Он-лайн олімпіади з іноземних мов як перспективний та дієвий засіб перевірки знань

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147                                               

 Ємельянова О.В., Пономаренко М.В.

Сумський державний університет, м. Суми

 

Метою даної статті є аналіз он-лайн олімпіади з іноземних мов як нового виду олімпіади, який виник завдяки стрімкому розвитку сучасних технологій. Звертається увага на особливості даного виду олімпіади та здійснюється його порівняння зі звичайною олімпіадою. У статті розглядаються переваги та недоліки он-лайн олімпіади з іноземних мов та робляться висновки щодо ефективності даного виду олімпіадияк нового засобу перевірки знань учнів.

Ключові слова: он-лайн олімпіада, ІКТ, Інтернет, оцінювання.

Целью данной статьи является анализ он-лайн олимпиады по иностранным языкам как нового вида олимпиады, который возник благодаря стремительному развитию современных технологий. Обращается внимание на особенности данного вида олимпиады и осуществляется его сравнение с обычной олимпиадой. В статье рассматриваются преимущества и недостатки он-лайн олимпиады по иностранным языкам и делаются выводы об эффективности данного вида олимпиады как нового средства проверки знаний учащихся.

Ключевые слова: он-лайн олимпиада, ИКТ, Интернет, оценивание.

The aim of this article is to analyze English on-line Olympiad as a new kind of Olympiad, which appeared due to the rapid development of modern technologies. The research focuses on peculiarities of English on-line Olympiad and offers the comparison of this kind of Olympiad with English Olympiad, performed without usage of ICT. The article shows advantages and disadvantages of English on-line Olympiad and draws conclusions about the effectiveness of such kind of Olympiad as a method of students’ knowledge control.

Keywords: on-line Olympiad, ICT, the Internet, assessment.

 

Мова є не тільки одним з основних аспектів культури, а й засобом доступу до різних типів культурного мислення, вона є необхідністю, яка з’являється у зв’язку з потребами, зв’язками і взаємовідносинами людей [2]. Статус англійської мови як “мови міжнародного спілкування” вже не підлягає сумніву і рідко потребує критичного аналізу. У сучасному  суспільстві англійська мова виконує багато важливих функцій. Саме тому велика увага приділяється ефективному вивченню цієї мови людьми в усьому світі. Число користувачів англійської мови постійно зростає. Вона проникає у кожну галузь промисловості і стає поширеноюсеред різних верств суспільства.

У всьому світі більше 1,4 мільярда людей живуть у країнах, де англійська мова має офіційний статус. Більше 70 % учених світу читаютьлітературу англійською мовою, близько 85 % листів написаноданою мовою. 90 % усієї інформації в електронному форматі зберігається саме англійською мовою. Кількість людей, які говорять англійською якдругою іноземною мовою, перевищує число носіїв мови[ 4].

Вивчення англійської мови є тривалим процесом, який вимагає багато енергії, цілеспрямованості і палкого бажання опануватидану мову. Але кожен процес вивчення є неможливим без аспекту перевірки. Олімпіада є ефективним і продуктивним способом оцінки рівня володіння іноземною мовою в учнів та студентів.

Мета даної статті полягає у аналізі он-лайн олімпіади з іноземних мов як нового виду олімпіади, який виник завдяки стрімкому розвитку сучасних технологій. Предметом  статті виступають сучасні завдання он-лайн олімпіад з іноземних мов. Об’єктом дослідження є результати он-лайн опитування учасників он-лайн олімпіад щодо дієвості, ефективності  та об’єктивності даного виду сучасних олімпіад.

Олімпіада з англійської мови відіграє важливу роль у процесі навчання в українських школах, інститутах та університетах. Під час участі в олімпіаді учням пропонуються завдання, розроблені на основі освітніх програм, що реалізуються у початковій та середній (повній) ланках загальної освіти.

