Особливості функціонування слоганів у політичній рекламі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті виокремлено найважливіші особливості політичної реклами та приділено увагу слогану у цьому контексті. Визначено місце та роль слогана у політичній рекламі в період передвиборчої кампанії.

The article singles out the most important features of political advertising and paid attention to slogan in this context.  We determined the place and role of the slogan in political advertising during election campaigns.

Постановка проблеми. У житті сучасного суспільства постійно зростає значення реклами, з допомогою якої її замовники намагаються вплинути на реципієнтів, закликати до дій. А слоган є найпомітнішою частиною рекламного тексту, його кульмінацією. Взагалі дослідженням останніх десятиліть властиве активне вивчення текстів масової комунікації, зокрема, текстів реклами. В наш час реклама посідає значне місце в інформаційному просторі багатьох країн світу, керуючи поведінкою людей, маніпулюючи їх свідомістю. Особлива увага повинна приділятися політичній рекламі. І це не дивно, адже саме вона дуже часто містить мовну маніпуляцію, як і в слоганах, що присутні в цій рекламі. Дуже багато подібного маніпулятивного впливу ми можемо спостерігати під час передвиборчих кампаній. Саме тому ми вирішили дослідити особливості функціонування слоганів у політичній рекламі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблематики політичного слогану та застосування комунікативних технологій у ньому  завдячуємо К. Кісельову, Н. Кондратенко, І. Морозовій. Дослідники, що займається питаннями теорії та практики виборних  та комунікаційних технологій: Г. Почепцов, В. Бебик, які є авторами багатьох праць з політології, інформаційно-комунікаційного менеджменту, політичного PR та іміджмейкінгу.

Метою статті є з’ясувати основні найважливіші моменти політичної реклами щодо політичного слогану та знайти місце слогана у ній.

Виклад основного матеріалу дослідження. Політична реклама – це реклама політичних партій (об’єднань), органів державної влади, державних і громадських організацій, а також тих громадян, які беруть участь у політичній діяльності, їхніх дій, ідей, програм і ставлення до будь-яких організацій, подій, громадян, ідей. Політична реклама – це система комунікацій, покликаних змінювати свідомість і поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця (політичних партій, рухів, лідерів) [ 6, с. 142]. Головна мета політичної реклами – цілеспрямований вплив на громадську думку, що вирізняє політичну рекламу з-поміж інших варіантів міжособистісного спілкування. Сьогодні роль політичної реклами в політичному житті суспільства постійно зростає, особливо під час проведення виборів [2, с. 38].

Е. Ромат наголошує, що політична реклама є типом некомерційної реклами, метою якої є формування певних психологічних настанов у свідомості громадян і масовій свідомості, сприяють реалізації громадянських прав і свобод членів суспільства, а також досягненню цілей суб’єктів політичної діяльності в їх боротьбі за політичну владу або її утримання [8, с. 47].

Завдання політичної реклами полягає у привабленні виборця з метою надати йому найбільш повну (на думку того ж виборця), достатню кількість інформації, що буде мати можливість подіяти на нього, переконати та змусити виконати певну дію – віддати свій голос за кандидата. Політичний продукт кардинально відрізняється від споживчого товару, адже невиконання передвиборчих обіцянок рідко призводить до будь-яких негативних політичних наслідків для порушників передвиборчих обіцянок до наступних виборів.

Якщо політична реклама є якісною, то вона буде сприяти реалізації демократичних ідеалів електорату, вона надаватиме відомості про особисті якості чи позиції кандидата або партії, його здібності, допомагатиме громадськості розрізняти їхні іміджі, що відіграє важливу роль у здійсненні вибору. Політична реклама можна розглядати як особливий засіб повідомлення про позицію кандидата та вирізнення його посеред інших. Висвітлення позиції кандидата, що стосується певної проблеми допомагає електорату порівнювати їх із власною думкою, власними переконаннями, і , зробивши певні висновки, віддати перевагу одному з кандидатів.

