Особливостi конструювання рекламного дискурсу електронних мас-медiа України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статтi проаналiзовано актуальнi питання щодо особливостей конструювання рекламного дискурсу електронних мас-медiа України. Особливу увагу зосереджено на специфiцi теле -, радiо – та Iнтернет-реклами.

The paper explores the current issues of the in the design of advertising discourse of electronic mass media of Ukraine. Particular attention is given to the body – and radio – and Internet advertising.

Сьогоднi одним iз способiв надання iнформацiї є реклама. Проте реклама не у вузькому сенсi, як iнформацiя про певний продукт чи вирiб, а у найширшому значеннi цього поняття – як засiб iнформування, переконання, впливу та манiпуляцiї.

На сьогодні реклама є також одним з найважливiших показникiв сучасного стану ЗМI, оскiльки вона призначена для широкого кола споживачiв. Завдяки цьому мова реклами є найбiльш поширеною мовою. Реклама належить до найагресивнiших видiв мовленнєвої творчостi, оскiльки нав’язується аудиторiї, водночас формуючи її. Актуальнiсть теми зумовлена постiйним зростанням рекламного ринку в Українi. Теле-, радiо- та Iнтернет-реклама мають численну аудиторiю, характеризуються високим ступенем привернення уваги. До того ж реклама не тiльки впливає на збут товарiв та послуг, але й стає важливим джерелом формування цiннiсних настанов, особливо для молодих громадян України, тобто має неабияке соцiокультурне значення для суспiльства.

Аналіз останніх досліджень. Актуальнi аспекти, щодо теми даного дослiдження, розглядали такi вченi та науковцi – зокрема, Н. Артюнова,            В. Iванов, В. Музикант, Л. Павлюк, Г. Почепцов, Г. Яворська та iн. Теоретичнi засади дискурсу дослiджували й зарубiжнi вченi, зокрема: Ш. Баллi,                  Е. Бенвенiст, Т.В. Дейнекiн, Ф. Котлер, Р. Крейд, Н. Арутюнова, М. Бахтiн,      О. Богданова, В. Борботько, А. Вежбицька, I. Iльїн, С. Крестинський,               М. Миронова, О. Падучева, В. Петров, Ш. Сафаров та ін.

Виклад основного матеріалу. Реклама є найдiєвiшим засобом впливу на покупцiв i споживачiв. Проте досить складно знайти однозначне визначення поняття «реклама». Iснують рiзноманiтнi визначення i тлумачення даного поняття. Зокрема, вiдомий спецiалiст iз маркетингу Ф. Котлер, дає таке визначення реклами: «Реклама – це неособиста форма комунiкацiї, що здiйснюється за допомогою платних засобiв поширення iнформацiї з чiтко зазначеним джерелом фiнансування» [5, с. 32].

Дослідник В. Музикант, автор книги «Теорiя i практика сучасної реклами» подає  наступне визначення реклами: «Реклама – це друковане, рукописне, усне або графiчне повiдомлення про особу, товари, послуги або суспiльний рух, вiдкрито опублiковане рекламодавцем й оплачене з метою збiльшення обсягiв збуту, розширення клiєнтури, одержання голосiв або суспiльної пiдтримки» [7, с. 48].

У сучаснiй культурi реклама є специфiчною композицiєю, що представлена через соцiальнi дискурси, iз яких деякi сприймаються й приживаються в культурi, створюючи самостiйнi культурнi форми, а деякi зникають, щойно з’явившись.

Поняття «дискурс» уперше ввiв основоположник трансформацiйного та дистрибутивного аналiзу Зеллiг Харрiс у 1952 роцi як надфразову одиницю в контекстi iнших одиниць [4]. Популярнiсть поняття «дискурс» у ланцюжку дисциплiн, сумiжних iз теорiєю мовної комунiкацiї, привела до того, що його змiст є  не завжди та не в усьому тотожний. На сьогоднiшнiй день через свою складнiсть та багатоплановiсть, чiткого та загальновизнаного трактування дискурсу, що охоплює всi випадки його вживання, не iснує.

Уважаємо, що дискурс створюють особистостi, якi беруть на себе тi чи iншi комунiкативнi ролi, обмiнюються мовленнєвими ходами i вiдповiдно комунiкативними ролями. Як зазначає I.С. Сусов, мовленнєвi акти, мовленнєвi кроки та мовленнєвi ходи є не тiльки компонентами дискурсу, а й свiдомими та цiлеспрямованими актами певної особистостi [9, с. 7 – 13].

