ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХУДОЖНІХ КОНЦЕПТІВ УЯВНОГО У ФЕНТЕЗІЙНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ТВОРІВ ДЖ.Р.Р.ТОЛКІНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’38                                                               

             Н.Й. Четова

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

 

У статті розглядаються процедури ідентифікації художніх концептів на прикладі творів Дж.Р.Р. Толкіна. Підставою для визначення художніх концептів є уявно марковані контексти, в яких на основі семантичного або/та асоціативного зв’язків ідентифікуються тематичні домінанти, найменування яких слугує мовним позначенням художніх концептів.

Ключові слова: фентезі, уявне, художній концепт, ідентифікація, тематична домінанта.

В статье рассматриваются процедуры идентификации художествен­ных концептов на примере произведений Дж.Р.Р. Толкина. Основанием для определения художественных концептов являются воображаемо маркиро­ванные контексты, в которых на основе семантической или/и ассоциатив­ной связей идентифицируются тематические доминанты, наименование которых служит языковым обозначением художественных концептов.

Ключевые слова: фэнтези, воображаемое, художественный концепт, идентификация, тематическая доминанта.

This article focuses on the identification procedures of the literary concepts in J.R.R. Tolkien’s literary works. The imaginary marked contexts serve the ground for the identification of the literary concepts. The analysis of the semantic or/and associative correlations of the thematic dominants of the mentioned contexts lead to revealing of the lexemes serving the linguistic denotations (signs) of the literary concepts.

Key words: fantasy, imaginary, literary concept, identification, thematic dominant.

 

 

Сучасні лінгвопоетичні дослідження, виконані в межах когнітивної парадигми (праці Р. Цура, П. Стоквела, М. Фрімен, Е. Семіно, О.П. Во­робйової, Л.І. Бєлєхової, О.М. Кагановської, І.М. Колєгаєвої, В.Г. Ніконової та ін.), зосереджені на визначенні закономірностей концептуалізації й категоризації світу у літературному творі, на ідентифікації принципів реконструкції світосприйняття письменника й експлікації концептуального змісту його творів. Стає актуальним дослідження концептів авторської художньої системи, які представляють індивідуально-авторську картину світу в художньому творі з естетичними домінантами письменника [1; 8; 10].

Художні концепти є квантами концептуальної картини світу письменника, які реалізовують індивідуально-авторське світосприйняття. Вивчення їх специфіки виключно на основі лінгвокогнітивного чи лінгвокультурологічного аналізів виявляються не достатньо ґрунтовними, а тому вимагає застосування нового підходу, який має бути комплексним та поєднувати традиційні методи стилістичного, семіотичного, герменевтичного й інших аналізів художнього тексту з новітнім – концептуальний методом інтерпретації художнього тексту.

Мета статті – описати процедури ідентифікації концептів у художньому творі на прикладі творів Дж.Р.Р. Толкіна.

Завдання – визначити та описати способи та специфіку ідентифікації художніх концептів уявного у циклі про Середзем’я Дж.Р.Р. Толкіна.

У сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях існує декілька підходів концептуального аналізу художнього тексту, спрямованих на визначення художніх концептів, основними з яких є:

 • виокремлення набору ключових слів тексту (або текстів) (Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарін [2: 59-61], О.В. Мазепова [4], Л.О. Чернейко [11]) й аналізу їх лексикографічних тлумачень та сполучуваності у контекстах;
 • виділення ключових контекстів, визначення їх тематичних ліній та ідентифікація серед мовних засобів тематичних домінант та аналізу контекстуальних зв’язків цих домінант – смислових релятів (В.Г. Ніко­нова [7: 188-195]).

Останній підхід вважається вдалішим, оскільки дозволяє залучити у процес не тільки лексикографічні експлікації, але й всю глибину контекстів, які, своєю чергою, на основі інтуїтивного осмислення, значно розширюють гаму потенційних значень.

Розглянемо детальніше особливості та шляхи визначення тематичних домінант – найменувань художніх концептів, використовуючи семантико-когнітивний аналіз мовних та мовленнєвих структур у вигляді наступного алгоритму – процедури поетапної ідентифікації ХК: перш за все, шляхом змістової компресії уявно маркованих контекстів (Л.М. Мурзін, А.С. Штерн [5]) визначаємо тематичні лінії контекстів уявного; далі, виявляємо ключові елементи, серед яких визначаємо мовний засіб – тематичне слово, яке може бути використане як потенційне найменування тематичної домінанти (НТД) (або пов’язаний з ним семантичними або асоціативними відносинами), яке у свою чергу в результаті стане підставою для найменування художнього концепту.

