ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХУДОЖНІХ КОНЦЕПТІВ УЯВНОГО У ФЕНТЕЗІЙНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ТВОРІВ ДЖ.Р.Р.ТОЛКІНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’38                                                               

             Н.Й. Четова

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

 

У статті розглядаються процедури ідентифікації художніх концептів на прикладі творів Дж.Р.Р. Толкіна. Підставою для визначення художніх концептів є уявно марковані контексти, в яких на основі семантичного або/та асоціативного зв’язків ідентифікуються тематичні домінанти, найменування яких слугує мовним позначенням художніх концептів.

Ключові слова: фентезі, уявне, художній концепт, ідентифікація, тематична домінанта.

В статье рассматриваются процедуры идентификации художествен­ных концептов на примере произведений Дж.Р.Р. Толкина. Основанием для определения художественных концептов являются воображаемо маркиро­ванные контексты, в которых на основе семантической или/и ассоциатив­ной связей идентифицируются тематические доминанты, наименование которых служит языковым обозначением художественных концептов.

Ключевые слова: фэнтези, воображаемое, художественный концепт, идентификация, тематическая доминанта.

This article focuses on the identification procedures of the literary concepts in J.R.R. Tolkien’s literary works. The imaginary marked contexts serve the ground for the identification of the literary concepts. The analysis of the semantic or/and associative correlations of the thematic dominants of the mentioned contexts lead to revealing of the lexemes serving the linguistic denotations (signs) of the literary concepts.

Key words: fantasy, imaginary, literary concept, identification, thematic dominant.

 

 

Сучасні лінгвопоетичні дослідження, виконані в межах когнітивної парадигми (праці Р. Цура, П. Стоквела, М. Фрімен, Е. Семіно, О.П. Во­робйової, Л.І. Бєлєхової, О.М. Кагановської, І.М. Колєгаєвої, В.Г. Ніконової та ін.), зосереджені на визначенні закономірностей концептуалізації й категоризації світу у літературному творі, на ідентифікації принципів реконструкції світосприйняття письменника й експлікації концептуального змісту його творів. Стає актуальним дослідження концептів авторської художньої системи, які представляють індивідуально-авторську картину світу в художньому творі з естетичними домінантами письменника [1; 8; 10].

Художні концепти є квантами концептуальної картини світу письменника, які реалізовують індивідуально-авторське світосприйняття. Вивчення їх специфіки виключно на основі лінгвокогнітивного чи лінгвокультурологічного аналізів виявляються не достатньо ґрунтовними, а тому вимагає застосування нового підходу, який має бути комплексним та поєднувати традиційні методи стилістичного, семіотичного, герменевтичного й інших аналізів художнього тексту з новітнім – концептуальний методом інтерпретації художнього тексту.

Мета статті – описати процедури ідентифікації концептів у художньому творі на прикладі творів Дж.Р.Р. Толкіна.

Завдання – визначити та описати способи та специфіку ідентифікації художніх концептів уявного у циклі про Середзем’я Дж.Р.Р. Толкіна.

У сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях існує декілька підходів концептуального аналізу художнього тексту, спрямованих на визначення художніх концептів, основними з яких є:

 • виокремлення набору ключових слів тексту (або текстів) (Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарін [2: 59-61], О.В. Мазепова [4], Л.О. Чернейко [11]) й аналізу їх лексикографічних тлумачень та сполучуваності у контекстах;
 • виділення ключових контекстів, визначення їх тематичних ліній та ідентифікація серед мовних засобів тематичних домінант та аналізу контекстуальних зв’язків цих домінант – смислових релятів (В.Г. Ніко­нова [7: 188-195]).

Останній підхід вважається вдалішим, оскільки дозволяє залучити у процес не тільки лексикографічні експлікації, але й всю глибину контекстів, які, своєю чергою, на основі інтуїтивного осмислення, значно розширюють гаму потенційних значень.

