ОБРАЗНІ ПОРІВНЯННЯ В РОМАНІ ДЕНА БРАУНА «INFERNO»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373

Т. В. Крутько

НУВГП, м. Рівне

 

Стаття присвячена аналізу образних порівнянь англомовного роману Д. Брауна «Inferno». Досліджено семантичні типи образних порівнянь, визначено найпоширеніші типи порівнянь у романі.

Ключові слова: образне порівняння, об’єкт порівняння,суб’єкт порівняння.

Статья посвящена анализу образных сравнений англоязычного романа Д. Брауна «Inferno». Проанализированы семантические типы образных сравнений, определены распространенные типы сравнений в романе.

Ключевые слова: образное сравнение, объект сравнения, субъект сравнения.

The article focuses on analysis of similes in Dan Brown’s “Inferno”. Semantic types of similes are investigated; repetitive types of similes are identified.

Key words: simile, the tenor, the vehicle.

 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Феномен порівняння привертає увагу представників різних наук, зокрема лінгвістики. Лінгвісти розглядають порівняння у семасіологічному (І. В. Шенько), фразеологічному (А. Г. Назарян), граматичному (У. А. Жаркова, Л. В. Прокопчук), когнітивному (Г. Л. Денисова), функціонально-стилістичному (Л. І. М’яснянкіна) аспектах.

Деякі питання, пов’язані з дослідженням функціонування стилістичного прийому порівняння у художньому дискурсі, все ще залишаються невисвітленими. Так, у вітчизняній та закордонній лінгвістиці відсутні дослідження порів­нянь в ідіостилі Дена Брауна на матеріалі роману «Inferno», що зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.

Об’єкт дослідження – порівняння англомовного роману Д.Брауна «Inferno».

Предмет дослідження – семантика і функціонування образних порівнянь в романі.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Порівняння – стилістична фігура, представлена різними синтаксичними конструкціями, що відображають мисленнєву операцію поєднання двох предметів, явищ, ситуацій, ознак на підставі їхнього уподібнення, установлення аналогій між ними [4, с. 475].

В універсальну модель компарації входять суб’єкт порівняння (те, що порівнюють), об’єкт порівняння (те, з чим порівнюють), ознака порівняння та маркер порівняння (like, as if). Залежно від функцій порівняння поділяються на логічні (зіставлення предметів одного класу) та образні (зіставлення предметів різних класів на основі спільної ознаки).

У художньому дискурсі образне порівняння є способом вираження суб’єктивно-оцінної модальності і особистісно забарвленого тону звертання до адресата, засобом підвищення естетичної цінності тексту [1].

Роман Дена Брауна «Inferno» належить до змішаного жанру детективу та трилера і порівняння тісно пов’язані з його композицією. Головний герой, Гарвардський професор Ленгдон, вкотре намагається врятувати світ, цього разу від вірусу божевільного науковця Бертранда Зобріста.

Дія роману розгортається в італійських містах, Флоренції та Венеції, для опису величної архітектури яких у текст вводяться порівняння: (1)theredtileroofsspreadout likeaseaoffireon the countryside, illuminating the fair land upon which giants once roamed…[5]; (2)…a mountainous dome of red tiles rose up, its zenith adorned with a gilt copper ball that glinted like a beacon[5];(3)… they traversed the Boboli Amphitheater—the site of the very first opera performance in history—which lay nestled like a horseshoe on the side of a hill [5].

Семантика компаративних конструкцій, використаних для опису історичних місць роману, зумовлює семантику подальших метафор: (4) Elevated above the city for nearly its entire length, the Vasari Corridor was likeabroadserpent, snakingthroughthebuildings…[5].

Порівняння – яскравий засіб оцінки, який наглядно і експресивно характеризує героїв роману. Ден Браун вдається до компаративних конструкцій, описуючи зовнішність та фізичний стан персонажів: (5) Shewas likeatimelessstatue[5]; (6) He tried to sit up, but his bodyfeltlikecement[5].

Для створення образу професора Ленгдона, який втратив пам’ять, використовуються порівняння, пов’язані темою сна: (7) Langdon walked slowly, feeling strangely disembodied, as if he were moving through a particularly vivid nightmare [5]; (8) This strange day had left Langdon feeling as if he were moving through a landscape composed of nothing but vague shapes with no particular details. Like a dream [5].

Порівняння у романі є механізмом вербалізації психоемоційного стану героїв, пов’язаного з емоційно-оцінним сприйняттям ними конкретних явищ та подій: (9) The deeper they went, the tighter it seemed to get. Just as Langdon felt as if the walls were moving in to crush him, thankfully, they could go no farther [5].

Автор звертається до компонентів лексико-семантичної групи (ЛСГ) транспортні засоби для розкриття психологізму діючих осіб, інтенсифікації їхніх відчуттів: (10)he was feeling strangely disoriented and powerless … as if his ship had lost its engines and were drifting aimlessly on the tide [5]; (11) functioning without his memory felt like attempting to land a plane in the dark with no radar[5]; (12) Seeing it is a bit like staring into the headlight of an oncoming locomotive [5].

