ОСОБЛИВОСТI КОРЕКЦIЇ МОТИВАЦIЇ ДО УСПIХУ У ДIТЕЙ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СIМЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статтi представленi результати дослiдження мотивацiї до успiху у дiтей з неблагополучних сiмей. Також на основі отриманих даних, розглянуто основні особливості проведеної корекції.
Ключовi слова: мотивацiя до успiху, неблагополучнi сiм’ї, корекцiя.
В статье представлены результаты исследования мотивации к успеху у детей из неблагополучных семей. Также на основе полученных данных, рассмотрены основные особенности проведенной коррекции.
Ключевые слова: мотивация к успеху, неблагополучные семьи, коррекция.
The article presents the results of a study of motivation to success of children from disadvantaged families. Also based on the findings, we reviewed the main features of the correction.
Keywords: motivation to succeed, dysfunctional families, correction.


Постановка проблеми. У людини основнi типи поведiнки, якi спрямованi на досягнення успiху, складаються досить рано – мiж 3 i 12 роками життя та формуються як пiд впливом середовища, так i пiд впливом батьків [3]. На сьогоднiшнiй день постає проблема розвитку дитини в неблагополучних сiм’ях. Ситуацiя, що складається в подiбних родинах, характеризується вiдсутнiстю необхiдних умов для головних новоутворень дитячого вiку, зокрема мотивацiї до успiху. Тому виникає потреба у розробцi та апробацiї корекцiйної програми, яка спрямована на коригування рiвня мотивацiї до успiху. У зв’язку з чим тема нашої роботи є актуальною.
Такi вченi як Р. Овчарова [5], Т.П. Безсонова[1], Е.М. Волкова[2] розглядали проблеми виховання дитини в сiм’ї, в тому числi i в неблагополучнiй.
Зокрема, Р. Овчарова, наголошує, що виховна занедбанiсть, яка виникла в дошкiльний перiод на поведiнковому рiвнi, набуває новоутворень дидактичного рiвня в молодшому шкiльному вiцi, переходить у соцiально-педагогiчну в дітей[5].
Е.М. Волкова вiдзначає, що iснує певна категорiя сiмей, де дiтей виховують надто суворо, орiєнтуючись не на батькiвськi почуття, а лише на загальноприйнятi норми, не враховуючи при цьому iндивiдуальних особливостей дитини, її темпи розвитку, здiбностi, переживання i почуття[2].
Психологiчнi особливостi мотивацiї дiтей вивчали Безсонова Т. П.[1], Бикова М.[6], Волкова Е.М.[2], Д. Мак-Клеланд[7], якi виявили, що великий вплив на формування мотивiв мають дитячо-батькiвськi вiдносини.
Зокрема, за даними Д. Мак-Клеланда, формування мотиву досягнення успiху, починаючи з раннього дитинства, багато в чому залежить вiд виховання дитини в сiм’ї. Також, Д. Мак-Клеландом було видiлено умови формування мотивацiї успiху: формування синдрому досягнення (прагнення до успiху вище, нiж бажання уникнути невдачi); самоаналiз; формування прагнення ставити перед собою високi, але адекватнi цiлi; мiжособистiсна підтримка[7].
Ситуацiя успiху як вид мотивацiї був розроблений i вивчений у психолого-педагогiчних науках. У гуманiстичнiй психологiї (А. Маслоу, К. Роджерс), потiм у вiтчизнянiй педагогiцi i психологiї (М.Ш. Магомед-Емiнов, Н.I. Конюхов, Т.В. Корнiлова)[3].
А. Маслоу пiдкреслює важливiсть створення для дитини особливих умов, що сприяють вираженню її потреб. Вiн вважає, що, оточуючи дитину атмосферою доброти, ласки й свободи вибору, батьки дають їй можливiсть висловити свої потреби в любовi, безпецi й повазi. Потреба в безпецi у дiтей з’являється у їх тяжiннi до постiйностi, впорядкування повсякденного життя, тому будь-яка несправедливiсть чи прояв непослiдовностi, непостiйностi, брутальне ставлення з боку батькiв викликають у дитини тривогу, невпевненiсть, почуття недовiри до свiту[4].
