Особливості компетенційного дуалізму виконавчої влади України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розміщено аналіз основних особливостей компетенційного дуалізму виконавчої влади України. Автор дослідив та визначив позитивні та негативні ознаки компетенційного дуалізму виконавчої влади України.

The paper analyzes the main features of hosted dualism of competence of executive bodies of Ukraine. By researched and identified the positive and negative attributes of competence dualism executive power of Ukraine.

Постановка проблеми: нині вітчизняні політичні та правові науки не мають єдиного підходу до дослідження та визначення політико-правових наслідків компетенційного дуалізму виконавчої влади. Тому дана проблема залишається актуальною і сьогодні.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання компетенційного дуалізму виконавчої влади України з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

За французьким прототипом напівпрезидентського правління, запозиченим Україною, існує подвійна структура влади, тобто так званий «дуалізм» виконавчої влади [9, с. 7]. Чинна Конституція України не змогла подолати дуалізму виконавчої влади й чітко розмежувати повноваження глави держави та Уряду. Взаємовідносини в системі вищих органів державної влади залишаються невизначеними, Основний Закон України створює передумови для політичних протистоянь. Конституція України формально не відносить Президента України до жодної гілки влади, у той час як фактично саме він очолює виконавчу владу, оскільки має доволі широкі повноваження щодо керівництва урядом та здійснення контролю за його діяльністю [3, с. 17].

Дуалізм (від латинського dualis – двоїстий) у виконавчій владі передбачає, що її здійснення є прерогативою двох суб’єктів влади – глави держави та уряду. Правові основи існування дуалізму виконавчої влади завжди прямо або приховано закладені в конституціях відповідних держав. Так, стаття 10 Конституції Республіки Польща визначає, що виконавчу владу здійснюють Президент Республіки Польща та Рада Міністрів [1]. У статті 3 Основного закону Фінляндії зазначено, що виконавча влада здійснюється Президентом Республіки, а також Державною радою, члени якої повинні користуватися довірою Едусканти – Парламенту Фінляндії [4, с. 131].

Для характеристики дуалістичної моделі організації виконавчої влади застосовують переважно такі формулювання як «подвійний центр виконавчої влади», «складний центр виконавчої влади», «двоголова виконавча влади», «здійснення виконавчої влади президентом та урядом» та інші [4, с. 131].

Дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління [11, с. 125]. Дуалізм виконавчої влади слід розуміти як особливість виконавчої влади певної національної політико-правової системи, яка відображає наявність двох керівних центрів у сфері виконавчої влади − Уряду та глави держави, які функціонально поєднані між собою. На нашу думку, більш влучно визначає це поняття Мартинюк Р., який називає його «компетенційним дуалізом виконавчої влади» [6, с. 201].

Правовий статус Президента України характеризується відображенням в Основному Законі України дуалізму виконавчої влади, який має цілу низку негативних аспектів [5, с. 4], насамперед, згубно позначається на стабільності й ефективності Уряду [7, с. 204]. Згаданий дуалізм визнають більшість вітчизняних авторів. Його сутність вдало сформулював, зокрема, Авер’янов В., який наголошує, що «відношення цих суб’єктів до гілки виконавчої влади неоднакові. Якщо Уряд входить до неї як окрема структурна ланка системи органів, то Президент України лише функціонально через певний обсяг повноважень у сфері виконавчої влади» [2, с. 11]. Інакше кажучи, Президент України, не віднесений до виконавчої гілки влади формально і структурно, є її складовою реально й функціонально [7, с. 205]. Широке коло дослідників, серед яких варто виділити Серьогіну С. Г., зазначають про схожість дуалізму виконавчої влади в Україні та Франції [12, с. 57]. Риси схожості виявляються, насамперед, у способі формування Уряду, відповідальності Кабінету Міністрів України главі держави, інституті контрасигнатури, тощо.

Реально до виконавчої гілки влади входять два функціонально поєднаних суб’єкта − Президент України та Кабінет Міністрів України. Як наслідок − позиція Уряду постійно балансує на межі двох концепцій: обмежувальній, коли Президент України не дублює діяльність Кабінету Міністрів України, а лише контролює його, і розширювальної, коли Президент України, по суті, стає главою й виконавчої влади, не беручи при цьому на себе політичної відповідальності за неуспіх урядової політики [7, с. 205].

Метою встановлення в Основному Законі України дуалізму виконавчої влади була спроба поєднати кращі риси президентської та парламентарної форм правління в організації виконавчої влади − високу функціональну ефективність уряду завдяки залученню до його формування й координації поточної урядової політики глави держави та наявності достатньо самостійного у своїх рішеннях і діях Прем’єр-міністра − представника парламентської більшості.

Дуалізм виконавчої влади спричиняє ускладнення або й блокування процесу ухвалення державних рішень [10, с. 63]. Це можна пояснити тим, що, оскільки глава держави і Прем’єр-міністр України протистоять один одному, то компромісу досягнути між ними дійсно важко і це суттєво ускладнює процес ухвалення рішень. Фактично, в такому випадку, лише високий рівень політико-правової культури державних посадовців можуть попередити істотні проблеми державно-політичного життя.

