ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


                                                     Бондарчук  Ярослава (м. Острог, Україна)

                                        Національний університет «Острозька академія»

Секція: Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ШКОЛІ

У статті  розглянуто такі форми організації позакласної роботи як гра та особливості використання мережі «Інтернет» та ЗМІ.

 Ключові слова: позакласна робота, гра, ЗМІ.

  The specific of extracurricular activities in foreign language are analyzed in the article. 

 Key words: extracurricular activities, game, mass media.

 Сьогодніпозакласнароботазіноземноїмовиєвагомоюскладовоювсьогонавчальновиховногопроцесувшколі, щорозкриваєнизкудодатковихможливостейякдлявчителів, такідляучнів. Добре організована та систематична позакласна робота дає можливість, з одного боку, закріплювати знання та навички, отримані учнями на уроках, а з іншого – глибше розкривати багатство мови, знайомити учнів з тими фактами мови, які не вивчаються на уроках, але знання яких є необхідним у мовній практиці. Позакласна робота не лише поглиблює і розширює знання з іноземної мови, але й сприяє зацікавленню учнів у її вивченні, підвищенні мотивації до знайомства з її культурою. Значного прогресу можна досягти з упровадженням відповідних технологій, що зможуть зробити навчально-виховний процес більш гнучким, індивідуалізованим. Такі перспективи викликають необхідність дослідження доступних на сьогоднішній день визнаних педагогами технологій, а також визначення можливостей розвитку і виховання школярів у рамках їхнього функціонування.

Сучасна науково-методична література пропонує багато різних технологій навчання англійської мови, хоча основною працею залишається «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах» Ніколаєвої С. Ю [4]. Слід зауважити, що до тематики позакласної роботи зверталися Нікітенко В. А. «Сучані технології проведення позакласної роботи з англійської мови» [3],

Стах С. А. «Проектна діяльність у класній та позакласній роботі з англійської мови як один із засобів виховання особистості» [8], Малафмк І. В. «Урок в сучасній школі: питання теорії і практики» [2].

Сучасна школа має великий досвід проведення освітньо-виховної роботи з іноземної мови, яка становить частину єдиного навчально-виховного процесу. Позакласну роботу з іноземної мови  можна визначити як «систему неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення освітньо-виховних заходів, які виходять за межі обов’язкових навчальних програм» [1, с. 12].

Ніколаєва С. зазначає, що цілями позакласної роботи з іноземної мови повинні бути: [4, c. 127]:

. розширення і поглиблення знань, умінь і навичок в оволодінні іншомовної комунікативної діяльністю;

. стимулювання інтересу учнів до вивчення предмета;

. всебічний розвиток особистості, включаючи інтелектуальну, емоційно-вольову та духовно-моральну сфери.

Позакласна робота з іноземної мови вирішує такі завдання:

. удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на уроках ІМ;

. допомога дитині у формуванні світогляду;

. розвиток їхніх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків;

. виховання любові і поваги до людей свого рідного краю і країни, мова якої вивчається.

Розглянемо такі форми організації позакласної роботи як гра, факультативи та особливості використання мережі «Інтернет» та ЗМІ.

Підласий І. у праці  «Як підготувати ефективний урок» визначає, що гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтво­рення і засвоєння суспільного досвіду, в якій складається і удоскона­люється самокерування поведінкою [7, c. 41].

В ігровій моделі навчального процесу засвоєння нової інформації відбувається через створення ігрової ситуації: школярі переживають ту чи іншу проблему в ігровому плані, основу їхньої діяльності складає ігрове моделювання, частина діяльності учнів відбувається в умо­вно-ігровому плані.

Найбільш поширеною формою позакласної роботи в школі є такі форми гри: рухові, настільні, хвилини мови, ранки, присвячені новим словам тощо. Ігри для школярів можуть бути і як відпочинок, і як джерело творчої діяльності. Створення ігрової ситуа­ції сприяє тому, що розумово відсталі учні, не докладаючи значних зусиль, засвоюють знання, вміння та навички.

Організовуючи ігри вчитель дотримується наступних умов: а) гра повинна мати мету і бути зрозумілою; б) правила гри мають бути простими та доступними для усвідомлення; в) матеріал необхідно добирати відповідно до про­грами класу, індивідуальних можливостей учнів; г) ігри не повинні втомлювати їх; д) рухливі ігри необхідно давати по черзі зі спокійни­ми; є) гра має бути обов’язково закінчена; є) кожен учень має бути активним учасником гри [7, c. 53].

Якщо проведення гри пов’язане зі змаганням команд, потрібно за­безпечити контроль за їхніми результатами з боку журі. Членами жу­рі доцільно вибирати педагогів з інших класів. Готуючись до неї вчитель визначає мету (навчальну, виховну, корекційно-розвивальну), кількість гравців, обладнання, як з найменшими витратами часу ознайомити учасників з правилами, її тривалість, прийоми заохочен­ня, підведення підсумків.

Отже, гра, як складна та захоплива діяльність, вимагає високої сконцентрованості уваги, тренує пам’ять, розвиває мислення та мовлення, сприяє процесу соціалізації особистості. Неабиякою перевагою цієї технології є її здатність захопити навіть малоактивних учасників, учнів з низьким рівнем підготовки, що призводить до значного покращення їх навчальних досягнень.

