Особливості девіантної поведінки підлітків в контексті різних стилів сімейного виховання

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті автор досліджує схильність підлітків до відхилень у поведінці та зв’язок між стилями сімейного виховання та девіантною поведінкою підлітків.
Ключові слова: підліток, девіантна поведінка, девіант, соціальна норма, стиль сімейного виховання.
В статье автор исследует склонность подростков к отклонениям в поведении и свіязь между стилями семейного воспитания и девиантным поведеним подростков.
Ключевые слова: подросток, девиантное поведение, девиант, социальная норма, стиль семейного воспитания.
In this article the author examines the tendency of adolescents to deviations in behavior and communication styles between family education and deviant behavior of adolescents.
Keywords: adolescent deviant behavior, devianta, social norms, family-style education.

Під девіантною поведінкою слід розуміти систему вчинків, які відхиляються від прийнятих у суспільстві правових і моральних норм, які проявляються у вигляді незбалансованості психічних процесів, неадаптивності, порушенні процесу самоактуалізації, в ухиленні від морального контролю за власною поведінкою [3, 97].
Девіація – широкий спектр відхилень поведінки особистості від традиційних у даному суспільстві нормативів поведінки. Девіантність – це прояв порушення соціальної регуляціїповедінки, дефектності психічної саморегуляції. Девіант – індивід, що відрізняється за своїми характеристиками від основної маси йому подібних. Девіант може бути як негативним – в гірший бік – так і позитивним. Соціальна норма – це явище групової свідомості у вигляді уявлень,що поділяє група, та найбільш частих суджень членів групи про вимоги до поведінки з урахуванням соціальних ролей, що створюють оптимальні умови буття [5, 214].
Згідно сучасним уявленням про рушійні сили, джерела і умови розвитку психіки і особистості людини, психічний розвиток дитини опосередкований спілкуванням і взаємодією з дорослими, в першу чергу, з батьками. Сім’я, як найближче соціальне оточення дитини, задовольняє її потребу у прийнятті, визнанні, захисті, емоційній підтримці, повазі. У сім’ї дитина набуває першого досвіду соціальної і емоційної взаємодії.
Метою статті є теоретично та емпірично проаналізувати особливості зв’язку стилів сімейного виховання та девіантної поведінки підлітків.
Узагальнення наявних у науковій літературі трактувань (Бобнєва М.І., Братусь Б.С., Крейдун Н.П., Клейберг Ю.А., Кудрявцев В.М. та ін) дозволило запропонувати наступне визначення: девіантна поведінка – система вчинків особистості, що виходять за загально прийняте уявлення про нормальну (нормативну) поведінку у певній сфері суспільних відносин і носить деструктивний характер; вона є наслідком викривленого процесу соціалізації і перебудови ієрархії мотивів у напрямі її спрощення та, з часом, домінування одного з них, внаслідок чого останній набуває для особи надзвичайного значення.
На думку Е. Дюркгейма, ймовірність девіантної поведінки істотно зростає при ослабленні нормативного контролю [4]. У відповідності з теорією аномії Р. Мертона, девіантна поведінка виникає передусім тоді, коли цінності, які приймаються і задаються суспільством не можуть бути досягнуті деякою частиною цього суспільства [5, 128]. У контексті теорії соціалізації, до девіантної поведінки схильні люди, соціалізація яких проходила в умовах заохочення або ігнорування окремих елементів девіантної поведінки (насильство, аморальність). У теорії стигматизації вважається, що поява девіантної поведінки стає можливою вже при одному тільки визначенні індивіда як такого, що соціально відхиляється і застосуванні по відношенні до нього репресивних або виправних заходів.
Основними ознаками девіантної поведінки є [7, 93]:
– багаторазові, тривалі порушення не будь-яких, а найважливіших норм для певного суспільства на цей час;
– поведінка є наслідком кризової, нестандартної ситуації і зумовлена загальною спрямованістю особистості;
– сама поведінка супроводжується різноманітними виявами соціальної дезадаптації, викликає негативну оцінку з боку інших людей;
– поведінка не ототожнюється з психічними захворюваннями чи патопсихологічними станами, хоча може за певних умов набувати патологічних форм (алкоголізм, наркоманія тощо);
– результатом поведінки є заподіяння реальної шкоди самій особистості чи навколишнім.
В залежності від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм суспільства прояви девіантної поведінки поділяються на 5 видів [14, 72]:
1. Делінквентний вид девіантної поведінки – сукупність протиправних вчинків та злочинів, які не відповідають формально зафіксованим соціальним та юридичним нормам.
2. Адиктивний вид девіантної поведінки – поведінка, що зумовлюється залежністю від різних хибних пристрастей: тютюнопаління, алкоголізм та ін.
3. Патохарактерологічний вид девіантної поведінки – поведінка, що зумовлюється патологічними змінами характеру, що сформувалися в процесі виховання.
4. Психопатологічний вид девіантної поведінки – ґрунтується на психопатологічних симптомах та синдромах – це прояви тих чи інших психічних порушень та захворювань.
5. Ґрунтується на суперцінностях – це виявлення обдарованості, таланту, геніальності в якійсь сфері діяльності, які виходять за рамки звичайного, нормального сприйняття.
Можна виокремити такі групи чинників, що зумовлюють девіантну поведінку особистості [14, 49]:
• соціальні – визначаються несприятливими соціальними, економічними, політичними умовами існування суспільства;
• соціально-психологічні – пов’язані з несприятливими особливостями взаємодії особистості зі своїм найближчим оточенням, з негативним впливом останнього на розвиток особистості;
• педагогічні – виявляються в недоліках сімейного та шкільного виховання;
• індивідуально-психологічні – пов’язані з наявністю певних характеристик індивіда, що ускладнюють процес його соціалізації.
Сучасні вчені стосовно неповнолітнього з різного роду відхиленнями в розвитку, що накладають своєрідний відбиток на поведінку, використовують терміни: “важкі діти” (К.Лебединська, М.Райська, М.Раттер, Л.Славіна); “важкі підлітки” (Л.Зюбін, В.Степанов, Д.Фельдштейн та ін.), до категорії яких відносять дітей з відхиленнями в моральному розвитку, акцентуаціями характеру, з порушеннями в афективно-вольовій сфері, відхиленнями в поведінці; “аномальні діти”, що мають відхилення від того, що є типовим або нормальним, але не включає патологічний стан (Л.Пожар); “дезадаптивні діти” (С.Бєлічева); “діти, що живуть під спеціальною турботою” (Л.Кошч); діти “групи ризику” (І.Невський); “діти з порушеннями в афективній сфері” (К.Лебединська, М.Райська, Г.Грибанова, Л.Славіна). Однак названі терміни часто несуть однобічну інформацію: побутову, клінічну, юридичну. Оскільки єдиної практики вживання цих понять немає, часом не ясно, до якої категорії віднести дитину, що має ті або інші відхилення в поведінці (асоціальна, ненормативна, протиправна, злочинна поведінка) (Е.Іванов, Л.Шіпиціна, Г.Сафіна). Більш правомірним є використання узагальнюючого терміна – “поведінка, що відхиляється від норми”, у будь-якому разі до тих пір, доки дитині не встановлено медичного діагнозу або не винесено юридичного вироку [15, 103].
Досить часто про негативні прояви поведінки говорять як про спеціальний засіб, психологічний захист, що розглядається в медичній психології, маючи на увазі тільки аномалії психічного розвитку.
