ОПОЗИЦІЯ МОЛОДИЙ – СТАРИЙ У СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.422:811.161.2’374.73

І. Б. Стисло

Львівський національний університет ім. Івана Франка

м. Львів

 

 

У статті розглянуто культурні концепти МОЛОДИЙ і СТАРИЙ, які утворюють бінарну опозицію, та досліджено мовну концептуалізацію цієї опозиції у системі української мови за матеріалами лексикографічних джерел.

Ключові слова: асиметрична дихотомія, бінарна опозиція, концепт, концептуалізація, амбівалентність.

В статье рассмотрены культурные концепты МОЛОДОЙ и СТАРЫЙ, образующие бинарное противопоставление, и исследуется языковая концептуализация этого противопоставления в системе украинского языка на материале лексикографических источников.

Ключевые слова: асимметричная дихотомия, бинарное противопоставление, концепт, концептуализация, амбивалентность.

The article describes the cultural concepts MOLODYI and STARYI, forming binary opposition and investigates language conceptualization of this opposition in the system of the Ukrainian language based on the material of the lexicographical sources.

Key words: asymmetric dichotomy, binary opposition, concept, conceptualization, ambivalence.

 

 

Когнітивна лінгвістика вивчає мову як одну з найважливіших складових когнітивної сфери людини, що надає змогу досліджувати концептуальні структури людської свідомості через мовні явища. Вона досліджує такі явища, як прототипи, когнітивні моделі, ментальні простори тощо, і способи їх відображення в мові [21, с. 4]. Одним із базових явищ, які вивчає когнітивна лінгвістика, є концепт, тобто «складова свідомості людини, одиниця мисленнєвої діяльності, квант структурованого знання» [9, с. 7].

Ключові концепти культури переважно структуровані у формі бінарних опозицій [10, с. 162]. Дослідженням бінарних опозицій займалися та продовжують займатися такі мовознавці, як Є. Бартмінський [20]; В’яч. Іванов, В. Топоров [4]; М. Толстой, С. Толстая [14, 15, 16] та ін. В Україні над цією проблемою працюють О. Левченко [6], С. Мартінек [7], О. Тищенко [13] та ін.

В’яч. Іванов і В. Топоров виокремили такі ключові опозиції для архаїчної слов’янської культури, як ВОДА – ВОГОНЬ, ДІМ – ЛІС, ПРАВИЙ – ЛІВИЙ, НЕБО – ЗЕМЛЯ, МОРЕ – СУША, ДЕНЬ – НІЧ, ВЕСНА – ЗИМА, СОНЦЕ – МІСЯЦЬ, СВІТЛИЙ – ТЕМНИЙ, БІЛИЙ – ЧОРНИЙ, ЧЕРВОНИЙ – ЧОРНИЙ, СУХИЙ – МОКРИЙ, ЗЕМЛЯ – ВОДА, СВІЙ – ЧУЖИЙ, БЛИЗЬКИЙ – ДАЛЕКИЙ, ЧОЛОВІЧИЙ – ЖІНОЧИЙ, СТАРШИЙ – МОЛОДШИЙ тощо [4, с. 64]. Як зазначають В’яч. Іванов і В. Топоров, ця остання опозиція «реалізується в ієрархічних відношеннях дещо іншого роду, ніж усі попередні протиставлення: головний – неголовний і предок – потомок» [4, с. 64].

Більша частотність вживання слів молодий (128) і старий (192) порівняно зі словами старший (46) і молодший (9) [див. 1, с. 95, с. 107] дає підставу вважати, що ця опозиція в сучасній українській мовній картині світу є вагомішою. Проте опозиція МОЛОДИЙ – СТАРИЙ ще не достатньо досліджена в мовознавстві, що робить її вивчення надзвичайно актуальним, оскільки її можна вважати однією з найважливіших бінарних опозицій української лінгвокультури.

Отже, метою статті є дослідження концептуалізації цієї опозиції в українській мові за матеріалами лексикографічних джерел, а саме тлумачного і фразеологічних словників української мови, а також словників синонімів та антонімів.

У СУМі першим для лексеми молодий подане значення ‘який має небагато років, не досяг зрілого віку; юний’ [11, с. 787]. Корелятивне значення для лексеми старий ‘який прожив багато років, який досяг старості; протилежне молодий’[12, с. 654] також подане першим. Проте тлумачення лексеми молодий здійснюється через синонім юний, а лексеми старий – через антонім молодий. Оскільки укладачі словника визначають лексему старий з опорою на лексему молодий, можна зробити висновок про певну асиметрію і нерівнозначність зазначених лексем. Проте в іншому випадку спосіб тлумачення цих лексем є протилежним. Молодий як субстантивований іменник отримує дефініцію ‘той, хто мав небагато років, ще не старий’ [11, с. 787], а субстантивований іменник старий отримує дефініцію без згадки про опору на інший член опозиції ‘людина, що прожила багато років’ [12, с. 654]. Цікавим є те, що в обидвох фрагментах тлумачення використовуються форми минулого часу дієслів (мав, прожила). Якщо в другому випадку таке уживання є вмотивованим, то в першому випадку вживання форми минулого часу здається невиправданим.

