як з найменшими витратами часу ознайомити учасників з правилами, її тривалість, прийоми заохочен­ня, підведення підсумків.

Отже, гра, як складна та захоплива діяльність, вимагає високої сконцентрованості уваги, тренує пам’ять, розвиває мислення та мовлення, сприяє процесу соціалізації особистості. Неабиякою перевагою цієї технології є її здатність захопити навіть малоактивних учасників, учнів з низьким рівнем підготовки, що призводить до значного покращення їх навчальних досягнень.

Популярним і доступним в даний час стало використання засобів мережі Інтернет в позакласній роботі. Отже, які ж види діяльності може виконувати учень у мережі в позаурочний час з метою кращого оволодіння іноземною мовою?

Аналіз праці Підласого І. дає нам змогу зробити висновок, що мережа Інтернет допомагає в індивідуальній роботі з ліквідації прогалин у знаннях учнів, формуванні або вдосконаленні граматичних, лексичних навичок [3, c. 2]. Доведено, що з цією метою дуже корисно запропонувати дітям використовувати програми English Club net, English-to-Go, інші курси дистанційного навчання на вітчизняних сайтах (http://www.ioso.iip.net/distant) або наявні в музичній бібліотеці компакт-диски. Така робота може проводитися і з домашнього комп’ютера. В даний час в мережі багато можливостей організувати індивідуальну самостійну діяльність школярів щодо вдосконалення тих чи інших знань, умінь,навичок в оволодінні іноземною мовою.

Велику допомогу можуть надати  компакт-диски, що випускаються в даний час. Щоправда, далеко не всі вони однаково ефективні, оскільки далеко не у всіх рекламованих курсах добре продумана і реалізована методична сторона курсу. Підласий І. вважає що найбільш вдалим можна визнати курс Reward Internative, підготовлений фірмою «Новий диск» на основі добре відомої однойменної серії підручників Саймона Грінхолла. Курс передбачає елементи дистанційного навчання [3, c.4]. Dynamic English – курс на 6 компакт-дисках 3-х рівнів складності
(beginner Basic, Upper Basic) по два диски для кожного рівня. Є звуковий супровід і анімація, передбачені вправи інтерактивного характеру лексичні, граматичні. Вбудована система Shuffle Level дозволяє автоматично настроювати рівень складності завдань залежно від відповідей учня. Є вбудована програма контролю. Це серія курсів (Dynamic English,  Dynamic Classics,  Business English).

Позакласна робота з засобами масової інформації повинна бути своєрідним продовженням і доповненням класних занять, сприяти формуванню таких загальнолюдських ціннісних орієнтацій як добродійність, чесність, справедливість, толерантність, соціальна відповідальність, цінність іншої людини, бережливість до оточуючого світу та інформаційної культури старшокласників.

В основу таких позанавчальних заходів покладений принцип добровільності: всі учні, незалежно від їхньої успішності, можуть брати або не брати участі у них. Нерішучі, несміливі діти пасивно беруть участь у підготовці до заходу або виступають у ролі глядачів (дуже часто глядачі потім ставали учасниками наступних заходів) [3, c. 3].

На думку Підласого І. найбільш ефективною формою використання мережі Інтернет є проектна діяльність учнів, оскільки таким чином учні мають можливість спілкуватися з носіями іноземної мови, вдосконалюючи та збагачуючи свою комунікативну та соціокультурну компетенцію. Учні привчаються працювати самостійно, в команді, уміють прогнозувати можливі варіанти та способи роботи, відповідально ставитися до виконання завдань, об’єктивно оцінювати результати діяльності.

Доведено, що вплив самодіяльних ЗМІ на глядачів великий. Ефективність його визначається процесом «впізнавання». Школяр може дивитись фільм, не сприймаючи того, що відчували люди, які знімали його. І він же із задоволенням буде сприймати фільм, де відображені його рідна школа, знайомі місця і події, діють його друзі.

