Особливості девіантної поведінки підлітків в контексті різних стилів сімейного виховання

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті автор досліджує схильність підлітків до відхилень у поведінці та зв’язок між стилями сімейного виховання та девіантною поведінкою підлітків.
Ключові слова: підліток, девіантна поведінка, девіант, соціальна норма, стиль сімейного виховання.
В статье автор исследует склонность подростков к отклонениям в поведении и свіязь между стилями семейного воспитания и девиантным поведеним подростков.
Ключевые слова: подросток, девиантное поведение, девиант, социальная норма, стиль семейного воспитания.
In this article the author examines the tendency of adolescents to deviations in behavior and communication styles between family education and deviant behavior of adolescents.
Keywords: adolescent deviant behavior, devianta, social norms, family-style education.

Під девіантною поведінкою слід розуміти систему вчинків, які відхиляються від прийнятих у суспільстві правових і моральних норм, які проявляються у вигляді незбалансованості психічних процесів, неадаптивності, порушенні процесу самоактуалізації, в ухиленні від морального контролю за власною поведінкою [3, 97].
Девіація – широкий спектр відхилень поведінки особистості від традиційних у даному суспільстві нормативів поведінки. Девіантність – це прояв порушення соціальної регуляціїповедінки, дефектності психічної саморегуляції. Девіант – індивід, що відрізняється за своїми характеристиками від основної маси йому подібних. Девіант може бути як негативним – в гірший бік – так і позитивним. Соціальна норма – це явище групової свідомості у вигляді уявлень,що поділяє група, та найбільш частих суджень членів групи про вимоги до поведінки з урахуванням соціальних ролей, що створюють оптимальні умови буття [5, 214].
Згідно сучасним уявленням про рушійні сили, джерела і умови розвитку психіки і особистості людини, психічний розвиток дитини опосередкований спілкуванням і взаємодією з дорослими, в першу чергу, з батьками. Сім’я, як найближче соціальне оточення дитини, задовольняє її потребу у прийнятті, визнанні, захисті, емоційній підтримці, повазі. У сім’ї дитина набуває першого досвіду соціальної і емоційної взаємодії.
Метою статті є теоретично та емпірично проаналізувати особливості зв’язку стилів сімейного виховання та девіантної поведінки підлітків.
Узагальнення наявних у науковій літературі трактувань (Бобнєва М.І., Братусь Б.С., Крейдун Н.П., Клейберг Ю.А., Кудрявцев В.М. та ін) дозволило запропонувати наступне визначення: девіантна поведінка – система вчинків особистості, що виходять за загально прийняте уявлення про нормальну (нормативну) поведінку у певній сфері суспільних відносин і носить деструктивний характер; вона є наслідком викривленого процесу соціалізації і перебудови ієрархії мотивів у напрямі її спрощення та, з часом, домінування одного з них, внаслідок чого останній набуває для особи надзвичайного значення.
На думку Е. Дюркгейма, ймовірність девіантної поведінки істотно зростає при ослабленні нормативного контролю [4]. У відповідності з теорією аномії Р. Мертона, девіантна поведінка виникає передусім тоді, коли цінності, які приймаються і задаються суспільством не можуть бути досягнуті деякою частиною цього суспільства [5, 128]. У контексті теорії соціалізації, до девіантної поведінки схильні люди, соціалізація яких проходила в умовах заохочення або ігнорування окремих елементів девіантної поведінки (насильство, аморальність). У теорії стигматизації вважається, що поява девіантної поведінки стає можливою вже при одному тільки визначенні індивіда як такого, що соціально відхиляється і застосуванні по відношенні до нього репресивних або виправних заходів.
Основними ознаками девіантної поведінки є [7, 93]:
– багаторазові, тривалі порушення не будь-яких, а найважливіших норм для певного суспільства на цей час;
– поведінка є наслідком кризової, нестандартної ситуації і зумовлена загальною спрямованістю особистості;
– сама поведінка супроводжується різноманітними виявами соціальної дезадаптації, викликає негативну оцінку з боку інших людей;
– поведінка не ототожнюється з психічними захворюваннями чи патопсихологічними станами, хоча може за певних умов набувати патологічних форм (алкоголізм, наркоманія тощо);
– результатом поведінки є заподіяння реальної шкоди самій особистості чи навколишнім.
В залежності від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм суспільства прояви девіантної поведінки поділяються на 5 видів [14, 72]:
1. Делінквентний вид девіантної поведінки – сукупність протиправних вчинків та злочинів, які не відповідають формально зафіксованим соціальним та юридичним нормам.
2. Адиктивний вид девіантної поведінки – поведінка, що зумовлюється залежністю від різних хибних пристрастей: тютюнопаління, алкоголізм та ін.
3. Патохарактерологічний вид девіантної поведінки – поведінка, що зумовлюється патологічними змінами характеру, що сформувалися в процесі виховання.
4. Психопатологічний вид девіантної поведінки – ґрунтується на психопатологічних симптомах та синдромах – це прояви тих чи інших психічних порушень та захворювань.
5. Ґрунтується на суперцінностях – це виявлення обдарованості, таланту, геніальності в якійсь сфері діяльності, які виходять за рамки звичайного, нормального сприйняття.
Можна виокремити такі групи чинників, що зумовлюють девіантну поведінку особистості [14, 49]:
• соціальні – визначаються несприятливими соціальними, економічними, політичними умовами існування суспільства;
• соціально-психологічні – пов’язані з несприятливими особливостями взаємодії особистості зі своїм найближчим оточенням, з негативним впливом останнього на розвиток особистості;
• педагогічні – виявляються в недоліках сімейного та шкільного виховання;
• індивідуально-психологічні – пов’язані з наявністю певних характеристик індивіда, що ускладнюють процес його соціалізації.
