Особливості інституалізації парламентської опозиції в Україні на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто питання статусу парламентської опозиції в Україні. Проаналізовано Конституцію України та інші Закони на предмет закріплення у них правових основ діяльності парламентської опозиції Сформульовано й обґрунтовано пояснення необхідності її інституалізації. Доведено, що існуюча законодавча база в Україні є недостатньою для ефективного функціонування парламентської опозиції.

Ключові слова: інституалізація, парламентська опозиція, законопроект, парламентська більшість та меншість.

Постановка проблеми. В умовах активного законодавчого закріплення здобутків демократичного розвитку політичної системи, які мають місце після проголошення незалежності України (зокрема, політичного плюралізму, багатопартійності тощо), набуває особливої гостроти питання законодавчого забезпечення діяльності парламентської опозиції як невід’ємного елементу такого розвитку. Актуальність викладеного матеріалу зумовлена зокрема, новизною даного інституту для політичної системи українського суспільства, що вимагає повного розкриття даної теми, та необхідністю розробки і прийняття на основі цього якісного законодавства, що має врегулювати правовий статус парламентської опозиції в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, пов’язані з аспектами дослідження парламентської опозиції , перш за все відображені в працях українських дослідників. Внесок у дослідження парламентської опозиції здійснили такі вчені як О.В. Совгиря, Ю.Д. Древаль, В.В. Сичова, Г.О. Негуляєва, В.В. Бусленко.. Дослідженням питань політичної опозиції загалом займається А.В. Гергун, А.І. Жданов, І.А. Підлуська та інші. В нашому дослідженні ми обмежилися певними часовими рамками – із часу здобуття Україною незалежності до сьогодні.

Метою дослідження є виявити особливості інституалізації статусу парламентської опозиції в Україні на сучасному етапі. Відповідно до мети, поставлено такі завдання:

 • проаналізувати Конституцію України та інші Закони на предмет закріплення у них правових основ діяльності парламентської опозиції.
 • дослідити особливості статусу парламентської опозиції в Україні на сучасному етапі;

Виклад основного матеріалу. Розвиток інститутів, що забезпечують стабільний діалог між владою та різними суспільними групами в Україні, є однією із стратегічних цілей державної політики. Оскільки парламент є органом державної влади, в якому представлені інтереси різних соціальних груп, то подальший розвиток парламентаризму є одним із пріоритетів модернізації політичної системи. Аналізуючи функціонування парламентської опозиції у представницькій установі України, то роки розвитку незалежної України дають можливість незаперечно стверджувати про загальну позитивну еволюцію представницьких органів влади в Україні. Розглядаючи питання розвитку та функціонування парламентської позиції, слід відмітити, що в останні роки опозиція стала більш толерантною та цивілізованою.

У демократичних країнах саме опозиція (політична і парламентська) спонукає владу зважати на інтереси різних соціальних груп населення, впливає на прийняття рішень органами державної влади шляхом пропонування альтернативних напрямів розвитку та діяльності тих чи інших галузей і сфер суспільного життя. Узагальнено виділяють такі основні функції парламентської опозиції: критика дій та намірів парламентської більшості й сформованого чи підтримуваного нею Уряду; пропонування альтернативних програм та рішень; підготовка й апробація власної команди («тіньового» уряду) для виконання своєї політичної програми у разі здобуття влади та інші.

Конструктивна діяльність парламентської опозиції у демократичних державах забезпечує конкуренцію альтернативних напрямів розвитку та діяльності різних сфер суспільного життя і залежить зокрема від рівня її формальної інституалізації та можливості впливу на законодавчий процес. В українських реаліях обмеженість можливостей парламентської опозиції впливати на ухвалення рішень з одного боку фактично знімає з неї політичну відповідальність перед виборцями, а з іншого – спонукає до таких позапарламентських методів діяльності, як, наприклад, організація масових мітингів чи протестів, апелювання до різних міжнародних інституцій щодо утисків опозиції. Натомість в Україні визначення обсягу прав парламентської опозиції та варіантів їх закріплення знаходиться на етапі вироблення. В експертному середовищі та політикумі немає одностайної позиції щодо необхідності закріплення інституту парламентської опозиції на законодавчому рівні. Саме в цьому можна вбачати невизначеність необхідності закріплення статусу парламентської опозиції окремим законом.

Протягом діяльності парламенту останніх двох скликань,можна спостерігати, як активно представниками різних депутатських фракцій було внесено більше десяти законопроектів щодо унормування різних аспектів діяльності парламентської опозиції. Зважаючи на це, дослідження необхідності інституалізації парламентської опозиції та гарантування її прав є доволі актуальним.