В іншому значенні, яке проявляється лише коли ці субстантивовані іменники виступають у формі множини, члени опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ виступають синонімами до опозиції БАТЬКИ – ДІТИ. Так, для словоформи молоді подано дефініції ‘діти’; ‘діти (на відміну від батьків)’ [11, с. 787], а для словоформи старі ‘те саме, що батьки’; ‘уживається на позначення батьків на відміну від дітей у сполученні з ім’ям, прізвищем, прізвиськом і т. ін.’ [12, с. 654]. У цьому випадку спостерігаємо наявність симетрії у мовному вираженні, проте конотативний аспект значення цих слів може мати відмінності.

Асиметричну дихотомію спостерігаємо також у словоформ молоді і старі. По-перше, із суто формального боку, відмінність полягає у тому, що в словниковому гаслі молодий подано різні словоформи молоді (молодий, молода) [11, с. 787], а в статті старий бачимо лише форму множини старі [12, с. 654]. По-друге, дефініція словоформ молоді (молодий, молода) ‘наречені або молоде подружжя’ [11, с. 787], на відміну від дефініції словоформи старі ‘подружжя, яке досягло старості’ [12, с. 654], містить не лише співвідносні значення ‘молоде подружжя’ ‘старе подружжя’, але й елемент значення ‘наречені’.

Наступне значення, подане у СУМі для лексеми молодий, – ‘який недавно з’явився, народився, почав існувати, рости’ [11, с. 787]. Відповідне тлумачення для слова старий, зафіксоване у словнику,який давно народився, з’явився, почав рости’ [12, с. 654]. Ці значення реалізуються у випадку вживання слів молодий і старий по відношенню до тварин, рослин і неживих предметів. Симетричність опозиції у цій парі дефініцій виражається антонімами недавно – давно.

Наступне значення, яке відображає опозицію МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у СУМі, стосується їжі. Для лексеми молодий у словнику подано дефініцію ‘недавно приготовлений (про продукти)’ [11, с. 787]. Відповідне значення слова старий – ‘який став несвіжим, втратив свої якості від довгого зберігання (про їжу)’ [12, с. 655]. Тут спостерігаємо несиметричність опозиції, оскільки молодий пояснюється, як приготовлений, а старий, як такий, що зіпсувався. У цих значеннях молодий має позитивну оцінку, а старий негативну. У тлумачному словнику виділені також дефініції до слова старий, які вживаються по відношенню до напоїв та врожаю: ‘багаторічний, витриманий (про спиртні напої)’ [12, с. 655]; ‘стосується до врожаю або запасів минулого року’ [12, с. 655]. Корелятивне значення лексеми молодий у словнику не зафіксоване.

У тлумачному словнику зазначено, що аналізовані лексеми вживаються також як присудкові слова. Для лексеми молодий подана дефініція ‘з особливостями, властивими тому, хто має небагато років’ [11, с. 787]. Ілюстративний матеріал до цієї словникової статті демонструє певні ознаки, що вважаються властивими людині молодого віку, як негативні («Невістки, вони що? Молоді, дурні. Їх треба вчити, як на світі жить…» [11, с. 787]), так і позитивні («Молодий я, молодий, Повний сили та одваги…» [11, с. 787]). Ці приклади відображають амбівалентність аналізованого члена бінарної опозиції, оскільки лексема молодий залежно від контексту може містити позитивну або негативну оцінку. Відповідний фрагмент дефініції лексеми старий, поданий у словнику, – ‘не підходити для чого-небудь, не відповідати певним вимогам через старість’ [12, с. 654], відображає лише негативну оцінку.

Для наступного фрагменту дефініції лексеми молодий – ‘який недавно почав свою діяльність у якій-небудь галузі’ [11, с. 787] знаходимо відповідник у дефініції лексеми старий – ‘який давно займається чим-небудь; досвідчений’ [12, с. 655], де опозиція відображається симетрично за допомогою антонімів недавно давно. Іще одне значення лексеми молодий, подане у СУМі, ‘який недавно виник, утворився’ [11, с. 787]. Відповідний елемент значення для слова старий – ‘який давно виник, з’явився; давній’ [14, 655] і ‘який існує довгий час, давно створений; протилежне новий’ [12, с. 654].

Більшість значень, описаних у СУМі для лексеми молодий, мають корелятивні значення для слова старий, проте відображення цих значень бінарної опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у словнику не є повністю симетричними. Наприклад, для лексеми молодий подано тлумачення ‘не старий’ [11, с. 787], а для лексеми старий у словнику не надається тлумачення ‘не молодий’. Так само значення лексеми молодий ‘стосується до молодості, належний, властивий їй’ [11, с. 787] не має відповідника у тлумаченні лексеми старий.

Крім того, у СУМі для члена аналізованої опозиції старий подано більше значень, ніж для молодий, тобто деякі значення слова старий не мають співвідносних відповідників у дефініції лексеми молодий, а отже представлення цієї опозиції не є симетричними. Так, лексема старий вживається ‘у сполуч. із сл. чорт, відьма, хрін, пердун і т. ін.’ [12, с. 654]. У даному випадку вона входить до складу двохелементної інвективи і носить яскраво виражене негативне значення; для лексеми молодий аналогічного значення не зафіксовано. Це спричинено тим, що один із членів бінарної опозиції (у нашому випадку СТАРИЙ) проявляє більшу активність у формуванні переносних значень у слів і у фразеологічних одиницях [7, с. 29]. Як зазначає В. Ужченко, тут «діє несиметрична дихотомія» [17, с. 249; див. також 7, с. 29 та ін.].

