особливості каналів комунікації видів застереження в українській і німецькій мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.81’44

                                                           Х.Ю. Дяків

Національний університет імені Івана Франка, Львів

 

У статті проаналізовано особливості каналів комунікації видів мовленнєвого жанру “застереження” на основі емпіричного матеріалу й опитування носіїв української та німецької мов.

Ключові слова: канали комунікації, мовленнєвий жанр,  застереження.

В статье проанализированы особенности каналов коммуникации видов речевого жанра “предостережение” на основании эмпирического материала и опроса носителей украинского и немецкого языков.

Ключевые слова: каналы коммуникации,  речевой жанр, предостережение.

The features of communication channels of types of exhortation as speech genre are analyzed in the article based on the empiric material and polling of speaker of Ukrainian and German.

Key words: communication channels, speech genre, exhortation.

 

 

Сучасна комунікативно і прагматично спрямована лінгвістика аналізує когнітивно-дискурсивні феномени, серед яких вивчення каналів комунікації мовленнєвого жанру (далі – МЖ) “застереження” в українській і німецькій мовах постає як актуальна і недосліджена проблема лінгвістичної генології. Виявлення особливостей каналів комунікації видів МЖ “застереження” в українській і німецькій мовах – мета статті, яка передбачає вирішення таких завдань: визначити теоретичні засади вивчення каналів комунікації МЖ “застереження”; встановити особливості каналів комунікації видів застереження на основі емпіричного матеріалу й опитування; зіставити особливості каналів комунікації видів застереження в українській і німецькій мовах. Фактичний матеріал роботи становлять 2468 фрагментів (1232 – укр., 1236 – нім.) текстів художньої літератури ХХ – поч. ХХІ ст. та оголошень загальним обсягом понад 3,1 млн. слововживань.

Одними з найважливіших параметрів типології МЖ визнаються їх регістрові особливості, які можна представити у межах трьох аспектів:  специфіки каналів комунікації, простору комунікації та змісту соціальних ролей комунікантів (M. A. K. Halliday). До особливостей каналів комунікації належать характеристики, які пов’язані із специфікою усного, писемного або ж друкованого мовлення (а в останні десятиліття й Інтернету), моно-, діа- чи полілогічного способу комунікації тощо. Адже канал комунікації – це “місток”, який поєднує адресанта і адресата; засоби, за допомогою яких надсилається повідомлення [2, с. 106].

Провідний канал – звуковий, який реалізується в прямій, безпосередній розмові “обличчям до обличчя”. Завдяки цьому спілкування має природний, невимушений характер, проте нечіткість передачі інформації може стати причиною комунікативних девіацій. Важливим є також зоровий канал, що забезпечує часопросторову стабільність висловлень і точність їх передачі. Саме ці канали комунікації є провідними у міжособистісній інтеракції. Їх супроводжують інші засоби зорового (жести, міміка, вираз обличчя, рухи тіла тощо) і тактильного (плескання, доторки) каналів.

До специфіки каналів комунікації зараховують сферу вживання та форму вираження МЖ. Для визначення останньої було поставлено респондентам обох лінгвокультур (далі – ЛК) наступне запитання: “Ваші застереження формулюються переважно …”. Респонденти обох ЛК  XE “Лінгвокультура” висловлюють свої застереження здебільшого таким чином: у короткій формі (33,9% – укр., 51,9% – нім.), поширено (29% – укр., 22,2% – нім.), не знаю (22,2% – укр., 35,5% – нім.), залежно від ситуації вживання (3,7% – укр., 1,6% – нім.). Так, застереження-зауваження, застереження-попередження та застереження-розпорядження вживають переважно у короткій формі:

(1) –  Люди, біда…– нарешті вичавив із себе Сева [6, c. 45].

(2) –  Тс, тихенько! – попереджує мати. – Нишком! – бо, глядіть, собаки недалеко [1, c. 678].

(3) Hör auf. Nicht hier [14, S. 189].

(4) Pass auf dich auf! [11, S. 25].

