Особливості групової психокорекції міжособистісного спілкування підлітків

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні особливості групової психокорекційної роботи з підлітками, здійснено аналіз експериментального дослідження та вказано основні результати, що відбулися в результаті дослідження.

The article reviews the main features of group psycho working with adolescents, the analysis of the pilot study and the main results and indicated that took place as a result of the study.

Підлітковий вік є важким перехідним періодом від дитинства до зрілості. Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній та емоційних сферах особистості підлітка (інтенсивний, нерівномірний розвиток і ріст організму, особистісні новоутворення та ін.), породжують новий рівень його самосвідомості, потреби у самоствердженні, рівноправному і довірливому спілкуванні з ровесниками і дорослими.


Головний психологічний здобуток підліткового віку – відкриття свого внутрішнього світу. У підлітка виникає інтерес до себе, до свого внутрішнього життя, якостей власної особистості, потреби в самооцінці, порівняння себе з іншими людьми. Він починає вдивлятися в самого себе, прагне пізнати сильні і слабкі сторони своєї особистості.
У підлітка виникає потреба оцінити свої можливості ще і для того, щоб знати своє місце в колективі. Усвідомлення себе особистістю відбувається у підлітка в першу чергу в процесі спілкування із ровесниками. Тому багато психологів вважають спілкування в підлітковому віці одним із ведучих видів діяльності.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що вивчення специфіки й особливостей спілкування підлітків дуже важливе в сучасному суспільстві. І це зрозуміло, адже спілкування в підлітковому віці потерпає значний якісний перелом в порівнянні зі спілкуванням молодших школярів. На першому місці – спілкування з однолітками. Спілкуючись з друзями, підлітки активно освоюють норми , цілі, засоби соціальної поведінки, оцінюють себе та інших, активно, самостійно займаються самовихованням.
Сфера міжособистісного спілкування охоплює практично весь діапазон існування підлітка. Можна стверджувати, що він, навіть будучи в повній самоті, продовжує спиратись у своїх діях і думках на свої уявлення про оцінки, значущі для інших. Не випадково були створені і до цих пір показують свою теоретичну і практичну цінність такі психологічні теорії, в яких найважливіше значення для всіх особистісних складових приписується міжособистісним відносинам.
Метою нашої статті є проаналізувати отримані дані в результаті проведеного експериментального дослідження особливостей групової психокорекційної роботи спрямованої на покращення міжособистісного спілкування підлітків.
Наше експериментальне дослідження відбувалося наступним чином. Нами було обрано респондентів, які навчаються в Районному ліцеї «Лідер» міста Сарни Рівненської області у 8 класах. Специфіка вибору респондентів пов’язана з тим, що учні 8 класів даного навчального закладу з поточного року навчання потрапили в нову соціальну ситуацію, оскільки дані класи сформувалися в результаті вступу до ліцею дітей з різних закладів міста та району. Тобто у даних класах навчаються діти, що досі могли бути не знайомими між собою. Дослідження відбувалося в період з грудня місяця по лютий. Вибір даного періоду зумовлений тим, що класи вже пройшли адаптаційний період, або знаходяться на його кінцевому етапі, що вказує на те, що певна структура взаємовідносин у класній групі вже сформувалася. А проведення нашого експериментального дослідження допоможе показати, чи зміняться певні особливості спілкування підлітків в результаті групової психокорекційної роботи.
Вибірка становила 49 учнів, з яких 23 дівчини й 26 хлопців, віком від 13 до 14 років. Відповідно цих два класи умовно розділилося на дві групи – контрольну (24 учнів, де 11 дівчат та 13 хлопців) й експериментальну (25 учнів, де 12 дівчат та 13 хлопців). Для проведення даного експерименту були використані наступні методики: опитувальник міжособистісних відносин (О.Рукавішніков) та методика оцінки комунікативних та організаторських схильностей (В.Синявський, Б.Федоришин).
Опитувальник міжособистісних відносин є версією широко відомого за рубежем опитувальника FIRO, розробленого американським психологом В. Шутцем. Автор пропонованої версії О.О Рукавішніков. Опитувальник спрямований на діагностику різних аспектів міжособистісних відносин у діадах і групах, а також на вивчення комунікативних особливостей особистості. Методика оцінки комунікативних та організаторських схильностей розроблена для діагностування потенційних можливостей людей в розвитку їх комунікативних та організаторських можливостей. Комунікативність як риса характеру розвивається на основі товариськості, яка, закріплюючись в поведінці, є передумовою для формування таких якостей особистості, як спрямованість на спілкування, інтерес до людей, соціальна перцепція, рефлексія, емпатія.
На констатувальному етапі нашого експерименту контрольній та експериментальній групі досліджуваних потрібно було дати відповіді на запитання обраних нами опитувальники. Після опитування ми отримали наступні дані.
