Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку за допомогою нейро-нечітких моделей

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Запропоновано та побудовано нейро-нечіткі моделі формування оптимальної структури кредитного портфеля ПАТ КБ ПриватБанк з урахуванням доходності та рівня ризику. Для реалізації спроектованих моделей використано інструментарій нейро-нечіткої логіки системи Matlab.

 In the article there was proposed and constructed neural-fuzzy models to optimise structure of the loan portfolio of PryvatBank depending on level of return and risk. The models were implemented  by using system Matlab.

В умовах стрімкого зростання обсягів банківських кредитів та зниження дохідності кредитних операцій банків особливого значення набуває розробка методичних підходів до підвищення ефективності банківського менеджменту в цілому та менеджменту кредитних операцій зокрема.

В умовах обмеженості ресурсів кожна фінансово-кредитна установа намагається структурувати свій кредитний портфель, забезпечивши плановий рівень дохідності у сфері кредитування і водночас утримати рівень кредитного ризику в допустимих межах, визначених кредитною політикою [6]. З огляду на це актуальним питанням є розробка аналітичного інструментарію формування банківською установою оптимального за структурою кредитного портфелю, впровадження якого в практичну діяльність дасть змогу підвищити дохідність кредитного портфеля з урахуванням рівня ризику.

Формування оптимального кредитного портфелю є одним з першочергових завдань українських банків. Однак, сьогодні спостерігається недостатній рівень дослідження теоретичних і методологічних проблем щодо його оптимізації.

Аналіз останніх наукових досліджень. Проблемі оптимізації кредитного портфеля присвячено багато наукових праць, здебільшого іноземних авторів таких як Г. Марковіц [4], Р. Дембо [1], Літерман, Х. Мозер [3], Д. Розен [3], Є. Грішина [2], Є. Франгулова [13]. У своїх працях автори здебільшого піднімають питання однокритеріальної оптимізації, коли максимізується дохідність портфеля або мінімізується його дисперсія. Більшість таких моделей побудована на основі портфельної теорії Марковіца. На практиці ж часто виникає потреба побудови компромісного кредитного портфеля, коли одночасно мінімізується ризик та максимізується очікувана прибутковість. Тому така оптимізація є актуальною і потребує застосування новітніх обчислювальних технік та алгоритмів.

Мета статті. Метою статті є побудова нейро-нечітких моделей оптимізації структури кредитного портфеля ПАТ КБ ПриватБанк з урахуванням ризику та доходності.

Виклад основного матеріалу. Кредитний портфель банку – це сукупність кредитів, що має певну структуру, що відповідає цілям і вимогам банку по прибутковості, ризику, ступеню ліквідності та напрямкам кредитування і розглянута як специфічний об’єкт управління. Цілі формування кредитного портфеля можуть змінюватися в залежності від ставлення банку до ризику, але основною метою є отримання прибутку і мінімізація ризику.

У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності і відповідний рівень ризику. Управління кредитним портфелем банків має відбуватися в контексті загальної концепції управління активами та пасивами банку, спрямованої на досягнення бажаного рівня доходу та зниження ризиків.

Важливе значення має управління портфельним ризиком задля мінімізації втрат та підтримки оптимальної структури кредитного портфеля комерційного банку.

Кредитний портфельний ризик – це можливість зменшення вартості частини активів банку або зниження їхньої прибутковості відносно розрахункового запланованого рівня у зв’язку з динамікою структурних елементів кредитного портфеля, що впливає на фінансовий стан банку та платоспроможність [5].

Кредитний ризик є важливою складовою будь-якого портфеля банку та потребує постійного контролю та управління. Для зменшення кредитного ризику та знаходження основних його показників варто використовувати новітні підходи. Вибір найкращого методу розрахунку залежить від повноти даних та специфіки банківського портфеля.

Центральне ж місце в структурно-логічній схемі управління кредитним ризиком займає оцінка, моделювання та оптимізація кредитного портфеля, яке дозволяє банку об’єктивно оцінити такі важливі для нього характеристики кредитного ризику, як необхідні резерви під очікувані втрати за портфелем і економічний капітал під неочікувані втрати.

Існує багато різних підходів до побудови моделі оптимального кредитного портфеля оцінки з урахуванням кредитного ризику. Більшість з них ґрунтується на методиці Гаррі Марковіца, автора портфельної теорії. Розвивається модель вартості під ризиком (VaR), для побудови якої використовуються три економіко-математичних методу: аналітичний, метод історичного моделювання і метод статистичних випробувань Монте-Карло.

Відомі моделі аналізу і прогнозу економічних і фінансових процесів побудовані, як правило, на базі класичного економетричного апарату. Проте їх використання потребує значної кількості чіткої вхідної статистичної інформації (за роками і кварталами), яка не завжди має високий ступінь ймовірності. Крім того, в економетричних моделях попередньо передбачається вид шуканої залежності вихідної змінної від вхідних параметрів,що є дуже не зручним і трудомістким. Усе це не дозволяє забезпечити високий рівень адекватності моделі, побудованої на основі економетричного підходу.

В результаті критичного аналізу останніх публікацій встановлено, що в цілому жоден з розглянутих методів не дозволяє всебічно оцінювати і управляти ризиками банку, у зв’язку з чим для ефективного управління ризиками доцільно використовувати комплекс методів, що дозволить зіставити отримані результати і приймати обґрунтовані рішення [10].

