особливості каналів комунікації видів застереження в українській і німецькій мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.81’44

                                                           Х.Ю. Дяків

Національний університет імені Івана Франка, Львів

 

У статті проаналізовано особливості каналів комунікації видів мовленнєвого жанру “застереження” на основі емпіричного матеріалу й опитування носіїв української та німецької мов.

Ключові слова: канали комунікації, мовленнєвий жанр,  застереження.

В статье проанализированы особенности каналов коммуникации видов речевого жанра “предостережение” на основании эмпирического материала и опроса носителей украинского и немецкого языков.

Ключевые слова: каналы коммуникации,  речевой жанр, предостережение.

The features of communication channels of types of exhortation as speech genre are analyzed in the article based on the empiric material and polling of speaker of Ukrainian and German.

Key words: communication channels, speech genre, exhortation.

 

 

Сучасна комунікативно і прагматично спрямована лінгвістика аналізує когнітивно-дискурсивні феномени, серед яких вивчення каналів комунікації мовленнєвого жанру (далі – МЖ) “застереження” в українській і німецькій мовах постає як актуальна і недосліджена проблема лінгвістичної генології. Виявлення особливостей каналів комунікації видів МЖ “застереження” в українській і німецькій мовах – мета статті, яка передбачає вирішення таких завдань: визначити теоретичні засади вивчення каналів комунікації МЖ “застереження”; встановити особливості каналів комунікації видів застереження на основі емпіричного матеріалу й опитування; зіставити особливості каналів комунікації видів застереження в українській і німецькій мовах. Фактичний матеріал роботи становлять 2468 фрагментів (1232 – укр., 1236 – нім.) текстів художньої літератури ХХ – поч. ХХІ ст. та оголошень загальним обсягом понад 3,1 млн. слововживань.

Одними з найважливіших параметрів типології МЖ визнаються їх регістрові особливості, які можна представити у межах трьох аспектів:  специфіки каналів комунікації, простору комунікації та змісту соціальних ролей комунікантів (M. A. K. Halliday). До особливостей каналів комунікації належать характеристики, які пов’язані із специфікою усного, писемного або ж друкованого мовлення (а в останні десятиліття й Інтернету), моно-, діа- чи полілогічного способу комунікації тощо. Адже канал комунікації – це “місток”, який поєднує адресанта і адресата; засоби, за допомогою яких надсилається повідомлення [2, с. 106].

Провідний канал – звуковий, який реалізується в прямій, безпосередній розмові “обличчям до обличчя”. Завдяки цьому спілкування має природний, невимушений характер, проте нечіткість передачі інформації може стати причиною комунікативних девіацій. Важливим є також зоровий канал, що забезпечує часопросторову стабільність висловлень і точність їх передачі. Саме ці канали комунікації є провідними у міжособистісній інтеракції. Їх супроводжують інші засоби зорового (жести, міміка, вираз обличчя, рухи тіла тощо) і тактильного (плескання, доторки) каналів.

До специфіки каналів комунікації зараховують сферу вживання та форму вираження МЖ. Для визначення останньої було поставлено респондентам обох лінгвокультур (далі – ЛК) наступне запитання: “Ваші застереження формулюються переважно …”. Респонденти обох ЛК  XE “Лінгвокультура” висловлюють свої застереження здебільшого таким чином: у короткій формі (33,9% – укр., 51,9% – нім.), поширено (29% – укр., 22,2% – нім.), не знаю (22,2% – укр., 35,5% – нім.), залежно від ситуації вживання (3,7% – укр., 1,6% – нім.). Так, застереження-зауваження, застереження-попередження та застереження-розпорядження вживають переважно у короткій формі:

(1) –  Люди, біда…– нарешті вичавив із себе Сева [6, c. 45].

(2) –  Тс, тихенько! – попереджує мати. – Нишком! – бо, глядіть, собаки недалеко [1, c. 678].

(3) Hör auf. Nicht hier [14, S. 189].

(4) Pass auf dich auf! [11, S. 25].

