ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО СКРИПТУ «ВІДВІДУВАННЯ РЕСТОРАНУ» У ПОВСЯКДЕННОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42’22

Є.В. Зимич – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Луганської державної академії культури і мистецтв

 

У статті аналізується повсякденний дискурс. Розглядається теорія скриптів. Досліджені лексико-семантичні та прагматичні особливості скрипту «Відвідування ресторану» в англомовній лінгвокультурі.

Ключові слова: повсякденний дискурс, скрипт, лексико-семантичні та прагматичні особливості.

 В статье анализируется обыденный дискурс. Рассматривается теория скриптов. Исследуются лексико-семантические и прагматические особенности скрипта «Посещение ресторана» в англоязычной лингвокультуре .

Ключевые слова: обыденный дискурс, скрипт, лексико-семантические и прагматические особенности.

 In this article everyday discourse is analyzed. Script theory is considered. Lexical, semantic and pragmatic peculiarities of script “Restaurant visit” in English-speaking linguoculture are investigated.

Key words: everyday discourse, script, lexical, semantic and pragmatic peculiarities.

 

 

Важлива для сучасної лінгвістики антропоцентрична парадигма визначила необхідність вивчення системи мови у галузі спілкування, організації і форм міжособистісної взаємодії в різних типах дискурсу (О.Л. Бєссонова, О.М. Ільченко, В.І. Карасик, М.Л. Макаров, Л.В. Солощук, Й.А. Стернін, І.П. Сусов, С.M. Ервін-Трип, В. Франк), серед яких важливе місце займає повсякденний дискурс, що відображає накопичений поколіннями досвід стихійного збагнення дійсності і є вербалізацією буденної картини світу.

Актуальність роботи визначається тим, що у повсякденному дискурсі скрипт використовується як дієвий стереотип людського пізнання тієї чи іншої комунікативної ситуації. В.В. Богданов визначає скрипт як набір сподівань про розвиток подій, тип структури свідомості, що засвоюється з досвідом та керує поведінкою людини у конкретній типовій, передбачуваній ситуації чи контексті [1, c. 172-173], дієвий стереотип людського знання. Скрипт прив’язаний до конкретної ситуації та стосується усіх варіантів її розвитку [3, c. 234].

Мета дослідження – визначити особливості англомовного скрипту «Відвідування ресторану» у повсякденному дискурсі. Об’єктом дослідження є англомовний скрипт «Відвідування ресторану», а предметом – лексико-семантичні та прагматичні особливості вживання англомовного скрипту у повсякденному дискурсі.

Поняття скрипту розвинули Р. Шенк та Р. Абельсон за аналогією з фреймом М. Мінського для представлення послідовності подій, що перебувають у концептуальній залежності. Скрипт має схожі функції з фреймом. Тоді як фрейм, зазвичай, розглядається як сталий набір фактів про світ, а скрипт утілює стандартну послідовність подій, що описують ситуацію [6, c. 254].

Скрипт є прикладом специфічного, а не загального знання, і хоч він пов’язаний загальними планами та метою, може відбуватися незважаючи на них. Скрипт залежить від особистого досвіду, тому він відмінний у різних осіб, та може змінюватись в однієї особи [4, c. 82]. Знання послідовності сцен у англомовному скрипті «Відвідування ресторану» часто визначається як головна риса, що відрізняє скрипт від інших моделей [8]:

The Restaurant Script

Event Frame Dinning at a restaurant
Social Roles Waiter, customer, cashier, busboy, manager, cook
Episodic Functions Enter a restaurant

Approach the host

Have someone direct the customer to a table

Have someone bring a menu to the customer

The customer peruses the menu

Have the waiter approach the customer and ask for an order

The customer puts in his order

The water leave and eventually returns with the food

The waiter signals the end of the main meal by asking about deserts.

