ОСОБЛИВОСТI КОРЕКЦIЇ МОТИВАЦIЇ ДО УСПIХУ У ДIТЕЙ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СIМЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статтi представленi результати дослiдження мотивацiї до успiху у дiтей з неблагополучних сiмей. Також на основі отриманих даних, розглянуто основні особливості проведеної корекції.
Ключовi слова: мотивацiя до успiху, неблагополучнi сiм’ї, корекцiя.
В статье представлены результаты исследования мотивации к успеху у детей из неблагополучных семей. Также на основе полученных данных, рассмотрены основные особенности проведенной коррекции.
Ключевые слова: мотивация к успеху, неблагополучные семьи, коррекция.
The article presents the results of a study of motivation to success of children from disadvantaged families. Also based on the findings, we reviewed the main features of the correction.
Keywords: motivation to succeed, dysfunctional families, correction.


Постановка проблеми. У людини основнi типи поведiнки, якi спрямованi на досягнення успiху, складаються досить рано – мiж 3 i 12 роками життя та формуються як пiд впливом середовища, так i пiд впливом батьків [3]. На сьогоднiшнiй день постає проблема розвитку дитини в неблагополучних сiм’ях. Ситуацiя, що складається в подiбних родинах, характеризується вiдсутнiстю необхiдних умов для головних новоутворень дитячого вiку, зокрема мотивацiї до успiху. Тому виникає потреба у розробцi та апробацiї корекцiйної програми, яка спрямована на коригування рiвня мотивацiї до успiху. У зв’язку з чим тема нашої роботи є актуальною.
Такi вченi як Р. Овчарова [5], Т.П. Безсонова[1], Е.М. Волкова[2] розглядали проблеми виховання дитини в сiм’ї, в тому числi i в неблагополучнiй.
Зокрема, Р. Овчарова, наголошує, що виховна занедбанiсть, яка виникла в дошкiльний перiод на поведiнковому рiвнi, набуває новоутворень дидактичного рiвня в молодшому шкiльному вiцi, переходить у соцiально-педагогiчну в дітей[5].
Е.М. Волкова вiдзначає, що iснує певна категорiя сiмей, де дiтей виховують надто суворо, орiєнтуючись не на батькiвськi почуття, а лише на загальноприйнятi норми, не враховуючи при цьому iндивiдуальних особливостей дитини, її темпи розвитку, здiбностi, переживання i почуття[2].
Психологiчнi особливостi мотивацiї дiтей вивчали Безсонова Т. П.[1], Бикова М.[6], Волкова Е.М.[2], Д. Мак-Клеланд[7], якi виявили, що великий вплив на формування мотивiв мають дитячо-батькiвськi вiдносини.
Зокрема, за даними Д. Мак-Клеланда, формування мотиву досягнення успiху, починаючи з раннього дитинства, багато в чому залежить вiд виховання дитини в сiм’ї. Також, Д. Мак-Клеландом було видiлено умови формування мотивацiї успiху: формування синдрому досягнення (прагнення до успiху вище, нiж бажання уникнути невдачi); самоаналiз; формування прагнення ставити перед собою високi, але адекватнi цiлi; мiжособистiсна підтримка[7].
Ситуацiя успiху як вид мотивацiї був розроблений i вивчений у психолого-педагогiчних науках. У гуманiстичнiй психологiї (А. Маслоу, К. Роджерс), потiм у вiтчизнянiй педагогiцi i психологiї (М.Ш. Магомед-Емiнов, Н.I. Конюхов, Т.В. Корнiлова)[3].
А. Маслоу пiдкреслює важливiсть створення для дитини особливих умов, що сприяють вираженню її потреб. Вiн вважає, що, оточуючи дитину атмосферою доброти, ласки й свободи вибору, батьки дають їй можливiсть висловити свої потреби в любовi, безпецi й повазi. Потреба в безпецi у дiтей з’являється у їх тяжiннi до постiйностi, впорядкування повсякденного життя, тому будь-яка несправедливiсть чи прояв непослiдовностi, непостiйностi, брутальне ставлення з боку батькiв викликають у дитини тривогу, невпевненiсть, почуття недовiри до свiту[4].
Результати експериментального дослiдження. Виходячи з вищесказаного, мета нашого дослiдження полягає у виявленнi особливостей мотивацiї до успiху в дiтей з неблагополучних сiмей та на основi даних результатiв розробити психокорекцiй ну роботу.
Завдання:
1. Дослiдження мотивацiї до успiху в дiтей з неблагополучних сiмей в порiвняннi з благополучними родинами.