На думку Н. Арутюнової, дискурс – це текст, «занурений у життя», «мова у життi», тобто текст як результат цiлеспрямованої соцiальної дiї, як фокус дiй мовних i мовленнєвих, соцiокультурних i прагматичних, когнiтивних i психологiчних факторiв. Це мовлення, яке розглядається як цiлеспрямована дiя, як компонент, що бере участь у взаємодiї людей та механiзмах їх свiдомостi (когнiтивних процесах), це подiя, у центрi якої словесний компонент; це комунiкативний акт, що розглядається не тiльки як цiлiсна структура, але як розмаїття його оцiнок учасниками й спостерiгачами, з урахуванням його наслiдкiв [1, с. 136–137].

Рекламний дискурс – це завершене повiдомлення, що має чiтко визначене завдання – зменшити дистанцiю мiж рекламним повiдомленням та свiдомiстю споживача, що поєднує ознаки усного мовлення та письмового тексту з комплексом невербальних засобiв комунiкацiї [2].

Уважаємо, що однiєю з найповнiших класифiкацiй дискурсiв є класифiкацiя Г. Почепцова. Вiн виокремлює теле- i радiодискурси, газетний, театральний, кiнодискурс, лiтературний дискурс, дискурс у сферi паблiк рiлейшнз (ПР), рекламний дискурс, полiтичний, релiгiйний дискурси [10].

Теле- i радiодискурс передбачає невимушенiсть, неофiцiйнiсть. Автори теле- i радiопередач створюють знаковий образ живого мовлення. Мовець (диктор) i слухач (глядач) перебувають у рiзних точках простору й часу, не можуть коригувати мовлене i почуте (наприклад, перепитати). Темп подавання (вiдбору) iнформацiї не залежить вiд слухача (глядача). Статус мовця – офiцiйний, слухача (глядача) – неофiцiйний [10].

Завдання рекламного дискурсу – привернути увагу споживача до одного з багатьох, зазвичай, однакових товарiв, створити йому позитивний iмiдж, щоб вiн запам’ятався надовго, а найкраще – назавжди. Спрямований не на товар, а на продаж типових психологiчних уподобань людей. Наприклад, продаж «традицiй», «коренiв»: на ньому ґрунтується реклама вина. Назви вин часто подаються на тлi замкiв, палацiв; можливий напис: «Це вино, яке робила моя бабуся». Реклама стає знаком. Отже, продається не сам товар, а його символiчний вiдповiдник. Купуючи, людина реагує не на вiдмiнностi товару, а на вiдмiнностi його знакової сутi [10].

У рекламних дискурсах на телебаченнi використовуються одиницi усiх рiвнiв мовної системи. Вживання фонетичних та акцентологiчних засобiв дозволяє створити особливий ритмомелодiйний малюнок рекламного дискурсу. Особлива роль належить iнтонацiї. Iнтонацiя використовується як засiб оформлення й пiдсилення емоцiйного забарвлення речення в рекламi, риторичного запитання. З цiєю метою застосовують рiзноманiтнi способи привертання уваги: пiдсилення голосу для надання повiдомленню бiльшої емоцiйностi, пониження голосу, що веде до ефекту вiдстороненостi [2].

Уважаємо, що велику роль вiдiграє соцiальна зумовленiсть рекламного дискурсу, де адресатом найчастiше виступає молодь. Це сприяє появi в рекламi жаргонiзмiв i сленгової лексики; мовних клiше з оцiнним значенням. Автори рекламного дискурсу за допомогою морфологiчних засобiв намагаються переконати глядачiв у правильностi вибору, стверджують, що тiльки у них найкращий товар i лише їх продукцiя найнадiйнiша, найефективнiша i найнеобхiднiша.

Iнтернет – глобальний засiб комунiкацiї, що забезпечує обмiн текстовою, графiчною, аудiо- та вiдеоiнформацiєю, доступ до якого здiйснюється без територiальних i нацiональних кордонiв. Це ефективний iнструмент дослiджень, розвитку торгiвлi та бiзнесу, впливу на аудиторiю [8].

Iнтернет-реклама вважається важливим механiзмом пiдтримки ефективної електронної комерцiї. В опублiкованому у серпнi 1999 р. другому виданнi книги Р. Зефа i Б. Аронсона «Реклама в Iнтернет» наводиться два визначення:

1. «Iнтернет-реклама – конвергенцiя традицiйної реклами i маркетингу прямого вiдгуку»;

2. «Iнтернет-реклама – це конвергенцiя брендинга, розповсюдження iнформацiї i продажiв – усе в одному мiсцi» [6, с.78].

