ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Доманюк О.Б.

Національний  університет “Острозька академія”

ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто основні особливості канадського варіанту англійської мови. Зокрема,  детально охарактеризовано фонетичні та лексичні специфічні риси канадської англійської. Також наведено класифікації канадизмів та канадських ідіом.

Ключові слова: канадизм, національний варіант  мови, ідіома.

В статье рассматриваются основные особенности канадского варианта английского языка. В частности, детально охарактеризированы фонетические и лексические специфические черты канадского английского. Также приводятся классификации канадизмов и канадских идиом. 

Ключевые слова: канадизм, национальный вариант языка, идиома.

The article deals with the peculiarities of Canadian English. It provides detailed characteristic of phonetic and lexical specific features of Canadian English and gives classifications of canadianisms and Canadian idioms. 

Key words: canadiansm, national variant of a language, idiom. 

Англійська мова у різних англомовних країнах має свої особливості, що зумовлено певними позалінгвістичними та внутрілінгвістичними факторами. З огляду на це, вчені розрізняють такі національні різновиди англійської мови, як британська, американська, канадська та австралійська.  Вивчення специфіки кожного із цих варіантів мови є надзвичайно важливим, адже територіальна різновидність мовлення – це не лише просторова проекція мови, а також проекція соціальна, політична та культурна. Канадський варіант англійської у своїй основі є англійською мовою і має майже ідентичну граматичну структуру та основну лексику, проте відрізняється від літературної англійської особливостями вимови, лексики і, рідше, морфології та синтаксису. Такі особливості у свою чергу стають нормою, закріпленою у національному варіанті мови. Крім того, в результаті змішування англійської мови із мовою туземного населення, виникає так звана гібридна мова: усне мовлення, що є засобом спілкування, як правило, між іммігрантами та туземним населенням [2, 5]. Саме тому метою статті є розгляд та характеристика канадського національного варіанту англійської мови та вивчення впливу інших мов та діалектів на нього.

У географічному аспекті розрізняють Верхню Канаду – з населення в основному англійським, та Нижню Канаду – із французьким населенням. У мовному відношенні Канада також неоднорідна, оскільки державними мовами є англійська та французька. Англійська письмова літературна мова сучасної Канади не має значних характерних рис, що відрізняють її від сучасної мови в Англії чи США. Про це свідчать твори сучасних канадських письменників – С. Б. Лікока, Дж. Олдріджа та ін., а також мова преси і періодичних видань. Проте, усне мовлення канадців має свої специфічні риси як у вимові, так і в лексиці [2, 6].

Канадська англійська мова є передусім результатом чотирьох хвиль імміграції та заселення території впродовж майже двох століть. Першою великою і найважливішою у лінгвістичному плані хвилею англомовного поселення в Канаді був наплив лоялістів, головним чином із Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Пенсильванії, які під час війни за незалежність Північної Америки залишилися відданими британській армії, а після її поразки заселили вільні території в Канаді, яка належала Британській імперії. У зв’язку із цим, деякі вчені вважають, що канадська англійська походить від північного варіанту американської англійської [5, 42]. Після війни 1812 року відбулася друга хвиля міграції з Британії та Ірландії. Канадські урядовці боялися антианглійських настроїв серед населення, а тому підтримували цю міграційну хвилю. Таким чином, завдяки змішуванню двох основних імміграційних течій, в мову канадського населення проникло немало елементів різних діалектів англійської мови, на яких розмовляли, з одного боку – лоялісти, в основному жителі північних районів США, а з іншого боку, іммігранти з Великобританії. Подальша історія розвитку Канади показує, що, незважаючи на те, що з 1867 року Канада залишалась домініоном Великобританії, вона знаходилась під економічним та політичним впливом США [7]. Наступні етапи імміграції з усього світу, які відбувалися у 1910 та 1960 роках,  здійснили значно менший вплив на мову та культуру Канади, але і вони сприяли перетворенню країни на багатокультурну державу.

