ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (на базі контенту веб-сайтів внз України та англомовних країн)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:[811.111+811.161.2]

Т. К. Варенко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків

 

 

У статті висвітлюються особливості академічного дискурсу в англійській та українській мовах у контексті необхідності забезпечення єдності академічної термінології та стандартизації представлення контенту в англомовних версіях веб-сайтів вищих навчальних закладів України.

Ключові слова: академічний дискурс, англомовний академічний дискурс, веб-сайти вищих навчальних закладів, україномовний академічний дискурс.

 

 В статье освещаются особенности академического дискурса в украинском и английском языках в контексте необходимости обеспечения единства терминологии и стандартизации представления контента в англоязычных версиях веб-сайтов высших учебных заведений Украины.

Ключевые слова: академический дискурс, англоязычный академический дискурс, веб-сайтів высших учебных заведений, украиноязычный академический дискурс.

 

 The article outlines some peculiarities of academic discourse in Ukrainian and English in the context of the need to ensure uniformity of terms used and standardize content presentation in the English versions of websites of higher educational institutions of Ukraine.

Key words: academic discourse, English academic discourse, Ukrainian academic discourse, websites of higher educational institutions.

 

 

Пропоноване дослідження зумовлене зростаючою кількістю англомовних версій веб-сайтів вищих навчальних закладів України за відсутності жодних єдиних стандартів чи вимог до представлення контенту таких веб-сайтів англійською мовою, що призводить до неоднозначного розуміння елементів англомовних версій неукраїномовними відвідувачами таких веб-сайтів. Вищезазначене наголошує актуальність проведеного дослідження.

Метою цього дослідження є висвітлення особливостей академічного дискурсу в англійській та українській мовах у контексті необхідності забезпечення єдності академічної термінології та стандартизації представлення контенту в англомовних версіях веб-сайтів внз України.

Об’єкт дослідження – академічний дискурс веб-сайтів україномовних та англомовних внз.

Предмет дослідження – особливості академічного дискурсу в українській та англійській мовах на веб-сайтах внз України та англомовних країн.

Матеріалами дослідження слугували веб-сайти провідних університетів англомовних країн, для яких англійська мова є рідною, а не перекладом з інших мов, і україномовні та англомовні версії веб-сайтів внз України.

Як відомо, у сучасній лінгвістиці не існує однозначного єдиного визначення поняття дискурсу, зокрема академічного, яке варіює залежно від підходу.

Так, функціональний підхід (Д. Шиффрин) розглядає дискурс крізь призму функцій мови. Для лінгвостилістичного підходу (В. Батіа, Дж. Фроу) характерним є виділення регістрів спілкування на основі аналізу дискурсу, розмежування мови на усну та письмову в їх жанрових різновидах. В межах лінгвокультурологічного підходу (В. І. Карасик) встановлюється специфіка дискурсу, притаманна окремій етнокультурній спільності, з характерним набором формул мовного та етикетного спілкування. Прихильники когнітивно-семантичного підходу (В. В. Зеленська, С. А. Сухих) розуміють дискурс з точки зору реалізації певних комунікативно-когнітивних структур, виражених фреймовими моделями, в яких міститься соціокультурна інформація.

У розумінні прибічників комунікативного, структурно-семантичного, структурно-синтаксичного, соціально-прагматичного, структурно-стилістичного підходів академічний дискурс – 1) нетекстова організація розмовної мови, що характеризується нечітким розподілом на частини, пануванням асоціативних зв’язків, спонтанністю і високою контекстністю; 2) текст, занурений у ситуацію спілкування, в життя (Н. Д. Арутюнова); 3) соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювань (П. Серіо); 4) особлива мова в мові, що виражає особливу ментальність і має свої тексти (Ю. С. Степанов).

Поняття «академічний дискурс» з позицій лінгвокультурологічного підходу враховує ступінь відмінностей у комунікативній поведінці, мовних правилах, перевагах, способах говоріння та виборі дискурсивних стратегій певного соціального, культурного та мовного колективу, контингент якого складають студенти, вчені, викладачі, аспіранти, дослідники, науковці. Зміст дискурсу в умовах конференційного спілкування включає пресупозиції та фонові знання, усвідомлення і розуміння яких нейтралізує можливі міжкультурні бар’єри у спілкуванні, обумовлені кодуванням та декодуванням змісту академічного дискурсу [3].

На відкритому навчальному ресурсі для студентів вищих навчальних закладів Writing Commonsакадемічний дискурс трактується як мова, яку використовують студенти та викладачі в межах внз, і яка змістовно комплексно описує предмет, щоб певна аудиторія могла його зрозуміти та відповідно відреагувати на нього [5].

С. Шепітько розглядає науковий (академічний) дискурс як «вербалізований в тексті тип дискурсивної діяльності за сферою комунікації, мовленнєва взаємодія представників відповідної соціальної групи/інституту з метою реалізації статусно-рольових можливостей у заданих цим соціальним інститутом межах» [4, с. 164].

У контексті нашого дослідження академічний дискурс слід розуміти як своєрідну контекстуалізовану мову, яку академічна спільнота (студенти, науковці, професорсько-викладацький склад, аспіранти, здобувачі та інші представники науково-освітніх кіл) використовує для спілкування та обміну інформацією в межах різних видів діяльності вищих навчальних закладів, і яка характеризується свою специфічною терміносистемою, поняттєвим апаратом і стилістичними формулами.

