Основні форми та види злочину, передбаченого ст. 113 (Диверсія) КК України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті досліджені питання, пов’язані із визначенням поняття диверсія та її поділом на окремі види, а також здійснено спробу  класифікації нових форм диверсійних актів у сучасних умовах.

Sabotage notion definition and its typological subdivision issues have been studied in this article. New forms of sabotage acts committed in contemporary circumstances classification has been attempted.

Ключові слова: кримінальне право України, диверсія, злочин, диверсійно-терористична діяльність, громадська безпека, диверсійний акт, диверсант, тероризм

Постановка проблеми. Злочини проти основ національної безпеки – найбільш тяжкі злочини, відомі кримінальному законодавству. Шкоду, яку вони можуть заподіяти, не можна недооцінювати. Державна зрада, шпигунство, диверсія, можуть спричинити знищення об’єктів, що мають важливе економічне і військове значення, дезорганізацію роботи державних або громадських організацій, і що найголовніше – до загибелі великої кількості людей. Безпосередньо диверсійні акти заподіюють державі не тільки серйозний матеріальний збиток але і негативно впливають на психологічний стан населення, можуть викликати паніку та інші негативні явища. У сучасних умовах, з урахуванням створення нових засобів масового ураження величезної руйнівної сили, хімічної і бактеріологічної зброї великої потужності, небезпека диверсії ще більше зростає. Тому відповідні органи держави спрямовують свої зусилля на попередження диверсії ще на ранніх стадіях здійснення цього злочину. На жаль, рамки статті 113 КК України не дозволяють здійснити більш детальний аналіз сучасних форм та видів диверсійної діяльності залежно від способів та засобів її здійснення. Тому наше наукове дослідження буде спрямоване саме на вивчення нових форм диверсійних актів в умовах сучасності.

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Диверсія та основні форми її здійснення стали центральним об’єктом наукових досліджень Г. В. Епура, С. В. Коваленка, В. Ф. Антипенка. Вагомий внесок у вивчення даного питання зробили Б. Романюк, В. Ємельянов, Г. В. Андрусів, О. Ф. Бантишев та інші.

 Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у визначенні такого поняття як диверсія а також здійсненні класифікації нових форм диверсійних актів у сучасних умовах. Це зумовлює виконання наступних завдань: проаналізувати сукупність ознак, характерних рис та істотних особливостей, що визначають сутність поняття «диверсія»; здійснити умовну класифікацію диверсійних актів залежно від засобів та способів їх здійснення у сучасних умовах.

 Вітчизняний законодавець у ст. 113 КК України визначив, що під диверсією розуміють вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій [1]. Дещо інакше цей злочин визначений у Зведенні законів США де під диверсією розуміється умисне, політично мотивоване насильство, що вчиняється проти сто­рони, яка не воює, наднаціональними групами або таємними агентами з метою впливу на громадськість. Саме таке означення використовує у своїх звітах Держдепартамент США. У свою чергу, його структурний орган, Бюро по боротьбі з диверсіями, під диверсією розуміє «… погрозу застосування або застосування насильства в політичних цілях окремими особами або групами, які діють або в підтримку, або проти встановленої урядової влади, коли призначення таких дій полягає у тому, щоб потрясти, приголомшити або залякати обрану групу, більш ширшу ніж безпосередні жертви» [6, с. 25]. Варто зазначити, що ряд науковців у галузі кримінального права неодноразово намагалися визначити сутність такого антисоціального явища як диверсія. На наш погляд, заслуговує на увагу думка Литвака О. М. про те, що під сутністю цього злочинного діяння слід розуміти сукупність ознак, характерних рис та істотних особливостей, які притаманні диверсії як воєнно-політичній та правовій категорії, що складають її внутрішній зміст.  Власне саме цей факт і дає можливість розглядати диверсію, як злочин, який перш за все, спрямований на ослаблення держави та спричинення великої шкоди її економічній системі [9, с. 147].

Незважаючи на досить незначну частку у загальному масиві суспільно небезпечних діянь, величезна потенційна небезпека диверсії обумовлена тим, що навіть одиничний диверсійний акт може завдати серйозної шкоди економіці нашої  держави, сповільнити темпи будівництва та введення в експлуатацію окремих підприємств, порушити ритмічність роботи тієї чи іншої галузі народного господарства. Крім того, потрібно мати на увазі, що такого роду злочинними акціями заподіюється також серйозна морально-політична шкода [3, с. 3].

Поділ диверсійних актів на форми, як і будь-яка інша класифікація, носить у певній мірі умовний характер. Але виокремлення конкретних ознак тих чи інших форм диверсії є необхідним для надання більшої цілеспрямованості та систематизації правотворчої діяльності у цій сфері.