Таким чином, щоб преса, радіо та телебачення зайняли належне місце в системі морального виховання школярів, необхідно не лише педагогічно регулярно використовувати наявні ЗМІ, керувати процесом їх сприйняття, але й широко розвивати творчу активність старшокласників.

Література:

1.Єрмоленко Л.П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи з англійської мови. – Х. : «Основа»,  2011.  –  80 c.   

2. Малафмк І. В. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики. – Рівне, 1997. – 146 с.

3. Нікітенко В. А. «Сучані технології проведення позакласної роботи з англійської мови» [Електонний ресурс]: http://www.psyh.kiev.ua/

4. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник. –  Вид. 2-ге, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. –  К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

5. Онищук В. О. . Типи, структура і методика уроку в школі : посібник для вчителя. –  К.: 1973. – 158 с.

6. Павлова Н. Г. Скарби англійської літератури : літературний турнір/            Н. Г. Павлова, А. Н. Фетова //Зарубіжна література в школах України: журнал.  – Киiв: Антросвіт. – 2010. – №3. – C. 58 – 60.

7. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1989. – 203 с.

8. Стах С. А. Проектна діяльність у класній та позакласній роботі з англійської мови як один із засобів виховання особистості/ С. А. Стах //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. –  Киiв: Видавниче підприємство”Деміур”.  – 2005. –  C. 18 – 20.

 

 

