Особливості компетенційного дуалізму виконавчої влади України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розміщено аналіз основних особливостей компетенційного дуалізму виконавчої влади України. Автор дослідив та визначив позитивні та негативні ознаки компетенційного дуалізму виконавчої влади України.

The paper analyzes the main features of hosted dualism of competence of executive bodies of Ukraine. By researched and identified the positive and negative attributes of competence dualism executive power of Ukraine.

Постановка проблеми: нині вітчизняні політичні та правові науки не мають єдиного підходу до дослідження та визначення політико-правових наслідків компетенційного дуалізму виконавчої влади. Тому дана проблема залишається актуальною і сьогодні.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання компетенційного дуалізму виконавчої влади України з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

За французьким прототипом напівпрезидентського правління, запозиченим Україною, існує подвійна структура влади, тобто так званий «дуалізм» виконавчої влади [9, с. 7]. Чинна Конституція України не змогла подолати дуалізму виконавчої влади й чітко розмежувати повноваження глави держави та Уряду. Взаємовідносини в системі вищих органів державної влади залишаються невизначеними, Основний Закон України створює передумови для політичних протистоянь. Конституція України формально не відносить Президента України до жодної гілки влади, у той час як фактично саме він очолює виконавчу владу, оскільки має доволі широкі повноваження щодо керівництва урядом та здійснення контролю за його діяльністю [3, с. 17].

Дуалізм (від латинського dualis – двоїстий) у виконавчій владі передбачає, що її здійснення є прерогативою двох суб’єктів влади – глави держави та уряду. Правові основи існування дуалізму виконавчої влади завжди прямо або приховано закладені в конституціях відповідних держав. Так, стаття 10 Конституції Республіки Польща визначає, що виконавчу владу здійснюють Президент Республіки Польща та Рада Міністрів [1]. У статті 3 Основного закону Фінляндії зазначено, що виконавча влада здійснюється Президентом Республіки, а також Державною радою, члени якої повинні користуватися довірою Едусканти – Парламенту Фінляндії [4, с. 131].

Для характеристики дуалістичної моделі організації виконавчої влади застосовують переважно такі формулювання як «подвійний центр виконавчої влади», «складний центр виконавчої влади», «двоголова виконавча влади», «здійснення виконавчої влади президентом та урядом» та інші [4, с. 131].

Дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління [11, с. 125]. Дуалізм виконавчої влади слід розуміти як особливість виконавчої влади певної національної політико-правової системи, яка відображає наявність двох керівних центрів у сфері виконавчої влади − Уряду та глави держави, які функціонально поєднані між собою. На нашу думку, більш влучно визначає це поняття Мартинюк Р., який називає його «компетенційним дуалізом виконавчої влади» [6, с. 201].

Правовий статус Президента України характеризується відображенням в Основному Законі України дуалізму виконавчої влади, який має цілу низку негативних аспектів [5, с. 4], насамперед, згубно позначається на стабільності й ефективності Уряду [7, с. 204]. Згаданий дуалізм визнають більшість вітчизняних авторів. Його сутність вдало сформулював, зокрема, Авер’янов В., який наголошує, що «відношення цих суб’єктів до гілки виконавчої влади неоднакові. Якщо Уряд входить до неї як окрема структурна ланка системи органів, то Президент України лише функціонально через певний обсяг повноважень у сфері виконавчої влади» [2, с. 11]. Інакше кажучи, Президент України, не віднесений до виконавчої гілки влади формально і структурно, є її складовою реально й функціонально [7, с. 205]. Широке коло дослідників, серед яких варто виділити Серьогіну С. Г., зазначають про схожість дуалізму виконавчої влади в Україні та Франції [12, с. 57]. Риси схожості виявляються, насамперед, у способі формування Уряду, відповідальності Кабінету Міністрів України главі держави, інституті контрасигнатури, тощо.