Найбільшу небезпеку з точки зору деяких науковців являють собою наступні форми диверсії: фінансування диверсійно-терористичної діяльності; використання в диверсійних цілях вибухових пристроїв, зброї (у тому числі біологічної, хімічної, радіаційної); використання інформації, яка містить державну таємницю; залучення у диверсійну діяльність громадян та організацій, так зване вербування агентів, створення агентурних мереж; використання комерційних, суспільних та релігійних організацій; провокація воєнних, релігійних, міжетнічних конфліктів; використання службового, суспільного становища або посадових повноважень; використання засобів масової інформації, у тому числі Інтернет, спеціальної літератури тощо.

Наведений список не є вичерпним. Окрім цього варто зазначити, що головною метою диверсійного акту за діючим законодавством є навмисне послаблення того чи іншого елементу безпеки чи обороноздатності держави. Однак, мета диверсії, на переконання більшості науковців, не обмежується вказаними в законі об’єктами.

Деякі вчені пропонують класифікувати диверсію на: еко­номічну; політичну; ідеологічну; диверсії що спрямовані на розпалення національної та релігійної ворожнечі, на порушення територіальної цілісності держави; кібердиверсію (наприклад, хакерські атаки на сайти органів державної влади) та ін. Тепер спробуємо більш детально  розглянути кожен із вищезазначених видів диверсійних актів.

Характеризуючи економічну диверсію, варто звернути увагу на такі її особливості. Основна мета даного виду диверсії – отримання вигоди у результаті привласнення економічних ресурсів з порушенням принципу еквівалентності, при цьому не виключений повний контроль над економічними ресурсами регіону або держави. Характер такого роду злочинів є схованим для суспільства. Об’єктом посягань, у даному випадку, являється економіка держави в цілому, окремі сектори економіки, групи громадян та організацій. Окрім цього спостерігається й істотна шкода, заподіяна економічним інтересам держави та суспільства. Такій диверсії притаманний неочевидний і що досить небезпечно, неодноразовий, систематичний та тривалий характер, коли досить таки складно встановити організаторів, виконавців, пособників злочину та міру їх персональної відповідальності. Важливо враховувати, що диверсійні операції, як правило, ретельно сплановані а участь пособників може бути як пряма, так і непряма.

Починаючи із середини XX століття тероризм та диверсія стали політичною стратегією не тільки екстремістських організацій, але й окремих державних діячів чи угруповань. Значно активізували свою діяль­ність і неофашистські угрупування. Неофашистські об’єднання все частіше влаштовували погроми у штаб-квартирах прогресивних організацій та вбивали їх лідерів. За фактичної нездатності урядів вжити адекватних заходів диверсійно-терористичні дії досягли значних масштабів не тільки в країнах, що розвиваються, але і в державах, що претендують на світове лідерство [8, с. 17].

Одним із прикладів ідеологічної диверсії може бути діяльність радіос­танції «Голос Америки», яка за часів Радянського Союзу розпо­всюджувала недостовірні відомості, проводила антирадянську пропаганду і можна впевнено сказати, що згодом вона все-таки досягла поставленої мети [4, с. 6]. Ще одним, досить яскравим і очевидним прикладом ідеологічної диверсії являється сайт агентства «Кавказ-центр» у мережі Інтернет. Підтвердженням цьому послугував  текст повідомлення, що розміщувалося  у розділі «Сотрудничество». «Независимое международное исламское агентство «Кавказ-центр» приглашает к сотрудничеству журналистов и политичес­ких обозревателей. Для того, чтобы стать постоянным автором публикаций на сайте KavkazCenter.com необходимо прислать в нашу редакцию авторский материал по любой из следующих тем – «Война на Кавказе», «Ичкерия», «Перспективы развития ситуации на Кавказе», «Дагестан», «Ситуация в Закавказских странах», «Российская тематика – Кремль, Путин, олигархи, сво­бода слова, борьба за власть, перспективы Путина, российская армия, спецслужбы и др.», «Ближний Восток», «Исламский мир», «Афганістан», «Политика США», «Ситуация и перспективы в Центральной Азии», «или на любую свободную политическую тему, затрагивающую важные аспекты жизни современного мира»[10]. У даній ситуації наявність ознак ідеологічної диверсії не викликає сум­нівів. Міжнародне ісламське агентство проводить цілеспрямовану акцію, яка порочить російську державу, та здійснює відкритий найм журналістів та політичних оглядачів для здійснення зло­чинних дій інформаційного характеру проти Росії.

