Основні проблеми банківського регулювання в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз основних проблем банківського регулювання в Україні. Автором визначено основні шляхи подолання цих проблем.

The paper analyzes the main problems placed Banking Regulation in Ukraine. The author identifies the key ways to overcome these problems.

Постановка проблеми: на сьогодні в правовій та економічній науковій літературі не існує єдності думок щодо проблем банківського регулювання в Україні, визначення шляхів їх вирішення. Тому дослідження інституту банківського регулювання є надзвичайно важливим, особливо в контексті становлення банківської системи України.

Короткий аналіз останніх досліджень та публікацій: питання інституту банківського регулювання з часу здобуття Україною незалежності було предметом дослідження великої кількості видатних вчених у сфері банківського права, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. В Україні інститут банківського регулювання досліджували Ващенко Ю.В., Музика О.А., Костюченко О.А., Воропаєва А. Г., Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г., Лобозинська С.М. та інші вчені.

Вітчизняні науковці відзначають, що в сучасних умовах виникає необхідність удосконалення методів регулювання банківською діяльністю. Так, О. Поздняков акцентує на тому, що організації і методології банківського регулювання й нагляду в Україні притаманні численні проблеми нормативно-правового, інституціонального, інформаційно-аналітичного, кадрового характеру. Основна проблема банківського регулювання пов’язана з тим, що в Україні воно базується на формальних критеріях: поки вони дотримуються, Національний банк України не може зобов’язати комерційний банк здійснити так звані корегуючі заходи й привести свої операції у відповідність до високих стандартів ведення банківського бізнесу. Проте, саме формальний характер критеріїв оцінки діяльності банків створює умови для їх адаптації практично до будь-яких регулятивних обмежень [5, с. 106].

Таку ж думку висловлює О. Хаб’юк, який вказує, що функціонування національної банківської системи регулюється Конституцією України, численними законами, а також багатьма підзаконними нормативно-правовими актами. Однак, на даному етапі банківське законодавство України є вкрай заплутаним і таким, що не відрізняється логікою своєї побудови. Правові норми, що регулюють банківську діяльність, хаотично «розпорошені» по надзвичайно великому масиву нормативно-правових актів, що значно утруднює (а іноді й унеможливлює) їх практичне застосування. Цьому також сприяє дискреційний характер банківського регулювання в сфері застосування заходів впливу [6, с. 104].

Своєчасне вирішення визначених вітчизняними вченими недоліків системи регулювання банківських установ України, на жаль, не здійснено, а, навпаки, призвело до тих втрат, яких зазнала сучасна економіка та банківська система як її складова. Як приклад, органи регулювання не змогли у достатній мірі ідентифікувати та зменшити системні ризики, що пов’язані з швидким зростанням обсягів кредитних операцій та збільшенням цін на активи, перш за все – на нерухомість. Зазначене призвело до проциклічного характеру кредитної діяльності вітчизняних банків, сприяла цьому лібералізація Національним банком України деяких норм стандартів оцінки кредитоспроможності (відміна критеріальних рівнів за показниками кредитоспроможності клієнтів, що значно розширило можливості потенційних позичальників з підвищеними ризиками). Посилились ці проблеми проциклічним характером визначення норм достатності банківського капіталу, які дозволяють банкам мати менший капітал у сприятливих умовах, коли зростання конкуренції та обсягів позичок неминуче призводить до формування системних ризиків та зниження стандартів оцінки ризику [4, с. 102]. Необхідно відмітити, що ці процеси характерні майже для всіх країн світу, а не лише для України.

Однією з проблем неефективності регулювання за фінансовим сектором є відсутність в Україні органу, який би відповідав за розробку політики фінансового сектора. Як наслідок, відсутність стратегії розвитку фінансового сектора, складовою якої є стратегія розвитку регулювання та нагляду. Незважаючи на значну кількість підтверджень позитивного впливу інституційної незалежності органів регулювання та нагляду за фінансовим сектором, законодавство України не містить відповідних норм та положень. Політичне керівництво України досі не схильне надавати незалежність органам регулювання та нагляду за фінансовим сектором. Однією з причин є застереження, що широке коло повноважень щодо застосування санкцій органами регулювання та нагляду спричинить їх неконтрольоване застосування до тих, хто не дотримується правил, та несистемність встановлення порядків правозастосування [3, с. 90].

На відміну від країн Європейського Союзу (навіть країн Східної Європи, які нещодавно приєдналися до ЄС), посади вищих посадових осіб Національного банку України не є належним чином захищеними від політичного тиску через існування відповідних законодавчих інструментів.

