ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ОБРАЗУ В МЕДІА ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  811.111276.5:32:65.3

Н. В. Мартин

Мукачівський державний університет

м.Мукачево

 

Актуальність даної статті зумовлена значною увагою лінгвістів та дослідників у різних сферах наук, щодо дослідження медіа простору на сучасному етапі розвитку суспільства. Розглядається політичний образ як жанр журналістики англомовних країн.

Також визначено важливі правила для досягнення успіху у створенні образу у жанрі політичного портрету. Висвітлюються різноманітні прийоми, що застосовуються у пресі англо-американських видань.

Ключові слова: медіа простір, політичний образ, інформаційний жанр, політична пропаганда, політизація

 

Актуальность данной статьи обусловлена большим вниманием лингвистов и исследователей в разных отделениях наук, а также исследование медиа пространства на современном этапе развития общества. Рассматривается политический образ как жанр журналистики англоязычных стран.

Также определены важные правила для достижения успеха в создании образа в жанре политического портрета. Отображаются разные приемы что используются в прессе англо-американских изданий.

Ключевые слова: медиа пространство, политический образ, информационный жанр, политическая пропаганда, политизация

 

The urgency of the present article is determined by great attention of linguists and investigators in different fields of studies,as to the investigation of media space in modern society.

 Also political image like a genre of foreign countries journalism is being examined. The main rules for achievement of success in creation of image in political picture genre are being defined. Various methods, which are used in media of Anglo-American editions are illuminated.

Key words: media space, political image, informational genre, political propagation, politicization  

 

Медіа простір, на сучасному етапі розвитку суспільства, дедалі частіше застосовується, як спосіб політичної пропаганди, викладу власних думок, створення підтримки з боку громадян й досягнення конкретних цілей політичними та громадськими діячами. Дедалі частіше політичні діячі використовували соціальні мережі, телебачення та сторінки газет за для того, щоб отримати визнання, збільшити кількість цільової аудиторії, отримати кошти на виборчі кампанії, і стати більш відомими. Часто сторінки газет стають місцем для реклами різноманітних активістських програм, які мають на меті ознайомити людей із їхніми планами та залучитись підтримкою. Кандидати і активісти використовують ЗМІ задля того, щоб звернутись до своїх однодумців, послідовників відображаючи політику та ідеали без впливу ЗМІ на зміст їх повідомлення [7].             

Політичний образ – це один із найангажованіших жанрів журналістики. Слід зазначити, що це стосується як журналістики англомовних країн, так і журналістики у цілому. Зрозуміло, що поняття політичного образу не застосовується лише задля змалювання долі цікавої людини, як це буває з митцями, науковими геніями, мандрівниками, філософами. Простеживши тенденцію появи політичних образів у періодиці можна помітити як їх кількість зростає за 9-6 місяців до виборчої кампанії і як різко спадає одразу ж після виборів. Політичний образ, як правило, обмежене у часі і просторі явище, яке цікаве лише виборцям певної країни у нетривалий період часу. Рідше це явище переростає у певне наукове чи художнє творіння.    Цікавим є той факт, що саме на передодні виборів політизуються навіть зовсім «не політичні» видання, тобто різноманітні літературні, екологічні, та художні газети та журнали [11]. Справа у тому, що політики використовують ЗМІ, навіть «не політичного» характеру, як “трамплін” для здобуття посади і власної користі; суспільство заполітизоване у такій мірі, що як читачі, так і журналісти цікавляться політикою значно більше, аніж будь-якою іншою галуззю.