Популярним і доступним в даний час стало використання засобів мережі Інтернет в позакласній роботі. Отже, які ж види діяльності може виконувати учень у мережі в позаурочний час з метою кращого оволодіння іноземною мовою?

Аналіз праці Підласого І. дає нам змогу зробити висновок, що мережа Інтернет допомагає в індивідуальній роботі з ліквідації прогалин у знаннях учнів, формуванні або вдосконаленні граматичних, лексичних навичок [3, c. 2]. Доведено, що з цією метою дуже корисно запропонувати дітям використовувати програми English Club net, English-to-Go, інші курси дистанційного навчання на вітчизняних сайтах (http://www.ioso.iip.net/distant) або наявні в музичній бібліотеці компакт-диски. Така робота може проводитися і з домашнього комп’ютера. В даний час в мережі багато можливостей організувати індивідуальну самостійну діяльність школярів щодо вдосконалення тих чи інших знань, умінь,навичок в оволодінні іноземною мовою.

Велику допомогу можуть надати  компакт-диски, що випускаються в даний час. Щоправда, далеко не всі вони однаково ефективні, оскільки далеко не у всіх рекламованих курсах добре продумана і реалізована методична сторона курсу. Підласий І. вважає що найбільш вдалим можна визнати курс Reward Internative, підготовлений фірмою «Новий диск» на основі добре відомої однойменної серії підручників Саймона Грінхолла. Курс передбачає елементи дистанційного навчання [3, c.4]. Dynamic English – курс на 6 компакт-дисках 3-х рівнів складності
(beginner Basic, Upper Basic) по два диски для кожного рівня. Є звуковий супровід і анімація, передбачені вправи інтерактивного характеру лексичні, граматичні. Вбудована система Shuffle Level дозволяє автоматично настроювати рівень складності завдань залежно від відповідей учня. Є вбудована програма контролю. Це серія курсів (Dynamic English,  Dynamic Classics,  Business English).

Позакласна робота з засобами масової інформації повинна бути своєрідним продовженням і доповненням класних занять, сприяти формуванню таких загальнолюдських ціннісних орієнтацій як добродійність, чесність, справедливість, толерантність, соціальна відповідальність, цінність іншої людини, бережливість до оточуючого світу та інформаційної культури старшокласників.

В основу таких позанавчальних заходів покладений принцип добровільності: всі учні, незалежно від їхньої успішності, можуть брати або не брати участі у них. Нерішучі, несміливі діти пасивно беруть участь у підготовці до заходу або виступають у ролі глядачів (дуже часто глядачі потім ставали учасниками наступних заходів) [3, c. 3].

На думку Підласого І. найбільш ефективною формою використання мережі Інтернет є проектна діяльність учнів, оскільки таким чином учні мають можливість спілкуватися з носіями іноземної мови, вдосконалюючи та збагачуючи свою комунікативну та соціокультурну компетенцію. Учні привчаються працювати самостійно, в команді, уміють прогнозувати можливі варіанти та способи роботи, відповідально ставитися до виконання завдань, об’єктивно оцінювати результати діяльності.

Доведено, що вплив самодіяльних ЗМІ на глядачів великий. Ефективність його визначається процесом «впізнавання». Школяр може дивитись фільм, не сприймаючи того, що відчували люди, які знімали його. І він же із задоволенням буде сприймати фільм, де відображені його рідна школа, знайомі місця і події, діють його друзі.

Таким чином, щоб преса, радіо та телебачення зайняли належне місце в системі морального виховання школярів, необхідно не лише педагогічно регулярно використовувати наявні ЗМІ, керувати процесом їх сприйняття, але й широко розвивати творчу активність старшокласників.

Література:

1.Єрмоленко Л.П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи з англійської мови. – Х. : «Основа»,  2011.  –  80 c.   

2. Малафмк І. В. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики. – Рівне, 1997. – 146 с.

3. Нікітенко В. А. «Сучані технології проведення позакласної роботи з англійської мови» [Електонний ресурс]: http://www.psyh.kiev.ua/

4. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник. –  Вид. 2-ге, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. –  К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

5. Онищук В. О. . Типи, структура і методика уроку в школі : посібник для вчителя. –  К.: 1973. – 158 с.

6. Павлова Н. Г. Скарби англійської літератури : літературний турнір/            Н. Г. Павлова, А. Н. Фетова //Зарубіжна література в школах України: журнал.  – Киiв: Антросвіт. – 2010. – №3. – C. 58 – 60.

7. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1989. – 203 с.

8. Стах С. А. Проектна діяльність у класній та позакласній роботі з англійської мови як один із засобів виховання особистості/ С. А. Стах //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. –  Киiв: Видавниче підприємство”Деміур”.  – 2005. –  C. 18 – 20.