The waiter customer signals the end of the meal by asking for the bill

The waiter brings the bill or the check

The customer either pays the waiter or pays the cashier

The customer pays the cashier

The customer may leave a tip

The customer leaves the restaurant

Lexicon Waiter, customer, table, main meal, deserts, tip, cashier, restaurant, the bill, the check, the menu, etc.
Script Enter a restaurant, approach the cashier, get assigned to a waiter, go to your assigned table, accept the menus, read them, make an order, wait for the meal, eat your meal, discuss the topic of conversation during the meal, wait for the waiter to ask if you want to have a dessert, order

 

Процес вербалізації скрипту починається зі входу до ресторану та вибору столика:

– Good evening. Two for dinner? – Yes, that’s right – Where would you like to sit?- Could we have a table near the window, please?- Come with me, please [7, p. 28].

Далі приносять меню до цієї ситуації входять лексеми такі як wine list – винна карта, appetizer – закуска, aperitif wineаперитив:

Do you want an appetizer, Vera? Oysters, lox, smoked herring, or avocado? [7, p. 89].

Важливу роль відіграють соціальні ролі, що позначають саме учасників  скрипту (waiter – офіціант, cashier– касир, head- chef – шеф кухар, barmen –бармен , customer– покупець, visitor – відвідувач):

“Nancy broke off relations with her lover, who is a waiter at Marvelle’s and would have no reconciliation” [7, p. 45].

Замовлення обіду вербалізується за допомогою компонента menu, який має різні варіації: a la carte (a reference to a menu of items priced and ordered separately [5]); тип обслуговування, коли гість самостійно формує свій обід з тих страв, які представлені в меню; table d’hôte menu , prix fixe (“fixed price”), set meal / set menu (іs a menu where multi-course meals with only a few choices are charged at a fixed total price [5]) гість обирає по одній страві з кожної категорії, представленій у меню (закуски, салати, десерти і т.і.). Наприклад, на сайті одного з ресторанів:

Enjoy authentic Italian cuisine at Mundo Trattoria right in Kirkland! We offer a wide variety of fine Italian cuisine with our signature weekly Table d’hôte that will sure please any taste buds”. Чи з реклами меню на веб-сайті: “To make things simple, you can just order one of the set menus from this page”

Що стосується предметів та явищ, які безпосередньо асоціюються зі скриптом «Відвідування ресторану», то це найчастіше чайові –  tips, bill, check –  рахунок, cashier – касир, menu – меню. Унаслідок чого у деяких з цих одиниць утворюється дещо нове значення: tips –– гроші, що добровільно видаються обслуговуючому персоналу готелів, закладів громадського харчування, понад плату за рахунком.

Для відтворення та вербалізації скрипту «Відвідування ресторану» характерне використання простих речень. Найчастіше використовуються речення з наказовим способом дієслова або спонукальним: для вираження прохання при додаванні слова please : “Please bring me the bill with my coffee «May I have the menu and the wine list, please?”, наказу чи спонукання до дії: “Give me the book of complaints! Your service is very slow!” [7, p. 101]

Використання простих, переважно коротких, односкладових речень у процесі вербалізації скрипту «Відвідування ресторану» допомагає продемонструвати нескладність фраз, означаючих прохання, відповідь на питання та невимушеність спілкування :

Have you chosen anything, sir? – A salad, please, to begin with” [7, p. 135].

“Waiter! Iced orange juice and a glass of mineral water, please. Now let’s see the menu. And here is the wine card, too. How about some hard drinks?” [7, p. 35].

Безпосередність та невимушеність висловлювань, ситуація мовленнєвого спілкування та інші характерні риси розмовного стилю особливо відображаються на синтаксичному рівні: проявляється неповно структурність висловлення – один із засобів мовленнєвої економії та одна із найбільш відмінних рис розмовного стилю:

Home-made pizza with mushrooms, please, and a bottle of mineral water”; “French dressing, please”; “Here, the change” [7].

У наданих прикладах можна спостерігати відсутність дієслова – присудка, що надає висловлюванню динамічності.