Сучасні вчені стосовно неповнолітнього з різного роду відхиленнями в розвитку, що накладають своєрідний відбиток на поведінку, використовують терміни: “важкі діти” (К.Лебединська, М.Райська, М.Раттер, Л.Славіна); “важкі підлітки” (Л.Зюбін, В.Степанов, Д.Фельдштейн та ін.), до категорії яких відносять дітей з відхиленнями в моральному розвитку, акцентуаціями характеру, з порушеннями в афективно-вольовій сфері, відхиленнями в поведінці; “аномальні діти”, що мають відхилення від того, що є типовим або нормальним, але не включає патологічний стан (Л.Пожар); “дезадаптивні діти” (С.Бєлічева); “діти, що живуть під спеціальною турботою” (Л.Кошч); діти “групи ризику” (І.Невський); “діти з порушеннями в афективній сфері” (К.Лебединська, М.Райська, Г.Грибанова, Л.Славіна). Однак названі терміни часто несуть однобічну інформацію: побутову, клінічну, юридичну. Оскільки єдиної практики вживання цих понять немає, часом не ясно, до якої категорії віднести дитину, що має ті або інші відхилення в поведінці (асоціальна, ненормативна, протиправна, злочинна поведінка) (Е.Іванов, Л.Шіпиціна, Г.Сафіна). Більш правомірним є використання узагальнюючого терміна – “поведінка, що відхиляється від норми”, у будь-якому разі до тих пір, доки дитині не встановлено медичного діагнозу або не винесено юридичного вироку [15, 103].
Досить часто про негативні прояви поведінки говорять як про спеціальний засіб, психологічний захист, що розглядається в медичній психології, маючи на увазі тільки аномалії психічного розвитку.
Підлітковий вік як кризова стадія розвитку особистості, на думку видатних психологів (З.Фрейд, А.Адлер, А.Рубінштейн, І.Кон), передбачає, що певний підліток важкий як для себе, так і для інших [11, 85].
Для девіантних підлітків характерні такі особливості емоційно-вольової сфери, як підвищена тривожність, дефектність ціннісної системи, особливо в області цілей і сенсу життя. Вони, як правило, імпульсні, дратівливі, запальні, агресивні, конфліктні, що утрудняє їх спілкування з тими, що оточують і створює значні складнощі при їх вихованні.
На думку В.М. Оржеховської, девіантна поведінка (тобто з відхиленнями від прийнятих у даному суспільстві соціально-психологічних і моральних норм) спостерігається у підлітків частіше, ніж в інших вікових групах. Одна з причин – соціальна незрілість і фізіологічні особливості організму, що формується. Проявляються вони в прагненні випробувати нові відчуття, у допитливості, цікавості, недостатній здатності прогнозувати наслідки тієї чи іншої дії, у підвищеному бажанні незалежності. Підліток не завжди відповідає вимогам, які висуває до нього суспільство щодо виконання ним певних соціальних функцій. Сам же він, у свою чергу, вважає, що не отримує від суспільства того, на що має право розраховувати. Подібний сплав біологічних і соціальних чинників, мотивацій ускладнює соціальну адаптацію дітей і підлітків [13, 71].
В.В. Ковальов виділяє 9 основних варіантів поведінки що відхиляється [8, 65]:
1. відхилення від навчання та праці – у школярів відмови від навчання, систематичне невиконання завдань, прогули частково пояснювалися прогалинами знання, які практично унеможливлювали продовження навчання;
2. систематичне перебування на антигромадсько налаштованих неформальних групах;
3. антигромадські насильницькі дії – вони виражаються у агресії, бійках, скоєнні дрібних грабежів, псування і знищенні майна;
4. антигромадські корисливі дії, що виражаються переважно у дрібних крадіжках, дрібній спекуляції, вимаганні;
5. антигромадські дії сексуального характеру – цей варіант поведінки що відхиляється виявляється у скоєнні цинічних, непристойних дій сексуального характеру, спрямованих зазвичай до осіб протилежної статі;
6. зловживання алкоголем;
7. вживання наркотичних і токсичних речовин;
8. втечі з дому, бродяжництво;
9. азартні ігри;
Сім’я – мала соціальна група, заснована на шлюбному союзі, члени якої пов’язані спільністю побуту, взаємною допомогою, моральною відповідальністю, з особливостями її виховання, виступає домінуючим інститутом у формуванні особистості дитини, укріплює її якості, здібності, таланти [2, 21].
Сім’я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління. З перших днів появи дитини на світ сім’я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, набути власного досвіду поведінки й діяльності [1, 91].
Оскільки метою виховання є формування всебічно розвиненої особистості, сім’я, здійснює моральне, розумове, трудове, естетичне і фізичне виховання. Та не потрібно забувати і той факт, що виховання може бути як позитивним так і негативним.
Висвітленню теоретичних і практичних аспектів виховання дітей присвячено багато вітчизняних (Л. Алексєєва, І. Бех, З. Зайцева, О. Киричук, С. Максименко, М. Стельмахович, М. Фіцула та ін.) і зарубіжних (А. Адлер, К. Аронс, Р. Ноттебаум, Є. Россберг, Б. Салліван, Р. Скіннер та ін.) досліджень.
Сімейне виховання – це одна з форм виховання дітей, що поєднує цілеспрямовані педагогічні дії батьків з повсякденним впливом сімейного побуту [6, 77].
Щоб вивчити можливі відносини між дорослими й дітьми в сім’ях, необхідно знати існуючі стилі батьківського ставлення до дітей. Батьківський стиль – це узагальнені, характерні, ситуаційно неспецифічні способи спілкування даного батька з даною дитиною, це образ дій стосовно дитини; сукупність батьківських настановлень, батьківського емоційного ставлення до дитини, сприйняття дитини батьками і відповідних способів поводження з нею [9, 52].
Сучасні дослідники А. Реан, Г. Крайг та інші для характеристики відносин між батьками та дітьми використовують поняття “стиль батьківської поведінки”. Під цим вони розуміють поведінку, переважно зосереджену на турботі про дитину, її захисті, догляді за нею [12, 391].
І.С. Кон вважає, що немає ні одного соціального чи психологічного аспекту поведінки підлітків, який би не залежав від сімейних умов сьогодні чи в минулому.
Найбільшого розповсюдження набули класифікації стилів сімейних взаємовідносин, які беруть свій початок ще в роботах К. Левіна. При цьому виокремлюють три стилі взаємовідносин [9, 107]:
1. індиферентний (вседозволеність) – як зазначає С. Ковальов, індиферентний стиль передбачає відсутність взагалі будь-яких відносин в сім’ї: відчуженість один від одного, байдужість до справ і почуттів іншого, відсутність будь-яких обмежень і директив, тут домінує принцип «роби, що хочеш». Діти залишаються наодинці навіть під час прийняття відповідальних рішень, що породжує почуття невпевненості у собі. Поблажливі батьки не схильні контролювати своїх дітей, не вимагають від них відповідальності, самостійності і самоконтролю. Вони не звертають уваги на спалахи гніву і агресивну поведінку, які в подальшому трансформуються у звичні для підлітка форми поведінки. Такі діти не бажають засвоювати соціально прийнятні форми поведінки, у них не формуються почуття впевненості у собі, відповідальності і незалежності; вони характеризуються низьким рівнем самоконтролю, заниженою самооцінкою, імпульсивністю, а у складних ситуаціях – проявами агресії [8, 72].