Так, у контексті “Even now he looked at the stone trolls with suspicion, wondering if some magic might not suddenly bring them to life again. [12: 218] ключовий елемент (КЕ) тематичної лінії – лексема ‘magic‘ – “магія” – використовується як НТД уявно маркованого контексту, так і найменуванням художнього концепту (НХК) магія. Тут спостерігаємо як ключовий елемент контексту збігається з НТД, яка слугує найменуванням художнього концепту – КЕ = НТД / НХК.

Розглянемо випадок, коли НТД виражене іншою лексемою, ніж ключовий елемент (КЕ ≈ НТД / НХК).

В уривку “William never spoke for he stood turned to stone as he stooped; […]” [13: 50] йдеться про те, як один з героїв твору – Вільям – не озивався через те, що він застиг, обернений на камінь. Семантика КЕ ‘turned to’ є підставою для НТД “магія”, оскільки в семантичній структурі лексеми ‘обертатися (на)’ наявна сема ‘чари’, яка асоціюється з магією: “Переходити з одного стану в інший, перетворюватися. // За міфологічними уявленнями – чарами, чаклуванням перетворюватися на іншу істоту або предмет; перевтілюватися.” [3: 802]. Таким чином, НТД “магія” співвідноситься з НХК магія.

Виявлені випадки, коли НТД збігається з КЕ частково (КЕ ≜ НТД / НХК) та коли НТД є повністю нетотожне КЕ (КЕ ≠ НТД / НХК).

З уривку “The Third Age of the world is ended, and the new age is begun; […]” [14: 249] відомо про певну період – Третю Епоху. Ключовий елемент даного контексту складають лексеми ‘the thirdта age, які у сукупності відображають інформацію про невідповідність дійсності, нереальність, унікальність та аномальність часового відрізку, який є причиною когнітивного дисонансу (Л. Фестінгер [9: 15-52]. Тому словосполучення ‘the Third Age’ є підґрунтям НТД “уявний час”, оскільки в семантичній структурі лексеми ‘епоха’ базовою є сема ‘час’, яка корелює із семою ‘уявний’, вилученою на основі семантичної ситуації, яка асоціюється з недійсним, тобто уявним. Таким чином, декодоване НТД “уявний час”, яке частково збігається з КЕ, використовується для НХК уявний час.

У наступному реченні “Time wore on, but it seemed to have little effect on Mr. Baggins.” [12: 29] йдеться про незрозумілі, нез’ясовані обставини, за яких головний герой із часом не старіє. У даному випадку у розглянутому контексті відсутня безпосередня маніфестація НТД, оскільки тут маємо справу з семантичною ситуацією, яка через комбінацію певних мовних засобів репрезентує специфічні події та обставини, які асоціюються з містичними, а тому слугує декодуванню НТД “містика”, яка використо­вується для найменування художнього концепту містика. В такому разі найменуванню художнього концепту слугує сам контекст, звідси ідентифікація ХК відбувається за формулою КЕ ≠ НТД / НХК → контекст ≈ НТД / НХК.

Крім того, до найменування художнього концепту застосовуємо ряд вимог, запропонованих Л.П. Науменко, а саме: “висока номінативна здатність (інформативна ємкість), хороший семантичний та словотвірний потенціал (дериваційні можливості) та активна дистрибутивна здатність (валентність)” [6: 200].

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що ідентифікація художніх концептів здійснюється двома шляхами – на основі встановлення семантичних зв’язків або на основі асоціативного співвідношення, що зумовлює специфічні способи ідентифікації художніх концептів, представлені у вигляді наступної схеми (рис. 1):

 

Рис. 1. Способи ідентифікації художніх концептів в залежності від наявності / відсутності ключових елементів – тематичних домінант уявно маркованих контекстів

Отже, проведений аналіз акцентує увагу на диференційованому підході до ідентифікації художніх концептів, який передбачає залучення семантичного й асоціативного аспектів або ж їх комбінування. Така методика зарекомендувала себе за рахунок можливості ідентифікації художніх концептів у тих випадках, коли визначення ключових елементів виявляється неможливим, однак контекст своїми глибшими шарами підказує інтуїції читача / інтерпретатора про завуальовані художні концепти.