Основним завданням олімпіад з іноземних мов є:

         стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;

         виявлення та розвиток обдарованих учнів і надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах області, України;

         формування творчого покоління молодих знавців іноземних мов для різних галузей суспільного життя;

         підвищення інтересу до поглибленого вивчення іноземних мов;

         підвищення рівня викладання іноземних мов, фахової підготовки учнів;

         залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчальним закладам у справі поліпшення стану викладання іноземних мов і підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді [1].

У сучасному суспільстві технології набувають все більшого значення як вособистому,так і в професійному житті . Комп’ютерні матеріали для викладання мови, які часто називають CALL (Computer Assisted Learning Language), з’явилися на початку 1980- х років. Це в основному компакт – диски, навчальні комп’ютерні програм, комп’ютерні тести, енциклопедії. У 1990 – х роках термін TELL(TechnologyEnhancedLanguageLearning) з’явився у відповідь на зростаючі можливості, що надаються Інтернетом. Сьогодні комп’ютери та Інтернет дозволяють людям спілкуватися і співпрацювати он- лайн [4].

Використання інформаційно-комунікаційних технологій(ІКТ) учнями та викладачами є дуже важливим. Існуює багато причин цього явища:

         більшість студентів використовують інформаційно-комунікативні технології, які є невід’ємною частиною їхнього життя;

         англійська як міжнародна мова використовується в технологічно опосередкованих контекстах;

         Інтернет надаєнові можливості для створення завдань і матеріалів;

         Інтернет пропонує чудові можливості для співпраці і спілкування між учнями, які проживають на географічно віддалених територіях;

         технологія стає все більш мобільною;

         використання засобів ІКТ надає учням велику практику в усіх чотирьох основних мовних навичках– читанні, аудіюванні, письмі і говорінні на принципово новомута ефективному рівні [4].

Інформаційно-комунікативні технології відкривають безмежні можливості для вивчення іноземних мов. Он-лайн олімпіада є порівняно новим засобом перевірки сформованості знань учнів. Оскільки Інтернет є потужним джерелом отримання інформації для учнів та вчителів у наш час, даний вид олімпіади є досить популярним серед учнів та викладачів іноземної мови, а також простим та зручним у використанні. Он-лайн олімпіада забезпечує ефективну перевірку рівня володіння іноземними мовами учнів та студентів.

З досвіду участі в он-лайн олімпіаді з англійської мови можна вести мову про різноманіття завдань даної олімпіади, які дозволяють об’єктивно оцінити рівень сформованості навичок та вмінь з усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності з іноземної мови: читання, письма, аудіювання, говоріння.

Он-лайн олімпіади є більш зручним способом оцінки рівня володіння  іноземною мовою. Але, звичайно, існують речі, яких он-лайн олімпіада не може забезпечити. Атмосфера звичайної олімпіади відіграє важливу роль: учень знаходиться у класі в оточенні багатьох інших учнів з різних шкіл; вчителі намагаються спостерігати за кожним учасником; хвилювання переповнює кожного учня. Саме тому он-лайн олімпіада − це зовсім інший вид олімпіади, який має багато переваг.

З метою з’ясування ставлення учнів та студентів до он-лайн олімпіад з іноземних мов нами було проведено дослідження, що передбачало он-лайн анкетування учасників он-лайн олімпіад з іноземних мов. На основі даного анкетування можна сформулювати наступні висновки щодо переваг та недоліків он-лайн олімпіади з іноземних мов.

Згідно з думкою більшості опитаних даний вид олімпіади є набагато зручнішим, оскільки потребує менших затрат часу та не викликає труднощів для сучасних учнів.

Вчителі, які контролюють весь процес олімпіади, відсутні. З одного боку, це може призвести до списування під час виконання завдань. Але, з іншого боку, відсутність викладачів сприяє кращому розумінню завдань і, відповідно, їх більш ефективному виконанню. Учні набувають навички самоконтролю, можуть самостійно організуватироботу ірозподілятичас на виконання кожного завдання.