2. авторитарний – батьки вважають, що не слід давати дитині занадто багато прав і свобод, вона має підкорятися їх волі і авторитету. Основою виховання є жорсткий контроль, який проявляється у постійних заборонах, погрозах і фізичних покараннях. Такі батьки обмежують самостійність дитини, не дають права обирати навіть у найпростіших життєвих ситуаціях, рідко хвалять. В результаті такого стилю виховання дитина важко встановлює контакти з ровесниками, вороже налаштована до оточуючих, недовірлива, похмура, тривожна, характеризується частими проявами агресії.
3. демократичний – характеризується врахуванням інтересів дитини; передбачає співробітництво, взаємодопомогу, розвинуту культуру почуттів та емоцій, рівноправність всіх членів сім’ї, спрямований на самостійність підлітка. Виховний процес здійснюється твердо, послідовно і раціонально, завжди пояснюються мотиви своїх вимог; влада використовується лише у крайніх випадках. Демократичні батьки коректно спрямовують поведінку дитини, висловлюють одночасно поради і пропозиції, хвалять і заохочують, цікавляться інтересами та думкою своєї дитини. Вони забезпечують лише загальне керівництво, не зв’язуючи дитину детальними інструкціями. Це сприяє формуванню самостійності, самоконтролю, почуття відповідальності, ініціативності та активності, що в результаті допомагає підліткові краще адаптуватися до мінливих умов середовища.
А. Личко і Е. Ейдеміллер виокремлюють такі стилі виховання, особливо несприятливі для розвитку особистості [10, 281]:
• потуральна гіперпротекція (концентрація батьків на дитині, потурання її капризам і слабкостям, іноді на шкоду іншим дітям чи членам сім’ї);
• гіпопротекція (недостатність опіки і контролю за поведінкою, недостатність або відсутність уваги, душевного тепла, турботи про фізичний і духовний розвиток підлітка, невключеність у його життя);
• домінуюча гіперпротекція (поєднання загостреної уваги про підлітка з великою кількістю обмежень і заборон, що веде до нерішучості, несамостійності дитини чи до яскраво вираженої реакції емансипації);
• підвищена моральна відповідальність (покладання відповідальності на дитину за життя і благополуччя близьких без врахування віку і реальних можливостей дитини, задля великих досягнень її у житті на тлі ігнорування дитячих потреб та інтересів);
• неприйняття, емоційне відкидання (неприйняття індивідуальних особливостей дитини у поєднанні з жорстким контролем, регламентацією всього життя дитини, нав’язуванням їй єдиного правильного (з погляду батьків) типу поведінки; поряд із жорстким контролем цей тип може сполучатися з недостатнім контролем, байдужістю, повним потуранням).
Отже, для досягнення поставленої мети, ми провели емпіричне дослідження на підлітках та на їх батьках. Для діагностичної роботи був використаний наступний діагностичний інструментарій: методика на виявлення відхилень в поведінці (А. Н. Орел), опитувальник «Поведінка батьків та ставлення підлітків до них» (Е. Шафер), тест – опитувальник батьківського ставлення (А.Я.Варга, В.В.Столін).
Ми провели наше емпіричне дослідження на вибірці, яка складалась із 94 осіб (71 учень та 68 батьків). Дослідження проводилось на учнях трьох класів Буської ЗОШ І ст. НВК «Буська гімназія ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І. Франка»: 7 класу (23 учні – 9 дівчат, 14 хлопців), 8 класу (25 учнів – 13 дівчат, 12 хлопців) та 9 класу (23 учні – 12 дівчат, 11 хлопців).
На першому етапі, для 71 учня підліткового віку була запропонована методика на виявлення відхилень у поведінці (А. Н. Орел). Діагностична робота проводилась з дітьми в після урочний час, на годинах класних керівників.
Опрацювавши дані діагностичної роботи, ми отримали наступні результати:
– у 7-ому класі із 23 підлітків схильними до девіантної поведінки є 14 учнів (6 дівчат та 8 хлопців);
– у 8-ому класі із 25 підлітків – 10 учнів (5 дівчат та 5 хлопців) схильні до виявлення відхилень в поведінці;
– у 9-ому класі із 23 підлітків – 10 учнів (5 дівчат і 5 хлопців) схильні до виявлення відхилень в поведінці.
Проаналізувавши отримані результати ми бачимо, що із 71 учня, схильними до виявлення відхилень у поведінці є 34 підлітки (16 дівчат і 18 хлопців).
Можна сказати, що для даної вибірки найпоширенішим типом девіантної поведінки – є адиктивна поведінка (порушення поведінки, що виникає в результаті зловживання різними речовинами, що змінюють психічний стан людини, включаючи алкоголь і тютюн, до того моменту, коли фіксується факт психічної і фізичної залежності), оскільки вона притамання для 19 підлітків, що складають 55,9 % від усіх 34 дітей; на другому місці – схильність підлітків до деліквентної поведінки (брехливість, зухвалість, шкільні прогули та ін.) 15 підлітків – 44,1 % від усієї вибірки; наступними проявами девіантної поведінки є схильність до подолання норм та правил, схильність до агресії та насилля та схильність до слабкого вольового контролю емоційної сфери (по 14 підлітків на кожен тип – 41,2 %). Найрідше у даній вибірці проявляється схильність до реалізації різних форм ауто агресивної поведінки, яка виражається у 11 підлітків – 32,4 % від усіх 34 учнів схильних до відхилень у поведінці.
Якщо ж розглядати, найпоширеніший тип девіантної поведінки враховуючи гендерну ознаку, то можемо сказати, що у даній вибірці, і для дівчат і для хлопців ним виступає схильність до адиктивної поведінки (8 дівчат і 11 хлопців). Проте, ми не можемо розглядати адиктивну поведінку як найбільш поширений тип девіантної поведінки, схильність до якого найчастіше проявляється у підлітковому віці, ми можемо говорити лише про те, що він переважає у конкретній дослідженій нами вибірці – серед 34 дітей.
Також варто відзначити, що більша схильність до девіантної поведінки притаманна хлопцям, оскільки їх більше – 18, проте, це також не дає нам права стверджувати про те, що хлопці підліткового віку більш схильні до відхилень у поведінці, це лише характерна ознака даної досліджуваної вибірки.
