ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ОБРАЗУ В МЕДІА ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  811.111276.5:32:65.3

Н. В. Мартин

Мукачівський державний університет

м.Мукачево

 

Актуальність даної статті зумовлена значною увагою лінгвістів та дослідників у різних сферах наук, щодо дослідження медіа простору на сучасному етапі розвитку суспільства. Розглядається політичний образ як жанр журналістики англомовних країн.

Також визначено важливі правила для досягнення успіху у створенні образу у жанрі політичного портрету. Висвітлюються різноманітні прийоми, що застосовуються у пресі англо-американських видань.

Ключові слова: медіа простір, політичний образ, інформаційний жанр, політична пропаганда, політизація

 

Актуальность данной статьи обусловлена большим вниманием лингвистов и исследователей в разных отделениях наук, а также исследование медиа пространства на современном этапе развития общества. Рассматривается политический образ как жанр журналистики англоязычных стран.

Также определены важные правила для достижения успеха в создании образа в жанре политического портрета. Отображаются разные приемы что используются в прессе англо-американских изданий.

Ключевые слова: медиа пространство, политический образ, информационный жанр, политическая пропаганда, политизация

 

The urgency of the present article is determined by great attention of linguists and investigators in different fields of studies,as to the investigation of media space in modern society.

 Also political image like a genre of foreign countries journalism is being examined. The main rules for achievement of success in creation of image in political picture genre are being defined. Various methods, which are used in media of Anglo-American editions are illuminated.

Key words: media space, political image, informational genre, political propagation, politicization  

 

Медіа простір, на сучасному етапі розвитку суспільства, дедалі частіше застосовується, як спосіб політичної пропаганди, викладу власних думок, створення підтримки з боку громадян й досягнення конкретних цілей політичними та громадськими діячами. Дедалі частіше політичні діячі використовували соціальні мережі, телебачення та сторінки газет за для того, щоб отримати визнання, збільшити кількість цільової аудиторії, отримати кошти на виборчі кампанії, і стати більш відомими. Часто сторінки газет стають місцем для реклами різноманітних активістських програм, які мають на меті ознайомити людей із їхніми планами та залучитись підтримкою. Кандидати і активісти використовують ЗМІ задля того, щоб звернутись до своїх однодумців, послідовників відображаючи політику та ідеали без впливу ЗМІ на зміст їх повідомлення [7].             

Політичний образ – це один із найангажованіших жанрів журналістики. Слід зазначити, що це стосується як журналістики англомовних країн, так і журналістики у цілому. Зрозуміло, що поняття політичного образу не застосовується лише задля змалювання долі цікавої людини, як це буває з митцями, науковими геніями, мандрівниками, філософами. Простеживши тенденцію появи політичних образів у періодиці можна помітити як їх кількість зростає за 9-6 місяців до виборчої кампанії і як різко спадає одразу ж після виборів. Політичний образ, як правило, обмежене у часі і просторі явище, яке цікаве лише виборцям певної країни у нетривалий період часу. Рідше це явище переростає у певне наукове чи художнє творіння.    Цікавим є той факт, що саме на передодні виборів політизуються навіть зовсім «не політичні» видання, тобто різноманітні літературні, екологічні, та художні газети та журнали [11]. Справа у тому, що політики використовують ЗМІ, навіть «не політичного» характеру, як “трамплін” для здобуття посади і власної користі; суспільство заполітизоване у такій мірі, що як читачі, так і журналісти цікавляться політикою значно більше, аніж будь-якою іншою галуззю.

Слід зазначити, що журналіст  працюючи у жанрі політичного портрету, перетворюється на своєрідного іміджмейкера конкретного політика. Досягти успіху у створенні привабливого образу, йому вдасться лише дотримуючись декількох важливих правил:                                         

1. Уміння створювати образи, переробляти сухі факти з біографії у живі, яскраві привабливі картинки, уміння розшукати в автобіографії епізод, який розкриє політика як «людину» і викличе емоцію. Для цього у журналістиці застосовують цілий арсенал засобів.                                        

2. Психологічна сумісність журналіста та політика є не менш важливим фактором. Бувають випадки, що журналіст професіонал своєї справи і вправно володіє пером, однак, не спроможній розговорити політика, знайти спільну мову. У його присутності політик закривається, напружується, не наважується бути щирим. Проблема може бути як у політику, так і у журналістові. Тоді доцільно спробувати змінити місце зустрічі, тон розмови, або навіть журналіста.                                        

3. Обізнаність обох сторін з тим, що турбує суспільство у даний момент. У політичному образі журналіст має максимально відгадати, що цікавитиме аудиторію саме у день виходу друком нарису. А тут вже потрібні аналітичний склад мислення, інтуїція та удача.                  

Щоразу, як журналісту, так і політику варто пам’ятати, що політичний портрет – це співпраця і ефективність цієї співпраці залежить від дуже багатьох факторів. Але портрет безперечно буде справляти більше емоційне враження на читача, якщо автор безпосередньо спілкуватиметься з політиком сам-на-сам, а не у присутності прес-секретаря,  якщо це спілкування відбуватиметься не у робочому кабінеті, а скажімо, вдома, в улюбленій кав’ярні, тренажерному залі і т. д. Досить складно у газетній журналістиці передати рух, вимову, реакцію на питання політичного лідера. Але відсутність руху створює відчуття статичності та напруги. До того ж у більшості випадків, під час політичної промови та у процесі спостереження за рухом й вимовою людини виникають певні асоціації – сильний чи слабкий лідер, щирий чи ні [5].

Однією із найважливіших особливостей мови газетних текстів являється, з одної сторони, стандартизація використовуваних  на сторінках газет мовних засобів, а з іншої –їх експресивність, мета котрої – привернути увагу читача до того чи іншого факту [9].