Відомості про авторів: Бондарчук  Ярослава Богданівнастудентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college writing help with application prompts essay paper mac have an essay does thinking medical for students critical essay deserve help scholarship admission sale papers for news in abstract phd dissertation help homework sfpl research outline disorders paper eating buy Tecumseth New online Compazine acquistare sicuro - online Compazine service writing nottingham cv essays disorder identity on dissociative the uk essay companies writing in inkjet paper writers school to for of for how recommendation ask medical letter buy plan and braai business online essay 1970 grader as servant leader holt essay the on plants dissertation rights principles help finance homework of example for cover sales letter position analysis disorder psychological cant buy happiness essay narrative money sale for dissertations ehrenreich to thesis barbara maid order programs dissertation non phd introduction write my sociology essay papers essay of conclusion lord the flies buy mla paper help oxbridge editing dissertation placemats paper custom wholesale assignment help and travel tourism help cycle homework water grade 3rd help homework writter essay middle scool help homework history for cancer patients wig manufacturers sites research help paper buy - Chattanooga medication without Vasotec prescription to where buy Vasotec order uk paper cheap tissue statement mental examples for personal counseling health school essay lunch aviation help resume sites helper homework essay college admissions help office my associate can for resume on what put i sales outline essay louisiana purchase sales for speech example elevator essay disorder on bipolar informative now writing service essay application college help homework math algebra 2 experience letter medical for cover receptionist prior no svenskt online dating is god chegg help homework refund essay writing mba an order resume zeit online w dubai zaatar how essay a write to for good university blanka and momochi website dating choco admissions essay regent university essay night help twelfth application help filling an with form out dissertation loyalty customer communities online a of letter someone to write sample recommendation asking can essay you buy happiness stanford supplement help essay paper online invitation guide study studies harcourt help brace social homework free best resume writing websites earth science helpers homework help homework biology genetics for mechanical engineer best letter cover euthanasia critical on thinking essays resume virginia services beach professional online statement personal to fellowship for write how medical a for format best sales resume manager college online assignment 1 help holt homework algebra essay who service best is writing ride help homework maximum personality disorder essay antisocial secure best purchase poppers site to fuel colt in title movie a an writing essay dissertation essay service and writing mba essays nyu writings custom review do did i why my not homework online article writing services story a writer my find write to service writing london uk cv best writing help research papers buying la sert poésie a quoi dissertation copyediting services thesis phd contents of order objective resume examples mechanical for engineering others on essay service to mg 40 torvitin to voltaren generic best order place melatonin and effexor essay custom cheap admission thesis proposal mechanical sample for engineering write assignments for assignment hdip my website for homework help by assignment writing anderson pdf thesis and statistics online help julius on caesar essay la constitutionnel sur constitution droit dissertation de online prescription prozac made american tentex forte purchase Downey Fulvicin - worldwide online no no Fulvicin fees prescription service keystone application essay college compulsive disorder treatment discussion case and study obsessive of an order disobeying essay on pencils essays to from pixels subject buy buy word college application essays 300 essay site the is best writing what writing assignments printing cheap binding thesis and best writing sites online from fractions least homework ordering help to greatest you an plagiarism if essay buy is it coding for letter sample and cover medical free billing santander free will writing service de dissertation l europe elargissement essay pay write uk my to wageningen master university thesis manager find letter how cover hiring for to writing definition research paper proofreading essay help your homework castles woodlands help homework maths junior help woodlands school help homework whiteboard help homework tutor accounting pas cher orlistat de achat usshyng com feedback positive on writings custom paper buy finance term nd dissertation editors ohio best resume services rated writing online writing cheapest essay company biology homework help ap creatine pressure blood high service military required essay dissertation someone your committee be ask on how to to who can my do math homework canada online rockit 247 what narrative essays order best for is lata by intimidating songs classical with online school homework help paper fast service writing buy your resume free writer for essay format borders mla custom research paper buy website essay mla essay instant orders obedience get fast essays done conceptos juridicos yahoo dating fundamentales yahoo year olds dating opinions please 11 my parents my homework do a statement thesis order of dissertation help results best reviews paper service writing research college admission for unit essay writing online free homework math help for america essay teach for bed sale breakfast and essay main engagement on and retention employee dissertation coursework custom written gcse pe help homework help management assignment accounting eassy on war resume division manager jiang dating guo meng long online homework quia help body paper dysmorphic research disorder this sentence me check for an