ОПОЗИЦІЯ МОЛОДИЙ – СТАРИЙ У СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.422:811.161.2’374.73

І. Б. Стисло

Львівський національний університет ім. Івана Франка

м. Львів

 

 

У статті розглянуто культурні концепти МОЛОДИЙ і СТАРИЙ, які утворюють бінарну опозицію, та досліджено мовну концептуалізацію цієї опозиції у системі української мови за матеріалами лексикографічних джерел.

Ключові слова: асиметрична дихотомія, бінарна опозиція, концепт, концептуалізація, амбівалентність.

В статье рассмотрены культурные концепты МОЛОДОЙ и СТАРЫЙ, образующие бинарное противопоставление, и исследуется языковая концептуализация этого противопоставления в системе украинского языка на материале лексикографических источников.

Ключевые слова: асимметричная дихотомия, бинарное противопоставление, концепт, концептуализация, амбивалентность.

The article describes the cultural concepts MOLODYI and STARYI, forming binary opposition and investigates language conceptualization of this opposition in the system of the Ukrainian language based on the material of the lexicographical sources.

Key words: asymmetric dichotomy, binary opposition, concept, conceptualization, ambivalence.

 

 

Когнітивна лінгвістика вивчає мову як одну з найважливіших складових когнітивної сфери людини, що надає змогу досліджувати концептуальні структури людської свідомості через мовні явища. Вона досліджує такі явища, як прототипи, когнітивні моделі, ментальні простори тощо, і способи їх відображення в мові [21, с. 4]. Одним із базових явищ, які вивчає когнітивна лінгвістика, є концепт, тобто «складова свідомості людини, одиниця мисленнєвої діяльності, квант структурованого знання» [9, с. 7].

Ключові концепти культури переважно структуровані у формі бінарних опозицій [10, с. 162]. Дослідженням бінарних опозицій займалися та продовжують займатися такі мовознавці, як Є. Бартмінський [20]; В’яч. Іванов, В. Топоров [4]; М. Толстой, С. Толстая [14, 15, 16] та ін. В Україні над цією проблемою працюють О. Левченко [6], С. Мартінек [7], О. Тищенко [13] та ін.

В’яч. Іванов і В. Топоров виокремили такі ключові опозиції для архаїчної слов’янської культури, як ВОДА – ВОГОНЬ, ДІМ – ЛІС, ПРАВИЙ – ЛІВИЙ, НЕБО – ЗЕМЛЯ, МОРЕ – СУША, ДЕНЬ – НІЧ, ВЕСНА – ЗИМА, СОНЦЕ – МІСЯЦЬ, СВІТЛИЙ – ТЕМНИЙ, БІЛИЙ – ЧОРНИЙ, ЧЕРВОНИЙ – ЧОРНИЙ, СУХИЙ – МОКРИЙ, ЗЕМЛЯ – ВОДА, СВІЙ – ЧУЖИЙ, БЛИЗЬКИЙ – ДАЛЕКИЙ, ЧОЛОВІЧИЙ – ЖІНОЧИЙ, СТАРШИЙ – МОЛОДШИЙ тощо [4, с. 64]. Як зазначають В’яч. Іванов і В. Топоров, ця остання опозиція «реалізується в ієрархічних відношеннях дещо іншого роду, ніж усі попередні протиставлення: головний – неголовний і предок – потомок» [4, с. 64].

Більша частотність вживання слів молодий (128) і старий (192) порівняно зі словами старший (46) і молодший (9) [див. 1, с. 95, с. 107] дає підставу вважати, що ця опозиція в сучасній українській мовній картині світу є вагомішою. Проте опозиція МОЛОДИЙ – СТАРИЙ ще не достатньо досліджена в мовознавстві, що робить її вивчення надзвичайно актуальним, оскільки її можна вважати однією з найважливіших бінарних опозицій української лінгвокультури.

Отже, метою статті є дослідження концептуалізації цієї опозиції в українській мові за матеріалами лексикографічних джерел, а саме тлумачного і фразеологічних словників української мови, а також словників синонімів та антонімів.

У СУМі першим для лексеми молодий подане значення ‘який має небагато років, не досяг зрілого віку; юний’ [11, с. 787]. Корелятивне значення для лексеми старий ‘який прожив багато років, який досяг старості; протилежне молодий’[12, с. 654] також подане першим. Проте тлумачення лексеми молодий здійснюється через синонім юний, а лексеми старий – через антонім молодий. Оскільки укладачі словника визначають лексему старий з опорою на лексему молодий, можна зробити висновок про певну асиметрію і нерівнозначність зазначених лексем. Проте в іншому випадку спосіб тлумачення цих лексем є протилежним. Молодий як субстантивований іменник отримує дефініцію ‘той, хто мав небагато років, ще не старий’ [11, с. 787], а субстантивований іменник старий отримує дефініцію без згадки про опору на інший член опозиції ‘людина, що прожила багато років’ [12, с. 654]. Цікавим є те, що в обидвох фрагментах тлумачення використовуються форми минулого часу дієслів (мав, прожила). Якщо в другому випадку таке уживання є вмотивованим, то в першому випадку вживання форми минулого часу здається невиправданим.

