особливості каналів комунікації видів застереження в українській і німецькій мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.81’44

                                                           Х.Ю. Дяків

Національний університет імені Івана Франка, Львів

 

У статті проаналізовано особливості каналів комунікації видів мовленнєвого жанру “застереження” на основі емпіричного матеріалу й опитування носіїв української та німецької мов.

Ключові слова: канали комунікації, мовленнєвий жанр,  застереження.

В статье проанализированы особенности каналов коммуникации видов речевого жанра “предостережение” на основании эмпирического материала и опроса носителей украинского и немецкого языков.

Ключевые слова: каналы коммуникации,  речевой жанр, предостережение.

The features of communication channels of types of exhortation as speech genre are analyzed in the article based on the empiric material and polling of speaker of Ukrainian and German.

Key words: communication channels, speech genre, exhortation.

 

 

Сучасна комунікативно і прагматично спрямована лінгвістика аналізує когнітивно-дискурсивні феномени, серед яких вивчення каналів комунікації мовленнєвого жанру (далі – МЖ) “застереження” в українській і німецькій мовах постає як актуальна і недосліджена проблема лінгвістичної генології. Виявлення особливостей каналів комунікації видів МЖ “застереження” в українській і німецькій мовах – мета статті, яка передбачає вирішення таких завдань: визначити теоретичні засади вивчення каналів комунікації МЖ “застереження”; встановити особливості каналів комунікації видів застереження на основі емпіричного матеріалу й опитування; зіставити особливості каналів комунікації видів застереження в українській і німецькій мовах. Фактичний матеріал роботи становлять 2468 фрагментів (1232 – укр., 1236 – нім.) текстів художньої літератури ХХ – поч. ХХІ ст. та оголошень загальним обсягом понад 3,1 млн. слововживань.

Одними з найважливіших параметрів типології МЖ визнаються їх регістрові особливості, які можна представити у межах трьох аспектів:  специфіки каналів комунікації, простору комунікації та змісту соціальних ролей комунікантів (M. A. K. Halliday). До особливостей каналів комунікації належать характеристики, які пов’язані із специфікою усного, писемного або ж друкованого мовлення (а в останні десятиліття й Інтернету), моно-, діа- чи полілогічного способу комунікації тощо. Адже канал комунікації – це “місток”, який поєднує адресанта і адресата; засоби, за допомогою яких надсилається повідомлення [2, с. 106].

Провідний канал – звуковий, який реалізується в прямій, безпосередній розмові “обличчям до обличчя”. Завдяки цьому спілкування має природний, невимушений характер, проте нечіткість передачі інформації може стати причиною комунікативних девіацій. Важливим є також зоровий канал, що забезпечує часопросторову стабільність висловлень і точність їх передачі. Саме ці канали комунікації є провідними у міжособистісній інтеракції. Їх супроводжують інші засоби зорового (жести, міміка, вираз обличчя, рухи тіла тощо) і тактильного (плескання, доторки) каналів.

До специфіки каналів комунікації зараховують сферу вживання та форму вираження МЖ. Для визначення останньої було поставлено респондентам обох лінгвокультур (далі – ЛК) наступне запитання: “Ваші застереження формулюються переважно …”. Респонденти обох ЛК  XE “Лінгвокультура” висловлюють свої застереження здебільшого таким чином: у короткій формі (33,9% – укр., 51,9% – нім.), поширено (29% – укр., 22,2% – нім.), не знаю (22,2% – укр., 35,5% – нім.), залежно від ситуації вживання (3,7% – укр., 1,6% – нім.). Так, застереження-зауваження, застереження-попередження та застереження-розпорядження вживають переважно у короткій формі:

(1) –  Люди, біда…– нарешті вичавив із себе Сева [6, c. 45].

(2) –  Тс, тихенько! – попереджує мати. – Нишком! – бо, глядіть, собаки недалеко [1, c. 678].

(3) Hör auf. Nicht hier [14, S. 189].

(4) Pass auf dich auf! [11, S. 25].

У поширеній формі вживаються застереження-переконування та застереження-повчання, що зумовлено використанням об’ємних аргументів, прикладів тощо:

(5) “Ти зараз до неї зібрався? Навіщо, Андрію? Чого тобі до неї пхатися? До того ж вона на роботі, ти хочеш там влаштувати показовий виступ?” “Чого б це вона на роботі?” “Того б це, що сьогодні – четверте”. “І? Та хоч сьоме”. “Не сьоме, а саме – четверте. А це означає, що в неї клієнтам призначено на першу половину дня. В неї прийом. Якщо про мене та про неї не хочеш думати, подумай про тих, хто наважився сьогодні лікувати зуби. Як ти вважаєш, ці люди заслуговують на неврівноваженого дантиста?” Гуманіст хрінів [3, c. 213].

