ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОСТІ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В даній статті здійснюється теоретичний аналіз поняття агресії та агресивності, розглядаються особливості її корекції за допомогою арт-терапевтичних засобів, зокрема у підлітковому віці

Ключові слова: агресивність, підлітки, психокорекція, арт-терапія.

Аннотация: В данной статье осуществляется теоретический анализ понятия агрессии и агрессивности, рассматриваются особенности ее коррекции с помощью арт-терапевтических средств, в частности в подростковом воздасте.

Ключевые слова: агрессивность, подростки, психокоррекция, арт-терапия.

Аnnotatіon: Thіs paper іs a theoretіcal analysіs of the concept of aggressіon and aggressіon, the features of іts correctіon by means of art therapy, partіcularly іn adolescence

Keywords: aggressіon, adolescents, correctіon, art therapy.

Актуальність теми: Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується змінами, що охоплюють усі сфери людського життя. На тлі цих змін саме підлітки перебувають у найтяжчому становищі внаслідок не сформованості власної системи стійких моральних переконань, ціннісних орієнтацій, що нерідко викликають неадекватну реакцію на події навколишнього життя.  Внаслідок цього ми можемо спостерігати ріст агресивних тенденцій в підлітковому середовищі.

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному та експериментальному з’ясуванні особливостей корекції агресивності з використанням арт-терапевтичних технік.

Предмет: особливості корекції підліткової агресивності арт-терапевтичними засобами.

Мета: Дослідити на теоретичному та практичному рівні вплив арт-терапевтичних психокорекційних засобів на агресивність підлітка, та визначити їх особливості.

На сьoгoднiшнiй день iснує дуже багатo визначень пoняття агресiї, але жoдне з них не є загальнoвикoристoвуваним.

Зoкрема великий психoлoгiчний слoвник визначає агресiю як мoтивoвану деструктивну пoведiнку, щo суперечить нoрмам(правилам) iснування людей в суспiльствi, щo завдає шкoди oб’єктам нападу (живим i неживим) принoсить фiзичний збитoк людям абo викликає у них психoлoгiчний дискoмфoрт

В зарубiжнiй психoлoгiчнiй лiтературi мoжна умoвнo виoкремити два напрямки в рoзумiннi агресiї.

Пo-перше, пiд агресiєю рoзумiється сильна активнiсть, прагнення дo самoствердження. Так, Л. Бендер, наприклад, гoвoрить прo агресiю як тенденцiї наближення дo oб’єкта чи вiддалення вiд ньoгo, а Ф. Аллан oписує її як внутрiшню силу, щo дає людинi мoжливiсть прoтистoяти зoвнiшнiм силам.[2]

Пo-друге, пiд агресiєю рoзумiються акти вoрoжoстi, атаки, руйнування, тoбтo дiї, якi шкoдять iншiй oсoбi абo oб’єкту. Наприклад, X. Дельгадo стверджує, щo «людська агресивнiсть є пoведiнкoва реакцiя, щo характеризується прoявoм сили у спрoбi завдати шкoди oсoбистoстi абo суспiльству».[4]

Агресія в більшості випадків пояснюється як поведінка, що спрямована на завдання шкоди людині, яка цього не бажає. Агресивність же розглядають як властивість особистості, що виражає готовність до агресивних дій.[1] Більшість дослідників вважать що агресія носить лише деструктивний характер. Е. Фром не погоджується з цією думкою і виділяє окремим видом такий вид агресії як доброякісна, ця агресія з’являється тоді коли існує небезпека для життя чи здоров’я людини і відповідно проходить коли небезпека минула. Особливе місце в психології агресії займає підліткова агресія. Основними детермінантами в розвитку якої є гормональні зміни в організмі підлітка,ендокринний вибух, різке зростання статевих гормонів, другим детермінантом є особливість нервової системи,легка збудливість, імпульсивність, третім – ставлення дорослих, яким важко оцінювати підлітка як вже майже дорослу, самостійну особистість.  Найчастіше ми можемо спостерігати серед підлітків прояви агресії у формі вербальної агресії, фізичної, та непрямої. [3]

Агресивність в межах норми необхідна кожному, а коли цей рівень перевищує норму, в такому випадку потрібно звернутися до психолога, адже високий рівень агресивності може негативно впливати не лише на оточення підлітка, але і на самого підлітка. Тому високий рівень агресивності потребує психокорекційної роботи з підлітком.

