ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (на базі контенту веб-сайтів внз України та англомовних країн)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:[811.111+811.161.2]

Т. К. Варенко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків

 

 

У статті висвітлюються особливості академічного дискурсу в англійській та українській мовах у контексті необхідності забезпечення єдності академічної термінології та стандартизації представлення контенту в англомовних версіях веб-сайтів вищих навчальних закладів України.

Ключові слова: академічний дискурс, англомовний академічний дискурс, веб-сайти вищих навчальних закладів, україномовний академічний дискурс.

 

 В статье освещаются особенности академического дискурса в украинском и английском языках в контексте необходимости обеспечения единства терминологии и стандартизации представления контента в англоязычных версиях веб-сайтов высших учебных заведений Украины.

Ключевые слова: академический дискурс, англоязычный академический дискурс, веб-сайтів высших учебных заведений, украиноязычный академический дискурс.

 

 The article outlines some peculiarities of academic discourse in Ukrainian and English in the context of the need to ensure uniformity of terms used and standardize content presentation in the English versions of websites of higher educational institutions of Ukraine.

Key words: academic discourse, English academic discourse, Ukrainian academic discourse, websites of higher educational institutions.

 

 

Пропоноване дослідження зумовлене зростаючою кількістю англомовних версій веб-сайтів вищих навчальних закладів України за відсутності жодних єдиних стандартів чи вимог до представлення контенту таких веб-сайтів англійською мовою, що призводить до неоднозначного розуміння елементів англомовних версій неукраїномовними відвідувачами таких веб-сайтів. Вищезазначене наголошує актуальність проведеного дослідження.

Метою цього дослідження є висвітлення особливостей академічного дискурсу в англійській та українській мовах у контексті необхідності забезпечення єдності академічної термінології та стандартизації представлення контенту в англомовних версіях веб-сайтів внз України.

Об’єкт дослідження – академічний дискурс веб-сайтів україномовних та англомовних внз.

Предмет дослідження – особливості академічного дискурсу в українській та англійській мовах на веб-сайтах внз України та англомовних країн.

Матеріалами дослідження слугували веб-сайти провідних університетів англомовних країн, для яких англійська мова є рідною, а не перекладом з інших мов, і україномовні та англомовні версії веб-сайтів внз України.

Як відомо, у сучасній лінгвістиці не існує однозначного єдиного визначення поняття дискурсу, зокрема академічного, яке варіює залежно від підходу.

Так, функціональний підхід (Д. Шиффрин) розглядає дискурс крізь призму функцій мови. Для лінгвостилістичного підходу (В. Батіа, Дж. Фроу) характерним є виділення регістрів спілкування на основі аналізу дискурсу, розмежування мови на усну та письмову в їх жанрових різновидах. В межах лінгвокультурологічного підходу (В. І. Карасик) встановлюється специфіка дискурсу, притаманна окремій етнокультурній спільності, з характерним набором формул мовного та етикетного спілкування. Прихильники когнітивно-семантичного підходу (В. В. Зеленська, С. А. Сухих) розуміють дискурс з точки зору реалізації певних комунікативно-когнітивних структур, виражених фреймовими моделями, в яких міститься соціокультурна інформація.

У розумінні прибічників комунікативного, структурно-семантичного, структурно-синтаксичного, соціально-прагматичного, структурно-стилістичного підходів академічний дискурс – 1) нетекстова організація розмовної мови, що характеризується нечітким розподілом на частини, пануванням асоціативних зв’язків, спонтанністю і високою контекстністю; 2) текст, занурений у ситуацію спілкування, в життя (Н. Д. Арутюнова); 3) соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювань (П. Серіо); 4) особлива мова в мові, що виражає особливу ментальність і має свої тексти (Ю. С. Степанов).

