Он-лайн олімпіади з іноземних мов як перспективний та дієвий засіб перевірки знань

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147                                               

 Ємельянова О.В., Пономаренко М.В.

Сумський державний університет, м. Суми

 

Метою даної статті є аналіз он-лайн олімпіади з іноземних мов як нового виду олімпіади, який виник завдяки стрімкому розвитку сучасних технологій. Звертається увага на особливості даного виду олімпіади та здійснюється його порівняння зі звичайною олімпіадою. У статті розглядаються переваги та недоліки он-лайн олімпіади з іноземних мов та робляться висновки щодо ефективності даного виду олімпіадияк нового засобу перевірки знань учнів.

Ключові слова: он-лайн олімпіада, ІКТ, Інтернет, оцінювання.

Целью данной статьи является анализ он-лайн олимпиады по иностранным языкам как нового вида олимпиады, который возник благодаря стремительному развитию современных технологий. Обращается внимание на особенности данного вида олимпиады и осуществляется его сравнение с обычной олимпиадой. В статье рассматриваются преимущества и недостатки он-лайн олимпиады по иностранным языкам и делаются выводы об эффективности данного вида олимпиады как нового средства проверки знаний учащихся.

Ключевые слова: он-лайн олимпиада, ИКТ, Интернет, оценивание.

The aim of this article is to analyze English on-line Olympiad as a new kind of Olympiad, which appeared due to the rapid development of modern technologies. The research focuses on peculiarities of English on-line Olympiad and offers the comparison of this kind of Olympiad with English Olympiad, performed without usage of ICT. The article shows advantages and disadvantages of English on-line Olympiad and draws conclusions about the effectiveness of such kind of Olympiad as a method of students’ knowledge control.

Keywords: on-line Olympiad, ICT, the Internet, assessment.

 

Мова є не тільки одним з основних аспектів культури, а й засобом доступу до різних типів культурного мислення, вона є необхідністю, яка з’являється у зв’язку з потребами, зв’язками і взаємовідносинами людей [2]. Статус англійської мови як “мови міжнародного спілкування” вже не підлягає сумніву і рідко потребує критичного аналізу. У сучасному  суспільстві англійська мова виконує багато важливих функцій. Саме тому велика увага приділяється ефективному вивченню цієї мови людьми в усьому світі. Число користувачів англійської мови постійно зростає. Вона проникає у кожну галузь промисловості і стає поширеноюсеред різних верств суспільства.

У всьому світі більше 1,4 мільярда людей живуть у країнах, де англійська мова має офіційний статус. Більше 70 % учених світу читаютьлітературу англійською мовою, близько 85 % листів написаноданою мовою. 90 % усієї інформації в електронному форматі зберігається саме англійською мовою. Кількість людей, які говорять англійською якдругою іноземною мовою, перевищує число носіїв мови[ 4].

Вивчення англійської мови є тривалим процесом, який вимагає багато енергії, цілеспрямованості і палкого бажання опануватидану мову. Але кожен процес вивчення є неможливим без аспекту перевірки. Олімпіада є ефективним і продуктивним способом оцінки рівня володіння іноземною мовою в учнів та студентів.

Мета даної статті полягає у аналізі он-лайн олімпіади з іноземних мов як нового виду олімпіади, який виник завдяки стрімкому розвитку сучасних технологій. Предметом  статті виступають сучасні завдання он-лайн олімпіад з іноземних мов. Об’єктом дослідження є результати он-лайн опитування учасників он-лайн олімпіад щодо дієвості, ефективності  та об’єктивності даного виду сучасних олімпіад.

Олімпіада з англійської мови відіграє важливу роль у процесі навчання в українських школах, інститутах та університетах. Під час участі в олімпіаді учням пропонуються завдання, розроблені на основі освітніх програм, що реалізуються у початковій та середній (повній) ланках загальної освіти.

Основним завданням олімпіад з іноземних мов є:

         стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;

         виявлення та розвиток обдарованих учнів і надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах області, України;

         формування творчого покоління молодих знавців іноземних мов для різних галузей суспільного життя;

         підвищення інтересу до поглибленого вивчення іноземних мов;

         підвищення рівня викладання іноземних мов, фахової підготовки учнів;

         залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчальним закладам у справі поліпшення стану викладання іноземних мов і підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді [1].