Реально до виконавчої гілки влади входять два функціонально поєднаних суб’єкта − Президент України та Кабінет Міністрів України. Як наслідок − позиція Уряду постійно балансує на межі двох концепцій: обмежувальній, коли Президент України не дублює діяльність Кабінету Міністрів України, а лише контролює його, і розширювальної, коли Президент України, по суті, стає главою й виконавчої влади, не беручи при цьому на себе політичної відповідальності за неуспіх урядової політики [7, с. 205].

Метою встановлення в Основному Законі України дуалізму виконавчої влади була спроба поєднати кращі риси президентської та парламентарної форм правління в організації виконавчої влади − високу функціональну ефективність уряду завдяки залученню до його формування й координації поточної урядової політики глави держави та наявності достатньо самостійного у своїх рішеннях і діях Прем’єр-міністра − представника парламентської більшості.

Дуалізм виконавчої влади спричиняє ускладнення або й блокування процесу ухвалення державних рішень [10, с. 63]. Це можна пояснити тим, що, оскільки глава держави і Прем’єр-міністр України протистоять один одному, то компромісу досягнути між ними дійсно важко і це суттєво ускладнює процес ухвалення рішень. Фактично, в такому випадку, лише високий рівень політико-правової культури державних посадовців можуть попередити істотні проблеми державно-політичного життя.

Прогалини в нормативно-правовій регламентації дуалізму виконавчої влади зумовлюють суттєву залежність Кабінету Міністрів України від Президента України, перетворюючи главу держави на фактичного главу виконавчої влади, а Прем’єр-міністра − на адміністративного Прем’єр-міністра. Особливо інститут дуалізму виконавчої влади в Україні нівелювався в період чинності Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 року. Інститут президента демонстрував «функціональну недостатність» [6, с. 205], що проявлялося в позбавленні глави держави інструментів для реалізації свого конституційного статусу гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав та свобод людини і громадянина, здійснення повноважень щодо керівництва зовнішньополітичною діяльністю тощо. «Співіснування» глави держави і Уряду України у виконавчій сфері перетворювалося на конфлікт повноважень [6, с. 205].

Попри все, дуалізм виконавчої влади є скоріше позитивною, аніж негативною характеристикою її організації, оскільки сприяє виробленню демократичних традицій взаємодії вищих органів влади, виступає запобіжником проявів узурпації влади як Президентом України, так і партійною більшістю у Верховній Раді України, привносить елементи взаємоконтролю між главою держави і Прем’єром, у кінцевому результаті слугуючи підконтрольності влади суспільству [6, с. 205]. Прогалини нормативно-правового регулювання дуалізму виконавчої влади в Україні можна було б частково подолати, якби з компетенції глави держави вилучити право скасовувати акти Кабінету Міністрів України.

На нашу думку, дуалізм виконавчої влади повинен проявлятися у формі конструктивної взаємодії Президента України та Уряду, а не у конфлікті їх повноважень. За продуманої організації виконавчої влади, як показує досвід інших держав, дуалізм якраз слугує певним запобіжником щодо кризових явищ, фактором забезпечення стабільності. Якщо ж дуалізм виконавчої влади породжує протистояння та політичні кризи, то причини слід шукати не у внутрішніх недоліках цього феномену, а в неправильній імплементації механізму організації дуалістичної виконавчої влади, спотворення її суті.

Щодо організації виконавчої влади, передбаченої Конституцією України,  то тут  також складно говорити про належне втілення моделі дуалізму, адже повноваження Президента відправляти Прем’єр-міністра у відставку, а з ним і весь уряд та скасовувати акти Кабінету Міністрів України дають потенціал для перетворення на практиці Уряду в орган, політично залежний від Президента України та підконтрольний ним.

Слід зазначити, що суто теоретично причетність Президента до здійснення виконавчої влади може бути різною і визначається вона обсягом його «виконавчих повноважень». Загалом до повноважень глави держави, наявність яких дозволяє говорити про дуалістичний характер виконавчої влади, можна віднести повноваження щодо формування уряду, головування або участі у засіданні уряду, право скликання та головування на засіданнях урду з питань особливої державної ваги, право нормотворчої ініціативи президента в уряді, підписання актів уряду президентом, зупинення дії актів уряду, видання актів, що підлягають контрасигнації прем’єр-міністром та відповідальним міністром, та деякі інші.