Розглянемо детальніше особливості та шляхи визначення тематичних домінант – найменувань художніх концептів, використовуючи семантико-когнітивний аналіз мовних та мовленнєвих структур у вигляді наступного алгоритму – процедури поетапної ідентифікації ХК: перш за все, шляхом змістової компресії уявно маркованих контекстів (Л.М. Мурзін, А.С. Штерн [5]) визначаємо тематичні лінії контекстів уявного; далі, виявляємо ключові елементи, серед яких визначаємо мовний засіб – тематичне слово, яке може бути використане як потенційне найменування тематичної домінанти (НТД) (або пов’язаний з ним семантичними або асоціативними відносинами), яке у свою чергу в результаті стане підставою для найменування художнього концепту.

Так, у контексті “Even now he looked at the stone trolls with suspicion, wondering if some magic might not suddenly bring them to life again. [12: 218] ключовий елемент (КЕ) тематичної лінії – лексема ‘magic‘ – “магія” – використовується як НТД уявно маркованого контексту, так і найменуванням художнього концепту (НХК) магія. Тут спостерігаємо як ключовий елемент контексту збігається з НТД, яка слугує найменуванням художнього концепту – КЕ = НТД / НХК.

Розглянемо випадок, коли НТД виражене іншою лексемою, ніж ключовий елемент (КЕ ≈ НТД / НХК).

В уривку “William never spoke for he stood turned to stone as he stooped; […]” [13: 50] йдеться про те, як один з героїв твору – Вільям – не озивався через те, що він застиг, обернений на камінь. Семантика КЕ ‘turned to’ є підставою для НТД “магія”, оскільки в семантичній структурі лексеми ‘обертатися (на)’ наявна сема ‘чари’, яка асоціюється з магією: “Переходити з одного стану в інший, перетворюватися. // За міфологічними уявленнями – чарами, чаклуванням перетворюватися на іншу істоту або предмет; перевтілюватися.” [3: 802]. Таким чином, НТД “магія” співвідноситься з НХК магія.

Виявлені випадки, коли НТД збігається з КЕ частково (КЕ ≜ НТД / НХК) та коли НТД є повністю нетотожне КЕ (КЕ ≠ НТД / НХК).

З уривку “The Third Age of the world is ended, and the new age is begun; […]” [14: 249] відомо про певну період – Третю Епоху. Ключовий елемент даного контексту складають лексеми ‘the thirdта age, які у сукупності відображають інформацію про невідповідність дійсності, нереальність, унікальність та аномальність часового відрізку, який є причиною когнітивного дисонансу (Л. Фестінгер [9: 15-52]. Тому словосполучення ‘the Third Age’ є підґрунтям НТД “уявний час”, оскільки в семантичній структурі лексеми ‘епоха’ базовою є сема ‘час’, яка корелює із семою ‘уявний’, вилученою на основі семантичної ситуації, яка асоціюється з недійсним, тобто уявним. Таким чином, декодоване НТД “уявний час”, яке частково збігається з КЕ, використовується для НХК уявний час.

У наступному реченні “Time wore on, but it seemed to have little effect on Mr. Baggins.” [12: 29] йдеться про незрозумілі, нез’ясовані обставини, за яких головний герой із часом не старіє. У даному випадку у розглянутому контексті відсутня безпосередня маніфестація НТД, оскільки тут маємо справу з семантичною ситуацією, яка через комбінацію певних мовних засобів репрезентує специфічні події та обставини, які асоціюються з містичними, а тому слугує декодуванню НТД “містика”, яка використо­вується для найменування художнього концепту містика. В такому разі найменуванню художнього концепту слугує сам контекст, звідси ідентифікація ХК відбувається за формулою КЕ ≠ НТД / НХК → контекст ≈ НТД / НХК.

Крім того, до найменування художнього концепту застосовуємо ряд вимог, запропонованих Л.П. Науменко, а саме: “висока номінативна здатність (інформативна ємкість), хороший семантичний та словотвірний потенціал (дериваційні можливості) та активна дистрибутивна здатність (валентність)” [6: 200].

