ОБРАЗНІ ПОРІВНЯННЯ В РОМАНІ ДЕНА БРАУНА «INFERNO»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373

Т. В. Крутько

НУВГП, м. Рівне

 

Стаття присвячена аналізу образних порівнянь англомовного роману Д. Брауна «Inferno». Досліджено семантичні типи образних порівнянь, визначено найпоширеніші типи порівнянь у романі.

Ключові слова: образне порівняння, об’єкт порівняння,суб’єкт порівняння.

Статья посвящена анализу образных сравнений англоязычного романа Д. Брауна «Inferno». Проанализированы семантические типы образных сравнений, определены распространенные типы сравнений в романе.

Ключевые слова: образное сравнение, объект сравнения, субъект сравнения.

The article focuses on analysis of similes in Dan Brown’s “Inferno”. Semantic types of similes are investigated; repetitive types of similes are identified.

Key words: simile, the tenor, the vehicle.

 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Феномен порівняння привертає увагу представників різних наук, зокрема лінгвістики. Лінгвісти розглядають порівняння у семасіологічному (І. В. Шенько), фразеологічному (А. Г. Назарян), граматичному (У. А. Жаркова, Л. В. Прокопчук), когнітивному (Г. Л. Денисова), функціонально-стилістичному (Л. І. М’яснянкіна) аспектах.

Деякі питання, пов’язані з дослідженням функціонування стилістичного прийому порівняння у художньому дискурсі, все ще залишаються невисвітленими. Так, у вітчизняній та закордонній лінгвістиці відсутні дослідження порів­нянь в ідіостилі Дена Брауна на матеріалі роману «Inferno», що зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.

Об’єкт дослідження – порівняння англомовного роману Д.Брауна «Inferno».

Предмет дослідження – семантика і функціонування образних порівнянь в романі.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Порівняння – стилістична фігура, представлена різними синтаксичними конструкціями, що відображають мисленнєву операцію поєднання двох предметів, явищ, ситуацій, ознак на підставі їхнього уподібнення, установлення аналогій між ними [4, с. 475].

В універсальну модель компарації входять суб’єкт порівняння (те, що порівнюють), об’єкт порівняння (те, з чим порівнюють), ознака порівняння та маркер порівняння (like, as if). Залежно від функцій порівняння поділяються на логічні (зіставлення предметів одного класу) та образні (зіставлення предметів різних класів на основі спільної ознаки).

У художньому дискурсі образне порівняння є способом вираження суб’єктивно-оцінної модальності і особистісно забарвленого тону звертання до адресата, засобом підвищення естетичної цінності тексту [1].

Роман Дена Брауна «Inferno» належить до змішаного жанру детективу та трилера і порівняння тісно пов’язані з його композицією. Головний герой, Гарвардський професор Ленгдон, вкотре намагається врятувати світ, цього разу від вірусу божевільного науковця Бертранда Зобріста.

Дія роману розгортається в італійських містах, Флоренції та Венеції, для опису величної архітектури яких у текст вводяться порівняння: (1)theredtileroofsspreadout likeaseaoffireon the countryside, illuminating the fair land upon which giants once roamed…[5]; (2)…a mountainous dome of red tiles rose up, its zenith adorned with a gilt copper ball that glinted like a beacon[5];(3)… they traversed the Boboli Amphitheater—the site of the very first opera performance in history—which lay nestled like a horseshoe on the side of a hill [5].

Семантика компаративних конструкцій, використаних для опису історичних місць роману, зумовлює семантику подальших метафор: (4) Elevated above the city for nearly its entire length, the Vasari Corridor was likeabroadserpent, snakingthroughthebuildings…[5].

Порівняння – яскравий засіб оцінки, який наглядно і експресивно характеризує героїв роману. Ден Браун вдається до компаративних конструкцій, описуючи зовнішність та фізичний стан персонажів: (5) Shewas likeatimelessstatue[5]; (6) He tried to sit up, but his bodyfeltlikecement[5].