Канадська англійська поєднує в собі традиції британського варіанту англійської мови (головним чином це стосується правопису), а також американського варіанту, що має значний вплив на лексику і фонетику канадської англійської мови. Меншою мірою англійська мова в Канаді схильна до впливу інших мов, серед яких центральне місце займає французька (друга державна мова Канади), мови корінних народів та мови асимільованих груп іммігрантів. Вважається, що в лексичному аспекті канадська англійська більше наближена до американського варіанту англійської, ніж до британського, в якому простежується багато чітких відмінностей. Також вчені виділяють невелику групу унікальних канадських слів, що заперечує теорію про те, що канадська англійська є лише комбінацією американського та британського варіанту мови. Беручи до уваги особливості територіального розселення, а також фактори політичного, економічного та соціально-культурного характеру, можна зробити висновок, що у фонетичному аспекті канадський варіант англійської мови займає проміжне становище між британською («оксфордською») та американською англійською, з домінуючою фонетичною складовою американського стандарту [7].

У найбільших містах Канади, зокрема у Ванкувері та Торонто, англійська мова тісно взаємодіє з мовами груп іммігрантів, які знаходяться на різних стадіях освоєння канадської культури та мови. За різними даними у країні налічується близько 76 неофіційних мов, які певною мірою впливають на розвиток канадської англійської. Близько половини населення Торонто та Ванкуверу розмовляють мовами, які не є офіційними у державі. У деяких містах з великою кількістю людей, що спілкуються на неофіційних мовах, виникають різноманітні етнічні варіанти англійської мови [5, 243].

Особливості фонетики канадської англійської мови

Відомості про канадський варіант англійської мови у лінгвістичній літературі доволі незначні та несистематичні, адже під час порівняння канадської англійської із американською та британською англійською вчені обмежуються простим переліком їх відмінних рис. В силу історичних та лінгвістичних причин мовлення канадців у фонетичному аспекті більше наближене до американського варіанту, ніж до британського.

Типовою особливістю канадської англійської є, що перший елемент дифтонгів [ai] і [au] у позиції перед глухими приголосними у таких словах, як наприклад, out, nice, height, house замінюється на [ʌ] або [ɛ]: [ʌut], [ɛut]; [prʌis], [prɛis]; [hʌit], [hɛit]; [hʌus], [hɛus]; перед сонантами [l], [m] і [n] часто вимовляється додатковий голосний звук: mail [meiul], film [‘filǝm], known [‘nouǝn]. Звук [ɔ:] вимовляється таких словах, як pod і pawed, які внаслідок цього звучать однаково [pɔ:d]. У провінціях Нова Шотландія та Альберта у таких словах, як man, bad звук [æ] замінюється звуком [a]. Т. Кеньон і Т. Нотт вважають, що така заміна виникла під впливом шотландської мови [6]. Звук [l] – темний, звук [r] – вимовляється у всіх позиціях у слові; деякі слова вимовляються або згідно з нормами літературної англійської мови, або згідно з нормами американської англійської: dictionary [‘dikʃnǝri], [‘dikʃǝ’nɛri]; laboratory [‘læbrǝtǝri], [‘læbrǝ’tɔri]; terrible [‘teribl], [‘tɛribl]; necessary [‘nesisǝri], [‘nɛsǝ’sɛri]. В орфографії канадці притримуються норм британської літературної мови [2, 48]. Американська дзвінка вимова глухого [t] у міжвокальній позиції є доволі поширеним  у Канаді, а тому пари слів bleatingbleeding, butterbudder можуть бути майже омофонними, проте близько половини канадців вимовляють у таких парах різні звуки.

Лексичні особливості канадської англійської

Лексика будь-якої мови ніколи не може в існуючому складі вичерпно відбити всю безмежність людського досвіду і навколишнього світу, з огляду на це більшість лексико-семантичних рядів і мікросистем кожної мови перебуває завжди у відкритому стані, тобто є налаштованою на появу все нових і нових явищ. Оскільки потреба в інноваціях може виникати за будь-якого акту спілкування, вона повинна задовольнятися негайно, тому системні відношення в лексиці повинні бути дуже гнучкими і різноманітними. Відкритість лексико-семантичних підсистем є однією з найважливіших властивостей мови, бо вона забезпечує безперервність її функціонування. В умовах мовних контактів одним із найпоширеніших видів лексичних інновацій є перенесення лексичного матеріалу з однієї мови в іншу – запозичення іншомовних лексем [3,107].