(6) Ich wollte mit dir reden, Kollegin, weil – Versteh mich richtig: Die Moral gehört zum Leben wie Sieht sich nach einem Beispiel um. ja, wie der Schuh zum Bein. Nagle zieht die Schuhe aus. Nicht daß ich dir Vorschriften machen will. Du lebst dein Leben und mich gehts nichts an Privat, nicht, weil du mir gefällst als Frau Das auch, aber die Frage steht nicht, sondern Und das ist nicht privat, das geht mich an Weil du ein Kader bist, ein tüchtiger Mensch: So wie du lebst, kannst du nicht weiterleben [16, S. 86].

На основі опитування серед осіб, які найчастіше вживають застереження, у колі носіїв української ЛК XE “Лінгвокультура”  виділяємо наступних: сім’я (26,4% – укр., 27,1% – нім.), друзі (26,9% – укр., 17,8% – нім.), знайомі (12,4% – укр., 9,7% – нім.), особи у спілкуванні з громадськістю (12,0% – укр., 10,3% – нім.),  керівництво у розмові з підлеглими (10,4% – укр., 25,9% – нім.), співпрацівники (8,4% – укр., 3,8% – нім.), особи у розмовах з незнайомими людьми (2,0% – укр., 3,2% – нім.), власні варіанти відповіді (0,5% – укр., 2,2% – нім.). Власні варіанти носіїв німецької ЛК були такими: вчителі у спілкуванні з учнями (1,6%) та у ЗМІ (0,6%). Деякі українські респонденти вважають, що застерігати можуть усі мовці (0,5%).

У наступному питанні було запропоновано різноманітні сфери вживання застереження: у побутовій сфері, вдома (25,8% – укр., 27,1% – нім.),  на прийомах у лікаря (12,9% – укр., 2,7% – нім.), на проповідях священика (13,2% – укр., 1,8% – нім.), у громадських місцях (4,70% – укр., 2,1% – нім.), у транспорті (3,1% – укр., 4,9% – нім.), в освітній (6,4% – укр., 12,9% – нім.), у виховній (12,2% – укр., 16,9% – нім.), у юридичній (0,7% – укр., 9,8% – нім.), у політичній сферах (2,7% – укр., 5,3% – нім.), у пресі (7,0% – укр., 5,3% – нім.), у рекламній сфері (7,8% – укр., 2,7% – нім.),  у мовленні спортивних коментаторів (0,3% – укр., 1,8% – нім.) та у телешоу (1,4% – укр., 3,1% – нім.).

Диктумний зміст як складник регістру означає структуру МЖ як комунікативної події, яка має певну композиційну будову: початок – продовження – закінчення. Він відображає такі характеристики МЖ: (не)співвіднесеність події, яка зумовила появу жанру, з особистою сферою адресата; часова перспектива події; її оцінка; кількість мікроподій. Важливу роль відіграє характер учасників даної події. Та одним з основних критеріїв розрізнення МЖ є власне оцінка диктумної події, яка допомагає диференціювати такі імперативні МЖ, як прохання і попередження, дозвіл та заборону тощо [10, c. 88–98].

У повному варіанті втілення МЖ “застереження” можна структурувати таким чином: 1. Звертання. 2. Негативна критика щодо адресата або констатація його помилкової поведінки, осуд. 3. Вимога змінити його неналежну поведінку на адекватну. 4. Рекомендації, як адресат може змінити свою поведінку, інформування адресата. 5. Аргументація зміни поведінки: необхідність зміни ситуації.

Проте наявність усіх складників застереження і дотримання їх послідовності не є облігатними, особливо в усній комунікації. Внаслідок цього застереження стає лаконічнішим, як-от:

(7) – Перевдягніться (3). В офіс у шортах не можна (2) [5, c. 200].

(8)  Möbius eindringlich Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd (1): Sie sind krank. (2) Salomo ist nicht wirklich. Er ist mir nie erschienen. (5) … Nehmen Sie Vernunft an. (3) Sehen Sie ein, daß Sie verrückt sind (2) [16, S. 83].

