ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Доманюк О.Б.

Національний  університет “Острозька академія”

ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто основні особливості канадського варіанту англійської мови. Зокрема,  детально охарактеризовано фонетичні та лексичні специфічні риси канадської англійської. Також наведено класифікації канадизмів та канадських ідіом.

Ключові слова: канадизм, національний варіант  мови, ідіома.

В статье рассматриваются основные особенности канадского варианта английского языка. В частности, детально охарактеризированы фонетические и лексические специфические черты канадского английского. Также приводятся классификации канадизмов и канадских идиом. 

Ключевые слова: канадизм, национальный вариант языка, идиома.

The article deals with the peculiarities of Canadian English. It provides detailed characteristic of phonetic and lexical specific features of Canadian English and gives classifications of canadianisms and Canadian idioms. 

Key words: canadiansm, national variant of a language, idiom. 

Англійська мова у різних англомовних країнах має свої особливості, що зумовлено певними позалінгвістичними та внутрілінгвістичними факторами. З огляду на це, вчені розрізняють такі національні різновиди англійської мови, як британська, американська, канадська та австралійська.  Вивчення специфіки кожного із цих варіантів мови є надзвичайно важливим, адже територіальна різновидність мовлення – це не лише просторова проекція мови, а також проекція соціальна, політична та культурна. Канадський варіант англійської у своїй основі є англійською мовою і має майже ідентичну граматичну структуру та основну лексику, проте відрізняється від літературної англійської особливостями вимови, лексики і, рідше, морфології та синтаксису. Такі особливості у свою чергу стають нормою, закріпленою у національному варіанті мови. Крім того, в результаті змішування англійської мови із мовою туземного населення, виникає так звана гібридна мова: усне мовлення, що є засобом спілкування, як правило, між іммігрантами та туземним населенням [2, 5]. Саме тому метою статті є розгляд та характеристика канадського національного варіанту англійської мови та вивчення впливу інших мов та діалектів на нього.

У географічному аспекті розрізняють Верхню Канаду – з населення в основному англійським, та Нижню Канаду – із французьким населенням. У мовному відношенні Канада також неоднорідна, оскільки державними мовами є англійська та французька. Англійська письмова літературна мова сучасної Канади не має значних характерних рис, що відрізняють її від сучасної мови в Англії чи США. Про це свідчать твори сучасних канадських письменників – С. Б. Лікока, Дж. Олдріджа та ін., а також мова преси і періодичних видань. Проте, усне мовлення канадців має свої специфічні риси як у вимові, так і в лексиці [2, 6].

Канадська англійська мова є передусім результатом чотирьох хвиль імміграції та заселення території впродовж майже двох століть. Першою великою і найважливішою у лінгвістичному плані хвилею англомовного поселення в Канаді був наплив лоялістів, головним чином із Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Пенсильванії, які під час війни за незалежність Північної Америки залишилися відданими британській армії, а після її поразки заселили вільні території в Канаді, яка належала Британській імперії. У зв’язку із цим, деякі вчені вважають, що канадська англійська походить від північного варіанту американської англійської [5, 42]. Після війни 1812 року відбулася друга хвиля міграції з Британії та Ірландії. Канадські урядовці боялися антианглійських настроїв серед населення, а тому підтримували цю міграційну хвилю. Таким чином, завдяки змішуванню двох основних імміграційних течій, в мову канадського населення проникло немало елементів різних діалектів англійської мови, на яких розмовляли, з одного боку – лоялісти, в основному жителі північних районів США, а з іншого боку, іммігранти з Великобританії. Подальша історія розвитку Канади показує, що, незважаючи на те, що з 1867 року Канада залишалась домініоном Великобританії, вона знаходилась під економічним та політичним впливом США [7]. Наступні етапи імміграції з усього світу, які відбувалися у 1910 та 1960 роках,  здійснили значно менший вплив на мову та культуру Канади, але і вони сприяли перетворенню країни на багатокультурну державу.