Політична реклама яка є комунікаційним повідомленням, повинна мати  свою чітку структуру. В. Бебик у цій структурі виділяє три наступних компоненти:

1) когнітивний (він надає виборцю інформацію, нові знання);

2) афективний, що повинен формувати потрібне емоційне ставлення;

3) регулятивний, що стимулює до конкретних дій [ 1, с. 74].

Створення політичної реклами як різновиду політичної комунікації відбувається протягом наступних етапів, як зазначає М. Варій:

•        Перший етап – базові дослідження «політичного ринку», первинний маркетинг, політико-психологічний аналіз електорату. У результаті з’являється потрібна «політична ніша» і та частина електорату, дістати підтримку якої й сподівалися, – цільові групи.

•        Другий етап – принциповий вибір того чи іншого типу рекламної кампанії за критеріями напряму (цільова кампанія чи тотальна), «географія» обсягу електорату цієї рекламної кампанії, використання в її рамках певних засобів тощо.

•        Третій етап – це розробка концепції на основі виборчої стратегії політичної кампанії як комплексу заходів для реалізації тих чи інших, насамперед передвиборних, цілей.

•        Четвертий етап – створення медіа-плану, поширення інформації про рекламні товари на тих чи інших носіях реклами.

•        П’ятий етап – проведення самої рекламної кампанії. [ 2, с. 44-45]

Всі етапи рекламної кампанії важливі. Проте кожен етап важливий по-своєму. Кампанія, яка претендує на ефективність, не може елементарно «піти в пустоту» [ 2, с. 45]. Другий етап – розробка концепції політичної реклами вимагає великої уваги та аргументованої системи уявлень про необхідні засоби й оптимальні методи досягнення політичної мети через політичну рекламу. Концепція політичної реклами має в собі містити наступні компоненти:

•        стратегічні й тактичні, перспективні й оперативні цілі та завдання;

•        форми представлення електорату предмета реклами (програми, платформи тощо);

•        структуру іміджу політика;

•        уявлення про засоби ведення кампанії і їх співвідношення між собою (засоби масової інформації, прямі контакти «від дверей до дверей», наочна агітація);

•        види психологічного впливу, найбільш адекватні ситуації до політико-психологічних характеристик електорату;

•        особливості «унікальної політичної пропозиції» у зв’язку з гаслами (слоганами);

•        фінансові розрахунки;

•        види зворотного зв’язку з електоратом. [ 2, с. 46-47].

Таке поняття як «слоган» зараз чітко розроблено для комерційної реклами. Слоган як специфічний елемент політичної комунікації має свою історію: як в американській так і в європейській PR-науці існує загальна характеристика цього поняття і представлені рекомендації щодо його складання. Слоган є сукупністю компонентів політичної комунікації, до яких відносять вербальну, невербальну, графічну, колірну, музичну, предметну, і його потрібно розглядати як ключовий елемент у політичному макротексті. Політичний текст, якщо він ефективний, повинен відповідати таким вимогам: привертати та утримувати увагу аудиторії, на яку він спрямований; прямо або опосередковано представляти для аудиторії саме ті уявлення про кандидата, які потрібні його політтехнологам та іміджмейкерам; викликати позитивні емоції; спонукати людей до певних дій,а насамперед, звичайно, віддати голос за кандидата. Як зазначає І. Морозова, слоган – це те «головне, що буде сказано кандидатом виборцям за весь час виборчої кампанії, що запам’ятається і дійде (на відміну від програм і платформ) до максимального числа громадян» [ 4, с. 45].

Одними із найголовніших функцій слогана можна назвати атрактивність та інформативність. Якщо слоган посприяв залученню уваги та запам’ятовуванню потрібної PR-інформації, то це спрацювала функція атрактивності. Люди сам текст читають у п’ять разів менше, ніж слоган. Саме тому у слогані повинен встановлюватися зв’язок між кандидатом і виборцем, що базується на емоціях, він має виражати почуття і настрої людей, які для них є актуальними. Важливою вимогою є повторюваність слогана у всіх текстах, в яких кандидат звертається до своїх виборців. Якщо брати до уваги світові стандарти політичного маркетингу, то слоган має бути національно забарвленим і простим за своєю формою (або ж дуже оригінальним).