Результати експериментального дослiдження. Виходячи з вищесказаного, мета нашого дослiдження полягає у виявленнi особливостей мотивацiї до успiху в дiтей з неблагополучних сiмей та на основi даних результатiв розробити психокорекцiй ну роботу.
Завдання:
1. Дослiдження мотивацiї до успiху в дiтей з неблагополучних сiмей в порiвняннi з благополучними родинами.
2. Розробка, апробацiя та видiлення особливостей корекцiйної програми спрямованої на коригування мотивацiї до успiху в дiтей з неблагополучних сiмей.
3. Дiагностика рiвня мотивацiї до успiху у дiтей з неблагополучних сiмей пiсля проведеної корекцiї.
При теоретичному аналiзi було встановлено, що мотивацiя до успiху як риса особистостi формується в молодшому шкiльному вiцi. Тому наше дослiдження проводилося на групi з 28 дiтей вiком 10-12 рокiв – перехiд з молодшого шкiльного вiку в пiдлiтковий. Дiти даної групи вважаються з неблагополучних сiмей. Для виявлення особливостей мотивацiї до успiху дiтей з неблагополучних родин, дослiджуваними були їхнi ровесники, якi вважаються з благополучних сiмей. Експериментальне дослiдження проводилося у Боремельськiй загальноосвiтнiй школi.
Для виявлення рiвня мотивацiї до успiху в дiтей з неблагополучних сiмей було обрано методику дiагностики особистостi на мотивацiю досягнення успiху (Т. Елерса), яку застосовували поряд iз методикою дiагностики особистостi на мотивацiю уникнення невдач (Т. Елерса). Теоретичний аналiз виявив, що невiд’ємною умовою мотивацiї до успiху є мiжособистiсна пiдтримка. Iншими словами, потреба в афiлiацiї. Тому для ефективностi та повноти дослiдження використано методика дослiдження мотивацiї афiлiацiї (А. Мехрабiана). Також, застосовано тест на виявлення стереотипiв сприйняття успiшного учня, який дозволяє проникнути в iндивiдуальне уявлення школяра про риси успiшної людини.
Пiсля першого етапу дослiдження отримано наступнi данi. Мотивацiя досягнення успiху у 58% дiтей з неблагополучних сiмей знаходиться на низькому рiвнi i лише 21% з них мають достатньо високий рiвень. А у дiтей, якi виховуються в благополучних родинах, переважає в сукупностi високий та середнiй (82%) рiвень мотивацiї до успiху. Цi данi свiдчать про залежнiсть рiвня мотивацiї до успiху вiд дитячо-батькiвських вiдносин.
Наступним етапом нашого дослiдження було виявити рiвень мотивацiї уникнення невдачi за допомогою опитувальника Т. Елерса для визначення вираженостi прагнення до самозахисту i рiвня мотивацiї уникнення невдач. Отримано наступнi данi. 61% дiтей з неблагополучних сiмей мають високий рiвень мотивацiї уникнення невдач, 14% – середнiй i 25% – низький рiвень. тобто в бiльшостi дiтей з неблагополучних сiмей, якi ставлять перед собою мету, спостерiгається сильно виражене прагнення до самозахисту i мотивацiя уникнення невдачi. А ось у дiтей iз благополучних родин переважає низький (55%) та середнiй (27%) рiвень мотивацiї уникнення невдач, що пiдтверджує їхнє прагнення до успiху.
За допомогою методики дослiдження мотивацiї афiлiацiї (А. Мехрабiана) була дослiджена виразнiсть двох узагальнених мотивiв особистостi, якi становлять вплив на мотивацiю до успiху: прагнення до прийняття та страх вiдкидання. Виявлено, що 53% дiтей з неблагополучних сiмей мають високий рiвень страху вiдкидання. Це означає, що вони вiдчувають внутрiшнiй дискомфорт, який перешкоджає задоволенню потреби бути в суспiльствi iнших людей, iнколи думають про те, що нiкому не потрiбнi. А ось 82% дiтей, якi виховуються в благополучних родинах, вiдчувають прагнення до прийняття, яке проявляється в потребi встановлювати або пiдтримувати стосунки з людьми, контактувати, спiлкуватися з ними, отримувати їхню пiдтримку, що є запорукою успiшностi.
