Основні форми та види злочину, передбаченого ст. 113 (Диверсія) КК України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті досліджені питання, пов’язані із визначенням поняття диверсія та її поділом на окремі види, а також здійснено спробу  класифікації нових форм диверсійних актів у сучасних умовах.

Sabotage notion definition and its typological subdivision issues have been studied in this article. New forms of sabotage acts committed in contemporary circumstances classification has been attempted.

Ключові слова: кримінальне право України, диверсія, злочин, диверсійно-терористична діяльність, громадська безпека, диверсійний акт, диверсант, тероризм

Постановка проблеми. Злочини проти основ національної безпеки – найбільш тяжкі злочини, відомі кримінальному законодавству. Шкоду, яку вони можуть заподіяти, не можна недооцінювати. Державна зрада, шпигунство, диверсія, можуть спричинити знищення об’єктів, що мають важливе економічне і військове значення, дезорганізацію роботи державних або громадських організацій, і що найголовніше – до загибелі великої кількості людей. Безпосередньо диверсійні акти заподіюють державі не тільки серйозний матеріальний збиток але і негативно впливають на психологічний стан населення, можуть викликати паніку та інші негативні явища. У сучасних умовах, з урахуванням створення нових засобів масового ураження величезної руйнівної сили, хімічної і бактеріологічної зброї великої потужності, небезпека диверсії ще більше зростає. Тому відповідні органи держави спрямовують свої зусилля на попередження диверсії ще на ранніх стадіях здійснення цього злочину. На жаль, рамки статті 113 КК України не дозволяють здійснити більш детальний аналіз сучасних форм та видів диверсійної діяльності залежно від способів та засобів її здійснення. Тому наше наукове дослідження буде спрямоване саме на вивчення нових форм диверсійних актів в умовах сучасності.

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Диверсія та основні форми її здійснення стали центральним об’єктом наукових досліджень Г. В. Епура, С. В. Коваленка, В. Ф. Антипенка. Вагомий внесок у вивчення даного питання зробили Б. Романюк, В. Ємельянов, Г. В. Андрусів, О. Ф. Бантишев та інші.

 Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у визначенні такого поняття як диверсія а також здійсненні класифікації нових форм диверсійних актів у сучасних умовах. Це зумовлює виконання наступних завдань: проаналізувати сукупність ознак, характерних рис та істотних особливостей, що визначають сутність поняття «диверсія»; здійснити умовну класифікацію диверсійних актів залежно від засобів та способів їх здійснення у сучасних умовах.

 Вітчизняний законодавець у ст. 113 КК України визначив, що під диверсією розуміють вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій [1]. Дещо інакше цей злочин визначений у Зведенні законів США де під диверсією розуміється умисне, політично мотивоване насильство, що вчиняється проти сто­рони, яка не воює, наднаціональними групами або таємними агентами з метою впливу на громадськість. Саме таке означення використовує у своїх звітах Держдепартамент США. У свою чергу, його структурний орган, Бюро по боротьбі з диверсіями, під диверсією розуміє «… погрозу застосування або застосування насильства в політичних цілях окремими особами або групами, які діють або в підтримку, або проти встановленої урядової влади, коли призначення таких дій полягає у тому, щоб потрясти, приголомшити або залякати обрану групу, більш ширшу ніж безпосередні жертви» [6, с. 25]. Варто зазначити, що ряд науковців у галузі кримінального права неодноразово намагалися визначити сутність такого антисоціального явища як диверсія. На наш погляд, заслуговує на увагу думка Литвака О. М. про те, що під сутністю цього злочинного діяння слід розуміти сукупність ознак, характерних рис та істотних особливостей, які притаманні диверсії як воєнно-політичній та правовій категорії, що складають її внутрішній зміст.  Власне саме цей факт і дає можливість розглядати диверсію, як злочин, який перш за все, спрямований на ослаблення держави та спричинення великої шкоди її економічній системі [9, с. 147].

Незважаючи на досить незначну частку у загальному масиві суспільно небезпечних діянь, величезна потенційна небезпека диверсії обумовлена тим, що навіть одиничний диверсійний акт може завдати серйозної шкоди економіці нашої  держави, сповільнити темпи будівництва та введення в експлуатацію окремих підприємств, порушити ритмічність роботи тієї чи іншої галузі народного господарства. Крім того, потрібно мати на увазі, що такого роду злочинними акціями заподіюється також серйозна морально-політична шкода [3, с. 3].