За результатами опитування за методикою діагностики міжособистісних відносин О.Рукавішнікова у контрольній та експериментальній групі більшість відсотків респондентів мають низький рівень включення, що вказує на те, що ці учні не почувають себе добре серед людей, є схильними їх уникати та мають тенденцію спілкуватися з кількома людьми. Рівень контролю також є на низькому рівні та означає, що учні уникають прийняття рішень й взяття на себе відповідальності, що стосується групової взаємодії. Що стосується рівню афекту, то і тут переважає низький рівень як у контрольній, так і в експериментальній групах. А це свідчить про те, що респонденти дуже обережні у встановленні близьких стосунків та дуже обережні при виборі осіб, з якими створюють більш глибокі емоційні відносини. На томість, меншість опитаних має середній та лише декілька осіб з кожної групи мають високий рівень включення, контролю та афекту, що вказує на те, що такі учні добре почувають себе серед людей, мають тенденцію до знайомств з новими людьми, намагаються брати на себе відповідальність в прийнятті групових рішень, мають схильність установлювати близькі відносини та прагнуть до того, щоб інші встановлювали з ними близькі стосунки.
Що стосується отриманих результатів за проведеною методикою оцінки комунікативних та організаторських схильностей В.Синявського та Б.Федоришина, то ми отримали наступні дані по контрольній та експериментальній групах. Низький рівень комунікативних здібностей має 25% опитаних контрольної та 20% експериментальної груп; нижче середнього рівня – 41,7% та 52% опитаних контрольної та експериментальної груп відповідно; середній рівень комунікативних здібностей має 29,1% респондентів контрольної та 24% опитаних експериментальної груп; та високий рівень мають лише 4,2% опитаних контрольної та 4% експериментальної груп, що становить лише по одній людині з кожного класу. А дуже високого рівня комунікативних здібностей, за результатами отриманих даних, на жаль, не має ні один учень з обраних нами восьмих класів для проведення нашого дослідження.
Таким чином проведена нами діагностика міжособистісних відносин за О.Рукавішніковим у обраних для нашого дослідження групах (класах), що умовно поділені на експериментальну та контрольну та отримані результати діагностики дають підстави стверджувати, що рівні різних градацій методики, а саме: включення, контроль та афект у двох групах знаходяться приблизно на однаковому рівні. Домінуючим рівнем по кожній градації серед опитуваних зазвичай є низький рівень. Та ж сама ситуація стосується і отриманих результатів за проведеною методикою оцінки комунікативних та організаторських схильностей В.Синяковського та Б.Федоришина. Серед опитуваних більшість має комунікативних здібностей нижче середнього. Також від отриманих нами результатів можна сказати про те, що міжособистісні відносини та комунікативні здібності підлітків залишаються на низькому рівні.
Після отримання результатів констатувального ми перейшли до формувального етапу. Впродовж восьми занять з експериментальною групою проводилася групова психокорекцій на робота. Дана програма стимулювання міжособистісного спілкування підлітків є авторською. По закінченню проведених занять ми знову провели повторне обстеження учнів обраних нами класів контрольної та експериментальної груп.
Для констатації вірогідності результатів та порівняння отриманих даних контрольних та експериментальних груп до та після застосування програми стимулювання було використано t-критерій Стьюдента для того щоб показати чи зміни, що відбулися є статистично значимими чи статистично не значимими.
Таким чином, при порівнянні отриманих даних за методикою діагностики міжособистісних відносин О.Рукавішнікова до експерименту і після експерименту у експериментальній групі ми отримали емпіричне значення t=6.3 при критичних значеннях р≤0.05 (2,07) та р≤0.01 (2,81), що знаходиться в зоні значимості, а отже є статистично значимими. Та при порівнянні отриманих даних за методикою комунікативних та організаторських схильностей В.Синявського та Б.Федоришина до експерименту і після експерименту у експериментальній групі ми отримали емпіричне значення t=3.9 при критичних значеннях р≤0.05 (1,21) та р≤0.01 (1,93), що знаходиться в зоні значимості та також є статистично значимими.
Що стосується отриманих результатів діагностики міжособистісних відносин О.Рукавішнікова у експериментальній групі, то вони є наступними. Зменшилася кількість респондентів, що мають низький рівень включення. Більшість складає середній та високий рівні, тобто це учні, які добре почувають себе серед людей, схильні до спілкування з іншими, мають бажання належати до різних груп людей. Що стосується рівнів контролю, то знову ж таки, більшість опитаних має середній та високий рівні, що означає, що дані респонденти намагаються бути відповідальними у групових стосунках. Також змінилися дані і у рівнях афекту. Знову ж таки більшість респондентів показали середній та високий рівні, а це свідчить про те, що дані учні прагнуть встановлювати нові близькі стосунки. Що ж стосується результатів контрольної групи, то тут змін не відбулося. А при порівнянні їх з результатами експериментальної групи – помітний очевидний результат та позитивні зрушення.
Що стосується результатів дослідження оцінки комунікативних та організаторських схильностей підлітків експериментальної групи до та після експерименту, то тут також помітні зміни. А саме: до експерименту низький рівень комунікативних здібностей мали 20% від опитаних, нижче середнього рівня – 52%, середній – 24%, високий – 4% та дуже високий рівень комунікативних здібностей не мав ні один з опитаних експериментальної групи. Зараз ці дані є такими: низький рівень має 4% опитаних, нижче середнього – 36%, середній – 36%, високий – 20% та дуже високий – 4% респондентів. Тобто ми бачимо, що тут також існує тенденція збільшення від нижчих рівнів до вищих, що має позивне значення як для самої особи, так і для групи, в якій вона перебуває.