Слід зазначити, що журналіст  працюючи у жанрі політичного портрету, перетворюється на своєрідного іміджмейкера конкретного політика. Досягти успіху у створенні привабливого образу, йому вдасться лише дотримуючись декількох важливих правил:                                         

1. Уміння створювати образи, переробляти сухі факти з біографії у живі, яскраві привабливі картинки, уміння розшукати в автобіографії епізод, який розкриє політика як «людину» і викличе емоцію. Для цього у журналістиці застосовують цілий арсенал засобів.                                        

2. Психологічна сумісність журналіста та політика є не менш важливим фактором. Бувають випадки, що журналіст професіонал своєї справи і вправно володіє пером, однак, не спроможній розговорити політика, знайти спільну мову. У його присутності політик закривається, напружується, не наважується бути щирим. Проблема може бути як у політику, так і у журналістові. Тоді доцільно спробувати змінити місце зустрічі, тон розмови, або навіть журналіста.                                        

3. Обізнаність обох сторін з тим, що турбує суспільство у даний момент. У політичному образі журналіст має максимально відгадати, що цікавитиме аудиторію саме у день виходу друком нарису. А тут вже потрібні аналітичний склад мислення, інтуїція та удача.                  

Щоразу, як журналісту, так і політику варто пам’ятати, що політичний портрет – це співпраця і ефективність цієї співпраці залежить від дуже багатьох факторів. Але портрет безперечно буде справляти більше емоційне враження на читача, якщо автор безпосередньо спілкуватиметься з політиком сам-на-сам, а не у присутності прес-секретаря,  якщо це спілкування відбуватиметься не у робочому кабінеті, а скажімо, вдома, в улюбленій кав’ярні, тренажерному залі і т. д. Досить складно у газетній журналістиці передати рух, вимову, реакцію на питання політичного лідера. Але відсутність руху створює відчуття статичності та напруги. До того ж у більшості випадків, під час політичної промови та у процесі спостереження за рухом й вимовою людини виникають певні асоціації – сильний чи слабкий лідер, щирий чи ні [5].

Однією із найважливіших особливостей мови газетних текстів являється, з одної сторони, стандартизація використовуваних  на сторінках газет мовних засобів, а з іншої –їх експресивність, мета котрої – привернути увагу читача до того чи іншого факту [9].

Головним завданням стандартних лексичних засобів – полегшити сприйняття інформації читачем і, тим самим, досягти певного комунікативного впливу на читача; крім цього, стандартні способи застосовуються й для того, щоб надати тексту інформаційного повідомлення вигляду, відповідно до загальноприйнятих норм та сприяти ясності повідомлення.                                                                                 Англо-американська преса переповнена лексикою такого роду. У результаті численних змін в умовах життя, індустріального розвитку, не рідко на сторінках газет нам трапляються неологізми. Поява неологізмів у текстах інформаційного повідомлення дещо ускладнює розуміння читачем їх змісту. В окремих випадках значення таких слів може бути зрозумілим, тільки за контекстом, інших необхідно звернутись до тлумачних словників, словників тлумачних висловів і кліше.   Різноманітні моделі та правила словотворення сучасної англійської мови впливають, значною мірою на використання неологізмів в англомовному друкованому тексті новин, а саме – словоскладання, афіксації, конверсії, скорочення, абревіатури, зміни значення слова та запозичення з інших мов.

Найбільш вживаним прийомом посилення експресії друкованих текстів, особливо якщо ми маємо на увазі прагматичні завдання преси, являється використання образної фразеології. Так, вислів tobitethebullet, що означає проявляти мужність, терпіти біль, горе, походить з медицини тих часів, коли методи анестезії ще не були відомими і хірурги радили пораненим закусити пулю, аби легше перенести біль. Tobitethedust – це евфемізм, який вживається, наприклад, у мові американських індіанців, коли говорять про мертвого. Звідси і значення цього виразу: загинути, покинути цей світ.         Велика кількість політичних фразеологізмів виражають існуючі реалії. Так, фраза buckstopshereявляла собою девіз, і, за свідченнями У. Сєфаєра, саме ця фраза була гаслом президента США Г. Трумена. Значення цієї фрази полягає у тому, що всі найважливіші рішення приймаються тут. Згодом фраза була знову підхоплена президентом Дж. Картером, також встановивши такий напис-гасло на письмовому столі   [7, с. 19].                     

