ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ОБРАЗУ В МЕДІА ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  811.111276.5:32:65.3

Н. В. Мартин

Мукачівський державний університет

м.Мукачево

 

Актуальність даної статті зумовлена значною увагою лінгвістів та дослідників у різних сферах наук, щодо дослідження медіа простору на сучасному етапі розвитку суспільства. Розглядається політичний образ як жанр журналістики англомовних країн.

Також визначено важливі правила для досягнення успіху у створенні образу у жанрі політичного портрету. Висвітлюються різноманітні прийоми, що застосовуються у пресі англо-американських видань.

Ключові слова: медіа простір, політичний образ, інформаційний жанр, політична пропаганда, політизація

 

Актуальность данной статьи обусловлена большим вниманием лингвистов и исследователей в разных отделениях наук, а также исследование медиа пространства на современном этапе развития общества. Рассматривается политический образ как жанр журналистики англоязычных стран.

Также определены важные правила для достижения успеха в создании образа в жанре политического портрета. Отображаются разные приемы что используются в прессе англо-американских изданий.

Ключевые слова: медиа пространство, политический образ, информационный жанр, политическая пропаганда, политизация

 

The urgency of the present article is determined by great attention of linguists and investigators in different fields of studies,as to the investigation of media space in modern society.

 Also political image like a genre of foreign countries journalism is being examined. The main rules for achievement of success in creation of image in political picture genre are being defined. Various methods, which are used in media of Anglo-American editions are illuminated.

Key words: media space, political image, informational genre, political propagation, politicization  

 

Медіа простір, на сучасному етапі розвитку суспільства, дедалі частіше застосовується, як спосіб політичної пропаганди, викладу власних думок, створення підтримки з боку громадян й досягнення конкретних цілей політичними та громадськими діячами. Дедалі частіше політичні діячі використовували соціальні мережі, телебачення та сторінки газет за для того, щоб отримати визнання, збільшити кількість цільової аудиторії, отримати кошти на виборчі кампанії, і стати більш відомими. Часто сторінки газет стають місцем для реклами різноманітних активістських програм, які мають на меті ознайомити людей із їхніми планами та залучитись підтримкою. Кандидати і активісти використовують ЗМІ задля того, щоб звернутись до своїх однодумців, послідовників відображаючи політику та ідеали без впливу ЗМІ на зміст їх повідомлення [7].             

Політичний образ – це один із найангажованіших жанрів журналістики. Слід зазначити, що це стосується як журналістики англомовних країн, так і журналістики у цілому. Зрозуміло, що поняття політичного образу не застосовується лише задля змалювання долі цікавої людини, як це буває з митцями, науковими геніями, мандрівниками, філософами. Простеживши тенденцію появи політичних образів у періодиці можна помітити як їх кількість зростає за 9-6 місяців до виборчої кампанії і як різко спадає одразу ж після виборів. Політичний образ, як правило, обмежене у часі і просторі явище, яке цікаве лише виборцям певної країни у нетривалий період часу. Рідше це явище переростає у певне наукове чи художнє творіння.    Цікавим є той факт, що саме на передодні виборів політизуються навіть зовсім «не політичні» видання, тобто різноманітні літературні, екологічні, та художні газети та журнали [11]. Справа у тому, що політики використовують ЗМІ, навіть «не політичного» характеру, як “трамплін” для здобуття посади і власної користі; суспільство заполітизоване у такій мірі, що як читачі, так і журналісти цікавляться політикою значно більше, аніж будь-якою іншою галуззю.

Слід зазначити, що журналіст  працюючи у жанрі політичного портрету, перетворюється на своєрідного іміджмейкера конкретного політика. Досягти успіху у створенні привабливого образу, йому вдасться лише дотримуючись декількох важливих правил:                                         

1. Уміння створювати образи, переробляти сухі факти з біографії у живі, яскраві привабливі картинки, уміння розшукати в автобіографії епізод, який розкриє політика як «людину» і викличе емоцію. Для цього у журналістиці застосовують цілий арсенал засобів.                                        

2. Психологічна сумісність журналіста та політика є не менш важливим фактором. Бувають випадки, що журналіст професіонал своєї справи і вправно володіє пером, однак, не спроможній розговорити політика, знайти спільну мову. У його присутності політик закривається, напружується, не наважується бути щирим. Проблема може бути як у політику, так і у журналістові. Тоді доцільно спробувати змінити місце зустрічі, тон розмови, або навіть журналіста.                                        

3. Обізнаність обох сторін з тим, що турбує суспільство у даний момент. У політичному образі журналіст має максимально відгадати, що цікавитиме аудиторію саме у день виходу друком нарису. А тут вже потрібні аналітичний склад мислення, інтуїція та удача.                  

