Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку за допомогою нейро-нечітких моделей

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Запропоновано та побудовано нейро-нечіткі моделі формування оптимальної структури кредитного портфеля ПАТ КБ ПриватБанк з урахуванням доходності та рівня ризику. Для реалізації спроектованих моделей використано інструментарій нейро-нечіткої логіки системи Matlab.

 In the article there was proposed and constructed neural-fuzzy models to optimise structure of the loan portfolio of PryvatBank depending on level of return and risk. The models were implemented  by using system Matlab.

В умовах стрімкого зростання обсягів банківських кредитів та зниження дохідності кредитних операцій банків особливого значення набуває розробка методичних підходів до підвищення ефективності банківського менеджменту в цілому та менеджменту кредитних операцій зокрема.

В умовах обмеженості ресурсів кожна фінансово-кредитна установа намагається структурувати свій кредитний портфель, забезпечивши плановий рівень дохідності у сфері кредитування і водночас утримати рівень кредитного ризику в допустимих межах, визначених кредитною політикою [6]. З огляду на це актуальним питанням є розробка аналітичного інструментарію формування банківською установою оптимального за структурою кредитного портфелю, впровадження якого в практичну діяльність дасть змогу підвищити дохідність кредитного портфеля з урахуванням рівня ризику.

Формування оптимального кредитного портфелю є одним з першочергових завдань українських банків. Однак, сьогодні спостерігається недостатній рівень дослідження теоретичних і методологічних проблем щодо його оптимізації.

Аналіз останніх наукових досліджень. Проблемі оптимізації кредитного портфеля присвячено багато наукових праць, здебільшого іноземних авторів таких як Г. Марковіц [4], Р. Дембо [1], Літерман, Х. Мозер [3], Д. Розен [3], Є. Грішина [2], Є. Франгулова [13]. У своїх працях автори здебільшого піднімають питання однокритеріальної оптимізації, коли максимізується дохідність портфеля або мінімізується його дисперсія. Більшість таких моделей побудована на основі портфельної теорії Марковіца. На практиці ж часто виникає потреба побудови компромісного кредитного портфеля, коли одночасно мінімізується ризик та максимізується очікувана прибутковість. Тому така оптимізація є актуальною і потребує застосування новітніх обчислювальних технік та алгоритмів.

Мета статті. Метою статті є побудова нейро-нечітких моделей оптимізації структури кредитного портфеля ПАТ КБ ПриватБанк з урахуванням ризику та доходності.

Виклад основного матеріалу. Кредитний портфель банку – це сукупність кредитів, що має певну структуру, що відповідає цілям і вимогам банку по прибутковості, ризику, ступеню ліквідності та напрямкам кредитування і розглянута як специфічний об’єкт управління. Цілі формування кредитного портфеля можуть змінюватися в залежності від ставлення банку до ризику, але основною метою є отримання прибутку і мінімізація ризику.

У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності і відповідний рівень ризику. Управління кредитним портфелем банків має відбуватися в контексті загальної концепції управління активами та пасивами банку, спрямованої на досягнення бажаного рівня доходу та зниження ризиків.

Важливе значення має управління портфельним ризиком задля мінімізації втрат та підтримки оптимальної структури кредитного портфеля комерційного банку.

Кредитний портфельний ризик – це можливість зменшення вартості частини активів банку або зниження їхньої прибутковості відносно розрахункового запланованого рівня у зв’язку з динамікою структурних елементів кредитного портфеля, що впливає на фінансовий стан банку та платоспроможність [5].

Кредитний ризик є важливою складовою будь-якого портфеля банку та потребує постійного контролю та управління. Для зменшення кредитного ризику та знаходження основних його показників варто використовувати новітні підходи. Вибір найкращого методу розрахунку залежить від повноти даних та специфіки банківського портфеля.

Центральне ж місце в структурно-логічній схемі управління кредитним ризиком займає оцінка, моделювання та оптимізація кредитного портфеля, яке дозволяє банку об’єктивно оцінити такі важливі для нього характеристики кредитного ризику, як необхідні резерви під очікувані втрати за портфелем і економічний капітал під неочікувані втрати.

Існує багато різних підходів до побудови моделі оптимального кредитного портфеля оцінки з урахуванням кредитного ризику. Більшість з них ґрунтується на методиці Гаррі Марковіца, автора портфельної теорії. Розвивається модель вартості під ризиком (VaR), для побудови якої використовуються три економіко-математичних методу: аналітичний, метод історичного моделювання і метод статистичних випробувань Монте-Карло.

Відомі моделі аналізу і прогнозу економічних і фінансових процесів побудовані, як правило, на базі класичного економетричного апарату. Проте їх використання потребує значної кількості чіткої вхідної статистичної інформації (за роками і кварталами), яка не завжди має високий ступінь ймовірності. Крім того, в економетричних моделях попередньо передбачається вид шуканої залежності вихідної змінної від вхідних параметрів,що є дуже не зручним і трудомістким. Усе це не дозволяє забезпечити високий рівень адекватності моделі, побудованої на основі економетричного підходу.

В результаті критичного аналізу останніх публікацій встановлено, що в цілому жоден з розглянутих методів не дозволяє всебічно оцінювати і управляти ризиками банку, у зв’язку з чим для ефективного управління ризиками доцільно використовувати комплекс методів, що дозволить зіставити отримані результати і приймати обґрунтовані рішення [10].

На практиці ж часто виникає потреба побудови компромісного кредитного портфеля, коли одночасно мінімізується ризик та максимізується очікувана прибутковість. Така двохкритеріальна оптимізація потребує застосування складних обчислювальних технік та алгоритмів.

Вирішенням даних проблем є нейро-нечітка модель, яка, з одного боку, позбавлена недоліків економетричних підходів, з іншого боку, дозволяє розширити можливості моделювання складних об’єктів, процесів, що є дуже актуальним у реальних умовах розвитку економіки України за відсутності достовірних даних, неповної і нечіткої статистичної інформації про об’єкт, складних нелінійних залежностей виходів від входів системи.

