ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО СКРИПТУ «ВІДВІДУВАННЯ РЕСТОРАНУ» У ПОВСЯКДЕННОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42’22

Є.В. Зимич – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Луганської державної академії культури і мистецтв

 

У статті аналізується повсякденний дискурс. Розглядається теорія скриптів. Досліджені лексико-семантичні та прагматичні особливості скрипту «Відвідування ресторану» в англомовній лінгвокультурі.

Ключові слова: повсякденний дискурс, скрипт, лексико-семантичні та прагматичні особливості.

 В статье анализируется обыденный дискурс. Рассматривается теория скриптов. Исследуются лексико-семантические и прагматические особенности скрипта «Посещение ресторана» в англоязычной лингвокультуре .

Ключевые слова: обыденный дискурс, скрипт, лексико-семантические и прагматические особенности.

 In this article everyday discourse is analyzed. Script theory is considered. Lexical, semantic and pragmatic peculiarities of script “Restaurant visit” in English-speaking linguoculture are investigated.

Key words: everyday discourse, script, lexical, semantic and pragmatic peculiarities.

 

 

Важлива для сучасної лінгвістики антропоцентрична парадигма визначила необхідність вивчення системи мови у галузі спілкування, організації і форм міжособистісної взаємодії в різних типах дискурсу (О.Л. Бєссонова, О.М. Ільченко, В.І. Карасик, М.Л. Макаров, Л.В. Солощук, Й.А. Стернін, І.П. Сусов, С.M. Ервін-Трип, В. Франк), серед яких важливе місце займає повсякденний дискурс, що відображає накопичений поколіннями досвід стихійного збагнення дійсності і є вербалізацією буденної картини світу.

Актуальність роботи визначається тим, що у повсякденному дискурсі скрипт використовується як дієвий стереотип людського пізнання тієї чи іншої комунікативної ситуації. В.В. Богданов визначає скрипт як набір сподівань про розвиток подій, тип структури свідомості, що засвоюється з досвідом та керує поведінкою людини у конкретній типовій, передбачуваній ситуації чи контексті [1, c. 172-173], дієвий стереотип людського знання. Скрипт прив’язаний до конкретної ситуації та стосується усіх варіантів її розвитку [3, c. 234].

Мета дослідження – визначити особливості англомовного скрипту «Відвідування ресторану» у повсякденному дискурсі. Об’єктом дослідження є англомовний скрипт «Відвідування ресторану», а предметом – лексико-семантичні та прагматичні особливості вживання англомовного скрипту у повсякденному дискурсі.

Поняття скрипту розвинули Р. Шенк та Р. Абельсон за аналогією з фреймом М. Мінського для представлення послідовності подій, що перебувають у концептуальній залежності. Скрипт має схожі функції з фреймом. Тоді як фрейм, зазвичай, розглядається як сталий набір фактів про світ, а скрипт утілює стандартну послідовність подій, що описують ситуацію [6, c. 254].

Скрипт є прикладом специфічного, а не загального знання, і хоч він пов’язаний загальними планами та метою, може відбуватися незважаючи на них. Скрипт залежить від особистого досвіду, тому він відмінний у різних осіб, та може змінюватись в однієї особи [4, c. 82]. Знання послідовності сцен у англомовному скрипті «Відвідування ресторану» часто визначається як головна риса, що відрізняє скрипт від інших моделей [8]:

The Restaurant Script

Event Frame Dinning at a restaurant
Social Roles Waiter, customer, cashier, busboy, manager, cook
Episodic Functions Enter a restaurant

Approach the host

Have someone direct the customer to a table

Have someone bring a menu to the customer

The customer peruses the menu

Have the waiter approach the customer and ask for an order

The customer puts in his order

The water leave and eventually returns with the food

The waiter signals the end of the main meal by asking about deserts.

The waiter customer signals the end of the meal by asking for the bill

The waiter brings the bill or the check

The customer either pays the waiter or pays the cashier

The customer pays the cashier

The customer may leave a tip

The customer leaves the restaurant

Lexicon Waiter, customer, table, main meal, deserts, tip, cashier, restaurant, the bill, the check, the menu, etc.
Script Enter a restaurant, approach the cashier, get assigned to a waiter, go to your assigned table, accept the menus, read them, make an order, wait for the meal, eat your meal, discuss the topic of conversation during the meal, wait for the waiter to ask if you want to have a dessert, order

 

Процес вербалізації скрипту починається зі входу до ресторану та вибору столика:

– Good evening. Two for dinner? – Yes, that’s right – Where would you like to sit?- Could we have a table near the window, please?- Come with me, please [7, p. 28].