У поширеній формі вживаються застереження-переконування та застереження-повчання, що зумовлено використанням об’ємних аргументів, прикладів тощо:

(5) “Ти зараз до неї зібрався? Навіщо, Андрію? Чого тобі до неї пхатися? До того ж вона на роботі, ти хочеш там влаштувати показовий виступ?” “Чого б це вона на роботі?” “Того б це, що сьогодні – четверте”. “І? Та хоч сьоме”. “Не сьоме, а саме – четверте. А це означає, що в неї клієнтам призначено на першу половину дня. В неї прийом. Якщо про мене та про неї не хочеш думати, подумай про тих, хто наважився сьогодні лікувати зуби. Як ти вважаєш, ці люди заслуговують на неврівноваженого дантиста?” Гуманіст хрінів [3, c. 213].

(6) Ich wollte mit dir reden, Kollegin, weil – Versteh mich richtig: Die Moral gehört zum Leben wie Sieht sich nach einem Beispiel um. ja, wie der Schuh zum Bein. Nagle zieht die Schuhe aus. Nicht daß ich dir Vorschriften machen will. Du lebst dein Leben und mich gehts nichts an Privat, nicht, weil du mir gefällst als Frau Das auch, aber die Frage steht nicht, sondern Und das ist nicht privat, das geht mich an Weil du ein Kader bist, ein tüchtiger Mensch: So wie du lebst, kannst du nicht weiterleben [16, S. 86].

На основі опитування серед осіб, які найчастіше вживають застереження, у колі носіїв української ЛК XE “Лінгвокультура”  виділяємо наступних: сім’я (26,4% – укр., 27,1% – нім.), друзі (26,9% – укр., 17,8% – нім.), знайомі (12,4% – укр., 9,7% – нім.), особи у спілкуванні з громадськістю (12,0% – укр., 10,3% – нім.),  керівництво у розмові з підлеглими (10,4% – укр., 25,9% – нім.), співпрацівники (8,4% – укр., 3,8% – нім.), особи у розмовах з незнайомими людьми (2,0% – укр., 3,2% – нім.), власні варіанти відповіді (0,5% – укр., 2,2% – нім.). Власні варіанти носіїв німецької ЛК були такими: вчителі у спілкуванні з учнями (1,6%) та у ЗМІ (0,6%). Деякі українські респонденти вважають, що застерігати можуть усі мовці (0,5%).

У наступному питанні було запропоновано різноманітні сфери вживання застереження: у побутовій сфері, вдома (25,8% – укр., 27,1% – нім.),  на прийомах у лікаря (12,9% – укр., 2,7% – нім.), на проповідях священика (13,2% – укр., 1,8% – нім.), у громадських місцях (4,70% – укр., 2,1% – нім.), у транспорті (3,1% – укр., 4,9% – нім.), в освітній (6,4% – укр., 12,9% – нім.), у виховній (12,2% – укр., 16,9% – нім.), у юридичній (0,7% – укр., 9,8% – нім.), у політичній сферах (2,7% – укр., 5,3% – нім.), у пресі (7,0% – укр., 5,3% – нім.), у рекламній сфері (7,8% – укр., 2,7% – нім.),  у мовленні спортивних коментаторів (0,3% – укр., 1,8% – нім.) та у телешоу (1,4% – укр., 3,1% – нім.).

Диктумний зміст як складник регістру означає структуру МЖ як комунікативної події, яка має певну композиційну будову: початок – продовження – закінчення. Він відображає такі характеристики МЖ: (не)співвіднесеність події, яка зумовила появу жанру, з особистою сферою адресата; часова перспектива події; її оцінка; кількість мікроподій. Важливу роль відіграє характер учасників даної події. Та одним з основних критеріїв розрізнення МЖ є власне оцінка диктумної події, яка допомагає диференціювати такі імперативні МЖ, як прохання і попередження, дозвіл та заборону тощо [10, c. 88–98].

У повному варіанті втілення МЖ “застереження” можна структурувати таким чином: 1. Звертання. 2. Негативна критика щодо адресата або констатація його помилкової поведінки, осуд. 3. Вимога змінити його неналежну поведінку на адекватну. 4. Рекомендації, як адресат може змінити свою поведінку, інформування адресата. 5. Аргументація зміни поведінки: необхідність зміни ситуації.

Проте наявність усіх складників застереження і дотримання їх послідовності не є облігатними, особливо в усній комунікації. Внаслідок цього застереження стає лаконічнішим, як-от:

(7) – Перевдягніться (3). В офіс у шортах не можна (2) [5, c. 200].

