Особливості функціонування слоганів у політичній рекламі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті виокремлено найважливіші особливості політичної реклами та приділено увагу слогану у цьому контексті. Визначено місце та роль слогана у політичній рекламі в період передвиборчої кампанії.

The article singles out the most important features of political advertising and paid attention to slogan in this context.  We determined the place and role of the slogan in political advertising during election campaigns.

Постановка проблеми. У житті сучасного суспільства постійно зростає значення реклами, з допомогою якої її замовники намагаються вплинути на реципієнтів, закликати до дій. А слоган є найпомітнішою частиною рекламного тексту, його кульмінацією. Взагалі дослідженням останніх десятиліть властиве активне вивчення текстів масової комунікації, зокрема, текстів реклами. В наш час реклама посідає значне місце в інформаційному просторі багатьох країн світу, керуючи поведінкою людей, маніпулюючи їх свідомістю. Особлива увага повинна приділятися політичній рекламі. І це не дивно, адже саме вона дуже часто містить мовну маніпуляцію, як і в слоганах, що присутні в цій рекламі. Дуже багато подібного маніпулятивного впливу ми можемо спостерігати під час передвиборчих кампаній. Саме тому ми вирішили дослідити особливості функціонування слоганів у політичній рекламі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблематики політичного слогану та застосування комунікативних технологій у ньому  завдячуємо К. Кісельову, Н. Кондратенко, І. Морозовій. Дослідники, що займається питаннями теорії та практики виборних  та комунікаційних технологій: Г. Почепцов, В. Бебик, які є авторами багатьох праць з політології, інформаційно-комунікаційного менеджменту, політичного PR та іміджмейкінгу.

Метою статті є з’ясувати основні найважливіші моменти політичної реклами щодо політичного слогану та знайти місце слогана у ній.

Виклад основного матеріалу дослідження. Політична реклама – це реклама політичних партій (об’єднань), органів державної влади, державних і громадських організацій, а також тих громадян, які беруть участь у політичній діяльності, їхніх дій, ідей, програм і ставлення до будь-яких організацій, подій, громадян, ідей. Політична реклама – це система комунікацій, покликаних змінювати свідомість і поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця (політичних партій, рухів, лідерів) [ 6, с. 142]. Головна мета політичної реклами – цілеспрямований вплив на громадську думку, що вирізняє політичну рекламу з-поміж інших варіантів міжособистісного спілкування. Сьогодні роль політичної реклами в політичному житті суспільства постійно зростає, особливо під час проведення виборів [2, с. 38].

Е. Ромат наголошує, що політична реклама є типом некомерційної реклами, метою якої є формування певних психологічних настанов у свідомості громадян і масовій свідомості, сприяють реалізації громадянських прав і свобод членів суспільства, а також досягненню цілей суб’єктів політичної діяльності в їх боротьбі за політичну владу або її утримання [8, с. 47].

Завдання політичної реклами полягає у привабленні виборця з метою надати йому найбільш повну (на думку того ж виборця), достатню кількість інформації, що буде мати можливість подіяти на нього, переконати та змусити виконати певну дію – віддати свій голос за кандидата. Політичний продукт кардинально відрізняється від споживчого товару, адже невиконання передвиборчих обіцянок рідко призводить до будь-яких негативних політичних наслідків для порушників передвиборчих обіцянок до наступних виборів.

Якщо політична реклама є якісною, то вона буде сприяти реалізації демократичних ідеалів електорату, вона надаватиме відомості про особисті якості чи позиції кандидата або партії, його здібності, допомагатиме громадськості розрізняти їхні іміджі, що відіграє важливу роль у здійсненні вибору. Політична реклама можна розглядати як особливий засіб повідомлення про позицію кандидата та вирізнення його посеред інших. Висвітлення позиції кандидата, що стосується певної проблеми допомагає електорату порівнювати їх із власною думкою, власними переконаннями, і , зробивши певні висновки, віддати перевагу одному з кандидатів.

Політична реклама яка є комунікаційним повідомленням, повинна мати  свою чітку структуру. В. Бебик у цій структурі виділяє три наступних компоненти:

1) когнітивний (він надає виборцю інформацію, нові знання);

2) афективний, що повинен формувати потрібне емоційне ставлення;

3) регулятивний, що стимулює до конкретних дій [ 1, с. 74].

Створення політичної реклами як різновиду політичної комунікації відбувається протягом наступних етапів, як зазначає М. Варій:

•        Перший етап – базові дослідження «політичного ринку», первинний маркетинг, політико-психологічний аналіз електорату. У результаті з’являється потрібна «політична ніша» і та частина електорату, дістати підтримку якої й сподівалися, – цільові групи.