Підлітковий вік як кризова стадія розвитку особистості, на думку видатних психологів (З.Фрейд, А.Адлер, А.Рубінштейн, І.Кон), передбачає, що певний підліток важкий як для себе, так і для інших [11, 85].
Для девіантних підлітків характерні такі особливості емоційно-вольової сфери, як підвищена тривожність, дефектність ціннісної системи, особливо в області цілей і сенсу життя. Вони, як правило, імпульсні, дратівливі, запальні, агресивні, конфліктні, що утрудняє їх спілкування з тими, що оточують і створює значні складнощі при їх вихованні.
На думку В.М. Оржеховської, девіантна поведінка (тобто з відхиленнями від прийнятих у даному суспільстві соціально-психологічних і моральних норм) спостерігається у підлітків частіше, ніж в інших вікових групах. Одна з причин – соціальна незрілість і фізіологічні особливості організму, що формується. Проявляються вони в прагненні випробувати нові відчуття, у допитливості, цікавості, недостатній здатності прогнозувати наслідки тієї чи іншої дії, у підвищеному бажанні незалежності. Підліток не завжди відповідає вимогам, які висуває до нього суспільство щодо виконання ним певних соціальних функцій. Сам же він, у свою чергу, вважає, що не отримує від суспільства того, на що має право розраховувати. Подібний сплав біологічних і соціальних чинників, мотивацій ускладнює соціальну адаптацію дітей і підлітків [13, 71].
В.В. Ковальов виділяє 9 основних варіантів поведінки що відхиляється [8, 65]:
1. відхилення від навчання та праці – у школярів відмови від навчання, систематичне невиконання завдань, прогули частково пояснювалися прогалинами знання, які практично унеможливлювали продовження навчання;
2. систематичне перебування на антигромадсько налаштованих неформальних групах;
3. антигромадські насильницькі дії – вони виражаються у агресії, бійках, скоєнні дрібних грабежів, псування і знищенні майна;
4. антигромадські корисливі дії, що виражаються переважно у дрібних крадіжках, дрібній спекуляції, вимаганні;
5. антигромадські дії сексуального характеру – цей варіант поведінки що відхиляється виявляється у скоєнні цинічних, непристойних дій сексуального характеру, спрямованих зазвичай до осіб протилежної статі;
6. зловживання алкоголем;
7. вживання наркотичних і токсичних речовин;
8. втечі з дому, бродяжництво;
9. азартні ігри;
Сім’я – мала соціальна група, заснована на шлюбному союзі, члени якої пов’язані спільністю побуту, взаємною допомогою, моральною відповідальністю, з особливостями її виховання, виступає домінуючим інститутом у формуванні особистості дитини, укріплює її якості, здібності, таланти [2, 21].
Сім’я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління. З перших днів появи дитини на світ сім’я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, набути власного досвіду поведінки й діяльності [1, 91].
Оскільки метою виховання є формування всебічно розвиненої особистості, сім’я, здійснює моральне, розумове, трудове, естетичне і фізичне виховання. Та не потрібно забувати і той факт, що виховання може бути як позитивним так і негативним.
Висвітленню теоретичних і практичних аспектів виховання дітей присвячено багато вітчизняних (Л. Алексєєва, І. Бех, З. Зайцева, О. Киричук, С. Максименко, М. Стельмахович, М. Фіцула та ін.) і зарубіжних (А. Адлер, К. Аронс, Р. Ноттебаум, Є. Россберг, Б. Салліван, Р. Скіннер та ін.) досліджень.
Сімейне виховання – це одна з форм виховання дітей, що поєднує цілеспрямовані педагогічні дії батьків з повсякденним впливом сімейного побуту [6, 77].
Щоб вивчити можливі відносини між дорослими й дітьми в сім’ях, необхідно знати існуючі стилі батьківського ставлення до дітей. Батьківський стиль – це узагальнені, характерні, ситуаційно неспецифічні способи спілкування даного батька з даною дитиною, це образ дій стосовно дитини; сукупність батьківських настановлень, батьківського емоційного ставлення до дитини, сприйняття дитини батьками і відповідних способів поводження з нею [9, 52].
Сучасні дослідники А. Реан, Г. Крайг та інші для характеристики відносин між батьками та дітьми використовують поняття “стиль батьківської поведінки”. Під цим вони розуміють поведінку, переважно зосереджену на турботі про дитину, її захисті, догляді за нею [12, 391].
І.С. Кон вважає, що немає ні одного соціального чи психологічного аспекту поведінки підлітків, який би не залежав від сімейних умов сьогодні чи в минулому.
Найбільшого розповсюдження набули класифікації стилів сімейних взаємовідносин, які беруть свій початок ще в роботах К. Левіна. При цьому виокремлюють три стилі взаємовідносин [9, 107]:
1. індиферентний (вседозволеність) – як зазначає С. Ковальов, індиферентний стиль передбачає відсутність взагалі будь-яких відносин в сім’ї: відчуженість один від одного, байдужість до справ і почуттів іншого, відсутність будь-яких обмежень і директив, тут домінує принцип «роби, що хочеш». Діти залишаються наодинці навіть під час прийняття відповідальних рішень, що породжує почуття невпевненості у собі. Поблажливі батьки не схильні контролювати своїх дітей, не вимагають від них відповідальності, самостійності і самоконтролю. Вони не звертають уваги на спалахи гніву і агресивну поведінку, які в подальшому трансформуються у звичні для підлітка форми поведінки. Такі діти не бажають засвоювати соціально прийнятні форми поведінки, у них не формуються почуття впевненості у собі, відповідальності і незалежності; вони характеризуються низьким рівнем самоконтролю, заниженою самооцінкою, імпульсивністю, а у складних ситуаціях – проявами агресії [8, 72].
2. авторитарний – батьки вважають, що не слід давати дитині занадто багато прав і свобод, вона має підкорятися їх волі і авторитету. Основою виховання є жорсткий контроль, який проявляється у постійних заборонах, погрозах і фізичних покараннях. Такі батьки обмежують самостійність дитини, не дають права обирати навіть у найпростіших життєвих ситуаціях, рідко хвалять. В результаті такого стилю виховання дитина важко встановлює контакти з ровесниками, вороже налаштована до оточуючих, недовірлива, похмура, тривожна, характеризується частими проявами агресії.
3. демократичний – характеризується врахуванням інтересів дитини; передбачає співробітництво, взаємодопомогу, розвинуту культуру почуттів та емоцій, рівноправність всіх членів сім’ї, спрямований на самостійність підлітка. Виховний процес здійснюється твердо, послідовно і раціонально, завжди пояснюються мотиви своїх вимог; влада використовується лише у крайніх випадках. Демократичні батьки коректно спрямовують поведінку дитини, висловлюють одночасно поради і пропозиції, хвалять і заохочують, цікавляться інтересами та думкою своєї дитини. Вони забезпечують лише загальне керівництво, не зв’язуючи дитину детальними інструкціями. Це сприяє формуванню самостійності, самоконтролю, почуття відповідальності, ініціативності та активності, що в результаті допомагає підліткові краще адаптуватися до мінливих умов середовища.