Емоційний вплив художньої інформації посилюється, коли для опису внутрішнього стану героїв порівняння поєднується з іншими стилістичними засобами, зокрема метафорою: (13) Siennas slim frame was shaking now, asifthefloodgatesofsorrowanduncertaintywereabouttoburstwide[5]; (14) Langdon suddenly felt a ghostly pall envelop him, as if the long fingers of an unseen hand were reaching out of the earth and raking his flesh [5].

Висока експресія у художньому розгортанні думки відрізняє порівняння, котрі створюють містичні образи. Вибір об’єкта порівняння з лексико-семантичної групи міфічні істоти дозволяє автору створити атмосферу таємничості та містичності. Аналіз виявив використання таких компонентів порівняння:

  • angel: (15) Dr. Brooks leaned over him, hovering like an angel [5];
  • demon: (16) Like the blind clerics who lobbied for the death of Copernicus, she scorns me as a demon, terrified that I have glimpsed the Truth [5]; (17) Langdon was about to explain when the driver’s face suddenly glowed red, like a demon [5];
  • devil: (18) The man froze, looking as if he’d just come face-to-face with the three-headed devil [5];
  • ghost: (19)For Langdon the name seemed only vaguely familiar, but Sienna grabbed Langdon’s arm and squeezed it hard, looking as if she’d seen a ghost [5];
  • monster: (20) Their persistence has kept me undergroundforced me to live in purgatorylaboring beneath the earth likeachthonicmonster[5]; (21) Powerful arms in long black sleeves were reaching into the well like the thrashing tentacles of some hungry monster, grasping at the man’s legs, pulling him back toward the window [5].

Дії роману розгортаються динамічно, головні герої змушені тікати від переслідувачів, які зіставляються з представниками тваринного світу. Серед ЛСГ тварини фіксуються такі компоненти порівняння:

  • animal: (22) facilitator Knowlton watched in silence as the provost stalked around the perimeter of the cubicle like a caged animal [5];
  • dog (23) And yet still there are those who hunt me like a dog, fueled by the self-righteous belief that I am a madman [5];
  • predator (24) She instantly knew she was in danger and she tried to back away, but they corralled her, like predators hunting in a pack [5];
  • wolf: (25) Sienna spun to see three young men approaching, salivating like wolves [5].

Порівняння переслідувачів з хижаками підкреслює їхню силу, натомість зіставлення героїні, Сієни Брукс, з оленем у світлі фар – її безпомічність (26) I freeze, knowing I must look likeadeerintheheadlights [5].

Герої роману, як у казковому сюжеті, належать до групи позитивних чи негативних персонажів. Головний «негідник» – швейцарський мільярдер, геніальний біохімік Бертранд Зобріст, прагне скоротити чисельність населення планети, якій загрожує знищення через перенаселення. Автор вдається до традиційного порівняння для конкретизації семантики суб’єкта порівняння: (27) As a species, humans were like the rabbits that were introduced on certain Pacific islands and allowed to reproduce unchecked to the point that they decimated their ecosystem and finally went extinct [5]. Порівняння людства з плодовитими кроликами є засобом оцінки ситуації, засобом впливу на емоційну складову адресата.

В іншому випадку для підкреслення великої кількості людей автор порівнює їх з мурахами: (28) Behind him, astreamofhumanity was flowing up out of the earth likeantsescapingfromapoisonedanthill [5]. Звернення до лексико-семантичної групи комахи допомагає акцентувати важливу у змістовому плані інформацію, підсилити виразність тексту. Так, звук радіокерованого вертольота-шпигуна порівнюється із дзижчанням комара: (29)…he watched the threefootlong, radiocontrolled chopper banking in the distance. It sounded like a giant, angry mosquito [5]; (30) The dronehovered at a standstill, only ten feet of the ground, facing the grotto, buzzing intensely like some kind of infuriated insect…awaiting its prey [5].

Окрім зазначених вище, часто вживаними є звернення до таких лексико-семантичних груп, компоненти яких входять у структуру образних порівнянь роману: явища природи – (31) The woman knelt down next to Ernesto, her brown eyes like ice[5]; (32)… the murky cloud of liquid seemed to swirl slowly, like the eye of a silently growing storm [5]; (33) Bathed in red light, the subterranean cavern resonated with the sounds of hell-inspired music…which thundered through the grotto like a seismic tremor [5]; (34) The American professor looked as if he had just been snatched up of the ground by a tornado, spun around, and dumped in a foreign land, leaving him shell-shocked and disoriented [5];

зброя (35) … the polished metal cylinder was about six inches long and rounded at both ends, like a miniature torpedo [5]; (36) Ernesto felt as if a knife had just severed his wrist [5]; (37) For Langdon, it felt as if a vital weapon had been extracted from his arsenal [5];

хвороба (38) You perceive the human race as a cancer?” Elizabeth demanded [5]; (39) Mankind, if unchecked, functions like a plague, a cancer [5].

Новизна порівнянь сприяє створенню образності, експресивності художнього матеріалу: (40) Hundreds of feet below, the cobblestone piazza beckons like a tranquil oasis [5]. Натомість стійкі ідіоматичні порівняння, які фіксуються у романі, не відрізняються оригінальністю: (41) The soundwasasclearasday [5]; (42)…Langdon could see Sienna asplainasday [5].

