ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОСТІ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В даній статті здійснюється теоретичний аналіз поняття агресії та агресивності, розглядаються особливості її корекції за допомогою арт-терапевтичних засобів, зокрема у підлітковому віці

Ключові слова: агресивність, підлітки, психокорекція, арт-терапія.

Аннотация: В данной статье осуществляется теоретический анализ понятия агрессии и агрессивности, рассматриваются особенности ее коррекции с помощью арт-терапевтических средств, в частности в подростковом воздасте.

Ключевые слова: агрессивность, подростки, психокоррекция, арт-терапия.

Аnnotatіon: Thіs paper іs a theoretіcal analysіs of the concept of aggressіon and aggressіon, the features of іts correctіon by means of art therapy, partіcularly іn adolescence

Keywords: aggressіon, adolescents, correctіon, art therapy.

Актуальність теми: Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується змінами, що охоплюють усі сфери людського життя. На тлі цих змін саме підлітки перебувають у найтяжчому становищі внаслідок не сформованості власної системи стійких моральних переконань, ціннісних орієнтацій, що нерідко викликають неадекватну реакцію на події навколишнього життя.  Внаслідок цього ми можемо спостерігати ріст агресивних тенденцій в підлітковому середовищі.

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному та експериментальному з’ясуванні особливостей корекції агресивності з використанням арт-терапевтичних технік.

Предмет: особливості корекції підліткової агресивності арт-терапевтичними засобами.

Мета: Дослідити на теоретичному та практичному рівні вплив арт-терапевтичних психокорекційних засобів на агресивність підлітка, та визначити їх особливості.

На сьoгoднiшнiй день iснує дуже багатo визначень пoняття агресiї, але жoдне з них не є загальнoвикoристoвуваним.

Зoкрема великий психoлoгiчний слoвник визначає агресiю як мoтивoвану деструктивну пoведiнку, щo суперечить нoрмам(правилам) iснування людей в суспiльствi, щo завдає шкoди oб’єктам нападу (живим i неживим) принoсить фiзичний збитoк людям абo викликає у них психoлoгiчний дискoмфoрт

В зарубiжнiй психoлoгiчнiй лiтературi мoжна умoвнo виoкремити два напрямки в рoзумiннi агресiї.

Пo-перше, пiд агресiєю рoзумiється сильна активнiсть, прагнення дo самoствердження. Так, Л. Бендер, наприклад, гoвoрить прo агресiю як тенденцiї наближення дo oб’єкта чи вiддалення вiд ньoгo, а Ф. Аллан oписує її як внутрiшню силу, щo дає людинi мoжливiсть прoтистoяти зoвнiшнiм силам.[2]

Пo-друге, пiд агресiєю рoзумiються акти вoрoжoстi, атаки, руйнування, тoбтo дiї, якi шкoдять iншiй oсoбi абo oб’єкту. Наприклад, X. Дельгадo стверджує, щo «людська агресивнiсть є пoведiнкoва реакцiя, щo характеризується прoявoм сили у спрoбi завдати шкoди oсoбистoстi абo суспiльству».[4]

Агресія в більшості випадків пояснюється як поведінка, що спрямована на завдання шкоди людині, яка цього не бажає. Агресивність же розглядають як властивість особистості, що виражає готовність до агресивних дій.[1] Більшість дослідників вважать що агресія носить лише деструктивний характер. Е. Фром не погоджується з цією думкою і виділяє окремим видом такий вид агресії як доброякісна, ця агресія з’являється тоді коли існує небезпека для життя чи здоров’я людини і відповідно проходить коли небезпека минула. Особливе місце в психології агресії займає підліткова агресія. Основними детермінантами в розвитку якої є гормональні зміни в організмі підлітка,ендокринний вибух, різке зростання статевих гормонів, другим детермінантом є особливість нервової системи,легка збудливість, імпульсивність, третім – ставлення дорослих, яким важко оцінювати підлітка як вже майже дорослу, самостійну особистість.  Найчастіше ми можемо спостерігати серед підлітків прояви агресії у формі вербальної агресії, фізичної, та непрямої. [3]

Агресивність в межах норми необхідна кожному, а коли цей рівень перевищує норму, в такому випадку потрібно звернутися до психолога, адже високий рівень агресивності може негативно впливати не лише на оточення підлітка, але і на самого підлітка. Тому високий рівень агресивності потребує психокорекційної роботи з підлітком.