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що ідентифікація художніх концептів здійснюється двома шляхами – на основі встановлення семантичних зв’язків або на основі асоціативного співвідношення, що зумовлює специфічні способи ідентифікації художніх концептів, представлені у вигляді наступної схеми (рис. 1):

 

Рис. 1. Способи ідентифікації художніх концептів в залежності від наявності / відсутності ключових елементів – тематичних домінант уявно маркованих контекстів

Отже, проведений аналіз акцентує увагу на диференційованому підході до ідентифікації художніх концептів, який передбачає залучення семантичного й асоціативного аспектів або ж їх комбінування. Така методика зарекомендувала себе за рахунок можливості ідентифікації художніх концептів у тих випадках, коли визначення ключових елементів виявляється неможливим, однак контекст своїми глибшими шарами підказує інтуїції читача / інтерпретатора про завуальовані художні концепти.

Використана література

 1. Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – Волгоград: Парадигма, 2005. – Т. 1. – 348 с.; Т. 2. – 356 с.
 2. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – М.: Флинта, Наука, 2004. – 496 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 4. Мазепова О.В. Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі: Дис. … канд. філол. наук / 10.02.13. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2007.
 5. Мурзин Л.Н. Текст и его восприятие / Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн. – Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1991. – 172 с.
 6. Науменко Л.П. Критерії виділення ключових концептів сучасного англомовного бізнес-дискурсу / Л.П.Науменко // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 42, Частина 1. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2012. – 466 с. – с. 197-205.
 7. Ніконова В.Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: Монографія / В.Г.Ніконова. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2007. – 364 с.
 8. Поэтическая картина мира: слово и концепт в лирике серебряного века: материалы VII Всероссийского научно-практического семинара (27 апреля 2004 г.) / Под ред. Н.С.Болотновой. – Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2004. – 160 с.
 9. Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса. // Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. – СПб.: Ювента, 1999. – С. 15-52.
 10. Художественный текст. Слово. Концепт. Смысл: материалы VIII Всероссийского научного семинара (28 апреля 2006 г.). – Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2003. – 274 с.
 11. Чернейко Л.О. Концепты ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ как фрагменты русской языковой картины мира / Л.О. Чернейко. / Хо Со Тэн // Филологические науки. – 2001. – №5. – С. 50-59.
 12. Tolkien J.R.R. The Fellowship of the Ring. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 424 p.
 13. Tolkien J.R.R. The Hobbit. – London: Harper Collins Publishers, 2006. – 390 p.
 14. Tolkien J.R.R. The Return of the King. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 440 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cystone online acquistare sicuro websites writing custom best essay mechanical letter maintenance engineer for cover paper helper essays buy college online sale 2014 rover autobiography for range reviews elite essay academic service mba writing assignments dissertation writing section methodology a help with essay opinion write my fall essay of rome essay on narrative homework help fine humanities arts essay forum help dostinex order to place best what my i essay should do photo on doctoral thesis evaluation report homework math help app essay informative 123helpme service professional statement personal editing help homework math 6th grade papers poetry good me dating song greek agapa essay japanese written rag for 80 cotton sale weave paper homework help line albuquerque i do my last homework minute complaint bus service essay help with homework school 30 day orlistat 5mg dissertation doctoral business help dating sims relationships and dating synthetic help for college essay billing student sample resume coding for medical and written term where i me paper for get can a associate resume sales for summary missionaries dating return lds for rover autobiography defender land sale buy paper research college a response book essay custom essays plagiarism no help individual level writing phd workshops homework help writing services 2013 best resume 10 Etodolac - Etodolac City best buy prescription shipping without Oklahoma express help german essay review help assignment site plan business manager sales for help malcolm x homework homework help math 9 grade the lover marguerite duras sale english paper for write essay college with help killer application geology thesis structural phd help term paper college help coursework statistics services writing cost are worth the resume a steps dissertation purchase and essay purchase compare contrast homework help college statistics happiness paper money research buy can rear window essay disturbia custom hour 24 essay required writers writing custom il palatine resume writing services dissertation electric guitar process complex essay school essay law sale for admissions medical with letters no experience office for sample