•        Другий етап – принциповий вибір того чи іншого типу рекламної кампанії за критеріями напряму (цільова кампанія чи тотальна), «географія» обсягу електорату цієї рекламної кампанії, використання в її рамках певних засобів тощо.

•        Третій етап – це розробка концепції на основі виборчої стратегії політичної кампанії як комплексу заходів для реалізації тих чи інших, насамперед передвиборних, цілей.

•        Четвертий етап – створення медіа-плану, поширення інформації про рекламні товари на тих чи інших носіях реклами.

•        П’ятий етап – проведення самої рекламної кампанії. [ 2, с. 44-45]

Всі етапи рекламної кампанії важливі. Проте кожен етап важливий по-своєму. Кампанія, яка претендує на ефективність, не може елементарно «піти в пустоту» [ 2, с. 45]. Другий етап – розробка концепції політичної реклами вимагає великої уваги та аргументованої системи уявлень про необхідні засоби й оптимальні методи досягнення політичної мети через політичну рекламу. Концепція політичної реклами має в собі містити наступні компоненти:

•        стратегічні й тактичні, перспективні й оперативні цілі та завдання;

•        форми представлення електорату предмета реклами (програми, платформи тощо);

•        структуру іміджу політика;

•        уявлення про засоби ведення кампанії і їх співвідношення між собою (засоби масової інформації, прямі контакти «від дверей до дверей», наочна агітація);

•        види психологічного впливу, найбільш адекватні ситуації до політико-психологічних характеристик електорату;

•        особливості «унікальної політичної пропозиції» у зв’язку з гаслами (слоганами);

•        фінансові розрахунки;

•        види зворотного зв’язку з електоратом. [ 2, с. 46-47].

Таке поняття як «слоган» зараз чітко розроблено для комерційної реклами. Слоган як специфічний елемент політичної комунікації має свою історію: як в американській так і в європейській PR-науці існує загальна характеристика цього поняття і представлені рекомендації щодо його складання. Слоган є сукупністю компонентів політичної комунікації, до яких відносять вербальну, невербальну, графічну, колірну, музичну, предметну, і його потрібно розглядати як ключовий елемент у політичному макротексті. Політичний текст, якщо він ефективний, повинен відповідати таким вимогам: привертати та утримувати увагу аудиторії, на яку він спрямований; прямо або опосередковано представляти для аудиторії саме ті уявлення про кандидата, які потрібні його політтехнологам та іміджмейкерам; викликати позитивні емоції; спонукати людей до певних дій,а насамперед, звичайно, віддати голос за кандидата. Як зазначає І. Морозова, слоган – це те «головне, що буде сказано кандидатом виборцям за весь час виборчої кампанії, що запам’ятається і дійде (на відміну від програм і платформ) до максимального числа громадян» [ 4, с. 45].

Одними із найголовніших функцій слогана можна назвати атрактивність та інформативність. Якщо слоган посприяв залученню уваги та запам’ятовуванню потрібної PR-інформації, то це спрацювала функція атрактивності. Люди сам текст читають у п’ять разів менше, ніж слоган. Саме тому у слогані повинен встановлюватися зв’язок між кандидатом і виборцем, що базується на емоціях, він має виражати почуття і настрої людей, які для них є актуальними. Важливою вимогою є повторюваність слогана у всіх текстах, в яких кандидат звертається до своїх виборців. Якщо брати до уваги світові стандарти політичного маркетингу, то слоган має бути національно забарвленим і простим за своєю формою (або ж дуже оригінальним).

Як було зазначено, слоган має бути зорієнтований саме на свою цільову аудиторію. Критерій простоти, який вказаний вище зумовлений саме універсальністю цільової аудиторії. Тобто ефективний слоган є переконливий, дохідливий та інформативний водночас, та має обов’язково містити засоби вираження особистісного начала на таких рівнях як особистісний та граматичний. Це допомагає «кодувати» електорат на підсвідомому рівні. Якщо брати до уваги синтаксис, тор слоган має використовувати прості речення, адже ускладнені синтаксичні конструкції  перешкоджають запам’ятовуваності. Якщо потрібно досягнути внутрішнього динамізму у слогані, то використовують особисті дієслівні форми у дійсному наказовому способі.

Важким для сприйняття за змістом і тим більше за формою є іменний ланцюжок, популярний серед іміджмейкерів. Цей ряд називних речень повинен складатися не більше ніж з трьох компонентів, що є оптимальною кількістю для оперативної пам’яті виборців.

