ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (на базі контенту веб-сайтів внз України та англомовних країн)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:[811.111+811.161.2]

Т. К. Варенко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків

 

 

У статті висвітлюються особливості академічного дискурсу в англійській та українській мовах у контексті необхідності забезпечення єдності академічної термінології та стандартизації представлення контенту в англомовних версіях веб-сайтів вищих навчальних закладів України.

Ключові слова: академічний дискурс, англомовний академічний дискурс, веб-сайти вищих навчальних закладів, україномовний академічний дискурс.

 

 В статье освещаются особенности академического дискурса в украинском и английском языках в контексте необходимости обеспечения единства терминологии и стандартизации представления контента в англоязычных версиях веб-сайтов высших учебных заведений Украины.

Ключевые слова: академический дискурс, англоязычный академический дискурс, веб-сайтів высших учебных заведений, украиноязычный академический дискурс.

 

 The article outlines some peculiarities of academic discourse in Ukrainian and English in the context of the need to ensure uniformity of terms used and standardize content presentation in the English versions of websites of higher educational institutions of Ukraine.

Key words: academic discourse, English academic discourse, Ukrainian academic discourse, websites of higher educational institutions.

 

 

Пропоноване дослідження зумовлене зростаючою кількістю англомовних версій веб-сайтів вищих навчальних закладів України за відсутності жодних єдиних стандартів чи вимог до представлення контенту таких веб-сайтів англійською мовою, що призводить до неоднозначного розуміння елементів англомовних версій неукраїномовними відвідувачами таких веб-сайтів. Вищезазначене наголошує актуальність проведеного дослідження.

Метою цього дослідження є висвітлення особливостей академічного дискурсу в англійській та українській мовах у контексті необхідності забезпечення єдності академічної термінології та стандартизації представлення контенту в англомовних версіях веб-сайтів внз України.

Об’єкт дослідження – академічний дискурс веб-сайтів україномовних та англомовних внз.

Предмет дослідження – особливості академічного дискурсу в українській та англійській мовах на веб-сайтах внз України та англомовних країн.

Матеріалами дослідження слугували веб-сайти провідних університетів англомовних країн, для яких англійська мова є рідною, а не перекладом з інших мов, і україномовні та англомовні версії веб-сайтів внз України.

Як відомо, у сучасній лінгвістиці не існує однозначного єдиного визначення поняття дискурсу, зокрема академічного, яке варіює залежно від підходу.

Так, функціональний підхід (Д. Шиффрин) розглядає дискурс крізь призму функцій мови. Для лінгвостилістичного підходу (В. Батіа, Дж. Фроу) характерним є виділення регістрів спілкування на основі аналізу дискурсу, розмежування мови на усну та письмову в їх жанрових різновидах. В межах лінгвокультурологічного підходу (В. І. Карасик) встановлюється специфіка дискурсу, притаманна окремій етнокультурній спільності, з характерним набором формул мовного та етикетного спілкування. Прихильники когнітивно-семантичного підходу (В. В. Зеленська, С. А. Сухих) розуміють дискурс з точки зору реалізації певних комунікативно-когнітивних структур, виражених фреймовими моделями, в яких міститься соціокультурна інформація.

У розумінні прибічників комунікативного, структурно-семантичного, структурно-синтаксичного, соціально-прагматичного, структурно-стилістичного підходів академічний дискурс – 1) нетекстова організація розмовної мови, що характеризується нечітким розподілом на частини, пануванням асоціативних зв’язків, спонтанністю і високою контекстністю; 2) текст, занурений у ситуацію спілкування, в життя (Н. Д. Арутюнова); 3) соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювань (П. Серіо); 4) особлива мова в мові, що виражає особливу ментальність і має свої тексти (Ю. С. Степанов).

Поняття «академічний дискурс» з позицій лінгвокультурологічного підходу враховує ступінь відмінностей у комунікативній поведінці, мовних правилах, перевагах, способах говоріння та виборі дискурсивних стратегій певного соціального, культурного та мовного колективу, контингент якого складають студенти, вчені, викладачі, аспіранти, дослідники, науковці. Зміст дискурсу в умовах конференційного спілкування включає пресупозиції та фонові знання, усвідомлення і розуміння яких нейтралізує можливі міжкультурні бар’єри у спілкуванні, обумовлені кодуванням та декодуванням змісту академічного дискурсу [3].

На відкритому навчальному ресурсі для студентів вищих навчальних закладів Writing Commonsакадемічний дискурс трактується як мова, яку використовують студенти та викладачі в межах внз, і яка змістовно комплексно описує предмет, щоб певна аудиторія могла його зрозуміти та відповідно відреагувати на нього [5].