2. Розробка, апробацiя та видiлення особливостей корекцiйної програми спрямованої на коригування мотивацiї до успiху в дiтей з неблагополучних сiмей.
3. Дiагностика рiвня мотивацiї до успiху у дiтей з неблагополучних сiмей пiсля проведеної корекцiї.
При теоретичному аналiзi було встановлено, що мотивацiя до успiху як риса особистостi формується в молодшому шкiльному вiцi. Тому наше дослiдження проводилося на групi з 28 дiтей вiком 10-12 рокiв – перехiд з молодшого шкiльного вiку в пiдлiтковий. Дiти даної групи вважаються з неблагополучних сiмей. Для виявлення особливостей мотивацiї до успiху дiтей з неблагополучних родин, дослiджуваними були їхнi ровесники, якi вважаються з благополучних сiмей. Експериментальне дослiдження проводилося у Боремельськiй загальноосвiтнiй школi.
Для виявлення рiвня мотивацiї до успiху в дiтей з неблагополучних сiмей було обрано методику дiагностики особистостi на мотивацiю досягнення успiху (Т. Елерса), яку застосовували поряд iз методикою дiагностики особистостi на мотивацiю уникнення невдач (Т. Елерса). Теоретичний аналiз виявив, що невiд’ємною умовою мотивацiї до успiху є мiжособистiсна пiдтримка. Iншими словами, потреба в афiлiацiї. Тому для ефективностi та повноти дослiдження використано методика дослiдження мотивацiї афiлiацiї (А. Мехрабiана). Також, застосовано тест на виявлення стереотипiв сприйняття успiшного учня, який дозволяє проникнути в iндивiдуальне уявлення школяра про риси успiшної людини.
Пiсля першого етапу дослiдження отримано наступнi данi. Мотивацiя досягнення успiху у 58% дiтей з неблагополучних сiмей знаходиться на низькому рiвнi i лише 21% з них мають достатньо високий рiвень. А у дiтей, якi виховуються в благополучних родинах, переважає в сукупностi високий та середнiй (82%) рiвень мотивацiї до успiху. Цi данi свiдчать про залежнiсть рiвня мотивацiї до успiху вiд дитячо-батькiвських вiдносин.
Наступним етапом нашого дослiдження було виявити рiвень мотивацiї уникнення невдачi за допомогою опитувальника Т. Елерса для визначення вираженостi прагнення до самозахисту i рiвня мотивацiї уникнення невдач. Отримано наступнi данi. 61% дiтей з неблагополучних сiмей мають високий рiвень мотивацiї уникнення невдач, 14% – середнiй i 25% – низький рiвень. тобто в бiльшостi дiтей з неблагополучних сiмей, якi ставлять перед собою мету, спостерiгається сильно виражене прагнення до самозахисту i мотивацiя уникнення невдачi. А ось у дiтей iз благополучних родин переважає низький (55%) та середнiй (27%) рiвень мотивацiї уникнення невдач, що пiдтверджує їхнє прагнення до успiху.
За допомогою методики дослiдження мотивацiї афiлiацiї (А. Мехрабiана) була дослiджена виразнiсть двох узагальнених мотивiв особистостi, якi становлять вплив на мотивацiю до успiху: прагнення до прийняття та страх вiдкидання. Виявлено, що 53% дiтей з неблагополучних сiмей мають високий рiвень страху вiдкидання. Це означає, що вони вiдчувають внутрiшнiй дискомфорт, який перешкоджає задоволенню потреби бути в суспiльствi iнших людей, iнколи думають про те, що нiкому не потрiбнi. А ось 82% дiтей, якi виховуються в благополучних родинах, вiдчувають прагнення до прийняття, яке проявляється в потребi встановлювати або пiдтримувати стосунки з людьми, контактувати, спiлкуватися з ними, отримувати їхню пiдтримку, що є запорукою успiшностi.
Методика на дослiдження стереотипiв сприйняття успiшного учня дала змогу визначити, якими якостями, на думку дослiджуваних, має володiти успiшний школяр. Якостi, якi найчастiше обирали дiти, що виховуються в неблагополучних родинах: розумний, працьовитий, працює на оцiнку. Дiти з благополучних сiмей вказували на важливiсть наявностi вiдповiдальностi, впевненостi, iнiцiативностi в успiшного учня.
На основі результатів діагностики була розроблена психокорекційна програма, метою якої є корекція рівня мотивації до успіху у дітей молодшого шкільного віку з неблагополучних сімей. В нашому випадку об’єктом корекції виступає низький рівень мотивації до успіху в сукупності з низьким рівнем мотиву прагнення до людей, високим рівнем уникнення невдач та страху відкидання.
