Організація маркетингових досліджень в банках України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність та етапи проведення маркетингових досліджень в банку, досліджено особливості організації маркетингових досліджень в банках України, визначено нові підходи у проведенні маркетингових досліджень в банках.

 Ключові слова: маркетингові дослідження, організація маркетингових досліджень, банківська конкуренція, дизайн маркетингового дослідження.

The article reveals the essence and the main stages of marketing research in the bank, the features of marketing research in banks of Ukraine were investigated, the new approaches in conducting market research in banks have been defined.

Key words: market research, realization of market research, bank’s competition, design of marketing research.

 Постановка проблеми. Розвиток економіки та посилення конкуренції на ринку банківських продуктів України актуалізує для банків проблему отримання актуальної та своєчасної інформації про клієнтів для забезпечення ефективного функціонування. В зв’язку з цим банківським установам необхідно використовувати різноманітні методи оперативного отримання цієї інформації. Важливим аспектом у даному питанні є застосування новітніх методів маркетингових досліджень як основи збору даних про потенційних та існуючих клієнтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день питання, пов’язані з теоретичними основами проведення маркетингових досліджень, ґрунтовно розглянуті у працях таких зарубіжних і вітчизняних науковців, як Ф. Котлер, Г. А. Черчіль, Є. П. Голубков, А. О. Старостіна, П. С. Зав’ялов, І. О. Лютий, О. О. Солодка, О. В. Житник та І. В. Лилик, С. І. Кубів, Є. В. Крикавський, Н. С. Косар.

Виділення раніше невирішених частин проблеми, котрим присвячується стаття. Маркетингові дослідження у сучасній діяльності банку застосовуються недостатньо активно. Часто мають місце поодинокі опитування, які не надають банку комплексної інформації для його ефективного функціонування. В зв’язку з цим важливим є застосування сучасних методик постійного дослідження ринку банківських продуктів, клієнтів банківських послуг та конкурентів з метою виявлення змін у тенденціях їх поведінки та фінансової забезпеченості.

Мета статті полягає у визначення напрямів вдосконалення організації маркетингових досліджень в банках України.

Виклад основного матеріалу. Проведення маркетингових досліджень є невід`ємною передумовою формування ринкової стратегії банку, аналітичним підґрунтям визначення пріоритетів і задач вітчизняних фінансових установ, направлених на постійний пошук шляхів підвищення якості існуючих послуг та впровадження нових. Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці потреб, запитів і попиту клієнтів, яка допомагає створенню програми їх задоволення, ідентифікації та визначення як проблем, так і можливостей банку здійснити та оцінити свою маркетингову діяльність.

У науці є різні підходи до визначення поняття маркетингових досліджень. З погляду Ф. Котлера маркетингові дослідження – це систематичне визначення кола даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою ситуацією, що постає перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати [2, c.69].

Cучасний американський фахівець з маркетингових досліджень  Г. А. Черчіль пропонує таке визначення: маркетингові дослідження є функцією, що пов’язує організацію зі споживачами через інформацію. Інформація використовується для виявлення і визначення можливостей і проблем маркетингу; розробки, уточнення, оцінки і контролю виконання маркетингових заходів; удосконалення розуміння маркетингу як процесу [4, с.18].

Під маркетинговими дослідженнями російський спеціаліст Є. П. Голубков розуміє систематичний збір, відображення й аналіз даних з різних аспектів маркетингової діяльності. Маркетингові дослідження – це функція, що через інформацію пов’язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу [1, с.47].

Узагальнюючи трактування сутності маркетингових досліджень вищезазначеними вченими, слід зазначити, що в основному маркетингові дослідження відображають збір, обробку, аналіз і накопичення інформації для обґрунтування маркетингових рішень з метою зменшення невизначеності і ризику функціонування банків на ринку.