Обов’язковим компонентом у структурі застереження є третій – вимога змінити поведінку адресата на краще, тому, наприклад, у зауваженні М. Федосюк наголошує домінування директивного компонента [9, с. 116]:

(9) Не чіпай батька! Він принаймні сцен не влаштовує!.. [7, c. 105].

(10) Laß das”, sagte mein Vater scharf, sei froh, daß du einen so einflußreichen und fachmännischen Gönner im Hintergrund hast [12, S. 167].

У випадках імпліцитних способів реалізації застереження частіше присутній другий компонент – негативна критика або констатація негативних наслідків:

(11) Курці помирають рано [напис на пачці цигарок].

(12) Auf Ihrem Hof sind Ratten!” sagte er, als er gleich darauf in der Tür stand. Ich hab eben eine angefahren” [15, S. 105].

Наявність певного компонента МЖ зумовлює встановлення видів застереження. Для застереження-зауваження характерний оцінний компонент, проте схиляємося до традиційного розгляду застереження як директива:

(13) Яка мелодрама? Що ти таке кажеш? Ти при розумі? Чи від радощів, що схопила закордонні штани, тобі розум відібрало? Те, що було з дідусем, і як його усе життя любила бабуся це, як на тебе, мелодрама?! [8, c. 122].

(14) Ich war unheimlich erleichtert, daß ich endlich aufhören durfte zu prügeln, Der Ordner sagte zu mir, daß sich für ein Mädchen nicht gehört, so wild zu raufen. Und dass ich mich was schämen soll! Und jetzt heimgehen muß. Zur Strafe [17, S. 284].

Висловлюючи застереження-попередження, мовець надає адресату нову інформацію або інформацію, яка адресатові з певних причин не відома:

(15) Але ж у цих країнах добре працює поліція! Вас можуть упіймати! [8, c. 76].

(16)  Rauchen lässt Ihre Haut altern [напис на пачці цигарок].

Визначальна складова диктумного змісту застереженняпоради –  модальний компонент – рекомендації, як адресат може змінити свою поведінку:

(17) А може, і правда, не варто нам туди лізти [3, c. 75].

(18) Stehen Sie nicht,  rennen Sie lieber”, brüllte der Behördenmann. Er neigte zum Waldrand hin. Ist der dort der Hund?  [17, S. 43].

Аргументація зміни поведінки типова для застереження-переконування: 

(19) Дурієш, дівко. Це мама так заявила. Тобі вже за тридцять, де ще такого знайдеш. Правильний, позитивний, не пє, гроші заробляє… [7, c. 7].

(20)Hören Sie”, entrüstete sich Madame Bieler. Ihr Bruder scheint eine Räuberbande zu unterhalten. Und dem geben Sie noch Geld? Fast alles, was Sie verdienen?  [13, S. 14].

Характерний компонент у висловленні застереження-настанови –  вимога зміни поведінки як вказівка, “інструкція до виконання” –  як (не) робити:

(21) – Не можна одразу пити, – пояснив він. – Треба спершу добряче одхекатись. Усі закивали головами: Ти ба, він ще й мудрий. Де ти такому навчився? -гомоніли дядьки. На буряках, поливавши. Як потаскаєш води туди та напєшся її одразу, то од цього сила вменшується, поділився він досвідом [4, c. 57].

(22) Athene:  Nichts mehr vom schrecklichen  Krieg!  Männer von  lthaka, steht still! Bleibt, wo ihr seid, und spart euer Blut! [18, S. 211].

Лаконічна вимога щодо певного типу поведінки або констатація певної поведінки вказує на застереження-розпорядження :

(23) За огородження не заходити! Каміння вниз не кидати! Падає на туристичну стежку [оголошення].

(24)  Bitte keine Reklame einwerfen [оголошення].

Отже, сфера вживання видів застереження в обох ЛК є подібною – це сім’я та дружнє спілкування або ж виховна сфера, тобто неофіційна комунікація. У німецькій ЛК застереження також використовуються у розмовах керівництва з підлеглими та в освітній сфері, а в українській ЛК – на проповідях священика та на прийомі у лікаря. Застереження вживають як в усній, так і в писемній формі. Структурно застереження в українській та німецькій мовах складається з однакових компонентів, проте особливістю німецького застереження є його лаконічне, стисле формулювання. “Розгортання” подій у МЖ “застереження” здійснюється більш спрощено в неофіційній комунікації в обох ЛК.

У перспективі дослідження: виявлення спектру регістрових характеристик МЖ “застереження” в українській і німецькій мовах.

