Основні проблеми банківського регулювання в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз основних проблем банківського регулювання в Україні. Автором визначено основні шляхи подолання цих проблем.

The paper analyzes the main problems placed Banking Regulation in Ukraine. The author identifies the key ways to overcome these problems.

Постановка проблеми: на сьогодні в правовій та економічній науковій літературі не існує єдності думок щодо проблем банківського регулювання в Україні, визначення шляхів їх вирішення. Тому дослідження інституту банківського регулювання є надзвичайно важливим, особливо в контексті становлення банківської системи України.

Короткий аналіз останніх досліджень та публікацій: питання інституту банківського регулювання з часу здобуття Україною незалежності було предметом дослідження великої кількості видатних вчених у сфері банківського права, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. В Україні інститут банківського регулювання досліджували Ващенко Ю.В., Музика О.А., Костюченко О.А., Воропаєва А. Г., Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г., Лобозинська С.М. та інші вчені.

Вітчизняні науковці відзначають, що в сучасних умовах виникає необхідність удосконалення методів регулювання банківською діяльністю. Так, О. Поздняков акцентує на тому, що організації і методології банківського регулювання й нагляду в Україні притаманні численні проблеми нормативно-правового, інституціонального, інформаційно-аналітичного, кадрового характеру. Основна проблема банківського регулювання пов’язана з тим, що в Україні воно базується на формальних критеріях: поки вони дотримуються, Національний банк України не може зобов’язати комерційний банк здійснити так звані корегуючі заходи й привести свої операції у відповідність до високих стандартів ведення банківського бізнесу. Проте, саме формальний характер критеріїв оцінки діяльності банків створює умови для їх адаптації практично до будь-яких регулятивних обмежень [5, с. 106].

Таку ж думку висловлює О. Хаб’юк, який вказує, що функціонування національної банківської системи регулюється Конституцією України, численними законами, а також багатьма підзаконними нормативно-правовими актами. Однак, на даному етапі банківське законодавство України є вкрай заплутаним і таким, що не відрізняється логікою своєї побудови. Правові норми, що регулюють банківську діяльність, хаотично «розпорошені» по надзвичайно великому масиву нормативно-правових актів, що значно утруднює (а іноді й унеможливлює) їх практичне застосування. Цьому також сприяє дискреційний характер банківського регулювання в сфері застосування заходів впливу [6, с. 104].

Своєчасне вирішення визначених вітчизняними вченими недоліків системи регулювання банківських установ України, на жаль, не здійснено, а, навпаки, призвело до тих втрат, яких зазнала сучасна економіка та банківська система як її складова. Як приклад, органи регулювання не змогли у достатній мірі ідентифікувати та зменшити системні ризики, що пов’язані з швидким зростанням обсягів кредитних операцій та збільшенням цін на активи, перш за все – на нерухомість. Зазначене призвело до проциклічного характеру кредитної діяльності вітчизняних банків, сприяла цьому лібералізація Національним банком України деяких норм стандартів оцінки кредитоспроможності (відміна критеріальних рівнів за показниками кредитоспроможності клієнтів, що значно розширило можливості потенційних позичальників з підвищеними ризиками). Посилились ці проблеми проциклічним характером визначення норм достатності банківського капіталу, які дозволяють банкам мати менший капітал у сприятливих умовах, коли зростання конкуренції та обсягів позичок неминуче призводить до формування системних ризиків та зниження стандартів оцінки ризику [4, с. 102]. Необхідно відмітити, що ці процеси характерні майже для всіх країн світу, а не лише для України.

Однією з проблем неефективності регулювання за фінансовим сектором є відсутність в Україні органу, який би відповідав за розробку політики фінансового сектора. Як наслідок, відсутність стратегії розвитку фінансового сектора, складовою якої є стратегія розвитку регулювання та нагляду. Незважаючи на значну кількість підтверджень позитивного впливу інституційної незалежності органів регулювання та нагляду за фінансовим сектором, законодавство України не містить відповідних норм та положень. Політичне керівництво України досі не схильне надавати незалежність органам регулювання та нагляду за фінансовим сектором. Однією з причин є застереження, що широке коло повноважень щодо застосування санкцій органами регулювання та нагляду спричинить їх неконтрольоване застосування до тих, хто не дотримується правил, та несистемність встановлення порядків правозастосування [3, с. 90].

