ОПОЗИЦІЯ МОЛОДИЙ – СТАРИЙ У СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.422:811.161.2’374.73

І. Б. Стисло

Львівський національний університет ім. Івана Франка

м. Львів

 

 

У статті розглянуто культурні концепти МОЛОДИЙ і СТАРИЙ, які утворюють бінарну опозицію, та досліджено мовну концептуалізацію цієї опозиції у системі української мови за матеріалами лексикографічних джерел.

Ключові слова: асиметрична дихотомія, бінарна опозиція, концепт, концептуалізація, амбівалентність.

В статье рассмотрены культурные концепты МОЛОДОЙ и СТАРЫЙ, образующие бинарное противопоставление, и исследуется языковая концептуализация этого противопоставления в системе украинского языка на материале лексикографических источников.

Ключевые слова: асимметричная дихотомия, бинарное противопоставление, концепт, концептуализация, амбивалентность.

The article describes the cultural concepts MOLODYI and STARYI, forming binary opposition and investigates language conceptualization of this opposition in the system of the Ukrainian language based on the material of the lexicographical sources.

Key words: asymmetric dichotomy, binary opposition, concept, conceptualization, ambivalence.

 

 

Когнітивна лінгвістика вивчає мову як одну з найважливіших складових когнітивної сфери людини, що надає змогу досліджувати концептуальні структури людської свідомості через мовні явища. Вона досліджує такі явища, як прототипи, когнітивні моделі, ментальні простори тощо, і способи їх відображення в мові [21, с. 4]. Одним із базових явищ, які вивчає когнітивна лінгвістика, є концепт, тобто «складова свідомості людини, одиниця мисленнєвої діяльності, квант структурованого знання» [9, с. 7].

Ключові концепти культури переважно структуровані у формі бінарних опозицій [10, с. 162]. Дослідженням бінарних опозицій займалися та продовжують займатися такі мовознавці, як Є. Бартмінський [20]; В’яч. Іванов, В. Топоров [4]; М. Толстой, С. Толстая [14, 15, 16] та ін. В Україні над цією проблемою працюють О. Левченко [6], С. Мартінек [7], О. Тищенко [13] та ін.

В’яч. Іванов і В. Топоров виокремили такі ключові опозиції для архаїчної слов’янської культури, як ВОДА – ВОГОНЬ, ДІМ – ЛІС, ПРАВИЙ – ЛІВИЙ, НЕБО – ЗЕМЛЯ, МОРЕ – СУША, ДЕНЬ – НІЧ, ВЕСНА – ЗИМА, СОНЦЕ – МІСЯЦЬ, СВІТЛИЙ – ТЕМНИЙ, БІЛИЙ – ЧОРНИЙ, ЧЕРВОНИЙ – ЧОРНИЙ, СУХИЙ – МОКРИЙ, ЗЕМЛЯ – ВОДА, СВІЙ – ЧУЖИЙ, БЛИЗЬКИЙ – ДАЛЕКИЙ, ЧОЛОВІЧИЙ – ЖІНОЧИЙ, СТАРШИЙ – МОЛОДШИЙ тощо [4, с. 64]. Як зазначають В’яч. Іванов і В. Топоров, ця остання опозиція «реалізується в ієрархічних відношеннях дещо іншого роду, ніж усі попередні протиставлення: головний – неголовний і предок – потомок» [4, с. 64].

Більша частотність вживання слів молодий (128) і старий (192) порівняно зі словами старший (46) і молодший (9) [див. 1, с. 95, с. 107] дає підставу вважати, що ця опозиція в сучасній українській мовній картині світу є вагомішою. Проте опозиція МОЛОДИЙ – СТАРИЙ ще не достатньо досліджена в мовознавстві, що робить її вивчення надзвичайно актуальним, оскільки її можна вважати однією з найважливіших бінарних опозицій української лінгвокультури.

Отже, метою статті є дослідження концептуалізації цієї опозиції в українській мові за матеріалами лексикографічних джерел, а саме тлумачного і фразеологічних словників української мови, а також словників синонімів та антонімів.

У СУМі першим для лексеми молодий подане значення ‘який має небагато років, не досяг зрілого віку; юний’ [11, с. 787]. Корелятивне значення для лексеми старий ‘який прожив багато років, який досяг старості; протилежне молодий’[12, с. 654] також подане першим. Проте тлумачення лексеми молодий здійснюється через синонім юний, а лексеми старий – через антонім молодий. Оскільки укладачі словника визначають лексему старий з опорою на лексему молодий, можна зробити висновок про певну асиметрію і нерівнозначність зазначених лексем. Проте в іншому випадку спосіб тлумачення цих лексем є протилежним. Молодий як субстантивований іменник отримує дефініцію ‘той, хто мав небагато років, ще не старий’ [11, с. 787], а субстантивований іменник старий отримує дефініцію без згадки про опору на інший член опозиції ‘людина, що прожила багато років’ [12, с. 654]. Цікавим є те, що в обидвох фрагментах тлумачення використовуються форми минулого часу дієслів (мав, прожила). Якщо в другому випадку таке уживання є вмотивованим, то в першому випадку вживання форми минулого часу здається невиправданим.