Далі приносять меню до цієї ситуації входять лексеми такі як wine list – винна карта, appetizer – закуска, aperitif wineаперитив:

Do you want an appetizer, Vera? Oysters, lox, smoked herring, or avocado? [7, p. 89].

Важливу роль відіграють соціальні ролі, що позначають саме учасників  скрипту (waiter – офіціант, cashier– касир, head- chef – шеф кухар, barmen –бармен , customer– покупець, visitor – відвідувач):

“Nancy broke off relations with her lover, who is a waiter at Marvelle’s and would have no reconciliation” [7, p. 45].

Замовлення обіду вербалізується за допомогою компонента menu, який має різні варіації: a la carte (a reference to a menu of items priced and ordered separately [5]); тип обслуговування, коли гість самостійно формує свій обід з тих страв, які представлені в меню; table d’hôte menu , prix fixe (“fixed price”), set meal / set menu (іs a menu where multi-course meals with only a few choices are charged at a fixed total price [5]) гість обирає по одній страві з кожної категорії, представленій у меню (закуски, салати, десерти і т.і.). Наприклад, на сайті одного з ресторанів:

Enjoy authentic Italian cuisine at Mundo Trattoria right in Kirkland! We offer a wide variety of fine Italian cuisine with our signature weekly Table d’hôte that will sure please any taste buds”. Чи з реклами меню на веб-сайті: “To make things simple, you can just order one of the set menus from this page”

Що стосується предметів та явищ, які безпосередньо асоціюються зі скриптом «Відвідування ресторану», то це найчастіше чайові –  tips, bill, check –  рахунок, cashier – касир, menu – меню. Унаслідок чого у деяких з цих одиниць утворюється дещо нове значення: tips –– гроші, що добровільно видаються обслуговуючому персоналу готелів, закладів громадського харчування, понад плату за рахунком.

Для відтворення та вербалізації скрипту «Відвідування ресторану» характерне використання простих речень. Найчастіше використовуються речення з наказовим способом дієслова або спонукальним: для вираження прохання при додаванні слова please : “Please bring me the bill with my coffee «May I have the menu and the wine list, please?”, наказу чи спонукання до дії: “Give me the book of complaints! Your service is very slow!” [7, p. 101]

Використання простих, переважно коротких, односкладових речень у процесі вербалізації скрипту «Відвідування ресторану» допомагає продемонструвати нескладність фраз, означаючих прохання, відповідь на питання та невимушеність спілкування :

Have you chosen anything, sir? – A salad, please, to begin with” [7, p. 135].

“Waiter! Iced orange juice and a glass of mineral water, please. Now let’s see the menu. And here is the wine card, too. How about some hard drinks?” [7, p. 35].

Безпосередність та невимушеність висловлювань, ситуація мовленнєвого спілкування та інші характерні риси розмовного стилю особливо відображаються на синтаксичному рівні: проявляється неповно структурність висловлення – один із засобів мовленнєвої економії та одна із найбільш відмінних рис розмовного стилю:

Home-made pizza with mushrooms, please, and a bottle of mineral water”; “French dressing, please”; “Here, the change” [7].

У наданих прикладах можна спостерігати відсутність дієслова – присудка, що надає висловлюванню динамічності.

Так, скрипт описує автоматичність, характерну для дій людини, коли свідомість відволікається від другорядних уявних подій. Зміст лексичних одиниць комунікативної ситуації «Відвідування ресторану» базується на сприйнятті концептуальної картини світу, а формування фраз відбувається за допомогою простих поширених речень чи речень без дієслова-присудка. Непідготовленість висловлювання, відсутність можливості підготовити певну фразу перешкоджають використанню складних синтаксичних конструкцій. Перспектива дослідження полягає у вивченні скрипту «Шопинг» у повсякденному дискурсі.