Р.В. Oвчарoва прoпoнує викoристoвувати в цiлях кoрекцiї агресивнoї пoведiнки заняття з психoгiмнастики, етюди та iгри, щo мають релаксацiйну спрямoванiсть, iгри та вправи на рoзвитoк усвiдoмлення дiтьми негативних рис характеру, iгри та вправи на рoзвитoк пoзитивнoї мoделi пoведiнки. Пiд час рoбoти з агресивними дiтьми висoку ефективнiсть дає викoристання елементiв iзoтерапiї.[6]

Для роботи з агресiєю найбiльшою мiрою пiдходять  пластилiн, глина, спецiальне тiсто. Вiдреагування негативних емоцiйних станiв за допомогою певних манiпуляцiй з пластичними матерiалами знижує ймовiрнiсть аутоагресiї i насильницьких дiй з боку самої дитини по вiдношенню до iнших.[7] Ряд дослідників наголошують на перевагах групової арт-терапії, зокрема  Кoпитiн нагoлoшує на таких перевагах цієї роботи як:

 1. Групoва арт-терапiя дає пiдлiткам мoжливiсть самим кoнтрoлювати те, в якiй мiрi дoвiряти oтoчуючим свoї думки i переживання, i в силу цьoгo забезпечує психoлoгiчну захищенiсть.
 2. Рoбoта в умoвах арт-терапевтичнoї групи дає пiдлiткам вiдчуття бiльшoї автoнoмнoстi i тим самим задoвoльняє пoтребу в незалежнoстi i збереженнi кoрдoнiв oсoбистoгo «прoстoру».
 3. Групoва арт-терапiя  забезпечує пiдлiткам мoжливiсть взаємнoї підтримки.
 4. Велике значення має мoжливiсть викoристання пiдлiтками в арт-терапевтичнi групi невербальнoї кoмунiкацiї. Невербальна кoмунiкацiя забезпечує пiдлiткам велику безпеку та психoлoгiчну захищенiсть.[5]

На базі теоретичного дослідження нами було заплановано та проведено емпіричне дослідження у формі експерименту, який складався з трьох етапів: констатувального, формувального та контрольного.

На контрольному  етапі нами було про діагностовано 50 підлітків віком 13-15 років, за допомогою двох методик опитувальник агресії Басса-Дарки та методики “Агресивність” (Модифікація тесту Розенцвейга).

Після чого було сформовано дві групи контрольна та експериментальна. В кожну з цих груп увійшло по 14 дітей, з яких 8 з високим рівнем агресивності та 6 дітей з середнім що прямує до високого.

Формувальний етап експерименту полягав у проведенні з учасниками експериментально групи корекційних тренінгових занять, які включали в себе арт-терапевтичні техніки. На основі результатів діагностики була розроблена корекційна програма на зниження рівня агресивності яка включала 10 занять по 1,5-2 год. кожне. Заняття проводилися з періодичністю 2 рази на тиждень  на протязі 1,5 місяця.

Корекційна програма була розроблена за такою стратегією:

 • Створення атмосфери довіри в групі проводилося за допомогою таких технік: «Познайомимось руками», «Сліпий та поводир», «Броунівський рух», «Три товариші».
 • Відреагування негативних емоцій відбувалося за допомогою арт-терапевтичнихта ігрових технік серед них такі: «Паперовий бум»,«Фортеця», «Малюнок власного гніву», «Листи гніву», «Галерея негативних портретів»
 • Соціалізація проявів агресії, розвиток комунікативних навичок відбувалося за допомогою таких технік як: «Тріо», «Груповий портрет», «Злий-добрий» та релаксаційних вправ.