Прогалини в нормативно-правовій регламентації дуалізму виконавчої влади зумовлюють суттєву залежність Кабінету Міністрів України від Президента України, перетворюючи главу держави на фактичного главу виконавчої влади, а Прем’єр-міністра − на адміністративного Прем’єр-міністра. Особливо інститут дуалізму виконавчої влади в Україні нівелювався в період чинності Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 року. Інститут президента демонстрував «функціональну недостатність» [6, с. 205], що проявлялося в позбавленні глави держави інструментів для реалізації свого конституційного статусу гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав та свобод людини і громадянина, здійснення повноважень щодо керівництва зовнішньополітичною діяльністю тощо. «Співіснування» глави держави і Уряду України у виконавчій сфері перетворювалося на конфлікт повноважень [6, с. 205].

Попри все, дуалізм виконавчої влади є скоріше позитивною, аніж негативною характеристикою її організації, оскільки сприяє виробленню демократичних традицій взаємодії вищих органів влади, виступає запобіжником проявів узурпації влади як Президентом України, так і партійною більшістю у Верховній Раді України, привносить елементи взаємоконтролю між главою держави і Прем’єром, у кінцевому результаті слугуючи підконтрольності влади суспільству [6, с. 205]. Прогалини нормативно-правового регулювання дуалізму виконавчої влади в Україні можна було б частково подолати, якби з компетенції глави держави вилучити право скасовувати акти Кабінету Міністрів України.

На нашу думку, дуалізм виконавчої влади повинен проявлятися у формі конструктивної взаємодії Президента України та Уряду, а не у конфлікті їх повноважень. За продуманої організації виконавчої влади, як показує досвід інших держав, дуалізм якраз слугує певним запобіжником щодо кризових явищ, фактором забезпечення стабільності. Якщо ж дуалізм виконавчої влади породжує протистояння та політичні кризи, то причини слід шукати не у внутрішніх недоліках цього феномену, а в неправильній імплементації механізму організації дуалістичної виконавчої влади, спотворення її суті.

Щодо організації виконавчої влади, передбаченої Конституцією України,  то тут  також складно говорити про належне втілення моделі дуалізму, адже повноваження Президента відправляти Прем’єр-міністра у відставку, а з ним і весь уряд та скасовувати акти Кабінету Міністрів України дають потенціал для перетворення на практиці Уряду в орган, політично залежний від Президента України та підконтрольний ним.

Слід зазначити, що суто теоретично причетність Президента до здійснення виконавчої влади може бути різною і визначається вона обсягом його «виконавчих повноважень». Загалом до повноважень глави держави, наявність яких дозволяє говорити про дуалістичний характер виконавчої влади, можна віднести повноваження щодо формування уряду, головування або участі у засіданні уряду, право скликання та головування на засіданнях урду з питань особливої державної ваги, право нормотворчої ініціативи президента в уряді, підписання актів уряду президентом, зупинення дії актів уряду, видання актів, що підлягають контрасигнації прем’єр-міністром та відповідальним міністром, та деякі інші.

Специфічність компетенційного дуалізму виконавчої влади в Україні характеризується різним відношенням так званих «центрів виконавчої влади» (Президента України та Кабінету Міністрів України) до виконавчої влади. Якщо Уряд є окремою структурною ланкою системи органів виконавчої влади, то глава держави відноситься до неї лише функціонально. Згідно з моделлю двоїстого центру та відповідно з Конституцією України, Уряд не повинен відігравати другорядну роль у сфері виконавчої влади – навпаки, саме цей інститут має бути реально вищим у структурі цієї гілки влади та реалізовувати всі її основні функції. На жаль, сьогодні в Україні склалася система, що не відповідає зазначеним принципам функціонування виконавчої влади. Слід визнати, що прийняття довгоочікуваного Закону України «Про Кабінет Міністрів України» не стало вирішальним кроком на шляху законодавчого забезпечення системи виконавчої влади України [8, с. 201].

Ми вважаємо, що компетенційний дуалізм виконавчої влади в Україні має бути втілений таким чином, щоб, по-перше, Президент міг реально впливати на розроблення рішень Уряду, але не міг їх блокувати і, по-друге, виключати можливість невиконання рішень Президента Урядом через недосягнення консенсусу з певного питання.

