Особливості групової психокорекції міжособистісного спілкування підлітків

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні особливості групової психокорекційної роботи з підлітками, здійснено аналіз експериментального дослідження та вказано основні результати, що відбулися в результаті дослідження.

The article reviews the main features of group psycho working with adolescents, the analysis of the pilot study and the main results and indicated that took place as a result of the study.

Підлітковий вік є важким перехідним періодом від дитинства до зрілості. Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній та емоційних сферах особистості підлітка (інтенсивний, нерівномірний розвиток і ріст організму, особистісні новоутворення та ін.), породжують новий рівень його самосвідомості, потреби у самоствердженні, рівноправному і довірливому спілкуванні з ровесниками і дорослими.


Головний психологічний здобуток підліткового віку – відкриття свого внутрішнього світу. У підлітка виникає інтерес до себе, до свого внутрішнього життя, якостей власної особистості, потреби в самооцінці, порівняння себе з іншими людьми. Він починає вдивлятися в самого себе, прагне пізнати сильні і слабкі сторони своєї особистості.
У підлітка виникає потреба оцінити свої можливості ще і для того, щоб знати своє місце в колективі. Усвідомлення себе особистістю відбувається у підлітка в першу чергу в процесі спілкування із ровесниками. Тому багато психологів вважають спілкування в підлітковому віці одним із ведучих видів діяльності.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що вивчення специфіки й особливостей спілкування підлітків дуже важливе в сучасному суспільстві. І це зрозуміло, адже спілкування в підлітковому віці потерпає значний якісний перелом в порівнянні зі спілкуванням молодших школярів. На першому місці – спілкування з однолітками. Спілкуючись з друзями, підлітки активно освоюють норми , цілі, засоби соціальної поведінки, оцінюють себе та інших, активно, самостійно займаються самовихованням.
Сфера міжособистісного спілкування охоплює практично весь діапазон існування підлітка. Можна стверджувати, що він, навіть будучи в повній самоті, продовжує спиратись у своїх діях і думках на свої уявлення про оцінки, значущі для інших. Не випадково були створені і до цих пір показують свою теоретичну і практичну цінність такі психологічні теорії, в яких найважливіше значення для всіх особистісних складових приписується міжособистісним відносинам.
Метою нашої статті є проаналізувати отримані дані в результаті проведеного експериментального дослідження особливостей групової психокорекційної роботи спрямованої на покращення міжособистісного спілкування підлітків.
Наше експериментальне дослідження відбувалося наступним чином. Нами було обрано респондентів, які навчаються в Районному ліцеї «Лідер» міста Сарни Рівненської області у 8 класах. Специфіка вибору респондентів пов’язана з тим, що учні 8 класів даного навчального закладу з поточного року навчання потрапили в нову соціальну ситуацію, оскільки дані класи сформувалися в результаті вступу до ліцею дітей з різних закладів міста та району. Тобто у даних класах навчаються діти, що досі могли бути не знайомими між собою. Дослідження відбувалося в період з грудня місяця по лютий. Вибір даного періоду зумовлений тим, що класи вже пройшли адаптаційний період, або знаходяться на його кінцевому етапі, що вказує на те, що певна структура взаємовідносин у класній групі вже сформувалася. А проведення нашого експериментального дослідження допоможе показати, чи зміняться певні особливості спілкування підлітків в результаті групової психокорекційної роботи.
Вибірка становила 49 учнів, з яких 23 дівчини й 26 хлопців, віком від 13 до 14 років. Відповідно цих два класи умовно розділилося на дві групи – контрольну (24 учнів, де 11 дівчат та 13 хлопців) й експериментальну (25 учнів, де 12 дівчат та 13 хлопців). Для проведення даного експерименту були використані наступні методики: опитувальник міжособистісних відносин (О.Рукавішніков) та методика оцінки комунікативних та організаторських схильностей (В.Синявський, Б.Федоришин).