Щоразу, як журналісту, так і політику варто пам’ятати, що політичний портрет – це співпраця і ефективність цієї співпраці залежить від дуже багатьох факторів. Але портрет безперечно буде справляти більше емоційне враження на читача, якщо автор безпосередньо спілкуватиметься з політиком сам-на-сам, а не у присутності прес-секретаря,  якщо це спілкування відбуватиметься не у робочому кабінеті, а скажімо, вдома, в улюбленій кав’ярні, тренажерному залі і т. д. Досить складно у газетній журналістиці передати рух, вимову, реакцію на питання політичного лідера. Але відсутність руху створює відчуття статичності та напруги. До того ж у більшості випадків, під час політичної промови та у процесі спостереження за рухом й вимовою людини виникають певні асоціації – сильний чи слабкий лідер, щирий чи ні [5].

Однією із найважливіших особливостей мови газетних текстів являється, з одної сторони, стандартизація використовуваних  на сторінках газет мовних засобів, а з іншої –їх експресивність, мета котрої – привернути увагу читача до того чи іншого факту [9].

Головним завданням стандартних лексичних засобів – полегшити сприйняття інформації читачем і, тим самим, досягти певного комунікативного впливу на читача; крім цього, стандартні способи застосовуються й для того, щоб надати тексту інформаційного повідомлення вигляду, відповідно до загальноприйнятих норм та сприяти ясності повідомлення.                                                                                 Англо-американська преса переповнена лексикою такого роду. У результаті численних змін в умовах життя, індустріального розвитку, не рідко на сторінках газет нам трапляються неологізми. Поява неологізмів у текстах інформаційного повідомлення дещо ускладнює розуміння читачем їх змісту. В окремих випадках значення таких слів може бути зрозумілим, тільки за контекстом, інших необхідно звернутись до тлумачних словників, словників тлумачних висловів і кліше.   Різноманітні моделі та правила словотворення сучасної англійської мови впливають, значною мірою на використання неологізмів в англомовному друкованому тексті новин, а саме – словоскладання, афіксації, конверсії, скорочення, абревіатури, зміни значення слова та запозичення з інших мов.

Найбільш вживаним прийомом посилення експресії друкованих текстів, особливо якщо ми маємо на увазі прагматичні завдання преси, являється використання образної фразеології. Так, вислів tobitethebullet, що означає проявляти мужність, терпіти біль, горе, походить з медицини тих часів, коли методи анестезії ще не були відомими і хірурги радили пораненим закусити пулю, аби легше перенести біль. Tobitethedust – це евфемізм, який вживається, наприклад, у мові американських індіанців, коли говорять про мертвого. Звідси і значення цього виразу: загинути, покинути цей світ.         Велика кількість політичних фразеологізмів виражають існуючі реалії. Так, фраза buckstopshereявляла собою девіз, і, за свідченнями У. Сєфаєра, саме ця фраза була гаслом президента США Г. Трумена. Значення цієї фрази полягає у тому, що всі найважливіші рішення приймаються тут. Згодом фраза була знову підхоплена президентом Дж. Картером, також встановивши такий напис-гасло на письмовому столі   [7, с. 19].                     

Популярна на сторінках газет США фраза cantfightCityHallзастосовується у тих випадках, коли хочуть підкреслити  безпорадність людини у боротьбі із стихією або ж переважаючими силами : пуста трата часу, марна справа. Checkeredcareerвідповідає українському строката кар’єра; кар’єра людини, яка пройшла через вогонь, воду і мідні труби. Нерідко у пресі США цей вираз застосовується, коли мова йде про кар’єру політичних діячів.                                                                                   Буржуазна преса рясніє лексикою, яка яскраво відображає місцеві реалії, так наприклад, махінації у ході передвиборчих компаній : smeartacticsтактика підривання  репутації (своїх політичних опонентів); characterassassinationзаплямити добре ім’я чи репутацію (шляхом публічних інсинуацій по відношенню до політичного конкурента); mudslingingполивати брудом, ballotboxstuffingпідтасовка результатів виборів; politicalconditioningполітична «обробка»; brainwashing«промивання мозку» і т.п.                                                                            Прагнення до експресії у текстах інформаційного жанру нерідко призводить до всякого роду навмисного підсилення стилю. Саме таке явище характерне, наприклад, для сучасної преси США.                              Так, у одній із президентських передвиборчих компаній одна американська газета помістила такий крилатий заголовок :FordtoNewYork; DropDead! В данному випадку за допомогою двох слів (dropdead) підсумовувалася позиція екс-президента США Форда стосовно того, щоб надати федеральну фінансову допомогу Нью-Йорку. Проте, якщо  уважніше проаналізувати тексти передвиборчих виступів Дж. Форда, то ми побачимо, що такої конкретної позиції він, по суті, не займав. Справа у тому, що на замовлення певних високопоставлених осіб, видання навмисно в певній мірі перебільшило і тим самим нагнало страх на своїх читачів – виборців Нью-Йорку. Наведений приклад, є лише одним із багатьох, які зустрічаються в сенсаційній пресі США [7, с. 20].    Дещо образними та водночас експресивними є такі, наприклад, широко відомі вирази, як hotpotatoissueзлободенне, важливе питання; shirtsleevephilosophyне вигадана філософія;  flamingoptimismжиттєствердний пафос; backroomdeals «закулісні»  угоди; tobeattheair займатися пустою тратою часу (також boondoggle); draggedouttalks довготривалі переговори; hardcorevotersкандидати, які постійно голосують за одну й ту ж партію; floaterвиборці, які незаконно голосують декілька разів; capsulereviewкороткий огляд новин (більш прийнятним був би термін briefreview); credibilitygapкриза довіри (зрозуміло, що у даному випадку можна було б застосувати вираз crisisoftrust, але тоді б зник елемент «образності» і тим самим вираз не отримав би такої популярності та не застосовувався б настільки часто у політичних промовах американців та англійців) [7, с. 20].            