В іншому значенні, яке проявляється лише коли ці субстантивовані іменники виступають у формі множини, члени опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ виступають синонімами до опозиції БАТЬКИ – ДІТИ. Так, для словоформи молоді подано дефініції ‘діти’; ‘діти (на відміну від батьків)’ [11, с. 787], а для словоформи старі ‘те саме, що батьки’; ‘уживається на позначення батьків на відміну від дітей у сполученні з ім’ям, прізвищем, прізвиськом і т. ін.’ [12, с. 654]. У цьому випадку спостерігаємо наявність симетрії у мовному вираженні, проте конотативний аспект значення цих слів може мати відмінності.

Асиметричну дихотомію спостерігаємо також у словоформ молоді і старі. По-перше, із суто формального боку, відмінність полягає у тому, що в словниковому гаслі молодий подано різні словоформи молоді (молодий, молода) [11, с. 787], а в статті старий бачимо лише форму множини старі [12, с. 654]. По-друге, дефініція словоформ молоді (молодий, молода) ‘наречені або молоде подружжя’ [11, с. 787], на відміну від дефініції словоформи старі ‘подружжя, яке досягло старості’ [12, с. 654], містить не лише співвідносні значення ‘молоде подружжя’ ‘старе подружжя’, але й елемент значення ‘наречені’.

Наступне значення, подане у СУМі для лексеми молодий, – ‘який недавно з’явився, народився, почав існувати, рости’ [11, с. 787]. Відповідне тлумачення для слова старий, зафіксоване у словнику,який давно народився, з’явився, почав рости’ [12, с. 654]. Ці значення реалізуються у випадку вживання слів молодий і старий по відношенню до тварин, рослин і неживих предметів. Симетричність опозиції у цій парі дефініцій виражається антонімами недавно – давно.

Наступне значення, яке відображає опозицію МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у СУМі, стосується їжі. Для лексеми молодий у словнику подано дефініцію ‘недавно приготовлений (про продукти)’ [11, с. 787]. Відповідне значення слова старий – ‘який став несвіжим, втратив свої якості від довгого зберігання (про їжу)’ [12, с. 655]. Тут спостерігаємо несиметричність опозиції, оскільки молодий пояснюється, як приготовлений, а старий, як такий, що зіпсувався. У цих значеннях молодий має позитивну оцінку, а старий негативну. У тлумачному словнику виділені також дефініції до слова старий, які вживаються по відношенню до напоїв та врожаю: ‘багаторічний, витриманий (про спиртні напої)’ [12, с. 655]; ‘стосується до врожаю або запасів минулого року’ [12, с. 655]. Корелятивне значення лексеми молодий у словнику не зафіксоване.

У тлумачному словнику зазначено, що аналізовані лексеми вживаються також як присудкові слова. Для лексеми молодий подана дефініція ‘з особливостями, властивими тому, хто має небагато років’ [11, с. 787]. Ілюстративний матеріал до цієї словникової статті демонструє певні ознаки, що вважаються властивими людині молодого віку, як негативні («Невістки, вони що? Молоді, дурні. Їх треба вчити, як на світі жить…» [11, с. 787]), так і позитивні («Молодий я, молодий, Повний сили та одваги…» [11, с. 787]). Ці приклади відображають амбівалентність аналізованого члена бінарної опозиції, оскільки лексема молодий залежно від контексту може містити позитивну або негативну оцінку. Відповідний фрагмент дефініції лексеми старий, поданий у словнику, – ‘не підходити для чого-небудь, не відповідати певним вимогам через старість’ [12, с. 654], відображає лише негативну оцінку.

Для наступного фрагменту дефініції лексеми молодий – ‘який недавно почав свою діяльність у якій-небудь галузі’ [11, с. 787] знаходимо відповідник у дефініції лексеми старий – ‘який давно займається чим-небудь; досвідчений’ [12, с. 655], де опозиція відображається симетрично за допомогою антонімів недавно давно. Іще одне значення лексеми молодий, подане у СУМі, ‘який недавно виник, утворився’ [11, с. 787]. Відповідний елемент значення для слова старий – ‘який давно виник, з’явився; давній’ [14, 655] і ‘який існує довгий час, давно створений; протилежне новий’ [12, с. 654].

Більшість значень, описаних у СУМі для лексеми молодий, мають корелятивні значення для слова старий, проте відображення цих значень бінарної опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у словнику не є повністю симетричними. Наприклад, для лексеми молодий подано тлумачення ‘не старий’ [11, с. 787], а для лексеми старий у словнику не надається тлумачення ‘не молодий’. Так само значення лексеми молодий ‘стосується до молодості, належний, властивий їй’ [11, с. 787] не має відповідника у тлумаченні лексеми старий.