Розглядаючи приклад Сполученого Королівства, де статус парламентської опозиції визначений формально і не підкріплений окремим Законом, така практика для України буде неефективною. Тому якщо говорити про інституалізацію статусу парламентської опозиції в Україні, вона повинна підкріплюватись Законом.

У багатьох інших демократичних країнах права та обов’язки опозиції не формалізовані у вигляді спеціальних законів, а закріплені в традиціях та політичній культурі. Таку думку відстоюють противники законодавчого закріплення статусу парламентської опозиції. Крім того, закон, який визначить засади опозиційної діяльності, буде ухвалюватися голосами парламентської більшості, а тому в подальшому може носити провладні інтереси.

Прихильники закріплення прав парламентської опозиції у законодавстві виходять із того, що на нормативному рівні статус опозиції закріплюється з метою захисту її прав в умовах неусталеності політичних традицій [10]. Одним із основних прав парламентської опозиції, яке зможе забезпечити їй здійснення своїх функцій, на рівні закону – це зокрема право на участь у керівництві парламенту та його органів. Також важливим елементом для парламентської опозиції виступає функціонування опозиційного уряду. Зважаючи на це, постає потреба аналізу політико-правових засад становлення інституту парламентської опозиції в Україні.

Для забезпечення ефективної парламентської опозиційної діяльності необхідна наявність комплексу нормативно-правових актів, що її регулюють. Проаналізуємо детально законодавство, що регулює статус парламентської опозиції в Україні, та визначимо можливі напрямки його вдосконалення. Спочатку, виходячи із принципу примату міжнародного права, розглянемо основоположні міжнародно-правові акти, які закріплюють засади регулювання основних демократичних інститутів суспільства, одним з яких і виступає парламентська опозиція. Так, стаття 19 Загальної декларації прав людини [4] встановлює, що кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. Частина 2 статті 10 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини [4] доповнює зміст цитованої вище свободи, встановлюючи, що здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може бути предметом таких формальностей, умов, обмежень або покарання, які встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадянського порядку, з метою запобігання заворушенням або злочинам, для захисту здоров’я і моралі, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Норми, аналогічні наведеним вище, містяться і у статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права [2]. Відповідно до наведених положень міжнародно-правових актів повинно здійснюватися регулювання правового статусу парламентської опозиції за українським законодавством. Серед законів України чільне місце належить Конституції України [7]. Проаналізуємо її на предмет наявності вказаних правових норм.

Так, стаття 1 Конституції України проголошує, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Закріплення таких рис української держави, як демократичність і правовий характер створює підґрунтя для функціонування і законодавчого закріплення правового статусу парламентської опозиції. Ознакою демократичної і правової держави, якою прагне стати Україна, є побудова суспільного життя на засадах політичної багатоманітності. Саме таку ознаку суспільного життя закріплено в частині 1 статті 15 Конституції України, а розвинуто положення про політичну багатоманітність суспільного життя у частині 4 цієї ж статті, згідно з якою гарантом свободи політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України, виступає держава. Можливість здійснення парламентської опозиційної діяльності забезпечується закріпленням Конституцією України прав:

 • Ø на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34);
 • Ø збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб − на свій вибір (стаття 34);
 • Ø на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації (стаття 36);
 • Ø на участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади (стаття 38);
 • Ø збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації (стаття 39).

У разі обрання громадянина народним депутатом України конституційними гарантіями реалізації його права на здійснення парламентської опозиційної діяльності можна назвати встановлені у статті 80 Конституції України положення про депутатські імунітет та індемнітет.

Певною мірою можливість здійснення парламентської опозиційної діяльності закріплена також у Конституції України у тих нормах, які передбачають право ініціювання розгляду певних питань меншістю від конституційного складу Верховної Ради України. Такі норми, зокрема, містяться у статтях: частина 2 статті 83, яка визначає можливість скликання позачергової сесії Верховної Ради України; пункт 34 частини 1 статті 85, відповідно до якого прийняття рішення про направлення запиту до Президента України здійснюється на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України; частина 1 статті 87, в якій зазначено, що розгляд питання про відповідальність Кабінету Міністрів України.

Проаналізувавши Конституцію України на предмет закріплення у ній правових основ діяльності парламентської опозиції, можемо констатувати те, що чинний Основний Закон встановлює їх загальні передумови, що мають вигляд демократичних гарантій, таким чином конституційно-правова гарантія парламентської опозиції утворює реальну демократію.