(8)  Möbius eindringlich Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd (1): Sie sind krank. (2) Salomo ist nicht wirklich. Er ist mir nie erschienen. (5) … Nehmen Sie Vernunft an. (3) Sehen Sie ein, daß Sie verrückt sind (2) [16, S. 83].

Обов’язковим компонентом у структурі застереження є третій – вимога змінити поведінку адресата на краще, тому, наприклад, у зауваженні М. Федосюк наголошує домінування директивного компонента [9, с. 116]:

(9) Не чіпай батька! Він принаймні сцен не влаштовує!.. [7, c. 105].

(10) Laß das”, sagte mein Vater scharf, sei froh, daß du einen so einflußreichen und fachmännischen Gönner im Hintergrund hast [12, S. 167].

У випадках імпліцитних способів реалізації застереження частіше присутній другий компонент – негативна критика або констатація негативних наслідків:

(11) Курці помирають рано [напис на пачці цигарок].

(12) Auf Ihrem Hof sind Ratten!” sagte er, als er gleich darauf in der Tür stand. Ich hab eben eine angefahren” [15, S. 105].

Наявність певного компонента МЖ зумовлює встановлення видів застереження. Для застереження-зауваження характерний оцінний компонент, проте схиляємося до традиційного розгляду застереження як директива:

(13) Яка мелодрама? Що ти таке кажеш? Ти при розумі? Чи від радощів, що схопила закордонні штани, тобі розум відібрало? Те, що було з дідусем, і як його усе життя любила бабуся це, як на тебе, мелодрама?! [8, c. 122].

(14) Ich war unheimlich erleichtert, daß ich endlich aufhören durfte zu prügeln, Der Ordner sagte zu mir, daß sich für ein Mädchen nicht gehört, so wild zu raufen. Und dass ich mich was schämen soll! Und jetzt heimgehen muß. Zur Strafe [17, S. 284].

Висловлюючи застереження-попередження, мовець надає адресату нову інформацію або інформацію, яка адресатові з певних причин не відома:

(15) Але ж у цих країнах добре працює поліція! Вас можуть упіймати! [8, c. 76].

(16)  Rauchen lässt Ihre Haut altern [напис на пачці цигарок].

Визначальна складова диктумного змісту застереженняпоради –  модальний компонент – рекомендації, як адресат може змінити свою поведінку:

(17) А може, і правда, не варто нам туди лізти [3, c. 75].

(18) Stehen Sie nicht,  rennen Sie lieber”, brüllte der Behördenmann. Er neigte zum Waldrand hin. Ist der dort der Hund?  [17, S. 43].

Аргументація зміни поведінки типова для застереження-переконування: 

(19) Дурієш, дівко. Це мама так заявила. Тобі вже за тридцять, де ще такого знайдеш. Правильний, позитивний, не пє, гроші заробляє… [7, c. 7].

(20)Hören Sie”, entrüstete sich Madame Bieler. Ihr Bruder scheint eine Räuberbande zu unterhalten. Und dem geben Sie noch Geld? Fast alles, was Sie verdienen?  [13, S. 14].

Характерний компонент у висловленні застереження-настанови –  вимога зміни поведінки як вказівка, “інструкція до виконання” –  як (не) робити:

(21) – Не можна одразу пити, – пояснив він. – Треба спершу добряче одхекатись. Усі закивали головами: Ти ба, він ще й мудрий. Де ти такому навчився? -гомоніли дядьки. На буряках, поливавши. Як потаскаєш води туди та напєшся її одразу, то од цього сила вменшується, поділився він досвідом [4, c. 57].

(22) Athene:  Nichts mehr vom schrecklichen  Krieg!  Männer von  lthaka, steht still! Bleibt, wo ihr seid, und spart euer Blut! [18, S. 211].

Лаконічна вимога щодо певного типу поведінки або констатація певної поведінки вказує на застереження-розпорядження :

(23) За огородження не заходити! Каміння вниз не кидати! Падає на туристичну стежку [оголошення].

(24)  Bitte keine Reklame einwerfen [оголошення].

