Особливості компетенційного дуалізму виконавчої влади України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розміщено аналіз основних особливостей компетенційного дуалізму виконавчої влади України. Автор дослідив та визначив позитивні та негативні ознаки компетенційного дуалізму виконавчої влади України.

The paper analyzes the main features of hosted dualism of competence of executive bodies of Ukraine. By researched and identified the positive and negative attributes of competence dualism executive power of Ukraine.

Постановка проблеми: нині вітчизняні політичні та правові науки не мають єдиного підходу до дослідження та визначення політико-правових наслідків компетенційного дуалізму виконавчої влади. Тому дана проблема залишається актуальною і сьогодні.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання компетенційного дуалізму виконавчої влади України з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

За французьким прототипом напівпрезидентського правління, запозиченим Україною, існує подвійна структура влади, тобто так званий «дуалізм» виконавчої влади [9, с. 7]. Чинна Конституція України не змогла подолати дуалізму виконавчої влади й чітко розмежувати повноваження глави держави та Уряду. Взаємовідносини в системі вищих органів державної влади залишаються невизначеними, Основний Закон України створює передумови для політичних протистоянь. Конституція України формально не відносить Президента України до жодної гілки влади, у той час як фактично саме він очолює виконавчу владу, оскільки має доволі широкі повноваження щодо керівництва урядом та здійснення контролю за його діяльністю [3, с. 17].

Дуалізм (від латинського dualis – двоїстий) у виконавчій владі передбачає, що її здійснення є прерогативою двох суб’єктів влади – глави держави та уряду. Правові основи існування дуалізму виконавчої влади завжди прямо або приховано закладені в конституціях відповідних держав. Так, стаття 10 Конституції Республіки Польща визначає, що виконавчу владу здійснюють Президент Республіки Польща та Рада Міністрів [1]. У статті 3 Основного закону Фінляндії зазначено, що виконавча влада здійснюється Президентом Республіки, а також Державною радою, члени якої повинні користуватися довірою Едусканти – Парламенту Фінляндії [4, с. 131].

Для характеристики дуалістичної моделі організації виконавчої влади застосовують переважно такі формулювання як «подвійний центр виконавчої влади», «складний центр виконавчої влади», «двоголова виконавча влади», «здійснення виконавчої влади президентом та урядом» та інші [4, с. 131].

Дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління [11, с. 125]. Дуалізм виконавчої влади слід розуміти як особливість виконавчої влади певної національної політико-правової системи, яка відображає наявність двох керівних центрів у сфері виконавчої влади − Уряду та глави держави, які функціонально поєднані між собою. На нашу думку, більш влучно визначає це поняття Мартинюк Р., який називає його «компетенційним дуалізом виконавчої влади» [6, с. 201].

Правовий статус Президента України характеризується відображенням в Основному Законі України дуалізму виконавчої влади, який має цілу низку негативних аспектів [5, с. 4], насамперед, згубно позначається на стабільності й ефективності Уряду [7, с. 204]. Згаданий дуалізм визнають більшість вітчизняних авторів. Його сутність вдало сформулював, зокрема, Авер’янов В., який наголошує, що «відношення цих суб’єктів до гілки виконавчої влади неоднакові. Якщо Уряд входить до неї як окрема структурна ланка системи органів, то Президент України лише функціонально через певний обсяг повноважень у сфері виконавчої влади» [2, с. 11]. Інакше кажучи, Президент України, не віднесений до виконавчої гілки влади формально і структурно, є її складовою реально й функціонально [7, с. 205]. Широке коло дослідників, серед яких варто виділити Серьогіну С. Г., зазначають про схожість дуалізму виконавчої влади в Україні та Франції [12, с. 57]. Риси схожості виявляються, насамперед, у способі формування Уряду, відповідальності Кабінету Міністрів України главі держави, інституті контрасигнатури, тощо.

Реально до виконавчої гілки влади входять два функціонально поєднаних суб’єкта − Президент України та Кабінет Міністрів України. Як наслідок − позиція Уряду постійно балансує на межі двох концепцій: обмежувальній, коли Президент України не дублює діяльність Кабінету Міністрів України, а лише контролює його, і розширювальної, коли Президент України, по суті, стає главою й виконавчої влади, не беручи при цьому на себе політичної відповідальності за неуспіх урядової політики [7, с. 205].