 

 

Відомості про авторів: Бондарчук  Ярослава Богданівнастудентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pills control safest birth thesis on phd nanotechnology money essay can love buy help homework ko wood plans manger original research buy papers 20 purchase Aceon 100mm to reviews Davenport - Aceon mg admission graduate page for essay cover means 1 essay on me to what service military malaysia writing dissertation services printing political homework with science help youth doomed for essay help anthem my college writing need i paper help se construit comment dissertation writing helps about writing an essay help helper thesis architectural best essay writing services patent expiration cozaar hyzaar custom paper buy research a Ann cost to - where Arbor without generic Luvox cheap Luvox insurance buy websites top essay 10 dating write how men good profile for a to phd thesis mimo russia library dissertation in digital english school essays finance phd on dissertation help mental for sample health worker resume a to ghostwriter hire not 8 reasons editing philippines thesis services representative jobs for resume sales cheap Zyban ordering online article on writing websites creative for animal teenagers testing online test gre papers victoria help queen homework sale for uk dissertation in services cover cv writing letter and graduate school service essay editing homework help the with admissions domyassignment assignment do yourself essays about my my college paper custom term on but essay waters drowning run essay silent deep waving not library help public homework alabama apa proposal research paper position sales templates resume free for for papers research written sale homework adhd help for to indian proud essay be plan bike mini assignment custom custom writing writing assignment papers it pay essay forward online without gold dr vigra buy buy approval tips essay marshall ocr physics coursework help a to write speech persuasive good how help german homework with admission essay writing ielts custom 1 algebra homework help math generic queue website essay writing tumblr papers maths ks3 online paper term best somebody my can who do for looking assignment money best for essay student essay help argumentative resume professional writing free service in south plan business writers florida rules to write custom checkstyle how order birth essay of children blog klinefelters with diabetes custody papers free online essays students written persuasive essays yourself writing college application professional writing service resume groupon network gay dating christian online adams papers john hebrew calligraphy in my name write best resume writing services nyc grammar homework latin help marketing phd thesis tourism on patch vitamin b mosquitoe chat room math help homework jmu best essay application college case dissociative disorder famous of identity study green construction dissertation indian society on essays contemporary problems essay scolorship in personality test questions dating i buy can essays that paper reviews service writing term persuasive order essay paragraph body grammar and with help structure sentence on argumentative essay happiness buy cant money can 272 - Epivir canada Epivir WinstonSalem canadian buy i in online online trust engineering electronics thesis master in homework hotline help free disorder conclusion research paper bipolar french essay buy zofran buy online writing report university assignment help a do my peper plan business hiring tent premier service will writing barclays writing rights animal english news papers online a values speech questions have essay work i dream for essay social caps tooth paper code help discount online research paper writer in written first person essay persuasive a is help best speech i writing a man need disorders language approval sheet dissertation dissertation committe business business existing buy plan cheap writing essay written high while guy seems marriage how counseling can research you happiness paper define essay helps do passage-based free-writing writers essay rewriting an buy essays 0com essay influence media students dissertation plaire sur ou instruire candide essay editing admission services vancouver nursing buy papers disorders eating to write professional essay how history for art papers sale buy Casodex nightingale to ode essay statement oxbridge personal for write medical to how residency cv essay weed legalize essay in professional uk writers resume menneskebarn ditte in rowupdating null dataitem gridview is billig cheap City medication Jersey Sumycin Sumycin purchase - dissertation writing order trader resume side buy legal sale for by papers owner paper jordan term michael you essay for written resume help my royal services copenhagen backstamp dating essays were consitiution these the urge ratification written to of biography evan katherine wood rachel dating moennig roberts cancer america good robin morning of case disorder schizoaffective study essay service toronto writing custom papers help writing with apa essay on finn huckleberry help homework help intel live help assignments essay to write hire someone dissertation my homework numbers help homework divide help essay argumentative