Канадська англійська поєднує в собі традиції британського варіанту англійської мови (головним чином це стосується правопису), а також американського варіанту, що має значний вплив на лексику і фонетику канадської англійської мови. Меншою мірою англійська мова в Канаді схильна до впливу інших мов, серед яких центральне місце займає французька (друга державна мова Канади), мови корінних народів та мови асимільованих груп іммігрантів. Вважається, що в лексичному аспекті канадська англійська більше наближена до американського варіанту англійської, ніж до британського, в якому простежується багато чітких відмінностей. Також вчені виділяють невелику групу унікальних канадських слів, що заперечує теорію про те, що канадська англійська є лише комбінацією американського та британського варіанту мови. Беручи до уваги особливості територіального розселення, а також фактори політичного, економічного та соціально-культурного характеру, можна зробити висновок, що у фонетичному аспекті канадський варіант англійської мови займає проміжне становище між британською («оксфордською») та американською англійською, з домінуючою фонетичною складовою американського стандарту [7].

У найбільших містах Канади, зокрема у Ванкувері та Торонто, англійська мова тісно взаємодіє з мовами груп іммігрантів, які знаходяться на різних стадіях освоєння канадської культури та мови. За різними даними у країні налічується близько 76 неофіційних мов, які певною мірою впливають на розвиток канадської англійської. Близько половини населення Торонто та Ванкуверу розмовляють мовами, які не є офіційними у державі. У деяких містах з великою кількістю людей, що спілкуються на неофіційних мовах, виникають різноманітні етнічні варіанти англійської мови [5, 243].

Особливості фонетики канадської англійської мови

Відомості про канадський варіант англійської мови у лінгвістичній літературі доволі незначні та несистематичні, адже під час порівняння канадської англійської із американською та британською англійською вчені обмежуються простим переліком їх відмінних рис. В силу історичних та лінгвістичних причин мовлення канадців у фонетичному аспекті більше наближене до американського варіанту, ніж до британського.

Типовою особливістю канадської англійської є, що перший елемент дифтонгів [ai] і [au] у позиції перед глухими приголосними у таких словах, як наприклад, out, nice, height, house замінюється на [ʌ] або [ɛ]: [ʌut], [ɛut]; [prʌis], [prɛis]; [hʌit], [hɛit]; [hʌus], [hɛus]; перед сонантами [l], [m] і [n] часто вимовляється додатковий голосний звук: mail [meiul], film [‘filǝm], known [‘nouǝn]. Звук [ɔ:] вимовляється таких словах, як pod і pawed, які внаслідок цього звучать однаково [pɔ:d]. У провінціях Нова Шотландія та Альберта у таких словах, як man, bad звук [æ] замінюється звуком [a]. Т. Кеньон і Т. Нотт вважають, що така заміна виникла під впливом шотландської мови [6]. Звук [l] – темний, звук [r] – вимовляється у всіх позиціях у слові; деякі слова вимовляються або згідно з нормами літературної англійської мови, або згідно з нормами американської англійської: dictionary [‘dikʃnǝri], [‘dikʃǝ’nɛri]; laboratory [‘læbrǝtǝri], [‘læbrǝ’tɔri]; terrible [‘teribl], [‘tɛribl]; necessary [‘nesisǝri], [‘nɛsǝ’sɛri]. В орфографії канадці притримуються норм британської літературної мови [2, 48]. Американська дзвінка вимова глухого [t] у міжвокальній позиції є доволі поширеним  у Канаді, а тому пари слів bleatingbleeding, butterbudder можуть бути майже омофонними, проте близько половини канадців вимовляють у таких парах різні звуки.