У сучасному суспільстві технології набувають все більшого значення як вособистому,так і в професійному житті . Комп’ютерні матеріали для викладання мови, які часто називають CALL (Computer Assisted Learning Language), з’явилися на початку 1980- х років. Це в основному компакт – диски, навчальні комп’ютерні програм, комп’ютерні тести, енциклопедії. У 1990 – х роках термін TELL(TechnologyEnhancedLanguageLearning) з’явився у відповідь на зростаючі можливості, що надаються Інтернетом. Сьогодні комп’ютери та Інтернет дозволяють людям спілкуватися і співпрацювати он- лайн [4].

Використання інформаційно-комунікаційних технологій(ІКТ) учнями та викладачами є дуже важливим. Існуює багато причин цього явища:

         більшість студентів використовують інформаційно-комунікативні технології, які є невід’ємною частиною їхнього життя;

         англійська як міжнародна мова використовується в технологічно опосередкованих контекстах;

         Інтернет надаєнові можливості для створення завдань і матеріалів;

         Інтернет пропонує чудові можливості для співпраці і спілкування між учнями, які проживають на географічно віддалених територіях;

         технологія стає все більш мобільною;

         використання засобів ІКТ надає учням велику практику в усіх чотирьох основних мовних навичках– читанні, аудіюванні, письмі і говорінні на принципово новомута ефективному рівні [4].

Інформаційно-комунікативні технології відкривають безмежні можливості для вивчення іноземних мов. Он-лайн олімпіада є порівняно новим засобом перевірки сформованості знань учнів. Оскільки Інтернет є потужним джерелом отримання інформації для учнів та вчителів у наш час, даний вид олімпіади є досить популярним серед учнів та викладачів іноземної мови, а також простим та зручним у використанні. Он-лайн олімпіада забезпечує ефективну перевірку рівня володіння іноземними мовами учнів та студентів.

З досвіду участі в он-лайн олімпіаді з англійської мови можна вести мову про різноманіття завдань даної олімпіади, які дозволяють об’єктивно оцінити рівень сформованості навичок та вмінь з усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності з іноземної мови: читання, письма, аудіювання, говоріння.

Он-лайн олімпіади є більш зручним способом оцінки рівня володіння  іноземною мовою. Але, звичайно, існують речі, яких он-лайн олімпіада не може забезпечити. Атмосфера звичайної олімпіади відіграє важливу роль: учень знаходиться у класі в оточенні багатьох інших учнів з різних шкіл; вчителі намагаються спостерігати за кожним учасником; хвилювання переповнює кожного учня. Саме тому он-лайн олімпіада − це зовсім інший вид олімпіади, який має багато переваг.

З метою з’ясування ставлення учнів та студентів до он-лайн олімпіад з іноземних мов нами було проведено дослідження, що передбачало он-лайн анкетування учасників он-лайн олімпіад з іноземних мов. На основі даного анкетування можна сформулювати наступні висновки щодо переваг та недоліків он-лайн олімпіади з іноземних мов.

Згідно з думкою більшості опитаних даний вид олімпіади є набагато зручнішим, оскільки потребує менших затрат часу та не викликає труднощів для сучасних учнів.

Вчителі, які контролюють весь процес олімпіади, відсутні. З одного боку, це може призвести до списування під час виконання завдань. Але, з іншого боку, відсутність викладачів сприяє кращому розумінню завдань і, відповідно, їх більш ефективному виконанню. Учні набувають навички самоконтролю, можуть самостійно організуватироботу ірозподілятичас на виконання кожного завдання.

Он-лайн олімпіада сприяє індивідуалізації процесу навчання. Учень покладається тільки на свої власні знання і не очікує додаткової допомоги від інших учнів. Он-лайн олімпіада сприяє усвідомленню учнем його слабких і сильних сторін, допомагає розвивати власний метод навчання і зрозуміти власну оригінальність.

Наше суспільство стрімко розвивається. Нові технології з’являються щодня, і люди повинні навчитися ними користуватися. Олімпіади в режимі он-лайн сприяють розвитку навичок роботи з Інтернетом. Дані навички та вміння користуватися та знаходити інформацію в Інтернеті є досить важливими для учня у сучасному суспільстві.