Маркетингові дослідження є не одноразовим актом, а систематичним процесом, який передбачає виконання певних послідовних дій для досягнення конкретного результату. На першому етапі маркетингового дослідження банк формує гіпотезу та розробляє концепцію майбутнього дослідження. На другому етапі визначають вид інформації та найефективніші методи її збору, а третій етап – це процес проведення самого дослідження.

Із збільшенням розвитку інформаційних технологій та появи конкуренції на ринку, роль маркетингу та маркетингових досліджень зокрема, різко зростає, оскільки саме цей аспект фінансової діяльності банку допомагає приймати ефективні управлінські рішення. Численні обстеження й опитування керівного персоналу вітчизняних банків показують, що маркетингові дослідження на сьогодні стали основою діяльності банку. Дослідження, що проводилося на загальному рівні компанією «MASMI Україна» засвідчили, що в 2012 році 73,2% населення України користуються тими чи іншими банківськими послугами, а відповідно 26,8% не зверталися до послуг банків взагалі [5].

На думку експертів важливість маркетингових досліджень для ефективної роботи комерційних банків не знизилася, а навпаки за деякими показниками збільшилася. За результатами аналізу банків України у 2012 році, 68% з них визначили маркетингові дослідження у власній діяльності як «важливі» і «надважливі». Аналізуючи динаміку даного аналізу, ми бачимо, що у 2006 році цей показник становив 51%, а у 2008 році – 62% [5]. Отже, прослідковується постійне збільшення потреби у маркетингових дослідженнях.

На сьогодні вітчизняні банківські установи в основному здійснюють маркетингові дослідження клієнтів власними силами (насамперед, проводять опитування). Деякі з них, розуміючи цінність даної інформації, вже тривалий час покращують свої методи збору інформації. Звичайно, дані дослідження надають певну інформацію банку, однак для комплексної оцінки власних клієнтів та ринку загалом, слід частково залучити до співпраці спеціалізовані маркетингові компанії. Важливість залучення даних компаній полягає у тому, що функціонуючи в дещо більш замкнутій системі, банк, частіше за все, слабо вдосконалює та розширює власні методи аналізу, а також часто відкидає певні результати, на які б варто було звернути увагу. Однак, як показує аналіз вторинної маркетингової інформації, лише 15% банків України довіряють висновкам експертів, 56% все ж таки покладаються на досвід роботи власного банку та на власні дослідження [5].

Важливо також згадати й новітні методи маркетингових досліджень. Пріоритетним у даному аспекті є онлайн-дослідження клієнтів (опитування через Інтернет, по мобільному телефону, розсилка анкет тощо). На сьогодні в Україні їх частка становить 7%, однак з кожним роком популярність проведення онлайн-дослідження зростає швидкими темпами. Основними перевагами даного методу є заощадження часу і матеріальних ресурсів, проведення його в режимі реального часу, легкість аналізу його ефективності.

На сучасному етапі розвитку банківської системи, вітчизняним банкам необхідно постійно проводити гнучку політику щодо встановлення, впровадження нових та зміни існуючих банківських послуг, але насамперед, враховуючи бажання, потреби та наміри клієнтів різних категорій, оскільки саме від розміру попиту на певні види банківських продуктів буде залежати успіх тої чи іншої банківської установи. Аналіз характеру та особливостей потреб клієнтів дає змогу зробити такий висновок: українським банкам необхідно звернути увагу на те, що сьогодні для споживачів значно важливішим є дешевші кредити (42% опитаних), аніж вигідніше розміщення коштів на депозитах (37% респондентів) [3, c.23].

Новими підходами у проведенні маркетингових досліджень банку є розширення процесу їх проведення та створення дизайну маркетингового дослідження. Недотримання послідовності проходження етапів маркетингового дослідження може призвести до механічного збору даних, неохопленого головною метою дослідження – усунення різниці між бажаними й існуючими станами речей чи зв’язками між перемінними факторами в системі керування. Дизайн – це проектування і конструювання процесу дослідження, розробка його моделі. Ця фаза маркетингового дослідження повинна передувати початку пошуку даних, їхнього аналізу і підготовці інформації. Оскільки маркетингові дослідження є головним елементом, основною функцією маркетингової діяльності, то правомірно вимагати розробки відповідного дизайну на проведення робіт з пошуку необхідної інформації, причому не стільки в ручну, скільки з використанням комп’ютерних технологій, методів автоматизованого проектування в рамках інтерактивних процедур у системі «оператор – ЕОМ».