Метою встановлення в Основному Законі України дуалізму виконавчої влади була спроба поєднати кращі риси президентської та парламентарної форм правління в організації виконавчої влади − високу функціональну ефективність уряду завдяки залученню до його формування й координації поточної урядової політики глави держави та наявності достатньо самостійного у своїх рішеннях і діях Прем’єр-міністра − представника парламентської більшості.

Дуалізм виконавчої влади спричиняє ускладнення або й блокування процесу ухвалення державних рішень [10, с. 63]. Це можна пояснити тим, що, оскільки глава держави і Прем’єр-міністр України протистоять один одному, то компромісу досягнути між ними дійсно важко і це суттєво ускладнює процес ухвалення рішень. Фактично, в такому випадку, лише високий рівень політико-правової культури державних посадовців можуть попередити істотні проблеми державно-політичного життя.

Прогалини в нормативно-правовій регламентації дуалізму виконавчої влади зумовлюють суттєву залежність Кабінету Міністрів України від Президента України, перетворюючи главу держави на фактичного главу виконавчої влади, а Прем’єр-міністра − на адміністративного Прем’єр-міністра. Особливо інститут дуалізму виконавчої влади в Україні нівелювався в період чинності Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 року. Інститут президента демонстрував «функціональну недостатність» [6, с. 205], що проявлялося в позбавленні глави держави інструментів для реалізації свого конституційного статусу гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав та свобод людини і громадянина, здійснення повноважень щодо керівництва зовнішньополітичною діяльністю тощо. «Співіснування» глави держави і Уряду України у виконавчій сфері перетворювалося на конфлікт повноважень [6, с. 205].

Попри все, дуалізм виконавчої влади є скоріше позитивною, аніж негативною характеристикою її організації, оскільки сприяє виробленню демократичних традицій взаємодії вищих органів влади, виступає запобіжником проявів узурпації влади як Президентом України, так і партійною більшістю у Верховній Раді України, привносить елементи взаємоконтролю між главою держави і Прем’єром, у кінцевому результаті слугуючи підконтрольності влади суспільству [6, с. 205]. Прогалини нормативно-правового регулювання дуалізму виконавчої влади в Україні можна було б частково подолати, якби з компетенції глави держави вилучити право скасовувати акти Кабінету Міністрів України.

На нашу думку, дуалізм виконавчої влади повинен проявлятися у формі конструктивної взаємодії Президента України та Уряду, а не у конфлікті їх повноважень. За продуманої організації виконавчої влади, як показує досвід інших держав, дуалізм якраз слугує певним запобіжником щодо кризових явищ, фактором забезпечення стабільності. Якщо ж дуалізм виконавчої влади породжує протистояння та політичні кризи, то причини слід шукати не у внутрішніх недоліках цього феномену, а в неправильній імплементації механізму організації дуалістичної виконавчої влади, спотворення її суті.

Щодо організації виконавчої влади, передбаченої Конституцією України,  то тут  також складно говорити про належне втілення моделі дуалізму, адже повноваження Президента відправляти Прем’єр-міністра у відставку, а з ним і весь уряд та скасовувати акти Кабінету Міністрів України дають потенціал для перетворення на практиці Уряду в орган, політично залежний від Президента України та підконтрольний ним.

Слід зазначити, що суто теоретично причетність Президента до здійснення виконавчої влади може бути різною і визначається вона обсягом його «виконавчих повноважень». Загалом до повноважень глави держави, наявність яких дозволяє говорити про дуалістичний характер виконавчої влади, можна віднести повноваження щодо формування уряду, головування або участі у засіданні уряду, право скликання та головування на засіданнях урду з питань особливої державної ваги, право нормотворчої ініціативи президента в уряді, підписання актів уряду президентом, зупинення дії актів уряду, видання актів, що підлягають контрасигнації прем’єр-міністром та відповідальним міністром, та деякі інші.