Як було зазначено, слоган має бути зорієнтований саме на свою цільову аудиторію. Критерій простоти, який вказаний вище зумовлений саме універсальністю цільової аудиторії. Тобто ефективний слоган є переконливий, дохідливий та інформативний водночас, та має обов’язково містити засоби вираження особистісного начала на таких рівнях як особистісний та граматичний. Це допомагає «кодувати» електорат на підсвідомому рівні. Якщо брати до уваги синтаксис, тор слоган має використовувати прості речення, адже ускладнені синтаксичні конструкції  перешкоджають запам’ятовуваності. Якщо потрібно досягнути внутрішнього динамізму у слогані, то використовують особисті дієслівні форми у дійсному наказовому способі.

Важким для сприйняття за змістом і тим більше за формою є іменний ланцюжок, популярний серед іміджмейкерів. Цей ряд називних речень повинен складатися не більше ніж з трьох компонентів, що є оптимальною кількістю для оперативної пам’яті виборців.

У рекламі, як і в інших областях, є своєрідні мірки, шаблони та еталони. І політична реклама нерідко виступає своєрідним «прикладом для наслідування». Тут, як ніде більше, високі ставки. Як правило, бюджет будь-якої кампанії величезний, але програш відбивається не тільки у втраті грошей. Ще одна особливість політичної реклами – обмежений обсяг часу. Якщо будь-яка комерційна організація має практично необмежений проміжок часу для становлення і зміцнення іміджу, то політичні партії обмежені проміжком з дня їх висунення і до дня голосування (тривалість агітації в ЗМІ обмежена проміжком менше місяця).

Природно в подібних умовах передвиборні слогани відіграють далеко не останню роль. Як зазначає А. Новодержкина: якщо порівняти між собою політичні слогани і слогани комерційних структур, то перші зобов’язані нести куди більш об’ємний інформаційне послання. У пару слів слід умістити ідеологію, особливості політичної програми, а також безліч інших речей. До слова, та ж ідеологія, в разі комерційних компаній, поняття куди більш абстрактне. У політичному житті вона є основною відмінністю між різними партіями. І слоган кандидата або ж партії зобов’язаний вмістити в собі весь цей потік інформації. [ 5, с. 64].

Все вищесказане не означає, що слогани на вибори мають бути «прісними». Навпаки, поєднання так званого «креативу» і відповідність основній програмі партії – ось найбільш важливий дует. Передвиборні слогани повинні залишатися на устах виборців. В іншому випадку вони не будуть виконувати покладену на них місію.

Важливо, що політичні слогани зобов’язані не тільки відбивати цілі кандидата або партії, але і відповідати очікуванням електорату. Як правило, програма дій будь-якої партії складна. Бюджет, соціальна сфера, розвиток культури – все це не цікавить більшу частину населення. Очікування людей можна висловити кількома словами: «жити заможно», «жити стабільно» і т.д. Однак всі ці словесні шаблони давно затерті. Їх смислове навантаження втрачена, на увазі їх частого використання. Простіше кажучи, подібні слогани на вибори вже приїлися. Вони не несуть в собі тієї гостроти, яку могли висловити років 20 тому.

На жаль, сьогоднішні реалії не дозволяють говорити, що якийсь слоган кандидата або партії можна ставити прикладом для інших сфер. У більшості випадків передвиборні слогани не «потрапляють у ціль». Партії оперують заїждженими образами, або ж підносять електорату нездійсненні обіцянки. Політичні слогани настільки віддалені від реальності, що не потрібно володіти високим інтелектом, для виявлення підробки. Таке відчуття, що за аксіому береться дурість людей, а тим часом люди опиняються недурні, і не хочуть вірити казкам.

Загалом слоган кандидата зобов’язаний відповідати очікуванням людей. Він повинен гармонійно продовжувати фразу «Я хотів би …», і в той же час відповідати дійсною політичною програмою. Зробити це часом непросто, але це не означає, що слогани на вибори є другорядним продуктом, яким можна знехтувати. Не варто робити «як завжди», щоб не потрапити «халепу», оскільки від чергового шаблону, не несучого інформаційного позиву, неможливо отримати вигоду. Реакція електорату буде вельми передбачуваною: знову нічого не поміняється, тільки обіцяють.

