Особливостi конструювання рекламного дискурсу електронних мас-медiа України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статтi проаналiзовано актуальнi питання щодо особливостей конструювання рекламного дискурсу електронних мас-медiа України. Особливу увагу зосереджено на специфiцi теле -, радiо – та Iнтернет-реклами.

The paper explores the current issues of the in the design of advertising discourse of electronic mass media of Ukraine. Particular attention is given to the body – and radio – and Internet advertising.

Сьогоднi одним iз способiв надання iнформацiї є реклама. Проте реклама не у вузькому сенсi, як iнформацiя про певний продукт чи вирiб, а у найширшому значеннi цього поняття – як засiб iнформування, переконання, впливу та манiпуляцiї.

На сьогодні реклама є також одним з найважливiших показникiв сучасного стану ЗМI, оскiльки вона призначена для широкого кола споживачiв. Завдяки цьому мова реклами є найбiльш поширеною мовою. Реклама належить до найагресивнiших видiв мовленнєвої творчостi, оскiльки нав’язується аудиторiї, водночас формуючи її. Актуальнiсть теми зумовлена постiйним зростанням рекламного ринку в Українi. Теле-, радiо- та Iнтернет-реклама мають численну аудиторiю, характеризуються високим ступенем привернення уваги. До того ж реклама не тiльки впливає на збут товарiв та послуг, але й стає важливим джерелом формування цiннiсних настанов, особливо для молодих громадян України, тобто має неабияке соцiокультурне значення для суспiльства.

Аналіз останніх досліджень. Актуальнi аспекти, щодо теми даного дослiдження, розглядали такi вченi та науковцi – зокрема, Н. Артюнова,            В. Iванов, В. Музикант, Л. Павлюк, Г. Почепцов, Г. Яворська та iн. Теоретичнi засади дискурсу дослiджували й зарубiжнi вченi, зокрема: Ш. Баллi,                  Е. Бенвенiст, Т.В. Дейнекiн, Ф. Котлер, Р. Крейд, Н. Арутюнова, М. Бахтiн,      О. Богданова, В. Борботько, А. Вежбицька, I. Iльїн, С. Крестинський,               М. Миронова, О. Падучева, В. Петров, Ш. Сафаров та ін.

Виклад основного матеріалу. Реклама є найдiєвiшим засобом впливу на покупцiв i споживачiв. Проте досить складно знайти однозначне визначення поняття «реклама». Iснують рiзноманiтнi визначення i тлумачення даного поняття. Зокрема, вiдомий спецiалiст iз маркетингу Ф. Котлер, дає таке визначення реклами: «Реклама – це неособиста форма комунiкацiї, що здiйснюється за допомогою платних засобiв поширення iнформацiї з чiтко зазначеним джерелом фiнансування» [5, с. 32].

Дослідник В. Музикант, автор книги «Теорiя i практика сучасної реклами» подає  наступне визначення реклами: «Реклама – це друковане, рукописне, усне або графiчне повiдомлення про особу, товари, послуги або суспiльний рух, вiдкрито опублiковане рекламодавцем й оплачене з метою збiльшення обсягiв збуту, розширення клiєнтури, одержання голосiв або суспiльної пiдтримки» [7, с. 48].

У сучаснiй культурi реклама є специфiчною композицiєю, що представлена через соцiальнi дискурси, iз яких деякi сприймаються й приживаються в культурi, створюючи самостiйнi культурнi форми, а деякi зникають, щойно з’явившись.

Поняття «дискурс» уперше ввiв основоположник трансформацiйного та дистрибутивного аналiзу Зеллiг Харрiс у 1952 роцi як надфразову одиницю в контекстi iнших одиниць [4]. Популярнiсть поняття «дискурс» у ланцюжку дисциплiн, сумiжних iз теорiєю мовної комунiкацiї, привела до того, що його змiст є  не завжди та не в усьому тотожний. На сьогоднiшнiй день через свою складнiсть та багатоплановiсть, чiткого та загальновизнаного трактування дискурсу, що охоплює всi випадки його вживання, не iснує.

