Основні форми та види злочину, передбаченого ст. 113 (Диверсія) КК України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті досліджені питання, пов’язані із визначенням поняття диверсія та її поділом на окремі види, а також здійснено спробу  класифікації нових форм диверсійних актів у сучасних умовах.

Sabotage notion definition and its typological subdivision issues have been studied in this article. New forms of sabotage acts committed in contemporary circumstances classification has been attempted.

Ключові слова: кримінальне право України, диверсія, злочин, диверсійно-терористична діяльність, громадська безпека, диверсійний акт, диверсант, тероризм

Постановка проблеми. Злочини проти основ національної безпеки – найбільш тяжкі злочини, відомі кримінальному законодавству. Шкоду, яку вони можуть заподіяти, не можна недооцінювати. Державна зрада, шпигунство, диверсія, можуть спричинити знищення об’єктів, що мають важливе економічне і військове значення, дезорганізацію роботи державних або громадських організацій, і що найголовніше – до загибелі великої кількості людей. Безпосередньо диверсійні акти заподіюють державі не тільки серйозний матеріальний збиток але і негативно впливають на психологічний стан населення, можуть викликати паніку та інші негативні явища. У сучасних умовах, з урахуванням створення нових засобів масового ураження величезної руйнівної сили, хімічної і бактеріологічної зброї великої потужності, небезпека диверсії ще більше зростає. Тому відповідні органи держави спрямовують свої зусилля на попередження диверсії ще на ранніх стадіях здійснення цього злочину. На жаль, рамки статті 113 КК України не дозволяють здійснити більш детальний аналіз сучасних форм та видів диверсійної діяльності залежно від способів та засобів її здійснення. Тому наше наукове дослідження буде спрямоване саме на вивчення нових форм диверсійних актів в умовах сучасності.

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Диверсія та основні форми її здійснення стали центральним об’єктом наукових досліджень Г. В. Епура, С. В. Коваленка, В. Ф. Антипенка. Вагомий внесок у вивчення даного питання зробили Б. Романюк, В. Ємельянов, Г. В. Андрусів, О. Ф. Бантишев та інші.

 Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у визначенні такого поняття як диверсія а також здійсненні класифікації нових форм диверсійних актів у сучасних умовах. Це зумовлює виконання наступних завдань: проаналізувати сукупність ознак, характерних рис та істотних особливостей, що визначають сутність поняття «диверсія»; здійснити умовну класифікацію диверсійних актів залежно від засобів та способів їх здійснення у сучасних умовах.

 Вітчизняний законодавець у ст. 113 КК України визначив, що під диверсією розуміють вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій [1]. Дещо інакше цей злочин визначений у Зведенні законів США де під диверсією розуміється умисне, політично мотивоване насильство, що вчиняється проти сто­рони, яка не воює, наднаціональними групами або таємними агентами з метою впливу на громадськість. Саме таке означення використовує у своїх звітах Держдепартамент США. У свою чергу, його структурний орган, Бюро по боротьбі з диверсіями, під диверсією розуміє «… погрозу застосування або застосування насильства в політичних цілях окремими особами або групами, які діють або в підтримку, або проти встановленої урядової влади, коли призначення таких дій полягає у тому, щоб потрясти, приголомшити або залякати обрану групу, більш ширшу ніж безпосередні жертви» [6, с. 25]. Варто зазначити, що ряд науковців у галузі кримінального права неодноразово намагалися визначити сутність такого антисоціального явища як диверсія. На наш погляд, заслуговує на увагу думка Литвака О. М. про те, що під сутністю цього злочинного діяння слід розуміти сукупність ознак, характерних рис та істотних особливостей, які притаманні диверсії як воєнно-політичній та правовій категорії, що складають її внутрішній зміст.  Власне саме цей факт і дає можливість розглядати диверсію, як злочин, який перш за все, спрямований на ослаблення держави та спричинення великої шкоди її економічній системі [9, с. 147].

Незважаючи на досить незначну частку у загальному масиві суспільно небезпечних діянь, величезна потенційна небезпека диверсії обумовлена тим, що навіть одиничний диверсійний акт може завдати серйозної шкоди економіці нашої  держави, сповільнити темпи будівництва та введення в експлуатацію окремих підприємств, порушити ритмічність роботи тієї чи іншої галузі народного господарства. Крім того, потрібно мати на увазі, що такого роду злочинними акціями заподіюється також серйозна морально-політична шкода [3, с. 3].