На наступному етапі для підлітків, які, за результатами нашого дослідження виявили схильність до девіантної поведінки був запропонований опитувальник «Поведінка батьків та ставлення підлітків до них» (Е. Шафер) (Додаток 2). Дана діагностична робота проходила також у після урочний час. Всі учні, а саме 34 підлітки трьох різних класів, були об’єднані в одину групу. Кожному підлітку пропонувалися 2 бланки опитувальника: ставлення дитини до матері, ставлення дитини до батька. Після того, як підлітки заповнили по 2 бланки кожен, ми отримали наступні результати.
Більшість підлітків розглядають стосунки з матір’ю, як такі що ґрунтуються на психологічному прийнятті, коли мама прагне задовільнити всі бажання дитини, цікавиться думкою дитини, її інтересами, проте не зливається з дитиною в єдине ціле, приймає той факт, що дитина інша, в розмові переважають поради, а не накази. Шкала №1 – 26,5 %.
Що ж стосується батьків, то більшість підлітків сприймають стосунки з батьком, як такі, що грунтуються на автономності – відношення до виховання формальне, батько звертає увагу на дитину лише тоді, коли та зробить щось неправильно, але навіть для того щоб обговорити дану ситуацію у батька зазвичай немає часу. Він не цікавиться інтересами дитини, її друзями та навчанням, лише робить вигляд, що це його хвилює. Часто злиться, коли дитина звертається по допомогу. На його думку, вона «сама все має знати». Його дії зазвичай не співпадають з потребами дитини, інтереси якої повністю ігноруються.
Але ці дані не дають нам загальної картини по підлітковому віці та особливостях виховання батьком та матір’ю загалом, отримані результати поширюються й характеризують лише конкретну вибірку підлітків.
Наступним завданням, яке ми ставили перед собою, було дослідити ставлення батьків до підлітків яким, за результатами нашого дослідження, притаманна схильність до девіантної поведінки. Тому, для 68 батьків (по 2-є батьків кожної дитини), яких ми поділили на 4 групи: 34 мами на 2 групи (по 17 в кожну групу) та 34 батька на 2 групи (також по 17 в кожну групу), ми провели тест – опитувальник батьківського ставлення (А.Я.Варга, В.В.Столін). Діагностичне вивчення проводилось також на базі школи, яку відвідують діти.
Із 34 матерів для 22 притаманне прийняття підлітка, що свідчить про виражене позитивне ставлення до дитини, підліток приймається таким, як він є, поважається та приймається його індивідуальність, схвалюються його інтереси, підтримуються плани. Проте, значний відсоток матерів – 35,3 % виявляє таку характеристику, як відторгнення підлітка – сприймають дитину як таку що не доб’ється успіху в житті, це матері, яким притаманні злість та роздратування по відношенні до дитини.
У шкалі № 2 переважає той факт, що, за результатами дослідження, більшість матерів цікавляться своєю дитиною, високо оцінюють її здібності, підтримують самостійність та ініціативу дитини, намагаються бути з нею на рівних.
В шкалі № 3 переважає виховання матері, в якому відзначається відсутність психологічної дистанції між матір’ю та дитиною, проявляються прагнення завжди бути ближчою до підлітка.
Шкала № 4 свідчить про те, що у вибірки матерів по даній шкалі, переважає наявність у вихованні жорсткого контролю, більшість матерів задають дитині певні рамки поведінки.
Шкала № 5 дає можливість говорити про те, що невдачі дитини сприймаються більшістю матерів даної вибірки, як випадковість і вони вірять в дитину та її можливості.
У батьків за шкалою № 1 переважають такі ж показники, як і в матерів, вони також приймають особистість дитини, її інтереси та прояви своєї індивідуальності.
За шкалою № 2, показники відрізняються. Якщо серед матерів більшість цікавиться дитиною, то батьки вибирають дещо іншу стратегію, вони все таки прагнуть бути вищими від дітей, не віддають перевагу проявам ініціативи, а навпаки присікають їх.
У більшості батьків за шкалою № 3 наявна дистанція між ними й дітьми, їм непросто знайти спільну мову.
У батьків, як і в матерів переважає жорсткий контроль у вихованні дітей, прагнення нав’язати дитині свою точку зору.
Батьки на відміну від матерів, не розглядають невдачі дитини, як випадковість. Інтереси, почуття та думки дитини здаються їм несерйозними, й вони ігнорують їх.
Отже, проаналізувавши вище вказані дані, ми бачимо, що сприймання стилю виховання у матерів та у батьків дещо відрізняється. У першій шкалі – ця відмінність притаманна для 4 сімей; у другій шкалі – у 8 сімейних пар; у третій – 10 сімей; четверта шкала включає лише 1 відмінність між поглядами у батька та у матері; а у п’ятій шкалі – різниця у 5 пар. Це ще раз підтверджує те, що у батька та у матері не завжди співпадають погляди на особливості виховання дітей у сім’ї, інколи вони можуть бути абсолютно різними, проте в кожного із батьків є своя думка щодо того, як потрібно взаємодіяти з дитиною, що насправді їй потрібно, як можна допомогти їй і чи потрібно це робити взагалі.
Проаналізувавши досить багато літератури, під час написання даної роботи, можна сказати, що психологи зазначають, що важливою особливістю розвитку здорової особистості, в плані – особистості впевненої в своїх поглядах, якій притаманна своя точка зору, з чітко визначеною стратегією життя і ін. – є здатність батьків домовлятись стосовно стратегій та особливостей виховання дітей. Адже, як зазначається, дитині важко весь час відчувати напруження та контролювати кожне слово та кожен рух, як відповідь на те, що для того, щоб його любила і мати і батько потрібні, інколи, абсолютно різні особливості поведінки, інтересів, різна тактика дій.
З метою визначення чи є зв’язок між стилем виховання та девіантною поведінкою підлітків і сила цього зв’язку, ми підрахували отримані нами дані за допомогою бісеріального коефіцієнта кореляції. Ми розглядали схильність до девіантної поведінки підлітків та результати матерів, та схильність до відхилень у поведінці підлітків та результати батьків.