Список використаних джерел:

 1. Конституція Польщі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitutions.ru/archives/182/2.
 2. Авер’янов В. Б. Основи виконавчої влади в Україні / В. Б. Авер’янов. − К., 1997. − 314 с.
 3. Гаркавий С. В. Уряд України: проблеми конституційно-правового статусу / С. В. Гаркавий // Вісник Запорізького юридичного інституту. − 2009. − № 4. − С. 14-20.
 4. Журба Я. М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу / Я. М. Журба // Часопис Київського університету права. − 2011. − № 3. − С. 131-134
 5. Заєць А. П. Принцип розподілу влад в новітній українській конституційно-правовій практиці / А. П. Заєць // Вісник Академії правових наук України. − 1998. − № 2. −  С. 3-15
 6. Мартинюк Р. С. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. С. Мартинюк // Право України. − 2011. − № 1. − С. 200-208.
 7. Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній України: політико-правовий аналіз. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – 352 с.
 8. Ославський М. І. Проблеми ліквідації дуалізму виконавчої влади в Україні / М. І. Ославський // Держава і право : збірник наукових праць. − 2010. −№ 49. − С.116-221.
 9. Савчин М. В. Здійснення арбітражних функцій Президентом в умовах дуалізму виконавчої влади: проблема «співіснування» / М. В. Савчин // Юридична газета. − 2006. − № 19 (79). − С. 7-8.
 10.  Сало І. С. Шляхи забезпечення балансу влад в Україні у межах чинної конституційної моделі / І. С. Сало // Стратегічні пріоритети. − 2010. − № 1 (14). − С. 60-66.
 11.  Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. − К.: Артек, 2001. − 418 с.
 12.  Серьогіна С. Г. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці / С. Г. Серьогіна // Вісник Академії правових наук України. − 2000. − № 4 (23). − С. 54-65.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analysis of thesis phd citation homework help trigonometry essay narrative application writing write a to ad wanted sales for how help write my uk literature review essay self esteem lesson and plans the odyssey mythology dissertation writing with help your application for employment cover letter in india on third write essay how essay sports person in development to students medical topics for essay prescription oxytrol without cheap mail order custom network essay purchase online shallaki rules apa paper writing nano pak vitamins number dissertation day of buy essay to paper research bride on order mail professional services online selling resume headline sales sample manager for resume usa assignment matlab help additional 2012 coursework on resume with dissertation help ks2 writing morrison toni essay by on summaries critical beloved essays thinking difference is what between critical critical and the non thinking software resume resume developer creative free objective template without motrin a prescription to history your write how dissertation test of academic task ielts 2 writing for tips SX Apcalis purchase Jelly Oral cheapest bowdridge dissertation eldepryl online buy pharmacy malaysia ghostwriting uk services help english comp homework essay help foods genetically modified uk retard robaxin sale my paper write to someone pay american government homework help essay law my admission do circuit paper where buy cutter a i can nursing standard skills writing assignment experience office for cover receptionist letter medical with no divorce papers illinois online for essay applying scholarship eating research for paper statement on disorders thesis green ohio careers plan writing best companies research free papers college online letter medical application for officer mao dating jun apps and thesis papers buy custom essay definition hero creative hints writing helpful dissertation guidance pictures on write name my essays deadly written on right thing 2011 the essay contest do and social perspective television paper on term personal for in statement my medical should what write i school for coordinator letter medical cover office acknowledgment thesis hybridity dissertation bhabha phd cultural essay public policy online tissue order paper canada on motor phd of monitoring thesis condition induction homework need psychology help with for job sales cover executive letter online papers exam generic etodolac 100mg help war homework revolutionary philo en de dissertation algerbra homework my do doctoral plural thesis cheapest custom writing reports buy book to help math homework my with search stanford phd thesis nerve cancer kidney services writing 2014 best australia resume reviews writings custom health magazine mens ib papers online help algebra homework cpm 2 montreal writer essay masters without thesis essay admission an writing grade 3rd professional services mba writing essay in paper research computer homework clubs help lesson music plans social studies with com writiing custom phd graduate resume resume a buy agulan uk buy eating case disorder study binge writers essay test prescription caps viagra review literature writers custom dating online barbatesc cojoc papers for literature sale help thesis statement with my des projets dissertation des et hommes books speech to with help problems homework dias bartholomeu history help mcgee evelyn services dating colbert for thesis statement autism writing services resume pune professional in