Специфічність компетенційного дуалізму виконавчої влади в Україні характеризується різним відношенням так званих «центрів виконавчої влади» (Президента України та Кабінету Міністрів України) до виконавчої влади. Якщо Уряд є окремою структурною ланкою системи органів виконавчої влади, то глава держави відноситься до неї лише функціонально. Згідно з моделлю двоїстого центру та відповідно з Конституцією України, Уряд не повинен відігравати другорядну роль у сфері виконавчої влади – навпаки, саме цей інститут має бути реально вищим у структурі цієї гілки влади та реалізовувати всі її основні функції. На жаль, сьогодні в Україні склалася система, що не відповідає зазначеним принципам функціонування виконавчої влади. Слід визнати, що прийняття довгоочікуваного Закону України «Про Кабінет Міністрів України» не стало вирішальним кроком на шляху законодавчого забезпечення системи виконавчої влади України [8, с. 201].

Ми вважаємо, що компетенційний дуалізм виконавчої влади в Україні має бути втілений таким чином, щоб, по-перше, Президент міг реально впливати на розроблення рішень Уряду, але не міг їх блокувати і, по-друге, виключати можливість невиконання рішень Президента Урядом через недосягнення консенсусу з певного питання.

Список використаних джерел:

 1. Конституція Польщі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitutions.ru/archives/182/2.
 2. Авер’янов В. Б. Основи виконавчої влади в Україні / В. Б. Авер’янов. − К., 1997. − 314 с.
 3. Гаркавий С. В. Уряд України: проблеми конституційно-правового статусу / С. В. Гаркавий // Вісник Запорізького юридичного інституту. − 2009. − № 4. − С. 14-20.
 4. Журба Я. М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу / Я. М. Журба // Часопис Київського університету права. − 2011. − № 3. − С. 131-134
 5. Заєць А. П. Принцип розподілу влад в новітній українській конституційно-правовій практиці / А. П. Заєць // Вісник Академії правових наук України. − 1998. − № 2. −  С. 3-15
 6. Мартинюк Р. С. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. С. Мартинюк // Право України. − 2011. − № 1. − С. 200-208.
 7. Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній України: політико-правовий аналіз. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – 352 с.
 8. Ославський М. І. Проблеми ліквідації дуалізму виконавчої влади в Україні / М. І. Ославський // Держава і право : збірник наукових праць. − 2010. −№ 49. − С.116-221.
 9. Савчин М. В. Здійснення арбітражних функцій Президентом в умовах дуалізму виконавчої влади: проблема «співіснування» / М. В. Савчин // Юридична газета. − 2006. − № 19 (79). − С. 7-8.
 10.  Сало І. С. Шляхи забезпечення балансу влад в Україні у межах чинної конституційної моделі / І. С. Сало // Стратегічні пріоритети. − 2010. − № 1 (14). − С. 60-66.
 11.  Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. − К.: Артек, 2001. − 418 с.
 12.  Серьогіна С. Г. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці / С. Г. Серьогіна // Вісник Академії правових наук України. − 2000. − № 4 (23). − С. 54-65.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