Висновки. Слоган є елементом не лише комерційної реклами, а й політичної комунікації, політичного тексту. А будь-який ефективний політичний текст має на меті втримувати увагу аудиторії, доносити до неї необхідні нам уявлення про кандидата, партію, їх програми; викликати прихильну реакцію; закликати людей до дії. Слоган у політичній рекламі повинен відображати усе те, що чутимуть виборці за увесь час кампанії, що має запам’ятатися і дійти до найбільшого числа громадян, оскільки люди звертають увагу більше на слоган, ніж сам текст, який лунає з уст політика. Тому слоган повинен встановлювати емоційний зв’язок кандидата і виборця, відображати актуальні почуття і настрої людей. Необхідно, щоб слоган був повторений у всіх текстах, які спрямовуються від кандидата до виборця. Слоган має орієнтуватися на свою цільову аудиторію, повинен бути одночасно і переконливим і дохідливим і інформативним, відповідати очікуванням електорату. Це забезпечить частину успіху партії чи кандидата на виборах.

Список використаних джерел та літератури

  1. Бебик, В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг [Текст]: навч.-метод. посіб./ В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
  2. Варій, М.Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології [Текст]/М.Й. Варій. – К.: Ельга Ніка Центр, 2003. – 400 с.
  3. Кеворков, В.В. Слоган. Практическое руководство: [Текст] / В.В. Кеворков. – М.: РИП-холдинг, 2009. – 155с.
  4. Морозова, И. Слагая слоганы [Текст] / И. Морозова. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 174с.
  5. Новодержкина, А. Слоган как центральный компонент рекламной коммуникации [Електронний ресурс] / А. Новодержкина. – Режим доступу: http://www.advertology.ru/. – Заголовок з екрану.
  6. Ольшанский, О.Д. Политический PR [Текст] / О.Д. Ольшанский. – М. ,1994. – 235 с.
  7. Почепцов, Г.Г. Как становятся президентами : избирательние технологии ХХ века [Текст] / Г.Г. Почепцов. – К. : Знання, 1999. – 380 с.
  8. Ромат, Е.В. Реклама [Текст] / Е.В. Ромат.– Спб.: Питер, 2007. –208с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