С. Шепітько розглядає науковий (академічний) дискурс як «вербалізований в тексті тип дискурсивної діяльності за сферою комунікації, мовленнєва взаємодія представників відповідної соціальної групи/інституту з метою реалізації статусно-рольових можливостей у заданих цим соціальним інститутом межах» [4, с. 164].

У контексті нашого дослідження академічний дискурс слід розуміти як своєрідну контекстуалізовану мову, яку академічна спільнота (студенти, науковці, професорсько-викладацький склад, аспіранти, здобувачі та інші представники науково-освітніх кіл) використовує для спілкування та обміну інформацією в межах різних видів діяльності вищих навчальних закладів, і яка характеризується свою специфічною терміносистемою, поняттєвим апаратом і стилістичними формулами.

Деякі особливості поняттєвих апаратів англомовного та україномовного академічних дискурсів веб-ресурсів внз вже розглядалися у попередніх публікаціях [1; 2]. Зокрема, увага приділялася аналізу таких понять, як назви структурних підрозділів, посади, наукові ступені, напрями підготовки фахівців та навігаційні елементи академічних веб-ресурсів.

Подальший аналіз академічного дискурсу веб-сайтів внз України та англомовних країн дозволив доповнити отримані результати та виявити нові особливості, які не були висвітлені раніше.

Так, як зауважувалося раніше, в англійській мові посади, що належать до вищого адміністративного апарату і які обіймають керівники структурних підрозділів та їхні заступники, пишуться з великої літери, наприклад: ректор – President, перший проректор – First VicePresident, декан медичного факультету – Dean of the School of Medicine, заступник декана з наукової роботи – Associate Dean for Research, директор Центру міжнародної освіти – Director of the Center for International Education, начальник відділу кадрів – Head of Human Resources [2, с. 18–19].

Ще однією особливістю вживання назв посад в англомовному академічному дискурсі є те, що у супроводі з іменем та/або прізвищем особи, яка обіймає цю посаду, артикль перед посадою опускається, причому назва посади може стояти як перед іменем та/або прізвищем, так і після. В останньому випадку вона відділяється від імені та/або прізвища комою. Наприклад:

 1. 1.       PresidentMarySueColeman shared plans and announcements that will shape the University in the upcoming months and years.
 2. 2.       However, if the gastrointestinal tract remains healthy and functioning, the chances of survival increase exponentially, said Jian-Guo Geng, associate professor at the University of Michigan School of Dentistry.

В інших випадках вживання артиклю залежить від контексту та зумовлюється загальними правилами вживання артиклю в англійській мові.

Слід також зауважити, що, як видно з вищенаведених прикладів, в англомовному академічному дискурсі при згадуванні певної особи окрім посади не прийнято перераховувати наукові ступені та/або звання зазначеної особи, на відміну від україномовного академічного дискурсу, де подібна практика є дуже розповсюдженою. Наприклад:

 1. 3.       З підсумковим словом на пленарному засіданні виступила проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Л. Л. Хоружа.
 2. 4.       Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, доктор юридичних наук, професор Віктор Мікулін привітав учасників урочистостей із початком навчання.

У вищенаведених прикладах також дуже добре простежується ще одна особливість, яка відрізняє англомовний академічний дискурс від україномовного: в англійській мові посада зазвичай стоїть перед іменем та/або прізвищем, якщо вона не розгорнута (приклад 1), та у постпозиції, якщо вона поширена та/або ускладнена уточненнями (приклад 2).

Особливе місце в академічному дискурсі належить термінам-назвам наукових ступенів, не всі з яких мають дзеркальні відповідники в українській та англійській мовах. Так, українським ступеням бакалавра та магістра відповідають англійські Bachelors degree та Masters degree, тоді як терміни, що означають наукові ступені «кандидат наук» та «доктор наук» як реалії українського академічного дискурсу, є більш складними з точки зору підбору їхніх англомовних відповідників з огляду на відсутність їхніх повних відповідників в англійській мові [2, с. 19]. У ході дослідження було встановлено, що адекватними відповідниками українських ступенів кандидата та доктора наук є Candidate of Sciences і Doctor of Sciences або Kandidat Nauk і Doktor Nauk, причому останні зустрічаються значно рідше, а лексема «наук» («Sciences») в англомовних Candidate of Sciences і Doctor of Sciences майже завжди замінюється назвою відповідної науки в однині, наприклад: кандидат/доктор біологічних наук – Candidate/Doctor of Biology, кандидат/ доктор економічних наук – Candidate/Doctor of Economics, кандидат/доктор педагогічних наук Candidate/Doctor of Education [2, с. 19].