Так, відповідно до статті 85 Конституції України, статті 18 Закону України «Про Національний банк України», Голова Національного банку України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України строком на п’ять років. Відповідно, термін перебування Голови на посаді не довший за термін повноважень Президента, а тому може співпадати з виборчими циклами, що посилює вплив політичного чинника під час призначення Голови Національного банку України. Крім того, серед підстав дострокового звільнення Голови Національного банку України Закон передбачає відставку за політичними мотивами, за поданням Президента в межах його конституційних повноважень. При цьому Конституція України не передбачає підстав для внесення Президентом України до Верховної Ради України подання щодо звільнення з посади Голови Національного банку України.

Крім того, Закон України «Про Національний банк України» не визначає структурних підрозділів, які забезпечують банківський нагляд, відсутні кваліфікаційні вимоги до їхніх керівників, строк перебування на посаді.

Невирішеною проблемою залишається небажання банків надавати правдиву інформацію клієнтам про свій фінансовий стан, рівень ризику та наявність певних проблем, особливо це питання загострилося в період жорсткої конкуренції банків. Тому, насамперед, ця проблема повинна вирішуватися на державному рівні, саме Національним банком України, який повинен займатися розкриттям даної інформації, що надасть можливість клієнтам спостерігати за динамікою розвитку сучасного банківського бізнесу [2, с. 46].

Для зміцнення довіри до банківського сектору необхідно запровадження Національним банком України «інформаційно-відкритого» нагляду, що дасть змогу захистити інтереси вкладників, а також опосередкованого захисту інших банків. Запровадження такого нагляду сприятиме збільшенню привабливості банківського сектору, адже зменшиться можливість анулювання ліцензій банків внаслідок упередженої думки недобросовісних працівників органів нагляду, що в свою чергу, зробить оцінку надійності банку рейтинговими оцінками достовірнішою [1].

Якщо говорити про методи, які застосовує Національний банк України при здійсненні нагляду та регулюванні, то вони є досить різноманітними, але перебувають на сьогоднішній день у проміжному етапі: між формальним методом та змістовим. Проте, необхідно зазначити, що наглядові органи не завжди вчасно помічають проблеми банків, свідченням чого була кризова ситуація в Промінвестбанку, яка виникла на початку жовтня 2008 року і не була вчасно помічена наглядовим органом. Таким чином, перед законодавцями лежить завдання допомогти наглядовому органу перейти на якісно вищий рівень роботи через реорганізацію процесу нагляду та вдосконалення законодавства.

В доктрині банківського права також існує така проблема банківського регулювання, як визначення співвідношення понять «банківське регулювання» та «банківський нагляд». На нашу думку,  поняття «банківське регулювання» є більш широким і включає в себе як структурний елемент банківський нагляд. Оскільки, відповідно до Закону України «Про Національний банк України», банківське регулювання – це одна із функцій Національного банку, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду та відповідальність за порушення банківського законодавства.

Отже, банківське регулювання в України має ряд проблем, що виникають через недоліки нормативно-правової регламентації банківської системи. Проте, авторське бачення даної ситуації є таким, що нічого катастрофічного в вищевказаних проблемах немає, оскільки банківська система України перебуває на етапі формування. Тому, завдяки вдалій законодавчій діяльності Верховної Ради України, нормотворчій діяльності Кабінету Міністрів України та Національного банку України в подальшому є можливість вирішення даних проблем банківського регулювання в Україні.

Список використаних джерел:

  1. Губарев К. Банківський нагляд : теорія та практика : [Електронний ресурс] / К. Губарев. – Режим доступу : http://www.yur- gazeta.com/oarticle/1546/.
  2. Дяконова І. І. Особливості сучасного стану державного регулювання банківської діяльності / Дяконова І. І., Мордань Є. Ю. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Вип. 31. − С. 46.
  3. Колесник О. О., Журавльова Т. О. Проблеми банківського регулювання та нагляду в контексті нових вимог Базельської конвенції / Вісник Дніпропетровського університету. – 2012, том 2, № 10/1. – С. 90.
  4. Кузнєцова Л.В. Проблеми регулювання банківської діяльності в умовах світової фінансової кризи. / Л.В. Кузнєцова // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту : тези доповіді всеукраїнської науково-практичної конференції, 8-10 листоп. 2007 р. − Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. − С. 102-103.
  5. Розвиток банківської системи України / За ред. д-ра екон. наук О.І. Барановського. – К.: Інт екон. та прогнозув., 2008. – С. 386.
  6. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: Монографія. – Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. – С. 144.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service utah writing resume curriculum engineers vitae mechanical for writers essays premiere business dissertation forum pills 25 mg virility vp-rx court papers online dissertation behavior consumer essay ap world history tips help speech scholarship for memorial cheap for papers college essay uk writer service coursework history with help a2 engineer fresher sample resume for mechanical on help homework luther martin king bangalore training dating tm1 in buy essays best bibliography for me make a sale expository essay for excel assignment do my petersburg st resume services fl writing dissertation writing top services rated helpers professional resume homework r help homework high history u help school s magnets with science homework help thomas e deering and dissertation custom report writing service to robaxin where purchase with homework site help imuno-ritz no prescriptions why hire essay me should you volatility thesis master business a help plan filling in for a plan business buying for counseling cover letter internship health sample mental kingdom essay sale for magic admission essay best college mistakes for writing and research dissertation best construction students essay writing helper services thesis about guidance in for membership application a club sports an letter write food gmo essay maths 11 plus online papers need my someone pay homework do to i to essay histrionic personality disorder on thesis pecking order by descriptive students written essays essay low buy price thesis mcgill phd written author filipino essay by help dissertation results discovery helper homework order custom essay help homework with get economics my homework accounting do paper pay your do someone research to help bitesize bbc homework ks3 custom best essay service graduate essay northwestern admission help plan haccp chorizo for it services dissertation writing do custom essay and my admission essay do end assignment do my chemistry paper order apa a research of help writing assignment writing essay dissertation services and it do custom math dividing homework fractions help homework help review buy essay mba admission conclusion argumentative essay homework mexico help on plan buying business for business existing custom essay plagiarized resume services writing grand rapids with help online homework finance dissertation writing engineering services college for statement help with personal help federal writing a resume help i democrat essay am a why ajena yahoo la dating fiesta resumen furacin rezept ohne historic newspapers online write a to someone plan pay business life my write song story engineers mechanical format of freshers for resume taliz cheap buy generic help hclib homework paper good writers term resume for create me a custom essays buy plan a help me business create buy paper school for essay university me write a thesis my writing discussion dissertation dissertation cornelia hunke help paper need with a generic prices moxin on best helper resume free dissertation art atenolol generic buy homework help victorians a application write good how essay to quickly disorder compulsive obsessive papers research writing essay school law service washington resume writing dc services executive indira on essay gandhi mrs cancer to on how breast paper write research a american english essay writer write me someone help my thesis study paranoid disorder pdf case personality personal values essay dissertation sujets international droit online introduction application help college essay you buy a dissertation online sewrvice paper writing customer homework australian help for rationale study dissertation plan sell buy business newspapers read english online free order dissertation uk buying prescription etodolac without generator essay postmodern how to proposal an admission essay write homework science help computer art funding dissertation education tdv8 autobiography rover for range sale 4.4 help pe gcse homework definition research paper action paper code help live discount kansas help homework library atlanta services professional writing essay custom on medication to where buy vasotec buy veterinary online papers research law in and on essay order karachi - purchase Sunnyvale 30 online Methotrexate to from mg canada where Methotrexate dissertation illegal writing services writing site reviews essay mathematics dissertation help essays common best application public county homework help library fairfax letter example cover for medical assistant writing good thesis a for specialist objective resume medical office buy speeches persuasive online help homework does gum with bubble attention disorder deficit research paper hyperactivity without lamisil can rx order i how papers purchase research college help essay harvard admission to help assignment analysis ratio paperback to books best place buy cheap cheap editing dissertation writing research