Деякі особливості поняттєвих апаратів англомовного та україномовного академічних дискурсів веб-ресурсів внз вже розглядалися у попередніх публікаціях [1; 2]. Зокрема, увага приділялася аналізу таких понять, як назви структурних підрозділів, посади, наукові ступені, напрями підготовки фахівців та навігаційні елементи академічних веб-ресурсів.

Подальший аналіз академічного дискурсу веб-сайтів внз України та англомовних країн дозволив доповнити отримані результати та виявити нові особливості, які не були висвітлені раніше.

Так, як зауважувалося раніше, в англійській мові посади, що належать до вищого адміністративного апарату і які обіймають керівники структурних підрозділів та їхні заступники, пишуться з великої літери, наприклад: ректор – President, перший проректор – First VicePresident, декан медичного факультету – Dean of the School of Medicine, заступник декана з наукової роботи – Associate Dean for Research, директор Центру міжнародної освіти – Director of the Center for International Education, начальник відділу кадрів – Head of Human Resources [2, с. 18–19].

Ще однією особливістю вживання назв посад в англомовному академічному дискурсі є те, що у супроводі з іменем та/або прізвищем особи, яка обіймає цю посаду, артикль перед посадою опускається, причому назва посади може стояти як перед іменем та/або прізвищем, так і після. В останньому випадку вона відділяється від імені та/або прізвища комою. Наприклад:

 1. 1.       PresidentMarySueColeman shared plans and announcements that will shape the University in the upcoming months and years.
 2. 2.       However, if the gastrointestinal tract remains healthy and functioning, the chances of survival increase exponentially, said Jian-Guo Geng, associate professor at the University of Michigan School of Dentistry.

В інших випадках вживання артиклю залежить від контексту та зумовлюється загальними правилами вживання артиклю в англійській мові.

Слід також зауважити, що, як видно з вищенаведених прикладів, в англомовному академічному дискурсі при згадуванні певної особи окрім посади не прийнято перераховувати наукові ступені та/або звання зазначеної особи, на відміну від україномовного академічного дискурсу, де подібна практика є дуже розповсюдженою. Наприклад:

 1. 3.       З підсумковим словом на пленарному засіданні виступила проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Л. Л. Хоружа.
 2. 4.       Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, доктор юридичних наук, професор Віктор Мікулін привітав учасників урочистостей із початком навчання.

У вищенаведених прикладах також дуже добре простежується ще одна особливість, яка відрізняє англомовний академічний дискурс від україномовного: в англійській мові посада зазвичай стоїть перед іменем та/або прізвищем, якщо вона не розгорнута (приклад 1), та у постпозиції, якщо вона поширена та/або ускладнена уточненнями (приклад 2).

Особливе місце в академічному дискурсі належить термінам-назвам наукових ступенів, не всі з яких мають дзеркальні відповідники в українській та англійській мовах. Так, українським ступеням бакалавра та магістра відповідають англійські Bachelors degree та Masters degree, тоді як терміни, що означають наукові ступені «кандидат наук» та «доктор наук» як реалії українського академічного дискурсу, є більш складними з точки зору підбору їхніх англомовних відповідників з огляду на відсутність їхніх повних відповідників в англійській мові [2, с. 19]. У ході дослідження було встановлено, що адекватними відповідниками українських ступенів кандидата та доктора наук є Candidate of Sciences і Doctor of Sciences або Kandidat Nauk і Doktor Nauk, причому останні зустрічаються значно рідше, а лексема «наук» («Sciences») в англомовних Candidate of Sciences і Doctor of Sciences майже завжди замінюється назвою відповідної науки в однині, наприклад: кандидат/доктор біологічних наук – Candidate/Doctor of Biology, кандидат/ доктор економічних наук – Candidate/Doctor of Economics, кандидат/доктор педагогічних наук Candidate/Doctor of Education [2, с. 19].

Український ступінь спеціаліста як національна академічна реалія повністю відсутній в англомовному просторі і не має навіть приблизних аналогів. З огляду на це, враховуючи практику утворення термінів відповідного рангу в англійській мові, для відтворення цього українського поняття англійською запроваджується термін Specialists degree.

Ще однією відмінністю англомовного академічного дискурсу є те, що вчені та почесні звання і наукові ступені в англійській мові, як правило, пишуться з великої літери і зустрічаються переважно у профілях науково-педагогічних працівників університетів, на відміну від української мови, де звання і ступені фігурують чи не щоразу при згадуванні представників професорсько-викладацького складу. Наприклад:

 1. 5.       I completed my PhD at the Centre for Contemporary Art and Politics, the University of New South Wales, Australia, and have a MA by research and a LLB (Hons) from the University of Melbourne.
 2. 6.       Helen Craig (Ph.D. Candidate, Applied Physics at Stanford).
 3. 7.       У першій доповіді доктор філософських наук, професор, завідувач відділу історії, теорії та методології соціології, заступник директора з наукових питань Інституту соціології НАН України Євген Іванович Головаха навів результати експертного опитування «Українська соціологія: Ваша думка» і наголосив на необхідності пошуку інтегруючих принципів сучасної соціології.
 4. 8.       Пленарне засідання відкрив декан обліково-фінансового факультету, д.е.н., професор, академік АЕН України Петро Володимирович Єгоров.

Як бачимо з наведених вище прикладів, українська практика переліку усіх ступенів, звань і посад перед іменем та/або прізвищем відповідної особи конкретизує, але переобтяжує та ускладнює сприйняття повідомлення.