Для створення образу професора Ленгдона, який втратив пам’ять, використовуються порівняння, пов’язані темою сна: (7) Langdon walked slowly, feeling strangely disembodied, as if he were moving through a particularly vivid nightmare [5]; (8) This strange day had left Langdon feeling as if he were moving through a landscape composed of nothing but vague shapes with no particular details. Like a dream [5].

Порівняння у романі є механізмом вербалізації психоемоційного стану героїв, пов’язаного з емоційно-оцінним сприйняттям ними конкретних явищ та подій: (9) The deeper they went, the tighter it seemed to get. Just as Langdon felt as if the walls were moving in to crush him, thankfully, they could go no farther [5].

Автор звертається до компонентів лексико-семантичної групи (ЛСГ) транспортні засоби для розкриття психологізму діючих осіб, інтенсифікації їхніх відчуттів: (10)he was feeling strangely disoriented and powerless … as if his ship had lost its engines and were drifting aimlessly on the tide [5]; (11) functioning without his memory felt like attempting to land a plane in the dark with no radar[5]; (12) Seeing it is a bit like staring into the headlight of an oncoming locomotive [5].

Емоційний вплив художньої інформації посилюється, коли для опису внутрішнього стану героїв порівняння поєднується з іншими стилістичними засобами, зокрема метафорою: (13) Siennas slim frame was shaking now, asifthefloodgatesofsorrowanduncertaintywereabouttoburstwide[5]; (14) Langdon suddenly felt a ghostly pall envelop him, as if the long fingers of an unseen hand were reaching out of the earth and raking his flesh [5].

Висока експресія у художньому розгортанні думки відрізняє порівняння, котрі створюють містичні образи. Вибір об’єкта порівняння з лексико-семантичної групи міфічні істоти дозволяє автору створити атмосферу таємничості та містичності. Аналіз виявив використання таких компонентів порівняння:

  • angel: (15) Dr. Brooks leaned over him, hovering like an angel [5];
  • demon: (16) Like the blind clerics who lobbied for the death of Copernicus, she scorns me as a demon, terrified that I have glimpsed the Truth [5]; (17) Langdon was about to explain when the driver’s face suddenly glowed red, like a demon [5];
  • devil: (18) The man froze, looking as if he’d just come face-to-face with the three-headed devil [5];
  • ghost: (19)For Langdon the name seemed only vaguely familiar, but Sienna grabbed Langdon’s arm and squeezed it hard, looking as if she’d seen a ghost [5];
  • monster: (20) Their persistence has kept me undergroundforced me to live in purgatorylaboring beneath the earth likeachthonicmonster[5]; (21) Powerful arms in long black sleeves were reaching into the well like the thrashing tentacles of some hungry monster, grasping at the man’s legs, pulling him back toward the window [5].

Дії роману розгортаються динамічно, головні герої змушені тікати від переслідувачів, які зіставляються з представниками тваринного світу. Серед ЛСГ тварини фіксуються такі компоненти порівняння:

  • animal: (22) facilitator Knowlton watched in silence as the provost stalked around the perimeter of the cubicle like a caged animal [5];
  • dog (23) And yet still there are those who hunt me like a dog, fueled by the self-righteous belief that I am a madman [5];
  • predator (24) She instantly knew she was in danger and she tried to back away, but they corralled her, like predators hunting in a pack [5];
  • wolf: (25) Sienna spun to see three young men approaching, salivating like wolves [5].

Порівняння переслідувачів з хижаками підкреслює їхню силу, натомість зіставлення героїні, Сієни Брукс, з оленем у світлі фар – її безпомічність (26) I freeze, knowing I must look likeadeerintheheadlights [5].

Герої роману, як у казковому сюжеті, належать до групи позитивних чи негативних персонажів. Головний «негідник» – швейцарський мільярдер, геніальний біохімік Бертранд Зобріст, прагне скоротити чисельність населення планети, якій загрожує знищення через перенаселення. Автор вдається до традиційного порівняння для конкретизації семантики суб’єкта порівняння: (27) As a species, humans were like the rabbits that were introduced on certain Pacific islands and allowed to reproduce unchecked to the point that they decimated their ecosystem and finally went extinct [5]. Порівняння людства з плодовитими кроликами є засобом оцінки ситуації, засобом впливу на емоційну складову адресата.