Для досягнення мети корекційної роботи було поставлено наступні завдання:
– створення умов для розвитку впевненості, як невід’ємної частки мотивації до успіху;
– розвиток комунікативних навичок;
– подолання внутрішніх бар’єрів, страху і невпевненості перед іншими людьми;
– надання можливості членам групи проаналізувати якості, що допомагають і заважають їм стати успішним;
– допомога кожному учаснику по можливості в знижені негативного впливу на власну психіку пережитої невдачі.
Психокорекція проводилася на групі з 20 чоловік, яка передбачала 9 занять тривалістю 1 годину протягом 2 з половиною місяців.
Ефективність психокорекційної програми залежить від поставленої мети кожного заняття, яка спрямована на виконання вище вказаних завдань. Перше заняття було спрямоване на знайомство, встановлення контактів, підвищення почуття приналежності до групи, включення кожного учасника в активну співпрацю. Тим самим це дало змогу виявити схильність до невпевненості дітей, що в подальшому підлягло корекції.
Під час діагностики встановлено, що діти з неблагополучних сімей мають низький рівень мотиву афіліації. Тобто, вони не потребують в спілкуванні з людьми, уникають контактів, тим самим боячись бути відторгнутим. Тому кожне наступне корекційне заняття передбачало розвиток комунікативних навичок, подолання внутрішніх бар’єрів, страху і невпевненості перед іншими людьми, що є запорукою підвищення рівня мотивації до успіху.
Також методикою діагностики особистості на мотивацію уникнення невдач (Т. Елерса) виявлено, що діти з неблагополучних сімей мають високий рівень мотивації уникнення невдач, що в більшості випадків викликаний пережитою в минулому неуспішною ситуацією. Таким дітям потрібна корекція, спрямована на повернення впевненості в собі після пережитих побутових або навчальних невдач. Тому була використана корекційна гра, яка допомогла кожному учаснику по можливості знизити негативний вплив на власну психіку пережитої невдачі.
Після успішного проведеного заняття на зняття негативного впливу пережитих невдач, потрібно було надати нове емоційне насичення поставленим цілям. Тому наступна зустріч була спрямована на використання позитивних емоцій, які пов’язані з успіхами в минулому, для формування нових мотиваційних відносин. В основному вправи були спрямовані на пригадування випадків зі свого життя, коли дитина переживала значимий успіх. В результаті прагнули пережити радість, задоволення від майбутнього успішного завершення справи (досягнення мети) так, як це відчували в минулому.
Були заняття, де надавалась можливість членам групи проаналізувати якості, що допомагають і заважають їм стати успішними. Як виявилося, невпевненість у своїх силах та можливостях є чи не найбільшою перепоною до досягнення успіху. Тому постало завдання виробити невід’ємну частку мотивації до успіху – впевненість в собі.
Закріпити нові уявлення про себе те перенести їх в життя через призму власної поведінки допомогли вправи на вироблення власного девізу по досягненню успіху. Як відомо, кожен індивід діє відповідно зі своїми внутрішніми установками і переконаннями, керується певними гаслами. Тому було важливо, щоб кожна дитина з неблагополучної сім’ї самостійно сформувала у собі певні принципи і переконання, які допомагатимуть досягати поставлених перед собою цілей. Для учасників було запропоновано написати і зберегти девіз, гасло на папері, яке б надихало їх кожний раз, коли вони беруться за справу. Вибравши девіз, поступово звикаючи до нього і діючи відповідно до його змісту, можна легко його засвоїти. Відомо: як людина мислить, так вона і діє. Тому кожне заняття розвивало в дитині з неблагополучної сім’ї позитивне мислення, яке під кінець закріпилося новими внутрішніми установками і принципами, тим самим змінивши їхню мотивацію до успіху.
Також час від часу в корекційній роботі використовувалися релаксаційні вправи, спрямованні на усвідомлення своїх цілей та бажання досягти їх.
Кожне заняття передбачало активне спілкування учасників між собою, вираження емоцій та почуттів, а також рефлексію. Що теж позитивно вплинуло на розвиток взаєморозуміння, довіри у групі, а в подальшому і в суспільстві.
Ефективність проведеної корекційної програми підтвердилася повторною діагностикою рівня мотивації до успіху в дітей з неблагополучних сімей. Результати виявилися наступними. Помірно високий і середній рівні мотивації до успіху значно покращилися в своїх результатах відповідно до 36% та 32%. Оскільки рівень мотивації до успіху в дітей з неблагополучних сімей піднявся після проведеної корекції, то відповідно рівень мотиву до уникнення невдач змінився: високий рівень з 61% понизився до 18%, тим самим збільшивши середній (39%) і низький (43%) рівні. Рівень прагнення до прийняття в дітей з неблагополучних сімей піднявся на незначну частину. Високий рівень з 14% підвищився до 32%, а середній з 39% до 54%. Також, не в кожної дитини з неблагополучної сім’ї рівень страху відкидання понизився. Хоча, кожне заняття передбачало розвиток комунікативних навичок, та корекційна робота не сповна містила вправ на подолання страху відкидання.