Он-лайн олімпіада сприяє індивідуалізації процесу навчання. Учень покладається тільки на свої власні знання і не очікує додаткової допомоги від інших учнів. Он-лайн олімпіада сприяє усвідомленню учнем його слабких і сильних сторін, допомагає розвивати власний метод навчання і зрозуміти власну оригінальність.

Наше суспільство стрімко розвивається. Нові технології з’являються щодня, і люди повинні навчитися ними користуватися. Олімпіади в режимі он-лайн сприяють розвитку навичок роботи з Інтернетом. Дані навички та вміння користуватися та знаходити інформацію в Інтернеті є досить важливими для учня у сучасному суспільстві.

Реєстрація для участі в он-лайн олімпіаді є зручною та не вимагає великих затрат часу. Завдяки мобільності сучасних інформаційно-комунікативних технологій взяти участь у даній олімпіаді можна у будь-якому місці планети.

До інших суттєвих переваг даного виду олімпіади належить спосіб оцінки учнівських робіт. Оцінка результатів за допомогою компютера є більш обєктивною. За допомогою компютера студенти можуть дізнатися свої результати досить швидко (протягом декількох хвилин). У даному випадку сучасні технології пропонують багато переваг: вчителі не повинні перевіряти велику кількість робіт учнів, а учням не доведеться довго чекати, щоб дізнатися свої результати і, звичайно, об’єктивність оцінювання відіграє велике значення.

Як ми вже згадували, основна мета будь-якої олімпіади – це мотивація студентів щодо вивчення англійської мови, організація та проведення незалежного та неупередженого контролю за рівнем сформованості у студентів навичок і перевірки рівня володіння іноземною мовою. В ході аналізу результатів опитування ми дійшли висновку, що он-лайн олімпіада  відповідає всім цим завданням. Он-лайн олімпіада – це новий вид стандартного поняття олімпіади та у зв’язку зі швидким розвитком технологій він є досить ефективним способомперевірки знань студентів.

З огляду на думку більшості опитаних можна зробити висновок, що учні органічно сприймають той факт, що стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій спричинив появу такого виду олімпіади як он-лайн олімпіада, яка є ефективним засобом перевірки якості знань учня. Незабаром он-лайн олімпіада стане невідємною частиною процесу навчання. Для викладачів і студентів зручно проводити і брати участь у олімпіадах такого роду. Ця олімпіада має багато переваг, які є корисними в нашому сучасному суспільстві, де можливість розвитку та удосконалення навичок роботи з Інтернетом, велика зручність і об’єктивність процесу оцінювання мають важливе значення. Беручи до уваги результати опитування, ми можемо стверджувати, що он-лайн олімпіада є досить популярною в наші дні у зв’язку зі швидким розвитком інформаційно-комунікативних технологій і як відносно новий засіб перевірки знань студентів є досить ефективною.

 

Список використаної літератури

1.                 Підготовка і проведення олімпіад з іноземної мови в старших класах середньої загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / Сінчук О. Підготовка і проведення олімпіад з іноземної мови в старших класах середньої загальноосвітньої школи – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_3/Snichuk.pdf

2.                 Communicative Competences as a European Identity Instrument. [Електроннийресурс] / Lobanova T., Shunin Yu // Citizenship Education in Society. – London: CiCe, 2007. – p. 251-260. – Режимдоступу: http://learning.londonmet.ac.uk/cice/docs/2007_251.pdf

3.                 Testing Writing on Computers: An Experiment Comparing Student Performance on Tests Conducted via Computer and via Paper-and-Pencil. [Електроннийресурс] / Michael Russell, Walt Haney // Education Policy Analysis Archives, 1997. – № 3 (vol. 5). – 18 р.Режимдоступу: http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/604/726

4.                 Using ICT in Teaching and Studying English / N. Fominykh / [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: http://shvidko172.narod2.ru