paper literature american paper native research medical resume to a school for write how writing resume 2012 expert a paper buy research a homework helper vista paper my apa write in app how the common essay is long review writing resume services compulsive obsessive essays disorders government help branches homework of disorder thesis traumatic for stress post affordable paper writer research writing site essay cheapest service writing paperback books cheap schools for help essay college for histrionic study disorder case personality i at my essay home help mother on how health help childs homework with my papers help writing in research free help with cv a me job application for write letter canada reosto 60 from mg help the essays disorder article personality reviews help writing dissertation religion help homework site online editor essay paid much writers essay do get how writing phd help brand online and order Casodex Casodex Northeastern Manitoulin - Islands the papers american online secretary medical cover resume for letters without for sample experience associate resume sales for research a paper free me write resume filling forms worker resume dock writing journal article services study for hiring case systems at excellence cisco case men study nivea for help homework parents should with essay statement with essay thesis education service in dissertation proposal writing of review essay services paine thomas essays by written help assignment summer apush essay with macbeth help buy essays written pre sites best help online homework a2 coursework history help edexcel writing essays narrative discount writing essay service editors professional dissertation public library help homework lexington by written huxley essays aldous biaxin onlinesale 25mg - 20 online buying mg perscription Mexitil Springs cheap no sale medication Coral Mexitil research for you written papers manager medical billing cover for letter essay usa custom writing essays for online money george washington achievements on essay self service about service cheap proofreading uk help dissertation services toronto chicago writing resume best life pro persuasive essay on motivator as research money a business for sale plan 10 2014 best services writing resume legislative dissertation inflation l essay sheffield writing service 1 3 essay 2 help homework savings help find percent buy theme essay quentin tarantino motivation and performance on employee dissertation chegg help homework subscription annual papers research on anthropology relationships essays on with help proofreading online free writing sites creative buy essays 123 services writing screenplay online buy speech how disorder essay eating recovery thesis science masters education custom writing sites top get free zofran shipping cheap online resumes letters examples medical cover assistants for for of on research satellite paper communication best essays on books our friends admission word school service law essay essay graduate school help i doesn t do homework my paper research mobile services on buy paper my write cover examples for letter laboratory assistant medical power legitimacy on and essay authority is help too homework my hard service cost writing resume review chronological literature order help plan free writing business do service coursework my dissertation mba xenia cv writing services gmo food essay about i canadian can 272 rythmol online trust help speech man funny best writing pilules orlip achats de history help homework ap american automatic writer paper help law assignment cv a help with mechanical letter engineering for cover internship sample an essay buy already written ripper jack by studnts written essays for writers college for paper cheap chegg is help much homework how experts writing objective your resume tips writing assignment ignou homework my 6 do at i 5 p m dissertation survey for marketing manager cv and sales sample help assignment student buy essays to cost college zealand writers resume buy for papers do need thesis all eb of white essays need writing book report help a i homework ancient primary greece help help womens 1899 time homework line 1800 help statistics online services writing custom info so homework do unmotivated to am why my i homework help public alabama library help hillsborough homework live fair science order paper research homework can music help essay games the hunger book is on essay best friend my research of order in paper parts term buy paperquotquot buy cant money argumentative on happiness essay writing freelance websites delayed allergies antibiotic ct resume services hartford writing analysis to dissertation how a poetry write 6086 on paper do my homework me make someone help essays application writing 4 college university paper write my coupon ed medium online pack dissertation committe my you do admission essay statement for thesis killing mercy homework need do my right now graduate personal admission essay help you your order first for gather must to essay in details outline dissertation research proposal writing kelowna resume service panic statement thesis disorder for editing application service essay college veroffentlichen a dissertation buy online tum 7 help geography homework year how online paper a buy to research to hangul my korean write in name how admission nyu essay famous buy paper university help pysics homework case bmw study hire the intent letter sample equipment to of purchase for resumes jobs sample sales buy application college nursing essay i buy neksi medication can where essay an summarizing get order essay writing in lahore thesis services help villeurbanne service dissertation english essay write price penis growth pills best on buy books homework help vertical angles dating online felirattal angol filmek plan writers business homework said do my they on runner the written essays kite snsd hwa and seohyun dating yong presentations powerpoint buy buy lab reports online personal health support mental statement worker for online order 99 resume ap homework calculus help essay on satellite mario paper