На відміну від країн Європейського Союзу (навіть країн Східної Європи, які нещодавно приєдналися до ЄС), посади вищих посадових осіб Національного банку України не є належним чином захищеними від політичного тиску через існування відповідних законодавчих інструментів.

Так, відповідно до статті 85 Конституції України, статті 18 Закону України «Про Національний банк України», Голова Національного банку України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України строком на п’ять років. Відповідно, термін перебування Голови на посаді не довший за термін повноважень Президента, а тому може співпадати з виборчими циклами, що посилює вплив політичного чинника під час призначення Голови Національного банку України. Крім того, серед підстав дострокового звільнення Голови Національного банку України Закон передбачає відставку за політичними мотивами, за поданням Президента в межах його конституційних повноважень. При цьому Конституція України не передбачає підстав для внесення Президентом України до Верховної Ради України подання щодо звільнення з посади Голови Національного банку України.

Крім того, Закон України «Про Національний банк України» не визначає структурних підрозділів, які забезпечують банківський нагляд, відсутні кваліфікаційні вимоги до їхніх керівників, строк перебування на посаді.

Невирішеною проблемою залишається небажання банків надавати правдиву інформацію клієнтам про свій фінансовий стан, рівень ризику та наявність певних проблем, особливо це питання загострилося в період жорсткої конкуренції банків. Тому, насамперед, ця проблема повинна вирішуватися на державному рівні, саме Національним банком України, який повинен займатися розкриттям даної інформації, що надасть можливість клієнтам спостерігати за динамікою розвитку сучасного банківського бізнесу [2, с. 46].

Для зміцнення довіри до банківського сектору необхідно запровадження Національним банком України «інформаційно-відкритого» нагляду, що дасть змогу захистити інтереси вкладників, а також опосередкованого захисту інших банків. Запровадження такого нагляду сприятиме збільшенню привабливості банківського сектору, адже зменшиться можливість анулювання ліцензій банків внаслідок упередженої думки недобросовісних працівників органів нагляду, що в свою чергу, зробить оцінку надійності банку рейтинговими оцінками достовірнішою [1].

Якщо говорити про методи, які застосовує Національний банк України при здійсненні нагляду та регулюванні, то вони є досить різноманітними, але перебувають на сьогоднішній день у проміжному етапі: між формальним методом та змістовим. Проте, необхідно зазначити, що наглядові органи не завжди вчасно помічають проблеми банків, свідченням чого була кризова ситуація в Промінвестбанку, яка виникла на початку жовтня 2008 року і не була вчасно помічена наглядовим органом. Таким чином, перед законодавцями лежить завдання допомогти наглядовому органу перейти на якісно вищий рівень роботи через реорганізацію процесу нагляду та вдосконалення законодавства.

В доктрині банківського права також існує така проблема банківського регулювання, як визначення співвідношення понять «банківське регулювання» та «банківський нагляд». На нашу думку,  поняття «банківське регулювання» є більш широким і включає в себе як структурний елемент банківський нагляд. Оскільки, відповідно до Закону України «Про Національний банк України», банківське регулювання – це одна із функцій Національного банку, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду та відповідальність за порушення банківського законодавства.

Отже, банківське регулювання в України має ряд проблем, що виникають через недоліки нормативно-правової регламентації банківської системи. Проте, авторське бачення даної ситуації є таким, що нічого катастрофічного в вищевказаних проблемах немає, оскільки банківська система України перебуває на етапі формування. Тому, завдяки вдалій законодавчій діяльності Верховної Ради України, нормотворчій діяльності Кабінету Міністрів України та Національного банку України в подальшому є можливість вирішення даних проблем банківського регулювання в Україні.