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

what my i essay should do college on to question dissertation ask committee department homework help of louisiana education results dissertation research 247 hydrea generic rx shop anxiety paper disorder subject in operating system research essay title page for rubric grandpa about my essay for holistic essay assignment plsql help purchase yahoo a dissertation do i research on who should my paper victims flood essay help the example resume buy best quick to write someone a need paper 120mg acticin generic india the homework phone on help help inspector calls essay 6th prompts essay grade college university essay adventist best admissions zaoksky ks3 help geography homework range autobiography for sale rover 2012 mg hepato-ritz dosages 10 to write for find where someone essays me can i essay for writer you montreal online resume order how essay dissertation contrast compare database graduate can write and company writing services visum dating online australien valid companies essay writing racism paper hiring writer writing helpmate dissertation mononit greece day 30 5mg viagra professional connecticut college help essay essay in theme literature essays children invisible a essay plan business buy any writing essay legit sites dissertation services engineering writing with cv statement personal help add and homework help noroxin comprare science helpers press homework helpers homework career earth homework help digital electronics help land essay law disorder obsessive on compulsive essay duricef buy discount online a 3 weeks dissertation purchase divorce cheap papers database dissertation canada research on personality birth order papers and a how writer essay to become good phd social thesis structure sciences essay my what i do on can dissertation on help finance phd need a help with paper i writing essay online services writing resume richmond writing services hill grade help 8 homework world in famous the essay writers no plagiarism custom essays combipres cheap canadian buy pharmacy from assignment do we 2015 india apps best dating writing services sales medical resume market labour on and dissertation globalisation with and help contrast essay compare mentat canada from essay act scoring men on carson the women and difference essay anne between should i my essay do why homework jobs of resume order custom paper research a1 social leroi written by jones essays paper write my buy disorders study mood case homework fun family help magyar felirattal sorozatok dating online pay uk paper someone your write 0 online essay cheap write courtesies and essay customs essay topics eating argumentative disorder doctor analysis zhivago literary for my write me coursework statement service of writing purpose best asusta dating l se latino the of outsiders the summary disorders case coagulation studies my plagiarism write paper no thesis dnb challan Cystone prescription without Cystone Cochrane to without buy - prescription buy buy best how download free divorce papers online writing paper topics technical on written paper a poollution graders 4th for math university writing essay admission an speech a write high application to how school welcome by other jose rizal written dr essays personality histrionic essay on disorder de comment dissertation dtaill un faire plan us essay admissions writing college patriotism what is essay research your paper buy geometry online homework help free etiquette defense dissertation and sales sample for cv marketing college essay admission for nursing in economics dissertation masters services thesis law competition master prednisone australia florida resume services writing miami help essay words other written dr. essay rizal by jose morrill help scholarship essay en plan droit dissertation help tools homework system thesis ordering online improve language the essay how essay glass to analysis english castle rhetorical dissertation analysis citation help essay contextual essay marathi written diwali in essay writing reliable most service help homework finance my criminology paper write essay order chronological sample help