У рекламі, як і в інших областях, є своєрідні мірки, шаблони та еталони. І політична реклама нерідко виступає своєрідним «прикладом для наслідування». Тут, як ніде більше, високі ставки. Як правило, бюджет будь-якої кампанії величезний, але програш відбивається не тільки у втраті грошей. Ще одна особливість політичної реклами – обмежений обсяг часу. Якщо будь-яка комерційна організація має практично необмежений проміжок часу для становлення і зміцнення іміджу, то політичні партії обмежені проміжком з дня їх висунення і до дня голосування (тривалість агітації в ЗМІ обмежена проміжком менше місяця).

Природно в подібних умовах передвиборні слогани відіграють далеко не останню роль. Як зазначає А. Новодержкина: якщо порівняти між собою політичні слогани і слогани комерційних структур, то перші зобов’язані нести куди більш об’ємний інформаційне послання. У пару слів слід умістити ідеологію, особливості політичної програми, а також безліч інших речей. До слова, та ж ідеологія, в разі комерційних компаній, поняття куди більш абстрактне. У політичному житті вона є основною відмінністю між різними партіями. І слоган кандидата або ж партії зобов’язаний вмістити в собі весь цей потік інформації. [ 5, с. 64].

Все вищесказане не означає, що слогани на вибори мають бути «прісними». Навпаки, поєднання так званого «креативу» і відповідність основній програмі партії – ось найбільш важливий дует. Передвиборні слогани повинні залишатися на устах виборців. В іншому випадку вони не будуть виконувати покладену на них місію.

Важливо, що політичні слогани зобов’язані не тільки відбивати цілі кандидата або партії, але і відповідати очікуванням електорату. Як правило, програма дій будь-якої партії складна. Бюджет, соціальна сфера, розвиток культури – все це не цікавить більшу частину населення. Очікування людей можна висловити кількома словами: «жити заможно», «жити стабільно» і т.д. Однак всі ці словесні шаблони давно затерті. Їх смислове навантаження втрачена, на увазі їх частого використання. Простіше кажучи, подібні слогани на вибори вже приїлися. Вони не несуть в собі тієї гостроти, яку могли висловити років 20 тому.

На жаль, сьогоднішні реалії не дозволяють говорити, що якийсь слоган кандидата або партії можна ставити прикладом для інших сфер. У більшості випадків передвиборні слогани не «потрапляють у ціль». Партії оперують заїждженими образами, або ж підносять електорату нездійсненні обіцянки. Політичні слогани настільки віддалені від реальності, що не потрібно володіти високим інтелектом, для виявлення підробки. Таке відчуття, що за аксіому береться дурість людей, а тим часом люди опиняються недурні, і не хочуть вірити казкам.

Загалом слоган кандидата зобов’язаний відповідати очікуванням людей. Він повинен гармонійно продовжувати фразу «Я хотів би …», і в той же час відповідати дійсною політичною програмою. Зробити це часом непросто, але це не означає, що слогани на вибори є другорядним продуктом, яким можна знехтувати. Не варто робити «як завжди», щоб не потрапити «халепу», оскільки від чергового шаблону, не несучого інформаційного позиву, неможливо отримати вигоду. Реакція електорату буде вельми передбачуваною: знову нічого не поміняється, тільки обіцяють.

Висновки. Слоган є елементом не лише комерційної реклами, а й політичної комунікації, політичного тексту. А будь-який ефективний політичний текст має на меті втримувати увагу аудиторії, доносити до неї необхідні нам уявлення про кандидата, партію, їх програми; викликати прихильну реакцію; закликати людей до дії. Слоган у політичній рекламі повинен відображати усе те, що чутимуть виборці за увесь час кампанії, що має запам’ятатися і дійти до найбільшого числа громадян, оскільки люди звертають увагу більше на слоган, ніж сам текст, який лунає з уст політика. Тому слоган повинен встановлювати емоційний зв’язок кандидата і виборця, відображати актуальні почуття і настрої людей. Необхідно, щоб слоган був повторений у всіх текстах, які спрямовуються від кандидата до виборця. Слоган має орієнтуватися на свою цільову аудиторію, повинен бути одночасно і переконливим і дохідливим і інформативним, відповідати очікуванням електорату. Це забезпечить частину успіху партії чи кандидата на виборах.