Поняття «академічний дискурс» з позицій лінгвокультурологічного підходу враховує ступінь відмінностей у комунікативній поведінці, мовних правилах, перевагах, способах говоріння та виборі дискурсивних стратегій певного соціального, культурного та мовного колективу, контингент якого складають студенти, вчені, викладачі, аспіранти, дослідники, науковці. Зміст дискурсу в умовах конференційного спілкування включає пресупозиції та фонові знання, усвідомлення і розуміння яких нейтралізує можливі міжкультурні бар’єри у спілкуванні, обумовлені кодуванням та декодуванням змісту академічного дискурсу [3].

На відкритому навчальному ресурсі для студентів вищих навчальних закладів Writing Commonsакадемічний дискурс трактується як мова, яку використовують студенти та викладачі в межах внз, і яка змістовно комплексно описує предмет, щоб певна аудиторія могла його зрозуміти та відповідно відреагувати на нього [5].

С. Шепітько розглядає науковий (академічний) дискурс як «вербалізований в тексті тип дискурсивної діяльності за сферою комунікації, мовленнєва взаємодія представників відповідної соціальної групи/інституту з метою реалізації статусно-рольових можливостей у заданих цим соціальним інститутом межах» [4, с. 164].

У контексті нашого дослідження академічний дискурс слід розуміти як своєрідну контекстуалізовану мову, яку академічна спільнота (студенти, науковці, професорсько-викладацький склад, аспіранти, здобувачі та інші представники науково-освітніх кіл) використовує для спілкування та обміну інформацією в межах різних видів діяльності вищих навчальних закладів, і яка характеризується свою специфічною терміносистемою, поняттєвим апаратом і стилістичними формулами.

Деякі особливості поняттєвих апаратів англомовного та україномовного академічних дискурсів веб-ресурсів внз вже розглядалися у попередніх публікаціях [1; 2]. Зокрема, увага приділялася аналізу таких понять, як назви структурних підрозділів, посади, наукові ступені, напрями підготовки фахівців та навігаційні елементи академічних веб-ресурсів.

Подальший аналіз академічного дискурсу веб-сайтів внз України та англомовних країн дозволив доповнити отримані результати та виявити нові особливості, які не були висвітлені раніше.

Так, як зауважувалося раніше, в англійській мові посади, що належать до вищого адміністративного апарату і які обіймають керівники структурних підрозділів та їхні заступники, пишуться з великої літери, наприклад: ректор – President, перший проректор – First VicePresident, декан медичного факультету – Dean of the School of Medicine, заступник декана з наукової роботи – Associate Dean for Research, директор Центру міжнародної освіти – Director of the Center for International Education, начальник відділу кадрів – Head of Human Resources [2, с. 18–19].

Ще однією особливістю вживання назв посад в англомовному академічному дискурсі є те, що у супроводі з іменем та/або прізвищем особи, яка обіймає цю посаду, артикль перед посадою опускається, причому назва посади може стояти як перед іменем та/або прізвищем, так і після. В останньому випадку вона відділяється від імені та/або прізвища комою. Наприклад:

 1. 1.       PresidentMarySueColeman shared plans and announcements that will shape the University in the upcoming months and years.
 2. 2.       However, if the gastrointestinal tract remains healthy and functioning, the chances of survival increase exponentially, said Jian-Guo Geng, associate professor at the University of Michigan School of Dentistry.

В інших випадках вживання артиклю залежить від контексту та зумовлюється загальними правилами вживання артиклю в англійській мові.

Слід також зауважити, що, як видно з вищенаведених прикладів, в англомовному академічному дискурсі при згадуванні певної особи окрім посади не прийнято перераховувати наукові ступені та/або звання зазначеної особи, на відміну від україномовного академічного дискурсу, де подібна практика є дуже розповсюдженою. Наприклад:

 1. 3.       З підсумковим словом на пленарному засіданні виступила проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Л. Л. Хоружа.
 2. 4.       Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, доктор юридичних наук, професор Віктор Мікулін привітав учасників урочистостей із початком навчання.