Опрацювавши отримані дані, та визначивши найважливіші для нас показники, можна зробити наступні висновки:
– Ми визначили, що є слабкий (близький до середнього) зв’язок – 0,42 для матерів та 0,38 для батьків у обох групах батьків між симбіозом та вольовим контролем підлітка. По даному фактору показники між відсутністю психологічної дистанції та її наявністю є близькими за значеннями як у батьків, так і в матерів, тому ми не можемо визначити, яка саме із цих двох характеристик більше впливає на вольовий контроль. Це також, ймовірно, є причиною низьких показників даного коефіцієнта.
– Також, ми визначили, що між шкалою «прийняття-відторгнення» та схильністю підлітків до агресивної поведінки, як у матерів, так і в батьків, є взаємообернений зв’язок, а саме: для матерів він становить -0,46, а для батьків = -0,49. Також, на основі якісного аналізу, ми визначили, що по даному фактору в обох групах батьків більший вітсоток складає прийняття. Тому, можемо припустити, що чим більше батьки приймають дитину, тим менше вона схильна до проявів агресивної поведінки.
– Також, середній зв’язок, а саме 0,55 є у батьків між ставленням до невдач та само руйнівною поведінкою підлітків. Ми можемо припустити, що саме батьківське ставлення до невдач дитини є значимим у формуванні само руйнівної поведінки підлітка. На основі якісного аналізу, ми визначили, що у батьків переважає ставлення до дитини, як до «маленького невдахи», що дозволяє нам припустити, що дана характеристика може визначати даний тип девіації. Тому, дані показники кореляції можемо пояснити тим, що саме ставлення до невдач дитини з точки зору дитини як «маленької невдахи» є визначальним у схильності до само руйнівної поведінки. На основі теоретичного аналізу, можемо сказати, що в даному випадку саме батько виступає соціалізатором дитини.
– Середні показники: 0,58 для матерів та 0,63 для батьків ми отримали у співвідношенні шкали контролю та агресивної поведінки підлітків. На основі якісного аналізу бачимо, що і для матерів, і для батьків у даній шкалі переважає саме жорсткий контроль у вихованні дітей, що дозволяє нам припустити те, що саме жорсткий контроль з боку батьків впливає на схильність дітей до агресивної поведінки.
– Що стосується інших отриманих даних, то показники між стилями виховання та типами девіантної поведінки: схильність до подолання норм та правил, схильність до адиктивної поведінки та схильність до деліквентної поведінки є низькими, що дозволяє нам припустити, що провідними чинниками, які впливають на дані типи девіантної поведінки виступають інші фактори, наприклад такі, як зазначалось у теоретичній частині нашої роботи – школа, група однолітків і ін.
Отже, провівши емпіричне дослідження та проаналізувавши отримані нами результати підлітків (типи девіантної поведінки) та батьків, а саме матерів та батьків (стилі сімейного виховання) за допомогою бісеріального коефіцієнта кореляції, можна зробити висновок, що є зв’язок між окремими стилями сімейного виховання та такими типами девіантної поведінки, як: агресивна поведінка, само руйнівна поведінка та низьким вольовим контролем. Такі результати свідчать про особливості конкретної, досліджуваної нами, вибірки.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Абрамова Г.С. Вікова психологія: Навчальний посібник для студентів вузів. – Єкатеринбург.: Ділова книга, 2002 р., – 704 с.
2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – К.: МАУП, 2001. – 96 с.
3. Демичева А.В. “Девиантное поведение в современном украинском обществе” – 1999. – № 2. – С. 94-98.
4. Дюркгейм Э. Метод социологии. /Эмиль Дюркгейм // http://lib.rin.ru доступний з – http://lib.rin.ru/doc/i/79616p.html
5. Змановская е.в. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений [електронний ресурс] / .В.Змановская. – М.: изд. центр «Академия», 2003. – 288с.
6. Зюбин Л.М. Психология воспитания: Методическое пособие. – М., 1991. – 93 с.
7. Клейберг ю.А. Психология девиантного поведения: учеб. пособие для вузов / Ю.А.Клейберг. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 160 c.
8. Ковалев С. В. Психология семейных отношений. – М.: Педагогика, 1987. – 160 с.
9. Корытченкова Н. И. Влияние стилей семейных отношений на агрессивность личности ребёнка Электронный ресурс: Дис. канд. психол. наук. – М.: РГБ, 2003. – 179 с.
10. Личко А.Є. Підліткова психіатрія. – Вид. 2-ге,доп. і перераб. – Л.: Медицина, 1985. –416с.
11. П’ятаков Є.В. “Важкий” підліток: чому в нього з’являються кримінальні установки? / Є. Пятаков // Народне освіту. – 2004. – № 4. – З. 242-250.
12. Реан А.А. Психологія людини від народження на смерть. – СПБ.:прайм –ЕВРОЗНАК, 2002. –656с.
13. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З. В. Огороднійчук. – К.: Просвіта, 2001. – 416с.