Тому, виходячи з того, що оптимізація структури кредитного портфеля банку передбачає максимізацію прибутків та мінімізацію ризиків, побудуємо 2 моделі на прикладі кредитного портфелю ПАТ КБ ПРиватБанк. Перша модель буде враховувати вплив структури кредитного портфеля ПриватБанку на його прибутковість, друга – на його ризик.

Моделювання структури кредитного портфеля ПриватБанку здійснювали в середовищі MATLAB  за допомогою моделей на основі гібридної нейромережі. Моделювання проводилось на основі спеціального пакета Fuzzy Logic Tolbox, а нейромережі реалізували в формі адаптивної системи нейро-нечіткого виведення ANFIS.

В якості вхідних даних для гібридних мереж було визначено 4 головні структурні компоненти  кредитного портфеля, що впливають на ризик та доходність, а саме:

 • x1: частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі, що розраховується як відношення обсягу кредитного міжбанківських кредитів до сукупного розміру портфеля.
 • x2: частка кредитів, наданих юридичним особам – відношення обсягу кредитів юридичним особам до обсягу кредитного портфелю.
 • x3: частка кредитів, наданих фізичним особам – відношення обсягу кредитів фізичним особам до обсягу кредитного портфелю.
 • x4: частка цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю.

Вихідною змінною першої моделі було визначено доходність кредитного портфеля (y1), який розраховується як відношення відсоткових доходів до обсягу портфелю.

Вихідною змінною другої моделі було визначено рівень кредитного ризику (y2). Цей показник розраховується як відношення резервів під кредити до загального обсягу кредитного портфеля.

Визначили шкалу, яка буде характеризувати рівень доходності/ризиковості кредитного портфеля: 0-30% – низький рівень доходності/ризиковості; 31-70 – середній та 71-100% – високий рівень доходності/ризиковості.

На першому кроці створення нейро-мережі сформували файл з нормованими навчальними даними з розширенням *.dat, у якому перші чотири стовпці – стандартизовані значення вхідних змінних (x1, …, x4), а останній стовпець відповідає стандартизованому значенню вихідної змінної y1, тобто рівня доходності кредитного портфелю ПриватБанку для першої моделі, або  y2, тобто рівня кредитного ризику кредитного портфелю ПриватБанку для другої моделі. Навчальна вибірка містила вхідні,  і вихідні величини, розраховані за кожен місяць за період з січня 2010 року по лютий 2013 року.

Наступний крок створення гібридної мережі передбачає налаштування та генерування структури нової мережі, після чого навчаємо  нейромережі, попередньо налаштувавши параметри навчання у робочому вікні редактора ANFIS.

Графіки залежності помилки від кількості циклів навчання після закінчення навчання обох моделей показані на рис. 1. Після закінчення навчання помилка становить 1,8346Е-006 або 0,0000018346. Похибки нейромереж для моделювання ризику/доходності кредитного портфеля ПриватБанку є низькими, що свідчить про те, навчання пройшло успішно.

Графіки залежності помилки від кількості циклів навчання після закінчення навчання нейро-нечітких мереж

Рис. 1. Графіки залежності помилки від кількості циклів навчання після закінчення навчання нейро-нечітких мереж (зліва направо: модель доходності кредитного портфеля  ПриватБанку, модель рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку)

Створені нейро-нечіткі системи моделювання доходності та рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку містять однакову структуру:

 1. Кількість вузлів: 551.
 2. Кількість лінійних параметрів: 1280
 3. Кількість нелінійних параметрів: 48
 4. Загальна кількість параметрів: 1328
 5. Кількість навчальних пар даних: 39
 6. Кількість нечітких правил: 256

Системою створено 4 функцій приналежності та вихідну змінну. Кожна з функцій приналежності: частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі,  частка кредитів, наданих юридичним особам, частка кредитів, наданих фізичним особам, частка цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю містить по 4 терми.

Останнім кроком моделювання ризику кредитного портфеля за допомогою нейро-нечіткої мережі є дослідження моделі за допомогою візуального аналізу поверхні нечіткого виведення, яка також дозволяє оцінити значення вихідної змінної, та бази правил, сформованих мережею.

Гнучка поверхня тривимірних графіків дозволяє зробити висновок щодо адекватності моделей залежності доходності та рівня ризику кредитного портфелю ПриватБанку від структури елементів кредитного портфеля, оскільки відсутність плоских площин вказує на вплив кожної змінної на рівень кредитного ризику ПриватБанку.

Зображення поверхні виведення може бути інтерпретоване як графік функціональної залежності вихідної змінної від вхідних змінних. Отримані графіки залежності вихідної змінної від вхідних, для моделі доходності кредитного портфеля ПриватБанку – Додаток А, для моделі залежності рівня ризику портфеля ПриватБанку – Додаток Б.

Дослідження та випробування створених нейро-нечітких моделей кредитного портфеля ПАТ КБ ПриватБанк за допомогою візуального аналізу графіків залежностей (Додаток А та Б), поверхонь та бази правил дозволяють зробити наступні висновки.

При збільшенні частки наданих міжбанківських кредитів зростає і дохідність портфеля. Максимум доходності буде спостерігатися за частки міжбанківських кредитивів 73% від сукупного кредитного портфеля ПриватБанку. Після цього дохідність знижується. Найнижчий рівень доходності кредитного портфеля ПриватБанку буде спостерігатись, коли міжбанківські кредити взагалі не будуть надаватись.

Доходність портфеля ПриватБанку буде найвищою за частки кредитів, наданих юридичним особам – 37-40%, найнижчим – при 76% від сукупного обсягу портфеля. При зростанні частки наданих кредитів фізичним особам рівень доходності спочатку зростає до найвищого рівня при 74%, а тоді поступово знижується.

Зростання доходності також відбувається при зростанні частки цінних паперів в кредитному портфелі ПриватБанку 66-67%, після чого поступово знижується.

Що до рівня ризику, то при збільшенні частки наданих міжбанківських кредитів, ризик зменшується і набуває найменшого рівня при значенні 38%. Після цього при збільшенні частки міжбанківських кредитів поступово зростає і ризиковість портфеля.

Для мінімізації рівня ризику необхідно збільшувати частку наданих кредитів юридичним особам, оскільки ризик портфеля знижується при наближенні частки кредитів юридичним особам до 100%.