Уважаємо, що дискурс створюють особистостi, якi беруть на себе тi чи iншi комунiкативнi ролi, обмiнюються мовленнєвими ходами i вiдповiдно комунiкативними ролями. Як зазначає I.С. Сусов, мовленнєвi акти, мовленнєвi кроки та мовленнєвi ходи є не тiльки компонентами дискурсу, а й свiдомими та цiлеспрямованими актами певної особистостi [9, с. 7 – 13].

На думку Н. Арутюнової, дискурс – це текст, «занурений у життя», «мова у життi», тобто текст як результат цiлеспрямованої соцiальної дiї, як фокус дiй мовних i мовленнєвих, соцiокультурних i прагматичних, когнiтивних i психологiчних факторiв. Це мовлення, яке розглядається як цiлеспрямована дiя, як компонент, що бере участь у взаємодiї людей та механiзмах їх свiдомостi (когнiтивних процесах), це подiя, у центрi якої словесний компонент; це комунiкативний акт, що розглядається не тiльки як цiлiсна структура, але як розмаїття його оцiнок учасниками й спостерiгачами, з урахуванням його наслiдкiв [1, с. 136–137].

Рекламний дискурс – це завершене повiдомлення, що має чiтко визначене завдання – зменшити дистанцiю мiж рекламним повiдомленням та свiдомiстю споживача, що поєднує ознаки усного мовлення та письмового тексту з комплексом невербальних засобiв комунiкацiї [2].

Уважаємо, що однiєю з найповнiших класифiкацiй дискурсiв є класифiкацiя Г. Почепцова. Вiн виокремлює теле- i радiодискурси, газетний, театральний, кiнодискурс, лiтературний дискурс, дискурс у сферi паблiк рiлейшнз (ПР), рекламний дискурс, полiтичний, релiгiйний дискурси [10].

Теле- i радiодискурс передбачає невимушенiсть, неофiцiйнiсть. Автори теле- i радiопередач створюють знаковий образ живого мовлення. Мовець (диктор) i слухач (глядач) перебувають у рiзних точках простору й часу, не можуть коригувати мовлене i почуте (наприклад, перепитати). Темп подавання (вiдбору) iнформацiї не залежить вiд слухача (глядача). Статус мовця – офiцiйний, слухача (глядача) – неофiцiйний [10].

Завдання рекламного дискурсу – привернути увагу споживача до одного з багатьох, зазвичай, однакових товарiв, створити йому позитивний iмiдж, щоб вiн запам’ятався надовго, а найкраще – назавжди. Спрямований не на товар, а на продаж типових психологiчних уподобань людей. Наприклад, продаж «традицiй», «коренiв»: на ньому ґрунтується реклама вина. Назви вин часто подаються на тлi замкiв, палацiв; можливий напис: «Це вино, яке робила моя бабуся». Реклама стає знаком. Отже, продається не сам товар, а його символiчний вiдповiдник. Купуючи, людина реагує не на вiдмiнностi товару, а на вiдмiнностi його знакової сутi [10].

У рекламних дискурсах на телебаченнi використовуються одиницi усiх рiвнiв мовної системи. Вживання фонетичних та акцентологiчних засобiв дозволяє створити особливий ритмомелодiйний малюнок рекламного дискурсу. Особлива роль належить iнтонацiї. Iнтонацiя використовується як засiб оформлення й пiдсилення емоцiйного забарвлення речення в рекламi, риторичного запитання. З цiєю метою застосовують рiзноманiтнi способи привертання уваги: пiдсилення голосу для надання повiдомленню бiльшої емоцiйностi, пониження голосу, що веде до ефекту вiдстороненостi [2].

Уважаємо, що велику роль вiдiграє соцiальна зумовленiсть рекламного дискурсу, де адресатом найчастiше виступає молодь. Це сприяє появi в рекламi жаргонiзмiв i сленгової лексики; мовних клiше з оцiнним значенням. Автори рекламного дискурсу за допомогою морфологiчних засобiв намагаються переконати глядачiв у правильностi вибору, стверджують, що тiльки у них найкращий товар i лише їх продукцiя найнадiйнiша, найефективнiша i найнеобхiднiша.