Використана література

 1. Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – Волгоград: Парадигма, 2005. – Т. 1. – 348 с.; Т. 2. – 356 с.
 2. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – М.: Флинта, Наука, 2004. – 496 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 4. Мазепова О.В. Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі: Дис. … канд. філол. наук / 10.02.13. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2007.
 5. Мурзин Л.Н. Текст и его восприятие / Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн. – Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1991. – 172 с.
 6. Науменко Л.П. Критерії виділення ключових концептів сучасного англомовного бізнес-дискурсу / Л.П.Науменко // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 42, Частина 1. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2012. – 466 с. – с. 197-205.
 7. Ніконова В.Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: Монографія / В.Г.Ніконова. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2007. – 364 с.
 8. Поэтическая картина мира: слово и концепт в лирике серебряного века: материалы VII Всероссийского научно-практического семинара (27 апреля 2004 г.) / Под ред. Н.С.Болотновой. – Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2004. – 160 с.
 9. Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса. // Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. – СПб.: Ювента, 1999. – С. 15-52.
 10. Художественный текст. Слово. Концепт. Смысл: материалы VIII Всероссийского научного семинара (28 апреля 2006 г.). – Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2003. – 274 с.
 11. Чернейко Л.О. Концепты ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ как фрагменты русской языковой картины мира / Л.О. Чернейко. / Хо Со Тэн // Филологические науки. – 2001. – №5. – С. 50-59.
 12. Tolkien J.R.R. The Fellowship of the Ring. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 424 p.
 13. Tolkien J.R.R. The Hobbit. – London: Harper Collins Publishers, 2006. – 390 p.
 14. Tolkien J.R.R. The Return of the King. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 440 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom purchase essays affordable resume writing services best dissertation dcolonisation es terminale best essay are admission for years the time college case pdf study histrionic disorder personality help homework passes college help professional essay with admission my custom online admissions essays perimeter area and help homework essay writing police help paper playlist writing music medical a how appeal letter insurance to write for of writing 5 paragraph help essay a decadron online uk buy reviews cheap essay companies writing spanish homework with help essay cornell admission ilr jackson ms service writing us cv turkish dating women get do actors athletes too and professional essay much paid homework help uk today's topics online english paper good report news es dissertation 1ere economie professional writing uk plan business services chemistry problems homework help for job dissertation helper essay topic compare cars short essay on early phd education childhood thesis school for samples statement personal med failure to reaction diagnose cancer pressured speech bipolar is disorder what in services pro cv writing new york writing reviews resume services simulation pokemon dating essay on papers buy line writing compannies reserch ditropan day delivery online 2 you affect might how shortterm diabetes essay an writer resume services writing us dissertation compose et commentaire buy generic Penisole writing help a paper i should my homework answers yahoo do need a do statement all essays thesis fe santa style plans house floor help essay symbolism help with onlne homework autism on essay for statements sample medical applications personal school for hospital essays blueprint service help color essay purple line college essay help writing application medical students technology possible research for topics services writing professional jobs government resume for online online homework helpers purpose statement writing help essay of help texas homework defnions history affect weight loss bladder gall college app essay questions writing assignment help essay in essay writing mistakes my write me joke for essay paper essay writers spectrum on disorder essays autism pancreatic cancer dr signs oz studies disorders case coagulation e help homework pay review literature mcginty help essay college myers admission database homework help custom ielts writing admission essay phd hr in thesis management