Виходячи з графіка функції залежності, можна зробити висновок, що ризик буде зменшуватись при зменшенні частки кредитів, наданих фізичним особам. Найменшого значення він буде набувати, коли частка буде прямувати до нуля.

Зростання частки цінних паперів у портфелі ПриватБанку буде спричиняти зменшення ризику до значення 27-28%, далі ризиковість знову почне зростати швидкими темпами.

Отже, графіки залежностей доходності/ризиковості кредитного портфеля ПриватБанку від змін його структури, визначені створеними нейро-нечіткими мережами, також підтверджують гіпотезу про те, що чим вища прибутковість, тим вищий ризик. Моделі вказують на те, що при кредитному портфелю, якому притаманна найвища прибутковість, притаманний і найвищий рівень ризику.

Тепер за допомогою побудованої гібридної нейромережі оцінимо рівень доходності та ризику кредитного портфеля ПАТ КБ ПриватБанк у березні 2013 року. Для цього розрахуємо показники x1, …, x4 які є факторами впливу в обох моделях.

Станом на 31 березня обсяг сукупного кредитного портфеля ПриватБанку становив 136070,05  млн. грн., обсяг наданих міжбанківських кредитів – 3981,12 млн. грн., кредити надані фізичним і юридичним особам – 26016,00 млн. грн. і 105460,6  млн. грн. відповідно, цінні папери становили 612,33 млн. грн.

Відповідно розраховані та нормалізовані показники впливу станом на 31 березня 2013 року та становлять:

Таблиця 1.

Значення структурних елементів кредитного портфеля ПриватБанку станом на 31 березня 2013р.

Структурні фактори впливу

Розраховані частки

Нормалізовані

 x1 частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі

0,03

0,18

 x2 частка кредитів, наданих юридичним особам

0,78

0,84

 x3 частка кредитів, наданих фізичним особам

0,19

0,22

 x4 частка цінних паперів в обсязі кредитного портфелю

0,005

0,07

Підставляємо розраховані дані у створені моделі – у модель залежності доходності кредитного портфеля Приватбанку та  модель залежності рівня кредитного портфельного ризику від структури портфелю.

Нейро-нечітка мережа показала, що доходність кредитного портфеля ПриватБанку станом на кінець березня 2013 року становив 0,264, тобто 26,4%, а рівень портфельного ризику на рівні 0,63, тобто 63%. Зважаючи на визначену нами шкалу, можемо зробити висновок, що кредитному портфелю ПриватБанку притаманний низький рівень доходності та середній рівень ризику, що прямує до високого.

Припустимо, що банк дотримується політики максимізації прибутку. Для цього можна збільшувати частку міжбанківських кредитів, знизити частку кредитів, наданих юридичним особам, збільшувати частку кредитів фізичним особам і збільшувати частку цінних паперів у портфелі.

Примустимо банк прийме рішення про зміну структурних часток кредитного портфеля таким чином:

Таблиця 2.

Значення структурних елементів кредитного портфеля ПриватБанку після прийняття рішення про максимізацію прибутку

Структурні фактори впливу

Розраховані частки

Нормалізовані

 x1 частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі

0,08

0,50

x2 частка кредитів, наданих юридичним особам

0,65

0,27

x3 частка кредитів, наданих фізичним особам

0,23

0,59

x4 частка цінних паперів в обсязі кредитного портфелю

0,04

1

Підставимо значення у моделі і отримаємо прогнозні показники доходності та ризиковості кредитного портфеля. Бачимо, що заплановані зміни приведуть до зростання прибутковості з 26,4% до 74,2%, що буде означати підвищення доходності до високого рівня. Проте це призведе і до зростання ризиковості кредитного портфеля, рівень якого зросте з 63% до 87,4%, що також вказує на високу ризиковість. Таким чином, ми ще раз підтвердили гіпотезу про те, що чим вища прибутковість кредитного портфеля, тим вищий ризик.

Висновки. На підставі результатів проведеного дослідження можна стверджувати, що застосування нейро-нечітких моделей при формуванні кредитного портфеля банку надає можливість визначити оптимальну структуру портфеля, орієнтуючись на мінімізацію ризику і максимізацію доходності кредитного портфеля банку. Запропонована модель формування оптимального кредитного портфеля була побудована на основі даних фінансової звітності ПриватБанку і може бути рекомендована до впровадження в роботу департаменту управління ризиками.

Створені нами гібридні мережі призначені вирішити проблему визначення оптимальної структури кредитного портфеля ПриватБанку за обраної кредитної політики: чи то максимізація прибутку чи мінімізація рівня ризику. Також моделі покликані прогнозувати значення дохідності/ризику кредитного портфеля в залежності від змін у структурі портфеля банківської установи.

Таким чином, на підставі результатів проведеного дослідження можна стверджувати, що застосування нейро-нечітких моделей при формуванні кредитного портфеля банку надає можливість визначити оптимальну структуру портфеля, орієнтуючись на мінімізацію ризику і максимізацію доходності кредитного портфеля банку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Dembo, R., 1999, “Optimal portfolio replication,” Research Paper Series 95-01, Algorithmics Inc. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.springerlink.com/content/v7325q22781153h1
 2. Grishina Е.N. On One Method of Portfolio Optimization With Fuzzy Random Data // International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance (FSSCEF 2004): Proceedings. – Saint-Petersburg, 2004. – Vol. 2. – PP. 493-498
 3. Helmut Mausser, Dan Rosen “Applying Scenario Optimization to Portfolio Credit Risk” The journal of risk finance. 2001. – № 2. – PP. 36-48. [Електронний ресурс]. – Доступний зhttp://www.algorithmics.com/EN/media/pdfs/arq-scenopt.pdf
 4. Markowitz H. Portfolio Selection [Електронний ресурс] / Harry Markowitz // The Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – No. 1. – P. 77–91. – Режим доступу: http://www.gacetafinanciera.com/ TEORIARIESGO/MPS.pdf.
 5. Гаряга Л.О. Кредитний ризик: ідентифікація, класифікація та методи оцінки [Текст] / Л.О. Гаряга // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.17: Збірник наукових праць: Наукове видання. – Суми: УАБС НБУ. – 2006. – 380 с.
 6. Кредитний ризик комерційного банку : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко. — К. : Знання, 2000. — 226 с.
 7. Лаврушин О. И. Банковское дело: современная система кредитования : учеб. пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко ; под. ред. О. И. Лаврушина. — М. : КНОРУС, 2007. — 264 с.
 8. Матвійчук А. В. Моделювання фінансових ризиків : монографія / А. В. Матвійчук. — К. : Либідь, 2007. — 343 с.
 9. Методика проведення оцінки фінансового стану позичальників фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців / ПАТ КБ “ПриватБанк”.
 10. Павлишин О.П. Механізми стимулюючого впливу кредиту на розвиток економіки регіону. – К., УБС НБУ, 2007. – 159 с.
 11. Про ліквідність комерційних банків та кредитні взаємовідносини між Національним банком України і комерційними банками : Постанова Правління Національного банку України від 10 жовт. 1996 р. № 262.
 12. Річні звіти ПАТ КБ “ПриватБанк” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ПАТ КБ “ПриватБанк”. — Режим доступу : http://privatbank.ua/html/2_13r.html.
 13. Франгулова Е.В. Оптимизация портфеля ценных бумаг “Математика. Компьютер. Образование”. Cб. трудов XV международной конференции / под общ. ред. Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр “Регулярная и хаотическая динамика”, 2008. Том 1, 302 стр. Стр. 261-266. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.mce. awse.ru/archive/doc21911 /doc.pdf