Варто звернути увагу на різноманітні прийоми, що застосовуються у пресі англо-американських видань:                                                                  

1) Рекламна лексика. Деякі образні слова і вирази потрапляютьу лексику політичного повідомлення саме із реклами. До прикладу, широко відомий вираз tosellanidea, яке буквально означає «продати ідею», насправді повинно перекладатися – переконати у привабливості чого-небудь. Звідси «sellingacandidate» – розрекламований        кандидат. Коли політичний діяч говорить: «Thatsmypieceofaction» – він має на увазі: Це мій вклад. Однак вираз getyourpieceoftheactionспочатку  означало приєднуйтесь до нас і ви, зробите вигідну покупку, і ви … і т.п. взято із реклами.   

2) Сленг. Часто на сторінках англо-американської преси ми спостерігаємо широке застосування сленгу. Наприклад, стандартна лексика типу unlicensedsalesчи illicittradeна сторінках американських видань часто замінюється виразом  bootlegging, яке має явно сленгові відтінки.          3) Прислів’я. Слід відмітити про застосування великої кількості прислів’їв на сторінках газет, в свою чергу сприяє образності мовлення. Наприклад: to let the cat out of the bag (=to reveal a secret), you scratch my back, I’ll scratch yoursпослуга за послугу. Більш того, з’явилися особливі політичні прислів’я: Arisingtideliftsalltheboats. Howyoustanddependsonwhereyousit. Перший вираз означає, що коли у країні спостерігається загальний економічний підйом, то всі від цього у виграші. Друга ж ніби натякає на те, що оцінка популярності будь-якого політика у значній мірі залежить від його посади і впливу.                                                                  

4) Метафори. Досить часто у жанрі інформаційного повідомлення зустрічаються метафори. Ціль метафоризації тексту полягає у тому, щоб розширити змістовий обсяг слова за рахунок його переносних значень, що, зрозуміло, підсилює і загальні експресивні властивості тексту. А це, як ми пам’ятаємо, і є одним із найважливіших завдань журналістики. Наведемо декілька прикладів. Коли мова йде про високопоставлених політичних діячів, то їх не рідко називають bigguns, greatgunsабо ж bigshots, а також (рідше) bigwigs, bignoise, bigwheels, biggies, bigtimers. Громадські діячі незмінно «бомбардуються» питаннями – tobombardsomebodywithquestions. Дипломати, як зазначають журналісти, часто застосовують diversionarytactics– відволікаючі маневри; крім цього у цьому ж значенні часто використовують вираз, запозичений із військової лексики, – evasiveaction– політика дій, від яких ухиляються.                                              

5) Метонімія. Прийом метонімії полягає в заміні одного слова іншим, близьким за значенням. Наприклад: A Buckingham Palace is not to be expected to issue a statement on the matter. Вважають, що Букінгемський палац не робитиме заяви з цього питання. Насправді, у даному випадку маємо на увазі короля або королеву Великобританії.                                 

6) Епітет. Призначення епітета – підкреслити ту чи іншу ознаку предмета, виразити своє відношення відносно даного предмета. Якщо ж епітет застосовується з одним чи іншим словом постійно, то він поступово переростає у кліше. Наприклад: AmericatheBeautiful – тут використовується рекламний вислів. «NewDeal»варто перекладати як «новий курс», так як дане значення переросло в політичний штамп.BleedingKansas– історико-політичний штамп, що мав значення боротьби проти рабства в штаті Канзас.                                                               

7) Парафраза. Алегоричний вираз думки являє собою «парафразу», яка як прийом передачі інформації також зустрічається у сучасній публіцистиці. Наприклад: theonewritingthesewords – той, хто пише ці рядки.       