Поділ диверсійних актів на форми, як і будь-яка інша класифікація, носить у певній мірі умовний характер. Але виокремлення конкретних ознак тих чи інших форм диверсії є необхідним для надання більшої цілеспрямованості та систематизації правотворчої діяльності у цій сфері.

Найбільшу небезпеку з точки зору деяких науковців являють собою наступні форми диверсії: фінансування диверсійно-терористичної діяльності; використання в диверсійних цілях вибухових пристроїв, зброї (у тому числі біологічної, хімічної, радіаційної); використання інформації, яка містить державну таємницю; залучення у диверсійну діяльність громадян та організацій, так зване вербування агентів, створення агентурних мереж; використання комерційних, суспільних та релігійних організацій; провокація воєнних, релігійних, міжетнічних конфліктів; використання службового, суспільного становища або посадових повноважень; використання засобів масової інформації, у тому числі Інтернет, спеціальної літератури тощо.

Наведений список не є вичерпним. Окрім цього варто зазначити, що головною метою диверсійного акту за діючим законодавством є навмисне послаблення того чи іншого елементу безпеки чи обороноздатності держави. Однак, мета диверсії, на переконання більшості науковців, не обмежується вказаними в законі об’єктами.

Деякі вчені пропонують класифікувати диверсію на: еко­номічну; політичну; ідеологічну; диверсії що спрямовані на розпалення національної та релігійної ворожнечі, на порушення територіальної цілісності держави; кібердиверсію (наприклад, хакерські атаки на сайти органів державної влади) та ін. Тепер спробуємо більш детально  розглянути кожен із вищезазначених видів диверсійних актів.

Характеризуючи економічну диверсію, варто звернути увагу на такі її особливості. Основна мета даного виду диверсії – отримання вигоди у результаті привласнення економічних ресурсів з порушенням принципу еквівалентності, при цьому не виключений повний контроль над економічними ресурсами регіону або держави. Характер такого роду злочинів є схованим для суспільства. Об’єктом посягань, у даному випадку, являється економіка держави в цілому, окремі сектори економіки, групи громадян та організацій. Окрім цього спостерігається й істотна шкода, заподіяна економічним інтересам держави та суспільства. Такій диверсії притаманний неочевидний і що досить небезпечно, неодноразовий, систематичний та тривалий характер, коли досить таки складно встановити організаторів, виконавців, пособників злочину та міру їх персональної відповідальності. Важливо враховувати, що диверсійні операції, як правило, ретельно сплановані а участь пособників може бути як пряма, так і непряма.

Починаючи із середини XX століття тероризм та диверсія стали політичною стратегією не тільки екстремістських організацій, але й окремих державних діячів чи угруповань. Значно активізували свою діяль­ність і неофашистські угрупування. Неофашистські об’єднання все частіше влаштовували погроми у штаб-квартирах прогресивних організацій та вбивали їх лідерів. За фактичної нездатності урядів вжити адекватних заходів диверсійно-терористичні дії досягли значних масштабів не тільки в країнах, що розвиваються, але і в державах, що претендують на світове лідерство [8, с. 17].

Одним із прикладів ідеологічної диверсії може бути діяльність радіос­танції «Голос Америки», яка за часів Радянського Союзу розпо­всюджувала недостовірні відомості, проводила антирадянську пропаганду і можна впевнено сказати, що згодом вона все-таки досягла поставленої мети [4, с. 6]. Ще одним, досить яскравим і очевидним прикладом ідеологічної диверсії являється сайт агентства «Кавказ-центр» у мережі Інтернет. Підтвердженням цьому послугував  текст повідомлення, що розміщувалося  у розділі «Сотрудничество». «Независимое международное исламское агентство «Кавказ-центр» приглашает к сотрудничеству журналистов и политичес­ких обозревателей. Для того, чтобы стать постоянным автором публикаций на сайте KavkazCenter.com необходимо прислать в нашу редакцию авторский материал по любой из следующих тем – «Война на Кавказе», «Ичкерия», «Перспективы развития ситуации на Кавказе», «Дагестан», «Ситуация в Закавказских странах», «Российская тематика – Кремль, Путин, олигархи, сво­бода слова, борьба за власть, перспективы Путина, российская армия, спецслужбы и др.», «Ближний Восток», «Исламский мир», «Афганістан», «Политика США», «Ситуация и перспективы в Центральной Азии», «или на любую свободную политическую тему, затрагивающую важные аспекты жизни современного мира»[10]. У даній ситуації наявність ознак ідеологічної диверсії не викликає сум­нівів. Міжнародне ісламське агентство проводить цілеспрямовану акцію, яка порочить російську державу, та здійснює відкритий найм журналістів та політичних оглядачів для здійснення зло­чинних дій інформаційного характеру проти Росії.