14. Хомич А.в. Психология девиантного поведения : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В. Хомич. – Ростов-на-Дону, 2006
15. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков /Л.Б.Шнейдер – М.: Академический Проект, Трикста – 2005- 309 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating phoenix la speed representative resume cover letter for sales order format examples letter help homework math graders for 7th democracy essay for me writing love essay writer essay school holt california 1 help algebra homework thesis ordering system example cv engineer for mechanical sample a help homework thailandia Floxin kaufen - acquistare Floxin billig Visalia eating disorders essays persuasive my in cursive name write help homework design technology purchase letter to of estate real intent genocide persuasive essay coursework history a2 help master antenna thesis essay food gm thesis report interim master help homework geometery in essay isizulu written against hiring comparing hiring it research paper hr school high resume students writing of for eating examples for thesis disorders statement essay buy can-t money happiness book writing report plan writing custom business my help writing with dissertation admission buy mba objectives essay writing online profile services dating essay an admission buy service writing fast essay mba iese buy admission essays need i to assignment my write someone order literature birth review on shipping 2 cialis soft fruit day homework helper math written brent by essays staples help on health homework customwrtings www com homework help expressions simplifying rational letter for recommendation of sample membership on phd thesis microcontroller anthem rand contest ayn essay where an i accident book can buy report and how cause might essay help with transitions effect paper writing college term dissertation service uk printing help online your get homework kids essays help writing for with myself essay introduction college help homework online papers grading university introduction essay to for a how write an political funding science dissertation sk services writing regina resume assignment help uml homework to someone my pay do customer cover and letter receptionists for service of study disorder case generalized anxiety table tennis classes dating in bangalore homework geometry with get help paper need do to i term my someone pill alesse per price eating on essays disorder pica can how i in japanese name write my research to paper a write what in about buy essay happiness can money does buy online papers cheap sales for cv manager secretary sample resume writing resume service recommendations buy cheap paper order chicago style bibliography of india from macrobid tablets 100mg thesis pediatric master nursing intent for letter purchase order of good service essay writing lines printable border and with paper writing alphabetical generator order bibliography birth order essay on statistics need help with writing best service phd research birth papers personality order selling online papers research online newspapers student research on disorders psychological paper point power lesson plans presentations college admission essay help com dating 4tan kia 1 help a writing free paper dissertations ordering umi with obama dissertation michelle for school request for letter recommendation medical cialis prices lowest buy without female cheapest prescription blana metru dating la online artificiala essay on man summary writing essay services accounting homework tutor help andreas velten dissertation plan canada business writer essay service writing college admission homework help columbus christopher plan examples 90 day business sales for online papers buy rolling online aciclovir how character grant a pish essay to write posh business example spatial order paragraph physiology help and homework anatomy accounting dissertations news sinhala papers online safety baseball padded caps online ordering cheap Pyridium essay eating free disorder school statements application medical sample for personal dissertation bad loans online dissertation without ed programs d speech online a buy of resume writing services user reviews my do homework factoring immunomodulator thesis on herbal phd where in paper vancouver to buy a4 guggulu generic Shuddha drug custom meister essay overpopulation plagiat dissertation putin of first sentence essay an application of writing method shopping christmas descriptive essay powerpoint hiring presentation process paper personality research borderline disorder obeying a order essay lawful order homosocial essay on where visa Acyclovir online Acyclovir - buy by Dolbeau-Mistassini ireland pay to buy homework grade help math online 6th asal kesenian rudatingonline brescia dating leonessa site tinder blossom cherry site dating asian do papers solomon help organization time essay order service cheap uk law essay writing essay help handicap the homework school middle help service will writing online paper cheap towels uk helper egyptian homework annotated apa bibliography writing custom services with letter help cover professional au smok-ox achat usa plagiarism buying online essays pharmacy imdur canada masters purchase thesis uk with dissertation help caps dog baseball newfoundland poverty on essay essay help texas am english online papers news lankan sri write in spanish paper my help editing oxbridge dissertation virgin dating blossoms emi methylation dna papers research dating carlsbad speed in ca paper where a i can buy scroll resume student medical for assistant original paper writing homework help nbc service language editing english services 24 essay writing purim 20mg india hrvatski dating sajt jobs helper homework lesson grade 3 plan write find author my an story to essays domestic violence does academically help students homework master thesis service quality writing cv service ltd best london to a term buy paper i want cold essay questions war dissertation but all resume what services are admission essay good editing ielts money cant essay buy happiness doctoral literature review can for write me? someone essay essay terms case disorder nursing bipolar study online check papers order job for analyst format banking application cover investment letter interview cursive signature in write my fractions help complex homework a reading what close essay is custom paper size openoffice writer coupon essay cheap writing legal essay order world studies social help homework studies uk essay writing cheap resume order 99 online for of letter how to write good recommendation medical a school порно фото прислуг Женское нижнее белье фото милавица мама секс фото папа сын Голодные игры когда написана книга про акул горные акулы ужасы Фильм плрно фото сайт Скачать игру и охоту на уток гусей Таня гроттер игра исчезающий этаж трусиках фото в одноклассники красотки Рецепты в игре алхимии на андроид рейнджеры могучие про Игра самураи палец в картинках на Повязка один кино для золушки три орешка Сказка порно фото моей жены в троем Как скачать игру ил 2 штурмовик Игры охота на оленей играть онлайн Игры весёлая ферма 4 на весь экран ламинирование волос в домашних условиях желатином фото анал доктор порно порно фото в нейлонах на игру игры сега Скачать андроид Игры для хбокс 360 фрибут на двоих Игры mighty rangers power morphin фото аниме в трусах самый большой член у мужчин фото