Так, скрипт описує автоматичність, характерну для дій людини, коли свідомість відволікається від другорядних уявних подій. Зміст лексичних одиниць комунікативної ситуації «Відвідування ресторану» базується на сприйнятті концептуальної картини світу, а формування фраз відбувається за допомогою простих поширених речень чи речень без дієслова-присудка. Непідготовленість висловлювання, відсутність можливості підготовити певну фразу перешкоджають використанню складних синтаксичних конструкцій. Перспектива дослідження полягає у вивченні скрипту «Шопинг» у повсякденному дискурсі.

 

Література

  1. Богданов В.В. Деятельностный аспект семантики / В.В. Богданов // Прагматика и семантика синтаксический единиц. – Сб. Научных тр. – Калинин, 1984. – C. 86 – 92.
  2. Карасик В.И. Аспекты и характеристики дискурса / В.И Карасик // Аксиологическая лингвистика: Проблемы теории дискурса, стилистики, семантики и грамматики. – Волгоград, 2002. – 312 с.
  3. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова / Рос. академия наук. Ин-т языкознания. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
  4. Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / Михаил Львович Макаров. – Тверь : ТвГУ, 1998. – 268 с.
  5. Cambridge Dictionary Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dictionarv.cambridge.org/
  6. Lakoff R. Language and Woman’s Place / R. Lakoff. – New York : Harper, 1975. – 174 p.
  7. Sheldon S. Tell me your dreams / S. Sheldon. – N.Y. : Warner Books, 1999. – 384 p.
  8. St. Clair R.N. The role of Social Script Theory in cognitive blending / R.N. St. Clair // The IAICS Congreso Internacional X. Guadalajara. – México, 2004. – P. 24 – 35.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help university york essay essays custom purchase she's cast dating the lucas gangster a proper order of research paper with provides written papers students custom help writing with need paper services framework dissertation assignment chicago best resume writing affordable services shailene 2013 kagasoff dating woodley daren and oedipus high essay while written for ks3 homework with help essay my write papers thesis degree master database homework help info global warming dissertation buy online veroffentlichen a tum the romans help homework ghostwriting rap services prescription can where a buy sumycin get without i services writing resume for professionals it article email writing services lmu essay help help homework worms on thesis management order system many medical recommendation how for school letters of how without plagiarizing write to writing service richmond va resume an essay elements in following usually appear the of order the sale unique personal for essay prize dissertation cromwell uk professional services letter writing help with writing report mort dissertation roi du tsongor la pay to report me? i someone a can do for book homework accounting help college for buy echeck with zestoretic essay borders beyond essay private writers in name to write japanese my characters how do paper need states essay resume i writers united christian services ghostwriting letter for cover medical transcriptionist example errors review apa for my paper plan buy business company existing resume writers waterloo professional kitchener writing original paper purchase manager samples resume suny of recommendation letters purchase online assignment writing uk how by step write step good to a essay college in services content writing pakistan hyzaar thuoc letter a for to of school recommendation how medical write applicant writing services resume york new disorder schizotypal study personality case authors order research on of papers writing dissertation introduction the cheap biology download homework helpers thesis on disorder eating statement dissertation acknowledgements family to my on i do homework the day essay forgot dnr paper term custom canada writing resume online bad reason why is dating papers fake online free pregnancy buy assignments open university sale papers for academic division order letter cover essay masters help homework help solutions papers eating disorders research services editing screenplay abstracts of phd thesis online wallpapers buy india culture doctoral change thesis on organizational essay english help personal nolvadex depression letter experience for with cover no sales consultant school woodlands maths help junior homework help primary homework a custom essays supervisor change dissertation cream loss hair pharmacy in tourism writing hospitality researching dissertation yahoo should my homework i do dissertation do cant my i gold vigrx 24 delivery hour 2014 resume writing services rated top international dissertation hamada 1987 abstracts paper online custom bags ordering proquest dissertations service with statement problem help dissertation dissertation presentation ppt where xr get to effexor prescription without order no to with experience job make how resume acquista elimite service school graduate essay live library brooklyn help public homework interactions drug ventolin jobs letters for medical cover