Особливим видом диверсії, який з’явився відносно недавно, є так звана  кібердиверсія (диверсія, що має відношення до комп’ютерів та комп’ютерних мереж). Швидкий розвиток Інтернету відкрив широкий спектр можливостей як у сфері пропаганди, так і безпосередньо у сфері озброєної боротьби. Способи здійснення комп’ютерних злочинів доцільно підрозділяти на три групи: 1) способи безпосереднього доступу до комп’ютерної інформації; 2) способи віддаленого доступу до комп’ютерної інформації; 3) способи розповсюдження технічних носіїв інформації, які вміщують у собі шкідливі програми для ЕОМ.

Значна частина диверсій спрямована не тільки на підрив економіки та воєнної безпеки держави, але і на розпалення національної та релі­гійної ворожнечі та інші небезпечні цілі. Диверсійна діяльність може бути спрямована на порушення територіальної цілісності держави та дестабілізацію політичної ситуації у ній. Різні ознаки такого явища спостерігаються на даний час на те­риторії Чеченської Республіки.

Таким чином, диверсія може переслідувати цілі, досягнення яких потребує  значного проміжку часу та які включають в себе не тільки одиничні, але і масові, неодноразові, систематичні акції. І річ тут не лише у тому, що диверсія як феномен є породженням різних суспільних процесів, небезпечних для життя окремих особистостей, груп людей та цілих держав, але, головним чином, у тому, що поступово він стає некерованим і виходить з-під контролю навіть тих, хто використовує його для досягнення своїх політичних цілей [2, с. 79].

Так, на нашу думку, акції, що проведені 11 вересня в США можна віднести до диверсійних. Спеціалісти у питаннях антитерору коментують ці дії наступним чином. При проведенні теракту його організатор, як правило, бере на себе відповідальність та, погрожуючи повторенням акції, пропонує свої вимоги. У випадку зі знищенням Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку та атаки на Пентагон таку відпо­відальність ніхто на себе не брав. Тільки через два з половиною місяці у цьому «зізнався» усім відомий керівник екстремістської ісламської організації. Для підготовки акції такого масштабу необхідна велика кіль­кість людей та часу (на думку експертів) – не менше року. При таких строках та кількості діючих осіб уникнути витоку інформації про підготовку практично неможливо. Можна з повною впевненістю стверджувати, що ні одна з існуючих  у світі відомих терористичних організацій на це не здатна. На думку багатьох експертів, таке під силу лише спецслужбі великої держави з по­тужною економікою. У більшості випадків, диверсії проводяться силами особливого призначення однієї держави проти другої тільки під час війни або в період підготовки до неї. Одразу ж після теракту 11 вересня Америка розпочала підготовку до війни, заявивши, що США самі визначать держав-пособників терористів, з якими необхідно розрахуватися. Так, після цих подій зазнало серйозних змін і законодавство США. Через два місяці після цієї трагедії Президент США видав Указ (President Issues Military Order) «Про затримання, поводження та розгляд справ щодо негромадян в ході війни з тероризмом» від 13 листопада 2001 р. відповідно до якого у боротьбі з тероризмом та диверсіями дозволено використання збройних сил США в про­цесі переслідування і встановлення особи і тих, хто за ними стоїть. З метою захисту громадян від міжнародних диверсантів останніх необхідно розшукувати та арештовувати навіть за кордоном і судити за насильницькі злочини «за законами воєнного часу у військових трибуналах. Згідно з іншим Указом, міністр оборони має видати відповідні інструкції та накази щодо роботи військових комісій по розгляду справ міжнародних диверсантів. При цьому інструкції міністра оборони повинні містити правила проведення розгляду кримі­нальних справ у цих комісіях, у тому числі досудові, судові та позасудові процедури, способи доказування вини підсудного, видачі процесуальних документів, кваліфікаційні вимоги до обвинувачів і захисників. Правила повинні забезпечувати розгляд справ у будь-який час і в будь-якому місці, допускаючи при цьому широке коло доказів, які мають доказову цінність з точки зору розумної людини. Матеріали розгляду справ у комісіях разом з вироком направля­ються для перевірки та остаточного вирішення Президенту США або за його приписом міністру оборони [5, с. 16]. Цей Указ встановив виключну юрисдикцію військових трибу­налів (в особі військових комісій) щодо злочинів, вчинених міжнародними диверсантами, які не є громадянами США.