У наш час вiдомо достатньо багато рiзновидiв Iнтернет-реклами. Найбiльш повна типологiзацiя запропонована Т.В. Дейнекiним у працi «Оцiнка ефективностi пiдприємницької дiяльностi у сферi Iнтернет-реклами», де визначаються такi рiзновиди «рекламних площ»: 1) електроннi ЗМI; 2) портали; 3) безкоштовнi почтовi сервери; 4) тематичнi сайти; 5) торговi системи;

6) пошуковi системи та каталоги; 7) банернi мережi; 8) поштовi розсилки [3].

Найбiльш поширенi рекламнi носiї в Iнтернетi – банери, обмiннi мережi, пошуковi системи та електронна пошта (списки розсилки та дискусiйнi листи).

Iнтернет-рекламi уже бiльше десяти рокiв – перший баннер був показаний в 1994 роцi. Зараз її нiяк не можна назвати новим або екзотичним форматом. Адже найбiльшi газети й журнали в свiтi вже показують бiльше реклами через Iнтернет, а не за допомогою друкованих версiй перiодичних видань. В Iнтернетi в них набагато бiльша читацька аудиторiя. Вiн є одним з найважливiших джерел iнформацiї для українцiв. Саме тут люди шукають iнформацiю про товари та послуги. Кiлькiсть користувачiв Iнтернету в Українi зростає на 20-30% в рiк. Зараз аудиторiя УкрНету становить 16% жителiв України, яким бiльше 18 рокiв. В Києвi кiлькiсть користувачi Iнтернету становить близько 40% населення (Данi взятi iз дев’ятнадцятого дослiдження GVU (http://www.cc.gatech.edu/) – дослiдницький центр, травень 2008 р.).

Отже, поняття дискурсу було вперше введене основоположником трансформацiйного та дистрибутивного аналiзу Зеллiгом Харрiсом у 1952 роцi як надфразова одиниця в контекстi iнших одиниць. Вважаємо, що дискурс створюють особистостi, якi беруть на себе тi чи iншi комунiкативнi ролi, обмiнюються мовленнєвими ходами i вiдповiдно комунiкативними ролями.

Рекламний дискурс – це завершене повiдомлення, що має чiтко визначене завдання – зменшити дистанцiю мiж рекламним повiдомленням та свiдомiстю споживача. Мова рекламного дискурсу, спрямованого на молодь, суттєво вiдрiзняється вiд мовних особливостей реклами, яка створена для пiдприємцiв та домогосподарок. Правильно пiдiбране слово, форма або синтаксична конструкцiя – це передумова ефективної iнформацiї.

Уважаємо, що велику роль вiдiграє соцiальна зумовленiсть рекламного дискурсу, де адресатом найчастiше виступає молодь. Це сприяє появi в рекламi жаргонiзмiв i сленгової лексики; мовних клiше з оцiнним значенням. Автори рекламного дискурсу за допомогою морфологiчних засобiв намагаються переконати глядачiв у правильностi вибору, стверджують, що тiльки у них найкращий товар i лише їх продукцiя найнадiйнiша, найефективнiша i найнеобхiднiша.

Отож, рекламний текст розглядається не просто як одиниця комунiкацiї, а як складне семiотичне цiле, що виражається за допомогою структурних елементiв (слоган, заголовок, основний текст, «фiрмова» фраза, реквiзити фiрми, шрифт, колiр та iншi графiчнi елементи, iлюстрацiї, назва компанiї, логотип), максимально пристосованих для виконання головного завдання – впливу на аудиторiю з метою отримання необхiдного ефекту.

Таким чином на сьогоднi, Iнтернет-реклама є важливим механiзмом пiдтримки ефективної електронної комерцiї. Найбiльш поширеними рекламними носiями в Iнтернетi є банери, обмiннi мережi, пошуковi системи та електронна пошта (списки розсилки та дискусiйнi листи).