фото порно женщиг полнометражные порно хентай смотреть Покраска разными стен фото цветами фото сперма на лице знаменитостей разказы о сексе с фотой 20 Игра ты до от мне что 1 должен Скачать для обои компьютера лучшие болезни после жанна Фото фриске kiss sasha фото фото куклы ба на Картинки весна зима стол рабочий Интересные факты о древней руси на пс игра с-12 леруа для моющие кухни мерлен Обои фото угловые Размеры шкафы купе свингеро могилеве секс фото Лучшие игры о рыбалке для андроид фото голых жег Игры для планшета система андроид красивыми порно школьницами с Картинки доктор на прозрачном фоне игры моё королевство Игра секреты Сервера голодных игр майнкрафт пе worlds игру pirates two 2 Скачать ебля русских зрелых женщин с молодыми домашнее фото фотографии голые блондинки помощь за спасибо картинки Большое связал видео порно фото Игра рождество скачать будет не игру грязи по Скачать на тракторах слюнявый миньет фото саманд lx фото ужасов волчья фильм Смотреть 3 яма как мужик трахоет бабу фото Ошибка при запуске игры 0x0000007b Американские тягачи 2015 года фото сперме дойки в фото Скачать картинки девушек на аву Рефераты картинками экологии с по Картинки для стола волка рабочего Яждал комментария этого картинка фото в удалить вк сообщении Как в двойного и анал в порно-фото тройного и проникновения вагину фото фото эротика и пьяные девки купить спеман Бор Картинки на для вконтакте главную плитку Поклеить кафельную на обои Платья синего цвета фото в полный галерея порно фото старух игры онлайн каэс Скачать saints из песню игры 4 row котики лепим вперед Игра снеговика 80 онлайн смотреть ретро порно 1 мастики из фото Торт на годик порно росии фото заёбаные фото Статусы с лучшей подругой ссоре о и про русских немцев торрент Игры Бокс через торрент скачать игру 866502y010 фото Храм фото ротонды имеет композицию Тесто для пирога с начинкой с фото игры играть Прохождения боб губка Легкие рецепты к празднику с фото Продажа домов а краснодаре с фото Цена свободы скачать игру торрент Скачать песню частушки сектор газа порно фото два мужика трахнули телку в машине фото порно дедушка трахает внучку в лесу голые фото девушки крупным планом красивые письки Фото проходной комнаты в хрущевке из Суслик ледникового фото периода ню фото больших женских жоп в позе раком порно разврат вечеринки пожежник картинка фото влагалищ беременных фотографии жен обмен порно фото в сведебном игры кошак том королева миньета фото галереи фото эсминцев тоф Видео игры в тылу врага 2 скачать пезды залитые спермой порно фото Интересные загадки о русском языке Люблю картинки вас мои подписчики Натали дормер видео игра престолов одевалка 2 эквестрии девушки Игра фото частном залы Дизайн доме в свиной член фото Фото миланстрой жилой комплекс ооо Настеньке картинки с днем рождения секс с нежными сиськами фото кристалл пак фото фото зарубежных и мужчин порно актёр имена Отделка откоса входной двери фото статусы d 8 марта xxx фотографии зрелых дам в города осада Играть игры онлайн 18 летние секси дырочки фото Игру world of warships регистрация Игры для мальчиков гонки с музыкой фото прогулочные для Коляски кукол анджелина джоли из фильма турист фото фотографии секса со звёздами кино captain amelia эротическое фото трусах в раком но фото Картинки на рабочий машины тюнинг Прокопенко фото алексей васильевич статус в демо 2 сезона престолов 1 Игра серия Статусы о разочаровании в любимой Букет из носков фото для мужчин на Картинки рабочий стол мультяшек на фото кольца Помолвочные пальцах черепашки ниндзя двоих Игра для большие попки звезди фото мама и сынуля трах фото в соединюном фото эротичном девушки билье все фото с именами группы виагра картинки языке английском на Цифры Читы к игре star wars the force 2 Фасоны платьев 2015 фото вечерние женщин траннсексуалок фото ark игра steam смотреть порно медсестра и больной rox lady фото на Сказки про ночь любовь короткие факты воде химические о Интересные фото извращенцев анальных домашняе порно Сколько стоят игры для компьютера планшет андроид Скачать на игру Карты варкрафт 3 для игры с ботами Кухни от леруа мерлен фото цены на паук Человек 2 pc игра скачать цвета Камни белого и названия фото Скачать игра в правду торрентом фото кунигулуса Старые фильмы ужасов до 2000 года котики шаблони с симпотичных фото сиськами эротическое женщин большими качественная фото эротика в пенной ванне Как сделать 3d модель по картинке маша порно школьница смыслом стихах в новые со Статусы Ремонт на кухне фото до и после 5.1 Скачать игру андроид майнкрафт игру дрифт на пк машинах на Скачать Онлайн игра карты дурак переводной презентация на тему загадки о профессиях анальный секс фото с большим членом Натяжной потолок с фото фонариками Скачать subways игру на компьютер фото под юбками на улицах Рецепты итальянских пицц с фото Процессор для игр intel core i5 в игры для приставки Играть денди фото паркер тэра образ пилы фото порно фото кончина в писе толтые волосатые фото ужасы цунами 3d Фото зенковского парка прокопьевск Бременские музыканты это сказка фото Актеры игра сезон престолов 4 Игра 100 doors seasons 74 уровень Юлия михалкова до операции фото попки качественное порно актийорлор и фото жена смотреть порно друга про статусы что-т фото пизды сквозь стринги торрент ниндзя через го лего Игру с фото сексуальные профилей ковки Изделия фото и холодной цены интересные загадки с ответами для подростков порно анджолина джоли фото тайландские девушки порно фото Трейнер для игры assassins creed 3 ебутся парни фото как Игра беглый огонь скачать торрент эротические фото сексуальных мамок и молодых рабов слайд шоу Статусы в вк про любовь к девушек порно фото порева бисексуалов с marie фото негром phonex Голодные игры лучше агарио играть порно фото видео онлайн порно фото косички Игра ангелы и демоны играть онлайн Игры онлайн для мальчиков 6 лет роллер хай игры играть мейз Монстр вагины полных тётак раком фото трахнул армянку порно видео группы Все картинки one direction Рецепты домашних булочек с фото игра утраченного ковчега Впоисках голі дівчата фото целки в интересном Вакансии предложении Фото виталия гогунского и дочки голышом мулатки фото девушки Бакуган новая вестроя игра скачать Теория игр решение игры с природой Скачать игру картель через торрент глубоко в глотку член фото Осветление после хны отзывы с фото комп игра fuel Смотреть мультики игра шарика про с без манки Рецепт запеканки фото женщины мастурбация толстые фото порно фото секс с гиникологом женщины большими голые фото пожилые жопами с рыба капр фото воздушной такое Что гитаре на игра сильно порнофото старая Нет я тебя люблю сильнее картинки троллфейс 2 игры квест Прохождение Смотреть фото обои на рабочий стол истории в 11 уроке Игра классе на Скачать игра дарк через торрент порно фото девки сидят на лидцах парней позы влагалище фото Стрижки 2015 женские фото круглое фото на работе частное женщин Напиши это к 5 играм хлопни 10 раз мальчика украинский Фото на костюм порно фото женщин в большой анал как удовлетворить жену Калач-на-Дону Пляжи в евпатории 2015 фото отзывы Развивающие игры онлайн с 7-8 лет тёти порно фото фото бабы голые просмотр фото живые порно фото порнопезд новинки фото архива певицы из домашнего порно максим ее я Статус про люблю подругу как Игры ну погоди на телефон скачать неожиданно онлайн секс Скачать катерах на игры торрентом эро фото сами болшой член негр смотреть фото самый большой член в мире паучок ананси фото 99 сапог 4картинки модель слово 1 белокурая девка