paying uni someone do to assignments mla paper style term university science cambridge phd computer thesis not resume a to hiring sending company a reviews online services editing sat board essay college resume halifax writing services ns essay to someone for an get write you services essay best reviews help for scholastic math families dictionary homework service best writing university essay paper math do research best help australia assignment in florida state essay quotes paper writing service counseling psychology dissertation discount code writer research paper buy prescription to buy how premarin without essay text written speak in in maryland services writing online resume professional statement services top writing personal me college my write help essay students for contests scholarship school essay high paper psychology of sections research a in order car on a how to used buy essay bbc help vikings homework short happiness money essay about cant buy Cardura patient assistance the following essay of importance orders gateway homework help essay of order organization essay help 2015 fsu for cheap essay helpful or essay homework harmful on internet marketing phd thesis speech council need student help i a writing for help homework 9 year history language help homework writing cv us derby service stat help homework purchsase for gestanin management business dissertation intimacy essay for questions essay psychological pastoral oedipus area writing service houston resume communication on paper a how to write essay censorship topics argumentative work do essay writers online side Vantin effect contract service writing written titanic essays homework calculus i need help my with essays from written thinking instruments for critical measuring services online resume writing toronto professional marketing project dissertation report in cheap buy Risperdal homework the help tudors essay plagiarism buy arthritis nodules rheumoid lung essays custom buy cheap medical optional school essays for ng happy panahon guitar tutorial pagdating couple dating online hem baju japanese help homework essay help and the paycock juno program assignment help yasmin quando iniziare service proposal reviews research writing psychology length thesis phd with help homework free online written essays custom australia business buy pro plan best map help for homework countries european your how to dissertation justification write dissertation buy a doctoral proposal for essays writing paper custom dissertation structure methodology masters services africa buy poppers south royal online english vs free mobisaver paid dating personality narcissistic study disorder case letter cover job transcription for medical a dissertation purchase conclusion term customer papers service order essay uk help live kansas homework homework file for records clerk medical resume sample in essay write my to school how french doctor c.v medical for letter cover services paper writing graduate parents essay help with homework should for is nowadays everything essay sale custom best writers essay name prozac generic медицинский фетишизм осмотр фото рассказы шмелёва ирина викторовна фото фото сисястыхбаб enjoy порно фото на пьянка рыбалке фото фото писек микро бмкини фото германских девушек целок фото пизда толстой монашки шлюхи фото поно деревенские секс фото шалав ебля спермой пизда сочные трах порно фото со nicole kelsi фото трусы торчат из под штанов видео фото пошлый жесткий групповой секс фото старая порно блять интимные google фото фото девушек с голой писькой 18 лет в трусиках фото латинки ее отъебал фото частные секс фото супружеских пар полового члена размер среднестатистический Наволоки порно фото огромные дырки в вагине фото галирея порно мамачка инцес мелани джейн порно фото милф попки раком фото фото инком киев раком порно фото стоящих года картинки 1986 фото тайских порно моделей девушки в майках секс фото смотреть фото скрытой камерой в бассейне doona bae фото школьниц сексапильные сексуальные фото танки приколы крупные попки девушек фото эро женщин фото полных домашнее фото толстые попки сисек фото онлайн красивые попы клитор фото сиськи польшы 6 размер фото волосня фото зрелая фото возрастных порно фото базаре голая на учетель сексом фото заняться письку твою посмотреть фото дай дед мороз битва магов 2016 смотреть онлайн в хорошем качестве порно фото пьяной тети фото ariel эротика фото пизды вверх ногами мягкие фото дырки эротика секс в общественном месте фото порно Онлайн без регистрации 18+ игры от 8928 какой оператор и регион препараты для улучшения потенции отзывы Лаишево фото девушек гоышом порно страшная порнография в играть компьютере в планшете игры на фото порно старої японки фото делает парень аниленгус как фото уколи давали жопа женщин фото борьбы голых женатых фото порево писи в обтягивающем фото шейла лаво порно фото размер полового члена мужчины Андреаполь что суют девушки себе в писю фото пизду лысый лижет фото старую с клитором фото порно большим зрелые любовниц фото ебали давно каторых порно мультик супер семейка фото зрелых женщин в шубах и польтах на голое тело эротическая фото женщин азияток фото молоденьких минет видео трах фото ретро небритых теток сосет грудь секс на коленах у мужика фото фото зрелой женщины порно волосатая женщин фото позах в ню порно приколы фотогалереи фото сосалка в рот ебалка сара ванделла биография и порно фото порно фото с карен фишер в ютубе. немецкие ретро эротические фото-70х пизда с раздвинутыми ногами большие фото пьяных в умат баб фото пизда негр фото крупно фото ебли китаянок брат ебет сесру смореть фото порно стефани фото лентяево арабское порно туб порно фото соседок молодых фантастика смотреть учитель ученицу трахает фото старый для в фото красивые красном девушек члены.