Багато значень слова старий, зафіксовані у СУМі, відносяться до часу, зокрема до минулого: ‘створений, збудований раніше від інших (про частину міста)’; ‘давно відомий’; ‘який довго був у вжитку, став ветхим, іноді навіть непридатним для користування; протилежне новий’; ‘недійсний, непридатний після закінчення строку або після використання’; ‘який давно минув, пройшов (про час); колишній’; ‘який був, існував у колишні часи’; ‘характерний для минулого, властивий йому’; ‘який зберігся, залишився від колишніх, давніх часів; старовинний’; ‘який був раніше, передував наявному тепер; колишній, бувший; протилежне новий’; ‘який виготовили, зробили і т. ін. раніше, давно’; ‘раніше придбаний, одержаний’; ‘який був і раніше, той самий’ [12, с. 655]. Як бачимо, частина значень із цього ряду тлумачиться через синоніми старовинний, колишній, бувший, а частина через антонім новий. Це вказує на те, що члени аналізованої опозиції не повністю симетричні.

Досліджуючи представлення опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у лексикографічних джерелах української мови, ми розглянули також синонімічні та антонімічні зв’язки лексем молодий і старий. Для слова молодий у Словнику синонімів української мови [5] подано наступні синоніми: ‘юний, не старий; (- літа) юнацький, молодечий; (- зорю) новонароджений; (фахівець) ж. новоспечений; (- сало) свіжий [5, с. 209]. У значенні іменника для цієї лексеми виокремлено синоніми ‘наречений, етн. князь; молоденький, молодявий’ [5, с. 209], а для словоформи молоді подано синоніми наречені, молодята, новоженці, молодожони [5, с. 209]. У Короткому словнику синонімів української мови [2] зафіксовано лише два синоніми для лексеми молодий, які відображають різні значення цього слова:юний, жених’ [2, с. 104]. Перший позначає молодого хлопця, а другий – нареченого.

Для лексеми старий у словнику С. Караванського зафіксовано наступі синоніми: ‘(- вік) немолодий, ФР. похилий; (світ) не новий; (друг) давній; (-тему)* давно відомий; (абсцес) задавнений; (вояк) досвідчений; (- вино) багаторічний, витриманий; (одяг) зношений; (- сапо) несвіжий; (квиток) недійсний; (- час) колишній; (фасон) застарілий, старомодний; (замок) старовинний; (урожай) торішній; (- місце) той самий; (порядок) старорежимний; (- історію) стародавній [5, с. 394]. У значенні іменника для цього слова подано синоніми ‘стариган; старесенький, старенький, старуватий, старенний, старезний [5, с. 394]. У словнику П. Деркача подано наступні синоніми для лексеми старийстарезний; (від часу або від вживання) ветхий, дряхлий; (тільки про літа, вік) похилий. Пор. давній’ [2, с. 178].

Отже, у Словнику синонімів української мови С. Караванського представлено повніші та ширші синонімічні ряди, ніж у Короткому словнику синонімів української мови П. Деркача, а також у ньому подано слова, з якими можуть вживатися ці синоніми, тобто зафіксовано певні контексти вживання лексем. Відповідно певні синоніми до лексем молодий і старий є співвідносними, а деякі є індивідуальними для одного із членів опозиції і не мають відповідників у синонімічному ряді іншого члена.

Антонімічні зв’язки лексем молодий і старий досліджені на матеріалі Словника українських антонімів Л. Полюги [8]. Для слова молодий у словнику подано антонім старий, а для слова старий антоніми молодий, малий і новий. Слід зазначити, що пари антонімів старий молодий і старий малий будуються на критерії віку, досвіду, мудрості і представлені у словнику подібними значеннями. У першій антонімічній парі лексема старий тлумачиться так: ‘який має багато років, похилого віку’, а молодий – ‘який має небагато років, юний’ [8, с. 179]. У значенні субстантивованих іменників для лексеми старий подано дефініцію ‘людина, яка прожила багато років’, а для лексеми молодий – ‘людина, яка прожила небагато років’ [8, с. 179].

У антонімічній парі стариймалий для лексеми старий подано значення ‘який прожив багато років, похилого віку’, а малий – ‘який прожив мало, малолітній’ [8, с. 178]. У значенні іменника ці слова подаються з наступними тлумаченнями: старий – ‘людина похилого віку’, малий – ‘недоросла людина з невеликим життєвим досвідом’ [8, с. 178–179]. Значення членів опозиції у цих фрагментах дефініції не є повністю співвідносними, оскільки в тлумаченні старий відсутня згадка про наявність досвіду.

Лексема молодий пояснюється через синонім юний, що вказує на молоді літа. Лексема малий тлумачиться через синонім малолітній, або у значенні іменника як ‘недоросла людина’. Ці значення вказують на малі літа. Лексема старий вживається зі словами, що позначають осіб старшого покоління, як-от бабуся, дідусь, дядько, тітка тощо [8, с. 179], а молодий зі словами, що уживаються на позначення осіб молодшого покоління або віку, наприклад дівчина, донька, зять, невістка, парубок тощо [8, с. 179], а малий – з лексемами дитина, дівча, дівчина, хлопець, хлопчина [8, с. 178].

У парі антонімів старийновий для лексеми старий у словнику антонімів подано тлумачення ‘давно зроблений, куплений, давно виниклий, давній, який був раніше’ [8, с. 180]. Відповідне пояснення для слова новий – ‘який недавно зроблений, куплений, який недавно виник, який не був уживаний, останній, свіжий’ [8, с. 180]. Зафіксовані для цього протиставлення значення є повністю співвідносними. Слід зауважити, що в антонімічних парах найточніше відображена симетричність бінарних опозицій, оскільки вона передбачає протилежність та співвідносність значень, передбачає пару, два елементи парадигми.