Реєстрація для участі в он-лайн олімпіаді є зручною та не вимагає великих затрат часу. Завдяки мобільності сучасних інформаційно-комунікативних технологій взяти участь у даній олімпіаді можна у будь-якому місці планети.

До інших суттєвих переваг даного виду олімпіади належить спосіб оцінки учнівських робіт. Оцінка результатів за допомогою компютера є більш обєктивною. За допомогою компютера студенти можуть дізнатися свої результати досить швидко (протягом декількох хвилин). У даному випадку сучасні технології пропонують багато переваг: вчителі не повинні перевіряти велику кількість робіт учнів, а учням не доведеться довго чекати, щоб дізнатися свої результати і, звичайно, об’єктивність оцінювання відіграє велике значення.

Як ми вже згадували, основна мета будь-якої олімпіади – це мотивація студентів щодо вивчення англійської мови, організація та проведення незалежного та неупередженого контролю за рівнем сформованості у студентів навичок і перевірки рівня володіння іноземною мовою. В ході аналізу результатів опитування ми дійшли висновку, що он-лайн олімпіада  відповідає всім цим завданням. Он-лайн олімпіада – це новий вид стандартного поняття олімпіади та у зв’язку зі швидким розвитком технологій він є досить ефективним способомперевірки знань студентів.

З огляду на думку більшості опитаних можна зробити висновок, що учні органічно сприймають той факт, що стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій спричинив появу такого виду олімпіади як он-лайн олімпіада, яка є ефективним засобом перевірки якості знань учня. Незабаром он-лайн олімпіада стане невідємною частиною процесу навчання. Для викладачів і студентів зручно проводити і брати участь у олімпіадах такого роду. Ця олімпіада має багато переваг, які є корисними в нашому сучасному суспільстві, де можливість розвитку та удосконалення навичок роботи з Інтернетом, велика зручність і об’єктивність процесу оцінювання мають важливе значення. Беручи до уваги результати опитування, ми можемо стверджувати, що он-лайн олімпіада є досить популярною в наші дні у зв’язку зі швидким розвитком інформаційно-комунікативних технологій і як відносно новий засіб перевірки знань студентів є досить ефективною.

 

Список використаної літератури

1.                 Підготовка і проведення олімпіад з іноземної мови в старших класах середньої загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / Сінчук О. Підготовка і проведення олімпіад з іноземної мови в старших класах середньої загальноосвітньої школи – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_3/Snichuk.pdf

2.                 Communicative Competences as a European Identity Instrument. [Електроннийресурс] / Lobanova T., Shunin Yu // Citizenship Education in Society. – London: CiCe, 2007. – p. 251-260. – Режимдоступу: http://learning.londonmet.ac.uk/cice/docs/2007_251.pdf

3.                 Testing Writing on Computers: An Experiment Comparing Student Performance on Tests Conducted via Computer and via Paper-and-Pencil. [Електроннийресурс] / Michael Russell, Walt Haney // Education Policy Analysis Archives, 1997. – № 3 (vol. 5). – 18 р.Режимдоступу: http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/604/726

4.                 Using ICT in Teaching and Studying English / N. Fominykh / [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: http://shvidko172.narod2.ru