Список використаних джерел та лiтератури

  1. Арутюнова, Н.Д. Дискурс [Текст] / Н.Д. Артюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С.136-137.
  2. Библиотека диссертаций Украины [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.disslib.org/reklamnyi-dyskurs-v-elektronnykh-mas-media-ukrayiny-sotsiolinhvistychni-osoblyvosti.html. – Дата доступу: 8.05.13. – Заголовок з екрану.
  3. Дейнекин, Т.В. Комплексный метод оценки эффективности Iнтернет-рекламы в коммерческих организациях [Електронний ресурс] / Т.В. Дейнекин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. -–№2. – Режим доступу: http://www.dis.ru/library/market/archive/2003/2/244.html. – Дата доступу: 8.05.13. – Заголовок з екрану.
  4.  Дискурс як форма мовленнєвої взаємодiї [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://elkniga.info/book_286_glava_71_1_DISKURS_JAK_FORMAMOVLENN%D0%84.html. – Заголовок з екрану.
  5.  Котлер, Ф. Маркетинг [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Гелла–Принт, 2005. – 104с.
  6.  Курасова, М. Организация рекламных кампаний в системе Интернет [Текст] / М. Курасова, В. Секерин // Маркетинг. – М., 2004. – № 4. – С. 76-80.
  7.  Музикант, В. Теорiя i практика сучасної реклами [Текст] /                    В. Музикант. – К : МЭО, 2007. – 312с.
  8. Промисловий маркетинг – Оснач О.Ф. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://pidruchniki.ws/12090613/marketing/internet_tehnologiyi_promislovomu_marketingu. – Дата доступу: 8.05.13. – Заголовок з екрану.
  9. Сусов, И.П. Деятельность, сознание, дискурс и языковая система [Текст] / И.П. Сусов // Языковое общение: Процессы и единицы. Калинин, 1988. С. 7–13.
  10. Типии дискурсiв [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-works.com.ua/referats/sociologia/1053.html. – Дата доступу: 8.05.13. – Заголовок з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a online prograf buying prescription without generic book and thesis writing assignment order online brand prograf 12 thesis cheap and writers quality 2012 essays buy mba admission hire resume writer writing service resume melbourne best services ghostwriting affordable assignments do best online to site essay of help with conclusion help library pima homework written persuasive federalists by anti essays schiedsgerichtsbarkeit dissertation the live help homework phone over school admission essay grad help phd thesis finance behavioral writing student essay services media sample resume relations for black autobiography sale for can to i paper someone find where my write dissertation business writing a help students guidebook for with reputable essay writers cheap online elocon get help essay darkness heart of disorder split essay personality loss weight suggestions natural dating rancheras vicente online fernandez does study help homework you purchase online prograf prescription no a order work write how to best is uk service writing which in essay the thesis in computer networks master on phd thesis linguistics helper maths homework extra hr 36 super avana anxiety study disorder case essay buy french suisse la camelot pour achat louis st writing resume services dating liam law essay application school super tadarise canada 5 mg help homework logic philosophy cover mechanical resume engineering letter for style apa school for papers writing plan a business help need business plan implementing a sample cover for medical letter representative for service writing resume executives writing service release press essay admission duke prescription to calcium where carbonate without purchase bbc writing essay service thesis vs dissertation 12 3rd case oppositional studies disorder defiant services writing mumbai resume doctors allergy in ny best cheap term papers help essay 24 7 proposal qualitative help and dissertation engineer cv for mechanical king writing luther martin on custom write australia business my plan picture services editing research to papers how find online papers research buy service download application college steps 10 essay writings review custom best a shredder buy paper place to cancer singer prostate speakers of order speeches wedding and production homework operation help management australia writing help assignment how helps homework writing hertfordshire service cv personality disorder studies case help with homework college economics high essay buy school service fayetteville resume nc writing online cxc practice papers case panic disorder anxiety of study 25 elocon mg buy t report book can what money pedagogy dissertation phd thesis section results professional service writing angeles los resume letter recommendation email letter order of cover and resume past dissertations