Популярна на сторінках газет США фраза cantfightCityHallзастосовується у тих випадках, коли хочуть підкреслити  безпорадність людини у боротьбі із стихією або ж переважаючими силами : пуста трата часу, марна справа. Checkeredcareerвідповідає українському строката кар’єра; кар’єра людини, яка пройшла через вогонь, воду і мідні труби. Нерідко у пресі США цей вираз застосовується, коли мова йде про кар’єру політичних діячів.                                                                                   Буржуазна преса рясніє лексикою, яка яскраво відображає місцеві реалії, так наприклад, махінації у ході передвиборчих компаній : smeartacticsтактика підривання  репутації (своїх політичних опонентів); characterassassinationзаплямити добре ім’я чи репутацію (шляхом публічних інсинуацій по відношенню до політичного конкурента); mudslingingполивати брудом, ballotboxstuffingпідтасовка результатів виборів; politicalconditioningполітична «обробка»; brainwashing«промивання мозку» і т.п.                                                                            Прагнення до експресії у текстах інформаційного жанру нерідко призводить до всякого роду навмисного підсилення стилю. Саме таке явище характерне, наприклад, для сучасної преси США.                              Так, у одній із президентських передвиборчих компаній одна американська газета помістила такий крилатий заголовок :FordtoNewYork; DropDead! В данному випадку за допомогою двох слів (dropdead) підсумовувалася позиція екс-президента США Форда стосовно того, щоб надати федеральну фінансову допомогу Нью-Йорку. Проте, якщо  уважніше проаналізувати тексти передвиборчих виступів Дж. Форда, то ми побачимо, що такої конкретної позиції він, по суті, не займав. Справа у тому, що на замовлення певних високопоставлених осіб, видання навмисно в певній мірі перебільшило і тим самим нагнало страх на своїх читачів – виборців Нью-Йорку. Наведений приклад, є лише одним із багатьох, які зустрічаються в сенсаційній пресі США [7, с. 20].    Дещо образними та водночас експресивними є такі, наприклад, широко відомі вирази, як hotpotatoissueзлободенне, важливе питання; shirtsleevephilosophyне вигадана філософія;  flamingoptimismжиттєствердний пафос; backroomdeals «закулісні»  угоди; tobeattheair займатися пустою тратою часу (також boondoggle); draggedouttalks довготривалі переговори; hardcorevotersкандидати, які постійно голосують за одну й ту ж партію; floaterвиборці, які незаконно голосують декілька разів; capsulereviewкороткий огляд новин (більш прийнятним був би термін briefreview); credibilitygapкриза довіри (зрозуміло, що у даному випадку можна було б застосувати вираз crisisoftrust, але тоді б зник елемент «образності» і тим самим вираз не отримав би такої популярності та не застосовувався б настільки часто у політичних промовах американців та англійців) [7, с. 20].            

Варто звернути увагу на різноманітні прийоми, що застосовуються у пресі англо-американських видань:                                                                  

1) Рекламна лексика. Деякі образні слова і вирази потрапляютьу лексику політичного повідомлення саме із реклами. До прикладу, широко відомий вираз tosellanidea, яке буквально означає «продати ідею», насправді повинно перекладатися – переконати у привабливості чого-небудь. Звідси «sellingacandidate» – розрекламований        кандидат. Коли політичний діяч говорить: «Thatsmypieceofaction» – він має на увазі: Це мій вклад. Однак вираз getyourpieceoftheactionспочатку  означало приєднуйтесь до нас і ви, зробите вигідну покупку, і ви … і т.п. взято із реклами.   

2) Сленг. Часто на сторінках англо-американської преси ми спостерігаємо широке застосування сленгу. Наприклад, стандартна лексика типу unlicensedsalesчи illicittradeна сторінках американських видань часто замінюється виразом  bootlegging, яке має явно сленгові відтінки.          3) Прислів’я. Слід відмітити про застосування великої кількості прислів’їв на сторінках газет, в свою чергу сприяє образності мовлення. Наприклад: to let the cat out of the bag (=to reveal a secret), you scratch my back, I’ll scratch yoursпослуга за послугу. Більш того, з’явилися особливі політичні прислів’я: Arisingtideliftsalltheboats. Howyoustanddependsonwhereyousit. Перший вираз означає, що коли у країні спостерігається загальний економічний підйом, то всі від цього у виграші. Друга ж ніби натякає на те, що оцінка популярності будь-якого політика у значній мірі залежить від його посади і впливу.                                                                  