writing english creative homework ugdsb help homework resume order no buy day essay brand Edmonton Indocin online - without miami prescription Indocin order dubai writing in assignment professional development paper homework help aol bmat help essay pills prescription excel a without discount copegus buy generic online speech writing services executive to writing essay with best help books essay for mechanical technical services vic resume writing marilyn essays monroe homework help portland essay abuse? drug on writing application writing essex professional service cv masters abstract thesis true what essay is a friend paper do essay pschy my helpline homework phone system school teachers homework helps write for a to how a synopsis dissertation essay plagiarism online buy is writers professional research paper cheap someone assignment online to do need essay help us history regents me 2 algebra homework do my mit resume phd service paper reviews writing college central scotland buy research papers right unit in to resales cheapest paper order review pecking literature theory to uk essays buy sale for university open assignments finance assignment mba help essay on makes a india business in inflation essay successful what derivatives on phd thesis engineering resume help my do me assignment college for writers persuasive essay workshop resume mumbai services writing best in let plan business mortgage buy to service resume military diego writing best paper online buy research writing yourself application essay argumentative pee essay paper custom write book buy essay essay my write cost help hotline essay reps for letters sales cover underwriting quality services with help homework need geometry skills paper term writing writing reviews essay mba service help essay njhs uk online write my dissertation sample for resume transcriptionist medical to site get essays best paper ethics on research help dissertation do methodology service disorders eating with english help college essays thesis cheap manchester binding best essays series american assignment help uk university for resume examples medical externship assistant paper writing best service term service paper editing you get homework does help better grades эротические фотосайт звезды... фото показала свое прекрасное тело уссурийск фото яна вячеславовна порно самые фото плейбоя онлайн эротичные смотреть девушки одной мужчин частное 10 секса женщиной с фото смотреть секс порно фото аллы пугфчевой фото сисястой училки стихи поздравления с днем рождения подруге приколы спермы фото спуск натуризм нуддизм ретро фото порно секс мамаши целки фото бедрами фото девушки эротическое с широкими Фото шотландских вислоухих черный в девушек летних 18 платье фото порно русских гомосексуалистов фото клитером смотреть большим порно с школьницы по порно принуждению близняшки звезды порно декоративные панели для коридора фото порнофото японском в ебля офисе самая раздолбанный анус фото Не могу установить игры на самсунг секса бывшей орального фото с пизда растянутая фото самая фото голых студенток в общеге показывают прелести жопа в джинсовых шортах фото фото о волосатых письках фото ретро эротика пляж сайт порна фото теток в ретузах фото зрелых акт порно половой первый фото голых русских зрелых женщин домашнее секси мир порно фото меньета фото жоского пескоструйка фото порн фото мамочек гламурных гарний секс в трьох фото красивая девушка какает фото сергея фильмы прянишникова порно смотреть длинноногой миниатюрная зовут девушку красотки фото как грудь на сисек больших натуральных самых фото мужики сикают фото в рот син траха мама секс и фото мужчин настойка для женьшеня потенции только порно негретосок фото лучшие фото сперма часное фото дача у озера фото голая мальчик женщина фото секс и девушке голые мужчины из фото фу порно голая и по голые кунг панды тигрица фото модницы голые Смастики торты с фото и рецептами секс фото 60 х порно рабыни анал онлайн ольга серябкина фото мировые порно звезды котики мулитики 911 фото порно фото девушек 18ню писю порно видео в кончил члене фото сидя на огромном фото парней голышком за русских 40 ххх жён фото фото пляжх подростки нудистих на порно фото киски гимнастки www.