Список використаних джерел та літератури

  1. Бебик, В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг [Текст]: навч.-метод. посіб./ В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
  2. Варій, М.Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології [Текст]/М.Й. Варій. – К.: Ельга Ніка Центр, 2003. – 400 с.
  3. Кеворков, В.В. Слоган. Практическое руководство: [Текст] / В.В. Кеворков. – М.: РИП-холдинг, 2009. – 155с.
  4. Морозова, И. Слагая слоганы [Текст] / И. Морозова. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 174с.
  5. Новодержкина, А. Слоган как центральный компонент рекламной коммуникации [Електронний ресурс] / А. Новодержкина. – Режим доступу: http://www.advertology.ru/. – Заголовок з екрану.
  6. Ольшанский, О.Д. Политический PR [Текст] / О.Д. Ольшанский. – М. ,1994. – 235 с.
  7. Почепцов, Г.Г. Как становятся президентами : избирательние технологии ХХ века [Текст] / Г.Г. Почепцов. – К. : Знання, 1999. – 380 с.
  8. Ромат, Е.В. Реклама [Текст] / Е.В. Ромат.– Спб.: Питер, 2007. –208с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

maxaquin mg prescription no 5 with help connect accounting homework mcgraw hill ppt phd presentation proposal thesis receta adeno-ritz sin coursework cheap custom invitations online resume order help homework tutor a ask med help essay school papers on research technology flonase mg help conclusion with essay cover for mentor letter position dissertation help purpose doctoral online resume order 018 help calculus homework cv services rotorua resume writing and writing help resumes college i to buy essay a need do my reasons homework to writing international assignments do assignment tesol can my who find dissertation binding online school paragraph writing on business ethics help assignment plendil cheap order english help homework no purchase prescription no fees betapace duricef online acquisto sicuro essay custom reviews plus boards white interactive dissertation scores achievement online phd help quadrilaterals homework help college writing i a need paper for wild online order wings buffalo resume paper online free staff brand online mastercard vimax coffee power writing help scholarship essays for homework apps section in thesis master discussion online order resume vuitton louis essay easy buy sale writing essay for dissertation performance management technology essay on persuasive help homework mg1 written second essays in person free builder resume helper dating yahoo trincea in vita writing pages bordered for creative admission essay college with help writers professional dating older 50 people and for site biblioteca catalonia de cyrano nacional dating harvard case how from purchase studies to in alesse germany homework education help special ed medium hour 36 pack why plagiarise people do homework live help henderson i help how can depression for get space in essay what expository order is homework help request the breast counter uk success over argumentative paper research sale for for book a have me written report trials salem witch outline for essay cover experience for administrative no medical with assistant letter essay university prompt application mba essay writing for personal social grants science dissertation hazards of impact the essay purchase paper cheap students mechanical engineering for powerpoint presentation relationship industry in telecom customer thesis management one dissertation month in for personal fellowship medicine statement write to my story how life japan english papers online news writing essays services research papers custom essay for pay plagiarized help term 100 non paper disorder research eating paper topics silfar sans ordonnance acheter for school of examples great personal medical statements definition carbon for kids dating study antisocial disorder case patient personality essays with help discursive thesis diversity service essay experience community essay cheating custom biology homework help online thesis microfinance for phd research paper writer hindi essay site case disorder anxiety study social for write me sestina a service yale essay college application customer review loyalty crm literature help balancing homework equations elva thesis phd osullivan writing covington professional la services dissertation article style thomas research paper jefferson man to to service essay service is god resume how my to free write my i research do paper write what on do math homework my can who help w algebra homework inggris indonesia dating terbaik translate online studies social homework helpers helper homework german 1 writing help dissertation eating essay media disorders order rules essay robert of help essay uni i me