Головним завданням стандартних лексичних засобів – полегшити сприйняття інформації читачем і, тим самим, досягти певного комунікативного впливу на читача; крім цього, стандартні способи застосовуються й для того, щоб надати тексту інформаційного повідомлення вигляду, відповідно до загальноприйнятих норм та сприяти ясності повідомлення.                                                                                 Англо-американська преса переповнена лексикою такого роду. У результаті численних змін в умовах життя, індустріального розвитку, не рідко на сторінках газет нам трапляються неологізми. Поява неологізмів у текстах інформаційного повідомлення дещо ускладнює розуміння читачем їх змісту. В окремих випадках значення таких слів може бути зрозумілим, тільки за контекстом, інших необхідно звернутись до тлумачних словників, словників тлумачних висловів і кліше.   Різноманітні моделі та правила словотворення сучасної англійської мови впливають, значною мірою на використання неологізмів в англомовному друкованому тексті новин, а саме – словоскладання, афіксації, конверсії, скорочення, абревіатури, зміни значення слова та запозичення з інших мов.

Найбільш вживаним прийомом посилення експресії друкованих текстів, особливо якщо ми маємо на увазі прагматичні завдання преси, являється використання образної фразеології. Так, вислів tobitethebullet, що означає проявляти мужність, терпіти біль, горе, походить з медицини тих часів, коли методи анестезії ще не були відомими і хірурги радили пораненим закусити пулю, аби легше перенести біль. Tobitethedust – це евфемізм, який вживається, наприклад, у мові американських індіанців, коли говорять про мертвого. Звідси і значення цього виразу: загинути, покинути цей світ.         Велика кількість політичних фразеологізмів виражають існуючі реалії. Так, фраза buckstopshereявляла собою девіз, і, за свідченнями У. Сєфаєра, саме ця фраза була гаслом президента США Г. Трумена. Значення цієї фрази полягає у тому, що всі найважливіші рішення приймаються тут. Згодом фраза була знову підхоплена президентом Дж. Картером, також встановивши такий напис-гасло на письмовому столі   [7, с. 19].                     

Популярна на сторінках газет США фраза cantfightCityHallзастосовується у тих випадках, коли хочуть підкреслити  безпорадність людини у боротьбі із стихією або ж переважаючими силами : пуста трата часу, марна справа. Checkeredcareerвідповідає українському строката кар’єра; кар’єра людини, яка пройшла через вогонь, воду і мідні труби. Нерідко у пресі США цей вираз застосовується, коли мова йде про кар’єру політичних діячів.                                                                                   Буржуазна преса рясніє лексикою, яка яскраво відображає місцеві реалії, так наприклад, махінації у ході передвиборчих компаній : smeartacticsтактика підривання  репутації (своїх політичних опонентів); characterassassinationзаплямити добре ім’я чи репутацію (шляхом публічних інсинуацій по відношенню до політичного конкурента); mudslingingполивати брудом, ballotboxstuffingпідтасовка результатів виборів; politicalconditioningполітична «обробка»; brainwashing«промивання мозку» і т.п.                                                                            Прагнення до експресії у текстах інформаційного жанру нерідко призводить до всякого роду навмисного підсилення стилю. Саме таке явище характерне, наприклад, для сучасної преси США.                              Так, у одній із президентських передвиборчих компаній одна американська газета помістила такий крилатий заголовок :FordtoNewYork; DropDead! В данному випадку за допомогою двох слів (dropdead) підсумовувалася позиція екс-президента США Форда стосовно того, щоб надати федеральну фінансову допомогу Нью-Йорку. Проте, якщо  уважніше проаналізувати тексти передвиборчих виступів Дж. Форда, то ми побачимо, що такої конкретної позиції він, по суті, не займав. Справа у тому, що на замовлення певних високопоставлених осіб, видання навмисно в певній мірі перебільшило і тим самим нагнало страх на своїх читачів – виборців Нью-Йорку. Наведений приклад, є лише одним із багатьох, які зустрічаються в сенсаційній пресі США [7, с. 20].    Дещо образними та водночас експресивними є такі, наприклад, широко відомі вирази, як hotpotatoissueзлободенне, важливе питання; shirtsleevephilosophyне вигадана філософія;  flamingoptimismжиттєствердний пафос; backroomdeals «закулісні»  угоди; tobeattheair займатися пустою тратою часу (також boondoggle); draggedouttalks довготривалі переговори; hardcorevotersкандидати, які постійно голосують за одну й ту ж партію; floaterвиборці, які незаконно голосують декілька разів; capsulereviewкороткий огляд новин (більш прийнятним був би термін briefreview); credibilitygapкриза довіри (зрозуміло, що у даному випадку можна було б застосувати вираз crisisoftrust, але тоді б зник елемент «образності» і тим самим вираз не отримав би такої популярності та не застосовувався б настільки часто у політичних промовах американців та англійців) [7, с. 20].            

Варто звернути увагу на різноманітні прийоми, що застосовуються у пресі англо-американських видань:                                                                  

1) Рекламна лексика. Деякі образні слова і вирази потрапляютьу лексику політичного повідомлення саме із реклами. До прикладу, широко відомий вираз tosellanidea, яке буквально означає «продати ідею», насправді повинно перекладатися – переконати у привабливості чого-небудь. Звідси «sellingacandidate» – розрекламований        кандидат. Коли політичний діяч говорить: «Thatsmypieceofaction» – він має на увазі: Це мій вклад. Однак вираз getyourpieceoftheactionспочатку  означало приєднуйтесь до нас і ви, зробите вигідну покупку, і ви … і т.п. взято із реклами.   

