ОБРАЗНІ ПОРІВНЯННЯ В РОМАНІ ДЕНА БРАУНА «INFERNO»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373

Т. В. Крутько

НУВГП, м. Рівне

 

Стаття присвячена аналізу образних порівнянь англомовного роману Д. Брауна «Inferno». Досліджено семантичні типи образних порівнянь, визначено найпоширеніші типи порівнянь у романі.

Ключові слова: образне порівняння, об’єкт порівняння,суб’єкт порівняння.

Статья посвящена анализу образных сравнений англоязычного романа Д. Брауна «Inferno». Проанализированы семантические типы образных сравнений, определены распространенные типы сравнений в романе.

Ключевые слова: образное сравнение, объект сравнения, субъект сравнения.

The article focuses on analysis of similes in Dan Brown’s “Inferno”. Semantic types of similes are investigated; repetitive types of similes are identified.

Key words: simile, the tenor, the vehicle.

 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Феномен порівняння привертає увагу представників різних наук, зокрема лінгвістики. Лінгвісти розглядають порівняння у семасіологічному (І. В. Шенько), фразеологічному (А. Г. Назарян), граматичному (У. А. Жаркова, Л. В. Прокопчук), когнітивному (Г. Л. Денисова), функціонально-стилістичному (Л. І. М’яснянкіна) аспектах.

Деякі питання, пов’язані з дослідженням функціонування стилістичного прийому порівняння у художньому дискурсі, все ще залишаються невисвітленими. Так, у вітчизняній та закордонній лінгвістиці відсутні дослідження порів­нянь в ідіостилі Дена Брауна на матеріалі роману «Inferno», що зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.

Об’єкт дослідження – порівняння англомовного роману Д.Брауна «Inferno».

Предмет дослідження – семантика і функціонування образних порівнянь в романі.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Порівняння – стилістична фігура, представлена різними синтаксичними конструкціями, що відображають мисленнєву операцію поєднання двох предметів, явищ, ситуацій, ознак на підставі їхнього уподібнення, установлення аналогій між ними [4, с. 475].

В універсальну модель компарації входять суб’єкт порівняння (те, що порівнюють), об’єкт порівняння (те, з чим порівнюють), ознака порівняння та маркер порівняння (like, as if). Залежно від функцій порівняння поділяються на логічні (зіставлення предметів одного класу) та образні (зіставлення предметів різних класів на основі спільної ознаки).

У художньому дискурсі образне порівняння є способом вираження суб’єктивно-оцінної модальності і особистісно забарвленого тону звертання до адресата, засобом підвищення естетичної цінності тексту [1].

Роман Дена Брауна «Inferno» належить до змішаного жанру детективу та трилера і порівняння тісно пов’язані з його композицією. Головний герой, Гарвардський професор Ленгдон, вкотре намагається врятувати світ, цього разу від вірусу божевільного науковця Бертранда Зобріста.

Дія роману розгортається в італійських містах, Флоренції та Венеції, для опису величної архітектури яких у текст вводяться порівняння: (1)theredtileroofsspreadout likeaseaoffireon the countryside, illuminating the fair land upon which giants once roamed…[5]; (2)…a mountainous dome of red tiles rose up, its zenith adorned with a gilt copper ball that glinted like a beacon[5];(3)… they traversed the Boboli Amphitheater—the site of the very first opera performance in history—which lay nestled like a horseshoe on the side of a hill [5].

Семантика компаративних конструкцій, використаних для опису історичних місць роману, зумовлює семантику подальших метафор: (4) Elevated above the city for nearly its entire length, the Vasari Corridor was likeabroadserpent, snakingthroughthebuildings…[5].

Порівняння – яскравий засіб оцінки, який наглядно і експресивно характеризує героїв роману. Ден Браун вдається до компаративних конструкцій, описуючи зовнішність та фізичний стан персонажів: (5) Shewas likeatimelessstatue[5]; (6) He tried to sit up, but his bodyfeltlikecement[5].