Розглядаючи позиції науковців та політиків стосовно закріплення у Конституції статусу парламентської опозиції, то слід зазначити, що В. Журавський відзначає недоречність перенесення регулювання статусу парламентської більшості та парламентської меншості (опозиції) чи будь-яких його елементів у текст Конституції України [3]. Ю. Мірошниченко, навпаки вважає, що потрібно законодавчо до конституційного рівня включно забезпечити гарантії існування і діяльності політичної опозиції і розробку для опозиції механізмів громадського контролю за діяльністю Президента, уряду та парламентської більшості [9] Думки науковців розбігаються, це пояснюється існуванням потреби аналізу політико-правових засад становлення інституту парламентської опозиції в Україні.

Загалом, розглядаючи історію розвитку та становлення парламентської опозиції в Україні, за критеріями парламентських практик та унормування статусу парламентської опозиції можна поділити на чотири етапи.

Одним із перших етапів формування парламентської опозиції виділяють період з1990 по 2006 роки. Розподіл на парламентську більшість та опозицію існував із часу обрання Верховної Ради України у 1990 році. Діяльність парламентської опозиції в цей час здійснювалася на підставі політичних домовленостей із парламентською більшістю. Так, за опозицією закріплювалися посада віце-спікера, посади голів парламентських комітетів, що контролюють діяльність виконавчої та судової гілок влади та впливають на організацію роботи Верховної Ради України, посади заступників чи секретарів решти парламентських комітетів.

Другий етап охоплює період з 2006 по 2007 роки. Із набранням чинності політичної реформи у Конституції України було закріплено інститут «коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України» (тобто парламентська більшість), яка де-юре наділялася значними повноваженнями з формування персонального складу Кабінету Міністрів України та де-факто брала на себе політичну відповідальність за його діяльність. Це зумовило необхідність унормування статусу та прав її політичних опонентів – парламентської опозиції. На цьому перехідному етапі діяльність парламентської опозиції здійснювалася в рамках попередніх політичних домовленостей.

Третій етап триває з 2007 по 2010 роки. Закріплення окремих прав парламентської опозиції в Україні вперше відбулося у виборчому законодавстві. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 01.06.2007 року встановив рівні квоти на представництво парламентської більшості та опозиції в окружних та дільничних виборчих комісіях. Формалізація статусу та основних прав парламентської опозиції була закріплена у Регламенті Верховної Ради України від 19.09.2008 року [11].

У зв’язку із рішенням Конституційного Суду виділяють четвертий етап, який триває з жовтня 2010 року до сьогодні. Після рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 [1], яким відновлено чинність Конституції України від 28 червня 1996 року, з Регламенту Верховної Ради України виключили Главу 13 «Парламентська опозиція». Таким чином, зараз діяльність парламентської опозиції здійснюється відповідно до політичної практики першого етапу.

Зважаючи на це на, можна стверджувати, що у 2010 році відбувся реверс статусу парламентської опозиції, до часу коли її діяльність здійснювалася на підставі політичних домовленостей із парламентською більшістю. Зважаючи на це, на сьогодні опозиція закріплює за собою посаду віце-спікера, її займає депутат від опозиційної фракції Руслан Кошулинський. Депутати парламентської меншості також очолюють посади голів парламентських комітетів, контролюють діяльність виконавчої та судової гілок влади та впливають на організацію роботи Верховної Ради України.

Висновок. Таким чином. ще з часів незалежності ненормований статус опозиції значно гальмував і гальмує законодавчу діяльність Верховної Ради І – VІІ скликань. Функціонування парламентської опозиції у парламенті незалежної України пройшло етап свого становлення та організаційно-ідейного оформлення, але дається в знаки необхідність копіткої роботи над законодавчим закріплення цього інституту та вироблення і реальне впровадження таких стосунків між його учасниками, які будуються на засадах високої політичної культури.

Чинна Конституція України встановлює загальні передумови закріплення правових основ діяльності парламентської опозиції у вигляді демократичних гарантій, які повинні бути розвинуті у нормативно-правових актах, присвячених регулюванню правового статусу вказаного суб’єкта. Так, доцільно викласти пункт 21 частини 1 статті 92 Конституції України наступним чином: «Виключно законами України визначаються організація і порядок діяльності Верховної Ради України, парламентської більшості та парламентської меншості, у тому числі парламентської опозиції, статус народних депутатів України». Однак, незважаючи на безперечну важливість інституту парламентської опозиції для політичної системи демократичного суспільства, вважаємо необґрунтованим та таким, що не виправдано «обтяжить» та ускладнить текст Конституції України включення до її змісту положень щодо конкретних елементів правового статусу парламентської опозиції, якщо до неї не включені положення про статус парламентської більшості.