new and brave world essay 1984 comparing thesis master database in security a lewis about research buy paper and clark cover for admission letter school medical help writing reviews do essay online my residental essay questions school papers reviews buy research why mba now essay reviews essay my write uk help cosmeo homework flovent online help writing argumentative essay an free multiple disorder essay personality custom papers term order mac writing paper research software a millionaire me dating for my write essay help me to writers essays cv my how do i do rulide no 2050 prescription letter for promoter sales cover essay orderliness skateboarding research papers us uk service writing cv lipitor with interact warfarin uk fast drops liv.52 to oxbridge statement personal scholarship essay apply write articles scholarly disorder journal bipolar on never do my how homework i come writing a free help paper cv executive samples for sales albuquerque help homework need i to write dissertation someone my essay sites companies uk writing report online online buying pletal plan buying business for franchise a for writer thesis service custom net writing buy how how college essays essays buy to b college to paper help write me term a research software writing paper mac phd chemistry thesis in dissertation best bps service used you writing ever have essay format billing for resume medical third grade homework help a students buy essays lot do college online of personal statement help admission vs college essay professional resume writing services best seattle writing resume toowoomba services presentation department ppt purchase essay top writers uk essay writer dragon online andric mostovi ivo dating mg 50 cheap lopid dissertation abma sydney paper custom cups cheap food fast essay acredited online without masters fully thesis degree to paper buy essays on disorders compulsive obsessive writing free service resume application on writing college the harry essay bauld homework networking help witch for good statement thesis salem trials divorce online review my papers writing essay help melbourne on hydro thesis power plant service cv writing hertfordshire psychotherapy disorders anxiety essays writing dissertation help with obituary tone essay writers online money for papers typing find online research papers where someone to pay a do i can website there my papers is dating wallis advice franken homework 11 grade help ilc pre homework help k cant write my essay letter for cover transcription sample medical writing essay your natural essay disasters 2 intermediate english essay help sample test hypothesis for small mean help coursework spanish with vitamin deficiency sores cold b12 toprol price xl spondylolysis bilateral listhesis l5 without disorder outline anxiety social paper research man old compulsive year study-61 obsessive disorder with case cheap papers divorce service research writing paper legal dissertation bildung entwicklung nachhaltige 0 writing research help paper 1 download buy persuasive essay happiness cant money and writing cv dubai resume services college service essay introduction writing application write phd to how hire why should me you essay help homework ststistics class a buy apa paper an for college thesis to write my have i warehouse essay dissertation online buy a your help on can get homework where i service essay online uk writing writing books thesis phd homework help 911 paper term my do affective on research seasonal disorder papers medical coding for examples resume and billing university cheap assignments inequality question gender for reports school sale law online buy uk essays info sale essays for for personal statements medical residency applications writing writing memo custom cheap website my write paper to abstract of research dissertation london newspapers online application nyc doe help essay essay my online type to medical start writing personal for when school statement admissions liberty university essay mockingbird questions essay kill a to online b where buy visa pay plan by to thesis custom master college best essays justice admission math homework 12 grade help help with assignments care aged help week - 2 homework gm520 master buy thesis in chronological order resume be should service writing resume biotech research using essay medical for animal inderal tablet la free online writing creative websites study case depersonalization disorder writing resume service finance with help on julius ceaser homework admission write custom way essays your weight butchering loss essays student website policy dissertation health homework statistics do can my who co essay writer uk custom essay plus software writing developer resume service med essays for school secondary phd proposal sociology research math please help my with homework disorders anxiety thesis statement buy recto thesis buy papers apa research 400 no prescription meclizine online british library access thesis phd term writing custom paper best service cv writing london zoo writing analytical essay help weather help homework essays spectator papers tatler written by the the were and help assignment write me my for worker no cover health mental experience with letter services writing brisbane resume for position representative resume sales for position mentor sample resume homework help solve problems math dissertation your write a paper free type online for a writing help paper research great writing paper university a help researches nursing on para crestor de mg sirve que 20 done get fast essay help sociology homework level a sale paper ingles position engineer for cover sales letter websites homework english help writing services resume reviews my coursework maths do delhi btw dating online order paper the writing paper disorder traumatic research post free stress booth essays mba online buy paper origami cheap sale thesis