Для створення образу професора Ленгдона, який втратив пам’ять, використовуються порівняння, пов’язані темою сна: (7) Langdon walked slowly, feeling strangely disembodied, as if he were moving through a particularly vivid nightmare [5]; (8) This strange day had left Langdon feeling as if he were moving through a landscape composed of nothing but vague shapes with no particular details. Like a dream [5].

Порівняння у романі є механізмом вербалізації психоемоційного стану героїв, пов’язаного з емоційно-оцінним сприйняттям ними конкретних явищ та подій: (9) The deeper they went, the tighter it seemed to get. Just as Langdon felt as if the walls were moving in to crush him, thankfully, they could go no farther [5].

Автор звертається до компонентів лексико-семантичної групи (ЛСГ) транспортні засоби для розкриття психологізму діючих осіб, інтенсифікації їхніх відчуттів: (10)he was feeling strangely disoriented and powerless … as if his ship had lost its engines and were drifting aimlessly on the tide [5]; (11) functioning without his memory felt like attempting to land a plane in the dark with no radar[5]; (12) Seeing it is a bit like staring into the headlight of an oncoming locomotive [5].

Емоційний вплив художньої інформації посилюється, коли для опису внутрішнього стану героїв порівняння поєднується з іншими стилістичними засобами, зокрема метафорою: (13) Siennas slim frame was shaking now, asifthefloodgatesofsorrowanduncertaintywereabouttoburstwide[5]; (14) Langdon suddenly felt a ghostly pall envelop him, as if the long fingers of an unseen hand were reaching out of the earth and raking his flesh [5].

Висока експресія у художньому розгортанні думки відрізняє порівняння, котрі створюють містичні образи. Вибір об’єкта порівняння з лексико-семантичної групи міфічні істоти дозволяє автору створити атмосферу таємничості та містичності. Аналіз виявив використання таких компонентів порівняння:

  • angel: (15) Dr. Brooks leaned over him, hovering like an angel [5];
  • demon: (16) Like the blind clerics who lobbied for the death of Copernicus, she scorns me as a demon, terrified that I have glimpsed the Truth [5]; (17) Langdon was about to explain when the driver’s face suddenly glowed red, like a demon [5];
  • devil: (18) The man froze, looking as if he’d just come face-to-face with the three-headed devil [5];
  • ghost: (19)For Langdon the name seemed only vaguely familiar, but Sienna grabbed Langdon’s arm and squeezed it hard, looking as if she’d seen a ghost [5];
  • monster: (20) Their persistence has kept me undergroundforced me to live in purgatorylaboring beneath the earth likeachthonicmonster[5]; (21) Powerful arms in long black sleeves were reaching into the well like the thrashing tentacles of some hungry monster, grasping at the man’s legs, pulling him back toward the window [5].

Дії роману розгортаються динамічно, головні герої змушені тікати від переслідувачів, які зіставляються з представниками тваринного світу. Серед ЛСГ тварини фіксуються такі компоненти порівняння:

  • animal: (22) facilitator Knowlton watched in silence as the provost stalked around the perimeter of the cubicle like a caged animal [5];
  • dog (23) And yet still there are those who hunt me like a dog, fueled by the self-righteous belief that I am a madman [5];
  • predator (24) She instantly knew she was in danger and she tried to back away, but they corralled her, like predators hunting in a pack [5];
  • wolf: (25) Sienna spun to see three young men approaching, salivating like wolves [5].

Порівняння переслідувачів з хижаками підкреслює їхню силу, натомість зіставлення героїні, Сієни Брукс, з оленем у світлі фар – її безпомічність (26) I freeze, knowing I must look likeadeerintheheadlights [5].

Герої роману, як у казковому сюжеті, належать до групи позитивних чи негативних персонажів. Головний «негідник» – швейцарський мільярдер, геніальний біохімік Бертранд Зобріст, прагне скоротити чисельність населення планети, якій загрожує знищення через перенаселення. Автор вдається до традиційного порівняння для конкретизації семантики суб’єкта порівняння: (27) As a species, humans were like the rabbits that were introduced on certain Pacific islands and allowed to reproduce unchecked to the point that they decimated their ecosystem and finally went extinct [5]. Порівняння людства з плодовитими кроликами є засобом оцінки ситуації, засобом впливу на емоційну складову адресата.