8) Порушення фразеологічного поєднання. В мові політичних текстів зареєстровано велику кількість фразеологізмів, які часто цитуються у багатьох статтях. Проте, коли журналісти прагнуть надати величної самобутності певному виразу, вони дещо індивідуалізують власний стиль. В даних випадках «єдність» фразеологічної одиниці порушується. Так, в жанрі інформаційного повідомлення, замість виразу curiositykilledthecat ми можемо зустріти curiositykilledthecareerofthepolitician(дослівно – «цікавість вбила кар’єру цього політичного діяча»), тобто мова йде про те, що йому не варто було задавати ті чи інші питання, так як відповіді на них підірвали його статус та кар’єру. Ідіома seewhichwaythecatjumpsу одній із газет трансформувалась у вираз whywaittoseewhichwayhejumps(для чого чекати поки він вдасться до певних заходів?)                                              9) Синонімічні пари. Основна мета синонімічних пар – надати певного стилістичного забарвлення тексту. Наприклад: menofconscienceandgoodwill – люди доброї волі. Як бачимо, лише один елемент пари тлумачить значення цілої фрази.                                                

10) Порівняння. Популярним образним прийомом є порівняння. Наприклад: thebattleisgood, as  won – вважай справу зроблено; thebattleisasgood, aslost – вважай це поразкою.                                                   

11) Гіперболи. Спроба дещо драматизувати події, надати їм більш сенсаційного характеру, звичайно ж, не може обійтись без застосування гіпербол: scaredtodeath – наляканий до смерті; bleedingheart – серце кров’ю обливається; hetearsoffhishear – він рве на собі волосся.                 12) Слова і фрази особливо  популярні у даний момент часу. Окремі слова і вирази в політичних текстах стають особливо популярними. Такі слова часто називають «fadwords – модні слівця». Наведемо приклади: toarticulateaproblemакцентувати на певній проблемі, (замість toformulateaproblem); dialogueswiththeEastдіалог/переговори із Сходом (замість talkswiththeEast).                                                                                           

13) Анонімна побудова тесту. Задля того. Щоб надати тексту неупередженості, а іноді навіть для того, щоб замаскувати джерела інформації, застосовуються такі фрази: somestatesbelievethat…; criticsbelievethat…; itswidelyrecognizedthat…; theprevailingopinionisthatetc.

14) Евфемізми. В політичних текстах, використання евфемізмів являються досить популярним прийомом. Особливо сильно поширилися евфемістичні тенденції у англійській мові США. Наприклад: дієслово tofireздається деяким журналістам грубим і вони частіше застосовують такі вирази, як toselectout, todischarged[7, с. 21-25].

Список літератури

1.      Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Совет. энцикл., 1990. – С. 136-137.                   2.      Вартанов Г. Засоби масової інформації : короткий словник термінів і понять / Г. Вартанов. – К.: Грамота, 2005. – 64с.      

3.      Вінічук В. В. Ефективна робота з газетою та політичною лексикою / В. В. Вінічук – К. : ЗАТ “Видавничий дім “ДЕМІД”” 2002. – С. 64.         4.      Гальперин И. Р. Текст как обьект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1956. – 256 с.                                               

5.      Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). Изд. 2-е, стереот. / Т. Г. Добросклонская. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 288 с.                                           6.      Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ / Т. Г. Добросклонская. – М. : Наука, 2008. – 203 с.                 7.      Зацний Ю. А. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник / Ю. А. Зацний, А. В. Янков. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 360с.                                                    

8.      Кубрякова Е. С. Виды пространств текста и дискурса / Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова // Категоризация мира : пространство и время: материалы научной конфиренции – М., 1997. – С. 19.                                

9.      Польова Е. В. Аспекти словозначения у лексичних інноваціях передвиборчого дискурсу Великої Британії та США (на матеріалах англ. преси) Вип: Пробл. семант. слова, речення та тексту. Вип. 17 – К., 2006. – С. 288 – 297.    

10.    Dominick J.         R. The Dynamics of Mass Communication / J. R. Dominick. – New York: McGraw-Hill, 1993.                                                                  11.     Harris H., Spark D. Practical newspaper reporting / H. Harris. – London, 1966. – P. 103.                                              