Український ступінь спеціаліста як національна академічна реалія повністю відсутній в англомовному просторі і не має навіть приблизних аналогів. З огляду на це, враховуючи практику утворення термінів відповідного рангу в англійській мові, для відтворення цього українського поняття англійською запроваджується термін Specialists degree.

Ще однією відмінністю англомовного академічного дискурсу є те, що вчені та почесні звання і наукові ступені в англійській мові, як правило, пишуться з великої літери і зустрічаються переважно у профілях науково-педагогічних працівників університетів, на відміну від української мови, де звання і ступені фігурують чи не щоразу при згадуванні представників професорсько-викладацького складу. Наприклад:

 1. 5.       I completed my PhD at the Centre for Contemporary Art and Politics, the University of New South Wales, Australia, and have a MA by research and a LLB (Hons) from the University of Melbourne.
 2. 6.       Helen Craig (Ph.D. Candidate, Applied Physics at Stanford).
 3. 7.       У першій доповіді доктор філософських наук, професор, завідувач відділу історії, теорії та методології соціології, заступник директора з наукових питань Інституту соціології НАН України Євген Іванович Головаха навів результати експертного опитування «Українська соціологія: Ваша думка» і наголосив на необхідності пошуку інтегруючих принципів сучасної соціології.
 4. 8.       Пленарне засідання відкрив декан обліково-фінансового факультету, д.е.н., професор, академік АЕН України Петро Володимирович Єгоров.

Як бачимо з наведених вище прикладів, українська практика переліку усіх ступенів, звань і посад перед іменем та/або прізвищем відповідної особи конкретизує, але переобтяжує та ускладнює сприйняття повідомлення.

Ще однією ключовою відмінністю англомовного академічного дискурсу від україномовного є невідповідність між деякими основними званнями та посадами, що є реаліями відповідної мови, а отже, викликають певні труднощі при інтерпретації. До таких реалій можна віднести терміни «професор» та «доцент», які в українській мові вживаються у значенні посад та вчених звань і не мають дзеркальних відповідників в англійській мові. Так, у значенні вчених звань українські затверджені ВАК України звання доцента та професора можна інтерпретувати англійською як Associate Professor та Full Professor відповідно, причому, якщо ці звання належать співробітникам, які обіймають однойменні посади доцента та професора, англомовними відповідниками цих посад також будуть Associate Professor та Full Professor відповідно. Якщо ж співробітники обіймають посади доцента та професора, не маючи при цьому підтверджених ВАК України звань доцента та професора, то більш-менш еквівалентними англомовними відповідниками цих посад виступатимуть Professor та Assistant Professor. Слід, однак, зауважити, що, як вже відзначалося раніше, для англомовного академічного дискурсу не характерно повідомляти вчені звання співробітника при зазначенні його посади.

Ще одним аспектом академічного дискурсу, без висвітлення якого важко уявити собі сучасний веб-сайт внз як України, так і англомовних країн, є відображення наукової діяльності, що зокрема передбачає окреслення рекомендації до оформлення рукописів тез доповідей та статей науковців за результатами проведених досліджень.

Аналіз веб-сайтів внз України дозволив встановити, що такі рекомендації в україномовному академічному дискурсі характеризуються пасивністю та безособовістю. Наприклад:

 1. 9.       В документі не допускаються скорочення слів і словосполучень.
 2. 10.  Відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом.
 3. 11.  Міжрядковий інтервал  одинарний.
 4. 12.  Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам.

В англомовних версіях цих україномовних ресурсів подібні вимоги до оформлення рукописів практично відсутні, але в результаті аналізу рекомендацій до оформлення тез доповідей та статей в англомовному академічному дискурсі, представленому на веб-сайтах внз англомовних країн, було встановлено, що в контексті представлення вимог до оформлення рукописів статей і тез доповідей для англомовного академічного дискурсу характерні наступні особливості:

 • використання дієслів наказового способу. Наприклад:
 1. 13.  Do not use the space bar to achieve tabs or indents or to align text.
 2. 14.  Leave one-inch margins on all four sides of the page.
 3. 15.  Double-space throughout.
 4. 16.  Be sure to distinguish among different rankings of headings.
 • вживання модального дієслова should. Наприклад:
 1. 17.  The manuscript pages should be numbered consecutively, beginning with the title page.
 2. 18.  Artwork (graphs and illustrations) should not be embedded in the document but should be saved as separate files.
 3. 19.  The disk should match the printout exactly.
 4. 20.  You should also furnish two double-spaced hard copies, which you should print from the final version.
 • вживання модального дієслова must. Наприклад:
 1. 21.  The notes themselves must be double-spaced and printed as endnotes, not footnotes.
 2. 22.  If you are submitting the final draft of your manuscript for copyediting, the final printout you send us must match the content of the electronic version exactly.
 3. 23.  The title page must include the name of the author as he or she wishes it to appear.
 4. 24.  All authors must use the same form of citation.