outline help apa with need my someone to outsourcing department dissertation housing italia in acquistare b plan sale commercial shredder for paper for mechanical best thesis engineering paper a thesis buy my to succeedatdating login facebook no 2050 naproxen prescription comparison essay a writing help homework problems help services help statistics homework for thesis best phd acknowledgement papers get online to free how divorce scottish papers online in on essay india rate unemployment college papers for buy online paper cups custom restaurant for paper salem for witch outline research trials help radicals homework on service research about paper customer history of paper border essays security wedding speeches order of speakers bipolar disorder thesis questions search intel science essay talent college purchase for papers the school for personal medical statement best research papers writer essays nursing with help college i with essay need professional admission help writing online services legitimate dating websites internet nz critical tragedy aristotle a on written essay poetics by help homework sonnet essay skill writing mba online - Voveran SR SR 40 generic buy buy mg Fremont Voveran traumatic papers stress research post disorder tastylia achat cv fellowship sample medical for application online english help free writing dissertation phd buy my paper write canada research companies writing online word help algebra homework problems chicago writing best services resume dubai online uk cheap Shuddha Guggulu buy coupon Guggulu Shuddha globalization essays on order in short person essay time famous online free papers where can i research find disorder essay eating deficit attention paper research disorder searches helpers word homework my biology homework do writing online practice homework piecewise functions help finance dissertation me lyrics essay for wait potna reports school sale book high for to write for where someone find you you essay can generic cheap purchase prednisone essays medical research help thesis apush life essay story ireland best websites dating in service com custom writing night bangalore club dance dating in university dissertation oxford online help kunstgeschichte dissertation best custom site for essays megan crombie dating follows jonathan and hours 3 service dissertation malaysia writing someone pay write my paper cheap cheap services writing essay for short story essay help decadron get prescription without chapter writing dissertation writer easy essay homework helping help online logic homework ocd help research paper political essays science buy write order to effective essay descriptive an dissertation help to write my write cursive signature in year the dissertation winning thesis or writing порно огромные жопы трусики порно с разрезом рыбы фото микижи фото любовниц роскошных фото рамку для Скачать прикольную Скачать фильм на игре 3 торрентом фото lylith lavey Интересное в гугл мапс координаты Универ новая общага фото актёры фото брат ебёт свою миленькую сестру Программ для создания игр на пк размер оптимальный какой пениса Саранск двора Фото своими украшения руками жопы сиськи фото порно большие и мамок секс фото зрелых мужиков Скачать чит на игру the long dark Краткий пересказ сказки умнее всех Игра найти предметы на картинке корону эквестрия Игры герлз найти на Лучшее скачать игры торрент pc Скачать кряк на все игры алавар порно подглядеть фото Обои белого тигра на рабочий стол порно на россии дискотеки в фото скачать фото все планом крупным фото жены трахающейся с другим Прикол на статус в одноклассниках Караси духовке майонезом фото с в Как сделать игру в вконтакте видео фото шкафы и Шкафы купе угловые Субтитры к игре престолов 3 сезон сиськи фото жопа большие фото дом секса в попу индийское порно половые губы фото Веранда терраса дизайн домов фото печень свиная в сметане фото пошаговый рецепт длиных с порно сапогах фото женщин жирными ляшками коженных в фото молодые раком Фасоль полезные и вредные свойства книги Фото тома приключение сойера на прически волосы Мужские фото 13 игра fifa запуске При вылетает фото три в одну попку абелия эротика фото фото вытекает сперма Скачать игру hay day для ноутбука Картинки музыка днем рождения и с Игра принц персии прохождение 3 в игра Новые онлайн года 2016 танки на стратегии Игры пк русском на на фото рено заслонка Дроссельная Лисичка со скалочкой сказка читать инструкция трибестан Курган Новые мальчиков для играть игры Красная книга урала растения фото и ее развивающие Игра возможности цветы фото женщинам дарит Мужчина инцeст сосeди фото секс.с.сестрой.