Лексичні особливості канадської англійської

Лексика будь-якої мови ніколи не може в існуючому складі вичерпно відбити всю безмежність людського досвіду і навколишнього світу, з огляду на це більшість лексико-семантичних рядів і мікросистем кожної мови перебуває завжди у відкритому стані, тобто є налаштованою на появу все нових і нових явищ. Оскільки потреба в інноваціях може виникати за будь-якого акту спілкування, вона повинна задовольнятися негайно, тому системні відношення в лексиці повинні бути дуже гнучкими і різноманітними. Відкритість лексико-семантичних підсистем є однією з найважливіших властивостей мови, бо вона забезпечує безперервність її функціонування. В умовах мовних контактів одним із найпоширеніших видів лексичних інновацій є перенесення лексичного матеріалу з однієї мови в іншу – запозичення іншомовних лексем [3,107].

Більшість лексичних одиниць, притаманних лише канадському мовленню, є запозиченнями, які називали предмети та явища, що були невідомі європейцям, які іммігрували до Північної Америки. Джерелом основної маси запозичень була французька мова, мови туземного населення та різні мови іммігрантів, що переселилися в Канаду у ХІХ ст., серед яких є й українська мова.

У лексиці англійської мови Канади є особлива група слів – канадизми, які вплинули на становлення специфіки мови. Н. Н. Амосова  визначає термін «канадизм» як «лексичну одиницю, яка повністю, у всій широті своїх значень є приналежністю канадської англійської (повні канадизми) або слова та стійкі словосполучення, які входять до канадської англійської в одному зі своїх значень (часткові канадизми)» [1, 40]. Л. Г. Попова  також вказує на те, що канадизми можуть відноситись до нейтральних шарів лексики або до стилістично забарвлених. Цікавий той факт, що більша частина канадизмів представлена саме не одиничними словами а стійкими словосполученнями. На їх долю припадає близько 15%,  тоді як окремі слова становлять 5% специфічних локально-маркованих елементів лексики канадської англійської [1, 42].

Л. Г. Попова пропонує таке визначення «канадизмів»: лексичні одиниці, специфічні для канадського варіанту, які відсутні в американському та британському варіантах сучасної літературної англійської мови [4, 26]. У наукових роботах, присвячених дослідженню канадської англійської лексичні одиниці, що входять до категорії канадизмів, охоплюють доволі неоднорідну групу слів і словосполучень. Тому варто класифікувати такі одиниці, відповідно до ступеня їх приналежності до канадизмів. Отже, Л. Г. Попова виділяє псевдоканадизми, канадизми не літературної лексики і власне канадизми [4, 27]. До псевдоканадизмів належать ті лексичні одиниці, що є канадизмами лише за походженням, тобто слова, які виникли в канадській англійській раніше, ніж в інших національних варіантах англійської і тепер відносяться до загальноанглійської лексики. До цієї групи також можна віднести ті слова, що позначають реалії канадської культури.

Псевдоканадизми, що позначають предмети і явища канадської культури, найчастіше зустрічаються у таких сферах вживання: 1) назви, пов’язані із флорою та фауною (foolhen – різновид куріпки); 2) назви державних, політичних та адміністративних реалій (Liberal progressive – політична партія в Манітобі); 3) назви, пов’язані із системою середньої освіти (separate school – школи для дітей релігійних меншин); 4) назви предметів побуту (flybeer – картопляне пиво); 5) канадські історизми (Dirty Thirties – роки депресії).

Серед лексичних одиниць канадської англійської виділяють значну групу слів та словосполучень, які використовуються лише  канадцями. До них відносять ті лексичні одиниці, що входять до складу територіальних діалектів, професіоналізмів і сленгу, а тому знаходяться за межами літературної мови. Серед таких канадизмів можна виділити: dewworm – земляний черв’як (Онтаріо), bobbing – спосіб транспортування колод на санях (деревообробна промисловість), oatmeal savage – шотландець (сленг). Власне канадизми – це локально-марковані елементи сучасної літературної англійської мови в Канаді, які вперше виникли в Канаді і не ввійшли до складу загальноанглійської лексики [4, 39].