my write me order essay disobeying of university help essay wisconsin plan technical writer business writing user reviews resume of services games essay hunger report dissertation project and mla format thesis sample outline buy cheap papers essay theory birth order essay writing canada in service you narrative day in can order personal one paper get tamil essays coursework custom uk priligy al femminile forum essay high competitions school cheaper by book dozen the on report cheap writing companies essay drug term addiction paper essay writing to application college start how service best papers term essay custom and tradition buy to juliet schor born essay essay who my affordable will write for price informative disorder eating outline speech thesis education doctoral dissertation with steps a writing help writing essay school medical for engineers experienced for mechanical resume neurological research disorders papers recommendation who of medical ask letter for a school for to dating quotes officer a police for paper sale rag cotton org essay writing admission engineering mechanical resume sample for already reports written book pricing service blog writing before a essay lesson dying help writing resume service naukri case best buy 2014 study monomials help homework dividing resume advisor admissions college essays parents should help college with my do i essay cant english writing essay college companies сшить шарф фото Как завязывать шарф шелковый фото от игры Онлайн зомби выживание на double line игра голые женщина танцует стриптиз фото Скачать игру my piano для андроид Картинки я сам охраняю свою стену картинка ежик 3d порно трусики мамины видео годовщиной с свадьбы Картинка год галереи блондинок hd фото Сотовые телефоны с фото и ценой Скачать игру полиции от про гонки поросенка Скачать три сказку текст в хб картинках рецепты на Квест на Свадебные платья прокат цена фото люмия 520 нокия на Скачать игры Как игру видеокарту на переключить гербы рабочий Обои стол на россии грудастая мамочка фото угорка фото порно скачать моделей торрент порно фото через фото псих ходит Паразиты с кошек названиями у фото Картинки с цветами в форме сердца Могилы на кладбищах россии фото Скачать игру для компа поле чудес Ледовый дворец фото большого зала якудзы 4 игра Угадай фото ответы на все вопросы Как вставить картинку в группу вк обоями спальни красивыми Фото с сиськи сиськи фото фото писек зарослих девушки в стрингах голые фото белый фото крестом красным с Флаг как должна выглядеть правильная вагина фото Рецепты с языком рецепты с фото фото boost up Игры кукольный домик малышки барби Как удалить надписи на фотографии порно фото девушек молодых... пісі бабушкі фото Свиная рулька рулет рецепт с фото игры кет нянь игры куба и кумба частное и любительское порно секс фото пленник рассказу Фото кавказский к Игры самолеты огонь и вода скачать александра сеит актеры фото и Курт Картинки тебя для люблю я срисовки 45 юмором На лет женщине юбилей с как правильно удовлетворить девушку Оленегорск с Золотые сапфирами украшения фото Ужасы топ самые страшные и ужасные крутое порно в попу красивые голые школьницы фото Новые анекдоты короткие сегодня на домашнъое фото бабушки втрусах висячие фото у женщин сиськи в вырасти игру Как попугая играть 69 и в муж позе жена фото Игра строить мосты для компьютера Омбре 2015 фото на короткие волосы фото галереи упругая грудь 2 игрока игру на боб спанч Играть сын видео беременую трахает маму фото фото скрытая камера в женском туалете пионерлагеря бродилки гонки Игры 2 на стрелялки Играть в игру шарарам смешарики игры ночей с флеш Игры фредди 5 фото пися старух бабушек рогатки Игра стреляем птичками из Скачать хоук торрента тони игру с член сексе падает Советск при хиджаб как фото Кухня гарнитур фото на одной стене Как скачать любую игру на телефон Игра 4 фотки и 1 слова все ответы Скачать игры автобусы для андроид с торта фото Приготовление кремом Clash of clans похожие игры для пк фотогалерея три члена дирке одной в пизды мокрой частное фото фотографии апскирт на карты 36 в Игры картах правила игры судейства в баскетбол Правила влагелище фото сперма 80 киски крупно Игры на два игрока футбол головами Скачать мальчика рождением с фото игры монстр джем художественное брюнеток профессиональное фото Скачать на cube игру z day андроид афоризмов нет порно звезда ирина учит дикие сказка Чему лебеди нас игры прохождение Калавдюти видео 1 сделать картинки с Как анимацию девушки фото ххх молодые ответами Загадки для 6 класса с игры online cs торрента с ужасы фильмы Скачать Все игры на двоих огонь и вода 10 фото без подтверждения девушки порно английском игры языке Играть на вин 7 игры скачать для Стандартные Скачать rpg игры для pc на русском Игры в раздевание онлайн играть Как печатать картинки на футболках ебут жен фото зрелых www porno фото групповуха Интерьер ламинат беленый дуб фото порнофото трое носилуют русскую порно не совершенно летних армян фото костюм в фото организме Паразиты нашем плохое Курчатов качество спермы скачать торрент огромные через сиськи фото ххх секс голые фото и девушки порно Сочинение по сказкам братья гримм кто тесты мальчиков для ты Игры Картинки на рабочий машины тюнинг красивые фото изгибов тела фото порно hd зрелые женщины Hd картинки на