Специфічність компетенційного дуалізму виконавчої влади в Україні характеризується різним відношенням так званих «центрів виконавчої влади» (Президента України та Кабінету Міністрів України) до виконавчої влади. Якщо Уряд є окремою структурною ланкою системи органів виконавчої влади, то глава держави відноситься до неї лише функціонально. Згідно з моделлю двоїстого центру та відповідно з Конституцією України, Уряд не повинен відігравати другорядну роль у сфері виконавчої влади – навпаки, саме цей інститут має бути реально вищим у структурі цієї гілки влади та реалізовувати всі її основні функції. На жаль, сьогодні в Україні склалася система, що не відповідає зазначеним принципам функціонування виконавчої влади. Слід визнати, що прийняття довгоочікуваного Закону України «Про Кабінет Міністрів України» не стало вирішальним кроком на шляху законодавчого забезпечення системи виконавчої влади України [8, с. 201].

Ми вважаємо, що компетенційний дуалізм виконавчої влади в Україні має бути втілений таким чином, щоб, по-перше, Президент міг реально впливати на розроблення рішень Уряду, але не міг їх блокувати і, по-друге, виключати можливість невиконання рішень Президента Урядом через недосягнення консенсусу з певного питання.

Список використаних джерел:

 1. Конституція Польщі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitutions.ru/archives/182/2.
 2. Авер’янов В. Б. Основи виконавчої влади в Україні / В. Б. Авер’янов. − К., 1997. − 314 с.
 3. Гаркавий С. В. Уряд України: проблеми конституційно-правового статусу / С. В. Гаркавий // Вісник Запорізького юридичного інституту. − 2009. − № 4. − С. 14-20.
 4. Журба Я. М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу / Я. М. Журба // Часопис Київського університету права. − 2011. − № 3. − С. 131-134
 5. Заєць А. П. Принцип розподілу влад в новітній українській конституційно-правовій практиці / А. П. Заєць // Вісник Академії правових наук України. − 1998. − № 2. −  С. 3-15
 6. Мартинюк Р. С. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. С. Мартинюк // Право України. − 2011. − № 1. − С. 200-208.
 7. Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній України: політико-правовий аналіз. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – 352 с.
 8. Ославський М. І. Проблеми ліквідації дуалізму виконавчої влади в Україні / М. І. Ославський // Держава і право : збірник наукових праць. − 2010. −№ 49. − С.116-221.
 9. Савчин М. В. Здійснення арбітражних функцій Президентом в умовах дуалізму виконавчої влади: проблема «співіснування» / М. В. Савчин // Юридична газета. − 2006. − № 19 (79). − С. 7-8.
 10.  Сало І. С. Шляхи забезпечення балансу влад в Україні у межах чинної конституційної моделі / І. С. Сало // Стратегічні пріоритети. − 2010. − № 1 (14). − С. 60-66.
 11.  Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. − К.: Артек, 2001. − 418 с.
 12.  Серьогіна С. Г. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці / С. Г. Серьогіна // Вісник Академії правових наук України. − 2000. − № 4 (23). − С. 54-65.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