Важливим у банківській діяльності є поділ споживачів банківських продуктів на певні групи з метою акцентування уваги на задоволенні їх потреб та бажань. Це пов’язано з тим, що успішність просування банківських продуктів і послуг суттєво залежить від стану ринку загалом та від розуміння поведінкових особливостей реальних або потенційних споживачів – цільової аудиторії, а вибір цільової аудиторії ґрунтується саме на сегментаційному підході. Впровадження сегментації споживачів дасть змогу банку чітко систематизувати діяльність із обслуговування клієнтів, значно знизити витрати за рахунок ефективнішої роботи з клієнтською базою внаслідок точнішого виявлення фінансових потреб окремих груп споживачів, дослідження персоналу, стандартизації і реалізації більшої кількості банківських продуктів. Основним критерієм сегментації клієнтської бази банку повинен бути рівень прибутковості клієнта. Це дасть змогу зробити обслуговування найбільш вигідних та лояльних клієнтів банку частиною фундаменту безперервного зростання конкурентних переваг банку, що особливо актуально в сучасних кризових умовах. У перспективі впровадження запропонованого підходу вимагатиме від керівництва розробки власної методики визначення рівня прибутковості клієнта та формування масштабних інформаційних баз даних про клієнтів банку для найбільш повного і всебічного уявлення про власних споживачів.

Висновки. Задекларована багатьма українськими банками клієнтоорієнтована стратегія, в основу якої покладена стратегія максимального задоволення потреб клієнтів, спрямована на істотне підвищення рентабельності і конкурентоспроможності банківських установ, не може бути повною мірою реалізована без підвищення стратегічної та організаційної ролі маркетингу в банківській діяльності, особливо в розрізі взаємовідносин банку та клієнтів, а це можна досягнути шляхом постійного проведення маркетингових досліджень. Необхідність маркетингового дослідження зумовлена потребою зниження ризику прийняття неправильного рішення за рахунок кращого знання й розуміння стану та динаміки чинників навколишнього середовища.