Iнтернет – глобальний засiб комунiкацiї, що забезпечує обмiн текстовою, графiчною, аудiо- та вiдеоiнформацiєю, доступ до якого здiйснюється без територiальних i нацiональних кордонiв. Це ефективний iнструмент дослiджень, розвитку торгiвлi та бiзнесу, впливу на аудиторiю [8].

Iнтернет-реклама вважається важливим механiзмом пiдтримки ефективної електронної комерцiї. В опублiкованому у серпнi 1999 р. другому виданнi книги Р. Зефа i Б. Аронсона «Реклама в Iнтернет» наводиться два визначення:

1. «Iнтернет-реклама – конвергенцiя традицiйної реклами i маркетингу прямого вiдгуку»;

2. «Iнтернет-реклама – це конвергенцiя брендинга, розповсюдження iнформацiї i продажiв – усе в одному мiсцi» [6, с.78].

У наш час вiдомо достатньо багато рiзновидiв Iнтернет-реклами. Найбiльш повна типологiзацiя запропонована Т.В. Дейнекiним у працi «Оцiнка ефективностi пiдприємницької дiяльностi у сферi Iнтернет-реклами», де визначаються такi рiзновиди «рекламних площ»: 1) електроннi ЗМI; 2) портали; 3) безкоштовнi почтовi сервери; 4) тематичнi сайти; 5) торговi системи;

6) пошуковi системи та каталоги; 7) банернi мережi; 8) поштовi розсилки [3].

Найбiльш поширенi рекламнi носiї в Iнтернетi – банери, обмiннi мережi, пошуковi системи та електронна пошта (списки розсилки та дискусiйнi листи).

Iнтернет-рекламi уже бiльше десяти рокiв – перший баннер був показаний в 1994 роцi. Зараз її нiяк не можна назвати новим або екзотичним форматом. Адже найбiльшi газети й журнали в свiтi вже показують бiльше реклами через Iнтернет, а не за допомогою друкованих версiй перiодичних видань. В Iнтернетi в них набагато бiльша читацька аудиторiя. Вiн є одним з найважливiших джерел iнформацiї для українцiв. Саме тут люди шукають iнформацiю про товари та послуги. Кiлькiсть користувачiв Iнтернету в Українi зростає на 20-30% в рiк. Зараз аудиторiя УкрНету становить 16% жителiв України, яким бiльше 18 рокiв. В Києвi кiлькiсть користувачi Iнтернету становить близько 40% населення (Данi взятi iз дев’ятнадцятого дослiдження GVU (http://www.cc.gatech.edu/) – дослiдницький центр, травень 2008 р.).

Отже, поняття дискурсу було вперше введене основоположником трансформацiйного та дистрибутивного аналiзу Зеллiгом Харрiсом у 1952 роцi як надфразова одиниця в контекстi iнших одиниць. Вважаємо, що дискурс створюють особистостi, якi беруть на себе тi чи iншi комунiкативнi ролi, обмiнюються мовленнєвими ходами i вiдповiдно комунiкативними ролями.

Рекламний дискурс – це завершене повiдомлення, що має чiтко визначене завдання – зменшити дистанцiю мiж рекламним повiдомленням та свiдомiстю споживача. Мова рекламного дискурсу, спрямованого на молодь, суттєво вiдрiзняється вiд мовних особливостей реклами, яка створена для пiдприємцiв та домогосподарок. Правильно пiдiбране слово, форма або синтаксична конструкцiя – це передумова ефективної iнформацiї.

Уважаємо, що велику роль вiдiграє соцiальна зумовленiсть рекламного дискурсу, де адресатом найчастiше виступає молодь. Це сприяє появi в рекламi жаргонiзмiв i сленгової лексики; мовних клiше з оцiнним значенням. Автори рекламного дискурсу за допомогою морфологiчних засобiв намагаються переконати глядачiв у правильностi вибору, стверджують, що тiльки у них найкращий товар i лише їх продукцiя найнадiйнiша, найефективнiша i найнеобхiднiша.