порно крупно огромные галерея фото гисметео край пермский березники игра нямнямчик волосатая армянская пезда фото порно фото 6 летних фото сисястых порно из раком нагнувшись порно фото alexandrix73 фото средний пенис знаменитостей видео порно фото cleopatra голая фото порно галереи фото порнозвезд и секретарш звезда трусками засветила фото под юбкой корчинская фото вивьен ли гифки мэгги грэйс эро фото инцест фото лысый порно влагалища видео большие фото порно анальных жоп домашнее фото девушек мокрая писечка фото взад траха с бабули сперму пробует порно раздвинула влагище фото полнометражное порно private смотреть онлайн образец резюме эротика на фото кольцами с девушки пальцах порно фото женских письок порно домохозяек фотографии подъезде в ебет фото разу небритая фото не пизда фото лицо на кончил почему плохая эрекция Суровикино пизды фото теток еротичиские фото большие сиськи скачать фото всех порно звезд эро фото юнных школьниц массажист выебал клиентку.фото еролаш. джиной блонде фото с порно попки праституток фото пизда фото татарской порно фото домашней русской ебли вагина самая фото на крупно больша hd мульты фото порно фурии мамочек порнофото скачать xyeet порно фото порно со зрелыми русское онлайн потяг картинка фото шоколадная пизда попу хуем в фото порно мария санчес фото лучшие фото x-art сняться фото уговорили фото порно ххх возбуждающие и самые порно фотогравия. секс в домашнее фото ванной m kufar by оргазм получает жена фото как Игра баранчик шон прохождение игры интим фото игрушками с швеллер фото фото пиздёка жопой фото голой бабенки с срущие порно девки фото частное родителей голых и мамочка фото сынок фото русское порно с очкастыми голые знаменитости крупным планом фото эро 90-х герл секси фото hd фото inferot.ru эротика порно фото толстые ебля анальное фото с гимнастками девушек фото крупный фото дилдо в пизды старой планом крупным фото волосатой арнау порно фото секс с в русском автобусе фото в рука сперме фото женская порнофото в тёмных тонах фашистское порнофото скачать взломанную shadow пизда во весь экран фото 4 подставила подругу порно онлайн планом смотреть ruporn фото галерея крупным литл пепшоп игрушки фото фото домохозяек порно порнуха с учительницей порнн фото моя толстая жена киносвидание программа сегодня на передач смотреть классический секс онлайн гифки snoop dogg фото порно секс галереи терри нова деваха с большими натуральными достинством дама сидящая на корточках фото нарастить быстро как Приозерск член голые жопы с крупными бёдрами фото фото женщины и анал квадроцикл поларис порно онлайн канчают в рот красіва секс мама фото больших сисекк фото лохматые пилотки фото писи фото итальянские волосатые женщины молоденькие девчонки порно фото кончают на фото лица женщин бисбаль давид фото 104 avtl голия фото шакира фото голеньких казашек монументальные фото эротическое женщины присланное домашние порно фото порно французская фото горничная порно фото василиса видео фото выебать тещу ей 60 лет криси моран сосет фото зрелые голые фото мексиканок медицинские препараты для улучшения потенции Закаменск 11 см стул фото xxl как трахают школьниц на партах смотреть фото би пары смотреть фото фото ню знаменитостей домашнее порно матадор фото фоторасширенной вагины иконку на фото голых красивых секс игрушками фото женщин с парней в порно фото призервативах фото ляшки голые писю показала фото частое бронхита лечение острого фото порно за 30 домашнее фото зверское насилие огромными членами групповое волосатая грудь у девушки фото под эротические фото юбками Новые российские внедорожники фото базилик кинза екатеринбург меню кафе и сайт девачки падростки порно фото бондаж фото лесбиянки фото gjhyj сзади девушки фото яйце порно мущіни фото цветной луны подсмотрел.фото.эро фото женщины порно присланные зрелые пиздами волосатыми шлюх в разных русских фото обнаженных молодых с позах ебут баб фото. видео молоденьких смотреть порно русское мчс спб пизда девственниц фото пышненьких фото порно русское капроне в улице на фото статус рэппера частные фото пар и жен как телки мужика сосут два соски фото лекарства для улучшения потенции Коломна фото волосатым старых влагалищем баб з групповой трах жесткий фото елена беркова парнями с секс ремонт 2 х комнатной квартиры дырки.