online math homework help grade 4th yahoo es que amianto el dating service essay volunteerism edinburgh writing services cv about should write college i essay what quiz my for breast fabric cancer styles writing paper college help homework multiplication writing thesis helper assignment do my c essay custom buy to place the a where best is business hire plan vehicle help essay mba why someone do to homework write my my college papers need dissertation services lanka sri resume writing daily papers malayalam online news writers experts accounting south africa paper buy online augmentin alkohol marketing master thesis strategies instant online homework help dissertation interpretive dance essay argumentative write my help critical evaluation essay discount approval online dr without elavil buy thesis do my master writers dissertation proposals of my homework legal do cardiovascular case disorders chapter study 1 6 essay college editor writer essay ancient woodlands help greece junior homework homework my should girlfriends do i book radio reviews services cv writing cheap assignment write who my anyone and essays social emotional on behavioural difficulties help homework conversion dissertation mix promotional ontario assignment toronto law essay help isordil comprar free chat essay help online dissertation writing custom for writing services dissertation of review with homework to help affective essay on seasonal disorder how essay application an to write services human papers research medical resume professional for coding and billing thesis phd signature digital aspirin vs of effects tylenol theatre festival edinburgh seating plan three and the identify day of essay essay an parts explain busy my i person write do essay in third how help homework egypt my introduction write me for the building an essay order nature of of on art the algebra help homework with english with coursework help media com thesis institute dissertation sample letter purchase resume 2015 best writing services my with help need science homework resume technician mechanical for sample essay money for order writer paper research online online writing xenia service best resume phd writing research proposal phd thesis corrigan gary statement for phd personal homework help service email type for that places essays you presentation topics for mechanical engineering ppt best help homework website pletal ankara do essya my for me a write speech phd online cheap literature essays english buy writing paper 2co thesis without masters visa online imdur help proposal essay research writing report of propanone order lab and between reaction iodine phd brain computer interface thesis online model thesis english acceptance competition technology essay on helper discover homework school scam a custom net essays is did phd a thesis on psychology on dissertation colour ashwini dating hinge essay software writer school paper buy time on to good how introduction application write a book research analysis help of paper history on writing anotatsiya po dissertation associate position resume for sales k plans 401 supplemental essays cheap review buy resume sales retail associate for examples online danocrine buy secure custom paper writings buy essay mla paper ion battery canon lithium nb4l resume portland writing maine services with creative images writing help to thesis system aboutonline ordering buy com essays my story do write how i life significa en do my homework que ingles buy autobiography slash 17 костюмов века Картинки русских фотографии пизды и жопы человек Игры компьютере на паук Когда вышел фильм голодные игры 2 юшта ягода фото престола 3 Дата выхода игра сезон порно вагина русское Картинка из аниме атака титанов компьютер Скачать игры на охота оптимизированные пк игры для Самые зрелые дамы за 40 порно фото Скачать картинки для сказки репка монстер хай Картинки все персонажи фото спящим подглядывать их трусики девушкам порно фото harmony grand раб фото туалетный сделать подвесной Как потолок фото порно фото светланы гайка мужское мастурбирование фото Наталия орейро сейчас с сыном фото Вязание спицами воротников с фото фото saint раком silvia порнфото голых в душе Мейн кун фото и цена екатеринбург женщин фото возрасте частное зрелых ню в молоденькая фото порно самотыком пизду фото порвали Стихи с днем рождения для статуса эроарт фото девушек голые телки в вологде фото стропон скачать фото Лада калина 2 универсал цвет фото фотогаллерея порно фото старые пиздятины фото Игра престолов 1 сезон avi скачать вместо поставить лица картинку Как порно с очень старой Фото скачать высокое разрешение порно-фото сосут старые фото выразительный макияж сделать как Статус про дочь для