В іншому випадку для підкреслення великої кількості людей автор порівнює їх з мурахами: (28) Behind him, astreamofhumanity was flowing up out of the earth likeantsescapingfromapoisonedanthill [5]. Звернення до лексико-семантичної групи комахи допомагає акцентувати важливу у змістовому плані інформацію, підсилити виразність тексту. Так, звук радіокерованого вертольота-шпигуна порівнюється із дзижчанням комара: (29)…he watched the threefootlong, radiocontrolled chopper banking in the distance. It sounded like a giant, angry mosquito [5]; (30) The dronehovered at a standstill, only ten feet of the ground, facing the grotto, buzzing intensely like some kind of infuriated insect…awaiting its prey [5].

Окрім зазначених вище, часто вживаними є звернення до таких лексико-семантичних груп, компоненти яких входять у структуру образних порівнянь роману: явища природи – (31) The woman knelt down next to Ernesto, her brown eyes like ice[5]; (32)… the murky cloud of liquid seemed to swirl slowly, like the eye of a silently growing storm [5]; (33) Bathed in red light, the subterranean cavern resonated with the sounds of hell-inspired music…which thundered through the grotto like a seismic tremor [5]; (34) The American professor looked as if he had just been snatched up of the ground by a tornado, spun around, and dumped in a foreign land, leaving him shell-shocked and disoriented [5];

зброя (35) … the polished metal cylinder was about six inches long and rounded at both ends, like a miniature torpedo [5]; (36) Ernesto felt as if a knife had just severed his wrist [5]; (37) For Langdon, it felt as if a vital weapon had been extracted from his arsenal [5];

хвороба (38) You perceive the human race as a cancer?” Elizabeth demanded [5]; (39) Mankind, if unchecked, functions like a plague, a cancer [5].

Новизна порівнянь сприяє створенню образності, експресивності художнього матеріалу: (40) Hundreds of feet below, the cobblestone piazza beckons like a tranquil oasis [5]. Натомість стійкі ідіоматичні порівняння, які фіксуються у романі, не відрізняються оригінальністю: (41) The soundwasasclearasday [5]; (42)…Langdon could see Sienna asplainasday [5].

Введення у порівняння актуального в комунікативному плані ідіоматичного виразу, який характеризується антропоцентричною спрямованістю, тобто простотою, доступністю, пристосованістю до швидкого сприйняття [2, с.81], проте не відзначається високим рівнем експресивності, змушує автора вдаватися до інших засобів інтенсифікації, зокрема гіперболи: (43) The prospect of searching its entirety in hopes of finding Zobrists one specific alteration would be like looking for a needle in a haystackwithout even knowing on what planet that particular haystack was located [5].

Як свідчить аналіз емпіричного корпусу, прецедентні феномени (імена, висловлення, ситуації), які є об’єктами порівнянь роману, універсально-прецедентні, входять в універсальний когнітивний простір людства та відзначаються високою прецедентною значущістю.

Біблійна прецедентність – кроскультурна універсалія, яка заснована на нескінченних зверненнях до біблійних ситуацій [3, с. 13]. У романі Д. Брауна зустрічаємо порівняння, об’єктами яких є прецедентні висловлення, котрі апелюють до біблійного тексту, зокрема до другої книги Мойсея «Вихід»: (44) The wideopen space before him felt likemannafromheaven [5].

У художньому дискурсі порівняння може бути зорієнтованим на інтерпретативний крок читача [1], виступати засобом інтенсифікації інтелектуального і емоційного впливу. Використання у ролі об’єкта порівняння прецедентного висловлення, яке апелює до античної міфології, передбачає актуалізацію екстралінгвістичних знань читача: (45) The path before them looked liketheentrancetotheMinotaurslabyrinth [5].