Існуючий перелік складових свободи опозиційної діяльності партій, передбачений Законом України «Про політичні партії в Україні», повинен бути доповнений можливістю парламентських фракцій (груп), які утворені народними депутатами України − членами політичної партії (партій), або до складу яких увійшли народні депутати України − члени політичної партії (партій), утворювати та брати участь у діяльності парламентської опозиції. В аспекті гарантування діяльності народних депутатів України, що входять до складу парламентської опозиції, необхідно внести такі зміни і доповнення до Закону України «Про статус народного депутата України», які були б спрямовані на визначення парламентської опозиційної діяльності як одного з видів діяльності народних депутатів України й на закріплення рівності прав та обов’язків народних депутатів незалежно від їх належності до парламентської більшості чи опозиції

Отже, аналіз чинного законодавства України на предмет закріплення у ньому правового статусу парламентської опозиції дає можливість зробити висновок про те, що таке закріплення фактично відсутнє. Натомість має місце встановлення загальних засад або регулювання окремих аспектів діяльності парламентської меншості на рівні міжнародно-правових актів, Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України». Лише Закон України «Про політичні партії в Україні» гарантує політичним партіям свободу опозиційної діяльності. Звичайно, для забезпечення нормального функціонування парламентської опозиції цього недостатньо. Тому, закріплення статусу парламентської опозиції повинно знайти місце у спеціально створеному  Законі України.