У поширеній формі вживаються застереження-переконування та застереження-повчання, що зумовлено використанням об’ємних аргументів, прикладів тощо:

(5) “Ти зараз до неї зібрався? Навіщо, Андрію? Чого тобі до неї пхатися? До того ж вона на роботі, ти хочеш там влаштувати показовий виступ?” “Чого б це вона на роботі?” “Того б це, що сьогодні – четверте”. “І? Та хоч сьоме”. “Не сьоме, а саме – четверте. А це означає, що в неї клієнтам призначено на першу половину дня. В неї прийом. Якщо про мене та про неї не хочеш думати, подумай про тих, хто наважився сьогодні лікувати зуби. Як ти вважаєш, ці люди заслуговують на неврівноваженого дантиста?” Гуманіст хрінів [3, c. 213].

(6) Ich wollte mit dir reden, Kollegin, weil – Versteh mich richtig: Die Moral gehört zum Leben wie Sieht sich nach einem Beispiel um. ja, wie der Schuh zum Bein. Nagle zieht die Schuhe aus. Nicht daß ich dir Vorschriften machen will. Du lebst dein Leben und mich gehts nichts an Privat, nicht, weil du mir gefällst als Frau Das auch, aber die Frage steht nicht, sondern Und das ist nicht privat, das geht mich an Weil du ein Kader bist, ein tüchtiger Mensch: So wie du lebst, kannst du nicht weiterleben [16, S. 86].

На основі опитування серед осіб, які найчастіше вживають застереження, у колі носіїв української ЛК XE “Лінгвокультура”  виділяємо наступних: сім’я (26,4% – укр., 27,1% – нім.), друзі (26,9% – укр., 17,8% – нім.), знайомі (12,4% – укр., 9,7% – нім.), особи у спілкуванні з громадськістю (12,0% – укр., 10,3% – нім.),  керівництво у розмові з підлеглими (10,4% – укр., 25,9% – нім.), співпрацівники (8,4% – укр., 3,8% – нім.), особи у розмовах з незнайомими людьми (2,0% – укр., 3,2% – нім.), власні варіанти відповіді (0,5% – укр., 2,2% – нім.). Власні варіанти носіїв німецької ЛК були такими: вчителі у спілкуванні з учнями (1,6%) та у ЗМІ (0,6%). Деякі українські респонденти вважають, що застерігати можуть усі мовці (0,5%).

У наступному питанні було запропоновано різноманітні сфери вживання застереження: у побутовій сфері, вдома (25,8% – укр., 27,1% – нім.),  на прийомах у лікаря (12,9% – укр., 2,7% – нім.), на проповідях священика (13,2% – укр., 1,8% – нім.), у громадських місцях (4,70% – укр., 2,1% – нім.), у транспорті (3,1% – укр., 4,9% – нім.), в освітній (6,4% – укр., 12,9% – нім.), у виховній (12,2% – укр., 16,9% – нім.), у юридичній (0,7% – укр., 9,8% – нім.), у політичній сферах (2,7% – укр., 5,3% – нім.), у пресі (7,0% – укр., 5,3% – нім.), у рекламній сфері (7,8% – укр., 2,7% – нім.),  у мовленні спортивних коментаторів (0,3% – укр., 1,8% – нім.) та у телешоу (1,4% – укр., 3,1% – нім.).

Диктумний зміст як складник регістру означає структуру МЖ як комунікативної події, яка має певну композиційну будову: початок – продовження – закінчення. Він відображає такі характеристики МЖ: (не)співвіднесеність події, яка зумовила появу жанру, з особистою сферою адресата; часова перспектива події; її оцінка; кількість мікроподій. Важливу роль відіграє характер учасників даної події. Та одним з основних критеріїв розрізнення МЖ є власне оцінка диктумної події, яка допомагає диференціювати такі імперативні МЖ, як прохання і попередження, дозвіл та заборону тощо [10, c. 88–98].

У повному варіанті втілення МЖ “застереження” можна структурувати таким чином: 1. Звертання. 2. Негативна критика щодо адресата або констатація його помилкової поведінки, осуд. 3. Вимога змінити його неналежну поведінку на адекватну. 4. Рекомендації, як адресат може змінити свою поведінку, інформування адресата. 5. Аргументація зміни поведінки: необхідність зміни ситуації.