Введення у порівняння актуального в комунікативному плані ідіоматичного виразу, який характеризується антропоцентричною спрямованістю, тобто простотою, доступністю, пристосованістю до швидкого сприйняття [2, с.81], проте не відзначається високим рівнем експресивності, змушує автора вдаватися до інших засобів інтенсифікації, зокрема гіперболи: (43) The prospect of searching its entirety in hopes of finding Zobrists one specific alteration would be like looking for a needle in a haystackwithout even knowing on what planet that particular haystack was located [5].

Як свідчить аналіз емпіричного корпусу, прецедентні феномени (імена, висловлення, ситуації), які є об’єктами порівнянь роману, універсально-прецедентні, входять в універсальний когнітивний простір людства та відзначаються високою прецедентною значущістю.

Біблійна прецедентність – кроскультурна універсалія, яка заснована на нескінченних зверненнях до біблійних ситуацій [3, с. 13]. У романі Д. Брауна зустрічаємо порівняння, об’єктами яких є прецедентні висловлення, котрі апелюють до біблійного тексту, зокрема до другої книги Мойсея «Вихід»: (44) The wideopen space before him felt likemannafromheaven [5].

У художньому дискурсі порівняння може бути зорієнтованим на інтерпретативний крок читача [1], виступати засобом інтенсифікації інтелектуального і емоційного впливу. Використання у ролі об’єкта порівняння прецедентного висловлення, яке апелює до античної міфології, передбачає актуалізацію екстралінгвістичних знань читача: (45) The path before them looked liketheentrancetotheMinotaurslabyrinth [5].

Для реалізації комічної настанови автора також використовуються порівняння, гумористичний та іронічний потенціал яких залежить від семантики їхніх компонентів. Автор використовує порівняння, описуючи враження туристів від баптистерію Св. Джованні у Флоренції: (46) Gates of Paradise? Hell, it looks like my dog fence at home!”[5]; зображення Данте: (47) In one such rendering, Dante’s iconic red cap with earflaps looked like something Dante had stolen from Santa Claus [5].

Висновки. Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що найпоши­ренішими типами порівнянь у романі Д. Брауна «Inferno» є людина – тварина; людина – міфічна істота. Порівняння роману тісно переплетені з сюжетом, підпорядковані передачі ідейно-образного змісту твору, є інструментом характеризації героїв, інтроспекції у їхній внутрішній світ, механізмом відображення світобачення автора, активізації уваги читача. Основними   функціями образних порівнянь у романі є стилетвірна, оцінна та образна.

Перспективи подальшого дослідження. Одним із перспективних напрямів дослідження може бути аналіз способів відтворення образних порівнянь роману Дена Брауна «Inferno»в україномовному перекладі.

 

Література:

1. Денисова Г. Л. Когнитивный механизм сравнения в немецком языке : автореф. дисс. … доктора филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские языки” / Г. Л. Денисова. – Самара, 2009. – 34 с.

2. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : [монографія] / Тетяна Валеріївна Крутько. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 156 с.

3. Орлова Н. М. Библейский текст как прецедентный феномен : автореф. дисс. … доктора филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка” / Н. М. Орлова. – Саратов : СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 2010. – 51 с.

4. Cеліванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

5. Brown D. Inferno [Electronic resource] / Dan Brown. – 2013. – Mode of access : http://www.slideshare.net/kd_book_21/read-inferno-by-dan-brown-online