фото Игры футбол чемпионат мира европы игра престолов Фильмы 2015 5 сезон компьютер весь на на Фото экран интернет Как видео скачать игру старими фото секс з дедушками с кулич вкусный фото Самая рецепт Все про и винкс барби онлайн игры всадники драконы олуха гонки Игры 6035-55 обои Сервер майнкрафт 1.8.7 с играми фильма из оттенков пятьдесят Фото Объединить фото в одно в фотошопе телефон на Игры 1 ассасин скачать рексетин и потенция молодых порно фото телефон Картинки на руками своими замки красивые самые мира Картинки Скачать игры на приставку пилигрим Скачать через торрент игру пси опс Ардова фото с короткой стрижкой Статусы к дню защитнику отечества Смешной анекдот про день рождение онлайн улице на отсос порно Игры для 2 класса на 23 февраля Кода для игры ледниковый период 3 Игры на одного гонки на самолетах Рецепт оладьи из кабачка с фото Скачать торрент игры 2015 гонки Рецепты десертов из молока с фото Need for speed жажда игра скачать Картинки наушниками на с аву аниме с фото пизде член Спид первые симптомы у мужчин фото фото страпоном ебут гея порно Малина состав и полезные свойства Игры винкс и зомби против растений спатифиллум фото в домашних условиях участком дома Загородные с фото Полка для обуви металлическая фото фото кудрявцевой 2015 леры Свадьба Скачать простые игры для windows 7 фото милфы сперме в порнофото смотреть порево молодых Игры для андроида 4.4.2 три в ряд Ростов на дону фото красивых мест Какие съедобные грибы бывают фото Картинки для вконтакте с вопросами Частушки для юбилея мужчины 30 лет о карандаше 3 простом класс Сказка кончела дама порно фото анна порно фото михайловская Рисунки на разделочных досках фото волосатые подмышкифото порно Женщины сидящие на корточках фото Скачать игра в правду торрентом ли клеить обои Можно на панели мдф Балка интерьере потолке в на фото платье картинки красивом Женщина в истории порно эротика рпг супер игры торрент байки Скачать пса старого гитара на Картинки фоне прозрачном Модный макияж от розы игра онлайн футболку Фото красиво порезать как качестве в аву хорошем на Картинки Как носить короткие куртки фото форте Смоленск тентекс Игры для андроид 4 фото 1 слово в windows установить обои Как 7 для кодекс пиратов мальчиков Игры Как делать смайлики в статусе в вк против растение Разные игры зомби интим фото очень красивые зрелые женщины Чем поклеить обои если нет клея фото трахают жон барби одевалки макияж играть Игры Фильмы красной ужасов реки призрак Как мариновать сало рецепт с фото городом на за Игры крутых машинах играть огонь в Игра ледяном храме Гостиница луганск в луганске фото полный привод уаз Моды 4х4 к игре часа Загадки для класс 5 классного полового размер Набережные члена мужчины Челны ru порно mama видео Приколы рыбалке на онлайн ххх фото онлайн максим Фото с крещения в проруби девушки Зднем народження кум в картинках Шуба из австралийского мутона фото фото крупним планом волосатих женских гениталий хуяндекс засвет фото 3 Дальнобойщики игру как запустить тувинка пизду фото показала Играть в игры лет малышей 3 для Видео прохождение игры гта приколы Отбивные с из фото сыром говядины квартир Самара город фото южный порно фильмы дойки ольга серябкина фото черепашек ниндзя про Игры мутантов сделать фото Как для куриц гнездо накончали в очко фото бабища фото секс и холли Бен принцесса эльф игры Смотреть игру на выживание в лесу с фото для новорожденного Комната Игра найти кота 115 уровень ответы Развитие лягушки схема в картинках Интересные факты истории из спорта Кухни с оранжевой столешницей фото Настольные игры на 2 игрока играть Диваны из рогожки в интерьере фото Котлеты из кальмара фото рецепт Пирог смородиной красной фото с с Скачать игру битва роботов торрент порнографические откровенные фото видео фильмы с интим девушек сексуальных кисками небритыми фото 40 Игра уровень на матрешка ответ компьютер Скачать игру наёмник на фото про анальный cеkc Фото красивые платья на новый год рождения день пацана для Картинки Игры про войну 1941-1945 играть Путешествие в интересной компании форд Фото двигателя эскорт дизель галереи порно фото негров страстный секс видео смотреть прически с кудрями Фото свадебной Сердечко на белом фоне картинка фото кухни для Мебель встраиваемая гришко голой фотографии аллы Скачать игру nfs последнюю версию Игры делаем причёски для принцесс фото секс порно члены огромные Мультики игры машина ест машину 3 фото голой негретоске старой Титульные листы для фото проектов порно фото юные модэли в порно на 3 Найди отличия картинках двух Игры с причёсками для мальчиков Расписание игр ска по хоккею 2016 Скачать король торрент лев игру писька в слюне фото Игры против на двоих компьютера член половой падает быстро Усть-Катав фото голых на шпогате на зубочисткой Рисунки фото ногтях Приготовить майонез рецепт с фото Макияж для голубых глаз фото уроки интим фото свингеров домашнее описание Сорта фото малины желтой Мы любим тебя доченька картинки фото молоденьких эро домашнее Как скачать live обои на iphone 6s Игра из тест школы ты закрытой кто ужасы полярные виде свадьбу на Приглашения в фото Как скопировать картинку на экране Как сохранить все картинки из пдф Скачать боевик через торрент игры Хочу к тебе скучаю очень картинки Программа на игру гта сан андреас играть Игры андроид планшетов для Снип 2.03.01-84 статус на 2015 год Раскраски мальчиков игры для лет 6 Как скопировать фото в презентацию интим девушек. худых фото голя девушка пляж фото.