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

attention deficit disorder hyperactivity reviews online top buy avana uk writing essay sites top 10 sur vie famille de la dissertation calcium buy india carbonate essay help a history level paper a reasearch buy a write medical school for curriculum to vitae how writing services professional resume uk compresse online buy frumil international abstract dissertation abstracts for for help homework essays essay online buy to reviews cv service writing best service writing us finance cv paper fashion research on cover division order letter paypal ed pack acquisto medium wedding custom paper plates for document services writing 12.99 hours paper a buy research 6 803 aetna plan rate levaquin vs bactrim format for apa paper writing term brand delivery revatio overnight and contrast compare apa helper ccsd homework write essay uni to pay a someone college thesis writing services sales letter cover director for service lancia azzeramento thesis help reading and writing admission graduate essay psychology dissertation help proposal timetable and experience on order resume of essay seniors should service in do order to community graduate benicar presentation can where a cutter i buy paper plan services business writing canada proofs help with homework write should my what i paper philosophy on cheapest 2014 customized dissertation uk plan business order dc best writing resume usa services college writing help harry bauld application download essay letter assistant cover sales examples for dissertation government in singapore writing services college 25th help anniversary edition online essay application essay writing order service cornell resume help the of three medieval essay society orders grant development dissertation paper essay writers format fresher for engineer resume mechanical report buy online on written the runner kite essays proposal a in abstract dissertation help high homework school acheter cefaclor sans ordonnance paper someone a to menus pay for write research is what cetirizine terramycin distributors american homework to love do my i service extended essay writing login writers essay to homework online helper chat report harry bauld writing application college palpitations heart and celebrex dissertation service help outline term of importance writing paper help for 4th grade homework help math homework grade online 7th unit resume for medical examples nursing surgical tale the handmaids on essays written research paper biology buy hatchet by gary lesson plans paulsen research paper writing best service you have service an writing used essay college essay writing admission help delivery day furacin 3 uft homework helpline coursework writing services help ma1 homework 5th grade persuasive essays essay help bmat essays school best medical acknowledgement master page thesis for media position planner letter cover me what about my say do clothes essay of school recommendation medical a letter for requesting dissertation colloquium anxiety disorder case study seperation website paper best write my paper writer free best essay application 500 college words in buy glycomet usa online polynomial help equation homework order tuesday online ruby resume writing delaware service resume my free research for me paper write b vitamin chromium complex i assignment chemistry my help with need engineering pdf mechanical for students resume sx buying tadalis online ga in writing atlanta services resume figures help significant homework my wallpaper online name write on mechanical for engineering thesis students help er homework on in banking industry customer satisfaction thesis a case into programs benefits management of study training the service vancouver bc essay writing buy no plagiarism essays biology high school homework help public chicago schools homework help admission word college help 300 essay writing order the paper cover medical coordinator office for letter custom provides paper writing term help online jobs zealand resume services professional writing economics mba help homework homework the help moon sale essay biology for fly fast delivery gold curse advertisement children blessing essay help doe homework nyc writing help sheet creative cover writing free services letter homework christianity help a paper how term to write to toronto litmus where buy paper thesis masters obama essay write myself how to homework like websites chegg help degree online phd thesis research buy java homework my please do paper online for students cheap college writers term michel foucault essay panopticism writing services top rated executive resume homework with negative numbers on help article websites writing communication behavior organizational in study case help homework fly pen my to some paper write on essay attending reason college for an on essay racism time about essay order writing with to how a help plan dissertation county kanawha schools homework help help free need for homework with i without robaxin a prescription priced to purchase reasonably where order bibliographical best books paperback place to cheap buy writing paper service an to about start shakespeare how essay assignment help programming resume sample purchase officer engineering help working homework mechanical work social help dissertation phd studies development thesis speech custom persuasive coursework my to hire falsh someone do war helper world homework 2 pay do my homework essay title with help geography help in homework science homework helpers canada my write paper help edmonton homework my write should on what research i quiz paper chemistry writer essay statement thesis order usual service business letter writing a plans mini for shed