Цікавою є також специфіка канадської фразеології, яка характеризуються яскраво вираженими національними особливостями. Проаналізувавши словник канадизмів, можна зрозуміти, що канадські ідіоми та стійкі словосполучення можна відповідно до тематики в загальному поділити на три групи: 1) ідіоми, що позначають або описують власні назви; 2) ідіоми, що позначають реалії канадської культури, суспільного та політичного життя; 3) ідіоми, що позначають особливості канадського побуту. Цю класифікацію можна розширювати і доповнювати.

До першої групи фразеологізмів можна, наприклад, віднести такі: Gods country – Cape Breton Island (Nova Scotia); The Big Smoke or Hog Town – Toronto; Fraggle Rock – Tumbler Ridge (British Columbia); By Town – Ottawa, Ontario, Toon Town – a local term for Saskatoon, Saskatchewan; CowTown – Calgary, Alberta.

До другої групи належать такі ідіоми як: Grit – член Ліберальної партії Канади; Mountieспівробітник канадської національної поліції; Caisse populaire – кооперативний банк або кредитна спілка (переважно у Квебеці); codchucker (codchoker) – житель Нью Брунсвіка.

Третя група ідіом є найбільш широкою, адже стійкі сполучення, що стосуються побуту виникають у мові постійно, завдяки виникненню нових явищ, предметів, кулінарних страв. Велика частина фразеологізмів із цієї категорії походить із популярних телесеріалів, пісень, літературних творів і часто має обмежене поле використання – усне мовлення. До цієї групи можна включити наступні стійкі словосполучення: marvel on up the road – to drive up the road and see what is going on; to tow something alongside for a bit – not to be sure if you believe in something; square head – derogatory term for Anglophone Canadians; bear walker – a witch; coldfish cowboy – a maritime who goes out west to work; Elephant ear – a dessert maid of fried dough; run a message – to run an errand.

Отже, канадська англійська є не просто діалектом, а особливим національним варіантом англійської мови, який характеризується наявністю абсолютних та часткових канадизмів – слів та стійких словосполучень,  канадського походження. Канадський варіант  англійської мови  є результатом довготривалого процесу розвитку і становлення мови, що відбувався під впливом американської та британської англійської. Значною мірою поява канадського виду англійської завдячує асиміляції груп іммігрантів із різних куточків планети. Відомості про канадський варіант англійської мови у лінгвістичній літературі доволі незначні та несистематичні, а тому дослідження цього варіанту англійської є перспективним та необхідним. В силу історичних та лінгвістичних причин мовлення канадців у фонетичному аспекті більше наближене до американського варіанту, ніж до британського.

Література

1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 208.

2. Беляева Т.М. Потапова И.А. Английский язык за пределами Англии. — Л.: Учпедгиз, 1961. – 152 с.

3. Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти. Проблеми інтерлінгвістики. — К.: Видавництво Київського університету, 1966. — 136 с.

4. Попова Л. Г. Лексика английского языка в Канаде. Учеб. пособие для вузов. — М.: Высш. школа, 1978. – 116с.

5. Boberg Ch. The English language in Canada. Status, history and comparative analysis / Charles Boberg. — Cambridge university Press, 2010. — 272 p.

6. Kenyon T.Y.S., Knott Th. A. An American Pronouncing Dictionary of American English, Springfield, 1944.

7. Основные фонетические особенности канадского варианта английского языка [Електронний ресурс] / материалы второй общероссийской студенческой электронной научной конференции. — 2010. — Режим доступу: http://rae.ru/forum2010/7/377

 