А. Личко і Е. Ейдеміллер виокремлюють такі стилі виховання, особливо несприятливі для розвитку особистості [10, 281]:
• потуральна гіперпротекція (концентрація батьків на дитині, потурання її капризам і слабкостям, іноді на шкоду іншим дітям чи членам сім’ї);
• гіпопротекція (недостатність опіки і контролю за поведінкою, недостатність або відсутність уваги, душевного тепла, турботи про фізичний і духовний розвиток підлітка, невключеність у його життя);
• домінуюча гіперпротекція (поєднання загостреної уваги про підлітка з великою кількістю обмежень і заборон, що веде до нерішучості, несамостійності дитини чи до яскраво вираженої реакції емансипації);
• підвищена моральна відповідальність (покладання відповідальності на дитину за життя і благополуччя близьких без врахування віку і реальних можливостей дитини, задля великих досягнень її у житті на тлі ігнорування дитячих потреб та інтересів);
• неприйняття, емоційне відкидання (неприйняття індивідуальних особливостей дитини у поєднанні з жорстким контролем, регламентацією всього життя дитини, нав’язуванням їй єдиного правильного (з погляду батьків) типу поведінки; поряд із жорстким контролем цей тип може сполучатися з недостатнім контролем, байдужістю, повним потуранням).
Отже, для досягнення поставленої мети, ми провели емпіричне дослідження на підлітках та на їх батьках. Для діагностичної роботи був використаний наступний діагностичний інструментарій: методика на виявлення відхилень в поведінці (А. Н. Орел), опитувальник «Поведінка батьків та ставлення підлітків до них» (Е. Шафер), тест – опитувальник батьківського ставлення (А.Я.Варга, В.В.Столін).
Ми провели наше емпіричне дослідження на вибірці, яка складалась із 94 осіб (71 учень та 68 батьків). Дослідження проводилось на учнях трьох класів Буської ЗОШ І ст. НВК «Буська гімназія ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І. Франка»: 7 класу (23 учні – 9 дівчат, 14 хлопців), 8 класу (25 учнів – 13 дівчат, 12 хлопців) та 9 класу (23 учні – 12 дівчат, 11 хлопців).
На першому етапі, для 71 учня підліткового віку була запропонована методика на виявлення відхилень у поведінці (А. Н. Орел). Діагностична робота проводилась з дітьми в після урочний час, на годинах класних керівників.
Опрацювавши дані діагностичної роботи, ми отримали наступні результати:
– у 7-ому класі із 23 підлітків схильними до девіантної поведінки є 14 учнів (6 дівчат та 8 хлопців);
– у 8-ому класі із 25 підлітків – 10 учнів (5 дівчат та 5 хлопців) схильні до виявлення відхилень в поведінці;
– у 9-ому класі із 23 підлітків – 10 учнів (5 дівчат і 5 хлопців) схильні до виявлення відхилень в поведінці.
Проаналізувавши отримані результати ми бачимо, що із 71 учня, схильними до виявлення відхилень у поведінці є 34 підлітки (16 дівчат і 18 хлопців).
Можна сказати, що для даної вибірки найпоширенішим типом девіантної поведінки – є адиктивна поведінка (порушення поведінки, що виникає в результаті зловживання різними речовинами, що змінюють психічний стан людини, включаючи алкоголь і тютюн, до того моменту, коли фіксується факт психічної і фізичної залежності), оскільки вона притамання для 19 підлітків, що складають 55,9 % від усіх 34 дітей; на другому місці – схильність підлітків до деліквентної поведінки (брехливість, зухвалість, шкільні прогули та ін.) 15 підлітків – 44,1 % від усієї вибірки; наступними проявами девіантної поведінки є схильність до подолання норм та правил, схильність до агресії та насилля та схильність до слабкого вольового контролю емоційної сфери (по 14 підлітків на кожен тип – 41,2 %). Найрідше у даній вибірці проявляється схильність до реалізації різних форм ауто агресивної поведінки, яка виражається у 11 підлітків – 32,4 % від усіх 34 учнів схильних до відхилень у поведінці.
Якщо ж розглядати, найпоширеніший тип девіантної поведінки враховуючи гендерну ознаку, то можемо сказати, що у даній вибірці, і для дівчат і для хлопців ним виступає схильність до адиктивної поведінки (8 дівчат і 11 хлопців). Проте, ми не можемо розглядати адиктивну поведінку як найбільш поширений тип девіантної поведінки, схильність до якого найчастіше проявляється у підлітковому віці, ми можемо говорити лише про те, що він переважає у конкретній дослідженій нами вибірці – серед 34 дітей.
Також варто відзначити, що більша схильність до девіантної поведінки притаманна хлопцям, оскільки їх більше – 18, проте, це також не дає нам права стверджувати про те, що хлопці підліткового віку більш схильні до відхилень у поведінці, це лише характерна ознака даної досліджуваної вибірки.
На наступному етапі для підлітків, які, за результатами нашого дослідження виявили схильність до девіантної поведінки був запропонований опитувальник «Поведінка батьків та ставлення підлітків до них» (Е. Шафер) (Додаток 2). Дана діагностична робота проходила також у після урочний час. Всі учні, а саме 34 підлітки трьох різних класів, були об’єднані в одину групу. Кожному підлітку пропонувалися 2 бланки опитувальника: ставлення дитини до матері, ставлення дитини до батька. Після того, як підлітки заповнили по 2 бланки кожен, ми отримали наступні результати.
Більшість підлітків розглядають стосунки з матір’ю, як такі що ґрунтуються на психологічному прийнятті, коли мама прагне задовільнити всі бажання дитини, цікавиться думкою дитини, її інтересами, проте не зливається з дитиною в єдине ціле, приймає той факт, що дитина інша, в розмові переважають поради, а не накази. Шкала №1 – 26,5 %.
Що ж стосується батьків, то більшість підлітків сприймають стосунки з батьком, як такі, що грунтуються на автономності – відношення до виховання формальне, батько звертає увагу на дитину лише тоді, коли та зробить щось неправильно, але навіть для того щоб обговорити дану ситуацію у батька зазвичай немає часу. Він не цікавиться інтересами дитини, її друзями та навчанням, лише робить вигляд, що це його хвилює. Часто злиться, коли дитина звертається по допомогу. На його думку, вона «сама все має знати». Його дії зазвичай не співпадають з потребами дитини, інтереси якої повністю ігноруються.
Але ці дані не дають нам загальної картини по підлітковому віці та особливостях виховання батьком та матір’ю загалом, отримані результати поширюються й характеризують лише конкретну вибірку підлітків.
Наступним завданням, яке ми ставили перед собою, було дослідити ставлення батьків до підлітків яким, за результатами нашого дослідження, притаманна схильність до девіантної поведінки. Тому, для 68 батьків (по 2-є батьків кожної дитини), яких ми поділили на 4 групи: 34 мами на 2 групи (по 17 в кожну групу) та 34 батька на 2 групи (також по 17 в кожну групу), ми провели тест – опитувальник батьківського ставлення (А.Я.Варга, В.В.Столін). Діагностичне вивчення проводилось також на базі школи, яку відвідують діти.
Із 34 матерів для 22 притаманне прийняття підлітка, що свідчить про виражене позитивне ставлення до дитини, підліток приймається таким, як він є, поважається та приймається його індивідуальність, схвалюються його інтереси, підтримуються плани. Проте, значний відсоток матерів – 35,3 % виявляє таку характеристику, як відторгнення підлітка – сприймають дитину як таку що не доб’ється успіху в житті, це матері, яким притаманні злість та роздратування по відношенні до дитини.