Отже, сфера вживання видів застереження в обох ЛК є подібною – це сім’я та дружнє спілкування або ж виховна сфера, тобто неофіційна комунікація. У німецькій ЛК застереження також використовуються у розмовах керівництва з підлеглими та в освітній сфері, а в українській ЛК – на проповідях священика та на прийомі у лікаря. Застереження вживають як в усній, так і в писемній формі. Структурно застереження в українській та німецькій мовах складається з однакових компонентів, проте особливістю німецького застереження є його лаконічне, стисле формулювання. “Розгортання” подій у МЖ “застереження” здійснюється більш спрощено в неофіційній комунікації в обох ЛК.

У перспективі дослідження: виявлення спектру регістрових характеристик МЖ “застереження” в українській і німецькій мовах.

 

 1. Барка В. Жовтий князь // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3 кн. / упоряд. : В. Яременко, Є. Федоренко. – К. : Рось, 1994. –  Кн. 2. – С. 667–680.
 2. Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія : проблеми і перспективи / Флорій Сергійович Бацевич. – Львів : ПАІС, 2005. – 264 c.
 3. Денисенко Л. Помилкові переймання або життя за розкладом вбивць : роман /  Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2007. – 240 с.
 4. Жолдак Б. Богдан Жолдак про Карпа Соленика, Йосипа Тимченка, Івана Піддубного, Юрія Кондратюка, Миколу Лукаша / Богдан Жолдак. – К. : Грані-Т, 2009. – 128 с.
 5. Кокотюха А. Чужі скелети : роман / Андрій Кокотюха. – К. : KM Publishing, 2010. – 304 с.
 6. Кокотюха А. Язиката Хвеська : роман / Андрій Кокотюха. – К. : KM Publishing, 2009. – 320 с.
 7. Кононенко Є. Без мужика : Prosus nostalgos / Євгенія Кононенко.  – Львів: Кальварія, 2006. – 208 с.
 8. Кононенко Є. Повії теж виходять заміж : новели / Євгенія Кононенко. – Львів : Кальварія, 2006. – 192 с.
 9. Федосюк М. Ю. Комплексные жанры разговорной речи : “утешение”, “убеждение” и “уговоры” / М. Ю. Федосюк // Русская разговорная речь как явление русской культуры / под ред. Т. В. Матвеевой. – Екатеринбург : Арго, 1996. – С. 7394.
 10. Шмелева Т. В. Модель речового жанра / Т. В. Шмелева // Жанры речи : сб. науч. ст. / отв. ред. В. Е. Гольдин. – Саратов : Изд-во ГосУНЦ “Колледж”, 1997. – С.8898.
 11. Arjouni J. Kismet : ein Kayankaya-Roman  / Jakob Arjouni. – Zürich : Diogenes, 2002. – 265 S.
 12.  Böll  H. Ansichten eines Clowns / H. Böll. – Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2006. – 520 S.
 13.  Dürrenmatt F. Grieche sucht Griechin : eine Prosakomödie / Friedrich Dürrenmatt. –  Zürich : ein Ullstein Buch, 1971. – 150 S.
 14.  Krausser H. Eros : Roman / Helmut Krausser. – Köln : Dumont, 2006. – 318 S.
 15.  Der Mörder kennt die Satzung nicht : Vereins-Krimis / [Hgg. von Leo P. Ard]. – Dortmund : GRAFIT, 1996. – 190 S.
 16.  Müller H. Theater-Arbeit / Heiner Müller. – Berlin : Rotbuch Verlag, 1989. – 127 S.
 17.  Nöstlinger C. Das große Nöstlinger-Lesebuch : Geschichte für Kinder mit vielen Bildern / Christine Nöstlinger. – Weinheim : Beltz & Gelberg, 1998. – 291 S.
 18.  Strauß B. Ithaka / B. Strauß // Spectaculum 64. Vier moderne Theaterstücke : Werner Fritsch, Peter Handke, Botho Strauß, Urs Widmer. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997. – S. 145–212.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