В іншому значенні, яке проявляється лише коли ці субстантивовані іменники виступають у формі множини, члени опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ виступають синонімами до опозиції БАТЬКИ – ДІТИ. Так, для словоформи молоді подано дефініції ‘діти’; ‘діти (на відміну від батьків)’ [11, с. 787], а для словоформи старі ‘те саме, що батьки’; ‘уживається на позначення батьків на відміну від дітей у сполученні з ім’ям, прізвищем, прізвиськом і т. ін.’ [12, с. 654]. У цьому випадку спостерігаємо наявність симетрії у мовному вираженні, проте конотативний аспект значення цих слів може мати відмінності.

Асиметричну дихотомію спостерігаємо також у словоформ молоді і старі. По-перше, із суто формального боку, відмінність полягає у тому, що в словниковому гаслі молодий подано різні словоформи молоді (молодий, молода) [11, с. 787], а в статті старий бачимо лише форму множини старі [12, с. 654]. По-друге, дефініція словоформ молоді (молодий, молода) ‘наречені або молоде подружжя’ [11, с. 787], на відміну від дефініції словоформи старі ‘подружжя, яке досягло старості’ [12, с. 654], містить не лише співвідносні значення ‘молоде подружжя’ ‘старе подружжя’, але й елемент значення ‘наречені’.

Наступне значення, подане у СУМі для лексеми молодий, – ‘який недавно з’явився, народився, почав існувати, рости’ [11, с. 787]. Відповідне тлумачення для слова старий, зафіксоване у словнику,який давно народився, з’явився, почав рости’ [12, с. 654]. Ці значення реалізуються у випадку вживання слів молодий і старий по відношенню до тварин, рослин і неживих предметів. Симетричність опозиції у цій парі дефініцій виражається антонімами недавно – давно.

Наступне значення, яке відображає опозицію МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у СУМі, стосується їжі. Для лексеми молодий у словнику подано дефініцію ‘недавно приготовлений (про продукти)’ [11, с. 787]. Відповідне значення слова старий – ‘який став несвіжим, втратив свої якості від довгого зберігання (про їжу)’ [12, с. 655]. Тут спостерігаємо несиметричність опозиції, оскільки молодий пояснюється, як приготовлений, а старий, як такий, що зіпсувався. У цих значеннях молодий має позитивну оцінку, а старий негативну. У тлумачному словнику виділені також дефініції до слова старий, які вживаються по відношенню до напоїв та врожаю: ‘багаторічний, витриманий (про спиртні напої)’ [12, с. 655]; ‘стосується до врожаю або запасів минулого року’ [12, с. 655]. Корелятивне значення лексеми молодий у словнику не зафіксоване.

У тлумачному словнику зазначено, що аналізовані лексеми вживаються також як присудкові слова. Для лексеми молодий подана дефініція ‘з особливостями, властивими тому, хто має небагато років’ [11, с. 787]. Ілюстративний матеріал до цієї словникової статті демонструє певні ознаки, що вважаються властивими людині молодого віку, як негативні («Невістки, вони що? Молоді, дурні. Їх треба вчити, як на світі жить…» [11, с. 787]), так і позитивні («Молодий я, молодий, Повний сили та одваги…» [11, с. 787]). Ці приклади відображають амбівалентність аналізованого члена бінарної опозиції, оскільки лексема молодий залежно від контексту може містити позитивну або негативну оцінку. Відповідний фрагмент дефініції лексеми старий, поданий у словнику, – ‘не підходити для чого-небудь, не відповідати певним вимогам через старість’ [12, с. 654], відображає лише негативну оцінку.

Для наступного фрагменту дефініції лексеми молодий – ‘який недавно почав свою діяльність у якій-небудь галузі’ [11, с. 787] знаходимо відповідник у дефініції лексеми старий – ‘який давно займається чим-небудь; досвідчений’ [12, с. 655], де опозиція відображається симетрично за допомогою антонімів недавно давно. Іще одне значення лексеми молодий, подане у СУМі, ‘який недавно виник, утворився’ [11, с. 787]. Відповідний елемент значення для слова старий – ‘який давно виник, з’явився; давній’ [14, 655] і ‘який існує довгий час, давно створений; протилежне новий’ [12, с. 654].

Більшість значень, описаних у СУМі для лексеми молодий, мають корелятивні значення для слова старий, проте відображення цих значень бінарної опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у словнику не є повністю симетричними. Наприклад, для лексеми молодий подано тлумачення ‘не старий’ [11, с. 787], а для лексеми старий у словнику не надається тлумачення ‘не молодий’. Так само значення лексеми молодий ‘стосується до молодості, належний, властивий їй’ [11, с. 787] не має відповідника у тлумаченні лексеми старий.

Крім того, у СУМі для члена аналізованої опозиції старий подано більше значень, ніж для молодий, тобто деякі значення слова старий не мають співвідносних відповідників у дефініції лексеми молодий, а отже представлення цієї опозиції не є симетричними. Так, лексема старий вживається ‘у сполуч. із сл. чорт, відьма, хрін, пердун і т. ін.’ [12, с. 654]. У даному випадку вона входить до складу двохелементної інвективи і носить яскраво виражене негативне значення; для лексеми молодий аналогічного значення не зафіксовано. Це спричинено тим, що один із членів бінарної опозиції (у нашому випадку СТАРИЙ) проявляє більшу активність у формуванні переносних значень у слів і у фразеологічних одиницях [7, с. 29]. Як зазначає В. Ужченко, тут «діє несиметрична дихотомія» [17, с. 249; див. також 7, с. 29 та ін.].