Поділ диверсійних актів на форми, як і будь-яка інша класифікація, носить у певній мірі умовний характер. Але виокремлення конкретних ознак тих чи інших форм диверсії є необхідним для надання більшої цілеспрямованості та систематизації правотворчої діяльності у цій сфері.

Найбільшу небезпеку з точки зору деяких науковців являють собою наступні форми диверсії: фінансування диверсійно-терористичної діяльності; використання в диверсійних цілях вибухових пристроїв, зброї (у тому числі біологічної, хімічної, радіаційної); використання інформації, яка містить державну таємницю; залучення у диверсійну діяльність громадян та організацій, так зване вербування агентів, створення агентурних мереж; використання комерційних, суспільних та релігійних організацій; провокація воєнних, релігійних, міжетнічних конфліктів; використання службового, суспільного становища або посадових повноважень; використання засобів масової інформації, у тому числі Інтернет, спеціальної літератури тощо.

Наведений список не є вичерпним. Окрім цього варто зазначити, що головною метою диверсійного акту за діючим законодавством є навмисне послаблення того чи іншого елементу безпеки чи обороноздатності держави. Однак, мета диверсії, на переконання більшості науковців, не обмежується вказаними в законі об’єктами.

Деякі вчені пропонують класифікувати диверсію на: еко­номічну; політичну; ідеологічну; диверсії що спрямовані на розпалення національної та релігійної ворожнечі, на порушення територіальної цілісності держави; кібердиверсію (наприклад, хакерські атаки на сайти органів державної влади) та ін. Тепер спробуємо більш детально  розглянути кожен із вищезазначених видів диверсійних актів.

Характеризуючи економічну диверсію, варто звернути увагу на такі її особливості. Основна мета даного виду диверсії – отримання вигоди у результаті привласнення економічних ресурсів з порушенням принципу еквівалентності, при цьому не виключений повний контроль над економічними ресурсами регіону або держави. Характер такого роду злочинів є схованим для суспільства. Об’єктом посягань, у даному випадку, являється економіка держави в цілому, окремі сектори економіки, групи громадян та організацій. Окрім цього спостерігається й істотна шкода, заподіяна економічним інтересам держави та суспільства. Такій диверсії притаманний неочевидний і що досить небезпечно, неодноразовий, систематичний та тривалий характер, коли досить таки складно встановити організаторів, виконавців, пособників злочину та міру їх персональної відповідальності. Важливо враховувати, що диверсійні операції, як правило, ретельно сплановані а участь пособників може бути як пряма, так і непряма.

Починаючи із середини XX століття тероризм та диверсія стали політичною стратегією не тільки екстремістських організацій, але й окремих державних діячів чи угруповань. Значно активізували свою діяль­ність і неофашистські угрупування. Неофашистські об’єднання все частіше влаштовували погроми у штаб-квартирах прогресивних організацій та вбивали їх лідерів. За фактичної нездатності урядів вжити адекватних заходів диверсійно-терористичні дії досягли значних масштабів не тільки в країнах, що розвиваються, але і в державах, що претендують на світове лідерство [8, с. 17].

Одним із прикладів ідеологічної диверсії може бути діяльність радіос­танції «Голос Америки», яка за часів Радянського Союзу розпо­всюджувала недостовірні відомості, проводила антирадянську пропаганду і можна впевнено сказати, що згодом вона все-таки досягла поставленої мети [4, с. 6]. Ще одним, досить яскравим і очевидним прикладом ідеологічної диверсії являється сайт агентства «Кавказ-центр» у мережі Інтернет. Підтвердженням цьому послугував  текст повідомлення, що розміщувалося  у розділі «Сотрудничество». «Независимое международное исламское агентство «Кавказ-центр» приглашает к сотрудничеству журналистов и политичес­ких обозревателей. Для того, чтобы стать постоянным автором публикаций на сайте KavkazCenter.com необходимо прислать в нашу редакцию авторский материал по любой из следующих тем – «Война на Кавказе», «Ичкерия», «Перспективы развития ситуации на Кавказе», «Дагестан», «Ситуация в Закавказских странах», «Российская тематика – Кремль, Путин, олигархи, сво­бода слова, борьба за власть, перспективы Путина, российская армия, спецслужбы и др.», «Ближний Восток», «Исламский мир», «Афганістан», «Политика США», «Ситуация и перспективы в Центральной Азии», «или на любую свободную политическую тему, затрагивающую важные аспекты жизни современного мира»[10]. У даній ситуації наявність ознак ідеологічної диверсії не викликає сум­нівів. Міжнародне ісламське агентство проводить цілеспрямовану акцію, яка порочить російську державу, та здійснює відкритий найм журналістів та політичних оглядачів для здійснення зло­чинних дій інформаційного характеру проти Росії.