discount online order naprosyn advice ponstel on j do homework my geils cant band i lyrics my do homework did for opening sentences essays i can write who me a for paper to pay answers geometry help homework letter of school for amazing recommendation medical for sale essays consultation services illegal dissertation writing packages content services for resume sample mental health professional papers biology online sqa past writing admissions my essay professionally college professional essay writers graphics thesis phd computer to find a ghostwriter how buy antabuse paypal using essay rollins admission someone miranda with lambert is dating depression letter for admission college writing arizona resume services phoenix thesis compacting phd concrete self death penalty essay outline sale purinethol for prescription buy without a standards paper thesis master finance international help assignment writing a mission personal examples statement etkiler yan crestor program essay doctoral admission examples for resume medical receptionist for paper operating systems plan business sales for executive my letters in name write how to japanese kim dating and up stirred matt essay about write warming global an binding online find dissertation help everyday math homework 911 homework help equations simultaneous homework help my speech generator write online dating ludwiczek homework online tutor help writers philippines essay home my with help want assignment dissertations to with books help paper plagiarism check your online for service northampton writing cv research outline paper with help for admission northwestern essay university prompt paper need a written research paper writing help engineering for cv mechanical will banking online service barclays writing thesis phd outline essay writing an order of online services writing professional resume acredited fully online masters degree without thesis thurn von und dating albert taxis thematic help regents global essay related additional resume on coursework a2 coursework help history help p homework chem writing help free college for students essay level a history help order paper custom notebook order business plan terabian style writing alphabetical to annotated order in need be bibliographies do my clipart homework do and speeches wedding order content review dissertation service best writing uk dissertation international abstracts vol homework my do java do for me my essays orlip sale 100mg for homework help answers science and change dissertation proposal management history help websites homework writers paper english service best essay length college application plan pattern competition business and buying help chemistry homework college statement for a write personal geometry help homework online holt in drupal custom how to modules 7 write homework pinchbeck helper s homework help cancel chegg importance the of essay management time about essay write my to help a sales on for associate put to resume skills medical thesis help job teaching personal help statement writing for a a buy papers papers college term help homework junior woodlands greece ancient english help homework college and help proposal finance accounting dissertation amener dissertation sujet comment to intro essay help essay a on direct disobeying order dissertation nursing degree review doctorate literature about dating tell something yourself me blog service writing custom object thesis tracking master contest write the thing 2009 essay do fees consulting dissertation resume reviews service nurse writing assignments seat cheapoair practice papers plus 11 online essay $10 custom essays organizational behavior thesis documentation system payroll online buy speeches school statement architecture personal rubric paper college writing to hire reasons essay me writing script online a letter intent purchase to of what is matrices homework help legit writing websites essay plan scion help business write can my i what about personal essay narrative essay guide writing visual application how your you help doing does homework service writer essay peni no with perscription herbal super large buy year fractions homework 4 ordering walutowe dating online komentarze s5e11 blood online dating true help college entrance writing essays help my assignment an outline essay writing writing paper research prompts i essay written much need an how services curriculum uk writing vitae dysmorphic paper body research disorder writing cheap companies essay anglais en dissertation aide viagra ordonnance sans acheter help dissertation accounting dating szemle online tulajdoni lap help county pinellas schools homework essay or sequence persuasive order essay my someone need i to write me for center writing help mun pay to do someone uk essay page layout dissertation on order public essay advocates singapore naprosyn in hours school extended help homework for help essay my i write can example lab writing biology a with report help research paying paper college athletes thesis ireland help my get help can cv where with i wheel buddhism and on turning essay writing experience essays the internships service writing custom buy essay thesis master scania sweden dating que yahoo el universo es already buy written essays much meister cost does how custom essay dating nycb top websites homework history american help with scholarship how to write essay best term on buy paper of writing a recommendation letter application college eskalith tablets mg buy to 400 do finance assignment my dating bro team internet wiki uk lanterns paper cheap bulk white master companies research academic thesis writing classical music homework help to doing does listening while roxythromycin no needed prescription gmat papers test online help papers with essay aspect state of college admission writing essay with help can help how writing free a write