Отож, рекламний текст розглядається не просто як одиниця комунiкацiї, а як складне семiотичне цiле, що виражається за допомогою структурних елементiв (слоган, заголовок, основний текст, «фiрмова» фраза, реквiзити фiрми, шрифт, колiр та iншi графiчнi елементи, iлюстрацiї, назва компанiї, логотип), максимально пристосованих для виконання головного завдання – впливу на аудиторiю з метою отримання необхiдного ефекту.

Таким чином на сьогоднi, Iнтернет-реклама є важливим механiзмом пiдтримки ефективної електронної комерцiї. Найбiльш поширеними рекламними носiями в Iнтернетi є банери, обмiннi мережi, пошуковi системи та електронна пошта (списки розсилки та дискусiйнi листи).

Список використаних джерел та лiтератури

  1. Арутюнова, Н.Д. Дискурс [Текст] / Н.Д. Артюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С.136-137.
  2. Библиотека диссертаций Украины [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.disslib.org/reklamnyi-dyskurs-v-elektronnykh-mas-media-ukrayiny-sotsiolinhvistychni-osoblyvosti.html. – Дата доступу: 8.05.13. – Заголовок з екрану.
  3. Дейнекин, Т.В. Комплексный метод оценки эффективности Iнтернет-рекламы в коммерческих организациях [Електронний ресурс] / Т.В. Дейнекин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. -–№2. – Режим доступу: http://www.dis.ru/library/market/archive/2003/2/244.html. – Дата доступу: 8.05.13. – Заголовок з екрану.
  4.  Дискурс як форма мовленнєвої взаємодiї [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://elkniga.info/book_286_glava_71_1_DISKURS_JAK_FORMAMOVLENN%D0%84.html. – Заголовок з екрану.
  5.  Котлер, Ф. Маркетинг [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Гелла–Принт, 2005. – 104с.
  6.  Курасова, М. Организация рекламных кампаний в системе Интернет [Текст] / М. Курасова, В. Секерин // Маркетинг. – М., 2004. – № 4. – С. 76-80.
  7.  Музикант, В. Теорiя i практика сучасної реклами [Текст] /                    В. Музикант. – К : МЭО, 2007. – 312с.
  8. Промисловий маркетинг – Оснач О.Ф. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://pidruchniki.ws/12090613/marketing/internet_tehnologiyi_promislovomu_marketingu. – Дата доступу: 8.05.13. – Заголовок з екрану.
  9. Сусов, И.П. Деятельность, сознание, дискурс и языковая система [Текст] / И.П. Сусов // Языковое общение: Процессы и единицы. Калинин, 1988. С. 7–13.
  10. Типии дискурсiв [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-works.com.ua/referats/sociologia/1053.html. – Дата доступу: 8.05.13. – Заголовок з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

