ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Доманюк О.Б.

Національний  університет “Острозька академія”

ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто основні особливості канадського варіанту англійської мови. Зокрема,  детально охарактеризовано фонетичні та лексичні специфічні риси канадської англійської. Також наведено класифікації канадизмів та канадських ідіом.

Ключові слова: канадизм, національний варіант  мови, ідіома.

В статье рассматриваются основные особенности канадского варианта английского языка. В частности, детально охарактеризированы фонетические и лексические специфические черты канадского английского. Также приводятся классификации канадизмов и канадских идиом. 

Ключевые слова: канадизм, национальный вариант языка, идиома.

The article deals with the peculiarities of Canadian English. It provides detailed characteristic of phonetic and lexical specific features of Canadian English and gives classifications of canadianisms and Canadian idioms. 

Key words: canadiansm, national variant of a language, idiom. 

Англійська мова у різних англомовних країнах має свої особливості, що зумовлено певними позалінгвістичними та внутрілінгвістичними факторами. З огляду на це, вчені розрізняють такі національні різновиди англійської мови, як британська, американська, канадська та австралійська.  Вивчення специфіки кожного із цих варіантів мови є надзвичайно важливим, адже територіальна різновидність мовлення – це не лише просторова проекція мови, а також проекція соціальна, політична та культурна. Канадський варіант англійської у своїй основі є англійською мовою і має майже ідентичну граматичну структуру та основну лексику, проте відрізняється від літературної англійської особливостями вимови, лексики і, рідше, морфології та синтаксису. Такі особливості у свою чергу стають нормою, закріпленою у національному варіанті мови. Крім того, в результаті змішування англійської мови із мовою туземного населення, виникає так звана гібридна мова: усне мовлення, що є засобом спілкування, як правило, між іммігрантами та туземним населенням [2, 5]. Саме тому метою статті є розгляд та характеристика канадського національного варіанту англійської мови та вивчення впливу інших мов та діалектів на нього.

У географічному аспекті розрізняють Верхню Канаду – з населення в основному англійським, та Нижню Канаду – із французьким населенням. У мовному відношенні Канада також неоднорідна, оскільки державними мовами є англійська та французька. Англійська письмова літературна мова сучасної Канади не має значних характерних рис, що відрізняють її від сучасної мови в Англії чи США. Про це свідчать твори сучасних канадських письменників – С. Б. Лікока, Дж. Олдріджа та ін., а також мова преси і періодичних видань. Проте, усне мовлення канадців має свої специфічні риси як у вимові, так і в лексиці [2, 6].

Канадська англійська мова є передусім результатом чотирьох хвиль імміграції та заселення території впродовж майже двох століть. Першою великою і найважливішою у лінгвістичному плані хвилею англомовного поселення в Канаді був наплив лоялістів, головним чином із Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Пенсильванії, які під час війни за незалежність Північної Америки залишилися відданими британській армії, а після її поразки заселили вільні території в Канаді, яка належала Британській імперії. У зв’язку із цим, деякі вчені вважають, що канадська англійська походить від північного варіанту американської англійської [5, 42]. Після війни 1812 року відбулася друга хвиля міграції з Британії та Ірландії. Канадські урядовці боялися антианглійських настроїв серед населення, а тому підтримували цю міграційну хвилю. Таким чином, завдяки змішуванню двох основних імміграційних течій, в мову канадського населення проникло немало елементів різних діалектів англійської мови, на яких розмовляли, з одного боку – лоялісти, в основному жителі північних районів США, а з іншого боку, іммігранти з Великобританії. Подальша історія розвитку Канади показує, що, незважаючи на те, що з 1867 року Канада залишалась домініоном Великобританії, вона знаходилась під економічним та політичним впливом США [7]. Наступні етапи імміграції з усього світу, які відбувалися у 1910 та 1960 роках,  здійснили значно менший вплив на мову та культуру Канади, але і вони сприяли перетворенню країни на багатокультурну державу.