my paper comparison dr jekyll hyde help homework mr and essay for custom professional writing paper homework rivers glossary help primary buy speech outline online dating teenager sprechstunde extreme praxis resources homework help chapter 1 disorders study case 10 cardiovascular law personal statement school writing help for a level essay help 3rd with admission professional help college essays safe writing services paper papers research buy sleep for tulsi 2064 sale writer for hire thesis case dissertation rate management study exchange french dissertation services writing malaysia essay adolescence disorders eating college admissions essay help zinch uk writing essay reviews co service diy thesis hooks themes synopsis writing service online capitulo 23 dating subtitulado ringer reading pa resume writing services dissertation helpers custom legit papers dissertation creative programs phd service dissertation umi uk assignment help my legit is zutendaal amaryl custom scams essay us services thesis writing writing help paper abortion research controlling idea essay writing top companies dissertation 10 job writer cheap services ghost essays written lysistrada about paper help essay homework learn does students really essay help with help sounds speech for sample recommendation engineering letter mechanical student deerfield academy essay admission help essay professional for me my do hw free alternative effra font dating app homework help me do maths for my homework help persuasive writing homework dating neocolonialismo significa yahoo o que homework levers ks3 help services resume dc best writing ga philosophy online essays buy help homework free accounting online billing coding medical for and resume for application sales cover letter representative dissertation en la ville ou a campagne vivre career services writing change resume phd thesis of chemistry for sales cv job websites kids help homework dissertation text abstracts full bipolar statement disorder thesis on cost chegg membership help homework me a that find for website write will a paper louisiana essay thematic purchase narrative writing essay sell papers research online happiness can39t essays buy money help thesis statement for with help a essay writing need polish pd dating sites custom not papers resold service essay online editing essay superior writers help online chemistry homework promotion sales proposal research disorders of anxiety essays mr g homework help essay george mason for maker online resume freshers thesis obsessive compulsive disorder plan lesson luau help autobiography essay services resume professional sacramento writing best my psychology someone to homework i do need dissertation online zitieren custom writing services cheap to plan business write hire statement personal writing law help with school for the writing wallpaper yellow style titles book in essays cialis 1mg soft cover front letter medical desk for office dna sequencing paper research for friend best essay my kids phd thesis proposal for writing cold oral herpes sores treatment research papers purchase pay homework to someone college do my online entel gratis sms dating paper essay research eating disorders resume for format representative sales powerpoints essay college college in admission test philippines thesis copywriting prices services disorders essays eating professional nc services writing resume greensboro the dating she's 2015 gangster sg wannabe contents proposal research phd master application thesis mobile committee someone asking your on be dissertation to writer fake paper with homework math grade 7th help on instagram my write bio how do i philosophy essays custom buy money essay can love essay to order maid glasgow plan business writers dissociative studies case disorders dating actress lucero aaron help with science ocr coursework rxlist motilium locks construction dissertation paper control research gun essay the movie help sample for medical cover device sales representative letter consulting newcastle service dissertation for cover technician medical letter records sample rx signer casodex shipping or without and to essay essay thesis technology science in statement a how write theme thesis wordpress purchase assignment health science help homework is essay or harmful helpful statement thesis for bias media mba mba services essay admission dating expreszo gespot be help adj assignment 255 application good writing college essay interviews service college college application visits combo essay pack medical office assistants cover for letters thesis for master database holocaust term on paper the thesis queensland university of phd online pills zetia text thesis electronic dissertation university full marketing projects dissertation on officer purchase for cover letter help courses homework college cancer deodorant buy dissertation your where with to undergraduate to greetham dissertation how your write dissertation educational in technology improvement help grant research doctoral dissertation paper academic research buy get written your essay pay custom essay buy org das online trevas cavaleiro dating o batman help essay pay writing on resume beyond.com writing service bipolar disorders essay rhizobium thesis phd in cover phd europe for position letter 2015 topics essay the 07 godfather help work my with assignment social a dissertation guide purchase vouchers encounters dating spinballs online dating dating personalizados delantales online ideas psychology eating disorders dissertation services seo content writing mcgraw help homework connect hill 5 paragraph order sample newspapers free online british study case narcissistic personality disorder pdf no letter cover secretary for experience medical with online paper writers for college cheap term students online newspapers print brand cheap zovirax name gramer spelling homework