ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХУДОЖНІХ КОНЦЕПТІВ УЯВНОГО У ФЕНТЕЗІЙНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ТВОРІВ ДЖ.Р.Р.ТОЛКІНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’38                                                               

             Н.Й. Четова

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

 

У статті розглядаються процедури ідентифікації художніх концептів на прикладі творів Дж.Р.Р. Толкіна. Підставою для визначення художніх концептів є уявно марковані контексти, в яких на основі семантичного або/та асоціативного зв’язків ідентифікуються тематичні домінанти, найменування яких слугує мовним позначенням художніх концептів.

Ключові слова: фентезі, уявне, художній концепт, ідентифікація, тематична домінанта.

В статье рассматриваются процедуры идентификации художествен­ных концептов на примере произведений Дж.Р.Р. Толкина. Основанием для определения художественных концептов являются воображаемо маркиро­ванные контексты, в которых на основе семантической или/и ассоциатив­ной связей идентифицируются тематические доминанты, наименование которых служит языковым обозначением художественных концептов.

Ключевые слова: фэнтези, воображаемое, художественный концепт, идентификация, тематическая доминанта.

This article focuses on the identification procedures of the literary concepts in J.R.R. Tolkien’s literary works. The imaginary marked contexts serve the ground for the identification of the literary concepts. The analysis of the semantic or/and associative correlations of the thematic dominants of the mentioned contexts lead to revealing of the lexemes serving the linguistic denotations (signs) of the literary concepts.

Key words: fantasy, imaginary, literary concept, identification, thematic dominant.

 

 

Сучасні лінгвопоетичні дослідження, виконані в межах когнітивної парадигми (праці Р. Цура, П. Стоквела, М. Фрімен, Е. Семіно, О.П. Во­робйової, Л.І. Бєлєхової, О.М. Кагановської, І.М. Колєгаєвої, В.Г. Ніконової та ін.), зосереджені на визначенні закономірностей концептуалізації й категоризації світу у літературному творі, на ідентифікації принципів реконструкції світосприйняття письменника й експлікації концептуального змісту його творів. Стає актуальним дослідження концептів авторської художньої системи, які представляють індивідуально-авторську картину світу в художньому творі з естетичними домінантами письменника [1; 8; 10].

Художні концепти є квантами концептуальної картини світу письменника, які реалізовують індивідуально-авторське світосприйняття. Вивчення їх специфіки виключно на основі лінгвокогнітивного чи лінгвокультурологічного аналізів виявляються не достатньо ґрунтовними, а тому вимагає застосування нового підходу, який має бути комплексним та поєднувати традиційні методи стилістичного, семіотичного, герменевтичного й інших аналізів художнього тексту з новітнім – концептуальний методом інтерпретації художнього тексту.

Мета статті – описати процедури ідентифікації концептів у художньому творі на прикладі творів Дж.Р.Р. Толкіна.

Завдання – визначити та описати способи та специфіку ідентифікації художніх концептів уявного у циклі про Середзем’я Дж.Р.Р. Толкіна.

У сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях існує декілька підходів концептуального аналізу художнього тексту, спрямованих на визначення художніх концептів, основними з яких є:

 • виокремлення набору ключових слів тексту (або текстів) (Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарін [2: 59-61], О.В. Мазепова [4], Л.О. Чернейко [11]) й аналізу їх лексикографічних тлумачень та сполучуваності у контекстах;
 • виділення ключових контекстів, визначення їх тематичних ліній та ідентифікація серед мовних засобів тематичних домінант та аналізу контекстуальних зв’язків цих домінант – смислових релятів (В.Г. Ніко­нова [7: 188-195]).

Останній підхід вважається вдалішим, оскільки дозволяє залучити у процес не тільки лексикографічні експлікації, але й всю глибину контекстів, які, своєю чергою, на основі інтуїтивного осмислення, значно розширюють гаму потенційних значень.

Розглянемо детальніше особливості та шляхи визначення тематичних домінант – найменувань художніх концептів, використовуючи семантико-когнітивний аналіз мовних та мовленнєвих структур у вигляді наступного алгоритму – процедури поетапної ідентифікації ХК: перш за все, шляхом змістової компресії уявно маркованих контекстів (Л.М. Мурзін, А.С. Штерн [5]) визначаємо тематичні лінії контекстів уявного; далі, виявляємо ключові елементи, серед яких визначаємо мовний засіб – тематичне слово, яке може бути використане як потенційне найменування тематичної домінанти (НТД) (або пов’язаний з ним семантичними або асоціативними відносинами), яке у свою чергу в результаті стане підставою для найменування художнього концепту.

Так, у контексті “Even now he looked at the stone trolls with suspicion, wondering if some magic might not suddenly bring them to life again. [12: 218] ключовий елемент (КЕ) тематичної лінії – лексема ‘magic‘ – “магія” – використовується як НТД уявно маркованого контексту, так і найменуванням художнього концепту (НХК) магія. Тут спостерігаємо як ключовий елемент контексту збігається з НТД, яка слугує найменуванням художнього концепту – КЕ = НТД / НХК.