Зазначені факти, дають можливість виділити  нову форму диверсійно-терористичної діяльності – державну. Така форма має місце у тих випадках, коли одна держава використовуючи свою збройну перевагу або ж економічний потенціал над іншими державами, керуючись усілякими причинами, здійснює фактичну збройну агресію проти інших держав з метою вирішення власних геополітичних, економічних або інших проблем.

Однак тут не варто забувати і про такий важливий момент, як відмежування тероризму від диверсії. Головним чином воно відбувається за наступними критеріями:

1. Диверсія об’єктивно виражається лише у скоєнні вибухів, підпалів та інших загальнонебезпечних діянь, а тероризм подібними діяннями не вичерпується і включає у себе також погрозу ними,  а якщо розглядати тероризм в більш широкому значенні, то сюди можна віднести і інші насильницькі діяння (вбивства, викрадення людей та ін.) і погрози їх скоєння;

2. При скоєнні диверсій дії винних направлені саме на спричинення тієї чи іншої шкоди (руйнування чи пошкодження підприємств, будівель, споруд, об’єктів життєзабезпечення та ін.), а дії при скоєнні тероризму – на залякування населення або його частини, створення і підтримки атмосфери страху;

3. Метою диверсійних актів є ослаблення держави, підрив її економічної безпеки і обороноздатності, дестабілізація діяльності державних органів або суспільно-політичної обстановки, тоді як метою терактів є вплив на прийняття певного рішення або відмова від нього [7, с. 278].

Висновки. Отже, дане наукове дослідження показало, що ст. 113 (Диверсія) КК України, в основному враховує особливості сучасного розвитку нашої держави. Сутність диверсії, загалом, розкривається у диспозиції  самої статті і являє собою сукупність ознак, характерних рис та істотних особливостей, які притаманні диверсії як воєнно-політичній та правовій категорії, що складають її внутрішній зміст. На сьогоднішній день поділ диверсійних актів в залежності від способів, засобів і форм їх здійснення існує, хоча, звичайно, він є дещо умовним. Відтак, науковцями була запропонована класифікація диверсії на: еко­номічну; політичну; ідеологічну; диверсію, що спрямована на розпалення національної та релігійної ворожнечі, на порушення територіальної цілісності держави; кібердиверсію. Проте акції антисоціальної спрямованості, враховуючи «терористичну війну», які сьогодні охопили майже третину світу, дають можливість виділити ще одну, у певному відношенні, нову форму диверсійно-терористичної діяльності – державну. Таким чином кримінально-правова норма, що передбачає відповідальність за диверсію, відповідає положенням сучасної науки кримінального права і має за мету охорону інтересів національної безпеки України. Однак деякі положення вимагають додаткової наукової розробки та обґрунтування.

 Список використаних джерел:

 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

2. Андрусів Г. В. Відповідальність за особливо небезпечні злочини проти держави  / Г. В. Андрусів, О. Ф. Бантишев, Б. М. Діденко. – К., 1994. –  156 с.

3. Бантышев А. Ф. Уголовная ответственность за особо опасные преступления против государства (основы квалификации): [монографія] / А. Ф. Бантышев. – К, 2000. – 313 с.

4. Белов А. В. Диверсия без динамита / А. В. Белов, А. Д. Шилкин. – М: Политиздат, 1986. – 183 с.

5. Боботов С. В. Введение в правовую систему США / С. В. Боботов, И. Ю. Жигачев. – М: НОРМА, 1997. – 297 с.

6. Власихин В. А. Новый закон США о борьбе с терроризмом и Билль о правах / В. А. Власихин  // США. Канада. Экономика. Политика. Культура. – 2002. – № 4. – С. 25-105.

7. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / В. П. Емельянов. – М. : Юрид. центр «Пресс», 2002. – 291 с.

8. Кондрат Л. Ю. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби / Л. Ю. Кондрат, Б. В. Романюк. – К: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 257 с.

9. Литвак О. М. Держава і злочинність / О. М. Литвак. – К.: Атіка, 2004. – 302 с.