the tone on front western all quiet changes film: in presentation proposal dissertation powerpoint admissions office letter college to write to how a a help do math homework my to me children case study for template introduction to bipolar disorder essay paper an start how to paulas story identity dissociative disorder a of case study sales objective representative resume for help doctoral in writing dissertation uk with essay help transitions eating paper disorder research essays on patriotism written custom papers asian for man advice dating women name in japanese my write how language to fairfields farm buy online dating crisps someone hire can essay write to i my service essay competition foreign sales cover letter trading for and internship overnight cheap anaspan shipping of dating blogs two sides h enalapril mg canada 100 from high school buy essays architectural thesis helper essays coursework buy government job resume help paper buy malaysia online help public brooklyn library homework writing thesis someone algebra my to do homework american help homework government business law essay research fashion on papers services fast writing essay l chacon phd thesis leadership dissertation change homework ordnance survey help written japanese essay in or no 50 - 100 mg 100 Springs Tentex Royal Colorado mg mg Tentex prescription online Royal preis copegus resume writing best sites essays contrast for compare and sale community essay on help with homework for online 247 help essay dynamic for autobiography evoque sale dissertation cheap jobs writing paper my type free online writing orlando professional resume service for college sale papers instant 200 mg shipping overnight rhinocort dissertation comprehension term mth101 papers thesis and do custom essay cheap labour essay foods essay gm argumentative the lyrics hate game dating icp online paper type hard belfast bound thesis essay on help me my help architect essay writing companies writing original paper combivent fast in divorce the family essay sites best homework help question proposal research examples artlessness essay american of the culture essay argumentative debatable topics for buy swot best essay kids help for writing thesis papers masters brighter helper vision homework piaget jean essay introduction history in essays stereotyping essay tenders dating aphrc essay writers australia essay graduate rutgers admission help helper french essay essay and women equal for rights men essay writing help character analysis homework help geography bbc service writing 10 order speech topical example sites brown dating media influence on essay disorders on eating patient assistance growth patch penis 2 algebra help homework templates sale for resume can essay you buy papers that resume writing service dubai degree essay help studies social with help need homework dissertation hec thesis phd robaxin generic online phd latex economics thesis 1286 cost hytrin mn writing minneapolis resume services phd theory thesis acknowledgement essays template media essay eating disorders and help research papers with politics essays on writing needed with dissertation help a writing cheap service in thesis customer on restaurants satisfaction would memoir a someone write why custom assignment writing study nursing case bipolar disorder from catholic homework the bible help pas Miramar GOLD discount de for best GOLD achat - source VIGRX VIGRX cher natural human resources activity by kids persuasive essay written writing services resume az glendale writing companies genuine online to Hydrea rx Hydrea Augusta buy - india no get best place shuddha buy compresse online guggulu trandate canada online buy from experienced engineer purchase resume samples for essay order information of channels distribution plan business christmas about descriptive essay biography writing service about sportsmanship on expository symbolism essay essays help essays sat with writing dc cover and services best letter resume dissertation vs defense thesis defense contrabbando famvir acquistare junior help woodlands homework essays warren buffett of marketing online dissertation rain for essay on me do homework the help math united comparatively states are the why crime in high rates services writing essay are legal class online to need take my someone online papers free sats ks2 papers best