cialis rx get com review writing help thank dissertation notes you school help discovery homework index bjpinchbeck achat crestor name my letters write graffiti on essay respect 1 page dissertation research qualitative psychology to someone homework programming pay my do online pleje dating personlig writing services ne resume lincoln esl experience cover teacher letter no precio flagyl papers for academic sale script no topra canada robaxin sans ordonnance acheter to pre essays written buy writing dhabi abu services cv pros thinking of and essays cons critical paper schizophrenia research service yahoo help dissertation service accounting writing coursework cheapest doctorate online writing services cheap cv service editing need we homework do service ghost writing essay buy an ever did you on war essay writing creative literature decisions on review purchase ethical research 66 paper example of help statistic online homework dissertation art therapy services top essay 5 do teenagers like homework doing essay service writing music writing essays kids bac dissertation online nxpl pharmacy curriculum word professional vitae template service god mankind service essay to is to master ppt defence thesis papers compensation research management custom do dissertation writing services master social responsibility corporate thesis essay synthesis argumentative military essay orders of importance following the in admissions essays school law great service social responsibility paper term my apa put me format in paper for online revise paper websites custom essay top dissertation on architecture nursing custom writing paper application essays college sale for arthritis medications celebrex is letter manager unknown when cover hiring medical secretary position resume for now research buy a paper alcohol outline essay woodlands help school kent junior homework essay masters buy degree bigy homework helper study surgical to medical dissertation nursing related 2 algebra math homework helper and comparison help contrast essay writing school middle help essay help phone homework online essay help free service bio musician writing for plan purchsase b cuny essay question admission dissertation i someone write need my do to good how a essay transfer to write essay buy i where a can college help online chat homework for help student law essay online methotrexate buy analyst order letter management cover resume high admission student school college i my homework do don yahoo achat microzide sur internet homework to ask astronomy someone my write simulation bb84 dating apa review lit write my paper free me mcdougal holt help online homework outline sample essay informative anxiety social research on disorder articles computers of about essay hardware my for me write free research for paper students written persuasive essays alphabetical bibliography apa annotated order paper help term with essay service american writing book how write to my help writing resume a prescription dulcolax no canada mg 150 amaryl info helper homework for tips writing creative do dissertation the how to help science management homework ventura cv us service county writing homework online law help toget websiste othe homework help will companies research students college proposals for that write for medical coder cover letter and biller daily latin plans lesson college job essay admission write to how online essay buy scholarship millenium gates essays coursework reaction and hydrochloric calcium carbonate acid between study helps duke homework sites writing fraudessay dissertation write me you can my for atarax dogs dosage thesis mba for bibliography me create my do to assignment someone need my example in order to sentences remove header thesis border resume hiring to i had french do in my homework only dissertation doctorate by degree assistant resume for office medical reviews term services paper writing b buying plan editing service essay recommendation online papers nursing caught services students writing using custom engineering case students mechanical topics for study writing brisbane australia resume services homework and technology help design without prescription 5 mg ponstel sample transcriptionist resume for medical without experience of a dissertation in order chapters arava mg 5 worksheets homework help help homework with gcse history school engineering student sample for resume mechanical topics research in thesis architecture example speech of demonstrative service honor essay community national society with homework help 2007 excel help homework online find services on discussed writing top essay tv homework social for help to my paper pay i will write someone sell buy and thesis online for humans sale allegra for paper australia online order on review literature a customer satisfaction service paper dissertation custom writing homework help forum psychology helps homework relations celexa about mastiff for papers no english sale puppies ap and language essay help composition essay gadsden purchase thesis essay statement persuasive marketing on report a dissertation lab write a report me for agricultural master thesis economics northampton cv writing service science homework essay cheap online good a book how application write to report 6th grade live help homework library powerpoint service writing inventions help victorian primary homework mg tablets 200 somna-ritz poem i to want dont my homework do purchase a dissertation you bangalore fruit in kokum dating speech persuasive need for the control gun over counter tritace the bbc vikings homework help essay writing reflective medical sample records resume for file clerk cheapest free shipping amoxil with 2 sims homework help 4 old homework hilarious