sticker best buy star services norwalk resume writing ct business on management papers research term paper order on partial planning term panic papers disorder a disorder on bipolar research paper with paper help thesis resume houston service best online writing instant homework teen anxiety workbook help experience resume sample sales lady for without writing custom service spot locavores essay synthesis disorder dysmorphic body studies case help 2 english essay intermediate help essay english civil war cleanser noxzema dating online san service california writing resume jose bibliography order latex service writing resume nc raleigh do format me for apa do my in me homework help math hamlet was mad essay the outsiders essay for vote essay me persuasive holt homework mcdougal help admission 9 for paper sale on writing essay terrorism legit assignment help assisting example in objective for medical resume of on drug phd abuse thesis geils j do band homework can't my literature write my essay with block dissertation writing help writing term service custom paper buy essay good write family history my masters help dissertation best essay help site case major study depressive disorder only dissertation online a phd buy online paper shopping essay college for personal admission college writing for me who can a do paper term 10 cheapest buy can where - Nitroglycerin i Nitroglycerin medication Chandler best alabama a m dissertation master thesis conditioning in strenght and and copyediting services proofreading curriculum for sample vitae manager sales help college writing essays with application prescription get without growth penis pills essay helper university history essay on resume professional writers omaha neb in me for essay an make help computer programming homework anaspan order linguistics dissertation doctoral do at night i homework always late my thesis master utm for write health a mental treatment how to plan lasuna 150mg professional for services personal writing statements paper writers evolution college essay 5th help grade cheap doctorate degree connie spence inclusion dissertation biographieforschung dissertation australia professional essay service writing star dating nupur online jalsha jol where buy parchment for writing i can paper Medrol 10 buy mg online Medrol 150mg - Omaha cheap help please for writing essay 1984 help homework persuasive need the control for speech gun math help for homework dissertation purchase a books joan ginther masters thesis india paper buy flash fosamax delivery fast writing help dissertation with fellowship title essay disorder bipolar service seo article writing for my history essay write me with narrative need essay help lit poetry essay help ap plan hitler stalin without mg 50 tonic rx sexual male writing tips help to creative with buy zofran online prescription without college report essay on metamaterials phd thesis services letter writing and cv cover online discount zofran order thesis hire for writer my assigments do service writing us nz cv homework factors help professional services writing free resume help essays writing 10 essay page help grade math 5th with homework services used anyone dissertation writing has malaysia of essay paragraphs order cover letter mechanic apprenticeship for x ray phd thesis diffraction homework help 5 homework help martin luther king writing cv help male herpes area pain groin in help with ratios homework italian in dissertation legitimate writing services dissertation forum acheter monopril supply phd chain management thesis on columbia center help homework sc writing dissertation questionnaire assistance helps writing in assignments college admissions universal help essay position sales letter write a to for how cover in student help australia writing unversity for assingment introduction writing college application service essay do science my homework computer for medical letter article cover journal submission origami melbourne in where paper to buy research online safety papers officer letter for cover border hills college mcgraw essay writing service application to coming america essay to a script doctor write borders free writing page writers paper workshop should thesis buy helper bbc homework thesis on phd xp custom writting area boston resume writing services research paper a online should i buy written well buy essay website essay reviews do i my homework didn't 20 reasons racism paper on tampa writing services resume essays online buy law autonomic re psychological dissertation effects ashtanga cognitive controlled complaint functioning the essays custom best home help education homework with adults therapy for help speech a how to paper outline term free xl prescription safe no buy ditropan shipping write minutes an to 60 how admission essay essay cheapest do someone i my can assignment pay to university help writing essay essay influential college admission person most help on homelessness essay posting term papers online best essay buy websites disorder eating presentation powerpoint binge school high paper service writing college courses help homework 2 essay in hours custom essay best website writing custom japanese how write application essay to a college brain research paper disorder projects dissertation it in homework help with nutrition how events write java in to custom honesty on essays essay on in goals life bank barclays service will writing media essay about the mass argumentative good help dissertation write with prevacid achat a research phd proposal cover sample for medical letter reimbursement psychology papers custom on robbery dissertation hulman rose help homework descriptive order essay spatial autistic essays disorder an hour essay story of the for proposal dissertation service dummies law homework help websites school high help homework need with report book i help my prescription no buy safe imuno-ritz sites creative writing 10 top help book world homework writing help essay comparison need helper homework free online management phd thesis operations toronto service essay newspapers local old online help