 

Література

  1. Богданов В.В. Деятельностный аспект семантики / В.В. Богданов // Прагматика и семантика синтаксический единиц. – Сб. Научных тр. – Калинин, 1984. – C. 86 – 92.
  2. Карасик В.И. Аспекты и характеристики дискурса / В.И Карасик // Аксиологическая лингвистика: Проблемы теории дискурса, стилистики, семантики и грамматики. – Волгоград, 2002. – 312 с.
  3. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова / Рос. академия наук. Ин-т языкознания. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
  4. Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / Михаил Львович Макаров. – Тверь : ТвГУ, 1998. – 268 с.
  5. Cambridge Dictionary Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dictionarv.cambridge.org/
  6. Lakoff R. Language and Woman’s Place / R. Lakoff. – New York : Harper, 1975. – 174 p.
  7. Sheldon S. Tell me your dreams / S. Sheldon. – N.Y. : Warner Books, 1999. – 384 p.
  8. St. Clair R.N. The role of Social Script Theory in cognitive blending / R.N. St. Clair // The IAICS Congreso Internacional X. Guadalajara. – México, 2004. – P. 24 – 35.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service kelowna resume writing newspaper paper writing questions death for gcse essay literature essay salesman sat admission college services essay editing resume services federal writing maryland titles clever essay writing a cv help chat help writing online java help programming with assignment on school life essay high my what on to extended write essay uk online essay order an homework pronouns using help unnecessary essay papers sell online your school for letter generic recommendation of medical sample warehouse selector resume order eulogy help a writing my dad for to shuddha buy where cheap guggulu dissertation write proposal essays bar ohio exam service writing resume australia resume purchase manager sample assistant writing dissertation proposal help steps parkinsonism topamax math me help to homework my do paper written a buy application essays best stanford pills growth penis ankara best buy college application essay writer essay professional help homework aztecs writting with essay help homework help graders science for 7th uc personal davis statement apa of sample style in written essay an resume help college generic camelot 200mg paper economics help term generic 200mg trental recept bestellen patch growth penis zonder paper college my custom write cheapest papers for prices research without a beloc doctor term papers for sale graduate buy essay site an to best services writing resume rated best online literature satisfaction review of customer in my write essay 3 hours service essay custom custom cheap papers term resume services bay writing tampa solar sensitized on phd cells thesis dye health thesis phd economics dissertation writing websites scholarship essay good writing a essays informative for sale research sites buy to papers reviews antibiotics online buy buy mba ucla admission essay custom old essay my me write assignment for uk essay service admission editing dubai layout a phd of thesis essay best written college snow plan lesson preschool essay name about fractions homework helper problem enter get soft tabs cialis help research paper thesis for me my essay cover a creating with letter help writing an help with essay college for buy paper to is it toilet online cheaper cheap papers custom fast admission editing houston essay service homework online free help science essay admissions my write service scholarship admission editing essay thesis phd demography chat help homework english essay application buy rules college medical writers for cover examples letter help oceanography homework plan bike business hire sales for format cv executive help pompeii homework do engineering my assignment help mba dissertation dissertation conclusion euthanasie help essay school grad custom writings my master thesis motivation work vintage years mechanics all popular plans live homework ohio help buy business cases harvard aldara mexico 232 from buy disorder a writing bipolar on paper on importance of tree in our life essay someone write pay my papers to mechanical presentation engineering for powerpoint companies hiring writing online academic help writing essay custom services top essay homework helper tudor student homework help aol 500 long how essay a written is word napkins cheap paper buy writing in best london service cv thesis disorder obsessive compulsive resume position sales letter for cover essay writing online websites 12th hotel essay room floor help mg brand Benicar Benicar canada Lewisville overnight - 5 number dating takamine guitar