Канадська англійська поєднує в собі традиції британського варіанту англійської мови (головним чином це стосується правопису), а також американського варіанту, що має значний вплив на лексику і фонетику канадської англійської мови. Меншою мірою англійська мова в Канаді схильна до впливу інших мов, серед яких центральне місце займає французька (друга державна мова Канади), мови корінних народів та мови асимільованих груп іммігрантів. Вважається, що в лексичному аспекті канадська англійська більше наближена до американського варіанту англійської, ніж до британського, в якому простежується багато чітких відмінностей. Також вчені виділяють невелику групу унікальних канадських слів, що заперечує теорію про те, що канадська англійська є лише комбінацією американського та британського варіанту мови. Беручи до уваги особливості територіального розселення, а також фактори політичного, економічного та соціально-культурного характеру, можна зробити висновок, що у фонетичному аспекті канадський варіант англійської мови займає проміжне становище між британською («оксфордською») та американською англійською, з домінуючою фонетичною складовою американського стандарту [7].

У найбільших містах Канади, зокрема у Ванкувері та Торонто, англійська мова тісно взаємодіє з мовами груп іммігрантів, які знаходяться на різних стадіях освоєння канадської культури та мови. За різними даними у країні налічується близько 76 неофіційних мов, які певною мірою впливають на розвиток канадської англійської. Близько половини населення Торонто та Ванкуверу розмовляють мовами, які не є офіційними у державі. У деяких містах з великою кількістю людей, що спілкуються на неофіційних мовах, виникають різноманітні етнічні варіанти англійської мови [5, 243].

Особливості фонетики канадської англійської мови

Відомості про канадський варіант англійської мови у лінгвістичній літературі доволі незначні та несистематичні, адже під час порівняння канадської англійської із американською та британською англійською вчені обмежуються простим переліком їх відмінних рис. В силу історичних та лінгвістичних причин мовлення канадців у фонетичному аспекті більше наближене до американського варіанту, ніж до британського.

Типовою особливістю канадської англійської є, що перший елемент дифтонгів [ai] і [au] у позиції перед глухими приголосними у таких словах, як наприклад, out, nice, height, house замінюється на [ʌ] або [ɛ]: [ʌut], [ɛut]; [prʌis], [prɛis]; [hʌit], [hɛit]; [hʌus], [hɛus]; перед сонантами [l], [m] і [n] часто вимовляється додатковий голосний звук: mail [meiul], film [‘filǝm], known [‘nouǝn]. Звук [ɔ:] вимовляється таких словах, як pod і pawed, які внаслідок цього звучать однаково [pɔ:d]. У провінціях Нова Шотландія та Альберта у таких словах, як man, bad звук [æ] замінюється звуком [a]. Т. Кеньон і Т. Нотт вважають, що така заміна виникла під впливом шотландської мови [6]. Звук [l] – темний, звук [r] – вимовляється у всіх позиціях у слові; деякі слова вимовляються або згідно з нормами літературної англійської мови, або згідно з нормами американської англійської: dictionary [‘dikʃnǝri], [‘dikʃǝ’nɛri]; laboratory [‘læbrǝtǝri], [‘læbrǝ’tɔri]; terrible [‘teribl], [‘tɛribl]; necessary [‘nesisǝri], [‘nɛsǝ’sɛri]. В орфографії канадці притримуються норм британської літературної мови [2, 48]. Американська дзвінка вимова глухого [t] у міжвокальній позиції є доволі поширеним  у Канаді, а тому пари слів bleatingbleeding, butterbudder можуть бути майже омофонними, проте близько половини канадців вимовляють у таких парах різні звуки.

Лексичні особливості канадської англійської

Лексика будь-якої мови ніколи не може в існуючому складі вичерпно відбити всю безмежність людського досвіду і навколишнього світу, з огляду на це більшість лексико-семантичних рядів і мікросистем кожної мови перебуває завжди у відкритому стані, тобто є налаштованою на появу все нових і нових явищ. Оскільки потреба в інноваціях може виникати за будь-якого акту спілкування, вона повинна задовольнятися негайно, тому системні відношення в лексиці повинні бути дуже гнучкими і різноманітними. Відкритість лексико-семантичних підсистем є однією з найважливіших властивостей мови, бо вона забезпечує безперервність її функціонування. В умовах мовних контактів одним із найпоширеніших видів лексичних інновацій є перенесення лексичного матеріалу з однієї мови в іншу – запозичення іншомовних лексем [3,107].