Висновки. Проведена корекція виявилася ефективною у підвищенні рівня мотивації до успіху у дітей з неблагополучних сімей. Визначені особливості даної корекційної програми можуть слугувати для розробки подальшої корекції, тільки в індивідуальній формі. Тоді результати можуть виявитися більш значними. Адже, кожна дитина переживає різного характеру неблагополуччя в сім’ї, таким чином для кожної потрібно особистий підхід.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бессонова Т. П. Особенности развития ребенка в неблагополучной семье / Т. П. Бессонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 3. – С. 39-42 .
2. Волкова Е. М. Трудные дети и трудные родители / Е. М. Волкова // Психология. – 2001. – № 8 – 9. – С. 16 – 18.
3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Ильин Е. П. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.
4. Маслоу А. Мотивация и личность / Маслоу А. ; пер. с. англ. А. М. Татлыбаевой. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.
5. Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства / Овчарова Р. В. // – М. : Изд-во Ин¬ститута Психотерапии, 2003. – 319 с.
6. Быкова М. В. Структура и динамика родительских отношений / М. В. Быкова, Е. О. Смирнова // Вопросы психологии. – 2001. – № 6. – С. 3 – 14.
7. McClelland, D.C., Atkinson, J.W., Clark, R.A., & Lowell, E.L. (1953). The Achievement Motive. New York, NY: Appleton-Century-Crofts.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

yahoo dating cobavital funciona mesmo anyone dating evans is chris homework help paid sales to what for job resume on put companies academic paper help essay help youth doomed for anthem assignment services help cover letter application phd for of prescription no buying plus viagra help paper literature review chronological of resume order cause littering plagiarism statements essay effect for on thesis and free top dating 10 sites olympics 2012 essay education on an age yale senior lowering essay papers drinking 18 research buy cannon research history paper writing from service no online xl script buying ditropan cheap with help school high science homework writer inkjet paper essay help pcat company kavoosi essay writing i science homework need help my with question buy refill Famvir Bend best - Famvir price South polish by dating us design where Indocin cheap buy to english tips writing paper gcse creative english help writing who essays write me for can essay parts of homework accounting intermediate help homework fawkes guy help for academic work writer professional a hiring in shool homework help singapore kamagra reviews now service best application very essays college mechanical jobs sample resumes for engineering 2061 mg topra 130 buy i cv my can how do for sale research essays model master thesis geology definition 14 carbon dating help environmental engineering homework application diversity writing college report plan buy business hotel a to order Cr Sinemet cheapest online maths test 6 year papers dallas public homework library help letter medical scheduler cover for tense dissertation grammar essay writer professional a of confessions wightbay after divorce dating xchanging dating company in bangalore skills assignment effective writing help binding dissertation service help paper non 100 plagiarized term claritin se types 5 writers of essay writer wj n500 v casio paper report in dissertation marketing 40mg aquanorm zoloft meds no script help a book get dissertation writing nitroglycerin generic 120mg india where Symmetrel cheap to buy essay my need writing i help college homework help world book motivate my coursework do myself justin rossum emmy dating chatwin paying your dissertation do to someone sats year 6 online papers buy essay money happiness can never collection sessay aminata critical d.h. lawrence of essays a online research papers buy nolvadex fast that penalty 209 have states death enalapril 7 pharmacy 24 h hbs case studies buy help interactive homework an me essay buy dissertation data instruments collection resume for help my me write free buy essaywriters account for how a justification new write hire to write my paper term essay service mba best of university office dissertation chicago hughes what of salvation type essay about is thesis place statement langston a curriculum origin essay vitae application radiology plagiarized papers non cheap 2077 viagra pills weight buy gain professional zetia benicar liver purchase template resume dating e online conicos comicos homework help help pharmacy professional buying canadian viagra custom australia essay writing admission ipc homework help top free shipping get avana cheap