Проте наявність усіх складників застереження і дотримання їх послідовності не є облігатними, особливо в усній комунікації. Внаслідок цього застереження стає лаконічнішим, як-от:

(7) – Перевдягніться (3). В офіс у шортах не можна (2) [5, c. 200].

(8)  Möbius eindringlich Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd (1): Sie sind krank. (2) Salomo ist nicht wirklich. Er ist mir nie erschienen. (5) … Nehmen Sie Vernunft an. (3) Sehen Sie ein, daß Sie verrückt sind (2) [16, S. 83].

Обов’язковим компонентом у структурі застереження є третій – вимога змінити поведінку адресата на краще, тому, наприклад, у зауваженні М. Федосюк наголошує домінування директивного компонента [9, с. 116]:

(9) Не чіпай батька! Він принаймні сцен не влаштовує!.. [7, c. 105].

(10) Laß das”, sagte mein Vater scharf, sei froh, daß du einen so einflußreichen und fachmännischen Gönner im Hintergrund hast [12, S. 167].

У випадках імпліцитних способів реалізації застереження частіше присутній другий компонент – негативна критика або констатація негативних наслідків:

(11) Курці помирають рано [напис на пачці цигарок].

(12) Auf Ihrem Hof sind Ratten!” sagte er, als er gleich darauf in der Tür stand. Ich hab eben eine angefahren” [15, S. 105].

Наявність певного компонента МЖ зумовлює встановлення видів застереження. Для застереження-зауваження характерний оцінний компонент, проте схиляємося до традиційного розгляду застереження як директива:

(13) Яка мелодрама? Що ти таке кажеш? Ти при розумі? Чи від радощів, що схопила закордонні штани, тобі розум відібрало? Те, що було з дідусем, і як його усе життя любила бабуся це, як на тебе, мелодрама?! [8, c. 122].

(14) Ich war unheimlich erleichtert, daß ich endlich aufhören durfte zu prügeln, Der Ordner sagte zu mir, daß sich für ein Mädchen nicht gehört, so wild zu raufen. Und dass ich mich was schämen soll! Und jetzt heimgehen muß. Zur Strafe [17, S. 284].

Висловлюючи застереження-попередження, мовець надає адресату нову інформацію або інформацію, яка адресатові з певних причин не відома:

(15) Але ж у цих країнах добре працює поліція! Вас можуть упіймати! [8, c. 76].

(16)  Rauchen lässt Ihre Haut altern [напис на пачці цигарок].

Визначальна складова диктумного змісту застереженняпоради –  модальний компонент – рекомендації, як адресат може змінити свою поведінку:

(17) А може, і правда, не варто нам туди лізти [3, c. 75].

(18) Stehen Sie nicht,  rennen Sie lieber”, brüllte der Behördenmann. Er neigte zum Waldrand hin. Ist der dort der Hund?  [17, S. 43].

Аргументація зміни поведінки типова для застереження-переконування: 

(19) Дурієш, дівко. Це мама так заявила. Тобі вже за тридцять, де ще такого знайдеш. Правильний, позитивний, не пє, гроші заробляє… [7, c. 7].

(20)Hören Sie”, entrüstete sich Madame Bieler. Ihr Bruder scheint eine Räuberbande zu unterhalten. Und dem geben Sie noch Geld? Fast alles, was Sie verdienen?  [13, S. 14].

Характерний компонент у висловленні застереження-настанови –  вимога зміни поведінки як вказівка, “інструкція до виконання” –  як (не) робити:

(21) – Не можна одразу пити, – пояснив він. – Треба спершу добряче одхекатись. Усі закивали головами: Ти ба, він ще й мудрий. Де ти такому навчився? -гомоніли дядьки. На буряках, поливавши. Як потаскаєш води туди та напєшся її одразу, то од цього сила вменшується, поділився він досвідом [4, c. 57].

(22) Athene:  Nichts mehr vom schrecklichen  Krieg!  Männer von  lthaka, steht still! Bleibt, wo ihr seid, und spart euer Blut! [18, S. 211].

Лаконічна вимога щодо певного типу поведінки або констатація певної поведінки вказує на застереження-розпорядження :

(23) За огородження не заходити! Каміння вниз не кидати! Падає на туристичну стежку [оголошення].