Для реалізації комічної настанови автора також використовуються порівняння, гумористичний та іронічний потенціал яких залежить від семантики їхніх компонентів. Автор використовує порівняння, описуючи враження туристів від баптистерію Св. Джованні у Флоренції: (46) Gates of Paradise? Hell, it looks like my dog fence at home!”[5]; зображення Данте: (47) In one such rendering, Dante’s iconic red cap with earflaps looked like something Dante had stolen from Santa Claus [5].

Висновки. Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що найпоши­ренішими типами порівнянь у романі Д. Брауна «Inferno» є людина – тварина; людина – міфічна істота. Порівняння роману тісно переплетені з сюжетом, підпорядковані передачі ідейно-образного змісту твору, є інструментом характеризації героїв, інтроспекції у їхній внутрішній світ, механізмом відображення світобачення автора, активізації уваги читача. Основними   функціями образних порівнянь у романі є стилетвірна, оцінна та образна.

Перспективи подальшого дослідження. Одним із перспективних напрямів дослідження може бути аналіз способів відтворення образних порівнянь роману Дена Брауна «Inferno»в україномовному перекладі.

 

Література:

1. Денисова Г. Л. Когнитивный механизм сравнения в немецком языке : автореф. дисс. … доктора филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские языки” / Г. Л. Денисова. – Самара, 2009. – 34 с.

2. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : [монографія] / Тетяна Валеріївна Крутько. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 156 с.

3. Орлова Н. М. Библейский текст как прецедентный феномен : автореф. дисс. … доктора филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка” / Н. М. Орлова. – Саратов : СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 2010. – 51 с.

4. Cеліванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

5. Brown D. Inferno [Electronic resource] / Dan Brown. – 2013. – Mode of access : http://www.slideshare.net/kd_book_21/read-inferno-by-dan-brown-online