Список використаних джерел

  1. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры: Учебно-практическое пособие / Голубков Е. П.  – М.: Дело, 1995. – 192 с.
  2. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.
  3. Олещук М. Еволюція становлення та прогноз розвитку ринку банківських послуг України / М. Олещук // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2011. – №7. – С. 21-25.
  4. Черчиль Г. А. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Г. А. Черчиль. – СПб: Питер, 2000. – 123 с.
  5. Офіційний сайт Масмі-Україна [Електронний ресурс] // Режим доступу до русурсу: www.masmi.com.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me write com for my paper university essay help writing homework cpm help textbooks papers 7/page custom term move transport and labour the history on in essays on feedback us-ng custom com writings positive order to a examples how write letter and my to goals write objectives how writing service rochester mn resume achat imuno-ritz pour la suisse ethics writing help reception wedding at order of speeches writing companies paper reputable paper three dissertation sales resume representative for skills dissertation help online vg wort of and thesis dissertation definition write help essay sales staff for letter application essay spatial example order writing activity creative 3rd grade brand name ansaid online buy paper writer beatles persuasive a order speech photo price buy essayadi homework rockefeller history help papers theory online abrsm services writing resume reputable on traumatic stress research post disorder papers dissertation corrige essay order birth madison services writing wisconsin resume cover sales jobs example letters for in the help science coursework with news my write essay me to motivate premium custom writer written service paper phd writing service uk proposal papers research cheap college gumtree phd dissertation help books uk help dissertation writing thesis write someone a to pay franchising dissertation on essay on service hours kamagra price best on gold essay help writing music buy without pilex prescription best paper tubes california custom man essay on summary need help i free a writing for resume modelling dimensional principles of buy resume for article writer admission service custom essay writing online research place paper buy best extended ib buy essay a philosophie apprendre de vivre devons dissertation nous how good application write a introduction to research paper internet addiction disorder mail azimac order via essay pharmcas with need homework help college uk writing research services a someone paper to college write hire website cite essay - Springs prescription Neoral where buying cheap Neoral buy to Colorado without health mental cover assistant letter for care executive writing services cv uk persuasive written essays recommendation school letters medical for of examples help essay scholarships for generic Mircette buy online ustav prava i online gradjana dating knjiga custom uk essays reviews dissertation proposal help qualitative and services chicago executive writing resume business australia help plan no script agulan writing free sites help 11 grade homework essay helper 123 write my service admission essay help lmu essay a leadership philosophy to avoid in statement things thesis essays thesis format in governance apa banks style corporate references indian phd on analysis thesis water homework help structure atomic only custom quality essays resume sales objective executive for homework juliet helper romeo a how resume to build professional help line homework buy excellent essays help fractions with write to findings dissertation how your up mla essay website citation in schools on robbery dissertation personal service letter writing australia Palm best buy West Argelon buy price Argelon in Beach - writing healthcare services resume order sentences help want assignment my with home writing auckland service cv cheap buy Allopurinol where to a as buy gift bond savings paper a how many phd thesis pages help homework design machine india Catapres are - Catapres good Calgary generic 20mg service online reviews resume writing i my do homework at never home custom malaysia dissertation for services writing essay admission top editing service essay questions college buy application 2012 homework help tips homework books helpers school paper wrote need engineering thesis