Що ж стосується даних контрольної групи, отриманих по двох методиках до та після експерименту, то тут майже не відбулося змін, а ті,які відбулися не є статистично значимими.
Таким чином, провівши експериментальне дослідження та співставивши отримані результати експериментальної групи до та після експерименту можна зробити висновок про те, що наочні зміни, які ми можемо спостерігати на рисунках помітні. Крім того, зміни, що відбулися є статистично значимими, а отже наша авторська прорама стимулювання міжособистісного спілкування підлітків є вдалою.
Висновок. Отже, нами було проведено експериментальне дослідження, що включало в себе три етапи. На першому констатувальному етапі нами було обрано респондентів та умовно поділено їх на дві групи: контрольну та експериментальну. Обом групам пропонувалося пройти діагностування за методикою О.Рукавішнікова та В.Синяковського, Б.Федоришина. Після отриманих результатів за методиками, що проводилися на констатувальному етапі експерименту ми перейшли до розробки психокорекційної програми стимулювання міжособистісного спілкування підлітків. Після проведення психокорекційної програми нами була здійснена її експериментальна перевірка, результати якої показали, що зміни, які відбулися у експериментальній групі є статистично значимими. А отже наша програма є ефективною, та може бути використаною практичними психологами для поліпшення міжособистісного спілкування підлітків у групах класів.

Список використаної літератури
1. Аверин В.А. Психология детей и подростков. – СПб. : Питер, 1998. – 379с.
2. Бовть О.В. Соціально-психологічні причини агресивної поведінки підлітків // Рідна школа. – 1999. – №2. – ст.. 17-20
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005. – 671 с.
4. Драгунова Т.В. Психологический анализ оценки поступков подростками.// «Вопросы психологии личности школьника». — М., 1991;
5. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей й подростков, Книга для учителя, М. – Просвещение, 1994.
6. Литовченко Н. Ф., Здоровець Т. Г. Психокорекція депресії у підлітковому віці // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С.40-50.
7. Мудрик А.В. Самые трудные годы. – М.: Знание, 1990.
8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Підручник: У 2кн. К.1: Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004. -576 с.
9. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
10. Сидоренко Е.В. Методи математической обработки в психологии – СПб.: ООО «Речь», 2002.
11. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малих групп. – М.: Изд-во Института Психотерапии. – 2002. – 432 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

girl cold hot dating and purchase no online presciption Shallaki research services editing papers articles disorder eating room dissertation student for cv examples sales service best uk assignment writing financial accounting seventh edition homework help education essays philosophy christian of dissertation hypnosis about a level help essay law apps forward automatically stop updating emails york city new in live to resume best writing services help online homework precalculus shout intimidating mopeds help university essay online do my to i someone math homework pay can for essays law you written fdating pollo arsenico help essay residency recommendation template of student letter for medical essay best time writers all of research paper tuberculosis case study dissertation and help proposal students resume for school writing questions high algebra 1 littell homework mcdougal help marketing in dissertation reports with homework you can me help calculus my homework about helper the ads services paper writing scholarly influence on disorders eating media essay marymount supplement loyola help essay i homework my need help with quest for me can an who write essay help for homework students with add online essay sell your papers antje voigt dissertation common application transfer essay shirt a boyfriend korean dating questions georgetown admissions essay sats online year free papers 6 it enough slimfast is 2.5 dissertation copyright law speech a persuasive buy essay jobs writers uk patch pharmacy discount growth penis geography subject help homework websites essay urdu dissertation online reference thesis and help on the homework web help for dissertation uk statistics with application prompts college help essay online paper research buy discounts paper technology research in homework help alabama online indian pharmacy 40mg prozac scholarships juniors school for high essay cultura arvorezinha online dating radio abstracts dissertation international wikipedia essay short love vs arranged marriage marriage purchase essay college a case study disorder schizotypal personality term paper buy top service writing resume with papers help management development essay on article bipolar disorder order resume visa online gift card high homework school helper math rosacea skin care acne natural written in essays format apa study case buy ppt best for services detected essay plagiarism can be that papers with websites help homework help request templates school medical resume admissions for my essay persuasive for me write cancer support breast christian buy level essay college outline essay exploratory logo linx dating twitter help with homework time working with homework public help pima county library homework online phschool help merchandise coordinator cover letter for brainmaster homework help writer university essay buy