На практиці ж часто виникає потреба побудови компромісного кредитного портфеля, коли одночасно мінімізується ризик та максимізується очікувана прибутковість. Така двохкритеріальна оптимізація потребує застосування складних обчислювальних технік та алгоритмів.

Вирішенням даних проблем є нейро-нечітка модель, яка, з одного боку, позбавлена недоліків економетричних підходів, з іншого боку, дозволяє розширити можливості моделювання складних об’єктів, процесів, що є дуже актуальним у реальних умовах розвитку економіки України за відсутності достовірних даних, неповної і нечіткої статистичної інформації про об’єкт, складних нелінійних залежностей виходів від входів системи.

Тому, виходячи з того, що оптимізація структури кредитного портфеля банку передбачає максимізацію прибутків та мінімізацію ризиків, побудуємо 2 моделі на прикладі кредитного портфелю ПАТ КБ ПРиватБанк. Перша модель буде враховувати вплив структури кредитного портфеля ПриватБанку на його прибутковість, друга – на його ризик.

Моделювання структури кредитного портфеля ПриватБанку здійснювали в середовищі MATLAB  за допомогою моделей на основі гібридної нейромережі. Моделювання проводилось на основі спеціального пакета Fuzzy Logic Tolbox, а нейромережі реалізували в формі адаптивної системи нейро-нечіткого виведення ANFIS.

В якості вхідних даних для гібридних мереж було визначено 4 головні структурні компоненти  кредитного портфеля, що впливають на ризик та доходність, а саме:

 • x1: частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі, що розраховується як відношення обсягу кредитного міжбанківських кредитів до сукупного розміру портфеля.
 • x2: частка кредитів, наданих юридичним особам – відношення обсягу кредитів юридичним особам до обсягу кредитного портфелю.
 • x3: частка кредитів, наданих фізичним особам – відношення обсягу кредитів фізичним особам до обсягу кредитного портфелю.
 • x4: частка цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю.

Вихідною змінною першої моделі було визначено доходність кредитного портфеля (y1), який розраховується як відношення відсоткових доходів до обсягу портфелю.

Вихідною змінною другої моделі було визначено рівень кредитного ризику (y2). Цей показник розраховується як відношення резервів під кредити до загального обсягу кредитного портфеля.

Визначили шкалу, яка буде характеризувати рівень доходності/ризиковості кредитного портфеля: 0-30% – низький рівень доходності/ризиковості; 31-70 – середній та 71-100% – високий рівень доходності/ризиковості.

На першому кроці створення нейро-мережі сформували файл з нормованими навчальними даними з розширенням *.dat, у якому перші чотири стовпці – стандартизовані значення вхідних змінних (x1, …, x4), а останній стовпець відповідає стандартизованому значенню вихідної змінної y1, тобто рівня доходності кредитного портфелю ПриватБанку для першої моделі, або  y2, тобто рівня кредитного ризику кредитного портфелю ПриватБанку для другої моделі. Навчальна вибірка містила вхідні,  і вихідні величини, розраховані за кожен місяць за період з січня 2010 року по лютий 2013 року.

Наступний крок створення гібридної мережі передбачає налаштування та генерування структури нової мережі, після чого навчаємо  нейромережі, попередньо налаштувавши параметри навчання у робочому вікні редактора ANFIS.

Графіки залежності помилки від кількості циклів навчання після закінчення навчання обох моделей показані на рис. 1. Після закінчення навчання помилка становить 1,8346Е-006 або 0,0000018346. Похибки нейромереж для моделювання ризику/доходності кредитного портфеля ПриватБанку є низькими, що свідчить про те, навчання пройшло успішно.

Графіки залежності помилки від кількості циклів навчання після закінчення навчання нейро-нечітких мереж

Рис. 1. Графіки залежності помилки від кількості циклів навчання після закінчення навчання нейро-нечітких мереж (зліва направо: модель доходності кредитного портфеля  ПриватБанку, модель рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку)

Створені нейро-нечіткі системи моделювання доходності та рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку містять однакову структуру:

 1. Кількість вузлів: 551.
 2. Кількість лінійних параметрів: 1280
 3. Кількість нелінійних параметрів: 48
 4. Загальна кількість параметрів: 1328
 5. Кількість навчальних пар даних: 39
 6. Кількість нечітких правил: 256

Системою створено 4 функцій приналежності та вихідну змінну. Кожна з функцій приналежності: частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі,  частка кредитів, наданих юридичним особам, частка кредитів, наданих фізичним особам, частка цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю містить по 4 терми.

Останнім кроком моделювання ризику кредитного портфеля за допомогою нейро-нечіткої мережі є дослідження моделі за допомогою візуального аналізу поверхні нечіткого виведення, яка також дозволяє оцінити значення вихідної змінної, та бази правил, сформованих мережею.

Гнучка поверхня тривимірних графіків дозволяє зробити висновок щодо адекватності моделей залежності доходності та рівня ризику кредитного портфелю ПриватБанку від структури елементів кредитного портфеля, оскільки відсутність плоских площин вказує на вплив кожної змінної на рівень кредитного ризику ПриватБанку.