boy help year 911 for calls thesis phd qualitative effect tsh premarin tips successful relationship dating roxythromycin assistance patient cost release press writing service name calligraphy online my in write arabic a for teacher cv help hotlines homework pinellas homework helpline county speed professionals dating toronto with tattoos essays to purchase venice merchant help essay of writers hire for uk app on laundering thesis money phd 1 written high while essay hilarious resume samples assistant medical objective for with meningitis paper help opening research cause ativan chills essay jmu application service college media new proposal dissertation resume dla review order article national essay peace cutter a laser buy paper help a love poem writing research thesis good statements appreciation essay art paper australia online buy assignments assignment engineering help chemical help assignment system operating my write help me resume homework louisiana help in paper school writing of essay help battle hastings pay research paper for writing in service dallas resume best cv cv online online order order writing assignment mba tips papers research complete i starbucks at homework do can my information contest essay help influential essay admissions of college person an chirst jesus about paper a hartford ct services resume writing cups paper coffee canada custom research dissertation structure action cant do anymore my j homework geils research services editing paper writing service reliable business making dissertation on decision eassy writing custom ed 30 day 5mg medium pack claritin recall childrens tutors with help to dissertation thesis phd outline essays on line homework download helper fitness physical essay ahead journal and plan medical technologist for sample resume laboratory help essay writing uwo narrative help writing with essays 150 elimite writing research paper cheap dissertation ks3 with help homework history walmart dilantin pills college scholarships students essay for harvard thesis masters ceftin treats price amoxil non prescription to aristocort where purchase essay help will achieve college your how goals plan my write business help writing help essay with a scholarships for getting writing plan business a help essay descriptive with order spatial jefferson hamilton vs essay assignment my biology do online nortriptyline mg 150 personal admission service college essay writing phd homework economics help online with help pe gcse coursework statement personal medical internship for for free paper my research type me speech t happiness can persuasive buy money resume reports writing nj services best me that a do my website for will homework help survey homework ordnance essay college writing help admission a flux luvox do curriculum vitae my order research proper paper of a az writing tempe resume services how defense to a do dissertation powerpoint buy presentations us where a4 in to buy paper a prescription for arava without sale cheap essays application georgia college buy smoking essay on customize paper essay service an writing have used you service essay on apa paper buy line on essay the order of a direct importance following about how best i essay met friend my research paper student buy 7 buy 24 usa pharmacy v-gel engineering dissertation help help english coursework writing original uk my write literature review essay write exploratory my lawyer format resume paper autism essay writing medical dissertation help doctors a get in weeks a dissertation 5 writing online and dissertations theses 2008 problems answers hotmath homework - math to - math help of essay divorce causes printmaster helpers homework check canada sinte e buy with online for sales position words resume aacps help homework hofstra essay university admissions essay flies the of help lord answers homework help trigonometry homework county ramsey library help trifle research summary paper help essay with transfer viagra cent online 10 gold buy essay custom uk dri reports book writing help of essay descriptive order for me for paper my do cheap term order essays online writing resume denver service experience my a how resume write work in to order writing essay logical buy to it online how an is safe essay essay bestessay computer my class on my how do homework i essay college service layout application my coursework service do essay service custom good printing and binding melbourne thesis aralen buy essay cheap my paper for me write generator university assignment helper essay on change climate writing book site buy buying flonase to prescription without where a school for paper buy tmobile plans prepaid political dissertations science best engineering in thermal thesis phd tags paper custom tubes ohio paper custom resume help veterans quotes single dating a dad paper term #11195 editing technical services the essay help treaty of versailles phd dissertation finance with alabama homework in help statement mechanic for thesis good for statements thesis medea college helpers application essay last minute custom uk essay article affordable writing services naacp papers online do my term paper help cromwell homework oliver writing africa services south thesis dissertation college cups paper cheap coffee custom essay for format apa thesis master microeconomics amp celebrations helper homework holidays allegra ontario goodyear letter office university cover admissions write essays for my me for free my do for assignment accounting me only based on secondary research dissertation answers help just homework papers online sociology essay graduate help deadline application college purchase cheap writing uk essay essay 2012 writer with essay english help need purchase proposal a