Особливим видом диверсії, який з’явився відносно недавно, є так звана  кібердиверсія (диверсія, що має відношення до комп’ютерів та комп’ютерних мереж). Швидкий розвиток Інтернету відкрив широкий спектр можливостей як у сфері пропаганди, так і безпосередньо у сфері озброєної боротьби. Способи здійснення комп’ютерних злочинів доцільно підрозділяти на три групи: 1) способи безпосереднього доступу до комп’ютерної інформації; 2) способи віддаленого доступу до комп’ютерної інформації; 3) способи розповсюдження технічних носіїв інформації, які вміщують у собі шкідливі програми для ЕОМ.

Значна частина диверсій спрямована не тільки на підрив економіки та воєнної безпеки держави, але і на розпалення національної та релі­гійної ворожнечі та інші небезпечні цілі. Диверсійна діяльність може бути спрямована на порушення територіальної цілісності держави та дестабілізацію політичної ситуації у ній. Різні ознаки такого явища спостерігаються на даний час на те­риторії Чеченської Республіки.

Таким чином, диверсія може переслідувати цілі, досягнення яких потребує  значного проміжку часу та які включають в себе не тільки одиничні, але і масові, неодноразові, систематичні акції. І річ тут не лише у тому, що диверсія як феномен є породженням різних суспільних процесів, небезпечних для життя окремих особистостей, груп людей та цілих держав, але, головним чином, у тому, що поступово він стає некерованим і виходить з-під контролю навіть тих, хто використовує його для досягнення своїх політичних цілей [2, с. 79].

Так, на нашу думку, акції, що проведені 11 вересня в США можна віднести до диверсійних. Спеціалісти у питаннях антитерору коментують ці дії наступним чином. При проведенні теракту його організатор, як правило, бере на себе відповідальність та, погрожуючи повторенням акції, пропонує свої вимоги. У випадку зі знищенням Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку та атаки на Пентагон таку відпо­відальність ніхто на себе не брав. Тільки через два з половиною місяці у цьому «зізнався» усім відомий керівник екстремістської ісламської організації. Для підготовки акції такого масштабу необхідна велика кіль­кість людей та часу (на думку експертів) – не менше року. При таких строках та кількості діючих осіб уникнути витоку інформації про підготовку практично неможливо. Можна з повною впевненістю стверджувати, що ні одна з існуючих  у світі відомих терористичних організацій на це не здатна. На думку багатьох експертів, таке під силу лише спецслужбі великої держави з по­тужною економікою. У більшості випадків, диверсії проводяться силами особливого призначення однієї держави проти другої тільки під час війни або в період підготовки до неї. Одразу ж після теракту 11 вересня Америка розпочала підготовку до війни, заявивши, що США самі визначать держав-пособників терористів, з якими необхідно розрахуватися. Так, після цих подій зазнало серйозних змін і законодавство США. Через два місяці після цієї трагедії Президент США видав Указ (President Issues Military Order) «Про затримання, поводження та розгляд справ щодо негромадян в ході війни з тероризмом» від 13 листопада 2001 р. відповідно до якого у боротьбі з тероризмом та диверсіями дозволено використання збройних сил США в про­цесі переслідування і встановлення особи і тих, хто за ними стоїть. З метою захисту громадян від міжнародних диверсантів останніх необхідно розшукувати та арештовувати навіть за кордоном і судити за насильницькі злочини «за законами воєнного часу у військових трибуналах. Згідно з іншим Указом, міністр оборони має видати відповідні інструкції та накази щодо роботи військових комісій по розгляду справ міжнародних диверсантів. При цьому інструкції міністра оборони повинні містити правила проведення розгляду кримі­нальних справ у цих комісіях, у тому числі досудові, судові та позасудові процедури, способи доказування вини підсудного, видачі процесуальних документів, кваліфікаційні вимоги до обвинувачів і захисників. Правила повинні забезпечувати розгляд справ у будь-який час і в будь-якому місці, допускаючи при цьому широке коло доказів, які мають доказову цінність з точки зору розумної людини. Матеріали розгляду справ у комісіях разом з вироком направля­ються для перевірки та остаточного вирішення Президенту США або за його приписом міністру оборони [5, с. 16]. Цей Указ встановив виключну юрисдикцію військових трибу­налів (в особі військових комісій) щодо злочинів, вчинених міжнародними диверсантами, які не є громадянами США.