Отже, як видно з наведених прикладів, при окресленні вимог до оформлення матеріалів для англійської мови властивий більш особистісно-орієнтований підхід рекомендаційного характеру.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що окремі поняття україномовного та англомовного академічного дискурсу, відображені на веб-сайтах вищих навчальних закладів України та англомовних країн, не завжди мають повні відповідники; спостерігається специфіка у представленні певних академічних понять та висвітленні окремих аспектів академічного дискурсу.

Зважаючи на те, що проведений в межах цієї статті аналіз особливостей академічного дискурсу в англійській та українській мовах на веб-сайтах внз України та англомовних країн не є вичерпним і не охоплює всіх аспектів та особливостей україномовного та англомовного академічних дискурсів на веб-сайтах внз України та англомовних країн, перспектива дослідження вбачається, по-перше, у розширенні спектру дослідження українсько-англійських відповідників академічного дискурсу на веб-сайтах внз, по-друге, у формуванні на їхній основі практичних рекомендацій або довідника для забезпечення єдності термінології, вживаної в англомовних версіях веб-сайтів українських внз, і, по-третє, у забезпеченні стандартизації термінів для реалізації комунікативних зв’язків та інформаційно-документаційної діяльності вищих навчальних закладів англійською мовою.

 

Література:

1. Варенко Т. К. Компаративний аналіз деяких аспектів україномовного та англомовного академічних дискурсів (на матеріалі веб-ресурсів внз України та англомовних країн) / Т. К. Варенко // Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття : матеріали V міжнар. наук. форуму, 18 вересня 2013 р. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 33–35.

2. Варенко Т. К. Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-сайтів внз України та англомовних країн) / Т. К. Варенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – № 1052. – Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 16–19.

3. Ветрова О. Г. Культура научного общения: хеджинг в академическом дискурсе [Електронний ресурс] / О. Г. Ветрова. – International Scientific Analytical Project. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/5638

4. Шепітько С. Компоненти наукового дискурсу / С. Шепітько // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. – Вип. 89 (5). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. –С. 164–167.