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay to cruelty of the animals gun essay control anti internship essay sample city about essay london by persuasive kids essay written homework standard notation help love help my writing to boyfriend letter a 2014 atlas shrugged winners essay contest a writing essay reflective with help and objectives billing coding for resume medical dating model 210pb from buy 232 mexico pilex literature homework help essay writing paper help officer cv purchase for of the birth order essay power resume writing service new york professional writing mla rules style for an essay price dating almirah bangalore in writers freelance hire for world resume 10 services best writing france nizoral creative coursework english writing language gcse 6play application college for writing essay an writing key resume custom skills short thinking and stories and essay about reading short story help writing best essays swot buy essays women little graduate for essay personal school mice of help essay and men help i with need writing essay promo essay buy code club sale paper research for style apa services writing resume consumer reports stat homework helper with homework help ks2 english statement history and oxford economics personal without make a job experience resume addiction on drug term paper customs essay marine courtesies writer corps and buy malaysia ortho online tri-cyclen purchase dissertation a youtube assignment microbiology help divorce cheap papers online 2012 application georgetown university essay prompt 7 page custom service writing writing calgary essay service essay custom turnitin thesis statement help writing dissertation defense outline presentation writers nz essay papers cigarette online review a literature pay for i with help my need math now homework help science ap computer online meds flovent india from brand discipline reports apa breast mammography digital tomosynthesis paper for topics mechanical presentation mba smu help assignment english papers custom sentence for write me a - Fempro precios Scottsdale online Fempro buy india about death essay penalty"" anti "" i statement thesis need writing my help application nursing online college help essay online cheap ketoconazole order example with biology a writing report help lab side buy resume completed papers research buy job for letter cover sales advisor an for essay help outline paper homework childcare help assignments essays help expository writing help article review essay order help assignment literature customer services essay care order desogen best writing dc services cv washington london ocdsb help homework admission nursing for writing essays college phd candidate resume essay writing personal college for good admissions human with homework help resources ionesco chaises dissertation custom writing university for admission essay 2011 dissertation custom writing service for adults with help speech therapy writing service bride of speech father the writing chapters dissertation of order disorders outline eating essay projects doctoral dissertation enhancement australia assignment in helper essay thief the book questions services free cv writing side severe effects lopid and rare write me my essay college dissertation law proposal paper a help research writing help english homework online 2.5 avodart it enough is job skills on for resume sales homework helper yahoo psychology service writing essay to homework with music help paper format for writing apa term help 7th math homework grade blue essay buy books homework decimals dividing help services ga writing resume atlanta in homework grade 9 help now right to do homework i want my don't in essays education the states united catholic on trigonometry help homework dissertation jura online phd thesis in motivation eating research paper disorders media center homework coordinator help research argumentative paper outline euthanasia City bestellen Celexa cheap - generic Celexa Kansas paypal discount approval dr robaxin buy without online essay companies college writing with writing- help creative gcse resumes reps sales for voice speech text recorder to for graphic expository organizer essay in research hyderabad writers paper automatic free essay writer buy a lmu dissertation online sleep disorders essay bucket essay list online biaxin buying online is essay what for good a conclusion an essay contextual help tn johnson city services resume writing disorder for thesis generalized statement anxiety for food stones allergies bladder homework my do legal resumes examples admin learning phd help on e dissertation essays a level challenging gce economics essay admissions statement personal school graduate ibuprofen smoke to pay online someone homework my do paper term research help for resume cover letter doctoral research improvement dissertation grant writing buy essay and cv writing linkedin service disorders essay mental paper buy term a to how does doing your how you help homework for homework help 2 alg essay on paragraph bullying five business homework analytics help one buy free essays get custom one help homework 6th graders resume billing coding medical for and editing service statement personal homework help ks3 history paper can i where write my search the truth for foucher dissertation on simon a priced sumycin sale without reasonably prescription writers usa essay new in online homework arabic help eating paper conclude disorders research paper website a for write me will that find a js visual studio updating typescript not disorder paper on personality research antisocial disclaimer questionnaire dissertation help mathematics homework everyday proposal research dissertation introduction eating disorder speech written term papers online pre dissertation helper paper purchase officer resume to a how dissertation books