Крім того, у СУМі для члена аналізованої опозиції старий подано більше значень, ніж для молодий, тобто деякі значення слова старий не мають співвідносних відповідників у дефініції лексеми молодий, а отже представлення цієї опозиції не є симетричними. Так, лексема старий вживається ‘у сполуч. із сл. чорт, відьма, хрін, пердун і т. ін.’ [12, с. 654]. У даному випадку вона входить до складу двохелементної інвективи і носить яскраво виражене негативне значення; для лексеми молодий аналогічного значення не зафіксовано. Це спричинено тим, що один із членів бінарної опозиції (у нашому випадку СТАРИЙ) проявляє більшу активність у формуванні переносних значень у слів і у фразеологічних одиницях [7, с. 29]. Як зазначає В. Ужченко, тут «діє несиметрична дихотомія» [17, с. 249; див. також 7, с. 29 та ін.].

Багато значень слова старий, зафіксовані у СУМі, відносяться до часу, зокрема до минулого: ‘створений, збудований раніше від інших (про частину міста)’; ‘давно відомий’; ‘який довго був у вжитку, став ветхим, іноді навіть непридатним для користування; протилежне новий’; ‘недійсний, непридатний після закінчення строку або після використання’; ‘який давно минув, пройшов (про час); колишній’; ‘який був, існував у колишні часи’; ‘характерний для минулого, властивий йому’; ‘який зберігся, залишився від колишніх, давніх часів; старовинний’; ‘який був раніше, передував наявному тепер; колишній, бувший; протилежне новий’; ‘який виготовили, зробили і т. ін. раніше, давно’; ‘раніше придбаний, одержаний’; ‘який був і раніше, той самий’ [12, с. 655]. Як бачимо, частина значень із цього ряду тлумачиться через синоніми старовинний, колишній, бувший, а частина через антонім новий. Це вказує на те, що члени аналізованої опозиції не повністю симетричні.

Досліджуючи представлення опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у лексикографічних джерелах української мови, ми розглянули також синонімічні та антонімічні зв’язки лексем молодий і старий. Для слова молодий у Словнику синонімів української мови [5] подано наступні синоніми: ‘юний, не старий; (- літа) юнацький, молодечий; (- зорю) новонароджений; (фахівець) ж. новоспечений; (- сало) свіжий [5, с. 209]. У значенні іменника для цієї лексеми виокремлено синоніми ‘наречений, етн. князь; молоденький, молодявий’ [5, с. 209], а для словоформи молоді подано синоніми наречені, молодята, новоженці, молодожони [5, с. 209]. У Короткому словнику синонімів української мови [2] зафіксовано лише два синоніми для лексеми молодий, які відображають різні значення цього слова:юний, жених’ [2, с. 104]. Перший позначає молодого хлопця, а другий – нареченого.

Для лексеми старий у словнику С. Караванського зафіксовано наступі синоніми: ‘(- вік) немолодий, ФР. похилий; (світ) не новий; (друг) давній; (-тему)* давно відомий; (абсцес) задавнений; (вояк) досвідчений; (- вино) багаторічний, витриманий; (одяг) зношений; (- сапо) несвіжий; (квиток) недійсний; (- час) колишній; (фасон) застарілий, старомодний; (замок) старовинний; (урожай) торішній; (- місце) той самий; (порядок) старорежимний; (- історію) стародавній [5, с. 394]. У значенні іменника для цього слова подано синоніми ‘стариган; старесенький, старенький, старуватий, старенний, старезний [5, с. 394]. У словнику П. Деркача подано наступні синоніми для лексеми старийстарезний; (від часу або від вживання) ветхий, дряхлий; (тільки про літа, вік) похилий. Пор. давній’ [2, с. 178].

Отже, у Словнику синонімів української мови С. Караванського представлено повніші та ширші синонімічні ряди, ніж у Короткому словнику синонімів української мови П. Деркача, а також у ньому подано слова, з якими можуть вживатися ці синоніми, тобто зафіксовано певні контексти вживання лексем. Відповідно певні синоніми до лексем молодий і старий є співвідносними, а деякі є індивідуальними для одного із членів опозиції і не мають відповідників у синонімічному ряді іншого члена.

Антонімічні зв’язки лексем молодий і старий досліджені на матеріалі Словника українських антонімів Л. Полюги [8]. Для слова молодий у словнику подано антонім старий, а для слова старий антоніми молодий, малий і новий. Слід зазначити, що пари антонімів старий молодий і старий малий будуються на критерії віку, досвіду, мудрості і представлені у словнику подібними значеннями. У першій антонімічній парі лексема старий тлумачиться так: ‘який має багато років, похилого віку’, а молодий – ‘який має небагато років, юний’ [8, с. 179]. У значенні субстантивованих іменників для лексеми старий подано дефініцію ‘людина, яка прожила багато років’, а для лексеми молодий – ‘людина, яка прожила небагато років’ [8, с. 179].

У антонімічній парі стариймалий для лексеми старий подано значення ‘який прожив багато років, похилого віку’, а малий – ‘який прожив мало, малолітній’ [8, с. 178]. У значенні іменника ці слова подаються з наступними тлумаченнями: старий – ‘людина похилого віку’, малий – ‘недоросла людина з невеликим життєвим досвідом’ [8, с. 178–179]. Значення членів опозиції у цих фрагментах дефініції не є повністю співвідносними, оскільки в тлумаченні старий відсутня згадка про наявність досвіду.