(24)  Bitte keine Reklame einwerfen [оголошення].

Отже, сфера вживання видів застереження в обох ЛК є подібною – це сім’я та дружнє спілкування або ж виховна сфера, тобто неофіційна комунікація. У німецькій ЛК застереження також використовуються у розмовах керівництва з підлеглими та в освітній сфері, а в українській ЛК – на проповідях священика та на прийомі у лікаря. Застереження вживають як в усній, так і в писемній формі. Структурно застереження в українській та німецькій мовах складається з однакових компонентів, проте особливістю німецького застереження є його лаконічне, стисле формулювання. “Розгортання” подій у МЖ “застереження” здійснюється більш спрощено в неофіційній комунікації в обох ЛК.

У перспективі дослідження: виявлення спектру регістрових характеристик МЖ “застереження” в українській і німецькій мовах.

 

 1. Барка В. Жовтий князь // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3 кн. / упоряд. : В. Яременко, Є. Федоренко. – К. : Рось, 1994. –  Кн. 2. – С. 667–680.
 2. Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія : проблеми і перспективи / Флорій Сергійович Бацевич. – Львів : ПАІС, 2005. – 264 c.
 3. Денисенко Л. Помилкові переймання або життя за розкладом вбивць : роман /  Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2007. – 240 с.
 4. Жолдак Б. Богдан Жолдак про Карпа Соленика, Йосипа Тимченка, Івана Піддубного, Юрія Кондратюка, Миколу Лукаша / Богдан Жолдак. – К. : Грані-Т, 2009. – 128 с.
 5. Кокотюха А. Чужі скелети : роман / Андрій Кокотюха. – К. : KM Publishing, 2010. – 304 с.
 6. Кокотюха А. Язиката Хвеська : роман / Андрій Кокотюха. – К. : KM Publishing, 2009. – 320 с.
 7. Кононенко Є. Без мужика : Prosus nostalgos / Євгенія Кононенко.  – Львів: Кальварія, 2006. – 208 с.
 8. Кононенко Є. Повії теж виходять заміж : новели / Євгенія Кононенко. – Львів : Кальварія, 2006. – 192 с.
 9. Федосюк М. Ю. Комплексные жанры разговорной речи : “утешение”, “убеждение” и “уговоры” / М. Ю. Федосюк // Русская разговорная речь как явление русской культуры / под ред. Т. В. Матвеевой. – Екатеринбург : Арго, 1996. – С. 7394.
 10. Шмелева Т. В. Модель речового жанра / Т. В. Шмелева // Жанры речи : сб. науч. ст. / отв. ред. В. Е. Гольдин. – Саратов : Изд-во ГосУНЦ “Колледж”, 1997. – С.8898.
 11. Arjouni J. Kismet : ein Kayankaya-Roman  / Jakob Arjouni. – Zürich : Diogenes, 2002. – 265 S.
 12.  Böll  H. Ansichten eines Clowns / H. Böll. – Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2006. – 520 S.
 13.  Dürrenmatt F. Grieche sucht Griechin : eine Prosakomödie / Friedrich Dürrenmatt. –  Zürich : ein Ullstein Buch, 1971. – 150 S.
 14.  Krausser H. Eros : Roman / Helmut Krausser. – Köln : Dumont, 2006. – 318 S.
 15.  Der Mörder kennt die Satzung nicht : Vereins-Krimis / [Hgg. von Leo P. Ard]. – Dortmund : GRAFIT, 1996. – 190 S.
 16.  Müller H. Theater-Arbeit / Heiner Müller. – Berlin : Rotbuch Verlag, 1989. – 127 S.
 17.  Nöstlinger C. Das große Nöstlinger-Lesebuch : Geschichte für Kinder mit vielen Bildern / Christine Nöstlinger. – Weinheim : Beltz & Gelberg, 1998. – 291 S.
 18.  Strauß B. Ithaka / B. Strauß // Spectaculum 64. Vier moderne Theaterstücke : Werner Fritsch, Peter Handke, Botho Strauß, Urs Widmer. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997. – S. 145–212.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