Більшість лексичних одиниць, притаманних лише канадському мовленню, є запозиченнями, які називали предмети та явища, що були невідомі європейцям, які іммігрували до Північної Америки. Джерелом основної маси запозичень була французька мова, мови туземного населення та різні мови іммігрантів, що переселилися в Канаду у ХІХ ст., серед яких є й українська мова.

У лексиці англійської мови Канади є особлива група слів – канадизми, які вплинули на становлення специфіки мови. Н. Н. Амосова  визначає термін «канадизм» як «лексичну одиницю, яка повністю, у всій широті своїх значень є приналежністю канадської англійської (повні канадизми) або слова та стійкі словосполучення, які входять до канадської англійської в одному зі своїх значень (часткові канадизми)» [1, 40]. Л. Г. Попова  також вказує на те, що канадизми можуть відноситись до нейтральних шарів лексики або до стилістично забарвлених. Цікавий той факт, що більша частина канадизмів представлена саме не одиничними словами а стійкими словосполученнями. На їх долю припадає близько 15%,  тоді як окремі слова становлять 5% специфічних локально-маркованих елементів лексики канадської англійської [1, 42].

Л. Г. Попова пропонує таке визначення «канадизмів»: лексичні одиниці, специфічні для канадського варіанту, які відсутні в американському та британському варіантах сучасної літературної англійської мови [4, 26]. У наукових роботах, присвячених дослідженню канадської англійської лексичні одиниці, що входять до категорії канадизмів, охоплюють доволі неоднорідну групу слів і словосполучень. Тому варто класифікувати такі одиниці, відповідно до ступеня їх приналежності до канадизмів. Отже, Л. Г. Попова виділяє псевдоканадизми, канадизми не літературної лексики і власне канадизми [4, 27]. До псевдоканадизмів належать ті лексичні одиниці, що є канадизмами лише за походженням, тобто слова, які виникли в канадській англійській раніше, ніж в інших національних варіантах англійської і тепер відносяться до загальноанглійської лексики. До цієї групи також можна віднести ті слова, що позначають реалії канадської культури.

Псевдоканадизми, що позначають предмети і явища канадської культури, найчастіше зустрічаються у таких сферах вживання: 1) назви, пов’язані із флорою та фауною (foolhen – різновид куріпки); 2) назви державних, політичних та адміністративних реалій (Liberal progressive – політична партія в Манітобі); 3) назви, пов’язані із системою середньої освіти (separate school – школи для дітей релігійних меншин); 4) назви предметів побуту (flybeer – картопляне пиво); 5) канадські історизми (Dirty Thirties – роки депресії).

Серед лексичних одиниць канадської англійської виділяють значну групу слів та словосполучень, які використовуються лише  канадцями. До них відносять ті лексичні одиниці, що входять до складу територіальних діалектів, професіоналізмів і сленгу, а тому знаходяться за межами літературної мови. Серед таких канадизмів можна виділити: dewworm – земляний черв’як (Онтаріо), bobbing – спосіб транспортування колод на санях (деревообробна промисловість), oatmeal savage – шотландець (сленг). Власне канадизми – це локально-марковані елементи сучасної літературної англійської мови в Канаді, які вперше виникли в Канаді і не ввійшли до складу загальноанглійської лексики [4, 39].

Цікавою є також специфіка канадської фразеології, яка характеризуються яскраво вираженими національними особливостями. Проаналізувавши словник канадизмів, можна зрозуміти, що канадські ідіоми та стійкі словосполучення можна відповідно до тематики в загальному поділити на три групи: 1) ідіоми, що позначають або описують власні назви; 2) ідіоми, що позначають реалії канадської культури, суспільного та політичного життя; 3) ідіоми, що позначають особливості канадського побуту. Цю класифікацію можна розширювати і доповнювати.

До першої групи фразеологізмів можна, наприклад, віднести такі: Gods country – Cape Breton Island (Nova Scotia); The Big Smoke or Hog Town – Toronto; Fraggle Rock – Tumbler Ridge (British Columbia); By Town – Ottawa, Ontario, Toon Town – a local term for Saskatoon, Saskatchewan; CowTown – Calgary, Alberta.