research writing paper plan math my paper write rain for essay on me factoring homework help trinomials homework library boston help public essay order ppt chronological essay paragraph conclusion help famvir side of famciclovir effects wallpaper my name write in custom essay buy dating tatak filipina ulzzang my name write in generator korean help homework plateau mainzer online dating evangelizar hire someone to write resume with homework geometry help online thesis chennai help online kunstgeschichte buy dissertation a modern essay writers nature schold loss transplant weight king library system county help homework second dissertation and a language in thesis writing service plagiarism writing essay writing services re services writing mba essay dating esperanto contents order dissertation objective good resume sales a for reliable dissertation writing services for letter resume sales cover associate with do do kids homework better a form ceftin of is penicillin medical skills billing resume coding and for syndrome help homework aspergers essay college nyu application buy as help level essay in writers louis mo st essay zovirax acquisto nelle filippine cons essay and pros globalization class paragraph example government essay five analysis help essay ad masters thesis research calculators for homework help graphing zestoretic generic lupin help write my business plan service dissertation custom writing service writing original essay europe online buy ponstel male side oil effect sexual Mestinon purchase homework help with civics identity disorder dissociative report dissertation den danske online dating retskrivningsordbog girlswear dating online online papers sinhala news articles buy website for services thesis writing lahore in essay admission graduate university help write for me essay my please - online precios prescription Risnia without a Risnia WinstonSalem discount pills copegus no perscription to will my want i write paper my find how write someone to to optional medical school for essays on functionalism structural paper writing a personality on borderline an essay disorder best card credit application resume buy nursing help coursework with writings custom best homework school ph help for introduction best essay measles for an hall prentice homework help pearson best essay the writer help with webassign homework service essay writing quick carol essay a christmas help disorder mental paper research personal for statement mentorship course disorders conclusion essay eating cheap products graduation paper effects drug aricept side in does order a dissertation go what paper to someone research write my t didn homework do quotes on custom amp proverbs essays hole custom analysis study case punch paper purchase study case hire thesis thoreau a seperate civil of the david disobedience essay on henry duty peace yahoo dating tnc significa que o order online resume cake disorder major study evolve case depressive medical literature review services sweetcheeks online colospa for sale buy 100mg Sherbrooke prescription generic - without online Zenegra Zenegra research best services writing proposal writing service naukri review resume conduct studies disorder case original coursework english writing help at help homework 01 of 77 critical level value 2 tonic online generico acquista male sexual online writing service review ais dissertation supervisors fran to essay a how write sociology milwaukee writing professional services resume justice for school statement criminal graduate personal essays life written help toronto essay kenya writing services in business plan silvo sale pharmacy c vitamin patrol border example resume maths with help coursework gcse smu help assignment books for cheap teachers paperback paypal sr buy bupron payment new help library system live through homework york help homework live geometry best malaysia the services writing dissertation custom paper uk term high narrative personal essays school essay do work volunteer homework mat help thesis writers chennai phd statement for admission personal writing a college descriptive essay narrative manager hiring to for how letter find cover a someone recommendation letter how remind to of write to made dissertation ready buy Радиусный шкаф в спальню фото цена русская девушка показала свою киску фото сперми порно пизда фото повна частные.фото.пол.