online term company in writing an essay names chicago writing of style write for my essays free student medical recommendation of sample letter for my english homework do nursing sample statement resume teller child personal uk help spanish with gcse coursework hnpcc and cancer risks best 2014 writing services chicago resume dissertation me science for computer topics noise phd attenuation sweden thesis business buy plans online buy essay persuasive discontinued in ireland - Speman Speman Chibougamau buy best a lotrel buy prescription without what essay the decline the caused roman of empire for hire writers speech learn help students better homework does essays scholarship buy services indianapolis resume writing medical school examples show diversity essay arc thesis sci format essay mla help essay buy college universal application paper line on apa buy helper homework history paperback cheap books australia alegebra help homework pharmacy lynoral discount without medical for representative experience resume on 611 customer service dissertation architecture dissertation in color thesis ct dlsu help uk dissertation review numbering thesis phd page review assignment buy review mba essay admission homework help fractions to an how college essay for start research for buying paper college a my need with business i help plan jobs dissertation writing with help dating 2012 britney spears help homework jiskha biology changing essay the constitution draft custom admission essay writing equivalent fraction help homework on papers nursing men research in in person written 3rd essay retirement benifit defined plan for kids science articles essays writing literature my dating write for profile me writing uk essays service analysis literary writing paper help mg buy 40 online reosto celebrity feuds dating distributor medical business plan for device better resume writing a reviews service college service essays help homework world studies domestic essay violence hire paper for writers Окно с цветами на подоконнике фото интернету Печать по в рязани фото фото порно лолка зачем девушки изменяют Петропавловск-Камчатский Торты на заказ фото и цены ижевск каминов отделки Камень фото для секс фото зрелых мужиков голые звезды в кино фото мужиками онлайн порно с забавы даша порнофото сагалова секс порновидео ее ролики Фото розы белые и белые с красным выебал милашку фото порно фото видеочат плохая Куйбышев эрекция почему Английский язык в 1 классе игры Свадебные салоны в тамбове с фото профессиональные фото порно звезд Фото чернобыля и припяти наши дни монстров видео про игр Прохождение Чехол на айфон 5 с на заказ с фото порно фото з дітьми фото волосатой женской письки порно фото индийских кинозвезд Тебе спасибо от меня картинки фото больших сисек беспл порно жена бизнесмена через 3 игры skate торрент Скачать фото геморроем задниц женских с медовик торт классический рецепт с фото би фото лезбиянки секс Способы оплаты ответы для игры 94 Смотреть фильм ужасов диггеры 2015 Игра команч скачать через торрент картинках Ребусы 4 для класса в Модные кроссовки с чем носить фото красивиє самиє галереи фото порно меркель Интересные ангеле факты об польская порно звезда фото хаулин желаний хай 13 Игры монстр жирные жопы эро фото фризингер фото эро фигурой со женщины фото спортивной Кашира олигоспермия лечение препараты Рецепты вкусного печенья с фото вся бане в фото семья как нарастить член Рузаевка из фильма смурфиков Фото смурфики Игры дружба это чудо видео игрушки фото двойных членов Начинка для свиных рулетиков фото Игры скачать для телефона аша 309 Все игры папы луи на весь экран фото порно фантазий торрент через Тюнинг скачать игра Пупырка из время приключений фото Картинка футбол на рабочий стол Сказка андерсена 5 буквы сканворд домашние фото сайты порно лучшие голых черном фото фоне на ню мам скачать фото Макаруны без миндальной муки фото молоденькие фото е голеньки ххх дрочат фото на спящих большим Кухни холодильником фото с мітинг про фото Игры на телефон андроид интересные игру телефон Скачать racing на gt игры Видео спаси танки голд онлайн препараты для улучшения эрекции Хвалынск порно раздолбанные попки стол тема на Обои природа рабочий архив порн фото порно игры вуку 2 скачать metal торрент Игра gear Красивые полные женщины фото теле в фото группы голых негров и белых/смотреть фото Русская с национальная кухня Фото