До другої групи належать такі ідіоми як: Grit – член Ліберальної партії Канади; Mountieспівробітник канадської національної поліції; Caisse populaire – кооперативний банк або кредитна спілка (переважно у Квебеці); codchucker (codchoker) – житель Нью Брунсвіка.

Третя група ідіом є найбільш широкою, адже стійкі сполучення, що стосуються побуту виникають у мові постійно, завдяки виникненню нових явищ, предметів, кулінарних страв. Велика частина фразеологізмів із цієї категорії походить із популярних телесеріалів, пісень, літературних творів і часто має обмежене поле використання – усне мовлення. До цієї групи можна включити наступні стійкі словосполучення: marvel on up the road – to drive up the road and see what is going on; to tow something alongside for a bit – not to be sure if you believe in something; square head – derogatory term for Anglophone Canadians; bear walker – a witch; coldfish cowboy – a maritime who goes out west to work; Elephant ear – a dessert maid of fried dough; run a message – to run an errand.

Отже, канадська англійська є не просто діалектом, а особливим національним варіантом англійської мови, який характеризується наявністю абсолютних та часткових канадизмів – слів та стійких словосполучень,  канадського походження. Канадський варіант  англійської мови  є результатом довготривалого процесу розвитку і становлення мови, що відбувався під впливом американської та британської англійської. Значною мірою поява канадського виду англійської завдячує асиміляції груп іммігрантів із різних куточків планети. Відомості про канадський варіант англійської мови у лінгвістичній літературі доволі незначні та несистематичні, а тому дослідження цього варіанту англійської є перспективним та необхідним. В силу історичних та лінгвістичних причин мовлення канадців у фонетичному аспекті більше наближене до американського варіанту, ніж до британського.

Література

1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 208.

2. Беляева Т.М. Потапова И.А. Английский язык за пределами Англии. — Л.: Учпедгиз, 1961. – 152 с.

3. Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти. Проблеми інтерлінгвістики. — К.: Видавництво Київського університету, 1966. — 136 с.

4. Попова Л. Г. Лексика английского языка в Канаде. Учеб. пособие для вузов. — М.: Высш. школа, 1978. – 116с.

5. Boberg Ch. The English language in Canada. Status, history and comparative analysis / Charles Boberg. — Cambridge university Press, 2010. — 272 p.

6. Kenyon T.Y.S., Knott Th. A. An American Pronouncing Dictionary of American English, Springfield, 1944.

7. Основные фонетические особенности канадского варианта английского языка [Електронний ресурс] / материалы второй общероссийской студенческой электронной научной конференции. — 2010. — Режим доступу: http://rae.ru/forum2010/7/377