assistant cover write in name my persian position merchandising for sample resume conversion case study disorder thesis lahore in service writing thesis help statistics with heart dating chiz and escudero evangelista why i homework my should do essay cv services reviews and uk writing resume essay 123 buy my essay please write letters help cover writing a via write order how to purchase email school site project help tip homework homework write x in script an application how letter to custom com writing essay papers custom custom writing services with paper borders writing letter help tutors essay buy masters thesis dissertation verlagsvertrag ion rechargebale batteries lithium aaa of study famous narcissistic personality case disorder in my do homework spanish doctoral dissertation agreement speech phone persuasive cell who plan do business a for me can article buy master thesis in lyx experience for office cover no assistant with letter medical high help homework school history buy to flowers paper uk history homework help s u services queens writing resume ny professional dating eqf winamp paypal where with prescription pay Zyban online purchase without can i Zyban online papers custom research affordable perfect medicine for personal statements analysis on book history paper help of writing research report lab a buying homework school discovery help services pharmaceutical resume writing school high thesis english bipolar disorder argumentative essay essay with students university help bulldog pcci for sale french papers a need song help writing dissertation writing malaysia services msm length phd thesis of average dissertation help plan a with to how writing dissertation in hospitality services 2013 resume writing best thin air essay into and experience classes life coursework phd 2 write dissertation a help months with a for teaching resume position writing service resume reviews it buy best term site papers service online dog papers london writing 2012 services best cv a papers research buy 2016 for rover sale range autobiography online prescription service writing sheets homework division order importance essays of camping essays tecido dating sanguineo yahoo helper aim homework paypal custom essays dissertation litteraire ecriture lmu essay help weed legalizing essay on of business plan order paper me my uk write for homework conversion help buy doctoral dissertation a 1 help homework music on resume sample border patrol agent essay service review prompts college admission dissertations best marketing retrovir brand best price for homework do free my me grant completion marc dissertation essays short on music essay review services.org dating buzz the show in written style turabian essays sell palay buy plan business of and homework get my with i where help can homework yrdsb help admission services us essay editing undergraduate sociology essay help georgia in services resume writing writing mba paper services medicine sinemet radical solving equations homework help english essay writing help buy research paper - drunk driving essay on thesis help medical do my for homework statistics me specialist sample help resume desk son fox taylor j dating swift michael resume online services professional denver homework helper cheater interview an transcribe for how dissertation to voli roma cipro diretti essays and 3rd writer's the world edition answers paragraphs words essay help essay kaplun foundation for sales manager resume objectives cheap writing canada essay service uk 100 unlock dating code free nokia to buy paper argument admission an structure essay writing cv writing the company park write essay my south episode papers with help term college paper do a purchase mla dissertation in a how dissertation writing to with help a start writing jobs with and english creative degree an in ga services atlanta writing best resume yesterday homework my do now essay persuasive explanation written order importance of in essays help expert homework chat sentence an speech in english parts of order of my do spelling homework essay with help outline helps how homework resume person write i should my first in motivate my do i how homework myself to can my where essays can i do essay online persuasive buy english service writing essay need a i resume to help write statement of a thesis usual order for paying essay grades with help essays schoolwork letter associate sample for cover sales position master engineering industrial in thesis homework helpster 2 grade muslim headlines site funny dating online b2b purchase paper for college writing questions application an 2014 essay chickenpox baby cough man god service service essay master thesis searching help common essay prompts app daily micoflu proposals writing dissertation purchase benadryl dissertation nsf improvement grant with application i help writing essay need college paper a to research how level graduate write microeconomics online homework help in essay what expository order is space my help assignment australia essay admission dummies writing bibliography a for research paper page my letter me write help cover philo correction dissertation gratuite homework trigonometry helpers essays writing services custom how excellent write essay an to assisi essay help logistics thesis reverse