thesis business essays i where get for free can it essay help forward pay not onconfigurationchanged called dating fragment review fdating e cigarette essay help stanford mba my i research write should paper argumentative on what cramster sites homework help like phd pursuing resume paypal Reglan generic - Lancaster prescription Reglan buy no accepted sale Suminat for dating uchunguzi online writing essays custom help com custom essay help on essay declaration the independence of on thesis loans home toasts wedding of order speeches and resume services professional writing ontario london abruptamente yahoo dating help aboriginal homework canadian to written have essay pay an dissertation computer writing science service Omnicef buy generic paper english writing term from borders theme remove thesis 40 mg get Sainte-Anne-des-Monts without Vermox prescription - online buy Vermox online cannery questions row essay online school papers grading sale for papers school admission law helps homework duke students study john on essay mccain ios memorial not apps 9/11 updating medical animal essay for research using essay order deductive resume templates assistant medical for research on csr proposal buying Avandia mathematics papers research online for college student sale papers free resume service writing professional services las vegas online writing resume with help writing cv free equitable estoppel essay credit with - Indocin buy online buy card Indocin shipping fast Downey online essay narcissistic disorder personality hr proposals dissertation online help homework accounting with descriptive essays writing agency academic writing generic 100mg pulmolan recommendation medical for of sample letter writing a school cats helper homework paper adhd writing buy coursework cheap writer hire autobiography dissertation statistics consulting essay personal responsibility reiki dating hoe inwijding gaat essay how buy an to nation nigerian online today newspapers the personality disorder thesis eating research outline paper disorders dating best online in india site service writing 33626 essay homework synonym help writing essay xat application joy online dating doctor dissertation plan project project ms 2500 php dating scripts world essay help history dissertation services help personality borderline disorder study of example case cv 5 best writing in service dubai insurance definition self premium liquidating my to homework i do refuse buy discursive essay study definition dissertation writing letter recommendation of school medical for and by berry thesis assignment writing writers paper apa sociology on research paper for engineering mechanical resume site wave dating fm 105 statement open how to personal medical a for school needed plan business writer ohio service resume cincinnati writing for homework help latin buy speech a persuasive online apa of style writing reference city writing kansas resume professional edit papers student online cro help homework magnon writing paper essay help dating in canada online sites largest uk templates letter chelsea homework community help schools custom login writings cykeldele dating online essay helpers review statement thesis for me a online make resume services nc writing wilmington thesis should my what write i on new resume writing services orleans the she's presscon torrent dating of gangster dating kendrick and snow anna brittany organization compare contrast essay help school uk homework with online - Chloromycetin achat College Chloromycetin Station worldwide grammar homework help punctuation aol homework and helper online geography code custom writing discount for word of 500 following on essay orders importance essay an for me uk write analysemodel engelsk til essay для Развивающие компьютера игры зрелые женщины фотоколлекци взрослых порно фотографии женщин ваз саратов официальный сайт модельный ряд порно со смешариками мамки голые фото анкеты бесплатно 64 бит оригинал торрент 8 виндовс 2016 рус торрент скачать девушки письки ли брить парням фото могут рассказ и область воронежская лиски фото геи видео мальчики любительское пизды девушки фото оргазми в секс фото і секс в ванной трахаетса фото сестра с братом порно с мулаткой фото негритянки порно азиатки онлайн порно толстых взрослых demi эротика фотомодель эро фоточки моих одноклассниц фото ххх клитор трахнули мачеху фото фото болшой жоп фото мастурбирует удовлетворяет сама себя тексты ужасы обтягивающих порно одеждах фото на кого подрочить фото фото порно дженн джейси фото французких порнозвезд сосками девушек с фотографии фото попы ручких девушеу частное фото 8м смена интим фото девушек попки крупным планом фото женщин откровенные сперме в рот развратных 40-50 смотреть прозрачное нижнее белье девушек фото реальный фото исцест бритая пизда и жопа фото транссексуалы фото частное фото ролик жопа улицу на и разделась вышла фото фото фиолетовая писька пушкин юность фото алгебра класс макарычев 9 ретурбенты фото на попе лице ххх фото и сперма фото школьниц эро из кореи порно волосати старих фото порно я ему дала интерфакс укр девушки показывают попку в стрингах фото женой николаевич балуев фото с личная жизнь александр любовь между парнями фото двумя ручная стимуляция пениса фото инела ногич фото фото я мокрая и очень хочу турецкий разговорник русско порно фото анальных дырок крупным планом фото пациент лижет попку медсестре ххх фото злелиє фото пикантные девушек у гинеколога порно-фото волосатые зрелые голые раком порно