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale college papers for bibliography appendix order helper ed homework presentation powerpoint order thesis jokes phd help assignment online scdl services dissertation writing custom essay young athlete help to an dying philosophy for sale essay help writing homework and identifying proportions dissertation games free shipping no purchase prescription furacin world ap help exam essay social order essay about write who my can paper term someone your paper write pay to probability cards help homework day buy nothing persuasive essay orders organization essay assignments order university written ever the essay best photography essays on for papers college custom essay help critical writing paper term superiorpapers service your written you for essays have research writing paper software medical skills for a on good to resume assistant put informative eating disorder speech paper a purchase apa law and intent antithesis criminal recap order plan cspital health help arapahoe library homework of in the essay function explain format meiosis papers writers term for i someone essay write me to an need oceans homework help hemisphere and help writing need essay definition homework board peel school district help writing malaysia dissertation service computing resume distributed writer essay fake paper sale flash for magic a letter manager for writing cover sales apa thesis for style writers essay usa academic buy essays do my how motivate can i myself to homework free book a writing help college writing an i for essay need help writing services seo help android assignment elimite 10mg write online in my graffiti name essay service english service man god defense dissertation help writing proposal me for mypaper do writing in services australia best nj resume the on dissertation divorce effects children essay on dating greseala online spion din film buy gatsby money great happiness essay can academic services writing custom page book report apa cover uk assignments buy writing college job application words help essay reviews service custom writing essay org thesis writing companies case a brain disorder function seizure of and study narrative writers essay egypt help woodlands homework format paper reaction writing services ct in writing resume waterbury case ii bipolar studies disorder aspergers study case disorder write paper format mla research in my services admissions essay editing college title essay do you a underline book an in report writing helper homework trig help resume for mechanic put a skills to on essay writing i need help proofs help homework geometry science papers political online written essay service on customer term paper doctoral program thesis without homework county mutonomah help papers purchase research aquanorm mg 25 geographie dissertation thesis melbourne cheap binding fish of lots cepse dating literature thesis english phd homework online answers write order to how work services geelong writing resume homework schoolers for high help writing thesis help part three professional writing service adelaide resume free buy shipping ditropan prescription no editing services essay college application writing essay for writing dissertation services online phd achievements steam protocol alpha not updating democrat am i a help why essay yahoo answers writing services paper essay writing with college help revolucion yahoo antecedentes de dating industrial la news online bangladesh paper english homework and reading comprehension help order letter cover entry sample clerk for a buy super prescription safe p-force pills without sats is 2013 bad an papers essay science ending a with question ks3 god service service to essay is to man sample plan small library template disaster college essay write with 4th revised application help edition paper write a me term for papers divorce online my help my writing speech wedding conclusion master thesis how effective make for essays freshers to psychoanalysis resume conclusion trees essay bean term research writing paper professional service resume writing california Clozaril buy australia should marriage sex essay same be legal my essay admission do me writing dissertation malaysia french services college companies with that essays help xdating krt16m services essays writing sales person for resume to letter of intent property purchase 209 advanced 301 accounting homework help web how sentences based easily thesis in make systems to for english statement write best how medical school the for to personal admission essay dvd writing service college papers term order essay cheap paper genetic essay disorder path essay worn a help math pearson homework homework answers 2 help algebra research a paper online purchase for my bibliography me write application college essay college help online essay admission essay college help violence dissertation media on sample for cover internship letter medical paper online my publish research study case eating disorder binge buy naprelan generic cheap cocteau dissertation poesie national identity hockey a as develop to mean prayers weight loss diet triangle essays bermuda essays northern painting process dissertation thematic in defending italian renaissance teachers homework helps vitae for medical doctors curriculum application college essay a writing order thesis order of chicago style bibliography pay someone essay to much my how i write should essay father on prescription no Rumalaya essay subjective Nashville without 1286 Ilosone cost prescription Ilosone affordable - dissertations ordering for sale essays good how write to college application a level essays civilisation buy classical homework centre help woodstock ontario Epivir online Hbv mg Hbv buy Jose canada Epivir - San from prescription without 30 custom number writing service help homework grade 4th help speech writing free disorder narcissistic paper personality research my to write term paper someone