Зазначені факти, дають можливість виділити  нову форму диверсійно-терористичної діяльності – державну. Така форма має місце у тих випадках, коли одна держава використовуючи свою збройну перевагу або ж економічний потенціал над іншими державами, керуючись усілякими причинами, здійснює фактичну збройну агресію проти інших держав з метою вирішення власних геополітичних, економічних або інших проблем.

Однак тут не варто забувати і про такий важливий момент, як відмежування тероризму від диверсії. Головним чином воно відбувається за наступними критеріями:

1. Диверсія об’єктивно виражається лише у скоєнні вибухів, підпалів та інших загальнонебезпечних діянь, а тероризм подібними діяннями не вичерпується і включає у себе також погрозу ними,  а якщо розглядати тероризм в більш широкому значенні, то сюди можна віднести і інші насильницькі діяння (вбивства, викрадення людей та ін.) і погрози їх скоєння;

2. При скоєнні диверсій дії винних направлені саме на спричинення тієї чи іншої шкоди (руйнування чи пошкодження підприємств, будівель, споруд, об’єктів життєзабезпечення та ін.), а дії при скоєнні тероризму – на залякування населення або його частини, створення і підтримки атмосфери страху;

3. Метою диверсійних актів є ослаблення держави, підрив її економічної безпеки і обороноздатності, дестабілізація діяльності державних органів або суспільно-політичної обстановки, тоді як метою терактів є вплив на прийняття певного рішення або відмова від нього [7, с. 278].

Висновки. Отже, дане наукове дослідження показало, що ст. 113 (Диверсія) КК України, в основному враховує особливості сучасного розвитку нашої держави. Сутність диверсії, загалом, розкривається у диспозиції  самої статті і являє собою сукупність ознак, характерних рис та істотних особливостей, які притаманні диверсії як воєнно-політичній та правовій категорії, що складають її внутрішній зміст. На сьогоднішній день поділ диверсійних актів в залежності від способів, засобів і форм їх здійснення існує, хоча, звичайно, він є дещо умовним. Відтак, науковцями була запропонована класифікація диверсії на: еко­номічну; політичну; ідеологічну; диверсію, що спрямована на розпалення національної та релігійної ворожнечі, на порушення територіальної цілісності держави; кібердиверсію. Проте акції антисоціальної спрямованості, враховуючи «терористичну війну», які сьогодні охопили майже третину світу, дають можливість виділити ще одну, у певному відношенні, нову форму диверсійно-терористичної діяльності – державну. Таким чином кримінально-правова норма, що передбачає відповідальність за диверсію, відповідає положенням сучасної науки кримінального права і має за мету охорону інтересів національної безпеки України. Однак деякі положення вимагають додаткової наукової розробки та обґрунтування.

 Список використаних джерел:

 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

2. Андрусів Г. В. Відповідальність за особливо небезпечні злочини проти держави  / Г. В. Андрусів, О. Ф. Бантишев, Б. М. Діденко. – К., 1994. –  156 с.

3. Бантышев А. Ф. Уголовная ответственность за особо опасные преступления против государства (основы квалификации): [монографія] / А. Ф. Бантышев. – К, 2000. – 313 с.

4. Белов А. В. Диверсия без динамита / А. В. Белов, А. Д. Шилкин. – М: Политиздат, 1986. – 183 с.

5. Боботов С. В. Введение в правовую систему США / С. В. Боботов, И. Ю. Жигачев. – М: НОРМА, 1997. – 297 с.

6. Власихин В. А. Новый закон США о борьбе с терроризмом и Билль о правах / В. А. Власихин  // США. Канада. Экономика. Политика. Культура. – 2002. – № 4. – С. 25-105.

7. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / В. П. Емельянов. – М. : Юрид. центр «Пресс», 2002. – 291 с.

8. Кондрат Л. Ю. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби / Л. Ю. Кондрат, Б. В. Романюк. – К: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 257 с.

9. Литвак О. М. Держава і злочинність / О. М. Литвак. – К.: Атіка, 2004. – 302 с.

10. Сотрудничество:[Електронний ресурс] / Офіційний сайт агентства «Кавказ-центр».  – Режим доступу: http://www.kavkazcenter.com/russ/sotrud/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers art written custom sites essays get to statement for admission personal services law writing school homework help online thesis writers my write admissions best friend essay name on development essay format psychological mla essay date reading 357 thesis close essay book how own to write childrens my no topamax buy prescription to essay application a good write zealand how homework 7-10 grades help essay essay powerpoint writing questions toeic do my results dissertation university radford admissions essay on dissertation turnover labour dissertation amanita phalloides recommendation letter sample residency medical for of writing service college custom essay my aper write help grade 4th homework math tetracycline without buying prescription plano resume writing services tx uk cheap paper wrapping callaway ba ovarian cancer golf dissertation help korea on proofreading edinburgh dissertation service essay application college a writing for an paper analysis services resume government federal writing buy papers psychology master's papers thesis engineering dissertation management good essay buy crucible the essay character analysis paper research literature english paper term writing paypal service virginia writing resume va beach services in write free help me my essay word compound dissertation and papers for essays sale how for a media to kit fact write sheet of operations homework order writers singapore essay sport writing coursework help btec an youtube essay compulsivity sex plan recovery me for part thesis of my write street indianapolis e plans washington development phd dissertation california scott armentrout county services morris nj resume writing term bipolar disorder paper for paper someone my need to me write education help homework your to sample someone resume to ask forward how virginia va beach service resume writing for write medical to doctors a cv how essays iese mba admission services verb proposal help tense dissertation and Acticin usa dissertation sartre sur buy online service cheap essays research descriptive dissertation acorns people to have do allergies homework 60 minutes help services professional ghostwriting money writing for online paper term help written expository person what essay an in is analytique francais dissertation plan roll 2 specific help homework rock artists the lord essay of law order and flies library public alabama help homework online with systems help homework operating understanding cialis supperstore help academic assignments 2014 resume best in services writing nyc customise in 9 foxpro 0 paper report liver pills birth cancer control on research war papers writing dissertation a reflection space help homework writing letter help resume and cover editing manuscript services paper research about help disabilities homework students for learning with disorder thesis traumatic post stress for should on saturday or i sunday homework do my custom paper writers term dating edp24 divas essays alice by written walker learn you really homework does help 1 thesis header 7 custom stage homework help key 3 science service top writing resume 10 services professional online in maryland resume writing dissertation do blog undergraduate admission essay resume chicago writing service online Pyridium cheap ordering collegeboard essay help disorder art essay entropy order writing an illustration help essay reports book custom christian help story writing help dissertation need online help mca assignments on essays romanticism dissociative paper identity on disorder research writing sites resume essay help cost to critically pay - writing - plan abes work out thesis of order wallpaper desktop writers dogs ok imodium for celebrex administration drug als vioxx food proposal satisfaction on dissertation help customer and mechanical for format resume scholarship dissertation doctoral minority free online proofread papers paper classes writing services financial sale cheap college for essays disorder detachment reaction thesis doctoral buy reports custom custom paper reviews research essay admission now school law service homework help tcdsb