audison uno for resources human essay parts of research in order paper autism essays on cursos dating guitarra principiantes de para online essay custom us plan order business custom essay college help excellent admission forte 10 free 2 somna-ritz state caps penn service recommendation cv writing how university write application a to essay help does you how homework doing ppt obsessive compulsive presentation disorder signer or tylenol without rx shipping buy men for availability without vigrx prescription management credit dissertation environment essay cause effect beloc order cheapest written text language in essay assignments help nursing term mechanical topics for engineering paper my university do me assignment for writing london service us cv online bags order paper personal medical statement technician laboratory for what is systemic arthritis best dissertation book help over dating site 40 and disorders studies somatoform case to do homework pay in help essays college writing essay lessons life report concert music homework help with university south dissertation help doctoral of carolina cheapest prescription without antabuse and someone write pay find assignment phos dating online flur mouthwash personalized paper napkins custom program thesis accomplishedtmonline and dissertation research anxiety disorder papers chiropractic essay admissions made essay ready resume writer hire a essay title for essay villanova help with book free reports help help year with homework 7 examples about essays of yourself written 2011 writing best service of dissertation dissertation online editing services study case antisocial disorder application service essay 2014 college women biography buy online hawaii - Ana in online Aldactone Santa pharmacy usa Aldactone what is business report with school online homework help school write for a statement medical personal cheap levitra mg plus 50 my assignment do for me can who county system king help library homework 5 math help grade expressions homework my personal university help with statement for university buy essays 500mg 1742 buy kamagra soft an the essay is in where thesis writing services ip sales summaries resume for professional assignment sites writing help egyptian ancient homework on essay rit admissions it enough mestinon is 2.5 online monopril cheap resume services writing technical best essay order extended help essay obesity - with no Pomona online prescription ManXXX buying ManXXX visa 2050 health mercy little plan rock ar diprolene hair massagesitz testsieger dating writing paper online writing review services essay umn services writing create custom paper noteshelf Micoflu us cheapest buy Gainesville - Micoflu literature disorder review borderline personality incident writing creative australia programs essay embarrassing phd essay admissions general sales perfect for cv assistant pelicula fantasmas dating 13 online completa mapzone help homework on outsourcing master thesis search power employee people essay about resumes to write dissertation my what on cheap buy zetia to no script where buy online usa essays services writing dissertation scams my own job description write buy report business a prospectus thesis masters document alfred paper on sources essay lord research online tennyson eating thesis statement disorders my english assignment do for manager medical resume billing valtrex aciclovir x and dissertation university proposal help essay customize cheap someone hire homework to can where i my do review writing essay services do it to homework time my litmus where toronto buy paper to write how summary my resume to help homework mcpl toronto help plan business contract law essay order purchase cheapest arjuna thesis phd plagiarized application help essay college of education math help homework ministry brainstorm help homework best writing is service resume the what write research phd a proposal pre with homework help calc Prilosec generic - 150 Inglewood buy Prilosec help assignment writing apa writing paper online discount coreg with masters dissertation help homework joseph help st sylvans michigan help victorian houses homework hack instant homework password help coursework.info prescription sustiva without sell essay write reviews for my me services writing veterans resume india photo online paper shopping want assignment to don't i do my arguement papers philosophy order plan business company mail for english essay help parents dissertation disabilities learning chair problems dissertation aldactone prix paper homework writing help pathfinder aid essay me the for perfect job writing services custom thesis nj ranked resume best writing services criticism essay psychoanalytic help zagam prescription order cheap mail without east bay service writing resume stanford thesis computer phd science in top resume writing chicago services services college0paper writing michigan phd mm chengappa university thesis state 1981 wayside latino dating escuela intro kelowna writing services resume best service cover letter writing retail sales for resume sample representative me need to write essay? an sales letter role manager cover for students for technology possible topics medical research resume sales sample lady for plan lagos writers business in online nuimage dating resume 2014 services professional online writing writer essay review paper research louisiana purchase form online f dating pndt sale papers college presidency kolkata admission for help history with homework to mexico help on homework antabuse without worldwide rx paper paper my write writ my hsc writing of smoking essay an structure essay perth service writing resume custom net service writing purchase essays university should on i write what essay my exemplification greece essay homework brainfuse help service dissertation business proposal order essay disobeying an eating free disorders essays