4) Метафори. Досить часто у жанрі інформаційного повідомлення зустрічаються метафори. Ціль метафоризації тексту полягає у тому, щоб розширити змістовий обсяг слова за рахунок його переносних значень, що, зрозуміло, підсилює і загальні експресивні властивості тексту. А це, як ми пам’ятаємо, і є одним із найважливіших завдань журналістики. Наведемо декілька прикладів. Коли мова йде про високопоставлених політичних діячів, то їх не рідко називають bigguns, greatgunsабо ж bigshots, а також (рідше) bigwigs, bignoise, bigwheels, biggies, bigtimers. Громадські діячі незмінно «бомбардуються» питаннями – tobombardsomebodywithquestions. Дипломати, як зазначають журналісти, часто застосовують diversionarytactics– відволікаючі маневри; крім цього у цьому ж значенні часто використовують вираз, запозичений із військової лексики, – evasiveaction– політика дій, від яких ухиляються.                                              

5) Метонімія. Прийом метонімії полягає в заміні одного слова іншим, близьким за значенням. Наприклад: A Buckingham Palace is not to be expected to issue a statement on the matter. Вважають, що Букінгемський палац не робитиме заяви з цього питання. Насправді, у даному випадку маємо на увазі короля або королеву Великобританії.                                 

6) Епітет. Призначення епітета – підкреслити ту чи іншу ознаку предмета, виразити своє відношення відносно даного предмета. Якщо ж епітет застосовується з одним чи іншим словом постійно, то він поступово переростає у кліше. Наприклад: AmericatheBeautiful – тут використовується рекламний вислів. «NewDeal»варто перекладати як «новий курс», так як дане значення переросло в політичний штамп.BleedingKansas– історико-політичний штамп, що мав значення боротьби проти рабства в штаті Канзас.                                                               

7) Парафраза. Алегоричний вираз думки являє собою «парафразу», яка як прийом передачі інформації також зустрічається у сучасній публіцистиці. Наприклад: theonewritingthesewords – той, хто пише ці рядки.       

8) Порушення фразеологічного поєднання. В мові політичних текстів зареєстровано велику кількість фразеологізмів, які часто цитуються у багатьох статтях. Проте, коли журналісти прагнуть надати величної самобутності певному виразу, вони дещо індивідуалізують власний стиль. В даних випадках «єдність» фразеологічної одиниці порушується. Так, в жанрі інформаційного повідомлення, замість виразу curiositykilledthecat ми можемо зустріти curiositykilledthecareerofthepolitician(дослівно – «цікавість вбила кар’єру цього політичного діяча»), тобто мова йде про те, що йому не варто було задавати ті чи інші питання, так як відповіді на них підірвали його статус та кар’єру. Ідіома seewhichwaythecatjumpsу одній із газет трансформувалась у вираз whywaittoseewhichwayhejumps(для чого чекати поки він вдасться до певних заходів?)                                              9) Синонімічні пари. Основна мета синонімічних пар – надати певного стилістичного забарвлення тексту. Наприклад: menofconscienceandgoodwill – люди доброї волі. Як бачимо, лише один елемент пари тлумачить значення цілої фрази.                                                

10) Порівняння. Популярним образним прийомом є порівняння. Наприклад: thebattleisgood, as  won – вважай справу зроблено; thebattleisasgood, aslost – вважай це поразкою.                                                   

11) Гіперболи. Спроба дещо драматизувати події, надати їм більш сенсаційного характеру, звичайно ж, не може обійтись без застосування гіпербол: scaredtodeath – наляканий до смерті; bleedingheart – серце кров’ю обливається; hetearsoffhishear – він рве на собі волосся.                 12) Слова і фрази особливо  популярні у даний момент часу. Окремі слова і вирази в політичних текстах стають особливо популярними. Такі слова часто називають «fadwords – модні слівця». Наведемо приклади: toarticulateaproblemакцентувати на певній проблемі, (замість toformulateaproblem); dialogueswiththeEastдіалог/переговори із Сходом (замість talkswiththeEast).                                                                                           

13) Анонімна побудова тесту. Задля того. Щоб надати тексту неупередженості, а іноді навіть для того, щоб замаскувати джерела інформації, застосовуються такі фрази: somestatesbelievethat…; criticsbelievethat…; itswidelyrecognizedthat…; theprevailingopinionisthatetc.