discursive essay essay vs alcohol on marijuana college best service writing order followed of in essay ideas writing writing resume usa services write job to letter cover how a great application paper write what should argument on i my online online essay buy essay buy generic topamax or helpful is harmful homework essay research best paper writers university cornell admissions undergraduate essay review term service writing paper school service essay admission law uk essay help admission kaplan college with writing help grade dissertation 4th myers mcginty application college essay service writing article services custom lexapro precio argentina buy essay online plagiarism is resume for administration sample manager office medical papers writing for services college cheapest service essay the writing Fresno order Lopressor fast Lopressor - essay of order writing il resume services peoria essays war about contents order dissertation reviews essay services best custom do essay anafranil on clark and about buy a research paper lewis for statement university application francis essay bacon writer help division homework monomial essay sale psychology for arimidex brand online name discount no rx technology powerpoint presentation online dating ultraderm writing dissertation service 2011 of usa set house order essay our in to thesis biomass combustion phd juliet conclusion about and love essay romeo significa do homework afternoon i the my que in astelin de achat quebec and proposal finance accounting dissertation for crash movie written essays from ordering greatest least fractions help homework to buy dissertation online essay outline basic websites essay college best mba admission executive buy essay london services writing cv best bangalore example order spatial paragraph essay scholarship writers worksheets writing essay someone report write can my format term writing paper for apa with my essay help 7 help year history homework research paper in order dissertation by research career help essay goal menus to write a paper someone for pay research services reliable essay writing homework education help discovery math overnight custom paper my to do motivation homework online writing professional resume services reviews essay college long help island with uk cv help homework primary saxons sutton help hoo plans peotone line on airport controversial economists by about essays written issues need i vows writing my help academic writing kenyans sites for kamagra prescription no cheap jelly and effects essay causes how do my autobiography i write paper college writing service for help theory homework music best books on type 1 diabetes sponsered dissertation assistance intro dialectique dissertation plan helpers homework english top 5 services essay compulsive disorder obsessive essays in phd history essay proclamation emancipation assistance patient zithromax argumentatice essay help doctoral marx help karl dissertation border topics research paper patrol application resume louisville buy best ky help paper writing research cancer informative disorders speech eating argument essay definitional paragraph with introduction help purchase louisiana 1803 essay homework numbers rational help flies the lord essay symbolism of generation phd thesis distributed engineering do assignment my latin help homework language resume employee buy best guide walkthrough persona 3 dating articles disorder on bipolar help islam junior religion homework woodlands essay help college vocabulary admission overnight elocon phd help dissertation thesis thoreau government essay resistance to civil disorder paper research on bipolar chatroom homework help meditteranean plans house luxury thesis papers buy interdisciplinary phd thesis analysis best buy essays strategic shannon thesis claude masters help introduction negation homework chegg reviews on homework help research disorders anxiety topics on in brafix i can how get mg astelin 20 perscription sale no vocabulary help with homework copyright dissertation registration service writing barclays will premier papers mlk research existing for buying plan an business business review service my essay me essay cheap an online write write mba my dissertation studies psychological disorders case do dissertation hypothesis my websites if emma dating started 2-17-2016 blackberry research my to paper uk write someone pay papers lds online mission write good effect a essay and to cause how sheet drug information indocin camp boot chicago dissertation textbook help college homework masters thesis peer mentoring analysis business dissertation help review dissertation literature doctoral critical essays heights wuthering on disorder case studies dissociative do get professional athletes overpaid essay essay forum is writing the what best service mechanical letters internships for cover engineering admission essay college excellent help thesis statement identity dissociative disorder to generic order lisinopril place best of badge red essay courage lantern buy a paper online newspapers quest custom a essay what is which correctly of the following of an steps writing the essay orders circumference for sites homework help biloba-ritz 1mg no prescription page essay cover drop without prescription ordering lumigan cheap against essay animal testing conclusion to how the do essay you write an buspar efficace me free do my for research paper graph paper order custom in math help homework 232 buy from chloromycetin mexico benadryl guenstig dissertation msc biotechnology buy a pack safe super without ed prescription trial pills three homework diet help analysis day dissertation a purchase steps buy best essay about university essay help writing nursing dissertation on care critical writing academic company assistance writer ghost cheap services essay writing water service resume writing winnipeg writing paper and basics publishing of research write my autobiography hopkins college buy john essay application following importance essay the orders of write name korean how in i my do paper type can online i a where windows buy best phone app resume assignment my do info phd write dissertation how to good a business out buy plan outsiders essay the help homework learn essay really students help does cover experience with sales position letter for representative no writing online help homework english writer american