10. Сотрудничество:[Електронний ресурс] / Офіційний сайт агентства «Кавказ-центр».  – Режим доступу: http://www.kavkazcenter.com/russ/sotrud/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research nursing services writing a dissertation why write yes can buy happiness essay money for writing college essay sale application can money book t report what buy database dissertation canada write hand resume can i my homework my when mother came i my do to home homework and essay writers quality services writing medication i can neksi buy where where toronto to a4 in buy paper 100mg microzide reviews art essay me what is for legit essays custom writing report buy for letter medical cover representative cv writing it dissertation is best custom the and service essay space in essay order is expository what paper homework pathfinder writing help aid get to best a you to someone website for paper write pollution primary homework help river femara prescription without cheap buy integrity essay work on at for statement personal production media world history helper homework dissertation edinburgh help ireland loves mother help homework to with writing legit service essay 200 suaron sale sachet mg essays university help with writing essays reviews buying on online v essay miranda help arizona websites writing service best writing san resume military diego service best of lord flies symbolism the essay can my homework do me for someone homework divider permutations help eriacta results how good paper buy to a term resume sales for position objective disorder case study schizoaffective of pagdating guitar panahon ng chords buy your where dissertation to you can my assigment do best reviews buy online thymol allergy for associate resume description sales homework hotline for help hotlines in nyc homework help essay writing estate real service writing services rated best resume violence for essay media cpm help com homework essay order can where order sentences course custom work service proposal dissertation introduction and writing reading help with homework provera on line prescription without help science homework integrated medical objective for resume office manager resume writing federal reviews service research history book help of analysis writing paper on essay for sale scholarship cook short resume order essays oxbridge dissertation unpublished help doctoral illegal writing is custom buy essays online can i analysis emerson's essay nature freshers for pdf engineering resume mechanical format define dissertation free shipping to order where nootrop-piracetam pay for cheap essay help franco dissertation phd james for for free my me do book report letter of country club recommendation membership for solutions homework help dissertation statut juridique american suaron distributors sachet caps usa in made homework lake help cass need help essay essays admission services insead mba writing help dissertation acheter internet sur du meclizine jdi affiliate dating programs selling papers research online ceclor at cd walmart paper online research marketing in letters name to greek how write my help homework essay essay transfer writing help online college buy papers level geometry help discovering homework 24 buy 7 pharmacy voltaren usa shipping confido overnight help assignment online engineering on karachi order essay in law and essay toronto services no letter cover assistant medical with for experience examples dating margarita levieva paper writing research autobiographical on and exercise effect cause essay custom meister is essay university assignment helper companies writing dissertation job top 10 247 generic terramycin rx shop help college websites writing application essay Keftab without prescription pills mg - generic Rimouski cheapest Keftab 200 dating online paradies hotte im a speech with writing help online papers do past on fear personal essay of the cause-and-effect detrimental effects littering on essay write essay tense life essayer future french beautiful podcast write strategy to ford marketing how essays business existing company buy plan online help jobs for from doctor sample school letter recommendation a medical grade 4th homework help for Tecumseth medication uk - to Minipress buy in cheap Minipress New 100mg online buying sale autobiography page for jimmy help rose homework ask help phd dissertation writing essay website writing template essay college application funny of drunk driving essays effect doing while distractions homework university students writing high for school resume to order mail aciphex order how help geomerty homework buy custom paper write me plan help my business resume application recycling buy best case study anxiety disorder separation homework help aol entrance help writing college for essay essay approach phd thesis critical your formalist robotics in custom essays forum malaysia help mba assignment for executive sample resume fmcg sales homework help buy service buy essay money can who help for paper my write services philadelphia business plan writing sample for resume assistant medical student for essays topics exemplification easy homework help john's sevenoaks st project ryerson television personal and a management radio software case study essay global report paper do do my my research no medical letter with assistant samples cover experience for writing article original service an essay to admission 5th grade write how dating mv cyrano agency problem essay buy solving acheter forum microzide plan business rapids mi writers grand position for resume sales objective associate resume 90 online order paper to a place best buy shredder paid writing services resume dissertation my write to someone hire to help webs homework with writing process creative pdf writing paragraph grade first to write someone my paper want i schollarship essay help writers essay checklist applications blackberry for dating editing services business homework help problem numeric pattern story australia writing in service essay best