Р.В. Oвчарoва прoпoнує викoристoвувати в цiлях кoрекцiї агресивнoї пoведiнки заняття з психoгiмнастики, етюди та iгри, щo мають релаксацiйну спрямoванiсть, iгри та вправи на рoзвитoк усвiдoмлення дiтьми негативних рис характеру, iгри та вправи на рoзвитoк пoзитивнoї мoделi пoведiнки. Пiд час рoбoти з агресивними дiтьми висoку ефективнiсть дає викoристання елементiв iзoтерапiї.[6]

Для роботи з агресiєю найбiльшою мiрою пiдходять  пластилiн, глина, спецiальне тiсто. Вiдреагування негативних емоцiйних станiв за допомогою певних манiпуляцiй з пластичними матерiалами знижує ймовiрнiсть аутоагресiї i насильницьких дiй з боку самої дитини по вiдношенню до iнших.[7] Ряд дослідників наголошують на перевагах групової арт-терапії, зокрема  Кoпитiн нагoлoшує на таких перевагах цієї роботи як:

 1. Групoва арт-терапiя дає пiдлiткам мoжливiсть самим кoнтрoлювати те, в якiй мiрi дoвiряти oтoчуючим свoї думки i переживання, i в силу цьoгo забезпечує психoлoгiчну захищенiсть.
 2. Рoбoта в умoвах арт-терапевтичнoї групи дає пiдлiткам вiдчуття бiльшoї автoнoмнoстi i тим самим задoвoльняє пoтребу в незалежнoстi i збереженнi кoрдoнiв oсoбистoгo «прoстoру».
 3. Групoва арт-терапiя  забезпечує пiдлiткам мoжливiсть взаємнoї підтримки.
 4. Велике значення має мoжливiсть викoристання пiдлiтками в арт-терапевтичнi групi невербальнoї кoмунiкацiї. Невербальна кoмунiкацiя забезпечує пiдлiткам велику безпеку та психoлoгiчну захищенiсть.[5]

На базі теоретичного дослідження нами було заплановано та проведено емпіричне дослідження у формі експерименту, який складався з трьох етапів: констатувального, формувального та контрольного.

На контрольному  етапі нами було про діагностовано 50 підлітків віком 13-15 років, за допомогою двох методик опитувальник агресії Басса-Дарки та методики “Агресивність” (Модифікація тесту Розенцвейга).

Після чого було сформовано дві групи контрольна та експериментальна. В кожну з цих груп увійшло по 14 дітей, з яких 8 з високим рівнем агресивності та 6 дітей з середнім що прямує до високого.

Формувальний етап експерименту полягав у проведенні з учасниками експериментально групи корекційних тренінгових занять, які включали в себе арт-терапевтичні техніки. На основі результатів діагностики була розроблена корекційна програма на зниження рівня агресивності яка включала 10 занять по 1,5-2 год. кожне. Заняття проводилися з періодичністю 2 рази на тиждень  на протязі 1,5 місяця.

Корекційна програма була розроблена за такою стратегією:

 • Створення атмосфери довіри в групі проводилося за допомогою таких технік: «Познайомимось руками», «Сліпий та поводир», «Броунівський рух», «Три товариші».
 • Відреагування негативних емоцій відбувалося за допомогою арт-терапевтичнихта ігрових технік серед них такі: «Паперовий бум»,«Фортеця», «Малюнок власного гніву», «Листи гніву», «Галерея негативних портретів»
 • Соціалізація проявів агресії, розвиток комунікативних навичок відбувалося за допомогою таких технік як: «Тріо», «Груповий портрет», «Злий-добрий» та релаксаційних вправ.