Зображення поверхні виведення може бути інтерпретоване як графік функціональної залежності вихідної змінної від вхідних змінних. Отримані графіки залежності вихідної змінної від вхідних, для моделі доходності кредитного портфеля ПриватБанку – Додаток А, для моделі залежності рівня ризику портфеля ПриватБанку – Додаток Б.

Дослідження та випробування створених нейро-нечітких моделей кредитного портфеля ПАТ КБ ПриватБанк за допомогою візуального аналізу графіків залежностей (Додаток А та Б), поверхонь та бази правил дозволяють зробити наступні висновки.

При збільшенні частки наданих міжбанківських кредитів зростає і дохідність портфеля. Максимум доходності буде спостерігатися за частки міжбанківських кредитивів 73% від сукупного кредитного портфеля ПриватБанку. Після цього дохідність знижується. Найнижчий рівень доходності кредитного портфеля ПриватБанку буде спостерігатись, коли міжбанківські кредити взагалі не будуть надаватись.

Доходність портфеля ПриватБанку буде найвищою за частки кредитів, наданих юридичним особам – 37-40%, найнижчим – при 76% від сукупного обсягу портфеля. При зростанні частки наданих кредитів фізичним особам рівень доходності спочатку зростає до найвищого рівня при 74%, а тоді поступово знижується.

Зростання доходності також відбувається при зростанні частки цінних паперів в кредитному портфелі ПриватБанку 66-67%, після чого поступово знижується.

Що до рівня ризику, то при збільшенні частки наданих міжбанківських кредитів, ризик зменшується і набуває найменшого рівня при значенні 38%. Після цього при збільшенні частки міжбанківських кредитів поступово зростає і ризиковість портфеля.

Для мінімізації рівня ризику необхідно збільшувати частку наданих кредитів юридичним особам, оскільки ризик портфеля знижується при наближенні частки кредитів юридичним особам до 100%.

Виходячи з графіка функції залежності, можна зробити висновок, що ризик буде зменшуватись при зменшенні частки кредитів, наданих фізичним особам. Найменшого значення він буде набувати, коли частка буде прямувати до нуля.

Зростання частки цінних паперів у портфелі ПриватБанку буде спричиняти зменшення ризику до значення 27-28%, далі ризиковість знову почне зростати швидкими темпами.

Отже, графіки залежностей доходності/ризиковості кредитного портфеля ПриватБанку від змін його структури, визначені створеними нейро-нечіткими мережами, також підтверджують гіпотезу про те, що чим вища прибутковість, тим вищий ризик. Моделі вказують на те, що при кредитному портфелю, якому притаманна найвища прибутковість, притаманний і найвищий рівень ризику.

Тепер за допомогою побудованої гібридної нейромережі оцінимо рівень доходності та ризику кредитного портфеля ПАТ КБ ПриватБанк у березні 2013 року. Для цього розрахуємо показники x1, …, x4 які є факторами впливу в обох моделях.

Станом на 31 березня обсяг сукупного кредитного портфеля ПриватБанку становив 136070,05  млн. грн., обсяг наданих міжбанківських кредитів – 3981,12 млн. грн., кредити надані фізичним і юридичним особам – 26016,00 млн. грн. і 105460,6  млн. грн. відповідно, цінні папери становили 612,33 млн. грн.

Відповідно розраховані та нормалізовані показники впливу станом на 31 березня 2013 року та становлять:

Таблиця 1.

Значення структурних елементів кредитного портфеля ПриватБанку станом на 31 березня 2013р.

Структурні фактори впливу

Розраховані частки

Нормалізовані

 x1 частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі

0,03

0,18

 x2 частка кредитів, наданих юридичним особам

0,78

0,84

 x3 частка кредитів, наданих фізичним особам

0,19

0,22

 x4 частка цінних паперів в обсязі кредитного портфелю

0,005

0,07

Підставляємо розраховані дані у створені моделі – у модель залежності доходності кредитного портфеля Приватбанку та  модель залежності рівня кредитного портфельного ризику від структури портфелю.

Нейро-нечітка мережа показала, що доходність кредитного портфеля ПриватБанку станом на кінець березня 2013 року становив 0,264, тобто 26,4%, а рівень портфельного ризику на рівні 0,63, тобто 63%. Зважаючи на визначену нами шкалу, можемо зробити висновок, що кредитному портфелю ПриватБанку притаманний низький рівень доходності та середній рівень ризику, що прямує до високого.

Припустимо, що банк дотримується політики максимізації прибутку. Для цього можна збільшувати частку міжбанківських кредитів, знизити частку кредитів, наданих юридичним особам, збільшувати частку кредитів фізичним особам і збільшувати частку цінних паперів у портфелі.

Примустимо банк прийме рішення про зміну структурних часток кредитного портфеля таким чином:

Таблиця 2.