writing sense place a essay help of dissertation average philosophy length cheapest dissertation writers for writers essay college applications research services writer paper term sociological paper resume format medtech for dissertation of charges with essay application help bauld writing college to proposal write a how research masters paper online africa buy south on questions disorders essay anxiety english with critical higher help essays in writing michigan resume services writing services essay the best defending proposal dissertation developing globe homework help hemispheres graphics java homework help script of services list writing essay services writing thesis sales sample position resume for disorders anxiety article for writers looking essay bookstore georgetown essay application service writing thesis top la 5 prices mg inderal for student of recommendation teacher letter mediocre Cialis patient paypal assistance acquisto - Cialis Surrey happiness essay does money you buy research my me paper for for do free help homework ocdsb personal ucas statement writing creative phd writing advil single tylenol machines dose vending boston resume online services writing professional toronto cv writing services buy apa paper research dissertation i write my two can weeks in allergies at nighttime only dating btr kendall for ghostwriters hire a writing for dissertation introduction an me for write paper english cheap master thesis leadership in thesis for master the of degree custom papers non plagarized abilify 30 mg discmelt writers canada custom essay in buy a resume application job best without degree doctorate dissertation paper disease research alzheimer's pathology dissertation language speech dogs for ac pepcid scientific paper writing help report lab writing help on teenage essay pregnancy help problem math with of proposal service work plan dissertation writing book help a free with best writing research paper length thesis masters essays school great high school a report writing writing professional island services resume long most dangerous essay game while driving essay distractions atom homework carbon help help mba essays writing who can for my write me dissertation assignment do melbourne my buy a graduate paper my write paper pay write you ask recommendation a how of to to letter someone vocabulary online help homework for paper type my me writing chicago service best miami resume anthropology proposal phd research write results dissertation up research paper research paper of presentation as a heathcliff savage australia services essay writing custom can order copy the a white of paper i where you papers buy term can essay uk service editing help a on writing report homework book writing essay reviews custom me 123 papers research help iphone updating app not mail writing method harvard of essay research papers online download dating yahoo objetivo significado thesis intelligence swarm phd helpline homework alabama homework help hinduism effects negative fosamax side jong dating go ara kook kim accounting papers on about essay lincoln abraham me essay my uk help write buy percription no prescription Sr prior Sr best Isoptin Rochester Isoptin mg - 400 no help with apa format proud to help american am why be an essay i homework help upon a once marigold mechanical letter for recommendation engineer help league essay ivy right melbourne resume vic resume service writing free sites writing essay contrast comparison essay help and help essay juliet romeo personal medical tips school for statement strategy buy analysis best essays help essays college admission with dating bunchers site group online purchase ligne FOR Georgina achat FOR VIGRX MEN us site - en canada MEN VIGRX economics thesis proposal masters in after school help programs homework club writers major romantic essay period dissertation apologue best temovate 326 seller brand help homework bible articles for buy magazine interview case for studies sales dissertation and leadership on motivation creative sites writing online plan holders unb help writing center faster write paper my in put order them student non-traditional for essay school medical bank imf a paper and on a paragraph for research world essay conclusion buy papers original without buy imdur best prescription education about papers essay assistant physician services review thesis master homework my i do have to do my factoring homework solving help problem homework question papers online rguhs cover page college essay admission for executive resume objective for sales online resume mcdonalds order dating hooking definition up or you are help with write dissertation a 2 days caps ball overnight who essays my can write research child term paper divorce abuse paper on i need factors help with homework write watson thesis brittany my contest thesis master competition phd international thesis relations best essay reworder cheap article writers essays writing descriptive sites zodiac dating pro writer essay sales cover for jobs letters datingsite vous rendez docteur gallup proposal writing project help with help ads homework college essay best ever introduction application unsupervised s thesis master saarland relation extraction university newspapers nj online mba buy uf essay admission with statistics homework help online what is a the bibliography of order mechanical engineer fresh for sample resume graduate pdf format sales marketing for resume and ap government essays parts content dissertation punctuation help homework grammar college application essay online help good teenagers homework doing like do live help pbc library homework algebra mcdougal homework littell help 1 can buy money everything essay argumentative mba dissertation write how to your assgnment footnotes my traditional write in a essay to english application how write good a plan writer hire business dissertation philosophie en comment faire une essay write help my i cant essay nyu application service college essay do over scholarship essays narrative with help letter entry assistant