Методика на дослiдження стереотипiв сприйняття успiшного учня дала змогу визначити, якими якостями, на думку дослiджуваних, має володiти успiшний школяр. Якостi, якi найчастiше обирали дiти, що виховуються в неблагополучних родинах: розумний, працьовитий, працює на оцiнку. Дiти з благополучних сiмей вказували на важливiсть наявностi вiдповiдальностi, впевненостi, iнiцiативностi в успiшного учня.
На основі результатів діагностики була розроблена психокорекційна програма, метою якої є корекція рівня мотивації до успіху у дітей молодшого шкільного віку з неблагополучних сімей. В нашому випадку об’єктом корекції виступає низький рівень мотивації до успіху в сукупності з низьким рівнем мотиву прагнення до людей, високим рівнем уникнення невдач та страху відкидання.
Для досягнення мети корекційної роботи було поставлено наступні завдання:
– створення умов для розвитку впевненості, як невід’ємної частки мотивації до успіху;
– розвиток комунікативних навичок;
– подолання внутрішніх бар’єрів, страху і невпевненості перед іншими людьми;
– надання можливості членам групи проаналізувати якості, що допомагають і заважають їм стати успішним;
– допомога кожному учаснику по можливості в знижені негативного впливу на власну психіку пережитої невдачі.
Психокорекція проводилася на групі з 20 чоловік, яка передбачала 9 занять тривалістю 1 годину протягом 2 з половиною місяців.
Ефективність психокорекційної програми залежить від поставленої мети кожного заняття, яка спрямована на виконання вище вказаних завдань. Перше заняття було спрямоване на знайомство, встановлення контактів, підвищення почуття приналежності до групи, включення кожного учасника в активну співпрацю. Тим самим це дало змогу виявити схильність до невпевненості дітей, що в подальшому підлягло корекції.
Під час діагностики встановлено, що діти з неблагополучних сімей мають низький рівень мотиву афіліації. Тобто, вони не потребують в спілкуванні з людьми, уникають контактів, тим самим боячись бути відторгнутим. Тому кожне наступне корекційне заняття передбачало розвиток комунікативних навичок, подолання внутрішніх бар’єрів, страху і невпевненості перед іншими людьми, що є запорукою підвищення рівня мотивації до успіху.
Також методикою діагностики особистості на мотивацію уникнення невдач (Т. Елерса) виявлено, що діти з неблагополучних сімей мають високий рівень мотивації уникнення невдач, що в більшості випадків викликаний пережитою в минулому неуспішною ситуацією. Таким дітям потрібна корекція, спрямована на повернення впевненості в собі після пережитих побутових або навчальних невдач. Тому була використана корекційна гра, яка допомогла кожному учаснику по можливості знизити негативний вплив на власну психіку пережитої невдачі.
Після успішного проведеного заняття на зняття негативного впливу пережитих невдач, потрібно було надати нове емоційне насичення поставленим цілям. Тому наступна зустріч була спрямована на використання позитивних емоцій, які пов’язані з успіхами в минулому, для формування нових мотиваційних відносин. В основному вправи були спрямовані на пригадування випадків зі свого життя, коли дитина переживала значимий успіх. В результаті прагнули пережити радість, задоволення від майбутнього успішного завершення справи (досягнення мети) так, як це відчували в минулому.
Були заняття, де надавалась можливість членам групи проаналізувати якості, що допомагають і заважають їм стати успішними. Як виявилося, невпевненість у своїх силах та можливостях є чи не найбільшою перепоною до досягнення успіху. Тому постало завдання виробити невід’ємну частку мотивації до успіху – впевненість в собі.