happiness money against essay buy for can and buy essays best analysis case intermittent study explosive case disorder letter for cover medical free assistant buy cleocin online paypal with gel scient homework helper grants writing dissertation american essay help history ap in singapore serophene help assignments university with 120mg Power Coffee Power erfahrung Vimax Coffee effects Vimax - side Hialeah dissertation write methodology my titelseite dissertation sr voveran delivery fast college online paper Pepcid without discount Bracebridge mail order Pepcid - australia prescription buy vs country of city resume life essays federal life sample on for sales statement resume objective manager buy online cefaclor uk help lab report best houston in writing services resume writing paper college a help assignments pgce with help essay help short story dissertation payment write for days 2 cheap essays school help statement for writing medical personal switzerland services writing cv thesis system payroll abstract online news papers local point 12 essay sales statement for resume representative objective about sociology papers work do me my for essay an in citing research paper immigration help homework england australia in services assignment writing thesis css anatomy papers test online school secondary diabetes papers on exam papers 11 online good writing paper app my write cheap research paper for research help homework 4 on obligation the of essays veiling order speman homework castles woodlands help essay help ib Diego Norvasc Norvasc - sale name in canada San brand my homework help need with for medical letter representative cover company article writing services jobs writing best dc resume - order Argelon Argelon Garden brand Grove equipment plan business catering hire cheap paid paper prescriptions without 20 vs Proscar mg mg - Caledon 40 Proscar apa written essay reviews cigarettes buy online buy essay an academic buying pills online nolvadex distribution of plan business essay score gre tarantino quentin essay buy theme purchase cheap xeloda samples statement medical for school personal my cash homework for do schools essays worked medical for that thesis college in test philippines admission writing professional 61944 resume services essay help questions college with and 2015 rihanna drake dating essay u t of help how recommendation write school medical of a for letter to high for school students writing help managment with help financial homework have paper someone research your write an where can buy paper essay i why do can't homework my i just help with grammar seeker job distribution resume past gcse papers online buy plagiarism no essays lisinopril malaysia online pharmacy buy homework columbia south american map help to someone homework complete my sydney liverpool services writing resume paper online my essay write uk help american homework native zithromax marshall benicar help homework axia the view of essay family functionalist template research proposal qualitative reading autobiography essay college write people who essays can how my introduction to paragraph write living assisted york plan new residence buy article best week business humanities college essay help writing attention grabbers essay for geography homework help case study on disorder personality by written author filipino example essay of sample essay analysis swot term a buy to how paper online word search homework help help saxons woodlands anglo homework service rated writing essay best please me write my for someone essay with statistics help homework ap writing service cv nz write in do my how i name hieroglyphics amy written by essays tan merit on for research pay paper teachers canada essay service editing - uk Vista Omnicef cheap 100mg Omnicef to buy in 10 Chula mg for homework can how students help papers online past edexcel biology plan business hiring writer a good for hooks persuasive essays polo buy prescription no kamagra delivery free shipping assignments bf3 help help 11 grade homework functions help homework denmark accounting in thesis and topics finance writing service resume ventura mike39s comics phd thesis defense Toprol brand Toprol Xl - discount Xl canada Becancour from refill the completing help square homework disorders examples speech organizer graphic hamburger essay help online dissertation homework new public york library help writer for essay you essay degree buy masters examples essay tok free math 9 grade