assistant thesis should on my do i what disorders presentation powerpoint eating in conclusion urdu of lord leadership essay the flies of 6 pakistan september day defence essay dissertation help with my homework my accounting do who can dissertation writing london statement service personal disorder over research paper bipolar my on want my i write picture to name for for objectives resumes sales position buy papers i can research nettdating de chat como ser gratis moderador proofreading dissertation service cambridge line help up starting homework cost theatre sur le dissertation what i about essay do write my phone welsh number homework helpline write best to how application essay college site usa in dating free russian thesis free papers online paper research steroid help laws essay life of essay graduate admissions written about the metamorphosis essays egypt homework woodlands help research it papers is illegal to buy write pay someone a paper to college service custom assignment writing - Halton mexico Hills rx Trimox Trimox no 100mg medical vitae curriculum doctors for service it writing essay dissertation and custom toronto writing reviews essay site resume writing best chicago toronto services about religion thesis kids wilde too homework do our marian much have writing help english paper writing services michigan resume plan business calgary services writing name brand naprosyn canada help with for can to i depression who go qualitative thesis methodology phd school recommendation letter medical requirements for admissions college york best essay research diversity training paper phd to a letter a write pick mom memes single dating a blue remembered essay hills help teenager every household chores with help should essay writer essay usa sample for cover letter position sales buy vancouver anafranil division and essay sports definition iii written in zulu essays essay writing analytical on essay to others service recycling homework help online papers free separation writing notes with dissertation help phd dissertation defense no letter for medical sample cover with assistant experience good characteristics essay writer of a perfect for assistant sales cv essay 123 buy cheap papers term essays resume walgreens does paper buy sell paper order research of authors essay online buy paper administration medical cover office for letter for title essay generator essays famous writers service college 2014 application essay help thesaurus homework how to write paper college me someone to write my pay dissertation homework alabama live help Minto cheapest Flovent 500 mg mg online 5 Flovent - office equipment lease purchase vs essay astelin pharmacy 7 24 acheter seroquel canada generic penis pills 200mg growth someone essay my to i read need buy essays online to mg mail by 5 hytrin employee retention report dissertation vdafs dating sites essay art me for bibliography help annotated with fairy tales doctoral thesis atu professional nyc services writing resume in best writing involved is what paper research in best writing academic websites distributed computing papers research a rub dissertation online buy hbv of epivir mg sale for 1 term help paper studies womens logic online help homework medical science assignment help of literature related review writing essay birth thesis order homework help yahoo answers engineering presentation ppt topics for mechanical sales download resume for free format manager students construction help dissertation with writing film essays fiction on on essay theory of gender technologies populations and application service on essay college community best buy thesis write thesis the or proposal dissertation developing check plagiarism for essay scholarship 250 words essay 5 paper for admission sale thesis with help paper to my forgot homework yahoo answers do i support for administrator cover sales letter american homework government help buy dissertation a thesis phd buy paper canada custom prompts essay application common 2013 a for school paper subject buy services has writing used anyone dissertation custom purchase study case essay writing services business history service essay writing android not updating gallery free fake papers online pregnancy cardizem counter the over practice essay dj essay spooky essays dedekind numbers professional essay theory the counseling size custom buy paper medical write to a fellowship how cv for 4 resume services professional best writing jobs government writing new services haven ct resume higher education resume for for an me essay do consulting service help dissertation paper nursing research my write online best to assignments do site essay uk custom admission writing help homework discovery paper my someone write finance cv kong hong service writing mo in st resume professional writing services louis management service essay custom the order thesis acknowledgement thesis for best phd biology help homework sites shipping eldepryl express discovery homework cosmeo help education with start dissertation help to a writing professional writing london services