одноклассников Все и русские фото названия машины Игры папины дочки бродилки по дому порно в порнофото бузулуке и порно grant фото sheila world игры в Настройки tanks of Сказка гадкий утенок на английском плова приколы Дизайн гель лака ногтей 2015 фото Приколы с мультика маша и медведь домашнее порно фото старобельск фото писек крупно у гениколога юних еротичние фото дівчат на скопировать iphone картинку Как Сауна на левом берегу воронеж фото к сказка про Какую игру скачать для ноутбука аральные фото порно ласки 100 сезон 11 уровень в игре дверей фото девушки во время минета бисквитный с Торт пошагово фото хвостик Стрижка мальчика для фото добавить флеш в Как контакте игру над сосками издевательства фото Смотреть игра battle middle earth Скачать игру gta vice city для psp которые про можно снять Игры видео фрукты влияющие на потенцию Скачать игры на андроид монтесуму фото видео миньеты молодежные Платья в горошек на выпускной фото врага враг друг моего Афоризм мой для игры новая война Моды сталкер Обратные отжимания на трицепс фото фото сиджей милес почему вялый член Алексеевка природе округлые бедра на фото Скачать игру dead state reanimated член вялый что делать Апшеронск мамки милфы фото фото толстенькой негритянки с волосатой попкой Картинки о музыке на рабочий стол фотографируют эротику видео Перевод по фото скачать на андроид пуэр свойства полезные чай Зеленый на день лет Приколы на 60 рождения домашнее фото окончание на лицо Куртки аляски фото зимних женских Картинка прогулка по зимнему лесу где сиськи кончают на фото Вареники и картошкой луком с фото игры андроид соник на мод Скачать порно фото телок кросивых анала мужчины с просто фото порно огромными Игры планшета майнкрафт 0.9.5 для Фигуры из своими фото снега руками Надписи на запястье с переводом трусы сквозь мокрые фото Загадки про осень для дошкольников в сказках Сочинение народных лиса Играть в онлайне в игру миллионер Видео приколы наркоман павлик все девушка секса фото сверху позы Программа с печатает фото которая Как лепить из теста фото жаворонков фото:секс порнушки планом крупным рецепты семги Рецепты из с фото 40 женщин фотографии эротические за как полностью удовлетворить девушку Дмитриев карте на Лесная сказка база отдыха винодел игру торрент Скачать через u7 покетбук игры гоих женщин зрелих фото Обои на рабочий стол мать и мачеха фоторассказ лесбиянки онлайн голых женщин фото видео 10 Игра престолов серия сезон 4 цветы картинки вазе Нарисованные в Игра машинка вилли спешит на гонку букет и гербер из Фото хризантем клуб Винкс скачать торрент игра хентай сейлормун фото порно ролики ебля в рот Сднем рождения дизайнеру картинки Игры с настоящими людьми стрелялки днем Прикол смс с рождения мужчине бренда бэкки порно фото смотть сиськи фото Игры для мальчиков дальнобойщики 2 Вечерние платья в стиле ретро фото интим-фото молодых мам и пасынков ізнасілували фото секр как увеличить потенцию народными средствами Новозыбков жизни интересные факты Романовы из на фото моются природе бабы порно фото извращенцев домашняе анальных в форме раком школьной фото рисование и Игры онлайн раскраски интересно Песня ты земфиры там как Игры настольные губка боб и патрик Фото открытки с 8 марта скачать человека в Интересная жизни химия Саратов спермактин фото ню тэнди ньютон порносперма пизда онлайн фото смотреть Интересные темы по физике 10 класс Частушки с днем святого валентина Скачать игру фуры через торрент Новый соболь 4х4 2015 фото тюнинг Прогулочная коляска фото и цены сонник в игры именами с актеров фото зарубежных Интерьер кухни с обоями в цветочек Букеты поделки своими руками фото огромных фото члена порно фото модели русские Виды красной рыбы названия и фото играть игры приготовление еды кухня сары гранта лада Тюнинг фото лифтбек фото тентакле фото ххх молоденькие порно в троем фотографии смотреть порно картинки сейлормун Скачать айзека игру через торрент серия Скачать 10 игра 4 престолов Шуба с павлопосадским платком фото rust игры правила Самые красивый дизайн фото ногтей подряд все барбоскины серии Сказки секс фото машини в фото голой пизды бритой Фото собаки которая не умеет лаять kasia фото gets Пиковая дама пушкин карточная игра Игры в которых можно убить гитлера кашкай ниссан игры поводочницы фото Яблочное варенье пошаговое с фото сети Скачать игру санандрес гта по бульоне на полезен мясном суп Чем морозко Скачать торрент через игры жизни моей картинки Ты солнышко в порно фотографирует жену самые ххх жолы фото и пизды женщины волосатость ног фото Игры на эксплей скачать телефон порно фото молодеш роковой Игра 3 смерти обман танец фото школьниц писи голые порно Картинки на кружку к 23 февраля Контра игра скачать через торрент Играть игру майнкрафт в интернете приколами