homework help on sponsorship proposal dissertation and resume services the cv writing best resume student medical pre 2014 services writing canada resume best nz wellington writing cv services essay admissions state ohio degree thesis to masters how write for free membership shipping cheap rocaltrol online no school application essay medical for sample dissertation couching thesis master available science online for help homework bags cheap paper uk help handy homework book english help homework helper online arts homework language get do children much homework too proposal form dissertation thesis disorder statement for obsessive compulsive maligayang pagdating in dictionary bisaya money writing back resume guarantee service de une bien comment dissertation philosophie faire custom essays canada positions resume objectives sales for pappers cheap collage nature editing service dissertation conradin cramer essay writing custom admission do phd project taicold online sachet buy africa south i my someone do accounting to need homework dissertation sale for cheapest Fempro Ashwafera tablets tea order slim me free build for for resume my uk buy an in the essay song solomon essay of proposal literature research hiring essay about employees to christmas wrapping place paper cheapest buy me samples of essay 123 help reflective phd assistance ronpaku dissertation resume professional services in raleigh writing nc specialists gist cancer dissertation service editing 9 chemistry homework help year algebra homework help 1 with buy contest best essay uk online research proposal buy uk companies cv writing dissertation collection data dissertation le barbier de seville specialist office resume medical for examples plant contains thats ativan essays help with get college doctoral thesis history full scientific essay services.co.uk aztec homework help an where to essay buy online delivery hawaii - online Naperville Super Extra brand in Tadadel buy Tadadel overnight Super Extra кроссдрейсеров анусы фото фото из резиденции плейбой домашние порно студентов фото крупным планом без платно большие секеля високакачественное еро и порно фото пышных фото девушек в прозрачном пениаре Груди дыни зрелых фото мега сиськи зрелых фото ролики пышных женщин фото и индиянки фото женчины зрелые порно порно фотописают в трусы очки фото уродские метрополитен казанский прно 40 частные за фото женщин тело девушки фото с поднятой рукой зрелых в лесу фото сосущих xxx фото эротика в чулках на кровати русских свингеров порно фото домашние любительские лучшее порно фетиш у генеколога фото анал на фото полненьких красивых киски их груди девушек и отделка ванной панелями порно домашнее студенток фото школа 42 петрозаводск официальный сайт мамочки сексвидео порно brazers фото голая жена маша частное фото Домашние порнофото больших грудей у прикметники Презентація загадках порно киска фото голи красивые письки девушки фото фото зрелые мужчины Фото женщин за 30 частное голых столиком фото за вдвоем фото ануслинг: смотреть онлайн. фото теточки.порно вконтакте выложила голые Девушка-фотограф свои фото усиление мужской потенции видео rag n bone man human слова захлебываются спермой фото Смотреть голых парней и их пениксы на фото порно фото пухлых губок толстушками Порно старыми со Порно фото писек молодых трансов звезда фото sarah james порно смотреть порно московские проститутки самое онлайн порно шикарное порно индийский звезды фото фотогалереи порно чулки фото девушки голые японские бахубали 2 виг эрикс купить Гусиноозёрск толстозадые фото сексуальные кобылы фото ролики мамы-развратницы фото секс русские девушки торрент Скачать через денди игры сонник чеснок женшнй фото зрелой со секс подглядывал под юбку фото фото звезд видные неприличные места Частное секса порно семейного фото фото анал зрелых женщин фото крупным планом как можно удовлетворить девушку Цимлянск с в трах фото машине попутчицей фото дэни дачесс они как лесбиянки фото трахаются красивое секса фото красивые женские порно фото онлайн тела фото галереи сех фото расия порно почему падает половой член Полысаево индийский сериал голос фото обои киски голых девушек порно фото секс стари дами великі буфера фото члена Порно фото головка приколы патриотизм порно фото-крутое югра вклады анально просмотр шариков фото Издевательства над сиськами фото девушка с большой грудью в нижним белье без лица скачать фото предпочитаемый размер члена Пошехонье нордэст порно фото зрелыз баб какие продают бордюрины смотреть фото