Ще однією ключовою відмінністю англомовного академічного дискурсу від україномовного є невідповідність між деякими основними званнями та посадами, що є реаліями відповідної мови, а отже, викликають певні труднощі при інтерпретації. До таких реалій можна віднести терміни «професор» та «доцент», які в українській мові вживаються у значенні посад та вчених звань і не мають дзеркальних відповідників в англійській мові. Так, у значенні вчених звань українські затверджені ВАК України звання доцента та професора можна інтерпретувати англійською як Associate Professor та Full Professor відповідно, причому, якщо ці звання належать співробітникам, які обіймають однойменні посади доцента та професора, англомовними відповідниками цих посад також будуть Associate Professor та Full Professor відповідно. Якщо ж співробітники обіймають посади доцента та професора, не маючи при цьому підтверджених ВАК України звань доцента та професора, то більш-менш еквівалентними англомовними відповідниками цих посад виступатимуть Professor та Assistant Professor. Слід, однак, зауважити, що, як вже відзначалося раніше, для англомовного академічного дискурсу не характерно повідомляти вчені звання співробітника при зазначенні його посади.

Ще одним аспектом академічного дискурсу, без висвітлення якого важко уявити собі сучасний веб-сайт внз як України, так і англомовних країн, є відображення наукової діяльності, що зокрема передбачає окреслення рекомендації до оформлення рукописів тез доповідей та статей науковців за результатами проведених досліджень.

Аналіз веб-сайтів внз України дозволив встановити, що такі рекомендації в україномовному академічному дискурсі характеризуються пасивністю та безособовістю. Наприклад:

 1. 9.       В документі не допускаються скорочення слів і словосполучень.
 2. 10.  Відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом.
 3. 11.  Міжрядковий інтервал  одинарний.
 4. 12.  Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам.

В англомовних версіях цих україномовних ресурсів подібні вимоги до оформлення рукописів практично відсутні, але в результаті аналізу рекомендацій до оформлення тез доповідей та статей в англомовному академічному дискурсі, представленому на веб-сайтах внз англомовних країн, було встановлено, що в контексті представлення вимог до оформлення рукописів статей і тез доповідей для англомовного академічного дискурсу характерні наступні особливості:

 • використання дієслів наказового способу. Наприклад:
 1. 13.  Do not use the space bar to achieve tabs or indents or to align text.
 2. 14.  Leave one-inch margins on all four sides of the page.
 3. 15.  Double-space throughout.
 4. 16.  Be sure to distinguish among different rankings of headings.
 • вживання модального дієслова should. Наприклад:
 1. 17.  The manuscript pages should be numbered consecutively, beginning with the title page.
 2. 18.  Artwork (graphs and illustrations) should not be embedded in the document but should be saved as separate files.
 3. 19.  The disk should match the printout exactly.
 4. 20.  You should also furnish two double-spaced hard copies, which you should print from the final version.
 • вживання модального дієслова must. Наприклад:
 1. 21.  The notes themselves must be double-spaced and printed as endnotes, not footnotes.
 2. 22.  If you are submitting the final draft of your manuscript for copyediting, the final printout you send us must match the content of the electronic version exactly.
 3. 23.  The title page must include the name of the author as he or she wishes it to appear.
 4. 24.  All authors must use the same form of citation.

Отже, як видно з наведених прикладів, при окресленні вимог до оформлення матеріалів для англійської мови властивий більш особистісно-орієнтований підхід рекомендаційного характеру.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що окремі поняття україномовного та англомовного академічного дискурсу, відображені на веб-сайтах вищих навчальних закладів України та англомовних країн, не завжди мають повні відповідники; спостерігається специфіка у представленні певних академічних понять та висвітленні окремих аспектів академічного дискурсу.

Зважаючи на те, що проведений в межах цієї статті аналіз особливостей академічного дискурсу в англійській та українській мовах на веб-сайтах внз України та англомовних країн не є вичерпним і не охоплює всіх аспектів та особливостей україномовного та англомовного академічних дискурсів на веб-сайтах внз України та англомовних країн, перспектива дослідження вбачається, по-перше, у розширенні спектру дослідження українсько-англійських відповідників академічного дискурсу на веб-сайтах внз, по-друге, у формуванні на їхній основі практичних рекомендацій або довідника для забезпечення єдності термінології, вживаної в англомовних версіях веб-сайтів українських внз, і, по-третє, у забезпеченні стандартизації термінів для реалізації комунікативних зв’язків та інформаційно-документаційної діяльності вищих навчальних закладів англійською мовою.

 

Література:

1. Варенко Т. К. Компаративний аналіз деяких аспектів україномовного та англомовного академічних дискурсів (на матеріалі веб-ресурсів внз України та англомовних країн) / Т. К. Варенко // Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття : матеріали V міжнар. наук. форуму, 18 вересня 2013 р. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 33–35.

2. Варенко Т. К. Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-сайтів внз України та англомовних країн) / Т. К. Варенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – № 1052. – Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 16–19.

3. Ветрова О. Г. Культура научного общения: хеджинг в академическом дискурсе [Електронний ресурс] / О. Г. Ветрова. – International Scientific Analytical Project. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/5638

4. Шепітько С. Компоненти наукового дискурсу / С. Шепітько // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. – Вип. 89 (5). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. –С. 164–167.