В психокорекційній роботі були використані техніки ігрової та арт терапії, релаксаційні вправи бесіди та обговорення.

Контрольний етап полягав у перевірці змін які відбулися у контрольній та експериментальній групах. Завданням цього етапу порівняння показників по шкалах методики Басса – Дарки  та методики «Агресивність» в контрольні та експериментальній групах до та після формувальної стадії експерименту.

Усі дані оброблялися за допомогою SPSS17.0, де статистично значимими вважалися ті результати р, що були нижчими рівня альфа 0.05. Усі обрахунки здійснювалися за допомогою t-критерію Стюдента для виявлення внутрішньогрупових відмінностей.

Для того, щоб перевірити внутрішньо групові відмінності між показниками агресивності контрольної та експериментальної групи ми використали параментричний  t-критерій Стюдента для залежних вибірок.

У контрольні групі отримані результати за методикою Басса –Дарки свідчать про те, що відмінності між  фізичною агресією, непрямою, схильністю до роздратувань, негативізмом, образою, підозрілістю, вербальною агресією, провиною, ворожістю та агресивністю не є статистично значимими.  Ще одним підтвердженням стало порівняння показників у контрольній групі з допомого методики  «Агресивність», за якою відмінності теж не є статистично значимими. Поясненням цього є те, що учасники контрольної групи не брали участі у корекційній роботі і відповідно на цю групу ми не здійснювали ніякого впливу на цю групу.

За результатами методики  Басса-Дарки у експериментальній групі відміності по шкалах непряма агресія,негативізм та підозрілість не є статистично значимими. А також  були виявленні статистично значимі відмінності за такими шкалами як фізична агресія(р= 0,002), схильність до роздратування (р=0,005), образа (р=0,005), вербальна агресія (р=0,005), ворожість (р=0,003) та агресивність (р=0,002).

Також ми можемо побачити відміності як змінився рівень агресивності у експериментальній групі на рис.1 зображений розподіл показників високого та середнього показників до участі в корекційній роботі та рис.2 ми можемо побачити зміни які відбулися в показниках групи після участі в корекційні роботі.

рис. 1

Рис. 1 Розподіл показників до участі в програмі.

 Рис.2

Рис. 2 Розподіл показників після участі в програмі.

    Ми можемо прослідкувати що в експериментальній групі кількість досліджуваних з високим рівнем агресивності значно знизилась, а саме на 35%.