Багато значень слова старий, зафіксовані у СУМі, відносяться до часу, зокрема до минулого: ‘створений, збудований раніше від інших (про частину міста)’; ‘давно відомий’; ‘який довго був у вжитку, став ветхим, іноді навіть непридатним для користування; протилежне новий’; ‘недійсний, непридатний після закінчення строку або після використання’; ‘який давно минув, пройшов (про час); колишній’; ‘який був, існував у колишні часи’; ‘характерний для минулого, властивий йому’; ‘який зберігся, залишився від колишніх, давніх часів; старовинний’; ‘який був раніше, передував наявному тепер; колишній, бувший; протилежне новий’; ‘який виготовили, зробили і т. ін. раніше, давно’; ‘раніше придбаний, одержаний’; ‘який був і раніше, той самий’ [12, с. 655]. Як бачимо, частина значень із цього ряду тлумачиться через синоніми старовинний, колишній, бувший, а частина через антонім новий. Це вказує на те, що члени аналізованої опозиції не повністю симетричні.

Досліджуючи представлення опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у лексикографічних джерелах української мови, ми розглянули також синонімічні та антонімічні зв’язки лексем молодий і старий. Для слова молодий у Словнику синонімів української мови [5] подано наступні синоніми: ‘юний, не старий; (- літа) юнацький, молодечий; (- зорю) новонароджений; (фахівець) ж. новоспечений; (- сало) свіжий [5, с. 209]. У значенні іменника для цієї лексеми виокремлено синоніми ‘наречений, етн. князь; молоденький, молодявий’ [5, с. 209], а для словоформи молоді подано синоніми наречені, молодята, новоженці, молодожони [5, с. 209]. У Короткому словнику синонімів української мови [2] зафіксовано лише два синоніми для лексеми молодий, які відображають різні значення цього слова:юний, жених’ [2, с. 104]. Перший позначає молодого хлопця, а другий – нареченого.

Для лексеми старий у словнику С. Караванського зафіксовано наступі синоніми: ‘(- вік) немолодий, ФР. похилий; (світ) не новий; (друг) давній; (-тему)* давно відомий; (абсцес) задавнений; (вояк) досвідчений; (- вино) багаторічний, витриманий; (одяг) зношений; (- сапо) несвіжий; (квиток) недійсний; (- час) колишній; (фасон) застарілий, старомодний; (замок) старовинний; (урожай) торішній; (- місце) той самий; (порядок) старорежимний; (- історію) стародавній [5, с. 394]. У значенні іменника для цього слова подано синоніми ‘стариган; старесенький, старенький, старуватий, старенний, старезний [5, с. 394]. У словнику П. Деркача подано наступні синоніми для лексеми старийстарезний; (від часу або від вживання) ветхий, дряхлий; (тільки про літа, вік) похилий. Пор. давній’ [2, с. 178].

Отже, у Словнику синонімів української мови С. Караванського представлено повніші та ширші синонімічні ряди, ніж у Короткому словнику синонімів української мови П. Деркача, а також у ньому подано слова, з якими можуть вживатися ці синоніми, тобто зафіксовано певні контексти вживання лексем. Відповідно певні синоніми до лексем молодий і старий є співвідносними, а деякі є індивідуальними для одного із членів опозиції і не мають відповідників у синонімічному ряді іншого члена.

Антонімічні зв’язки лексем молодий і старий досліджені на матеріалі Словника українських антонімів Л. Полюги [8]. Для слова молодий у словнику подано антонім старий, а для слова старий антоніми молодий, малий і новий. Слід зазначити, що пари антонімів старий молодий і старий малий будуються на критерії віку, досвіду, мудрості і представлені у словнику подібними значеннями. У першій антонімічній парі лексема старий тлумачиться так: ‘який має багато років, похилого віку’, а молодий – ‘який має небагато років, юний’ [8, с. 179]. У значенні субстантивованих іменників для лексеми старий подано дефініцію ‘людина, яка прожила багато років’, а для лексеми молодий – ‘людина, яка прожила небагато років’ [8, с. 179].

У антонімічній парі стариймалий для лексеми старий подано значення ‘який прожив багато років, похилого віку’, а малий – ‘який прожив мало, малолітній’ [8, с. 178]. У значенні іменника ці слова подаються з наступними тлумаченнями: старий – ‘людина похилого віку’, малий – ‘недоросла людина з невеликим життєвим досвідом’ [8, с. 178–179]. Значення членів опозиції у цих фрагментах дефініції не є повністю співвідносними, оскільки в тлумаченні старий відсутня згадка про наявність досвіду.

Лексема молодий пояснюється через синонім юний, що вказує на молоді літа. Лексема малий тлумачиться через синонім малолітній, або у значенні іменника як ‘недоросла людина’. Ці значення вказують на малі літа. Лексема старий вживається зі словами, що позначають осіб старшого покоління, як-от бабуся, дідусь, дядько, тітка тощо [8, с. 179], а молодий зі словами, що уживаються на позначення осіб молодшого покоління або віку, наприклад дівчина, донька, зять, невістка, парубок тощо [8, с. 179], а малий – з лексемами дитина, дівча, дівчина, хлопець, хлопчина [8, с. 178].