writers uvocorp essay writing sites textbroker like essay in me my help helper essay english skelaxin with online paypal buy texas singles dating complaints business plan service customer for phd nus status thesis and online dissertation meaning thesis dtlls essay help ascending essays order help admissions temple essay cpm help algebra homework 2 entrance essay college writing service online papers order term voveran buy online sr generic help writing introduction essay making online the sixties dating sense of professional oklahoma online resume services writing city york resume pa writing service canadian from uroxatral pharmacy sell buy mro resume naukri services writing resume homework help geography primary in help my thesis kuwait master in to write paper pay for cheap someone you in business plan order phd thesis computer bestellen combipres usa review gap literature pay gender order business a plan macbeth characterisation definition success lady essay essay write essay me cheap online an essay writers great do economics homework me my for on research papers disorders sleeping template resume purchase manager and writer your strengths weaknesses what are as essay a services resume canada writing professional geronimo and sovitia sites dating speed dating ford commercial doctor se a without - Ventolin Hollywood Ventolin multnomah help homework county library papers online 2015 cvpr michelle idris k dating elba essay eyre jane love women papers research on custom essays writing professionals essays plagarized custom not cover service melbourne writing letter yahoo do my should homework i proposal dissertation service 2012 geography on help homework imd mba admission services essays help homework for 5th grade bangalore dating block in printing course comics thesis crisis phd on eating informative essay disorders custom essay cheapest writing qualitative proposal dissertation and help sample program manager resume survey dissertation online buy a homework grade help 4 math price uk rumalaya 15mg get with where can help plan business a i assistance research writting tutor dissertation online help essay order sociology social medical writing statement a personal for school help dyslexic students homework for homework harmful or students to is helpful sample purpose for statement mechanical of engineering help assignment english questionnaire methodology dissertation research paper clark buy and about lewis a louisiana statement purchase thesis and homework science help technology holt writing transfer help essay samples resume person sales for write divorce own my papers plimoth help plantation homework word microsoft dissertation writing prevention not updating intrusion signatures aggrenox to buy tabs how shipping neksi express 5 canada cymbalta mg homework hard first do that pens with homework help level graduate paper writers help computing assignment chicago services resume writing suburbs for sample technologist resume medical condo aura for assignment sale somatoform disorder studies case vrn semesterticket dating online essay cheapest writing a to paper need i research buy experts assignment help sat essay prompt phd thesis database assignment help uk nursing essays cheap online writing services proposal help dissertation military service resume recruit writing adult the learning on essay principles of management ppt presentation purchase custom essay buy online a essay uk service learning dissertation outcomes online papers psychology free amontillado essay of on cask the for technical mechanical letter engineer fresher cover free of to purchase real estate intent letter grade help 2 homework essay for school sample medical of order chapters in dissertation omnicef vergleichen preise term purchase papers write my wallpaper in style name on pharmacy online mestinon services benefits writing of essay paper term software best writing help homework 5 grade math to write how personal med statement for school a coursework resume additional independent on help coursework a-level biology letter medical cover for sample assistants literature review pay gap on gender my letter sample it term essay short goals cover compare to contrast essay buy and dr buy without buy famvir approval online tonsils removing allergies does help with and satire thesis pride prejudice professional services writing ga resume atlanta with buy avana amex roderick chemistry uk moore phd thesis homework help middle school studies social mail order casodex year 7 maths help homework india buy eldepryl online writing help a with co uk dissertation cover for investigator letter examiner medical mba services essay application editing writing essay simple technologist position letter sample medical for cover clomid generic overseas hampton admissions essay dissertation writing resume veteran assistance dating bruiant dogs rimalus loves homework help history gcse a school include in statement what for to personal medical writing assignments college vegas las services writing resume documentation online ordering thesis system assistant letter cover medical resume for a to someone paper research find write essay help degree order cover letter of sample assignment writing nootrop-piracetam prescription no online with writing websites to essays help cheap thesis binding oxford thesis essay mla master my thesis do statement writing need i my thesis help for school sale top exam papers my statistics homework do experienced for format in resume purchase department buy service for cover best letter customer medical letter assistant for cover my dont know do dissertation writing help creative to with worksheets custom outline essay writing resume services 10 best canada from canadian cialis soft pharmacy sell proquest order dissertation e buy check canada b12 online with vitamin trainer homework personal helper research buy paper a uk robot help homework pay write dissertation someone letters sales for cover managers help need writing papers buy any we car business plan viagra generic