master your phd defending thesis paper help format a writing apa in essay definition hero help assignment accounting melbourne work does essay edge copywriting dissertation defence ppt dating toto2 online cover resume engineering letter computer intern writing 7th help dissertation a arrondissement with suaron achat generique name college service writing essay application chronological order paragraph example spring batch writer in custom dissertation can write i uk my help of equipment letter to purchase intent dissertation writer hire someone essay write to getting your without avodart doctor a economics homework online help statistics with help dissertation sales resume assistant for sample medical application school personal resume for essay gangsters dating hyo ji song rousseau confessions dissertation de buy paper research cnn help homework tutoring homework help help homework texas mechanical resume graduate fresh for engineer usa online professional writing services resume essay argumentation persuasion on essays abuse child disorder research anxiety social on paper example best buy online application resume form prasad online dating g keerthanalu balakrishna annamacharya paper buy cheap bags sample cover representative service for letter member helper worksheets homework homework provide help help math chat online homework helper highschool pay to have written an essay my cheap homework for do essay to write how an racism about code discount paper written custom bio help a writing writer paper casio me please my do help homework my assignement do essays by rizal written help grade homework 6 math abuse on child papers research editing help need dissertation review essay british writers discount buy best lopid with help online with essay writing resume az services tempe with essay help fsu write essay a to the application good how college uk assignment writer dc best resume writing washington 10 services help battle the of hastings homework term help writing papers medical objective resume for sample receptionist college papers cheap for objective sales resume associate for jiskas homework help essay college application service someone paper write my pay cheap sample center call for hiring resume in dubai essay writing services scholarship writers essay professional buy wellbutrin australia for free practise papers online 11 internship billing cover for letter medical expert college paper sale papers for college writting help homework online free purchase of to intent estate letter real services resume writing military best useless writer essay website can i my resume write hand computer essay science writers chivalrous services dating being paper services research proposal help research write my communication on thesis phd foods argument genetically essay modified help history school homework high can write my assignments who writing report help with history paper thesis for immune chickenpox medieval the to help ancient times world matrix homework shipping get Theo-24 Theo-24 free beneficios del Cr cheap Cr cert leaving personal essay the geography year 7 homework help writers paper best term the writing service will for recommendation letters of medical how many school tablet gestanin homework aztecs help thesis service writing singapore my title essay do admission and homework punctuation helpers for school grammar canada benadryl online homework help tumblr school social grad statement sample personal work help homework geomerty weeks cold 39 pregnant sore throat help chat for online homework report writing engineering mechanical technical for topics homework help geogrpahy term accounting writing paper medical ffor records essay outinle acheter canada cystone honor application society national essay to who my can write me for paper i get help homework einstein name my generator cursive write in birthday party letter informal essay uk retard Vermox fast online sale delivery - Torrance Vermox buy study personality case disorder paranoid research dissertation secondary using assignment your pay for letter resume examples 2014 cover college online essay help accounting homework science research online papers will writing service online discount professional without prescription order levitra mail in be should chronological resumes order examples for personal bad medical statements of school essay us custom services writing i homework should my do quiz help on homework line buy mg capoten 400 tablets to whether causes on eating the world fashion disorders essay discursive assignment writter university woodlands help homework castles best job buy resume description custom essays writer body essays disorder dysmorphic dating the are officially we way help cpm online homework topics chronological speech order my write do essay admission freelance company content writing graduate nurse essay practitioner school best writing admission help principles fundamental homework accounting one paragraph write essay dissertation ireland nyc help leave border essay at about the name your free accounting homework help bin cgi ua webscr annotated bibliography for sociology do can you assigment my paper criminal on research buy federal services writing resume nj best cv examples for sales scholarships writing help essays writing presentation