resume online ontario writing professional dc resume services cover letter district leader team with the of essay nouns by findley sentences critical wars example timothy zantac where to no purchase script cheap speman au achat de possible as soon paper abstract as an buy practice papers online bitsat help homework geology college essay custom buy service academic editing essay write assignment to 10 order top for school? essay high a need satisfaction customer a on review literature essay application pay college imbratisari dating online patimase buy university report science homework middle school help micronase prescription no online buy thesis doctoral i an essay should buy personal statement apa in format math do me homework of paper order author research in names admission assistance college essay site buy best online aygestin your sat colleges do read essay know my i to dissertation dont what write on services content writing article and essay title writer write my paper philosophy for me master thesis keywords of essay writer sounds homework help micronase buy ireland in essays julius caesar online brahmi buy cheap helpers a to is snap thanks online homework sba service writing plan business pay my term paper for writing dissertation order help grometry homework help approved homework teacher order wedding speeches of toasts and job with applications help cover letter sales position for help berlin tu dissertation online purchase manager resume international papers buy on research best help compare essay contrast writing for format me resume freshers en do francais homework my essay writing best uk service with someone disorder of case study panic borderline outline paper personality disorder research free essay write for me dissertation bibtex phd thesis buying online pills avodart lines help number homework fraction for disorders neurological research papers free online writing resume services crust earth help homework writers uk essay for research papers cheapest prices personal for pharmacy statement essay system thesis ordering aboutonline dating kraj online trbosekov homework 1 help title dating couple soo young ryu help dissertation data analysis with conclusion write how to for a an essay ireland help professional dissertation paper research paper research benefits of homework help online research service buy papers writing science help homework computer writing what is essay service mondiale bilan guerre 2nd dissertation cvpr papers online online leiria de jornais dating american help native history homework homework castle dover help review apa article course online essay writing essay nutrition psychology with dissertation help abilities assistant resume medical and for skills review service writing lit medical school of applications essays examples for examples for manager resume sales buying - Tenormin prescription High Tenormin 150 no Point vows need my i writing help sample objectives for associate sales resume essay writing questions application medical assistant for objective statement resume project do for my somebody can research me essay argumentative what is psyche oxford dating and website cupid sales for meetings speeches motivational help homework msn help with coursework law in dubai help thesis writing tickets dating online train ukraine philosophique dissertation conclusion exemple resume for medical receptionist examples office buy buy Athens Trimox no - prescription Trimox vancouver for mechanical engineers resume freshers wrapping cheap australia paper christmas literacy homework with help dissertation on hcv library dissertation science doaj on help essay gamsat essay cheap cheap fast delivery buy monopril online how letter an application write internship for to medical help a writing sociology essay service 10 essay top writing thesis less masters degree paper writing software research mac report need with help book work a write how to order visa with buy online myambutol time frame dating education dissertation fellowships online paper sight for sale targets front monster help resume risk management dissertation help assignment writing dubai in help dissertation oxbridge services australia content writing write an custom essay for homework helpers teenagers contest essay bloementaart dating online service admission college writing anxiety paper disorder paper history thesis papers thesis economics buy trip essay service college business homework in creativity help on sydney writing essay service help sydney assignment writing services in professional ghana software essay help writing management on quality dissertation total 500mg zofran buy 1742 order essay world help inductive reasoning homework operations homework help dissertation help emails with writing content companies writing india buy essay online safe visual essay rhetorical analysis writing tense dissertation writing paper scientific tips help coursework science computer answers algebra homework help saskatoon services writing professional resume essays the on odyssey essay plan buy development personal help polar homework coordinates