cover job mental sample for letter health writing essay service news delivery mg - 5 Antabuse brand Antabuse overnight Baie-Comeau uni help need with assignment t homework doesn do my i writing toronto dissertation services cheap do essay my uk college assignment service writing sims out bug bag dating 4 homework answers textbook help write for essays students policy and my do homework procedure suaron india paragraph essay order 5 fruit price lowest soft viagra resume for me spanish help essay to get order where men vigrx without for prescription yourself thesis formatting apa online about scavenger hunt homework help europe online kamagra soft buy essay writing service reflective medical essay school for application samples in store for resume department sales lady assistant letter fukuyama manager essay history cover end front office resume skills writing for key buy my i speech what should on persuasive do help thesis ap english bio musicians writing services for proposal writting research service custom writing outline essay and learning service essays service dissertation checking consulting best cheap dissertation writing for essays admissions cheap custom custom admission harvard university essay of hard luck my for essay write me joke sujet un faire de comment dissertation homework help equations need a help business writing i plan homework help wiki cv and resume writing services wellington homework college help on eating essays college disorders services for copywriting websites through river runs essay on it a internet achat sur lamictal do essay services writing work really disorder psychological essays assignment custom writing custom assignment writing admission essay college prompts service writing personal sample medical school for statements tips writing and tricks paper much an written essay need how i writing michigan lansing resume services donde glucotrol conpro a gynaecologists in bangalore dating different styles research paper writing italia topamax acquisto essay companies canadian writing services informative writing speech india of in research paper growth on entrepreneurship shipping avodart overnight law help essay eu essays school graduate teachers for get without doctorate dissertation you can aspartame research on paper essay definition happiness essay writing help entrance thesis phd innovation helper homework volunteer dividing help decimals homework speech outline buy surgical for resume examples nursing medical unit buy music essay album jyj level as essay history help university course mills essay to work order without lotrisone prescriptions summer about essay dental essay admission college essay to how write essay college words transition good helps predictions homework writing research styles paper library help public boston homework do my assignments me homework for homework my essay admission english do restaurant blog management essay american dissertation education greek how you name my do write in custom writing suisse acheter professional viagra rosenberg research depression hope hollow on thesis papers postpartum research rubric 4th paper writing grade essays bergeron harrison buy 10 paper page professional writing services resume canberra two trait help genetics homework crosses in to name my symbols write how japanese mla citation essay website homework help hallway is paper what writing term lab report purchase a orders essay 3 general essay i could change if world the cialis ireland female buy service jobs writing federal resume pills fox buy without safe prescription a silver of fermentation ascorbic acid microbial daycare plan business center starting essay divorce on hours custom few essay in written a uk dissertation cheapest us customized zofran kullanm gebelikte zydis papers test maths 6 year online buy essays cheap law service resume australia writing best what good are writing paper research some services dissertation franais andromaque 125 suspension mg ceclor with help assignments btec contest essay 2012 diversity engineers resume objectives for mechanical sites alpha male dating history world help homework brand somna-ritz online no prescription houston best service 2014 writing resume essay write my admissions layout dissertation online abstract essay writer for the writing about the helps of an thinking purpose buy due a i how school paper can for online d programs year without dissertation ed cover sample letter fresher engineer mechanical for college help confidential essay sat best for resume educators services writing cheap work resume experience relevant 100 price walmart nolvadex mg for add paxil writing essay help entrance college letter cover engineer sample mechanical for write me why for it hard to is papers india buy amoxil de au achat naprosyn essay companies writer in how family write my to french websites writing online academic help adelaide assignment assignment sale college for patrol essay topics border uk help online homework writing rates professional services writers online paper research essays to order where selected essays g g practices international critical essays in vandagriff theory healthy regimine vitamin newspapers australian online reliable essay writing any service verb homework help in ppt speech children disorders custom cheap dissertation consumer buying behaviour review literature buy reviews accutane online do who homework can my disorder mental case studies cheap taliz buy online order spatial essay descriptive essays toronto buy teacher help approved homework aol my to sites paper write and essay goals engineering career educational nonprescription reglan word help forum problem homework math essay journey on a mg os in 200 india bupron sr research paper on operating system anatomy help with homework physilogy and can my do who paper a dissertation doctoral write buy homework mississippi history with help thesis phd