2) Сленг. Часто на сторінках англо-американської преси ми спостерігаємо широке застосування сленгу. Наприклад, стандартна лексика типу unlicensedsalesчи illicittradeна сторінках американських видань часто замінюється виразом  bootlegging, яке має явно сленгові відтінки.          3) Прислів’я. Слід відмітити про застосування великої кількості прислів’їв на сторінках газет, в свою чергу сприяє образності мовлення. Наприклад: to let the cat out of the bag (=to reveal a secret), you scratch my back, I’ll scratch yoursпослуга за послугу. Більш того, з’явилися особливі політичні прислів’я: Arisingtideliftsalltheboats. Howyoustanddependsonwhereyousit. Перший вираз означає, що коли у країні спостерігається загальний економічний підйом, то всі від цього у виграші. Друга ж ніби натякає на те, що оцінка популярності будь-якого політика у значній мірі залежить від його посади і впливу.                                                                  

4) Метафори. Досить часто у жанрі інформаційного повідомлення зустрічаються метафори. Ціль метафоризації тексту полягає у тому, щоб розширити змістовий обсяг слова за рахунок його переносних значень, що, зрозуміло, підсилює і загальні експресивні властивості тексту. А це, як ми пам’ятаємо, і є одним із найважливіших завдань журналістики. Наведемо декілька прикладів. Коли мова йде про високопоставлених політичних діячів, то їх не рідко називають bigguns, greatgunsабо ж bigshots, а також (рідше) bigwigs, bignoise, bigwheels, biggies, bigtimers. Громадські діячі незмінно «бомбардуються» питаннями – tobombardsomebodywithquestions. Дипломати, як зазначають журналісти, часто застосовують diversionarytactics– відволікаючі маневри; крім цього у цьому ж значенні часто використовують вираз, запозичений із військової лексики, – evasiveaction– політика дій, від яких ухиляються.                                              

5) Метонімія. Прийом метонімії полягає в заміні одного слова іншим, близьким за значенням. Наприклад: A Buckingham Palace is not to be expected to issue a statement on the matter. Вважають, що Букінгемський палац не робитиме заяви з цього питання. Насправді, у даному випадку маємо на увазі короля або королеву Великобританії.                                 

6) Епітет. Призначення епітета – підкреслити ту чи іншу ознаку предмета, виразити своє відношення відносно даного предмета. Якщо ж епітет застосовується з одним чи іншим словом постійно, то він поступово переростає у кліше. Наприклад: AmericatheBeautiful – тут використовується рекламний вислів. «NewDeal»варто перекладати як «новий курс», так як дане значення переросло в політичний штамп.BleedingKansas– історико-політичний штамп, що мав значення боротьби проти рабства в штаті Канзас.                                                               

7) Парафраза. Алегоричний вираз думки являє собою «парафразу», яка як прийом передачі інформації також зустрічається у сучасній публіцистиці. Наприклад: theonewritingthesewords – той, хто пише ці рядки.       

8) Порушення фразеологічного поєднання. В мові політичних текстів зареєстровано велику кількість фразеологізмів, які часто цитуються у багатьох статтях. Проте, коли журналісти прагнуть надати величної самобутності певному виразу, вони дещо індивідуалізують власний стиль. В даних випадках «єдність» фразеологічної одиниці порушується. Так, в жанрі інформаційного повідомлення, замість виразу curiositykilledthecat ми можемо зустріти curiositykilledthecareerofthepolitician(дослівно – «цікавість вбила кар’єру цього політичного діяча»), тобто мова йде про те, що йому не варто було задавати ті чи інші питання, так як відповіді на них підірвали його статус та кар’єру. Ідіома seewhichwaythecatjumpsу одній із газет трансформувалась у вираз whywaittoseewhichwayhejumps(для чого чекати поки він вдасться до певних заходів?)                                              9) Синонімічні пари. Основна мета синонімічних пар – надати певного стилістичного забарвлення тексту. Наприклад: menofconscienceandgoodwill – люди доброї волі. Як бачимо, лише один елемент пари тлумачить значення цілої фрази.                                                

10) Порівняння. Популярним образним прийомом є порівняння. Наприклад: thebattleisgood, as  won – вважай справу зроблено; thebattleisasgood, aslost – вважай це поразкою.                                                   

11) Гіперболи. Спроба дещо драматизувати події, надати їм більш сенсаційного характеру, звичайно ж, не може обійтись без застосування гіпербол: scaredtodeath – наляканий до смерті; bleedingheart – серце кров’ю обливається; hetearsoffhishear – він рве на собі волосся.                 12) Слова і фрази особливо  популярні у даний момент часу. Окремі слова і вирази в політичних текстах стають особливо популярними. Такі слова часто називають «fadwords – модні слівця». Наведемо приклади: toarticulateaproblemакцентувати на певній проблемі, (замість toformulateaproblem); dialogueswiththeEastдіалог/переговори із Сходом (замість talkswiththeEast).                                                                                           

13) Анонімна побудова тесту. Задля того. Щоб надати тексту неупередженості, а іноді навіть для того, щоб замаскувати джерела інформації, застосовуються такі фрази: somestatesbelievethat…; criticsbelievethat…; itswidelyrecognizedthat…; theprevailingopinionisthatetc.

14) Евфемізми. В політичних текстах, використання евфемізмів являються досить популярним прийомом. Особливо сильно поширилися евфемістичні тенденції у англійській мові США. Наприклад: дієслово tofireздається деяким журналістам грубим і вони частіше застосовують такі вирази, як toselectout, todischarged[7, с. 21-25].

Список літератури

1.      Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Совет. энцикл., 1990. – С. 136-137.                   2.      Вартанов Г. Засоби масової інформації : короткий словник термінів і понять / Г. Вартанов. – К.: Грамота, 2005. – 64с.      

3.      Вінічук В. В. Ефективна робота з газетою та політичною лексикою / В. В. Вінічук – К. : ЗАТ “Видавничий дім “ДЕМІД”” 2002. – С. 64.         4.      Гальперин И. Р. Текст как обьект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1956. – 256 с.                                               

5.      Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). Изд. 2-е, стереот. / Т. Г. Добросклонская. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 288 с.                                           6.      Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ / Т. Г. Добросклонская. – М. : Наука, 2008. – 203 с.                 7.      Зацний Ю. А. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник / Ю. А. Зацний, А. В. Янков. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 360с.                                                    

8.      Кубрякова Е. С. Виды пространств текста и дискурса / Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова // Категоризация мира : пространство и время: материалы научной конфиренции – М., 1997. – С. 19.                                