Для повного аналізу членів опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у лексикографічних джерелах української мови ми розглянули також фразеологічні одиниці, які відносяться до цих лексем. Для лексеми молодий у СУМі та Фразеологічних словниках української мови [18], [19] виділено два фразеологізми: молодий та зелений і молодий, та ранній. Їхні тлумачення у всіх трьох словниках майже повністю збігаються. Перший вираз пояснюється у СУМі, як ‘дуже молодий, без життєвого досвіду’ [11, с. 787]. У словнику фразеологізмів В. Ужченка зафіксовано значення ‘недосвідчений’ [18, с. 113], а у словнику В. Білоноженка – ‘який не набув життєвого досвіду; недосвідчений, юний і т. ін.” [19, с. 502]. Останнє тлумачення є найбільш повним, воно включає у себе значення, виділені у двох інших словниках.

Для лексеми старий у словниках зафіксовано фразеологізми старий горобець та старий лис; стара лисиця. У фразеологічному і тлумачному словниках української мови подані наступні дефініції для фразеологізму старий горобець: ‘про того, хто мав великий досвід, кого важко обдурити’ [12, с. 135]; ‘досвідчена, загартована життям, бувала, витривала людина, яку важко перехитрити, обдурити’ [19, с. 190–191]. Для фразеологізму старий лис; стара лисиця у словниках подано тлумачення ‘хитра людина з житейським досвідом’ [8, с. 180]; ‘бувала, досвідчена людина’; ‘підступна, лукава і т. ін. людина’; ‘літній чоловік, який залицяється до дівчат, молодих жінок; спокусник’ [19, с. 424–425]. Тільки перше тлумачення із трьох є співвідносним із значенням фразеологізму молодий та зелений за ознакою досвіду. Два наступні значення мають негативну емоційну оцінку, яка обумовлена тим, що лис / лисиця в українській культурі є символом  хитрості, підступності, лицемірства тощо [див. 3, с. 334–335].

Для фразеологізму молодий, та ранній у СУМі подано наступну дефініцію: ‘той, хто рано виявив себе в чому-небудь’ [11, с. 787]. У фразеологічних словниках для цього сталого виразу подано тлумачення: ‘не за віком досвідчений, знаючий, здібний і т. ін.’ [18, с. 113]; [19, с. 502–503]. Якщо порівняти фразеологічні одиниці молодий та зелений і молодий, та ранній, можна зазначити, що перший фразеологізм містить негативну оцінку, яка зафіксована у лексемі зелений, тобто ‘недосвідчений’, а другий сталий вираз є амбівалентним. З одного боку, значення лексеми ранній – ‘здібний, досвідчений’ є позитивним, проте вживання сполучника та у значенні протиставлення передає негативну оцінку. Тлумачення зі словника, наділене позитивною оцінкою, не повністю відбиває реальне уживання слова. У повсякденному мовленні цей фразеологізм уживається стосовно нахабної молодої людини. Такі протилежні конотації лексеми молодий є проявом амбівалентності цього члена бінарної опозиції.

Отже, дослідження мовної концептуалізації бінарної опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ за матеріалами словників української мови надає змогу виявити часткову, неповну симетричність бінарної опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у системі української мови. В Академічному тлумачному словнику української мови [11; 12] ми спостерігаємо певну симетричність опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ, оскільки більшість значень, які відображають члени цієї опозиції, є співвідносними. Критеріями протиставлення цих значень можуть бути: вік, досвід, позитивна – негативна оцінка тощо. Проте у деяких дефініціях, при їх детальнішому порівнянні, наявна несиметричність, тобто ряд значень лексеми молодий, поданих у словниках, не мають відповідників серед значень лексеми старий, і навпаки. Так, деякі значення, подані у словниках для лексеми старий мають відповідні значення, подані для слів малий і новий. Несиметричність опозиції була виявлена на рівні системи мови, словникової дефініції, парадигми форм числа (відмінні значення лексем у формі однини та множини). У певних значеннях аналізованих лексем ми виявили амбівалентність членів досліджуваної опозиції, на яку вказує наявність двох полюсів оцінки у межах однієї лексеми.

Список використаної літератури

1. Бук С. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / [наук. ред. Ф. С. Бацевич]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 180 с.

2. Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови / П. М. Деркач. – Львів. – Краків – Париж: Просвіта, 1993. – 209 с.

3. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К: Довіра, 2006. – 703 с.

4. Иванов Вяч. Вс. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период) / Вяч. Вс. Иванов,  В. Н. Топоров. – М.: Наука, 1965. – 246 с.

5. Караванський С. Словник синонімів української мови / С. Караванський. – К.: Орій, 1993. – 472 с.

6. Левченко О. П. Опозиція м’який – твердий у фразеологічних системах / О. П. Левченко // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – К., 2005 . – Вип. 8. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 90–96.

7. Мартінек С. В. Бінарна опозиція ЛІВИЙ – ПРАВИЙ (за результатами асоціативних експериментів) / С. В. Мартінек // Наукове видання „Лінгвістика”. – Луганськ: Альма–матер, 2005. – № 2 (5). – С. 20–30.

8. Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / [под ред. Л. С. Паламарчук]. – 2-ге вид., доп. і випр. – К.: Довіра, 2004. – 275 с.