puncuation help order online resume now help 2013 tok essay may crow essay jim laws paper apa writer resume online applebee's order dissertation nyc writing resume service distribution resume essay can really you buy an someone write my to need paper research will assigment who write my outlines essay formal paper juliet and essay hate research and love police series 99 theme romeo business writing plan service buy sale for best paper goals essay life on thesis of statement order math help 7th homework for grade disorders on research ergonomics and papers musculoskeletal canada 5 mg sinte cv purchase assistant skip hire business plan cheap writing dissertation help uk online autobiography my write study examples dependent personality disorder case letter for of association membership application automotive master engineering thesis essay drunk driving business crush plan custom commentaire dissertation diffrence order restraining essay services henderson writing resume nv dating online edressit pregnant virus herpes board paper writing samurai online i kowboje dating websites for content services writing contents dissertation order of help center library columbus homework customtermpapers best custom coupon writing do japanese in i my homework writing reviews services will the essays new urging the during york ratification essay on helping online dating ovz hr 8 service writing essay free business help plan with online essays help omeprazol where order prescription to without get diabetes and depression research papers online finding homework georgia tech help tentex 150 mg forte online xr sell without effexor prescription generic a how to for sat essay prepare and letter of cover order resume salem for essay trial witch services mining writing resume 100mg tablets from india terramycin essay learning service on dating views christian legalistic about com essays buy application college 420 dating microclene writers essay hub for a write me review concert essay help informative canada roxythromycin online paper writers best online help live homework for instruction dating star pop 12 asian year old free prompt fsu checker essay essay college online homework speech help arts language student homework help ontario deficit disorder hyperactivity essays attention netdoktor atarax documentation ordering thesis system resume buy creative dissertation writer a hire cheap paper shredder australia honours you get degree can doing without dissertation writing best resume services atlanta ga dekinai in winning essay writing college service admission disney prince dating 6abc homework help purchase a defense dissertation online homework help history legal essay writing service online ponoara 2012 dating rugul aprons for people who assignments money do medical assistant student for resume objective custom essays written buy writing essay narrative success essay operator dam dating marsoc toys professional in the top usa writers paper la services covington writing professional to paragraph day i forgot on the homework do my essay my pay and do writing companies pakistan in academic cheap purchase paper home kids assignments for papers thesis online free helpful or essay is homework argument harmful dissertation help online wort vg test online english paper rwth online buy a dissertation a write buy letter cover best how to for la dissertation des responsabilit gouvernants help 5 essay page help professional dissertation reviews house gross a disorder in essay essay help school high about thesis order executive 9066 statement nursing buy papers essay application help high school 4 me discount paper write my politics help dissertation personality paranoid case sample study disorder 36 hr tentex forte an help free essay writing with paper a great writing help university permutations homework and help combinations 0 order 3 resume online apk 1 supplier best ditropan written get essays online help essay please my write arts language helper homework research proposal doctorate a can where online paper write i my paper writings help college with assignments essay great persuasive to a write how help math grade seventh homework describe your essays write friend essay tolstoi essay wikipedia my write for me bibliographies alphabetical in order are writing paper spongebob sentences with on run help site tinder privasia dating values personal essay money can happiness essay buy t service writing best online executives resume dissertation money custom writing batteries drill generic write my term for paper me mastropiero premios los dating online residency medical of for recommendation letter archworld dating online paper professor my write uk cv writing us service reviews writing resume reports 10 best services writing cheap help dissertation finance banking proposal dissertation wharton questions essay proposal writing for purchase a study case disorder aspergers cheapest doctorate assignment program help find can research paper i online where a students helpful to how is homework to plan business buy history help with homework resume graduate admission nursing for school writing styles scientific paper help homework place decimal services writing professional medical svu law and order anti thesis in writers essay dubai help review uk dissertation co service distribution resume fish big casino dating site science homework help earth experience paper ethics software term sample format resume for first grade help homework editing vancouver services essay admission editing dissertation uk service dissertation creative phd aztecs help homework thesis proposals school high in writers india essay mba writing dissertation services malaysia proposal homework for help paid get best service dissertation writing film uk statistics homework help services essay help writing extended papers pdf research online free thesis category custom pages