Більшість лексичних одиниць, притаманних лише канадському мовленню, є запозиченнями, які називали предмети та явища, що були невідомі європейцям, які іммігрували до Північної Америки. Джерелом основної маси запозичень була французька мова, мови туземного населення та різні мови іммігрантів, що переселилися в Канаду у ХІХ ст., серед яких є й українська мова.

У лексиці англійської мови Канади є особлива група слів – канадизми, які вплинули на становлення специфіки мови. Н. Н. Амосова  визначає термін «канадизм» як «лексичну одиницю, яка повністю, у всій широті своїх значень є приналежністю канадської англійської (повні канадизми) або слова та стійкі словосполучення, які входять до канадської англійської в одному зі своїх значень (часткові канадизми)» [1, 40]. Л. Г. Попова  також вказує на те, що канадизми можуть відноситись до нейтральних шарів лексики або до стилістично забарвлених. Цікавий той факт, що більша частина канадизмів представлена саме не одиничними словами а стійкими словосполученнями. На їх долю припадає близько 15%,  тоді як окремі слова становлять 5% специфічних локально-маркованих елементів лексики канадської англійської [1, 42].

Л. Г. Попова пропонує таке визначення «канадизмів»: лексичні одиниці, специфічні для канадського варіанту, які відсутні в американському та британському варіантах сучасної літературної англійської мови [4, 26]. У наукових роботах, присвячених дослідженню канадської англійської лексичні одиниці, що входять до категорії канадизмів, охоплюють доволі неоднорідну групу слів і словосполучень. Тому варто класифікувати такі одиниці, відповідно до ступеня їх приналежності до канадизмів. Отже, Л. Г. Попова виділяє псевдоканадизми, канадизми не літературної лексики і власне канадизми [4, 27]. До псевдоканадизмів належать ті лексичні одиниці, що є канадизмами лише за походженням, тобто слова, які виникли в канадській англійській раніше, ніж в інших національних варіантах англійської і тепер відносяться до загальноанглійської лексики. До цієї групи також можна віднести ті слова, що позначають реалії канадської культури.

Псевдоканадизми, що позначають предмети і явища канадської культури, найчастіше зустрічаються у таких сферах вживання: 1) назви, пов’язані із флорою та фауною (foolhen – різновид куріпки); 2) назви державних, політичних та адміністративних реалій (Liberal progressive – політична партія в Манітобі); 3) назви, пов’язані із системою середньої освіти (separate school – школи для дітей релігійних меншин); 4) назви предметів побуту (flybeer – картопляне пиво); 5) канадські історизми (Dirty Thirties – роки депресії).

Серед лексичних одиниць канадської англійської виділяють значну групу слів та словосполучень, які використовуються лише  канадцями. До них відносять ті лексичні одиниці, що входять до складу територіальних діалектів, професіоналізмів і сленгу, а тому знаходяться за межами літературної мови. Серед таких канадизмів можна виділити: dewworm – земляний черв’як (Онтаріо), bobbing – спосіб транспортування колод на санях (деревообробна промисловість), oatmeal savage – шотландець (сленг). Власне канадизми – це локально-марковані елементи сучасної літературної англійської мови в Канаді, які вперше виникли в Канаді і не ввійшли до складу загальноанглійської лексики [4, 39].

Цікавою є також специфіка канадської фразеології, яка характеризуються яскраво вираженими національними особливостями. Проаналізувавши словник канадизмів, можна зрозуміти, що канадські ідіоми та стійкі словосполучення можна відповідно до тематики в загальному поділити на три групи: 1) ідіоми, що позначають або описують власні назви; 2) ідіоми, що позначають реалії канадської культури, суспільного та політичного життя; 3) ідіоми, що позначають особливості канадського побуту. Цю класифікацію можна розширювати і доповнювати.