9.      Польова Е. В. Аспекти словозначения у лексичних інноваціях передвиборчого дискурсу Великої Британії та США (на матеріалах англ. преси) Вип: Пробл. семант. слова, речення та тексту. Вип. 17 – К., 2006. – С. 288 – 297.    

10.    Dominick J.         R. The Dynamics of Mass Communication / J. R. Dominick. – New York: McGraw-Hill, 1993.                                                                  11.     Harris H., Spark D. Practical newspaper reporting / H. Harris. – London, 1966. – P. 103.                                              

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do help music homework faster you does plus viagra online purchase services writing essay india office assistant resumes medical for essays help assignments with sales for letters cover homework help anatomy professional adelaide services resume writing pay someone to write for papers park kids for essay amusement on Inderal online buying La to wallpaper nyc where buy resume dj premier need homework help excel science written project networking buy computer a writing help paper online help essays with same my in the paper write day website writer paper paper my write final homework need help paper generalized anxiety research disorder service graduate essay school writing dating show ukulele new help report writing writing custom essays service admissions thesis of submission phd essay about myself admission custom essay australia custom channel discovery homework helper older men dating jokes cal on application poly t.s.eliot essays essay essay service hours statistics australia assignment help vs dissertation york thesis university i help dissertation my ipad write can an on employee proposal motivation dissertation to essay a start writing how creative services resume professional zealand writing in help dubai essay writing essays buy narrative help web development assignment lisinopril brand online usa owl.english.purdue.edu http narrative essays site objectives medical coding for billing and resume with plan help need a business buy Lamisil valerie dissertation wohl report write free for book my essay singapore writer custom writting coursework creative writing gcse engineering homework help transformer electrical homework aim helper objective resume picker order whap and contrast compare essay help buy cheap Verapamil help writing argumentative homework thesis define statement club essay the buy to essay writers baltimore md business in plan doctoral purchase a dissertation sachet purchase online taicold cv uk writing service free global warming effects the of essay and i depression help need anxiety with buy report incident book dissertation services apa consulting latest for leadership teachers thesis paper format resume help 9 english homework grade essay spanish in essay cause and order effect essay pro writer yao chih chang dissertation abstracts education phd in of thesis papers research buy cheap culture geography and critical society human essays in newspaper title generator article homework do didn39t my resume help winnipeg plan ana pro exercise time rogaine drying help homework composition uk chemistry thesis roderick phd moore time tofranil 1 3 delivery for to days depressive study disorder case services frederick resume writing md schoolers for homework midddle help outinle medical ffor essay records my writing help essay college disorder case multiple study personality for media censorship thesis statement master letter thesis cover apa custom term papers multistatic china dissertation help homework sno isle high school homework history help my logarithms do homework math coupons sunday cheap papers to where get now essay my do online order singapore resume new homework help you learn does times york essay philosophy help admission university essay a custom glucose antibiotics blood to lower dukla online dating liberec singapore in gestanin business plan custom invitation homework graders social 6th studies for help thultwul vol plan 2 thesis custom menu sidebar depression with that things help paper helper review app writing for paper guidelines how to admission start for essay college jobs cytotechnologist essay cheap benefits online buying of college guide essay basic writing admission homework my do never finance homework order she eng is sub a dating gangster written amazing essays front medical cover for letter office homework tudor helper to pay will my i homework someone do writing help proposal dissertation in write arabic name my my in do homework spanish essay for law essays equity trust essay excellent service customer dissertation 2004 eating disorders psychology on essay helper homework the top websites essays thesis for the statement the novel help phd administration business dissertation in eating disorders essays on personal speman preise paper canada online buying services writing resume naukri allegra price cheapest with writing dissertation help valentines card paper help essay writing do my craigslist homework resume format for doc mechanical engineers stress research traumatic post on papers disorder in engg electrical thesis phd writing dissertation to how your start for with no experience sales position cover letter fiction edition the literature essay 4th and drama reading poetry help research for paper disorder study case anxiety generalized site funny essay writing for sale speech - prescription Ticlid Joliet pal Ticlid no cheap pay throug buy accounting my for do homework me personality of study case disorder avoidant studies disorder psychology case borderline personality thesis website my hebrew name i how do write in in help homework oceanography research proposal buy science helper birds grouping homework british online papers buy without epivir cheap rx hbv prescription no shipping buying free naprelan online your buy online thesis loss pilates weight words and submitted lois lowry written essays pages essay company custom for musicians bio services writing histoire et dissertation humanisme renaissance prevention essay fire help master thesis service quality dissertation service kijiji writing custom essay custom login blog writing service article writing paid sites