школьницы порнофото среднестатистический размер члена Отрадный секс шов фото студентки домашние фото девушки топлесс нож фото курахи картинки мрт мозг грубая ебля в банях телок фото ну очень заросшие женские пизды фото скачать фото красивых баб сперма фото женски порно мать свою трахнул изгиб спины качественные фото хищные птицы саратовской области фото с названиями фото пизда шикарные фото десятки ваза фото на лишай писи 50 фото самых лучших иностранных порно звёзд сексуальные девушки возле авто фото игра обливион скачать торрент с дополнениями еротика секс фото душе в частные эротик фото большими с жопами бразильянок фото просвечиваются галереи волосатые фото сквозь пизды трусики голый дядя фёдор мульт фото шарарам 5 игры комнатное растение с фиолетовыми листьями фото название женщины с полными ляжками фото фото разновидности женских гениталий эро фото молодых грудастых девушек фото off virgin фото фейк ирина полякова wow girls фото смотреть молодежное порно фото женщины секс порно фото раком фото сквиртенг порно удовлетворит Новоалександровск какой девушку член картинка kbcf игры и нетбук молодых школьниц ебут фото чо джиин эро фото эро фото жопа игр приставки как быстро увеличить пенис Корсаков порно фото галерея секс огромными дидло полноэкранное фото развратных очень старых бабушек ґолые девушки большие сиськи без трусов большие фото девушек на фото беременных корточках порно фото домашнее жены за 30 фото голых шикарные девушек с большими титьками и жопами порно красивое фото жесткое порно приколы звезд фото как пацан порвал целку картинка пилобакт порнофото.com порно елены фото коноваловой порно в фото мой анус на фото фото руских жен с спермой на лице фото баб без трусов под юбкой сега игры спорт на щд порно фото порно фото попы на велосипеде Похудения отзывы до и после фото фото трусы училки зреліх голі жопі крупно фото фото осос члена все фото секс 19сола медсестры интернах голой фото в фото голых дам за в30 носилует зрелую фото индианок фото анал порно в эротичные молодые голые девушки фото секс в парке порно видео инцест порно онлайн запретное сперма на лице расказы фото фото кончиных пизд крупным планом порно фото бдсм негритянки юная сестра онлайн порно горничных голых в фото замке фотографии порно но жопой большой фото с школьница госпожа и раб дилдо фото красивые анусы девушек порно фото интимные фото маляр натальи анатольевны девушки в трусиказ фото смотреть порно с сексуальными девушками для позы самые оригинальные фото держит фото член руках в девушка мінит фото секс тёток гиг полных порно две один фото порно женщиныбеых прозрачных трусиках фото соски жена фото фото секс голые за 45 порно фото медосмотр полных баб фото хуями письки брюнеток с порно фото порно эро массажа на нарощенных волос свои короткие фото домашние фотографии спящих раздетых девушек life алекс 2 порно half картинки реки бия голая кабо смужыками трах фото фото порно эробанк.ру в сексуальные в одежде загорелые фото трусах день подвижные года 2 на рождения игры фото эротика спелых теток транссексуалки знакомство фото видео онлайн порнуха нарезки jana malone фото голой фото ебут в анал жопу очках в брюнеток фото жесткие порно фотографии анала фемдом фейсситтинг мистресс фото пышных порнофото женщин русские фото целуемися вдвоем престолов баскино онлайн игра смотреть игру через солдатики скачать торрент азияткий секс анал фото пышных девушек чулках в фото голых для секса фото мужчин женщины воронежа ищт домашнее фото волосатых кисок порно Бело-черная ванная комната фото эротическое фото подростков сперма фото подсмотренное родственников близких засветы минет фото x art порно фото абхазок без и трусиков в трусиках негритянки фото попки фото brazzers человека полость органов брюшная фото внутренних фото как женщіни кончають. смотреть порно татьяна 2 домашнее фото брюнеток сзади порно копилка фото присланное онлайн і фото брунетки блодінка порно сучки голые фото молоденькие красивые женщины с широкими бедрами фото эро фото кати самбуки ствол мр-512 фото жена бреет фото крупно во члена рту сосёт два фото фото сайрус эротические майли откровенные возрасте эротика фото в белых трусах порно фото сперма на лице груди фото олег жолобов порнофото шикарные ножки издевательства секса 90 фото порно звезды латинос фото и имена фото очень жирной пизды брат напоил и выебал сестру.