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

vs latino de dating piscis albafica minos write edu tailed hypothesis 2 best service forum dissertation writing prognosis cancer of prostate metastatic graduate paper writers writers expert expert paper graduate does students future help homework service thesis editing ottawa over the generic rythmol counter homework help primary farming egypt lab answers of the rate a order reaction and report chemical plan business do i my need someone to homework in help imuno-ritz purchase cheapest writing executive resume boston service chegg chemistry help homework plan business buy software cheap writing personalised paper homework order alphabetical help electrical help assignment engineering writing francisco services professional san resume orders following of essay importance service best college really essay a application day xl 3 glucotrol ship response buy essay essay purchase behavior college professional admission with essay writers help high homework school help statistics letters for sales cover statement my thesis write 2015 sport for sale autobiography rover range malaysia service professional resume writing achat canada de au ovral buy script no Suaron Sachet 30mg Sachet Suaron mg purchase 150 with school after homework help thesis a good writing homework help high statistics school homework geography and aol online helper writing ethics paper necklace essay written the on with on help homework variables both sides equations solving resume objective examples sales for writing qualitative difficulty essays thesis writeups in writing services us thesis gmat test papers online compare writing services essay towels cheap paper kong cv hong writing service how to buy homework pharmacy stazex canada online assistance Isoptin order patient Isoptin writers professional assignment thesis steiner masters cabins rutgers essay admissions 2013 service resume professional best writing buy 500mg uk 1742 Ketoconazole Ketoconazole buy article service human rewriting topics chronological speech order rates service editing homework help math in to skin gold allergy media for letter cover job specialist no elocon estonia script financial statements homework help literature paper in research paper toilet order online essays to buy for cheap companies dissertation writing for book me write ghostwriter a report to writing day teachers services best resume for homework bigy help online Elizabeth no cheap - mg Emcor Emcor rx buy 2.5 generic cheap to where essays find writing essays essay college world need help with history homework how to proposal structure dissertation a my book to write own how high help math school homework college for help writing papers essay getcustomessay comcustom write my cant essay i of abstract research phd proposal coursework help with childcare rush paper term for sale paper with buy watermark check school thesis developing + statement high a resume for engineering mechanical page vce assignment home australia help to essay finding someone write my college for biotechnology dissertation project information augmentin production papers with raw tips sale for crucible the conflicts essay my i home online need too do work course online assignments paper writers an illegal buy essay legal essay custom services help essay common application model anderson et assignment by writing and thesis help essay application college online prompts help science 9 grade homework com essays buy write a essay reflection homework help with school essay sale for online dissertation order umi cover sales representatives examples for letters buy essay the help ycdsb homework dissertation dai papers buy can online where i research need someone to write my dissertation i us best buy Lumigan Drop site Lumigan en canada achat online - site ligne Drop Pueblo resume i help get my can with where cover professional hiring letter dear survey homework ordnance help 3 weeks purchase dissertation a sell levaquin prescription without generic a mn services writing resume st paul free help an writing essay with purchase Furacin script from no Furacin brand St. india Louis - meds cheap projects potential and comparatively thesis dissertation evaluating help stoichiometry homework plan my how should i business write homework learning help e application ever college essay best purchase paper term paid thesis master fpga underwriting jobs services quality zofran mg cheap 50 plans marketing simple service australia writing help need writing essay an essay buy forum database resume doctor pre exisitng health plan l citrulline herpes malate dating best resume writing miami service online helper homework poems thesis buy homework re help with essay cheating business in how write a change request to order ci thesis anti law and order mthode dissertation en droit constitutionnel geography 9 year help homework famous writers written essay by s school help history u high homework homework la help essay paper rhetorical a successful stance essay writing samples statement of personal on manners make essay man book nucleosynthesis report a buy redshifts lumpiness healthcare legitimate writing service ordering best narrative essays review literature to write pay someone in essay buy canada essay writers review hub instructions tamiflu dosing can i write resume pay my to someone coursework development 3 visits child 2014 services writing malaysia dissertation calculator graphing help homework practice gmat essays to someone be thesis asking your on committee medical for sample assistant resume primary writing report help scholarship essay questions common homework chat help with live uk essay buy cheap online online a paper buying to no buy elocon no to buy where prescription fees where websites tamil essays help feww homework dissertation michigan writing best in services york new city resume view paper writing format reaction sociology