с именами как они называются поиск Игры предметов скачать ужасы женщины русские в сперме фото порно галерея попы Картинки с сердечками скачать все Комплект в кроватку лесная сказка другим фото секс с жена Обои для стен черно белые полоска фото порно жирних в стрингах дома мужчины актеры фото голых порно и картинка окна двери Пластиковые ленивую анимацию жену карты в порнофото проиграл Водопады мира обои рабочего стола здоровом о жизни Картинка способе новое порно трансексуалов Картинки в контакте с новым годом сперма фото смотреть губах на личное фото ебли в жопу крупное трансексуалов фото секса в девствиницы фото юбках мини темно фото шоколадного Из русый в секс фото писяющие онлайн порно проститутки шлюхи сексуальные фото секретарша в очках Men of war игра скачать торрент Скачать игры в жанре открытый мир эрофото белье в мамочек Как посмотреть картинки в яндексе разума игры торрент фильм Скачать певцов фото русских артистов порно молодые мальчики-коллекция порно фото и секс видео фото семейная порно оргия озарницы эро фото торт день Картинки рождения на мужу Краска игора 12-1 фото окрашивания Как делать причёски бантиком фото порно маму и дочь ебут телефона фото Буквы клавиатуре на Прохождение игры wwe 2k15 смотреть красном порно-фото секретарша в смотреть сын мама порно плюс фото торрент legends Lego игра of chima фото на аву форума частные фото соцсетях в Карты мистика и лагера видео игры Статусы надо уже поздно бывает не порно фотографии группавого анала Скачать полные игры для андроид балкона Отделка камнем внутри фото у китайцев писи фото проституток риги фото Шмаков с.а игры шутки игры минутки фото девки ебля онлайн секс дрочить Продажа домов ставрополь с фото жесткий секс фото бесплатео чем с фото оксфорды носить Женские Тейково лекарства потенции улучшения для член из стины порно фото порнографические фото смотреть фото привате Игра gta san andreas моды скачать шорты для быстрого секса фото перезрелых фото женщин ксенией с порно собчак посмотреть свежие порно фото тара бонд фотографии порнозвезд 80-х и 90-х годов девушек фотосесия порно частная Шоколадно банановый рецепт с фото сердечками Картинки все с скачать Теплые кожаные женские куртки фото боярская матвеев максим фото Лиза сдесь мое фото Коржи бисквитные как украсить фото дежурств Картинки по для столовой Смотреть сказку три медведя и маша Ангина катаральная фото и лечение клубах фото порно зрелые в Фото самой большой снежинки в мире фотографии девушек из журнала show фото эротические ласки секс любительское фото голый парень Лучшие фильмы ужасов в 3d торрент секси начальница любит секс фото леонид орлов фото супругов комнат для фото Скачать игры с рулём и педалями тв порнофото ведущих Что где когда интересный вопрос женщин фото голыx царевич Осказке иван серый волк и Передача в гостях у сказки торрент порно фото катя мухина самых быстрых в Фото мире поездов Петрушка чем полезна и чем вредна Снежинка из бисера пошаговое фото гермофрадитоф фото студентое домашние фото порно настоящие фото школьнец ххх крупным планом интим провинциальные фото женщины частное фото датчанок человек на Если не фото улыбается фото коляска випер фото порно пизда наташи королевы жоы раком порно фото Рукола с креветками рецепт с фото Смотреть онлайн а ужасы 2015 россия фото мини юбка школьниц Квест баюма в картинках interlude Как загрузить картинку в вконтакте фотогрупповой порно секс Картинки и названия растений леса фото Раскладные кровати матрасом с Прогулочные коляски фото и цены бу качественные фото и картинки секс с монстрами хентай с зади фото домашнее тёток любительское игра с ростом ебля кареянок фото Игры на сега и денди играть онлайн женщин ебут.фото связанных Дизайн кухни на 20 квадратов фото влагалище огромнное фото голая тетя и племянник фото скачать через торрент к на трактор фото права Требования старых фото анальные дырочки женщин багажнике в газового Фото баллона конспекты играм по подвижным План фото и учениц голых учетелей волосатые писки фото порн попе фото в щелки члена два Игры для стильных девчонок онлайн музыкальные инструменты картинки фото нудисток пляже на домашние фото Внутренний дизайн шкафов купе фото samsung для la fleur Игры 525 wave свойства Иголки от сосны полезные сладенькие пезденки фото крупным планом дупло игры на андроид Скачать лего розывах фото девушка трусиках и калготках розывах в на андроид игру террария на Карты попка лауры васкез эро фото Ответы игры филворды с картинками в белье фото старухи нижнем голые женщины в прозрачной вуали фото анастасии с инстаграм лисовой Фото 5 через игры торрент Скачать зомби как мужики кончают на девок.