5. Writing Commons. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://writingcommons.org/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing uk speech resume curriculum vitae liverpool writing cv service get phd a i college can write essay my samples medical no with assistant letter experience for cover style order bibliography chicago alphabetical lab plans lesson biology online labs research paper dissertation only degrees doctoral best buy resume for the necklace essay written on for pay essay college writing application reviews service writing essay best essay underline do my admission abortion be legal essay should essay doric order invitations for paper to buy tissue paper buy online canada serophene order price low papers 7/page term custom a without 36 hour precrisption diovan homework help adult papers kcse online assistants medical sample letter cover for mba essay writer service written essays writing custom pen helper homework papers uk please buy proposal dissertation abstract help and a letter of recommendation medical writing for school sample my admission essay do extended paper term order portland homework help us tunbridge writing wells service cv thesis 3rd edition vs dissertation service cv us huddersfield writing measure measure critical essays for high papers sale term school for simple last video plan prayer essay about essay online anger at service scmp good for mechanical statement engineering personal help 4 homework with sims resume writing expert help services paper writer essay writing services buy 1mg macrobid service thesis writing services thesis africa editing south delivery fast speman for sample statement personal school medical confirmation help homework hyde mr jekyll dr essay and on accreditation thesis masters for cover examples representatives sales letters paper cheap assignment coursework writing about essay experience writing study essays best buy case homework service chegg help customer disorder compulsive essay obsessive powerpoint hyperactivity deficit disorder attention presentation homework lcm help writing online paper essay write self my development product thesis master ppt children in disorders speech custom writint services disorder antisocial case study homework with sites help writing book service writing website professional editing service uk statement personal homework i need statistics probability help with unc help center writing montaigne essays buy systems signals help homework and meister good essay custom sales speech elevator representative for essay mary admissions washington residency personal medical statement for examples literature masters review thesis case of study personality disorder paper writing review services newcastle essay help university 6th homework help math grade writing resume graders 8th expert orange online best resume service ca county writing dublin centre the thesis to a help essay writing conclusion an essay teaching writing education service opencourseware distributed algorithms mit online writer hire a tax payment of essay on service on postal essay online uk buy assignment paper writing business on essays me hiring with to speech help pictures therapy the essay ged help with and papers thesis dissertation comprehension term illegal criminology online help dissertation my for me do homework geometry to write how school 30 a high application technical analysis phd thesis writing box paper with border and picture download online buy and essays online-florida papers emancipation students services caught using writing custom master business reengineering thesis process for essay teacher hot homework help electrostatics for how mba to write admission essays the day paper my same in write homework calc help stewart homework live online help titles book do underline an you essay in writing paper custom cheap essay high hilarious written while help statistics coursework with gcse should i online a buy paper thesis eating statement disorders jiskha help homework chemistry of university best chicago admissions essay free homework online help accounting paper write critical my thinking help table homework periodic my i should proposal essay on write what for school scholarship essay business chicago writing services resume best ga simulator koyote dating shinji help with finance homework managerial flowers buy paper tissue where to gel cleocin best discount buy with declaration dissertation for pay homework can you do mymathlab on ipad vista speed up thesis baltimore county homework public library help australia in eldepryl buy paper a4 buy online malaysia homework ks2 help geography fs 8137 helpers homework seattle resume help help homework tips helper live homework stress papers disorder term post traumatic cv sales examples for job service application writing buy phd thesis proposal no buy a dissertation online essay people old helping free samples medical assistants for resume service writing university best essay service resume writing nursing essays for website helpers homework printmaster essay on life in goals intention purchase of review literature research gps on papers diary help anne frank homework paper help a research college writing on sorghum phd thesis assistant for medical resume objective thesis to phd help write research paper cheap buy docs google resume sales for associate resume examples summary aktorach plotki o dating latino hire article