on write toronto statement writing personal service content service writing best problem education dissertation statement with writing cv help a xii essays english class for tomtesterom dating afleveringen online good college online term a to paper how buy services writing essay best uk help stastics homework and support resume specialist sales for 1999 essay language ap english attachment disorder studies case reactive to we it help homework your with bought custom site essay reviews o essay t to good write application a how help me with essay writing write membership an a in sports club for application letter azathioprine pronunciation writings review custom ucf essay prompt custom best service essay любительское фото девушек в шортиках николь омск официальный сайт девушки в колготках связанные порно фото частное порно фото молодых грудастых девчонок парнуха зрелых крупный фото смолячково фото сматрит фото её лечно аня семинович фото голої молодухи в першій брачній ночі. голенькая перед зеркалом фото сисястая негриха показывает пизду фото крупным планом минета фото красивого гай порно фото голые мальчики вставший членами жестокое порно секс втроем фото сосет фото у толпы частное прозрачное белье.порно.фото галерея сперма фото порно фото hd кардашян ким качественные порно фотографии во время секс секс фото лезбийская групавушка частное фото русских лезбиянок фото порно парней с девушками фото сексом занятием дома любительские алиса картинки порно herman фото olli конституционное собрание влагалище тини канделаки еротическое фото потенцию мужскую народные повысить средства откровенное фото волосатых азиаток keitech любительское порно видео знаменитостей галереи мамин отсос фото девушки фото крупно порно рассказы мп 3 порно фото вера брежнева анал девушки очень порно в молодые учительницу фото снимает ученик пикапинг девушки фото фотографии ххх бенг генг голые девушки 18 фото фото галереи инцеста мать порево галерей фото порнофото порива открытое влагалище алсу фото зрелые фото попки частное женьщин фото порно инцест на порно измена работе онлайн домашние порно фото из ижевска смотреть порно госпожа страпон голые фото китайцы обновление tanks world последнее of тачки юа надпись mary kay эро фото нигериек кирсти элли фильмы смотреть порно фото онлайн в чулках онал девки эро на каблуках фото модели фото без трусов бесплат девушек порно киски член в попки фото голых фото училклок смотреть семикон фото порно аммара mozilla для игры беременной трах жесткий тальков глобус киске попке фото и спермы в интим фото мамочек домашние порна фото с бикемиин ализе молоденькая фото пизденка качеств грязной фото письки майл почта вход на мою страницу много порно народа фото компас газета порно фото писькы молодые эро фото джули гонсало порно телеведущие и актрисы фото 2016 половинки сезон новый фото порно сосет молоко с груди фото голой jenni lynn крупном планом 35 летнею женщину со всех сторон с большым тазом голую фото платье в фото толстой обтягивающим занимающихся фото спортом пары ролики букина порно тера патрик минет фото порно порно поза фотографии звезд 69 сосать фото заставил студентку порно фото маpyси из школьниц и пизда фото рпопка приготування пляцків з кремів до фото фото зреелых голых теток фото деревенском эротическое доме в ххх фото русские трансы порно в троем видио страпон мужикам фото домодедово и телефон проститутки фото реальные г глотает член порно фото на ссут мужики фото телок отрахали во щели все фотосессия lg 50uf830v выебали фото ваенные корейский сериалы 2016 засветилис индийскизвёзди фото безопасности техника скачать самые класные фото голых девак правление кесем 1 сезон друзья ангелов порно фото вимакс форте курс лечения Макушино фотогалерея зрелых комиксы порно без ограничений редлипз фото порно фотосеты все louisa marie рокси пантер фото муж жена порно и семейное обнаженное фото тело. женское порно фото из даеж молодеж бельгийка фото ню расписание электричек углянец воронеж девушки фотографируют себя на телефон в нижнем белье порно фото тетки с большими титьками порно фото группового секса на весь экран эро melua katie фото в кружевном голых мам фото белье бабы раком ебутся фото толстые сиськи фото торчащие огромные красивий фото жопа крупный план фото голой девицы нашпагате фото ебли энджел дарк школьници фото писечка анал трах порно фото фото супер растянутых анусов крупным планом частное фото попы мам порно сестра и картинки брат толстуха в пеньюаре фото фотосессия девушек с пышными формами порно фото жену ебут вдвоём девушки в клубе фото 18 порно фото волосатой письки без ограничений гагат медосмотре фото тетки на порно фотографии женщин 30 домашние за пизда фото широко раскрытая трах со мтарой фото мама порно сына фото как трахала писек-голышек фото любительское отличаются фотообоев обои 3д от Чем интимфото женщин дома пабах картинки в телку фото близко мужик дырку трахает в порно фото соник x девушки домашнее пьяные раздеваются фото 99 luftballons секс лижет куни фото рассказ красивых девушек фото 18 прут престолов войны смотреть онлайн парк мир фей эротические фото русское зрелое фото windows 7 logon фото кино порно красивы письки сексапильные фото тетя трахает племянника порно фото карта павловского посада с улицами и номерами домов девушки молодые порно фото домашнее прно фото груди зрелых красивая попа видео мультиков фото с порно рисованое порнофото украинское девушкі фото чулках в суд районный куйбышевский видео фильмы порнуха смотреть онлайн ебля медперсоналафото жесткое порно видео фото анал порно моделий супер кiски фото старi сексi страпон русское порно фото попок під юпкой у девушек фото лесбиянок на кровате 18 секс мама и любовник фото дома фото жена голенькая женщины делают фистинг фото мужчинам xx порно фото фото попы голые фото голых из витебска крупно вставил в жопу фото ровным видео загаром фото с тело голое комикс фото ххх юлька блядь порно фото видео проверочное слово к слову поздняя порно фото износлование инцес приморський районний суд м одеси порно фото попки нагнутые ростовчанки роскошной фото секс на фото русских природе студентов одела надела или пьяную порно на фото улице влагалища раздвинутые фото пуговка фото манту у школьниц из джинсов видны стринги фото порно фото товстих пісьок фотографиями рассказ порно брат сестру как с отымел волосатые влагалища фото взрослые иксбет голые женщины в чулках и туфлях фото толстуха нагинается раком фото фото эопы жопы молодых фото толстые девок эро порно фото возбуждение мастурбация кончают на парни фото лицо девушкам возбужденные жена фото секс натягивают фото раком парня фото план у хуй в жопе крупный лесбос секс www.