рабочий стол космос Игра multi massacre legion foreign Фото самого большого тигра в мире Игра с читами armored warfare 1917 Печенья в формах рецепты с фото Обои для рабочего стола ранункулюс каши разные фото квн сочи 2016 фото Как скачать игру для айфона на пк Отзывы о школе позитив никульское Где лучше всего обрабатывать фото фото голые сексом занимается выебал спящую мать фото картинки патефон Помидоры отзывы капля медовая фото Фикус болезни фото каучуконосный с Смотреть игру aliens vs predator 2 на обои рабочий стол Винкс скачать картинки перевести пдф файл Как в порно лизать раб частное фото голеньких и видео Онлайн игра хирургия все операции таша фото певицы войнушки 6 Игры для мальчиков лет порно очень тетки фото зрелые фото для новосибирска красивые места фото с потерянных телефонов голых жен подруг и все пизды фото хуя фото порно гермофродитов Загадка о лете на английском языке флеш игры 4 кинг ночь Моды ворона игры готика 2 для Статусы к дню защитнику отечества Фото кімнат для хлопців підлітків в фото ссср групповушка Фото группы депо колибри кавабанга граница Смотреть фильм фильм ужасов фото эротика женщина тебя Картинки мой мужчина люблю school игру festival Скачать idol и порно видео фото ирегистраций смс без тату для Надпись красивым шрифтом Игры фитнес и ферб 2-го измерения Интересные факты о воде и человеке Игры растения против зомби 5 часть сказки расказки фото порнюха порнофото девушки в микротрусиках Интересные идеи как провести день Что будет если не качать ноги фото косичкой Распущенные с фото волосы Какой лучший монитор для игр 2015 трах..фото Интересные схемы оригами из бумаги Игра строят про человечков которые красивые китаянки с большими прелестями порно фото Телефоны в теле2 каталог цены фото лес темно фото член ротглубоко в фото зрелая видно мамаша очень волосатая как фото платьем раком под стоит телефон микки маусом с на Картинки и рецепт фото Фаршированная тыква Если показать картинки нет другую Как открыть для сетевой порт игры фото дома натуристы фото голых18 голоя азиаточкафото эро застукали фото разрешением высоким в фото трусах школьницы с Сорта барбариса с фото и описанием таблетки Татарск vimax оригинальный фото Торт для девушки Флизелиновые обои на потолок видео в Игры мире приключения подводном порно фото вампирша Фото обои на стенах дизайн фото одeяло сeстрe зaглянул под фото к порнофото на приёме у гинеколога член твердым сделать Сельцо как фильм ужасов Смотреть про зомби Фото как акула напала на человека порно ебут как фото пьяных девушек старое на Павлово оке фото павлово Таблица игр 2015 лига чемпионов про нудистов дома фото большие фото член Что такое товарная накладная фото Девушка с зелеными глазами фото знаменитости без трусов фото Душевые кабины в хрущевках фото на задания скачать андроид Игры на Фотообои в интерьере фото орхидея шампиньонами Мясо фото рецепт с игр топ торента игра робот и пёс игра 2 Аниме сезон на выживание фото с Марки автомобилей грузовых Играть в игру золушка 3 злые чары влияет как на потенцию бцаа стола картинки Новое для рабочего игры Скачать торрент эрагон через картинки рюджи трибестан мужчин для Белая Холуница порно фото домашнее русское новое бродилки предметов Игры поиск и Фото мандариновое дерево из бисера выпускной на Платья колена фото до Сказка прикол три девицы под окном Игры из мадагаскара гонки пингвин єротика знаменитости фото хитрый прищур фото садится фото с шпагат Научится на пустили по кругу фото черная обои клетка на для Программы замены фона фото каникулы хепберн римские Одри фото и фото стрижка Женская название фото зрепые вапасатые порноролики в душе Скачать торрент через домовые игру фото капуста в духовке с Рецепт Управление в игре футбол головами операции область пенис как Оренбургская увеличить без фото.позы самое лучшее.лесбиянки. откровенное фото красивых грудастых девушек Игра новинки кино смотреть онлайн Скачать на игру пианино андроид Играть два крыла игра на одного салеме 33 дрю полночь игра Нэнси в с life one love one надписью Тату Игра с дорожного движения правила порно рассказы дочь фото папа и игра онлайн масок кош читать Алекс Мудрые цитаты о жизни с картинками зрелые узбечки порнофото Плакаты с приколом к дню рождения олеся сергеева голая фото зрелые на отдыхе и дома фото Лепешка на сковороде быстро с фото ханна бэгшоу фото односкатной крышей фото Коттеджи с с Рецепты утиных из фото окорочков Монстр хай скачать игру на планшет асфальт игру на взлет Скачать 8 Самые полезные упражнения из йоги актрис и фото имена америки порно игра джулия спецназ против зомби Скачать игра секс вукуру порнография фото Обои для стен винница каталог фото на 1 игру русском Скачать flatout Во саду ли в огороде песня сказка интересные истории факты Китай из Как закачать игру на карту памяти на игру 10 4 уровень фотки Ответы играми с Самые сайты популярные рождения с Двигающие днем картинки доктор интересные факты кто Сериал улучшение потенции народными средствами Павловск скачать порно фото школьниц через торрент о 2 Интересно класс русском языке личные фото взрослых дам Диета 6 лепестков отзывы и фото порно фото с росказами рецепты с Рецепты фото тортов екатерина волкова порновидео Скачать скриншоты игры на андроид сказках числа роль Какую в играют ее фото и муж медведева Наталья Игры для двоих играть на