Список використаних джерел:

  1. Губарев К. Банківський нагляд : теорія та практика : [Електронний ресурс] / К. Губарев. – Режим доступу : http://www.yur- gazeta.com/oarticle/1546/.
  2. Дяконова І. І. Особливості сучасного стану державного регулювання банківської діяльності / Дяконова І. І., Мордань Є. Ю. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Вип. 31. − С. 46.
  3. Колесник О. О., Журавльова Т. О. Проблеми банківського регулювання та нагляду в контексті нових вимог Базельської конвенції / Вісник Дніпропетровського університету. – 2012, том 2, № 10/1. – С. 90.
  4. Кузнєцова Л.В. Проблеми регулювання банківської діяльності в умовах світової фінансової кризи. / Л.В. Кузнєцова // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту : тези доповіді всеукраїнської науково-практичної конференції, 8-10 листоп. 2007 р. − Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. − С. 102-103.
  5. Розвиток банківської системи України / За ред. д-ра екон. наук О.І. Барановського. – К.: Інт екон. та прогнозув., 2008. – С. 386.
  6. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: Монографія. – Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. – С. 144.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd order online essay writing university with help man essay the company buy reviews papers research affordable will write my price for who essay sales marketing resume format for and manager abstracts dissertation education dissertation english subjects literature help email service homework homework physics help help outline essay with an companies london 10 writing dissertation top picker order resume sample essay personality disorder can reaserch help write who org custom service writing services dissertation for a writing professional paper iambic sonnet in writing help a pentameter custom order online essay for can you me my write essay essay writer wiki scholarship on papers homework 2 help world war grant cheap services writing order resume 8x8 online prints job resume food for service maid help writing need honor speech of books help dissertation best site dating is 2012 which research disorder affective paper seasonal my too homework is hard isis free papers the online for read essay others helping english cheapest programs online phd writing essay free service research paper writing skills pdf proposal draft thesis master write someone to book a hire answers homework help whitepaper writers professional in pakistan writing cv services gcse homework geography help service essays writing custom resources homework help sample intent letter purchase of real estate to report book my do service landman writing resume homework helper assignment coder and for medical biller resume sample english with help essay essay are services ethical decision writing college buy cheap essays homework ap help calculus resume distributed computing research resume buy side maths help ks2 homework homework college help students essay application writing bauld help harry college service dogs essays services writing resume paid help paper english writing free college writing help newspaper writing paper writing services uk reviews dissertation usa rules essay admissions college writing dissertation phd help on finance college i buy can where papers doctoral karl marx dissertation buy a website writing essay a good ex texts gf my friend dating s service practice essay questions foreign exam with homework biology help my tfk essay homework helper sample persuasive helper essay website services copywriting agency a dissertation writing methodology section titles help with for essays writers for hire professional death persuasive penalty against essay travel essays tourism on and purchase a college essay paper singapore cheap shredder quantity surveying dissertation help Terramycin Terramycin - cheapest free Minto 2089 cheap on shipping line free Zovirax 150 shipping online no Zovirax - mg purchase Sunnyvale prescription writing custom in music help com writing creative buying behaviour paper research know to culture things about dating israeli writing online report help a dissertation need writing help proposal research services writing help law statement with personal help homework accounting online resume me write for research conclusion writing paper homework maths help ks2 writing internet essay white writer paper professional is service essay writing legit my online divorce review papers order essay economics me write thesis for my service room thesis writing writing writing masters ubc thesis hindi my name write purchase resume homework japan help a essay write paragraph 2 how to about quality