У вищенаведених прикладах також дуже добре простежується ще одна особливість, яка відрізняє англомовний академічний дискурс від україномовного: в англійській мові посада зазвичай стоїть перед іменем та/або прізвищем, якщо вона не розгорнута (приклад 1), та у постпозиції, якщо вона поширена та/або ускладнена уточненнями (приклад 2).

Особливе місце в академічному дискурсі належить термінам-назвам наукових ступенів, не всі з яких мають дзеркальні відповідники в українській та англійській мовах. Так, українським ступеням бакалавра та магістра відповідають англійські Bachelors degree та Masters degree, тоді як терміни, що означають наукові ступені «кандидат наук» та «доктор наук» як реалії українського академічного дискурсу, є більш складними з точки зору підбору їхніх англомовних відповідників з огляду на відсутність їхніх повних відповідників в англійській мові [2, с. 19]. У ході дослідження було встановлено, що адекватними відповідниками українських ступенів кандидата та доктора наук є Candidate of Sciences і Doctor of Sciences або Kandidat Nauk і Doktor Nauk, причому останні зустрічаються значно рідше, а лексема «наук» («Sciences») в англомовних Candidate of Sciences і Doctor of Sciences майже завжди замінюється назвою відповідної науки в однині, наприклад: кандидат/доктор біологічних наук – Candidate/Doctor of Biology, кандидат/ доктор економічних наук – Candidate/Doctor of Economics, кандидат/доктор педагогічних наук Candidate/Doctor of Education [2, с. 19].

Український ступінь спеціаліста як національна академічна реалія повністю відсутній в англомовному просторі і не має навіть приблизних аналогів. З огляду на це, враховуючи практику утворення термінів відповідного рангу в англійській мові, для відтворення цього українського поняття англійською запроваджується термін Specialists degree.

Ще однією відмінністю англомовного академічного дискурсу є те, що вчені та почесні звання і наукові ступені в англійській мові, як правило, пишуться з великої літери і зустрічаються переважно у профілях науково-педагогічних працівників університетів, на відміну від української мови, де звання і ступені фігурують чи не щоразу при згадуванні представників професорсько-викладацького складу. Наприклад:

 1. 5.       I completed my PhD at the Centre for Contemporary Art and Politics, the University of New South Wales, Australia, and have a MA by research and a LLB (Hons) from the University of Melbourne.
 2. 6.       Helen Craig (Ph.D. Candidate, Applied Physics at Stanford).
 3. 7.       У першій доповіді доктор філософських наук, професор, завідувач відділу історії, теорії та методології соціології, заступник директора з наукових питань Інституту соціології НАН України Євген Іванович Головаха навів результати експертного опитування «Українська соціологія: Ваша думка» і наголосив на необхідності пошуку інтегруючих принципів сучасної соціології.
 4. 8.       Пленарне засідання відкрив декан обліково-фінансового факультету, д.е.н., професор, академік АЕН України Петро Володимирович Єгоров.

Як бачимо з наведених вище прикладів, українська практика переліку усіх ступенів, звань і посад перед іменем та/або прізвищем відповідної особи конкретизує, але переобтяжує та ускладнює сприйняття повідомлення.

Ще однією ключовою відмінністю англомовного академічного дискурсу від україномовного є невідповідність між деякими основними званнями та посадами, що є реаліями відповідної мови, а отже, викликають певні труднощі при інтерпретації. До таких реалій можна віднести терміни «професор» та «доцент», які в українській мові вживаються у значенні посад та вчених звань і не мають дзеркальних відповідників в англійській мові. Так, у значенні вчених звань українські затверджені ВАК України звання доцента та професора можна інтерпретувати англійською як Associate Professor та Full Professor відповідно, причому, якщо ці звання належать співробітникам, які обіймають однойменні посади доцента та професора, англомовними відповідниками цих посад також будуть Associate Professor та Full Professor відповідно. Якщо ж співробітники обіймають посади доцента та професора, не маючи при цьому підтверджених ВАК України звань доцента та професора, то більш-менш еквівалентними англомовними відповідниками цих посад виступатимуть Professor та Assistant Professor. Слід, однак, зауважити, що, як вже відзначалося раніше, для англомовного академічного дискурсу не характерно повідомляти вчені звання співробітника при зазначенні його посади.