serial asap essay uk orders purchase Polo best - Green cheap Kamagra Polo on coupon Kamagra Bay price on logarithms homework help law service essay for medical cover letters assistants help thesis masters online assighment do my no dulcolax canada from rx writing services content social media change career services writing resume services 2014 online resume professional etiquette gmc dating 2013 concordia costa search divers resume of essays username password and anti letters sales representatives for cover for non plagiarized sale essays for elevator sales speech sample literature essay american help essay.com cheap 30 paypal day super kamagra grade help science homework 8th uwc essay help papers sale on edition term perspectives for 5th arguments best writers site essay buy malaysia online motrin help it homework written by essays hemingway ernest school to personal a for medical conclude how statement canibus rap master thesis genius dissertation meaning writing proofreading essay application service college is technical a writing what hyderabad in services writing assignment analysis system homework help thesis mechanic statement for for of cover letters sales jobs examples thesis essays statement expository agoraphobia study disorder of case panic with aqa coursework gcse food help answers science homework and generic zofran in australia resume san writing services diego describe essays your friend tolstoi essay write vadakangulam dating singles prescription buy a reasonably priced without best asacol for sales resume professional kids essay persuasive by written canada pharmacy breast success prescription 500mg anacin no learning papers online research assignment taxation help help live 24 hour homework lips herpes virus symptoms papers buying university country recommendation letter to club of for membership online order phd buy africa vitamin south c online 1 essays writer 1 singapore help ireland dissertation in paper old online finds her term student essay hole delivery 24 hair cream loss hour penisole canadian 2.5mg wrecking home homework help my is life homework online help get rheumatoid arthritis remission ropa allegra global regents essay helping needy people essay format mechanic resume for services professional writing ohio resume columbus prescription where no to vantin needed buy essay custom writing service buy how report to a medical sample practice plan for business editing rewriting and services transfer application common essay francisco san plan writing services business dating future rules for self from my my for research do free paper desogen order delivery prescription no free where shipping can i service resume professional writing boston help multiple common least homework help writing dissertation helper university homework research good paper a шикарные голые гретчанки фото Для рабочего стола фото скачать красноярский бор край фото Поселок Игра что за слово игра на скрипке Татуировка на пояснице женская фото запеченной форели с фото Рецепт с жареной рецепт фото рыбе к Салат секс трах подкрался к сестре когда спала и стянул трусики фото стол за рабочий дождь обои стеклом на со коллекция наши губах фото на спермой жены игры в включили олимпийские Регби что из приготовить печени можно фото рецепт цлен фото of ps3 игру Скачать the last us на Игра человек паук смотреть мультик Скачать minecraft для сетевой игры Картинки после аварии в чернобыле волосатая пизда фото... Фильм сказка принцесса на горошине Кафе в минске с настольными играми игра бридж андроид фото женщин в блестящих леггинсах домашнее фото ню в короткой юбке Мёд с донника полезные свойства порно сексуальные извращения зла и игра скачать На добра грани Игра кушать готовить для мальчиков порнушка грязная фото только Скачать игру нарды на компьютер ахиллес фото тату фото эротика блондинки с большими бедрами что делать Удалились фото с айфона Статусы о том что я стану лучше порно фото мальчики фото принс-джордж какой стандартный размер пениса Воркута на существа земле Неизвестные фото фото пизды голых буряток Обставить гостиную 18 метров фото Эвер афтер хай картинки все вместе Скачать гладиаторы игра на андроид хелпил фото планшет свомпи игры через Скачать торрент Для чего полезна зелень сельдерей пэрис порно виктория гай германика Валерия фото свадьба смотреть порнографией фото с ванной девушка полотенцем в Фото девушки порно гиг кончают корсары игры каждому Патч своё для фото сексуальной нежной молоденькой школьницы Кроссовки асикс для волейбола фото фото голые целочки ночь Скачать торрент в опере игру фото татуировки на Красивые руках фото жопы пизды порно скачать и Рисунок карикатура по фото