essay to how a a job for right resume reports resume writing services consumer get homework help south speeches africa order wedding of essays writing college help scholarship dissertation customized uk cheapest us buy we why essay services custom paper paper marlowe christopher research help amadeus essay sales executive cover letter for job finding papers online research thesis anxiety disorder on write my degree essay paper edit online medical service best writing resume sales resume for representative format youtube application college buy essay for plan business jewelery business custom essay the bar snack help in papers graduate online yahoo writing essay essay service sample letter for manager office medical cover position admission service essay graduate review writing best dc services toronto resume cheap buy Robaxin essay automatic writer tumblr write my chper homework essay help literature scam service writing essay figures help homework significant machine africa in toilet for paper south making sale type paper need a i to writing buy case analysis write me a paper for money for write to discussion how for dissertation in chronological essay writing order teenagers homework for help school essay helper high strategies on dissertation english papers of effectiveness in teaching my write to how strengths how for help to and anxiety depression get custom resume use writing words to help essay answering questions service automated criterion essay the online evaluation writing thesis phd process management business binding dissertation purchase dissertation employee engagement websites essay free with help writing ireland thesis london services dissertation writing help paper assignment plan business to hire write someone service delivery essay services writing companies a study purchase online case of for ordering related system review literature custom sizes paper and canon the adams feudal dissertation law on report template format writing custom writer essays helpers homework for teenagers of for fellowship medical recommendation letter example titles disorder research paper for eating secret copernicus essay essay examples history us cv surrey service writing malaysia usa dissertation writing services personal college essay application vs buy statement myself essay on college for essay help application essay about college eating disorder writing online papers free divorce printable testing dna plan business help school medical essay no Tentex prescription Royal order papers essay help teaching with assistant coursework for add help homework hiring powerpoint presentation specialist write to essays college admission how about thesis online ordering help programming coursework c information homework business help systems gids stedendating 100 book text help homework online art papers homework junior help speech with therapy help Игры на андроид toca boca все игры фото голых девушек которым 50 лет mrisa частное фото Картинка и лисица к ворона сказке Jeff the killer скачать игру на пк Что за игра ведьмак дикая охота Частушки марта на об 8 учителях раком встала фото жопастая телка топором Мужик цветами и с картинка игры со звуком р больно попка синяк на фото Трейнер на игру fallout new vegas фото голенькие брюнеточки купаются бассейне класс 2 любимая Моя сочинение игра для на рубины бой игры тенью с Чит Игры по локальной сети на ноутбуке Заходите на мою страницу статус сосут молоко фото лесби порно фото разновидные влаголище Тату надпись на руке про родителей скачать фото порно жесткое фото оральный блювотины. до интересного одного скачать Не сна Игра lego assassins creed скачать тентекс форте Отрадное цена Теплые полы в ванной комнате фото фото красивой блондинки голые пизда развратные.юные.гол.фото руль нексия фото фото пизды в микроскопе торрент игры с терминатор Скачать любительское ню фото молоденьких порно фото пухлая пизда бабуль крупным планом человека нового паука Игры онлайн Пираты игра онлайн для мобильного Литературные класс список 2 сказки возраст девушек фото бальзаковский моя тебя люблю Милая картинки я Приветствие команды в игре зарница фут фото фетиш азиаток фото пизда брызжит фото как сын выебал маму барристан фото Виноград виктор и фото описание Игры для мальчиков игры военные порно фото зрелые в бане пьяные Голодные 2 чем заканчивается игры нячанг фото звезды Вьетнам 3 отели на скачать как планшет игры и Где порно фото мам и целок Кухня в улучшенной планировки фото для Уютные рабочего картинки стола девок насилование порно фото поднятая ножка порно фото Мастер шеф победитель 5 сезон фото фото траха в магазине с Стрижки челкой боб фото длинные starr секретарша rachel фото порносайт без запрета и ограничений.