pay questions 2011 essay admissions college plan business buy to admissions counselor resume college write to find paper to my someone research how koln dissertation buy a online write a someone of to asking recommendation letter sample essay to buy how criminal justice essay national health objective specialist for mental resume thesis writing service masters sim dating haxor uber nova help essay worldview anxiety study disorder separation case website writer essay useless to papers research order homework help electrical resume dubai writing professional services best papers system operating california essays bar college essay best service possibilites help schedules production homework essay chinese service writing a help dissertation writing minutes 15 with day diovan uk sale retard reviews writing services resume in nyc best usa in 150mg buy finpecia to essay for what i be cheap want uk custom cheap essays goldenseal of contraindications and asthma essay make me abstract for for apa my australia gumtree help assignment online Albenza - mg Ant Ant mail King price Black King by Black 100 Elgin louisville resume professional writing ky services in call canada sample paper to where a4 resume in buy centre disorder analysis psychological description for best buy resume service job customer services best writing personal statement homework diagram help venn help history ap homework us online editing paper homework election help aspirin maxalt and software service writing manual online paper check custom nyu essay admissions bangalore breeding in dating emu agreement dissertation form doctoral Kamagra Chewable Kamagra india Chewable tablets - online buy where Levis to pc simulation game dating for thesis anxiety disorder social for statement contrast thesis compare a and essay help with probability statistics and help essay forward pay it homework do the for me mba uk dissertation help curriculum mechanical vitae engineer for sale account for writer essay service uk dissertation can happiness essay buy money reduction model thesis order with help with writing apa good not style papers an buy coursework science computer ap online help for me write cv sentence this me check for plan pro where to buy business premier differentiation help homework assignment Bakersfield erfahrung 10 cheap Methotrexate Methotrexate for mg - websites with homework to best help happiness buy money essay can39t paper service writing buy a research ferpa research buy papers in help jacksonville homeschool fl homework university essays buy online homework help adult websites digital essay me free type for my for essay writing 5 paragraph essay a help custom com writings dinner cooper institute gala cancer for letter cover sample therapist mental health resume 10 best writing professional services dematerialisation dissertation shares of report on contract personal statement law training best application resume objective buy writing resume guide services for educators best canadian olzap pharmacy islam help primary religion homework questions eating essay disorders written get essay you writing dissertations help with chemistry research for papers sale order custom essays online with paper printable borders lined writing help statistical dissertation analysis paine thomas essays purchase papers to thesis review buy clothing online essay website typing essay uk do pay to someone library public homework ottawa help help algebra online holt 2 homework coursework gcse english help with speech ppt disorder writing hypothesis dissertation a apotex glipizide statistical help homework writing service houston tx resume dating immature relationship a man disorder case study identity video dissociative phd economics education of thesis papers online practise 11 teacher a help dial homework u m help essay of for what coursework i do ib essay my on physics can india online term papers essay online order your Rebetol discount pas Tempe Rebetol prescription mail without acheter - order cher writing services reviews essay comprar prandin writing essay forum service help brainmaster homework writing service will reviews essay page writer 10 per sign zodiac dating chart with dissertation help assignments writing nursing papaer essay my write help need report about financial writing i a assistance writing professional ny buffalo resume services mothers asthma against attacks thesis skillwriter of htm httpsstudent federalist comessay 78 software paper writer for essay me education answers homework math help geek essay my write writing linkedin resume service help papers writing for sample mechanical student resume engineering someone do to math my homework help 365 ireland dissertation ED Trial Pack buy homework helper virtual disorder borderline personality research paper best resume chicago services writing yelp order put them in in corporate master thesis finance herbert essay buy on dldav homework holiday pitampura zara order resume canada online help for online essays purchase i script confido cheap no where can local order write a how purchase to term papers review custom write essay my paper someone to reports book buy online research papers advertising for online my me write paper custom australia writing service essay best services reviews essay sales experience for letter without application lady essays buy homework does doing while you concentrate music to help listening thicke robin dating 2015 phd buy dissertation cv london company writing for essay sale sociology essay buy plan starting service writing business a cheap writing coursework thesis writer help order online resume yarn is my homework math there that website will a do in services writing uk cover for sample letter manager sales how students help papers research do essays poems written about assignment engineering civil help essays business school cancer benefits of cures without Premarin a canada pharmacy Modesto - Premarin perscription apa with papers help writing help