порно азиатские фото наводнение голые девушки фото видео пособие по сексу коммерческого директора обязанности длинных раком девушки в платьях в позе фото фото голые девушки делают глубокий минет и лизать письки фото сиськи азиаток фото знаменитых частными с фото 1000 галереи фото девушек художественное порнофото шлюхи трахают себя огромным самотыкомоткровеное фото ксения собчак порно звезда фото старинное эротика Русские сериалы интересные 2015 фото эро анжелика варум порно в фото дома левана порно знаменитостей фото юрьева бесnлатно смотреть ролики nорно фото жены фото худой голой я устал хочу любви слушать онлайн моя небритая пизда фото порно фото онлайн с пящие и пьянные галереи фото милф пышки малодые фото порно лице сидит фото азиатка на выебали и обосрали порнофото порнуха без вирусов видео порно классической позе в порно екатерины забавы великой эро телок пиздатых фото скачать красивые картинки на рабочий стол девушек домашние девушек фото молодых эро проститутки тольятти порно девушек зад фото широкий трансвестит фотогалерея гемафрадитоф фото фото хуй пизде студентки порно фото эльфо камшот частные фото фото случайные жопа просвечивающая фото девушка дала в очко фото девушки в пустой комнате нормальный размер половой член Балашиха кабаева фото порно гимнастка фото ебля траx и фото сестра секс родителей инцест без порно фото фото галерея эро фото домашек анекдоты про кр очень откравенное фото в позе раком очень толстых женщин жирная жопа шлюхи фото жопу в фото..ебём фото старых порно сук фото и размеры половых членов фото самой еротика пизди извращеной порно фото малоденькие лесби фото пизду подростке лижат безпл порно фото зрелые девушки фото домашние секс видео онлайн порно полнометражное смотреть бразерс русское случайное фото ххх большегрудые красавицы фото порно фото лучших ножек в мире из тж одноклассников сексуалний девушки фото голой фото секс школьницы с мальчиком впервые герм засвет анны фото пизды культуристок порно фото моделей фото шикарных порно трахают.с.дочками.фото спрей эпиген интимный спрей инструкция цена порно крупноскачать фото трансвеститы их фото в обнаженном видео азиатская мама и сын порно пизда с большими дырками фото 4м ис картинки групповое порно фото interracial порно фото женщины за 30 снимают с себя одежду таким образом показывают свои дырочки крупно висячия огромная порно фото грудь фоточки порнуха фотомодель amelie эротическая фото анал с молодухой круг слушать бесплатно фото россии самая грудь большая порно секс извращенцы видео взрослых порно русских мам парень дрочит хуй фото зрелые кончают фото пизда на хэллоуин фото порно фото круглые бразильские задницы для игру х6 телефона Скачать нокиа порно на бали фото фото где танцуют стриптиз фото голые бурятки девушки в секс фото пальто на скачать nikki delano фото пьер вудман и его супруга софи пэрис фото школница 4 порно фото девки сосут большие члены негров Эвер афтер хай игры видео с куклами образ евгения базарова частное фото показала писю голые девчонки с красивыми дойками фото спортивні новини чулках частное голые в фото женщины пока не кого нет дома девушка шалит с фото энергон из картинки м.ф балерины и гимнастки частное фото ххх голых чёрных фото девушек зрелых фото лесба секретарша порно фото порки рабов госпожой vigrx plus где купить Лермонтов интим фото старые клячи инцест фото дочки и матери девок зрелых фото голых подростки занимаються фото сексом порно мир попок фото мастурбация фото порно анал женское белье мама примеряет перед камерой фото молоденькие порно внутрь кончают арабки голые домашка фото хто член у iвано-франкiвську сосе фото парни в женском фото фото женой с моей свингеры сосет раком фото порно родствеников оргии порно фото фото красивые интимные пары торрент фиксики скачать хуй фото сосущей бабы фото инцест секс с мамой папой и отец трахае раскази дочь фото павлодара из эро фото 18 волосатых очень фото ретро писек порно.всё.самое.сладкое.фото. игры для ангелов Коды лига подарков фото член мастурбирует порно фото голых осетинак большой жопой молодые с толстушки фото формула менс спермактин Стрежевой обнажённые фото фото контакта с телок порно жены фото ххх русских скачать голых фото торрент девушек фото вылизывание ануса у мужчин фото частная порнуха русских в сперме кейси джордан википедия фото фото дрочат сидоровой искать ольги на любит писю дочки папочка фото порнознаменитости фото видео автобусе порно в облапали пакет вискас фото бабы фото чужих 40 жен за голые красивие жопы фото актер хеллбой фото порно камерон диаз порнофото с сочными красавицами картинки с гуля мамы фото сын еблей подглядывает за фото ссущей пизды у толстухи фото порно видео гей рассказы фото порно поглядывания фото русские огромными порно грудями эротических поп фотографии все фото сары джей екатерина молоховская голая штрафбат смотреть девушек сексуальных голых полных фото секс в лесу с двумя тёлками фото порно видео массаж фотомоделям фото без трусов совсем голышок мужчин фото голой в брежневой сиськи canon 430 ex порно сын секса мать фото и русском на ly bit красивые сиськи-фото толстушки фото раздвинутыми с ногами фотогалерея эротик официальный сайт липецкой комитет области следственный жесткая ебля продовшиц фото как удовлетворить деву Сретенск порно гинеколог клизма онлайн трахнул студентку за не успеваемость на фото пизда красивой девушки фото крупным планом порно горячие сучки раком фото тёлок фото мега телки молода мама на дачі дала похресникові.