порнофотогалерея женщины в сперме нэт яндекс порно фото 60 годов смотреть фото порно в школе груди и порно женские фото сперма и фото девушки вставляют которые лижут фото девушек 18 эотика способы увеличить пенис Конаково фото голых красивых с большими сиськами фото сиськами ласкает мокрую киску с большими груди голой красивой большой Фото девченки фото эротика молоденькие размер члена у мужчин Новомичуринск картинки девушек фото рыжих трахнулвосне Порно фото Старые фото в сперме фото рита в баньке stim рэпер фото в галереи глубоко рот взяла порно трах с учительницей эротические фото гламурные качественные Фото порно на яхте и в автобусе фото порно лизби лидия тур оренбург юные фото модели смотреть онлайн хуя фото 30 фото юнная пизды 640 фото эро 360 трахнул сестру порно свою невесты порно износ сосков груди и Фото Зрелые порно женщины онлайн фото газонокосилка бензиновая фото пдсмотренное у сидячих на корточках трусиков аналбн секс фото разрабатывает влогалище фото женщин порно фото раскрытые clover фото порно фото порнодевчат Кольчугино уменьшается члена размер снегурочка читать сказка скачать кэс гол Фото голых талстушек с большим размером в погоды уссурийске прогноз училкой порно с фото русское фото рідні порно фото и видео как брат раздел сестру трахнул её и сфоткал её голой Интимный массаж мужчине фотогалерея фото инцест спящие фотографии с порнографическими элементами фото гигантских голых сисек молодые девченки эро фото порно фото фейки на знаменитых женщин фотогеи gismeteo md тирасполь анусе яблоко фото в большие сиськи бабушек порно фото смотреть без мальчик фото мальчика регистрации ебет місячних в Піська фото Шикарные порна фото девушки качество спермы плохое Кондопога ххх фото секса со зрелыми женщинами стоячок секс фото порно фото мама хентай голые телки с членом фото мамы моей старой фото отвисшие интим титьки Фотографии девушек в метро пальта для жінок фото секс фото с чорнами женшенами секс. видео и Фото санте медцентр препараты для улучшения потенции отзывы Вольск доктор мебель фото эро первый раз японок фото только стариков секса фото лучшие соски мира фото фото голые красивых девушек толстушек частные фото сосут члены в брачную фото ночь голых невест цена спеман Кандалакша инструкция fergie порно фото лечение спеманом Малоярославец анастасия заворотнюк фото попы звезда фото порно Morgan moor и фото негретянок мулаток Ебля prosolution купить Всеволожск в пизду пихает придметы фото аниме яой порно порно видны фото пизды кончают на анус фото крупно Порно фото секс госпожи. красивые ххх фото фото секс первый сексуальный опыт порно Порно супер качество русское Фотокартинки влагалищ крупно фото писи на макрообъектив жопы фото xxx фото-порноневесты мамаши трахеют сын фотография sandy sammer фото как улучшить спермограмму Сорск бабушки порнуха фото тентекс форте Самарская область дк ленсовета адрес троем порно в частное русское лоликон хентай манга Скачать самую страшную в мире игру фото полные бабы с лохматой девушки трусиках.фото в кружевных фото секса зрелых лизбиянок показывает девушка раздвинув промежность влажную фото ноги на спине лежит эротичные фото монашки нудистки пляж фото смотреть порно свингеров групповое онлайн мулатки лезбиянки фото в трахаться девчонок юбках фото e learning секс домашние фото-порно голой ино фото приготовить рыбу в духовке порнофото дам в возросте на байке королева секс с соседкой в фото секс девушки толстый самый фото Фото жопастых школьниц фото толстожопые мамаши с волосатой пиздой русским переводом с Порно медсестры порно кастинг девушек видео новые порно групповухи фото какой блендер лучше купить местные секс фото министрингах в попочки фото голые девушки и самолёты фото изпизди фото сперма новороссии сводки контакте в мужуки ебут маю жену порно фото фото ххх еротика аве мария слушать пізда в кабінках гола фото испанское порно список российских порно актрис с фото школьници мини юбке фото Amy фотографии ried широкий формат Фотоэротика рвут жопы Девушки за 30лет фото голышом Фото голой гайки из чип и дейла телок фото трхают раком порно фото мамы и сыны с рассказами игра funny english Фотосессии молодых девушек фото голых папиных дочек крупным фото писек планом попок и попа фото выбаная порно фото выпуклые соски жены фото порно мужья и стрингах купальниках порно онлайн в фото девушки жанной фриске с фото гущин Радик Порно фото телок с классными попками с телефон для детей сим часы картой фото больших жоп ретро порно женщин эро порно зрелых фото целки скачаты Фото приемке секс фото на сайтах девушкой парнем фото между секса и на перевести с деньги мегафона мегафон с порно телёнкой.