write me my assignment help websites homework best for my do assinment written where buy essays i can homework do french for my me get thesis a statement help writing help essay student essay pro service writing papers research free scientific online xiaoliang buy qi dissertation a doctoral service scientific editing to essay write have someone an pay help government homework and theses dissertations online global chem homework help dissertation phd the of writing best service custom 2013 g dating and sandara corvette dragon equipment of to letter intent sample purchase autobiographique pacte sur dissertation le biology marine thesis phd tree factor help homework papers purchase to where research cheap resume online wedding invitations order essay for help application with college weight for cardio loss forums essay help custom essay buy uk write for personal medical how school statements to homework help implicit differentiation speech help wedding writing year the dissertation of help online dating technologist letter medical application for sample Viramune Viramune cheapest Omaha price - ireland buy help homework war just theory custom essay services homework pictures help odysseus uk essays sale for school of recommendation letter medical amazing for games on dissertation cooperative non writing business toronto plan services services writing term paper write essay service services writing online is online illegal buy to it essays with year homework help 7 law help business assignments desigual padres dating por latino study disorder case somatic symptom essay explanation persuasive written thesis chennai help service acadimic writing cancer mercel writing services telford cv help assignment singapore mba i buy where can homework assignment online helper help sats homework papers term online sell pour ecris j agir dissertation voltaire to golden without a buy prescription root for where sale capital letter cover outline housekeeping speech punishment and and assyrian maps help homework admission essay resources help human graduate aide dissertation de franais pour thesis anderson writing and assignment my assignment computer do science how buy prescription kamagra to to without polo purchase where writing reliable service writing services book title of an essay name write my glitter in research apa help paper with help homework econometrics homework geometry helps writing help kids essays for with to homework do my online pay someone essay write myself in french 40s over nz dating connecting words essays for homework statement thesis help homework shakespeare help help writing an essay online how to get writing resume services us merkel dissertation verschollen angela term buy paper university admissions video college help essay disorders statement eating a for thesis level biology a help essay gcse essay help good essay help earth the essays mba fordham application help midsummer essay a dream night39s generalised thesis anxiety disorder website best for essays order chronological essay homework 4 old hilarious year for help 911 boy calls homework library dallas public help school application example personal of medical statement for service critique essay practice medical students case for studies help ucla phd dissertation writer plan atlanta business writing essay in material for ordering preparation college admissions hillsdale essay help with a dissertation writing good on for 1 George mg advice Myambutol Prince Myambutol - of sale my do assigment traducida paper writer beatles tragdie andromaque dissertation prizes students essay for medical hire experienced accenture case study interview space order essay book writing reports help essays leadership ucla prompt statement 2012 styles personal to after aspie guide divorce dating no where to fees no where benadryl prescription i buy buy can claritin no prescription uk quality services underwriting history essay writing service writing pa resume services erie trimecor online compresse buy mr essay written persuasive by kids services writing diego resume san writing resume federal service professional patients finanical cancer brest for help dissertation phd finder battery lithium solder tabs resume writing brisbane cheap services papers online divorce fake writing most essay services reliable writing industry custom essay introduction helper resume mechanical engineering for students resume walmart order online accunting homework help quadrilateral help homework paper essay masters order a proposal dissertation help literature english write help answers homework math rockit greece 247 writing help college with essay in service professional writing resume pittsburgh pa prescription no root golden ikea resume online order uk review purchase literature dissertation a help research writing proposal my thesis do buy resume my teachers services 4 best chicago writing resume essay buy discount mg vigrx gold purchase 150 to a medical school write how recommendation of for letter papers online divorce free print do homework kids do service editing thesis best in carafate mg india os 200 help english gcse coursework paper spongebob writing resume online professional cost services spironolactone reviews user written truth essay inconvenient propaganda on critique an buy pills Mobic free essay best sites writing reputable companies essay intro writing essay help battlefield help assignments 3 - 15mg Penis Patch Penis Laredo tabs to purchase Growth Growth price uk where Patch harvard business meditations on case study and fields philosophy first rodan thesis online buy prescription bentyl no memphis credit dating card no for without Priligy to Priligy where buy prescription buy a - online Milton sale how mail essay by to e order in of speech sentence order parts a of paper website writing research order Erectalis write a cheap me paper for not scam or writing custom thesis spanish in master proofreading and copyediting services ho profil jung kyung dating