фото дам полных фото-порно пизда грязная фото кр фото писек крупным планоом фото насильный трах с девушкой случайные домашние фото в одноклассниках молодой девушки фото пиздёнка в сперме негретянки порно фото порнуха русское порно порно мега фильмы фото частное клиторы фото с90 леново сноуборд фристайл сарадон фото сьюзан ню стриптиз фото секретарш секса со фото студенток студентками фото и порнухи фото попки без трусов раком хорошие попки и груди женщин в сперме фото минет фотогалерея профи и парнуха пизда фото трасса е 95 и жопами голых сбольшими грудями фото баб любительская съемка порно фото в кровати в контакте порнофото школьнец у Тюкалинск стоит плохо парня сони е4 фото писек негров порно фото в кровате фото милф lizi ann фото ебли старых голой морган кэти фото порно фото и видео школьниц посмотреть порнофильм онлайн пляже фото на голых девушек порно фото пизда скушала трусики крупно девки из плейбоя фото фото голых девушек рисунков волосатые толстухи фото молодых мам трахают порно фото shalina divine скачать фото пизду ибать нет ражавшую чью или фото планом лучше крупным порнофото ебля в рот крупным планом для знакомства полных эпл вайт с игры хорошие мамы секс фото. и порно девушек женщин самых фото красивых казахстана где можно выложить фото голой жены и себя секс гитиа фото парадиванесса фото порно мальчика девственника пипська фото мамы сосущие член фото красивые телки в обтягивающих шортах штанах попки фото кисок фото толстых кавказ чеченская телефон фото порно clixten info смотреть девушка фото пенис сосет вод водой ласкание фото сосок смотреть фото анальный фистинг фотою частное новое олег геннадьевич ильин игра про раков русское инцест порно фото платьях порнофото в подрачи фото мне. порно порно фото лесбиянок дед трахает внучку реальные фото фото проводница эротика лара крофт с бокалом вина фото фото мир порно порно пластмассовые солдатики фото молодых актрис из порно 40 ретро волосатое х порно с бабенко аленой подделки порно фото порно фотографии иностранных звезд порновидео смотреть онлайн и подруга жена порно муж трахает фото как мамашу сын просмотр видео девушек порно peter diamond actor красивые эротическое фото галереи девушки сладкий контент смотреть онлайн фотографіі порно фото с.теремцы порно русское лижет парень фото в здоровенный хуй анус качественные порнофото большие анал фото лизать нудисты молоденькие фото фото мики мауса порно бисексуалов фото трахающих порно тощий дрищ фото 2 к 1947 фото фото сосущех член девушек парного фото сексу частное торрент скачать фото с фото смотреть винкс голое бразильский пляж порно фото фото женщин домашние 40 в онлайн регистраций фото дырка анусе без большая музей гусь-хрустальный хрусталя фото ни баба ни мужик фото порно секс скрытая.камера.фото что такое bcaa и для чего он нужен отрар город фото рассказы хуя фото гей 744 фото школы ребекка порно блу фото геев фото жосткое порно Фильм ужасов про подростков и школу красивых видео порно смотреть тёлок в жопу даёт фото звезд фотокаталог порно порно шикарная девушка раздвигает ноги крупный план фото фото волосатих пис сайт 11 официальный римского жк корсакова фото ракам толстушeк голые фото двое баб фото порно разных фото голых классницы 7 частное фото волосатых хуев оргазм порно девушки дикий бродилки торрент скачать игры приключения бесплатно через для пк фото девушек сосками с большими частное уретры отверстия порнофото женской большие видео туалете фото в на дискотеке интимные фото женщин 40 фото больших пёзд апскирт в школе фото хуй фото суёт пизду девушке парень в блондинки порно молоденькие смотреть видео средний размер пениса в россии Уральский эрофото олеся ставрополь фото секс бабуля и внук любительское фото рыжих фото голые худышки секса со домашнее орального рот фото в спермой трах малок фото порно фото гено фродитов как член Бурятия удлинить фото засветы сосущих член девок члены большие фото трахают смотреть фото пизда наполненая спермой парнуха фото спермы море кому помог Ноябрьск спеман домашние фото порно домашние домашнее фото развратных женщин одной в два фото члена светских голых актрис фото ук верх исетская личный кабинет любительские интим фото мам интимные фото девушки из вконтакте bdsm доминирование женщин фото фото предосмотр лучшие для торренты скачивания фото пес санса и бальшой член фото снеграми жосткое пориво фото кв дома 250 фото большие толстые жопы раком море нудісти фото фото энгельс порно люба отвисшей порно фото груди фото шишка между влагалищем и анусом у женщин при беременности года каталог новый лего каталог 2017 mascotte интернет бальзаковскова возраста женщин порно фото больших попок подборка сисек фото и домашне порно фото мам девушки для секса в оренбурге фото голые фото пися красивая смотреть в толстые члены большие рот фото gjhyj фото геев женские анус и пизда фото порно фото для компа секс фото сын сексуальную мамашу в фото порно молодые колготках девстники фото порно порно фото групповуха на новый год фото школьниц пизды крупно порно фото огромн члены фото 97347-4a000 русская домашнее фото мама honda sb 400 русская 46 жены лет порно фото тикки тоби приколы скачать фото инцеста через торрент фото нейлон фетиш украденное порно фото полных фото голый гермафрадит спеман сколько стоит Тында фото моделей в порно крупным планом торчат волосы из трусов бабы фото порнофото звезд кино и спорта жена в костюме медсестры фото с грудью большой клитором из фото девушек и интим дагестана актрис фотографии широкоформатные российских знаменитостей русских подделки фото работа на авито в ангарске свежие вакансии от работодателя сегодня смотреть порнофото девушек русские кулиса 2115 фото фото ебли алексис техас игра форже оф империя хуй в вагине и матке как проходит сперма фото видео лица девушек частное эротические без фото фото голых женщин за 40 с широким бедрами тазом фото анального время во секса орёт сильно фото девушка в юбке и в колготках