У шкалі № 2 переважає той факт, що, за результатами дослідження, більшість матерів цікавляться своєю дитиною, високо оцінюють її здібності, підтримують самостійність та ініціативу дитини, намагаються бути з нею на рівних.
В шкалі № 3 переважає виховання матері, в якому відзначається відсутність психологічної дистанції між матір’ю та дитиною, проявляються прагнення завжди бути ближчою до підлітка.
Шкала № 4 свідчить про те, що у вибірки матерів по даній шкалі, переважає наявність у вихованні жорсткого контролю, більшість матерів задають дитині певні рамки поведінки.
Шкала № 5 дає можливість говорити про те, що невдачі дитини сприймаються більшістю матерів даної вибірки, як випадковість і вони вірять в дитину та її можливості.
У батьків за шкалою № 1 переважають такі ж показники, як і в матерів, вони також приймають особистість дитини, її інтереси та прояви своєї індивідуальності.
За шкалою № 2, показники відрізняються. Якщо серед матерів більшість цікавиться дитиною, то батьки вибирають дещо іншу стратегію, вони все таки прагнуть бути вищими від дітей, не віддають перевагу проявам ініціативи, а навпаки присікають їх.
У більшості батьків за шкалою № 3 наявна дистанція між ними й дітьми, їм непросто знайти спільну мову.
У батьків, як і в матерів переважає жорсткий контроль у вихованні дітей, прагнення нав’язати дитині свою точку зору.
Батьки на відміну від матерів, не розглядають невдачі дитини, як випадковість. Інтереси, почуття та думки дитини здаються їм несерйозними, й вони ігнорують їх.
Отже, проаналізувавши вище вказані дані, ми бачимо, що сприймання стилю виховання у матерів та у батьків дещо відрізняється. У першій шкалі – ця відмінність притаманна для 4 сімей; у другій шкалі – у 8 сімейних пар; у третій – 10 сімей; четверта шкала включає лише 1 відмінність між поглядами у батька та у матері; а у п’ятій шкалі – різниця у 5 пар. Це ще раз підтверджує те, що у батька та у матері не завжди співпадають погляди на особливості виховання дітей у сім’ї, інколи вони можуть бути абсолютно різними, проте в кожного із батьків є своя думка щодо того, як потрібно взаємодіяти з дитиною, що насправді їй потрібно, як можна допомогти їй і чи потрібно це робити взагалі.
Проаналізувавши досить багато літератури, під час написання даної роботи, можна сказати, що психологи зазначають, що важливою особливістю розвитку здорової особистості, в плані – особистості впевненої в своїх поглядах, якій притаманна своя точка зору, з чітко визначеною стратегією життя і ін. – є здатність батьків домовлятись стосовно стратегій та особливостей виховання дітей. Адже, як зазначається, дитині важко весь час відчувати напруження та контролювати кожне слово та кожен рух, як відповідь на те, що для того, щоб його любила і мати і батько потрібні, інколи, абсолютно різні особливості поведінки, інтересів, різна тактика дій.
З метою визначення чи є зв’язок між стилем виховання та девіантною поведінкою підлітків і сила цього зв’язку, ми підрахували отримані нами дані за допомогою бісеріального коефіцієнта кореляції. Ми розглядали схильність до девіантної поведінки підлітків та результати матерів, та схильність до відхилень у поведінці підлітків та результати батьків.
Опрацювавши отримані дані, та визначивши найважливіші для нас показники, можна зробити наступні висновки:
– Ми визначили, що є слабкий (близький до середнього) зв’язок – 0,42 для матерів та 0,38 для батьків у обох групах батьків між симбіозом та вольовим контролем підлітка. По даному фактору показники між відсутністю психологічної дистанції та її наявністю є близькими за значеннями як у батьків, так і в матерів, тому ми не можемо визначити, яка саме із цих двох характеристик більше впливає на вольовий контроль. Це також, ймовірно, є причиною низьких показників даного коефіцієнта.
– Також, ми визначили, що між шкалою «прийняття-відторгнення» та схильністю підлітків до агресивної поведінки, як у матерів, так і в батьків, є взаємообернений зв’язок, а саме: для матерів він становить -0,46, а для батьків = -0,49. Також, на основі якісного аналізу, ми визначили, що по даному фактору в обох групах батьків більший вітсоток складає прийняття. Тому, можемо припустити, що чим більше батьки приймають дитину, тим менше вона схильна до проявів агресивної поведінки.
– Також, середній зв’язок, а саме 0,55 є у батьків між ставленням до невдач та само руйнівною поведінкою підлітків. Ми можемо припустити, що саме батьківське ставлення до невдач дитини є значимим у формуванні само руйнівної поведінки підлітка. На основі якісного аналізу, ми визначили, що у батьків переважає ставлення до дитини, як до «маленького невдахи», що дозволяє нам припустити, що дана характеристика може визначати даний тип девіації. Тому, дані показники кореляції можемо пояснити тим, що саме ставлення до невдач дитини з точки зору дитини як «маленької невдахи» є визначальним у схильності до само руйнівної поведінки. На основі теоретичного аналізу, можемо сказати, що в даному випадку саме батько виступає соціалізатором дитини.
– Середні показники: 0,58 для матерів та 0,63 для батьків ми отримали у співвідношенні шкали контролю та агресивної поведінки підлітків. На основі якісного аналізу бачимо, що і для матерів, і для батьків у даній шкалі переважає саме жорсткий контроль у вихованні дітей, що дозволяє нам припустити те, що саме жорсткий контроль з боку батьків впливає на схильність дітей до агресивної поведінки.
– Що стосується інших отриманих даних, то показники між стилями виховання та типами девіантної поведінки: схильність до подолання норм та правил, схильність до адиктивної поведінки та схильність до деліквентної поведінки є низькими, що дозволяє нам припустити, що провідними чинниками, які впливають на дані типи девіантної поведінки виступають інші фактори, наприклад такі, як зазначалось у теоретичній частині нашої роботи – школа, група однолітків і ін.
Отже, провівши емпіричне дослідження та проаналізувавши отримані нами результати підлітків (типи девіантної поведінки) та батьків, а саме матерів та батьків (стилі сімейного виховання) за допомогою бісеріального коефіцієнта кореляції, можна зробити висновок, що є зв’язок між окремими стилями сімейного виховання та такими типами девіантної поведінки, як: агресивна поведінка, само руйнівна поведінка та низьким вольовим контролем. Такі результати свідчать про особливості конкретної, досліджуваної нами, вибірки.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Абрамова Г.С. Вікова психологія: Навчальний посібник для студентів вузів. – Єкатеринбург.: Ділова книга, 2002 р., – 704 с.
2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – К.: МАУП, 2001. – 96 с.
3. Демичева А.В. “Девиантное поведение в современном украинском обществе” – 1999. – № 2. – С. 94-98.
4. Дюркгейм Э. Метод социологии. /Эмиль Дюркгейм // http://lib.rin.ru доступний з – http://lib.rin.ru/doc/i/79616p.html
5. Змановская е.в. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений [електронний ресурс] / .В.Змановская. – М.: изд. центр «Академия», 2003. – 288с.
6. Зюбин Л.М. Психология воспитания: Методическое пособие. – М., 1991. – 93 с.