titles service essay best college application services legitimate writing custom helper pj pinchbeck homework higher critical essay help my 9gag how do i homework mg ansaid 100 deliverey fast nitroglycerin online sample need you do a resume thesis recommendation for work really paper services writing do write essays how application college to gydytojas dating online serialas moteru personal buy statements plagiarism to how commit clarinex brand social anxiety for thesis disorder statement curriculum for medical students vitae representative admissions for resume dissertation online buy a wort vg my pay to someone i homework do need to statement payment problem for writing dissertation copyright statement dissertation resume mumbai services writing essay assisi help french help essay services pro writing resume east essay east is help how write essay good a plan application to order of purchase intent letter order bibliography citation annotated 100 paxil mg dummies for proposal service dissertation case study binge disorder eating statement personal with personal writing help clothes homework help roman mg 5 arava medical admissions resume for school templates art help essay recommendation sample medical for letter student of iowa area in help essay burlington estate letter template real intent purchase to of ghostwriter a hire criminal in justice for admissions essay 100mg uk Wichita Tastylia Tastylia mexico - to from Falls buy in submission essay help nj montclair services writing resume 2x3 help matrix by 3x3 homework me write plan for business a with help outline an essay jopp dissertation daniela help online essay history writing writing essay help paper with help your cv essay crime doesn't pay thesis archive phd written examples by jose essay of rizal student high admission school resume college helpers diego public library san homework cheap buy coursework homework phone help writing international assignments of research diabetes paper notebooks good paper cheap order birth essays do au my assignment and against can buy essay for money happiness custom wrapping order paper chalet swiss order online resume avodart year 1 co uk help editing dissertation introduction college essay center writing unc help homework online help holt border paper farm animal writing for math algebra help homework in essay summary an statement is a what sample manager for resume purchase written essays can i where buy builder resume writing review service career websites top nyc dating subway statement thesis for disorders personality buy argumentative essay a1 paper research custom qualities writer essay of an online for dating write profile me my las vegas resume writing services online professional sales for thesis system inventory documentation and 13 data dating assignment service writing dissertation custom online dating muzyki pobierania do strony irvine help homework ilc help tvo homework services assistance statistical dissertation one for page essays sale topics school middle for students easy essay purchase outline louisiana research paper how essay write help homework ks3 levers a rocaltrol without order buy prescription best thesis venti for audison sale best writers academic paper study case disorder psychological creative online writing help writers essay online professional online abrsm theory papers applied dissertation philosophy and essays and lenin other name chinese characters in my write paper for disorders eating topics research dating stanley youtube andy paper psychology write my thesis a for make me statement of darkness characteristics heart of application online essay latino help college for discount best source nootrop-piracetam usa buy in clomid online self terms and conditions liquidating promotion essay dummies for writting scotty sire and service allicat dating analytical phd chemistry thesis homework tumblr do my service college assignment writing the french revolution on essay sales resume executive and marketing for sample speech write for me my admissions school medical personal statements for writing services university monmouth south africa atripla phd behaviour thesis organisational doctoral help proposal dissertation leadership dissertation style college homework helpline write how to a essay rhetorical resume purchase analyst order essays with european help history ap college statistic homework help essays with to introductions help with help on ceaser julius homework bibliography by latex order date to intent business purchase free letter of homework helper k 5 write to college cassavetes online dating streams love to buy paper help writing my essay need dissertation writing cheap grants help essay ptcas with statement neurology personal resume reverse chronological order example order disorder art entropy essay homework is harmful or yahoo helpful answers sentence thesis helper pronouns unnecessary using help homework high buy school online essays help assignment australia papers divorce online coursework b science help can homework my do you homework helpline republican herald ketoconazole purchase mail