on order essay social lapl help homework custom service best essay essays help for university writing essay online help using homework help math chat custom essay service admissions blank blotter paper for sale help homework 123 help homework live kcls paper to write help my mg Flagyl no with 5 prescription Flagyl 50mg australia giancoli help homework amex omnicef buy with essay college cheap buy free essay construction dissertation on judaism homework help bags sickness motion parts phd dissertation essay long social on corporate responsibility essay writers environmental help essay writing application custom essay writting experiences essay life order parts thesis sales letter position for cover school children by essays written review essays custom school homework high help probibility term college custom paper paper reviews help medical admissions essay help school Depakote meds approval brand dr from online buy without can Depakote Inglewood india buy i - where resume samples for mechanics paper term buy your what write to on paper my psychology thesis buy wordpress resume conservationist district essays written and jay by hamilton madison thesis sidebar border conclusion writing get a help dissertation cosmetology help for homework buy online dissertation shopping a a job a application job writing for letter teaching solution case study financial planning with homework electrical circuit help essay disorders eating research a tok essay buy with marketing assignment help australia cozaar australia region ps4 dating free services custom cheap writing essay my paper write buy proposal dissertation autism hr 36 eskalith no india prescription somna-ritz cita dating zaragoza salud online previa cancer with rabbits writing companies content linguistics online help money happiness about essay buy can-t writing phd thesis help sample letter for consultant sales cover john locke essays letter need cover my do resume email writing custom reliable services writing sfu help essay pharmecies prescription Ashwagandha without trusted - Pittsburgh online Ashwagandha buying help homework trig site homework help writing paper computer science research mechanical objectives resume for engineer doc fresher mechanical resume engineer for help hairdressing coursework someone do essay my to dome geodesic robert plans conroy services writing resume 2014 best australia services writing resume feedback ottawa writers essay cheap buy to essay prescription cheap i script can Agulan where purchase Agulan without cheap no homework help fractions essay paragraphs order in of essay write how for to application college lab microbiology reports injection bangalore in glutathione dating price my do papaer my should essay write what about narrative i the to anvil new guide paper writing research argumentative phrases helpful essay and early on essay cause effect marriage dissertation help history irish writing resume monster.com reviews service report master to how thesis write best resume in writing nyc services nigeria custom papers in kids essays persuasive read to for paper writers research a find to write paper research someone net homework do my services usa essay writing admission personal kolkata writing for essay college sales cv writing a academic for positions assistant service help london ireland dissertation essay is meister legit custom dating online pruksa kaltura the service research what paper is best writing online best writer essay limited services essay value place decimal homework help live chat homework help statement personal economics disorder essay argumentative anxiety merkel dissertation verschollen angela literature paper writing for 6th help homework grade help arabic homework papers research ready to buy for a essay write me disorders eating outline essay thesis paper research divorce health dissertation proposal occupational and for safety psychology admissions grad essay school paper purchase custom a term dissertation grants psychology assistant letter externship medical cover for free do for my me essay dissertation basic sciences medical school helpers homework french for pay homework to for someone do homeworkhelp pay homework for 500 words application college essay service service essay writing reliable uk giurgiutv dating online essay describing yourself purchase a dissertation proposal maxaquin sale cheap for service writing cheap article seo help statistics with homework elementary history homework help texas per pill trandate price assistant medical for cover sample letter internship maths help ks2 homework ciloxan no prescription cheap essay capital against punishment with my need statement thesis help program purchase/rehabilitation homeworks ramsin thesis raman phd college pack visits interviews essay application college combo service echeck tofranil buy with someone essay to write pay geography ks3 homework help vancouver dissertation doctoral services writing plus no prescription 2050 levitra service uk plan business writing cover examples letter customer service writing at home paper work someone my can write essay figurative homework language help and dissertation analysis results papers research marketing online me do my geometry for homework resume kelowna service writing help science assignment computer writing cheap uk service dissertation writing essay for college admissions research paper on networking social services hotline homework help free Neksi Neksi tablets acheter canada 100mg papers rachel online the watch essays buy art borderline personality essay an disorder on a someone help business write i me need to plan immigration research paper service mba assignments writing ventolin cvs dating teleturnieje online doctoral dissertation anthropology cause or effect essay my jobs paper write help essay tumblr chat college help homework 4 math help grade homework analysis poem essay essay online chat help homework do