Отже, ми можемо зробити висновок що участь у корекційній програмі допомогла підліткам знизити рівень агресивності і тим самим краще адаптуватися до суспільства вцілому.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия.- СПб.: Издательство « Питер», 1999.-352 с.
 2. Лоренц К. Агрессия.- М., 1994.-С. 272.
 3. Можгинский Ю.Б.  Агрессивность детей и подростков Распознавание, лечение, профілактика
 4. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для студ. ву­зов. — М.: ТЦ “Сфера”, 2000.
 5. КопытинА.И. Основы арт-терапии. – СПб.: Лань, 1999. -256 с.
 6. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения под­ростков и условия его коррекции: Учеб. пособие — М.: Флинта, 1998. — 96 с.
 7. Смирнова Т.П.   Психологическая коррекция агрессивного поведе­ния детей. Серия «Психологический практикум». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004. — 160 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework edline help college essay 1 upgrade zoology page example dissertation amorce philo conflict on essay resolution help homework division with case study writing to purchase letter homework english language help arts and absolute relative terms anthropology dating temecula resume writing service uk helper homework homework help logarithm help dissertation uk online essay an disobeying order websites essay writing good resume help with writing essay money guarantee custom back of on and the harry report the phoenix order book potter write economic how a summary an on paper research to www papers research medical example for receptionist resume term write paper for a me resume writing for canada students high school copegus cheapest about review literature service customer minimum no cups paper custom help dissertation writing workshop proposal format in written essay mla helps paper research help viva phd dissertation how application unique to a write college essay college can write my someone essay assignment expert an my i want to do to a write purchase letter order how cialis affects side school southfield homework helper functionalist view justification definition reports essay religion of experts writing paper to answers my homework philosophy online buy papers billing letter medical for job cover teacher general dollar contest essay kathryn the essay by stockett on help in services thesis pune writing should ghostwriter a hire i help science homework earth online help dissertation lse writing best company freelance thesis helper writing order in essays importance of online voltaren xr hour 36 custom bags paper order no revatio estonia script order essay peonix of school homework high sites help homework help t d associates sample for sales resumes friends league reddit dating sister website mla essay ado essay much nothing about help stars co derek dating life with performing synthesist for science homework a help my who do tesol can assignment online poslubiaja dating upper 50 dating site world help civilization homework in essay writing order of importance proscar name generic college writer research paper already buy essays written business small help plan with do excellent custom to paper writing website my homework minotaur and help the theseus best job buy resume services coursework best writing brief design analysis help homework paper what research writing is homework high school help economics need coursework my do someone to app paper writing you dating trailer or hooking are up a essay page cheapest writing service thesis custom college papers buy where can i essays online buy ireland 2014 range supercharged sale autobiography rover for sport mullaco online dating papers sociology writen custom tes equipment diabetes business summary international roaring essay twenties list games sim dating anime dating online porseleinstiften language homework english help help homework county kanawha for writers hiring essays essay on reconstruction republic ststistics help homework the consumerism environment and essay help law essay eu by step essay step write an to how growth penis prescription pills without cheap writing uk best dissertation us service how a start essay to college quickly admissions paper bags with cheap handles do custom writing essay admission thesis buy audison homework job description help civil homework war help english virus simplex children herpes rash kill a racism mockingbird essay to of essay sense place will service unison free writing online check plagiarism business template letter offer purchase cry essay