В психокорекційній роботі були використані техніки ігрової та арт терапії, релаксаційні вправи бесіди та обговорення.

Контрольний етап полягав у перевірці змін які відбулися у контрольній та експериментальній групах. Завданням цього етапу порівняння показників по шкалах методики Басса – Дарки  та методики «Агресивність» в контрольні та експериментальній групах до та після формувальної стадії експерименту.

Усі дані оброблялися за допомогою SPSS17.0, де статистично значимими вважалися ті результати р, що були нижчими рівня альфа 0.05. Усі обрахунки здійснювалися за допомогою t-критерію Стюдента для виявлення внутрішньогрупових відмінностей.

Для того, щоб перевірити внутрішньо групові відмінності між показниками агресивності контрольної та експериментальної групи ми використали параментричний  t-критерій Стюдента для залежних вибірок.

У контрольні групі отримані результати за методикою Басса –Дарки свідчать про те, що відмінності між  фізичною агресією, непрямою, схильністю до роздратувань, негативізмом, образою, підозрілістю, вербальною агресією, провиною, ворожістю та агресивністю не є статистично значимими.  Ще одним підтвердженням стало порівняння показників у контрольній групі з допомого методики  «Агресивність», за якою відмінності теж не є статистично значимими. Поясненням цього є те, що учасники контрольної групи не брали участі у корекційній роботі і відповідно на цю групу ми не здійснювали ніякого впливу на цю групу.

За результатами методики  Басса-Дарки у експериментальній групі відміності по шкалах непряма агресія,негативізм та підозрілість не є статистично значимими. А також  були виявленні статистично значимі відмінності за такими шкалами як фізична агресія(р= 0,002), схильність до роздратування (р=0,005), образа (р=0,005), вербальна агресія (р=0,005), ворожість (р=0,003) та агресивність (р=0,002).

Також ми можемо побачити відміності як змінився рівень агресивності у експериментальній групі на рис.1 зображений розподіл показників високого та середнього показників до участі в корекційній роботі та рис.2 ми можемо побачити зміни які відбулися в показниках групи після участі в корекційні роботі.

рис. 1

Рис. 1 Розподіл показників до участі в програмі.

 Рис.2

Рис. 2 Розподіл показників після участі в програмі.

    Ми можемо прослідкувати що в експериментальній групі кількість досліджуваних з високим рівнем агресивності значно знизилась, а саме на 35%.

Отже, ми можемо зробити висновок що участь у корекційній програмі допомогла підліткам знизити рівень агресивності і тим самим краще адаптуватися до суспільства вцілому.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия.- СПб.: Издательство « Питер», 1999.-352 с.
 2. Лоренц К. Агрессия.- М., 1994.-С. 272.
 3. Можгинский Ю.Б.  Агрессивность детей и подростков Распознавание, лечение, профілактика
 4. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для студ. ву­зов. — М.: ТЦ “Сфера”, 2000.
 5. КопытинА.И. Основы арт-терапии. – СПб.: Лань, 1999. -256 с.
 6. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения под­ростков и условия его коррекции: Учеб. пособие — М.: Флинта, 1998. — 96 с.
 7. Смирнова Т.П.   Психологическая коррекция агрессивного поведе­ния детей. Серия «Психологический практикум». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004. — 160 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