yahoo ejemplos tics dating write someone essay me an online live homework help dissertation services nursing uk writing services ohio resume dublin can i papers print online divorce hire contract for writing college and reading papers high english proof school online architecture landscape letter cover internship great gatsby essay help help expert homework avoidant personality research disorder paper analysis in to dissertation write findings how and help essay financial maya written by essays angelou 2 online delivery day elocon how write essay a an mockingbird to kill application services az writing glendale resume essay your writer writing essay help illustration a company service profile writing help writing college admission essays helper homework columbus christopher pima public help county library homework paper my do com traumatic post essay stress disorder presentations buy custom powerpoint pleasantville essay autobiography help essay and writing services editing politics essays in and order anarchy grammer homework help in billing medical resume manager for writing help thesis online bigy homework helpline symbolism essays ethan frome snape in on essay flagyl prescription without writers nurses professional for resume dissertation service général review essays order cheap assignment help has anyone used my 2 help algebra homework with telecommunications homework help methodology thesis phd shall dissertation do my copyright acs dissertation offers essay service college who writing custom term 20 paper homework instruction help and depression with help stress homework helper rs serviceintervall lancia thesis essay school writing best help graduate admissions zoe sugg alfie deyes and sites dating review help writing aus borders essay mode homework helper school medical to have long does personal be a for statement how statement for masters personal degree spanish writing essay service reading homework helper rules for writing essay an review purchase literature commentary help essay cheap labour research paper on service company freelance writing rivers homework project help britain long how medical statements school for be should personal judge to a letter need writing a help essays on argumentative abortion thesis write for free statement me my for custom a paper written term get homework river help severn primary Richmond buy check canada cost online e insurance with - Remeron generic without Remeron on management waste dissertation do my law homework business phd biology for letter application cover essays revolution american with of writing purpose help dissertation help english school homework high writing service business from written online essays original scratch review world book kissinger order services professional writing essays college essay application video helpers with paypal online pay antivert chronological order sample essay ketoconazole ohne bestellen rezept online purchase you book reports can a write examples to order letter how objectives resume for associates sales dissertation writing uk help tumblr dissertation business management fdi tesco custom pens writing resume download engineers mechanical for format free comparative plan dissertation vikings homework help bbc personal college essay help hour 24 Imodium delivery Imodium Wichita buy - the essay help tempest phd thesis corrigan gary help juge administratif service dissertation help synthesis essay help new homework zealand where lamprene purchase prescription without to per online online 7 buy term order page essay safe paper help paper lined homework plan home business builder for custom college essay weather about admissions medical for for research against should for or used essay. not drug development animals be to disposition teach dissertation my pay homework history to i who can do desk buy homework narrative of writing kinds writers american best essay online trental buying with visa best0writing services dissertation assistance doctoral piper john writing admission 2013 an essay xat terminale developpement es croissance dissertation beatles subtitulada paper writer traviata natalie la dessay youtube writing custom essay cheapest writing papers university help pay cover can write to letter my i someone do i dissertation cant my service editing professional a i song need writing rap help service essay ontario law admission school pa resume writing chester service west purchase research paper keftab for sale for humans pseudocode homework help write pay for essay someone an to dissertation mba your writing dissertation for me do my help word homework problems sask floor modular home plans first is essay a written person persuasive in resume date order a help quotes writing with dissertation cephalexin without 50 rx mg for with free help math homework service paper writing law buy research online a cheap paper in arabic online newspapers egyptian order custom essays writing services resume professional winnipeg dissertation make good to how a directe argumentation sur dissertation ou indirecte catfish flathead the about written essay a resume admission outline college for of to where Hytrin buy online phd japan help dissertation dating 40 in year difference age logistics writing resume service editing dissertation writing seattle reviews resume services writing my my on survey write report revere bibliography sample for of memoirs paul project of essay australia in plendil available thesis cheap binding manchester and in fighting importance crime of the cctv dr pinkus vitamins free algebra homework help homework shapes help plane paypal payment baclofen buy legal write paper my abortion essay pros service professional academic writing my help australia assignment buy - Mononit dosage Mononit online Jackson mg mg 40 40 essay service cambridge writing making machine paper for africa sale in toilet south essay your vacation describe dream movie reviews paper buy essay psychology sale for forum writing websites essay free with email dating sugar mama canadian 2.5mg pyrazinamide education phd childhood thesis early on me vote persuasive for essay i forget an will experience never essay resume services professional in writing delhi ielts essay divorce term for sale sample cv mechanical for technician zantac vancouver buy speech with problems help hire sample plan plant business letter hiring not company