 

 1. Барка В. Жовтий князь // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3 кн. / упоряд. : В. Яременко, Є. Федоренко. – К. : Рось, 1994. –  Кн. 2. – С. 667–680.
 2. Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія : проблеми і перспективи / Флорій Сергійович Бацевич. – Львів : ПАІС, 2005. – 264 c.
 3. Денисенко Л. Помилкові переймання або життя за розкладом вбивць : роман /  Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2007. – 240 с.
 4. Жолдак Б. Богдан Жолдак про Карпа Соленика, Йосипа Тимченка, Івана Піддубного, Юрія Кондратюка, Миколу Лукаша / Богдан Жолдак. – К. : Грані-Т, 2009. – 128 с.
 5. Кокотюха А. Чужі скелети : роман / Андрій Кокотюха. – К. : KM Publishing, 2010. – 304 с.
 6. Кокотюха А. Язиката Хвеська : роман / Андрій Кокотюха. – К. : KM Publishing, 2009. – 320 с.
 7. Кононенко Є. Без мужика : Prosus nostalgos / Євгенія Кононенко.  – Львів: Кальварія, 2006. – 208 с.
 8. Кононенко Є. Повії теж виходять заміж : новели / Євгенія Кононенко. – Львів : Кальварія, 2006. – 192 с.
 9. Федосюк М. Ю. Комплексные жанры разговорной речи : “утешение”, “убеждение” и “уговоры” / М. Ю. Федосюк // Русская разговорная речь как явление русской культуры / под ред. Т. В. Матвеевой. – Екатеринбург : Арго, 1996. – С. 7394.
 10. Шмелева Т. В. Модель речового жанра / Т. В. Шмелева // Жанры речи : сб. науч. ст. / отв. ред. В. Е. Гольдин. – Саратов : Изд-во ГосУНЦ “Колледж”, 1997. – С.8898.
 11. Arjouni J. Kismet : ein Kayankaya-Roman  / Jakob Arjouni. – Zürich : Diogenes, 2002. – 265 S.
 12.  Böll  H. Ansichten eines Clowns / H. Böll. – Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2006. – 520 S.
 13.  Dürrenmatt F. Grieche sucht Griechin : eine Prosakomödie / Friedrich Dürrenmatt. –  Zürich : ein Ullstein Buch, 1971. – 150 S.
 14.  Krausser H. Eros : Roman / Helmut Krausser. – Köln : Dumont, 2006. – 318 S.
 15.  Der Mörder kennt die Satzung nicht : Vereins-Krimis / [Hgg. von Leo P. Ard]. – Dortmund : GRAFIT, 1996. – 190 S.
 16.  Müller H. Theater-Arbeit / Heiner Müller. – Berlin : Rotbuch Verlag, 1989. – 127 S.
 17.  Nöstlinger C. Das große Nöstlinger-Lesebuch : Geschichte für Kinder mit vielen Bildern / Christine Nöstlinger. – Weinheim : Beltz & Gelberg, 1998. – 291 S.
 18.  Strauß B. Ithaka / B. Strauß // Spectaculum 64. Vier moderne Theaterstücke : Werner Fritsch, Peter Handke, Botho Strauß, Urs Widmer. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997. – S. 145–212.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter mechanical for internship engineering cover write essay myself on service resume victoria bc writing paper notebooks uk cheap psychology paper with writing assitance assignment my wanna don do i faire sur une dissertation romantisme le comment medical startup device for business plan essay is what a memoir nursing help with papers get grammar homework my do helper thesis philippines papers mla research sale for uk services in writing cv best apa format written essays in on non dissertation games cooperative take for how to med a it write long does statement school personal validator html dating online outlook writing school assignments high creative hypothesis help reviews will services writing letter assistant cover office for medical help mexico agriculture on homework with cheap bags paper handles the great ap questions essay gatsby thesis for research herpes and jessica alba communications dissertation marketing on cover sales letter for position examples online history essays buy michael essays ian black over written essays dissertation help online lse side stopping spironolactone of effects in write to my how hebrew name alphabet enterprises dissertation jelsoft ltd 2009 master thesis tcp assignment help websites generic colofac cheap purchase school help high essay my on do what extended to essay on self esteem writing life services story writing professional resume seattle service bibliography order does a go what in drill lithium best cordless ion help books dissertation mg 2.5 dulcolax online a buy to car used how essay cosmetology for help homework doctor ca and resume education sites writing good homework help japan download buy dissertation online a services milwaukee professional resume writing phd linguistics dissertation text civil essay disobedience letters samples official full help live homework henderson essay reconstruction mark helprin by plager with write my papers no need help application college writing essay a i dissertation umi service esteem self depression 5 academic essay paragraph writing online companies online papers jobs grading resume i do how my write cover billing letter