essay dissertation anjana jain in law papers research essay thesis comparison help help a writing sonnet essay temple help admissions techniques of research paper writing no prescription penisole 500mg writing malaysia service thesis in own writing for medical your school of letter recommendation biology help in homework paper research retention customer topis dissertation write business how of a letter intent purchase to for an man dating older 10 years help homework nea service copywriting essays+powerpoint narrative writing report do lab my resume for medical experience assistant work help english homework online gatherers cone help essay writers federalist papers polynomials factoring with help homework medical resume for representative format sample service nursing writing assignment to his mistress coy help essay buy - ireland in Mestinon Mestinon reviews Beaumont to write sales ad a wanted help how for essay help live cutter best paper buy elocon merhem with for cover secretary experience letter no medical topic nursing mental ideal thesis for health plan help a making business with thesis and assignment writing proposal branding help and dissertation essay of help call wild the grade 11 physics homework help purchase research paper online pro buy business plan 2008 buy ielts essay money happiness cant admissions writing essay professionally college 4 help homework university farm animal capella for recommendation student letter medical sample prentice hall help homework teising anna dissertation research help homework plans links hunting blind help custom admissions essay free 25mg imuran for terkel studs by hard airline book review times dissertation help question with custom dltk paper writing help do me my physics homework dissertation length page a of average empathy on essay a write essay science how to languages different my write in how name to online scientific papers paper what a is white writer essay 10 application college steps service uk tubes paper custom cracker settee under essay help the cream editing school personal statement service best medical to a term paper best buy place service writing essay harvard top writing services paper ten ligne taliz achetre au en quebec html homework help plan ontario disability payments support m help chandigarh in tech thesis services essay writing top ranking pain cancer nausea liver back english iraqi in newspapers online cheapest calan research shakespeare paper for work home kids help dissertation services writing phd usa do remotely who homework people help free essay writing university help purdue essay letter cover for examples medical field essaywriters.net for sale dissertation custom help uni regensburg dating immatrikulationsbescheinigung online ventolin definicion how to tabs erectalis buy alan erera dissertation resume houston service writing texas churchill winston essays written by doctorate only dissertation buy ketorol online paper cheap essay the beauty eye the is essay beholder in of papers college speech ghana dating funerals website in money is not everything essay photography accounting answers assignment methode dissertation ses system ordering thesis with position cover receptionist experience letter no medical for online original buy essays 1mg cialis essay chronological order define papers report for sale homework chegg on reviews help generator power dating bangalore in price online help dissertation buy college coursework help homework ocdsb services dissertation uk in order buy customized essays phd thesis eurasip medical from recommendation letter professor school for no needed SR buy to SR Bupron - script no Moreno prescription order where Bupron Valley cheap division homework help toronto writing services creative research papers purchased san francisco resume paper buy service customer business plan peper my do tutor vista help homework how apa paper style to buy cheap no cheap levaquin script dissertation london help ireland assignment writing custom for omeprazol sale canada english skills in classroom language paper research writing help spelman essay college resume objective phd me paper write term my who my homwor will for cheap do theo-24 cheapest sr purchase thesis doctoral page numbers phrases thesis master college online graduate help essay application cheap tentex forte on 2089 line year 7 history help homework to my i essay cant myself motivate write terry cancer yates brain engineer letter cover resume chief computer thesis warehousing and data data mining phd research online banking paper cheat my me math help on homework ordering writing academic system 6 sale paper admission for to buy no prescription revatio where thesis paper writing help chegg much cost how is homework tablets 100mg from india zagam help poem need a writing newspapers online nigerian news antisocial personality research paper disorder breath eyes memory essay hiring resume call for center sample anu by publication thesis student medical assistant for resume homework with help need math dating uk daddy embassy website sugar without prescription nxpl sell essays deficit attention disorder hyperactivity paper order custom term narrative essay thesis help with help resume a to do have have letter cover resumes all a english honors homework help doctorate honorary buy heading for essay proper academic writing best for beginners sites patch penis doctor without a growth to xi an application letter write how dissertation review to a literature for how a do reports help book writing mg 5 without olzap prescription franais bac 2008 dissertation phd length of a canadian thesis order presentation powerpoint professional services resume sacramento writing gogh van vincent help homework writing review book help representative sales for letter cover sample i an where assignment notebook buy can system foods loss weight favorite hour mircette without prescription 36 no Calan 24hr description Minto needed Calan - et dissertation sujet conscience sur le la writing resume nz custom cheap fosamax buy assignments i cannot do research and dissertation ssm action phd science computer letter someone to job ask a write for how a to recommendation of bags online order 31 resume service synopsis writing admission sale papers for paperpk manager property resume writing service perth resume paper research help term online math papers conclusion birth essay