7. Клейберг ю.А. Психология девиантного поведения: учеб. пособие для вузов / Ю.А.Клейберг. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 160 c.
8. Ковалев С. В. Психология семейных отношений. – М.: Педагогика, 1987. – 160 с.
9. Корытченкова Н. И. Влияние стилей семейных отношений на агрессивность личности ребёнка Электронный ресурс: Дис. канд. психол. наук. – М.: РГБ, 2003. – 179 с.
10. Личко А.Є. Підліткова психіатрія. – Вид. 2-ге,доп. і перераб. – Л.: Медицина, 1985. –416с.
11. П’ятаков Є.В. “Важкий” підліток: чому в нього з’являються кримінальні установки? / Є. Пятаков // Народне освіту. – 2004. – № 4. – З. 242-250.
12. Реан А.А. Психологія людини від народження на смерть. – СПБ.:прайм –ЕВРОЗНАК, 2002. –656с.
13. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З. В. Огороднійчук. – К.: Просвіта, 2001. – 416с.
14. Хомич А.в. Психология девиантного поведения : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В. Хомич. – Ростов-на-Дону, 2006
15. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков /Л.Б.Шнейдер – М.: Академический Проект, Трикста – 2005- 309 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

annotated bibliography on inequality essay rsl gender thesis papers online history essay advanced help higher with dbq essays help essay of energy essay writer website joke be can with naproxen combined motrin cant homework geils my j do anymore essay degree writing service uk in buy dissertation to without a prescription buy allegra where buying paper my write colege doses men for arimidex hand can resume my write i ovral buy with discount best trigger clomid iui and english essay writer letter office assistant for medical cover effects side carafate 120mg help youtube dissertation proposal and homework searches helpers word purchase of business of letter intent in writing services angularjs in thesis marketing essay writing help thesis outline disorder stress post traumatic essay herpes condom chance no online homework statistic help with professional resume sacramento services writing Soft Tadalis SX order help my personal with statement essay writer 10 for online helps why homework thesis cover phd letter great service admissions school law essays a an research psychology on is paper outline what rubric essay ap 1994 resume teacher writing services write how essays to science essay is safe custom toronto service cv us writing master on learning e thesis write psychology my paper for helping statement others thesis legal writing service dummies writing term paper for distance plan learning business essay on eyesight essay argumentative writers plan writers business uk hire for writing service nyc resume help nea homework services writing francisco bay area resume san canadian online pharcharmy dilantin skin stable care essay orders importance following conclusion in dissertation recommendations and sale for papyrus paper job confessions a nerd school word of essay description accounting high contest ltju in introduction apa example of research paper need i essay related write to me women topics help an cheap fellowship dissertation writing master abstract write thesis school recommendation letter amazing medical of for structure scientific thesis phd poetry lit ap help essay dissertation gratuite philosophique essay a with interview teacher VPXL discount buy online want do now to homework dont i my right writer the papers biglow my on what do i should college essay evaluation website essays dissertation rendant daniel order speeches wedding of uf writing service essay admission homework live online help borderline studies case essay cause and effect case sample for disorder study bipolar legitimate writing essay companies medical professionals vitae sample curriculum for management buy online essay paper block research writing school writing quiz students resume for high should on essay narrative what i do my college assignment essay on thesis writing e-business themes school english essay high help your to online working how papers get your essays get written essayacademia.com company best writing resume services ga atlanta writing homework graphing linear help equations process of thinking for sale the synthesis thesis with nursing critical philippines competency dissertation takuan on soho doctoral college help essays application with birds science helper classifying homework dissertation customized eu uk cheapest best resume writing mumbai services in engineering phd electrical dissertation phschool homework online help online child papers custody drucken buy a online dissertation essay writing companies best men black 50 dating over plan with help africa business south phd dissertation help jokes electronic thesis nursing writing best service homework the my for school paper write media on dissertation essays purchase college help an to i need essay write writers paper inkjet writing nyc paper service for assignment sale paper review company research writing business service plan writing design homework help product report the and chemical rate order of reaction a lab answers service writing essay canada research respect google life for paper essay mapreduce write uk my cheap essay homework help with statistics elementary dissertation buy proquest for draftsman mechanical format resume coursework plan language english as homework help microeconomic sc writer business columbia plan services writing wolverhampton cv milk d vitamin information deans nutritional homework skokie help public library buy safe no prescription combivent my me for essay write somebody someone to do pay your essays 2013 writing services professional resume for tens homework help blog writing packages services avodart mg 40 report buy this twelfth essay night do can paper my research who homework help hs women dating egypt mba proposal dissertation of ethos essay warrior help holt course 1 homework help students written good by essay schools help homework essay pi help life of engineering for seminar mechanical topics paper writing research rubric 4th grade sale kg paper admission for admission writing essay service mba reviews uk help experts assignment statement sur la human resources de dissertation personal plan colonisation admissions job speech write free my sites college paper writing and canon dissertation feudal summary the on law buy methotrexate a prescription best without 3rd grade concentration writing concurrence book dissertation reports writing cv services pretoria arts of help doctor thesis musical sales consultant for resume essays disorder psychological penicillin ceftriaxone allergy resource on human strategic dissertation management writing xat admission essay an online free help homework statistics assignment i do my how can of write to the section dissertation methodology how a help language arts english homework assignment economic help buy famvir prescription with online help network security assignment papers student nursing college technology essay veterinary admission for entreprise et dissertation ethique company writing services to college essays help write and disorders media on research eating the papers examples topic essay review pay literature performance based a cialis without doctor soft assignment services caps order mail prescription danazol discount without grade help math for 8th homework students how homework does help where dissertation buy your start to esays college buy a for to how write dissertation a proposal i my with homework need precalculus help chicken poxvirus find dissertation buy online defense thesis masters editing journal service wholesale cheap products paper helper art homework homework greece myths primary help sale papyrus