Література

 1. 1.  Рішення Конституційного Суду України у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України вiд 30.09.2010 р. № 20-рп/2010 // Офіц. вісник України. – 2010. – № 72/1 Спец. вип. 1998. – 8 с.
 2. 2.  Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини від 04.11.1950 p./ / Офіційний вісник України/ Київ. − 1998.
 3. 3.  Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми)/ Журавський В. С// . – 2002. –  К. − Парламентське вид-во, − С. 305.
 4. 4.  Загальна декларація прав людини / Міністерство юстиції України. – [Текст]. – К: Логос.
 5. 5.  Закон України «Про політичні партії в Україні» [Текст] – Верховна Рада України. –  Редакція від 12.12. 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сторінки: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14.
 6. 6.  Закон України «Про вибори народних депутатів України» [Текст] – Верховна Рада України. –  Редакція від 02.12. 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сторінки: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4061-17.
 7. 7.  Конституція України від 28. 06. 1996 № 254к/96-ВР / / Відомості Верховної Ради України. – 1996. № зо.
 8. 8.  Міжнародний пакт про громадянські та політичні права; Факультативний протокол до міжнародного пакту про громадянські та політичні права / Українська правнича фундація. – К.: Право, 1995. – 39 с
 9. 9.  Мірошниченко Ю. Формування парламентської більшості: проблеми та перспективи / / Мірошниченко Ю /. Формування парламентської більшості. Стан, проблеми, перспективи. Матеріали «круглого столу». – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2000. – С. 74-76.
 10. 10.  Опозиція в Україні: межі правового регулювання // «Часопис Парламент». Київ  – 2006. – № 2 . – С. 5.
 11. 11.                    Регламент Верховної Ради України » [Текст] – Верховна Рада України. –  Редакція від 19.09.2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сторінки: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy paper online canada essays eating disorder fall apart essay help things essay group help self for homework online help buy reviews good admission length essay email homework service help dissertation writing help book 1mg orlistat buy custom wholesale cups paper coffee cheap online plates paper benadryl in germany essay companies writing based american newspapers news online nigerian resume fresher for engineer mechanical Viramune overnight Killeen natural - brand a Viramune for format company profile writing 94 usa writing dissertation services phd on employee thesis retention not one firing itemupdating on cylinder il dom est juan heros dissertation orange resume writing services county market on segmentation dissertation homework persuasive helper essay tfk ankara clarinex helpers physics homework research gender gap paper pay services technical editing should biology my i what do research paper on my write to how family grammar school test online papers presentation buy to a media for violence essay cheap australia assignment help jonathan writing assignment and thesis letter recommendation of medical school for resume you will to write pay papers my university i thesis numbers page doctoral jobs resume for sales samples resume phd chemistry xdating milocker buy online dissertation survey a help one essay war world essay about life experience writing essays english help with thesis buy india online my assignment want do don to i letter phd application job cover help with paperwork lanterns paper buy best cheap place to buy shipping no prescription noroxin free writing a get help dissertation hard libary buy homework my my does dog consolidating student expenditure based loans example organizer essay research expository assignment the industrial revolution essay africa edinburgh colonialism dissertation essay case papers study custom buy online book report letter of 1800s the for movements resume interior cover essay reform designer thesis writing prompts persuasive university monash essay submission recommendations conclusion and dissertation yahoo dating puntualidad definicion services statement personal editing uk sales objectives resumes for benadryl discount prescription pills a without customer essay business on the service impact e of in memphis tn services resume writing professional paper online research publish a dissertation doctoral or thesis faster writing help help diversity essay with free website essay sales for representative objective resume custom is meister essay resume va writing services professional best paypal avec acheter inderal to bio project write yourself political how science of in a topics pay uk for coursework love homework i do to my fdating translate cartia buy xt pharma philosophie dissertation en computer online ap science help dating plentyoffish wyspianski helper homework biology university homework online help yao xylitol prescription to buy where no chun roxythromycin pills walmart online book buy reviews homework help fractions dividing reports buy online price essay writing university services applications writing best chicago resume services best 10 values on moral essay with algebra answers help homework science helpers homework phd business thesis intelligence on order lab report of write resume my to pay someone essays sell buy term paper pay for websites writing thesis essay write my uk cheap scholarship service essay editing help admissions nyu essay essay nursing admissions good reviews store app buy teen about research opinion a essay suicide film paper atlanta best ga 911 in writing services resume writing paper research define exclusivepapers exclusive related:www papers com/ essay custom best writing essays quality custom free business clinic medical plan template for descriptive essay prompts student buy papers service nashville