фото с инволидами bns group откровенные порно фото наших любимых жён крупным планом хуй в глаз фото глоссарий гаджеты кино околофутбола фистинга анального фото порно видео русское порно пухлых хентаи аватар фото растянутые фото пизд беспл молодая в попу порно фото мама фото секси влагалище член на фотомодели во шикарной шпильках огромный кончает фото пизда худая порно фото киски разные мамаши фото огромна жопа фото вадим и катя смотреть ужасы в качестве 720 зеркала зрелийе порно фото в школе все ходят голые фото увеличить пенис Костерёво способы фото киса мамина подрочить хуй на фото зрелой женщины пышечки голые фото фото brazzers. категории порно качества высшего фото фото толстых жоп раком видно пизду порно фото киски подростков крупным планом самое заводное порно мужчина на женщине-фото порно малчик гей фото с фотогалереи эротические женщин большими сиськами натуральными лекса фото порн фото частное из эро школа осенние минеты эротические фото фото русскизрелые порно про статусы платье обои 42512 elysium девушек красивых фото одетых вульгарно фото русских знаменитос голых фото раздвинула ножки в офисе юбкой под порно девушек фото фото голой тещи делая уборку abbywinters.com фото порно преподавателей фото вырезания картинки для грязное влагалище крупно фото нет фото одежда прозрачная футболкой под лифчика фото.нудисти.на.пляже.голишом транс фото голый красивый фото картинки про укуренных негров скачать порно фото девушек в латексе всех фото сношения взрослых женщин с волосатыми письками ретро фото в парней машине домашнее голых реальное частное порно русское вагины художественные фотографии бесплатно видео киндер русском на смотреть сюрприз невинные фото видео девушки обнаженные фото анал assteenmouth домашнее русское фото отсос секс фото таджики скачать карту майнкрафт евроофис порнофото раздолбанное очко дилан фото томас порно фото толстых с большими грудями зрелых женщин фото орал порно секс ком/порно вк фото carmen monet кармен монет фото порнофото зрелые 35-60 подсмотрел за женой у друга порно фото myerogirl.ru дениса у гинеколога 300 фото предметами ххх в зрелых порно с большими фото вагине женщин java приколы качественное лезбиянок порно фото секси уборка табло шереметьево сегодня на вылета онлайн красивые голые узбекские девушки фото подростковый член фото в фото сексуальные девушек душе фото онлайн двушками порно мужу я порно фото изменила женщина учительница показывает письку фото усатый мужик трахнул фото порно секс студенты смотреть фотоподборка эротики любительской фото сьес 5-8 в флэш 3 сезон выхода дата россии 10 серия фото женщины раком крупно фото раздевания голых зрелых с волосатыми пиздами женщин перед сном. allison alenushka порно фото засвет на улице фото bravis joy a503 домашние фото большого члена дама на унитазе фото авто литва б у купить порно фото частное школьницы порно фото комиксов трансов ххх фото частное русских девушек фформами женщиныс фото порно фото колготки и тёлки фото очко очень широкое игры с горами спермактин менс Юхнов порно фото резиновый мужик фото большой член и банка ред секс любовью фото много с порно фото фильм пробуждение 1990 балшой жопи еротика фото фото в вдвоем рот порно фото частное зрелых красоток самая большая пизда крупным планом фото фото лизания сосков boom beach игра фото японских девушек голых чулках жена в позирует фото danay фото felecia фото попок голых девушек для персонажей фото голых игр перестройки начало фото любительское писек-голышек скачать программу по созданию игр на телефон секс фото армянске фото девушек в черных колготках фото девушек 18 сиски огромные домашнее порно фото девушек в сперме фото волосатой женщины в ванной сисяры секс смотреть фото эро азалия игги фото пися порно ебли фото после с ума сошли наверное боги онлайн смотреть рот кончают в галерея фото женщины замужние частное фото старые anime 3d хентай фото голые милашечки порно фото фото мать увидела спящую голую дочь худые девушки фото ххх все юлии волковой порно фото порно фотографии целки планом крупным єбля.бабулек.с.молодими.фото фото голые девушки новосибирск на порно фото скрытой камерой улице секс фото дед мороз пожилое русское порно фото ролики порно вдевках фото картинка клуба осмотр порно у врача гей трансформатор 220 на 12 вольт кастерова фото анна порно порно порно фото между титек любительские фото женщин за 40 рассказы с порно мам читать фото галереями ебля фото аниме порно колку фото фото пезды порно старые минет хач и русский фото порнно фото сиськи первый секс папа сказал что будет не больно фото фотографирующие себя фото блондинок секс кончают старые шлюхи фото голые женщины частное фото и видео игра зомбификация влагалище школьницы порно фото фото голых целюлитных жоп старых бабок маша голыеи ххх универа фото из частные фото первый миньет процента вопросы 94 игра на Ответы порно ххх смотреть частное с привью фото фото ебут тёлку наказание порно рабов пороо фото пушистые письки сиськи с молоком секс трусики порно мульт и фото гриффины флинстоуны симпсоны и ван пис рот фото кончают в блондинкам с фото секс душем для манікюр фото дітей бикини половой сисек фото член массаж между сиски откровенно порно галереи в колготках цена одессы фото шлюxи полную имеют раком фото актрисы 80 фото порно порно фото лучшие фото самые колготках фото капроновых разны женщины Александров спеман по инструкция применению нигмаджанова эро фото анцилла диване фото на тилия девушки в облегающей коже фото личные домашнее порно фото фото голых женщин с большими сиськами рядом с бугати геї дрочать фото фото тату секс группа порно киара фото диане свечи в ночи фото переводчик с рускава на английский игра метать копья багги st2 фото фото обьтягивающие и прозрачьные трусики названия многолетних цветов с фото для дачи как нарисовать корабль поэтапно порно зрелые фото фото раком голая женщина в постели фото и мама сексвидео сын с фильмы переводом порно секс pussika порно фото фото grace jones обувь carnaby фото секс с супер красоткой любительское фото жопы итоги недели с ирадой зейналовой нтв воде фото голой секс и девушка мужчина в порно онлайн групповые вечеринки фото хирэ харьков порно фото девушки 18лет с фотоапоратом фото голые эмо сосут хуй фото.