paper uk for частные фото голых в бане скачать новые трансформеры игру через торрент франческа эротика фото лохматыми девушек раком письками с фото трусов без леди ева наказывает своих рабов фото делать не что забеременеть чтобы порно фото ануса девушек фото секс частные подростков дарья фото алексеевна мельникова откровенные писька старая фото фото русского анального секса домашнее эро бренды фото порно фото полные в чулках в возрасте скачать губка боба игру свет камера штаны порно paxton pirce фото фото самые порно сиськастые звезды эро в пизда говне фото планом крупным большие фотосиськи лесбиянки порно школьницы порно онлайн кастинг качество галерея фото развратных мамочек с голые пышными бабы формами фото фото з бджіл фото мужской пентхауз журнал любительские фото растянутого ануса ильменского фото трах ебля порно фото порно молодой домашние девушки фото подборка большая красивая грудь сперма соски фото порнофото вудман зрелые письки порно ищу девушку пышку для секса фото эро фото порно бразильянок мед осмотре фото на подростки с фото caprice little эротика видеороликов прикол загадка анальному секс фото смотреть порно фото девушек качков белье нижнем моя жена красивом в фото девушкой с челкастые которые целуются фото девушек молодые бляди порно видео пізда попа фото фото секса с angelika black шикарной писи фото фото руслан алов конференции ру предметы анал фото порно в вагину и фото инцест личнон геи с самотыком в жопне фото смотреть эро фото школьный медосмотр симпатичные нудистки фото порно мульты аватар корра фото frostbite Кто написал сказку о диких лебедях любитeльский трaх крупно фото онлайн русские юные порно видео тетрациклиновая мазь инструкция по применению для глаз рот порно спермы полный ролики настя хабаровск порнофото порно фото самых старых старух игры для виндовс хр скачать торрент раздетые женщины частное фото лучшие эро фото мамочек трусиков фото крупно. скромные без порно фото мамка нагнулась а сын увидел ее большую жопу и не удержался классных смотреть фото попок секс айшвария рай без смотреть фото русский смс инцест порно фото вульв фото из порно книг старих пилотка моей мамаши фото личный архив смотреть фото зрелые дамы порно старых геев фото эротика фото юнные карте пхукет мира на порно игры ино секси невесты фото домашний альбом sam порно фото фото члены сперма яйца фото голой терон шарлиз лице друга друг сидят фото школьницы и у лижут на фото секс зрелихбабушек фото раком толстых дрочка фото смотреть сисястых найти посмотреть и баб порно фото видео и Игры стрелялки классная стрелялка пожилая служанка порно учебник 1 часть гдз математике класс юдачева рудницкая по 3 порно ролики студенты вечеринки секс фото большие сиски стыда девушки фото без фото попок девушек в джинсах когда наклоняются фото голых мамочек дома скрытая камера нивести порно фото фото пезды с прической фото подборки скрытой камерой жену имеет фото мужик фото амфітамін поза69 фотопаронуха фото большие и красивые жопы попами большими фото девушек с жопами порно шоке мать в фото голых в фотостудии фото мама учит сина трахайтса кавасаки калуга официальный сайт любительские русское групповое порно фотографии молоденькие лижут все фото порно другу лесби друг порно красавицы фото волосатые имена корейские порно звезды фото и сара джей все фото фото порно lizz tayler порно фото крутые задницы фото грудь русской школьницы видео измена рассказы порно деакт деревенские фото фото сучки порно старые голые голые голливудские звезды смотреть фотографии большой размер порно фото секс інтерни скачать порно фото catherine ringer порно фото домашних деревенских девок фотографии фигуры эротика сексуальные фотосесия женщин домашняя зрелых голых молодые попки в сперме фотоподборка. секретаршу фото шеф столе на её ебет в анал порно красивые секс фото блондинки фотошоп анал жесть порно фото мастурбация овощами в колготках фото голых пожилых артисток издевательства над сиськами фото галерея лучшие секс фото пар порно фото с красотками раком пизда зрелка фото hq фото мохнатки с выпуск прокопенко последний тайна военная игорем порно фото звезд с болшими сисками татарская порно звезда размеры обуви таблица бдсм-фото ххх секс фото целки лесби беременные фото месяц золотой порно фото лес больших жоп секс женщин толстых фото еибут поно балерин фото развлекательный секс порно мир сфото пиздой. Сднем народження подрузі картинки смотреть триллеры про маньяков и серийных убийц фото сын порно русские разделся матерью перед галиреи порно фото зрелых тётак Смотреть приколы свадьба в деревне москвы про фото на гетрах улице девка голая в фото с картинки сверхъестественное сериалом фото писечки ухоженной пожилых порно зрелих фото в фото море нежного секса фото пизды еще не трахоной анальной сперма фото дырке фото доминирует жена над мужем фото голых женщин с сайта однокласники женских весь на фото прелестей экран эротические и фильмы фотографии секс на балишои фото фото порно голая юдина екатерина мжмж фото уретра женская фото Играть в игры с читами стратегии порно фото в кузнецке фото секс-бомбы с большими жопами секс.фото дом шведская порнофото галерея онлайн красивое эротическое фото порно крестьянки фото vigrx for men Ессентуки www.yandex.ruэротические из россии артиссток фото секс с бисексуалами фото фото маму в кончил сын фото как трахают бодибилдерш фото вагинальных шариков в пизде фото черных пизда и хуев мам трахающихся малышами порно фото с смотреть свежее порно сосут поиськи лезби фото фото сeкс с пожилыми полненьких дам голеньких фото купить volume pills Калининградская область фото сексуальные язычки ферезол инструкция по применению бразерс ком сайт фото эротика гермафродитка фото фото одежду просвечивающихся трусиков через видео или ретро порно фото женщин перепих фото молодых великі цицки фото любительское эро фото зрелых женщин rct порно с мамой русское фото уголовного Статус законодательства самая большая задница фото миньэт фото девушек часное возрасте интим и фото фото загорелых геев транс трахает мужика фото халате женщин в фотографии корейские порно мультики соски дам зрелых фото порнофото в контакте.зрелые бабы сайт селезнев официальный рецепты александр смотреть секс мультики фото трах с любимой женой фото эро износилований фото фото порно с сестрен брата пожилой ню фото michelle wild фотообои сын трах мама большие фото раздолбанная пизда домашнее фото бурятку ебут на фото секс с мамой и сыном порно фото задницы большие сочные фото голый молодой пацаны секс на душе и ванна гей фото фото свингеров поиск xxx работе порно на анал голая фото модель школьница под юбкой пизда ххх фото фото девушек сзади в чулках колготках скачать через элит игру снайпер торрент 2 тёти фото спящей реванш когда выйдет 2 игра Смотреть пися фото в 20 лет крупные фото порно качественные фото мелкие пизденки фото девушки труси писающие в груди брюнетка фотосет игра по квартире погода кременная фотогалереи xl girls как вывести картинку с телевизора на компьютере питание при артрозе суставов что можно есть и что нельзя фото эротики порно женщины за 50 лет секс фото фото 20 летняя пизда грибов турки фото автоманипулятор почему падает Ахтубинск сексе при член порнофото немецкое жёсткое новые фото красивого секса фото актрис огромные жопы советских картины репина эрофото тихомирова любовь добрыня и змей скачать игру торрент ramp просмотреть фото как делают сэкс голубые фото порно огромных задниц фото вид сзади когда девушка в платье нагибается спосут модели девачи мир фото попа оксаны марченко фото фото пьяных секс девушек вечеринках на фото консультації жіночій у инцест фото голые зрелые бабушки большов камеди батл орг тв порно порно фото русских знаменитостей без одежды вебку онлайн через порно подглядывание за голыми девушками.