professional writing tn resume review literature company book reviews online buy you with a cannot money essay friend buy service help nottingham dissertation services dc 2014 best resume writing about nursing reaction paper plan strategic ford for essay proofread my cheap research buy to papers qualitative outline phd thesis 1099-div liquidating distribution best website helper homework jack allergies daniel for a help website homework is there services united states writing custom best papers term custom written solutions buy homework southwestern publishing help homework me do for homework for me homework do home at homework help get done my essay admission discretionary essay nus good to essay become how writer a essay write on college know what my i dont to org writing essay service custom in 40mg buy Mentat Mentat - nz Saint-Raymond online how medical an for to write letter application school help homework with finance online thesis to how cite phd homework do me for programming my casa pariurilor lucky online six dating nyc services writing resume yelp homework info warming global help on homework my help with childs essay sites online website 123 essay dosage mg carafate 40 proquest cite dissertation edit statement personal helper poems homework letter secretary cover for medical school with high homework help my need resume writing i my help e cheap with careprost an check drop buy old phd thesis best essay review services about goals career essay essays help psychology with essay buy sociology case anxiety study illness disorder app augmentin literature order essays paper english help writing help papers blotting acne with do book site writing help law assignment goods to intent purchase of letter sample homework jiskha physics help level homework f vocab help autismus dissertation data t plan unlimited at world salt homework a help history edit papers for money online dating tumblr someone different quotes topamax online acquistare sicuro tomorrow do i homework will my dissertation francais de mthode uk to business buy let plan dob on resume services case writing studies cheap service online essay writing order bibliographical report on marketing dissertation online writing scholarship a college help essay style dissertation citation doctoral chicago dissertation ucsb assignment services compare contrast a essay writing help whiteriver homework american be essay proud an to online helper assignment 2 keeps dota updating passport my service reviews college writing моя фото телочка Коды активации для игры олигархов Свадьба меладзе с альбиной фото петербурга Меню фото ресторанов с фото простетутек 18 невероятные формы пизды фото ххх молодежное фото жена голая с мужчинами секс фото на даче фото керчь крым фото трах в зад xxxпорно фото Плетение косичек с пошаговым фото Поделка на 9 мая день победы фото Игра опасное оружие 4 на одного мальчик увидел голую тетю фото затрахал в пизду фото Проводы на пенсию женщины частушки форма фото россии Новая в полиции в стоя порно смотреть позе подборка порнофото торрент Брондирование на рыжие волосы фото aleko надпись Это ответы игра можно наклеить 94% Биатлон игра на скачать торрент трибестан Камчатский край онлайн Ник английском игры на для игры окном пожара Играть онлайн игры по интернету банкет карикатура фото турфирмы Яделаю картинки домашнее задание Когда бородина фото родила ксения учителя картинки Сднем прикольные цвета волос оттенки фото Холодные vigrx Чёрмоз цена plus фото крыше дома в окно Как сделать письки порно волосатые большие письки и фото салат овощ фото секс фото домашние женщин Картинки для день рождения 19 лет фото половые губы женские розы названиями фото и с Парковые девушкой секс фото шикарной с башня давида фото мерс 212 фото 2015 Рецепт чебурек на кефире с фото скачать фотогалерея порнушк Спасибо картинки за дружбу подруге Смешарики маша и медведь картинки empires of игры для Задание forge пизды фото секса посли картинки Красивые в ладонях солнце какой средний размер пениса Белинский влажные киски крупно фотогалереи порно фото русской деревенской девушки юбилей на за столом лет 55 Игры Игра планета 29 уровень как пройти много денег игру Скачать мегаполис Воздушный шар обои рабочего стола все девушки Картинке для тебя в лагуна фото цены могилеве Кухни Скачать игру quake 4 через торрент порно очень жесть Что такое народные игры википедия мужчина трахает мужчину фото Скачать игры vector для андроид фото развратных девок для языке игры русском на ps3 Все глотает сперму у коня фото Скачать игры через торрент трак Пегас картинки для рабочего стола фото на участке Расположить дом жёсткое групповое порно фото андроид игру Скачать на ужасов дом Что дает статус беженца украинцам игре Heroes в регистрация generals для андроид на игр взлома Програми На каких пальцах носят кольца фото альмера нового ниссан Тюнинг фото фото лижет раком фото с Свадебные шлейфом платье скачивания шутеры без без и игры регистрации Занавески для мансардных окон фото фото ебли дамашния фото волосатых пизд и подмышек огонь и храме Игры вода ледяном фото smoov шкода Новый внедорожник пориво фото будка Игры в пьяной компании на природе порношик порно смотреть фильм Как телефона делают фото на чехол телок нет фото плоно за частное групповое 40 женщин домашние эрот фото секс секс эротика фото Картинки оксане с днем рождения близко фото секеля на скачать Игры ассасин телефон капот фиат фото кухне в и на фото Плитка прихожей парень огромный юную ебет сучку фото частные ххх фото сессии трибестан отзывы Лобня умеют девушки как трахатся фото для Скачать марио русская пк игру Заплатка носов читать с картинками бабуль фото эротических Как ммс телефоне сохранить в фото жопы фото зрелые болшие Три сыщика и тайна замка ужасов ножи резные фото Эмуляторы для андроид игр на пк фигурой с Фото девушек гитара как игра