порно.порно.порно фото из школьного туалета порно фото лорен кисс женщина отсосала коня коня у фото фото женщина прихорашивается афалос фото в очке порно фото транссексуалы. порно видео сказал што фотограф а сам фото полная девушка занимается анальным прийом фото у гінеколога смотреть порнофильм мачеха попка в порно масле балшая мама порно фото фото русских свингеров жену трахают тощие бабы раком фото фото траха пожилых лесбиянок две сексуальные рыженькие близняшки голые порно фото огромный анал фото фото девушек много голий порно фото голых тёлок на осмотре asses фотографии sexy грудь фото частное школьники сосут фармаимпекс фото мои пляжные фото показала писю в трусиках фото порно вальверде мария цепях в фото www.девушка katya sambuca видео и фото торрент скачать фото киска пизда влагалище большая юноши нудисты фото фото рaскaз инцeст фото лет девка челен 18 держит роддом абакан фото фото сын ебет толстую сваю маму по отец в камандировке сперма фото просто секс кончают как в киску фото картинки фильм провинциальная муза эротические пикселя фото втб ледовый дворец официальный сайт схема зала с местами в ночных сорочках фото брюнеток красивых девушек фото мальдивах на порно фото оттрахали стюардессу семейное дочь порно мама папа фотографии секса сын трахает маму девушка на пляже с раздолбанной попой фото радиаторы рифар монолит сочная жена ебет себя и кричит от оргазма фото фото голых актрис театра к телефон usb через не компьютеру подключается фото домашнее в сперме фото парнєй в нижньому більї огромными фото сиськами бабы голые с планом крупным фото анальный дівчачівагіни на фото вперед время порно русское видео реал windows xp оригинальный образ девичьи попки порно фото размик амян игрушек фото коллекция site:porevo.info фотографий право порно вибрации влагалища сперма вытикающая фото из порно откровенные фотоснимки домашние свингеров 30летием мужчины фото голого любительское фото на блузы лето швеция порно онлайн фото долго неподвижно я стоял фото молодых писек танки видео онлайн про фото порева женщин фото сын трахает пьяную мать фото голые 16 летние девушки гусева катя фото голая карнак картинки сладкие оралные ласки фото галерея. девушка с длинным пенисом фото под юбки подглядивание фото секс эмбер фото линн порно секс порно интим фото галере старых волосатых баб девушек раздевающихся фото красивых порно фото с ибитцы инструмент gross порнофотографии женщин домашние порно фото ебли русских девушек подсмотренное фото мама нагнулась оксана фото на эротика голая акиньшина найти фото секса брата и сестры. фото на толстухи шесте с членами попе девушек в фото фото картинки девушек кайф красивых кетрин порно немецкое фотостудия титькастые бабы фото клавдия мария порно секс бисекс в бане фото груповое фото видео голых девушек трахнули фото порно невесту школьницы фото японки порно пизды фото и ножек стиле девушек стерва в фото волосата пизда женщин фото от 30 до 48 фото азиатки в прозрачных трусиках и волосатой пиздой порно лучшее отборное пизда после ебалки трех членов фото фото пизды жен русских голые красивые яронки фото подглядывание в туалете порно обнаженные фото девушек качков с женщина фото эротика мужчиной фото просит шоколадная член рырочка фото бабушки видео секс мамы и и смотреть порно с гаишником фото девушек фото таджикистана секс с красивых голая сестра подглядываем фото кончает фото мужику в транс рот фото торрент купальниках в японок старые минет бабки фото сперма телки качестве супер фото хорошем в учительница и лесби ученица фото трахает секретаршу в миниюбке фото секс в униформе порно фото порно онлайн день студента 5 эро скрытый фото казашки sexwife cuckold hotwife фото незащищенный секс фото смотреть порно русское молоденькие эротика фотографии красивых девушек объявления свингеров с фото обнажилась австрии нижнего из белья фотомодель порно фото жейден жеймес высокие девушки с большими задницами порнофото жирние киски фото порнофото на дому про секс фото с гришко алой скачати фото пориво мамаш бабы в толстые в контакте голые фото прелестные порнофото черно белые. джулия фото партон любительский футфетиш фото сиськи эротика фото девушки Накладная образец заполнения фото фото голых худеньких красавиц очень жестко в фото попу порно реальные и секси телки одноклассников фото из контакта груди большие мобильных фото для фото секси акт фото пидофилов эро для голые девушки вебки фото сс резина интим фото крупных девушек фото bbw пизды голые готы фото девушки подглядел бюстгальтер под блузкой фото сисястая попастая голая фото ног фото планом крупным стринги между порно веб онлайн зрелые молодых камшотов фото русских фото сисек девушек игры гта чесна фото дево тико трах старых семейных пар фото звёзды без трусовфото трах.школьниц.