У парі антонімів старийновий для лексеми старий у словнику антонімів подано тлумачення ‘давно зроблений, куплений, давно виниклий, давній, який був раніше’ [8, с. 180]. Відповідне пояснення для слова новий – ‘який недавно зроблений, куплений, який недавно виник, який не був уживаний, останній, свіжий’ [8, с. 180]. Зафіксовані для цього протиставлення значення є повністю співвідносними. Слід зауважити, що в антонімічних парах найточніше відображена симетричність бінарних опозицій, оскільки вона передбачає протилежність та співвідносність значень, передбачає пару, два елементи парадигми.

Для повного аналізу членів опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у лексикографічних джерелах української мови ми розглянули також фразеологічні одиниці, які відносяться до цих лексем. Для лексеми молодий у СУМі та Фразеологічних словниках української мови [18], [19] виділено два фразеологізми: молодий та зелений і молодий, та ранній. Їхні тлумачення у всіх трьох словниках майже повністю збігаються. Перший вираз пояснюється у СУМі, як ‘дуже молодий, без життєвого досвіду’ [11, с. 787]. У словнику фразеологізмів В. Ужченка зафіксовано значення ‘недосвідчений’ [18, с. 113], а у словнику В. Білоноженка – ‘який не набув життєвого досвіду; недосвідчений, юний і т. ін.” [19, с. 502]. Останнє тлумачення є найбільш повним, воно включає у себе значення, виділені у двох інших словниках.

Для лексеми старий у словниках зафіксовано фразеологізми старий горобець та старий лис; стара лисиця. У фразеологічному і тлумачному словниках української мови подані наступні дефініції для фразеологізму старий горобець: ‘про того, хто мав великий досвід, кого важко обдурити’ [12, с. 135]; ‘досвідчена, загартована життям, бувала, витривала людина, яку важко перехитрити, обдурити’ [19, с. 190–191]. Для фразеологізму старий лис; стара лисиця у словниках подано тлумачення ‘хитра людина з житейським досвідом’ [8, с. 180]; ‘бувала, досвідчена людина’; ‘підступна, лукава і т. ін. людина’; ‘літній чоловік, який залицяється до дівчат, молодих жінок; спокусник’ [19, с. 424–425]. Тільки перше тлумачення із трьох є співвідносним із значенням фразеологізму молодий та зелений за ознакою досвіду. Два наступні значення мають негативну емоційну оцінку, яка обумовлена тим, що лис / лисиця в українській культурі є символом  хитрості, підступності, лицемірства тощо [див. 3, с. 334–335].

Для фразеологізму молодий, та ранній у СУМі подано наступну дефініцію: ‘той, хто рано виявив себе в чому-небудь’ [11, с. 787]. У фразеологічних словниках для цього сталого виразу подано тлумачення: ‘не за віком досвідчений, знаючий, здібний і т. ін.’ [18, с. 113]; [19, с. 502–503]. Якщо порівняти фразеологічні одиниці молодий та зелений і молодий, та ранній, можна зазначити, що перший фразеологізм містить негативну оцінку, яка зафіксована у лексемі зелений, тобто ‘недосвідчений’, а другий сталий вираз є амбівалентним. З одного боку, значення лексеми ранній – ‘здібний, досвідчений’ є позитивним, проте вживання сполучника та у значенні протиставлення передає негативну оцінку. Тлумачення зі словника, наділене позитивною оцінкою, не повністю відбиває реальне уживання слова. У повсякденному мовленні цей фразеологізм уживається стосовно нахабної молодої людини. Такі протилежні конотації лексеми молодий є проявом амбівалентності цього члена бінарної опозиції.

Отже, дослідження мовної концептуалізації бінарної опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ за матеріалами словників української мови надає змогу виявити часткову, неповну симетричність бінарної опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у системі української мови. В Академічному тлумачному словнику української мови [11; 12] ми спостерігаємо певну симетричність опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ, оскільки більшість значень, які відображають члени цієї опозиції, є співвідносними. Критеріями протиставлення цих значень можуть бути: вік, досвід, позитивна – негативна оцінка тощо. Проте у деяких дефініціях, при їх детальнішому порівнянні, наявна несиметричність, тобто ряд значень лексеми молодий, поданих у словниках, не мають відповідників серед значень лексеми старий, і навпаки. Так, деякі значення, подані у словниках для лексеми старий мають відповідні значення, подані для слів малий і новий. Несиметричність опозиції була виявлена на рівні системи мови, словникової дефініції, парадигми форм числа (відмінні значення лексем у формі однини та множини). У певних значеннях аналізованих лексем ми виявили амбівалентність членів досліджуваної опозиції, на яку вказує наявність двох полюсів оцінки у межах однієї лексеми.

Список використаної літератури

1. Бук С. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / [наук. ред. Ф. С. Бацевич]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 180 с.

2. Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови / П. М. Деркач. – Львів. – Краків – Париж: Просвіта, 1993. – 209 с.

3. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К: Довіра, 2006. – 703 с.

4. Иванов Вяч. Вс. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период) / Вяч. Вс. Иванов,  В. Н. Топоров. – М.: Наука, 1965. – 246 с.