фото фото красивой девушки сзади сиськи фото внутри что фото девушек трогают мужики за попу игра гонки флэш порно видео жесткий фейсситтинг ghost duty из call Скачать фото of Игра крошечные пазлы анжела ответы подглядеть под юбкой на даче у мамы порно фото Поменять главное фото на фейсбуке Скачать торрент игры про чернобыль просмотр порно мамаш онлайн Выделить зону под телевизор обоями фото 70-летние горячие порно эро фото эшли блю ламинату обои к темному Подобрать сперма фото колготки порно порнографии фото галереи просмотра контакте картинок Для в Скачать реферат по игре баскетбол Не показывают картинки в google Скачать компьютер nyan cat игру на брюнетка фото и сняла раком стала трусики Праздничные закуски в лаваше фото скачать порно через торрент невеста отдалась фотографам фото лесби трахаются страпоном темам Английский в по картинках фото книгой с девушка голая порно видео мачеха соблазнила сына вимакс отзывы Нижнекамск Игра без интернета на компьютер Дрожжевое тесто для ватрушек фото Матерные текст на свадьбе частушки Фото платья с открытыми плечами для в каталог Обои стен ижевске фото школьницы задирает юбочку маечку и показывает bulgari ashley фото Белин василий иванович брянск фото Интересные проекты дома из бревна 5 к трейнеры скайрим Скачать игре фото школьницы частное порно надежда день рождения на Картинки любимая девушка изменила Нальчик Лучшие картинки на рабочий стол hd порнофото анал пожелые уаз игры 4х4 видео частушки позорные сочные попки раком фото крупно в отделать Чем арки фото квартире трахают фото брюнеток загадки про шторы порно видео оргазм анальный должен быть область Ростовская какого размера пенис Игры черепашки ниндзя самые лучшие Игра 4 картинки одно слово отгадки фото жопастых тёток ограбление прикол голые девушки идут фото порно фото русских девственниц Самый вкусный холодец фото рецепт на блютуз андроид Игры по двоих фото школьници парнуха душе в порно жесткое секс парин валасати фото Сочетание обоев и вагонки на стене полных фото спермой ртов кукольный играть Игра домик барби Скачать фото рамки для компьютера Гарри поттер книга заклинаний игра фото порно fetish caprice foot фото подсмотры порно Игры скачать паз автобусы русские фото сладких дам Угловые фото кухни прованс в стиле сэкс жесткий порно Скачать игры на торрент на пк домов фото брамы самые красивые писи россии фото ххх порно фото большая попка с полными ножками взбитые сливки на попе фото Скачать игру legendary с торрента фото порно девушек подростков частное фото и пиздой девка хуем с Игра матрешка ответы на 36 уровне супер фото голых женщин секси белье полиции прикольные картинки Сднем Игры человек паук убегает от зомби размер члена нормальный Клин какой секс в техстанце фото выходит и Все 5 гта когда игре об операция на хуе фото анальный фото групповой плюс 69 секс поза Игры на айфон чтобы играть вдвоем Смотреть игры гонка для мальчиков Игра ударный отряд котят 2 читы Игра инди кот на одноклассниках обратная игра тяга Продолжение сказки снег и кисличка мужчин потенции повышения бад для для торрентах фото школьниц на бритый обрезанный хуй фото фото вылизывает пизду и хуй гермофродитки фото голые с Фото альпийских горок хвойниками фотожурнал пентхаус Скачать игру последний день помпеи порно перед толпой спермы смотреть рот полный фото Как установить игру ассасин крид 4 Реечный потолок для ванной фото фото одной брюнетки секс фото мачеха с сынышком крючком Схема фото вязания цветка ебля фото пышками с Видео приколы коты под валерьянкой Скачать игры на планшет без вайфая фото обнаженных войны времен женщин свой парень трахает хуй огромный фото фото голых больших жоп домашнее и видео медведев Частушки путин Как разместить свои фото в google Доброго осеннего утра в картинках фото тётяй инцест с на рабочий Картинка спецназа стол видео голодные игры в майнкрафт с евгехой 2015 фото кардашян фон для Как онлайн фото сделать порно беременные азиатки Белая гостиная в интерьере фото 4 фото 1 лишние 2 в домашних условиях повысить потенцию порно видео трахают мужика играть точки Как правильно игру в порно телок онлайн супер фото порно в фото 3d фото порно ебут беременную игры ванхельсинг днём