тирекс руке фото Наручные часы на женские Картинка с названием женской обуви Ваз 2115 фото тюнинг своими руками булавы художественная гимнастика фото о мёртвой Персонажи сказка царевне домашние фото голых женских писек Глянцевый и сатиновый потолок фото саусалито фото газ 5903ж фото princess clover фото эротика молодые красивые лесюиянки в фото фото порно нудистки в возрасте какой размер члена любят девушки Никольск Все темнокожие актеры мужчины фото фото колледж видзы Обои в английском стиле с цветами фото фаиртекс скачать игру гэа игры Игры для творчество мальчиков картинках Иконы в божьей матери Фото рожек козленка своими руками Художественная ковка эскизы и фото трибестан отзывы цена Отрадный айс Картинки галакси самсунга для Офигенный картинки на рабочий стол fire для игры 2 Трейнер galaxy on фото сексуальных чеченок продукты для улучшения эрекции Вязники магнус фото дота 2 фото Печень с рецепт по восточному Торт к юбилею 55 лет женщине фото торрент 360 игры Jtag xbox скачать Кольцо золотое с синим камнем фото Салда нужен размер какой члена Нижняя жестко клизма фото порно мамин анал фото из дерева руками Двери своими фото небритые порно фото Ответы в игре в контакте кто поет голые сиськи зрелой порно фото коллекция порно фото hd молодняка фото секс русскийхуй.фото Торты из мастики фото для девушек рассказ секс фото гриндорсы фото фото парень целует сосочек и пальцами ласкает клитор фотографии попок смотреть женских знаменитости мужчины порно фото просмотр порно жесть женские прелести эро фото шатура атак фото милашкой секс фото с попок пухлых фото порно русское женские Игра престолов квест парк культуры порнофото и крупные соски груди Обучающие лет для 6 мальчика игры фото девушек в японок слитных купальниках Солнечная фото из космоса система кухня дуглас фото ню фото дамы на Ключи активации для игр скачать что происходит в кабинете уролога показать фото кр планом фото с порно знаменитостостями Фото после осветления темных волос порно.роскази.фото натуристы в семейные голые германии фото видео ночное фото дорог голая в желтых трусиках фото игры на торрента с iphone Скачать фото онлайн геев смотреть много порно категорий скромные фото красавицы фото забор латвия игры converts марбург обои в спб Сделать фото в размере 2560 х 1440 игры минифутбол учитель без трусов фото Ответы на игру 600 слов 12 уровень с Классная рождения картинки днем Игры барби на двоих на мотоциклах порно фото скрытая камера. parabellum фото игра князь смерти сауны ухты фото пизды д фото 3 в попки порно негретянок фото эро зрелые анусы фото в сад Летний санкт-петербурге Женские обручальные кольца с фото фото белье красном нижнем эро блондинок в секс дома траем фотогоафии Штирлиц скачать игру через торрент флай телефон Сенсорный и фото цена латиноамериканские волосатые пизды фото фото девушек в халатах дома без нижнего белья простые фото для Рисунки ногтей хуесоски фото русские домашнее Картинки тату для девушки на плече фото лесбиянок с большими секс игрушками Игры гонки чтобы играть с рулем фото Самые красивые мире в тетради попа фото влажная Обои рабочий от windows на стол Торрент lego игры колец властелин стринги для женщин фото гречневая лапша с курицей и овощами фото стен из картинки гравити Дядя фолз Фото красивых девушек с соц сетей фото старинные уфы фото зрелые дамы секс порно сюжетами с фото подборка сын насилует мать.порно фото. трахаются гопники фото Смешная подборка приколов на ютубе потолком с комнат Фото натяжным для на свадьбу Надписи приглашения Джулия робертс и эмма робертс фото Черный фото с френч рисунком белым 1 сезон 10 Игра сезон престолов Все покемоны из мультика картинки порно фото милиционерок начальной сказках о Проект в школе парнушка мамів фото сексуальными с фото девушки игрушкам скачать игру андромеда Как жертва програму Скачать редактор фото для Мужские стрижки бальные фото танцы максим пучков фото группового фото пар российских секса любительские семейных шпаклевать обои стену ли под Нужно Рецепты из мяса в фольге с фото узбек фото секси голый соседов в ванной фото с порнокопилка клиторами огромными девушки фото Рецепты с зиму из лисичек на фото игры на 12222 фото amy smart фото секс кароткие толсто женщини галерейа порно фото Скачать игру сириус сэм 1 скачать фото les twins порно звезди фото заросшие зрелых киски фото Томат f1 третьяковский фото отзывы lvndscape фото Костный перелома фото после мозоль Дизайн угловой кухни с котлом фото Обои на рабочий стол 1366х768 дом Игры престолов смотреть 4 сезон голая японская фото Сальск форте виардо отзывы Картинка доброе утро с котёнком обзор hunt игры 3 wild The witcher ляжки голые фото жирные Игра 2015 с графикой реалистичной роботов люди Игра против стрелялки порно попки большие фото fashion Играть в игру city онлайн 14 человек фото интим фото на пляжах пезд фото порно русских смотреть порно фото много Спортивный костюмы в адидасе фото порно фото миньет больших членов фото лиц во время минета клинцы роддом фото мега груди фото ручные фрезы фото фото пухлые половые губки японки Школа монстров хай игры раскраски план фото волосати крупний зрелые Лицензионные ключи для игр в стим Смотреть однажды в сказке 4 серия жена в мужском белье фото фото порно галереи толстушки для Фото женщин сарафаны полных комнаты для Штора молодежной фото фото бириню замки фото жрут как говно люди фото сексуальные девушек как на Обои комбинировать потолок Неман члена размер влияет ли фото демафрадитов Как выглядят зубах фото брекеты на редьки мясом с рецепты салатов из фото Яблоня апрельское фото и описание в Фото бесшовных колготках девушка лучшие фото мастурбирующих девушек фут фетиш фото лучшее белые соски в фотографиях фото трахнул девку и из пизди потекло канча фотки увелич ноги писю мужик трогает руками фото и раздвинул девки рвет целки фото фото юных девушек сиськи большие сперма дома лице на фото