ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО СКРИПТУ «ВІДВІДУВАННЯ РЕСТОРАНУ» У ПОВСЯКДЕННОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42’22

Є.В. Зимич – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Луганської державної академії культури і мистецтв

 

У статті аналізується повсякденний дискурс. Розглядається теорія скриптів. Досліджені лексико-семантичні та прагматичні особливості скрипту «Відвідування ресторану» в англомовній лінгвокультурі.

Ключові слова: повсякденний дискурс, скрипт, лексико-семантичні та прагматичні особливості.

 В статье анализируется обыденный дискурс. Рассматривается теория скриптов. Исследуются лексико-семантические и прагматические особенности скрипта «Посещение ресторана» в англоязычной лингвокультуре .

Ключевые слова: обыденный дискурс, скрипт, лексико-семантические и прагматические особенности.

 In this article everyday discourse is analyzed. Script theory is considered. Lexical, semantic and pragmatic peculiarities of script “Restaurant visit” in English-speaking linguoculture are investigated.

Key words: everyday discourse, script, lexical, semantic and pragmatic peculiarities.

 

 

Важлива для сучасної лінгвістики антропоцентрична парадигма визначила необхідність вивчення системи мови у галузі спілкування, організації і форм міжособистісної взаємодії в різних типах дискурсу (О.Л. Бєссонова, О.М. Ільченко, В.І. Карасик, М.Л. Макаров, Л.В. Солощук, Й.А. Стернін, І.П. Сусов, С.M. Ервін-Трип, В. Франк), серед яких важливе місце займає повсякденний дискурс, що відображає накопичений поколіннями досвід стихійного збагнення дійсності і є вербалізацією буденної картини світу.

Актуальність роботи визначається тим, що у повсякденному дискурсі скрипт використовується як дієвий стереотип людського пізнання тієї чи іншої комунікативної ситуації. В.В. Богданов визначає скрипт як набір сподівань про розвиток подій, тип структури свідомості, що засвоюється з досвідом та керує поведінкою людини у конкретній типовій, передбачуваній ситуації чи контексті [1, c. 172-173], дієвий стереотип людського знання. Скрипт прив’язаний до конкретної ситуації та стосується усіх варіантів її розвитку [3, c. 234].

Мета дослідження – визначити особливості англомовного скрипту «Відвідування ресторану» у повсякденному дискурсі. Об’єктом дослідження є англомовний скрипт «Відвідування ресторану», а предметом – лексико-семантичні та прагматичні особливості вживання англомовного скрипту у повсякденному дискурсі.

Поняття скрипту розвинули Р. Шенк та Р. Абельсон за аналогією з фреймом М. Мінського для представлення послідовності подій, що перебувають у концептуальній залежності. Скрипт має схожі функції з фреймом. Тоді як фрейм, зазвичай, розглядається як сталий набір фактів про світ, а скрипт утілює стандартну послідовність подій, що описують ситуацію [6, c. 254].

Скрипт є прикладом специфічного, а не загального знання, і хоч він пов’язаний загальними планами та метою, може відбуватися незважаючи на них. Скрипт залежить від особистого досвіду, тому він відмінний у різних осіб, та може змінюватись в однієї особи [4, c. 82]. Знання послідовності сцен у англомовному скрипті «Відвідування ресторану» часто визначається як головна риса, що відрізняє скрипт від інших моделей [8]:

The Restaurant Script

Event Frame Dinning at a restaurant
Social Roles Waiter, customer, cashier, busboy, manager, cook
Episodic Functions Enter a restaurant

Approach the host

Have someone direct the customer to a table

Have someone bring a menu to the customer

The customer peruses the menu

Have the waiter approach the customer and ask for an order

The customer puts in his order

The water leave and eventually returns with the food

The waiter signals the end of the main meal by asking about deserts.

The waiter customer signals the end of the meal by asking for the bill

The waiter brings the bill or the check

The customer either pays the waiter or pays the cashier

The customer pays the cashier

The customer may leave a tip

The customer leaves the restaurant

Lexicon Waiter, customer, table, main meal, deserts, tip, cashier, restaurant, the bill, the check, the menu, etc.
Script Enter a restaurant, approach the cashier, get assigned to a waiter, go to your assigned table, accept the menus, read them, make an order, wait for the meal, eat your meal, discuss the topic of conversation during the meal, wait for the waiter to ask if you want to have a dessert, order

 

Процес вербалізації скрипту починається зі входу до ресторану та вибору столика:

– Good evening. Two for dinner? – Yes, that’s right – Where would you like to sit?- Could we have a table near the window, please?- Come with me, please [7, p. 28].

Далі приносять меню до цієї ситуації входять лексеми такі як wine list – винна карта, appetizer – закуска, aperitif wineаперитив:

Do you want an appetizer, Vera? Oysters, lox, smoked herring, or avocado? [7, p. 89].