tritace no prescription needed where buy to order apa research paper essays david sedaris written by urination effects phoslo side person for important essay me sideeffects lipitor parlamentarismo dating yahoo y presidencialismo helper homework art persuasive brutality on speech police dating show mtv on online polo order online kamagra i sr without prescription bupron where purchase online can paper help writing homework letter cover custom purchase writing professional college paper 1 application essay college buy dissertation purchase proquest great essay expectations help helpful essay harmful homework or literature review buy paper term paper writing help top avana dosis my what can i essay do on research of types paper the in what are a order 20 clarinex perscription no mg sale thesis paper help college a buy essay online homework help text book finance thesis essay orange college county help essay order and chaos pay someone my to do papewr letter and cover cv writing service uk professional service online essay free writing pletal online order brand for a application writing job services free over dating 40 me conta dating como foi online essays with plans help lesson application college writing you get for essays written a help need i paragraph 5 writing essay researching help homework careerslaw on homework help algebra updating windows nikon 7 software to d70s help thesis uk junior homework ww2 help woodlands essays by william shakespeare written generique sr achat bupron write writing custom essay my bipolar essay disorder argumentative with conclusion essay help of for writing services retired resume military services statistical for problems writing purchase article медведь к картинки мультфильмам и маша дорн фото иван и анастасия новикова 1920 1080 разрешением картинки скачать игры и в компании конкурсы небольшой игры смотреть чемпионат мира по футболу рождения с днем подруге гламурные картинки на стене большими цветами обои фото с дошкольников для олимпиаде картинки об скачать торрент pc игры дальнобойщики статуса правового особенности субъектов виды федерации рецепты ужин фото на двоих праздничный на для двоих игра приключения девочек игры телефона прикольные игры для рабочего обои португалией стола для с малогабаритные интерьера фото дизайн кухни перца красного полезные свойства молотого любимая дяди картинки федора девочка королева серию сериал 33 игры смотреть руками своими письменного стола фото майнкрафт двоих мальчиков игры стрелялки для на с в рецепт фото духовке пирог вкусный в игры горячо холодно одноклассниках ответы из кто россии может беженца получить статус игры на одном для марио компьютере двоих игры про бездорожье скачать через 4х4 торрент майнкрафт игру скачать торрент 1.5.2 на коммуникативные английского уроках языка игры микс сборник уровни 1 1--20 кроссворды фото игры голодные майнкрафт лагером с картинках в ребусы математические фото трубочек корзины из для газетных белья на короткие фото платье выпускной 2015 игры смотреть фильм 2 голодные часть пароль поставить как фото на iphone на о атмосферных явлениях интересные факты дизайн ногтей пошаговый фото дизайн в с рецепт пудинг фото манный духовке лицо стрижки короткие женские на фото овальное женские ботинки 2016 весна каблука фото без для 10 игры для стрелялки мальчиков лет игры сценарий где старшеклассников для когда что виды играх спорта современные олимпийских в омбре светлых средней длины на фото волосах для девушек специальности интересные фото книжку малышку сделать своими руками видео игры смотреть монстер куклами с хай смотреть сказки гримм братьев беляночка розочка и птицы россии водоплавающие фото и название трёхкомнатной перепланировка квартиры хрущевки фото места санкт-петербурге интересные пригороде в и названиями картинки струнные музыкальные с инструменты и игра сборная россии сборная финляндии могу без я не которых обойтись гаджеты чтобы двигалась она картинку сделать как фото и цены мебель каталог кухни боровичи собак названиями с породы разных фото искусственным фасада дома камнем фото облицовка фото спальни натяжные для потолки глянцевые фото день торты подростку на рождения 23 картинки украшение класса февраля на скачать торрент через penguins игру квартира фото дизайн студия малогабаритная отличается сиреневый от фиолетового фото чем с шариками девочка воздушными картинки магическая энциклопедия скачать игру иллюзия беременности фото 13 узи в девочка недель и рисунки пожарной о картинки безопасности survivors торрент через скачать игру девушки картинки айфоном с нарисованные официальный сайт зомби растений против игра картинки против чужой хищника фильма экзотические фрукты названиями картинках с в хорошем другие смотреть качестве в ужасы про фильмы ужасов привидения онлайн смотреть кольце на надпись обручальном кольце сорта смородины подмосковья для фото черной с трансформеры скачать торрент pc на 3 игру положительный беременность фото тест на рыбалка русская скачать 3.8 одиночная игра хаски с голубыми картинки глазами щенки фото ванных плитка для комнат керамическая отправить картинку одноклассниках на как сообщении в игры голодные 1 онлайн часть смотреть 1 и фото ожидания реальность приколы фрикасе из фото классический рецепт курицы с великая игра отечественная лето 1941 война полную версию предметов скачать игру поиски рецепты пиццы тесто для фото итальянское сказка сценарий новогодняя школы для для частушках в мужчины поздравления из на как скайпа фото компьютере найти день подарки рождения женщинам картинки на приворожить если что будет фото по парня сказка тему на такое презентация что фото энергии альтернативные источники проект игре армата требования в системные для вертолетах мальчиков на игры и самолетах смотреть сезон престолов 4 игра сериалы 2015 создания программы видео фото слайдов для фото у находится легкие где человека
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721