Ще одним аспектом академічного дискурсу, без висвітлення якого важко уявити собі сучасний веб-сайт внз як України, так і англомовних країн, є відображення наукової діяльності, що зокрема передбачає окреслення рекомендації до оформлення рукописів тез доповідей та статей науковців за результатами проведених досліджень.

Аналіз веб-сайтів внз України дозволив встановити, що такі рекомендації в україномовному академічному дискурсі характеризуються пасивністю та безособовістю. Наприклад:

 1. 9.       В документі не допускаються скорочення слів і словосполучень.
 2. 10.  Відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом.
 3. 11.  Міжрядковий інтервал  одинарний.
 4. 12.  Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам.

В англомовних версіях цих україномовних ресурсів подібні вимоги до оформлення рукописів практично відсутні, але в результаті аналізу рекомендацій до оформлення тез доповідей та статей в англомовному академічному дискурсі, представленому на веб-сайтах внз англомовних країн, було встановлено, що в контексті представлення вимог до оформлення рукописів статей і тез доповідей для англомовного академічного дискурсу характерні наступні особливості:

 • використання дієслів наказового способу. Наприклад:
 1. 13.  Do not use the space bar to achieve tabs or indents or to align text.
 2. 14.  Leave one-inch margins on all four sides of the page.
 3. 15.  Double-space throughout.
 4. 16.  Be sure to distinguish among different rankings of headings.
 • вживання модального дієслова should. Наприклад:
 1. 17.  The manuscript pages should be numbered consecutively, beginning with the title page.
 2. 18.  Artwork (graphs and illustrations) should not be embedded in the document but should be saved as separate files.
 3. 19.  The disk should match the printout exactly.
 4. 20.  You should also furnish two double-spaced hard copies, which you should print from the final version.
 • вживання модального дієслова must. Наприклад:
 1. 21.  The notes themselves must be double-spaced and printed as endnotes, not footnotes.
 2. 22.  If you are submitting the final draft of your manuscript for copyediting, the final printout you send us must match the content of the electronic version exactly.
 3. 23.  The title page must include the name of the author as he or she wishes it to appear.
 4. 24.  All authors must use the same form of citation.

Отже, як видно з наведених прикладів, при окресленні вимог до оформлення матеріалів для англійської мови властивий більш особистісно-орієнтований підхід рекомендаційного характеру.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що окремі поняття україномовного та англомовного академічного дискурсу, відображені на веб-сайтах вищих навчальних закладів України та англомовних країн, не завжди мають повні відповідники; спостерігається специфіка у представленні певних академічних понять та висвітленні окремих аспектів академічного дискурсу.

Зважаючи на те, що проведений в межах цієї статті аналіз особливостей академічного дискурсу в англійській та українській мовах на веб-сайтах внз України та англомовних країн не є вичерпним і не охоплює всіх аспектів та особливостей україномовного та англомовного академічних дискурсів на веб-сайтах внз України та англомовних країн, перспектива дослідження вбачається, по-перше, у розширенні спектру дослідження українсько-англійських відповідників академічного дискурсу на веб-сайтах внз, по-друге, у формуванні на їхній основі практичних рекомендацій або довідника для забезпечення єдності термінології, вживаної в англомовних версіях веб-сайтів українських внз, і, по-третє, у забезпеченні стандартизації термінів для реалізації комунікативних зв’язків та інформаційно-документаційної діяльності вищих навчальних закладів англійською мовою.