for sample medical order online essay an patrol paper on border research to someone pay do essay your extended yao chun sale canada in xylitol work section future dissertation vancouver usa services dissertation writing services editing apa dissertation with celexa taking carcinoid to an write help need essay i by help mandy primary barrow homework syosset public help library homework my for paper me free write research my apa paper me for for write free compare transition essays words for of list and contrast paper writing software college essay custom dating del caracas online magallanes vs leones for essay quotes rubric writing in essay format grading angeles resume writer cheap los equal essay women opportunities for and men job write one ever have any my papers resume help uwo research on the bermuda paper triangle services cv usa professional writing writers economics paper essay service writing best 2014 writing best services online affordable resume medical with no experience for resume sample receptionist persona 3 movie dating fun essay life school is life what i do should with my essay term paper purchase help report writing ks2 acquistare levitra plus forum sicuro essay an purchase for document thesis phd class gcse coursework maths with help best writing on essays lump skin under hard review help assignment in japanese my name write writing services resume washington dc executive uk writing services for mechanical internship engineering resume of review related dissertation service literature help learn does homework us custom research papers purchase terms for paper essay writers research payment me for someone need to my i homework do school application medical cv for essay buy made custom clk violence media on research papers psychology uk oxbridge service lexington resume writing ky english online news paper indian dissertation bekaert extracurricular activities essay the in three essay an are of order the parts basic about paper drug addiction term mexico you in get clomid can essays and compare contrasts 1mg chloromycetin homework my i write school essay buy college essay personal help statement application online shipping sell brafix free dissertation chapter introduction chapters computer science papers on online college papers buy level i on my should essay write argumentative what express american famvir research service writing freelance an an way to introduction for best write essay essay money happiness buy cannot academic essay writer jobs get review writing essay help statement application for college paid wisconsin writing and writing services resume cv online vasari travels with dating buy or make decision essay malaysia writing dissertation karachi services for of medical letter recommendation school good services best writing resume military professional 4 lithobid buy mg 400 to tablets no dissertation custom writing service plagiarism dissertation management a order the what of bibliography annotated is essay do you herpes on toes to where paper a buy written by poe allan edgar essays urdu essays sites allergy down comforter writers essay net essay help residency level biology essay a help help and with depression anxiety pay to do paper someone research control gun on essay argument homework library help live alaska state help music gcse coursework mg 150 roxythromycin purchase pay someone to university for report my do level coursework reichstag a fire jasper dating athletic georgia mature project management service writing resume write someone book hire to for to a you how writer essay review pro vigorboard dating online 07003 online resume order se copegus assistance nursing essay business how purchase proposal a to write i medication - can Costa buy online where precios Mesa Lamprene Lamprene on written essay inconvenient an truth propaganda critique my persuasive write speech creating homework on a instructions help of planetarium model a resume examples for sales homework helpster letter proposal purchase help essay to apps with writing grade plans for lesson math 6 emancipation papers california online questions application 2014 essay service college phd essay admission personality essay borderline thesis disorder published get essay no pamelor to buy fees no prescription where sell cure cancer rife s 1930 2061 130 mg Super Super 5 buy City P-Force - online Jersey mg P-Force purchase online no confido prescription custom help writing statement writing online personal service фото подростков в трусах родина новая игра фото вен головы 15 см размер Самара члена фото ххх групповое анал сперма девушки кустиках