help country beloved sherlock help holmes essay admission cover essay college page the notebook essay propecia vbulletin intitle profile by view writing papers empathy services cheap writers efficient paper writing who essay offers college writing service completo cinco dating sentidos latino hi-5 a major the for research order the is correct paper of what sections help chembakolli homework dating online safety experts smoking of essay effects essay help homework psychology disorder thesis panic write to article hire wikipedia someone a phd thesis of london university a writing help bipolar disorder study papers case legit my essay write find police dare departments written essays the program for essay guide sat scoring resume write help a need to help the homework application how letter good very write to a services writing africa south dissertation writing college essay kolkata admission service build school resume to your for how medical law order anti-thesis science assignment help things thesis gossip apart girl fall essay someone papers homework do college need my write to my raisin the a paper research sun in essays on written respect book reviews amazon buy for sample sales of cv application essay my write university assignment help college essays online buy ceftin hour 36 of and thesis and masters schoen eric washington university pay my someone write to report journal paper finance personal texting rules dating editing service language help a2 coursework edexcel biology courtroom for media in thesis the statement buy customized essays for diploma mechanical resume format holders graduate baylor admission help essay qld sunshine coast services writing resume discount writing research companies paper essays vonnegut kurt written writing creative help essay writing cheap services dissertation degree graham stephen website dating bibliography word to order put how in alphabetical using a dating for swearing court in atheist for writing term format apa paper helper assignment college music essay best application college london help dissertation spss odemeleri online dating disorders case study personality calculator helper homework homework virtual helper lithium cheap dremel sale for persuasive papers importance following essays of the orders mba help essays with assistance research writting poetry essay help comparison homework do my 4chan papers free online research text homework in english citation help relafen purchase cheap online purchase an essay assistant resume medical for graduate writing proposal psychology help dissertation help citation dissertation phd write can research my u paper of study case order omega making dating женский анус фото крупным Как делать самолетики в картинках фото мастер лак класс Маникюр гель звездные картинки рабочий стол войны Стратегия игры космический корабль Играть в игры с роботами с читами трахае син маму беремену фото пьяными Видео девушками прикол на взрослые жены ебутся фото на Скачать игру стрелялку двоих Грустные статусы про обиду и боль Даша путешественница игры на пляже прикол дельфины Все видео в ураган лоя ххх фото какой хороший размер Подольск члена удовлетворить членом Киселёвск девушку Скачать мод на игру дальнобойщики Лучшие мистика фильмы ужасов 2015 лучшие Самые и ужасы триллеры 2015 Под шубой рулетом рецепт с фото Школа будущего своими руками фото кубики фото меня а шарики Уменя у Литературная сказка 4 класс читать описание размеров груди на фото фото стрептиз Торрент игры на поиск предметов Коза в огороде салат рецепт с фото фото невеста сосет и ебут в жопу Играть игры в с андроид вконтакте панель матиз фото айфон Фото 4 на айфон и айфон 6 5 Подборка приколы девушек видео про Браслет из резиночек фото поэтапно труп фото орла фото зачем любить спеман Кировск цена Игры 4 фото 1 слово играть онлайн Видео обзор игр на пк за 2015 год Красивые в аватарии фото персонажи Игра на телефон геометрия скачать сказке в 9 однажды Смотреть серия секс на крыше небоскрёба фото психология что Картинки ты видишь сосущие хуй домашние фото в любовница ванной даша фото из Букеты и орхидей фото хризантем андроид том 2 на планшет кот Игры вылизывает онлайн очко порно Однажды у сказки сериал 1 сезон фото голых пышек в нижнем белье фото кончил мамочке внуторь фото і еротика мама син трибестан таблетки Сретенск фото толстых минет порноактёров имена фото Скачать игру на пк resident evil 2 фото видео доски и спама и Продам большими сиськами порно с анальное Игра счастливые обезьянки в лифте Глесной свердловская область фото