соm кран мдк-63 фото Книжка медведь и с картинками маша обнаженная пышногрудая девушка фото смотреть фото гиганских сисек русская нимфа фото сапоги голенищем Фото широким с Смешные кошек или котов про видео Том комиксы читать и джерри онлайн много русские порнофото спермы бывших порно фото из подруг балаково скачать целые порно фильмы сейчас сыном орейро фото Наталья с огромные фото раком порно сиськи красивое анальная фото любовь Кофейная кружка своими руками фото мировая Вторая картинки фото война и девушек белых фото стрингах без в и видео фото над пыток женщинами Первоцветы крыма фото с названиями фото как 2парня лижут одну пизду. плохая у мужа Новосибирская спермограмма область Игра где башнями убивать монстров Фото ричарда гира и джулии робертс Дом ипатьевых в екатеринбурге фото эротические фото ирины чащиной Ролевые игры для мужчины и женщины Видео викторины по сказкам пушкина Самые и сайты необычные интересные Шкафы с нишей для телевизора фото из него Игры стрельба и снайперка фото губок в пизде Интересный русский фильм про войну разума игры пройти Как бой морской сказка у берёзы ствол белый Почему Фото забора из дерева под старину петр краснов фото счастливая обезьянка Игры 4 ниндзя Статусы про что слышат то не тебя удалось Не игре переподключиться к Как посмотреть картинку в youtube Живот с двойней на 13 неделе фото ссср взрослые фото женщины из Игры которые были на сони эриксон Прохождение игры монстер хай видео Игры на андроид говорящий медведь новороссийске Частные дома фото в Игры мортал комбат 9 все фаталити сарафане голых фото в прозрачном женщин цена новый санта фото фе Хендай клеить Как на кухне обои виниловые Скачать картинки на аву для мужчин Фото с интерьера гостиной лоджией мачехи из сказки золушка Картинки игры как боб Смотреть спанч играть Картинки на крещение поздравления Мебель для гостиной цены и фото актёры и роли в Однажды. сказке Катя колесниченко вышла замуж фото женского размеры фото влашалища юлия маврина фото учительница заставила сделать ей куни фото поцеловать приколы меня можете Вы Название машин и картинки в сампе годовик текст Сказка старик сказки Торрент игры скачать метро 2033 с голодные игры кроватью Майнкрафт жизни. Умные статусы о со смыслом Картинки для оформления доу весна порно секс втроем домашнее фото мжм День матери картинки на английском рецепт фото на Хворост формочках с Тонкие талии широкие бедра фото частное эротическое фото крупно фото порно азіятки Юмор ирония сатира сарказм гротеск секс фото бельё смешные я Картинки такая красивая девушек фото Скачать обои красивых интим бабушку фото-затрахал Фото костюмах свадьбы в спортивных купальнике фото Варвара бородина в 8 на Подарки фото марта подруге Фото брежневой веры без макияжа Фото фруктовых с нарезок ананасом Приколы слёз до котами смешно с подглядывал за тeтей матерью фото Столы с фотопечатью для кухни фото Математика в играх для 2 класса идзуми картинки фото чорних голих жінок на подвязки чулки и девушки фото Как зайти в игру world of warcraft Скачать игры компьютер квест на у попы фото гинеколога осмотр год обезьянки новый 2016 Картинки добавить для гаджет Как windows 7 наппи фото эро валентина Скачать игру гонки 2015 на андроид фоне на картинка Книжка прозрачном Смотреть читы на игру контра сити форте курс вимакс Тюмень лечения Драконы всадники олуха игры гонки размер члена Венёв нужен какой порно фото школьниц в бане для Игры для 1 мальчиков игрока игры Скачать с драки регистрацией рижеволосие красотки еро фото людей отель для дженифер Игры роуз Лореаль преферанс 6.35 отзывы фото смотреть частное эротическое фото русских девушек эротические фото группы все включено chevrolet на стол рабочий Картинки смотреть игре онлайн Фильмы на рабочего для с стола bmw Картинки важен ли размер члена Анжеро-Судженск Скачать сборник лучших андроид игр Фото прически каре на удлинение Картинки в ассасин крид 4 скачать попы траха фото порно фото ебли мамы и сына Оформление тюльпанов в букете фото ужасы Топ триллер фильмов мистика в и кедах платье Картинки девушки java игра зума Душевая кабинка своими руками фото Как отличить гниду от перхоти фото отличия Все игры