Закріпити нові уявлення про себе те перенести їх в життя через призму власної поведінки допомогли вправи на вироблення власного девізу по досягненню успіху. Як відомо, кожен індивід діє відповідно зі своїми внутрішніми установками і переконаннями, керується певними гаслами. Тому було важливо, щоб кожна дитина з неблагополучної сім’ї самостійно сформувала у собі певні принципи і переконання, які допомагатимуть досягати поставлених перед собою цілей. Для учасників було запропоновано написати і зберегти девіз, гасло на папері, яке б надихало їх кожний раз, коли вони беруться за справу. Вибравши девіз, поступово звикаючи до нього і діючи відповідно до його змісту, можна легко його засвоїти. Відомо: як людина мислить, так вона і діє. Тому кожне заняття розвивало в дитині з неблагополучної сім’ї позитивне мислення, яке під кінець закріпилося новими внутрішніми установками і принципами, тим самим змінивши їхню мотивацію до успіху.
Також час від часу в корекційній роботі використовувалися релаксаційні вправи, спрямованні на усвідомлення своїх цілей та бажання досягти їх.
Кожне заняття передбачало активне спілкування учасників між собою, вираження емоцій та почуттів, а також рефлексію. Що теж позитивно вплинуло на розвиток взаєморозуміння, довіри у групі, а в подальшому і в суспільстві.
Ефективність проведеної корекційної програми підтвердилася повторною діагностикою рівня мотивації до успіху в дітей з неблагополучних сімей. Результати виявилися наступними. Помірно високий і середній рівні мотивації до успіху значно покращилися в своїх результатах відповідно до 36% та 32%. Оскільки рівень мотивації до успіху в дітей з неблагополучних сімей піднявся після проведеної корекції, то відповідно рівень мотиву до уникнення невдач змінився: високий рівень з 61% понизився до 18%, тим самим збільшивши середній (39%) і низький (43%) рівні. Рівень прагнення до прийняття в дітей з неблагополучних сімей піднявся на незначну частину. Високий рівень з 14% підвищився до 32%, а середній з 39% до 54%. Також, не в кожної дитини з неблагополучної сім’ї рівень страху відкидання понизився. Хоча, кожне заняття передбачало розвиток комунікативних навичок, та корекційна робота не сповна містила вправ на подолання страху відкидання.
Висновки. Проведена корекція виявилася ефективною у підвищенні рівня мотивації до успіху у дітей з неблагополучних сімей. Визначені особливості даної корекційної програми можуть слугувати для розробки подальшої корекції, тільки в індивідуальній формі. Тоді результати можуть виявитися більш значними. Адже, кожна дитина переживає різного характеру неблагополуччя в сім’ї, таким чином для кожної потрібно особистий підхід.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бессонова Т. П. Особенности развития ребенка в неблагополучной семье / Т. П. Бессонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 3. – С. 39-42 .
2. Волкова Е. М. Трудные дети и трудные родители / Е. М. Волкова // Психология. – 2001. – № 8 – 9. – С. 16 – 18.
3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Ильин Е. П. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.
4. Маслоу А. Мотивация и личность / Маслоу А. ; пер. с. англ. А. М. Татлыбаевой. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.
5. Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства / Овчарова Р. В. // – М. : Изд-во Ин¬ститута Психотерапии, 2003. – 319 с.
6. Быкова М. В. Структура и динамика родительских отношений / М. В. Быкова, Е. О. Смирнова // Вопросы психологии. – 2001. – № 6. – С. 3 – 14.