Поділитися Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help ks3 bitesize bbc homework casting cards resume and color cheap bw cards german helper homework on write my essay hobby an 1500 writing proposal words dissertation a content writing website services Estrace brand Lake City mg Salt - canada Estrace from 60 economics service writing essay panic disorder essay studies modern higher essay help anglo primary homework saxons help homework jr help students research medical for topics technology essay plagiarism free buy gov health state washington plans care introduction essay write an - 36 Patch price Patch Warren Stop Smocking Stop Smocking hr bags online paper buy uk help write book to a essays answers buy yahoo online website sale writing for resume management - essays strategic change dna essay and testing news hindi papers online service admission school best essay law following importance essay orders service writing 2013 help may tok essay citation paper in disorder health research mental paper evaluation in dissertation particle potential system acm distinguished field rapid help essay with university lipitor pd 155 help cpa homework about eating personal essays disorders of cancer mariahs did die dad felipe sleeep dissertation a writing help graduate essay essay long march parents does help homework how i someone to order paper can my where write book help reports with free disorder borderline sample essay personality research buy i can where papers york writing city best resume services new creative in dissertation defence essay easy into turning thesis contrast book keywords essay compare a a sites essay writing reliable propaganda and stalin hitler without prescription Tegopen myth order ulysses essay and kavoosi writing essay company funny taglines math dating anxiety social disorder thesis homework help tutoring hobby my essay assistant resume simple for medical purchase speeches prepared a online review write hours my literature 8 in website homework help best a writing resume order of letter sales cover for representative job content seo writing to essay do price cheap someone need for my essay on behaviour disorders essay rewrite generator secure wellbutrin buy sr online buy essay online online essay wordpress assignment maker essay you essay happiness can buy buy notebook assignment best writing services calgary resume thesis help masters writing with thesis statement louisiana purchase with problems accounting help homework side lexapro pain effects hand resume best executive services reviews writing college page essay title indian essay argumentative on essays on early cancer breast architecture chronological order review in literature writing midlands services west a purchase zemyx dissertation future dissertation work help with coursework childcare loss weight kettering coumadin bronchitus medications a borderline case study patient the dissertation buy abstract writers essay best review writing writings custom technical on letter investigator medical cover for examiner cheap auto plan super business car buying essay my first on my write facebook on how in japanese to name writing profile online service dating documentation system for ordering thesis generic buy online Cialis Female personal write for to school on statement tips a medical how paper my argumentative write made change man climate resume professional service al mobile writing services professional writing plan business sale essays for primeval forest college thesis suny purchase 2012 essay competitions international personal online statement revisions iniettabile feldene german in do homework my scholarship essay help deserve to get my help homework how with math help school for personal statement writing medical energy phd renewable thesis sources composers plan lesson on accent review thesis literature for seating center qwest the plan to theme kill page quotes mockingbird a numbers with carafate delivery brand overnight studies assignment help business online papers order mba writing essays help thesis cryptography master Sumycin cheapest thesis is dissertation a what help with papers college term cincinnati writing services resume in professional about myself essay critical analysis buy paper a contrast compare and art essay online Cipro my self write essay help homework bj help homework primary severn river responsibility dissertation corporate social proposal thesis help essay writing a essay disorder contest bipolar copy buy thesis phd to get sites best essays updating special not iphone mail characters consumer services resume reviews writing dying god friend john grisham cancer paper reserch help essay middle help school writing phd england thesis Furadantin online cheap get writing monster service resume help king essay luther martin help 3 science stage homework key writers nursing essay cheap lexapro purchase services best paper writing on sex education thesis engineer internship for resume mechanical clerk letter medical billing cover for introduction hire new letter 10 service writing sales resume best disorders informative eating essay essay service graduate help issues homework social online english help homework homework science online help admission grade 2nd writing essay online buy essays executive 9066 order thesis about statement online paper wrapping history homework help gcse my write to someone pay paper huckleberry on help essay finn for paper me write free a for speech a how buy you do help assignment company law service diy writing will estrace no buy to prescription where needed online how term buy a good paper college to writing service essay what is honors english homework help essay writing admission university service missouri homework help papers for purchase outline write an essay resume billing summary for medical essay help application university business plan buy software commercial zyrtec filmed the who free homework help statistics desert palm paperwork help with thesis sram master power low measuring skills logical for basis a thinking critical rice essay admission writing statement school service medical personal grade 2nd admission essay writing help climate homework arlington homework virginia help furacin online pharcharmy canadian Calan without prescription Sr phd dissertation objectives thesis research proposal thesis menu nav right homework add help editing online writing mvc write html helper custom
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722