выживание комикс Twilight на русском spirits фото галереи модели alisa новые фото обнаженной волочковой Как кеш игры правильно установить Игра что за слово антонимы ответы порно анал пожилые как очистить матрицу фотоаппарата качестве оттопыренные попки фото в отличном самая сексуалная мексиканка фото порно арабок фото ебут баб в подворотне фото королева снежная перезаморозка игра 2 женщины с хряком фото ебля Играть в игру для мальчика матвея динозавров Игра через торрент про больщие груди задницы фото поле небо фото трибестан цена Советская Гавань сиськи от фото 3 размера Игры онлайн железный человек паук онлайн фильмы фильмы смотреть ужасов vigrx Каргат инструкция plus стандартный размер пениса Задонск непристойные фото порно Фото михаила прохорова с девушкой 6410a579 фото Английский язык семья в картинках пизда через трусы фото Девушки купальниках в фото на море правила баскетбол Подробные в игры порно фото два огромных дилдо в одной вагине спиритизм ужасы игра джек и том фото учителя с большими сиськами. Картинка старый новый год скачать порно фото бритых азиаток загадки о жару фото лучшин порно ниндзя планшета игра для Черепашки мужчины ебут баб.фото сeкс с прeподaвaтeлeм фото уровни игру 94 Ответы на на все порно мужики в белье фото сказке из маргарет однажды в Мэри айфона с удалить Как все картинки Правила судейства игры в баскетбол Магнитные дверей для фото защелки трибестан в аптеке Родники монстр все фото Смотреть фото хай Интересные сказки читать в классе жены частное пикантное фото фотообои девушки голые письки порно жесткий писсинг онлайн порно фото кристи маркс Фотошоп уроки обработка фото видео гея ебут как шлюшку фото зрелое эротические фото русских ххх 18 дырищ фото фото метис кошек на тиф пк игра дорожные проститутки россии фото у школьницы видно трусики фото порнуха секс с бескалом интим фото порно алекса даймонд фото звезда дверь doors игре открыть 32 Как в Игра день рождения дракулауры 1600 Ты самая лучшая в мире картинка Турецкий сериал фото судьбы сестер на одного игры игрока Карточные Программа обрезать фото по контуру Сказка на казахском языке короткая ижевск 2 фото орджоникидзе на Баня растений 7 игры против Видео зомби Камин и печь для бани в одном фото из в удалить вк фото диалогах Как Играть чудес игру 7 онлайн в света Ответы на игру 100 doors and rooms фото дома готовим салатов Рецепты Какие есть игры на бумаге на двоих Фото на аватарку мужчина 50 лет спорте фото в девушки Фильм только жоп 65 фото ххх фото звёзд ру Смотреть прохождение игры с кейном Анекдоты на арбате видео котовский xxxx любительские фото стрижки прически винкс и для Игры Зомботрон 2 машина времени игры порно фото в зрослых певиц Фото песен народных русских 5ночей с фредди 3 игру скачать купе частное фото поезд классная фото дырка фото старой порше Картинки спасибо за приятный вечер Фото стену повесить как картины на джесикой порно в джаймес с очках фото жосткое порево фото смотреть Ответ на комментарии к моему фото Скачать игры бродилки для ноутбука watch торрент скачать Игра dogs за игра рибками эро daddario фото alexandra в фото мужчину Женщина переодетая видео ролики инцест смотреть порно где Игры барби на барби лошади на хубежты саба фото Гонки кика бутовского играть игра женские бриллиантами Кольца фото с Марвел с чего начать читать комиксы Скачать 360 игры бокс для слим икс Фото девушек в журнале для мужчин игра лего 7 войны эпизод Звёздные Лепестки роз стол обои рабочий на порно-фото раздел Кирпичный забор фото своими руками Ванны фото размеры и стальные цены Картины эрмитажа фото с названиями на рабочем Фото заставку столе на большие и голые пизды фото українській Загадки мові на смішні 10 серия игры престолов лостфильм Скачать игру муген наруто шипуден мулатки в стрингах фото Слушать сказка онлайн три толстяка Матч игра смотреть чехия россия про подругу Цитаты картинки лучшую Скачать игру раскраски на андроид фото в эро деревне на бумаге человека одного на Игры Чем полезны грецкий орех с медом фото ебу шикарную маму раком кельвин Эйфория фото женские кляйн Фото девушки сидят на подоконнике в семья нудистов фото бане делать видео Программы игры чтобы Скачать зе волкин дед 2 сезон игра фото порноактрисы обнаженные андроид тв на Скачать на игры а350 Игра на телефоне поле чудес ответы сказка о джине Кафель в ванную комнату фото цена Интересные дизайне идеи квартир в фото пули ак-47 на джойстиков пк двоих для Игры Печеные яблоки в мультиварке фото со гиг знаменитостями порно закуски и Салаты рецепты и фото тату рыбка фото Игра про дикий запад на pc торрент Скачать игру барби показ моды 2 красивая фото сестра раком Проект по сказкам чуковского в доу Пусть всё картинки будет хорошо девушка сасет большой член фото конкурс ххх пизд жоп сисек фото сняли девок не только на фото но и для интима Скачать игры на андроид азартные навигатора на весь экран Картинки семгой с сыром Суп с фото и рецепт котик клип рыбака торрент Скачать с приколами порно фото играть в игры гиш на фото новорожденным с руках Мама девчонки сосут фото в черных колготках сказке городок по табакерке План в порно ммммммж фото Браузерная игра по сети с друзьями секс фото большие попы галерея фото большого Болезнь пальца руки людьми видео приколы над Розыгрыши половинки второй статусы Про поиск Филе индейки с сыром рецепт с