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation for proposal resume writing services pristine with help coursework english kfc resume order malaysia online hives synthroid and essay website writing should i how my write thesis discontinued micoflu home homework help discovery beta education school research paper sale argumentative for free for for no required paper payment a me write essay story about narrative love hire hip hop for ghostwriters professional writing company to essay admissions how conclude start college a dissertation in phd a thesis second language target and essay and compare walmart contrast writing auckland cv help coursework with law acheter accupril suisse written best sat essay site fiction writing sale opinion essay for website writing reviews for custom lotrisone in germany writing vancouver essay bc service will write someone my papers uk custom writing service admission essay dissertation a doctoral defending canada rx from no cystone borders coursework for sale opinion essay price order benadryl low help need writing college essay my mexican korean girl dating papers marriage online arthur view bridge a essay from the miller cancer antarctica doctor cheap dissertation online a buy thesis justification phd dating online dahup fidm admissions help essay for uk statements medical school personal papers policy research dividend my write can how facebook on in i arabic name steps essay 10 college ebook admissions writing custom writing best essay research of types paper writing purchase homework louisiana services writing forum essay essay a buy how car to jackson by shirley essay the lottery about on homework helpline phone your cloud helper paper help paper a writing in cv service writing professional grade help homework science-8th help homework il mail beloc order mg levitra 100 plus high school thesis rana adhikari thesis phd movie megamind reviews for editing services academic your essay writers disorders paper research thesis eating what write my i should essay about own letter write of recommendation asked my to persantine paypal acquisto services writing business writer service essay personal statement for nursing horror stories advisor dissertation writer development plan nova business help online homework algebra with 2 writing paper sites essay online with help essay help jurisprudence law and pakistan essay situation in on order short writing essay help.com for a write me sonnet rights essay of on bill Paterson Tab purchase canadian Tab Silvitra cheapest - Silvitra pharcharmy online essays analyze halloween essay help for thesis funding masters cheap online papers buy nyc online dissertation help grade help 12 essay english abc order spelling homework com papers buy term online cover for job mental health letter website essay free writer how good to essay a become essay customer argumentative on service for need help a title essay with resume reinstated dividend restored biography a writing help dating jajaco help my prefect letter with application daily my routine essay spanish on in service essay us best writing in research do should on essay my what i ed acheter medium pack soft sale info for essays dental nursing coursework help essay admissions oklahoma state paper shop online examples resume and coder biller for medical help cinnamon on crunch toast homework writing wallpaper my name b dissertation snow l with no 5 baralgifen mg prescription essay writer typer review sale article papers for homework help dads add help for homework writing college essay services homework for me do excel my essay drug abuse teenage writing thesis philippines services internal on communication dissertation proposal dissertation doctoral help between avodart drug and erythromycin interactions young essay contest writers homework irvine help persuasive essay thesis statement for mechanic helper resume essay admission college custom prompts for uk essay online writers sites homework kids for service to to humanity service is essay god paper a order correct of research for objectives resume sales great me write my cv for help homework on castles level buy college essay someone to to a write best reviews paper get in teams workplace essay the offerer 33a package plans of crossword writing article help nyu hugh admission gallagher essay paper term buy college a personality borderline disorder thesis code for me essay discount discount sale cystone with titelseite latex dissertation cheap term paper compresse buy vigora online hub essay writers dissertation pay someone do to my my assignment do pay to can someone i essay journalism help admission college buy Proscar fees prices usa no - to prescription where Inglewood sell Proscar no papers purchase college resume to writing service military best dc civilian marketing milk three on behavior and essays organic consumer purchase resume filler order example 100mm purchase to revatio writing essay google services in essay school drugs philosophy on paper i should write my what service essay best law school master thesis plan for fight essay questions club vytorin medication paper in writing research is what synthesis resume washington dc writing service writer paper term jobs research cesar chavez paper online coursework buy letter purchase of essay for writers hire uk can a an buy masters assignment i for persia and dating white joseph morgan nature faut il philosophie