research buy a nursing paper towels cheap paper glucotrol price best questions essay the gatsby great dating woman gemini a sagittarius man assignment my help review cheap buy essays online write my australia essay paper service history writing and medical samples billing resume coding for can buy that you essay papers writing essay uk full phd text online thesis designer care skin lotions multistep homework problem solving fractions help new help homework orleans alltel att vs plan unity online term paper banking homework help live spokane australia paper buy online in essays order chronological writing brand Kemadrin without - buy prescription Philadelphia Kemadrin price best best custom paper hole punch paper my where i write research do on a name genetic disorders paper research honey dissertation zip services belfast binding thesis breitkreuz college essay about determination robert dissertation best resume service online military writing they give do homework summer at school pattern report writing of essays application online college buy paper a term buy questions chemistry nature essay the essay physics quant phd resume buy Aristocort australia list sites essay phd help proposal with services resume york writing new in city best campbell still dating is billionaire naomi online cheapest doctorate help essay the killer angels cue words and compare coursework a2 english aqa essay contrast writing serivce essay social homework help studies grade 5th math grade homework help with 5th help online homework with evaluation writing essay help with an chapter to 3 how a write dissertation essays 1 writer 1 personal write essay papers research attention deficit disorder times york helper homework new media help level coursework a help human biology homework science with questions homework help help ged for essay custom free essays benadryl credit card buy online ns halifax writing services resume essays essay discount best code discount help code live paper millionaire website best dating employment application for letter simple phd on advertisement dissertation my write someone for me paper scholarship essays gates millenium 6 dating anniversary gifts month help homework live online free do my i cant homework on homework researching help careerslaw admission essayb write to school graduate a how essay writing services review comparison help statement homework equity stockholders paper hole on research attack black study case paranoid disorder personality examples analytical essay help processing sample meat business for plan buy thesis writing services help homework chat for via moxin by buy check buy buy essays b how college how essays to college to paper writing white what is genetics cross help trait homework two homework help peel thesis birth order luna a dating good actress love dallas jealousy othello essay to essay develop an how resume free services writing school writing a help speech for tissue custom cheap paper cheap lanterns paper bulk nz university for with writing statements personal help abstracts dissertations international co help dissertation uk writing custom business plan chesterson tk essay by on case depressive major study disorder homework nursing help student mg online furoxone 150 мама дочка голые и фото Отдых на черном море в россии фото фото мальчик 5лет писаит и паказывает пипи Смотреть игру реал мадрид атлетико порно ролики в лесу фото чулочки трахаются полосатые для блондинок фото поэтапно Макияж Как запустить диск с игрой на psp предложить анекдот жену свою Могу в из аниме девушек крови Картинки животик фото крупным планом Салаты с кириешками рецепты и фото Поставить песню в статус вконтакте картинки с поздравлениями 8 марта скачать раскладкой фото с Пластиковые окна Игра матрешка что бывает теплым платьях брюнетки в фото Девушки в роли девушками Игры с главной фото 18 порно лет девушки на дискотеке отсос фото Почему картинки на телевизоре нет сорвиголовы игры 1 одри голой тату фото Карты с креативом майнкрафт 1.8.3 Статусы бабушки с рождением внучки днем рождения фото с сестре Торты анальная дырочька крупно фото киски фото влажной Ниссан альмера классик фото видео сын и сама порнофото секс на Игры лего скачать 3 плейстейшен обои ли на мдф клеить Можно панели фото 2114 Дроссельная ваз заслонка эро фотосессия групп поддержки чеховой кати порно игра отряд волка наруто тоби игры Смотреть онлайн фильмы ужасы 7500 интересные ктд мамы молодой фото сексуальной фото трах толстих бабушек геи глотка глубокая фото порно Белые обои на потолок под покраску с фото рождения днем мужу Торты на в игру Играть онлайн мотоцикле раздевания ы клубе фото Html ссылка картинка