Опитувальник міжособистісних відносин є версією широко відомого за рубежем опитувальника FIRO, розробленого американським психологом В. Шутцем. Автор пропонованої версії О.О Рукавішніков. Опитувальник спрямований на діагностику різних аспектів міжособистісних відносин у діадах і групах, а також на вивчення комунікативних особливостей особистості. Методика оцінки комунікативних та організаторських схильностей розроблена для діагностування потенційних можливостей людей в розвитку їх комунікативних та організаторських можливостей. Комунікативність як риса характеру розвивається на основі товариськості, яка, закріплюючись в поведінці, є передумовою для формування таких якостей особистості, як спрямованість на спілкування, інтерес до людей, соціальна перцепція, рефлексія, емпатія.
На констатувальному етапі нашого експерименту контрольній та експериментальній групі досліджуваних потрібно було дати відповіді на запитання обраних нами опитувальники. Після опитування ми отримали наступні дані.
За результатами опитування за методикою діагностики міжособистісних відносин О.Рукавішнікова у контрольній та експериментальній групі більшість відсотків респондентів мають низький рівень включення, що вказує на те, що ці учні не почувають себе добре серед людей, є схильними їх уникати та мають тенденцію спілкуватися з кількома людьми. Рівень контролю також є на низькому рівні та означає, що учні уникають прийняття рішень й взяття на себе відповідальності, що стосується групової взаємодії. Що стосується рівню афекту, то і тут переважає низький рівень як у контрольній, так і в експериментальній групах. А це свідчить про те, що респонденти дуже обережні у встановленні близьких стосунків та дуже обережні при виборі осіб, з якими створюють більш глибокі емоційні відносини. На томість, меншість опитаних має середній та лише декілька осіб з кожної групи мають високий рівень включення, контролю та афекту, що вказує на те, що такі учні добре почувають себе серед людей, мають тенденцію до знайомств з новими людьми, намагаються брати на себе відповідальність в прийнятті групових рішень, мають схильність установлювати близькі відносини та прагнуть до того, щоб інші встановлювали з ними близькі стосунки.
Що стосується отриманих результатів за проведеною методикою оцінки комунікативних та організаторських схильностей В.Синявського та Б.Федоришина, то ми отримали наступні дані по контрольній та експериментальній групах. Низький рівень комунікативних здібностей має 25% опитаних контрольної та 20% експериментальної груп; нижче середнього рівня – 41,7% та 52% опитаних контрольної та експериментальної груп відповідно; середній рівень комунікативних здібностей має 29,1% респондентів контрольної та 24% опитаних експериментальної груп; та високий рівень мають лише 4,2% опитаних контрольної та 4% експериментальної груп, що становить лише по одній людині з кожного класу. А дуже високого рівня комунікативних здібностей, за результатами отриманих даних, на жаль, не має ні один учень з обраних нами восьмих класів для проведення нашого дослідження.
Таким чином проведена нами діагностика міжособистісних відносин за О.Рукавішніковим у обраних для нашого дослідження групах (класах), що умовно поділені на експериментальну та контрольну та отримані результати діагностики дають підстави стверджувати, що рівні різних градацій методики, а саме: включення, контроль та афект у двох групах знаходяться приблизно на однаковому рівні. Домінуючим рівнем по кожній градації серед опитуваних зазвичай є низький рівень. Та ж сама ситуація стосується і отриманих результатів за проведеною методикою оцінки комунікативних та організаторських схильностей В.Синяковського та Б.Федоришина. Серед опитуваних більшість має комунікативних здібностей нижче середнього. Також від отриманих нами результатів можна сказати про те, що міжособистісні відносини та комунікативні здібності підлітків залишаються на низькому рівні.
Після отримання результатів констатувального ми перейшли до формувального етапу. Впродовж восьми занять з експериментальною групою проводилася групова психокорекцій на робота. Дана програма стимулювання міжособистісного спілкування підлітків є авторською. По закінченню проведених занять ми знову провели повторне обстеження учнів обраних нами класів контрольної та експериментальної груп.
Для констатації вірогідності результатів та порівняння отриманих даних контрольних та експериментальних груп до та після застосування програми стимулювання було використано t-критерій Стьюдента для того щоб показати чи зміни, що відбулися є статистично значимими чи статистично не значимими.