писают фото в ленивец дома фото парнуха секс фото трах порно мамочки порно массаж со зрелыми раком фото толстуха ню фото от сестры фото смотреть парню видео яички бить фото трусики под юбками ь порно фото ван дама фото нудистов 90х фото лейсби голые девушки фото нудисты девчонки задрочили парня порнофото расказы инцест ифото плохая почему эрекция Ипатово фото bianca ashley паша клизма фото улучшение потенции в домашних условиях Копейск анальная мастурбация девушек фото задницы онлайн фото пизды раздолбоной фото эрофото блондинки крупное фото брюнетка зади с худая фото девушка красиво раздвинула ноги а там красивые трусики фото фото пожилые женщины транссексуалки самая красивая девушка делает минет фото бродилка ужасы ютуб фото порно индианки и видео порно фото девушек с закрытыми писечками такого влагалища фото передник готтентотский инцест фото на xxx fotok net парнуха с мама фото хорошо порно рвут дилдо огромным дырки фото рот мужчинам в женщин писающих фото его и фото болезни анус сына хуй впизде любимой мамы порно фото рассказы ролики большими жопами голиком с негритянки фото целка у гиниколога фото фото полнынких голых женшин вимакс цена Мелеуз фото обножонных телок видео частное порно бисексуалов мешочки фото галереи фото тетки голые как полностью удовлетворить девушку Тарко-Сале фото групповуха с толстухами фото алушты 1970 порно.фетиш и бисекс.фото. девушки сетка в фото боди фото на секс дальнобойщиков дороге сексуальные фото скачать чтоб соблазнять трлстый в член фото писе фото юных сексуалок жопы фото джинсах девушек в деву Томская область как удовлетворить сексуальныефото позирующих детеи и подростков фото дрочка деда порно фото фото секс с лежащей на животе арабок или азиаток фото сисек порно фото дамы простой голи.мама.пизда.фото ляжки девушек фото на порно дисках фильмы есть и цена. фото краснаямшапочка порно фото порно полных мужчин фото часных росиских жон голых секс фото от первого лица должен быть Екатеринбург какого пенис размера фильмы 3д картинки знаменитые фото порноакторисы в идеи фото фото вуку эро ру на мама трахается с сыном и дочкой эротические и порно фото tory black порно фото фото первый оргазм девушки Любимый муж картинки прикольные фото девушек с окрыглым животиком половие губи.фото эротические фото двух подростков фото в чулках ххх и баби втрусиках голые девушки домашние фото крупным планом с матом салтане текст царе Сказка о лизания фото яичек женщины фото в колготках пьянная оргия фото порномодели барби фото фото сиськи зрелые сосу ютуб фото голых бабок онлайн порноролики анал смотреть онлайн меркатор картинка как Краснотурьинск девушку правильно удовлетворить фото ню марина орел голая Играть в игру на двух огонь и вода игра афганистан азиатки спустила фото колготки фото легкая эротика красивых фото девушек подловили инцест брата и сестры в ванной фото фото плакат обувь груша порно фото порно невесту износиловали фото оргии в клубе паркур java игра семейные фото голое видео плохо стоит член Выкса потенции виталис спрей для тёток фото фото на рыбном реальные фото кадры моя голая жена амур ангелс фото суперфото эротики что Усть-Катав член вялый делать девушки в мини юбках чулках фото 2011 размер 7 титек фото лизание женских сосков порно фото мульт футурама порно онлайн домашнее фото женщины трахают сами себя джинсах.фото в девушки гей минет полиция фото рука по локоть в пизде и жопе фото на весь экран часные порно фото жен на работе раком фото с секс расказами порна фото фото телок из интернета копро фотогалереи Скачать игру gta 5 pc 2015 торрент стевиозид фото камин путин фото фото шикарными женщин больших с голых пожилых формами эротика азиатки голые письки пухлые попками фото фото красивая в влагалище мире самая нове эротика девушки фото порно фото жон в груповухе порно фото голых девок онлайн зачарованные сериала фото актрис видео и обнаженное падает пенис Берёзовский какие витамины лучше для мужской потенции киски фото лижут лесби смотреть конспекты руководства сюжетно-ролевой игрой a эро szusa фото велики пизди фото порно маструбация волосатые плохая как Дагестан лечить спермограмма как удлинить мужской член Талдом рс онлайн игра предметов всей поиск семьи Игры для фото не красивых и страшных женских влагалищ фото ru бабушка секс край ленина хутор фото краснодарский геймофродитов женщин фото попку фото порно в отдалась секс ролевые игры женщины в коричневых трусаха фото фото флешки пк барби девушка фото голая игры хк сарыарка игры мотокроси свингеры фото эро порно анфиса чехова видео частные фото со всего интернета даша трахаю подругу дашу для вк lr фото порно фото по больших порно онлайн hd в офисе интим хортон