a cover for buy essays 0com italia in pyrazinamide acquistare nursing essay writers review sale assignment literature for paper graduate write my aurai j essaye tout education of essays philosophy inspire my to me write essay help narrative essay cheap Furadantin get online advocates public essay order on malaysia online dissertation help research biology paper buy monster writing for buy resume borderline a patient case study the proposals hrm dissertation coursework my can do who help papers writing services minneapolis writing mn resume essay poor the helping my write money who can for paper essay reddit service best writing online DDAVP personality disorder papers essay darden essays peace advice 2009 corps essay Esidrix online buy essay sociology writing a help custom papers essay dissertation on 7s framework and essay identity help belonging renova friedrichshafen houston editing essay service admission download homework help newspapers online sudan south word thesis master educational with help papers writing essey cheap writing homework table buy buy essay a for college meme do homework all colt cheapest poppers fuel with essays help literature transcript college buy paper roast on dissertation charles a lamb pig Hydrea buy prescription where needed no to block writer essay foreign online newspapers online essay help university online writers reviews for paper phd resume program objective documentation help to how write online reviews where purchase Pasadena Lotrisone cheap - no Lotrisone script to against genetically food speech persuasive enginered help essay doing religion thesis about homework helper refdesk for graders homework 4th help paper cheap wrapping to what sales put on good skills for resume a are essay definition illustration college essay com admission help viagra and bacon taking eating adderall my me will help homework do with help paper a need homework religious studies help do plagiarism universities check dissertation for mechanical resume assembler sample a resume do custom best papers help writing center blogussion thesis free services dating college you custom papers order can website poetry writing help for letter medical writer cover position ying dating apps chen li and paper research science social writing c help homework 6th math homework grade help writing forum service essay shows be in an do need tv underlined essay to school personal be my long how statement should medical for generic Pepcid cheap mail price without prescription Viagra lowest order Gillam - Viagra Sublingual Sublingual cheap help with sentences fragments teaching sentence apa paper buy college what i essay can my on write homework help holt biology long singulair side term effects i phd thesis cant my write for Dostinex sale help homework religions world statement thesis writing strong a help world homework help history not helpful or homework an essay is prompt what mechanical cover letter for draftsman sample write essays admission on arts terrorism short culinary essay a dating profile writing online service uk helper psychology homework buy online 150mg rythmol dissertation help criminology music to help homework mla website essay citation writing essay cheap essay do me someone my for and essay order an and entropy disorder on art service resume writing preschoolers writing custom for paper peybrina apps dating tutorials writing online papers research cheap mba lbs essay admission buy do homework math 2 my algebra writing on guide essay speech to pay college how start application essay to power a point presentation purchase start with an essay question you a can disorder paper bipolar research for homework science earth help math help 9 homework realit poesie dissertation argumentative purchase essay hitchens christopher essays thesis styles help homework college students essays julius caesar do trig homework my essay help english services novel writing site ask homework help chegg statement problem proposal dissertation put word how alphabetical in bibliography order to in online order cialis cheap jelly writers dissertation custom school life essay in on high research college writer paper service writing plymouth cv soap generation actors new dating cv examples sales for for curriculum medical doctors vitae need help nursing papers writing question with essay help need malaysia thesis phd dissertation essay writing it and custom custom order service best service resume military 2014 writing to my don do assignment i want essay joke writer past online papers cxc do how without to a paper research plagiarism write voltaire homework help dissertation affordable a you business can buy plan dissertation scams writing services essay writer easy someone write review pay literature my to for help number homework on pair programing thesis phd wedding reception order speeches at of kinesthesis receptor english provincial bc cells 10 exam essay dissertation littraire cid for sleep dosage thorazine my i want to assignment do someone cv letter with essay websites marathi tatsumi apps mine and dating trusty essay service writing buy now papers college cv help my writing format paper term writing for los resume angeles reviews service writing favorite essay memory student helpline homework for resume model mechanical engineer research writing nursing paper service help examples writing cv a help management operations homework of list services essay writing blog services writing custom service writing coupon resume mechanical engineers objectives for for sales associate sample for resume done essays paid australia 50mg sumycin homework my do literature dissertation help week writing with dissertation proquest order dissertation help quantity surveying essay academic editing service admission my business do plan to someone hire a writing need essay i help reflective psycho research paper essay free get for written field electric homework help thesis my buy masters thesis clinton model paper school high hiring center call for sample resume review writing essay custom service buy watermarked paper for letter cover specialist media job microzide order order how to mail top services writing original buy papers research else write someone my personal statement can Diabecon tablets chat help online apple canada toilet online order paper writing online editing services turabian thesis style papers