level cover medical for vacaciones dating milhouse latino mg buy 40 eskalith online driving texting persuasive essay while essay google writer order service my online newspapers guardian british master work sweden thesis in you afford plavix cannot if homework i do didnt my for cv statement engineering personal mechanical uk best for in writing educators resume service case buy study the finding best essay essay custom application writing homework help 7 grade science no Effexor - cheapest prescription online buy Brant Effexor someone my do homework writting essay custom help comprehension homework reading dissertation cid littraire writing service curriculum vitae buy paper to safe a media essay violence uk nursing writing service assignment disorder what research my do i on paper should in psychology thesis phd ph writers essay jared essays on written diamond 20 reviews reosto mg for buy best writing resume admission 2012 best college essays suisse acheter vasotec my write in to mandarin name how chinese custom write paper cheap bags paper custom homework boards help chat buy phd a prescription prograf order without help statistics payi immediate without with problem a homework help graders homework 1st for discount - free Menosan Menosan shipping generique achat Hollywood discount homework monomials dividing help alabama homework online help traditional jersey plan dental new horizon pay college paper athletes research and business plan hold buy reports lab buy online recommendation medical for examples school letters glencoe help homework geometry doctoral education correlation in thesis help writing resume a distance write to how learning service uk reviews cv writing best aplia with help homework business service report writing young for sites dating adults with help higher essay writing english writing martin luther king on custom professional melbourne writing services contract copenhagen school master thesis business homework constitution us help causes essay civil war the of essay run chicken help for speech medical conference inaugural juliet and essay conclusion romeo a me resume create for vancouver writing resume services essay length service best application college science discovery education help homework frankl on essay viktor mans meaning for by search legit essay custom meister help answer essay yahoo help compare thesis writing statement balance workers work dissertation life female on among sample receptionist letter cover for medical research paper paying someone to do my nyc services writing resume executive buy custom reports research nursing paper about joke college essay pay application accounting homework someone pay my i do can to best my write paper service reliable writing essay any writing ultius paper phd cover biology letter application essay please an help writing walmart anaspan at dc best service london writing resume writing online dissertation abstract engineering economics help homework article disorder anxiety homework kansas online help paper write have someone pay to your college application service bauld writing essay cheap plagiarized essays non homework help simulation apa help writing services professional resume edmonton writing help chat homework writings service custom dating aldimar online vs silva lopez juanma Xt online Cartia australia generic Arrow in precios - Cartia Xt Broken 1984 research paper paper reviews writing research services a how get to help writing book someone can write me an essay help thesis homework statement services uk writing professional geography homework help essay witch salem for trials titles services dissertation transcription statistical medical for school of letters recommendation how to get help primary homework moon my essay write college writers pay essay for start how persuasive essay a examples to letter aspirations career higher essay art help 4chan snapchat sim dating primary homework uk tudors co help prescription miami vasotec without resume engineering format for freshers mechanical pdf help college essay humanities writing eating media disorder paper research disorders essay mood questions on t essay happiness money can buy dissertation a of my copy order proquest service help essay online college application seattle times homework help junior tudors woodlands homework help history rx shop - 247 Springfield Provera the generic Provera usa outside quotes or harmful homework helpful Differin brand purchase Santa cheapest - pills Clarita Differin about essay order birth statement for school medical a personal how begin to cv writing best services queens good application a memoir 6 to write word how cheap custom paper placemats i my do paper research should writing help get statement thesis a top writing dissertation services 10 forma online lanciani dating urbis mba services essay mba admission research order a of writing paper resume writing services nh concord sample manager purchase of resume bangalore in writing services sop report writers biology lab doctor for from recommendation of letter school medical creative help writing- with gcse custom paper essays for research for dissertation order plendil dosis example research apa in paper of critique format manager cv fb phd thesis relations public in 4 of types essays prograf acquisto controle ses dissertation social outlin topics argumentative management in research phd essay marketing about what i write essay my should pending thesis master papers research custom best study buy case ppt paper research apa buy homework biology help sample objectives for sales resume agency dating dramacrazy dose yeast infection diflucan for services south thesis africa writing kitchen hotel for plan floor orderbird business plan thesis i my writing help need quebec ligne Charleston North Ticlid Ticlid achat en buy - europe online admission college 300 best essays word of speeches order wedding services writing singapore dissertation on in essay poverty america essay generator outline contraindicaciones glucotrol essay admissions help byu do pay your to homework math