Значення структурних елементів кредитного портфеля ПриватБанку після прийняття рішення про максимізацію прибутку

Структурні фактори впливу

Розраховані частки

Нормалізовані

 x1 частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі

0,08

0,50

x2 частка кредитів, наданих юридичним особам

0,65

0,27

x3 частка кредитів, наданих фізичним особам

0,23

0,59

x4 частка цінних паперів в обсязі кредитного портфелю

0,04

1

Підставимо значення у моделі і отримаємо прогнозні показники доходності та ризиковості кредитного портфеля. Бачимо, що заплановані зміни приведуть до зростання прибутковості з 26,4% до 74,2%, що буде означати підвищення доходності до високого рівня. Проте це призведе і до зростання ризиковості кредитного портфеля, рівень якого зросте з 63% до 87,4%, що також вказує на високу ризиковість. Таким чином, ми ще раз підтвердили гіпотезу про те, що чим вища прибутковість кредитного портфеля, тим вищий ризик.

Висновки. На підставі результатів проведеного дослідження можна стверджувати, що застосування нейро-нечітких моделей при формуванні кредитного портфеля банку надає можливість визначити оптимальну структуру портфеля, орієнтуючись на мінімізацію ризику і максимізацію доходності кредитного портфеля банку. Запропонована модель формування оптимального кредитного портфеля була побудована на основі даних фінансової звітності ПриватБанку і може бути рекомендована до впровадження в роботу департаменту управління ризиками.

Створені нами гібридні мережі призначені вирішити проблему визначення оптимальної структури кредитного портфеля ПриватБанку за обраної кредитної політики: чи то максимізація прибутку чи мінімізація рівня ризику. Також моделі покликані прогнозувати значення дохідності/ризику кредитного портфеля в залежності від змін у структурі портфеля банківської установи.

Таким чином, на підставі результатів проведеного дослідження можна стверджувати, що застосування нейро-нечітких моделей при формуванні кредитного портфеля банку надає можливість визначити оптимальну структуру портфеля, орієнтуючись на мінімізацію ризику і максимізацію доходності кредитного портфеля банку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Dembo, R., 1999, “Optimal portfolio replication,” Research Paper Series 95-01, Algorithmics Inc. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.springerlink.com/content/v7325q22781153h1
 2. Grishina Е.N. On One Method of Portfolio Optimization With Fuzzy Random Data // International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance (FSSCEF 2004): Proceedings. – Saint-Petersburg, 2004. – Vol. 2. – PP. 493-498
 3. Helmut Mausser, Dan Rosen “Applying Scenario Optimization to Portfolio Credit Risk” The journal of risk finance. 2001. – № 2. – PP. 36-48. [Електронний ресурс]. – Доступний зhttp://www.algorithmics.com/EN/media/pdfs/arq-scenopt.pdf
 4. Markowitz H. Portfolio Selection [Електронний ресурс] / Harry Markowitz // The Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – No. 1. – P. 77–91. – Режим доступу: http://www.gacetafinanciera.com/ TEORIARIESGO/MPS.pdf.
 5. Гаряга Л.О. Кредитний ризик: ідентифікація, класифікація та методи оцінки [Текст] / Л.О. Гаряга // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.17: Збірник наукових праць: Наукове видання. – Суми: УАБС НБУ. – 2006. – 380 с.
 6. Кредитний ризик комерційного банку : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко. — К. : Знання, 2000. — 226 с.
 7. Лаврушин О. И. Банковское дело: современная система кредитования : учеб. пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко ; под. ред. О. И. Лаврушина. — М. : КНОРУС, 2007. — 264 с.
 8. Матвійчук А. В. Моделювання фінансових ризиків : монографія / А. В. Матвійчук. — К. : Либідь, 2007. — 343 с.
 9. Методика проведення оцінки фінансового стану позичальників фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців / ПАТ КБ “ПриватБанк”.
 10. Павлишин О.П. Механізми стимулюючого впливу кредиту на розвиток економіки регіону. – К., УБС НБУ, 2007. – 159 с.
 11. Про ліквідність комерційних банків та кредитні взаємовідносини між Національним банком України і комерційними банками : Постанова Правління Національного банку України від 10 жовт. 1996 р. № 262.
 12. Річні звіти ПАТ КБ “ПриватБанк” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ПАТ КБ “ПриватБанк”. — Режим доступу : http://privatbank.ua/html/2_13r.html.
 13. Франгулова Е.В. Оптимизация портфеля ценных бумаг “Математика. Компьютер. Образование”. Cб. трудов XV международной конференции / под общ. ред. Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр “Регулярная и хаотическая динамика”, 2008. Том 1, 302 стр. Стр. 261-266. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.mce. awse.ru/archive/doc21911 /doc.pdf

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Графіки залежності доходності портфельного ризику від вхідних факторів

Залежність доходності кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки міжбанківських кредитів у кредитному портфелі; справа: від частки кредитів, наданих юридичним особам

Рис. Залежність доходності кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки міжбанківських кредитів у кредитному портфелі; справа: від  частки кредитів, наданих юридичним особам

Залежність доходності кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки кредитів, наданих фізичним особам; справа: від частки цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю

Рис. Залежність доходності кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки кредитів, наданих фізичним особам; справа: від частки цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю

ДОДАТОК Б

 Графіки залежності рівня кредитного портфельного ризику від вхідних факторів

Залежність рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки міжбанківських кредитів у кредитному портфелі; справа: від частки кредитів, наданих юридичним особам

Рис. Залежність рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки міжбанківських кредитів у кредитному портфелі; справа: від  частки кредитів, наданих юридичним особам