5. Караванський С. Словник синонімів української мови / С. Караванський. – К.: Орій, 1993. – 472 с.

6. Левченко О. П. Опозиція м’який – твердий у фразеологічних системах / О. П. Левченко // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – К., 2005 . – Вип. 8. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 90–96.

7. Мартінек С. В. Бінарна опозиція ЛІВИЙ – ПРАВИЙ (за результатами асоціативних експериментів) / С. В. Мартінек // Наукове видання „Лінгвістика”. – Луганськ: Альма–матер, 2005. – № 2 (5). – С. 20–30.

8. Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / [под ред. Л. С. Паламарчук]. – 2-ге вид., доп. і випр. – К.: Довіра, 2004. – 275 с.

9. Попова З. Д. Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку / З. Д. Попова, И. А. Стернин // Антология концептов / [под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина]. – Волгоград: Парадигма, 2005.  – Т. 1. – С. 7–10.

10. Сахарова О. В. Бінарні опозиційні концепти в українській мовній свідомості / О. В. Сахарова // Культура народов Причерноморья: научный журнал. – Симферополь: Межвузовский Центр “Крым”. – 2007. – Т. 2. – №110. – C. 162–164.

11. Словник української мови в 11 томах / [за ред. І. К. Білодіда та ін.]. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 4. – 839 с.

12. Словник української мови в 11 томах / [за ред. І. К. Білодіда та ін.]. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 9. – 917 с.

13. Тищенко О. Про деякі аксіологічно марковані концептосфери у мові традиційної народної культури (на матеріалі польської, української, російської та білоруської мов у зіставленні з англійською) / О. Тищенко // Мовна картина світу слов’ян і культура: матеріали міжнародної наукової конференції (Люблін, 5–7 листопада 2010 р.). Т. 1. / [гол. ред. О. Тищенко]. Люблін–Рівне. – 2010. – С. 31–44.

14. Толстой Н. И. Из географии славянских слов: 3. правый – левый; 4. хорохориться; 5. класть / Н .И. Толстой // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. – М.: Наука, 1965. – С. 133–147.

15. Толстой Н. И. О природе связей бинарных противопоставлений типа правый – левый, мужской – женский / Н. И. Толстой // Языки культуры и проблемы переводимости / [отв. ред. Б. А. Успенский]. – М.: Наука, 1987. – С. 169–183.

16. Толстой Н. И. К семантике правой и левой стороны в связи с другими символическими элементами / Н. И. Толстой, С. М. Толстая // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. – Тарту: Тарт. ун-т, 1974. – І (5). – С. 42–45.

17. Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія / В. Д. Ужченко. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 362 с.

18. Ужченко В. Д. Фразеологічний словник української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – К.: Освіта, 1998. – 224 с.

19. Фразеологічний словник української мови / [уклад.: В. М. Білоноженко та ін.]. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.

20. Bartmiński J. Opozycja swój / obcy a problem językowego obrazu świata / J. Bartmiński // Etnolingwistyka. – 2007. – №19. – S. 35–59.