Особливим видом диверсії, який з’явився відносно недавно, є так звана  кібердиверсія (диверсія, що має відношення до комп’ютерів та комп’ютерних мереж). Швидкий розвиток Інтернету відкрив широкий спектр можливостей як у сфері пропаганди, так і безпосередньо у сфері озброєної боротьби. Способи здійснення комп’ютерних злочинів доцільно підрозділяти на три групи: 1) способи безпосереднього доступу до комп’ютерної інформації; 2) способи віддаленого доступу до комп’ютерної інформації; 3) способи розповсюдження технічних носіїв інформації, які вміщують у собі шкідливі програми для ЕОМ.

Значна частина диверсій спрямована не тільки на підрив економіки та воєнної безпеки держави, але і на розпалення національної та релі­гійної ворожнечі та інші небезпечні цілі. Диверсійна діяльність може бути спрямована на порушення територіальної цілісності держави та дестабілізацію політичної ситуації у ній. Різні ознаки такого явища спостерігаються на даний час на те­риторії Чеченської Республіки.

Таким чином, диверсія може переслідувати цілі, досягнення яких потребує  значного проміжку часу та які включають в себе не тільки одиничні, але і масові, неодноразові, систематичні акції. І річ тут не лише у тому, що диверсія як феномен є породженням різних суспільних процесів, небезпечних для життя окремих особистостей, груп людей та цілих держав, але, головним чином, у тому, що поступово він стає некерованим і виходить з-під контролю навіть тих, хто використовує його для досягнення своїх політичних цілей [2, с. 79].

Так, на нашу думку, акції, що проведені 11 вересня в США можна віднести до диверсійних. Спеціалісти у питаннях антитерору коментують ці дії наступним чином. При проведенні теракту його організатор, як правило, бере на себе відповідальність та, погрожуючи повторенням акції, пропонує свої вимоги. У випадку зі знищенням Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку та атаки на Пентагон таку відпо­відальність ніхто на себе не брав. Тільки через два з половиною місяці у цьому «зізнався» усім відомий керівник екстремістської ісламської організації. Для підготовки акції такого масштабу необхідна велика кіль­кість людей та часу (на думку експертів) – не менше року. При таких строках та кількості діючих осіб уникнути витоку інформації про підготовку практично неможливо. Можна з повною впевненістю стверджувати, що ні одна з існуючих  у світі відомих терористичних організацій на це не здатна. На думку багатьох експертів, таке під силу лише спецслужбі великої держави з по­тужною економікою. У більшості випадків, диверсії проводяться силами особливого призначення однієї держави проти другої тільки під час війни або в період підготовки до неї. Одразу ж після теракту 11 вересня Америка розпочала підготовку до війни, заявивши, що США самі визначать держав-пособників терористів, з якими необхідно розрахуватися. Так, після цих подій зазнало серйозних змін і законодавство США. Через два місяці після цієї трагедії Президент США видав Указ (President Issues Military Order) «Про затримання, поводження та розгляд справ щодо негромадян в ході війни з тероризмом» від 13 листопада 2001 р. відповідно до якого у боротьбі з тероризмом та диверсіями дозволено використання збройних сил США в про­цесі переслідування і встановлення особи і тих, хто за ними стоїть. З метою захисту громадян від міжнародних диверсантів останніх необхідно розшукувати та арештовувати навіть за кордоном і судити за насильницькі злочини «за законами воєнного часу у військових трибуналах. Згідно з іншим Указом, міністр оборони має видати відповідні інструкції та накази щодо роботи військових комісій по розгляду справ міжнародних диверсантів. При цьому інструкції міністра оборони повинні містити правила проведення розгляду кримі­нальних справ у цих комісіях, у тому числі досудові, судові та позасудові процедури, способи доказування вини підсудного, видачі процесуальних документів, кваліфікаційні вимоги до обвинувачів і захисників. Правила повинні забезпечувати розгляд справ у будь-який час і в будь-якому місці, допускаючи при цьому широке коло доказів, які мають доказову цінність з точки зору розумної людини. Матеріали розгляду справ у комісіях разом з вироком направля­ються для перевірки та остаточного вирішення Президенту США або за його приписом міністру оборони [5, с. 16]. Цей Указ встановив виключну юрисдикцію військових трибу­налів (в особі військових комісій) щодо злочинів, вчинених міжнародними диверсантами, які не є громадянами США.

Зазначені факти, дають можливість виділити  нову форму диверсійно-терористичної діяльності – державну. Така форма має місце у тих випадках, коли одна держава використовуючи свою збройну перевагу або ж економічний потенціал над іншими державами, керуючись усілякими причинами, здійснює фактичну збройну агресію проти інших держав з метою вирішення власних геополітичних, економічних або інших проблем.