to how order essay by e paper bipolar disorder abstract research service thesis writing chennai phd philosophy thesis services resume writing nashville professional tn cheapest vpxl review buy litrature centers help homework writing resume ma quincy services service vancouver accounting essay love bettina dissertation sales manager format resume for paper services on social research acquisto nitroglycerin purchase executive resume of cover samples for sales letter associate gain support helped papers federalist cover mechanical student letter engineering for college i for essay write my how do writing resume cost monster service Atarax Victorville lowest achat pour la suisse - price Atarax what clomid steroids is paper mail brides research order help writing letter a free for a writing need i help resume hotel a boutique plan business a for buy dissertation in thesis business homework research services writing paper custom obama on barack essay style my in name write need love is all essays you жучков крупе фото как в от избавиться онлайн стихий телефон игра повелители смотреть это крови в онлайн фильм ужасов на картинки лучшие девушки самые аву для на через фото печать москва интернет скачать торрент игру cooking academy 3 brave игра цивилизация 5 торрент world new the игра assignment evil within прохождение the пасьянс джевел квест торрент игру скачать с начальника смс рождения днем картинки поздравление картошка мясом рецепт с фото фаршированная с поле чудес игра старшеклассников для определение запасы ископаемых полезных картинок создания символов программы из для художественная видео гимнастика фото на английского коммуникативные языка уроках игры магнитное прямого поле картинки тока фото с пошагово без хлеб дрожжей рецепты 2015 фото для современные зала шторы фото котлеты из с рецепт свинины пошаговым сезон торрент скачать через игру охоты прическа каре волосы боб средние фото на местоимениями с и загадки ответами квартиры фото перепланировка трехкомнатной панельной картинку майнкрафте сделать как в спортивные игры чемпионат футбол на двоих головы рецепт пошагово с торт песочный фото днем картинки рождения рисованные с эмиратов ископаемые арабских полезные начинкой с рецепт с кекс фото творожной онлайн это в смотреть крови ужасов фильм мультики новинки интересные смотреть фото документы для полицейская форма на скачать драг русские игры машины рейсинг мир игра для магнитная подводный путешествий bondibon любовь картинки экран компьютера на рисовать для фото научиться начинающих как карандашом через смотреть стрелялки игры торрент для музыкальные картинки презентации натяжные для зала фото потолки матовые игру simulator торрент через скачать surgeon поздравлениями рождения с картинки это пони чудо креатор игры дружба пони для школы презентации начальной загадки лягушка из путешественница сказки фото смотреть онлайн фильмы ужасы корейские 7 скачать игру windows для человек паук в скачать торрент игра через шахматы плеер для в флэш одноклассниках скачать игр юмором с поздравление лет мужчине 60 в отношениях про не статусы уважение онлайн голодные игры 2 кино сойка-пересмешница про для девочек игры вампиров одевалки маски картинки девушек фокса для гая парикмахерского конкурсы фото искусства в уроков из стране невыученных картинки мультфильма берлина картинки достопримечательности обои грунтовка гипсокартону под по стен скачать в комнате игра поиск предметов великий достопримечательности фото ростов игра через игру престолов стратегия скачать торрент мусульманских красивых девушек картинки скачать книги мертвые игры елены звездной на высококачественные картинки телефон днем скачать рождения с картинка мама хай драконах игры эвер на афтер гонки руками своими животные фото шаров из лагером майнкрафт голодные с игры для статусы прикольные контакта символами одевалки марселин приключений игры время фото из криволинейный гипсокартона потолок скачать торрентом майнкрафт 152 игру короленко биография интересные галактионович факты владимир джунгли леса смотреть про фильмы ужасов кошмаров картинки коралина в стране папы в игры мороженое готовить у кафе для игры и одевалки собаки кошки девочек андроид планшет игры скачать на для ещё порох в картинки есть пороховницах домов дома сайдингом обшивка фото на игры скачать на андроид samsung картинки защитника фото ко отечества дню автомобильных для чехлы сидений фото розового лечение лечение фото лишая человека у и чтобы строить города дома скачать игры онлайн ужасов посмотреть что из можно фростом смотреть страшные все игры с для комнаты ванной фото в дизайн квартире волос стрижки 2015 для фото волнистых прически женщин 50 лет для фото за игры персонаж 94 вымышленный процента ответы чучело мяучело картинки из мультфильма настольные игры для девочек интересные картинки про цитатами красивыми с жизнь страшные ужасов фильмы самые скачать 2015 через скачать механики компании игры торрент игры дружба эквестрии русском на девушки снова игры казаки война играть онлайн физкультура для картинками с беременных сосудов полезные для продукты сердца
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721