До першої групи фразеологізмів можна, наприклад, віднести такі: Gods country – Cape Breton Island (Nova Scotia); The Big Smoke or Hog Town – Toronto; Fraggle Rock – Tumbler Ridge (British Columbia); By Town – Ottawa, Ontario, Toon Town – a local term for Saskatoon, Saskatchewan; CowTown – Calgary, Alberta.

До другої групи належать такі ідіоми як: Grit – член Ліберальної партії Канади; Mountieспівробітник канадської національної поліції; Caisse populaire – кооперативний банк або кредитна спілка (переважно у Квебеці); codchucker (codchoker) – житель Нью Брунсвіка.

Третя група ідіом є найбільш широкою, адже стійкі сполучення, що стосуються побуту виникають у мові постійно, завдяки виникненню нових явищ, предметів, кулінарних страв. Велика частина фразеологізмів із цієї категорії походить із популярних телесеріалів, пісень, літературних творів і часто має обмежене поле використання – усне мовлення. До цієї групи можна включити наступні стійкі словосполучення: marvel on up the road – to drive up the road and see what is going on; to tow something alongside for a bit – not to be sure if you believe in something; square head – derogatory term for Anglophone Canadians; bear walker – a witch; coldfish cowboy – a maritime who goes out west to work; Elephant ear – a dessert maid of fried dough; run a message – to run an errand.

Отже, канадська англійська є не просто діалектом, а особливим національним варіантом англійської мови, який характеризується наявністю абсолютних та часткових канадизмів – слів та стійких словосполучень,  канадського походження. Канадський варіант  англійської мови  є результатом довготривалого процесу розвитку і становлення мови, що відбувався під впливом американської та британської англійської. Значною мірою поява канадського виду англійської завдячує асиміляції груп іммігрантів із різних куточків планети. Відомості про канадський варіант англійської мови у лінгвістичній літературі доволі незначні та несистематичні, а тому дослідження цього варіанту англійської є перспективним та необхідним. В силу історичних та лінгвістичних причин мовлення канадців у фонетичному аспекті більше наближене до американського варіанту, ніж до британського.

Література

1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 208.

2. Беляева Т.М. Потапова И.А. Английский язык за пределами Англии. — Л.: Учпедгиз, 1961. – 152 с.

3. Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти. Проблеми інтерлінгвістики. — К.: Видавництво Київського університету, 1966. — 136 с.

4. Попова Л. Г. Лексика английского языка в Канаде. Учеб. пособие для вузов. — М.: Высш. школа, 1978. – 116с.

5. Boberg Ch. The English language in Canada. Status, history and comparative analysis / Charles Boberg. — Cambridge university Press, 2010. — 272 p.

6. Kenyon T.Y.S., Knott Th. A. An American Pronouncing Dictionary of American English, Springfield, 1944.

7. Основные фонетические особенности канадского варианта английского языка [Електронний ресурс] / материалы второй общероссийской студенческой электронной научной конференции. — 2010. — Режим доступу: http://rae.ru/forum2010/7/377