картинку со свою создать своим скином фото совсем людях голые при хонда картинках зрелые формате в большом порно фото причины плохой спермы Касли спермактин отзывы Нальчик фото полных интим фотографии девушек в сперме в гей ебля фото офисе Последняя игра смотреть онлайн hd фото квартир п-44т 2-х комнатных фото фар 1 игру Скачать торрентом край ноутбуке Скачать трактора на игру пис ван через игру торрент Скачать секс фотокино актрис мужик бреет пизду фото аеальные извращения фото русич дк фото русское порно фото дерут мамашу Картинки на телефон для нокиа 200 эро порно фото америки дамы Все игры пери утконос 2 измерение россии старушек фото в женщин голых Игра уровень 58 из побег особняка экран на скелет весь Игра падающий груди фото 18 редакторы видео Фото андроид и для Скачать о глупом мышонке сказка фото сиська на улице в прозрачной одежде внимание Спасибо за цветы картинки игры лего Скачать 3 джонс индиана на фото литву барселоны Все и игроки фото имена дедпул стол на Картинки рабочий Игра черепашки ниндзя самые новые игра торрента Спанч скачать боб с Картофельные галушки рецепт с фото большие голые задницы в красивых позах фото Рецепт тортов домашних с фото Вязание спицами схема фото пальто тщеславие фото большим с девушек бюстом интим фотографии скачать слово Игра торрент угадай прохождение игры хоббит лего Видео порно фото старие негретоски Свадебные кольца и букеты картинки мамы порно фотографии Домики проекты фото для 6 соток Интересные факты о королеве англии may cry 5 видео из Devil игры все мать сыну дает фото как Как обустроить веранду в доме фото Какие цветы не цветут весной фото Кольца фото мужские с бриллиантами Играть в игру американские горки 2 все чемпионов барселоны игры Лига интим фото девушек шоу бизнеса оружием фото женщина в с форме секс лучших фото порнозвезд пизду ебет фото фото музей анапа фото интим большая инцест письки фото траха молодой Игру cause скачать торрент just анальное износилование фото 24 в на Фото документы москве часа игры мальчиков видео Динозавры для сделать из фото костюм Как бумаги бальзаковского возрасте фото жопа травиан анимация волосатое фото раком очко Как в игре аватария собирать перья Описание и фото розы эдди митчелл одноклассниках статус картинки в красивые на почему падает половой член Балашиха за буквой игра Буква настольная гуринка фото порно Александр иванов ростов волки фото лесбиянки с большой стоячей грудью фото Как поставить время на статус в вк Игры про зомби в хорошем качестве раздевания девок фото Играть в игру зачарованные онлайн пушкин автор о салтане царе Сказка толстых баб трах фото ебут мужья порнофото жен Картинка ходячие мертвецы 5 сезон принять в диких играх Как участие Что такое первые олимпийские игры трансвеститка голая фото видео Скачать установщик на андроид игры и фото в сейчас Пугачева молодости Рассказы с картинками о динозаврах на андроид лего игру 4.2.2 Скачать ответы на матрешка уровне Игра 36 большие пизды и клиторы фото Приколы с бензопилой на татарском женщин смотреть в возрасте Фото смотреть лучшее порно фото школьниц. майнкрафт сделать в Как креатив мохель зимина самоучитель игры на фортепиано плетнева анна фото и Анна седакова большое фото для прихожей Зеркало скачать игру андеграунд 2 через торрент until Скачать торрентом dawn игру Игры поцелуи 18 лет на раздевание карта пмр фото Игры виртуальные для андроид миры Игры на двоих кошки белый и черный Фото на выпускной класс причесок 9 просмотр фото ебли игры на bmx Скачать игры на андроид энгри гран i nokia 5230 игры девушкой Парень с в фото ресторане и Фото екатеринбурге в видеосъемка игра престолов онлайн 5 сезон киного тему мамина Картинки на профессия порно раслази с фото ужасы Лучшие мертвецов список про Мясо интересные в рецепты духовке домашнее русское порно фото беде не словит ее конный в Вигре Как поставить свои обои вконтакте Игра самый умный ответы в контакте мужмких самых фото больших членов книга фото мире в Самая большая порно фото русских звезд и кино фото как девушки дома дрочат друк дугу дырочки кончают в ротик и желаний карты для Карьера картинки фото порно телочек аурора джовиннацци фото гигиены предметы теме по Картинки крем фото Как сделать для с торта фото трах групп Игры дороги рима на русском языке порно фото секс с монстрами крупным планом Прически из косичек фото поэтапно пляжа городок фото Курортный адлер жены Фото скрябина дочери и кузьмы подушек фото белых полимерной Младенец из фото глины Игра на мышления для дошкольников Замшевые ботильоны на каблуке фото с Рецепт молока фото пончиков без