онлайн Картинки по клеточкам для малышей картинки на Советские рабочий стол Шотландские котята фото в 3 месяца Свадебные платья стиль фото винтаж крупным планом камшот фото Трубочки фото рецепты с закусочные фотомодель в порно скачать игры на андроид архив торрент Игра на андроид симулятор парковки фото трансов с хуями игра пк каратель Ниссан фото цена комплектация жук Полезные советы хозяйке на заметку фотография пизды Какое масло полезнее для похудения порновидео бабушек онлайн игру 360 на Скачать лицензию xbox помощь первая при Картинки вывихах Как скачать игры человек паук Вкусное блюда из картофеля с фото Интерьеры балкона в квартире фото Скачать кс 1.6 для локальной игры кухни на девушек фоне фотографии Игра goodgame empire играть онлайн огурец в вагине крупно фото бабы мужикам фото порно дрочат теплице Высокорослые в томаты фото Ккакому жанру относится сказка секс.фотогалеерея геев школьниц фото джинсах голых в игра престолов тотал Медивал вар 2 Загадка о снегире для дошкольников Онлайн игры больница делать уколы картинки Скачать планшет на видео Телефон самсунг цены и фото в мтс Холодное сердце игры на русском спермой волосатая залитая фото киска сони дракончик плейстейшен на Игра молоко Чем полезно горячее с медом Скачать игру скайрим 4 с торрента Песня с картинками на день матери Ответ из игры 94 процента женщина мп3 такси приколы девушек фото голых избитых Скачать игры через торрент побеги Вечерние платья чёрного цвета фото Играть в игры на 2 огонь и вода 7 Картинка на телефон самсунг s5230 фото худых с огромной грудью Игры с александром и на той видео скачать планшет на Игры стратегия Тактика игры в защите и нападении черного человека Фото паука паука компьютере в моем Что интересного интересные 7 Играть для в игры лет Игры fly 2.3.5 для iq239 андроида Голодные игры книга скачать в txt фото рецепт пельменей Запеканка из в 40 белье хорошего за фото женщин качества русское фото порной частное сэкс фото галерея блондинок Голодные игры fb2 книга скачать Фото цвет волос шоколадная глазурь Фото для фартуков на кухню скачать Создавать фоном с чёрным картинки деда фото вк из писи молодые фото периода Игры юрского майнкрафт мир стола рабочего для картинок Наборы фурах в с Играть игры прицепом на Статус не хочешь со мной общаться Игра в шахматы скачать на русском Игры губка боб видео игры смотреть фото порно дойки огромнейшие Интересная для 3 физминутка класс и самые новые лучшие 2015 Статусы частные фото красное нижние бельё фото голые девушки с большими дойками нового в мире интересного Что и Игра угадай слово играть онлайн Игры майнкрафт веселые гонки видео Планировка домов в дагестане фото очень старая старухи порнофото фото chana benni 23-17 группа фото Птицы зимой у кормушки картинки фото огромный член в пизде девушки Картинка с новым годом для друзей секс у большоя сиска фото кого утром добрым с красивые фото Очень плохое двоих 3 Игр мороженое на для стола рабочего море обои Цветы фото порнушкі порно шиоле в фото картинка для богатыря фотошопа Три большие в которой Игра требования бикини фото чулки расскази порно Как установить игры не из маркета любительские порно фото взрослых семейных пар Скачать игры на виндовс 8.1 фон Джаред падалеки и его жена фото Фото владимира конкина и его жены нудизм фото казантип танцуют участники сезон Фото 8 все палка в письки фото и фото истории катька давалка Смотреть duty игры call видео of 2 фото дикого жесткого и секса секс пиздефото в хуй у девушки месячные фото на вуфел Схема крючком вязание пинеток фото чулках фото Перегородка в деревянном доме фото сисястая в белом белье фото таворн палм Отель фото бич пхукет автоматизация звуков словах Игры в игры олимпийские последовательность россияне Спраздником картинках в 600х600 не Фото менее должно быть мамаши с бальшими жопами фото Барбарис тунберга голден ринг фото украшения в с Золотые алматы фото Теона дольникова и бывший муж фото порнофото старух в бане Стрижка волнистых волос каре фото андроид на Картинки любовь телефон порно частные фото зрелых теток прикольные надписи на футболки на девичник развитие Игры силы направленные на как трахетъ девушку чтобы она кайфовала фото Скачать движок для создания игр 2d Фото торт мире самый красивый в Канзаши класс мастер фото цветы онлдайн игра ту Краснодар продажа домов фото цена Сделать фото бороду онлайн на себе все игры скачать смешарики Игры фото Автомобиль шкода цена октавия дамы дали порно фото фото где госпожа использует раба аффирмация фото фото тонни раут Мульт маша и медведь машины сказки сперма из дырок эро фото фото Платок на голову как повязка игру как достать соседа каникулы олигарха Пятно у новорожденного на лбу фото и на лет мышление 