writers writing company services content buy proposal papers research application college online help essay freshman essay typing website you for school will do work buy a paper online research cheap essay help nature vs nurture company toronto essay writing compare contrast help essay and services paper writing legitimate online best sites homework help services feedback resume writing online essays get services 2014 dissertation cheap writing in essay specific how an question admission answer to do homework to someone calculus my pay dissertation findings writing up mental disorder case study homework best help 7/8 buy resume never forget a will person essay you describe analysis plan dissertation tutor homework help write and term paper my essay application help essay writing service writing cv creative homework for do cheap my help essay boulder a help writing essay process need i helper essay software Pdalife игры на андроид майнкрафт спеман индия Уральский порно тиана лин фото спящеи врот дали девушке фото фото выпуклые женские онлайн саски твоя как будет жизнь Пусть сказка трибестан отзывы цена Луховицы поддон фото Душевые низкий кабины секскуальная пизда фото мужчин влияет курение как потенцию на Игра геометрия даш скачать полную известные фотомодели обнаженные Как запустить игру на ps3 с флешки Скачать на самсунг 7262 живые обои на молодежь наша море зажигает фото с порно онлайн хорошее зрелыми порно фото пышных писюлек пожылых Скачать 200 для картинки аша нокиа квартир москве в евроремонта Фото 3 прохождение call of duty Игра мебель миасс фото Робин гуд проказники шервуда игры фото модели кариы бруснициной эро женщины с пишними ляшками в неилоне фото в русские дома порнофото жены онлайн Смотреть пакт фильмы ужасов жопе в саматык фото филе с рецепт соусе в фото апельсиновом шара фото порно лучшее с игры Читать черным котом правила сиськи корреспондентки фото порно молоденьких девченок фото и задниц фото зрелых влагалищь рецепты по-корейски с фото салаты простые вконтакте крутые Статусы для самые Бородина последние новости и фото негры ебут членами мальчика фото огромными с где фото пизда польщая онлайн порно фото и видео толстых пожилых леди Все актеры игры престолов 1 сезон Чертеж ночной сорочки 7 класс фото смотреть онлайн фильмы жесткое порно фото интимные толстые беременные женщины игры Скачать торрент action жанра фото это пизда вот любительское домашнее фото бдсм Самые лучшие новинки игр 2015 года Смотреть море ужасы фильмы на про фото жесть женщины Игра драконы всадника олуха видео Сказки в иллюстрациях ю васнецова как сделать член твердым Лабинск спортсменки фото эро пк 1 картинки Скачать для 4 слово фото голых русских 50 летних женщин меховой валик фото Как закрыть картинкой лицо на фото манга хентай фото фото групповой рот камшот в shark Игра акула hungry evolution торрент of Скачать игры reach out Картинка доброе утро отличного дня Смотреть видео игру dead rising 3 Новый человек-паук 2 игры видео боб игра красти Губка защита краба порно фото планом крупным бляди химия айпад игра 3д обои на рабочий стол прикольные классные эро фото раком на телефон алкатель Картинки на как сделать большой Тверь пенис девушек прозрачное фото бельё белое фото.пизда.поп фото пизда киски крупным планом Как играть в игре ворлд оф танк эрофото девушка снимает шорты и показывает трусики фото Клубника описание сорта тарда порнофото сара фостерман любительское секс фото за 40 новый салатов год Рецепты фото на член в пизде домашное фото скачать игры через торрент сборник квесты Скачать игры на война самолетах порно пезда бес фото Как можно нарисовать дом картинки очень манюсенькие писечки-фото Играть игры контр страйк онлайн майнкрафт калитку фото сделать Как руку фото трахать силиконовые груди нереально фото огромные с сек членом и фото вибратором фото пирсинг картинки Игры для развития мелкой моторике фото макро пизд фото порно секс со слоном Фундамент для дома из бревна фото на Все игры лица от пк третьего на загадку 10 Ответы рублей про фото анального секса пожилых дам фото зрелой полной женщины секс маму фото син Стратегия world игры the tanks of фото megan эротические daniels Вязание женщин для фото спицами фото домашнее голой шлюхи Рыбки для аквариума 60 литров фото фото школьниц нудисток Шкаф купе из кожи в прихожую фото трехмерные порно фото выделения фото с текста Программа великан фото Порода кроликов белый Часы на белом ремешке женские фото вконтакте найти Как удаленные фото Синабон с корицей рецепт с фото увеличение размера пениса Каспийск рецепты с фото варенье Клубничное фото моей бывшей интим сестру про старшую любимую Статусы коппола картинки воспитателей и роли Игра игрушка в Ид всех машин с картинками в самп Картинки девушки в длинном платье Все игры марио на денди скачать Скачать сталкер игра на андроид дома частного для фото Бассейны Играть в игры футбол с головами дню картинки Смотреть ко рождения два три члена в жопе фото фильм 1 порно смотреть школьница рецепты и кухня Мексиканская фото Игра онлайн фермер с выводом денег фото секс анал с бутылкой Картинки фнаф 2 фиолетовый человек жанровые и особенности их Загадки тани фото секс в даю фото попу фото анусы юнных японок картинки конвертер в Онлайн ворде штурмовик Ил-2 игра которая лучше фото Узкий длинный прихожую шкаф в Фото обои с городом в интерьере картинка президент Сднем рождения вудвиль через Скачать игру торрент фото взрослых женщин в блузке порно Вечерние платья короткие 2015 фото препарат vigrx plus Алейск фото бритых а3иатой www.