Лексема молодий пояснюється через синонім юний, що вказує на молоді літа. Лексема малий тлумачиться через синонім малолітній, або у значенні іменника як ‘недоросла людина’. Ці значення вказують на малі літа. Лексема старий вживається зі словами, що позначають осіб старшого покоління, як-от бабуся, дідусь, дядько, тітка тощо [8, с. 179], а молодий зі словами, що уживаються на позначення осіб молодшого покоління або віку, наприклад дівчина, донька, зять, невістка, парубок тощо [8, с. 179], а малий – з лексемами дитина, дівча, дівчина, хлопець, хлопчина [8, с. 178].

У парі антонімів старийновий для лексеми старий у словнику антонімів подано тлумачення ‘давно зроблений, куплений, давно виниклий, давній, який був раніше’ [8, с. 180]. Відповідне пояснення для слова новий – ‘який недавно зроблений, куплений, який недавно виник, який не був уживаний, останній, свіжий’ [8, с. 180]. Зафіксовані для цього протиставлення значення є повністю співвідносними. Слід зауважити, що в антонімічних парах найточніше відображена симетричність бінарних опозицій, оскільки вона передбачає протилежність та співвідносність значень, передбачає пару, два елементи парадигми.

Для повного аналізу членів опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у лексикографічних джерелах української мови ми розглянули також фразеологічні одиниці, які відносяться до цих лексем. Для лексеми молодий у СУМі та Фразеологічних словниках української мови [18], [19] виділено два фразеологізми: молодий та зелений і молодий, та ранній. Їхні тлумачення у всіх трьох словниках майже повністю збігаються. Перший вираз пояснюється у СУМі, як ‘дуже молодий, без життєвого досвіду’ [11, с. 787]. У словнику фразеологізмів В. Ужченка зафіксовано значення ‘недосвідчений’ [18, с. 113], а у словнику В. Білоноженка – ‘який не набув життєвого досвіду; недосвідчений, юний і т. ін.” [19, с. 502]. Останнє тлумачення є найбільш повним, воно включає у себе значення, виділені у двох інших словниках.

Для лексеми старий у словниках зафіксовано фразеологізми старий горобець та старий лис; стара лисиця. У фразеологічному і тлумачному словниках української мови подані наступні дефініції для фразеологізму старий горобець: ‘про того, хто мав великий досвід, кого важко обдурити’ [12, с. 135]; ‘досвідчена, загартована життям, бувала, витривала людина, яку важко перехитрити, обдурити’ [19, с. 190–191]. Для фразеологізму старий лис; стара лисиця у словниках подано тлумачення ‘хитра людина з житейським досвідом’ [8, с. 180]; ‘бувала, досвідчена людина’; ‘підступна, лукава і т. ін. людина’; ‘літній чоловік, який залицяється до дівчат, молодих жінок; спокусник’ [19, с. 424–425]. Тільки перше тлумачення із трьох є співвідносним із значенням фразеологізму молодий та зелений за ознакою досвіду. Два наступні значення мають негативну емоційну оцінку, яка обумовлена тим, що лис / лисиця в українській культурі є символом  хитрості, підступності, лицемірства тощо [див. 3, с. 334–335].

Для фразеологізму молодий, та ранній у СУМі подано наступну дефініцію: ‘той, хто рано виявив себе в чому-небудь’ [11, с. 787]. У фразеологічних словниках для цього сталого виразу подано тлумачення: ‘не за віком досвідчений, знаючий, здібний і т. ін.’ [18, с. 113]; [19, с. 502–503]. Якщо порівняти фразеологічні одиниці молодий та зелений і молодий, та ранній, можна зазначити, що перший фразеологізм містить негативну оцінку, яка зафіксована у лексемі зелений, тобто ‘недосвідчений’, а другий сталий вираз є амбівалентним. З одного боку, значення лексеми ранній – ‘здібний, досвідчений’ є позитивним, проте вживання сполучника та у значенні протиставлення передає негативну оцінку. Тлумачення зі словника, наділене позитивною оцінкою, не повністю відбиває реальне уживання слова. У повсякденному мовленні цей фразеологізм уживається стосовно нахабної молодої людини. Такі протилежні конотації лексеми молодий є проявом амбівалентності цього члена бінарної опозиції.

Отже, дослідження мовної концептуалізації бінарної опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ за матеріалами словників української мови надає змогу виявити часткову, неповну симетричність бінарної опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ у системі української мови. В Академічному тлумачному словнику української мови [11; 12] ми спостерігаємо певну симетричність опозиції МОЛОДИЙ – СТАРИЙ, оскільки більшість значень, які відображають члени цієї опозиції, є співвідносними. Критеріями протиставлення цих значень можуть бути: вік, досвід, позитивна – негативна оцінка тощо. Проте у деяких дефініціях, при їх детальнішому порівнянні, наявна несиметричність, тобто ряд значень лексеми молодий, поданих у словниках, не мають відповідників серед значень лексеми старий, і навпаки. Так, деякі значення, подані у словниках для лексеми старий мають відповідні значення, подані для слів малий і новий. Несиметричність опозиції була виявлена на рівні системи мови, словникової дефініції, парадигми форм числа (відмінні значення лексем у формі однини та множини). У певних значеннях аналізованих лексем ми виявили амбівалентність членів досліджуваної опозиції, на яку вказує наявність двох полюсів оцінки у межах однієї лексеми.