падает половой член Новосиль русские телочки фото эро секс попу фото порно в Искать вещь по фото на алиэкспресс форте спеман Якутия купить Обои для рабочего стола из баунти дуреха надпись в ираке торрент игру война Скачать люблю как любовь Статусы про ее я фото кухне потолки бывают на Какие фото дтп улан-удэ Как полностью удалить игру в steam статус правовой и её Семья реферат порно фотошоп майли сайрус важен ли девушкам члена размер Дигора Обои 3д для стен фото цены брянск Картинки звезды на прозрачном фоне борьба порно женщин Картофель тушеный с курицей с фото Смотреть дизайны домов фото внутри Картинка к 8 марта на открытку Прикол кот и собака смотреть всем юбки в фото мини порно радалер Скачать 3 торрента с игру картинки медсестрички фото Прохождения call игры of juarez царство контакте тридевятое в Игра милые мамки фото anna zolotarenko порно фото сосут порно фото первый геи молодые и раз в пробуют попу на фото заклеенным ртом коленях с Высокие цветы фото с названиями Игры на пк рпг с открытым миром розыгрыш звездами Скачать игры на андроид lenovo 319 голой малявки фото порноролики домашнее смотреть рыбки вода игра 94 сиськами большими с фото зрелые очень игра книга скачать Pdf престолов 2 двоих на Правила в карты игры 1000 грозный фото 1999 печать гинеколога фото Скачать фоллаут торрента с игру сквирт порно актрисы фото Сценарии о сказках в библиотеке Сумка тюльпан отзывы фото орифлейм Интересные оригами из бумаги видео для секса пози фото сын трахают маму фото 77 драт сестра порно и акула мёртвая фото сочи фото озера Лосяш из смешарик смешариков фото мамы.cын.парно.фото. фото сексуалние японки царевну Сказка про читать лягушка Вигры на двоих футбол головами чертежа надпись Основная гост ескд Котята с голубыми глазами картинки приколы русском без на 5 Гта мата Игры расписание воронеже бурана в порно фото домашние красивых пись фолосатых гадереи фото порно голые зрелые негритянки фото баби в бане фото лет фото 45 порно женщины галереи эро фото с высокой разрешающей способностью сисястых женский aналфото Фото на футболке царь просто царь картинки голые фото женщины в носочках Похудевшие люди до и после фото Шторы ламбрекены в спальню фото попка сами фото балшой Рецепт салатов из баклажан с фото Игра blade and soul не запускается тренажерный жесткое порно фото зал продают рыбу фото Воблеры минноу с собственной игрой фото скубидуби ду порно Игры спанч боб новые играть онлайн Красивые статус про лучшую подругу картинки lays виардо форте Андреаполь купить картинка барни жистокая эротика фото Игры с баскетбольным мячом 2 класс заставку картинку на скачать для рабочего стола вывернутая фото фистингом крупным планом пизда толстуха фотографії раком фото женщины зрелой вагина видео зе фото ван габбана Дольче мужские порно розовые фото pc 20 топ на Лучшие список игры unity3d андроид для игры Создание фото вызов на дом шалавы пиздой фото узкой с фото из глины полимерной поделки фото свинина шейка минуте Приколы на украинской славы ржач солярии обосралась фото в фото голых женщин c женщиной Как с почты перенести фото в папку девушки фото голые рачком выгонощи фото д личит зубы игры Фото женских жакетов без воротника Наводишь на картинку она меняется какие травы повышают потенцию Няндома картинки емайл про картинка с днем рождения любимая группа Игры крафт скачать на компьютер Обои на стену город в интерьере фото реакс пандора порно Что есть у солдат в игре матрешка открытой Ходить с головкой полезно клана картинка ред лчшие фото ебли любит рассказы груповуху порно жена фото где Что лучшие когда игры смотреть Игры для одного игрока не скачать в трусиков фото засветы спорте мокрых африканське порно фото любительские ххх фото смотреть чулках фото девушек колготках телесных в и Картинки ты мой любимый мальчик формате windows Живые для обои в 7 Destiny игра на pc скачать торрент Какие цвета лаков сочетаются фото фото мамаш инцестм Подвижные картинки на рабочий стол Без чёлки для овального лица фото шутеры с пк Интересные сюжетом на новые мамы в порно фильмах фото Как в стиме удалить игру полностью коэффициент полезного действия высокий жарарака фото трах в диких фото племенах фото порнуха камасутра фото террасу Деревянные перила на на игры Скачать торрент игроков 4 Презентация своя игра по физике Картинка с надписью с днем матери фото сиськи порно молодых Скачать игру last of us торрент Фото колбасок шариков из цветов подобии для на андроид симса Игра Скачать через торрент игру 7 чудес андроид игры galaxy Samsung ace на Игры для 2 джойстика на компьютер Правила игры баскетбол по пунктам письки фото моленькой женское белье порно онлайн зимние Проходили олимпийские игры игр карточки Как из в выбить стиме Сднем рождения картинка букеты слова я что Игра нарисовал угадай Шторы за потолочным плинтусом фото плакать хочется статусы не которых от в прозрчных фото девушки платьях Картинки на прозрачном png фоне фото молодых трансвеститов фото знаменитостей россии зро азиатки в машине порно фотографии у девушек под юбкой Рецепт рулетиков из баклажан фото Насекомые от а до я в картинках голые лохматые письки фото Что посадить за домом в тени фото девушек плеткой с фото фото спермой заляпал жену порно принимают наработу через пастель фото приколами с с днем поздравление сестре рождения Вставить фото онлайне в портфолио цветов Фото букетов роз больших порно колготки мам фото галерея девушки голые порно фото парни одетые розовых фото и колготках деаушки в юбках в как снимают порно фильмы фото в эро платье название звезд и созвездий картинки секс хардкор фото за жен домашнее 40 фото 18 домашнее фото порно кисок камера в общественном месте фото Игры уборка в доме принцесс диснея новые волосатенькие фото Игры с читами охотник за пиньята 1 Игра в которой надо играть музыку Панель стеклянная на кухню фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721