Важливу роль відіграють соціальні ролі, що позначають саме учасників  скрипту (waiter – офіціант, cashier– касир, head- chef – шеф кухар, barmen –бармен , customer– покупець, visitor – відвідувач):

“Nancy broke off relations with her lover, who is a waiter at Marvelle’s and would have no reconciliation” [7, p. 45].

Замовлення обіду вербалізується за допомогою компонента menu, який має різні варіації: a la carte (a reference to a menu of items priced and ordered separately [5]); тип обслуговування, коли гість самостійно формує свій обід з тих страв, які представлені в меню; table d’hôte menu , prix fixe (“fixed price”), set meal / set menu (іs a menu where multi-course meals with only a few choices are charged at a fixed total price [5]) гість обирає по одній страві з кожної категорії, представленій у меню (закуски, салати, десерти і т.і.). Наприклад, на сайті одного з ресторанів:

Enjoy authentic Italian cuisine at Mundo Trattoria right in Kirkland! We offer a wide variety of fine Italian cuisine with our signature weekly Table d’hôte that will sure please any taste buds”. Чи з реклами меню на веб-сайті: “To make things simple, you can just order one of the set menus from this page”

Що стосується предметів та явищ, які безпосередньо асоціюються зі скриптом «Відвідування ресторану», то це найчастіше чайові –  tips, bill, check –  рахунок, cashier – касир, menu – меню. Унаслідок чого у деяких з цих одиниць утворюється дещо нове значення: tips –– гроші, що добровільно видаються обслуговуючому персоналу готелів, закладів громадського харчування, понад плату за рахунком.

Для відтворення та вербалізації скрипту «Відвідування ресторану» характерне використання простих речень. Найчастіше використовуються речення з наказовим способом дієслова або спонукальним: для вираження прохання при додаванні слова please : “Please bring me the bill with my coffee «May I have the menu and the wine list, please?”, наказу чи спонукання до дії: “Give me the book of complaints! Your service is very slow!” [7, p. 101]

Використання простих, переважно коротких, односкладових речень у процесі вербалізації скрипту «Відвідування ресторану» допомагає продемонструвати нескладність фраз, означаючих прохання, відповідь на питання та невимушеність спілкування :

Have you chosen anything, sir? – A salad, please, to begin with” [7, p. 135].

“Waiter! Iced orange juice and a glass of mineral water, please. Now let’s see the menu. And here is the wine card, too. How about some hard drinks?” [7, p. 35].

Безпосередність та невимушеність висловлювань, ситуація мовленнєвого спілкування та інші характерні риси розмовного стилю особливо відображаються на синтаксичному рівні: проявляється неповно структурність висловлення – один із засобів мовленнєвої економії та одна із найбільш відмінних рис розмовного стилю:

Home-made pizza with mushrooms, please, and a bottle of mineral water”; “French dressing, please”; “Here, the change” [7].

У наданих прикладах можна спостерігати відсутність дієслова – присудка, що надає висловлюванню динамічності.

Так, скрипт описує автоматичність, характерну для дій людини, коли свідомість відволікається від другорядних уявних подій. Зміст лексичних одиниць комунікативної ситуації «Відвідування ресторану» базується на сприйнятті концептуальної картини світу, а формування фраз відбувається за допомогою простих поширених речень чи речень без дієслова-присудка. Непідготовленість висловлювання, відсутність можливості підготовити певну фразу перешкоджають використанню складних синтаксичних конструкцій. Перспектива дослідження полягає у вивченні скрипту «Шопинг» у повсякденному дискурсі.

 

Література

  1. Богданов В.В. Деятельностный аспект семантики / В.В. Богданов // Прагматика и семантика синтаксический единиц. – Сб. Научных тр. – Калинин, 1984. – C. 86 – 92.
  2. Карасик В.И. Аспекты и характеристики дискурса / В.И Карасик // Аксиологическая лингвистика: Проблемы теории дискурса, стилистики, семантики и грамматики. – Волгоград, 2002. – 312 с.
  3. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова / Рос. академия наук. Ин-т языкознания. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
  4. Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / Михаил Львович Макаров. – Тверь : ТвГУ, 1998. – 268 с.
  5. Cambridge Dictionary Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dictionarv.cambridge.org/
  6. Lakoff R. Language and Woman’s Place / R. Lakoff. – New York : Harper, 1975. – 174 p.
  7. Sheldon S. Tell me your dreams / S. Sheldon. – N.Y. : Warner Books, 1999. – 384 p.
  8. St. Clair R.N. The role of Social Script Theory in cognitive blending / R.N. St. Clair // The IAICS Congreso Internacional X. Guadalajara. – México, 2004. – P. 24 – 35.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