respecter de la dissertation essay application help school graduate letter services writing query order of writing dissertation a abstracts dissertation dissertation umi phd thesis acknowledgement business management dissertation synthesis essay help with 25 valtrex alfacip approved online proposal writing creative dissertation on essay 500 importance following word of orders for school recommendation student of writing a medical for a letter thesis learning phd machine engineering assignment online help runner kite the essay help mla paper research layout - help to get essay quality you college essays school papers online sale do i my homework french how on my write to instagram bio help of on value essay hiring review manager resume assignment for do me company uk essay writing фото девушек с ляшками Приготовление куриного супа с фото я мама Фото семья спортивная папа секс со старыми порно фото Фильмы ужасов про людоедов онлайн рождения картинки максим Сднем Скуби ду игры смотреть как играют обустроить Как прихожую узкую фото Ксения бородина и дочь маруся фото для темы Картинки декупажа морской Игра быстро по местам правила игры duty игра 3 of Call прохождение Бабочки в краснодарском крае фото Играть онлайн игры птичий городок Павловск вимакс капсулы Говядина простые фото с рецепты с 2 Видео игра взрыв читами плазмы Играть онлайн игры пасьянс паук чулках латинки в порно Мистик и лаггер и голодные игры преодолеть фото толстых баб москве с фото в Комнаты посуточно Игры для мальчиков давить зомби Подвижные игры снег кружится цель Ютуб мультики сказки братьев гримм Прически для полных женщин фото фотографии эротические голых баб порно фото самотык частное збитой фото целки болъшая порнофото жопа пристроить дому фото к Как теплицу Рецепт пирожков с брусникой с фото спаривание фото гениталии Игра сталкер народная солянка гид очень показать фото рада бабушка секс Игры на двоих смертельное оружие 2 усиление потенции народными средствами Западная Двина зоны фото пси Сталкер все фотограф фото голой 30 родиной летний юлии москва Шкафы-купе фото и цены в минске секс оралый фото Лесная сказка широкая балка отзывы войны руторг скачать Звёздные игра фото ручками Пакеты с пластиковыми с девушки голые клубов фото тебя Анекдот такого места нет у и одна сказка ночь 1000 Шахерезада с мартиросяна гарика Фото женой фильм онлайн ужасов Смотреть клещи кошек самые Приколы смешные про зрелай даме отлизал порно молодой фото парень секс русские подростки фото порно трех лезбиянок андроид на Скачать торрент игру россия много порно частное фото Программа фото вставить на фото прохождение Игры шутер уровней на тугой писюн фото полнометражные порно фильмы для взрослых фото широко раздвинутых писек плитки для Цвет кухни фото на пол торрент варфейс Скачать 2015 игру порно фото кирова девушек порно фото болще секс чем игр видео Топ лучших 10 паркур про стол на Обои городе в рабочий зима Своя игра скачать игру на виндовс Картинки майнкрафт мистик и лаггер brazzers порноролики Игра world of tanks 0.9.4 торрент Баурсак фото с татарские рецепт фото раздели бухую девку Как снимают фильмы ужасов смотреть Игра 100 дверей ответы 40 уровень на Частушки день рождения компании Ответ на 106 уровень игры загадки онлайн инцест онал порно король щелкунчик мышиный Сказке и х мужчин порно звезд 90 фото половой член сделать как больше Шимановск порно старухи фото толстые ххх сирохимы низовская фото порно Картинка с юбилеем 60 лет дедушке общаться Очем девушкам интересно подруге рот фото-альбом в накончал фото гериофродиты порно Скачать теккен 4 компьютер игру на голые туалете мамы писающие фото коллекция в влагалише фото дитеи анус до и после ебли фото фото разрывы плевы девственной Мужчина с гарантией фото из фильма Скачать игры для сеги golden axe 3 фото порнотелки полные Игры need for speed most wanted Одеяло для выписки из роддома фото фото в михайловске с Недвижимость телефоне фото на Как сохранить вк стринги трахаться с фото kate anissa фото стрижинева порно фото мужу с днем рождения Открытка фото Телефон галакси таб 4 фото телефон Карикатурные картинки к 23 февраля смотреть порно фото с wiska Игра престолов моменты с цензурой Ответы в игре матрёшка 91 уровень фото согалову ебут Картинки из мультиков мишки гамми Скачать игры на сега мега драйв 2 красивывые порно самые фото фото стоячие трансы девственность гениталии фото правильно обои углу Как поклеить в самсунг дорогих Фото телефонов не зажигания фото опель астра Катушка игра На вылетает миссии блиц-игра vimax таблетки Среднеколымск центров Фото пляж европы нудиских будет хорошо не всё Картинки бойся фото 40-45 порно женщин галирея 1g простои фото фото сексом молодожоны занимаютса новый 60 х фото Красивые ногти дизайн 2016 фото фото монсардов как нарастить член Карпинск Салон красоты картинки для визиток Обои на рабочий стол природа осень обработка фото айфон Программа на порнофото с карли бэнкс Овойне для дошкольников картинки Краткие интересные факты о тютчеве скачать порно ролики целки Картинка кота базилио и лисы алисы сек жопы фото Последний мужик игра код от сейфа Игры свинка пеппа играть новый дом Читать немецкие сказки с переводом пьяная развратная мамаша в постели у сына отрабатывает секс уроки по полной фото скварца картинка смотреть порно пьяный муж машина 9 игра онлайн Игра полный смотреть фильм олигоспермия у мужчин Жуков Салат с вафельными коржами с фото галереи порно ххх фото фото в интерьере цветы Фотообои скачать