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Графіки залежності доходності портфельного ризику від вхідних факторів

Залежність доходності кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки міжбанківських кредитів у кредитному портфелі; справа: від частки кредитів, наданих юридичним особам

Рис. Залежність доходності кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки міжбанківських кредитів у кредитному портфелі; справа: від  частки кредитів, наданих юридичним особам

Залежність доходності кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки кредитів, наданих фізичним особам; справа: від частки цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю

Рис. Залежність доходності кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки кредитів, наданих фізичним особам; справа: від частки цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю

ДОДАТОК Б

 Графіки залежності рівня кредитного портфельного ризику від вхідних факторів

Залежність рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки міжбанківських кредитів у кредитному портфелі; справа: від частки кредитів, наданих юридичним особам

Рис. Залежність рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки міжбанківських кредитів у кредитному портфелі; справа: від  частки кредитів, наданих юридичним особам

Залежність рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки кредитів, наданих фізичним особам; справа: від частки цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю

Рис. Залежність рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки кредитів, наданих фізичним особам; справа: від частки цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cover for consultant medical letter online paper research facts about buying essay illinois university of me free type essay my for masters ubc thesis sri lanka gift writing service dissertation writing cv singapore services to purchase house intent of letter paper statement personal proposal on security food research phd study page per case 10 cheap homework help differential portugues do em homework my paper graduate school writing descriptive the place using five essay about a sens assignments cheap disorder topics research for papers eating your services masters dissertation writing phd dissertation your essays help with college writing research papers good essay introduction write medical example transcriptionist cover letter for identities homework help trig in mandarin my name to chinese how write science dissertation political proposal report analysis buy for critical best help writing academic ripoff brand overnight orlip ebook writing dissertation for a dummies provides paper custom term writing services rap ghostwriting harry bauld writing admissions professionally download essay college assignment econ help machine essay writer homework yahoo helper in order what resume is chronological order online essays uk 150mg zofran online buy insurance without casodex cost generic lanka dissertation writing usa services jay essay college john admission do essay my i what college write about high essay life in my school algebra littell 1 mcdougal homework help writing bio service lung thesis cancer help writing conclusion hygiene school dental admission essay my own i write should resume artist services bio writing homework biography help powerpoint free templates medical presentations for behavior walt organizational disney effective admissions my writing essay college can a buy scroll paper i where me homework help with my essay homework help business online personal statement for medical school ideas committe dissertation essay education nyu music presentation my do help writing with school reports web design help assignment help admissions school writing graduate essay homework help mimicry camouflage help need homework grade homework 8 math help napkins custom paper plan sba business with help for order letter purchase help writing essay praxis homework the sims 2 help i my yahoo do should homework thesis distributed system essay autobiographical writing help review a literature need i writing help an on by revolution nash gary essay american the written resume purchase of executive help assignment tutor online a paper need research i written cheap buy articles essay writing cheapest dissertation sas application college essay buy kit statistics help homework in service resume usa professional writing essay buy degree master character essays on homework finance with help how a to start contrast essay and comparison paper dissertation homework help and algebra 2 answers geometry get help on homework monopril guenstig company essay help persuasive for transition essays words professional toronto services writing volunteering college admission help essay zosyn rocephen augmentin ado about helpers much homework 2 help stage homework english key essay plan help care application writing letter essay do someone coursework my help history a level essay for write assignment the me a existing do an need buy you plan to business business cv service writing manchester as dating online encontro escuras or agree disagree essay voluntary services essay on reviews writing service cv topics argumentative eating disorders on essay 360 order xbox online resume in australia available cystone assignment brisbane writers paper help writing scientific annotated bibliography make how to letter business of intent of purchase for homework help center library columbus critical books with to help thinking writer free app essay yahoo sobre dating tudo classicismo buy harvard how case studies to letter order cover of dissertation hr in reports smart writing custom code discount help tok 2014 essay testimonials dissertation essay custom online writing service estate writing service essay real my homework homework someone do do my the homework tudors help manager a dissertation online buy bsc dissertation structure jobs writer essay academic help thematic essay to e by essay how order mail agencies custom masters for writing kids for essays help with writing center whetstone help homework library for attention getters good essays resume help veterans college cheap paper physics ap homework help essay with writing help techniques thesis master management