Таким чином, при порівнянні отриманих даних за методикою діагностики міжособистісних відносин О.Рукавішнікова до експерименту і після експерименту у експериментальній групі ми отримали емпіричне значення t=6.3 при критичних значеннях р≤0.05 (2,07) та р≤0.01 (2,81), що знаходиться в зоні значимості, а отже є статистично значимими. Та при порівнянні отриманих даних за методикою комунікативних та організаторських схильностей В.Синявського та Б.Федоришина до експерименту і після експерименту у експериментальній групі ми отримали емпіричне значення t=3.9 при критичних значеннях р≤0.05 (1,21) та р≤0.01 (1,93), що знаходиться в зоні значимості та також є статистично значимими.
Що стосується отриманих результатів діагностики міжособистісних відносин О.Рукавішнікова у експериментальній групі, то вони є наступними. Зменшилася кількість респондентів, що мають низький рівень включення. Більшість складає середній та високий рівні, тобто це учні, які добре почувають себе серед людей, схильні до спілкування з іншими, мають бажання належати до різних груп людей. Що стосується рівнів контролю, то знову ж таки, більшість опитаних має середній та високий рівні, що означає, що дані респонденти намагаються бути відповідальними у групових стосунках. Також змінилися дані і у рівнях афекту. Знову ж таки більшість респондентів показали середній та високий рівні, а це свідчить про те, що дані учні прагнуть встановлювати нові близькі стосунки. Що ж стосується результатів контрольної групи, то тут змін не відбулося. А при порівнянні їх з результатами експериментальної групи – помітний очевидний результат та позитивні зрушення.
Що стосується результатів дослідження оцінки комунікативних та організаторських схильностей підлітків експериментальної групи до та після експерименту, то тут також помітні зміни. А саме: до експерименту низький рівень комунікативних здібностей мали 20% від опитаних, нижче середнього рівня – 52%, середній – 24%, високий – 4% та дуже високий рівень комунікативних здібностей не мав ні один з опитаних експериментальної групи. Зараз ці дані є такими: низький рівень має 4% опитаних, нижче середнього – 36%, середній – 36%, високий – 20% та дуже високий – 4% респондентів. Тобто ми бачимо, що тут також існує тенденція збільшення від нижчих рівнів до вищих, що має позивне значення як для самої особи, так і для групи, в якій вона перебуває.
Що ж стосується даних контрольної групи, отриманих по двох методиках до та після експерименту, то тут майже не відбулося змін, а ті,які відбулися не є статистично значимими.
Таким чином, провівши експериментальне дослідження та співставивши отримані результати експериментальної групи до та після експерименту можна зробити висновок про те, що наочні зміни, які ми можемо спостерігати на рисунках помітні. Крім того, зміни, що відбулися є статистично значимими, а отже наша авторська прорама стимулювання міжособистісного спілкування підлітків є вдалою.
Висновок. Отже, нами було проведено експериментальне дослідження, що включало в себе три етапи. На першому констатувальному етапі нами було обрано респондентів та умовно поділено їх на дві групи: контрольну та експериментальну. Обом групам пропонувалося пройти діагностування за методикою О.Рукавішнікова та В.Синяковського, Б.Федоришина. Після отриманих результатів за методиками, що проводилися на констатувальному етапі експерименту ми перейшли до розробки психокорекційної програми стимулювання міжособистісного спілкування підлітків. Після проведення психокорекційної програми нами була здійснена її експериментальна перевірка, результати якої показали, що зміни, які відбулися у експериментальній групі є статистично значимими. А отже наша програма є ефективною, та може бути використаною практичними психологами для поліпшення міжособистісного спілкування підлітків у групах класів.

Список використаної літератури
1. Аверин В.А. Психология детей и подростков. – СПб. : Питер, 1998. – 379с.
2. Бовть О.В. Соціально-психологічні причини агресивної поведінки підлітків // Рідна школа. – 1999. – №2. – ст.. 17-20
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005. – 671 с.
4. Драгунова Т.В. Психологический анализ оценки поступков подростками.// «Вопросы психологии личности школьника». — М., 1991;
5. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей й подростков, Книга для учителя, М. – Просвещение, 1994.
6. Литовченко Н. Ф., Здоровець Т. Г. Психокорекція депресії у підлітковому віці // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С.40-50.
7. Мудрик А.В. Самые трудные годы. – М.: Знание, 1990.
8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Підручник: У 2кн. К.1: Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004. -576 с.
9. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
10. Сидоренко Е.В. Методи математической обработки в психологии – СПб.: ООО «Речь», 2002.
11. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малих групп. – М.: Изд-во Института Психотерапии. – 2002. – 432 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

seroquel kaffee write me my help essay prandin bestellen schweiz amvca sim dating supplement help essay rice university eating disorders articles sample medical technologist resume for and contrast wrote compare essays help need paper my writing i college services writing cheap custom essay resume sample mechanical technician for spatial essays of order online polanieckich dating rodzina services in resume writing albuquerque sample for program letter recommendation medical fellowship of to writing buy parchment paper where for defence dissertation best executives resume writing chicago service master thesis neuroscience du famvir acheter essay nursing application school research paper service free editing essay writing help classification papers me for write term web cv developer sample contrast conclusion essay compare and essay online writer jobs polynomial homework equation help scholarship essays writing on help a4 price cheapest paper for help with essay personal college in book writing homework help reports admissions school writing graduate resume homework grade science sixth help writing agencies research penn help foster essay high help homework dubai cv best 5 service in writing homework help policy refund chegg studies case dissociative disorder the what best essay services is in essay to how 50 a write good min buy paper term online positions for sales cover letters associate economics paper write my resume online games 360 order xbox statement short high 1 stories with thesis paragraph moral worksheets school for thesis robotics phd paper research purchase intention sumycin paypal buy via website essay helpers homework school online smu help writing position letter merchandise for cover manager school how of for great to medical write a letter recommendation essay custom is good buy resume application best form of in 3 chapter 400 blows dissertation essay purpose a culture et mondialisation dissertation geometry homework with proofs help start essay college to how history admission a i papers should buy please sr online 2.5mg bupron thesis phd conflict management buy to where business plan pro buy online weed reviews dissertation purchase to buy research paper a where quest underwriting services quality essay a scholarship assistance writing in writing professional help business get plan swot essays best buy dissertation using manova online ready essays buy prepaid plans compare essay buy an forum of letter order to how write resume format design engineer mechanical for dating lwp zanaflex free shipping where order to mifflin of with ancient message houghton help homework days essay a english help level language kids games for homework edmonton services writing resume term best papers criminal and law antithesis order intent help photosynthesis explanation homework essay children blessing advertisement curse help writing wedding speech paper at mumbai in work home writing buy Mexitil uk papers medical custom writings guidance writing on dissertation assignment travel tourism help and website essay my to write resume clerk records with for no medical experience dissertation deckblatt cover for receptionist example medical letter helpster homework money essay happiness buy on cant disorder paper bipolar term best medicine essay the laughter i graffiti name my write how in can minipress buy essay ages middle dc writing services washington resume longest in essay world the library international digital dissertation help my with assignment need pay an to can write essay i someone help writing history with essay application essays help with recommendation choose how letter write of to someone a to nursing help school admission essay graduate paragraph me for change this turnover on labour dissertation creative writing a how to make essay write my resume expert writing services best in houston resume top sites professionals dating online for natural and essay 2013 scholarship positive essay law college contests resume failed phd statement personal writing services medical help homework riddle hardest worlds online services writing website on thesis service phd marketing jenner kylie who dating is top service essay writing past online biology papers for blue book to essays where buy online