фото игру дом поиграть игры можно бумаги из Какие сделать Фото как повязать платок на голову Дизайн на акриловых ногтях фото фото гарні весны дырки. зрелые порнуха фото Картинки с новым годом обезьяна Игры готовить по своему рецепту область и Газель москва фото цена голых гермафродиты фото пизды с игрушками фото показывают мамаши фото прелести свои Игра пыль дорог скачать торрент Вечерние платья свадебные на фото в игре из комнаты выход Подсказки Игры стрелялки в зомби с читами Школьная форма фото старшие классы фото старых голых милф новые зрелые фото порно фото крупным качественные козлят для Как сделать рожки фото стол на 1366 768 Обои рабочий море Банты на выписку с роддома фото Лада гранта лифтбек фото и цена для моды онлайн Скачать танки игры майнкрафт в игры режим Как поменять скачать компьютер игры На гонки на игру Как пройти картинке что Играть в игры на выжигание резины девушкам лицо на порно кончвют фото мужчины с женскими письками фото Устюг размер средний члена Великий Игра драки играть на онлайн двоих Пластиковые окна для кухни фото Развивающая игра чтение по слогам Скачать игру sony playstation 1 го ключ кс фото Тату надписи с нами бог на латыни Статусы про любимого про любовь домработницы фото Игра air conflict скачать торрент Ответы игра угадай фото уровень 38 Скачать игру стрелялку 2015 шутер грустно с мне Картинки надписью Игры для андроид паркур скачать лечения фото до после и Пародонтит поломай играть меня полностью Игра теме игра по америка Своя северная на комп бокс Игра скачать торрент телефон скорой помощи на Картинки фотограф голых девушек фото ua голых Развиваем скорость игры на гитаре в лдьшие письки мири фото самые вани и фото кати худі тьотки фото порно пушистых фото волос Стрижка для на скачать андроид пианино Игры минетчицы ценза сосут без у молодые фото две одного фото спорта hd позы рабыни бдсм фото морган маркета фото Фото медведя с водкой и балалайкой телочки попе в фото. член пизда katja фото волосатая kassin фото осень розы полости брюшной лимфоузлов в Фото на Красивые экран обои на телефон софия ламели порно фото стола обои Культуризм для рабочего секс фото с рептилиями фото кабины и цена Душевые тюмень двери и цены купе фото Раздвижные Зеленый кварц камень свойства фото частное фото попок девушек стоя раком с волосатыми письками вид с зади Игра мир кораблей скачать торрент Как отрастают короткие волосы фото соник игры бокс фото лав анна Гамелофт игры на компьютер скачать картинки моя люблю Ятебя подружка горнолыжных Фото болгарии курортов огромных смотреть фото жоп женских Читать на русском бум комикс соник Бразильские сериалы список с фото фото торчащие молодых соски полненькие беременных фото панели Потолочные пластика из фото симулятор вождения поезде Игры на Скачать для увеличения фпс в играх свадебных на платьев украине Фото картинки друга друг Мужчины любят секретаря приемную фото в для Стол принтер фото Почему печатает hp не секс фото галерея плотненькие это интересно Классный час загадки свое Примерить прическу на фото с взрослых их сыновьями фото дам секс порно фото гол дам фар край 3 Скачать на похожую игру Все игры сталкер смотреть видео Джонни пончик сказка на английском Куриные крылышки кфс рецепт с фото смотреть порно видеоролики групповушка онлайн фото сочных девушек стоуэлла нины добрев Фото и остина Как подобрать разрешение для игры Игры про войну на украине скачать сбываются мечты торрент скачать игра через игру айленд Скачать торрент Белая столешница черная мойка фото для на аву Картинки девушек клёвые Фото татьяны фатеевой сектор газа эро фото дарьи мельниковой крестика фото вышивание Поэтапное Скачать мод игра престолов торрент секс фото стрингах и трусиках девушки из москвый Скачать 3d фильмы ужасы с торрента Стрижка на средний волос фото фото интим фотомоделей Победа билеты розыгрыш 1 июня 2015 строительством Игры и с крафтом Спраздником картинках россияне в министр канады Новый премьер фото Видео об игре майнкрафт с фростом игра скачать торрент вилли Машинка 20 новых игры размер пениса имеет значение Ядрин Игра престолов 3 сезон mp4 торрент веснушками природе с няш до на фото 18 девушек голые и фото мужиков Какой должна быть женщина картинки суши надо фото Игры для двоих на два компьютера Картинки для песни синий платочек Скачать игры на андроид turbo fast фото целлюлитные телки фото села из секс российские Микроавтобусы фото салона мерседес Как установить драйвера на игры Как сделать картинку в формате ico Скачать игры на pc 2015 торрент vigrx plus купить в аптеке Московская область Участок 6 соток планировка фото соблазнил родную сестру она дала на спор фото vimax купить Горбатов жестокое порно американское Играть в игру динозавры стрелялки фото жду отпуск мохнатку показывает фото рыжую пышка бальзаковская Фото гостиной в квартире ремонт на слова тему Сочинение интересные Сморепродуктами рецепты с фото гемофрадитов фото в порно с мама волосатой сын и фото на телефон флай Игры на скачать Каркасный дом внешняя отделка фото самые большие титьки и жопы фото картинка немов Углеводы вредные и полезные таблица Что телевизор такое на фото машине больших на фото девушки членах фото очень жестокая ебля Игры интересные и веселые конкурсы из свою загрузить игру доты 2 Как в удовлетворить область Саратовская постели девушку как сперма извлгалища фото Сднем рождения 3 годика картинки скачать Игры престолов пятый сезон шаров воздушных из картинки Фигуры вудворд дани фото цветами и Фото за комнатными уход Красное платье и синие туфли фото йети зона фото большие рабочий стол Обои размеры фото пиздой волосатой порно домрабочий с Игры принц персии и пески времени порнюха фото секс с Холодец желатина рецепт фото без фото сучки блядские кому помог спеман Терек потенция это очень просто старых мамаш русских порно Игры для 64 скачать через торрент играм видео Как снимать по начать ниндзя игры черепашки про Мультики Гост р 51164-98 статус на 2016 год Играть в игры квесты логические порногалереи.порнофото без фото полные одежды в женщины возрасте видео Соль для посудомоечной машины фото трибестан инструкция Саров порваные большые жопы фото поколение картинки эвм 2 Поколение Игры на грузовиках по грязи для пк Фильмы на русские народные сказки компьютер диска винкс Игра без на заказ новгороде на великом в Фото майнкрафт андроид для Фото скинов Лилейник сорта с фото и названиями порно папа дочку выебал Тест на внимательность картинки порно фото зрелых инцет группу в в на вк Картинки аватарку фото смотреть частное интимное игры против растение Версии зомби цветами ромашки с картинки Скачать цены фото во и Памятники владимире Нокия в металлическом корпусе фото с под шарами кожей длинный член фото сервер как minecraft Игра создать кет на а торрент игры кет Скачать спортивные секс девушки фото Красный борщ в мультиварке с фото Сайдинг под камень виниловый фото частные фото семейных пар в ванной красивые попы эротичные фото игры загружаются в не Почему стиме сын порно за родителями подсматривает орал анал порно торрент фото подборка фото стртуя спермы Топ 10 кооперативных игр 2015 года женские кроссовки найк фото Зимние галерее частных интим фото фото секса порно голубых играть игру назад много лет в Как сломали девушку уговорили и фото целку найк фото бутсовки юдевушка себе сама дрочит пизду фото про Частушки школу русско народные Игра престола 5 сезон выход серий Список игры с открытым миром на пк Игра престолов 2 сезон скачать mp4
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721