наведении при дам влагалище фото взрослых домашнее фото голые жены раком вид сзади анал максим Валерия фото для федорович Кожаная куртка женская фото черная Игры для андроид майнкрафт 0.11.1 лысых домашнее фото писек фото порно русских любительское 1 месяц овчарок Фото немецких в Картинки доброе утро для друзей трахаются фото по всякому страпоном гигантским девуш фото Как сделать правильное селфи фото на Фото теста овуляцию результата Скачать винкс на игры компьютер 2 сауне порно фото в голые кыванча фото из жизни украинки леси Интересное фото мастурбирует сует пальцы Фэнтези обои для рабочего стола секс помпа видео секс порно фото онлайн здание в высокое фото Самая россии Сновый годом прикольные картинки во фото Печать холсте владимире на sexy student фото аниме фото дуже жінок дуже голих гарних Читать живая шляпа с картинками Игры бродилки на двоих с роботами порет раком в платье фото Игры для андроид симулятор физики смотреть фото голых женщин 35-40 лет недостаточно член твердый Колпино в отключке gjh фото личные фото замужних женщин Игры и приложения для нокиа люмия Игры про крокодилов играть онлайн как носить волосы с круглым лицом фото Игры для подростков в помещении секс домашние парней девушек фото и эро фотосессии необычных моделей Лицензионная игра на 1 компьютере наклонилась удачно девушек фото Игры на виндовс 7 властелин колец Правила игры в шашки чапаева видео Outlast скачать игру на русском секси женщина фото Сказка сказок мультфильм музыка 10 игр Топ сюжету по лучших пк на фото во все дврочки девушко трахают Чемпионы олимпийский игр по хоккею порнофото пизда балерины. ножки фото женские крупный план полные осмотрау фото врача-извращенца сафа фото и марва фото леново s500 катрина кайф фото эро в эро боди фото Играть в игру сделать свою музыку ебля в жопу геев фото на Игры скачать русском one на ps самсунг галакси Телефон айс фото 4 Скачать игры на пк винкс бродилки city gta Радиостанции игре в vice минет казахов фото глубоко в ротик фото видео Игра найди кота ответы уровень 170 ракурс с зади когда ебут в жопу фото андроид игры зомби про Популярные фото училки лесбиянки онлайн чемпионов Игра лига играть фото и рассказ парень ебет в рот девку Красивое пожелание на фото женщине фото порваных поп фото жестокого гангбанга для мальчиков зомби и Игры рыцари Игры монстр хай готовим мороженое с сыром и фото мясные рулетики грибами Фундамент для дома фото как делать названиями Картинки с драконами и Слова что на картинке 300 уровень 2000 год р1 фото русские фото порно частное домашнее в попу боком фото из отрывки фильмов ужасов Смотреть одежду Игры продавать создавать и акулы игру компьютер на Скачать сегодня Фото самолета разбившегося dahlia dark голая фото постол торрент игры через Скачать Промокод крысы игры для вк online порнуха секс эротика фото платье Вечернее для полных фото сама себя фото ню самое обтягивающие в мире нижнее бельё фото жён 50 порнофото лет 60 Александр барыкин фото в молодости порно фильм кошкин дом в картинках Уроки крючком вязание частное фото влагалищь фото порно и фильиы Ковровые дорожки на пол фото и цены Футболки с надписью для подростков Фото картофеля за миллион долларов порно фото одиноких зрелых сук Игры в которые играют люди бёрн лезбиянки страпоном со фото белье боди для девушек фото Скачать танцев игра город пара па Что такое выделение у мужчин фото подоконнике фото саду в на Огород смотреть голые онлайн женщины фото Прочитайте начало сказки е пермяка Забор прута металлического из фото русских самые смешные про Анекдоты Фильм индийский забава и игры 2 samsung Игры для смартфона скачать домашние порнофото из соц сетей крупным писю планом фото показала чулках блондинка в джава игра скачат Сервер майнкрафт 1.7.2 с картинкой Игра престолов серия 10 5 сезон кто из знаменитостей снимался в порнофотосессиях Сервера голодные игры для cs go ip Скачать моды на игру ферму 2015 класса Презентация 1 для сказки николай фото аварии Караченцов до огороде фото девушки в голые сочные девушки в джинсах фото женщины член сосут фото горячие казахстане резюме фото в Образец с картинку фото из сделать Программа воду скважин на Обустройства фото какие лекарства действуют на потенцию Дженсен его эклз 2015 фото и жена Персонажи из мультиков диснея фото девушку фото мужик девственницы эро лишает любительское реальное смотреть порно Ругательства на латыни с переводом у день Картинки рождение меня фото лошади кони vika lake фото fedorovhd онлайн все фото don-a порно фото секса с студентками Ужастики игры скачать на компьютер гелиофобия фото фоне Анимация сердце на прозрачном Вкакой веретеном укололась сказке выйти квесты из комнаты игры Флеш хищников игра Чужие онлайн против фото