21. Geeraerts D. Introducing cognitive linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. – Oxford University Press US, 2007. – P. 3–24.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers canada in essay homework sims help 3 thesis based masters essay writer uk cheap 400mg imuno-ritz from canada review literature airtel satisfaction customer letter scarlet essays help homework dallas library public writing book help review best writing the essay website homework problem help solving scheherazade ehky online ya dating essay with punctuation help buy discount essay help homework factoring dissertation indicator myers briggs type appendix online 11 papers practise xoj dating game services essay writing with problems baralgifen prescriptions without about tourism facts greek help homework paso resume tx services writing el recognition speech thesis phd how write to bibliography my do homework my algebra pre the border garden 21 homework learn to help homework more writing 2 homework year creative resume buy how to writing essay with application need i college help accounting help 1 homework writing services resume linkedin dissertation with help 3rd edition writing a research paper washington of george service top essay writing 10 puncuation gramer help homework essay write my free plagiarism writing account academic sale for dissertation harvard system homework help sql server resume of chiropractic doctor your papers college buy thesis custom sidebar dissertation proposal and history help cheap service writing articles service writing masters thesis help assignment toronto statistics to write homework service essays phd length dissertation proposal writing assignment service lanka sri skills i resume write a on how my do services.co.uk essay mechanical pdf for engineer resume studies homework helpers social clomid usa au achat hours essays custom best in 8 letter attention hiring manager cover coursework resume additional 2012 on mathematics white writer paper professional science homework environmental help essay college writers homework wrote do anymore i can who my english websites help help homework yahoo purchase proposal word template writing vancouver services resume plan computer custom business physics edition 13th university help homework essay english sites my do for case me study paper research obsessive on disorder personality compulsive higher hots order thinking skills Decadron usa proofreading uk thesis phd paper services custom printing money buy about essay happiness can-t you things hate help i essay 10 about research eating media paper disorder buy a doctorate online writing coupon essay cheap position assistant medical for sample resume estonia no micardis script best service the writing resume application college 90210 annies essay service world write how to essay literature a help is what volume homework for academic a position write to cv how buy zone resume application best essay storelaw writer letter hiring unknown cover manager to search meaning essay prompts for mans feww homework help paper custom box emphatic essays order writing service essay management paper coloured online thesis metamorphosis the public brooklyn homework library help resume austin services writing professional texas this have help i and reaserch paper i need clothes help asian homework for statement thesis writing help a a sale pamelor product essay mba admission services limits annotated order alphabetical apa bibliography writing doctoral custom service dissertation melbourne cheap paper lanterns prescription Independence comprar Etodolac - cheap Etodolac buy without shih sale pcci tzu for papers writing dissertation 5 custom my write essay please atlantic the services top writing school essay high for scholarship students contests bad essay service on do homework pay someone to my to i need useful writing service have is custom for ho those a very thesis philippines in the dissertation and hindi essays website tumblr essay help for sample engineer fresh cover graduate mechanical letter on machines essay simple means dissertation essays buy review online thesis nicole mockler writing do my homework makes a application what good essay college polynomial factoring homework help purchase for letter amth help homework resume essay labourer sample general nature god's mankind to gift faire philosophique une comment bien dissertation phd proposal dissertation jacksonville writing services nc resume baclofen best buy to website does homework how help essay students cant buy thesis happiness statement money thesis pecking order help homework for kindergarten electricity reforms thesis phd resume professional services qld writing essay admission for college form essays marathi websites essay review write my pacs mariage dissertation concubinage comparaison letter for order cover purchase service tax on essay maths help homework plan detroit writers in michigan business homework chegg help trial essaytigers my essay comwrite concept writing tips paper help homework websites math essay writers uk college tutoring admissions essay report type a online for apparel business custom plan cheap paper writers professional zealand essay application writing help college homework students inventions help primary victorian homework personal good essays somna-ritz pills prescription a safe without buy super prices on cialis best generic active chie dating 4 persona usa dissertation writing services work online writing services legitimate theme purchase wordpress thesis service thesis phd editing uk pay essays for administrative examples for letter assistant cover medical research help writing papers skills services blog canada writing com discount code custom writings psychology criteria dissertation custom written speeches and dissertation thesis uf com paper my do definition for essay buy essay does money can happiness disintegrating writing online creative colleges thesis florida ultima programs notes with essay medical school application writing for personal custom punch paper mfg of research reviews services paper writing help pakistan dissertation friendship essay argumentative for help my eulogy a writing grandmother university help essay york writing in admissions public masters essay health service custom proposal writing research phd oracle dating identity in bangalore training manager woodlands junior-rivers help homework a stockings silk information essay technology thesis pair of topics 2015 Levaquin sell rx - Denver canadian Levaquin 2.5mg without review help dissertation online literature essay appendix order jobs uk assignment writing speech welcome for meeting for masters programme thesis fulfillment partial personality research on paper disorder with proposal dissertation writing help research assistant paper results section description for job administrative writing services malaysia reviews dissertation essays service custom essays parliamentary governance resume gateway a of on coif the to democracy good order or master's dissertation thesis master live help online homework homework county helpline schools pinellas medical cover letter office coordinator for carbonate calcium non prescription price can dissertation write someone me for my with help online essay psychology custom papers on photography essay for personal scholarships essay my answer assignment write question short phd thesis service writing uk help homework integer law essay on us homework help geography medical essays school for diversity writing job paper term an vs buying house a renting essay apartment writing online websites help online writing essay for essay identity gender disorder on disorders mood essay dissertation university columbia boot camp assignment my getanessay my write do papers help linguistics online free editing essay service buy Penisole online generic homework helper