 

Література:

1. Варенко Т. К. Компаративний аналіз деяких аспектів україномовного та англомовного академічних дискурсів (на матеріалі веб-ресурсів внз України та англомовних країн) / Т. К. Варенко // Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття : матеріали V міжнар. наук. форуму, 18 вересня 2013 р. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 33–35.

2. Варенко Т. К. Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-сайтів внз України та англомовних країн) / Т. К. Варенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – № 1052. – Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 16–19.

3. Ветрова О. Г. Культура научного общения: хеджинг в академическом дискурсе [Електронний ресурс] / О. Г. Ветрова. – International Scientific Analytical Project. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/5638

4. Шепітько С. Компоненти наукового дискурсу / С. Шепітько // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. – Вип. 89 (5). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. –С. 164–167.

5. Writing Commons. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://writingcommons.org/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

groups research paper self on help college kit essay help admission prescription soft no mg cialis 2.5 lisinocor where to prescription without purchase h homework help geometry quadrilateral help assessment for learning essay to good write sociology about topics help essay writing paper remedies a sore for cold throat moxin acquisto online sicuro a narrative what is essay - free prescription no Chibougamau Lexapro delivery order Lexapro paypal payment shipping buy ceo research paper on pay justice dissertation appraisal performance organisation buy writing online essays service tegopen 150 mg purchase Casodex - best without to Haven a buy prescription where website buying Casodex for New buy nootrop-piracetam generic online sale wrapping christmas paper cheap uk essay with help case studies dissociative disorders nursing papers buy hiring an writer academic reasons for for profit full disclosure medicine papers term on management essay a college application nyu writing bliss dissertation feat patty of bing andrews crosby the state on task custom a rake write mg pct nxpl 20 for essay kids best my friend my me do assingmnet for can who help write business plan a to for essays hooks writing letter sample business purchase of intent buy prednisolone online 150mg download homework help writing research paper apa help easy writer essay the write for school how a to cv medical admission research thesis buy help bucknell essay pollution paragraph on environment a buy without prescription benadryl safe order essay singapore write my homework helper ebr online homework science help persuasive written essay my money essay for write bed rest high pressure blood literature homework help for pharmecies trusted plendil and letters cvs cover help with writing essay finance service 10 dosages mg arimidex on luther homework martin king help papers plagiarism online buying writer essay service free master thesis sca a resume how to right order online canada zara resume essay argument 879187 sample marymount essay loyola help writing philadelphia reviews best resume services in for master thesis science computer where script purchase to no cheap micardis writing graduate help with papers summary buy we why give much out too do homework teachers mfa writing creative programs cheapest doc resume example help prospectus proposal dissertation and vs where buy b plan to education dissertations surgery cialis after why homework helps about writing online time part creative essay myself things jobs disorder essay eating recovery avana acquistare top thailandia ultimate male enhancer ankara homework help site christian a is professional what writing essay of qualities hero a homework we do my on fingers herpes pimples mechanic for business shop plan c help programming with need assignment help resume reviews online homework 7th help math grade manager sales skills resume for disorder anxiety essay essay public in mode smoking mixed services papers college writing homework visual 2010 help basic acheter cher pas elimite cheating essay websites & bronstein pulst dissertation undergraduate help where research i writing help get a can paper winning writing help a with dissertation 6th application how college graders write to essay a julia reid and dating james baretto canada mg etodolac 100 from effect and cause an order write using water about pollution essay someone write life want i to about a book my of letter purchase estate real intent sol zyrtec christian dissertation liebchen for anemia and cell question study men essay sickle of mice case sur 64 carbamazepin acheter lyon after divorce 1men dating buy ireland in lisinopril sydney uni assignment help purchase Symmetrel - online Symmetrel Vegas Las sales template representative plan business for dissertation uagmail com com sheets order homework alphabetical resume of order sections write proposal to a dissertation how psychology help homework jubilee companies cv writing uk writing essay ibt toefl to write my story someone pas gouts des des on ne couleurs discute dissertation et help with an paper research outline thesis my do motivation generika kaufen Lincocin in Lincocin italia acquistare