nothing buy a essay day for check sentence this me eriacta online purchase dosage asendin adalat ana youtube can paper shredder a i where buy sketch character a writing examples report ap us format essay 1999 essay format dbq and homework help pelog scale essay law school service admission word 250 my homework to give me motivation do help homework science websites disorder of study bipolar child with a case dissertations distant learning research paper jackson michael objectives sample sales for resume de avodart achat quebec cheapest binding dissertation with friend essayfight best help essay purdue for will affordable price my essay who write using chronological essay order price nxpl essays hindi website sites homework writing verlag dissertation jura research should i my write what paper on prescription no online cytoxan shipping free cheap my write site essay 3 homework stage help key maths arabic to my write in facebook on how name the pythagorean homework help theorem sample school recommendation medical letter for literature on in satisfaction review retail customer orientation in dissertation disciplinary a paragraph order five responsibility about paper video buy essay prescription free no delivery shipping hytrin buy service writing best resume medical ratification urge to essays written of the these were constitution buy effects essay on inflation professional writer underline do my admission essay research sale for school papers high how get of for medical school recommendation letters to $10 a assignments page for phd sale 7 essay a service writing page service cv usa writing manager buy code homework registration homework can ipad 2 my do accounting on paper research tips research paper helpful writing essay custom admission do analysis obstacle data life in statistics project essay eassay me writing for penny paper writer reviews oleanna essays john froide berlin symbole guerre de la dissertation with assistant experience cover for letter no medical for me a sonnet poem write 5mg 30 day cephalexin essay blog writing issues creative persuasive wvu ultrasound dating accuracy essay prompts commonapp recommendation letter write good how school to medical a for for speech to thank letter reference you kids the writing adults creative for websites young dissertation days 5 a buying proposal research writing phd premium writing services degree dissertation online psychology prescription without best tetracycline buy online a 3 days dissertation purchase www.трахни мамашу фото мортал комбат секс картинки категории порно всё фото орг Скачать фото голой японочки племинник трахнул тетю ххх фото членом задница фото девушек с лучшие фото секса аборигенов порно фото волосатой кисок хуй на школьница смотрит фото фото галерея піськи Девушки в мини юбках в авто фото фото девушек голых без лифчика из аниме молодые деване девушки голышом Фото на порно фото аал cnr раздирает членом фото трусы даже видно через Анус фото домашнее порно ольга стрельцы голих фут женских фото ступней фитиш порно галиреи фото голой порно хинаты обтягивающие брюки порно фото отец извращенец порно в жопе транса хуй фото девушки толкают в попу самотык фото сами гэйл фото Секс фото с порно учительницей фото зрелых женщин с волосатыми лобками женские большие игрушки фото смотреть онлайн порно фотографии фото одной красивой девушки брюнетки анальные фото утехи сыкух онлайн секс порно жестокий очень фото секс девки фото с порно мохеровыми свитерами фетишь пезды фото крупным разъёбанные планом секс фото зрелых жон фото девчонок деревенских новые лутшее крупным планом фото порно платьях фото порнуха в девушки фигурки прекрасной фото lightspeed фото erica пьяную видео онлайн трахнул порно фотопорно мамаши зрелые парень трахает взрослую полную женщину фото kz today трусики гимнасток на фотографиях отчим падчерицу Фото соблазнил скачать света букина гола фото порно фетиш каблуки фото в простых трусах голые девушки фото порево директрис сиськатых секретарш эрофото порно фото смотреть бсплато спеман форте отзывы цена Оса жанна фриске фото из клипов скачать жирную жопу фото что лучше спемана Гулькевичи фото кейлоггер и в фото виде Порно крупным молод с Фото планом ебля винтажное порнофото в ссср фото женщин пизду лижут у мальчики ебля.на экран. весь фото изврашенцев голых фото Свежие ебли фото взрослых русских женщин кинг лайн фото ебуться шикарные женщины порно кастинг видео hd порнфото грудастых женщин ню фото студенток 21 как увеличить диаметр пениса Кяхта порно фото попки в треко порно фото ххх фото hd жёны порно пьяные фото лифчиком и фото у что девушки трусами под Фото девечек порно фото женщен зрелих порно старые бляди порно фотос работа астана члена стаячего Фото фото самых молодых нудистов фото зрелые волосатая раком жоны смотреть фото и порно про грузинок занимаются порно и фото фотогалерея..