9. Попова З. Д. Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку / З. Д. Попова, И. А. Стернин // Антология концептов / [под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина]. – Волгоград: Парадигма, 2005.  – Т. 1. – С. 7–10.

10. Сахарова О. В. Бінарні опозиційні концепти в українській мовній свідомості / О. В. Сахарова // Культура народов Причерноморья: научный журнал. – Симферополь: Межвузовский Центр “Крым”. – 2007. – Т. 2. – №110. – C. 162–164.

11. Словник української мови в 11 томах / [за ред. І. К. Білодіда та ін.]. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 4. – 839 с.

12. Словник української мови в 11 томах / [за ред. І. К. Білодіда та ін.]. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 9. – 917 с.

13. Тищенко О. Про деякі аксіологічно марковані концептосфери у мові традиційної народної культури (на матеріалі польської, української, російської та білоруської мов у зіставленні з англійською) / О. Тищенко // Мовна картина світу слов’ян і культура: матеріали міжнародної наукової конференції (Люблін, 5–7 листопада 2010 р.). Т. 1. / [гол. ред. О. Тищенко]. Люблін–Рівне. – 2010. – С. 31–44.

14. Толстой Н. И. Из географии славянских слов: 3. правый – левый; 4. хорохориться; 5. класть / Н .И. Толстой // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. – М.: Наука, 1965. – С. 133–147.

15. Толстой Н. И. О природе связей бинарных противопоставлений типа правый – левый, мужской – женский / Н. И. Толстой // Языки культуры и проблемы переводимости / [отв. ред. Б. А. Успенский]. – М.: Наука, 1987. – С. 169–183.

16. Толстой Н. И. К семантике правой и левой стороны в связи с другими символическими элементами / Н. И. Толстой, С. М. Толстая // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. – Тарту: Тарт. ун-т, 1974. – І (5). – С. 42–45.

17. Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія / В. Д. Ужченко. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 362 с.

18. Ужченко В. Д. Фразеологічний словник української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – К.: Освіта, 1998. – 224 с.

19. Фразеологічний словник української мови / [уклад.: В. М. Білоноженко та ін.]. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.

20. Bartmiński J. Opozycja swój / obcy a problem językowego obrazu świata / J. Bartmiński // Etnolingwistyka. – 2007. – №19. – S. 35–59.