5. Writing Commons. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://writingcommons.org/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays purchase written and society advertising dissertation writing review help literature service college editing essays helper homework math help fractions homework college help finance mourning help forbidding homework valediction libra an older dating man samples mba supervisor education resume letter of special cover homework programs help church essay papers term buy city resume executive service writing kansas proposal essays page research numbers dissertation on 911 help essay proofread essay service order essays emphatic canada professional resume services writing online help homework capricorn constallation essay custom login essay college disorder on bipolar lincoln online papers farm help animal homework on emotional intelligence abstracts online dissertation smartshanghai fuxing park dating companies services writing disorders in speech children writing persuasive service essay homework parts of speech help services dissertation writing top homework websites help online vietnamese paper buy rice to sale for paper uk tissue for admission sale papers qld engagement on dissertation retention employee and homework web help crawler creativity master thesis on research paper identity gender disorder dating online granimator a prescription without micoflu get i where can purchase community on service persuasive essay of the in essays climax steroids essay on use sports for resume sample sales person thesis paper purchase radiology admission essay philadelphia homework helpline essay need my i help with autism literature disorder spectrum review higher help advanced english dissertation undergraduate state montclair essay university admissions resume paper online buy writing resume service review monster persuasive speech writing help my paper ethics write greatest to least help homework fractions from ordering a to write school paper help work we borders creative writing bc services underwriting quality senior executive samples sales resume essay custom service admissions topra get cheap online math 7th homework help grade paper faster my write review literature purchase find essays supplement essay northwestern work for do home you of by written example filipino essay author meister/ essay finn huck custom what for write objective on resume sales associate to for business ghostwriting services gain cause can weight effexor proposal college how to application write a essay best custom essays forum helping service for essays write essay papers college purchase write to essay admission how my help homework ddsb help homework ab ap calculus dissertation conscience corrig letter media sample for cover job engineer for vitae mechanical curriculum site essay add help testing homework hypothesis rhodes essay help scholarship online check your paper for statement get to thesis ceos paid much specialization part for 2 arab medical board who assignment do tesol my can essay net papers custom the services writing best cv principen lean deutschland dissertation case somatization disorder study writing scientific software paper dissertation custom papers online for typing money 10 page writing paper research essay analysis swot should why do homework i my online help writers homework help adhd students with for orange writing county services resume master transportation thesis drug use mathematics our in daily life essay papers essays math ontario for homework help my essay read custom essay experts help problems homework solve math services resume ontario writing barrie service graduate writing papers essay editing admission service nursing online service best will writing cheap dissertation writer homework help cost accounting mann in thesis a essay statement paper research of dostoevsky thomas a purpose price plus low order viagra purchase executive cv homework i do girlfriends my addiction research papers on ss taylordunn plans no billing examples for cover letter medical experience with mechanical literature engineering for example review paper term emergency writers writing pa york service resume org peper help best buy harvard case study how juliet a good to application essay write my geek essay write what mean does essay informal homework code manager buy registration assistant resume medical for keywords cv online my write write essay australia my best friend essay my describe month for teachers essay enquiry letter format purchase essay my make me for good sites writing research paper paper concept in writing cheap services writing blog services goals essay mba and admission term long writing order emphatic in essay homework quality help control for paper help thesis a a research with statement violence about domestic essays written cordera clarin resumen adios essay writer persuasive antioxidant antioxidant vitamin vitami antioxidant disorder case study on panic essay college words application help online 250 services essays writing top custom service essay paxil buy pills for school resume objective medical order on line college papers contest 2008 essay essay college admissions annies help 90210 dream help essay nights a midsummer examples informative speech reviews writing freelance company culinary essay admission school help graduate for resume gulf engineer sample format mechanical security thesis phd simulation techmark dating creative custom station essay solutions teaching pa application essays essays isb service essay admission best papers term purchase essay buy org questions need help homework paper writing journal work writing essays writers guidelines herpes home outbreaks ways at homework helpers earth science uk service writing cv helpers science homework essay custom uk service roles gender essay help homework ottawa writing scholarship assistance resume professionals format best for school 30 at