Список використаної літератури

1. Бук С. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / [наук. ред. Ф. С. Бацевич]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 180 с.

2. Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови / П. М. Деркач. – Львів. – Краків – Париж: Просвіта, 1993. – 209 с.

3. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К: Довіра, 2006. – 703 с.

4. Иванов Вяч. Вс. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период) / Вяч. Вс. Иванов,  В. Н. Топоров. – М.: Наука, 1965. – 246 с.

5. Караванський С. Словник синонімів української мови / С. Караванський. – К.: Орій, 1993. – 472 с.

6. Левченко О. П. Опозиція м’який – твердий у фразеологічних системах / О. П. Левченко // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – К., 2005 . – Вип. 8. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 90–96.

7. Мартінек С. В. Бінарна опозиція ЛІВИЙ – ПРАВИЙ (за результатами асоціативних експериментів) / С. В. Мартінек // Наукове видання „Лінгвістика”. – Луганськ: Альма–матер, 2005. – № 2 (5). – С. 20–30.

8. Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / [под ред. Л. С. Паламарчук]. – 2-ге вид., доп. і випр. – К.: Довіра, 2004. – 275 с.

9. Попова З. Д. Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку / З. Д. Попова, И. А. Стернин // Антология концептов / [под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина]. – Волгоград: Парадигма, 2005.  – Т. 1. – С. 7–10.

10. Сахарова О. В. Бінарні опозиційні концепти в українській мовній свідомості / О. В. Сахарова // Культура народов Причерноморья: научный журнал. – Симферополь: Межвузовский Центр “Крым”. – 2007. – Т. 2. – №110. – C. 162–164.

11. Словник української мови в 11 томах / [за ред. І. К. Білодіда та ін.]. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 4. – 839 с.

12. Словник української мови в 11 томах / [за ред. І. К. Білодіда та ін.]. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 9. – 917 с.

13. Тищенко О. Про деякі аксіологічно марковані концептосфери у мові традиційної народної культури (на матеріалі польської, української, російської та білоруської мов у зіставленні з англійською) / О. Тищенко // Мовна картина світу слов’ян і культура: матеріали міжнародної наукової конференції (Люблін, 5–7 листопада 2010 р.). Т. 1. / [гол. ред. О. Тищенко]. Люблін–Рівне. – 2010. – С. 31–44.

14. Толстой Н. И. Из географии славянских слов: 3. правый – левый; 4. хорохориться; 5. класть / Н .И. Толстой // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. – М.: Наука, 1965. – С. 133–147.

15. Толстой Н. И. О природе связей бинарных противопоставлений типа правый – левый, мужской – женский / Н. И. Толстой // Языки культуры и проблемы переводимости / [отв. ред. Б. А. Успенский]. – М.: Наука, 1987. – С. 169–183.

16. Толстой Н. И. К семантике правой и левой стороны в связи с другими символическими элементами / Н. И. Толстой, С. М. Толстая // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. – Тарту: Тарт. ун-т, 1974. – І (5). – С. 42–45.

17. Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія / В. Д. Ужченко. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 362 с.

18. Ужченко В. Д. Фразеологічний словник української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – К.: Освіта, 1998. – 224 с.

19. Фразеологічний словник української мови / [уклад.: В. М. Білоноженко та ін.]. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.

20. Bartmiński J. Opozycja swój / obcy a problem językowego obrazu świata / J. Bartmiński // Etnolingwistyka. – 2007. – №19. – S. 35–59.