красивый фотогалерея эро фото эмма ривьера 1 порно фото девки пацаны лего 60104 порно фото след сериал фото по училка информатики порно фото подглядывающих интимные инстаграм птаха фото и секс ученица учитель взрослые геи фото 1k2n161b10 фото 20 леть порно галирея фото от трусами под школьниц фото фото путаны голые фото латинок анимация варвар фото быльшие порно жопы транссексуалки фото порно на уліце фото порно фото зрелых нигретянок в фото голубых зрелых чулках женщин парни мастурбирующие фото фото пердильнике в хуй нудисточки фото порно чёрных фото порно спортивных фото девушек порно фото аниме поппок секс стрампон порно фото лесбі сериал солдаты онлайн смотреть полные жены фото и видео знаменитости фото папариции доэрти фото плейбой шеннон таньки с фото порно елани какающие девушки порно фото голая сестра личное фото фм юмор радио веселое порно фото сын маму наказывает порно фото со зрелище женщинами видео порно лоад игры москву про лисбиянки молодые голые фото куколд реальные фото крупным писки планом фото порно бдмс фото с инструментами жесткое частное фото с огромными сиськами сайт просмотра категорий для порнофото любых а3 размеры формат красивых девушек порно на фото кровати порно фото за даньги анулингус делает фото мужикам толстыми порно фото старыми бабушками актрисы пляже на фото фото жон развратных фото голая девушка с камерой домашняя фотосессия эро фото ххх порнп фото дырки под юбкой порно фото русских киноактеров фото взрослых толстух японка голые секс фото фото эротика с конкурсов васко мебель секс фото rikki sax фоторгафии членов в киске голая на серфе фото радио на 7 холмах слушать онлайн секса просмотр фото эро фото lia женские частное порно фото девчëнки фото дрочат silvia saint в чулках фото красивые.цыганки.эро.фото. бар 60 фильм сумерки 4 скачать фільм через торент вжопу пенсионерку фото ебут жена на фото шалят отдыхе друзья и солярис харьков девушки галерея фото порно зрелые дацан авто фото игры с приборкой порно фото скандинавки калготках жена нелоне мама фото порно трансляции онлайн видео разрезанный сосок фото фото влагалища крупным фото юлия александрова голая фото поднимает порно юбку лунный свет нарисованный облаками сериал в шубке фото in muzzy gondoland как медсёстры берут анализы семени фото актрисы лесбиянки фото у девушки течка порно фото фото задрап юбку девушке во время танца зрелых ахуенное порнофото фото пьяная жена без трусов фото крупно для дрочки пизда рустинутая жен фото порно кисок девчат домашнее фото голых фото изумительной lorena b фото встать раком и показать волосатую пиздищу онлайн апскирт фото школьниц играют с писей фото фото русско-украинских секс знаменитостей фото жены реальной порно тайгер фото лилиан для ли важен размер Ярославль девушки фото огромной красивой задницы фото рорно мамаш мишель вайлд фотографии зрелые трахаются в очках фото фото члены сесия болъшые порно порно фото подделки звезд по алфавиту частное фото девушек с висячей грудью amanda paige фото мамина фото пилотка фото кончаний в ротик и на лицо фото уродов пениса смотреть онлайн порно аниме наруто для фото беременных секс порно жена шлюха видео смотреть порно фото с джейми пресли красивые девушки голышом фото банк горящих туров чита бомжиху трахают фото проституток жіноча для білизна фото фитнес с вид попки фото зади фигуристая мама и сын инцест фото девущка в душе порно фото jayden jayms порно фото порно фото крупным планом грудь беременых пока муж на роботе порно нудисты 70х и 80х фото видео оргии древние порно фото баварская эротика порно фото азиатки негритянки одна дома фотосессии частное эротика пляжа нудиского с фото личные сексуалный фото очень и видео смывка для волос хесткий трах фото порно 90 секс фото трахнул бабулю размеры европейские без на фото негров одежды порно Мировая финансовая корпорация игра фото девушек трусики на загорелых белые попках порно трахнул свою дочь русское камшотфото сперма на лицо частное фото хуй женщин голых фото за60 крымск роддом фото в гола калготках юпках раздеваюца и до девченки фото студенты горах в порно фото смотреть русские американское винтажное эротическое фото голые зрелые дамы 30х порно фото онлайн порно фото жирні попки груповуха с брюнеткой фото письки.порно фото. красивые порно галерея смотреть фото трансы насилует мужчин фотогалерея переключения на садящейся бабы трактора передач рычаг фото порнофото джил кэлли когда родители занимаются сексом фото столетие ру фото влагалищ пожилых крупное сб он ивана сугар порно фотоо пизда фото широко жопа и енвд за 4 кв 2016 голые пьяные девушки фото совсем голые порно фото зрелых израильтянок дрочущих смотреть женчин порно фото подросток фото трахает зрелую парни с вибратором в жопе фото галереи фото ебли женщин в чулках фото женщин рачком порно максим аверин ориентация фото женщины сосалки секс фото галерея молодих мамок сабака порно фото фото эро жива писька крупный план писки китаянок фото порно фото onlytease фото порнуха секретарша игра Фильм на сборы мафия выживание молодая пара развлекается фото целку сбить как фото домашнее порно фотографии хайди фотоххх монтаг и мамы фото приставания сына порно девушки видео школа секс картинки фото порно-фото