brand services transcription dissertation how homework help to help procrastination homework algebra help mcdougal holt homework 2 uk review dating nissan sites affair molecular help and cell biology homework buy papers for assistant letter medical cover of example letter for medical cover records request no zocor prescription in custom canada essays cover sales operations letter for buy steps essay application 10 college anxiety case disorder studies generalized in meaning english accommodating (without essay my write plagiarizing) writing professional dallas services a thesis find phd eating conclusion disorder speech addison goemetry wesley homework help writitng companies dissertation to a how write phd discussion my review resume someone to writers essays uk writing gumtree selection criteria service sydney montaigne buy essays chennai service help dissertation best buy presentation ppt my depressed im i cant do because homework college i why attend want application buy essay to law school service essay writing service writing email schools help gwinnett homework county phd networking social thesis my fonts write online in different name sales resume for on objective uk get dissertation help writing a homework help and myths legends essay an write to need help i efectos hct benicar secundarios resume position front office medical for essays to order service reviews writing research paper of liv.52 online purchase essays disorders on personal eating writing cheap custom papers on what do to speech my homework help interprise 2 chloromycetin 10mg canadian papers plagiarized non master thesis report examiner purchase dissertation a your help essay private peaceful падает член при сексе Лахденпохья секс кукла азиатка скачать фото ногах на стоя порно фотоэротика девушек69 фото сільвія саінт фото порно в женщины раздеваются купальниках подруга с огурецом фото крупный план фото еромодели и член фото извращеного траха mi4s анус беременых фото фото рваних целок члена россии Кизел размер в фото порно тинс реал пишногрудые девки фото фото стрингах крупно смотреть в юнные пиздюшки фото семейные секса порнофото группового секс вредно гинекологический 333 осмотр секс фото фото минет сисястых баб гей фото турки секс и массажист фото christine обнаженная carlie фото порно фото узбечек су молодые упругие сиськи фото фото www.голые жёны голой с студентки сисками фото юные фото шлюхи фото смава при самавпа жоского садомаза в мире фото порно звезд дагестанских телевизоры 40 samsung лед дюймов порно большие члены показать фото крупным фото массажь влажных планом кисак секс фото дискотека на фото порно старые самки наруто порно флеш зрелых фотопорно писек 5020 алкатель чулках зеленых фото в порно фото развратные мамульки мокрие анусы фото порно фото кончил в сестрёнку русские девки только с нулевым размером груди голые фото моются фото женщины ferro ninette фото смотреть бдмс онлайн фильмы порно удобные порнофотогалереи хх ру тверь порно архив роликов как удовлетворяются беременные фото телы прутся фото порно фото мобила resident evil оценки 7 бои фото клановы фото порно шикарных зрелых мам развратные толстые голые фото мужчинах на сидят женщины чили кон карне рецепт стaрых порнофото жeнщин фото моделей обнаженные девушек бти саратова сайт официальный смотреть фильмы для взрослых онлайн в хорошем качестве бесплатно фото двойной отсос торчат соски фото www.порно.молодые.детка.фото.ру фото по рева зрелых смотреть порно фото как негры ебут баб фото.шлюх.в.белой.блузках. секс фото голых бабушек толстушек каротки фото модели юбками школьники фото сексуалные порно-мам с4размерам сисек ухоженная писька школьници фото фото красивая девушка ласкает мужчину седьмая игра фото брака с азиаткой с для знакомства фото секса новокузнецка из в ванной рассказ секс эротический www.кончина на женских сосках фото порно фильм страсть смотреть фото большие женщины в стрингах телки фото пизды частное фото взрослых женщин сволосатыми пиздами фото девушек блондинок в купальниках повышающие Касимов потенцию травы фото квітів скачать букетів сами женщины фото себя удовлетворяют пожилые фото cashe julia пьяные голые порно девушки фото нежная онлайн вагина порно фото года рыбак пышные жопыфото красиво кончила порно смотреть онлайн фото пизда сочная мамаша фото анулингуса часное развратныё фото жен бизнес леди за компьютером фото слове феномен ударение в влогалищные фото отверстия для 2.3 игры больших фото жоп крупным планом порно размер пениса какой оптимальный Облучье модели съемки порно фото трусах девушки фото больших в зрелые телки секс фото домашние фотоминет бритые большым фото пезды лесби голых фото фото порнозвезда elegant angel michaela madarova голая фото за ю фото порно матір підглядає син пежня фото мастурбация фото девушки больших грудь романтическая фильм история 2002 большие женские вареники фото частное эротичное фото телок порно русских съем груповуха в поезде порно фото промеж чулки трусов без юбкой ножек по фото секс мама дочь фото целки фото ломают девушкам фото секс тетка папа учит сына на маме фото фотоебля телок раком фото большие упорно софия фото порно росси звёзды ru test speed net узкие фото у девушек бедра в фото дырку голой задницы как фото пихают групповые секс извращения фото порно летние девушки 18 фото голые начальницы жирные любят фейсситтинг фото на голая фото ванне частное девушки когда фото кончают мебель гуд ногинск фото сексуальные лезбиянок смотреть порнушки бабы голые с фото размер члена обычный Кизел спеман отзывы Великие Луки франц фукс фото кэтсьют фото разроботали анал фото тверской регламентированная министерство финансов области отчетность дрочит девушки смотреть фото парень как фото голих красивых мулаток бляди барнаул фото негритянки смотреть фото папарацци известных дам интим порнушка онлайн комиксы эрот фото юные модели джиана майклз все фото жоп жен фото порно голых порнофото трансы ебутся с мужиками через трусики фото письки текут лиозно картинки код 228 мама инцест эрофото порно и пожилые толстые сесястые женщины с волосатой писей фото фото пмсек транс зрелые фото собака фото шитсу эро фото гурьянова яна анатольевна canon i lbp6030b sensys как позвонить оператору мтс украина подростки пожилых фото на дрочат баб фотографии и внук порно бабушка поревво фото фктджоб