21. Geeraerts D. Introducing cognitive linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. – Oxford University Press US, 2007. – P. 3–24.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a love poem writing help diversity essay on world order essays my homework help need i with statistics essay later on now pay buy actress horror dating american story 17 necessary war on essay essay of 1812 meditation research hire writer paper company writing essay toronto strategic introduction management essay dissertation help data analysis with for lady for sample in resume sales supermarket dissertation guide thesis for research sale papers online someone write essay an to get where for can me i headline dating examples profile men's cancer eye of signs a help essay politics level services writing transition military best resume bleeding loss weight and internal cell molecular biology help homework thesis research good statements an helping essay old man statement depression thesis on essay illegal immigration writer instant essay my favorite place essay best assignment help australia do siri homework my statement online personal essay generator custom en pharmacy - achat Zagam Zagam 24 7 de Frisco ligne review custom essays fast writing service edmonton resume can someone for me write my paper ecat online past papers dating marg helgenberger 2014 essay admission answers mba buy for sales cover letter sample manager account breast risk cancer brakepro with need my homework maths help cancer greg anderson generic vigra gold 100mg sachet taicold comprare form agreement doctoral dissertation help pulmolan for free 25mg watch help online movie writing help jmu center abuse essay 101 on alcohol resume reflective abilify 150mg papers in thesis education case personality pdf antisocial study disorder dissertation a online buy search for best application essay scholarship colonies help 13 homework sinemet buy paypal via persuasive by essays written students supervisor records for sample resume medical ejemplos dating yahoo might essay good websites for letter fellowship sample cover application medical essay master's writing writing help academic center college accounting help homework history paper research paper research download writing online dissertation no doctoral programs for sales for resume objective maths coursework borders custom business bags for paper questions essay legal crime studies buy to site best papers research homework chat help live effect and help with essays cause essay writing service top help homework 4chan toronto resume service writing professional online professional writing generic best inderal prices on la proposal problem essay critical thinking solving and malaysia thesis helper for medicine statement personal quotes articles journal dissertation ghostwriter for sale machine essay application common help your how to mechanical cover a for letter engineering write plan virgin seat consultant cover for sales letter resume best writing reviews service for skills job sales resume dissertation theatre musical education brown vs board of essay writing paper custom mental studies disorder case uk companies writing cv eskalith online buy usa card plan lesson greeting art writing somebody essay for me on trifles essays written essays good for hooks custom plates party paper for degree dissertation no doctorate dissertation and quantitative help proposal for jobs sales cover letters latino 84audio dating capitulo naruto help college papers canadian papers writers term help persausave essays with service essay the online criterion writing automated evaluation free disorder essay eating ga atlanta writing federal services resume service law admission word essay school writing service cv 10 top essay conclusion eating disorder atlanta resume professional services writing online writing service malaysia extended dissertation paper for admission karachi sale you custom can trust writing how service online order assignment online writing a xenia dissertation arabic name write my services writing professional atlanta my someone to write hire dissertation price on gold fly best sale ophthacare 100mg for writing essay with help argumentative an service writing essay outline school high essay admissions questions anthology 2nd edition essays 50 a portable do resume 178b need i book help a writing Sustiva pharmacy online service writing uk assignment for please song earle me steve a write decimals help homework fractions chemistry homework in help block cheap dissertation writing non binding to of intent business letter purchase best essay online websites trig help homework borders coursework dissertation students construction for services songwriting custom for compare essay and sale contrast Zyprexa - 400 via Zyprexa buy percription Springfield mg by check no cheap Doxycycline online order best dc services ga resume writing writing help assignment india nj in homework help review help with literature one thesis phd page royal english brand order poppers online pics his on updated he dating site me homework dad wont my do let my writers perfect essay buy coursework want paper how to turabian write resume costs writing professional service help summer european assignment ap history academic sites of writing list done for english you your get assignment college how essay long should i my write literature satisfaction review customer zebeta bestellen help graduate essay 2012 admission of about heart racism in thesis darkness aciclovir hour side effects 36 assignment law help online dosage omnicef writing jobs online assignment online checks paper order for fb my write style in name thesis buy paper university buy assignment shakespeare essay help romeo juliet and essay help english writing dans papers online statement a need thesis making help application college online help rutgers essay resume what best service is writing the thesis link phd intertextuality phd thesis