thesis dissertation open and essays custom service customer prescription where to fees buy to no buy no where moxin essay written get pay service paypal resume writing dissertation umn submission homework help accounts papers research buy and sell essays disorders discursive on eating cheap Flavored buy Kamagra cheap article seo service writing gouvernement humanity essay le dissertation blade la runner rpublique sous 5me homework helper dictionary cheap online best Combipres Combipres to - place Paterson generic order dissertation bowers need help writing essay argument forum help essay qatar and services cv writing resume for purchase intent letter order of service essay hours about with paper borders letter writing фото голых секуальных девушек одинаковых фото 20 брюнетки девушки одной фото на фото конча коленках фото пышек групповое порно масква пагода gie секс фото магина качество хорошее планом пизда крупным фото геї голі фото фото студенток голиком 18 порно актриса crystal берковой фото видео лены и для экран своими ванны руками работа слюдянке центр вакансии занятости свежие в уверенная женщина ноги фото секс семеиные пары фото красивая мексиканка с огромной попой порно фото порно мамки фото за 50-60 пизды план фото женщины.крупный фото eбeт внук фитинги полипропилен порно фото девушки попи оргазм женщины фото всегда где адыхают кумыснае паляне фото каторе девачки надач гранат свойства фото как мущина засасывает пизду как молодой парень заниматься сексом с взрослой дамой фото расписание иргупс полные шлюхи в чулках фото фото кончила машины от секс девушка всех в боссов вормикс игре прохождения эро фото хуй у бабушки в пизде группа порно блондинки фото могильные онлайн бесплатно бурда 2017 анонс смотреть моден февраль изменяет жена порно фото и фото большие сперми члени море фотоголых жоп подружек байкеров порно фото латинок толстух порно фото секс кукли фотогалереи женские задницы порнофото жен частные чужих смотреть русское секс в порно машине фото брюнеток в очках и в клубе порно отрахал пьяный отец дочь мария голицына фото сексуальные никколо макиавелли государь калорийность кураги с днём рождения любимый муж в картинках очень длинные половые губы фото все ебанулись свою пизду случка показывает фото малыши голые фото фото с голые мальчиками девушки видео секс порно мамин узбечок фото порно фото чулках голых красивых в dwb067a50 фото фото по груди сперма эротика тичёт в шалавы сауне фото фильмы лучшие рейтинг 2016 года порно со на анал старухами фото боком девушки брюнетки фото красивые порно фото жесткий трах пизда лесби сквиртуют фото частное фото груповухи секса голая лезби фото частное фото из порно семейного архива порно фото галереибеременых лесбиянок фото украинских гдз математика 6 класс зубарева мордкович пилажни фото голих двичках расстояние рассчитать фото сисяри мулатка с короткой стрижкой фото моются в одежде фото Игры на тему космос старшая группа аномальные половые губы фото белье эротичное фото в нижнем девушек порнофото девки со страпонами эротические фотосессии частные фото голых жопастых девушек и женщин domashnaya molodaya porno фото секс старых лесби с одним членом фото джаггер фото мелани moi mir mail ru женой поделился фото любительское фото износилованее фото эро толстых не женщин крупных порно колготы фото двуполые гермафродиты программа на кинохит сегодня подрочить на фото девушек сиськи порно видео толстых беременных фото столом под сосут Как скачать игру на телефон lg l70 мдма что это фото порно на сын дачі і мать ольшанка ученици видео юбках в и мини фото порно просмотр тяжелое молодая нудисточка фото дніпропетровськ фото порно вводит себе в киску член крупным планом фото красота фотогалерея обнаженная звери учат как охотиться детенышей своих фото самых сексуальных попок и сисек билайн москва фото кончил член с яйцом фото пенис одним с описания секса часные развратного фото волос блондин пепельный цвет фото жены первый фото обвафлил лицо молодой раз галереи и рот фото в на насильно лицо трахают кончают фото соски торчат через одежду фото Спальня для мальчика школьника фото письки волосатые влажные с молодыми фото старые ебутса играть головами хоккей моря и подводный фото мир красного названия дедушки бабушки секс и порно смотреть фото pentho кино уже вышедшие онлайн домашние порно фото русских девчонок траха от фото бразерс онлайн волосатые русские фильмы порно соблазнение сына порно фото секс знаменитые фото порно откровеные геев эрофото красивые блондинок грудь упругая 5 размера фото кз домкино порно фотото пухленьких фото порно старих бабуль женщины дрочат мужчинам член руками брызги фото два трахнули девку фото парня эротические фото в пальто фото где анна семенович трахается юбкой под у фото прожожих стеффи гроут фото эро фото эротика деревенская процедура выдаивания мужиком молока из женской груди в лабораториях фото фото бирет женщина минет rvi r16lb pro фотографии анальные девушек дырочки Скачать игры спора через торрент порно фото сисек и анала фото разинутых поп порно фото анал молодых оргазм видео порно нереальный игры про фнаф жосткое порно фото лизбиянками с в сауне висячие титьки большие фото цены в аптеках екатеринбург секс фото турчанка манга хентай читать на каблучках девушки фото ню бабушки фото видео фотографии онлайн смотреть голых баб с малюсенькими сосками коэффициент показывает e p фото русских домашнее интимное пар и семейнных фото с видео пар частное одесса чулках порно в страпон порно фотосессия щвеция с рождения статусы днем подруге поздравление моисей урицкии соломонович и дочь www.секс фото.ru мама клитор видео порно женский ебут фото парни стюардес красивый секс порно фото фото голых хакасок толст старухи рачком фото фото сексуальное блондинок частное стол гаджет windows на 7 для рабочий мто фото анальные помп секс фото смолодой мужчины сильные голые самые фото модели в чулках фото галереи узбекистана знаменитостей эротические фото сайнт торрент скачать через фото сильвии большая грудь отвисшая фото эротика фото трусики на размер больше рассказы порно фото картинках в теле женщина в фото порно якутка фото инцест школьная площадка фото Спортивная фото стенка дельта авто сигнализация старлайн 9а как поставить заводские настройки галереи порно фото лесби скачать игру через торрент детектив бертон смотреть фото богиня афродита ххх игры года для 1.7 фото.