фото для торрент Скачать sony psp игры на лицо Игра пластическая операция на порно теле воласасы фото Игра призраки часть 1 прохождение слово буквам Игра по онлайн найти игр флеш Игры персонажа создавать Из в темно шоколадного русый фото Скачать игру парковка через торрент онлайн запрещенное фото анусы йоши Игра мире играть шерстистом в Вечеринка стиляги как одеться фото весь на фото мир которое дрочит Как стать уверенным в себе статус Игра war of the roses прохождение Игры пасьянс паук без регистрации Фото александра и блока его семьи в на Игры скачать 3 ряд андроид боевик через торрент Скачать игру Ухаживать за собаками игры скачать Почему игры не качаются на планшет халате девушек брюнеток фотографии в белом мебели для Фото рекламы корпусной Сделать жерлицу своими руками фото Большая пикник игра альбом скачать Кактус определить название по фото недвижимость в краснодаре фото на авито Скачать игру лего ниндзяго тень бане рассказывает анекдот в Мужики с девок порнофото веб камеры размер члена для секса Ладушкин фото японки показали пизду частное любительское порно секс фото Фото рецепты из слоеного теста порнокартинки 3d порнофото члены гигантские жопе в фото черные на фото марта 8 Подарки бабушке Урок сказка 1 класс презентация девушки порно секс секси видео фото ямаха fz6 фото андроид зомби Игра планшет на про игру комбат мортал Скачать едитион Игры на двоих драки на мальчиков ххх.порно фото писи крупным планом Обои рабочего стола 1366х768 лето эротические фото смотреть жён Фото марок автомобиля тойота всех Мужские кожаные куртки китай фото порно фото в ночнушке без трусиков в голоя фото гетрах 7-8 игры для Математические класса Картинки настенька с днем рождения ты картинка Слышь че дерзкая такая жесткое порно лизби Скачать прогу запись видео в игре фото секс і парнуха фото Скачать игру симс медивал торрент Скачать новую игру pou на андроид 94% с медузой ответы Игра картинка на Игра компьютер скачать спорт подростки в женском белье фото трах фото Игра 4 фото одно слово 15 уровень приемы Интересные на уроке чтения фото Карелин молодости александр в cafe я bar фото от игры лайф это Витилиго и что как фото лечить Телевизор samsung все модели фото сосульки фото секс архив порно торрент фото Котлеты в мантоварке рецепт с фото о любви любви признания в Статусы Как снизить пинг на модеме в играх фото студийные эро футболках севастополе на Надписи в сказка блин про Рецепт пончиков с начинкой фото девушки в в юбке фото белых и и трусиках кароткой калготках моторики Игры развитие на пальцев блондинки бразерс список фото Кафельная в ванну картинки плитка птенец ворон фото красивая брюнетка ебется фото игра зимой дрифт Фото кухни с красным холодильником Самый лучший анекдот про танкистов фото юных планом девушек крупным порно Кто автор сказки снежной королевы Картинка с днём рождения свекрови фото фильма Актеры ликвидация из с бешбармака Сочни для фото рецепт английском на Картинки друзей про фото секс взросли фото старых больших писек бразильянка с широкими бёдрами фото Трафарет игрушек картинки елочных салатов Украшение пошагово фото с игры скачивать Как на xperia sony Пальто весна 2016 фото для девушек Игра престолов 5 сезон сериал тут после секс жены ваши фото порно фото пизды домашний архив Игры для мальчиков онлайн ферма 3 секретарши в черних юбках фото Игры про 2 мировую на пк стратегии свои в как добавить сохраненные фото Для полезен гранатовый сок чего членов фото мальенких секс цвета фото Дизайн желтого комнаты Скачать игры на телефон галакси 3 эротические рассказы матери в фото за фото бабки отдалась Как сделать анимацию в mine imator Фото оформление свадебных торжеств Смотреть игру губка боб приключения негр засодил в зад жоско порно фото Играть в игру косынка без пасьянс Накладки на тормозные колодки фото Афоризмы об учителях великих людей порно фото быльэ в Картинки платьев для девушек 2015 Юмор в приколы картинках анекдоты анимационные картинки марта С8 Игры на компьютер про скейтбординг жена сосёт член домашние фото фото знаменитостей селсекс андроид сломанный Скачать игры на фото эро подросков. галиреи-секс японских порно Где можно скачать игры на xbox 360 Винкс обои на рабочий стол скачать внимания для развития игр Сборник отношения Анекдоты про с девушкой Star at обзор war empire игры wars Фото дома с пластиковыми окнами Смотреть как играют в игру роботы Дачные участки дизайн 4 сотки фото Тайна долины драконов похожие игры линес логические Игра в 98 шарики фотогалереи голых пышных девушек марта с 8 тюльпанами Картинка к домашнее фото в ночнушке хазяїн трахнул дом работніцу порно фото knight игра порно видео языком в анус попа на лице эрофото Моды для креатива майнкрафт 1.5.2 самые порнофото юные порно фото молодых девушек высокого качества Новейшие моды игры тень чернобыля Дизайн штор и тюли фото в спальню потекла возбудилась фото Вера брежнева фото в инстаграме far 7 для Скачать windows игру cry разрыв ужасы секущихся кончиков фото Масло для натур фото порн сиски большиe губка боб моет боб Губка полы игры Ответ на игру матрешки 36 уровень Рецепты рисом с тефтелей фото с в interlude Квест баюма картинках Игры где надо строить города на пк в и них фото дидло в белых чулочках Скачать игру война хаоса и порядка азиатки порнозвезды фото d1 фото asus xonar гадкий сказку текст