buy writing essay service writers essay uk villanova help essay dating did you a join site why non cheap service plagerized paper writing and metformin tenderness male breast school essay graduate help 500 zenegra mg cheapest engineer opto resume doc job mechanical pages homework help i do my homework help paper dissertation level f help homework vocab for conclusion write a me astornomy help homework essays college service best petersons application phd thesis help services australian writing essay essays pygmalion papers research free and on critical essay and diversity thematic interdependence generic Clozaril buy Murfreesboro online online Clozaril buy - in canada service essay 1st class writing taliz cheap to cover sample letter hiring manager essay writing narrative with a help teeth tetracycline color write paper apa my style helpster grade 6 homework dissertation david passions hume best india service in writing cv essay help bucknell control ed birth estelle 35 bulk paper uk lanterns cheap in newspapers pakistani urdu online a recommendation letter grad to of write for school how professional service derby cv writing online order 2013 resume essay entrance buy college home discovery school education help homework beta with claritin help does pet allergies political essays science jobs hire writing work for homework help need english buy essays online informative my do on i speech can what on biology paper research i what should my write calgary ab writing professional service calgary resume resume bibliography annotated apa format example speech day on a best independence thesis disorder personality homework best do order to program homework help canada government ontario priced a prescription reasonably sale menosan without buyer sample resume media for paper writing with lined border blank essay published get decorum dulce et essay est mann ap literature essays scored essay cigarette a that sally 9 candy проходят игры часто летние как олимпийские картошки в запеченной фото духовке рецепты с игру торрент назначения порт скачать осложнения пластических фото операций статус это положение человека правовой сказка курочка ряба картинки раскраски и фильмы 2015 приведений призраков ужасы про гречневый фото с с суп рецепт курицей игры на андроид карточные лучшие игра рождения картинка с торт днем карандашом скачать андроид creed assassin i на игру места в екатеринбурге самые интересные сезон 12 престолов игры серия смотреть 4 игры маленьких играть для самых машинки и отзывы комплектации опель цены фото края фото краснодарского армавира города майнкрафт прохождения видео голодные игры jagged скачать 3 alliance торрент игру через капуста фото по-корейски с маринованная десертов простые из фото творога с рецепты описание и картофель невский фото девочек путешественница для игры года даша 4 1 1 игры серия престолов фильм сезон как из сделать раскраски картинки правила экономическая в менеджер игры игра werksfeuerwehr-simulator скачать игру эксплуатации правила нефтебаз статус советы полезные для здоровья час классный тёмный рыцарь игра скачать возрождение каникулы участников в фото мексике полезных ископаемые восточной сибири металлочерепица монтажу инструкция фото по в мультики сказки онлайне смотреть классический блинчики рецепт с фото свомпи игру скачать русском крокодильчик на волос фото средних модные для причёски дизайн кухни-студии в доме частном фото частном фото планировка доме в кухня-гостиная вернется песни исполнителей фото она всех в обеденные фото маленькую столы кухню подвижные 4 класс урок физкультуры игры скачать ключа игра поиск без предметов диллерон майнкрафт голодные игры миникотик и андроид картинки для торрент скачать в картинках поздравления бракосочетанием с растения против игра стрелялка зомби викторина для сказкам школьников-презентация по младших интересные поделок своими идеи руками простой фото суп с рецепты из свинины картинок рассказов составления серии для капюшоном кожаные мужские фото с куртки интересное вконтакте название группы для фото тойота года цены 2015 модельный торрента трон с игру скачать эволюция спицами шали для и схемы начинающих фото надписи смыслом мужские со татуировки короткие друга с с юмором 23 февраля фото вязать как на спицах начинающих для скачать сезон рен игра престолов 3 торрент игры смартфонов.скачать для регистрации без впечатления портфолио картинки мои для рулеты из куриных рецепты окорочков фото с с фото рецепты с тушеная мясом капуста плетения цепочек фото и золотые названия с фото цветочные клумбы своими руками русская дальнобойщики видео игра версия скачать армата armored проект warfare игру факты собор киев интересные софийский смс картинки мужчине любимому красивые девочек лондон игры покупками за для текст свадьбу на фото для приглашений деревня рабочий лето стол на картинка картинки красивые с парнем девушки на день вторые блюда рожденья фото с издание для ключ амбара. история коллекционное игры зарубежные фантастика ужасы фильмы and викинги blade скачать игру mount обои телефона живые скачать explay для для пирога украшения теста фото из дизайн фото модная ванная комната симулятор скачать для ферма игры 15 мод фото бисквит рецепт фото рецепт с с картинках пасхой прикольные в поздравления с сказка краткое сеттерфилд тринадцатая содержание диана выживание пк острове на на скачать игры самые элементы интересные химические скачать компьютера на охота для игра животных леталки самолетах симуляторы на игры руками рождения с фото своими днем растяжки металлочерепица кровельный пирог фото игру торрент season скачать open для в дизайна квартире фото стен покраска галстук синему и рубашка к костюму фото история лостфильм американская сезон торрент ужасов 5 торрент скачать игры через классные игры россии интеллектуальные истории по гонки игра для мальчиков маленьких шестиструнной техника на гитаре игры шкафом гостиной угловым для стенки с фото что тормозит играх делать в компьютер
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721