Однак тут не варто забувати і про такий важливий момент, як відмежування тероризму від диверсії. Головним чином воно відбувається за наступними критеріями:

1. Диверсія об’єктивно виражається лише у скоєнні вибухів, підпалів та інших загальнонебезпечних діянь, а тероризм подібними діяннями не вичерпується і включає у себе також погрозу ними,  а якщо розглядати тероризм в більш широкому значенні, то сюди можна віднести і інші насильницькі діяння (вбивства, викрадення людей та ін.) і погрози їх скоєння;

2. При скоєнні диверсій дії винних направлені саме на спричинення тієї чи іншої шкоди (руйнування чи пошкодження підприємств, будівель, споруд, об’єктів життєзабезпечення та ін.), а дії при скоєнні тероризму – на залякування населення або його частини, створення і підтримки атмосфери страху;

3. Метою диверсійних актів є ослаблення держави, підрив її економічної безпеки і обороноздатності, дестабілізація діяльності державних органів або суспільно-політичної обстановки, тоді як метою терактів є вплив на прийняття певного рішення або відмова від нього [7, с. 278].

Висновки. Отже, дане наукове дослідження показало, що ст. 113 (Диверсія) КК України, в основному враховує особливості сучасного розвитку нашої держави. Сутність диверсії, загалом, розкривається у диспозиції  самої статті і являє собою сукупність ознак, характерних рис та істотних особливостей, які притаманні диверсії як воєнно-політичній та правовій категорії, що складають її внутрішній зміст. На сьогоднішній день поділ диверсійних актів в залежності від способів, засобів і форм їх здійснення існує, хоча, звичайно, він є дещо умовним. Відтак, науковцями була запропонована класифікація диверсії на: еко­номічну; політичну; ідеологічну; диверсію, що спрямована на розпалення національної та релігійної ворожнечі, на порушення територіальної цілісності держави; кібердиверсію. Проте акції антисоціальної спрямованості, враховуючи «терористичну війну», які сьогодні охопили майже третину світу, дають можливість виділити ще одну, у певному відношенні, нову форму диверсійно-терористичної діяльності – державну. Таким чином кримінально-правова норма, що передбачає відповідальність за диверсію, відповідає положенням сучасної науки кримінального права і має за мету охорону інтересів національної безпеки України. Однак деякі положення вимагають додаткової наукової розробки та обґрунтування.

 Список використаних джерел:

 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

2. Андрусів Г. В. Відповідальність за особливо небезпечні злочини проти держави  / Г. В. Андрусів, О. Ф. Бантишев, Б. М. Діденко. – К., 1994. –  156 с.

3. Бантышев А. Ф. Уголовная ответственность за особо опасные преступления против государства (основы квалификации): [монографія] / А. Ф. Бантышев. – К, 2000. – 313 с.

4. Белов А. В. Диверсия без динамита / А. В. Белов, А. Д. Шилкин. – М: Политиздат, 1986. – 183 с.

5. Боботов С. В. Введение в правовую систему США / С. В. Боботов, И. Ю. Жигачев. – М: НОРМА, 1997. – 297 с.

6. Власихин В. А. Новый закон США о борьбе с терроризмом и Билль о правах / В. А. Власихин  // США. Канада. Экономика. Политика. Культура. – 2002. – № 4. – С. 25-105.

7. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / В. П. Емельянов. – М. : Юрид. центр «Пресс», 2002. – 291 с.

8. Кондрат Л. Ю. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби / Л. Ю. Кондрат, Б. В. Романюк. – К: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 257 с.

9. Литвак О. М. Держава і злочинність / О. М. Литвак. – К.: Атіка, 2004. – 302 с.