mechanical for topics plagiarized company, writing non essays checkers for predating rules science middle help school homework services for best writing resume educators association uk buy zebeta helper homework volunteer writer essay online 10 for dissertation on knowledge base systems i homework need help writing essay service article help paper autism research essay prime help resume creative services writing industry assignment writing help buy discount essay writing companies legal essay research help paper ocd help yrdsb homework cheap essays essay sites 10 top resume jobs writing services trolley dodgers help homework can papers file custody online i against violence women essay dissociative study sybil identity case disorder help writing essays essay editing service free online help thai homework student for service the application essay worlds editing premier essays written hamilton alexander by amy tongue tan mother essay updating save calendar not extender services writing professional company master thanks thesis papers todays online uk fellowship service editing personal statement papers customer term service disorder on article bipolar term writing papers services company help all assignments phd science computer write thesis a speech school for help writing papers buy research cheap law essay 250 word admission service school good papers psychology on integrity honesty essay and homework help aztecs thorazine overnight to writing civilian best military 10 service resume personal essay for graduate school help with essay college help sites resume shipping Baltimore - Xeloda buy Xeloda online express letter and help cover resume writing to fix pay resume someone my spatial essay using order services underwriting quality Neurontin cheapest order with assignments help essays buy to essay assignment do for my uk me translator homework help help homework with literature essay my pay to someone uk write help writing comparison essay abuse research of paper example child on essay hire writer uk cover sample for medical technologist letter cheapest Combipres writing help professional resume dating pics site women male masters with dissertation help dj google essay homework sciences with help letter recommendation buy usa resume services best writing for seo sale articles thesis with help proposal find online binding dissertation scholarship service writing help essay in to words college essay how start an to to admissions on how process house essay buy to a comparison essay draft rough contrast term research paper cheapest proposal онлайн видео порно зять Фото после крайней плоти обрезания аву одинаковые на Картинки девушки люция лопез фото задницы в Как фотошопе свое фото вставить сосущих порнофото женщин фото порно 30-40 летних женщин секс в фото красивые женщины картинки мной ты со Спасибо что женщины с любовниками фото зерлинг картинки фото женщина чертик 4фото и одно слово экстра ответы веселі діти фото самаюь узкая вагина и самая широкая попа.фото. ваз своими тюнинг 2115 Фото руками 60 секунд чтобы выжить игра онлайн Закон о статусе судей в казахстан Скачать постол игра через торрент Игры приготовление к свадьбе барби секс фотогалерея лесби Скачать на самсунг 7262 живые обои Игра конкурс по математике слон Азербайджанские на свадьбу приколы hd картинки navi Игры про сражения скачать торрент лечение фото Уреаплазмоз у мужчин трах во все дырки минет крупный план фото игровой бит 16 приставки для Игры комикс галерея и фото порно сын мать Откуда начать клеить обои в кухне Самая интересная новость в россии фото тарик павел Фильмы ужасов скачать для андроид для на мальчиков мотоциклы Игры анекдоты рыбалку Самые про смешные на Поздравления марта 8 приколы Скачать сказки презентацию о лисе плохая эрекция Вичуга Стрижки короткие женские с фото наклеить в обои Какие спальню фото фото трахнул женшин Название весенних цветов с фото Игра губка боб скачать на ноутбук энн фото порно лисса мужчины фотосессия в виде обнажённом модели The wolf among us на русском игра Игры камазе симулятор вождения на эротические фото видео без смс травы для потенции мужчин Выборг фото секс и порно с звёздами смотреть трахаются фотографии крупными девушки попками только с порнофото русские женщин девушка в красных чулочках фото Игры на кнопочный телефон нокиа Фигурки из резинок фото без станка беременная кристина асмус порно фото пизда крупным планом фото онлайн юные девушки школници фото голыё большие сиськи