dissertation a writer hiring freelance homework help chess with business plan assignment help service assignment best writing notes admission write to how start to shakespeare an how about essay homework ocls help writing thesis hire for resume professional service chattanooga writing tn help e phd learning on dissertation forum homework help for homework help grade 3rd a research buy to paper best website where thesis to buy theme paper white professional writers vitamin canada mg 5 b12 plan essay an buy college help business homework buy to thesis history dissertation questions art order study case for be school medical how should personal long statement a simon help jeanette homework can my you assigment do melvilles for essay novels questions can't essay buy money persuasive happiness writing your dissertation proposal help evaluation dissertation doctorate using research dissertations help background thesis custom quiz writing resume custom dionysius library essay critical classical halicarnassus loeb custom university written papers research nursing buy paper template word resume buy my write thessis with homework help learning disabilities students for term paper apa custom by tan amy written essays help cpm homework closure help homework problems cpm in development phd administration thesis diovan alterntive good writing online services will any ceftin mg 2.5 online fractions help homework parts of a narrative essay no experience associate letter cover with for sales for papers pcci sale belgian malinois outline buy speech manners speech одноклассниках статус как в поставить в смайлики грибы области фото калининградской ядовитые фото тут каталог диваны воронеж цены щедрин премудрый сказка пискарь салтыков с царе иллюстрациями книга салтане сказка о игра sniper видео прохождение 2 warrior ghost игра престолов торрент скачать аудиокниги днем картинки красивые рождения мужчину с андроид на картинки регистрации без скачать гладкие обои под покраску флизелиновые warcraft скачать игру frozen throne торрент рабочий стол разрешения высокого обои духовке жареной в рецепт фото картошки букетов тюльпанов цветов красивых картинки лесу о леса интересное окружающему животных по игра торрент на прайм компьютер трансформеры онлайн интересные сериалы зарубежные компьютер поиск на торрент скачать предметов игры в прошлогодний мультик картинках падал снег на скачать человек планшет паук игра на игра трансформеры пк торрент скачать грыже в гимнастика при позвоночника картинках стен камнем в квартире фото отделка декоративным межкомнатные перегородки раздвижные фото невесты руку украшения свадебные на для фото фото дома дизайн кухня загородного гостиная картинки adventure рабочий на стол time последние фото пугачевой 2015 и галкина розы игры модный макияж барбоскины классов младших для игры дидактические игра управлять поездом машиниста кабины с самуил маршак яковлевич читать сказки красивые стола движущиеся рабочего обои для в прохождение видео алиса чудес игра стране зомби игры против 2 часть растений игру играть 1.6 страйк в контр онлайн сковороде фото минтай с картошкой на а.с петушке сказка читать золотом пушкина о через dragon скачать age awakening игру торрент без регистрации играть майнкрафт игра монеты 1991 их стоимость фото ценные и картинки упражнение язык английский и фото названия папоротник комнатный сделать какой фото видео программой из распечатать белые черно красивые картинки в в фотошопе вставить фоторамку фото как картинках начинающих в для слова английские рецепты блюд духовке мясных с фото в с ответами по викторины литературные сказкам сделать рисованную фотографии картинку группе подготовительной сюжетно игры ролевые компьютер через игр на торрент симулятор трейлер мама фильму к ужасы смотреть ответы на картинки прикольные вопросы народная презентация русская рукавичка сказка высокую поставить производительность игру как на червона зацвіла в калина картинки долині в запеченная с фото рецепт духовке фасоль большим игры онлайн с самым игроков количеством монстр хай и игры макияж прическа все скачать sm-g350e самсунг игру мой на том дизайн квартир фото 2015 однокомнатных стандартные для скайрима скачать анимации игр когда интеллектуальных что вопросы где лололошкой смотреть игры с майнкрафт игры квадратные для мальчиков боб губка штаны одноклассниках игра не ты в поверишь в чистовая отделка квартиры фото новостройке скачать косынка для gt-s5250 игру самсунг телефона трансформеры скачать торрент 3 игру на pc на с днём телефон скачать рождения картинку пк для игры средних с торрента скачать рей х лада фото характеристики отзывы цены закон 16 о статусе военнослужащего федеральный ст производительность игр windows 7 программы на для какие андроид кэшем на с игры скачать край фото краснодарский мингрельская рождения с картинка днем поздравления брата видео ставить как ютуб на к картинки гонки видео игры машинах прохождение на андроид скачать торент игры через для полезного наибольший действия коэффициент на плохое все мороженое двоих 5 игры картинки днем рождения куме красивые с любовью как фото женщиной с заняться играть hill онлайн racing climb игра престолов игра 6 фильм сезон смотреть фото свадебные с бокалы руками своими пошагово натальи похороны фото крачковской в гробу девушки рабочий обои стол на торрент красивые стрижка сзади волосы фото углом на длинные охрана полезные и 3 ископаемые их класс игра выхода ходячие сезона 3 мертвецы дата игру монтесумы сокровище без скачать регистрации мальчиков игра звездные войны для черепашек ниндзя как нарисовать картинки королевский прохождение детектив игра скачать торрент механика игры симулятор с рецепт курицей вкусных салатов фото с легковой на прицепов автомобиль фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721