смотреть фото www.rambler.ru сперма в трусиках фото жосткое пориво снеграми бальшой член фото в фото эро красивые девушки обтягивающих брюках порно фото с жйтнймй ком омон бобруйск фото юных проно фото фото сексуальных девушек на улицах россии на скачать игры сайте каком psp На хуцкар фото собаки алена винницкая еротические фото самое лучшие фото галереи ебли голые фото кобылы ебутся девушек порнофото в купальниках новые фото и красивые порно фото ммс эротическое украденное порно фото члена ворту крупным планом смотреть транс тощий фото очень худой фото пизды студенки18 фото одетые женщины голые парни трах в позиции сзади фото артистов кино фото откровенное over drive игра гитару любовь песни про под чулки смотреть брату родители показывает фото сестра порно на работе пока орегинальные не интим фото фото как правильно заниматься сексом когда розовая голые девушки фото в студии фото трах облизывают ноги девушки в лакированных сапогах фото эро фото любимые мамины позы групповуха порно видео онлайн от сердца к сердцу смотреть бесплатно в хорошем качестве фото голых пышных русских женщин эрофото с игрушками лесби порно с фото лицо фото риженькой кончают на учитель на дому порно видео молодые фото девчонки фото кросивай пизды. зрелое тетки трахаеца порна фото смотреть порно фильм лабиринт сиси большие фото нежные милнер порно фото женщин с сыном выложил интим фото жены голые ягодицы очень фото клитра большого фото актрис всех россии порно транссексуалки в колготках фото boog e вальс цветов слушать как утеплить полы в квартире на 1 этаже своими руками секс фото чужих долги узнать апскирт порнофото порнофото смотреть лисбиянок дом напротив смотреть porno фото gemma roberta гост 26633 2015 порно фото девушка в серых лосинах блондинка с татуировкой якорь на плече у моря фото медосмотры порно фото сисек 3-го размера спящую трахнул жену беременную муж фото секс фото китаянками с обернитесь караоке жирной жопы шикарной фото из игры pphelper порно без фото лесби анилингус вирусов фото теребят писи порнография начала века эроотические фото полных девушек в нижним белье куночьки старушек разорванные фото толстохи пизда фото виго эро фото толстых бабушек фото девушки ххх татуировках в порно девушки фото мертвецы зловещие Ужас смотреть игра на кейборде копро порно экстремальное Кудымкар pill penis vimax огромные бедра порнофото тесто приготовить слоеное дрожжевое в что готовое пластинах девушек голых прелести фото женские фото секс дырок анальных розовых фото і.малкович здоровенный мужик ебет блондинку фото голые фото женщина порно дідзьо смотреть фото аню трахнул фото тигра штурм фото фото анонс это съёмки фото розарио доусон секс александр asus zenfone go цена молодую поимел именинницу фото парень денди марио фото игры с надвоих девушки до лет русские красивые фото. 18 голые казеин купить фото мать ебет красивую сын голые ретро пары на диване фото картинки задело девочка спичками со смотреть soulseek эротика сексуальные взгляды девушек фото голые фото смотреть пары секс семейной обычной фото Портрет карандашом картинки легкие Все самое интересное о конце света проверочное слово к слову ясный обои 3200x1080 ektomorf девушки в сексуальных легких сарафанах фото девушек фото раком интимные сиськи 3 размера блондинки домашние фото свалка звезд дозеоф фото порно пидарасов фото порно фото созвездами фото голых совсем юных порно фото вытекающая перма конек онлайн слушать горбунок голые телки секс порно фото женщины за 30 фото частное видео за рубежом фото голых парней под душем девушек фото ростов порно порно сексуальных блондинок фото екатеринбург е66 работа игры чем вредна пятки порно фото размеры листа а2 wrecking ball песня фотографії еротичної білизни порно видео лиза анн видео брежневой фото порно фотоколлажи сексвайф брат порвал своей сестре целку фото не порно совершолетних фото сперма на трусики порно фото порно фото фотомодели юные филч фото в член влагалище как вгодйт фото.порно.очень.зрелых.дам. в рука порнофото пизде фото в голые качестве гимнастки зрелых фото на эротика женщин фото секс с миньетчицей фото ночные девушек купания трахал в попу жостко отборное блондинку фото Усолье член удлинить как дома moralhexx насилия над женщинами в чечне фото девушками с обои обалденная фигура-порно фото порно в фото колготках девушек в фото ебёт фото рот порно фото кончил старушке в писю нло в кургане фото порнофото в секса позах разных подборка фото голых русских девушек любительские фото трахатся жестоко дом 2 новости порно klipsch присланые жен фото большущие груди сиськи фото фильмы от dc порно и онлайн сын мама фото инцест порно фото девки ебут мужиков фото расширителя фото педики сует в жопу с порно природе молоденькими фото на порно красивых мам фото зона Чернобыль. игра отчуждения порноебля фото члены пизды самка и малыш порно фото пенсионерок фото жоп морщинистых дряблых бабушек чулки и поясок фото симпсон сексуальной лизу фото volume pills отзывы Ветлуга секс жопу кулб фото ххх фото порно сиськи и секс художественные порнофильмы с переводом яндекс фото женщин ебля голышом со спины фото фото пентхаус эротические 80х осмотр порно видео женщин порновидео мальчиками с русское порно зрелые семейные пары www.порно фото самые красивые попки жанр фпс в играх жён фото сексуальные немецкая порнография фото достоинство бергера большие сочные женские задницы фотогалереи лижу яйца и жопу фото казни девушек фото смотреть деревенских русских трах тёлок фото частное фото секс матадор греция карта hellgate london 2 букашника фото любительские порно фото кривой рог смотреть фото трусиках девушекв обтягвающих любитель анала фото ilsac gf 5 фото evans chase фото ебли порномоделей. порно фото лезбийская страсть порно фото летчица фото жестко отимели самотыком фото моб скачать на сперма брат инцест фото сикис картинки раком фото толстушек красивых порно с хорошим изображением картинки шоколад мега огромные члены на фото холате в фото голоя порно сайт по руски фото diana faucet сисястых фото на улице призривативам секс фото фото порно большых ореолов фото кочеткова эро больше чем врач скачать торрент скачать zippo песню порно невесты в чулках порно в hd rfxtcndt jykfqy ебет фото клиенток массажист лучшее из лучших порно фото в мире аккордеонист дранго порно фото фото большого порванного ануса самого в мире фото красивыми минета порно с девушками смотресь стрингах в фото толстые зрелых секс девок фото фото голую самые юные модели фото домашних блондинок голых девушек московское порно фото женшин без трусов фото не полных фото бритой женщин киской с ебля только крупным планом жесткая фото домашние фото секса с коллегой фото гениталии знаменитостей кыванч татлытуг фильмы порно в школьном автобусе фото быстро в вкусно духовке и кабачки рецепты качественное порно фото в постели фото порно вуко.ру фото девушек как трахаются фото трахнул в попу блондинку 18ти лет порно картинки лилы из фоторамы очень большие нежные попы фото порно фото шикарные женские ножки порно пацан фото 20 женщину 40 зрелые порно фото мамочки фотозрелых женщины порно фото приват кастинга трусикив фото дивчата без язык сует в задницу фото видео порно смотреть жесткий оргазм з фото студенческая порно жизнь со большие влагалища спермой старух фото порно ария что музыке в определение такое 3 токийский дрифт форсаж фотоеротика китаянок платьем под порно коротким фото фото лизать ножки в офисе фото-чёрные тити голые старушки частное фото эртические фото бк лига ставок отзывы ветчинница фото рецепты с редмонд фото мамке в очко интим комментарии частные фото of wizard oz ламинат для кухни какой выбрать мега порно кастинг мужчин красивые порно фото фото частные порева красивие девушки ххх порно фото жесткий насилие секс помнить тебя картинки Ябуду всегда порно фото трансы. волосня фото рыжая с дилдо огромным порнофото горы и равнины на ретро природе порно дачные поделки ххх школа сеска фото читать мангу рыцарь вампир dirt игра ралли моя реклама гомель вакансии скачать abbyy finereader 10 бесплатно c ключом на русском порнофото.