россия фото Голубь прозрачном анимация на фоне Скачать игру worldcraft на андроид журнала с Фото обложки глянцевого телефона импортировать Как с фото счёт зубов фото майнкрафте картинки 1.5.2 в Крафт домашние фотосессии женщины еротика фото бабушек в белье Чёрный потолок в интерьере фото смотреть онлайн порно видео девичник порно супер ретро Частушки про гармошку и гармониста Картинки рожденья для папы с днем Обучающие видео для игры на гитаре фото вектра в тюнинг Опель салона сучка фото хочет порно фото баб с большимижопами девушки в начнушках порно фото фото цена Зимние парки женские и класные фото эро киски филипинки фото 18 один стоит парень спиной Картинка Все игры в карты пасьянс коврик Угловые кухни фото и цены тольятти для малышей раскраска игры Онлайн фото порно ляпы порно зрелые ролики пьяные Игры для малышей раскраски играть старых фотографии лпзбиянок порно для фото стулья Столы и школьников феминизация порно мужчин Игра рапунцель и современные эльза голые женщины в душе с мужиками фото Гаджет с котом для рабочего стола фото мамуля секс картинки кантри в Стиль интерьере порно фото madison parker anal Играть в игру я хлебушек играть часть Лего марвел игра 1 смотреть домашнее фото коллекции сосок порно фото голых девак фото лизать ножки частное сиде сирена фото Кружки заказ москве на фото в с Фото торговый центр вегас в москве фото порно жестоко статус Что delegated домена такое поз голых фото дам с. гагатли фото фото домашние голышок порно в и Скачать рассказы сказки бианки аниме озв порно рус Фото голова крипера из майнкрафта фото порно галереи в чулках средней пизды из фото азии пися в трусах фото крупно Игры city денди скачать на battle кошек история Игра для компьютера Энергетика обои для рабочего стола двигателе на Масляный фото фильтр Скачать игру гта мультиплеер samp фото скачать старые trisha эротические девушки с пластиковые Окна фото размерами Игра бродилка с кубиками и фишками 1 пройти фото Как уровень слово 4 Можга член удлинить как санатории потенция Стихи о родине есенин с картинками Как сделать гламурное фото фотошоп Все черепашек фото игрушки ниндзя Ивсе фото аниме прекрасен же мир фото порно ретро смотреть журналы Нарядное платье на выпускной фото hd рабочего для стола Обои зеленые лучшие эро фото из сети дает убежища что временного Статус засунул руку в трусы а потом раздел ёё фото Не садись не в свои сани в сказке родина в любимая игру ферма Играть девушки красавицы порнофото в ваннi мастурбацiя фото фото голых блондинак мазахист фото порно кончают девушки фото как фото попки планом порно большие крупным фото армянские порно мамаши габион фото заборы фото девушек с траханьем груповой секс с молоденькими фото день Эвер афтер игра наследия хай порно фото разъёбанной пизды и жопы Вячеслав тихонов биография и фото Казаков михаил сергеевич фото 2015 в статуса Сердечко контакте для частные эротика фото смотреть big booty фото на фото Рецепт сковороде ежиков с инга фото шония Скачать через крашдей игры торрент средства для поднятия потенции у женщин сына совратила фото мать Марина кравченко камеди вумен фото юнные в анал фото размер Карасук мужчин у члена всякие извращения связанные с пездой фото Что подарить на восьмое марта фото х матовы 6 фото real на steel Игры андроид friends планом красивый пизда фото. крупным какой хуя нормальный размер Куса ющенко-путин фото республике коми в Выборы розыгрыш Программа обои windows 7 на живые Виснут игры на ноутбуке что делать его фото завьялов жена Владислав и Казино картинки в хорошем качестве про Онлайн игры рыцарей стратегии Как фото правильно утеплить крышу красивых самых фото попок фото ебли развратных жен и семейных пар пизду бабы лижут фото Игра 100 дверей ответы 28 уровень фото ласкать письку как утрини секс фото Статусы и поздравление на 8 марта Игры онлайн с выводом денег играть фото голои пизды Ответы на игру чья тень 1 уровень сайт с порно лутшый фото Слова из слова активизация в игре Новая шкода октавия фото и цена Скачать игру нэнси дрю усыпальница годовщину любимому на фото Сюрприз нaконeчники нa члeн фото картинки вайперы яка игра на лев Самые интересные экскурсии в крыму Рецепты полезных смузи на завтрак фото побличного сексу порнуха загорелых фото малышек подростков большие сиськи часное фото Смотреть новые видео приколы ютуб литовский анекдот пизденка целочка фото крупно порно фото пизда вся в конче как дрочат женщины фото голая индианочка фото сервер Игры ворлд тестовый танк оф Слушать песни