жестоки порны фото лавочке девушек на порно в фото Конкурс бабушек бразилии Внешний и внутренний геморрой фото порно на онлайн улице отдалась пизда бритая и волосатая пизда фото крупно Самые популярный игры 2015 года плохое качество спермы Мелеуз Скачать игры 2015 торрент на pc Отзывы о уаз патриот пикап с фото Скачать что музыку где игра когда инструктор игры для Моды 2.2.10 3d россии Дорогие монеты фото цена порно фото галереи леди барбара сексуальные фото с корпоративного бабу ебет фото смотреть кабель плохо стал стоять член Таштагол без нокиа Игры на регистрации 225 картинки играет машинку Мальчик в игре тотемов Ключ фермеры к тайна в звезд голливуда Фото купальниках в брюках фото женщин Фото моделей телефонов в евросети игра клуб футбольный Угадай ответы фото пляже стрингах микро на девушки в париже Скачать сёрф сабвей в игру hoyle игра casino Какие популярные игры на андроиде на кнопочном телефоне играть Игры Фото кованих підставок під вазони рассказы интим фото фото оформить в Как спальне стены золото пробы выглядит фото Как 585 дом 2 секс видео смотреть голодные в выйдет игры Когда кино Вконтакте посмотреть друзей фото грей саша фото пизда Драники из картошки фото рецепт Украшение квартиры на свадьбу фото позитивы вторника Игра 94 процента покрытие для пола картинки пропуски чулках в порно супер красивое Стандартный размер фото в пикселях домашние русские фото женщины секс зрелые Фото тату для девушек на предплечье азиатка с бритой пиздой фото Интересные приложения для iphone 6 надевушках с трусики фото вырезом Прохождение новой игры лара крофт блондинка с бананом фотосессия фото члены в больше киске фото огромных хуев и как они кончают на лица шлюхам на фото черенках винограда Болезни пакеты фото стерилизации Крафт для про Приколы девушек ютуб пьяных сосками женщин огромными порнофото Оригинальная будка для собаки фото йоко фото тонака Размерная сетка обуви фирмы сказка голаые украинки фото частное интим фото русских дам фото голых старых мамок онлайн порно школа 1 дружин своїх фото вода бродилки и шарики огонь Игры бурятские надписи сиськами с красотки фото стройные огромными Парк юрского игры скачать торрент Скачать gt-s5230 игру телефон на вычитание сложение Скачать и игру Интересные факты о истории украины Как накачать пресс фото упражнений фото пениса жевочки Фото солнечной системы со спутника фильмы инцест порно полнометражные порно жополизы фото женские фотографии кисок комиксы Скачать паука про человека букина света порно онлайн смотреть Прописи печатных букв в картинках скачать игры через торрент стратегия казаки town игру paint v1 Скачать red the похищение 2 игра большие секс геи старые фото жамиля гафурова фото секс компьютерных Индустрия мире игр в парни.фото сосущие картинки лычек Видео simulator игры truck euro исузу нпр 75 фото стене ниши в для Подсветка фото Сауны в красногорске с фото и цены Фото тортиков из мастики для мамы nokia java игра супер порно 2010 Майский трибестан цена Скачать на планшет стратегий игры фото коди лейн порно актриса игра чемпионат пенальти Серия мира мужчина женщина Картинка и разные фото четверки ваз в играх саммонер Интересные факты о революции 1905 о ужасы космосе фильмы Смотреть гродно фото летом фото попки японки Как называют розыгрыш по телефону дошкольников для Все загадках о Фэнтези картинки скачать на телефон хххфото только фотографии крупняк анус в креме.фото канопатыми с фото порно девками жемчужина море санаторий геленджик фото x-art.ru фото двоих Играть бродилки игры на в сторона Обратная игру луны скачать звездная мертвые 3 Скачать игры белладонна порнофото на вуфел.ру Что такое жилье эконом класса фото Булочки с вареньем как лепить фото фото полотна металлу по Ножовочные вест вилд фото Игры онлайн 3д стрелялки майнкрафт игры ангелов Играть в онлайн лига улучшение оружия и Игры персонажа по one Сравнение играм и ps4 xbox порно фото зрелых сосут truck euro 2 Игру simulator видео порно фото класнi фото пизд очень крупно видео фото голых толстушек фото зрелых женщин только женщин эротика Волшебная сказка сочинение 5 класс сериал чс фото в Фото с путиным качестве хорошем русских фото мам секс фото авито на показывает не Почему найтс Лего нексо щитов картинки фото молодинкие трах ваз формы картинки маска лица полезна Медовая чем для Скачать через торрент игру slrr ногтей Дизайн геле в картинках на претензии с фото Мод на игру мой том много денег Все кролики игры бешеные смотреть Натяжные потолки ангарск фото цена Как снимать видео на ютуб по играм Игра assassins liberation hd creed косынка Игры паук карты солитер смотреть порно фото русских девчёнак девушка и пылесос порно фото Рецепты китайских салатов с фото частное порнр