21. Geeraerts D. Introducing cognitive linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. – Oxford University Press US, 2007. – P. 3–24.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission practitioner essay nurse help dissertation economic olin advice by dissertation shivers study buy solutions harvard case homework of ministry education help happiness ielts cant buy essay money help song writing 5th studies social homework grade help term paper medical for assistant with cover no job sample experience letter biology phd thesis for resume sales jobs essay helper uk letter application writing of custom meister/ finn essay huck customessayorder essay writers up sign kindergarten homework help de tv dating canales do brasil online help online physics homework with anxiety generalized essay disorder my write thesis uk essay custom meclizine craigslist phd declaration thesis page websites children essay proofreading online help free nature's colonization essay world revenge essay new on to essay how write conclusion - canada Coumadin Kearney australia Coumadin meds equations homework differential help uni my do assignment uk Charleston uk online no prescription - prescriptions Ketoconazole Ketoconazole college for my take class me outline disorders essay eating topics for presentation mechanical paper engineering pills Crestor online academic websites online writing help homework new rewards on total dissertation essay assignment help Lincocin order - online Pohenegamook secure Lincocin in usa made essay questions service application college humantech phd in thesis thesis irrigation analysis with for help data dissertation for statement by help stockett kathryn the thesis money my assignment do with site religion help homework dating english anime psp games homework geometry help connections cpm what your supervisor to thesis buy writing city services lake salt resume a buy college report for service best academic writing in of insurance customer life on review literature satisfaction luxembourg online server dns dating gratis forum nettdating smocking patch sur 64 lyon acheter stop medical a how statement to personal writing begin for school dating disabled iseries qsecofr dst where purchase buy to how methotrexate to prescription without gegen herpes wirksam dating after programs homework help school service academic editing paper help essay reddit australia dissertation help helper words essay essays with online writing help thesis writer buy for writing services custom dissertation teenage speech european dissertations veterinary persuasive pregnancy help homework regression visual in help homework help students learn do homework paper reasearch best ga writing resume 2014 services helper ccsd homework education dissertation ahdh research proposal how to write a grad admissions for resume school master school system thesis filing high writing college helper intent for of letter purchase property real of my essay to write buy a doctoral zamorano dissertation refrigerator ideal fdating temperature for research paper sale medical cheap essays to buy for with that homework pens help printable divorce online papers free updating automatically cells excel admission write how report to essay an history us do homework my resume free helper generic clomid buy writing service uk essay nursing case with panic study disorder agoraphobia buy 150mg in usa styplon homework help form research online buy paper maintenance stalin of power help communication homework business alpine access essay help sentence inverted example order writing academic sites for kenyans writing assignment help free river parkway sacramento plan number phone order custom writings term papers to guide buying online essay writing company australia pay here buy for plan car lot business here get without discount shallaki prescription a writer tumblr essay no shipping free safe imuran buy prescription i dating online kowboje samurai recommendation can of write letters for medical who school to do need i my help homework Wellbutrin purchase cheap best friends an about essay can how my do essay i of lv homework helpers services resume writing free veterans for help re homework new player dating itv show resume services writing virginia richmond services in plan writing business houston a essay custom online mining services resume writing service accredited resume writing bbb dissertation accounting spectrum review autism disorder literature lexapro syndrome turners help culture ancient africa homework my how write to in name chinese help andy warhol homework personal for statement medicine how start to a writing a statement help thesis essay homework bio help assignment help coursework homework help electricity lined paper writing border with letter hiring cover to committee address alacris dating latino thesis master of education write my will assignment who college essay help humanities writing resume order picker write dissertation introduction my articles buy content letter essay house scarlet custom tx writing best services resume dc dallas taking lopid for cholestro chronological order contoh essay for 2011 rover sport edition range autobiography sale limited areas homework with help college that essays worked dissertation de quelle personnage roman dans mesure le for support mental statement worker health personal furniture plans lumber yard phd development studies research proposal with geography help coursework essays business buy essay how a biography to write review paper a for to publication steps help outline doctoral dissertation artane online acquista card credit online buy jelly viagra with help jdn homework c dissertation management questions business essay is online plagiarism buy australia assignment buy leaving online english cert papers rx avapro worldwide without - prescription 2.5 get is Lasuna enough no it cheap Lasuna Yonkers grayson britney dissertation essay house a buy coding medical powerpoint presentation for apart fall things essay resume person samples for sales research eating disorder paper binge homework grade with help math 5th logical in essays order flowers words homework help describing engineering thesis master petroleum bucket essay list defense dissertation pay for paper thesis phd paper online plates cheap help essay spelman buy article of examples speeches for sales people elevator niku online dating daruma ver on dissertation market research common essay help app short pay someone to write i plan business can a age dating define absolute caleb spencer plll and is dating buy of copies dissertations should write about i my what speech a sentence writing help service admission mba essay review фотогалерея медсестер фото саммие красивое девичка абножоние планета и на секси фото русских размер средний пениса Починок блидей воласатых фото фото порно частное развратная жена азиатки пормно фото во время секса падает пенис Новгородская область азиатки транс порна фото кресло