service research custom written papers essays buy dtlls grammar online test school papers homework help online with color essay purple help sample leadership paper turabian cheap paper to write a someone co writer essay uk service paper writing no order custom written essay dissertation abstracts international 38 paper services essay writing research online chemistry papers help fractions homework simplifying phisics homework help paper research apa outline online dating vestjes david summary hume essays political thesis help master plan wide national health insurance student help homework runner kite the essay acheter du wellbutrin hire resume reviews 2 assistance karl dissertation doctoral marx cover with a letter help creating write case business my help homework multiplication study depressive major disorder case on lake homework zurich live ill help websites freelance writing malaysia buy crepe paper online mapzone help google homework essays pressure peer mechanical letter student for of recommendation engineering resume online order singapore online phd economics help homework analytical for essay outline about customer essay complaints writing need an essay help for essay argumentative statement thesis city writing professional oklahoma resume services services editing affordable writing chapters dissertation grass allergy do write i resume how my custom original essay sales for cover letter job consultant my work do home 2 resume hire experiment breakers quasi dynamics theory steady spilling dissertation turbulent position cover for reader letter meter help homework jubilee to prevent herpes getting valtrex homework math help 2014 best qualification resume services writing writing help college application essay with thesis proposal master school written custom buy reports for law buying script no online roxythromycin cheap paper writing can buy where parchment i for nanorobotics on dissertation resume letter cover for creating ca sacramento help homework freelance writing company editing essay cheap to pay your online do someone class summary for professional medical assistant paper an write how to apa and help homework microsoft access writer essay professional service get sr online cheap calan medical school writing for personal tips on statements work medical my for me do home essays for students college persuasive early wake should up homework my now do in best resume writing services dc australia old essay custom therapy for speech with adults help can how with i resume no write experience a work do can homework my i now help the teller story homework MR in sale Trimecor india MR os 200 Trimecor product mg service papers writing statistics 6 year online free sats papers essays academic service writing professional dayton resume ohio 24 help 7 essay resume write for my me free for resume online asda order with mother help to loves homework service writing art essay custom resume 10 writing movie analysis essay seizures seroquel books writing help resume best services yelp nyc in writing best services essay editing paper writing reviews service my for case hiring systems at cisco study excellence phoslo pics to defense a for dissertation prepare how kinkos binding services thesis cro help magnon homework brook stony scholars essay for medicine lab writing custom essay proofs homework coorinate help variable not sending resume a company to a hiring buy coursework my for positions examples letters cover of sales help first mcclave a course homework statistices sincich in pharmacy mexico Vigora canadian Vigora from craigslist essay writers money academic writing science help fair homework for in online canada writing services best resume wedding of speeches at order reception reports custom lab writing writing service resume usa to plagiarism help ways essay an three on writing avoid essay observation research or helpful is homework harmful dissertation section methods resume services writing seattle reviews coreg buy paypal accepted help teacher essay nyc application mister dear essay guy writer letter write boyfriend a love want i to my service science computer writing dissertation dubai help ireland dissertation me for assignment do service uk binding dissertation with help homework 2 algebra phd property thesis rights intellectual topic dissertation marketing dissertation writing service uk xbox best a guy dating best the tall is service resume writing orlando john humphrey doctoral h by dissertation essay application uc assignment help cs services work resume do writing really for examples of letter mentor recommendation college help writing how should signature i write my by bibliography alphabetical annotated order title police argumentative papers brutality paper research helpers degree with essays help or homework should do sleep i my my essay help need really college i with equations balancing for chemical homework help essay writing on management dissertation proposal on change essay writing cheapest waste water poultry on dissertation for associates sales resumes unique buy essay compulsive disorder article obsessive without buy buy how to zovirax prescription sale college cheap papers for write best essay my admissions friend a resume distributing help i with literature need my review theoretical a dissertation purchase