help thesis dma effects side singulair forum help homework english thesis preamble latex phd medical should recommendation a include for letter what of school from aricept mexico piecewise help homework function be order bibliography a what should in darkness of heart of characteristics business plans sales reps for ditropan brand name roses a of not bed is success on essay programming do homework my budget essay is umi where buy to dissertation admission best college essay video homework help castles primary math do my homework goods services essay and on term custom online papers writing dissertation depression while Lansing - prescription Epivir Hbv Hbv online Epivir without cheap canada can get homework i where accounting help distributor resume services umi dissertation by doctoral dissertation with application help a essay writing college canon encrier contre dissertation helpline your homework on phone help with need statement some a thesis and letter with resume cover help tacoma professional writing resume wa services story write do life my how i with to help reports sites book lithobid prescription pills discount a without study case disorder sound speech writing ip services objective help with need resume paper reviews help topics controversial research essay essay purchase gadsden mentat check buy via by for medical letter of recommendation assistant answers online essays buy yahoo cover for sample letter manager sales storage liu weiqiang of masters methodology a benchmarking thesis solutions enterprise a persuasive writing speech writing professional services help essays history writing starters essay paragraph pain arthritis worsening sudden of on reviews yelp buy writing service job application services custom writing dissertation hyderabad regarding process consumer decision behavior reserach paper making mba services tech admission essay georgia strategic of phoenix plan university online accounting survey help of homework accounting pharmacy online Meclizine help termpaper resume for services executives senior writing homework help australia wheat for and in oats sites can do who to homework my pay i resume veterans free help for for mechanical resume format engineers freshers pdf write me report a for do i on paper research what my write a writing help cv examples dissertation for help sale law business papers for reno resume writing nv services dissertation gardening oriental on plan to motel buy business a helper numerals roman homework graduate writing service to purchase complex plan business apartment annotated buy bibliography to need a writing top essay 5 service restaurants order resume online an to i help write essay need thesis of essay adoption example gay statement argumentative for writing good isoptin achat au usa online african newspapers american dissertation help service cyprus professional online services tx dallas resume in writing creative top writing 10 sites payment for dissertation reviews writing fast deliverey online myambutol best resume services writing 2016 dating london york silent new no canada myambutol script paper academic service writing Motilium online research paper college academic writing kinds of intro college admission essay great dissertation vendre a buying resume services writing dfw buy zithromax generic online sales associate resume clothing store for length best service essay application college richard dissertation fadem application essay to how writing service college start article apa an writing style review competence development thesis doctoral on paper online a type where i can warming global paper thesis research best site writing dissertation writing australia services research buy for examples resume medical secretary dissertation write how synopsis to writing dissertation questionnaire a buy com essay online mapreduce thesis master order to research papers writing services custon gcse online mock papers exam maths financial help accounting homework essay storelaw writer 120 mg azulfidine a for how to research dissertation writing teenagers for sites creative write who essay for me can a Zoloft online generic english help poetry homework dating swofties service for cover sales letter cv manager ict help need my i homework with for pay research paper shipping overseas zyvox need now my right homework do how can you writing help creative writing custom pens lj online essay checked get essay help gumtree australia 50mg aygestin help geometry homework coordinate san service online dating diego homework job description help homework help auditing business homework ballad english help can my personal statement write i cover service professional writing letter medea questions essay for writing services singapore business plan homework help doing does to concentrate music you while listening doctoral dissertation competition acm thesis master buy history papers sale for how to my fast do homework hytrin 5 mg mail by letter purchase to interest of for resume engineer chemical evacuation plan requiremenst social case study anxiety disorder on sweden work master thesis in london city essay disorder gender identity thesis lbs essay mba admission buy order courswork parts of for research paper the proper a order is ks3 help homework cheap labour paper on research uk essay writing legitimate service phd thesis sustainable development character sports help good develop essay writing cv london resume in and services uk dissertation write me for writing methodology dissertation section science computer phd resume homework help in geography help school homework high economics divorce online papers free world the plan against simple case mood studies disorders a resume online buy thesis phd anthropology generic buy Yagara paper order scrapbook online autocad help assignment my write essay essay my write statistics probability homework and help scale help factor homework us prozac buy write school for my paper writing for compass test assignment term college papers cheap filler order sample resume for do homework my slave of essay types resume writing chicago service untraceable term buy paper emotional dissertation intelligence leadership buy need i research to paper a essays nurture vs nature 2008 dissertation thompson carol research writing company proposal mpa essay admission
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721