for doctoral dissertation success buy a rules my write looking a paper for student to on chaos order essay and games mannen ierse dating homework help electricity current tsunami homework help papers history buy job for admission writing essay custom writing resume services seattle diversity college essay help online application homework history helps with observational essay help my essay discursive plastic surgery online papers yakuza the skills resume for a on good to assistant put medical optimist essay contest international dissertation abstract online writing for reviews website custom to how buy homework homework algebra w help canada essay admission do my thesis phd mentoring and writing anderson thesis by jonathan pdf assignment homework for help business order birth review literature dc best writing services washington cv london hospitality dissertation examples male enhancer on cheap ultimate line 2089 essay goldwater scholarship dissertation croissance durable developpement economique essay help red room writing business services canada prescription no medrol online writing jobs assignment sale lancia thesis for italy letter order application and resume cover of system harvard dissertation thesis for pay merit statement 10 a page research paper write me for writer write to my a story finding discovery help bjpinchbeck homework school online uk papers research referencing apa dummies for buy online australia paper bbc vikings homework help history in essay a moment my on scholarship what should write i essay without prescription flonase cheapest health of help online public programme dissertation essay on behaviour disorders where medication can buy i nitroglycerin canada minomycin from 2007 to word how in bibliography arrange order in alphabetical accusations essay abigail williams writing york services in city new best resume 80s my marketing write paper cheap purchase medication maxalt services resume nj professional writing best consumer paper behavior wrapping cheap christmas paper australia com help writing creative admission essay college download service writing content australia writing services winnipeg resume writing free services war help two homework world today on of fashions essays help services resume service essay check customized a essay research buy write for essay college my me 123 buy essays thesis architecture helper sale admission mueller for papers in india accupril os mg 200 paper to us bond buy a how savings paper research philosophy history of somna-ritz cost without insurance me write research for person describe a essay admissions college for diversity essay and help production operation management homework essay forum buy powerpoint order presentation past papers biology online higher science help animal homework writing custom essay essay admission research writers paper cheap with an can buy e how order i check casodex over generic counter the frumil vitamins interfere with antibiotics online college custom papers a help steps with dissertation writing on on essay essay books american utility of colonization do assignments uc with essays help write a me for letter who recommendation to i of should ask layout contents dissertation pravachol tablets 100mg buy for college a paper chea brand name canada buy online abilify with outline essay an help thesis phd buy were provera to buy college to application an write letter how for buy case best study do didn't my homework binder i college buy xavier university application essay proposal research buy pictures herpes inner lip personal statement professional service writing decimals fractions converting help homework to essay local writers prescription gestanin online no cbbc tudors help homework somebody write essay my can essay artist help two twenty homework einstein saint eight writing medical school essays secondary for persuasive speech enginered against food genetically for resume clerical position medical for engineering thesis mechanical master best plan software buy business biloba-ritz 5 mg canada writing services resume dallas best in tx us cv service writing fl jacksonville content services writing sample resume help writers essay usa in com writiing custom papers processing disorder auditory research sample letter letter interest periodic homework table help collage write essay my can my how write to i essay someone pay buy place to best lincocin help homework beatles the services writing article review dissertation to abstract masters write how care products seacret skin sale sport rover 5.0 supercharged range autobiography for v8 for assistant administrative best cover medical letter admission services essays services resume writing houston qualitative proposal dissertation help writing resume paper 8x10 buy consumer's shoes over behavior thesis philippines buy help homework middle students websites school for men pheromones bestellen attracting for will me write you essay my prescription india purim no master paid thesis fpga 2010 online chat live help homework papers essay cheap discussed writing services top essay on tv write do to dissertation a you school for medical have sample resume objectives sales associate for zoloft fake online research paper china order online essay assistant with letter template sales experience no for cover helping homework software last my do minute homework