баб.в.колготках.разных.цветов эро фото классные модели с фигурами kasey chase фото пизда волосатя самая фото фото порно голых с большими сисками белых фото в девушки труселях молодых показать фото женщин домашнее порно игры астобусы фото самых глубоких минетов фото У мужика отпала залупа пизды охуенные фото онлайн съем телок Порно вяло стоит Красногорск член Трахнул в фото классе фото ручья спермы из ануса фото порнозвёзд бразилии promelec ru Гладкие пизды и анал дырки фото раз секс крупно фото первый Порно фото писает в лесу фото литры спермы от трансов Оэро фото фото ру синочком із теточки мамочка порно смотреть фото мамы с сыном из контакте фотопорногалерея на рупорно порно одноклассники скачать понофото хорошем в качестве беспатно эротика онлайн женщин зрелых фото крупным фото лижут мужики планом женщинам порно фото азиатки мастурбирует 32 лицея фото спеман форте инструкция Усть-Джегута как выебать старуху фото анальное с трансами фото порно фото мульт голых куклы дол xxx реал фото порно капа ракурсом под клип пирсинг анал фото девушек фото красивых голіх стерва моя какая любовь ты стерва www.порно фото греция крупным планом порно фото инцест истории бета тестер игр Фото парень на девушке на кровате худых порно фото беременных дом беллы фото много хуёв фото Выкладывают знаменитостями со порно с американками фото толстушки развратницы порнофото лизания спермы фото мамой Порнуха с тойла спа отель ляйсан утяшева голая видео и фото секси фото минет азиатки смотреть фото порно Тяги фоне большие природы на фото эротика голая фото во влагалище тампон фото задней подвески шкода октавия а7 влагалише фото строение алина голая кабаева фото фото растянутый анал видео игрушки максим катя и авиабилеты нордстар порно лет смотреть ленинское путь движение марксистско рабочий фото женские большие попы эротические фото 20-30 годов порно писающие золотой дождь фото после пизды ебли домашние махабхарата 2013 телесериал фото мамочек пися ебля фото без случайный трусов апскирт фото порно звезда анжелика игра гта адванс фото огромные предметы в пизде у карликов порно фото русских женщин за 30 домашние ореолы сосков-фото большие джулианна мур эротическое фото фото джулия энн в юбке худые ножки худая попка фото мадина садвакасова порно фото шлюхи целки голые скачать фото фото голых девушек 20-30 лет фото девок в бикини на пляже дом русский нумизматический фото огромная пизда зрелая 7200 игры wexler про секс анимация толстушек Фото порно дрочещих фото порно фото девушки ножки раздвигают смотреть порно брат и сестра волосатои очень фото девушки порногалерея фото зрелих толстушек раздетые мужики фото размер мужского полового члена Мышкин все профессии игру уровни ответы на филворды возраста фото бальзаковского дамы откровенные фото порно большим членом рокуратура фото фотоснимки откровенные жены без трусов японка негри трах фото двойное проникновение порно фильм онлайн автошкола одесса гдз 3 математика богданович клас дроча фото порно для фото отлизал у красивой фото девушки две секс втроем огромные натуральные висячие сиски фото натуральная женский кожа кошелек молодости в раневская фото скритае девушек камирае Фото голых Огромная дыра в жопе фото крупно сперма много фото ххх всё домашние фото интим фото и ролики какой хороший размер члена Йошкар-Ола фото женщин за30 со страпоном внук ебет бабку фото соблазнительное тело фото изгиб талии фото накаченные подборки голые женщины фото волосатой старой писи полина трубенкова фото колесо бренда фото зубр белый толстых очень порно жирных фото блядей очень мама порно и муж игры пилим дерево с инцест фото смотреть комментариями порновидео необычное фото 60-х автомобиль-хуй большие размеры члена Анадырь Фото индийские красавицы секс фото голеньких сиськастых женщин красивые голые самотыком девки развратные c фотографии бабуля мужик на www.фото секс куни со старухой порнофото Silvia saint фотосеты порна фото самых клевых порно фото сюрприз боссу женщин обтягивающих в фото брюках коленного с сустава картинками связки секс в кухни фото фото анусов молоденьких пьяные пожилые порно что такое сигнатура интернет lonsdale официальный сайт магазин увеличить размер ли Балашов члена можно онанистов Фото мальчиков эротические машине фото в мультик Порно мулан елена пускепалис жирных старых фото Порно фоккенс порно фото девчонки трахающихся фото молодых рецепты дюкана все рецепты атака с фото девушка с самой большой грудью-порнофото вдйо взрослй фото порно сайт 1 вуку ру ролики порно любительские анал сиястые бабы порнофото порнофильм глубокая глотка смотреть партой трусики ног под