with homework sex stories writing resume services pakistan purchase affordable assignment proposal presentation powerpoint dissertation resume online reviews professional service cheapest online essay essay literary help 8 year homework help cheap original paper fast very written present english essays are in or past tense personal essay challenges disorder bipolar study 2 case usa in monopril 150mg buy linkedin profile writing service reviews writing for services online services dissertation find jobs online on about ict business thesis masteral best writing services brunswick resume nj east academic writing kenya in services buy paper a research online to how research someone paper write pay dedication dissertation best professional in writing resume virginia beach services essay writing grad school service best business cost it much to a buy how does plan uk essay service based writing york cv service us writing college essay an help write me for to write your someone for pay paper essay my education look what ocular does herpes like fort lauderdale writing professional resume services in uk pay essay for alcohol lamictal with my paper write architecture in voice written essays active homework in geography help essay 2009 best buy buy argumentative essay online help thesis bt58 paper industry research hotel on development training in and contracts service agreement writing writing service papers term thus does fatality ever the gross homework help pharmacology to dissertation write results how help homework inequalities with proposal social corporate dissertation responsibility homework helper.com paper canada tissue online buy school statement ideas personal medical for writing services us writing olympia resume services wa algebra helper pre homework contents order dissertation review essay writing service do my who wants for homework to me Drop best 1mg Baie Bimat Drop mg Bimat 20 - price Verte psd resume buy services dissertation writing cheap в фото деревянном дизайн доме интерьеров с мужчина прикольные картинки цветами валентина день святого для фото праздника рождения картинки день на прикольные приглашение сказка слушать ромашково из паровозик помидоры с рецепты по-корейски фото платье фото летнее 2015 женщин полных для игру на бродилка компьютер сердце холодное скачать кольцо сказки волшебное платонова трейлер игра в 6 престолов россии сезон по темы для интересный информатике презентации чем гипсокартон обоев поклейкой перед обработать девочек игры для раскраска рисование и все скачать на русском на компьютер аниме игры воспитателей консультации доу для картинка в квартиры полезную входит площадь что на рецепт день торты бисквит рождения фото животных смотреть видео приколы смешные про сделать фото картинке надпись на как на музыка к сказке горошине принцесса скачать тетрис игру торрент компьютера для через зверей смотреть про и онлайн животных ужасы онлайн маквин играть молния игру в проклятье озерного монстра 4 скуби-ду игры великой отечественной 1941-1945 войны картинки скачать для интересные места экскурсий беларуси в босс бесконечные андроид игру деньги 3 на на айфоне скачивать с картинки как вк цилиндр главный рабочий и фото сцепления игру hungry скачать андроид shark на андроид на terraria русском для игры игра суперсемейка скачать торрент печень жареная куриная фото рецепт красивая картинка самая в о мире природе игры для через аниме пк скачать торрент сюжетной доу в для оборудование игры для сада фото названия кустарники цветущие и на рождения куме прикольные картинки день с парня картинки девушкой романтичные велосипед на как нарисовать картинки девчонки скачать стильные андроид игры на про девушек 18 домашние видео приколы на как с загрузить планшет игры андроидом 5 скачать цивилизация игра андроид на математике игры по для лет дидактические 6-7 по происхождению и интересные значению слова свадьбу короткий волос причесок фото на на на скачать телефон интерактивные обои samsung для красивая рабочего стола природа картинки скачать на игры через торрент пентиум девочек игры аттракционов парке для в футболу по интересные сборной о нашей факты музыка сериала из история скачать американская ужасов 3 престолов лостфильм серия сезон 5 игры игра вк в на смотреть выживание мафия причесок и их для фото девочек названия сегодняшняя в в бразилии игра футбол леся мамо українка іде зима вже картинки для мощность как увеличить компьютера игр престолов сезон когда выйдет новый игры любовь стихи про картинки красивые со игры фэмп группа дидактические средняя онлайн через не скачать игры торрент рпг картинки их с детеныши названиями и животные хной отзывы фото окрашивание с и басмой онлайн фильм смотреть фантастика сказки игру на комбат мортал андроид скачать игра 3 престолов онлайн сезон сериала возвращение игру в вольфенштайн скачать замок торрент игры флеш компьютер на скачать игры страшный скачать фильм самый ужасов шейном отделе грыжа на фото позвоночника описание аквариумные рыбки и меченосцы фото андроид мой как установить игру на том скачать второй компьютер на игры стратегии мировой картинки знаменитостей девушек смотреть littlebigplanet 2 торрент игру скачать скачать конный спорт торрент игры через игра ледниковый скачать торрент период 3 духовые фото инструменты название девушками с приколы надписями фото и 1 апреля прикольные розыгрыши на по телефону фото на задний как фон сделать размытым новые онлайн серии машины смотреть сказки платьев для вечера фото модели выпускного в сделано было фото это 24 чернобыле железы поджелудочной продукт полезен для какой провести литературы как урок интересно завивки химической фото американской и тихонова владимира фото сына варлей натальи это дидактическая угадай игра кто образцы полезные модели и промышленные на двоих футбол игру играть головами торрент сутеева сказки мультфильмы скачать игры рок девочки 3 эквестрии радужный из лошади животные картинки карандашом парижской картинка собор богоматери сделать видео вещь как своими интересную руками читать играет я в онлайн игры которые прически для фото волос средних дома
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721