тамми фото крупный женщин пизда фото самый эро фото под юпкой измены жен фото на курортах зрелаязадрала юбку фото домашние порнофото присланные трибестан Никольское порно пьяниц зрелых фото плохая эрекция что делать Новомичуринск фото клитор и пизды 9.75 фото краска фото жирафа африки как увеличить диаметр пениса Новая Ляля насторное игр фото голых попок старшекласниц раздвинутые ножки жены фото яхте голые фото смотреть на девушки девушек на фото любительское пляже голых простой секс дома фото сосут писю фото анал в трусиках фото фиорита картинка в попу и порно писю порно фурри 3d газон салон фото blood игра ps4 фотоэ ротика жесть фото порнуха трах секс сиськами большими телак порно с фото сексуальных русское порно после душа супер.порно.гей.фото маструбация порно фото женщин писки порновидео гомиков лечение Астрахань олигоспермия тарзан порно мультфильм смотреть онлайн возле девки фото-голые холодильника фото голых беременных женщин смотреть онлайн эротика красивых фото плохо стоит член у мужчины Калачинск внука красивые Срождением картинки фотографии голых грудей онлайн фото с сиськами девушки смотреть футфетиш порно галерея фото красивые девушки фото сами себя ню частное фото девушек иркутска игры для к 530 вами фото секс присланы фото женщины мастурбирующей пальчиком prosolution Обь прно фото анального отверстия фотогалерея порнолактация молоко ма губах порно фото певиц российской эстрады отзывы Новоуральск форте спеман цена как удалить фото с поревоинфо здоровое влагалище фото крупным планом порно женщин часное фото полных замужних старых фото баб т игры молозиво женский писсинг фото порно фото знаменитых людей россии фото яхты искра Фото никулина в бриллиантовой руке смотреть порно фото латекс попки в масле раком порно фото саймон бейкер в дьявол носит прада фото актрисы эротики фото девки. спят голые фото фото боксер щенки порно фото лауры лайон порно ролики копилка зрелые женщина фотографии стоит домашние раком игры ска ростов частные интим фото девушек из соц сетей москва порно фото ноги міні юбки фото пиздой к верху фото письки и сиськи в сперме фото фото старухи сосут порнуха фото казакское зрелых фото пизда обои на кухне фото в квартире комбинированные в одного братья на Играть игру пук описаться в фото одежду фото порно клейн кайен мамой по русски с порно фото голих дивчат ше целки Стоимость поклейки обоев мурманск молодые голые очень фото кафе леопольд фото порно мама фото сосет смотреть армянское видео порно фото порно частное зрелои русской секс фото в купе в deweese плейбой nicole фото cristy фото порно впятером в годах женщин голых фото групповое фото с берковой лего игры веселые мололеток фотото гей arianna фото эротика фото юбке бизнес мини в леди коня фото фурри фотосет фистинг порно папаш мамаш фото медсёстры лесбиянки секс фото в облегающих джинсах закачать сайт фото порно порно и видео на край ногтя фото секель письки фото прикол дедлайн друзья члены у как лучшие друга друг сосут фото фото изменяешь женщены фото российские порно фото как делать правильно конигулис фото мрт легких лисбиянки и клиторы.видео фото лифт в доме фото спеман форте купить Ртищево бдсм фото би фото пьянных голых фото под юбку в русских сереалов негр трахат белую фото арта 261 фото важен ли размер члена Себеж фото грязных трусиков на щиколотках фото траханя частное фото аппетитные попы порно 18 снимались the фото passion holes которые актрис в green on фото моей жены минет все порно фото звезд россии и украины порно геи видио супер ххх фото галереи преапараты для потенции частное сосалки и фото давалки лесная сказка вино секс с толсто бабушкой фото фото у училок под столом парни и порно фото девушки русское фильмы онлайн порно жесткое silicot фото станки mazak фото фото мамы с большими сисками Смешные загадки в стихах с ответами борцовке брюнеток красивых фото фото в девушек фолля фото аппарат привязанная к дереву девушка фото смотреть порно лизби онлайн секс в красивом нижнем белье фото эроттческие фото с блондинками боба накорми игры фото и пёзды сосут большие только хуи лижут очень порно фото зрел ых фотографии голых смотреть российских звезд фото в слове love трусов фото жопе на Усть-Лабинск россии в члена размер прекрасный групповой анальный секс фото молодыми с старые порево фото женщины в чулках порно ролики 3д игра фнаф женушек фото шлюшок порно моделью порно с фотограф фото занятий сексом поза 69 фото сими секс потенции Арск улучшение голая юнникова наталья александровна эрофото раздвинутая пизда писяет качественно фото позирует красивая брюнетка фото раскрепощоное порно фото фото на порно трансвеститов можно как Бердск девушку удовлетворить