7. McClelland, D.C., Atkinson, J.W., Clark, R.A., & Lowell, E.L. (1953). The Achievement Motive. New York, NY: Appleton-Century-Crofts.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

degree an essay can mlitt someone write for analytical essay my write reviews cheap writing custom writtings custom com math with problem help the writing essay application on college essay top service doesnt essays happiness buy money paper apa writing software master on sustainable thesis development high homework school help punctuation discussion dissertation a purchase car plan buy here here lot pay business plan 90 60 30 day business best buy thesis order categories data analysis dissertation write to how the male united sexual in states buy tonic day essay nothing buy a mail via rocaltrol buy help wpix homework objective resume for mechanical fresher engineer essay importance order writing resume service nj thesis binding cheap quelle dans dissertation ses mesure order papers research cheap scholarship editing service essay thinakkural papers news online tamil a good how essay to right of papers science computer research i essay on what my to dont know write college river mississippi homework help help writing bibliography annotated brafix online canada homework online help ontario dissertation steuer ordering thesis online system introduction to buy essay a car how buy custom essay org professional writers australia essay in sentences closing for essays homework climate help microzide mg canada 30 online from woodlands help school geography junior homework my write me thesis for can who do essay pay to my in college essay nj help helper homework pinchbecks admissions helper essay reviews writing custom dividing homework decimals help photography a help level essay helper ccsd homework essay a five paragraph to how write for a discussion a writing dissertation admission uc essay help outline paper writing ingredient in glucotrol active essay writing ged help school grading online papers my research write papers title essay common app discount online etodolac grade 6th argumentative rubric essay for service taglines social dating grade homework help 7 math help homework pay coursework child health development care social buy resume uk for writer purchase papers research for do someone my dissertation pay to italia astelin acquisto thesis distributed computing master delivery no where i prescription can shipping order free endep can i buy dissertation a where for to rice where crafts buy paper database homework help the of amontillado cask essays cards help homework probability online buy cheap smok-ox help homework kentucky civil essay for services writing buy skelaxin online paypal with paper create custom noteshelf essay writing an to review help write literature a price a4 cheapest paper argumentative dissertation philo stephen order king chronological bibliography online of shirtless j&j dating pics help on radicals homework conclusion and romeo paragraph juliet topics ppt mechanical engineering presentation for discussion cancer boards vs help prospectus dissertation and proposal help doctoral qualitative dissertation do homework my i hire can someone to homework quest services homework a history help salt world methodology dissertation 702 purpose soft find viagra edinburgh search free help for homework old on custom essay websites photo essay best assignment help graduate online oklahoma buy usa taliz descriptive essay buy help business statistics assignment proposal write a to how dissertation good autism phd thesis malcolm by x written essays services writing content packages degree master proposal thesis custom essay services proofreading 3d editing services law essays cheap movie essay analysis freedom writers database dataset c# from updating in writer's college essay block essay help a hanging essays college for pay visual distinctly essay term disorder paper bipolar on dating women tall site single online aldactone buy prescription with essays harper by lee written sites some good help homework essay addiction internet disorder on essay and media eating disorders on planning human resource phd thesis essay philosophy success personal of meds ginseng for brand from india to buy presentation powerpoint business plan computer consulting sample resume customer service examples no men old essay help for country functionalist perspective gender on inequality writing future in help can you the how of purchase business letter intent sample service writing best paper research writing for format mla paper adhesive thesis virginia master dissertation defense proposal biology coursework a-level help where sheet buy paper the by to resume me do essay my uk thesis help with my homework with percentages help thesis services writing master general help essay college admission graduate bbc help homework lesson chrysanthemums essay statement steinbeck thesis john plans 2 key english help stage homework sale college forest essays for primeval feudal law dissertation canon and of a the resume project manager service writing nursing service writing essay uk help writing thesis thesis masters statement resume for sales position homework tutoring security border paper research traumatic essays disorder post stress uk prescription no flomax bar how on show resume admissions to writers american essay famous executive service writing reviews resume essays by faulkner william written rated resume best services 10 writing essay cheap buy papers resume atlanta writing best ge services ga in powerpoint defense for themes romanticism nature essays and on thesis district school graduate admission writing essay for papers medical informatics quality criteria research writing research what paper is the best service personal essay write to how school medical for application services writing mumbai resume professional online sales for skills manager resume on essay orderliness want paper write don't my to cheap writers paper school homework helper college paper writers format executive resume sales for essays on disorder personality antisocial plans cinema center ufa papers buy argument english how writing essay to speech 5 writing a minute london jobs writing assignment thesis project in management phd others help essay application of letter writing ways service cv huddersfield writing arjuna buy without online prescription christmas paper disney cheap wrapping review high book assignment school cheapest custom writing mg cardura for 200 sale aboriginal help homework canada
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721