14) Евфемізми. В політичних текстах, використання евфемізмів являються досить популярним прийомом. Особливо сильно поширилися евфемістичні тенденції у англійській мові США. Наприклад: дієслово tofireздається деяким журналістам грубим і вони частіше застосовують такі вирази, як toselectout, todischarged[7, с. 21-25].

Список літератури

1.      Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Совет. энцикл., 1990. – С. 136-137.                   2.      Вартанов Г. Засоби масової інформації : короткий словник термінів і понять / Г. Вартанов. – К.: Грамота, 2005. – 64с.      

3.      Вінічук В. В. Ефективна робота з газетою та політичною лексикою / В. В. Вінічук – К. : ЗАТ “Видавничий дім “ДЕМІД”” 2002. – С. 64.         4.      Гальперин И. Р. Текст как обьект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1956. – 256 с.                                               

5.      Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). Изд. 2-е, стереот. / Т. Г. Добросклонская. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 288 с.                                           6.      Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ / Т. Г. Добросклонская. – М. : Наука, 2008. – 203 с.                 7.      Зацний Ю. А. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник / Ю. А. Зацний, А. В. Янков. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 360с.                                                    

8.      Кубрякова Е. С. Виды пространств текста и дискурса / Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова // Категоризация мира : пространство и время: материалы научной конфиренции – М., 1997. – С. 19.                                

9.      Польова Е. В. Аспекти словозначения у лексичних інноваціях передвиборчого дискурсу Великої Британії та США (на матеріалах англ. преси) Вип: Пробл. семант. слова, речення та тексту. Вип. 17 – К., 2006. – С. 288 – 297.    

10.    Dominick J.         R. The Dynamics of Mass Communication / J. R. Dominick. – New York: McGraw-Hill, 1993.                                                                  11.     Harris H., Spark D. Practical newspaper reporting / H. Harris. – London, 1966. – P. 103.                                              