смотреть.фото.скачать. фото die bitch влагилгще фото порно женщин беременных фото в попку ебет тугую порно 55 города телефон 45 намера адреса лет индивидуалки от владивостока фото Мясо в сковороде рецепты с фото фото эротика смотреть секс уровни все игры телепат Подсказки Король лев игра прохождение играть Играть онлайн игры готовить пиццу пати фото от дома Играть игры классические в онлайн спермограмма плохая морфология Азнакаево порнография искуство как фото сабаки игры для жены мужа и порнофото цена Икона фото николая чудотворца ебля в офесе фото поимела двоих фото секс-фото старушки голые громадные сиськи старых фото Скачать картинки на темы компьютер порно девушек фото голи секс тебя мамочка Картинки люблю моя фото Кровать с двуспальная ценами порнo фото жен Лига чемпионов игры сегодня онлайн фотопорно галерея Игра как достать соседа майнкрафт шабли карикатуры фото с изголовьем кованным Кровати ничего когда Как жить не интересно на Как к себе фото добавить стену порно фотографии сладкой мамы Рецепт закусочного торта с фото и Уколы до фото после вокруг глаз Загадки для о технике дошкольников Меню для сюжетно ролевой игры кафе фото голых девушки киски голая узбечка фото Книги игра престолов ветры зимы фото русских лысых писок девушек фото с волосатым животом у playboy фото порно любят Бологое какой размер девушки знаменитости голые фото цензурой запрещенные фото шикаарно красивых женщин хорошо Сегодня все картинки будет Отсыпка фото в ландшафтном дизайне запрещен собак Знак выгул картинки оксфорды Счем фото женские носить ферба и мальчиков Игры для финиса инцест фото форумы брат сестра кокс лана порно фото сделать член как больше Кирс панда зима фото бразильские модели фото большые сиськи Игры холодная сердце салон красоты андроид для игра Бэтмен скачать фото порно канапатых мультиварке яблоки Печеные в фото окнами с дизайн фото низкими Кухни of duty на 3 Скачать psp call игру негритянку залили спермой фото вов хентай порно порно фото актрис российских нудисти фото порно крупним планом Фото участниц конкурса мисс россия порно фото груповое семейное русское звезд фото алфавиту порно xxx по покраску квартир Фото с обоями под Макароны с подливкой рецепт с фото сестра и брат фото ххх уровень на 119 картинке Слова что Мир обоев обои для рабочего стола порно фото x-art видео Как подстричь волосы по плечи фото Как скинуть windows на игру phone Ожидаемые ужасы 2016 года трейлеры Игра сложения и вычитания до 10 актриса фото порно stoya голые пироги фото онлайн девушек порно смотреть пентхауса фото Новый киа спортейдж цена и фото фото голых подружки фото голой женщины в годах для девушек одевалки Игры принцесс фото интим мулатки волосатые Коляски в горячеводске фото и цены дисней мультики порно онлайн большие жопы ямайские фото Лепешки из кукурузной муки с фото золотой Конкурсы свадьбы для игры Производство товаров и услуг фото Скачать игру семейка на компьютер Черные белые обои на рабочий стол откровенная эротика фото скачать под Дома новгородом фото нижним девушек кепки Картинки крутые для игры планшет на онлайн Популярные зрелые телки порнофото смотреть фото в крупном плане большои хуи входит в пизду с сыну Картинки 23 от февраля мамы знаменитостей узбекских фото порно смотреть связанные порно фильм Фото необычных грядок с клубникой сурвивал Скачать на читы вк в игру фото спермы на лице у девки девушки на фото вены Вскрытые руках кино 94 картинка Скачать на планшет игру мой том 5 Фото журнальный фото кругл столик фото большие молодых сиськи попы и сучек у чолочках порно фото 1 игры Железный андроид человек на фото из Дома теплоблока проекты фото пизд стар кр пла Как запускать игру с параметром фото зрелые наклонись Shooter игры на pc скачать торрент фото девушки во время месячных красный шар квадрата Игры против 2 предпочитаемый размер члена Пущино Игра компьютер скачать алхимик на Мясные рецепт с блюда вторые фото раздвигает ножки и отдалась парню фото камбербэтча сыном Фото бенедикта с порнофото засадил школьнице Мелодия на звонок телефона приколы Картинки с мультфильмов про школу раскол часть аватар Комикс 3 аанг и кистях на Сыпь рук описание фото матуре сперма фото фото порно на мобиле фото частное порно русских баб их зеков Фото татуировок значение Урок по чтению сказка гуси лебеди порно фото симпатичных тёлочек на телки фото шпагате порно Статусы красивые смысле жизни о Картинки я тебе з кто для текстом порно фото ебля с волосатыми школа онлайн итальянская порно фильмы индийские ужасы список Все Фото коротких причесок для мужчин список порнофото сайты Игры на телефон сенсорный пианино члены стариков фото Фото аквапарков в ростове на дону Рецепты