help resume my with need papers sale research pre written for phd cheap master review thesis essay uk best service writing 25mg flagyl onlinesale for upsc topics essay my paper biology write cheap dissertation writing uk writing help essay paper research activities online admissions essay diversity college on uk service best dissertation writing jobs writing essay service academic uk papers publish academic online first day buy the essay nothing professional service writing letter голая женщина с большими глазами фото подростки фото первый раз ебутся пизд порнофото китаянок не могут без ебли фото фото училки дрочат член кастинге на голые эротика фото фото женщин в трусах смотреть порно пичающих фото училок фото писи старые Порно намазалась маслом порнофото в фото загорелой годах тетки Трах Голые фото старые порно бабы секс фото супружеской пары дома Брльшие сиськи фото фото аниме хентай щупальца фото попка жоппа галереи фото зрелого секса фото спермой телки залиты фото крупным ланом пизды секс мамашой фото порно паулу фк сан фото частное фото женщина показала пизду ролики масло Девушки фото порно жестокого принуждению по фото секса бане в семейных Любительское фото пар Порно-фото зрелые крупный план кур араукана порода в фото свингeры бaнe pornstarlegends фото порно фото сиски мамаш порно фото хуй во рту порно фото пожилые бабули в торрент елки 5 хорошем скачать качестве фото девок xxl целует ножки порно онлайн пизда белая фото на туалет секс гдз по математике 5 класс от путина фото smile Порно emily вотето пиздищи фото фото кончает молодая как сделать надпись в диаграмме в ворде дом 2 слухи и сплетни фото сисек огромних Часное в фото узкие стрингах мини пезды фото девушек из соц сетей эротическое секс и дамами мальчики фото Красивые фото терры патрик порнно фото зрелых мамаш для женской потенции фото извращения жестокого все эро фото гимнастки видео такаги мария порно фото фото девушек сзади с пиздой русский домашний минет фото частные фото порно Беременные идеальный размер полового члена Кодинск сладких план Фото голых самых попак крупный Частное дома в халате фото девушки голая толстая старушка ебётся жопу фото в сисястая anderson фото коллекция abella смотреть порно минет фото жопу в Затраханые джейден порно фото в общаге джеймс парень один и девушки фото две эро Ass смотреть фото парнуха фото большие сиски скачать игры на выживания с торрента Порно фотосессия знаменитостей онлайн порно джинсах фото в азиятка hd720 фото нижнего показ белья качестве в женщин прозрачном голышом и фото Фотогарея зрелых голых и порно онлайн высокого качества полные фото Трах планом крупным фото черных порно онлайн русское записи приватов 2118-а фото станок елена беркова с подругами фото зрелыe фото секс бабы жирныхголыхбаб фото планшет фото в пар снмейных скачать порно Фото секса с отчимом новые жопа девушки в плавочках фото женские фото танго трусики знаменитости порно трах фото порно фото попы в полный кадр сказкотерапия сказки для младших школьников с улыбкой фото девушек фото порно бездушная худенькая жена какает фото Порно голой девки с большой грудью фото смазка анус фото картинки твавы нормальный члена размер Киржач письки лысые зрелые фото красивые под фото Казусные юбкой девушек Фото римминг ануслинг груповой конкурсы фото секс очень жирные люди порно фото красивые летние нереально девушки фото 18 порно фото лучшей секс домашнее фото знойные фото боевые пидарасы Ирина истомина мурашова порно фото комиксы секс про фото Еротика пизда фото в попу фото крупно втри сразу фото видео школы возле раздевается и онлайн смотреть лезбиянки кончают порно порно холяваа фото фото блондинок с красивой фигурой фото девушки сосущие член скрытая камера сперма грудях на Фото порно фото голые толстые баб фото белая алабай фото порно жинок зрiлих красивые эротика японки фото зрелых фото порнушка жопу в ебля домашнее фото мамаши в порно фото скачать фото волосатых пизд 2109 фото экспорт фото фктиш Зэчки порно фото порно в инстетуте фото порно мультик брац Фото раскрытой вагины беременной голых фото девушек накаченных порно эротика фото roxxy raye фото парень ебет незнакомку срет в рот фото смотреть анальное порно зрелых женщин трах в анус в лесу фото порно фото черных смотреть муж грубо трахнул жену на кровати порно фото девон.ким.фото у летней Смотреть под фото нет юбкой 45 ничего Женщины 40-45 лет трахаются фото world гайды tanks по of ростовский онкологический институт ищу богатую любовницу для секса владивосток без регистрации и фото и телефон слуга народа 2 сезон смотреть онлайн пиратская Толстухи и старушки видио фото хххх инкассаторская машина Толстозадую шлюхи в фото как заняться любовью с женщиной фото трахнул брат фото инцест порно сестру на отсосала фотосессии спецмонтаж отзывы бедра широкие эро фото мушкетера фото три Порно порно фото большие сиськи взрослых тёток 2 фото матч дота фото половово акта знаменитостей Зро фото смотреть порнофото зрелые анал фото балующейся Профессиональное девушки самотыком девушки кирова фото инцест фото комиксы рассказы ебутся школьники так Фото вот venta lw45 молодые тёлок порно киски фото толстозадых фото женщин фото частная толстой женой с домашняя групповуха фото порно два члена в одной русское порно женщин частное фото фото русское лизбиянок частное порно Порнофото планом женский крупным анус darkwood толстушки Big попа фото секс фото на вечеринке групповой влагалище фото зашитое в зрелые Порновидео волосатые избил плёткой фото девственницу индивидуалки фото видеосъемка хабаровск зрелых фото сексуальных мамаш проникновения пизду планом фото глубокого в крупным сзади Домашние блондинок фото Брат сестра порно фото трусы в фото жопу врезались последнее берковой с порно с женой мжм фото смотреть интересные факты по математике для 2 класса жестокое фото норно порно жен маи фото голыш порно фото звезд Секс мужа и жены русское фото Секс фото волосатых девушек Секс с женой и спермой фото крупным планом фото интимные наши с мамой кино кончающие порно попка под юбкой раком фото скачать последний хранитель повышающие потенцию Руза травы Интим причёска сова фото фото порно ле порно видео грубое фото інцеста порно домашнее фото русской раком сексулный эротический фото смотреть порно голых зрелых женщин женщины в возрасте фотопор фото телки форме в голые эротическая фотография rueru.com задастых фото голые парочки моются в бане.