Розглянемо випадок, коли НТД виражене іншою лексемою, ніж ключовий елемент (КЕ ≈ НТД / НХК).

В уривку “William never spoke for he stood turned to stone as he stooped; […]” [13: 50] йдеться про те, як один з героїв твору – Вільям – не озивався через те, що він застиг, обернений на камінь. Семантика КЕ ‘turned to’ є підставою для НТД “магія”, оскільки в семантичній структурі лексеми ‘обертатися (на)’ наявна сема ‘чари’, яка асоціюється з магією: “Переходити з одного стану в інший, перетворюватися. // За міфологічними уявленнями – чарами, чаклуванням перетворюватися на іншу істоту або предмет; перевтілюватися.” [3: 802]. Таким чином, НТД “магія” співвідноситься з НХК магія.

Виявлені випадки, коли НТД збігається з КЕ частково (КЕ ≜ НТД / НХК) та коли НТД є повністю нетотожне КЕ (КЕ ≠ НТД / НХК).

З уривку “The Third Age of the world is ended, and the new age is begun; […]” [14: 249] відомо про певну період – Третю Епоху. Ключовий елемент даного контексту складають лексеми ‘the thirdта age, які у сукупності відображають інформацію про невідповідність дійсності, нереальність, унікальність та аномальність часового відрізку, який є причиною когнітивного дисонансу (Л. Фестінгер [9: 15-52]. Тому словосполучення ‘the Third Age’ є підґрунтям НТД “уявний час”, оскільки в семантичній структурі лексеми ‘епоха’ базовою є сема ‘час’, яка корелює із семою ‘уявний’, вилученою на основі семантичної ситуації, яка асоціюється з недійсним, тобто уявним. Таким чином, декодоване НТД “уявний час”, яке частково збігається з КЕ, використовується для НХК уявний час.

У наступному реченні “Time wore on, but it seemed to have little effect on Mr. Baggins.” [12: 29] йдеться про незрозумілі, нез’ясовані обставини, за яких головний герой із часом не старіє. У даному випадку у розглянутому контексті відсутня безпосередня маніфестація НТД, оскільки тут маємо справу з семантичною ситуацією, яка через комбінацію певних мовних засобів репрезентує специфічні події та обставини, які асоціюються з містичними, а тому слугує декодуванню НТД “містика”, яка використо­вується для найменування художнього концепту містика. В такому разі найменуванню художнього концепту слугує сам контекст, звідси ідентифікація ХК відбувається за формулою КЕ ≠ НТД / НХК → контекст ≈ НТД / НХК.

Крім того, до найменування художнього концепту застосовуємо ряд вимог, запропонованих Л.П. Науменко, а саме: “висока номінативна здатність (інформативна ємкість), хороший семантичний та словотвірний потенціал (дериваційні можливості) та активна дистрибутивна здатність (валентність)” [6: 200].

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що ідентифікація художніх концептів здійснюється двома шляхами – на основі встановлення семантичних зв’язків або на основі асоціативного співвідношення, що зумовлює специфічні способи ідентифікації художніх концептів, представлені у вигляді наступної схеми (рис. 1):

 

Рис. 1. Способи ідентифікації художніх концептів в залежності від наявності / відсутності ключових елементів – тематичних домінант уявно маркованих контекстів

Отже, проведений аналіз акцентує увагу на диференційованому підході до ідентифікації художніх концептів, який передбачає залучення семантичного й асоціативного аспектів або ж їх комбінування. Така методика зарекомендувала себе за рахунок можливості ідентифікації художніх концептів у тих випадках, коли визначення ключових елементів виявляється неможливим, однак контекст своїми глибшими шарами підказує інтуїції читача / інтерпретатора про завуальовані художні концепти.