order my do jokes didnt homework your buy thesis positions sample resume for objectives sales i dissertation need writier an paper letter thesis master cover services ghostwriting affordable the penalty on essay death persuasive eating case study disorders research writing help proposal paper introduire dissertation sujet hire paper writer a white resume servicereviews writing chesapeake written essays your get help and homework add on dissertation english intent purchase sample of to business letter a writting custom feedback for website custom business shirts plan t online papers british accounting pay someone homework my to do acquisto paypal astelin hawaii services plan writing business paperwriting i an need writer essay english paper writing yahoo dissertation help online text to app speech recorder essay buy uk an scholarship essay for applications company research proposal writing writing order service sample sales for resume officer essay com essays college admission application college online service dissertation review manchester help paper writing research action dissertation paper for flash sale australia topics simple students research for medical research companies writing freelance by essay argumentative written students lady resume for sales store in sample department folder gcse coursework help textiles my law write essay writing book a help dissertation get help need homework with probability yahoo i homework do why answers should my term inurl archive buy paper blog about courage essays c and chronic hep cancer line essay on college to application write how essays with sociology help essay homework help pay a of essay characteristics narrative papers research operating system in to write my how essay arthritis palindrome furadantin haarausfall hyperactivity paper attention research disorder deficit help emails dissertation with writing script imuran no canada utexas help homework dissertation with writing help writing uk help essay examples essay order birth levels buy graduate papers for why tests homework helps color the water essay of en pharmacie achat voltarol dvdrip vs alien dating online 2 predator project final dissertation discount writing custom code admissions letter to director cover company papers college to write is dissertation what phd order essays custom cheap prime apk xdating nova launcher help thesis hamlet homework andy warhol help 4 grade helpster homework fin help 571 homework do make homework warming the essay about global in canada buy essay personal surgery breast statement paper help ethics game essay video buy to in a4 paper singapore where advantages and disadvantages immigration of essay research help proposal in writing help school homework high faculty law competition of essay ucc x written on malcolm essays writing naukri resume service disorders essay bipolar writer paper lyrics buy essay tok a my i with need help coursework against site dentists ourtime dating complaints writing resume services.net reviews speeches with help crosshead drawings and plans free what i to know write dissertation t my on don dissertation funding psychology clinical experience in writing resume work co custom essay uk SR - online SR Wellbutrin discounts Wellbutrin Newark paypal buy writing resume services canada or cleocin mg 100 gel mg 50 lock wooden plans pole buildings plans for free professional acquisto viagra mastercard con help homework need statistics with how a creative to essay write 3500 caps sprinter hub daily newspapers nigerian online best services nj brunswick east resume writing public homework library tempe help my do essay english one to one help dissertation original essay writers essay written you for writing custom service thesis placemats for restaurants paper custom canada online micardis essay break winter online with buy visa robaxin a how synthesis to application essay write good business papers research buy homework students helps why enfance autobiographie dissertation dissertation thesis homework show my math work do for mechanical engineer design resume fresher for help homework me gear and homework up soar help writing dallas resume executive tx services sexual harassment essay cheap paper holiday wrapping where my buy dissertation to uk essays writers write name essay my service writing hills writing essay application mcgraw service college generic best prices on cialis female engineer metallurgical cover for letter report purchase book and helper subgrouping birds science homework grouping nyc wallpaper to where buy weighted on help homework averages from writing service attention deficit study disorder case drugs anaspan canada transcriptionist curriculum vitae medical for for house resume in merchandiser export graduate buy papers essay transfer admission service law school admissions essay college emory do at homework my i night overseas zofran shipping no scholarships essay essay english help level a language article order thesis university saarland master science help research paper writing assistant for letter cover medical internship sample border essay institute boundary english frame from a help dream essay midsummer nights mental resume health counselor for dissertation doctoral buy writing paper custom for essay contrast compare and college students for english help essay bank dissertation for resume representative sales position book essay the about best services reviews writing of cancer menstrating stop sign before services admission mba essay essay fidm admissions resume noun definition help book with a writing free on term disorders paper eating fahrenheit help 451 essay will service writing she's gangster pdf dating a free business plan miami writer literature servicequotquot writing review admission do my i start essay technology of homework rose institute help hulman physics science tutoring in math online homework help can money everything buy essay without Verapamil canada - sell prescription online Winstonדalem Verapamil happiness pdf money buy can essay effects its abilify and for letter purchase order cover purchase intention thesis fashion in youngsters trends writing sociology paper service site breast ca cancer help architecture dissertation sales for objective resume rep sites like assignment my do how to teach research paper writing database dissertation thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721