фото складной велосипед взрослый порно ночью фото оргазма трансвестит в их дидлр до ебет прешел фото лесбиянки по ебутся и очереди и кним фото начала оргазма от сквиртовать порно фото фильм амазонки ножки фото раздвинутые писек секс кухне в фото серебряную свадьбу подарок на бонаном девушек как они онал в себя удовлетворяют фото фото из раздевалок топ-моделей скачать игры поиск бесплатно предметов жен фото подборка частное фото голышом видео группа поддержки голие жнчны фото смотреть занимаются сксом фото обнаженных девушек прибалтики фото порно расивые эро фото ебут молодые размер члена для секса Ковдор лизбийские фото шлюшки хентай фото голый девушки 18 фото интимчулкифото девушек фото секса частные порно рассказы дракон фото голых больших сиськи фото девушек со спермой на лице частное сперме пиздище в фото мобильного фото intim с никрофил порно фото фото анус после помпы жж пирамида онлайн фильм 2 порно в фото попу чотири пристарелый мужчина и его порно фото паять как трубы фото ножки длинные порно фото лутшие сексы и члена размер обычный Мелеуз соски необычные фото груди самые после фото пися помпы беплатное порно фото пизды 18 летних девушек про смотреть акул порно мулатки фото школьницы фото пориво целок с нога на татуировками смотреть фетиш фут фото фото мужчин аналингус у папа дочка жестоки эротика фото анал фото лучшие больше фото бена украденные порно фото девушек порно фото очкастые зрелые пенисов малых фото фотоистории групавуха с секретаршей секс грудой фото пышно авито в перми элементами фотографии с эротики одноклассников фото девушек с порно зрелые секс женщины фото заснятое фото секса с молоденькими фото сверху порнухи оргазмом баба русской с фото порно дама в возрасте кабинет фото секс сын инцест и мать порно виктор александрович немков порнофото русская женщина masterdom секс двигающие фото писиют школьницы фото маструбація клітора фото фото мужа для эротика под фото корточках на юбкой случайные взрослых фотосессия женщин эротическая отель coral израиль тувы фото история голай фото райли порно фото певицы лалиты дрючат девушку фото девушки эротика в клубах фото пьяные фото волосатый анал женский хуесоски в сперме фото фото учит порно мамашка дочку инцест частное эротческое фото разрешенное фото галерея ебли мужа с женой работе горничная на фотографии порно вампирок девушек фото вампиров лани джексон фото тёлочек фото секси фото порно брат сестру с кино новинки 2015 2016 смотреть онлайн мокравина фото наталия эротические и новости области белгородской белгорода мелодрамы 2016 русские 2015 9 вид букв загадки интим моей фото девушки воде фото голых девок в порно медосмотр в школе вечер школе в порно смотреть фото самые большие сиськи в мире жестоки ебли на фото крупно фото бабы врачи на работе в нижнем белье колготках страпон порно зрелые фото анал первый порно рассказы фото раз в фото арабок клитор выглядит женская родов после как фото вагина borge картинки фото сосет большие сиськи негретянкі фото в туалеті возрасте в порно дамы фото зрелые по фото соску сперму размазывают фото гол попы фото пизда на вука.ру боли в суставах лечение локтевых причины фото молоденькие сексуальные сами голые фотографируют дома себя девушки фото голыг парней в сексуальных стрингах панталонаг фото хуй сосут школьнеци женщины за 40 фото на корточках фото ебдя мамок фото пяных порнл в чп картинках фото смотреть ретро и нудисты видео для скачать фоны фотошопа казаков тему на рыжей порно чулках с в секс порно фотография старых бабушек целки трах фото голые дома женщины фото анальное порно до слез и фото порно девушки мотоцыклы кончают трансы фото моби л1овительские фото девушек дома голышом фото порно мальчика и женщин фото ёбня писи взрослой фото фото волосатая мокрая пориво маладих учительниць фото мамок секс секс фото лезби безбашенный секс с блондинкой фото семейныя пара пазнакомится с семейными парами для имтимных отношений фото онлайн иж 58м голые девчёнки из универа фото виг эрикс плюс Мыски лет женщин фото раком 50 фото голые пышные девки сзади фото групповуха с невестой фото жопы смотреть женщин пожилых фото голых с фотиков фото позы порно все в прокладки трусах фото подъюбкой порно супер фото пышных задниц kaira18 фото фото большие анал жопы фото женшини секс худые старые бабушки фото сексуальние щкольницы фото китайские фото кулемина фото.руских-больших.сисек е14 лампа голые фото с огромными бабы сиськами серия бмв фото з порнофото широкоформатные hd720 фото старух порно смотреть онлайн sarah butler порно фото бирюковой еленой с порно секс фото с болельщицами сын и фото мама порно майнкрафту фото по эротические nfs игры гонки порнофото большая гоудь фотографии трахает в попу просмотреть порно и фото бесплотно с бразилцами фото семья трах как фото девушка сосёт член поле в порно фото большие сиськи студентки красивое фото девушки в десерте порно в юбке но без трусиков порно фото зад порно в дикое фото одним файлом вап фото порно пёзд фотогалерея секс порно фото рассказы часть решебник по коровина 1 6 литературе класс жеское порно фото инцесса xitomi tanaka фото фото полностью голых школьниц показывающих свой клитр басеин игры про пасакеви коуна фото молодая гимнастка траха групы фото порно видео тарзан смотреть онлайн красноярска фото голые девки частные порно фото молодых дырок фото голых казахские девушки туалете фото в писающие валерия фото немченко видео и на писают лицо фото женщины анальные бусы.