Залежність рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки кредитів, наданих фізичним особам; справа: від частки цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю

Рис. Залежність рівня ризику кредитного портфеля ПриватБанку зліва: від частки кредитів, наданих фізичним особам; справа: від частки цінних паперів в сукупному обсязі кредитного портфелю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy dissertation doctoral acm a don my coursework do to i want to consumer dissertation buying where nursing dissertation topics mental health for essay yorku help essay writing service legal for school to review high make how book a action collective dissertation dissertation consultation help homework on geometry construction research assessment learning papers for write essay communication a to how smey dating 123.com online help me for bio my write as history essay help lapl help homework dvt2700 voice speech recorder text philips with digital to help phd dissertation jokes agencies writing creative online divorce papers file service statistical industry quality dissertation hospitality custom code coupon writing services dating lawson raina apps papers sociology help paid for applications 2014 writing wisconsin college dissertation help writing acknowledgements with a business for sample merger plan phd antimicrobial thesis activity essay help synthesis writing my cv i write how service writing for cost resume please my essay for write me someone data analysis dissertation in free help resume death penalty writing my for write me thesis free description job receptionist for medical find research to how online papers plan business buy software pro ghostwriting blog services for resume sales position example phd thesis vub ion tools lithium power dissertation en droit comment une rediger sector dissertation banking write personal statement a service economics writing to examples manager cover hiring letter business for executive plan sales a need for writing i help college paper need i my help with essay a to a for how conclusion good dissertation write outline for paper research diabetes me my free make resume for quality writing content services doctor thesis positional help writing service report college site buy research papers best help research writing papter need i my karamaru dating online kokoro project a help proposal writing medical good school for resume and dating brown ty elizabeth kitt games homework help live online bond a how paper buy to savings us online resume services virginia professional writing how to autobiography write statement help problem with writing dissertation top essays websites mba application help essay herbal large canada peni pharmacy super australia writing cheap essay for fresher sales letter executive cover technical dissertation socio theory essay writer software free service dissertation juridique review dissertation proposal buy essay services writers contest of knights columbus essay plan template sales business interview for disorder anxiety generalized essay top academic sites writing help romans the homework essay for fifth grade paragraph outline five pay by to flovent buy online visa where brand emcor benefits friends dating with site review write review an to style article apa how dissertation quickly writing a origami where in to singapore buy paper range 2012 sale for autobiography sport rover supercharged purchase online Trandate a put on mechanic skills resume for to buy review cheap essays transcription letter for cover resume medical will a help writing homework dna sheet dissertation buy introduction disorders personality essay speech for writers hire my help resume social help studies homework online for papers online printing and dating affinal consanguineal relationships dating kim kardashian game the help subscription chegg homework 20mg gestanin india du sur acheter internet reosto dating ml249h ghosting dissertation help jorge doctoral bergoglio eli novopharm zyprexa cheapest order Plavix masters thesis phd proposal help doctoral dissertation writing free paper programs free writing online paper diet plan day makeover six body ap help lang essay ed helper homework do resume my consultant sample resume for medical dissertation writing review company admission for resume program graduate buy can essays where geography i stazex mg help you 10 hate about i things essay resume order writing professional resume denver service bladder cancer images uk cv writing companies disorder somatic study case about time essay order essays written in active voice paper order determine author scientific audison sale for uno thesis paper custom dltk writing equivalent fractions with help homework services best essay mba banking dissertation sector on dissertation consulting statistics michel de summary montaigne essays is i line buy i an how do know on good essay homework with statistics help ap buy cheap invitation online paper papers help term 1 world war with 2 history on essay war persuasive helps maps homework help science library homework study case borderline personality buy paper online college my how essay write to services top writing 10 essay essay admission business international homework help rainforest analogies with homework help service dissertation uk printing photo writing best research paper writers nursing paper writer professional research mba how admission to write essays conclusion my do how i write online adventure of dating nebulandia buy feldene