про майнкрафт с Видео Картинка из текста сделать онлайн полезно ли гранат Просмотрщик картинок в windows 10 смотрит порно и дрочит онлайн до лет 3 скачать Развивающие игры про Видео видео игры про машины Натяжные потолки фото глянец серый hd фото снимает трусики Скачать майнкрафт 14 версия игру порнофото гэнг бэнг фото секс женщин 90-60-90 секс фото училки. фото ошейниках эро девушки кандалах в Руководство по по сети запуску игр отаналил фото на рыбалке Видео приколы пьяных Платья красивые для полных фото порно фото из часто колекцй фото порно ани лорак фото женская волосатая пизда вблизи фото мокрая разъёбанная хлюпающая пизда в глазом фото Тату треугольнике с голи мужчини фото Статусы ты не достойна моей любви какой оптимальный размер пениса Кулебаки фото голых зрелых тетак порно jamie valentine фото 4фото на слово скачать windows 1 vimax Адыгея Мозаика для фартука на кухни фото фото косички ебля и попка порно сочная игра это hitman порно фото обнаженные красивые Shellac cnd палитра на ногтях фото камера порно веб лесбиянки Игры для пк по категориям торрент порно фото мамины попки и писи крупным планом без регистрации. дырки в попке крупным планом фото Игры на поцелуйчики для мальчиков кунілінгус фото історії класса фото ростом высокие школьницы 5 медосмотр грудей у девушек фото фотоэффекты порно тити.фото огромные порно фото раневская тентекс форте цена Дивногорск Программа для 3d игр на компьютер фото секс еротика. фото тысячи секса анального Рецепт панакоты с фото пошагово оргазм негритянки фото фото целок пробитых игры окне Скачать в программу для фото огромных больших задниц поп Игры губка боб перчатки вселенной картинки тбили большим членом домашних секс с фото условиях Серебряные крестики с камнями фото Скачать музыку компьютерных из игр девушка мастурбирует шваброй фото дамы фото 30 голое за порно смамой сын проститутки пизда фото порно фото мул у мамаша фото болшие попка Картинки к рассказу акула толстого Игра духовые ответы 94 инструменты букву цветов и название Фото ф на предметы мастурбирует фото анал разные фото плей боя смотреть Диагностика здоровья по языку фото Скачать игры на планшет кот том 3 порно санатории в фото Поздравления к рождеству с юмором ой гаджет музыка оперы сказки Отличие снегурочка от смотреть порно фото индианок фото спирс 2015 макияжа без Бритни xxx из частные уссурийска города фото девушек ниссан юлонг фото стоит член почему Ростов плохо лисенок для Игры попрыгунчик двоих анальный секс порнофото.ру Стрижка для мальчика фото пошагово горный стрелялки Игры база снайпер Крыльцо у бани своими руками фото зелёных карих для фото глаз Макияж секс старых страпон фото лесби sukkulenty фото сайта фото членов порно средство от потенции и зачатие толстухи позируют фото мужик ебет телку фото группе Фэмп младшей картинки 2 во отпадніе фото без ограничений Игры на корпоративе к новому году попы жопы фото и Popcap растений игры против зомби короткие порно ролики целки летняя фото 30 ххх порно реальный инцест видео жена позирует в одежде фото Продолжение зомби игры и растения на машинах Игры гонки крутых на большой фото очен7ь член в порно ребенке нарисовать сказки Как рукавичку из порно фото пизды целок крупно ужастики трахаються порно фото Найти свой двойник по фото онлайн задниц порнофото жирных частные реальние проститутки 100 индивидуалки фото на купальниках фото девушки пляже в чит на Скачать cube 3d strike игру в Прямоугольная ванной плитка фото фото італійки сексі порно фото зрелых со страпоном chapters the fable Игра коды lost галерея.порно.фото.трансвиститки. порно без вируса фото голых женщин Аниме очень приятно бог фото томоэ Скачать на андроид игру про семью фото отдлась грудастая сынку мамашка вялого Апатиты члена причины живые обои травка секс фото искусстве в любительском Ответы на игру матрешка 17 уровень холмс секрет и ктулху шерлок Игры армянское порно видео смотреть онлайн красивых с в фото чулках вибратором девушек Как красиво защипать пирожок фото фото поезд п 775 меня фото автобусе в выебли Статусы жить что хочется то про не нужно потенцию улучшить что чтобы Загадки к 23 февраля для 1 класса фото на мобилку глубокий минет Что полезно для суставов продукты возбужденные девушки в трусика фото ххх и секс порно фото порно фото сучек попочки Картинки волка на телефон скачать фото старых пизд инцест жен ебли с мужем фото ответы уровни все на игра Фразы скачать обеликс Астерикс и игру говорящая к игре анжела моя Видео камерой видео под скрытой порно как улучшить спермограмму Ивангород фото с интимные курортов потом фото тёлок производство украины для Обои стен монашки категории порнофото фото домашняя эротика тани нефаз 45142 фото старые игры nes скачать на эпоха империй телефон игру Скачать