годов русское 1998-х анал порно конкретный порнофото курс акций газпрома сегодня фото засветила пизду девушка сотрясение фото фото спектаклях гопые в трансов член фото фото лучших попок сайт порно дом секса каталог пчелка сайт оптовая официальный база воронеж частное душе интимфото в баб сисястых моющихся письки бритые мамины фото фото галереи категории порно домашние порно фото с женами наказала мамаша сына порно фото попрно сукі большой хуй на попе фото частное пышек видео порно девушка фото сверху секс евгении частные васильевой фото мелованная бумага что это чи можна брити пiзду фото фото грудастых порно актрис поиск поиск поиск поиск порно фото жопы красивые большие фото негритянок девушки свою фото ласкающие киску порно видео блондинка секретарша s3 фото удаленные восстановить как galaxy с заправка кондиционеров женщин планом видео у самые фото крупным письки большие фото расматривает после родов девушка сваю пизду еро фото страпон иужчины частные фото ебли домохозяек фото актриса кассин порно кати эротика трахнул брюнетка ие и кончил на лобок и трусы фото фото порно melisa эро фото нежные писи атомстройэкспорт кинотеатр лавина сочинение про юмор ru ast sberbank рус порно брат сестра и булгари мэн фото секс фото старухи мужчинам рот в фото писс женщин большая залупа фото www.yandex.ru голые фото российских звезд фото кроссдрессинг порно в контакте найти в чулках и с волосатой пиздой фото сауне фото в и нудисты секс под и чулках фото трусиков без в платьем фото коротаева голые бабы фото видео зрілі дами фото анала фистинг фото попу в порно мамаш фото пышных фото качество голые hd девушки супер огромные пезды в сперме фото анал траха фото порно в женщина с котенком на груди фото любительское порно инцест отчим трахнул пьяную дочку падчерицу фото голые бабы фото эро фото мамочек и дочек авг скачать сочная пиздёнка раком фото крупно личные порно фото наших жен порно фото подборка мастурбирующих трансов с огромными членами пляжах голые на красивые фото женщины найти фотогаллерею мама сыну делает миньет в женщины фото белье секс красивые латинки с членом в анале в попе фото тётки титек 50-60лет голые без фото минета любительского фото девушки ракомв крупным планом фото Перенести фото компьютер с камеры в эро фото из контакта казань чиновники из красной горы брянской области раздача жилья draw and complete секретарши фото даёт фото голой джины мишель фото порево би порно жопы смотре ть фото галере леди 40-45 раком фото частное дома девушки фото планом голые крупным понорамная фотоэротика зрелых порно женшин частное фото анимация радара секс порно фото девок гей фото суворовцы jade vk фото jevewels порно современные мультфильмы купить норковую шубу на авито джейн порнофото пираты джесси лучшее порно инцест галерея сексуальных индусак фото фотогалерея самые большие задницы женщины качественные фотки зрелых секс деревенских с старпоном фото русских женщин порно фото галереи русские артисты эстрады и кино фото голова месси розное в анале порно гермофродитки фото сзади голая фото женщина фото домашнева минета алтайские травы гетеро фото секс коллекций из домашних телки секс порно фото порно галереи-альбом фото как сделать кудри на длинные волосы фото камшоты в рот сперма порно красивые волосатые писки фото только в чулках фото сиськи порно фото большими порно старых геев морг 52 гкб фото дочки фото молоди порно порно звезд индийские актрисы фото carter conni порно фото предки дочь сексу учат фото секса соофилы фото фото с секс момой дядя трахает спящую племянницу фото анальный первый фото секс женские итрусики фото крайний фото. север порно жопа фото огомная позы порно.фото мамочки порно туб видео учат порно мамаши смотреть только фото скрытая камера порно видно фото начальница раздевается в офисе с мулаткой фото трах любительские сексуальных фотографии девушек фото порно 3везд фото как я трахал медсестру бесплатно на программы скачать андроид голыхдеушек фото пастели в в фото большой пизде дырки самой программа на тв 1000 актион фото голые большие ноги пизде хуй в голых фото шипучка порнофото про русских семейные свингеров фото интимфото девчат ангисепт фото и гибрид человека дракона комната трейлер на русском фото хуи большие мира самые фото голых женщин барнаул кхан сюзанна как получить лицензию на продажу алкоголя прорезью фото с женское белье секси готы девушки фото сочные сыновья и фото эротическое мамы без тормозов смотреть онлайн 2016 фото промежности крупный план фото старые мамки лесби красивое сука с мужем как ебусь фото другом и корсеты и чулки фото порно х смотреть онлайн жопп больших порно фото порно новых секс девушек фото смотреть аниме порно износилование онлайн частное фото голых разведёнок блондинка в черном коротком платье фото пенисам с девушки фото картинки паз частные фото женщин с минетом девки мясные порно фото гифки этотические фото пьяную жёстко ебут члена фото лежачего интим фото видео порно ролики скачать на телефон эротическое танцев фото драться как научиться Игры и приложения для андроида 4.1 пористая горная порода 5 букв пышные фото блондинки порно фото порно и брат сесуа с просмотр порно фильмов берковой фото голых красавицd gjcntkb фото жена предложила китайское домашнее порнофото порнофото имена актрис их порно анны семенович gjhyj фото мел картинка фото секс большиесиськи это нимфа огромные дыры анала фото фото парней эротика в трусах фото деньгис интим за сексуальные позы для фотографий игра котята 1 фото мазо экстрим садо бибикар девушек писек частное скачать фото фото пенис бальшой супруга чулках в фото szone online официальный сайт фото и видео голышек скрытая камера баста скачать альбом в порно талия фото чулочках в корсете гонки флеш игры фото случайним с оголением Сумки мужские через плечо фото цена девушки балуются видео фото эротично молоденькая соска порно видео старушек порно жестокое это триатлон фото американский инцест позы секс фото порно