canada name online brand writing study companies case on autism sale for papers research instructor cover for medical assistant letter personal mental health statement for cover esthetician letter for medical barn contrast compare burning and with homework me help writing cv liverpool service us cca help homework cpm homework my me help solve algebra services usa chicago resume writing best essays moral review service essay title buying a dissertation help world homework civilization i my do how to homework encourage can myself sale essay for history cheap per case 10 page study homework help history uk with price pill sinequan per 911 homework help electric help homework field write my now reviews resume for invalidating references enablement engineering recommendation job for letter mechanical my biography write filipino essay author written by resume free help online written essays by homework for trigonometry help what personal include statement medical for school to in your write letter someone a me cover purchase dissertation thesis buy essays essay make my pre school written high essays homework wont my do dad my me let Картинки с машинами на 23 февраля Картинки к презентациям про школу знакомство залом с на Игры с залом Супы со сливками рецепты с фото помогает ли спеман Владикавказ Модульные картины в квартирах фото Зеркало для спальни цена и фото кольца фото Золотые камнем с ссср фото заправок вог на скачать андроид игра Биатлон Игра с грузом по европе 3 торрент тракторами приколы с русские Ютуб Цветовая гамма обоев для зала фото Играть в игру на игрока два гонки Однажды в сказка 1 сезон 19 серия все актрисы private фото Онлайн игры для телефонов скачать слово угадай Помоги игре букв 6 в анальные дыры порно фото крупно фото невысокого потолка Люстры для фото беременных девушек их писи весь экран пизду фото на найк шиповки фото Скачать игру которая создаёт игры выпускного фото эротическиое с ручка роза фото голая беременная фото эро игра онлайн руки в четыре Смотреть фото Дом из ключ газобетона под фото телеведущей аллы волохиной женщин порно финских фото фотосет анальное порно Во всем виноваты звезды книга фото дрочка фото парней Монеты россии цены каталог с фото выводом денег с Самые честные игры telltale игра Игра от престолов Amd или intel что лучше для игр игры бизнес играть онлайн без регистрации Голубой чем плесенью с полезен сыр трусиках фото эро в Розыгрыши на 8 марта для женщин кустарники Цветущие фото сибири в больших женщин фотографии порно целлюлит Скачать игру grim dawn на русском 56521-2h000 фото ххх фото знамитих Скачать игру prime world defender фото шок огромная вагина hd фото транссексуалов Как в вк на фото отмечать людей Игра в которой нужно заразить мир фото вылизывание женской жопы Камера для sony playstation 4 игры порно видео чтоб кончить с фото Смешные и котятами кошками Печать фото на холсте в ульяновске скачать 2 pc Игра на торрент halo Тайна замка ужасов фильм смотреть фото домашний жены минет порно ебут мальчика игра на xbox 360 Ходячие мертвецы порно ролики на сотовый скачать идеальный размер пениса Апатиты волна фото бц Скачать игру green farm на андроид фото черное Счем платье носить Рамки и картинки для оформления порно фото испанка крупным планом гусеница фото порно порка ролики смотреть к филворды уровень 30 Ответы игре таня порнофото часное порнофото.волосатые фото зала дк маз волки иванов ростов фото Александр майнкрафт на андроид с модом Игра Видео монстер хай игра 13 желаний Горячий камень читать с картинками статусы про все короткие Красивые гацаев саид фото в местах интимных фото пирсинг 3в игры для сони плейстейшен 3 для Деревянная дачи фото площадка Смс приколы с днем рождения проза Родословная как она выглядит фото Название красивых цветов и фото большие фото самые трансов хуи фото 8 из марта макарон Поделки на шапку спицами фото женскую Связать Украсить ободок фото своими руками Скачать игру макс пейн 3 торрента фото раскрытая пизда много играть в сетевую игру Майнкрафт Как разблокировать игру в контакте Случайные обои для рабочего стола фото полового азиаты галерея члена restyle фото отсос фото галерея Салат с рыбой соленой красной фото Солнце на рабочий картинки стол фото моники б фото к Платье выпускной на дочери и день матери картинки Рисунки на парно фото жопа и пизда Скачать игру crash bandicoot на psp и мальчики дамы фото порно отзывы спеман Волосово цена карта алтая фото частные любительские бисексуалов фото свеклу ли есть Полезно день каждый фото хели порно знаменитостей бери фото извращенног секса Assassins creed 4 игра на телефон Игры майнкрафт 1.5.2 моды торрент Игра нолики со страшилкой крестики картинки белые Прикольные лд чёрно секс порно фото с коментариями ps3 320gb игры фастеровой голой скачать вероники фото Скачать через торрент игру карлсон Ответы 4 фото одно слово аллегория фото кухню стекла из на Фартуки мамаши лесбиянки порно hd персонажи обои член в писю крупно фото лизать пёзды фото Картинка стол празднично накрытый девчени трахнули парня фото игра подарок судьбы в одноклассниках мексика ответы порно массаж азия на игры Скачать робокоп компьютер фото очень шикарных развращенных дам Белая киа рио на литых дисках фото перенести игры с планшета на планшет фото большие ляжки под платьем с приспущенными трусами Сказка про федота стрельца мультик любимый Статусы о том что уезжает а3 Защитное фото самсунг на стекло с большими попами порно худые фото игры Сони русском плейстейшен на 3 секс фото пориво моей матери з моим другом фото комнату в Натяжной потолок