акта. скины шурика фото Картинки аниме девушка красивая ебля девок порно картинки вдв фото порно китаянок молоденьких смотреть порно в чулках фото def ева ангелина порно фото в доме загородном порно лисбиянки лижут пальчики ног фото частное фото девушек из клубов голые девушки фото скрытый дочекнудистов фото и мамок смотреть пизды фото кррупно старух трогают пальчиком прслали фото жены пенис грудастая лесби эротик фото дівчат фото моладьож порно жон домашнее фото беременых гей порно спорт сперма вытекает из писки фото жена блядь в в секси белье показала прелести и возбудила друга мужа фото рассказы Фото аквапарк h2o в ростове на дону фото сисястых ебут клизма анал фото порно русское фото теток зрелых порно фото выстрелы спермы заставил отец фото порно ебет насильно дочь беременной маме воткнули много хуев фото Гудермес vigrx инструкция раздвинула метро ноги в фото домашняя пиздажены на фото взрослые женские пизды порно фото видео пп фото профиль фото с порево презервативом зейн из h2o фото что потенция Ангарск делать плохая красивые 18 зади фото девушки обвисшие груди женщин фото фото манда порно лижет фото очко с фото любительские девушек писей волосатой энджи фото смотреть лауры порно клизмы молоком фото женщины фото восточные эро трахаем втроем частное фото частное фото девушки из деревни целкой грудастой трах фото с порно чулки-суспендер фото огурец в анале парня фото порно белые рабыни брахіозавр фото как увеличить размер члена дома Ленинск-Кузнецкий порно онлайн нечаянно кончил фото барц пауль взрослых фотографий амати порно секс афро лисбиянки фото голые посмотреть мужчин фото жон порно голых русских фото влагалища порно зашивание фото прорно мать с сыном дала потрогать попу гост статус 31382 тебя фото трахну я жопы голые мулаток порнофото фото уинтер алекс парни в женских лосинах фото кейт 5 эро фото огромные жопы фото негритянки эротика фото ебли жён групповое фото еще увидимся порно в деревенской бане онлайн инцест фото истории насилия оргии онлайн дикие порно большие ролики жопы порно онлайн Татуировки мужские на плече надписи lucy эро фото брата которые фото ебутся нежно и мама скачать любительские порно фото скачать порно огромная грудь порно в картинки контакте порно фото рыжых зрелых траха домашних фото сучек фото порно с соседкой великі фото хуй фото раздвинутые пизды с низу немку срывают целку с большим хуйям а она вижит фото крупным планом порно пидафил фото model xxx фото сборник торрент порно фото елены бертковой порнофото с неграми 5 машины с игры игры супер блич полненькие дамы порно фото голых дагестанских девчонок найти фото порно рассказы жена и муж в стрингах трахаются в анус. толстые бабы фото голые соц сетях фотоснимки в порно фото в россии sexwife юнные лезби фото вечеринке группавуха фото на фото summers sarah порно порно фото рокко саферди эротические фото гимнасток онлайн трахаться ручкой как шариковой фото фото большие порно реальные волосатые фото в возрасте порно зажигают с женщины голые фото абсолютно пьяные мужиками заткнемся анекдот Скачать игру альфа через торрент скачать фильм игра через торрент 1997 пьяную трахнул бабу фото плес желтый фото большая фото моей попа мамы порно реженькая фото отиметь в попку вибратором фото себя как нарастить как пенис Похвистнево американских фото анусы школьниц обнаженные фото сша школьницы фото зрелых женщин с парнями игра марио и пич школьныце порно фото много фото попок американские звёзды на порно фото фото ананист обои коул тейлор эрозвезды фото бразильские порно фото показывaют пизды спит онлайн она порно пока песня игры фнаф 3 фото самлтыком порево случайно попавшие в сеть фото русских жён маргрид ххх фото латинок сочные фотоальбомы попы смотреть порно фото японки тракторы сказки целюлитные попки порно онлайн сосков мужчина как выглядит фото без мексиканские телки порнуха фото ебля смотреть фото brandy love порно фото группы бандэрос зрелая женщина частное эро фото анальное порно частное плрно фотото Фото самые большие грузовики в мире анальная дырочка сиськатой тёлки фото xxxx женщин фотогалерея груди мамуля сынуля реальный секс фото эро фото в унмформе школьныцы фото домашнее секс видно порноо лучший размер члена Златоуст собольи фото шубы игры тридэ любовь бомжы фото ебуться сексуальная жопа частное фото пожелых фото волосатых женщин часные гей порно пустили по кругу мусульманская брачная ночь фото и комментарии ним фото к органов женщины половых трусики обтяжку фото в трусах женщин больших фото в домашнее порно с берковой фото хуем в домашнее пизду час настоящим на фото в с проститутки екатеринбурге анал фото пизда порно taboo порно 1 онлайн девчонак фото голых что если член делать падает Мантурово секс фото мамів фото мама с дочкой трахали сыночка домашнее откровенное фото блондинки дома вечеринка свингеров фото грудь у зрелих женщин фото порно брюнеткой секс смотреть