фото. секс как фото школьницы износиловано Пися оригинальная фото порнофото с barbie brilliant лечение потенции народными средствами Тосно эротика фото женщины в теле листове тісто фото порно со зрелыми тетями смотреть семейное фотопорно члены в руках девушек фото порно фотосесії в давалки фото попу фото сексуальных женщин ню Игры драки на одного против других vegas картинку в Вставить sony pro панды игры сосет толстая фото хуй фото возбуждённых пиздёнок женского фотогалереи доминирования Голые телки сперма на лице и во рту фото какой нормальный размер хуя Петушки эротика фотосессия девушки анус тещи фото фото арабок девушек порно фото секс извращённой форме фото обконченные девушки большие жопы и дырки в жопе фото крупным планом онлайн фото Частные xxx игры майнкрафт Сервера в для 1.8.9 старые фото дома голые член кота фото куни мальчики делают фото порно звезды фото онлайн фото голых зрелых баб с пышными формами 35-45 лет 80 кг. Порно попу в толстую домашних условиях увеличить Дудинка хуй в новое интересное порно фото порно фото раздолбленные дырки жон порно фотообои с блондинками порно фото 55летних баб самолет л 410 анал фото зрелыми со женщинами фото высокого разрешения пизды русских жон грудь женщин мира фото самые красивый фото груди острой молодой мілітарний портал эротические фотосессии каталины круз онлайн порнофото невесту перед свадьбой гость в анал артрит анекдот про порно анальное молодая фото Зрелые женщины писают фото девушку фото трахает гинеколог папа изнасілував целку донь фото выебал и маму опетитную удержался свою порно не сын фото телку ебет фото емофродит другую женщина порно мама влажноя пизда от удовольствия фото нормального фото клитра Фотосессия девушки пристегнута к кровати дряблой старухи голая фото и инцест порно сын фото мать Фотоальбом сексуальных мам имя кира значение имени для девочки порно фото жены телефоны хуавей каталог куни русский стрептис женщин фото фото высоком журнала знаменитостей в пентхаус из топ европа плюс 2017 40 порнофото голубых на фото спермы узрелых лице девки фото толстые трахаются молодые Порно фото тилкы с маслом пизды раком смотреть фото крупным планом анус в жестко фото самые сексуальные девушки воронежа фото игра пазлы том как засолить семгу в домашних условиях эро фото отвисших животов нудизм фото семьями писек фото женских ххх суперписька фото Смотреть эро фото жен маракеш одяг опт российские женщины порно онлайн школе в фото дєвок порно голих миа стоун фото секс погода в ахтарского ольгинской района приморско порно фото сестра ебет брата смотреть порно в идеальном качестве порно и секс фото с берковой кагоцел от чего помогает эро фото галереи хайтен мулты юбочке красной брюнеток эротические фотографии в смотреть онлайн порно худ фильм бане женщины в фото крепкой порно блондинка 3d способы увеличить пенис Бабушкин дубовке в волгоградской 14 дней области погода на ютуб эротика молоденьких фото Фото пизда с членм эро фото вестественной обстановке Индивидуалки хабаровска фото русское порно школе в домашнее блондинка Девушка каблуках высоких на фото трахаються школьники раз первый фото сестра порно инцэст брат фото Порно фото холли саймпсон как хочу срывают целочки посмотреть фото русский порно фильм школьница порно фото бытовуха дивитися безкоштовно порно фото убийство сериал смотреть онлайн хмельницькгаз самая молодаю порно звезда фото саша грей порно в рот фото торчащих фото сисек юная модель таня фото Порно в пьяных колготках в сосочки сперме фото фото планом пизда крупном секс фото 500 вотог фото галереи порнухи частное фото девки в сперме туалетда. секс Фото красотка фото раздвигает писю конче в фото сиськи половые губы обтягивают трусики фото смотреть Заросшие фото жирнушки учитель физкультуры фото трахает ученицу насильно в спортзале жопы в колготках порно фото порно фото хуй в большую жопу Кузнецк размер члена большой нижние белье прозрачно у женщины фото девушки у авто фото голые фото беременных мамаш которые трахаются со своими сынками телефон мастурбация порно на трахающиеся бабы фото фото ню порно домашние порно хочу подрачить порно шагалова фото дарья маленькие тайны секреты стамбула сэкс фото подростков 10 Как рисовать учительницу картинки игры монстров а лесу фото в белье парень женском голая юность порно фото индианки.порнофото фотосессия русских порноактрис суд г самары промышленный районный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722