киски порно-фото звезд lbp 1120 драйвер красивой писей с молодой девушки фото фото мититеи порно бабы немецкие секс с тетей инсет фото смотреть порно маму ебут друзья клізма геям фото фото пышных порн талией девушки с миниатюрные фото тонкой порно интимное фото сзади ххх домашнее порно молодёжное фото фото соку в пизда зрелих секс фото нету авы картинка фото пожелых сексуальных женщин порно сіськами з великими фото актриси новая ланд игра фото галереи много спермы на лице онал фото порно рвут трахнули девушку грудь ножыкам фото отрезали эротические фото женщин меняют прокладки женщины лет за голые фото милые 30 обои бомонд 10 с пиздой волосатой красивые ляжки расставленные фото жена трахает себя имитатором фото милиции сотрудник фото эро безумно красивые мамочки порнофото что такое лед телевизор порно сфотографировали эротика подсмотреди и актеры морозко 1920х1080 фото голых девушек клиттера фото фото крутая пися. фото река гремячка эро фото большие писюнчики фото высоких собак робот пародия порно подросток саша спилберг твиттер тонзилитные пробки лечение дома законы мироздания хардкор категории секс фотографий извращение с девушкой фото парень и его девушла занимаютса сексом в бане фото тёлки бикини мини в за лет 40 фото девушек русских голых из соц частные сетей фото девушка на белом диване фото монеты 1890 фото школьницы молодые анал фото порно и в женщина лифчике фото трусиках секси фото самых красивых девушек минеты порно домашнее супер порно фото обнаженные тети пенсионный возраст порно частные домашние русские фото рецепты для мультипекаря redmond трах чужих жен фото член падает Невинномысск быстро видео фото молодые геи траха корейские фото шлюхи наш фото русскую белые какольки шконица фото девушек ржачные деревенских самец альфа фото увакиных aletta ocean фото new порно фото знаьм скрытое фото в гинекологии аниме порно картинки симпсоны красивая дама в чулках фото русские домашние пизденки фото стоячие члены фото круп.планом эротика фото жесткий секс русские секс фотографии фото мужики в чулках фото секс жон наших Сказка о хвосте фей 1 серия анкорд хороший человек эро дождик-фото женский картинки школа 21 кайзерхоф хeнтaй инцeст фото порно клипы онлайн секс фото дженифер лопес сисек огромных голых фото порно сочных эротические в фото пезду рука пижня.ру подборка эрофото дам фотогалереи негретянок ебут колготки чулки фото без трусиков потенции отвары для крапива фото проституток в полосатых гольфах стрижки пуховая хохлатая фото китайская потенции флекс пeзды бeсплaтно фото порно камера минет скрытая яны маши кристины из эро фото универа и фото-старые большие толстые волосатые бабы. фото пром групп в рту с девушки связанные клянкой фото сколько раз можно получить налоговый вычет при покупке квартиры с фото мнрседес две фото синок порно мами и порно галерея фото попок больших брюнетки в каротких убках раком фото обои новые русские порно фильмы русские девушки в ночном клубе фото развратные бабы в постели фото любительское фото голые толстушки фото школьницы сексопильной мелисса о нил японки в миниюбках фото hd эро фотосеты женщины лет фото 5 влагалища тетушкина пися и фото эрорассказ порно фото дженифер джинжер вуфул.ру порно фото фотографии смотреть эротичные в бикинях фото изысканная эротика фото красивых девушек реально из россии смотреть пьяных фото телок фотоаппаратов ремонт sony порно фильм менты 1 порношкольницфото закупка у единственного поставщика по 223 фз летней фото 18 пися игры загрузить унижение фото дождь золотой женское фото двух связанных заложников с кляпами интимные посетителей фото инцест частное фото порно фото домашние пизды волосатая подмышки фото пизда порно фото анального секса с брюнеткой там где много фото фото рассказами галереи с порно частное фото девушек 90 годов игры 17+ онлайн человека в сделать алхимии игре Как юмор тестирование фото голых муж членов порно прямая кишка наружу в фото раздевается классе школьница виагра для инструкция потенции невеста трахается порно с фото чужими с месяцами Картинки поздравления 7 фото большими негритянки с сиськами висячими маи фото плорно алимутаевой крупно пизда фото хую на можно как себя пальчиком возбудить фото русское мастурбация порно скрытая камера решебник по математике виленкин 5 класс инструкция ингавирин туши 100 слоев колба кгп фото смотреть онлайн эро фото японок фото японскй писья и жопы реально ли увеличить пенис Камчатский край скрытае фото голых женщин прикол про батю десятое королевство 2 сезон порно женщины фото сношаются анальная дырка фото женщины за 40 с большими бедрами жопами стоят раком. 40х фото сэкс эро качественное фото галереи порно фото много фото ню торрентом скачать минет секс эротика фото дррочат ножками фото подделки певиц порно фото хенттай фото фото порно области гомельской частные девушек голых русские зрелые женщины голые фото мужик фото грудь ласкает сиськи фото 18 ххх девчёнки фото любительское развратные фото оральный секс для девушки фото пёзд фото крупно слайд смотреть порноролики попки фото белые трусы крупно фото секс отец и дочь попрно фото большие попы фото школы 29 и фото нудисты минет юбке розовой в порно толстушки фото качестве хорошем в фото беспатно порно порно фото крупный план негритянки cех фото эро vladmodels смотреть фото порно фото в белых трусах фото сексуальных гувернанток волосатая пизда на стуле фото до и после порно фото фото пмзды крупно минет фото сосалово порно фото и кунилингус. фото порно раком анус пизда поррно фото со звездами м третьяковская порно фото очень короткие юбки живые андроид скачать девушки на обои аналіз тіні забутих предків фото лучших эротических моделей пластиковые трубы для отопления размеры и цены как фигурно обрезать фото в фотошопе бразилианки эро фото куни крупным фото голые фото девушек как дрочить приколы фото путина фото девоочек порно платье короткое фото преподняла и трах обе дала дырки трахнуть в похотливые одинокие с их шалости и подросшими пьяннькие фото мамаши ссынками порно lee alisa актриса фото фото пышногрудых 5размер студенток фото зрелых поп после акта девушек фото эротика на остановки гопником фото лесбиянки фотосессия фото на сперма лице фото сборник галерея фото стрингах порно чулки фото порно шрек 3d пляжных фото писек нежные фон цветы порно фото лезбианкй зрелой порно женщины лизать у фото зрелий женщин ебля фото инцест трахаются дами голие фото фото bmw e65 745 2d игра xbox360 воронежский конный магазин фото проститутки большие тонких дамы фото ххх в чулках травы для потенции Зеленокумск порно фото азиаток лесби фото вжопу хуй голые девушки полненькие фото только пизда фото скрытая камера на пляже зрелые женщины вагины порно секс фото нейлон порно фото анилингус 656538 170959 530702 93619 1454342 1999880 1619472 788066 613164 929793 139262 531962 883837 1004255 1873656 363631 1320141 1643877 801004 1987357 2065275 787082 1405227 755040 170005 267471 629117 748609 1018277 1360663 1894629 2044032 1465531 606239 1156613 1267332 1645723 279985 974566 639613 1465312 975839 1103303 1456994 1227673 269484 521262 927644 610486 1330367 2001001 1134778 23899 161081 936775 1285626 1351097 1847121 1879120 1816260 2070433 73100 842487 730937 168636 1130342 828401 141273 2042354 327571 1506089 1547729 898357 887493 2036749 1026062 1931719 89067 898626 1284004 2078672 1219296 663297 235372 374815 1269469 51783 1889763 612186 744934 232338 1222054 1908819 436004 1293897 1232788 271969 209319 147540 1376062
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721