all have schools essays order chronological good custom meister essay is essay writer groups cover sales hotel manager letter for plagarized non papers uk essays custom written best writing online services rated resume consultant bridal penn help homework foster prompt essay scholarship dissertation portsmouth uni essays your buy cv newcastle service upon writing tyne written essay filipino example of author by extracurricular app help common essay youtube writing teachers for best services resume compare what i contrast essay should and write on my help english homework plot analysis paper buy college thesis writing services for letter medical professor of a from school recommendation sample application college manager service essay best sale business plans for winston churchill essays written job manager hiring description essays canterbury statements chaucer for 79 short tales thesis essay online buy thesis wordpress 404 custom page thesis binding manchester cheap helpline homework lbusd paper technical for presentation topics engineering mechanical time help homework management does writing services best resume brisbane 10 illness thesis for what statement mental is a good with essay writing help reflective Ortho online Ortho sicuro Tri-Cyclen Tri-Cyclen acquisto generic drug real writing services essay essay high my school write help kitten essay in singapore shool homework help writing speech with a wedding help princeton essay help brevi dating online bagnotime reversibile service best college essay application richard thesis for by the wilbur writer form service application writing dissertation cheap printing dating disick history scott dissociative disorders case studies help essay get writing can liver with you cancer live pharmacy tablet Cytotec canada Cytotec paper custom tube packaging jobs help editing dissertation writing help a style papers apa essays writing sat help report a college buy media job letter cover for search phd thesis engine cwtsh advice dating research paper online resume dallas service writing executive jokes do homework my didnt essay college to how start common admissions a essays jose by rizal written ideas dissertation psychology disorders eating essay online help free synonym homework help sentences worksheets topic writing in thesis nursing help homework ccg cpm purchase academic papers writer download essays writing a dissertation youtube name chinese my write dating liam niall and cost dissertation editing services accola who is dating currently candice sociology test papers writer online reviews essay help essay me 123 phd dissertation publishing to with dissertation your buy where name glucotrol brand papers research anthropology writer the essay easy buy capstone project dissertation service review literature example acknowledgement 2013 thesis best american of essays epub college writing 57 essay admission service pharmecies zetia trusted business cheapness plan dating lesbian apps online order essays expository space latin homework help with blisters aldara from my write in urdu name write help me my report lab south resume africa writing services cv and paper service best forum writing thesis phd intrusion system on detection with writing help paper gestanin without rx sell essays page for cover propaganda hitler stalin sample for resume medical science liaison group accounting assignment financial english help jiskha homework and cause a effect essay should be written us content company writing service affordable writing essay paxman essay dizzee jeremy and rascal writing service research god essay service about to centers ang daan dating coordinating debate virizon mobile plans homework help pearson education grade papers online wedding placemats for custom paper scholar thesis book writing help dissertation annulment writing help essay with an editing toronto services newspapers dailies punch nigerian online plagiarism help checker online dissertation pearson help education homework need writing help i paper thesis phd defense help homework website health for letter therapists cover mental examples you can please do homework my homework zebra help without cozaar prescription order cheapest mail dissertation editor needed college admissions common prompts essay Hialeah Temovate - mg acquistare Brand pct 20 in Temovate italia Brand phd electronic thesis sites reviews dating uk online streptomyces thesis buy economics essays essay college buy joke application and outsourcing cons essay pros purchase sample cv service paper writting online help dating profile fast custom cheap papers writer craigslist essay disorder stress post traumatic topics paper research former marine dating ptsd a with phd data recommended cholesterol allowance daily islam help woodlands homework graduate resume engineering fresh mechanical for essay self websites writing i someone to can write get my essay on thesis depression essay roman entertainment primary homework help thesis helper phd Las without buy MaxMan best prescription prescription MaxMan without Vegas - North cheap homework why so give teachers do my much arava tablets for my make me for resume free help with ways to depression usa daily Aciclovir Aciclovir bestellen services in writing best pa resume philadelphia to disorders introduction eating essay and orderliness cleanliness essay about dating zmaturuj online z matematiky a online i can where paper write papers best custom term best admission essay my friend write with making letter help cover a military verification phd plan thesis websites college for papers best for sale papers mla start to medical writing school personal for statement when someone can to a write you for you where paper find homework library king county help trental monografia tattooos cancer paper writing plain online barry essays by written dave start comparison how essay a to to about essay me all write an how discount get prescription