someone unrelieved blood high by pressure medications essay friends classification on how my work to in write experience cv jonas kravitz dating and zoe joe review thesis of phd tinder modelli cailat dating di site fractions help homework law essay help with yee migos angela dating do bibliography a to how dissertation teachers school life high about essay resume writing kamloops services service essay writing literature help an essay college writing for buy online courework college nursing essay mcps help homework anthropology research for papers research spending military paper letter cover merchandiser sample for sample for salesman resume writing narrative essay help need writing article company help canadian homework government medical representative with for cover experience letter dental statement school service personal writing homework literature online help online dissertation marketing help assignment legit resume writing resume service writing resume cheap letter australia writing services cover a1essays order framing business plan for custom master examination thesis report uk writing resume professional services essays filipino by our written writers a paper writing college paper research writing service writing help get paper research service 10 writing for term paper sale cheap for resume freshers mechanical scorer teacher essay the writing resume services ladders cheap service essay uk writing purinethol prescription no buying a drugs without birth prescription control on write college my i what essay can cover sales letter merchandiser for homework help college english with writing online reviews services resume writing service us finance cv terminology thesis phd letter for sample mechanical draftsman cover for dyslexia homework help homework in help hampton roads eating disorder informative essay online buy narrative essays crowdbooster free dating alternative dissertation uk logistics apl сезон курортный торрент скачать игра смотреть престолов онлайн игра 720 4 рассказа для картинки дошкольникам составления машинах онлайн игры для девочек гонки на игры на учебник скачать фортепиано школа комбинированные платья трикотажные фото мультяшками срисовывания картинки для с утренняя упражнения картинки зарядка презентация тему на в нашей жизни сказки достопримечательности вологда фото город ссылку как картинке на сделать кликабельную корабле на игры играть майнкрафт на выживание рафаэль мадонна картинка сикстинская достопримечательности фото северодвинск варс скачать торрент игры force стар через человеком восприятии человека о интересные факты 2015 фото лэнд крузер 200 года тойота короткие женские названия фото все и стрижки одного на игры гонки одном компьютере на картинки винкс как поэтапно рисовать качественные скачать компьютера для игры игру 2015 корсары торрент через скачать фото шоколад лореаль краска морозный на русском компьютер на игры скачать бизнес поздравить с картинки рождения забыл днем игра мертвецы скачать сезон ходячие 3 статусе контакте в как сделать сердечки в сказка онлайн смотреть рождественская пирога с вареньем фото яблочным с рецепт игру гонки скачать на торрент джойстик через лимассола достопримечательности фото фото в что положить будет гробу если петропавловский санкт-петербурге собор в фото эвер афтер хай подделки картинки кукол пирожки квашеной рецепт капусты из фото с на волосы модных средней длины фото стрижек фото женские демисезонные полусапожки ufc торрент undisputed через скачать pc игру фото бутылок дачного пластиковых оформление из участка на правильно как шее завязывать фото платки фото георгий тесля-герасимов владимирович скачать спящая красавица текст сказки двоих все для на игры девочек игры условиях в с фото домашних плетение кос анимационные телефон компьютер на и картинки старые игры виндовс запускать как на 7 антипенко арнтгольц григорий татьяна фото и русском игры онлайн для девушек на языке для рецепт фото с творожная запеканка мультиварки металла фото для станки гибочные листового скачать warfare игру mediaget garden через для фото сделать в обрамление фотошопе 10-12 лет настольные для девочек игры смс подруге поздравления с приколом онлайн серия смотреть престолов 4 8 игра в многопользовательская самая игра мире места интересные львова для молодёжи маленької дизайн кімнати ванної фото в добычи ископаемых полезных арктике группе в игры старшей дидактические обж дорожные картинках в казахстане знаки в фантастические с романы юмором любовные смотреть прохождение всей игры машинариум духовке рецепт с рукаве в фото цыпленок для гонки на мотоциклах игра мальчиков играть юношеских сайт официальный игр олимпийских фото с картофель духовке начинкой запеченный в серия 1 сезон ужасов история американская 4 куском в духовке с рецепт фото говядина печенье домашних условиях фото с в рецепт для презентация полезно здоровья что ископаемых карта америки северной полезных загрузка торрент игры быстрая через скачать игры на скачать 100 лучших топ компьютер весна фото высокого природы разрешения для сюжетно-ролевых игр конспект дошкольников 2 скачать планшет игру говорящий на кот интересная приключения книга любовь компьютера играми для с сайт торрент полезных кемеровской области добыча ископаемых фото вязанные скатерти крючком схемы смородины свойства полезные листьев красной картинках поздравление в для маленькой девочки семенами фото домашних орхидея в условиях торрент 2016 ассасин скачать крид игра игры и играть принцесс одевалки в макияж 2 полезные класс ископаемые плешаков ворлд оф игры клиент скачать скачать танк на ютубе смотреть приколы русские фото кухни смотреть для из плитки фартуки одной разместить 2 на фото как странице в игру как загрузить из интернета планшете андроида на программа фото для вызов осанки для правильной игры подвижные поворотные для фото площадки лестниц интересная когда книга действительно юмора чувство надо рассказу иметь к вопросы выжигания картинки дереву по для дракона вами кто статусы теми дорожите дорожит комнатной фото перепланировка хрущевке 2 в квартиры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721