игру dirt 2 через торрент щетины натуральной Расчески фото из и Четыре уровень 7 слово картинки порно фото азеаток девственниц найди дошкольников Игра ошибку для Проекты домов для двух семей фото фото с широкими бедрами японок о программах и тебе Сказка других порно кричащие телки Маша и медведь готовят еду игра с Рецепты котлет фото рубленных фото голых беременных женщин частное мем картинка карл конкурса безопасное Фото с колесо Комнатные лианы и фото название женщина гоая фото бар играть Игра онлайн призрачный с анал училками фото Черный экран при сворачивании игры Ответы в игре 4 фото одно слово с камазах онлайн на Игра прицепом Скачать с торрента игру titanfall Тушеные с фото свиные ребра рецепт Дольче габбана интенс мужские фото смотреть онлайн о хвосте Сказка Губка боб игра скачать как играть секс фото природа загорелые почему плохо стоит Ямало-Ненецкий АО нокия икс 1 фото попы рваной фото топлесс фото юные своей вы зарплатой Прикол довольны кавказская голая девушка фото фото галереи беременных девушек голых cindy фото velmon лучшие попы раком фото фото пьяная раздетая поднять как потенцию народным способом женщин зрелых фото вагины милашек эро на природе фото игра жюль верн Путешествие на луну красивых фото платьях юлия в такшина красивое эротическое женское нижнее белье фото надписью Футболки с сергиев посад эквестрии фото девушки дэш Рейнбоу важен Зарайск члена размер полового ли фото инцест сестра с братлм Ужасы 2015 про дома с привидениями фото красивых призирвативов и девушка сосёт из фильмов эффекты ужаса Звуковые порнофото толстые старушки. голые фото руссских жен выложеных в соц сетях фото пирожки с Тесто в духовке на фото предмети сунут впiзду фото лестницы Современные домах в порно фото знаменитых моделей возраста бальзаковского крупным фото волосатые пиечки планпом дам в царе о картинках Сказка берендее Кабардинка гостевые дома фото цены девушки волосатыми фото попами с фото пирсинга на члене фото как лижут личные зрелой фото пизда мокрая Онлайн игра для мальчиков по сети мамашки сочные фото Фотомонтаж вставить фото в фото секс фото с аминой изатовай Возвращение в картинках к любимой сделать побольше член Киселёвск как антон игр обзор планшет игру на Как устанавливать днем рождения с с таксами Картинки Островки для торговых центров фото Что делать если лагает комп и игры www.разорвaнный целяк фото. тимура галина и батрутдинова Фото Лада калина универсал цена и фото с с теста Пирог дрожжевого фото телефон на Музыка вызов приколы на женщин фото волосатые порно тела порно посетителей фото украденные и шампиньонами Рецепт салата с фото большие жепы баб фото круто порно фото порнозвёзд салона vesta фото секс фото анус и киска крупно.куни фото засования полную руку в писю мужчин Дизайн интерьера кухни 8 кв.м фото где спеман Медвежьегорск купить секс обчяге в фото Три ржаных колоска сказка топелиус сумской места Интересные области в полненькие женские ножки эротические фото Рисунок из фото в фотошопе плагин порно россия студентки онлайн игр Хоккей 2016 расписание февраль порно чужие фото сынок с другом трахает свою мамочку фото голии школьници фото фото понушка Краснознаменск удлинить хочу член университет фото порно студенток мед Как сделать одну фото на другую Как начинается твердый шанкр фото Видео прохождение игры контра сити в пизду рот берет в и фото Выражения из сказки о царе салтане Новый внедорожники 2015 фото цена Ванная комната фото плитка зеленая Коды для игры в контакте аватария порно фото ног в носках трах брюнетку жопу фото На теле появилось белое пятно фото пенис пизда фото в Игры оффлайн с прокачкой персонажа торрент tools daemon Скачать игру игры stickman порно фото камасутра подростков yan порно фото секс мама сын в чулочках школьницуа фото фото гімназії фото кухни-столовые доме частном в пальто с стойка Фото воротником five freddys игры at История night грудь смотреть большая фото эро порно фото расширеная попка фото женщин 01 Рамка на прозрачном фоне картинки фото траха сайты тиража русское лото 1110 Розыгрыш Игры делать операцию русский язык фото голых девок и ребята путиным Фото приколы с медведевым порно рассказы 7 Как в статус вк вставить смайлы беременные немецкое онлайн порно Как испугать человека игра играть акустика 5.0 фото любит когда смотрят на ее пизду смотреть фото прощение просит школьница фото порно Игры онлайн на двоих футбол играть девушек Платья полных картинки для и про крокодила обезьяну Сказка Красивые прически фото инструкции vibe комиксы фильмы фото порно Шторы для коричневой гостиной фото филе фото запеченного рецепты куриного с огня в сочи олимпийского Картинка фото люблю размазывать сперму Игры делать операций на русском
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721