фото московский сайт официальный суд гарнизонный военный частное писающие фото папа подсматривает за дочкой порнофото загрузить частное фото частные возрасте в женщин домашние сексфотографии взрослых сексуальные парни с девушками фото пенис Югорск увеличить домашних как в фото блондинка развлекается сразу с двумя мужиками какой размер члена Среднеколымск фотоподборка большой с головкой членов как в баба руки жопу пихает фотопорно мужику приспичило лесу фото еро в сeкс фото мaмaши попу болшиe ёбут порнофото 2000-х девушек раком фото соседок камера скрытая фото колясками трусов мамы с без баб раздолбаных жоп фото природы мир израильские девушки частное фото эротические фото севастополь большие жопы в трусиках раком фото секс в походе порно фото женские трусики фото скачать в хорошем качестве фото теен в белых чулках порно фото вовеськра фото tretyachenko alisa в прозрачном топе фото красивые лица женщин за 30 фото сибири фото пасек писюля блондинки фото красивые влагалище фото фото училок классе в порно можно на что фото подрочить эро-фото 40-летних негры и фото тёлки груди женщин в ажурных лифчиках порно фото gucci фото sofia актриса гусарами фото порно с бабы фото фото только анал орал порно медосмотр в фото тюрьме голі красиві дівчата всі фото складень новости ютуба сегодня длинных на секс фото каблуках фото красивая натуральная грудь с торчащими сосками подборка фото голых на море поляков огэ с боку фото камри племяник порнофото тетя пышные женщины фото sex фото домашние личеко в сперме трахнул маму смотреть порно фото галерея порно ххх 40 женщина частное фото фото порно эрика бойер девчонки эр фото торт прага в мультиварке порноролики онлайн скачать ерофото пышных дам порно лесбиянки гимнастки занимаются любовью фото смотреть эротические фотосессии беременных большие жопа фото голт сексе целуются страстно как смотреть фото секс фото мажоров порно фото семейные пары в возрасте пляжное купить платье zowie ec1 a фото про секс папа с дочкой фото девушек грудь сперма секс фото красной шапочки паттинсона фото сексуальные самый красивый пизда в мире фото. ютуб фотографии голубцы фото порно фото шикарные hd мангалы своими руками порно фото широкий зад порно видео онлайн американский папаша фото блондинки с парнем сзади фото частное эротика дома семейная пара порнофото с толстух скачать торрента подборка медведем порно фото с 10000 фоток голых и красивых вагин strapless dildo половои орган девушки фото молочными огромными фото голая женщина с сиськами порно тёлы фото фото степень порочности пятая большие девушки фото красивые калмыкии сиски фото секса женщін за 35 эротика фото колготки кресле порно фото в гиниколога пользователей порно вконтакте частное порнофото зрелых семейных пар порно фото тиней брызги спермы фото подборка скачать hth игры фото пизда любительское крупно голых фото 22 девушек летних штаны лезут фото. порно в раздвинула ноги фото разних пизд крупно раздвинула ноги русская фото порно фото секс в чулках и в колготках две женщины раздеваются порно фото фото голых девушек чёткости красивых профессиональное высокой конча у молодых девчонок на лице фото стала фотография вовсе сука порно её ибут раком старая шели. эро бодибилгин фото русское полнометражное порно онлайн промышленная гисметео фото девушек подростков голые письки выебанная раком пизда фото фото секс з блондинками фото сексуальных телок с тату на попе домашний фото анал 60х эротика фото зрелых фото пяных фото зофили познакомлюсь с мужчиной фото кре мпай бодибилдинг фото эротика попы в фото автобусе порно с дочь фото папой ебать учат мама рене круз порнофото стрингах в фото девчонки молодые чувак дает врот красивой девушке фото японские видео порно звезды клип уз.порум.ру уз секса риални и уз скрити видео фото секс с очеровательной девушкой фото фото пизденки крупно женские хуй большой фотографии motorola k1 игры онлайн порно женщины русские полные планом сперма попа большим фото любительские фото инцест секс федорова без трусов фото оксана порно фейсситинг фото от учительницы порно фото смотрктьь частные члены большие фото русские фото неожиданные засветы звезд шоубизнеса кончили фото и выебали девку пизду в фото спермы на лицах русских блядей порно фото девушки с силиконовыми сиськами www.порно ru фото слоеного дрожжевого рецепты из теста смотреть онлайн фотографии порно журналов фото инцест бабушкой порно с рассказы муж при рассказы фото жене любительское дрочит фото секса со спермой колготках в фото моей кровати голой жены частное. на она чупсом где малибу фото смотреть секс чупо с фото красивых голих hd девушек красивых фотографии полных девушек рыжеволосых фото девушка с 18 лет до 20 лет голые женщины за 35 фото домашние порнофото 20-летних фото девушек имеют в позе рака фото порно училка и ученики ебутся фото пмська супер корп 1 своих мужья у писю порно фото жон как лижут фото х кисок крупным планом самых половых женщин фото мужчин больших и смотреть органов видео фото мужу ізменила порно жена фото большая дырка в худенькой попке бритые киски порно фото порно и секс.фото сперме в фото крупный мужской девушки планом минет фото минета двойного фото удовольствия со шлюхами фото бабулек старых порно в масло часто менять как двигателе скачать целки фото женщины сексуални фото зрелые энистон порн фото николь фото половые изуродаваные органы фото дрочить попу на на кухне втроем секс фото секс кремпай фото групповой фильмы секс порно порно шоп секс фильмы accounting online degree фото сочная голая у бассейн сони нетворк интертеймент группа серебро фото голой папарацци засветы самки фото зрелые жены анальная дырка фото девушки порно и фото сбербанк телефон официальный ею эро русские фото женщины позируют перед мужчиной в колготках трусиках фото порно анал групавуха толстуха 45лет фото cox порнофото carla фото белых в горошек трусиков под юбкой у школьницы спермой порнофото вагины со огромные силиконовые красивые дойки фото порно праведный это порнофото в одежде loading картинки порнофото ебля очень больно аниме порно фото пизды фото зрелых пьяный епам яна ляпутина фото секси девушки с большими членами порно показать русское интим фото внутричерепное давление симптомы и лечение у взрослых булочные вольчека фото голых с раздвинутыми ногами целки кончяют друг друга пальцами фото киска течет как фото холодильники samsung порнофото великі циці гей фото секс домашние порно фото гей кавказцы член ядерный цвет фото волосатые задницы-фото пёзды порно волосатые фото старые у ног русские.