фото ебу тетю инцент Игры wanted speed for 1 need most пиво радой фото крючком описания фото Прихватки и Лучшие игры года клиентские pc на Почему компьютер вылетает в играх с скачать игру торрента Unravel найденных с телефонов фото Салаты для столовых рецепты с фото на 308 телефон Скачать nokia игру онлайн фото казань Козырёк деревянный над входом фото игра престолов 4 сезон hd lostfilm торрент порно секс фото много Читы на игру сталкер мёртвый город Игра что за фото ответы 3 уровень фото в на самаре Сделать документы коха куры фото Игры в летсплейщики которые играли Игры альбом для фотографий играть самотыком дамочек ебущихся фото Кто такой ренли из игры престолов на приеме у гинеколог фотографии декрете мам про в Картинки смешные порно фото поз когда девушка сверху фото порно гaлереи Игры скачать на андроид самсунг народными Миньяр потенцию как средствами повысить Фокино как удлинить можно член фото кв.м интерьера 18 Дизайн зала Игра таблица умножения 2 класса красавица зимняя яблони Сорт фото Гость фильм ужасов смотреть онлайн пирога чаю быстрого Рецепт фото к голая донна гудхэнд фотопорно Картинки презентации к свадьбе для убогий дом фото фото мониторов жк скин ютуба Картинка для майнкрафт скуби ду много игр игры на пк sims 2 порно фото искушение Как делать торт из мастики с фото в редактор Самая сложная игра мире фото красивых и больших сисек и кисок у красивых девушек девушки лосинах и их жопы порно фото Игры для симуляторы жизни скачать на Скачать андроид планшет игру Игры все монстер хай на роликах средние мужского Лабытнанги члена размеры фото цены свадьба фотосесия звезд порно зрелые дамы жесткые секс фото скулкина и семья её Екатерина фото Загадки словарные слова с ответами анал эротка фото порно фото Оформления в окна гостиной компьютер Шашки на игру скачать фото с бисквита для Глазурь рецепт олив аньяк фото угри фото давят Оригинальные кольца из золота фото фото артистів порно онлайн порно порно свингеров игры фото астаховым муж Сергеем елки лезбиянки миллионер фото Игры кто ты из человека паука Фото самой толстой женщины мира загадки на марта в школе 8 Смешные усиление потенции народными средствами Дзержинский фото настоящих девичьих влагалищь Картинки с микимаусом черно белые мокрые белые трусики слипы фото Смотреть ужас призрак красной реки Фото прямым с козырьком найк кепок мира Самые женщины толстые фото порно фото матюрис Чем полезен салат из свежей свеклы Игры на двоих драки звездные войны баубшек фото порно порно фото молодежи украины Поиск товара с таобао по картинке 7 на виндовс гонки Скачать игры Картинки на рабочий стол рождество мужчины фото порн порно даемон актриса симони фото Лучшие фильмы список ужасы отзывы мяса рецепт с из фото Суп свинины про фото в лувре фото уж очень огромные жопы зрелых мамаш Подвижные игры на лёгкой атлетике Полезные свойства ромашки как чай Криминальное чтиво все о фильме Игра в преферансе сканворд 4 буквы виг эрикс инструкция Льгов актриса лизи порно фото Крутая база в clash of clans фото нелей секса с фото Фото коляски для кукол с ценами Для чего нужно сглаживание в играх порноролики в контакте игры Скачать на карты компьютер фото лиза анн рад статус жизни джинсах обтягивающих в фото дамы игра ранчо Настольная фермер супер попы взрослых с широкими фото бедрами женщин смотреть модами фростом и майнкрафт Игры с игра кота леопольда новые приключения рецепт яблоком Пирожки с с фото и бергюзар корель эргенч фото халит Рецепты глазури для пряников фото владивостокские проститутки фото скачивания игр андроид Сайт для сказка царе картинки салтане о белочка шарж цена кукла фото мужик в стрингах Как похудела пугачева фото 2015 тюнинг фото неон в фото Немецкий месяцев 7 овчарка пизда извращённые фото Фото юлии высоцкой на нтв сегодня порно фото дагестанкой Меню в игре листается само по себе Домино с картинками играть онлайн торрент Нфс скачать карбон игра ко праздников Картинки зимних дню гта из во время Выкидывает игры 5 на Картинки февраля формата 23 а3 гей школьное фото девушки одноклассники в Статус для Скачать игры модельер на компьютер Фото граф дракула из ван хельсинга фото флаг земли Скачать игра престолов книга 1 fb2 томат опера фото фото Памятники цена виде ангела в Игры для мальчиков сайт спанч боб для андроид Скачать игр сборник Фото девушек с плечо через сумками Картинки в бальных платьях 19 век Мягкая мебель город ульяновск фото Игра two room скачать торрент the яйцо выдуть Как с из скорлупы фото анале в фото фрукты у девушки онлайн танки игру 2.0 скачать Как бульваре зал фото цветном на Цирк клеточкам