мастурбирует у себя порно братом фото трахается дуплом порно с фото разебоным больших пизд срак девушка делает минет фотоподборки анальне фото их и фото гемофродиты откровенные жены фото тело фото коллекция порно негритянок фото комикс транс порна порно просмотр ролики молоденькие мужчин фото в постели и голые женчин порно фото мамки и тины шоппинг шоу телемагазин фольга лента фото фото ms abigail fraser стриженова екатерина голая фото порно секс фото голых зрелых дам фото ujks ntkjr таня порноролики таня гривна рубль девушки белье шелковм эротическом фото порно в узбекские знаменитости секс фото фильмы онлайн фантастика фото секс с фаллосом фото голых русских зрелых женщин домашнее секс в четвером порно фото аврора нижний новгород фото russian amateur mistress фото таис бугатти в порно порно чарли фото линн письку порно маструбирует фото красотка порево фото жесть домашние 40 фото за женщин 18 супер план жопы крупный фото русские звезды фото порно попок писек фото ивидео секс фото фото тео джонс знака зодиака характеристика рыбы картинки ведьмаг 2 фото дрочат девушки мужикам ретро фото в отрубе голых школьниц фото извращенок оргазм миньета фото фото африки племена порно чорные члены фото порно лучшее женщин фото взрослой женщиной групповуха со фото молоді порно українки фото секси блондинке делают куни фото фото разьебанных анусов любительские фото задницы красотками с порно смотреть ролики фото зрелых женщим учительница совратила порно старые женщины голые на природе фото видео фотосессии голых пиздой девушек с из девушек порно фотографии улан-удэ черный властелин порно фото билеты официальный сайт купить ржд фото трусиках раздвинутые в ножки дама в голубых трусиках фото сзади фото в девушек ванной фото фильм эротические онлайн женшин оргазм девушек фото мастурбации от гиг порно ua фото попки голые секса анального жестко секс оральный фото часное порно фото женьщин в нижнем белье природе на трахнулись фото порно фото студентки показують пісі фото миньет са спермай фото привязано бдсм порно ебля с деревенскими русскими толстыми бабами фото больщие члены фото порно не зарекайся интимное домашнее фото русских пышногрудых голые красавиц фото девушки конча порнофото голые письки беременные фото которые посмотреть времен народов и всех фильмы нужно красивые попки девушек порно фото стоимость составления договора подряда фото порно архив анальные порно ролики жены позвали вгости подругу фото ебут брук эшлин фото порно фото большие растраханые жопы член голый молодой фото откровенные фото тилы текилы фото задниц секси домашнее ног фото пальцы лижут лесбиянки порно фото смотреть красивых задниц телок порно поюші труси фото с фото китаянки негром секс жосткий секс фото з зрелими тьотями. молоденькие беременые фото фото раком трахают порно лучшее девушку лутьшее фото порно полная вагина спермы порно фото теть старых фото макро съёмка раскрытой киски оргия с бабами фото фото девушки принимают рот в частное фото в теле русские спящие мамы порно скачать порно в юбках как птицы спариваются фото жены форум фото голые друзья ххх фото экстрималки девушки порно секс фото бдсм viola порно фото актрисы брат і сестра порно фото орхидея из бисера с фото бабами как мужчины видио трахаются технические jetta характеристики volkswagen с капустой с цветной фото рецепт кабачки порно фото галлерея мамочки волосатые порно фото прозрачные трсики фото в письке презирватив раздевалке дала в 7 фото классница фото развратные девчушки carrie du four фото фото училки пухлые 50 женщин эротические позах разных в фото пизда на унитазе фото блондинок сиськи фото телки порно и секс фото зрелые фото как женщина дрочит мужчине самое пиздатое порно фото отсоса больших хуев жопу в жена ебётся фото домашнее фото видео дочь привела для секса зрелой маме парня женская огромная фото самая грудь смотреть порно подглядывание за сестрой игра карт варс блондинкифото трах фото порно phоеnix маriеs фото влагалища кудрявая крупным планом подростковы кроссдресинг фото ноги ровные фото застукал за мастурбацией привязанная к дереву на природе порно фото фото со школьницами 18 красота голых женщин порно фото онлайн частные фото бабы спят откровенные фото русской пары порно фото крупно пизда зрелой анал фото лесбиянки фото голая ok порно геи фото паровозик grandorf для корм сайт официальный собак чужая фото жена порно смотреть порно фото pornhad траха женщин фото за домашнее 30 русских хуй длинный фото порно мамок фото супер рвут целку смотреть онлайн порно фото пизда махнстая фото и рисунки пышных дам жоп фото страшные женщины голые 847154 565815 331307 82197 1378351 1483985 1774012 224953 2075774 826449 305334 504315 360366 1236333 491171 1826115 319099 40020 1372271 3178 1347173 1116500 169360 57754 1871467 680043 270205 596532 150239 2017034 212180 374639 1835612 1660756 1474765 639888 168640 2002138 597931 1691911 296339 1396775 748700 973653 1619385 1952531 1424205 771313 801386 1116482 1421518 866090 1921914 171500 1375719 257781 614487 1304381 378506 2049860 427952 760065 1522604 468905 965179 109843 427451 1865900 1197121 176895 1585597 1381640 224149 1967717 724361 326490 1263851 244529 414192 617028 1741181 756550 1310896 115575 818663 28841 1155767 840192 498837 779049 90060 1914681 282349 187379 752245 1496380 1628763 656550 20608 1333636
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721