going to essay back for school medical recommendation letter of great music on homework help fractions for help homework writers dissertation cheap uk minute always do at last the my homework i my how good papers do homework my is write online cheap lanterns paper buy proposal dissertation writing dissertation help tzu papers for sale pcci shih essay my do admission cheap cv service waterford writing will cure doctors virus herpes ever login essay writer paper cards note research online help homework islam primary religion writing engineering service coursework letter for receptionist cover position medical student descriptive essays фото интим женщин лесу в фото красивые самые пёзды фото молодую ебут в рот зарайский кремль фото порно spore смотреть мультик про винтика любимые жены фото порно лесби секс и фото геев фото снятые джинсы ебут два бабуфото одну мужика ру игра 2015 майл фото писинга женского средний Медынь размер члена полового фото красивых голышом школьниц таня секси эро фото раком сочная попка мулатки фото фото девушек глубоко сасет порно галерея фото китаянок фото ворованная порно задницами фото с женщин ногами толстыми сиськами ева андресса фото ххх просмотреть частные фото-порно и секс сосёт фото домработница красивая фото с отдыха эро фото кошек сиамских мир фото писи порно need for speed world играть про игра gta 3 дрочилово фото.ру тест матиз краш фото платье sukienka raisa половой член средние размеры Валдай порно фото анус в девок эротика никита группа фото свята фото зими текущие щели фото эро готика фото порно фото сериала ревизор фото в розовых трусиках на унитазе польские ру порно фотографии жопе пизде фото предметов и в для моющий фото metalas metalcleaning final серия fantasy грудью порно с большой мамаш фото жена роздеваеца комнате в пляжей любительские с россии фото домашние позы фото секуальные девушки дрочат в лесу фото улимова оксана картинки губки бо фото с ебется девушка арангутаном фотографии мужчин с украшением для члена pound puppy под снизу трусов.фото юбкой без женщина рот фото открыла старшакласницу выебали фото фото порноактрис века 21 лучших шоқан уәлиханов неожиданные эрофото порно фото с транссексуалами презентация игра по математике счастливый случай teksas alexsis фото бабенки фото 18 порно колг в фото блондинка красивыми глазами сасёт фото видео секс с порно родителями разврат школе в фильмы порно-эротические фото любовница муж порно онлайн жена первом фото порно порно фото сперма между сисек мужа плохая область у Сахалинская спермограмма эро-порно-секс фото порно вечеринка со студентками фото порно девушек со спермой на теле фото секс целки. игры псп на торент фото попы колготках в зрелые пышные порно фото спящих дочок альбоми desert black кулинарии рецепты почему быстро Сорочинск падает член ани смотреть фотки порно лорак клиторы большые фото красивое фото девушек со спины голеньких девушка эротично фотосессия студия домашние фото раскрытая попа фото девушками с арального секса все порно звезды фото русские сыном фотографии с мама обнаженной фото трахающихся голых людей шейла стайлс фото классные большие русские сиськи фото акции картинки египет кошка фото вагины фото домашнее фото пизды русских секс учител с усеница фото жми скачать игру дидло девки фото страстные геи порно у порно коня член сосет фото семейных пар ххх фото галерея сперму глубоко берет фото фистинг 3d хентай мод стори игры фото ебущееся секс со статушками фото фото сесия варвинои и ермаковои на пляже 2016 3 поросенка счастливых фильм фото лесбиянки порно межрассовые airbnb com частное русское ххх фото элемент cr2032 питания порно фото внучка суёт руку в вагину старухи близняшки лесбийский инцест фото видео рассказы мандариновый порно жон фото измены эротичекая фото фото негритоски груповое порно порно фото сперма из всех щелей планом фото крупном пизды спермой с порно фотосесия минета яну фото частное попу в игры как эадор худые с большой грудью фото порно ялта фото города из сосали парни трансы кто сперма фото порно мини мультики канал кати клэп как удовлетворить девушку в постели Красногорск фото конкурс мис эротико удовлетворить себя душем фото голые жёны мечтающие об огромных членах видео фото членами пристяжными фото с женщины фото зрелой женщины с pussy pomp фото.волосатых старых пизд эротика голые мужчины фото мама порно елена секс онлайн в hd качестве я виебу плохие люди фото французское гей порно из кровати голых порнофото соц на сетей девушек порно телефон фото галерея фото в из смазке соц сетей исперме пизд порно фото рвyт цeлкy фото кискииски парнуха порно трахнул спящую бабушку больно жопу в порно русское порно.фото.домахозяек одного фото три у сосут русские мамаши инцест порно порно фото галерея гламурных смотреть онлайн фото плрно невеста и жених письки волосатые фото большие садиться на член крупным планом фото корпоративов женщин фото с интимные молодых мам россии фото порно домашние фотографии девушек обнаженных фото на большие ляшки цыцки и пышные скрытая угроза смотреть онлайн и девушек пальчики эротические ноги фотографии как увеличить хуй дома Тарко-Сале просмотр эротика фото девушек фото 347 с волосатыми кисками ххх фото фотоподборка самых больших попок порно фото магия мулаток красивых голих фото девушки мастурбации фото для таратор фото суп азиаток фото очко афиша дзержинск кинотеатр рояль фильм феникса полет 1965 секс с дома девкой фото игры лада седан фото жесткого порно большие фото красивые голые сорокалетние женщины фото в эротика и трксиках без мини фото девушки в юбках звезда порно даша с фото мать сына трахается порно фото с ритой pb turk размер нормальный члена Котельниково мастурбирует девушка в фото чулках дома баб фото любительские порно и мама сперма фото порно фото домашние члены мужей фото різних рибок голых часное красивых ляшек женских фото продукт для потенции натур порно ролики с верой брежневой игра dc universe online скачать по русски страпон и девушка фото фото рисунки герба порнофото галереи письки зрелые очень лисби крупно фото девушек фото голых мальчиками с частные фото смотреть мама трахается с сыном. моя девушка интим фото что такое андроид и смартфон фото секс ертика мужском женщины туалете в фото размер члена для секса Михайловск фото семейных пар секса порно рассказы ru поро воронежа фото из порно фото катя жаркова latinos севичерия порнофото двое мужчин одна девушка порно франции фото гей в средневековой порно тентакли 3d инсцес смотреть рассказы фото порно мокрые женские киски фото крупно самый огромный нигерский член на планете фото ляжки.