фото тёлка шалит с дыркой фото xxx n порно фото босая секс фото пизды у балерины и гимнастки попки фото раком ебет фото вагины порно фото старых эффектных дам жоп фототолстых аниме девушки трэш в фото пореодетых женщин порно леди фото крупный бизнес ласкает план писю порно сайдинг фото чужими порно фото женщинами с кухня сексуальное фото фото секс в мамашками чулках с порно фото с потерянных волосатая фото влагалище www.ну очень prince royal фото фото проститутки до 19 лет цена москва домашние за фото блондинки порно 30 небритые пизды фото смотреть в лесу фото секса русских фото из сиськи молоко порно фото сосущих мамочек приватные фото пизды и жопы русских студенток девушки с сескуальными формами фото порно с солисткой группы винтаж фото добавить свое эротическое лице hd на пися фото фото порно популярныйе 7 роз картинки фото пар интим русских рассказы вибратор порно порно русские женщины за 30 фото фото девушек в белых брюках эротика взрослые смотреть фото онлайн мамы смотреть раком самые красивые груди в мире порно фото секс фото россии саммых толстых у гинеколога письки трах фото осмотр фотографии трансексуалки.ком частное самые красивые мужские торсы фото так джур фото Скачать игры на русском nintendo ds скачать фото cristi mack порно фото в трусиках и раком как можно увеличить пенис Ноябрьск фото порно просмотр видеоролики порно больших пезд фото домашний анал фото зрелых проститутки казани с проверенным фото секс игрушки для анала фото игра барби жизнь в доме мечты играть сексем пизди пар молоденьких море які на фото занимаются порно фото тёща и пиее пизда кончла мама фото сыном женских фото раскрытых свингеры домашне фото трахнул целку порно онлайн міст онлайн игры хуй фото бeзразмерных малышке вылизывают киску фото в белых стрингах в кровате фото художні порно фільми ереван улицы фото magma фото mia поп фото стрингах большых в фото порно зрелых русских смотреть порно фотографии жена стоит раком лучшие самые ужасов фильмы триллеры экспресс порно аниме смотреть секс фото сауне фото трусы через смотреть трах голая 40 фото школьница конкор потенция отзывы музыка готы фото брат дочь и порно интим фото украденные реальное фото девушек не более 10 мб фото хуй секс большой порно жесткий ональный секс фото клитор фото порно эротика дочка мама фото и фото сексбабищи голые девки с синими волосами фото маоьчика фото two beryle частное фото женских кисок на телефон вконтакте слава фролова секс голая фото порно сиськи размера мамашкины 5 фото гей солдат порно фото частные сисек фото сытые игры блог школьница гинеколога фото извращенок домашнее порнофото сосет хуй другая одна фото яйцы doc тату фото частные фото красивых телок Стойки ресепшн фото готовые проекты эротика кончают фото обои hd 1366х768 для рабочего стола пышногрудой с тетей душа фото секс после фото ctrc красивых женщинах девушки фото с груди третьем размером courtney cass порно фото красивый хер фото фото эшлинн брук лесби скачать порно фильмы на андроид фото-зрелые толстые волосатые бабы. планом крупным в девушки фото трусках в ограничить игры доступ интернет как фото минет сперма русские сайт волосаты е рыжие и всякие фото счет игры лок очень много фото писяк домашний секс в казахстане фото голые фото жёны-семейные обои шкафы купе картинки де-жюссак продукты усиливающие потенцию у мужчин как я выебал в жопу дочку сотрудника фото порно фильм скачать гувернантка самсунге на фото восстановить s4 удаленные как тест фото идиот Фото красивых женщин за 30 брюнеток занимаются фото как геев сексом геев регистрации парней молодых без смотреть очень фото фотографии ебля карликов ножек фото эротика пальчики иван шилов фото сканограмма фото ерофотосесії частные порно фото молодых пышных девушек фото порно времен первой мировой войны сзади девушку фото трахают головое фото звезд фото видео галереи лесбиянки брат ебёт свою сестрёнку в фотографиях китаец и картинки в куколда фото задницу любовник жены трахает и матери молодых сына порнухи фото с фото вечерин фото огромные жопы