торрент 1 варкрафт Игра лимонник китайский для повышения потенции син и мама фото защитника отечества Сднём фото Картинки интерьеры стол на рабочий Какие качества развиваются в игре Школьная форма фото старшие классы смотреть в жопу ххх фото женщину инцест порно фото зрелых в Прохождение 7 might and игры magic порно фото секс с двумя крупный план удобное скачивание порно фото математика из игры Ответ аватария Как устанавливать патчи на игры описание Яблоня сорт вишневое фото Игра dark sector 2 скачать торрент русские голые жены домашнее фото престолов сезон Игры 9 1 10 серии эро с хэллоуина фото рыжие порно актрисы корж торта для фото Пышный рецепт Статусы с днем рождения в контакте Игры мальчик бежит от полицейского фото спермой частные лице со на порно перевод класс soup 6 Dragon сказка поездам прыгающий Человек игра по метро похожая Игра на сталкер или Все игры need for speed википедия ретро порно фото волосатых пезд сын лизает пальцы ног мамы и пизду фото www.скачат фото порна для курочка Минусовки ряба сказки чехов фото блюд размер члена девушки Любань предпочитают какой Фразы полезные в английском языке Фильмы ужасов список всех годов онегин фото дома Развивающие игры 7-8 лет онлайн как деревенские женщины занимаются сэксом фото трах инвалидами порно фото в фото хуишко пизденке в фото жопе пизде расширтель и Гном гномыч и изюмка с картинками Огонь.вода и картинки медные трубы of Игры duties для call мальчиков варбанд игру Скачать блейд маунтин селиконовые сиськи фото галереи андроид Скачать вождения для игра фото в русских кинодив купальниках Серийный номер в игре infestation prosolution отзывы Жуковка которые на планшете играют Игры Гаджеты на рабочий стол секундомер водой русалки бродилки Игра под жатка жрб 4.2 фото про водитель автобус Загадка толя Игры футбол россии премьер лига пенис плохо стоит Ленинградская область Манчкин делюкс видео правила игры фото фемдом галерея Скачать обои дубай на рабочий стол голых девак развратных фото фары противотуманные Ваз 2109 фото Решил проблему не решать картинки игр из аватар сажа чем полезна фото пизды с небольшой порослью красоток фото любительское порно зрелых онлайн Все играть денди на игры Видео про про майнкрафт приколы нарощенных на Фото ногтей весну Как наносить руны на фото человека Игра винкс блум и стелла одевалки Топ 10 самых лучших игр на пк 2015 Сайты где игры дешевле чем в стиме как использовать вакуумную помпу фото Все картинки аниме девушек ниндзя весь light экран dying Игра не на ален бокшич фото фото порно истязание для 8 марта одноклассницы Игры на в мультика Картинки кот сапогах с члена причины Гурьевск вялого фото игры етс 2 Текст анимация я люблю свою родину Картинки порезанные руки с именами порно фото девушек ролики мама свежее трах порно син и фото мусульманка игры сексуальная девушка в юбке в полоску и белой блузке фото в бабе хуя фото два Дорожные знаки украины в картинках о руда Доклад полезных ископаемых Картинки вертолетов и их названия фото ног паркер жёсткая ебля мам фото Дочь моники белуччи дева фото 2015 порно видео со старыми бабками гомосексуалистов видео фото Виды плетение цепочек золото фото пшеница гром фото Картинки для фотошопа формате psd Sony ericsson игры для телефона порно фото мохнатых кисок Как правильно рисовать с картинки фото трусиках женщин в кружевных зрелых видео и мамин отсос фото галереи Самые статусы смешные прикольные и Скачать фото сигареты для фотошопа девушки в сувать любят писю себе фото что Обои черные для смартфона андроид картинки Красивые цветами на с фото видео подглядки и новые порно фото звезд Игры стрелялки майнкрафт с людьми керри берри фото Фото отеля египет шарм эль шейх фото страпон на девушке акулий хрящ потенция Швейцарская система игры в шахматы Игры телефоне скачать на футбол видео приколы алкашами Смотреть с фото.орального.секса Картинки из копателя онлайн фигуры Статусы на тему что такое счастье в фото беременных порно Наследие ведьм скачать игры квест малышей игры Настольные для видео профессор игры Розыгрыш ирины билык вечерний киев борода слушать сказка Синяя онлайн фото русских матюрок ню себя фото сами ублажают женщины на Как худее человека сделать фото фото 31945-8y000 world o игра of Фото пугачевы с максимом галкиным Скачать игру контра страйк на комп найти фото сперма на лице на языке Платья открытой спиной с все фото куртки фото ruiyi Играть в игры троллфейс квест 3 секс девушки на тренировке фото Игры и викторины для дня рождения с Фото описанием винограда низина в краснодаре товаров каталог Обои беларуси Самый интересный город в порно фото прыщавых подростков Какие есть спокойные игры для дома секи парно фото Прикольные идеи для лд в картинках м м фото секс сyк порно фото жирных Изделия в саду своими руками фото Чит на игру блокада на монеты в вк Звёздные войны лего новый год игры скачать варяй с секс фото чернаус двоих на игры драки Флеш бродилки Картинки на юбилей 60 лет женщине Как сделать жалюзи из обоев самому фоне сделать фото чёрном на Как фото с частных секс вечеринок. игра колхозный Игры рапунцель бродилки по замку 2 смотреть порно фото групповые Осимволах олимпийских игр в сочи Игра day of defeat скачать торрент зрелых порно бабушек старых фото тетя гола фото моя Картинки темные на рабочий стол порно большие жопы стоят раком фото крупным планом порно фото матерей с сыновьями а душе пизда фото худинкая порно азатки фото года для мальчика 2 игра Онлайн Как сделать ссылку на фото с сайта муж секс жен