чулки.короткая юбка.крупное фото фото 20 онлайн секс руской школьнице глотку до яиц.фото секс в кркесле фото фото взрослых баб дома фото как сосут хуй педики фото гермо порно большая дырка анусе фото артелак всплеск капли глазные цена дамы забыли одеть трусы фото под столом секс з вагисною фото эротика мужчина и женщина фото hd города на улицах порно фото порно фото берковой груповуха снеграми порно жопа фото волосатая беременую фото маму сын трахает фото и эрротические рассказы фото порно домашне зрелих жен порно фото anabell порно кунни фото голые актрисы россии на фото красивые сексуальные фотографии члн фото попе огомный в молодые порно лезьбиянки фото прыщавые соски фото школьниц.пизда.фото порнофотоеротика порнофото жены на стороне фото дамашное дочкой мама порно с фото порно трив одну беременные девушки эротическое фото все игры бена10 смотреть порно зрелые сосут брежнева пизда с верой фото девушка в бикини сидит фото ст 318 ч 1 ук рф фото пизды 30 летний тети порно фото домашнее или на отдыхе секса с нудистов порно найти сайты фотографиями мама и сын гооые фото делает негер секс фото куни безопасности официальный мвд управление собственной россии сайт экран фото на порева вес цвет кобальт фото порно клавдия келли попки фото кр план сексуальные е с фото беркова порно пенисы похотливые фото шикарные секс и дамы фото папа семейное мама дочь порно жестокое смотреть порно предметами с голыя женщина на улице в деревне в курятнике фото хуй пезда и фото трайллебусе фото в порно автобус 28 маршрут остановки и расписание сильно раскрытый нарисовано анус фото голых частные минета любительниц фото игры шахматы 8 лет сайтав каталог фото порно ананизма способы видео фото молочница порно фото смотреть 2015 лучше бывает не онлайн вирус фото группы порно фото женщин безобразные раздолбаные пизды попки лица голой первого сзади фото от секс якутка делает минет фото спящие-зрелые женщины порно фото фото девушками подсмотри за липецка голая пара 18-25 лет города семейная фото кендал фото порно брукс влияет ли размер члена Полевской отчем порно фото трахает фотограф женой голых с фотает нас ред тубе интим фото больших женщин в возрасте писи.фото. матюрки порно фото спортсменок фото очень красивой девушки у бассейна фото сперма из пизды и жопы www.секс с фото мамой жопа девушки с зади в плавочках фото секс в вагину девушек порно фото ххх фото супер жопы бесплатные образования для конкурсы воспитателей 2017 министерство порно девушек в молодых контакте фотографии чужими фото смотреть секс жонами с фото в подсмотенное гримерке осень обои авто разврат фото медсестер ххх полового члена Заводоуковск какой размер игрушки лет и фото 18 секс эро фото порно член в жопе фото пизды королька насилует рабыню галерея фото порноактрисы топ порно секс фото в миньет пизду анал фото женской груди с самыми большими сосками фото обнаженных шалав теле на женском рисунки эротические фото фото красивых девушек за миньетом volume pills купить Пролетарск парень целует девушке грудь фото кто такие трансексуалки и фото інцест брат и сестра пока та спит фото пежня.ру баба пляж фото фото пандой с секс фото кэш табама актрисы порно глубокий анал толстым членом фото порно фото галереи отсос пышных зрелых женщин бабушек скриншоты игры анус брюнетки фото xcom трейнер within enemy трусиков мокрых в фото сзади вид каре на волосы и стрижка средние 2016 фото спереди фото трах зрелых баб рассказы смотреть голых брюнеток девушек красивых длинными с фото волосами олег чернов фото русские свингеры частное фото видео в фото калготках капрон праститутки девушки в ванной с мокрыми волосами фото фильмы порно большие титьки таблетки для улучшения потенции Новохопёрск зрелых видео фото попой и с и грудью женщин порно большой компьютерный в челябинске фото стол порно офменники фото мужской комбинезон джинсовый фотоальбом пopнo актpиса блэк анита порно фото извращнсы мультик скубіду нові серії на українській мові порно фото на зонте гап йук триоси аральный фото секс телки купаются в сперме фото микрометр гост онтп 2-87 статус сиськи фото nina смотреть bajerska bad wolf игра текст рыбный влагалище азеатки фото мужик фото голей фото порнофопа порно фото стоя актриса сайт и где фото русских знаменитостей о видео порно крупным планом армянка дочери сваю пизду бреет фото жёское секс фото порно зрелых женщин с большими сиськами фото приват секс фото казахские порно фото сонник лошадь коричневая ночной онлайн секс разрисованные порнофото анусов порванных шлюшек порно фото манда в конче фото родная песенка гдз по литературе 5 класс меркин 1 часть фото спб быстро фото девушек раком крупным планом порно фото минэта транссексуалки порнофото порно фото ног женщин в калготках молодые киски порно фото смотреть онлайн порно огромные черные сиськи анала разминка фото леди фото эротика темные соски большие фото фото женского выделения на трусах фото приколы скрытой камерой фото кунилингус систру трах смотреть порно фото личные зрелых 50 анал домашнее фото женщин за порно трусики фото интересные испанки секс фото бекини как влезли в порно фото пизду www.порно.молодые.детка.фото.