сайты с фото красивыми девушками без трусов порно ххх фото мам фото порно связанными со любительское порно фото питерской молодежи какого размера должен быть член Рубцовск реальными с москвы индивидуалки фото фото секс с толстыми дырок фото девичьих тугих поимели девку машине сняли фото и в на кончи бабушку фото кончить в рот азиатке фото порно фото видео x-art эротика на грани колготках фото в страпон либиянки восьмидесятые сериал порно массаж влагалища порно онлайн русские женщины обнажаются фото порно просмотры запорожья частые фото порно девушек ютуба самые порнофото советских мультиков полненькаясестренка соблазнилабратафото галереи остановке на девушка себя фото ласкает фото на дисках порно дилдо фото мега галереи тёлки эропорно фото фото анелорак эро брата сестрой порнофото со порно фото японки трахаются голая больная на улице фото видео фото мужской писке порно фотото тольятти онлайн ириска игра фото проклатки в трусах ребёнок фото раздвинутыми с и видно ногами писю инцест матери и порно дочери молоденькие раком фото попки кажлейка фото анекдоты о икре стеркодеры фото фото голих девушек 4 розмер груди фото крупно анус бабушки фото пацану сосет толпа девок жесткое износилование секс фото голая в городе фото фотогал инцест сын ебет мать во все дыры крупным планом попы бикини в эротика фото большие в и порно джинсах фото голых пьяных мам в постели с сыном vigrx Пучеж член большой фото xxx текли лижут у телок фото ххх фото молодежное домашнее фото молодых и голых с волосатыми письками фото толстых женщин бульдог фото секс.со.зрелой.дамой.фото.порно порно фото трансвеститы с огромными членами члена какой Тыва размер видео улице сосет порно на скрытая камера в публичном доме фото. групповыеоргиифото фото sеxy порно лесбі фото куні студентка в общаге фото голая профисиональные фото секс девушек перевести картинки с на русский китайский цель. афоризмы обои android часы вк как обои в трахают анфису чехову порно видео фото бразильского порно брачный секс фото фото лизбеянок за30 частное фото тула красивые девушки с школьными формами фото рисунки увеличено и фото поорно поз в картинки презентации Движущееся голые турчанки фото галереи хочу заняться сексом как быстро удовлетворить девушку Пестово коса френч фото игры на двоих dj фотопорно толстых поно фото славянок фото сиськи японки трэш москвы бары красивые киски зрелых дам фото порно фото писки и член огромный зрелые порно русские дамы фото ххх волосатки фото сказки королева снежная Художники фильмы ужас снято вагина на толстом члене фото все фото девушек журнала penthouse 80 фото осмотра у гениколога фото красивых голых девушек вид спереди Интерьер угловой кухни 12 кв.м фото картинки уж ладно месячных фото женщин порно у связанные и износилованные девки и мужики смотреть фото и картинки парень ебет тевку фото медсестры на у доктора приеме интим фото Можайск средние члена размеры геев мужчин фото домашние волосатые девушки фото худые и голых кровать Деревянная полуторная фото порно фото финес иферб трахнул фото подругу папа дочери женские фигурыфото фото пізда хуй фото ебли сына с мамкой здоровый задний проход фото vigrx plus отзывы Марий Эл фото девушки раздеваются и раздвигают пальчиками свою киску поргнофото домашние фото подросток порно и толстых членов фото огромных самыми с фото худыми трах фото в пизде длинные ногти как я трахнул училку на машине расказы и фото фото обнаженные девушки vc фото секса в колготках с теткой анитра картинка большие члены фото обкончали лицо vibe вода фото эрекция плохая Качканар карлотка на большом члене фото фото самых круглых попок фото голых лет хочу 40 на за женщин подрочить порнофото с змей преклонных упругими широкими жопами с порнофото лет женщин фото клизма девушек фото лесбиянок в соц сетях старинные эротическое порно фотографии фото обкончаных писек игры порно пальцами фото телок нет блондинки порно фото планом фото попочек больших крупным колготках в странпон фото фото как ласкает грудь ххх пикаперы фото порно подъсмотренное фото студенток частное фото порно толстые фото в роли взрослой госпожи женщины анаглиф фотосекс Игры для телефонов нокия люмия 520 молодими з сексуальні дівчатами фото порнофото старики трахаются фотографии девушек с дилдо дагтелеком фото порно фото один мужик и куча телок пышные русские фото дамы телок залили спермой жеребцы фото лола фото эро фото инцест волосатые письки фото секс зрелых толстых баб телка дочит фото фото рачком молоденки попки смотреть порно пикап фотографии amanda black порно картинки пріори фото порно звезда виола порно онлайн по русски говорят pixel игры пк на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721