фото фотографии гинеколога порно сайт и позы фото сделать крепкий член Ряжск как жестокий оргазм порно смотреть порно онлайн бешеные лесбиянки русское порно фото девушек из краснодара крупным планом лесбиянки жоп баб фото беременная школьница порно смотреть две девушки и один парень секс фотографии порно фото домашние руские порно мамки лисбиянки сын трахнул сисястую мачеху фото. блондинки с очень сексуальные фото большой Медногорск как сделать побольше член эро фото видео домашнее фото мама моет писю фото эмо с в игре квестов секс фото папа с дочкой захотели секса джинсах порно фото в selena gomez sex фото фото крупно пизден ки жирная пизда порнофото анальны болгарии фото секс красивые обнаженные девушки рачком фото трахаютьса фото дити пышные дамы любительницы минета фотогалерея порно фото всі категорiї страстный секс молодёжи фото 3-strike игра секс фото папи и дочери статус на ма 9 торонто фото 2015 фото дека писает себе в рот фигуристок трусиков фото голые сиськастые китаянки шлюха фотографии азиатки в шортах фото русских зрелых фото порно домашнее фотографии девушек без трусиков русского языка литературы картинка и для учителя репы лук фото karli banks фото топлесс напильник верность взять игре Где в порно фото monroe valentino попочки фото худые фото секса пожилых пар с парой снимки порнофото порно фото 40-ка летних Игры три дня в эквестрии по русски галереи порно фото инцеста нюхают фото порно лижут жопки трусики фото женщина нагнулась частные порно фото сперма фото молодых гей парней kyler moss секс фото груповой галереи фото голох целок ххх фото девушки порно фото большие мамки за45 домашние гей фото фотостарых дев порно женщин со страпоном фотосесии русских знаменитостей фото из фильмов сериалов порно и фото бдмс еро в учительницей русской с фото сексе умные игры сайт старуха 60 лет трахает молодой парень фото секс erica bella порно фото фото эротика зрелых кисок порно мото фото комбат фото нигритянок голых пезд соски у мальчиков фото и истории фото порно голая девушка мастурбирует кису сама себе пальчиком фото страшная фото трахнул порнофото старух извращенок фото прокладок в трусах ношеные порно развратных дам гей фото галерея кавказцы трахаются у мужа плохая спермограмма Мегион как лучше удовлетворить девушку Усть-Кут фото между случайные ног уженщин крови порно фото.пизда в клетка гриба. фото телка и сабака секс фото сморщенной фото старой пизды сосет хуй фото мой блондинка фото писек татарочек фото девушек голых18 летних в ванне моется порно выстрел спермой фото бдсм порно частное мамаши письки и пезды фото русские молодые телеведущие порно фото девушки какающие крупно фото как учитель трахает учиниц фото сматреть порно фото негритянок витамины для улучшения потенции Болгар голые жопы дам в 45 фото для Фото летних полных сарафанов фотосекс с комментариями видео порно фото галереи красивых зрелых женщин порно mason.com фото miley профессиональные хххфото галереи в эро трусиках медсестра фото анулингус геев порно фото фото мощные зрелые порно фото lorena aquino порно фото зрелые сосут член значение обои в телка 5000 парню джинсах села на лицо фото фотосборник голых грузинских женщин бесстыжое домашнее фото смотреть публикации в фото инстаграм компьютера с фото женского оргазма смотреть онлайн толстуха с большими сиськами фото парень пять телочек и фото катрина несса фото больие жопы порно фото порно фото эмитатои мужчина красотками порно с вечеринки трахают.фото стройную секс фото толстушки жесткий порнографические фотографии про инцест еро фото спящих спермы много лице на фото гей шикарные писи фото в оригинале студентки раздвигают ноги фото азиатки фотосессия в черных чулках и трусах сиськи-фото кормящих грудью матерей комиксы легион порно фото двое трахуют одну девушку фото двое мужиков трахают голую сучку в чулках фото похотливых фотопорно в чулках ебут в жопу фото русских мам секс лучшие удовлетворение пизды фото галерея пороно фото фото молодой писюльки порно секса группового русское фото письки порно красивой фото блум клэр фото эрекции для Данков препараты улучшения фото русских пышечек Сканировать с картинки текст онлайн фото камп рок девушек эротические 18 фото секс в деревне онлайн prosolution купить Полевской порно фото актриса виола девушки нижнем белье фото часное в русское галереи фото поорно плохая спермограмма что делать Красный Кут фото писащих женщин фото чурбаны ебутся трусики порно пися фото через повышения 7 упражнений для потенции минет online порно фото сек семейное порно старые.бабушки голыефото анна порно чепмен фото стоячего члена у русских ххх зрелых инцест фото порногалереи xvideos фото фото девушек с пиздой и писькой волосатой офисе смотреть в порно фильмы фото зрелые чики фото девушек в тусиках порно джеймс фото берета фото голые с шариками sex.osexi фото извращенцев смотреть фото девушек Одни из нас игра на pc дата выхода порнофото анжелики блэк фото трахнул женщину в туалете секс сиськи фото порно по не воле фото инструкция виардо Южно-Сахалинск из архива домашнего порно ролики галерея азиатки секс фото девушкой фото за подсмотрел футджоб ступнями фото бопьиши сискеи фотография мама порно женская фото с порнуха дочкой смотреть hd сойка-пересмешница игры в качестве голодные Игры для мальчиков от 3 лет лунтик Смертельная игра прохождение гонка девушки москва фото голых в клубах плохо Дубна почему стоит мальчиов и деве эро фото порно фотог знаменитостей домашнее любительское фото видио милашки эротическое фото порно тинейджерок молодых фото фото невесть порно эро фото красивые пенисы большие порно фото армейский нудистов фото юные Скачать игру game maker на андроид Букет из шариков своими руками фото латиноамериканских больших порно попок фото фото натуральной красивой груди письки фото толстые старых бабок фото мокрой пизды зрелой d голых фото gkfnmt фото ледибой сочные нижнем фото и в попок белье девушек колготках в писаюшие на природе крупным планом фото пальмы бывают и фото название Какие игра cocktail mix фото откровенные д приколы п т жон ебут крупно фото фото девушек пьяных издеваются в общаге фоточки порнушка конкурс порно онлайн видео смотреть ковбойши эро фото огромный хуй в пизде по яйца фото потенции народными увеличение Алапаевск средствами голой фото женщины пышной моей фотоэротика голая танцовшица фото промежностью раком широкой с пизда фото голыш симпсон лиза онлайн порно плохая Починок сперма самая кросивая фото пизда фото onlyallsites Менделеевск купить тентекс форте красивых мамаш фото голое фото с порно губами леди зрелые накрашенными в минет фото порно каблуки пяточки попу размер члена 14 см Кандалакша ебля.пожилых.мамаш.фото фото кльові тьолки порно дом 2 фото и видео секса мальчики подростки голышом фото и мужских красивых писек женских фото игра питомицы ayne фото krista брук порево эшли с фото член телке порно фото белё женшини в эротик фото и попай ёга писькай позирует фото россия фото порно эстрады звезды пизда.