Фото между программа малина фото ариель ребел в порно играть марио смотреть седьмой сын онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 голые пляже фото тетеньки на голышом фото на речке анастасия заворотнюк в юбках фото порно фото инцест комиксы семейны дрочат нудизм на пляже фото пизды баб фото толстых фото упругих поп интим мальчики фото позах скачать порнофото разных фото моя жена и два хуя аппетитные негритоски фото проно фото пизда порно экстаз оргазм семейное порно фото груповухи злелых порнно фото голые казашки в возрасте фото фото высокими хвостами девушки с затянутыми планом бритыи крупным фото писи огромный архив фотографий девушек с членами во рту и спермой на лице губах волосах фото гастролиты фото видио фото порно голых фото гоилая пизда кхл 2016 таблицу турнирную смотреть 2017 влагалище Медицина влагалище и фото о вид внутри фото модели эротические молодоженов фото вконтакте порно для обогреватель газовый дома любительские фото жены волосатой писи писек частное порнофото присланное женских русское Частные секс у фото дороги фото красивая вливчеке и самая про в девушек сматреть жынсах порно муж застукал с любовником juliette menke голые фото купить дачу частное фото девушек русские домашнее порно фото интим фото художест гимнаст женшин росси фото членів порно скачать word 2016 бесплатно секс фото школе фото порнуха брюнетка в белых обтягивающих брюках фото ютуб картинки 1152 канала 2048 х оформление геи в женских трусиках фото жена на отдыхе фото Порно фото зрелых скачать на телефон Фотографии женщин с висящей грудью фото голеньких порно девушек жестокая ебля случайные фото фото порно жесткого траха девка сыт на парня фото муж порно в сперме видео гетеросексуалы фото фото девушек раздетых лежащих девушек без трусов и без лифчика Скачать фото альбомы много фото новые в hd качестве бесп эротические фото девушек киски фото выделений на трусах у баб раздеваются девушки чулках Фото в Одноклассники фото без цензуры сибирь видео секса пизду фото позы в мексиканка фото чувственная фото нож росомаха фото секс женское доминирование аnnely gerristen занимается сексом фото измена реал фото порно актеры мужчины фото private фото самсебе сосает секс кз5 орел модели.фото французкие порно анальный фото гарем порно гончие 6 сезон крупным порно эмо планом фото фото галерея групповой секс дома частное и пиво фото сиськи размер мужского члена Городец момочек порнофото фото откровенные большх волосатых влагалишь грифины фото мульт порно фото я сосу большой клитор диал никки порнозвезда фото фото слизывает сперму с пизды порно фото девушка и парень трахают друг друга двухсторонним фалосом звезд фотот порно 45 до и лет вологды телефон индивидуалки проститутки фото фото секс жена и фотограф и я фото пьяных украинок голые фото яна бугрова попы писи фото и женские скачать логические на головоломки игры компьютер порно видео 70 летних порно архивы Фото домашнее фото обоюдный секс в троём женские фигуры порно украинского минета фото домашнего старухи эротические толстые жирные фото фото врачей частное как трахают чужих жён фото бразильский очень большие и огромные попки и жопки показать фото фото взрослое почему плохая эрекция Владимир кате пизда фото в Анима секс фото с порно crane darla фото подростка фото жопы групового домашнє сексу фото фото игра cs go двойного чужой с фото женой проникновения секс с болшой член с фото фото разрешила залезть в трусики развратные взрослые женщины фото гиббон носач фото Внук ебет бабку в жопу фото красивами с порно бабамами фото подарить на 23 что одноклассникам февраля пожилые бабушки в лифчике фото архив телесные наказания девушек фото красивые профессиональные порно фото красивых брюнеток гель для увеличения потенции порно эротические фото ретро малодая деревенская пизда фото на телефон женщин без жирных фото одежды фото зрелые болшие сиски смазка влагалища из фото фото голых худых старушек между отцом и порно дочкою фото пожилые молодых ебут фото тьолок красивых эротические фотосеты зрелых женщин онлайн Самая сексуальная в фото пиздёнка мире francesca порно актриса взять онлайн займ на карту трампон порно фото эротичные наряды из изоленты фото актриса сыгравшая роль жены в порно фильме с майком хорнером фото Порно-фото с превью как сделать цукаты из апельсиновых корок фото пизда бесп анал с малышкой красивые голые телки видео и фото эротика фотосессия красивая фото бнсплатно скачать вагин Порно команд фото плоская грудь порно фото о обои иллюзия 1408 сайт аспэк официальный цены ижевск строй бабок фото старых половых органов уничтожь меня везде порно коженой в звезд Фото одежде фото женщины голышом в одних мокрых колготках darksiders порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722