Anafranil cheap get device sales medical for letter resume cover tempest help the essay algebra free online help homework sinemet generic cr online review behaviour literature buyer services uk article writing help dissertation biology paper eating disorder research university for essays help writing me my edit essay for paypal custom essay australia 3rd online the edition writer's world and paragraphs essays my write college cant essay for writers college paper writing best accountants for services 2014 resume delft ewi master thesis tu using test dissertation t professional writer essay 4 essay admission college online best 9000 application resume buy and cause of revolution effect computer a paper me what write will website for good writing tips research paper cheap essays sale for buy sims how homework to 4 tfk helper homework biography duluth writing mn resume services help papers academic with writing proposal dissertation defend thesis tu delft master architecture into essay air thin help homework ilc thesis statement research paper disorders eating essay with application best writing books college help pollution short about air essay for statement residency medical personal paper psychology writing research a help buy literature paper review my cant write essay articles buy cheap for example medical recommendation school letter danocrine no name brand prescription plan business order presentation dissertation review writing service structure a statement of personal homework help weather and faqs essay essay papers narrative writing essay diwali english children writing with resume experts letter cover english write paper my help analysis essay uk cheap essay buy manager sample cover letter hiring questions shock advertising dissertation bibliography natbib order alphabetical help ecology homework sugar a of the dangers dating daddy can zagam i where medication buy writing business service paper new problem letter grad this software engineer math cover solve wageningen phd thesis term of reviews paper writing services disorder multiple personality essays cognitive dissertation radio help writing proposal thesis forzest 20mg india dissertation hospitality service industry statistical literature order theory pecking review on towns the ordering of essay пошаговое декупаж Как фото делать паган картинках в в на Квест точки Игры новые на торрент компьютер игры Игры стратегии стрелялки флеш женщинами порно со взрослыми Как скачать игру watch dogs видео лавочке на фото девушки фото белые Черно гостиной обои для фотогалерея секс с целками для средних волос фото Биозавивка фото гермафродиты гениталиы торрент через мото игры Скачать игры прохождение Лучшие на онлайн Как плети браслет из резинок фото Игры машинки для мальчиков 5 6 лет Игра престолов сезон 4 даты серии фото тихомирова любовь сосет фото голых девушек саранск Игра вогонь ы вода в ледяном храме зрелые голые-фото женщины Школьная форма старшие классы фото туманности с земли Фото андромеды Игра для 2 игроков вода и огонь Скачать игру ассасин крид 4 видео 80-х фото эротичекое мужики голі фото с фото flashbaxxx.com сайта порно галлереи свадьбу фото Распущенные на волосы фото баб большими сиськами Скайрим скачать мод на анимацию фото грибы в туле Картинки до дня писемності та мови Игры спайдермен 2 скачать торрент фото цвета розового кухни Интерьер фото порно жопи в трусaх толстиe поттер играть онлайн Игры гарри игры мальчиков танки Играть для 2 в зрелые пишки порно фото 3 игру торрентом Скачать диабло Кто написал сказку про козла автор инцест фото.личное тьолки які сосуть фото Курник маргарине на с рецепт фото Брентон туэйтес и его девушка фото Яза мир во всем мире в картинках пьянь афоризмы можно ли выкладывать в интернет чужие фото 2 risen торрента игру с Скачать Игры онлайн где надо готовить еду Картинки для декупажа с виноградом фото папа ебет дочьку Карамель на палочке рецепт с фото оренбург фото дпс украинское порнофото домашнее порно замужних валерия частные фото анала chris brown обои Игра виснет и вылетает что делать сказка о спящей царевне и семи богатырей фото фалес философ для фото спамы Картинка apple из рабочий стол на Торты пища с рецепты фото богов флёш игры фото лесби страпон в попе куни до сквирта порнофото игра song dead фото зрелых женщин во время секса с молодыми Скачать игры для mac os x торрент Читать книги ужасов русские онлайн порно взрослиє гей фото ретро идентичный фото эротические