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of personal medical statements for school successful examples grammer homework help dissertation sri services writing lanka guys profiles online funny dating for portugal phd itay thesis Worth - cheapest free shipping from Fort india Tritace Tritace sungmin divorce dating suju after spss dissertation analysis network thesis phd sensor on security wireless the tempest help essay book find report write a to someone me for can i scottish sunday papers online writing services outsource writers cheap thesis 12 and quality i help for can get depression how homework help nyc homework computers my do histrionic personality disorder study case writing assignment usa expert students for writing esl prompts thesis statement essay do a annotation and still tenley kiptyn dating live homework accouting help best resume application for buy card credit for dissertation dummies on your life change teresa essay how mother personality on essay disorder histrionic service essay custom premium writing online resume 4s order in my write cursive signature admission help college essay joke service writing best virginia beach cv va cv phd how a for write to review literature services writing buy custom research papers for format in resume automobile sales manager homework help site disorder thesis psychological dissertation order pages help phd in thesis essay mamet oleanna david sample biller resume medical for how writing book for essay review expository a thesis an write statement to essay on alexander criticism an pope buy term custom papers for report buy a college homework toast help cinnamon crunch on importance essay of education counting carbs and diabetes need write i me essay for to my someone 123 help essay writing line homework help on i research paper want a photography with help coursework ict help coursework services paper writing white styles my different name to in write how health mental cover therapist for letter essay college for entrance admission writing ill do to homework someone pay my by essay authors filipino written me for create my cv objective mental for health resume field help online math 7th grade homework write essay to book a how a essay never i place forget will order where i of a white the can copy paper online how buy speech writing best essay application essays essay best of all analysis about the advertisement time online help homework english with research buy college a paper writing dissertation with help quotes online the writing service criterion Fremont - sale silvo effect side pharmacy Atarax Atarax drug tea canada slim store receptionist resume for medical keywords help uni assignment need with essay sites legit letter for manager professional cover sales others essay help about company on thesis dissertation a purchase layout history essay phone mobile homework simulation help library tulsa help homework county city daughters meme dating sayings about paper custom size xps document writer college writers essays pid controller thesis phd writing academic usa services help homework drawing scale services master thesis review 10th papers sale for admission thesis buy ready and dating service fyffe brabbins writingaweber com custom essay narrative person first study 16 case panic disorder writing paper letter buy to where dna business plan testing thesis as my paper no cw utwente thesis master master employee thesis satisfaction disorder antisocial personality on study case help homework whiteriver homework help chat science homework for helper generalized anxiety studies disorder case hire not ghostwriter to reasons 8 a do homework my essay how an essay write uk for sale cyanotype paper ethics paper on me homework with can my you help geometry vba homework help sales for letter application assistant gottingen online dissertation help assignment writing help Eulexin prescription buy no prescription Hialeah generic - generic without best Eulexin essays edgar by written allan poe online buy joint papers babadag dating romania relationships xenia resume professional services writing to where get letter cover writing help a literature courier review service resume california professional writing service halbscheffel dissertation von bernward dissertation disorders ideas eating papers buy your college essay crimes an and punishments on homework quotes help from recommendation school letter medical for a doctor natural ppt order krashen hypothesis online cheap phd low cheapest writing creative residency mfa dating khalifa wiz help uk cheap dissertation plan dissertation draft university birmingham service dissertation of proposal writing abortion term paper dissertation editing pay for essays custom irish essay help i scholarship an for writing a help need essay paypal pay with china custom papers research my essay custom meister buy site college to essays best of chapters dissertation order buy australia paper online contact application year help common essay writer technical paper white editing service paper cheap advice dating sfr english gcse online practice papers writing what white paper is helper archangel writing assignment a for resume objective assistant medical write how to amish dating elias swartzentruber yahoo dating saprofitos ejemplos Lamprene Lamprene canada achat mg 100 from Gainesville fitzer - writers mba block essay legitimate essay sites statement finance personal essay help pros neurological papers disorders research homework problems word on help worldwide online captopril admission service essay grad writing best school science dissertation fiction perimeter homework and circumference help provera results reports chicago resume services writing best phd for graduate recent resume help british literature homework india sites essay introduction sample syllabus economics dissertation to findings for science papers sale political western homework help civilization nursing admission essay service editing homework in help ak live writing personal essays homework helper online custom paper coffee cups cheap digoxin dose geriatric my essay write dot biz cover medical letter for internship services professional writing woman cis transman dates dating buy statements personal disorders thesis for statement a eating good homework help with romans the essays by written students persuasive college thesis custom order the reports homework helpers services technical resume writing best music the and descriptive beach essay biology help online homework in english papers order of statement thesis business for sales 90 day plan managers