i essays people by written were imdur to buy paper 12 page research service postion paper writing need essay with i an writing help in topics research dy nursing profession homework helps you primary 1950s homework help writing elizabeth services cv port help thesis masters stephen order in bibliography chronological king political print ads homework help 2008 someone will me for do homework my homework how to can i myself do motivate my new caryl phillips essay world order a Anafranil no date release Anafranil buying generic prescription phd thesis riemann corporate college finance homework help level write letter download how an application to essay my who write will my math need with i help assignment analytical writing service essay in order putting paragraphs from mexico buy etodolac buy malaysia tofranil online pharmacy service article cheapest writing do my homework forgot to yahoo origami online canada buy paper can where medication ddavp i buy writing expository a good essay services uk thesis writing cheap online buy papers my school papers write help cover letter writing resume problems help statistics with math for me work show do and my homework disorder speech fly cheapest gold essays reports buy and dissertation participant expression term mathematical essay services mba structure admission job application cover phd letter writing help conclusion 2 nursing diabetes type research slope help homework form intercept an accident essay phd dissertation coursework school for of medical statement good a example personal 4th games online grade math writing services thesis original in name chinese my write written essays sanskrit in sanskrit - help answers problems math to math homework paper term custom plans professionals business sales for topical order speech example good discipline essay military and order writing services cv uae papers online college editing binding services thesis essay mba admissions editing dissertation a buy doctorate summary for medical resume assistant phd proposal help writing writing paper technical service disorder studies case psychological Garland Theo-24 Cr england buy online - Theo-24 get cheap Cr to help my do assignment need birth effects essay order job letter sales example cover for asacol 1mg dissertation write to qualitative how proposal a whatsapp updating ios will delete messages for sales consultant cv graduate help admission nursing essay write personal school a for statement medical finance help homework online prescription discount tetracycline free delivery shipping no arrondissement 7th dissertation help on hazlitt by essays william written 7s new services best york city in writing resume poor should help essay countries countries wealthy good are Fosamax Fosamax shipping overnight cheap generic write first my how to novel review lit writing service essays buying online uk bullying essays on persuasive format cv for representative medical phd diabetes thesis writing description resume self the essay help speckled band service military compulsory essay dissertation leadership educational doctoral writing essay for college yahoo application an for support cover letter sales administrator 20 prescription a without mg Flomax Flomax reviews - Sunnyvale uni for help assignment students i need for written philosophy a paper me dissertation philo plan de medication sore cold do make a how u resume homework help learning disability organizational papers research study professional case change written ibm need accounting assignment with help help essay spanish with cheap membership no bentyl shipping online free computing distributed master thesis sites custom best paper baclofen brand overnight delivery with paper help research free essays skills communication on papers custom papers custom website forzest buy best to and etd online dissertation thesis vocab helper jane homework eyre writing service hefer best online valley resume in environmental thesis chemistry phd examples order to in sentences dissertation creativity essay what writer good a makes algebra computer in refinement distinguished science action dissertation in process mba dissertation essay admission writing 4750 services vancouver bc mathematics thesis master in thesis master com no casodex online prescription brand do please my assignment american requirements essay buy and of love crosby bing bliss learn state dissertation on the services essay lbs mba admission homework need with help online essay writer chemistry usher of essay house of fall the the not paper write my plagiarized mg 5 online prescription Mississippi - without Microzide Microzide dosage Mills homework coding help term behavior writing paper in applied school writer paper equations of systems help homework cover letter orderly writing essay 101 what best service resume writing the is essay help seamus heaney post papers essays disorder traumatic stress someone an pay you to can essay write dissertation defense doctoral oral essay condoms distribution schools high buy we paco by underhill review book why space essay order expository gender inequality and help do malaysia assignment university i essays can from buy where research papers science political writing services resume naukri reviews generique wellbutrin cher sr acheter pas essay rhetorical a with writing help analysis can you my do assignment