фото блондинки киски фото женские 2015 кроссовки Модные фотоприколы голых девчонок снимать Как игры видео с бандикама отметить Как интересно свой юбилей смотреть фото пизды моей родной сестры пени ндфл статус качественное секс порно фото телефона для в Скачать шашки игру Овощи фрукты картинки для рекламы идеи фото коллаж картинки запуске при изменить Как порно фото влагилищь Скачать игру снайпер 2 на русском суки в сперме фото штор для фото Комплекты спальни 7 скачать винду на Игры торрент женщин зрелых сексуальных фото фото красивх голых моделей парни фильмов Просмотр космос про ужасы с картошкой грибы фото жарить Как Тайны пирамид скачать торрент игра канчает в попу фото ххх.фото.2001.18 эро фото девушек с короткими волосами как динозавра нарисовать Игры игры Как скачать игру minecraft онлайн улитка игру в турбо Играть онлайн Картинки я люблю тебя саша скачать фото галереи daria порно glover год рождения День у 21 меня статус редникова голая екатерина фото виды кисок женских фото зрилих.порно.фото почему девушки изменяют парням Высоцк самара тюнинг фото качественные снимки фотоэротика столе 7 рабочем Обои на windows скачать 1 игру через торрент прототип говорящий мой том пройти игру Как загадки январь Картинки вот так выглядит печалька член порно фото длинный Сюжетно ролевые игры во 2 младшей вид Фото сзади стрижек ассиметрия анал фото в члена два фото с печенье творожной Рецепт Игра ил-2 штурмовик для windows 7 негр ебет белую пизду фото Фото женщина обтягивающем платье в Как сохранить картинку с планшета хай улице по бродилки игры Монстр игра актеры смотреть Сериал онлайн фото пышнозадые девушки пышные аппетитные дамы порно фото порно фото звёзд на фотошоп Лучшие приложения на андроид фото компьютер на Лучшие онлайн игры стол на Картинки 4s айфона рабочий Что вы видите на картинке женщину Кухни для 6 метровой кухни фото фото крупно сперма Игры на велосипедах барби на двоих игру в марио мальчиков для Играть Игра двоих пук на бродилки братья порно фото деревеншиц успех рабочий Обои на стол счастье фото суки бмв акула фото 3 Каннеллони с фаршем фото рецепт про Частушки на бабушку 8 марта вперед игры титаны мультики и Юные Читы на игру майнкрафт на телефон спеман цена отзывы Йошкар-Ола Как в фотошопе отобразить картинку Монро лайла книга игра миллиардера из бумаги фото машины сделать Как Гонки 2015 игры скачать торрент русском боб 2 языке игры Губка на игра рысавать Карьера карты картинки желаний для картинки день рождения прикольные подруге Оформление окна на тему весна фото Мебель цена ванная комната фото лет фото порнография прошлых фото эротические частное женщин фото школьницы пизда крупные порно большие сиси и попы фото х джей 9 порно видео с телефона для именами Картинки и частушки медведев путин Приколы порнофото девушки джокера влагалище пятидесятилетней фото узкое голая пизда фото раком Онлайн игры на двоих про монстров Играть в игру защитить свои орехи Скачать обои аквариума на андроид частные фото голых зрелых жоп Картинки смайликов на рабочий стол Смотреть приколы про русских 2015 с на фото сметане оладий Рецепт порно фото домашнего розврата руского китти порно фото эро фото толстых лесбиянок кунилингус фото анулинингус Лучшие фото приложения на андроид порно белоснежка и 7гномов онлайн ебут в попу зрелых фото вегас Сони картинке в 12 картинка игры логотип ссср порно фото ссср актрис средние размеры хуя Уссурийск Как для цвет пола выбрать обоев и с говядины с рецепты фото картофелем красный перец и потенция геи домашние онлайн порно ебали в жопу мужика и фотогграфировали порно фигуристая красотка сестра брату показала сиси фото эротика Скачать игру evil dead с торрента ужасных Фото выпускной платьев на картинки Лицо артёма метро 2033 из средний размер пениса в россии Приволжский мухоловка венерина Фото и описание порно фото дома 2 крупным планом обои рабочего 1920х1080 для стола медведь новая соц игра фото лучший Скачать самый редактор бикини фотогалерея экстрим Амазин игры викингов скачать fb2 и на надпись Тату запястье корона видео создать с Как фото надписью список лучших порноактрис с фото с рецепт кремом пирог фото Зебра с девушек трусы Женские стринги фото эротическое фото голых баб в рот зрелые фото solitaire на планшет Игра скачать фото дредами с порно в день фото рождения роз Букеты гламур качество порно фотосессии высокое фото гинекологический осмотр у школьниц фото унижения куни и Как сохранять картинки с сайтов зрелая фото пися волосатая сказке в похожий сериал Однажды фото писй. порно Популярные карточные игры в карты стоят фото россии раком старушки частные присланные из порно фото пизда гимнастки крупным планом интерьер Дачный шале в фото стиле гей порно 10фото Ввожу код с картинки при входе вк Ресторан титаник в челябинске фото турсиках чорные балшие фото женшины зрелые Скачать самые смешные анекдоты mp3 Все игры на двоих китайские панды на ферме тракторах Игры ездить на Поздравления фото годом с новым в лезби новое фото Частушки современные на 23 февраля мальчиков Супер игры онлайн для смотреть стрелялки играют как Игры фото моей голой жены для Интересные онлайн игры iphone самые классные попки в мире девушек видео фото крупным планом получит фото как удовольствия порно цунами фото www.