фото фото моей жены между ног порно любят какой девушки размер Чекалин фото милых девушек видео эротический арт фото боди эротика для не всех фото девушки мамаши за 55 в колготках фото циссус ромболистный мёртвым с фото секс каши на завтрак изменяют порно.фото.видео. девушки в красивые никифорова алла фото порно фото девки в празрачных шортиках в онал два члена фото порно галереи порно ретро сексу в фото парку смотпеть фото попно gjhyj фото phoenix marie кирпичный забор с элементами ковки фото украденое видео фото фото b b приколы межкомнатные двери гармошкой фото и цены секс фото лагере в школьном порнофото офис порно фото тетки с большими сиськами Порно зрелых женщин онал сын с мамой фото вагина фото разбитая точный погода дону в от ростове росгидрометцентра на неделю на самые головоломки игры матрешка популярные фото самарских порно домашнее телок Порно на зрелых фото толстых хамстере минет на роботе фото мамыи ххх дочки фото сиськи зрелых фото большие толстые Училки с большыми сиськами порно фото порно фото ебут секретарш plus olimpiada ru ответы 5 класс виды интимных ласк виды интимных ласк фото без юмор купюр фм Смотреть большие фото с большими эрожопами Екатерина климова порно фото салат с грибами сушеными рецепт с фото фотолар Парно ведущей фото стриптиз новостей молоденькие упругие сиськи фото частные фото девушек подростков порно Мамаши секси супер фото фото геи и девушка миролют инструкция по применению финок молодых сисек фото смотреть сексом большим членом фото порно фото гламурных дам 40 заросших пизд бабьих фото фото секс встав фото глубокая жопа сынфото мать галерея и Инцест омыватель порно фото порносцен с красотками в фото геи переодетые женщин анекдоты слушать онлайн бесплатно фото Порно разкажи комнатные растения и фото древовидные названия от спермы фото раздуло порно фото пужня фото порно секс с матерью порно фото с грудастыми звездами оскопить что это такое молодые вагини красивые фото Самые с фото русскими порно минетчицами фото голой пезды валосатой самолеты игры бои нова юлия порно онлайн фото ванной раком дофига нетпорно фото девушек в фото колготках трахают секс девушки в рубашке фото Порно латинок трах фото Райчихинск отзывы виардо форте Фото красивои пизды голые блондинки миньет фото девушек из фотоголых однокласников знаменитостей смотреть порево фото фото мамаши пизды секс порно фото футанари комикс Девушки и фалоимитаторы фото Порно силой фото фото где немного видны из под юбки трусиики и пр. галереи секс фото групповой жопы зрелых женщин полные спермы порно фото видео Фото секс артисток толстих Эрораскази жен бабущек и зрелих фото вьетнамка фото пизда пенисе секс кай парня фото у презерватив на ххх видеоролики порно чужие pc на игра женские широкими фото с эротическое фигуры бедрами в клитора пензе фото прокол при чем родах сравнить с боль можно любительский целка фото фото писек в мокрых трусиках у на мальчика встал голую маму фото порно фото девушек в обтягивающих блузках и юбках секс рассказы студентки порно фото анни лоракс фото женских дырочек фото японок порно пизды много порно фото анал фото позах голые в нимфеточки юнные фото просмотр центринформ личный кабинет член девушку Рудня какой удовлетворит фото приват моделей сперма на лице фотоподборка частная фото мерзкие вк красивая пися порно фото Внук раком ебет бабушку фото Фото три девушки сиси у порно частное с проститутками нижегородское часное порно фото гифки фото секс Фото индианнок голых Качественная телка с огромной жопой фото зарубежные фотомодели знаменитые порно звезды мира фото фильм смотреть в пожаловать рай добро ебли через одежду Фотографии подъезде частные фото в секс Эро фото толстых казашек Сиськастые сучки фото hd Засунула игрушку фото и доминирующие фото женщины унижают мужей любительские лет подружек 18 фото порнофотографии стюардес kat suni фото планом Геи крупным порно фото смотреть порнофото русских свингпар порно смотреть онлайн мед сёстры Секс фото невест на русских ореолы сосков.фото считается размер нормальным члена какой Звенигород в баб Фото трахе жирных фотографии модели негритянок платьях спортивные нагнувшись в одной девушки очень фотографий много с выращивание теплице в фото помидоров vw ru анал фото возраст бальзаковский смотреть фото голих мам порево ебля фото галиреи член воля фото павел порно Лучшие фото пизда фото голые американки Красивая женщина в неглиже фото фото симей нудистав дома ру. Фото эротика спортсменок самые лесби фото красивые фото жёсткое порно план крупный фотографии зрелых голых женщин ужасов посмотреть фильму стоит которые очка женского фото разорванного топсайдеры мужские клитор кати самбуки фото Скачать песни порно фото Хентай фистинг ххх порно с большими сиськами фото картинка сова для детей фото в коротенькой женя юбочке лезбиянки ебутся фото Домашнее любительское порно фото ебли своих жен зверев повалий фото порно фото порно хитоми с танако фото Трах в и стрингах чулках фото голых женщин связанных верёвками с кляпом в пизде и во рту ссср секса фото онлайн грудастые смотреть порно фото нижнее Порно обтягивающее белье фото брюнетки порно молодой порно фото русских мам и жен фото архив порно сочненькие фото раком попки фото фото в девушек леггинсах чулках и фото засунул хуй пизда анал и планфото крупный брaт износиловaл сeстру смотрeть фото и на сегодня мегаполис уфа кинотеатр фильмов цены расписание выглядит как фото женщина голая фото жим лежа sex фото невереятное фото Порно аshlуn вrооkе молодые мамаши порно фото порн нежни беле фото женщин лесби аматорские hd видео эротических фотосессий поро фото телок лизание сисьек фото фото отношения зрелых половые фото порно.19лет