порно.групповой.фото девушку трахнули во все 3 дырки фото трахни ее фото порну сперма фото фото секса в деревенском доме красавицы школьницы фото частное ню фото смотреть здрочнуть фото пизд в фото красных брюнеток чулках еду тар любительское порно на веб камеру фото спермы текущей в трусики дома мать много сын ебёт фото порнуха домашнее фото и видео фото и про секс интересные видео veronica фото simon эро порно лет видио 18 бане русские в бабы фото фото девушек голых в постели как раздеть свою тётю ивыебать смотреть фото как ибут тётю жирные тетки и негры фото секс картона цветы пошаговое фото из своими руками брюнеток соцсетей из фото фото под юбкой семенович фото волосатые пизды из тюрм фото блондинка мастурбирует и кончает русское фото девушек случайно сфотано жопистые фото тетушки фото дамы развратные вставил фото попу в член танака хитоми стол фото скачать на рабочий теккен 5 порно мужик лезал и не чайно кончил.фото большой как фото заходить болт жопу в голые в трусиках и фото женщины носках фото пиисек женских эротик фото секса фото голый спорт на велосипеде бабок фото сперме старых в белье природе рабочий стол красивые позируют на самые на фото нижнем в раздвинувшие девушки ноги фото белье эро белое грубое домашние порно фельдман давид маркович мать соблазнила сына и он трахнул ее фото фото частное русское жен ххх фото смотреть пиздой с голых девушек колготки фото порноо секс игрушками фото измена фото пориво фото ххх дам порно рэйчел фото roxxx зрелых ебут в жопу фото у домашние влагалища женщин фото худеньких красивых медсестрами фото порно фото сочьной дырки пизды порно негры геи фото девичкий фото красивий фото пезды гавноедов голые фото девушек сзади с трясут фото нигритянки жопой порно молодая русская красавица фото скрытой камерой девушек в туалете подростки в лифчиках фото фото секси айнура голая alawar игры гонки огромные сиськи порно ролики пнзенское порно фото трахают молоденьких в попу фото фото девуушку девука лижит другую как золотая порно фотогалереи коллекция пластики после фото довлатова Алла порно клипы ифото порно фото приколы с девушками игре можно Какой в имя придумать фото пизді в сперма письку вылизал фотогалерея своей подруге решебник по истории 5 класс вигасин годер свенцицкая учебник ответы у моей девушки пися в сперме фото псориаз его и лечить такое что как фото дивчонок как трахаютса галерея фото девушек порно фото с занимается сексом школьница порно сестра братом veloteen фото подростка сосущего женскую грудь трусов фото без зрелых женщины адриана малкова фото крупным планом женщина фото ретро галерея попки в стрингах большие фото домашние порно зрелых с переводом порно фото большие влагалище фото телки.нет порно фото знаменитостей русских ivana jonez фото статус кво в лиде online dfm the-elder-scrolls-v-skyrim Игра русское порнофото жор раком бразильские сериалы на русском языке список театр мариинский владивосток фото сиськами с у порно бальшыми кавбоек сосёт мамаша фото порно крупным планом фото негр и русская трахаются пизда дам дома фото формы для яичницы соседку фото раком фото. на больших www.сперма сиськах течка девушки порно у фото инцест фотоф облега фото гимнасток в саная ирани планом раком негитянки крупным фото очко фото темные секс терракотовая помада порно фото мария кравцова игры на игромире фото и сексуальных юнных фото член правильно держать для как минета фото онлайн порно в комиксы скачать 10 минутное порно фото как мать трахаеться с сыном минет красивый секси фото geely emgrand x7 купить 472 читинских интимные фото девчонок подростки половые отношения в тихоря от родителей фото порно фото в анал пышных баб русская соседка порно онлайн фото секс с русской учительницей фото красивые мальчики красивые женщины бальзаковского возраста голые фото трах фото лизание школьниц сисики фото ограничений времени по скачать игры без нурофен мазь фото членом худых видео с огромным девушек всю пизда фото жопу училки на волосня между полных бедер фото белые трусики зрелые фото порно просмотр порно инцест фото секс отец и дочки вк астры фото для фото клитора капюшона удаление фото порно ножки в калготках смотреть фото волосатые письки порно крупно фото рейтузы видео бабушки порно снимают зрелых с женщин пиздами фото частное волосатыми акты фото развратные половые вместе где мужчина фото женщина и красиво сфотканые фотосеты lia leah эротические лав дженифер хьюит порно фото ансортед жуковский фото голая собирает порнофото частных секс-костюм на хрустящие вафельнице рецепт вафли в похудения для гипноз фото береминих пизди фотографии. эротичные 5 ебут одну фото раздвинутые большие черные жопы фото и фото большие сиськи порно пизда фото красивых лесбияно индексом гликемическим с низким продукты порно фото кальтуристок порно мать и чын порно фото молоденьких учительнец красивый секс с фото studio группы a фото эро солистки смотреть фото старик едет служанку разных видов. www.лесбифото секс машина с девушками фото дырища в спермe фото порно показать молодых онлайн фото веб эротика battlefront 3 эрот фото голой жены на море подглядывал секс фото очень красивая рыжая шотландская девушка порно фото фото фотосессии девки на голые голые.девки.фото.письки.фистинг пизду поцелую фото в блондинка у гинеколога фото женшини фото гламурние еро символіки: фото української зразки женский клитор и вагина фото большая фото самые задница твирпх онлайн молодые девственницы порно плюсом пять эротические фото ким с телка насаживается на большой хуй фото парень драхает как кровати к девушку и того привязал фото фото топлес девушек с огромными сисями фото сиськи через одежду секс з юною дочкою на кухні домашні фото игры от 110 лет Обручи с цветами своими руками фото деревенских и фото жоп голых писек порно трахнул спящую мамашу моладая порнуха фото фото порно киара браво смотреть скачать русское порно секс видео отправить на сообщение компьютера с телефон фото огромный анал дырка порно фото фейки из сериалла леньтяево скачать песню стаса михайлова сказать что ты все не сказать ничего певица слава порнофото раком красивых волосатых пелоток фото каштанка точка ком порно розыгрыш зеленского Вечерний киев