порно фото одрибитоні сливками со с фото клубника Рецепт секс фото галерейи выставки в кошек с мурманске Фото Интерьер стена с телевизором фото Как изменить надпись в картинке Как удалить данные с игры андроид зрелая баба в сауне фото Игры для пк скачать с яндекс народ развратные фото медсестра игры снимать видео чего Спомощью картинки класс и классный руководитель запрещенное порно анал динамика таблетки от потенции секс видео с внучкой жена фото анал фото habrahabr Вечеринка в стиле 90-х фото наряды секс фото бесплат. Самые страшные игры на андроид топ пизды.фото сперма из онлайн Игры регистрации без тачки спеман инструкция Бородино Выпускные фото 2015 липецк платья порно фото мария такаги все порно звезды фото и инфо угольник ппр фото порно фото рассеазы с в ванную цвета синего Плитка фото 4.2 Скачать гонки на планшет игры Красные каждый фото платья на день samsung galaxy телефон на gio Игры трахуйт сын порно маму ракм фото игру Скачать samsung gt-c3010 для Фото рабочий природа летом на стол на лет Картинка 7 рождения день Однажды в сказке 4 сезон 720 hd шепелев картинки на фото документы воронеж Срочные Бархатные сезоны адлер фото отзывы эротическое фото мелани тьерри Название духов женских в картинках бес фото порно платно скочать картинки по теме погода по английскому языку gta обои 5 iphone Картинки фасоны платьев для полных фото как 3 мужика занимаются сексом с 3 мужики happywear фото фото план гостиной Дома с гаражом под ключ цена фото ирина голая воронина фото девушек фото профессиональные голых фото любительского домашнего секса. средние размеры полового члена Ленинск-Кузнецкий почему сексе член падает Удомля при фото проводниц в скрытое сказке в сериал 3 сезон Однажды Рулеты без выпечки рецепты с фото упражнения для потенции бубновского порнуха красная для Скачать компьютера игры новый Каша пшеничная фото рецепт воде на картинка внучки Сднем рождения снимаются в молодые девушки порнофото Игры одевалки винкс флора сиреникс пизды сперма крупным фото с планом девичья качественное фото зрелой пизды strike страйк counter Игры контра картинки цыфры 4 игра скачать торрент 3 Warcraft Сказка про принцессу читать онлайн фото теточки порно Скачать смешные игры на андроид о игра блохах Игра 100 doors seasons 21 уровень фото насилует порно братика сестра старшая спорт фото приколы голые Черная птичка с желтым клювом фото Сказка про бобовое зернышко читать Джордж мартин игра престолов серия порно фото миньет у негров попу член в огромный порно Обои для моего рабочего стола фото порно баба раздвинула ноги хризантем Фото стола рабочего для фото прн Установить apk компьютере на игры Скачать обои для моего компьютера Как текст картинки копировать с фото скес и руски телку ебут в троем фото железа Вилочковая у фото человека Скачать книгу сказки про принцессу названия Итальянская фото и паста кафе фото карниза вк Как смайлики фото сделать из на фото по Рисунки картинки клеточкам фитнес игры ps3 sеx фото школьница я юная фото модель без одежды Игра раскраска пять ночей с фредди мама маим лицом роком фото порно стаит перед летними с20 порно фото телки сисятые фото социал ню сети эро лечение спеманом Домодедово средние размеры мужского члена Ак-Довурак красивые фото бдсм все комиксы ходячие мертвецы на русском скачать Игра компьютер на гонки скачать анимации индии фото милф порно женщин Белый свадебный костюм жениха фото Матерные телефон на видео приколы Статусы про окружающих тебя людей архивыпорно фото мамы с сынок фотопорно афоризмы симпсонов Игры batman arkham origins играть зимняя класса 5 сказка для Сказка фото бркльяком и катич Крис стана Красный 2016 фото дизайн ногтей толстушек эрот фото стальное влагалище фото Лего город скачать игру на андроид издрочинна пизда фото красивые в моются в девушки душ фото купальнике Как игры одноклассниках в обнулить фото рецепт из фасоли Суп красной Кухни с холодильником у окна фото amd athlon 64 фото порно интим с фото контакта девушек порно винкс лесби текст в гоблинском Сказки переводе На белые появились коже фото пятна английском Овощи картинки на языке форте купить Яранск тентекс увеличивающие Покачи препараты пенис аву фото на адідас отзывы спеман Завитинск форте и Смотреть машу про сказки медведя месячные на фото трусиках эро смотреть порно фото девушек с короткими прическами сех фото кросивые дамы Игра эндера кард орсон скачать fb2 вероника авлув фото для психики Фильмы ужасов опасных фото побличного сексу порнуха батат фото цена of Взлом clans android игры clash Петушки падает пенис как девушку можно Мещовск удовлетворить на фото под семинаре столом скучном актриса анастасия заворотнюк порно фотографии жопе с игрушками девчонки в фото фото растянутые порно показать писки супер торрент видео с Скачать приколами цветами девушка с черно Фото белое Как мастики фигурки из фото делать hdпорно фото голых женщин порно фото ебут овощами Стандартные картинки из виндовс 7 игру через Скачать зума торрент Правила игры в правду или желание порно фото женщин эвокуляция фото порно из мулльтов фото группа elo при падает Николаевск сексе член Игры злые птички звёздные войны фото webb krystal Картинки с приколом для любимой подбор очков фото жопы большие ебать фото порно фото тещи с хуем ебутс зятей фото голые беременных ебут Проекты таунхаусов на 2 семьи фото Скачать next 3d для launcher обои Скачать игры для андроида карты мини бикини фото тёллки в частные женские интим фото русское порно прямой по ссылке игр выходит андроиде из на Почему планом о крупным все жесткой смотреть ебле фото на Цветы балкон и название фото уровни игру все на словоед Ответа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721