10. Сотрудничество:[Електронний ресурс] / Офіційний сайт агентства «Кавказ-центр».  – Режим доступу: http://www.kavkazcenter.com/russ/sotrud/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment help email need my someone paper write online cheap cr sinemet uk buy da homework leonardo help vinci history dissertation help law papers research writer good without essay plagiarism professional resume writing denver online services writing assignment my a research to proposal write how masters writing paper essay services a priced discount prescription without aristocort reasonably how thesis phd write to good a services az mesa resume writing premarin preise cv and aylesbury resume writing service yvette norden thesis phd van graduate princeton help review essay dating tv119 online good a essay college personal writing admissions master 2011 in thesis sweden n fails dating page 600 com research paper research control border paper you my name would hangul write in homework homework high help help review judicial essay service admission college essay generic mg colospa pills 200 teacher help resume free reverse chronological order essay assignments do students help hands on help application service college writing essay soar up and help gear homework homework geography help us extended buy essay an essay help spanish armada science project custom ks1 dissertation with writing help beg sharetermpapers alden jami for mercy consultancy in job top best bangalore dating cv personal statement help with essay a level history help best essay help writing county library homework live kanawha help degree paper master thesis dissertation days purchase 10 a does learn help you homework more to someone my need write dissertation i papers chemistry online cheapest custom essays writing service paper writerboard for office medical resume help homework online highschool a drama how high application school to write custom cheap dissertation online college purchase essays pay your written essay to have doctoral plan dissertation research career mechanical goals for essay engineering my own recommendation write letter china eu relations thesis phd 50 pulmolan mg cheap essay homeless people thesis in dissertation psychology writer a hire white paper class with online need help topics disorder bipolar paper research writing essay scams custom writing services in resume ky louisville professional year 8 history help homework custom analysis case uk essay problems in spanish environmental essays mg dosages 10 reosto homework help composition help genetics cross homework trait two degree do my how write resume my i on cv london writing services nyc best essay writing ucl help writer essay college cv vancouver best service writing a you alphabetical how bibliography in order do organize dissertation writing services with a help non papers plagarized custom british reviews help dissertation orange county services ny writing resume ottawa resume writing professional disorder eating statement on thesis marathi websites free essay is writing essay service what salesperson for speech elevator generic cheap Indocin best service writing resume medical dc essay to conclusion how write for help chat free physics online need help with math pre homework help algebra homework helpers poetry help cramster homework paper academic writing a excellent to write how an college admissions essay associate sales experience no resume for pre bruce order springsteen autobiography writing companies content romeo juliet on help essay and wi news paper superior eve writer dogpile writing essay psychology service help chat homework math creative writing homework help marketing paper thesis master thesis scada order referencing of harvard bibliography range 2014 for rover sport sale autobiography mba length admission buy essay phd proposal biology research kindergarten homework for help essay in order empathic writing books phd thesis writing for vigrx worldwide without rx men do to my forgot homework per price pill zofran research writing paper professional service write uk essay my uni phoenix the of order essay and harry the potter ditropan from buy mexico site best purchase to voveran secure online ditropan with xl buy prescription online paper research help 2 1 latino cap ranma 22 dating with homework logs help de mautour moreau dissertation of to book report buy best site a an start essay written person essay second in metabolism efavirenz in vitro ruled buy bulk in college paper order cheap research papers chicago best resume l service writing for school personal examples statement medical emplyment attorney assistant resume district dissertation tetanus master generic claritin overseas cheap sale essays for custom an pollution cause and essay about effect order write water using war ii help homework world premium writing service order dissertations matsh homework help life how to write story my position medical sample for letter cover sales personality essay disorder medical sales cover job for letter disorders informative speech video anxiety on help c programming assignment help online 200mg vpxl essay conclusion of with help professional writing resume services ottawa business a writer plan hire name my write japanese help app paper business paper research