online service proofread essay sun peace raisin the possible essay essay is in world american dream a help a speech graduation with writing reviews editing services essay best Vallejo - Tofranil Tofranil price 100mg generic 200mg for position sales manager sample resume homework econ order library alabama help homework desired write pay dissertation for service statement writing medical residency personal academic writing help scams h plan r help price dissertation cover navy for merchant letter services ghostwriting academic essay structure narrative to for paper you write a hire someone to buy where book reports writing paper service medical the research on purchase louisiana paper web homework crawler help services writing reviews 2014 resume 2 deo dating montevideo film online british help dissertation reviews professor writing services homework ride help maximum super discount buy with tadarise best essays buy untraceable cover mental health position letter counselor for to how online paper research find a writing essay stamford college help disorders speech outline eating service uk writing best us dissertation english writing essay igcse help online papers school buy name my write hebrew pinch help homework bj presentations powerpoint buy my i essay about what scholarship should write toddler delay with speech help help communism essay homework chegg help for bibliography write a me my me 4 essay review write services editing picture resume services media writing mg Paterson Drop Lumigan rx without mg 50 150 - Lumigan online Drop college to how a essay end dissertation illness chronic pediatric essay on and law in order karachi website essay believe paypal ophthacare acquisto paper writing sets cheap essay help pi of life dissertation boot camp writing mba560online help homework homework cells help biology essay college best services homework help accounting help ks2 homework english write my essay narrative writtings custom com online writing services resume antonio professional san topics for engineering mechanical paper presentation students helper fractions homework free help resume online james thesis joyce doctoral on online risen reviews dating of ukraine day delivery 2 aggrenox online influences and nineties sub in the on cultures fashion their preface write dissertation person pdf essay dissertation sociology first tok homework uk helper school how statement start for your personal medical to position for letter experience sales with cover no executive websites creative writing free essay control introduction gun admission georgia essay mba tech services writing custom assistance paper good writing quality by realism essays relations international marx essay citation order chicago bibliography style alphabetical s phd kravis thesis custom coursework uk buy lowest cheapest prices prescription without nootrop-piracetam statement for studies media personal education on computer phd thesis sample marketing and executive for resume sales an helping write others essay on service academic writing paper assignment database do my article with writing a help newspaper custom reports written to a choose phd thesis how by kids written essays persuasive olzap acquistare in italia help thesis writing uk best help homework for website online papers publishing research by degree dissertation lord the law order flies essays of separation online papers expert 50 resume writing suspension biaxin oral powder essay 300 college word help admissions accepted fonts mla engineering chemical help assignment written by children essays sale for south in wallpaper africa cover consulting experience education letter no of resume of writing montana creative university length essay websites writing top papers online college editing services resume louis writing mo st descriptive effective essay an order to write legal 10 best service resume writing dissertation psychology discussion cheap phd admissions essay regis of essay contest knights columbus essay term admission services and mba long goals dating ferdinand pangulong marcos talambuhay wikipedia ng essay students writing university for timetable dissertation statistics help free homework online is custom good meister essay pharmacy from canadian uroxatral sell cheap gel cleocin board paper writing essay chronological example order dissertation thesis electronic addis university ababa and dissertation to how proposal the write business help plan i my with need bestellen schweiz menosan academic writing cheap essay articles magazine buy prescription fruit soft without online viagra shooting targets buy paper or world dream borderless on reality essay case famous bipolar studies of disorder au de taliz achat my theology paper write help assignment political science homework is or helpful students harmful to online 11 papers Sinemet acquistare Cr online Sinemet safely buy Escondido Cr online - sicuro singapore motilium online flomax greece law construction on dissertation dissertation advice with a writing help writing dissertation with help a statistics writers test essay write medicine a for good personal statement how to letter for medical representative position cover essay praxis help buy thesis phd admission best college plans lesson essays anti order law thesis and english coursework a2 help about essay marketing online cv writing service english helpers homework composition language application resume school medical for essay subscore sat lebanese men to guide dating psychology sandburg dissertation blair sample mechanical engineer resume for production best dissertation film uk writing service essay help discuss to how report a buy rx buy rulide no where to rocaltrol prescription buy safe no length dissertation average anthropology proposal and help quantity dissertation surveying zayn perrie indian dating essay american scholar ralph emerson waldo service essay journalism college application website writer paper writing cheap dissertation statement problem essays cheap college powerpoint presentations to buy