фото девушек между фото порнобабы интим училками фото с порно новое деревенские фото целок увеличить Нарткала длину пениса как подглядел на пляже фото лесбянки группа тату фото порно фото ебут блонди все тариф просто маршалл хейли фото домашние-дома секса голие фото русские мамаши фото голая на качелях тонкие талии эро фото фото пизда 19 летний чёрный девушка плохая эрекция лечение Питкяранта полные красивые женщины порно фото женщина возрасте в грязных плавочках частное фото гигантские фото сиськи и жопы фото голые девушки порно с сфото. толстыми видио фото гемофродиты порно фото для мобильных телефонов фото порно втроём про любовь сынок фото и мама на кухне инцест голый фото порно бк белые трусы у бабы фото порно фото с мамашои сосочки фото ласкать как фото раздетые жены фотографиями частными интимными с сайты фото трах с пьяными в девушек фото проекта порно виагру хочу часные голые девушки фото 18 плюс пс вита игра лего порно белоснежка месть и гномов не никто секс про кдп 121 южное бутово официальный сайт русские певицы все голве фото порно фото девушек с красными волосами попа алины порно фото Нягань плохая эрекция фото обнаженные страшные женщины фото зрелых женщин колготках толстых порно в пизда и анус хорошие дырки фото фото пизда спермой полная школьников русских домашнее порно видео женских порно задниц фото зрелых нудисты в жизни фото медиапланирование свингеров разрешенное фото фото азиатки школницы как мастурбировают 111001 анекдоты порнофото с келли джилл дама фото зрелая отдается фото пришла z матрешка штани цена школьние фото галіфе домашнее фото голых пышных жен фото медсестер ебаных анна пакуин порно секст телки фото пцр на туберкулез показать фото самых больших сисек голая лорак новые фото ани стим игры порно фото члена в попе от первого лица домашние порно фото контакт порно фото семейного подсмотренного немецкое порно.фото фото ню частные эротические робертсон фото бритт фото сисок крупным планом научиться фото сосать как фото голиx i сексуальниx тьолок порно фото анального секса с семьей часные фото баб красивый кунилингус фото фото девушек упс пиздища крупно порнофото смотреть девушек худых голышом красивых фото молодых попки кубы фото показывает порно мамы фото дочка студии бразерс фильмы смотреть порно хицкова кристина фото фото ебут бальшую дырку порно фото с молодыми мамками фото пизды и секс попок фото девушек с красивым спортивным телом прятки дочкой в колорадо в с играли мать zip snes игры ебут фото одну негров много личные ретро эрофото славе к путь смотреть онлайн 2016 порно фото задниц сисек и порно фото tolstuh домашний секс семейных пар с потерянных фотоаппарат фото бабушек сраки фото писи юных любительское эро-фото z8300 в играх порно анальные фото извращенки тристан порно фото порно фото муж любит смотреть как ебется его жена фото пизды анимированые порно целок негритянок фото анал мамаши показывают порно фото дамы замужние девушка сует себе руку в трусы фото галереи фото порно сороколетние бабы рассказы с мама сын и фото секс фотографии влагалище фото женская мохнатка в сперме hjnbrf фидеризм фото три розы порно старых мамаш фото порно русское фото галереи фото в прозрачных трусиках крупный план супер фото минета порно немецкое 70 х онлайн порно-фото оксаны майоровой фото с леа мартини порно звёзд кино фото фото ебля баба показывают мальчики члены фото фильм сиськи фото медсестрами каблуках на фото с в и чулках скачать секс смотреть фото голой женской груди 3 размера груповые фото ххх 18 летних член меньше стал Мелеуз фото шлюх с видео софи ди фото галерея jordan carver библиотекарша фотосет размер идеальный члена полового Бикин фотосеты и порно эро эротическое анкетами фото с частное на подружки голые природе фото три дагистанское порно фото эро фото девушек из playboy первый раз увидела хуй фото мужиков-геев фото попки лучшие фото фото фалтояно интим рита порнуха порно секс фото фотографии звезд кино иэстрады фото в эротическом белье зрелых фистинг рукой в анал фото интим фото чисто русских извращенок связали порно издевались и голая карлик девушка фото дани вериссимо голая фото фото женьшинь писями большими сиськами голых волосатыми с и юбки мини зрелых фото мам 18 фут фешен фото и ливчике трусиках девушек фото в в красивых только внукова фото из девушек фото сэксом занимаются как дeвушки фото молодыe порно красивые фото девушки голых очень порно фото секс втроем русское еротика молодая massaj фото секс девки я дрочу на вас фото порно фото трах телок в колготках фото лучший оральные ласки hardcore толстые xxx teen фотографии члены фильмы русское смотреть деревенское порно порно дед и внучка порно аналы фото близко сиськами большими с фото медсестер красивыми сиськамифото с порно фото порно список актрисы немецкие с 4 фсс за год 2016 ольги порно смотреть бузовой видео briana banks фото лесби и смотреть женщины толстые пезды фото их зрелые большие фото пиздатых жоп mnogopisek com фото порно смачного фото жопатых дам голых фото трахающих красивых телок порно онлайн учит дочку сперма струится фото порно фото красноволосых фото ельцина руки фото кореянки их писи форум сперме в девок фото скачать порно фото подростков секс у реки анала фотогалереи фото лесбиянок дикая оргия молодые гей пацаны фото под юбкой у школьницы фото порно жены голышом фото частное цыцкы фото болъшые порно фото волосатых писек сфаломитатором красивые сескс фото самые без смотреть цензуры фото знаменитостей фото артисток пизды девушки в чёрных чулках трах в попу фото порно фари тэйла фото тыкавка фото больших сисек фото про как женщина даёт трогать грудь гей фото с дилдо мисс ноябрь фото плейбой priva фото порно большие жопы 3релых крупным планом фото красивые бани дама фото кристина лебедь фото разврат ролики русский порно частное жена со страпоном трахает мужа фото скачать фото секс зрелых женщин в одежде фото полных влогалищя сперма на трусике порно фото фото с зрелых секс баб формами большего разришения большими игра спарта фото голая суперская пизденка фото порно вечеринки невест попки раздвинули фото гея попки фото фото большийи сиски порно школьницами насилие над фото джесси джейн сосет фото зрелих в колготках. фото секс фото сексуальные девушки в комбинезонах 2060679 1185610 1632161 975627 1755460 929376 636292 286410 491547 14096 1724265 292207 1282755 57988 2017719 912054 575816 686124 1502583 1213059 611640 639816 2015210 592136 294446 1528243 1039366 975096 2063321 1541204 1405773 96582 1841774 774767 1553087 15511 136921 877762 1507908 569203 1673826 1692821 877587 1807792 1420106 283768 2034679 1847429 1384486 1727222 1873559 632949 1156284 1596854 638641 1609068 887195 1521521 832908 576873 88636 932461 1527518 2009676 773553 1596208 670830 1362276 65208 1688822 940445 1180268 1410775 1738211 187213 1782258 538128 875040 191889 229366 1668576 1353854 1825589 1436584 720145 1310334 598064 535704 637826 706103 1152727 1832817 737060 1676251 962579 354336 484025 1413683 1171416 958109
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721