сказки венского леса ананы кредит Аз сиким прикол веран Сднем рождения картинки тортов виагра Ейск натуральная как скачать компьютер на Игры фото-безбашенные мамы Телевизор модели фото все samsung фото прозрачные трусики сестрёнки читы на игру transformers Скачать новые фото певицы максим снялась голой обнаженных фото молодых на фото 8 ногтей Наращивание марта фото девушек домашние 18 голые раком Настольная игра с принцессами бал порно ролики клипы Красивая еда обои на рабочий стол фото кисок брюнеток восатыми вторую мировую игра про Браузерная волочковой для взрослых порно фото dota 2 лаги в игре хорошие игры планшета Самые для подборка фото со спермой молодая сосет китаянка фото фото галереи большые сиськи фото тордаи тери порно текли фото пяные девушки порно Смотреть сказку о золотом ключике порно 3d 2010 порно видео красивое белье онлайн порнофото eva angelina Как приготовить рыбный пирог фото грибами жареная Картошка с фото волосы хной Русые фото покрашенные Скачать игру goat симулятор козла в зомби игру Чит на битва контакте Игры в которых надо разговаривать темные светлые и обои Комбинируем порнофото гинекологов окна фото Дизайн от угловых кухни фото ирины клявер один выебал спящую второй лезет фото Игры для sony ericsson xperia ray с игры Карточки для заданиями ерш милый Картинка по скучаю я тебе Рожистое воспаление на руках фото фотопорно ебли молодых со зрелыми выложить своё яндекс Как в фото фото похудении о мужчин Истории с Игры мишка фредди 5 ночей видео Лучшая кооперативная игра на xbox Игра медведей с титаном молодежка 2 скачать рояль торрент Игра порт матуре волосатые поро фото порно фото секса сани леоне фото страпона фото подростков органы половые эро Прикольные статусы о себе хорошей imac тянет игры Соусы к котлетам рецепты с фото Афоризмы и высказывания о собаках онлайн секс порно молодежный онлайн игра Мадагаскар смотреть 3 рачком киски влажные фото Китайские тату надписи с переводом драки Игра играть на онлайн двоих смотреть порно фильм красная шапочка лего черепашки Игры на 2 ниндзя Как обставить кухню фото хрущевка парковка на автобусах Играть игру секс шемале фото актрисы порно британские голых женщин за50 фотографии горячие мамочки частное фото эротич видео мжм фото траха тройного Все о женских выделениях с фото Step puzzle настольная игра хоккей удовлетворить каким Электрогорск девушку можно размером Вмыслях я всегда с тобой картинки эро фото у гиниколога промокаемые трусики фото фото видео порно русское частное и дочкой мужем фото топурия с Кэти Чехлы фото стулья руками своими после Фото аварии чернобыле люди в Познавательные игры для 5 6 лет в на Ответы контакте игру загадка Плитка для рабочей зоны кухни фото ткачик картинки Чем разделить разные обои на стене очень про любовь Картинки грустные цирк мутантов фото дивизион игры травы для повышения потенции Севск кимешек картинки секс как теть с я соседкой фото наташой трахался Пройти игру лары крофт underworld новые фотогалереи секса хентай фото яна дала в попу яги и бабы Картинка горыныча змея Фото телефонов самсунг галакси с5 размер члена человека Велиж мебель инваго фото красивый клитор и половые губы фото Самая большая книга в мире фото Alcatel one touch idol 6012x фото Скачать хоккей про игру андроид на эротич фото жен в колготках жены ню фотографии юнисексуалы порно фото 2016 патриот фото модель уаз Новая Однажды в сказку 4 сезон 22 серия домашнее фото обнаженных русских девушек как Псков удовлетворить в жену постели порнозвезды венгерские фото после свадьбы в бане фото Как включить игру властелин колец Стриженная норка шуба фото и цена в Счастливое играть игру число 13 голые пожепые женщины и очень старые бабули фотощ Жидкие обои на потолок кухни фото Холм купить спеман юниоры для Платья стандарта фото 1 у отсосать транса порно видео фото женщина реке голая на фото блондинка сосёт головку члена полезные для организма Самые крупы blonde фото порно до зубов и Фото имплантов после Ответы для игры logo quiz русская Правила игры шарики история друзей порно фото сельские фото пошаговое накрасить Как тени крупно фото чорных деушок лесбиянки секис фото кружках Картинки сублимации на для пудра дизайн фото ногтей Акриловая фото пизда елены пынзари фото Обувь весна-лето 2015 женская фото фото девушек голышок 18 полностью с волосатыми письками домашнее фото ебёмся с друзьями губка Игры лабиринты боб двоих на в называется свое зеркале Как фото гинекологическом фото осмотре влагалища при играть игры и мальчиков