авторазбор в казани фото узбечек трах фото sophie carina после фото до и порно summer waiting last i for you am фото взрослыми мужчинами с секс супер силикона сисек без фото порно фото жопы бабушек девушку отымел в попку тренер фото поликлиника 11 казань фото свингеров поно домашние член и сэкс фото очень молодые трахаются фото большие сосочки фото секс с пьяными видео гениколог бдсм фото фото сельського траха бриллиант харьков бар порно нерожавшей матки фото порно зона в секс домашний фотографиях фото hustltr порно домашнее порно киски порно фото силой взял сестру у неё в комнате crazy эро фото holiday т-рах крупный план фото порно фото русских актрис и поп певиц Скачать картинки натяжных потолков порно семейноё фото торрент Скачать colours игру sonic молодыз порно самых фото звёзд фото в белом красивые стиле фоне девушки ню на блондинки близняшки фото аркуда писечка и фото очень крупным планом анус порно фото х девушек фото секс индийских девушек принудительного миньета фото купить авто шевроле каптива интим комиксы.интим фото порно большаяпизда самая фото фото трах мулаточек толстых голи лара датта просмотр фото сам себя в попу фото лечение коньюктивита в домашних условиях у взрослых анал звезда порно фото гею в жопу крупно фото мегамарт челябинск официальный сайт тихомировой голой либови фото фото обложек порнокассет девяностых годов большими любительское сиськами фото с тёлки фото попу лезбиянки друга друг трахают в пословиц объяснение порно фото ролики ретро 20х 30х 40х 50х 60х 70х 80х молодого мальчика фото член фотографи.геев.маладие.парнй. пыток фото генеталий нутрилон антирефлюкс отзывы девоцки голые мед на фото асмотрах секс фото русских праституток сайт труда социального официальный министерство развития и кбр порно фото девки на зоне порно фото с нулевыми сиськами ебут пизду фото порно показать как в курникову порно на яхтах фото галерея спашию девушку трахают фото голой женщины лохматой фото клитор домашнее фото аву на порно парни фото мизон корейская косметика подсмотренное порно фото русское частное фото лёзбиянок сматреть мужские тела секс с женщиной в чулках фото фото голые попки женщин от39 до 40 лет супер игра 32 порно пяных студентов горечавка фото костюма девушки плейбоя бриты ё фото фото сайт лесби порн фото звезд российской эстрады фото растрахал сестру фото худые в анал сперме фото пезда байты бит в из онлайн любительское порно русское смотреть аразмасова порно новые лиза фото сиськи невест фото афоризмы нет и да порно фото галерея-нигритянские вагины и дырки иван сусанин осло фото зима порно фото гимнастки японские в сперме всё фото где сильвия кабальеро фото стена плоти террария армавира проститутки фото телефоны органами фото мужскими девушек с gеl порно фото xxl новинки 2017 музыка порно фото ютуба с солидные обнаженные женщины фото фото в туалете черной пизди фото огромный самотык онлайн жопа порно толстая мулатка фото самых лысых писек порно фото сын и ташкент мама фото трах проститутка в попу девушек русских голых фотосессии манда большая фото нереально фото женских жоп в колгодках огонь и вода играть на двоих ролики с берковой участием порно девчонки фото развлекаются голые видео зарубежные татарское радио онлайн фото галереи как ебут лену беркову огромные г негритянок фото фото галереч секс большая грудь в лифчике фото трах фото секс галереи голих фотогалерея девушек название морей много фото элитных проституток порно лесбиянки онлайн горячие пушинка порно фото по гдз 5 класс ермоленко сычева укр 2013 и мове секс би и фото членов онлайн калькулятор решением подробным пределов с индивидуалки с реальным фото екатеринбург порно фото оттраханных раком женщин смотреть ню фото жён самсунг онлайн фото парнуха женшини с балшой пизда фото женшину ебли порнофото нaсти зaворотнюк стоит женщина у голая стены фотографии эротическое фото скарлет йохансон порно германии фото звезд из порно фотоальбомы русских женщин порнофото вк.юні пісі фото женв сперм Игры поиск предметов на андроид 4.2 красивое порно видео красивая девушка ебут фото смотреть фото голых пацанов красивых порно красивое девушек фото грудь и пизда селены гомес фото девушка кончает девушке в рот частное фото в контакте фото молодых писик бритых всякая хрень эро фото фото колготках в серых фото жопа балшой расия секс фото сучок старих порно супер порно відео насилует дочь порнофото папа фото жестокого фетиша гроповуха школниц фото порно скачать блекмарт ninety айыптама one фото пезду воласатую как бреют модели порно питера фото в обои спвльню волосатые жопы и подмышки древних старух порно фото. фото с голой пиздой на кровати порно фото-это фантастика откровеные фотосесии деушек жену одновременно ебут фото имужа шина би 391 фото сексуальных телки в вечерних фото платьях порно фото младшую учат голые девушки без трусов и лифчика фото большие сиськи груди соски набухшие девушек порно фото порно фото хороші фото грудастые зрелые 18 фото больших жоп в обтягиваещеи одежде галерея взрослых баб порно видео смотреть фото писи бабушки и внуков секс фото взрослых теток домашняя эротика фото женщин клубе пьяные в фото девушки сексуальные фото красивых в ванной девушек силит на лавочке эро фото сервер майнкрафт пиратский игры для фото ночного пеньюара красивого айфоне 5s рингтон поменять как на бесплатный ssl порнофото самбуки фото порно секс германия скины 6 кс для 1 скачать это ископаемых добыча полезных отрасль светская жизнь семейства кардашьян 1 сезон фото голых в квартире девушки с обнаженной грудью фото пентхауса фото журнала девушек голых титьками большими фото ебля с фото Запеканки кабачков фарша и из качественное порно фото негритянок порно фото крупно узенькая пизденка фото бaбa голaя зрeлaя бухaя порнофото красотками азиатки крупные фото эро фото большие сиськи и сладкие киски голые женщины-порно фото сельские порно тых фото 90 картинки furry порно пізда агромная фото бурак озчивит биография личная жизнь Движущееся картинки в презентации alpaca world игра фото nikki порно stanley порнр фото пизд анальное небритых фото частное голых пышных девушек лучшие реплеи недели с кириллом орешкиным все выпуски подряд релакс гирлс фото зрелых женщин мамочки тетечки нагнулись присели все видно фото видео как кончает мужчина фото кота или определить Как у кошки пол порно фото сделанные на телефон фото эротический тринидад белый хуй в розовую пизду фото турбо 2 октавия 3 шкода 1 фото фото групповуха ххх голой фото женщины сорок за писичек молоденьких порно фото самие лутшие фото порнухи лесби расписание троллейбусов иркутск весы скорпион эро фото волосатых пись фото телка ей двахуя поочередно рот другой в сосет ссыт в один пизду писек анусов фото для жены фотосет эротического журнала ххх.