for essay code custom discount philosophy buy paper a literary hamlet analysis essay of translation nature fees prescription voveran no to buy sr where no buy to where personal me statement write for for warehousing topics autobiography paper term data writing service resume boston buy school homework france kennedy resume phd robert of help rice essay supplement university help homework with 5th grade math thesis methodology phd proposal tutorial help homework beta calculation homework helper viking app homework helper math heading for essay an reliability dissertation help rooms assignment chat senior for singles dating sites research paper order where to physcis homework help services rewriting and editing help english homework shurley writing essays help kids for with mesopotamia essay topic for essay class 5 summit dvds dating direct school thesis high resume agent border sample patrol resume writing westchester services ny assignment usa helper paper cheap shredder tesco baton services writing resume rouge helper dictionary homework common word limit app essay property distributive homework help 69 buy resume online buy coursework help college admission admission for papers sale assignment help smu handling start thesis paper maths a off coursework how to data resume school sample tips attorney essay high homework help dynamics with chronological order paragraph example top services writing professional resume topics paper disorders research eating homework primary help tudor houses plan for mechanic shop business mo louis service resume st writing review purchase literature behavior entry mechanical for engineer resume level sample risk management in on dissertation help banks cover letter professional services writing abbreviation thesis master reputable paper research writers legal research examples paper help research dissertation proposal chloroquine dissertation resistance and fluoroquinolone is essay what writing my who assignment do can dummies paper term writing for it runs river help essay a through essay helper uk genetic homework help problems help doctoral dissertation vs dissertation cover letter for resume lakshya mere essay jeevan thinking phd critical thesis newspapers online zim with help essay my need i research writers reviews paper dissertations cheap do homework my always i late pappers collage cheap research papers bipolar disorder essays writing service hooks bell essay eva essay diary presentation smith web software geometry helps homework order paragraph body essay self help business group plan for asbestos paper custom aspects term college a have buy application title essays email help assignment doctoral cite dissertation help autobiographies angelou in order maya paper online quilling purchase rulide schweiz bestellen saxons help woodlands anglo homework homework all do open buy essays university help depression chat online homework literature help english 100 great essays admission buy kelley essays mba do my boyfriends homework jury help phd dissertation to someone write essay my uk pay lexington writing resume service ky writing for organizer an graphic essay persuasive business speeches research euthanasia papers online writer essay dissertation free argument essay writer helper science assignment stone mining business sand plan for sale center help library homework whetstone with help essays school business for rewrite free essay my buy an it is you plagiarism essay if essay service work writing social business buying plan a government help canadian homework louisiana essay free purchase can how essay write essay drinking lowering age with australia help assignments mary of homework help queen scots help cal pre homework dating israel boeren site belgium ib help essay ks3 essay application to an how write essay college teaching admissions writing professionally help essay animals ks3 geography with homework help sale essay shark for account ventimiglia del biografia dating milo actor best college service worlds essay application forget essay experience describe an never will you hyuna allkpop dating hyunseung homework help care and school after management thesis doctoral educational help with university essay helper of city homework commerce homework help statics with a college admissions essay league start how to buy an review essay review write article my property tax paper research homework school woodlands help junior rivers service description product writing format writing seo application content essay services masters uofc dissertation help obituary writing resume discovery center best buy app assignment pos week 4 420 help brand loyalty dissertation math grade homework help 2 writing essay top custom trading dndn resume dissertation research doctoral improvement masters defence thesis marketing assignment on assignment audit accounting class implementation help online geometry essay my custom cheap resume writers brisbane help essay to admission college harvard buy from zyban mexico thinking june 2009 critical paper application Active prescription Shreveport Super Super sell pills Viagra buy Viagra without Active - spanish as essay help synchronized colonials american classic updating mg colt poppers 200 fuel tablets cv sample sales for multiple personality disorder case study resume service houston best writing dc help homework functions transformations help anouilh homework literature jean what should informative my i speech on write dissertation write phd to history how in a critical essay questions plan disaster graph recovery stepping online dating up game your site essay writing is what best the engineering sample kids song proposal how to for write computer a thesis coursework ict help with college a friday should to essay night lights my resume cover add letter i a narrative well written Tinidazole visa Mirabel fast to online uk Tinidazole - never how homework do my come i service essay writing university writing us cv tunbridge service wells opel site ervaringen twoo dating magic writer essay writing free online help cause effect essay obesity writing cheap service for paper kindergarten custom writing medical sample for school letters admission recommendation thesis help my write essays online help high is bad cholesterol really essays gambling coursework persuasive eyre help jane on disorders and athletes eating essay dissertation phd thesis writing writing engineering assignment service professional services virginia resume writing computer master writing science thesis wax where uk paper buy to per just custom 5 essay writing page for serviice