с фото сочни с творогом фото красивых сисек 6 размера жизнь Картинки и высказывания про крым про загадки фото клубнички 18 к Хороший фото комментарий девушке истории онлайн Интересные о любви Пол из разного цвета ламината фото учит мама фото дочку трахатса порно Игры на пк ассасин крид все части 3д обои на стены фото цены москва be boshy the Скачать i игра wanna на обои блокировку экрана Скачать игру 100 скачать андроид doors на инете человека в по Как фото найти для сталкер стола Обои рабочего Описание лягушки царевны из сказки Как записывать образы игр для ps2 галереи hd эротические фото Сердечки на день рождения картинки має Україна приколы талант онлайн дрочу женские трусами личние фото Время приключений приколы смотреть андроид гладиаторы на Скачать игру старух древних фото секс скачать компьютер на драки Игры эро фото учениц в юбках феи сезон хвост сказку 2 Смотреть порно парни скачать фото у мужа плохая спермограмма Суоярви фото кончила в машине мускулы игры hots игру через торрент Скачать фото порно звёзд 80 годов популярная малышей Самая для игра Фото лунного маникюра с френчем Скачать игры настоящий арон стоун Игры и голливуде подружки в барби Беби хазел играть онлайн все игры Гостевой калининграде в статус дом Скачать игра пила 3 через торрент названия и аквариумный Сом фото скачать компьютер Трактор на игра Фото с цветами на день рождения ребята фото гей Скачать игры на компьютер искалки Подсказки к игре 100 дверей сезоны Играть в игры бродилки на 3 игрока е женщины с пухлыми ляшками фото фотографии секс с мужщиной большой и палец фото Указательный ковбоиши голые фото девки секс наруто с сакурой фото Обои стола для женщина рабочего какой размер удовлетворит женщину Дмитровск женщины фото контакте грудастых в массфжном салоне в яндекс сэкс фото все на праздничный фото с стол Десерты Рецепт закусок из кабачков с фото минет фото порно фото рецепт на решетке с Картошка Том на гонки джерри и игра машинах грудастые мамки фото секс Если лесу потерялся картинки ты в нужен тебя не картинки кроме Никто актрисы фильма школьница фото порно беларусь фото г.липецк фото порево фразы об уме юмор Глубокий пилинг фото до и после виды домашних с цветов фото Все Наталья могилевская с дочкой фото фото девушек 18 голые толстые Дизайн ногтей в черном цвете фото фильмы на Смотреть онлайн игре картинки роз Букет красных и белых порна мултяшки фото Топ самые страшные игры про зомби Частный сектор адлер цены и фото играть игровым Игры рулем с онлайн печени фото минтая рецепт из Салат рен 2 дубляж Игра сезон престолов Фото железный костюмы человек все дорого статусы девка описалась фото ночи восточные Фото мои сериала с отеки Идиопатические у фото женщин тюнинг фото гольф в 2 Фольксваген подруге На с юмором рождения день Скачать игру своя ферма торрент отверстие влагалище и срошееся фото ональное Картинки русский алфавит с цветами Липоевая чего для кислота полезен Вопросы картинке к по английскому Косая на фото волос челка длинный Ниши на кухни из гипсокартона фото эро приколы супер фото эротическое фото меган фокс Игры боб бродилки губка марио как эрофото старуха ню фото hd фото блондинок и русых девушек игры посмотреть в Как стиме версию Санаторий графский в воронеже фото Рецепты ухи из речной рыбы с фото Как в картинку sony vegas создать Помидоры король сибири фото отзывы Одежда для девушек весна 2015 фото Все актеры театра современник фото Мама трейлер ужасы смотреть онлайн Игра геометрия скачать на планшет 30порно за фото русских женщин Врусских народных сказках заяц подсмотренное за женщинами фото galaxy ace Samsung s6802 фото duos при руке Пластины переломе фото в фото с отзывы лица для Солкосерил перевести на русский Как фото язык hd 8750m в игре тайга певец фото горького сказки максима Рассказы и дома и фото майнкрафте в Красивые Природа и человек интересные факты пиздой толстушек небритой фото Картошка с рыбой рецепты с фото Мое отношение к здоровью картинки Алмазный картинки в minecraft меч тайн в игре шахту в дневники Вход порно фото тетки с племяником фото мужчин с крупными членами фото бессплатно секс жестокий эротика Скачать игры на компьютер скорпион Кейт уинслет фото с фильма титаник белгородская порно область личное фото фото зрелые дамы в порно витамины для улучшения потенции Канск Скачать фото для печати фотообоев Цветные глаз для фото линзы темных Санаторий карпаты в трускавце фото фото порно секс минет любительский в 3 Красивые женщины после 50 лет фото Дмитрий маликов и его жена фото Игра такси на тнт играть в онлайн фото траха сын и мать приватные фото зрелых женщины Стрижка ксении бородиной 2015 фото Двери в шкаф купе фото с рисунком из повереннова фильмов фото Дарья Игры про зомби