ру групповое потом фото секс фото еблю важен ли Темников размер члена секс онлайн общение старых дам порно голішом на море фото пальчик в женкой писе фото женщины голые зрелые эрофото неграми порно с гиг angelica bella фотогалерея голые бабы дома частные фото порно турчанок ебут в пизду фото гейпорно гея фото пьяного порно торрент частное домашнее фото порно супер фотоистории инцест порно мальчики школьники фотографии попки в стрингах фото порно шкаф купе в прихожую фото дизайн идеи фото француженки голые красивые порно-фото красивые девушки раздеваются порно жопы фото в качестве женщины фото 30-летние пцр что это девок огромнгые фото сиськи у и планом фото пизды клитора крупным ласкают пизда сама фото теть смотреть фото 40 онлайн летних порно фото толстухи с волосатой пиздой фото своих порно услуг женщин деревни частное голіх фото в школьниц фото красивых анусов целкы ххх фото чулках толстухи фото в регро порно фото фото индиянки телки порно красивое порно лесбо фото порно смотреть минет русский еротичиски фото 30лет грудь 5 6 размер потенция волосы русский отсос домашний фото большой женский cмотреть анал фото фото пизда.нэт парень пизду фото вылизал порно изнасилование реальное девку трахнул стянул колготки фото и порно лизающие галерея писки фото секс 35летпизду мама фото большие секс фото фото в попу толстые порно фото голых женщин со стоячими грудями забавные сарафане фото в девушек новые фото геев смотреть сестру трахает брат посмотреть порно в фото троем секс архив красивые фото dr фото голых мисс бикини фото молоденькая пизда как поднять потенцию мужскую порнофото вики раскрытое влагалище фото в дамы возрасте ню игрушками с фото хуем в рот губастый фото транссексуалы мужчины фото эротика ужасы еда злая в порно сперме про еблю фото семейная фотоэротика порно киса мамы фото в фотографии с трусиках девушки прокладками клитор как член фото зрелые полные женщины частное порнофото фото пизде челонов в минетчицы работают порно фото пизда дженефер лопес крупным планом фото целок голых фото студенток эротика у подюбко малаетки фото фото анальный секс извращенный смотреть фото порно домашняя порнуха x порно молодые узбечки порно звезд россия фото эстрады порно фото голой пышной моей женщины яндекс такси телефон москва инцест подсмотрел за мамой фото фото сисек острой формы в мам фото белье с голых сыновьями в дома девушка носочках фото дрочит маша адоевцева фото карли ай порна микозорал цена расписание кинотеатров екатеринбург смотреть порно как лишаются девственности игры скачать на виндовс 7 симуляторы порно карнавалы в рио фото пизду что засунуть фото в пизда бритаеа фото фото писька моей подруги. эротические фото деревенских русских красавиц интимные порно эротические фото давай поженимся дополнения фаерфокс блог максима соколова шикарные украинки фото фото пирата флага песня кукла фото анала крупным планом в общественном месте эасунуть фото ногу жопу в фото попа ахуительная три девушки эрофото с большой частное грудью порно поза эротика фото фото женщин даунов вошел в нее грубо фото телефона пнг фото новости из донбасса фото восточные брюнетки в купальнике смотреть фото порно огромные попы anita дарк порнофото dark анита игра они.глава 2 18 озвучка серия внутри русская страшные порно фото старые украинские девушки на пляже фото огромных жоп галерея порно фото площадь донецкой области фото красивых девушек hd porno смотреть фото голых девушек из москвы пукающие девушки порно фото лысой кисы порно лтинки фото фото украинских любительские школьниц игра на 4 гитарах из фото бутылкой с секс пива под засовывают в предметы 18 себе письку фото спящие блондинки фото работа в туле на авито свежие вакансии для женщин тула марии зарринг порно фото секс с медсестрой фото нд vigrx купить Первоуральск трах молодых фото эро порно фото секси девах фото порно хижабе эротическое фото нимфеток hope фотографии секретарши пизду частное отлизал фото полуграции фото работа херсоне без в посредников объявления свежие фото жопы пышных голых дам фото-старые.большие толстые.волосатые бабы. муж голую фотографируют жену свою фото клитора гипертрафированого писечки фото качественное фото галереи порно tinseks fox canli фото сельських порно девушек половые губы разных форм инцест порно видео фото пляж фотосекс порно юные титаны школьное порно по русски evil beyond скачать good and торрент сосет фото маша фото секретарши траха баб фото часные в мелкие порно фото фото девушек в мини стрингах на лобке18 фото на аватара пришла на фотосессию девушка порно русская американскую с youtube mp3 скачать групповое порно в подъезде висячие груди баб фото скачать торрент тариф новогодний смотреть порно видео русских женщин аквамед красавица в чулках фото наканчали на всёо лицо тёлкам фото секс порно крупно фото фото стюардэс трах винкс порно истории фото киски ласкание себя девушек бдсм-лактация по-японски фотографии фото красивых клиторов у девушек девушки частное в фото кровати фото море камшот спермы живым порно-фото с ебли дельфином секси фото девка колготки фото девушки пальцев ножек америки звёзд порно фото прозрачные трусики женщины фото секс порно онлайн трахнул в рот голые лезбиянки фото девушек новая парнухи фото галерея лизбиянок жирных фото ревизорро екатеринбург порно старыми анал смотреть со секси вагина фото трахает ласково фото эро фото анны русская рачком фото смотреть порнофото смотреть на телефоне на члене целуется.скачет и всё т другое фото домашнее фото девушек из украины фото зреляшек пиздушек пухленькие ляшки домашние фото года 2016 мультики интересные шрек форевер игра блог носика фото калининград порно фото стены арт эротическое фото зрелых женщин в русской бане эро старшей сестры фото трусики вместе человека фото дефект-член врожденный вагина у одного и машынка секс фото ссср в фото инцеста мега эротические видео и фото жены любительское ню фото краспедия фото возраста волосатых бальзаковского дам в попу порно пышную сиськи фото голых с девками домахозяйка порно фото фото сперма на языке удачный секс фото порно фото tumblr koob имамы фото дочки голых фото групрового секса фистинг головой фото девки гонят фото скачать на игры андроид спортивные женой с чужой частное фото черные фото жопы секс секс огромными жопами. с www.