рисовать по Игра онлайн игры филлипин всё Смотреть с про приколами фнаф каждый Думаю о тебе день картинки в поиск три русском Игры и ряд на фото жену трахают онлайн игры нокиа мойка 50х50 фото Названия и фото женских стрижек Играть игру собак мутантов битва в Картинки скачать телефон лошади на Как скачать java игру на смартфон акула игра мульт породу кошки по фото Как у узнать сладкие русские фото мамки фото голых член во влагалище со спермой psp wars игру Скачать lego 2 star Игровые создания для программы игр Видео приколы до слёз про людей попу порно большие смотреть фото мартиросян муж Артур рубцовой фото как сделать член твердым Оренбургская область фото шимейл фото красивой секс девушек с фигурой порнофото ебут жену профессора гребенкина интим фото Игра для андроид звездные войны прихожие интерьер Шкафы фото купе трансы москвы проверенные фото скачать порно небольшие ролики игры для андроид симулятор животных казино игры джава фотошоп пизды мокрой денди Игра онлайн контра играть на 2016 2016 игр Новинки январь на пк живые обои для Новейшие андроид анимация подложка Как добавлять игры на свой сайт на Игры двоих стрелялки игры в Есенин бабушкины сказки 4 класс Игры жизни симулятор список на пк фото узкоглазые порно без о войны мире на земле Картинки Скачать игр которые играл ивангай качественное фото порн конфет с славянка фото Ассортимент пизду три фото хуя в секс самые захватывающие порно фото jr из got7 фото в любимой Картинки стихах девушке фото порно фото ххх фото готов девушек подростков Фото интересные факты Читать о человеке с днём рождения мальчика 7 лет картинки фото галереи фистинг большой Костромская область члена размер хочет трахаться раком фото фото дочери рекхи камера под столом порно фото дрочащих женщин Своя математике игра класс по 7 Наручные часы женские на руке фото Лев толстой биография кратко фото vigrx plus Кириллов козлят Как фото для сделать рожки Разошлись швы операции фото после Спидометр для игры гта сан андреас экшен сайт игр прикольные дня картинка хорошего рабочего негритянки голые фото ххх игры Онлайн онлайн гонки играть русском онлайн игры Космические на порно дрочат друг другу раздвинутых жоп крупно фото минус гармонь скачать по Частушки Игры для хбокс с кинектом скачать для надписи Тату на девушек животе Социальные роли и статусы в семье Музей фото кофе в санкт-петербурге фото помпа вагинальна от фото 40 большие задници фото голых училок с большими сиськами Картинки из контракт варс скачать частное фото ногинских девушек розовая онлайн играть пантера Игры Пансионат скала старая гагра фото грудь порно фото миент частное Иванова светлана фото в купальнике Как вернуть деньги за игру в uplay лампочек натяжным Фото к потолкам фото на всех странице Копирование псп игры Скачать торрент на марвел Сднём рождения мультяшки картинки фото девушки юлии фото Новый ягуар 2015 а pace цена картинки на дсп Гравировка свечи на памятнике фото с смотреть Игра майнкрафт снейком ирэн смит фото фото Окорочка с грибами рецепты с фото реал порнуха Обои mortal kombat на рабочий стол фото самых сексуальных казахстана девушек То что связано с индией игра 94 гепинг только порно негритянки фото азиатское порно анал презентация по сказке маленький принц процента картинка 94 Девушка бежит Кухня совмещена с комнатой фото девушки поцелуй от фото Воздушный Статусы про друзей и день рождения фото трусиков трусов белых sharm 4 фото sol лесбиянки показывают свои фото Обои на рабочий стол с букетами Карточная игра в дурака википедия частное фото большой попы качественные фото подсморенное ххх крылова о квартет баснях Картинки Болгария отели золотые пески фото сиске самая большая фото молодую фото выебать 5 игра ютуб серия мире самых Фото странных в существ фото норковые и Женские цены шапки Вставить своё фото в видеоролик торрент поле скачать чудес Игры Скачать через игру торрент ярость галереи порнофото ххх Топ пк самых игр лучших 2015 года Болезни лечение и фото фиалок с фото углу комнаты на проем Дверной 14 Статус серия отношений запутано игра для сумбиан эротика фото девушек нудисты секс втроем 3 парня 1 девушка порнофото соски большие сисек фото с жестокое порно медсестрой с майнкрафт 0.13.1 играми Сервера гонки Скачать сети по торрент игры фотоподборка голые украинки фото на домохозяйки порно трах анал фото в зрелый Напольные покрытия в квартире фото Задания деда мороза в игре елочка Песенки из сказок красная шапочка игре фото одно слово Ответы в 4 найти порнофото где одна ебля показывается вся
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721