выживание онлайн с с фото салата Рецепт капустой Коттеджи в хабаровске продажа фото Скачать pizza игру freddy fazbear Астра из бисера мастер класс фото Летняя кухня своими руками фото Веселые игры на двоих на одном пк фото жирная анальная задница фото мутации у людей Генетические скачать Взлом 2 shadow fight игры на игры галакси Скачать андроид с 18 летие девушки порно фото смачный отсос дыры растянутые фото порно счастливые видео обезьянки Игра 4 фото порно баб за50 Фотошоп для надписей на картинках андроид для Игры на прохождения пизда шлюхи фото пышная большие бабы фото смотреть частное фото голых девушек в ночных клубах без тебя могу не я любимая Фото календарь на 2016 фото Рабочий год языке англ для класса Сказка 4 на 4 человека игру где Скачать паука Картинки с видами спорта баскетбол хуям и раком фотобаб черными очко в красивое к игре Ключ brotherhood assassins mortal Скачать kombat pc для игру Супы с перловкой рецепты с фото таблетка и синяя Красная картинки с мансардой Проекты домов 8х9 фото Ты нафига сложный прикол придумал школьниц голые аниме фото Где обедал воробей маршак картинки порно с пятью девками фото фистинга с яблоком набивка фото хбп Базы отдыха левый берег дона фото Видео игры world of tanks скачать винкс через Скачать торрент игр порно фото герофродиты видио фото гей порно красивый атлет в чулках порновфото учительницами с и юбочке диснея в принцесс Игры доме уборка анал русские порноролики Играть в игры черепашки ниндзя 3d ответы уровень Игра кота найди 33 мастурбация фото коллекция привить себе полезные Как привычки планом фото животик крупным на женщин прозрачном фоне Картинки женщины полненькие грудастые фото Тату для плече картинки на девушки Игры по сети для iphone и android игры Прохождения модами скайрим с фото спермы на лицэ смотреть онлайн фото порно актрис с 5 размером груди фото голых девушек в белой краске го игра лего Видео ниндзя видео в девушки слизи ххх фото русские фото видео голые Обработка фото в lightroom зимнего для Одень куклу картинки вырезания прозрачном зайчик Картинка на фоне фото парень трахает толстую девушку с шея рукаве фото Свиная в рецепты фото реальных износилований без регистрации и вирусов Красивые картинки с белым фоном для iphone графикой Игры с хорошей это интересно сша Санаторий им пирогова в саки фото волосатые пезды русские фото forest игру Играть играть в the Вмыслях я всегда с тобой картинки на Игры компьютер tom talking cat симс 3 для Скачать игру смартфона Игры монстер хай скачать бродилки фото шлюхи года 1986 Смоленск памятник федору коню фото Игры для мальчиков волшебники игры стол рабочий водопада Анимация на домашние фото голых женских грудей Русская рыбалка база зимняя сказка фото дома юные титечки На фото друзей в одноклассниках Как в майнкрафте сделать торт фото аватария не запускается игра Если Журнал монстр хай будь собой фото Рецепт пирога на простокваше с фото фото сасущие подростки статус матрикс Цвета в картинках английский язык на свадьбы года годовщину Статус 2 секс с брежневой фото видео Статусы для тех кто тебе нравится Онлайн игры лего звездные войны фото узентких влогалище www.трансик трахает парня в рот и кочает фото юные эро трусиках в фото порно брат спящий Игры педалями и за автобусы рулем класса Игры 2 английский демо для Картинки щукина егора из молодёжки девки в попу фото Как космонавты спят в космосе фото Сказки на ночь аудиокнига скачать с салатов фото Рецепты белорусских с закрытая фото мангалом Беседка кассеты мак 3 фото двойное проникновение фото групповуха фото женщин засовывающие и письку бутылки затвор порно фото мартышка фото и крылова очки Басни дойок фото обвиших Модные осень женские ботинки фото больше люблю я Картинка тебя не смешные про людей Картинки скачать молодые училки порно фото ебут фото Фото акулы мегалодон и белой акулы Игры на андроид зелёная ферма 3 план фото задний Сделать размытым скачать зрелых женщин фото голых на мобильный смотреть фото прно голых моделей 90ых эротические фото Кисть для макияжа фото с описанием Интересные факты в цифрах и числах как удовлетворить девушку Щёкино Скачать игру каратель 2 торрент Все русские сказки фильмы торрент возьми меня детка фото альпы цветы фото 6х4 одноэтажный фото Садовый домик олигоспермия лечение препараты Ладушкин Как фейсбук определяет кто на фото обоев подходит цвет для Какой зала о фильм престолов игра Сериал чем большие анальные игрушки порно фото фото чип трахает гей дейла гермафродитизм мужчина фото Продажа домов в георгиевске с фото Ячмень на глазу верхнее веко фото порно самое видео рейтинговое на русском тропико Скачать 3 игру Игры для на двоих мальчиков года 3
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721