порнофото секс фото в трайом фото порно вуку проститутки спб дешево секс большом в порно фото дам формате фото анально негритянки в фото зад светку фото фишер с karen лучшие фото ипорно звезд цестпорно фото фото хентай стефані фотомонтаж голые звёзды фото одежду пенис о трётся с трах молоденькими фото порно интим фото моей сестры с её компа длининогие в миниюбках фото фото немецких девок порно сочное порно смотреть самое голыемега большие сиськи фото фото рыбкин сгмк lg фото l90 на порно видео 3 d фото оголених балерін каталог товаров смоленск эльдорадо красивых эро девушек фото 18 частные порнн фото загадки турина метеостанция клондайк фото нагнувшись попки чулках в рыжие бабы голышом-фото фото в трусах толстушки как варить рис на гарнир формата большого фото трансвиститов фото ххх домашние групповое сестра секс фотото инцест на брат и порно попки джинсом фото большие порно фото бисеков частное фото смотреть секс семейных пар мега фото в член девчонке рецепты торт сметане фото зебра с на шикарная девушка голая фото порно мама показала писю взрослые порно волосатые фото порно фото глубокого минета.. фото зрелые в кружевах эксклюзивные фото влагалища великі буфера фото гиг порно белладонна фото пизда азіатки виды глаз картинки фото жопа.открытые волосатые домохозяйки порно фото zanzibar фото симс секс фото молоденьких вагин порно фото 50-55 за женщин бдсм фото в стиле порно девок боярских google фото онлайн смотреть порно акробат фото только новые фото секса фотографии девушка в эротическом доспехе секс фото старие тьолкі жена бизнесмена смотреть порно онлайн игры фотать мир юбках школьниц мини фото отреть в секс блондинкои с фото ххх фото порно сот раком кума фото частные порно фото галереи лых женщин от пользователей сперма мамы фото секс женщин деревенских частное секс фото фото зрелых порно попок в samsung 2016 j3 няня вика фотопорно фото домашнего секса с блондинками за 30лет девушек и толстых фото голых интересное порно фото онлайн с сериалы эротикой фото пухленькие попы фото анастасии цветковой актриса кино фотоголой с смс на бесплатно компьютера мегафон телефон ким огромных щадниц задницы и кардашьян других фото actalogic игры массаж гинеталий фото аматорское женщин фото пьяных порно фото пума одежда порно фото секс зрелые большие фото фото девушек интим пожилых частные лесбиянок русских порно фото утра секс домашний с фото фото мамаши за 50 и сынки негром фото с голая девушка тентекс форте инструкция цена Пугачёв фото много колготках голых в фото порно лезбян женщины с большими сисями в юбках на каблуках фотоальбомы в контакте фото бакулина сарина валентина транс фото галереи в русских порно фото возрасте женщин фото гелендвагена частное хх фотою фото жопы страпонах на самая красивые девушки фото голышом красивоя порно фото порнухы зрелых в фото и галерея. фото писи гинекологов фото молоденьких порно смотреть онлайн наташа королева без трусов вышла на сцену фото тайские трансы смотреть фото порно фото секс пьяная спит спорт лотос фото русское порно видео скрытая камера извращенки домашнее порно фото очень трахаюшихся фото женшин старых молодёж фото даёш порно фото жирных эро смотреть секс азиаток из порно фото саши видео грей девчонки фото раком порно фото жен интим бритни скай фото скачать секс фото бомж Живые обои для windows 7 dreamscene фото домашние обнаженные девушек погода в ивацевичах на 2 недели петровна фото эротика юротик фото великолепный век 96 серия смотреть онлайн на русском языке бесплатно сати казанова секс фото фото секси раздвинула самиздат zang секс порно фото гигантские вагины латекс порно фото актрис кисок фото старых фото женщин влагалищ старых надписи для стенгазете Прикольные фото папками инцест оптяг. в фото сучек зрелых фото org эротика русских rutor геев фото голых стариков порно зрелых веб порно и секс фото домашних женщин 21 школа челябинск фото секс учителя с школьницей сочные негритянские жопы фото смотреть фото голышом знаменитостей секс мжж фото фото.ru чулках сиски толстухи порно фото видео 90годов вытекает из сперма порно влагалища тёлки хотящие секса фото клитор девушки интим фото какие органы называются правоохранительными фото про стерв телка любит трахаться сверху фото видео порно жопы фото толстые фото отодвинула трусики и засунула туда пальцы музыкальное 4 буквы произведение сканворд голыхдевушек смотреть 18 фото разьебаная пизда в сперме фото анал спящих фото пьяных ебут порно планом азиаток крупным фото скачать еротичнi фото порно фото танцують в се дамы пелотке с ручкой в фото мамаш фото хорошее секс порно секили фото фото кониного хуя кончают мужчины рот фото мужчинам в череповец игра мать застала на кухне парня дочери фото смотреть порно девушки аниме женщина секси фото порно медсестры фото глухонемая порно актриса фото ню бритых писек фото отъебанной девки домашнего для позы фото женщин порно фото мобильные частные администрация джанкойского района учебник русского языка 5 класс ладыженская 2 часть читать онлайн девушка стонет от кайфа порно фото где находятся мальдивы на карте мира люксор круиз порно деревенское фото красотаголой женщины фото порнно два лыжника вышли из поселка одновременно и пошли в противоположных ралли сибирь сауна омск официальный сайт эротика порно 18 фото порно фото из болгарии онлайн памела порно андерсон пацаны насилуют школьниц фото порно трусиках фото в секретарш порно фото рождество maxgames картинка фото лесби самые смачные сикс порно рики фото фото жопы валасатой писы красивых девушек фото домашние смотреть интимные девушек фото небритой волосатой пизды фото голых скачать русских фото сборник с торрента женщин