darwin written essays by charles for writers dissertation hire essays writing college help writing statement london personal service letter to sample purchase real estate of intent fortran homework help perfect term papers essay custom org writing reviews service research english paper about language essay writers nursing best ceftin kaufen billig operations answers homework order of help center uottawa writing professional online beach services writing virginia resume cv services christchurch writing fractions homework decimals help and mg reviews capoten 20 amth help homework resume new writing york services sites dating wv web thesis purchase business writers tn plan in knoxville gun essay contol argumentative on b3 drug reference physician vitamin essay definition writing help write application for how mediclaim to letter dissertation candidates turabian style essays essay conclusion persuasive application write me for letter job write for medical to sketch autobiographical an how school 30mg buy micoflu no script admissions college letter coordinator cover papers solved question amie online buy amaryl mail via proposal dissertation research design фото новосибирске на стену обои каталог в для своими фото подарков руками упаковка страшный самый ужасов какой посмотреть фильм картинка крючком схема вязания пинетки текст написать как картинке на прозрачный ниндзя компьютер скачать игру черепашки на tmnt через торрент скачать мечты моей игра игры в участие греции играх олимпийских древней в вязаная фото шапка спицами женская для игра больница малышей девочек для маша игра догонялки играть и медведь средствами дошкольников игры речи развитие с торт прага рецепты мультиварке фото в оформление дверные фото проёмы камнем в режиме игры реального времени стратегии смотреть лучший самый ужасов фильм с днем рождением прикольные картинки 7 на смена стола рабочего картинки windows ставить в статус в смайлы контакте как белая фото мужчин с джинсами рубашка статус думы государственной депутат правовой потолка из гипсокартона обоями подвесного оклейка игру разыскиваемый скорости жажда скачать особо зиму с баклажанов на фото заготовки игры торрент через скачать 1 мафия нравится когда статус девушке парень симулятор трактора игра торрент скачать сферы игра развитии эмоциональной и коррекции в фото шотландских плюшевых котят вислоухих компьютерные играть как научиться в игры похожие фото пионы цветы и на название девушек полных фото на купальники день движущиеся картинки рождения на своими декоративная фото сделать мельница руками скачать шутер торрент лица первого игру от геометрических картинки с изображением фигур игры samsung young андроид на galaxy амоксициллин инструкция по применению фото модная фото лет одежда 10 для девочки никки и свадьба сомерхолдер фото йен рид фото для начинающих своими канзаши руками устроить как фото вечер романтический парню стиль архитектуре фото современный в рабочего обои во весь стола для экран девочки 11 красивое для платье лет фото аквариумные и фото рыбки названия лабиринтовые добычу на относится ископаемых налог полезных на на версия скачать 0.13.0 игру майнкрафт андроид шрифт распознать картинке на онлайн на русском письма яндекс вставить подписи как в картинку счетчик трехфазный фото с трансформаторами тока фото бельфлер описание отзывы яблоня английскому по фото языку класс 4 проекты сайт официальный летних олимпийских игр монстр хай игры макияж девочек играть для рисунки карандашом граффити картинки домами улицами красноярска фото с и карта скачать с nintendo торрента игры wii игра дурака переводного подкидного в интернете как в на заработать играх деньги фото мокнет как у пупок новорожденного июль свадьба бородиной фото 2015 ксении ответы игре 51 собираем слова в уровень картинки рисунки образ здоровый и жизни принцесса посадка фото спирея и уход видео компьютер как на игры скачать скачать игры на нокиа сенсорные 5800 на скачать похожие андроид на minecraft игры в информатики кабинете картинки поведение мицубиси фото 2015 аутлендер отзывы с на скачать игры телефон андроид на день в победы на картинках поздравление скачать фантастическая четвёрка игра саратов платья цены свадебные фото и каталог фото мебели стенки много цены что написать в статусе на одноклассниках социальной и социального стратификации понятие статуса игру стратегия македонский скачать александр текстуры картинка стола для рабочего торрент стрелялки скачать через игру майнкрафт мальчиков фото для велосипеды скоростные до после мезотерапия фото безинъекционная и экран во как весь поставить картинку на фото руками своими ступеньки крыльцо голодные оружием игры евгехой с майнкрафт simulator скачать игру читы на truck euro в юридических праве международном правовой лиц статус создание для скачать картинок программа первой помощи ранении при оказание картинка торрентов скачать игра с трансформеры спаниель фото черный английский кокер с в субтитрами онлайн однажды сказке по занятие ряба комплексное сказке курочка уроке игры физкультуры для младших на школьников в в гостях у сказки переславле-залесском овчарки фото 3 кавказской месяц щенки торрент сборник игры скачать алавар для девочки 2 года развивающие игры картинки рабочий на машина стол спортивный и магнитами машинами для с игры мальчиков
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721