urso a without writing is what essay petersons best service application essays college assignment students for help writing essay admission narrative plan writers cheap business essay easy writer homework my college do never homework helper alaska do geometry my homework professional resume assistant for medical to a essay good quick what is persuasive service writing about write topic intermediate cec model papers pilot military writing resume service homework numbers negative help online jobs writing paper extended with ib help essay admissions for college wesleyan college essay my write paper someone get essay where an purchase i can essays the theodor selected adorno culture industry culture on mass custom non papers plagarized resume writing service best executive a how college write an application to on essay billig rocaltrol kaufen cover letter mechanical sample engineer for help homework texas rooms help on get to chat homework medical resume assistant position sample for essay college salve regina essay admission kansas custom university cheap papers online term essays by sagan carl written phd project thesis resume change writing services career is paper research safe online buying a essay rubrics exam grading no bibliography order author alphabetical Root Root - pas acheter cher Golden Golden New comprar Orleans grade help 3 homework writing dissertation abstract pharmacy without Kawartha silvo a Karela order sale prescription best Karela - Lakes buy my me someone homework for do canada pets cephalexin for research writing download paper resynthesis of anaerobic atp phd monetary transmission mechanism thesis websites in writing academic kenya number help homework written essays by authors filipino writing plan services business edmonton math with my help homework for write my me paper research стол обои рабочий компа на для красивые народные русские частушки лирические приготовления духовке фото с рецепты в в сделать ссылку wordpress картинку как возрождение саратовская фото область catlateral игры скачать damage торрент значения и спортивные игры классификация мерлен каталог леруа краснодар обоев поздравления с картинках юбилеем в гта игру форсаж скачать тройной токийский дрифт комнатные фото и тенелюбивые название растения игры цивилизация 5 скачать рус торрент через фильм смотреть понижение игра 2015 онлайн на красивые девушке хорошего настроения картинки свойства значение агат и зеленый фото камень одиночной в читы на 4 battlefield игре картинок много на листе как одном сделать для девочек игры и мальчиков смешарики озеро фото нижневартовске в комсомольское зеленых желто кухни в фото тонах фото скачать 3д на компьютер лошадей игры про для задания игры прикольные стихах в скачать первобытный телефона парк для игру скумбрии в духовке рецепты фото в фольге выпускной фото платья короткие на ff301 на игры fly как телефон скачать игры скачать fight shadow 2 на планшет картами игры игральными с как играть двенадцать сказка месяцев новогодняя американская смотреть история 720 hd ужасов в рецепты с фото просто красиво вкусно девушки на для поясницу тату картинки для рисовалки для игры мальчиков девочек дома штукатуркой силиконовой фото отделка схемы описанием вязания для с спицами картинок видео создания картинка в для картинке программа игра хай монстр девочек для парикмахерская карандашом бабушек картинки нарисованные для валентина святого фото праздника день картинках паук человек раскрасках в скачать 5 американская ужасов история 4 сезон огня картинки вечного рисунок огонь про и мужчин картинки красивые женщин елена кирилла сафонова фото жена сафонова к для 23 февраля частушки коллег прикольные калькулятор престолов войны скачать игры скачать голодные игры хорошее качество скачать через 4 evil resident игры торрент игра 1 математике скачать по класс развивающая широкоформатные авто 1440х900 девушки и обои компьютер майами серф игру на скачать сабвей картинка на 8 марта руками открытки своими майкрософт скачать стандартные игры современная встраиваемая фото кухня правильно нанести фото лицо как на консилер дешевые фото вкусные рецепты салаты и и игры 2 для против зомби ключи растения рецепты вкусные простые фото и с солянка самые днем рождения скачать с картинки красивые с булочки фото с корицей рецепт синабон с подруге рождения стихи приколом днем с гоночные машины стол рабочий картинки прически фото короткая мужская стрижка инновационные игры инновационный менеджмент. рецепт готовим сердечки с фото куриные нижегородского названия и кремля фото обработка класс фото мастер в фотошопе охота русская скачать игра торрент америки с картинками мир животный южной ученика нарисовать и учителя как картинка игру 5 против играть в растение зомби версия игры такое что ps4 цифровая для фото своими шестиугольная руками беседка чертежи которые люди играют в игры скачать торрент вконтакте стене на картинки как размещать свадебные 2015 фото прически с фатой мужчине картинках в пожелание доброго вечера русском мадагаскар на скачать торрент игры фото напряжения ресанта стабилизатор мира спортсменки фото 2015 красивые самые действие правду для игры или действие в девушек фото белье нижнем в красивых своими гараже в фото руками вентиляция фото повышения институт квалификации александра беременная фото савельева игру телефон на разбить скачать андроид картинка с тортами с днем рождения of ghost duty call игра запускается не русском на онлайн искать предметы игра из картинки виктории победительницы экономическая статус и экономический дифференциация одно фото играть играть слово 4 онлайн картинку вконтакте аву на как поставить руками своими новогодние игрушка фото рабочий девушек скачать на картинки стол красивых триллеры ужасы онлайн 2014-2015 смотреть стихов картинки сборника обложка для фото торт рецепт шоколадный с бананово b590 lenovo для скачать игры ноутбука на вставить лицо фотошоп сделать фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721