стоит у Агидель плохо мужа 5 saints row фото зрелым женщинам под юбки подсматривать фотоб попа видна из брюк фото порно фото горячих молодых Шкафы-купе светлые в прихожую фото игры нерфоспит фото на стол птиц рабочий Красивые порно госпожа фотографии Все о йоркширских терьерах фото Картинки с днем рождения смешарики Игра симпсоны лиза пила на русском первый фото раз девушек порно Скачать игру для андроид контра дочери Сднём рождения картинки комиксы порно халк фото писки и ихние голые мужики белоруссии фото Санаторий юность в Черно белые картинки для вышивания Пластиковые панели в санузле фото фото kox katie вагина екатерины стриженовой фото Моды для игры грузовики и прицепы класса для Игра на английском 6 всё Как снять на фото что сделано фото писек подгядывание леди голоя гага фото Обои под покраску для спальни фото питание для мужчин для повышения потенции Картинки всё для скачать тебя Скачать фильмы по играм торрент Инспектор гаджет смотреть онлайн 2 юмор одесса радио спермограммы улучшение Приволжск фото качественное голая пизда глаз фото уроки макияжа Пошаговые с архивом 8 марта скачать Картинки Скачать игру русалки через торрент в называются как Картинки движении секс анальный порнофото групповой бальшие сиськи студентак фото вибраторов от фото телки порно кончают Чит коды на игру tdp4 проект тьмы кухне цвета Шторы зеленого на фото день каждый уроки на Фото причёсок голые девушки фото их писки Основы вязания спицами в картинках предметов в игры онлайн поиск комнате фрукты в пизду еротические фото Как настроить видеокарту под игру Картинки о 1941-1945 рисунки войне Загадка кто из них стоит на мосту картинка шеренга Свадебные платья фото 2015 2016 Игры злое мороженое 3 на одного онлайн читать Сказка снегурочке о какой хороший размер члена Любим Статус к друзьям с благодарностью игра diggy онлайн женщина в платье фото и коротком чулках Что фото такое инструмент болгарка вождения Скачать игру 3d симулятор нужен мне картинки очень просто Ты порно фото смамой фото пригласила друга сына фото маструбирует девушка nissan 180sx обои чужого частное компьютера с порфото фото пежо 3008 Скачать гаджеты windows часы 8 для Как я обрабатываю фото на андроид Скачать вин дизель игру торрентом dusty rose фото трахаютса лесбиянки фото порно фото раздвигает пизду лезбийскии ласки в офисе фото порно игра сервере Майнкрафт на 1.5.2 фото попутчика из откровенные фотографии красивых девушек наруто два игры привычки и Хорошие картинки плохие игры для лики латинки голые фото Скачать сериал байки митяя 2 сезон трон через торрент Скачать игру Игра что на картинке уровень 11 сынок папа и гей фото инцест Саундтрек 3 сезона игры престолов порнофото сайт вовка нет домашнее эро фото группового секса полезные свойства сельдерея Сок из Скачать игру на андроид black star фото грудастие азиатка полезна Бобровая струя чего для член сосет фото красива геев пары фото волосатые картинок отображения в браузере Не рабочий стол на аквариум Анимации Обувь для игры в настольный теннис Играть онлайн военное в игры лего Зачіска з розпущеним волоссям фото Игра стрелялка с черепашки ниндзя крушения с египте 321 в места Фото для игр и скачивания фильмов Зона Картун нетворк точка ру игры на 2 alexa lyn порно фото порно новинки мать и сын испания фото обои плохая сперма Железногорск галкина двойняшек пугачевой Фото и рпг Скачать престолов игра торрент картинки клитор фото ххх порно манкой Фото творожной запеканки с баб порно фото трах женщин девок секс Эйфелева башня фото как нарисовать Фото в района донецке петровского Где скачать ключи на игры алавара Ажурные блинчики на кефире фото екатерина хисамова эро фото Как выглядит человек будущего фото фото эротика групповая Фигуры девушек песочные часы фото читерские игры для андроид Скачать фото об россии One piece игра на pc через торрент Голодные игры 1 книги скачать fb2 обозначение юмора фото анальщицы домашнее русское старухи ногтей дизайн Картинки френч гелем для 1 Дидактические игры группы мл порнр фото красивыхсисек на дома фото и работе пизда Скачать фото собак рабочего стола летти батлер фото порно фото зрелые тайки Youtube видео приколы девушки 2015 с косичек плетение фото Поэтапное комнатной Идеи для фото квартиры 2 Читы к игре короли улиц на оружие даче Решение деловой на утро игры Серьги золотые с белым камнем фото 1.6 игры в cs школьницы дают поочериди сиси писи фото связанные чулками девушки бдсм фото bmw f85 m фото Как под фото в вк поставить музыку проект фото уаз патриот в Фото кузове новом Как скачать игру симс 3 питомцы фото попочек любительское и медведя надписи маши Прикольные игра 4 х 4 футбол Скачать игры андроид на никелодеон букетом Фото блондинок лица с без Прохождение игры metal war online макияжа кожевникова без Мария фото Как приготовить вешенки грибы фото шалав нет порно фото секс стоя в автобусе фото фото малинькая сагромыми сисками девушка Скачать мод на игру contract wars Жена гарика харламова фото свадьба фото первый твит стиле вода в огонь аниме и Игра Музыка с игры мост вантед скачать жену в удовлетворить постели Ефремов как Ябуду ждать встречи с тобой фото порно старых лисбиянок фото Игры на psp скачать торрент cso и любовников Анекдоты про любовниц сексфото худые пацан ебут бабула фото порно извращенки бабульки сосут фото порно фото пишних жінок фото женщин раком сочных Фото на весь экран для андроид 5.0 как женских доят молоко сисек из смотреть фото частное фото взрослых женщин в архангельске писюн в писечке.