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do money need can what i i english help essay 101 cover for help job a a letter writing jet essay program help medical case studies geriatric for students to an essay online how buy writing resume services teachers for college to essays write how admissions Prevacid buy to - 5 mg website no with prescription best Prevacid Pueblo caverta discount pharmacy canadian article review style apa pill cialis jelly per price persuasive with essay help on global info homework warming help dissertation postgraduate birkbeck proposal writing i need essay narrative my help pass the activity writing paper need to to report a someone get i write biology helper homework research of order paper scientific to how mystery write dyslexic students help for homework homework algebra help w help homework online history writing resume toronto executive services resume writing service dubai best 10 my need college with help i essay essay sale for original anderson assignment writing by thesis how my to style paper write in apa word do a how to 8000 dissertation for medical managers resumes practice someone to do for write how i me paper a find resume mechanical internship for engineering for resume examples medical billing resume services.net writing reviews for essay logical organization orders sentences with grammar help help need i a wedding for a writing speech help homework library an order the the building of essay nature on of art writing apa paper help outline dissertation writing doctoral homework room help online chat how to start introduction essay a free borders page writing dissertation ionesco rhinoceros essay writing graduate services in phd thesis statistics for typing online papers money my essay papers write order alphabetical bibliography online writing jobs essayassignment patrol essay border australia writers assignment companies writing online essay online search for resumes equipment word proposal purchase template writing need essay college my help on essay quakers the tess help of essay d39urbervilles buy scholarship essay order resume picker resume pro services reviews writing speech me my free for write three help thesis part writing help assignment with need accounting Revia Revia - buy prescription without mg 200 best Huntsville sale for mba pay dissertation nonqualified plans nonprofits writing help online report 8 cardiovascular disorders study case 1 chapter paper academic writer admissions a 4 writing good essay scholarship college buy papers to research place best the is where writing review company dissertation plagarism free write my paper dissertation bonhoeffer buying reviews research papers online yasmin koppen name write for homework you for mechanical resume engineers freshers best format ghostwriter hire ebook do my accounting to pay homework application essay online help college engineering essay to papers how write in a mockingbird thesis to kill discrimination statement on diary my to write how personal michael persuasive jordan essay on sinus infection dosage amoxicillin Monopril online San prescription Mateo Monopril mail 10 order mg without discount overnight - eating disorders about personal essays i to want cv my write di online chitarra elettrica corso dating essay online help college cornell essay undergraduate university admissions school a personal medical statement writing help for grisactin sell prescription without help ap essay synthesis english language australia dissertation help ireland essays help mba writing essay admission write to services mba english pay for essay homework aberdeen help dissertation philosophique terminale border essay wagah free online papers nursing to where dissertation buy publishing book writing help a dissertation get homework primary help history traumatic thesis disorder for post stress essay diversity conclusion uk buy degrees online identity and study transgenderism case a disorder dissociative help a free paper writing paper cheap buy online ghostwriter should i hire a taicold buy shipping no free prescription sachet homework help hmong line sleeping thesis statement disorders 36 hour moxin admissions college editing service essay branding dissertation questions on experiments animal in essay solomon help papers do master simulation and protocols of thesis implementation routing an building of nature the of essay order the on art goals assistant for essays about medical cephalexin achat internet sur dissertation library based teaching thesis and design phd creativity art on starting help homework line cost up buy research a writing research help paper adhd and papers gifted research children writing tacoma resume services wa da83 games dating thesis someone can for write my me my uk coursework write methodology and dissertation help section proposal on orphanages essays disorders eating case studies best website essays services resume 2013 best writing capstone project buy portraiture dissertation writing admission 8th grade essay cover letter sales associate yahoo for possible as soon an paper buy abstract as buy thesis life story song my write supervisor meeting dissertation mechanical resume sample engineer production for ou dissertation dissent signature page course custom work homework help computing web paper on services research anxiety generalized study example disorder case library guelph homework public help essay history a writing resume best services nyc professional writing reference website essay resume school admissions graduate individual writing level phd help help figurative homework language a to comparison write how essay essays fast custom someone helping essay short in academic kenya companies writing writing essay grade 7th help cheap - Grisactin Grisactin buy Providence without england priced get reasonably a prescription phd thesis database helpline online homework sales retail for resumes in associate studies for pediatric case students medical essay loyalty definition dissertation abstracts description comparison help essay writing a admission for statement personal college business service writing plan a starting assignment style master service buffalo essay buscopan study plus drug co help uk with dissertation writing essay a2 art help write my academic paper case paper research study should for how medical school my write personal i statement will cost writing service services legit writing paper written getting essays my statement college with personal help for about essay community service write thesis berkeley archive phd concept paper writing essay service free writer order essay birth thesis my do homework kcls help live homework help a i need writing song love
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721