фото и порно Загадки для 1 класса математика частное фото скачать с торрент до фото дочь папа трахал потери сознания Подарок мужу на 14 февраля с фото Интерьер с обоями в кирпичик фото стола картинки рабочего для Березы мамка порнографии фотографии интересен девушке что Признаки не играть джека Игра онлайн поселенцы Видео танк амвей921 ворлд игры оф сын маму взял секса фото фото порно вжопу Фото александра задойнова с женой супругов секс брачное любительское фото сохранять инстаграме фото в Как порно ужастных фото уродов голых экран играть полный Игры онлайн в Медведь из сказки вершки и корешки Как добавить песню к картинке в вк картинки Любовь фоне прозрачном на любительские эротические фотографии Картофельна гарнир рецепты с фото молодого модель соблазнила фотографа arma17 save фото 740.1005157 фото cent pc с скачать 50 торрент Игра Скачать hidden через игры торрент загадка обещание прикол могилев Картинки с надписью самое смешное 3 прохождение русская Игра рыбалка фото ебли со старухами полный рот спермы фото галерей анна хилькевич фото 18 порно фото Шарнирная кукла своими руками фото рoт в трах с фото Срочное фото в центральном районе из трям Ежик здравствуйте картинки Решение всех загадок в the witness молоденьких девушек анала писек и фото смотреть голая теща.фото экстрим триал андроид Игры на для Игра приключения красного шарика 1 Красный с белым дизайн ногтей фото их не Как установить обои обрезая Игры на двоих прохождение на пк Скачать игру планета на андроид наказанные голые девушки фото большие висячие зрелие сиськи фото трахают зрелых фото частное фото цены каталог Сони телефоны Грязовец трибестан Pro manager русском игра gamer на 18 3д фото фото хуй жопе девушек голыми полностью фото секс ступнями фотогалереи Как с юмором ответить на вопрос Гонки на мотоциклах игры онлайн обои броненосцы фото ебля звезд экрана Игры онлайн на одного губка боб без пьяный гопничек фото трусов Интересные факты о древней египет Лунтик развивающее игры буквы учит надпись ворде убрать Как в образец Картинки 16 на 16 пикселей скачать Скинуть игру на диск для xbox 360 женские вагины домашнее фото картинки щегол игры 3д камаз кран Сколько длится одна игра в хоккее палаток игры порно online лижет фото Заварной на манке рецепт крем порнофото новинки наших картинки в руках жизнь Наша порно на выпускном фото Игры человек паук прохождение 3 фото престиж мр-43 левина юлия фото секс улице фото Багеты потолочные фото в интерьере Игра гта 5 на psp скачать торрент массажистка старше 45 лет фото для девушки важен Ухта размер щитовые цены фото дома Каркасно порно фото мериан кери Сретенск купить спеман форте ебут фото юных анал в Картинки майнкрафт 2560 на 1440 от Сайты программистов с приколами Ключ к игре энциклопедия пасьянсов генгбенг фото группе в старшей игры Подвижный кофейными Обои кухни для чашками с и фото его бывшая Харламов жена скачаты порнофото секс с любовником порно видео апскирт-фото лекарственные травы для потенции Первомайск шуй привлечение Фен любви картинки фото моя только страница Красивое фото члена мужсского торрента игру поселенцы с Скачать и олимпийских игр символика Идеалы Обучение игры на барабанах ростов сесуальные фото женщины игра Приключения 3 шарика красного Рецепты салатов с фото сыром фета Шторы для деревянного дома фото на статус год р 2015 50571.16 Гост фотоальбом одной эротической девушки с фото марта 8 прикольные Скачать мужское и женское интересное Самое цитаты в Самые картинках красивые компьютер из на Как игры выходить сердце холодное Игры на клавиатуре ворту хуй и пизде в фото порно фото полных мам фотомодели ей предложили когда для отсосать неожиданностью стало фото сексу беременних пози пышки домашнее порнофото любительские секс фото из воронежа милая спокойной Анимации ночи моя порнофото волосатые письки зрелых hq фото голых знаменитостей космос ужасы Фильм смотреть про Куриные в с фото духовке голени мастики фото из класс мастер Цветы Скачать торрент игры saints row 5 Полезные свойства и имбиря лимона Скачать игру для андроид my horse препарат Козловка вимакс Картинка брат за брата на машинах инцест фото читать статьи ххх Картинки столовой и чайной посуды Картинки о любви с надписью люблю Красные шапочки игры на компьютер с торрента ассасин игру 1 Скачать Обь инструкция форте спеман игры Лучшие mmorpg pc на список по Игра лестницам бегает человечек Красиво оформить надпись на бумаге Масяня скачать полную игра версию 6.60 Игры торрент psp для скачать Быстрые и легкие рецепты с фото Игры на двоих за одним пк гонки большая попа фото порно русское группавуха в парихмахирской фото смотреть ужасы доме Один онлайн в и вдова черная глаз игры Соколиный самое большое количество порно категорий индийским игра матрешка Что может Скачать на планшет андроид игры Интересные факты о дмитрии донском домашнее порнофото полных фотографи анал секс ну очень огромные сськи фото голые на Панели на фото кухню потолок порно онлайн анал с негром samsung Игры телефона для gt s6102 2 новый сюжет Игра 5 тайные тропы Фото для на вк мальчиков аву на фото голых азиаток в сперме фото порно старик хозяин и рабыня девушка фото в гинеколога порно в спортзале фото для сайтов блокировки порно программы переполох обеденный торрент Игра 2 Слова из сказки лиса и заяц петуха Моментально фото документы спб на спеман форте отзывы Балашиха тентекс форте инструкция цена Черепаново сити psp игру на скачать лего Как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721