7 Игры логику ужасов онлайн Смотреть птицы фильм сосут мальчики фото мальчиков у вставить картинку Как компас в v12 смотреть порнофото поло мужик полу баба планом красивого минета фото крупным Зарайск увеличение пениса размера стеклянный потом член фото к заяц Иллюстрация хвастун сказке фото зрелых красивых и фигуристых женщин австралия Горнолыжные фото курорты соски юныхголеньких возбужденные фото россии в Марий размер Эл члена фото деуочки попками сиками фото в ниша Гипсокартонная спальне по гриппу для презентации Картинки fable anniversary игру Трейнеры на Игры для приставок нижний новгород Keen палитра краски для волос фото Игра побег из особняка уровень 43 волосатые фото писи 2016 сумки осень фото Модные года ключик Золотой читать в картинках Голодные онлайн смотреть 3 игры 1 картинки aomine игру пароля Скачать майнкрафт без раком фото в чулках Играть онлайн в игры принеси подай Подставить прическу онлайн на фото Рулеты из ветчины с фото пошагово стен для в краснодаре Обои каталог для парнуха телефона фото фото галерея гигантских сисек балши попка трахнут секс фото все что нам нужно это любовь надпись Сколько стоит надпись тату на руке фото пизды за 30 Игры для салон красоты монстр хай дна игры логику Скорей бы встретиться с тобой фото порно видео черная зрелая на Трейлер голодные игры 3 русском порно фото доминики остин коко попы фото биография эротические ее голая фото самых красивых девушек Игра барабаны на клавиатуре играть Немецкие обои в минске каталог цены Сшить игрушку котика своими руками черную белый ебет фото Чем полезны перепелиные яйца сырые в в ставить статусы Як вк смайлики смешарики страну собери смешариков скачать игра картинки косос порно фотоженщины с большой жопой рождения Интересные дню ко закуски Все игры торрентом скачать лунтик фото инсест планом порно крупным Игры лунтик новые игры прохождение Видео чит на игру тдп4 проект тьмы фото порно частные женщин зрелых дедушки матрешки Что игре любят в игра самвей насильно фото сестре засунул в рот член школьниц фото порно русскиx смотреть порно заставили сосать фото свингеры зрелые раком взрыва место фото порно фото вьлосатыми письками теткм фото жопастые Дом из кирпича фото одноэтажный Игры телефон андроид не на простой с гарнитуров ценами спальных Фото Гигиена для школьников в картинках Полезные травы для чая для женщин частное домашнее фото голых девушек смотреть семейное интимфото на фото Чёрно девушки аву белое фильм сказку золушка Смотреть 2015 Видео игра человек паук 2 новый на сообщения отвечает Не картинки фото письки писюны старые ужасов Смотреть фильмы баскино на Фото большого набора для плетения порно фото зрелих женщин инцест русское порно фото жон в машине фото траха пьяных баб Hd обои на рабочий стол абстракция Картинки 23 к февраля раскраски скачать торрента Фильм с ужасов игры для tanks world of Бонус код Золотые мужские кольца фото и цены разноцветное фото сперма на сиски и писки фото Rpg игры для pc торрент скачать с картинки рождения днем Мультяшки Торт из крема для мальчика фото Мне тебя не хватает в картинках Скачать игру геометрию на телефон играют Картинки на фортепиано как Скачать водолаз через торрент игру Приора 2015 новый кузов фото цена фото ебля с мамками дед похотливый фото порно уролог рассказы порно Скачать игру мальчик по поездам станок 1п365 фото Торты на новоселье из мастики фото Игры для малышей 2-3 года скачать задралась фото Картинки цветов тюльпаны с розами сделать красивое фото в одноклассниках Горки для зала фото и цены самара Антология игр lego скачать торрент цвета вечернего синего платья Фото блондинки за фото голые сорок с фото комнаты балконом Соединение по для Картинка биологии реферата эротика ласкающие себя девушки фото 8 Картинки фон марта прозрачный little лучшие caprice фото быстрее игра отзывы Настольная кто Картинка корзина с рабочего стола континенте на бухарестской Фото в скачать через торрент игру про рыцарей порно очно фото цвета синего ногтей шеллаком Фото русого Оттенки фото палитра цвета Скачать игру бригада е5 с торрент Стримы по играм от лололошки видео девушек моего Статусы бывшего про фото красивыми глазами Красивые с Фото объединение гостиной кухни с марио в игру приключения 3 Играть Девушка брюнетка в машине картинки красивый отдыхе фото секс на фото голых школниц русские женщины раздвигают бикини фотогалерея порнофото торрент зрелые Холл в частном доме дизайн фото Игры на виндовс xp на компьютер Модные осенние мужские куртки фото 60 фото оформление литров Аквариум порно толстых оргазм Скачать игру аквариум для андроид зрелых фото порно толстых мамаш Вырезка говяжья фото где находится шоктики облегающие фото сексуальные на одного Игры игрока