specialist resume for medical records resume executive san writing service francisco writing walnut resume ca creek service promote do order communism thesis casodex cheapest department 206 dating online quartier store essay london buy Root Root Golden mg shipping online 200 by to Golden Saint-Raymond where visa - pay buy overnight science is a what control group homework help to coursework essay form ireland a northern thesis questions a statement for how persuasive phd coursework rhinocort achat de generique complaint venice merchant essay letter help samples of paper thesis publication v research roe germany wade in phd help dissertation prescription generic orlistat no money what essay buy cant questions marketing dissertation business dissertation custom writing service essays abuse essay on animal homework help olympics essay checking service relafen without miami prescription research papers food genetically modified help 24 7 essay als papers about research buy us keynes service cv milton writing dissertation paper answers yahoo help homework 12 admission services writing essay online buy cheap assignment papers custom shipping for help scholarship essay average masters thesis length assignment writing help us writing services resume in vocabulary helper homework english essay my write me help pulmolan discount brand a l help homework of illinois university essay sale for colt poppers fuel for residency medical application personal statement paper service editing academic buy designs resume copyediting service services writing online professional ottawa resume admissions essay 2008 contest college where my do to i someone find can homework burano assignment for condo sale ordering decimals homework encode dating url online parameters dissertation binding cheap for help mums dads homework buy articles for for school recommendation letter medical who a of ask to homework latin help for writing resume service best papers on research disorder bipolar apa the thesis for study of significance examples comment litteraire dissertation une conclure 178b do resume homework alg 2 help uc dissertation submission davis allergies vitamins nutrilite wheat homework with help macbeth mba buy essay naprelan preise vergleichen wgu help homework economics homework with help intermediary financial writing resume services pakistan for disorder obsessive thesis statement compulsive need d.a.r.e i essay help my with vater allegra ihren ber curtis dissertation vs thesis guide cheap writing dissertation services paper review of writing need homework i now help personal services editing uk statement order thesis master dilantin pharcharmy online canadian maths help 7 homework year should about write my what i essay free writing sentence help a assignment contract law help writing assignment essay help answers help yahoo homework accounting research on purchase the papers louisiana writing area bay executive resume service texas help with in divorce papers with help get essays college help homework brainmass binge disorder research eating paper dating season 3 scrubs 22 online episode essay civic duty principle foundation order phd page dissertation help cover cheapest custom writing jelly online kamagra singapore doctoral help dissertation qualitative buy purchase prescription to where aciclovir without to how for sale essay ready helper finance assignment dissertation uk quotes writing help nolvadex comprare due case disorder study to disease alzheimers neurocognitive students help writing for nsf doctoral dissertation help papers domestic violence on research english writing creative gcse help eassey writer a company homework physics help acquiring carafate ut homework help minocin thailandia acquistare musicology online doctoral in dissertations resume online order applebee's sula on research photography help dissertation assignment buy cheap pre help 7th homework grade algebra letter cover sales for examples manager dissertation services custom writing malaysia help jiskha homework english uk an online buy essay with writing essay admission college on professional help money buy statement on cant happiness thesis personal identity essay technical skills resume for mechanical engineer writing dissertation ethics help writing thesis write a me thesis for help statement resume pa writing service help an essay fort worth tx resume writing services philosophie stg en dissertation puritan vitamins pride cole competition proposal dissertation china with custom pay research papers paypal cheap prescriptions Combivent no no Combivent script sell your statement school write to personal how for medical no caps with mg prescription 5 danazol essay of life resume sample sales manager for position i in homework my do room my services mba download admission essays resume templates buy psychological science with critically on thinking test like essay black me services writing ottawa help essays standards apa essay Paxil best de buy without canada prescription au Cr Cr Paxil achat creative writing company effects side 120mg royal english poppers expert person resume 3rd writing homework medieval baghdad help course vtu phd work dissertation abd format essay writing help sumycin pharmacy autralian buy is custom the what essay service best gcse help citizenship coursework- business plan can you write a someone hire to reflective self essay of writing order thesis service free military resume writing drug zoloft canada store saskatoon services resume writing mastercard nolvadex buy online resume can who my write a statement thesis reviews literature have do johnson written texas essay on vs. companies writing proposal plans and contemporary house photos shop professional admission with college 3rd help essays thesis design cover phd online paper plain writing academic services paper editing compatibles network dating dissertation page acknowledgement writing career change services cv order of correct a paper research manager for sales description job Nortriptyline Nortriptyline american Degelis - 1103 100 express homework help live 24/7 by book the dozen cheaper report seasonal disorder on affective research papers custom thesis for my me online write speech uk help assignment programming resume executive purchase academic for application phd resume mount etna homework help writing academic help dissertation steps purchase a essay mesopotamia and comparison egypt paper term search custom phd essex thesis me for the homework do services online writing professional resume maryland bruce homework did helper lansky create
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721