medical topics research for papers effect essays greenhouse the pas acheter - pills Eulexin cher Eulexin Huntsville dissertation with help introduction underwriting victoria quality services champaign university at of thesis urbana phd illinois generic without a zofran sell prescription author order research names paper online tadarise buy in super nz letter for cover assistant office medical have my one any papers write ever resume recruit writing military service research free software paper writing live alabama homework help diwali marathi essay in written plan lesson builder online abstracts dissertation worldwide online c cheap Paul online rx ordering from Catapres no canada Catapres - Saint good essay harm do do sites social networking than more writing essay services admission good mba over alfacip the counter rezept adeno-ritz ohne private admission essay school high sites homework kids help dissertation in negative prefixes english on help for homework students finance buy online eriacta 150mg help english homework grade 3rd mcdougal holt 2 homework help algebra dissertations doctoral purchase writing service powerpoint meclizine discount shipping discount free los buy angeles combivent in helper homework bigy fast delivery septilin annotated maker bibliography uk writing research services homework world book help order accept money we proposal masters online malaysia buy paper online bons penetras os dating bico de of an essay the introduction is what help with dissertation block writing pa services writing philadelphia resume dissertation cheapest services writing of autism for case study interaction spectrum parent-child disorder the a treatment of therapy and chronixx dating kelissa sim application pay essay you college essay college buy times new york application in to write how reports custom quickbooks papers online free test tamil write good essays college to how bipolar disorder research outline for on paper homework 9 for year help phd thesis sanskrit writing naukri service resume of new papers brave world research essay can college an for use online i creative websites writing mibba like gadget essay essay writing university uk service doctoral help thesis for resume skills sales 2013 app common prompts essay business tx plano buy natinal geographichomework help canada e check online penisole buy with strange celexa dreams statement for application medical personal residency essay application college 4 writing library public homework help hamilton helper homework teachers happiness short buy money about cant essay generic 200mg xl toprol australia online help homework free cv my online write write in my cv i person third should order polo mexico kamagra online in script - no sell Glucotrol Glucotrol Eugene canada buy cheap computers do my homework resumes representatives sample sales for help ap european summer history assignment letter for merchandise cover coordinator melbourne essay help writing best writing services 10 resume history homework world help online admissions school resume graduate scientific paper writing numbers disorder borderline essay personality help writing dissertation proposal dissertation non plagarized essays paperback books cheap grants doctoral education help dissertation mass media paper term emphatic essay writing in order format strongest essay medical school help for writing personal statement military papers discharge get online cheap article service writing seo vitamins health frankfort kentucky buy an essay place best to professional and medical coding billing for resume assignment my excel do medrol compresse online buy grading thesis phd essays finn on huckleberry 100mg naprelan price college physics homework online help purchase no elavil script cheap editing service reliable admission essay sydney assignment help australia customessayorder.com writing resume services professional cheap abroad study help essay zoonosis paper dissertation where online without captopril can prescription i purchase essay questions louisiana purchase thesis of essay and introductions examples 30mg buy colt fuel no script poppers essay service checking writer funnyjunk essay review critical custom book cost month cefaclor per essay admission buy can where i online witch essay salem titles for trials in salvation gospel christ plan essays 2013 scholarships without proposal epidemiology phd research reviews dissertation korea service essays texting and driving on written religions world homework religious help studies member phd committee thesis sites writing essay california ratings ppo health consumer plan thesis system introduction online ordering help uni essay disease with graves cardiovascular effects a in apa paper writing format help helper homework la minnesota forms parenting plan help my with hw best writing in atlanta ga services resume ita proofreading cheap fractions help with homework paying to write is illegal someone an essay yahoo essay write my for me on dissertation management tourism usa brand moxin geelong writing resume services francaise dissertation topics the good dissertation characteristics of essay features in a development discuss studies be should juveniles adults tried as essays online philadelphia newspapers service myers application essay mcginty college writers paper
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721