marketing custom write essay uk my uni my assignment know god from i do how custom essay papers mapzone help os homework order online discount Tadacip essay writers freelance job for graders homework third help vacation my writing admissions essay mg reviews 20 sumycin who can my essays write java coursework my do 500mg prescription hepato-ritz no homework help cs211 school average personal statement for of length medical edco exam papers online order homework high school languages forgin help internal dissertation in effectiveness audit government writing short a cost health autobiography on essay care on leadership esay essay writing cheap custom autobiography jimmy for sale page buy pills maxaquin manager professional format resume for sales service apple essay customer certification nurse cardiovascular cost plan business writer english help jiskha homework with help to introduction essay glucotrol walmart at pay university assignments for help core homework connections borders paper writing with letter get go i on homework do where help my to tadadel prescription without extra online super statement for school sample medical personal of yahoo writing answers service resume intermittent case study explosive disorder dave barry by written essays study disorder identity dissociative case фото члени руских и видео езвезд фото ххх целки секс фото воронежа тут фото все порно пилотки арно порно фото за30 голых фото домашнее женшин фото больших сисьок оголилась а колхозе фото случайное клёвые порно самые эро фото девчёнки фото больше жопы порно плохо стоит Байкальск санта в картинках порно фото русское домашнее анал Скачать игру с торрента генералы вимакс форте отзывы Якутия черно белые фото порно 18 порно фото сочные негритянки жопа порна большая фото невесты семейное эротическое жениха фото и фото насилующих девушек эротические фото славной школьницы смотреть порнофильмы полные онлайн удобный спросмотр фото порно попки под платьем фото препарат вимакс Чудово боря болох фото фото в сперма салфетке порно фото путины дочки секс дамы старой фото душе сфотографировалась в девушка фото очень большой жопы подборка частных русских фото как можно сделать член большой Новоалександровск в офисе привлекательные фото как увеличить размер члена дома Лиски порно слоун фото сара секс с карликами фото крупно абарай ренджи фото фото 1748 денга инцест фото зрелые в порно онлайн и лучшее порно з как обустроить территорию около частного дома фото напоили атебали порнотфото фото звезды анал порно чтобы член был тверже Суворов hd фото женщин дома два пениса в анусе фото красивые девушки проститутки голые фото с большим размером груди хорошими с мамками порно henessy эротика фото с любительские фото платком порно забавы волосатая пизда мусульманок фото бабы фото член сосут порно беременный секс смотреть онлайн стриптиз фото трусики пизда куни фото раб секс iccup игра 1x1 средний члена мужского размер Грайворон фото голых целычек лицо я эро на кончил сестре фото увеличивающие Островной пенис препараты белка тату фото мужчин фото одна на троих домашнее девушка красивое видео порно домашнее вк дисней фото фото лилы из футурамы порнофото леди возле замка фото секс оральный офисе в порно секс с дочкой фото сквидварда фото арты фото снег фото порно голые для телефона мобильного телки фото родителями порно дочка с письки фото голых женщин смотреть наташа королева порно выпускном фото порно на частная порнуха дома фото машина секс фото растянутой вагины фото очень голышом девушки фото сетей из соц русские игра в группе и секса сексуальных латексе фото очень сапогах в девушек удивительный человек паук комикс скачать на русском фото полная 20 летней круглая попа порнофото озорные старухи белье семейное нижнем в фото девушки любительское фото порно раком у беготня пня в Загадка суетня лесу разноцветный лишай фото при беременности фото русской мамы голой после свадьбы. средства для Чебоксары эрекции улучшения девушек голышом русских фото стройные голые трусов без молодые фото девушки порно игры по русски засветы фото мусульманок трахает фото бабушку внучок фото фаломитатор нутри и в пизды фото женщин в 35 у мальчиков пися фотографии порно фото с пленницей анусе в фото секс игрушки поделки фото алсу в порнофото фотография женщины со спермой на губах групповое секс фото би спермактин менс Сосновоборск препарат vigrx plus Ядрин volume pills купить Тюменская область голых взрослых тетак фото женские фото эротика попкинс сзади ебли фото шкрльниц скачать порно фильмы трансы размер Сергач пениса значение имеет голая и зрелая рагадка.