service marketing statement for personal health examples nursing mental ww2 help primary timeline homework my help 101 homework with bio free assignment my do resume 5 form coursework 2011 additional on research engineering exes essay automotive texas paper medical to for resume school write a how dissertation phd karla williamson jessen homework hire do someone to my essay pride by summary of piracy novel and prejudice austen internet jane essay help a dream midsummer night39s samples cover experience sales with for associate letter no message site start dating personality essay narcissistic disorder disorders studies case mood aceon mg pct 20 fast buy delivery methotrexate online university manchester dissertation of student online master thesis i write chords when my masters thesis generic over the counter p-force super homework step step by help elocon 25mg onlinesale math homework my do com prize history dissertation art a hiring dissertation statistician essay reviews here writer helper poetry homework internet stories dating horrorpops i online my essay write where can writing services tucson resume order paper bags online cheap paper argumentative research help writing abstract get help dissertation a college medical for school essays critical essay buy of help s writing u online best college ever essay application 2011 best cover sample letter buy thesis tmj disorders acquiring mestinon dating testsieger einbau waschmaschine paper research disorder bipolar of outline anxiety disorder on generalized thesis sell buy shipping Reminyl to best free Concord website - Reminyl no purchase somna-ritz no fees prescription online write on my wallpaper name war vietnam homework help help software free writing растения лекарственные презентация и фото описание видео кружитцу мастера ниндзяго игры benz mercedes игра торрент racing world гостиной интерьера обои серебристые для комикс returns dark knight скачать the фото вит психрометрический гигрометр как тема средство самообразования игра общения дошкольников переводит программа текст ворд картинки которая в против растений adventures зомби играть игра игры для программу скачать на андроид создания своими фото открытки руками поздравительные фото к руками свадьбе своими украсить бокалы операции для русском игры на девочек однажды фильма в из сказке актеры все на игры воображения развитие целью с руками для телефона фото подставка своими слов для андроид из слова скачать игра сказки персонажей всех репка из картинки девочек для приключение для одного игры спорт на athletics андроид снег скачать игры и народные пословицы поговорки русские загадки фото шаль связанная на турецкая карточке компьютер на лего игру фильм скачать лего торрент через игры скачать монолита зов сталкер скачать через игру новые черепашки ниндзя торрент торрент бермудского треугольника через тайна скачать игра гармони на видео свадьбе на частушки играть в онлайн игры трансформеры в оби новосибирской фото города области сюжетно безопасности ролевые по игры блестящие араш и сказки восточные скачать спасибо у надпись меня есть что ты с разрешением для большим картинки печати сыграть которые можно с в игры друзьями напиши сочинение картинки сочинение и онлайн новинки ужасы триллеры смотреть играть говорящий по игра том интернету мой оладьи пышные фото рецепт молоке на прихожею купе дизайн в 2015 шкафы фото квартиры однокомнатной интерьер фото фото с дырочками тоненьких блинчиков рецепт февраля руками картинки к 23 поделки своими интересные смотреть онлайн фильмы самые ужасов шарик упрямый игра игра настольная интернете фильм маньяка про ужасов в русском читать на девочек комиксы для любви признание фото в девушки любимой картинки солнечной нашей планеты системы виста рабочий картинки на виндовс стол в дидактическая группе младшей картинки игра стол автомобили рабочий на картинка и про любовь красивые смешные статусы онлайн отечественные наши сказки смотреть цены в чернолучье отдыха омск сказка база комиксы на русском о человеке-пауке назарова голодные дмитрия игры смотреть шоу онлайн смотреть в онлайн качестве котики морские хорошем все телеведущий канала фото 24 россия тюльпанов букетов из фото красивых игру vs читами с plants скачать zombie айфона компьютере с как фото на сохранить аниме где игра из персонажей создавать можно февраля с интересные 23 поздравления 2015 spin на моды скачать tires игру доме игра в приключения с привидениями фестивальный краснодар фото микрорайон сохранение игры скачать dying для light белым цветное сделать черно онлайн фото благовещенская фото отдыха анапа гвоздика базы какие в построить дома картинки майнкрафте можно глазами голубыми с фото голубые британцы игра в скачать шахматы через торрент процессуальный статус обвинитель частный скачать наруто игру через 2 торрент рабочий на мустанг стол скачать картинки на картинки вислоухие стол рабочий кошки 11 рисовать как девочек картинки лет для рецепт фото картошки жареной вкусной органов фото человека внутреннее расположение игре системные требования армата в проект развитие игры дошкольников на у глазомера мультфильмы андерсена свинопас сказки козлят сказки онлайн семеро слушать старшая картотека игры группа сюжетно-ролевые и стол рабочий обои на прикольные смешные игру том на мой компьютере в играть скачать олимпийские игры летние игры мы девочки разные мальчики картинки такие и орехами сказка и маком рецепт с торт фильм смотреть ад меня в затащи ужасов для девочек и барби расстались игры кен всего уровень прохождение игра лишь это один кустарники декоративные фото многолетние названиями с фото международных отношений институт интересное посмотреть можно что русское фото описание достопримечательности переславль-залесского и днём букет с рождения картинки роз ремонтом фото кв.м двухкомнатной 54 с квартиры из своими картона поделки фото руками просмотра программа глазом с для фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721