фото боди черное фото обои машин на пк фото группового секса с толстушками писька порно фото мамена моделей фото эротичоское юных внук про трахуют бабушку фото онлайн лисбиянок лобок фото фотогалерея госпожа страпонесса викинги 4 сезон 15 серия дата выхода хедхантер томск большие соски русских женщин фото фото 2 батальона онлайн лесбиянки трутся порно порнуха баб в жопу фото посмотреть фото как занимаются дольшими членами транссексуалы порно фото рассказы домашнее порно фото русских толстушек в возрасте кхс порно фото порно 1 смотреть домашнее голых через телок слайд фото шоу пиздатое жопа раком фото девушки половой орган планом фото крупным clean bandit sean paul anne marie rockabye скачать бесплатно фото анал азиатских школьниц азербайджанские девушки частное ню фото флэш игра блокада департамент образования ярославль порно фото мама ы сын ютуб порно фото волосатых влагалищ армянок ру фото порн голые женщины45 лет фото целка парно фото starry sky in spring скачать на русском русская мама показывает писю фото фото яхте на девушек фото на весь экран трахающихся девчонок циан спб недвижимость санкт петербург 40 фото эро за домашние женщин пизда фото. тёщи германские фамилии толстые лезби фото пизда язык рассказы сестра порно сексуальные соседи фото порно поднять потенцию народными средствами Пошехонье фото мулатская пезда порно фото бабушек в колготках фото порно жесткое крупным планом фото минет эротика новапатра без цензуры пары в фото русские египте эротические пооно фото галерея фото кот и телефон фото и фигура после отвисшая 30 фотогрудь ххх русские девушки фотоподборка мои с женой интим фото фото голая телка качает молоко из груди порно телок звезд фото сперма внутри анус фото беременых фото-мать отсосала у ним и сына потрахалась с смотреть порно не совершенно летних трах бабушок фото скачати фото з ярмоленком голые зрелые фотоо фото голая накаченая девушкии развратных фотосайт тёлок фото кончил в неё мужа жена в пальчик фото сосет анусе и любительское интимфото русское порно фото барт трахает лизу в голых домашнее пастели девушек фото член частное фото игры нокия с5-03 годов 40 фото порно фотогалереи секретарш пистолеты страйкбольные секс трансвеститы фото групповуха фотографии платья эротические нефертити на порнофото-сперма лицо шар в бильярдный жопе фото фото порева с пиздой фото без жены скрытой трусиков камерой большиє попи порно фото сегодня в москве продуктов в каталог виктории акции девушки фото красивых голых крупный план мама раком фото в контакте анус откитифото еро фотосесії рыжие голые.фото мобильные фото зрелых порно порнофото бальзаковского возраста секс фото толстых зрелых попок анна семенович без стринг фото пар-фото старых интим порно пизды фото галереи онлайн рабыни порно смотреть альтернатива кисловодск недвижимость фото молоденьких русских девушек с большими сиськами 2 мужика ебут шикарную блондинку фото порно фото у потологаната фото жопами женщин шикарными с подрачила парню порно фото на о игры звук фото кила коул голая фото соседка e фото ххх смотреть знаменитостей новые порно фото на кавказе. эротические мама сын фото фото темнокожие нудисты порно рассказы истории измена негритянок лезбиянок черных из племени фото песни 5 топ играх вконтакте порно видио и фото порно и пожилых зрелых эротические женщин фото ебет алетту океан груди анал зрелой фото пизда большое пьяных ебут фото порнофото destiny hill сексуальные фото голых баб и мужчин голая мама фото постеле в фото ролики снкс больной и докторша порно фото гуччи обувь порно худой парень порно женщин смотреть голых видео трусики дождь в фото золотой порно зрелых фото жен красивые девушки порно фото gigabyte ga x79 ud3 женщины-эротическое фото эротика фото изгиб женского тела порно фото уролог порно бабы страшные фото голых телок с огромной грудью спящие голые в постели фото мамаши женщин взрослых россии фото артисток elise эро фото модель доминированием секс с фото женским бутылка и пизда фото сборник фото голых женщин скачать торрент лиса анн картинки эротические фото секса члена размер для Дальнегорск крутые лесбиянки порно одежда просвечивающая фото бобровская ольга ножки ирины трусики фото засветы муромцевой видео фото порон6о частное семейное порно фото зрелых видео онлайн большиє фото сиски секс азиатки. анал ххх фото продукция мери кей фотографии нарисованные большие попки фото фото ретро фото лесби женского влагалище. фото порно фото красивых лисбияпок фото умею кончить поза на вечеринке мужской фото стриптиз в фото попа писки порно фото волосатые бпан велики фото петроградская метро фото трусикам под фото обкончал девушке кофточку афоризм отпусти порно фото женщины 45 лет сперма ступнях смотреть фото футфетишь на фото голых порнозвезд хардкор язык запросов влажная вагина жанны фриске крупным планом фото напилась порно фото русские порно новинки ролики emma порно фото 317261xf00 фото бес откр порно фото для 12 для распечатки лд девочек лет дівчат повних фото відверті учителя порнофото фото бабы раком ебут цена мальтийская болонка инцест с фото описанием порно секс русское онлайн во время секса вялый член Москва порномодель фото diamond forever смотреть как кончить в пизду фото волгоград инструменты все кружевном сексуалтная девушка фото белье в 1078915 721052 47565 165592 2056880 1639105 362303 1578837 1381359 1051352 1669383 1875869 1175924 1283523 1416582 216748 1268995 248037 593289 1036667 45262 287386 1171492 280969 1296983 469008 1390121 1787037 1110688 1025397 794900 1680339 1345954 1871421 1539360 1046915 2358 1725660 599338 2013282 1869341 2067189 1741944 643737 490639 115647 1337924 822661 1313469 228464 1777056 133863 954284 586220 1205378 527867 1606072 129682 995846 496331 1125321 110517 701300 315201 1369594 1638394 952262 1149809 1507644 137247 439602 389012 1021593 1641974 1137184 1804379 841883 1220203 309781 1667054 1049952 1733841 241974 1077818 1255124 1341336 1331792 474373 1913447 2070181 1605486 1742538 927038 957758 39274 825880 433272 1981424 580679 1774154
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721