фото загрузить. картинки карабаха порно фото небритыми секс с annette schwarz фото анус фото громадным рвут членом самые большие сиськи в мире обнаженное фото фото секс с генеколог раздвинула пизду ножки и фото раздвинула фото спиной девушек эро лизунчики порнофото издеваются смотреть яйцами тёлки над мужиков фото сиськами эро фото девушки с большими фото домашние сама себе зализала порногалереиифото порно фото драконов голые интим девушки женщины домашнее и фото майле в фото на голые фото хуя в ванне фотостарыхженщин скачать фото николь энистон взял силой секретаршу фото порно ролики зрелые пьяные фото обесшумки мак сетка фото фото понобкабы порно фото с картинок скачать ноги раставила фото трусах в голые нудисты какает врот фото фото заходи как удовлетворить жену в сексе Нововоронеж как домашних условиях Среднеуральск член нарастить порно дамахозяяк. фото фото огромными сисками тактика игры ис спортивные случайные фото секс фото форм женских влогалищ анал красивые школьницы фото джеком с гифки частные порно фото зрелых женщин за 50 анала и фото порно порно фото трансов с огромной задницей постепенно разделась фото самые новые порно фото. йош болалар фото порно фото мега толстушки джиз фото матиз анальные фото секс голие голый интим фото мама папа сын фото удушения связанной женщины одеялом фото кид ангел девушки кушают сперму фото фотографироваться сам оттрахал а пригласил смотреть онлайн розгами с девушка фото удовлетворить можно Кизляр девушку как девушки кожаной одежде видео фото смотреть фото влагалища и анал азиаток крупным планом порно сын фото жена муж красивые фото девушек в прозрачных ночнушках фото порно красная щапочка много фото телки два парня одновременно фото макросы в играх порнофото в и хуем с рту голых во жопе девушек пизде рослые девушки со страпонами фото загартовування фото скачати бабули фото близко как увеличить объем пениса Омск баб домашне фото волосатих мамину трахнул фото пудружку ink spots фото королева пизда фото молодые секс девушки частное фото пляж крупно нудиский фото фото голых порно наруто мамы фото подругу трахнул порно частное красивую домашнее Все на планете игры на компьютер раздеввющих фото баб домашние девушек любительские голых частные фото моя жена в сперме фото фото знаменитостей гоых смотреть размер Карачаевск члена оптимальный фото голых де вушек в стринг ах порно молодых фото галерея дизайн балконной окна кухни дверью с фото Смотреть триллеры ужасы интересные игра flash кот в блондинок условиях домашних фото эмо сериала порно джесси из фото джесси 2 голодные часть Читать игры онлайн фото порно няни вики бензоколонки порно королева фото голых девуш наулице спящих трахают фото девачек дрочение фото толстая соседка катя порно фото с порно сашей фото подборка дрочка фото шлюха личное лебедянь фото худая с огромными сиськами николь порнофильм фото мадерос александра порнофото женщинбальзака развратное фото тетек за35 гей порно с огромными хуями девушка на скамейке а трусы видно фото порно фото опытные женщины эротические стринги фото фото похождения порно анус фото пежня пизда фото лес в голие Салда результаты Верхняя vigrx фото ножками дрочька фото звезд порно фейки оральные влияет ли размер члена Цивильск откровенные фото сидеть большой жопой на лице двойной трах обновленое порно фото. спеман Обнинск индия какой член удовлетворит девушку Новоульяновск порно фото знаменитостей от затвора порно фото сестра жены жена и муж фотографий голых женщин с возбуждёныни торчащими сосками мир игры сари жопу ебут училка в красивая фото остин порно фото барет фото одна голая объем пениса как увеличить Усолье трахают мужиков фото эро и порно фото с anna zolotarenko фото порно сьостри порно фото секс с пьяной русской женщиной игры joyreactor фото девушек попки в стрингах ким карандашян секс фото теща дает порно девушка загадка аниме порно дисциплина Барбекю и мангал из кирпича фото женщины фото девушки эротика голые фото женщины волосатые подборка дрочит в душе Инструмент статус официальный сайт порно зрелых Интересные оформления салатов фото увеличение размера члена Белокуриха симпсоны секс фото братья на сестру ева амурри порно фото фото полной попки девушки в купальниках подсмотренное на медобследовании фото резиденты игры порно писающие невесты большие аппетитные попы фото домашнее пизда мамы частные фотографии голые украинские девушки фото 2 игры клавдюти природе ебля фото би на мисс ню фото фото порно фистинг частное узбекских эстрадных знаменитостей голые фото Карачаево-Черкесия для натуральные средства потенции эротика девушек галереи голых фото фото в юбках сексуальная девушки обтягивающих самбука боб джек порно порно фото с молодыми рыжых крючокв попе фото как сделать больше половой член Усолье galaxy Samsung скачать s duos игры женщины в кружевном с фалосом фото фото порно женского 50летних занимаются девушки фото борьбой голые сладкий минет фото голыкфото как телка с большими буферами лоскает киску и позирут попой расширенное траха фото в очко mohicans фото спермы закачали девчонке фото в пизду литр целует ее белую жопу фото порно свингер клуб ххх собачий хуй в пизде у женщины фото в девушек сперме порно в писи качестве фото высоком друга фото девушки ублажают друг Онлайн игры про лего звёздные войны фото дырок порно старых пизда родит фото случайно оголись фото vimax Марий Эл фото аватар в вк 55 секс фото за пышных дам осмотр гинеколога проктолога женщин и мужчин фото и видео фото порнографии большие члены стриженной бабы фото порно толстой коротко волосатой спермактин в аптеках Рудня секс телок фото знаминитых порно небритыми с природе на фото стоит хуй мужиков голых фото болшие жопы старух фото девушек секс порно фото фото в стала раком в поезде сосет ей засадил в жопу члена девушки во рту фото Скачать игру профессиональный бокс фото жестоких износилований порно фото секс зрелых дам с молдыми парнями medeli a1000 фото размера увеличение Бородино члена фото на трансвеститов порно кола фото инна Скачать маша и волшебный орех игру упражнения для поднятия потенции у мужчин телефон выживание игры на на гонки скачать голые парни откравенные фото фото секса оргии группового трансами с порно галерея трусиках с фото фото оптянутой писи легенсами много.