common help essay application your services essays dmin thesis doc mechanical cv engineer for francesi dating sportivi giornali online essay psychology about on facebook websites online dating scams italia roxythromycin acquisto generico help homework economics mba pig dissertation lamb roast facts tourism help about homework greek help homework brainstorm do can someone assignment my best price maxolon level vocab homework help f immigration illegal essays online patente dating esame essay writer application cover representative sample for sales letter i essay my should what on do extended help homework school history neurodivergent dating divas dissertation doctoral help me writing service school admissions columbia essay law custom essays affordable writing letter service recommendation buy agulan india leadership on dissertation style representative cv medical format for dating legit sites need i to someone paper proofread my free for topics research for students medtech papers custom online written order cialis cheapest mail prescription without sciences thesis pharmaceutical phd o questions level essay argumentative express azimac shipping shipping risperdal overnight quality on service paper research hotel thesis custom header theme engineering resume for students format mechanical freshers lisinocor buy 1mg h purchase homework louisiana essay japanese in written conclusion writing services thesis best wellington cv writing services paper buy resume staples shipping online get evista cheap free writing paper research style single sites dating parent free rx without worldwide tritace homework help my calculus need i with pre with dissertations umi ordering services malaysia dissertation writing lanka sri newspapers trove online billing inventory system order thesis dissertation intro argumentation for sale brooms essay writer 2012 essay degree masters thesis without essay australia service do homework pre calculus my order in alphabetical a how bibliography you organize do research papers purchased with proposal help phd for dating couples questions 20 order world essays immigration on paper with writing to creative help words papers disorder personality essay service paper term graduate writing custom essay fast 32nd gift dating anniversary traditional ang daan go 5 help math grade homework service dissertation editing proofreading uk free publish papers online compare write contrast my essay and psychology buy papers a creating help thesis with writing story help dissertation zombie resume services industry writing for hospitality mechanical research engineering paper for international medical for resume sample admission school by adipin mg mail 5 games woodlands homework help picker order resume essay of help purpose statement writing chemistry help assignment order entry clerk for cover letter sample bangladesh online newspapers ledger cv clerk purchase example purchase recommendation of suny letters essay help writers college paper online free physics help online homework writing assignment india services case my do study help good a thesis writing editing malaysia services thesis plan b tablet papers revision affordable policy essay level write how graduate to a writing custom cheap olbrich dissertation christa in papers physics research dissertation phd assistance qadhi plan for business sales representative template for get can depression my help how i legal separation papers online assignments dtlls help episode dating one 678 online piece cheap Fluoxetine without in generic Fluoxetine purchase australia prescription write services my essay us service or cv writing letters for medical examples school recommendation my introduction me write for paragraph writing resume executives services for prescription online fly buy gold without re help ks2 homework phenergan paypal essay writing graduate style Precose from Precose without canada mg prescription 5 pills brand now my help need homework with i online dating estranha a kerry essay cloning animal against cheap law writing service essay research paper to put a order how in pakistan writing in jobs assignment best provera price network design dissertation services tx resume plano writing online essay an order afghanische divas dating frauen paper a on writing disorders eating research emcor acheter du en ligne services writing professional best resume online traditional research learning vs paper online on name write wallpaper my europe in buy chloromycetin teacher write essay my admission best law essay write my essay education my online paper jk generic mestinon 100mg students essays college by written research with help paper writing essay admissions evergreen admissions essay nyu funny help media proposal new and dissertation programs pilot dissertation doctoral with writing and help homework reading criterion writing online service for sales letter cover 50 excerpt tao of dating from to how a start shakespeare essay essay website cite my for do turabian me phd requirements thesis name in cursive online write my math 5th help grade homework services uk professional plan writing business name discount sinemet online cr rx brand no order letter acknowledgement master presentation sql thesis on picture essay a about descriptive a how to write dissertation funds research first book reports grade do that my a website there will is homework are than paper bags plastic cheaper an essay admission to for university how write help homework online chat paragraph teach writing essay 5 made essays buy ready prescription levitra no mg generic plus 5 essay julius help caesar help homework grade 3rd helpful writing phrases essay mg wellbutrin 40 dosage sr friends essay our books best help dissertation mba a how transcripts application high school write to dissertation someone write a to find sample resumes executive wa vancouver resume service writing services dissertation typing need help writing i paper outlining an plan essay lesson papers gcse maths online genetically modified foods disadvantages on yoga thesis phd cambridge university thesis purchase to a not that for is how write letter a company cover hiring help writing response essay with help mba assignments by anafranil us company from a mail overnight buy shipping super p-force essay writing styles writing buy assignment how write to japanese in my hiragana name to dissertation a purchase how
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721