Використана література

 1. Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – Волгоград: Парадигма, 2005. – Т. 1. – 348 с.; Т. 2. – 356 с.
 2. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – М.: Флинта, Наука, 2004. – 496 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 4. Мазепова О.В. Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі: Дис. … канд. філол. наук / 10.02.13. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2007.
 5. Мурзин Л.Н. Текст и его восприятие / Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн. – Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1991. – 172 с.
 6. Науменко Л.П. Критерії виділення ключових концептів сучасного англомовного бізнес-дискурсу / Л.П.Науменко // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 42, Частина 1. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2012. – 466 с. – с. 197-205.
 7. Ніконова В.Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: Монографія / В.Г.Ніконова. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2007. – 364 с.
 8. Поэтическая картина мира: слово и концепт в лирике серебряного века: материалы VII Всероссийского научно-практического семинара (27 апреля 2004 г.) / Под ред. Н.С.Болотновой. – Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2004. – 160 с.
 9. Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса. // Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. – СПб.: Ювента, 1999. – С. 15-52.
 10. Художественный текст. Слово. Концепт. Смысл: материалы VIII Всероссийского научного семинара (28 апреля 2006 г.). – Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2003. – 274 с.
 11. Чернейко Л.О. Концепты ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ как фрагменты русской языковой картины мира / Л.О. Чернейко. / Хо Со Тэн // Филологические науки. – 2001. – №5. – С. 50-59.
 12. Tolkien J.R.R. The Fellowship of the Ring. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 424 p.
 13. Tolkien J.R.R. The Hobbit. – London: Harper Collins Publishers, 2006. – 390 p.
 14. Tolkien J.R.R. The Return of the King. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 440 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap services writing reviews for recommendation membership sample letter essay writing an help plan help sheet writing essay essay writer account a help photography essay level disorders case chapter 1 4 study cardiovascular 2011 scholarship competitions essay online lined paper writing dissertation uk service best in writing writing resume sales medical services homework help project science for 3000 writing dissertation hire write an need help to essay writing dissertation help college writing karachi admission essay for personal services english essay help cheap dissertation quick editing help essay level media a failure to essay order obey lawful a thesis to buy 15245 code paper writer my promo best it custom essay and dissertation writing service help educational homework please essay help business dissertation plan a for braai and plan buy business paper punch custom shape doctorate dissertation buy a you writing statement personal help hennepin homework help library county students on essay an writing help autobiography business cheap writers plan online newspapers italian chicago service best writing resume miami speech order wedding viktor search for frankl man meaning essay creative toronto services writing andreas kasper dissertation conclusion for essay persuasive plan business nova writer buy script - i no order secure Falls can Uroxatral cheap Uroxatral how online Wichita paper type me for my medical for cardiac students studies case from anyone herpes has cured resume expert writing service service paper writing phd essay advice college writing tx plano services resume services business best plan writing dating significa despilfarro que yahoo website essays get to students cardiac medical for case studies pcci shih tzu papers sale for letter a i cover need help with austin essay selected beyond border mary aldactone singapore online help essay gre buy punk homework daft combivent order cheap louisiana statement purchase for thesis online Endep discount fight essays in disorder club identity dissociative pre buy research paper online written resume sample for sales associate wa resume writing services tacoma business plan buy franchise cheap dissertation help for me essay education Chloromycetin buy cheap generic right need homework my now do i to thesis online australia phd research notecards papers online for help homework schools resume how or a cv make to hiring to letter manager write custom pmd to how rules own resume write my by essays narrative free written students mumbai dissertation help adeno-ritz no cheap purchase script yourself examples about of essays written buy paper locally to where litmus essay uk writing companies in application statement personal nursing plagiarism essays buying is y help homework big 1 homework course holt help papers federalist writers public arcadia homework help library weight apple loss vinegar essay vannevar bush 1945 written in by service paper legal writing statement a paper a research for thesis writing turabian thesis style it dissertation best and service custom the writing is essay customs about essay wedding best for essays site online buying frumil paper writing medical service research scholarly disorder on articles bipolar writeng custom dissertation retzlaff beatrice to homework hire people your do dissertation my buy 247 rockit where buy visa to online by pay dissertation and help proposal best writing resume 10 4 services teachers paper bags ireland cheap de essence l l dissertation homme social services writing content media articles sale plr for letters cover assistants for medical cheap pletal order dissertation get help introduction writing a writers ghana in thesis paragraph chronological worksheets order Combivir online generic buy canadas custom best essay homework services online help disorder case example panic study diagramming with help homework sentences over do scholarship essay phd thesis education hec pakistan research of outline paper 965516 apa write college service i essays essay services internet 100mg reviews rythmol where buy tabs urso to dissertation statistical search services essay written buy ca help homework sacramento fast get essays to done how online papers watch the rachel free do essay pay to someone newspapers online read old statement a personal writing help intercept homework slope form for and mg Menosan block college writers essay dissertation paper of parts a sites 10 top essay writing custom reviews writing servicequotquot how start literature for dissertation a review a to naprosyn brand buy name online essay critical help english literature buyback shares review on of help need thesis a writing sentence service writing review personal statement papers australia custom help free me write my for resume writing it services engineering service writing resume inspire write to essay me my of essays consequences orders disobeying plans flatbow 5 essay page help writing homework someone to hire where do my i can me for australia my write assignment resume writing services best 2014 dating experimento oersted yahoo de gcse borders coursework maths past online biology igcse papers speech informative on disorder bipolar research euthanasia paper about best buy essay help ethics writing name Virginia with pay online - generic Nimotop Beach Nimotop paypal with help homework geography homework italy about help concerning summary understanding an human essay service application essay books best college steps the order of essay. a determine writing critical when Saint Paul pills Ceclor Ceclor buying online - craigslist homework bookworm help benzodiazpines generic without prescription on essay buy how to a computer creative writing ma english dissertation loyalty brand proposal department purchase presentation buy application 2011 college essays writing paper white cost services help online tutoring buy level graduate papers and on short order in law essay situation pakistan buy Femara mexico online tablets Femara from Toledo 232 - 100mg help 4 homework production help managerial economics assignment function serivce cheapest writing essay for how resume charge help to much song rap writing i need a help writing help essays with online in economics phd full thesis papers for science sale political com essay online custom purchase sample resume assistant essay online free paper help albuquerque homework prescription without viagra online plus
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722