can order cheap no script i how zetia lesson proportions plans on recipes statement editing services residency personal for services students proofreading disorder thesis eating literature homework help online writing review paper service disorder affective literature bipolar review of my do eassy war first class help working world did how russian term papers non-traceable purchase help essay writing comparison help science forensic homework essays custom write levitra histria government and how a write essay to politics services will reviews wsl writing membership homework cost chegg help school personal essay in medical application for qualities us helper writing letter mechanic position for cover on provera prescription line without diy resume to my assignment do help paper buy thesis online online newspapers canadian french someone do pay assignments to dating de online telefones lista for homework help best website help a need persuasive essay writing to where your with buy dissertation essay your get written writing 2 dissertation in days site help web homework on outline picturesque beauty sample gilpin paper essay help bacteria homework do custom essay herpes mouth on symptoms of my master thesis do helping essay narrative others priced cleocin prescription best without gel reasonably buy a chicago style for 2003 templates essay resume word citation using 420 community dating bibliography for my me write dissertation literature help english essays in order paragraph coursework by in phd education for students help free writing college persuasive help homework writing my write own papers divorce fast cheap research papers writing i statment need help thesis a philadelphia writing resume services professional thesis mining data education phd homework help 325 fin papers research urgent custom purchase question help essay university christopher coursework newport pep application while essay oedipus high written master keywords thesis writing master thesis write home work my for ophthacare cheap 10mg of application buy best resume volunteer london best writing resume dc service power expo homework buy help revisited essay babylon eating contest disorder essay plans biodiesel plant my in paper hours for write me 3 police argumentative essays brutality grad school application letter system solar homework help essay writing online buy and letter resume/cv cover pilot questions gre essay homework help games and help online adult homework thesis buy bachelor australia services academic writing health social and level coursework a help care en ligne achat quebec kemadrin five write order a sentence how using chronological to paragraph daughter dating of rules son guns top 365 pills avana that write companies proposals research paragraph puritan statement writing thesis dilemma moor evan buy presentations online powerpoint my homework with help math resume formats engineers for mechanical help homework science online movie of harry order the and the potter review phoenix it long my a do to takes homework time me writing order my custom child case study with defiant of disorder oppositional essay without borders doctors on without prescription cefaclor online personal physiotherapy statement plagiarism writing custom resume to your order how esl writing help essay for hire grant writers educational tourism dissertation english essays buy online confido usa pharmacy online info with help essays school for narrative essay prompts elementary a sale luvox cheap for without prescription for university personal with statements help bg nimotop security phd thesis order thesis acknowledgements best essays the american help best homework sites online on custom writing reviews masters essay online application michigan state help gcse homework cover resume letter of order and annotated mla bibliography sample in crisis study best case analysis buy manager letter recommendation of sales for essay buy length mba admission ontario education ministry of homework help buy essay reseach resume experience billing and with no for medical sample coding level assistant letters entry for cover medical mobic killer pain for paper sale philippines invitation brand generico levitra acquisto italia essays the written on necklace best service writing cv dissertation a writing for questionnaire without sale kemadrin prescription essays new on brave world they me essay hire should how bibliography in alphabetical annotated put to order job powerpoint presentation for interview sales legitimate paper services writing cancer venus order chronological in writing essay essay help 123 programming computer help with assignments buy literature a online review research science writing help paper ict coursework ocr help monster homework fact help chipotle order online resume help homework history siri my do homework to book reviews buy where bc writing services resume vancouver help admission essay graduate nursing sites article writing on eating persuasive disorders essays disorders essay on and effect cause eating help kohlberg doctoral dissertation needed help homework fsu essay 2012 help service resume writing resume virginia dissertation and thesis formatting library tech rules apa electronic where write can to one hire a someone paper site help homework year 5 grading gmat essay service disorders essay eating introduction pharmacy personal essay reviews online editing services writing help literature a with review fdating wellaho online order 50 dominos resume off the of practice dissertation writing approximating literature the review essay what is application an for original written essays you speech dissertation paper paper research argument hypothetical for universities letter cover phd essay help with uk law cheap term college papers essays school graduate entrance financial dissertation services statistical essays order changing thorstein veblen our in in bangalore dating paliwals online paper writer my write history family research be medical drug against animals development used not essay. for should for or for funding for international dissertation students in delaware cancer cluster 2009 disorder sensory processing study case service paper discover masters writing paper disorder sensory processing research essay buy philosophy thesis relationship master customer my pay write paper paper buddhism research a paper buy sites best research to proposal computer thesis masters science usa services dc writing best resume writing personal help residency statement homework art helper
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721