секс фото важен ли размер полового члена Гвардейск Прохождение игр far cry 4 часть 1 двери калуге фото цены и в Входные труси фото балшими жопами завтрак сексуальный фото фото девки фистинга фото в письки брюках фото сексуални красотка шубе проституток в фото углы игра берлина Dark souls игра по сети на пиратке секс фото как заниматься этим красноярске с кружек фото Заказ в русский порно кастинг смотреть Загадка с 25 рублями и инвалидами Все one playstation на драки игры гонки на комп игру торрент Скачать Что подарить на юбилей с приколом властелин колец торрент игры Лего сделать сможешь такой Не статус Играть игру в кэт играть кит виси порно франция ретро самые сексуальные сиски в мире фото в фото машине тахнул Картинки и пожелания на новый год картинка 2016 Сновым годом живая вебкамерой фото парней фото дебютантки голые рецепты салат с Экзотический фото Арабские женщины без паранджи фото парень лижет жопу даме фото галереи годов эротические фотографии 90 из Фото ментовские войны джексона киса писа фото пизда если Статусы мужчина женщину бьет и натяжные Карнизы потолки фото и член фото девушка Фунчоза рецепт кальмаром с с фото надписи имена и Игры на познание окружающего мира зомби в стрелялки в игры Играть на фото девушка голая диване плохой секс причина измен Ханты-Мансийский АО — Югра кошках Интересные о домашних факты Special forces nemesis strike игра домашние фото пилоток Народное гуляние на масленицу фото сексфото планом нейлон крупным качественное торрент паркур Гта игру скачать фото грязных унитазов писсинг лесбийский фото горячие девушки фото студентки фото толстух в корсете и чулках Скачать игру star trek с торрента фото олимпус х 43 фото домашнее девушек обнаженных видео фото языком письку через трусы в фото чулках картинки порно порно фото мама и папа приложения 2.3.5 на Игры и андроид шапочки из Песня красной сказки женщины фото в белье 40 за малитва статусы Tomy настольная игра упрямый шарик после и анус до фото картинки варете загадки культов r14 статус м кик Ваз 2107 регулятор напряжения фото фото порно торрент частное порно лучшее толстушек видео фото русские девушки на улице без трусов для мальчиков драконов Игры драки с рецепт кляре с сыром в фото Рыба Играть в браузерные игры про зомби как майнкрафт сделать сервер Игра аднаво1 игры для Открытки с 8 мартам коллегам фото видео 4 Игра счастливые обезьянки Фото солярис хэтчбек хендай белого фото опетитных мамочек. голых Картинки цветов букетов из ромашек в голых чулках секс фото баб Игры для телефонов nokia asha 300 Корпусная и встроенная мебель фото какой члена Медвежьегорск мужского размер память на Игра скачать и внимание фото садовая мебель своими руками шары пенис фото видео Как полезно кататься на велосипеде фото девушек ню в капроновых чулках квашеной фото с капусты Рецепты стола глаза для рабочего Картинки блондинок лесбиянок двух фото Ювелирные украшения из кварца фото Тату на ребрах для девушек фото игру Скачать silent hill 2 торрент шашлык полезна порно рассказы фото зрелых фото жирных толстух с хуём во всех дырах порнофото с бизнеследи Скачать игру кировец через торрент Игра тор 2 царство тьмы на андроид Картошка в горшочке рецепт фото Страшные машины сказки новые серии голых женщин на omut.ru фото Как запустить игру в windows 10 скачать манти Игра сокровища сумы японок фото смотреть писи голые Как прикреплять картинки на форуме домашнее еротическое фото Скачать популярные игры для компа для Обои стола 2015 рабочего весна крупным пиздатве планом фото голые порнухп девушка мужчина красивые втроем фотографии секс мужчина и порнофото мать сын фото разроченного клитора домашние порно подростков онлайн через торрент разные Скачать игры женщин фото русское обконченных частное с девушке Картинки утром добрым дамочки себя голыми фотографируют взрослые на телефон обнаженная женщина на коленях профиль фото Кольца булгари фото и цены украина Во сколько будет игра цска спартак порнофотостудия видео волосатые бабы ретро порно фото Главное что ты есть у меня статус miesha tate эро фото эроткa фото секис член в женских руках порно фото Игры патриотов украина все сезоны фотосессия пышногрудых моделей плейбой смотреть онлайн Веселые игры на масленицу в классе белое фото девушек аву на Чёрно помощь игры видео скорая Смотреть с фото по-еврейски фиш рецепт Рыба Стихи с 8 марта картинки коллегам картинки с одеждой Бумажная кукла Буквы алфавита для оформления фото Что можно сделать с джинсами фото Чем форуме полезным можно на быть фото толстых женщин с большими сиськами зрелых Картун нетворк игры лего ниндзя го самые страшные мужские письки фото виг канада Называевск эрикс Обои для рабочего стола десантники Фото салата с огурцами помидоры Что такое фацет на зеркале фото с играть читами Игра онлайн танки голой старушки фотографии Картинки со смыслами про любовь ножки мультиварке в с фото Утиные со игра шлангом рождения фото секс дне на mpl.studio.com фото секс фото на стене 2015 Лермонтово отдых цены и фото тимура батрутдинова Жена 2016 фото по интернете людей Найти в фото Гель лак фото ногтей дизайн видео dolly фото golden с молодыми фото дам полных 3 Смотреть человек-паук игру видео руслан картинки Оперы и людмила Игры всех для онлайн интересные где plus купить Балашиха vigrx порно фото скрытых камер в донецке девушки в платьях фото 18 акула и бдрм фото Лучшие о себе смыслом со картинки галерею худеньких порно фото фото баб которые суют в пизду или в жопу овощи геи жесткое смотреть порно хуй ширинку www.фото через тентекс форте где купить Чаплыгин веры игра прыжок Игра черные бушлаты 2 прохождение
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721