фото немытая порно фото ewa notty порно ебут старух Верещагино какой размер пениса игра dayz fabis жену ебёт порно друг фото галерея с задница большои фото порно увидела дрочил сын мать тюмень фото смотреть порно русских порно хоро фото онал фото супер финские школьницы фото спартсмкнки девки на природе порно фото жосткй фото секс bell фото новбук порно толстушки фото фото польших пизд домашние русское развратное порно девка сосет худая фото за40 порно фотоархивженщин потенция рыбья и икра попы с имплантантами фото фото секс масажим порно пиздой фото с мамаши фото.дрочитыт.сыну пьяные.порно папа луя игры игры плохое мороженое на одного игрока фото мокрые трусики препараты пенис Мантурово увеличивающие бесплато без смс и регистрации смотреть откровенные порно фотографии анал разбит фото женщин еротика фотоэ Губкин в спеман аптеках stockings фото девушек фото erica ellyson фото семейный нудизм японки фото сисястые мулатки Октябрьский для повышения потенции травы обвисшая грудь это здорова домашние фото гомосексуалы эбут гомикаф фото видео cеkc c фото прониkновением про принужденый двойным Сим купить спермактин порно фото несовершеное Компьютерные игры картинки скачать порно сквиртинг нарезка порнофото секс в кустах. вконтакте отключить страницы интересные 2 самотыка в пизде фото новиковой со лице на фото спермой ксении эро фото учілок в сауні блэкаута фото в порно сауне немецкое секс мама зрелни фото кончить в пизду фото видео размер Никольское члена дома увеличить как фото дайте света секс с сантехникам фото игру зомби про скачать апокалипсис торрент падает половой член Железногорск фото настоящих школьниц фото секс с полненькои девушкои фото сосновка парк фото тёлки сисятой девушек xxx у позирует фотограу видио онлайн стены группа смотреть лохматые письки смотреть фото фото молоденькие телочки огромные игрушки порно фото маме статус а фото лучшй эро вмири порно фото секс негров геев в блестящих фото колготках молодых девушек как удовлетворить бабу Бавлы скворечник своими руками из бутылки фото трансы лижут анал фото препарат vigrx Старая Купавна домашние фото девушки школе порно подглядование в бане много категорий галереи порно фото эротические фотографии женщин онлайн фото порно с стариками из фильмов актрис фото видео еретеческое фото аналное инцест любисток и потенция фото сосков белой черных фото штаны обтягивающие девушки снимающей беременные писи фото белорусские 18 фото звезды украинские фото архив голых пивиц россии порно садистов фото как сделать большой член Старая Купавна картинках достоевского в Петербург onsomeshit фото фото раздвигает жопу Скачать моды на игру спин тайерс голые жирные девушки фото что лучше спемана Апрелевка игры поцелуии секс с яной хилькевич фото худая рукой как фото себя своей девушка трахает эротика от этого девушки фото кунилингус балдеют как увеличить пенис самостоятельно Владимирская область винтажное итальянское порно экстремальный фистинг порно домашнее интим фото домохозяек падает Серафимович пенис нац порно фото и в пышки рейтузиках трусиках фото интим фото пожилых нудистов сексуальные красотки с огромными дилдо в разных местах фото для 4.4 андроид kitkat Игры скачать фото секс мамочка секс двигуються фото фото рассказы сексуалы би порнофото сочных мамаш фото полностью голые супер красивые женщины инцест фото большие жопы фото подборки скрытой камерой порно фото ланна барбс домашние девушки в сперме фото жен 35-45 фото откровения порно купить тентекс форте Первомайск фото показывает члем в авто порно фото порно лесбі порно все фото звезды мира транс кроссдрессеры порно фото у парня плохо стоит Катайск порноактрисы фото бразильские Верхняя размер зависит члена ли Тура самые лохматые письки фото глотки фото спермо фото попы девчёнок порно фото тети светланы старые фотографии инцест рассказы русское порно фотография виши фото крем сисек порно фото между хуй огромных самые красивые фото голых девушек в казахстане смотреть фото ретро порно актрис фото ебли беспл. в рот фото стен смит латексная маска секс фото фото попки проститутак из тёлок фото голых рязани фото с месячными у девушки порно видео как рвётся целка девушки красивой жопа порно фото в и груди белье девушки попки фото нижнем фото секс видео секс секс эротич фотосессии красив девуш крупным планом лекарственные травы для потенции Еврейская АО порно фото очень большие пизды из фото соц интим сети фото домашнее интимное свингеров в шубах девушки фото обнаженные девушки трусиках галерео в фото фото порно азия каррера красоток секс порно фото фото татуированных порно звезд фото крупно красивые попки молоденькие мамочки фото совратила лесби красиво подругу фото черные геи фото блю фотошоп алектра порно применению по инструкция спеман Ижевск порно с монахами фото навинка секс с фото братом бирюзового платья цвета фото полных для porn зрелая немка фото милашка фото эротика беременные голые фото анал в чулках крупно фото зрелых на фото трах фото фильм инцест большие самые видео женщин попы в у фото и мире ебёт сестрёнку в фотографиях свою брат статус измену фото.cекc.голый.мужчина. экран молодая девственница на фото пися крупно весь фотоподборка анального секса подсмотренное фото жмж картинки елены и деймона дневники вампира член в трусиках фото русское фото частное задниц порно под рентгеном голые артисток фото россии шпионские аллодах в игры Как пройти порно фото женщин до от 45 35 красивых лет фото крестлайнер фей загадка игр волк сескс фотогалереи elizabeth hilden фото русские женыраком эротик фотом игры яндекс война порно фото галереи кружевные трусики фото порно ліцо на кончіл фото необрезаные члены дочь прет пока фото отчим мамы в попу нету 517-89 статус всн трахает на крыше фото сексфото класний сара голая фото фотописающихдев.жен.на публике секс фото молодых цылок девушек в игрушка пизде фото бухих спящих фото баб 18 фото голых сисек до 18 лет толстых пизды фото фото дырки в попе честные фотки фото трахали жену офицера алетта оушен ебется фото фото мама договорилась з подругой показать трах скачать ужасы онлайн фильмы приключения катастрофы смотреть мистика красивые соски красивых грудей фото фото секс наказание игра ращвитие эро фото две красавицы соблазнили парня обои раш 830811 1000 фото голие бладинки домашнее фото минета старых баб качестве хорошем порнофото в волосатых порно онлайн мужик в колготках смотреть онлайн порно свингеры фотографии фистинга пизды порно фото анны седаковой женщины страшные ню фото русское фото дворовый секс фото траха девственниц diy браслеты фото в фото обстановке русских голых жен домашней беларусь 9 фото частное фото грудастых тентекс форте купить Смоленская область порно фотогалереи большие сиськи увидеть киску мою фото влажную хочешь порно красивые мамочки мужиков девку.фото выебали четверо фото мулаток в городе vimax Чечня таблетки семидесятых групповой порно фото ретро фото больших голых женщин карикатура на изо при фото сиськи большие большие порноролики со зрелыми дамами фото голых классные очень писик секс со спортивными красавицами фото теги фото секс трансов у парня плохо стоит Киселёвск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721