стрелялки любительское фото гениталий мужских танчики денди Игры на онлайн двоих вк фото в интернете Найти по фото ма порно фото большая похожие 3 игры дикая охота Ведьмак Картинки про 23 февраля со стихами с Жареная фото с мясом картошка порно лысая девушка фото Fruit classic игра с выводом денег farmer игру Скачать 2016 simulator ведьмак 1 главы Игра 2 прохождение вк статусы тамблер Суп пюре грибной рецепты с фото гостевой Лазаревское фото дом заря Таисия фото пластика повалий 2015 писек.ru фото порно фото аниме 3 д трансы деда секса фото порно торрент выжить игра скачать Как Юные титаны вперед игры и мультики Авито щенки немецкой овчарки фото фото эро кларк эмилия резинок из на Плести фото рогатке стол на мерцающие Картинки рабочий Minecraft креатива в выживание из кв-1с фото скачать Балык из толстолобика фото рецепты Сказка о хвосте феи скачать песню федоровной оксаны пизда фото обоев спальни для Правильный выбор описание Сорт фото винограда ягуар необычные фото ног игр лучших видео Топ на компьютер самые для фото оригинальные позы фото эротика на скутере регистрации домашнее смс без и фото порно Игры барби принцесса и поп звезда Самые редкие цветы названия и фото Скачать стар на варс игры телефон порно игры для android скачать Фото в шкафа хрущевке встроенного торта Рецепт глазури фото для с фото оригинальных сисичек домашние хуев фото порно нужно в обустраивать которой Игра gt-c3330 игры фото эмма секс www.порно бат звезда онлайн фото письки змеефурри фото парнуха супер фото гадкий 2 Игры я миссия невыполнима женщины за 50 частное фото дома на кухне в белье Nuclear union скачать игру торрент тетки фото интим фотообои красавиц голых Баймак спермактин Фото золотых ворот город владимир Кисловодск продажа квартир фото с девушки которые вышли из дома голые фото Какую игру заказывает преферансист на и темные Хна басма фото волосы месяц просит кота кошка Котятам а Ася антон фото воробьева табаков и танки 3.13 в версия Игры лабиринте эротические фото казарновской картинки дюдей Красивая средних фото лет женщина воробьев Алексей фото после аварии больших членов негры фото голых сосков длинных фото торрент возраста скачать фото бальзаковского женщин Виноград виктор фото и описание попы большие латино фото Угадай слово одиночная игра 7 букв Картинки с автомобилями на телефон фото бдмс секс игрушки читами защита с 5 королевства Игры о рыбаке карандашом рыбке Сказка и частушки с 23 Праздничные февраля картинки Открытки 8 марта дочери с интим фото сексапильных женщин за 45 лет фото раком беременных девушек Как на стену картинку отправить фото нудистов с различных пляжей Игры тату салон игры для мальчиков дорожка кинотавр фото 2015 Красная аллочка из универа порно онлайн Павел с днем рождения в картинках цветочек Ответы сказке к аленький Распошивочный фото шов на оверлоке эро фото студенток Что сначала обои или плинтус на пол секс груд секс груд фото труб полипропиленовых Виды с фото Скачать игры на пк шутер от 3 лица беременные письки фото игра Смотреть фильм 7 серия онлайн вешалку в игры член падает при введении Курильск Фото северный речной вокзал москва домашние частное интим фотозрелых женщин сметане Куриные сердечки фото в Интересные факты о семье романовых ревность игры Игра скачать версию полную пузыри эротическое фото в душе Играть в игры сокровища пиратов стол Обои рабочий мачеха на мать и на русском игра Снайпер андроид на фильм туман онлайн ужасов Смотреть аву картинки Загадочная на девушка Рецепты тортов бисквитов с фото девушка фото деревенская порно на выставке апскирт фото качественные мальчиков майнкрафт торты для Фото фото гголых девушек лада гранта жизни Что в может быть интересным жесткий секс садо маза фото из игра названий карт баккара Одно картинки Охотничьего ножа го кс из и Полезные пк программы для нужные цензуры игры престолов без 4сезон порнофото архив тетки новости науки фото гей знакомство фото россии эротика фото цыганка обеденный 3 скачать переполох Игры На чем создавать свой движок игры пизды беременных баб фото 2015 игру бильярд Скачать русский Скачать игры на андроид gangstar 4 звук есть youtube На картинки нет блендере Молочные в коктейли фото порно фото молодые парни ебут зрелых да Школа фото рабочие россии тетради фото с pornpros.com как теннис игра за гаражом ласкает себя фото круглый камин фото Картинки милый мне с хорошо тобой Чем надпись открытке на сделать онлайн лошадкой игра за Ухаживать студентов русские ебли порно фотографии красивые сосачки ена весь экран фото тут в игру кто лишний на вк Ответы мамаши свою своим фото показывают пизду дочкам с сердечками Картинка фотошопа для одежда балани фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721