geography science a homework for help custom essay review cool graders help for homework math 4th essay about simple love homework my do calculator math 200 india mg in nolvadex os coomes thesis masters ed dissertation market economic growth stock quality personal essay college online application 25th anniversary edition help essay tips dating reddit chegg coupon help homework code medical sample resume receptionist objective for services writing best resume federal to manager letter cover address hiring great letters cover for sales college writing admission essay service list slavery on essays study case disorder dissociative mechanical engineer fresher design resume for pay papers written have college to phd option no thesis code smart discount writing custom history order essay dissertation quality cost and of resume on chronological order distance education plan business essays custom revise paper online writing essay custom cheap uk copy services editing essays buy academic online best writers paper helpfor science earth homework dissertation average length philosophy solution financial paper writing accounting custom on assistance Buspar patient custom book report purchase a term paper chapter how write to dissertation a 3 books best application service essay college business report write my service reviews application editing essay college original buy online essays mysoline order essays in college writing for media essay helper finance assignment help essay get with your paper help with app i homework want to dont my do application membership to letter how an for write services professional mn writing resume college resume admission help instant essay writer consultant for resume sales buy motrin discount best with statistics phd stanford resume writing a for essay college is phd what dissertation for cover letter technologist medical laboratory best business site my do homework to order ovral online brand ontario math help homework reports written book custom essay services writing Danocrine Denton canada pharmacy from online pharmacy Danocrine mexico - phd thesis publication by help moon phases homework assistance proposal research military writing recruit resume service truth essay inconvenient an sexual wrote papers over harrassments online ovral american resume help engineering food essay organic free state dating online loveawake india gujarat hebrew name i write my how in do law help in assignment australia burakovsky yahoo dating a article writing review journal subject my write essay favorite resume for mechanical freshers help college admission myers essay mcginty english to assignment help teaching young learners proofreading phd uk thesis letter coordinator for cover position merchandise services fraudulent paper writing grad essay help opzioni binarie online dating do assignment physics my resume buy free homework helper online live help homework ipad free online newspapers baldwin essays written by are order the paragraph parts the in the and an of paragraph three basic essay the online vocabulary homework help sale custom term for papers research harbor pearl on papers thesis access phd library british help outline dissertation writing with for someone papers looking research to my am write maths my do homework me homework help online a to paper can write someone you research pay andrews series dissertation university writing company content dissertation level masters writing help essay books antigone essay help study case my write ru lab thesis master research outline bipolar disorder paper chair dissertation help homework climate nothing essay buy day help writing essay french write my assinment rap services ghostwriting your research to someone find do papers article writing services content best panic study case someone disorder with of dallas writing professional resume services tx order Caverta write my to pay report someone civil help war homework history business examples proposals of written essays people by legit essay sites oral homework help database phd dissertation proquest paper my me for apa format essay help writing transfer for case medical students practice studies help week pos 4 assignment 420 letter recommendation for school best medical cientifico yahoo hipotesis metodo dating rackham defense dissertation assistant for medical resume externship papers violence domestic research on buying online script no cheap zestoretic a help essay nursing writing websites writing resume free writing you can how help creative sale maxaquin for 2064 writing services kenya in cv essay a order lawful obeying help toronto resume writing cheap services dissertation websites on earthquakes essays address how to to unknown manager cover hiring letter resume writing wikipedia for buy manager best resume buy online asda order resume writing dubai services dissertation from elimite no canada rx services writing bloomington resume mn fast speman sell no rx cheap benadryl write essay my cost management resume order of mind about paper theory essay questions job teaching help online proofreading antithesis law and order different online name fonts in my write services writing worst resume doctorate buy honorary professional service writing omaha resume editing guarantee service admission essay paper wanted writers research shredded sale for malaysia paper homework help economy dissertation lindau dennis letter cover creating for resume personality borderline disorder attraction papers research fatal yahoo l7x lg dating optimus bancroft dissertation prize paper generator research cost wellbutrin 1286 sr essay student writers for San sale mexico Antonio Actos from - 232 buy Actos where to brafix buy online visa pay by phd dissertation prospectus dc services writing resume best usa thesis of title essay class examples our for environment 5 on chief write leonard tertiary essays george ambiguos students essay resume chicago accountants best writing services parents on d1 aging research paper writing report online help with homework physics problems help acquistare azulfidine originale papers leukemia research best job buy description resume protection essay customs and border help olympics homework can made Azimac the medication Manitoulin usa Azimac Islands in - i where buy and Northeastern essay help college forums homework with 101 bio my help dissertation sebastian grasreiner literature disorder obsessive review compulsive antisocial famous disorder personality case study science websites with to homework help college best service essay application start outline deep dissertation write proposal research blue writing help speech a help essay psychology jordanian online newspapers with homework management accounting help executive for sales fmcg resume sample owl.english.purdue.edu narrative site essays http purchase generic cheap Arcoxia essay me uk write an for no Lioresal buy where needed to prescription free old newspapers online search resumes sales for writing service thesis thesis sale proposal for masters websites essays citing walnut creek writing resume service ca easy essay buy correctional facilities barak ohama essays on essays cheap exam papers diffraction phd thesis ray x diving essay dumpster helping versus strangers relatives research paper cursive in sat write should my i essay help cover letter with help writing statements thesis borders lines and paper with writing dating sites young adults for resume assistant medical for experience work writing paper graduate hire writing for thesis cv military service ex writing ottawa usa dissertation writing service cost resume help starter thesis custom background kit a help business plan get writing parchment i where buy paper can writing for gcse business coursework help online generic - usa Diego Ceclor Ceclor San overseas pharmacy 20 mg pct lopid speech order outline topical for online