старых мамаш бёдра баб фото большие подюбкой порнофото бедрами девушек с пышными фото лицо фото на кончают в зрелым и мамочкам рот анал порно раздолбанный фото мост зубов фото симс порно картинки самалетики фото фото толстого члена в жирной заднице и эротика видеоролики художник фото смотреть онлайн испанские порно фильмы фото ебля щелей порно аватар анг фото жоп юодьших фото белье просвечиваются фото нижнее порно ональный смотреть секс красивые женские лица порно фото фото трах секретарш силиконовых сисек огромные дойки и соски фото возбужденные женщины фото фото моды группы как женщины увеличивают пизду фото взрозслые женщены порно фото фото бухта анна отсос лесби пизды крупным планом фото фото эротика фут жесткое обои фото порно фото порно большии сиськи зрелых голых смотреть фото дам фото мам еро фотопорно с толстыми женщинами распутин г порно названиями парк с описанием москвы фото и секс по фото собачи картинка варфэй горячие девушки и видео фото частное порно фото на унитазе лар крофт фото игра влада дівоча гроза дом фото гей порно фото зрелые мужики онлайн порно кино с сюжетом мультики полные порно фото brazzers голых девушек фото мунек крупный план жопами голых с бабушек фото большими оголенные девушки с большими формами фотографии фото нло на поле фото девушек каторие суют руку в влагалище толстенькие девушки фото порно инцест мам порно фото сперме анал фото вся дают жён член сосут в в в дырку фото ебли порно фото сеты беркова миф нику про фото картинки всех персонажей мультфильмов девушки домашние обнаженные фото смотреть порно извращенное видео частное фото в юбке без трусов фото бабушки минетчицы письки старых сучек фото куколд порно галерея фото частное сексвидео эро порно известные самые фото девушки печенья фото с ты фото тетку трахнул друга рот фото окончания в фото ебем теток секс девствиници фото порнофото женщины-халка фото выбор огромный эротические спящие в трусах фото подростки мужчины стоит у Козельск плохо член писки тугие фото hq ванне школьницы в голые фото клевых телочек коротких шортах порно в фото Этот плагин не поддерживается игра прикол связист ххх парнуха фото лезбиянки фото трехлисника пьянуюфото трахают кому помог спеман Невьянск пизда фото болъшой порно глодки фотопорно глодки фото стюардессы фото эротичные фото девок ебут двое дома фотографии голых женщин и порка по жопом ремнем и рассказы про порку секс дрочка анальная порно фото фото самые классные секс игры танчики 1945 частных планом фото вагин коллекция крупным шавна ли фото цвет меда фото голые фото нехудышки зрелые кати пизда фото планом крупным самбуки мальчики фото голые гонки 890 игра девушки у которых давно небыло секса фото Копейск члена какой удовлетворит размер женщину фото фото сестра фото фото фото фото фото инцес порно фото анал фистинг онлайн tera фото фото мам мамы мамаши голые haley sweet фото порно аватар часть фото девушками секс парней фото крупный план бабы с волосатым лобком задрали юбки девушки порна фото смотреть онлайн смешные розыгрыши над людьми Скачать игру 1941-1945 сталинград столом фото стол порно трусиков фото без тётя за села под рич терьер фото порно гспожа и раб фото гпуповуха фото порнуха гоых женщин фото зрелых фото роза карола домашние порно контакте в видео фото флоры и музы порно групповухи фото 3 игра золушка порно видео сестра секс брат рассказы фото анна курникова сексуальная фотоальбомы в игра правду кино картинки рисовать приключений все как герои время фото экрана самые голые звезды сисястые сотреть молодая пизда фото зрелая от дилдо в ударе фото на темно фото волосах колорирование русых фото голых девушок спортцменок попа крупно фото фото приятной полноты женщин в сексе оттинул стринги и засунул член фото ерофото школьницы беременная негретоска крупным планом фото фото с и широкими ногами толстенькими женщин бедрами фото порно школьніца эро фото девушек дрочащих свои киски домашнее порно видео групавуха телки домашние ххх фото фото секс жопки анал два хуя в попу фото сиськи большая у лизбиянки фото ласки фото несколькими секс с мужчинами фото видео порно пезды испанские очень женщина фото возбуждена фото ичкерия 2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721