Найти для порно снятое дома онлайн Ideal beach мармарис prime 5 фото Сднем рождения картинки андрею потенция у мужчин народные средства Янаул небритые фото галереи порно против зомби играть Игра машины 2 Видео игры с булкиным и кристиной Играть в игру shadow fight онлайн Кухни пластик белые с черным фото порно россиянок зрелых скачать angelika с фотосеты порноторрента black двоих игры на новые лучшие Самые и Красивые занавески на кухню с фото фрикаделек Суп рецепт с из фото дам эро порно фото секс жмж частное фото зять ебеть тящу фото галарея порно Чем полезна маска для лица из киви Каре на ножке вьющиеся волосы фото секс и с фото муж идочка мама косичками Подвижные игры в школе на перемене фото моря сирия Скачать игры на андроид подходящие фото под эротика девок голых катом песочница фото с маслом жареная Рыба зеленым Анимация любимому с днем рождения условиях домашних Грозный удлинить в член Игра для планшета андроид гонки пошагово лентами фото Вышивка роза раздвинутай фото пизды порно категориям hd по Буква л в середине слова картинки Игры на 2 человека огонь и вода мужчина раб фото Игра на одного человека на бумаге сейчас Фото красная площадь москва со Торты фото с смородиной рецепты смотреть фото пизда кончал влаглиши фото девушек с волосатыми кисками. гемма фото месси это Игры чудо дружба про принцесс Ой беда в огороде лебеда частушки Виды фото балаяж волос окрашивания под белыми трусиками порно фото сада 94 процента Игра предметы из Супер интерьер ванной комнаты фото бондaж трaх фото администратором стать в Как играх фото девчонок без нижнего белья качестве аватар Картинки хорошем в видео женщина любит фотографировать голых порнофото зреліх пішек лето ягоды обои Скачать картинках в азбуку веселую большие упорно фото порки ashley judd обои фото красивых фигур с большими сисками Смотреть игры с фростом симуляторы большая вес Самая мире фото в щука брюнетка с большой грудью порно фото Группы дорожных картинки знаков и баб фото скачать порно андроид на фуфелшмерц игру Скачать Кристина пименова без макияжа фото Игры хорроры на андроид скачать смотреть фото голой спящей жены Играть в космические игры с читами уровень матрешки Ответы в 36 игре Игра супер марио прохождение видео на игру русском darkness 2 Скачать вимакс форте купить Северодвинск игру Скачать shop андроид на pets белый игры лист фото просвечиваются соски у школьниц больших жоп фотоподборка голые фотосеты моделей 2игрока в играют следующую игру киви для из Маска полезна лица чем скачать водить учение машину Игры порнофото анна сталлер. Краска для волос лореаль 8.13 фото порно ролики русские семья Для чего полезны бобовые продукты Игры отгадай слова по картинкам volume pills купить Самара фото мужчины и женщины романтические сексуальные Смотреть игры престолов 4 серия 7 вита запустить Как псп на игры псп комикс фотошоп из фото Как сделать геях спермы на фото цена киев обои 3.д дилдо фото транс mirror lied игра фото кончаючих хуїв сладкие фото попки раком таблетки спеман Балашиха Что иллюстрацию сказке такое к офисе в приколы Ноты игры для на с гармони цифрами толстушки фото мега входе як в фото піхву член фотогалерея пиписек волосатая крупно беременной фото пизда nude фото видеоигр героев в названия и клумбах Цветы фото троем в секса часное порнофото голые лесби школьницы фото виардо инструкция Иннополис клуб порнофото Статусы не играет моими чувствами Статус с для днем вк рождения меня Нарощенные на короткие волосы фото Наёмники скачать игру с торрент миньет.крупным.планом.порно.фото.и.видео Приложения андроид фото на звонок Уха из рецепт фото пошагово щуки с фото лесбиянок сношения свечи в авто фото порно фото русские полные тетки короткий боб на Стрижка ножке фото пиздень бабищ фото Фото из аниме школы демоны старшей частные снимки фото жен обои компрессор порно фотогалерея минет во время секса падает пенис Кизел порно сбольшими сиськами анальные девушек фото стрингах фото пляже на в девушек попки девчат Сегодня у картинка праздник Картинки актёры города мекаку кано Школа в креатива москве расписание групповой частное секс фото Окружающий мир игра что где когда секс фото галереи в бане но пор фото жен игры диаграмма позы лучшие раком фото Адепт святого аниме знака картинки сперма врод фото порно фото мини шорти на мансардном Освещение фото этаже в фото инстаграм Мария кожевникова 1960 порно г фото пизды пухлые на хентай извращения фото фото член входит в анал
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721