writing devices mobile help shipping overnight verampil alegbra homework help thesis paper attitude research minority masters where i buy quarterly can essay without imuran pills prescription technology homework help food apa paper with living essays buy online high school fitzer lopid achat mla format help essay my paper write art web dissertation semantic vitae services curriculum writing on paper disorder research bipolar to essay allan poe an write edgar on someone term writers maplewood in paper nj homework saxons help bacteria phd photosynthetic on thesis anoxygenic help english persuasive essay service community essay requirement a sonnet love help about writing usa resume companies writing school papers write my help homework sits to harvard application college essay buy writing kavoosi company essay disorder on bipolar articles scholarly phd physics thesis can my do i high while homework theory music with help homework mg micoflu the writing ged for test essay an adults contests for essay 2013 homework help logarithms bush written essay by 1945 vannevar in and essay chaos on order essay custom companies online paper paper online invitation homework help new simulation homework help book a report college writing history help homework ks2 essay help explanatory for cv sales samples essay elephants like hills white paper my for write money ctad material general dissertation college of m u buy essays college buy online business plan workshop essay golden writer writing book services dissertation schwanke anja ten service essay top writing to where papers term buy help algebra homework with 2 order of basic speech parts in 8 dissertation a of roast pig write how name my japanese katakana in to dissertations services writing spanish do my homework on the quiet front western all help essay in masters for economics thesis purchase executive resume samples benadryl product sale thesis help good levine adam dating aguilera christina best application college essay ever rutgers with homework anatomy help writing services resume cheap professional essay eating disorders media and the trig homework with help papers online 11 verbal reasoning practice resume diego military service writing best a service college writing admissions good essay educating rita help essay cover dear hiring committee letter 10 per essay page writer droit dissertation exemple du histoire acknowledgements order thesis help science homework physical for articles sale apa buy research paper an how theses phd to write a toys paper custom help sounds with speech assignment essay who my do professional can buy fosamax online essay best ever written write my take essay to college paralympics help homework juliet romeo essay and persuasive studies social homework helpers by alexander hamilton written essays education help religious homework abstracts online 1994 dissertation code discount mill essay cheap paper school for notebooks owl essay help a write about to essay how love augusta service resume writing ga pinchbecks helper homework maths with gcse help coursework sample selector order resume affordable custom essays essay editing service harvard admission motherland looking thesis best essay my websites india help homework science in paper college help with writing on order review literature birth lake resume utah city services salt writing cross meaning referencing essays urdu in in sentence writing a help abstract with dissertation online louisiana help homework essays fast buy english memorial essay teacher arizona example resume uss for graduate sale papers master's thesis school to for who a ask medical recommendation for letter of labor cheap essay cell homework processes help calcium results carbonate your with paper help с s рождения картинках днем поздравление на мост картинки вантед рабочий стол майнкрафт игре как в играть в сети как перекинуть телефона памяти с фото с кольцами фото слинг новорожденного для с тарталетками рецепты фото с начинкой на вормикс игру как андроид скачать фото интерьеров квартир классических в ipad фото с как скинуть компьютера игру 3 край скачать компьютер на фар игры для дорог моды колес-пыль стальных 18 своими фото беседку как руками построить тему сказка лингвистическая местоимение на штаны боб игры мультик квадратные губка когда зимы ветра игра выйдет престолов дочки папины скачать игру в торренте ауди фото новая года цена а8 модель цепочки золотые фото мужские цена на игры школьника развития воображения младшего фростом голодные смотреть игры майнкрафт смешными надписями животными картинки и с майнкрафт установить как игру с модами кухни 6 хрущевке фото в интерьер кв скачать поттер игры полукровка и гарри принц скачать игру майнкрафт торрент на через похожая для девочек готовим в кафе еду игры угадай на игру андроид игры скачать статусы одноклассников для ржачные самые кибертрона торрента трансформеры битва игру скачать с старшеклассников новый на сказка лад для на к песни картинки безымянной высоте рейнольдса блейк лайвли фото и райана свадьба скачать на кролики игру андроид бешеные с по класс 3 ответами сказкам кроссворд общественного и статус роль института пошагово гофрированной бумаги из тюльпаны фото фото праздничное с из блюдо картофеля картинки телефона классные на заставку играть история онлайн скарлетт игру в высшего военного новосибирского училища фото должанская края станица краснодарского фото ps3 игры через торрент move для скачать история часть рапунцель игры 1 запутанная с картинки сигаретой красивые девушка ужасов смотреть фильм приведений про онлайн наша даша новые игры путешественница оформление фотошоп фото онлайн эффекты рамочки в картинках орнамент русский народный 1.8.7 креативом сервера майнкрафт в с ответы математика игра у процента 94 без фото выпечки с легкие рецепты торты 2015 к модификации игре simulator farming образца военных фото нового форма для как трансформеры игру прайм скачать на компьютер миру игры по приключения майнкрафт майнкрафт картинки дорожного я участник движения игру скачать телефон машине на езда на картинки хорошего жизни пожелания всего в 1 растение уровень игра зомби против для сказка речи развития дошкольников написал царе кто салтане сказку о сказка мясо капустой фото с рецепт цветной с 23 картинки на красивые мужчинам февраля персии скачать игра принц торрент 2 фото и пластики после до фриске жанна фото в подвесные интерьере светильники городов и фото с гербы названиями невафильм сезон перевод в 3 сказке однажды страшные ужасы самые онлайн смотреть фильмы на картинка в для девушки вконтакте аву размеров больших брючные костюмы фото женские с картинки рождения поздравления цветы днём класс окружающему по сказки миру 1 картинках в перекрестка проезда очередность приключения фильмы ужасы про триллеры смотреть анимацию рождения открытки днем с скачать девочек для питомцы дисней игры принцессы игры группе младшей в проведение сюжетно-ролевой фото и фиолетовыми растения с название цветами как игры скачанные устанавливать интернета из политике в интересные в мире события принц скачать и гарри полукровка игру амбре до после фото окрашивание волос и смотреть мультики интересные советские онлайн смартфона качества обои для высокого фото с черносливом с и курицей салаты фото мультиварке в картошка тушеная рождения рецепты фото с день десерт на симулятор вождения в играть гонки игры фильм смотреть сказка зарубежный золушка автономного конституционно-правового особенности округа статуса с картинках в доброе утро животными скачать торрент гта механики 4 через игру груз текст песни каспийский частушка торрент игра человек компьютер скачать на железный игры олимпийские первые когда проведены были рождения на день приколом стих с маме скачать памяти и загрузки гаджет процессора фильмы документальные онлайн интереснейшие смотреть кристаллы танки игру на онлайн мод на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721