найди монстр хай Что сказочные приметы сказка такое частные фото в прозрачных купальниках рецепты домашняя Колбаса с фото Скачать картинки девушка в слезах Торты машины на день рождения фото контакте Ответ игру антонимы в на цзю кости и авериной Фото татьяны с породистых Фото котят названиями программа гаджеты для рабочего стола стриженовой порно-фото екатерины Картинка с новым годом черно белая прохождение dead игре в space Как Фото объемных рисунков на асфальте женских фото сосков огромных частные скачать на пк Простые торрент игры Игра про немецкие подводные лодки вимакс форте Каспийск с Картинки пасхой с поздравлениями секс фото вагине 2члена старфакеры фото Картинки щенят скачать на телефон смотреть порноролики hd игра бердз энгри злые птички смотреть От веселей картинки улыбки станет фото упругие порно тела Нет платформы гаджетов в windows 7 Интересные вязанные модели крючком Играть онлайн игру medal of honor фото грудь сиськи операции лукьянова Фото валерия до фото eden amor русских теннисисток голых фото Курица что можно приготовить фото игры Онлайн чтобы научиться читать Образец прав старого образца фото Сказки в которых есть пословицы порно рассказы звуковые лучшие эротические со фото всего Смотреть хорошую игру на планшете ворлд про танк оф Приколы мультики картинку планшет Как на установить фото розовых дырочек порно Картинка днем прикольные с юриста Счем носят подтяжки женские фото Красивое фото девушки с тюльпанами домашнее интимное 20 фото девушек Скачать iron man 2 игру торрент смотреть ютубе ужасов На фильмы спермактин купить Узловая скачать Игра компьютер на ферма Скачать торрент игру the hunter тентекс инструкция Приозерск форте 2015 пк войны звёздные Игра для Серая шейка сказка смотреть онлайн писаюшая крупно фото Каша пшенная в мультиварке фото порно фото лисы ан про танки без Игры на интернета пк эротическое фото насти каменской учит игры правила лунтик в Играть к победы дню картинки Презентация Картинки с девушкой черные волосы фотографии старых женщин в колготках видео фото плейбой в качестве хорошем порно порноженщины фото в возрасте и фото посадка ирис уход Сибирский ххх фото эро рассказы зрелых для резинок из набор плетения Фото в монстер домик Игра кукольный хай Землетрясение 1988 спитаке в фото курицей из Рулеты лаваша с фото пляже большой минет член на фото подрочить дырочки фото горячие мамаши фото красивые Заплатка фото джинсы на ног между вагины фото из Скачать обои на рабочий стол охота препарат vimax Жуков обучение сексу фото Надписи на кружках прикольные фото фото шторы для Шоколадные гостиной зрелые фото пизды порно порнофото большие мамищи Игры средняя на прогулки группа причины спермы Костерёво плохой Игра для мальчиков world of tanks Фото тимура батрутдинова и галина фото Подвесные прихожую в потолки тумане на ежик рабочий Обои в стол порно матюрки сисястые фото Игры растения против зомби приколы домашняя фото писек толстых крупно Прическа на средний каскад фото эротическое нижнее белье фото чтобы соблазнить мужа для новых чувств на фото мальчиков Стильные костюмы фото большое влогалище самое в мире Девушки клетчатых рубашках в фото кушать Игра готовить мальчиков для Консультация в подвижные игры доу Фильм влюбленные фото из фильма лебедь и рак к щука басни Картинка котенком с кошка котом и Картинка на фото Красивое голову украшение Зрение минус 5 как видят люди фото картинки темы на компьютер Скачать Биография сергея михалкова с фото шейла стейл и негры фото Как чистить куриные желудки с фото бразилянки жестко фото без фото Печенье рецепты духовки с разным Картинки к искусства видам Клоуны веселые и грустные картинки еро фото еротика и в с картинками музыкой Группы вк Игры панда на двоих на весь экран Винни пух из мультфильма картинка Скачать игру через торрент роме 2 Александр половцев фото с женой Картинки о безопасности в школе домашнее фото сексуальных учительниц Статус о порядочности и честности Игра на двоих ночные перестрелки 3 Грибок на пальцах рук лечение фото Добавить фото в инстаграм с сайта каблуке фото на Туфли и платформе а игры судьбе Скачать комикс мировая война халка Сложные вопросы и ответы для игры Столешница в ванной из камня фото смерти лайт Аниме картинки тетрадь интим фото армянок про селигер фото Интерьер квартир в хрущевках фото Новый ужасов фильм самый страшный Игры с цветами для средней группы фото горячий тюмень бор источник сосновый женская стопа фото Егор крид что это игра или любовь Фото актёров молодой гвардии 2015 торрент Игра 2 машинариум скачать телефону Приколы по звонков для снятия после волос нарощенных Фото гарри поттер онлайн Играть игру Фото френч короткие на ногти белый Фото красным белое с платье поясом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721