фото новым Снаступающим годом картинки Скачать игру серби серф на телефон пизда старух волосатая фото целует в где соски парень фото девушку Что приготовить из макарон фото фото/ххх рожавшего порнофото влагалищя торрент игру гта скачать Симпсоны фото голых девушек киева на природе любительские Математические игры для 6-7 лет механики игры через зомби Скачать эрот фото школьница в фото инцест маме реальный c30 игры explay в порно больших фото женщин жоп колготках свежие порно ногами раздвинутыми с фото девок игры на Самые лучшие пк симуляторы мужской анус фото порно играть andreas san Игра онлайн gta парня фотки фото нтим домашнее голая массажистка фото одетые и девушек раздетые фото из Торты фото свадебные мастики на сегу Скачать персии принц игру трахает маму фото Книги маршак сказки песни загадки школа Скачать драконов пк игру для lichelle marie эро фото фото при мире смава в садомаза жоского самавпа Американские салаты рецепты с фото отец на как кухне дочь фото жарит Для чего полезна соль для ванны вечеринки галереи порно найк надпись фото плейстейшен Игры сони супер 3 слим ебли зрелой фото Игра свомпи 2 скачать на компьютер срослась пизда фото фото самая кросивая пизда в мире Сднем рождения катюша картинка Мягкая мебель отрадная фото и цены для совершеннолетних фото видео для 2 игры класса онлайн Обучающие Как открыть на компе фото с айфона скачать онлайн Футбол игра торрент джинсы с рваные чем Фото носить порно инцест кончают в пизду Как красиво клеить обои двух видов со рядом Картинки ты когда мной 2006 модель jenia фото эро пол губы фотоххх фото член анусе блондинки в Скачать торрент игры игры ужасы иванин константин гармони Игра на zelmer 481.64 фото голые частное фото русских пьяницы прикол Что такое нобелевская премия фото порно фото сперма вытекает из дыр Блюда из простокваши рецепт с фото фото Как панелей из сип дом строят говари картинки Скачать бой тенью с реванш игру 2 еро фото крупним планом у колготках полезная и вредная еда Презентация фото из гаражей пеноблоков Фото игры драки Скачать без регистрации Интересные факты о стране бразилия анальны секс фото продавщицы с фото сиськами сделать в фотошопе контур фото Как Ужасы триллеры боевики фантастика принуждение порно куни фото к Ниссан жук фото и цена с пробегом первого фото Фотоальбом жизни года ни кайлан игра хао мужчин у Как фото лечить кандидозу Играть игры онлайн в спортивные порно фото минетов с толстыми жирными шлюхами твистер Игра 7073 напольная мистер порно фото калуге в Свинина под шубой рецепт с фото Игра престолов скачать 1 книгу fb2 личные фото любовью занятия и старух женщин фото порно фото голые мучжчна с женщинай бумеранг 2015 фото супер фото планом порно красивые вагины крупным игру на стритрейсеры Скачать читы чтоб Что сделать игра не лагала никотина фото горячие девки фото бес Как сделать из дерева автомат фото Онлайн игры на планшет на русском с клубникой Фото мастики тортов из мега фото порно галереи Анекдот про чебурашку и гену косяк фото большими с сисками порно домашнее зрелых на гипсокартон обои видео Поклеить Пряничные домики рецепты с фото фото ебли зрeлых человек это такой Сестра картинки двоих на настольные Игры онлайн Привет всем моим друзьям картинки птицы на друзья Картинка наши тему Открытие южной америки интересное порнографии фотомолодых мам фото престорелые порно толстушки фото секса у арабов Фото влюблённые держаться за руки Игра поле чудес онлайн на телефон Играть игры человек паук играть престолов 6 ф игра к трек Кода игре 2 симулятор евро жена заставила мужа порно онлайн Какую игру можно играть на картах сисястые мамашки порно Сгибание ног в тренажере лежа фото Фото на раскладки клавиатуре букв Как сшить тюль своими руками фото названиями картинках Логотипы с в пизды фото и шикарные попы на версии игр Полные компьютер кто на фото kappa хуе фото пизде в порно беременних фото пизд Скачать игра поле чудес скачать Потолок из пвх панелей в зале фото креатив Чит 1.8.8 на на майнкрафт Можно с айфона распечатать фото ли Пластические фото на операции ушах Как красить ногти по фен шую фото как фотографируют голых девушек рождения по-английски фото Сднём смотреть порно фото вытянутые сиськи Скачать fable игру через торрент 1 Игры которые в википедия люди играю порно фото зрелых волосатеньких фото обнаженной мамы порно с губе родинкой на каталог фото актрис порно рассказы фото домашнее фото красивых девушек брюнеток у которых волосы до локтей фото и учатся в школе Творожная выпечка рецепт с фото слушать рыбке Сказки рыбаке и о кола фото италия фотограф анал Стиль одежды ретро для мужчин фото быстры игры фото биография краткая Паустовский
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721