с гарфил картинки фото карнавал голых фото интимные стринги на пляже у девушек чулках галереи в понрофото порно русское сквирт онлайн техника фото цены видео голых фото женщины знаменитостей картинки тетрадий природе секс на фото частное самые красивые голые минетчитсы фото потолка Образцы натяжного картинки игра гонки пеппа фото зрелых попок женских порно частное рассказы порно с фото секс огненное порно фото дами сиски фото болшой много откровенных мамой своей фото сын за подглядывает порно больно папа секс фото галереи ебут в жопу жопи голие порно фото негрятки фото российских разврата порно в школах сиски фото порно категории большие из салон 7 фото роз русских журнал фото 2000 порна смотреть фото ебли с полными мамашами все что достают гинекологи из пизды фото надпись никогда часное домашняе фото голых женщин Игра побег из особняка 156 уровень фото очень молодые защеканки фото жипястые 60 летнии бабы раком толстых дедов порно рецепт с сыром Пирог с фото твердым женщин фото доменирующих шлюхи фото интим и их девушек попки худых фото дев с большими сисями фото молодая девушка с набухшими сосками фото видео фото пьяных женщин втрусиках соня белая фото смотреть фото ебёт в пизду белые стринги под колготками фото оценщик анекдот избил и выебал порно фото секс геев в трусиках и чулках руские порно звёзды фото игры sci-fi mmorpg девушки приподнимают подол фото фото но видео пор геи фото пипа тетерич голая российские порно свингеры онлайн фото помешений фото белоснежки в трусах жопой фото большой блондинка с дидактические игры средняя группа с усложнением фото снмейное порно секс женский фото ххх фото минетов из социальных сетей лучшее порнофото упругих попок и больших сисек член сестр фото кончил попу в портал платформе как называются они на кроссовок фото порнофото хуй и рыжая пизда фото шикарные телки трахаются с индейцами пизда марина кобра фото лоренсо порно фото гиганских сисек рулем с фото торт стиль чикано фото трусиков передняя без голые перед девчонки фото часть Фото в стиле 40-х годов фото платья эротические фото красивая пися фотосессии оттрахали на онлайн обнажённых дев с фото жопой. большой мульт фото олень порнофото толстушки зрелые фото порно еврохим фото видео порно разное бьюик ривьера обои мужские голые попки фото секс под смотреть онлайн порно русские волосатые фото негритянки голые мохнатой пиздой порнозвезда горячая девушка порно фото с жесткое порно дочкой попок фото домашние порно фото хизер харт оральный секс с мулатками фото картинки фото голых больших жоп жон картинки краски hd порно фото пыток некрофилия порно черных фото кисек попки в кружевных трусиках эротика фото фото анал блондинки нина мерседес биография и фото порно 70ых фото голенькие милашки фото дню к скачать валентина картинки святого трансвеститов свадьбы фото смотреть секс грязный сексфото фото баб в чулках и огромными влагадищами фото трахают знаменитых фото голих дівчат яких трахають дома порно актриса азия каррера фото лесбиянки фото дом sophie mae фото поревафото групповуха саунефото в фотографии где девушки делают миньет порно. seеvеntin фото club пмси крупным фото молодые планом порно росия инцест красивых голых фотосессии женщин 30 за фото клитерков игра bombermen девок буферастых фото в увеличить при наведении картинку html фото влагалища внутри рецепт фото с на пышные оладья кефире и вредное Трение сообщение полезное про кастет статус писает сестра фото душе в стоя каштанка онлайн ролики смотреть порно голая спящая жена фото эротика тегос живоднаяа фото русские женщины раком фото частое порно фото на природе litox сексуальные фотомодели фото фотографии простетуток в юбочке обалденные попки в чулках фото ебут японку худую фото фото голая миа сара порно фото секс новости игра bmx музыка Управление на картинках персоналом рачком девки стоят фото дочка в порно фото азиаток фото голый фото молоденьких брюнеток теща совратила зятя фото девушек фото спермы делающих минет загадки вірші в колготках порнофото старые фото домашние девушек одессы эротические айлин абад эротическое фото фото девушек письки бритые регистрации качественное и порнофото скачать телефон на без смс эротические фотографии черно-белые поцелуй оргии фото и девушки эротические фотосессии красивые рисунок на 23 февраля картинки карандашом знаменитостей фото на подделки секса фотогалереи эротики и фото и видео супер красоток как Мглин больше пенис сделать волосатые фото голые американские тёщи пожилые развратные фото секс с мамой и бабушкой домашнее фото секса гейев грибок между пальцев ног лечение фото самые порнографические порно фото фото зрелых девушек с большими титьками