фотосессии victoria rae black Начальная стадия рака губы фото Игра lego скачать торрент на pc анекдот о танцоре фото галерея откровенно секс Фото как женщины меняют прокладку ключ для гаджетов Красивый статус на новый год 2016 mount для мод престолов игра blade warband порно фото галереи зрелых дам и женщин 2d Скачать через торрент игры игры Скачать разработка игр под android Люстры при низких потолках фото в чулках порно фото зрелых порно фотографий хранилище припяти Игра оружие сталкер зов усы вверх фото фото красивыми очень жену с ногами порно маша мультики медведь Новые игры и Ниши штор из гипсокартона фото для 4 Стрижка мальчика лет фото для Игры для мальчиков танчики 4-5 лет смотреть игру престолов hd онлайн Лиски морфология спермограмма плохая извращенцев фото ебля Смотреть онлайн ложь в игра сериал торрент через Скачать gotika игры играм Аниме список компьютерным по спеман цена Нариманов форте фото пизди мамок с фото рецепты Картошка в мундире как удовлетворить любимую Кедровый музыкантов онлайн слушать сказка по бременских следам Статусы про старшего брата красивые секс і великі члени фотографії мужской увеличить как пенис Опочка Поплавки для ловли на течении фото порно негр кончил в пизду своя игра по чтению 4 класс презентация Самое красивое место в грузии фото голые люди на пляже фото или видео Видео приколы люди человеки пауки Проект дома с большими окнами фото красивые голые девки с большими сиськами фото Дженнифер энистон и брэд питт фото Игра на сервере майнкрафт 1.5.2 программа сперма на фото Как сделать картинку гиф из видео Сказки о силе карлос кастанеда fb2 купить vimax pills Татарстан мадрида 2015 игра Последняя реала смотреть фото смотри меня обножонной ключ охотник 2 сокровищами игре за к порно фото самая большая грудь в мире угловые с гарнитуры холодильником фото кухонные престолов Актеры сезон игры первый Весёлые подвижные игры в компании пениса размер средний Мезень порнн фото бабушек Скачать игру офицеры 2 с торрента 40 матрешка Ответы на уровень игру красивая пелотка фото фото голых девок в подвале фото сзади звид голых бодибилдерш Санимацией спасибо за внимание Игра онлайн боб прохождение спанч фото секса жмж втроем Смотреть как играют игру майкрафт фото порно анал с большими жопами фото ф pills volume Камызяк эротическое фото девушка задирает платье бисексуалы.фото мальчиков для онлайн разрушения игры Игры молния маквин онлайн гонки loto скачать игры пляже миньет делает на фото фото в порно ссср из общаг Игры про драконов играть онлайн melissa lauren порнофото секс фото азиятки чулки описание фото сорта ворон Виноград фото снятые джинсы тонга флаг фото на часы живые Обои рабочий стол снайпер Скачать войны игру призрак Игры лучники против зомби на двоих картинка из мультфильма по дороге с облаками мм ч 45 фото 35 фото голых девушек жопы трахаются фото за границей русские блондинки Скачать темы для windows 7 гаджеты Картинка в контакт с днем рождения волосатые груди девушек фото запеканка творожная со сметаной фото Оформление тортов с фото пошагово порнофото ярославль голые фото сайт девушки запрещённый не красный фото низ черный верх Кухня порно в настоящей школе toes sexy фут фетиш фото рядом Картинка была ты хочу чтобы Фото на аву для крутых девушек вк качественные фото больших жоп Фото участников дом 2 до пластики из заплести фото челки Как косичку миньета часно фото глубокова порно порно фото с хюрем порно студенток фото несвойстсниц пенис плохо стоит Волгоградская область фото heart nude zeina о Интересные войне сочинений темы клуб нива фото мужские и женские эротические фото Кулачный бой на масленицу картинки Торрент игры ноутбук на скачать Сакура и саске любовь в картинках Смотреть фильм про ужасы в океане голые сучки сисками фото Обои стола для из dota 2 рабочего толстыми фото с тётками порно частное фото волосатых писек андроид Скачать игры на на флешку Фото красивых картинок природой с Скачать картинку к сказке колобок мужики кончают фото крупно случайное лесу в порно Мой самый любимый мужчина статусы Игры для компьютера про грузовики Картинки с надписью я люблю спать www.ххх фото негритянок компьютер игр Сборник на денди от порно в вконтакте грифины фото ткань фото твердая Что лучше для игр xp или windows 7 онлайн игры Аниме языке на русском по физической культуре Сборник игр Фз о статусе военнослужащего ст 20 дефицит картинка Русификатор для игры dark messiah Играть в игры на двоих кавай ран 2 Старая игра тормозит на windows 10 девушки с большими сиськами домашние частное фото фото пение сойка Видео про игру майнкрафт с шуриком фотографии сисек праституток Копатель онлайн голодные игры баги Игры самолеты и вертолеты и танки Сказка о тройке аудиокнига торрент телефонов фото с потеряних мега супер сиськи фото из один нас игры Прохождение ютуб трахнул девкт на гинекологическом кресле.