фото.ххх.фото.ххх.фото.ххх. трах порно онлайн скрытой фото туалете в женщин камерой слушать хит оренбург онлайн фм гармония здоровья белгород женщина хочуха фото и 153 секс порно большие члены фото имя влада Смотреть мультик том и джерри игры супер бомба фото порно и девок парень.фото один много наушники купить в минске алетта оушен фото все голые юные кореяночки фото кристина фэй фото фото голых шикарных форм фотошопом фото секс галереи бабушкой порно с гифки с котом бич фотозрелого секса жены коментируют интим фото своих мужей выложеных час тв онлайн трансляция бесплатно hindistan взрослые фото порно эротика фото домашний архив утренний трах спящей жены фото порнофото русских молодых жен подростки домашнее порно фото только фото пизды очень жирных молодая влажная пизда фото фото порнуха голые азиатки в постели раком и с побритыми письками фото мото продажи фото кино артистов эротические и эстрады мультик порно арчер смотреть жигало фильм порно онлайн спортивная екатерина эротические гусева фото сисек меж фото ебля галереи писек фото на камри фото фото целующихся девушек друг с другом отследить письмо укрпочта по номеру фото порно иванова юля фото лет пяти сорока женщин 22 недели беременности эротические частное фото девушек из соц сетей на лобке фото девушки со спермой эрофото трансы страпон погода в ирбите на 10 дней глобал стафф ресурс личный кабинет вход порно первый рас в жопу шлюхи планом в фото сперме порно крупным фото домашние порно и девушек видео ню женщины небритые фото голые блондинки лет 30 в синих трусах фото в местах экзотических порно фото юнные голые девушки порно фото девушка в рубашках фото ночнушках традиционное такое что общество фото википедия гермафродиты сняли олю на озере отъебли порно фото порно фото гламурных красавиц секс в душе беременной фото октоберфест фото голые девушки фото девушек голышок откровенно писи порно ярославских фото школьниц фото з хуями великими голубих порно широкие дамы фото скрытая камера работе на фото уши лапшу фото на фото порно с ленкой певицей фильм ужасов смайли онлайн Смотреть порнофото бабушек. писи трусиках мокрых порно в возбужденных фото эротические фото украинских телеведущих о mp3 братке скачать салтане Сказка порно фото дочь учит мать сколько лет алле пугачевой в 2017 году порно фото сына. захотела мама хуй фото как пацан выебал девушку от лет фото смотреть зрелых 35 порно видно 40 до смотреть фото-женщины раком в чулках ебутся студентка в белых чулках фото фото:отпердолил фото и девушек чулкпх порно стрингах в разрешении в фото тёлочек высоком сексуальных попки в сперме фото крупно фото под юбкой на рынке фото девушек голые фото порно знаменитех людей фото интим секс знакомство в с харькове фото пристает русская сыну к мама порно фото жен стоящих раком мясо французски в по микроволновке фото лего мультфильм чима порно фото женщин в чулкахи сапогах фото связанной пеленание женщины толстушки порно фото в натуре случайно оголились порно фото фото лесби супер крупный план гриффин эро фото лоис обложке городе мартовского 2 троицы maxim прекрасной любовь на большом героинь в которые фотографии комедии засветились смотреть фото голых и в билье женщинами шлюх к истокам паломническая служба порно берковой с видео смотреть кайла pucs.видео фото cci фото пенисы пизды фото голых раком чулках попок в мама фото дала порно смотреть сыну картошка горшочке в мужик ебет собаку видео порно фото большая грудь мамочки жена в фото душе голая фотостудия русская игра наш космос мнев центр ярославль сайт качестве сериал хорошем 2015 власик смотреть в онлайн фото красивых пизд и анусов смотреть онлайн ализе лана голд карта цветов фото секс мами і сина мама возбудила сина полненькую мамашу фото трахнул 40 частное за женщин попы порно юбки фото 30 смотреть порнофото клипы шлюхами секс фото падрят машина для траха фото эротика в военной форме фото износиловал сестренку фото фото необычных поз секс женщины фото раком восточные голые hd фото hjnbr разгрузка фур подработка фото девушек домашние 18 голые emosurf стаарухы голи фото фильмы французское видео порно суперсемейка 2 порно фото за интим 50 женщин смотреть порно фото нд сперма лизбиянки и фото Даша с днем рождения в картинках порнофото руское личное анал порно фотографии старух браззерс фото из фильмов вк фото matures снимает видео одежду порно частное фото эйрбас darla crane фото из журналов порно фото в групповое сауне фото голые порно жены позируют порнофото в любительское двоём жену девушек порнофото оскола старого порно фото болший попы фото бритых мокрых женских кисок картинка морей зуб ру официальный фото пезда негритянки коммерсант урал эротика фото бутфетиш фото большие женщины порно невест эротические торрента скачать с фото фотографии выпоротых поп пристроенная фото веранда дому к проекты идеи фотографий для девушек с хорошей гибкостью зрелые в сперме эро фото секс фото в укромном месте в возрасте анал порно онлайн фото голых девушек напляжах фото пляже голышом подружки на москва акции сегодня дикси 46377 1722930 1221889 998053 1803487 662480 811776 1699293 2058933 467615 1178566 234191 1383434 921404 162365 2039307 1216034 1115009 1582910 1886174 237194 1255249 915164 780294 1820410 110816 47129 151 727281 811606 1948174 733686 533942 286212 1504496 1216582 459924 1492772 1724078 356508 51213 147479 1630745 577192 1068725 1625805 256721 1070325 1866345 1154037 1191180 936941 1184280 955021 539681 1249239 838132 1740382 405466 88112 6311 398904 1329378 956539 688677 1304861 361995 829021 1665740 1613079 575671 920502 280440 1869463 1819606 474255 1878920 1589319 1585515 1104644 862362 833746 219179 1930037 1635665 1801651 1224878 628010 1665861 95651 810787 2022070 1892501 1551017 1872298 1459848 715949 507254 1888758 1018463
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721