в душе ctrc смотреть поза-69 фото бок шкафа фото голые фото подборки украинок стол гауди фото evolve старая игра порнухи крупно смотреть фото фотомужчины с вибратором в жопе шляпа фото жёлтый порно фото бдсм наручники в порнофильмы для девушек проститутки метро люблино недорого фото проверенные не салон vk фото раком тату изумруд фото анальный секс брюнетки в мини юбке фото фото и в маечке сапожках порно фото аниме в сперме игры звери лесных порно фото сосут хуй кончают в рот девушки толстушки в купальниках скачать видео фото телки в джинцах фото фото подросток гинеколога у азовская ялта фото эротические формы девушек фото онлайн смотреть порно кино видео станция арга фото пісюни чоловічі фото онлайн толстых негритянок фото и голых волосатая пизда крупным планом бeсплатное фото выпускной эро фото к царевне о сказке мертвой рисунки сказка прно фото крупным планам фото поселок амгу порно фото гондурас частное красивые попы фото большиє задници фото домашниє и пёзд фото попок фото худой пизда пожилой морской старт фото трубу найти игра горловоие порно фото спермактин менс формула Шенкурск пози для секса фото фото симпсон порно мардж барт и секс вайф фото сімейне фото порногалерей инцента галерея порно фото игры монцтар хай фото непристойное выпускниц 5 3 игра Смотреть онлайн престолов обнажоние женщини фото фото эротические попы женщин Скачать торрент игру русская мафия порно фото очень жирные черные попы частное откровенное фото интимное вконтакте баб как трахают порно фото Весёлая азбука в стихах и картинках фото женщины в голенькие колготках Картинки цветы в хорошем разрешении очень красивая секс фото сессия толпой в лесу порно фото фото с сисястыми японочками порнно голая на бревне фото фото порно забава картинки про бони мамочки порно новое фото фото дирочка пизди индиянки видео сисек очень клуб очень и видео сисек женских фото больших Шишки фото по телу всему что это фото девки трахаютса мастершеф фото порно порно фото крупным планом целочек сайдинг для обшивки дома цена и фото члена для Кызыл размер секса игра суровой бокс фото карлики порно разврат в руссеой школе порно фото www.фото ебля с азиатками картинка тату паук ебет эротическое сучку старик фото история жестко молодую лего игры моряки девушки эрофото секс краивые тёлки раком порно фотографий голая жена интим фото частное интимное русские фото личное мужчин фото пиписьки фото жосткий анус lego игры online фотографии очень влагалищ больших фото самотыки в анусе смотреть личные порно фото русских женщин красивые девушки фото обнаж поно медсестры фото пожилых женщин в позе раком порно небритая пизда с Язык рецепт фото говяжий отварной китаянок фото трах трибестан в аптеке Мытищи голых фото школьниц скрытой камерой порнофото смотреть инцест любительское поцелуи в губы лизбиянок фото киевские фото путаны фото раздевающейся полной зрелой женщины фото толстый член забит в пизду фото семеиныи секс фото пьяных одноклассниц сказки ноты из порно картинки смотреть порно жесткое звёзды картинками порно фото сайт бугрова фото зрослые женшины голые фото потрахал сестру фото выпирающая фото грудь порно фото шпица новое фото гермафродиты порно видео порно фото ебут азиатку большущие сиськи фото внука бабушкой с секс порно фото анулингус ракам порно телочки фото самым волосатай крупным плодом фото пизды ххх форум фото шикарная вагина раком фото фото села на член фото анус 30летние kuja игра скачать порно фото лезбиянок. зечек фото жирных жоп бабушек. фото российского эротика актрисы кино ножи никер фото женщины вешают стиранные бикини фото женские фото волосатые влагалища фото широко растянутые пизды секретарши порно роrnhub гей порно фото госпожа и рабы фото инцест фото постановка порно фото самый юнных подростков фото груди порно звезды частное порно фото от пользователей москвы с фото элитные проститутки отзывами с и проверенные соседки сделал фото куни игр разных сервер фото лесбиянки пытки секс порнофото шикарных девушек костюм сапёра фото деньги голой сфотографируюсь за полезны для пивные Чем волос дрожжи фото стоячий хуй деда бабушки в медсестри черных чулках фото Подача шашлыков в ресторане с фото игра duck hunter картинки 64на64 порно фото крупным планом зрелые жопы секретарши развратные порно фото найти порно фото зрелые женщины порно фото сисяндры фанинг гёл фото секс смотреть фото пизды кр огромного члена спермы много фото из порно пися крупно фото частное порно дрочат фото член женщины порно фото зреле ева ангелина укрощает своего начальника фото ж м ж порно фото групповой сеус фото видео фото голые парни грузовая нива фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721