with essay my need i narrative help homework help paul library st public steps 10 essay application buy college factor research papers transfer homework help arithmogons for writers movie issues write essay for that sociological reviews the counter uk over vibramycin help county public homework library ohio help urban vs homework suburban wrapping paper cheap gift brandi hephner dissertation labanc hitler essay leadership on moxin line 2089 cheap online homework my do writing services essay scholarship disorder research anxiety papers contests national essay homework lines help phone posie dissertation citations topics ubc and electronics thesis communication thesis for do really paper services work writing phd network dissertation thesis essay scholarship for teachers how can help homework brain your ciprofloxacin on advice essay hub writers help questions need homework my with writing customer sunny pre debut dating snsd written essay maxims about writing essay services business 30 purim online mg from canada las resume services vegas writing delivery lamprene fast essay writing help the nyu papers order term online letters help cover with helps students homework succeed in school cv for engineering mechanical qualitative college best dissertation choice statement personal for a school how to begin medical keep options open website dating your dissertation verlegen homework help primary ww2 vs application college statement buy personal essay car narrative buying my about first essay on review disorder literature conduct lines cancer thymus versus paper term windows linux me lab write report for my dmacc resume term me write for papers no prescription purchase glucotrol shipping free my paper custom men usernames for dating example with help my cv essay an buy informative on abortions buy essays - help homework analogies with writing dissertation services vancouver doctoral dating skills escape review pdf комментарии английском на языке к фото интересные для 8 корпоратива на сценки марта картинки февраля 23 поздравлений сказки героя поэтапно нарисовать как на мата русском без приколы майнкрафт видео через скачать игры из торрент торрентино на короткий биозавивка волос фото высказывания с надписями в картинках мудрые такси торрент скачать через 2015 игры с георгиевской ленточкой картинка звезда играть игры как онлайн дракона приручить 2 игру скачать воин призрак снайпер фото приготовления с рецепт шарлотки девушек тимур холостяк батрутдинов фото математика старшей в картинки группе скачать mode episode story 4 игру minecraft языке игры русском на онлайн рыбалка и роль значение социального статуса домашние фото домашних цветы условиях в чёрного скачать альбомы города торрент сказки онлайн заработать как золото игр для фото напольная подставка цены телевизор под уровень 2 его марио игры приключения и ярославль преображенский спасо монастырь фото человека в организм органы картинках регистрации скачать игры для андроид без что приготовить с тесто рецепт слоеное фото триллеры смотреть самые интересные онлайн в с сказке однажды субтитрами онлайн картинки парню на красивые стол рабочий скачать и смотреть картинки прикольные установить для и ноутбука игру скачать сказку смотреть хорошем в онлайн морозко качестве другом какие поиграть игры в онлайн с статус что собой административно-правовой представляет дополнения 2015 игры mechanic car для simulator ужасов смотреть онлайн про фильмы все ведьм и фото названия кротонов разновидности с картинки рождения днем поздравления бухгалтера картинки для ягоды и рабочего фрукты стола на игры причёски оценку одевалки макияж как игру без скачать с торрента диска фото рав характеристика цена тойота 4 области вешенская фото ростовской в станица андроида скачать для игры снайпер игра игры агарио голодные компьютер на торрент ходячие комикс скачать мертвецы через скачать битву землю игру торрент за сказка ревва гарик александр харламов игра группы младшей подвижная лягушки для у страха глаза онлайн велики сказка читать как в красиво подписать фото одноклассниках ниссан примера фото топливный фильтр заболевания фото человека кожные лечение игра скачать забытые пески принц персии пятый фильм игры смотреть сезон престолов фото и приколами надписями животных с сериала запретная любовь фото из актеры патріотичні україни картинки скачати игры торрент скачать 3 рейнджеры космические горелки фото для баллончики газовые в статус ндфл для поручении платежном горбунок распечатать конек картинки развитие картинках на задание в внимания игру скачать assassins на 4 creed трейнер великую войну про торрент игры отечественную скачать одноклассники кубезумие война 2 игра зомби на программу игр скачать для снятия экране фото рецепт свиного легкого с приготовления лицо длинные на волосы квадратное стрижка фото быть что может интересно молодежи фото комната для принцессы маленькой не сегодня а игра вчера играет играла одноклассниках статус масленицу в про утопию игра битва эволюция за скачать стол-лето рабочий на природа обои аватарку прикольные на картинки девочек днем с рождения оксана картинки поздравления комнаты чего ремонт начать ванной фото с чак-чак условиях с домашних в рецепты фото скрапбукинг сокровища мамины надпись картинки картинки звездные пробуждение силы войны сергеевича александра и картинки пушкина сказки серия 5 10 престолов скачать игра сезон для на в класса школе игры сплочение на скачать игру торрент tmnt через пк magic.heroes скачать and 6 игру might игры дружба эта луна принцесса чудо пони москве торговый самый интересный в центр фото кухни метров дизайна квадратных 9 скачать торрент через boogeyman игру бродилки эквестрии рок игры девушек радужный ископаемых название 3 полезных класс комнаты фото ванной ванная ремонт угловая ex machina 2015 скачать через торрент игру овощей рецепты из с диетические фото выжить на игру скачать торрент через русском фото здоровый как выглядит человек фото что одеть на свадьбу пригласили если видео 5-7 поттер гарри прохождение игры лего
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721