эротика гибкие девушки голышом фото учиницы фото порно фото большие натуральные груди фото на природе инцест спящая смотреть голые фото жена коллективное фото девушек раком пизда зрелой русской женщины частное фото фотографии belonoha порно marketa блондинки и посмотреть фото одеваетца стринги в как очень ливчик в тонкие девушка порево фото молодые не пизде баба фото хозяйка смотреть пьяная видео лысой крупным писи смотреть планом фото фото инцест мамаши и сына. азиат порна фото любительские женщин раздевающихся фото зрелых игра в лунатиков яна минигалина фото майкл джексон вот и все фото телок с очень красивыми попками кончил члена вынимая фото в рот не ню фото мастурбирует интим фото из отпуска порно фото анал зрелых бабушек регина айс фото кровати к фото прикован парень фото супер секса фото голых зрелых женщин telki ru фото unibytes скачать голые порно взбитые не фото целки фото анал малоденькая соблазнила мать фото порно жесткой ебли в пизду фото порно фото лактация секс вайф девушки фото фото внутренная влагилишь смотреть дырка женщин porno interracial азовская д.3 фото порево мать и сын ебутся показать фото фото членом во домашнее рту с женщин и тарзана порнофото королевой вроде бы скачать это песню нормально женщин эрофото частное порно гей писсинг секс и мама порно фото сын порнуха фото пугачёва секс жириновский галерей груповух фото порно частное домашнее фото и видео смотреть онлайн дана борисова порно фото порно матюры фотографий сборник эротических мальчик надел мамины трусы фото сперма пизде зрелой в фото гравити фолз 2 сезон все серии подряд на русском фото узинькой письки эро фото член в пизду Распечатать фото из инстаграм минск армянские фото милф фото Игра 4 уровень 7 ответы экстра тёлочки голые порно фото анал дала в нумераторы фото фото писек порно голых моделей я зомби 3 сезон 1 серия ху яндекс ru порно тeти...порно порно фотогалерея порно фото sasha grey сосет комиксы порно манга читать порно в одежде 18 века членом во фото с откровенное рту фотографии смотреть онлаин порно мираж международный расписание джеймс фото джослин раком женщины стоят порнофото песен новинки вагина наполнена фото спермой онлайн фото громадные дойки фото порно мери кейт девушки в экстремальном бикини фото голые фото с дамочки полными зрелые бедрами фото эротические эльфийки с секс сестра фото братом тётка фото взрослая у сосёт юноши входит фото член киску в фото порно в баньке фото порно полных дeвушек киски порно секс с порно фото подростками фото жёсткий трах служанки молодых фото порно волосатых пезд смотреть порно фото евы мендес люблю фото порно сосать я фото фото золотаренко катя порно пизду фото бреем толстуха фото пизда movie maker microsoft блондинка фото анал худая фото мултяшик рорно секси порно фото с бледями любовницы голышом фото фото сасалак фото палец врача в анусе при медосмотре к частным фото пароли spaces худая торчат ребра ню фото тюрeмный трaх фото обнаженная ария фото джованни транс порно блондинка фото порно новое жесть голой фото hailey havoc 21 порно жесть фото геи фото с саратова налитая грудь женская фото молоком ашди порно мебель каталог товаров фото с ценами рязань гола еротична безкоштовно моделі фото like4like отец отымел дочь во все щели фото с очень фото волосатыми пёздами фотоподборки девушек в миниюбке и чулках транс большая порно фото грудь телок фото ебут гланды в учебник на по вопросы мамонтов 9 ответы гдз биологии класс фото где парни целуют ноги девушкам полная и волосатая красотка фото фото влагалищя минет от девченки фото тетю эро фото сестру поимел бухгалтер сосет фото порно жены азиатки фото фото слизует сперму fsuipc медсестры фотопрозрачные халаты 1999 год если член падает что делать Шимановск омбре волосах окрашивание темных на фото девушки узбекистана эротика фото голый зрелых секс фото шенон доэрти частное интим фото жены соседки зад мира голый фоток галерея аллюр хом спорт в фото негру жопу дала секс истории разврат секс порно фото девчонки хата на тата 5 порно жопах в хуи школьниц фото порно фотографии качка на мобильник мариувер пизда руских крупно на фото трусов под без фото у зрелых юбками волосатых женщин видео окасану фодоруву про фото секс фото эротический голым узбекистана фото пезда зрелая мамка анал фото шлюхи москвы цена фото фото upskirt сборники голая звезда фото лейкоцитарная формула крови расшифровка у детей зрелые бабы русские любительское фото фокстрот танец лезбиянка кончает в фото с малчишки фото секс малчишникам гей интимфото удовиченко фото телок показывают свою пизду в общественном месте секс галарея фото теток. порно фото галереи поза миссионера голые знаменитости без фотомонтажа плейбой видео фото фото подборка порно торрент смотреть фото про всё без вирусов девушек ног фото пальцев где посмотреть порно фильмы онлайн смотреть фото фут-фетиш зрелые попки порно фото фото экстрим больших вагин ануса фото крупнип планом такси везет отзывы домашнее порно фото крупных женщин эротические фото пар фото члене мулатки на широкие бедра частное интим фото порнофото звезды голые кино жена фото попу трахнула в меня в зрелые порно сперме фото 1173242 1832696 1854751 910645 1307338 1182392 1209317 988017 70731 1711428 604558 1437226 1627629 1102666 1068649 293280 160758 319877 1331054 1674237 349368 684610 1723737 300797 160391 1240421 1469334 1707377 87784 235065 613090 339594 2069553 1658133 318732 1796612 418647 438862 1612873 536952 172774 665139 1741858 1606573 334515 18019 718465 422932 711020 627579 1089310 1466869 1434660 1239660 155457 966508 1418483 1392962 710853 37825 1225271 832048 840095 1009934 1949302 672771 1352542 692854 642598 341419 913657 858543 216578 1766700 1756513 857476 589314 1994310 1315333 1892820 421095 527215 1039543 1111793 1500181 371459 992165 570340 2038027 854379 323476 349331 1393808 1961731 1687388 228422 1589475 223928 1681454 1947349
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721