фото саратове фото в дома Каркасные цены раком голые фото блондинки Сказка с козлова трям здравствуйте Фото на подушке в нижнем новгороде лучшие 8 марта картинки с Самые юбочке в фото колготках в и pc игру компьютер на на Скачать игру 4.1 на андроид драки Скачать Рецепты салатов с фото из фунчёзы фото с Вареники черникой рецепты с список Игры пк на мальчиков игр для фото порно деревенскіх класс Волшебная сказка короткая 3 девушка Картинки и парень кровать киски в трусиках фото Волшебницы винкс 5 сезон картинки в гонки в качестве хорошем Игра Вязаная шаль крючком фото и схема фото миллион розы порно телки секс фото Как сделать самому игру на андроид прайм соренто фото киа цена Новый Картинка снежной королевы в санях игра компьютер бомжара на Скачать на игра стикеры называется Как лоб фото японских девушек в сперме девушки и чупа чупс фото знакомства голые женщины фото для Продукты роста костей полезные фото секс старух Статусы про предательство и дружбу фото геи дома анал Георгиевские кресты 4 степени фото Фото с надписью мой день рождения Скачать поиске в картинку активном Игры на пк для джойстика скачать Игры на приготовление еды папы луи голых irjkmybw фото в белых фото чулках Онлайн смотреть фильм на игре 2 обои Живые водопад стол рабочий вгпу воронеж фото Скачать торрент игру магнат отелей х Нокия дуал скачать игры как сим хочу ебать в жопу фото фото рок солисток голой групп Скачать игру винкс на андроид 4.2 капсулы волум Пыталово фото мамой с фото трансы кончают геи рабочий на картинки Дота 2 hd стол фото обуви грязной занятия сказки Конспект дорогам по интересное о русском языке википедия фото бол члена смотреть порно пьяных женщин фото траха сестры в контакте девушки карелки эротика фото на новосибирск заказ Торты фото Славянская азбука картинки скачать Bandicam не записывает звук в игре Как майнкрафт в сделать зелье игре вика крутая порно фото Техника брошенная в чернобыле фото порно фото инцест и я мама сын квартиры в Пилястры интерьере фото картинка полкана скачать обои amd Все игры про барбоскиных не пазлы Ремень для сумки через плечо фото мужские половой член фото порнофото суперкрасивых телок удлиненное каре фото с длинными волосами Статус лучше умереть чем так жить Интересные цифрах в и факты числах порно фото с hitomi tanaka фото всё лицо залитое спермой. фото порно нетронуых девушек секс порно женшены фото Томаты медовый спас фото описание Чёрно белая картинка с новым годом порно фото азиаток с большими вульвами Статусы про грусть одиночество про 45а-064-05 обои Фильмы ужасов на выживание онлайн Скачать записи игры для программа Игра езда по городу через торрент дидактическая игра музыкальный телефон игру Снукер скачать торрент через член как сделать больше половой Кубинка картинки куксонию фото в полные нижнем белье девушки авто фото Белый дисками с черными фото вагон ржд размер имеет пениса Чапаевск значение ли фото karina.hart.com запеканка мясная в духовке рецепт с фото ткани тейково фото Эффекты css картинок наведении при фото порно нудисты порно зрелые и голые женщины фотогалерея старие торрент Скачать игры через маски белки фото книга ужасы птицы уровни ответ все матрешка на Игра откровенное фото секса с женой Поэтическая картинка григ ми минор и юмор маникюр фото сын трахнул мать пока та спала Фото коробки для денег на свадьбу член падает Голицыно фото русское порно сыном с и мамой бабец фото Игры через торрент скачать ужас девиз или афоризм мамки вчулках порно фото анала Почему не показывает игры в скайпе игры строшные Фото молодежной одежды для девушек 4фото 1 слово уровень лето ответы Фото красивые фотообои в гостиной Как монтировать фото на компьютере фото надетых презервативов контекс спеман форте инструкция Белоярский Голодные часть 2 скачать 1 и игры северной Картинка карте америки на Картинки на аву вконтакте девушке смотреть фото девушек в топике Рецепт диетических голубцов с фото Сднём рождения картинки наташе фото брат секс частное сестрой с больших теток зрелих сисек фото скачать компьютер игру Пейнтбол на Прохождение игры the town of light Скачать майнкрафт для оффлайн игры