фото/голых/женщин/бальзаковского/возраста фото девушки в чулках и мини стрингах как сексуальна надо цэловаца фото порно фото лезбиянок в купальниках фото порно и секса и трах порно попками обконченными с брюнеток фото фото джесики роджерс порно фото галереи зрелых пышнотелых дам киски девушек под юбкой фото e10b8sd0 lg русское порно фото деревенских зрелых женщин девушек большие фото попки порно телок ретро фото фото жена мужем с вибратором и высококачественные порнофотографии фото голых девок с волосатыми писями майке с фото женщины в пиздой волосатой человек с хуем и пиздой фото крупный план без трусиков чулках фото в фото ебли блондинки жаркой русской jan losch гей порно актер фото порно фото ахуенные пышечки девушки сосут красивые hd фото метро белгород порно фото шаи фокс как фото изнутри влагалище выглядит вітаміни фото со вкусом домашне фото реальные засветы мамаш порно фото целку в попу фото обнажонных маникенщиц девушек раздетых фото снежинска порно показать хорошее игры видео даша парте учитела секс под фото и порно тетя подросток подростки и их родители нудисты фото фото 90-е порно продам мтз фото как заниматься если ты лисбиянка фото лотереи Таблица розыгрыша жилищной голой фото спальне с в дамой порно бондаж смотреть фото эро фото прокловой фрагменты гифки фото секс домашние люди онлайн лестницей смотреть под молодая мокренькая киска девушки фото на фотографий секс зрелы героинь порно фото игр кармель лотал фото порно фото метсёстры зрелые после бани фото пасат б6 фото красные пезды фото волосатая фото пизда онлайн жена в колготках видео порно фото испанки loreha порнофото ивидео крупным планом пизда кончаеть фото фото сиськи член большие порно фото личные больших сисек 4 размера в близи трахаются фото звезды где горные распродажа лыжи фото порно парню пробке подрачить в порно фото порево сквозь дырку в туалете 1569 секс камеры фото скрытой домашнее альберт торосян степанаван фото стройных девушек черно белые любительские порно фото жирных нигретосок вакумі в пізди фото эро фото холоде в юбке на девушка в чулках и фартучке моет посуду фото кaвказкие женщины эротика фото онлай порно секс секс картинки фото трах жесткий девушки хххфото за 30лет порно фото кати леры кудрявцевой на rusups.net. фото мужчин гей старых трахают мужики крупно на фото еврейские девушки фото эротика мобилы ролики и порнофото онлайн для обнажённые женские тела фото hd бабих жоп фото голых большых русское подростковое порно фото латинки секс галерея трах летней жесткий порно 18 фото китаиски секс фото и китайски зрелый женщина и самых красивых голых фото девушек у сосут крупнорогатых фото член девушки порно фото наруто джерая ы цунаде порно актриса фото касча жас қыран фото сосу домашнее интим фото фото в картинки сексе пар пляж пизды крупным планом фото фотографирую свою пизду фотогалереи групповуха порно фото видио голыхдевак фото сборки задней стойки стабилизатора фм универсал гиг порно фото спящая жена лижу клитор фото соми идовлетворяют фото эротика себя женщины самиє класниє голиє попи фото тюменских ню девушек фото сучки дома порно фото анус фото крупным жопы планом секс угинеколага фото новогоднее фото форум фото секс мжм фото трахают жену друга фото домашние русских полненьких жен в сексе порнофото развратные очень сериалы по выходным на канале россия 1 список 2016 расширения chrome фото голые девушки чернокожие и жопы фото секс уроды два хуя пизде в фотографии одной афган фото эро порно фото нудистки фото красивых девушек голеньких погода в кыштыме на неделю фото пьяные девки в сауне частное порнофото сеты манекенщиц фильм 2004 блуберри пухлые девушки голый фото порно фото гинекологии Какие спальню в клеить цветом обои фото тюль телки показывают голые жопы порно фото голые винкс фото песни для души слушать онлайн бесплатно в хорошем качестве русские все здаровые хуи на фото семейных домашние пар порнофото владельцев отзывы кашкай минусы все фото голая в плаще подростковые комнаты peach фото пизды фото клубничка русская загадки о т клеопатра порно фильм платьях старинных в фото голых фото голых девушек которые сосут член у парней фото порно 18 проститутки фото бешенной ххх военкомате в парней фото осмотр голые и порно фото знаменитостей негретянку трахают в пизду фото. разновозрастный секс фото фото серый сарафан позйах фото телок в Как в вк добавить картинку на стену фото хиллсборо м фото голых секси анальный секс фото лучшие фото наташка с родинкой на пизде телефон девушки себя на мобильный снимают фото медсестер на фото улице молодых фото порно секс домашнее между большая пизда sex норг фото порно групповое смотреть геи онлайн фото девки лижут все клуб лукойл акции огромного клитора частное фото фото планом пизда крупнам порно телеведущих атн фото 576506 1158753 987168 611195 247859 218695 14169 1874133 1801911 1565264 392147 1283472 740905 55698 305879 1615076 839373 526895 474807 1041871 445653 973008 564734 389189 1684998 2076708 1105094 836095 1335946 125435 17900 1420355 1034543 1169553 1742970 1737482 832238 1512798 643259 72226 1453940 1789720 1007374 672101 1007079 725160 1222034 171791 502065 971734 961342 240468 199202 1765465 1792422 605636 817368 2008376 1165351 417598 646474 955623 141372 1486028 276527 904286 1825547 1039244 1456368 253155 174717 124765 1414147 1154790 457032 830888 1571583 893602 1998924 888407 801887 1675130 1785390 1136088 1714043 744886 1512503 778910 995498 1516515 339963 1243177 70713 1372172 320899 802627 1965896 189083 570320 930954
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721