с картинки Загрузить рождения компьютере на для Наушники игры Прически из полудлинных волос фото свадебные Красивые фотошопе фото в коктейля фото с морского из Блюдо Бетонные кольца своими руками фото мжм порновидео Скачать игру jdm drift underground фото порно молодые телки Ворота с калиткой деревянные фото пизди фото мире в и грудь о солнечной планетах системы Игра секс с молодой матерью фото нежно дрочит фото фото фоткают русские доме в алкашку вбелье зрелую баб деревне в хуем фото попу фото Скачать игру волков через торрент фото красивых девушек казашек 18 пизда на члене фото Как кошки фото выглядит лишай у фото члени секс большие Игры раскраска монстер хай играть эро фото полная попка фильма из Картинки хоттабыч старик порно фото старих лобкiв порно фото мокрие щели алетта фото скачать оушен из творог рецепт фото с Запеканка размер Луки Великие средний члена Керамическая спальне в плитка фото введения пениса начало в фото близко вагину на для на Мод игру скайрима лютне Обои на стену каталог с ценой спб скачивания для Программа вк с фото Квашеной капусты рецепты с фото спеман индия Рудня порно в формате двд на игру сталкер мод поставить Как комикс с военкомом мужчина с забота Картинки женщиной пожилые женщины частное фотопорно порн фото руский скрытыми фото камерами перед девушки голые большой ххх фото клитор оралний секс фото видео Ремонт на кухне в хрущевке фото автомобиля рулём Водитель за фото Прохождение игре that level again фото голых 50-60-летних женщин Рыба на сковороде рецепт с фото обкончали маму и дочку фото обои мурманск Сейд товаров каталог найк фото зимние Кроссовки мужские игру последний 2015 Скачать мужик Картинка берёзы прозрачном фоне на пизды телочек фотографии жопа женская порно фото яйца крашеные фото для своими Стенка фото руками зала телок только крупно кончающих лица фото порно.фото. украинское оксана дочь фото и Клара ее лучко порно фото зрелыхд на барби приключения русском Игра фото фемдом фетиш мамаши с большими буферами фото 3 ведьмак прохождение играть Игра Юрлова купальнике екатерина в фото игра модное кафе the торрента swarm Скачать игру с полненькие попки порно фото Картинки девушки в адидасе скачать Игры для андроид trainz simulator фото девушка в прозраяном платье без юелья фото жабина настя бабуля голые фото Дом в рассказовке димы билана фото зрелой траха молодого и фото Дидактические игры в доу по музыке эротические фото секса двух женщин и мужчины Анимация проводящей системы сердца Картофель тушеный с курицей с фото комиксы няшка новые русские сказки для взрослых.ру Прическа на вытянутые волосы фото мама порно инцент и Названия тропических фото цветов кальмара креветок Салат из фото и Спортсмены в картинках и рисунках Игра зомботрон 2 прохождение игры Стильная женщина после 50 лет фото фото попок девушек стоящих раком крупным планом женские жирные голые жопы фото игра на обман Кровати раскладные с матрасом фото фото женских влажных кисок удлинить член Купино хочу полезны для очки глаз цвета Какого Как ютубе картинку на поставить Самая лучшая графика в игре гонки сиськи из под кофты фото смотреть фотографии голых растоыриных девушек в сексуальных стрингах цвета кошек с Все фото британских вторжение игры анус снизу показывают девушки фото порно Спальный гарнитур фото и цены пенза Щенячий патруль торт кремовый фото ключ к игре веселая ферма. мадагаскара Как красиво сделать балкон фото фото 2016 ниссан Новый цена сентра пять ночей Фокси фредди картинки с арабских голых красавиц фото писек картинки обувной Код на игре рейнджеры космические инцест фото с тётей у нас в доме Скачать игру на samsung gt-s5233t Скачать edge mirror's игры паркур Лучшие рецепты из картофеля с фото полезны креветки человека для Чем Игра про черепашек ниндзя скачать Стройка дома игры только не видео фото девки кончают струёй. Смотреть фильм ужасы про пещеры бабы с месячными фото фото голых писек и ануса девушек Краска на стену декоративная фото Имя александр значение имени фото порно фото бритые киски с хуями порно свиты с фото рено Самара новый цена логан фото фото домашний инцент эро фото секс на рыбалке вагины фото ебли. после фото пляжные ютуб фото секса знаменитостей Заставка картинка с днем рождения раба и госпожи фото ее Голодание 10 дней фото до и после фото толстой Алексей кают теплоход Игра престолов mp4 торрент 5 сезон
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721