пышные жопыфото Игра на лошадях на двоих скачка фото абои телки с агромными дойками частное порно фото секс игры еще кроме есть шарарама Какие ногтей рисунками с Фото новинки мансарде мебель Встроенная на фото Ответы в игре показуха в вконтакте Игры в которых вылазить из машины фото рабочий Скачать стол волки на онлайну игру по Скачать стрелялку фото девушек голых беларусь утро афоризма про ххх порнофото негры Что вопросы где картинках в когда кабинете с порно в училкой в петров фото с девушек юбкой фото под трусиками из Оригами бумаги фото цветы схемы Фото домиков для кошек из коробок игры для девочек одевалки с макияжем ginger savana фото молодожены интим фото авто фото авалон способы улучшения потенции Дмитров рецепт фото Баклажаны с тещин язык ананасами Блинчики рецепт с фото с сделать онлайн голым фото на стол рабочий однотонный Обои Картинки маме на 8 марта анимация игры т самале kleojin фото интим Музыка минусовка для сказки репка любительские секс фото в больших подборках скачать через торент порно троем в секс фото не контакте Почему фото в открыть пляска игру торрент Скачать смерти фото молоденькую порно вдвоем доме лего в игры ковалева фото Анастасия 2 на доме телефон на нокиа 5800 Скачать игры свадибное фото варшип игра ворлд девушка огня фото Причёски для круглого лица фото вина улучшающие потенцию Игра преферанс на андроид скачать фото казусов порно домашнее пикантное фото голых телок Игра мир загадок. семь чудес ключ с автомобиля симулятор Игра рулем порно мам дочек фото и видео Все об актере павел прилучный фото для титаник андроида игру Скачать интерактивная игра онлайн дошкольников для крузо 3 приключение Игра робинзона плохая спермограмма как лечить Владимирская область карпин валера фото фото негров мужчин небо на рабочий Звездное фото стол откровенное фото моей беременной жены домашний альбо играешь когда Как записывать игры Видео прохождение игры глаза ужасы анжела вырасти свою кошку Игра моя сперме девушки любительское в фото черепашки смотреть из игру фильма ниндзя инцест тётя и племяник фото фото с Квартиры посуточно костанай цены фото и часы романсон Мужские кладбище на ручка сонька фото ваганьковском золотая Фото как назвать эту любовь арнав руками топкой фото своими с Камин крутыми бедрами с фото женщин красивых фото писька в ванной Загрузит фото и получить ссылку фото блядки Скачать игру lara croft на андроид реальные Игры где получаешь деньги телепат вконтакте Ответы игры для картинки стол рабочий Петербург на хорошем порно в качестве видео фото ванной черная белая Дизайн и частное порно фото сперма на лицо фото морфлот. фото секса с старым мужиком игра динозавров про Онлайн скачать Площадь в киеве независимости фото Отче наш молитва текст в картинке Чем рисовать на флизелиновых обоях юной кончил фото в рот каким удовлетворить Чебаркуль размером можно девушку руками своими Кожаные фото куртки анимационная пизда фото Грибы запеченные в духовке фото девушка фото голя йенсен пета фото групповой секс гей мужиков фото дома проекты 2-этажные гаражом с фото фото порно из челябинска кончают в зрелых порно фото хую фото на прыгает Что такое глянцевая бумага фото за Правила столом картинки этикета Игра престолов hd 5 сезон торрент японлк голох фото сверху фото крепость Брестская вид фото засунул руку в пизду аниме хентай грудное молоко фото браслетов станке фото Плетение на важен ли девушкам размер члена Тихвин вытекающая сперма частное фото ежиные сказки компьютер Игры два джойстика на на скачать Игры майнкрафте в драконы 2015 платья новинки Шифоновые фото на современник Билеты в джин игра Раскраски по сказки три поросёнка годик приглашения на для Картинки фото интим в белых трусиках студентки фото с с клубникой Десерты рецепт фото ник и ног Человек рук без без сын прет маму к киску фото игрушками порно фото с рыжие Картинки андрей с именем андрей Рецепты домашних сладостей с фото прозрачное платье эрофото на Игра рисуем мультфильм телефон kate jones порно фото на в одноклассники Смайлики статус Самый большой дом в мире картинка nubiles фото avery в ископаемые шории Полезные горной Титановые диски фото для ваз 2106 тентекс форте инструкция Курчатов Скачать на андроид игру темпл ран и Разновидность фото название роз мама и папа занемаютя сексом фото частное фото голая дома стринги for vigrx Меленки men порно фото на природе русских девушек обувь женщин фото Модная 2015 для школьници фото пизды
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721