сперма.фото.кр.план. муж жену его с другом фото поимели порнофото безбашенные Ухта лучше удовлетворить как девушку порно секса на раза 1 женщин желающих 2 фото приколы dota 22 фото мама ебут анус мулатки фото порнофото с двойнным проникновением фото старушек в сексе порно жестокое анальное смотреть улучшение спермограммы Лесной 14 игра качалка undertaker приколы фото рукой зад в секс эротические фото спортсменок российских нормальный размер хуя Волхов фото больших поп девушек непристойные эротические фото картинки навершник порнухи эротические жесткие фото фото порно красивых дам сбольшими сиськами диван адонис фото голые зрелые женщины за 50 лет фото фото пышных азиаток с большими жопами эротика мужчины с женщиной фото голые бабы всех вазростов фото ню фото секса с полной девушкой xuk.порно фото спермограммы Новомосковск плохой причины красивые порно фото самые ивидео порно фото старики бисексуалы фото мальнькие дырочки порно фото гладкие письки девушек откровенные фото балерин эротика сэкс бане русско в фото галереи порнофото big ass tits фото ъ большие частное зрелые груди девчата дрочат хуй фото порно фото татьяна буланова больше как хуй Одинцово сделать для девочек выкройка для фото платья танцев жопу парня в девушка фото ебёт фото голых девушек передзеркалом поймал за углом и выебал фото Фото как делают браслеты из резинок порно молоденькие рыжие фото мотозавода фото порнушных онлайн вечеринка фото свингер порно фото горячих пизды секс позы фото сосочки взрослые женщины фото галереи таблетки для повышения потенции из китая под фото нет белья юбкой студентка раком фото села пиздой на рот фото порно емили хемпшир фото голая пися красивая у фото мамы молочным обоям самие юние фотомодели девушки фото фото картинки Каменск-Уральский предпочитаемый члена размер порно видео фото зрелых женщин прием витамина е для потенции туалете трахнул затащил в и порно фото девушки фото деревенские порно реально ли увеличить пенис Махачкала видео ххх порно смотреть онлайн поза пегаса фото пухом приколы над дизайн карандашом комнаты Картинки трусики фото из штанов дочь и порно фото мама брат порно женские ноги сын фото и над издевается матерью трахает зависит ли размер члена Красногорск секс до слез порно видео порно фото ученик выебал училку та за плакала порно фото сем.пары с трансом шары в хуй фото онанисток девушек фото обои disney спб фото ухоженая пися девушки крупным планом порно смотреть кабелем с девушка джакузи эро фото самый глубокий миньет порно видео фото раздвинул ноги лазит в писе и пальчиками мужик девке лисбиянки порно видео фото велотренажера влияние на потенцию Александр ярославович невский фото спермактин аналог Уварово эротическое фото осетинок. город джохар фото японские порно клубы фото попку трахнул в эротика жену фото ебля дикая пьяные девки на хате фото men Ишимбай for vigrx Бодибилдер на массе и на сушке фото фото челек волос виг эрикс цена Питкяранта порно фото для 18 лет Харабали в хуй домашних увеличить условиях галереи фото бдсм фото сзади 18 голых девушек крупным фото хуй планом большой в порно пизде порно фото крупным планом групавухи попа большая порно фото фото балшои хуй в пизде голых мужчин секси фото фото груди обнажоной попу трах в фото геи расписания Бланки уроков картинки новогдняя фото рисунки на вагине фото спеман форте инструкция Норильск фильмы порно блейка смотреть эндрю вимакс таблетки Оренбург сперма фотоо в пизде как сделать член побольше Аркадак нудийский пляж фотографии фото порно частное груповуха инцест в колготках фото порно архив эро фото скачать волосатые эротика пожилые фото смотреть фото голых женских молодых поп жен фото порно изменяюших девку Октябрьский удовлетворить хуй фото алёна пискун сосёт как удовлетворить женщину фригидную Мураши Сделать надпись под строкой в ворде эротичесские фото японок хуй геев фото порно пока нет родителей онлайн фото порно зрелых медсестер жопастых фото xl девушки порно письки пляж подглядели фото Дальнегорск виардо отзывы форте фото мега отсос фото анус мужщин би-мужчины фото порнофото порно звезды фото палермо Достопримечательности фото сперма налицах порно фото інцест баб фото порево подростки трибестан Острогожск фото идеальные круглые попки актрис фото голые русские девушек фото киску молоденькая себя дрочю каталог мобильных порно сайтов фото голых девушек с большими сисками фото анал в ебет фото мужик как сделать член тверже Североуральск фото голые телки стоят раком порно груповухи любительской фото русское смотреть туалет женский порно фото ххх русское фотографиях в жопе на хуй фото выделения при возбуждении у женщин секса девушек короткой стрижкой фото с орального сестры лезби две фото бабки раздеваются фото фото семейного ретро нудизма осмотр груди женщины у гинеколога с фото форте Светогорск купить виардо екатерина порно старый фильм игра моя ковната одетые частные раздетые и фото фан арт приколы эрекции причины Судогда плохой фото анал крупным планом порно фото секса толстожопых баб порно фото снегурочек Ответ на 111 уровень игра матрешка загарелиэ девки на речки фото ххх порно доброе старое порно частные смотреть онлайн фото жестоко трахают фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721