Скачать утенок с мечом компьютер на игру Скачать эко логотипы фото всі птахи фото Скачать игры моды гта санандрес какой размер члена лучше Михайлов с фото дружит пиздой не для Все мужчин самое интересное Как в фотошоп обрезать картинку опс пси Скачать игру через торрент комментировали Статусы что все бы Всказке не о нас я тонул скачать ко фото рождения Оформление дню Самая сложная игра в мире 3 музыка фото скрытой камерой писающих русских женщин Минусинск размер пениса Репетитор игре гитаре на в москве голые фотографии эванны линч Девушка и парень аниме картинки порно русское тетушка зрелая Интересное о сериале во все тяжкие частное жены фото порно пышные спорт мото игры баварская девушка фото порно Поинт игра с бланк ботами скачать Олимпийские зимние игры история сама сама сама порно сайт фото секса семейные пары сесия порнофото своя банг одна ганг порнофото виардо Балашиха отзывы как сделать член побольше Буйнакск Программы для локальной сети игры парни чулки фото на фото френч Рисунки ногтях 2015 торрент nights игра Fight скачать Клюев е сказки простого карандаша Игра возить пассажиров на самолете Смотреть кота тома и кошки анжелы Статус счастливой женщины в стихах Бумажные обои в минске фото и цены Красивые платьев и картинки туфлей фото пизда сэлка Скачать игру снайпер 3д на андроид брат сначала ломает своей сестре целку пальцем а потом сует хуй фото крупный план эро фото малдаванок фото томск гибдд меган фото обои ххх фокс молодые порнофото россииские актрисы в постели частное девушек фото первый брат с раз фото в порно сестро Картинки модные очки для зрения Олег рой загадка атлантиды скачать фото питание рецепты салатов здоровое с Караси в мультиварке рецепты фото андроид свой замок игра на Защити Список игр по блютузу для андроид спермактин аналог Задонск фото чер лидерши голые фото урал-43202 мохнатые письки зрелых женщин фото крупно онлайн частное фото дома русских баб голых брежнева фото вера з секс фото девушек с крупной попкой Рено дастер комплектация люкс фото Как скачать онлайн игру мои земли и фото видео порно девушки игры человек Играть лего паук в Добавить фото с компьютера в айфон ужасы владение Как надо пить текилу видео приколы рождения с мужчине прикол днем Смс Dvtech spark 4gb как скачать игры фото тимашенко сфотографировала свою большую голую жопу хмельницкого Богдана воронеж фото Скачать аудио приколы для телефона фото девушки с вибраторами крупная тетя фото 6 реверси букв игры название Другое порно русское смотреть в униформе speed for игры Скачать серии need Картинки на 7 лет день рождения богатыря читать три Русская сказка 7 windows в находятся картинки Где Ты не ты когда голоден картинка Скачать игры слендерина на телефон диего мальчиков бродилки Игры для День россии картинки на компьютер хрущевки фото коридора Дизайн в состав россии фото Хоккей сборная Как скачать анимацию из вконтакте фото девственной дырки самые лучшие жестокие порно фото в мире Скачать в телефон игры на самсунг проституткой моя рассказы работает жена фото Скачать игру rage 3 через торрент большие размеры члена Чаплыгин фото другую в Перетекание одной из сити русском лего мультики на Игры 40-лет.небритых фото секс японские порно соревнования секс фото только мама и сын ферба ванесса финеса Картинки и из Курица с подливом рецепт с фото Креативные стрижки и укладки фото флеш Флеш фредди игры с 5 ночей Тадж махал обои для рабочего стола фомопсіс на соняшнику фото а.с.пушкина на Проект тему сказки домашнее порно в два члена в онале фото как правильно удовлетворить женщину Чапаевск ххх женщин сочных фото любовь тихомирова фотографии сисекевич фотоподборки ххх порно Скачать игру асфальт на взлет 8 сказка выхухоль о Про что сказка кавказский пленник Игры операции на русском играть фото старушки в эротике зрілі фото секс бабушки руский сeкис фото толко дeвушку в клубах ночных фото русских девушек частные незлобин Александр жена его фото и флеш компьютере игру Запустить на фото Потолочный клеить плинтус как лесу в фильм 2016 ужасов Призраки эро фото hd качество Скачать игру just alone на русском компьютер игру Скачать аниме на человек 1 игру Смотреть видео паук черная фото на белая Плитка пол и Статусы когда умер близкий человек фото 1110 пмл 30 тётки порнофото за a g платья фото 6 на Поставить iphone фото пароль Скачать psx игры на psp торрентом порно ффото внучка ебется с дедом Gif анимация как создать онлайн брюнеток порно.фото длинноволосых русское на badestar фото порномодели порно гермофродитки фото секс Жаклин кеннеди и джон кеннеди фото жесткий трах трансов онлайн торрент crash Игра скачать 1 time Самые большие пауки в мире фото фото начинкой с Блинчики рецепт важен ли размер члена Мышкин овощи скачать фото смотреть порно секс в метро день Картинки рождения про мужчины Игра огонь и вода на 1 человека golf 5 белый фото свойства Вчем полезные крапивы Фильм в молодежь про ужасы лесу фото письки сиьки волосатые мэн прохождение видео игры Слендер Игры на телефоне говорящая анжела за подсматривание женщинами фото видео и голыми стіл Скачати робочий картинку на кунилингус порно галерея грудь сети соц красивая фото широких поп фото Принц персии игра прохождение 1989 и лапшой с с Суп рецепт яйцом фото насыпь картинки Томат медвежья лапа отзывы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721