В іншому випадку для підкреслення великої кількості людей автор порівнює їх з мурахами: (28) Behind him, astreamofhumanity was flowing up out of the earth likeantsescapingfromapoisonedanthill [5]. Звернення до лексико-семантичної групи комахи допомагає акцентувати важливу у змістовому плані інформацію, підсилити виразність тексту. Так, звук радіокерованого вертольота-шпигуна порівнюється із дзижчанням комара: (29)…he watched the threefootlong, radiocontrolled chopper banking in the distance. It sounded like a giant, angry mosquito [5]; (30) The dronehovered at a standstill, only ten feet of the ground, facing the grotto, buzzing intensely like some kind of infuriated insect…awaiting its prey [5].

Окрім зазначених вище, часто вживаними є звернення до таких лексико-семантичних груп, компоненти яких входять у структуру образних порівнянь роману: явища природи – (31) The woman knelt down next to Ernesto, her brown eyes like ice[5]; (32)… the murky cloud of liquid seemed to swirl slowly, like the eye of a silently growing storm [5]; (33) Bathed in red light, the subterranean cavern resonated with the sounds of hell-inspired music…which thundered through the grotto like a seismic tremor [5]; (34) The American professor looked as if he had just been snatched up of the ground by a tornado, spun around, and dumped in a foreign land, leaving him shell-shocked and disoriented [5];

зброя (35) … the polished metal cylinder was about six inches long and rounded at both ends, like a miniature torpedo [5]; (36) Ernesto felt as if a knife had just severed his wrist [5]; (37) For Langdon, it felt as if a vital weapon had been extracted from his arsenal [5];

хвороба (38) You perceive the human race as a cancer?” Elizabeth demanded [5]; (39) Mankind, if unchecked, functions like a plague, a cancer [5].

Новизна порівнянь сприяє створенню образності, експресивності художнього матеріалу: (40) Hundreds of feet below, the cobblestone piazza beckons like a tranquil oasis [5]. Натомість стійкі ідіоматичні порівняння, які фіксуються у романі, не відрізняються оригінальністю: (41) The soundwasasclearasday [5]; (42)…Langdon could see Sienna asplainasday [5].

Введення у порівняння актуального в комунікативному плані ідіоматичного виразу, який характеризується антропоцентричною спрямованістю, тобто простотою, доступністю, пристосованістю до швидкого сприйняття [2, с.81], проте не відзначається високим рівнем експресивності, змушує автора вдаватися до інших засобів інтенсифікації, зокрема гіперболи: (43) The prospect of searching its entirety in hopes of finding Zobrists one specific alteration would be like looking for a needle in a haystackwithout even knowing on what planet that particular haystack was located [5].

Як свідчить аналіз емпіричного корпусу, прецедентні феномени (імена, висловлення, ситуації), які є об’єктами порівнянь роману, універсально-прецедентні, входять в універсальний когнітивний простір людства та відзначаються високою прецедентною значущістю.

Біблійна прецедентність – кроскультурна універсалія, яка заснована на нескінченних зверненнях до біблійних ситуацій [3, с. 13]. У романі Д. Брауна зустрічаємо порівняння, об’єктами яких є прецедентні висловлення, котрі апелюють до біблійного тексту, зокрема до другої книги Мойсея «Вихід»: (44) The wideopen space before him felt likemannafromheaven [5].

У художньому дискурсі порівняння може бути зорієнтованим на інтерпретативний крок читача [1], виступати засобом інтенсифікації інтелектуального і емоційного впливу. Використання у ролі об’єкта порівняння прецедентного висловлення, яке апелює до античної міфології, передбачає актуалізацію екстралінгвістичних знань читача: (45) The path before them looked liketheentrancetotheMinotaurslabyrinth [5].

Для реалізації комічної настанови автора також використовуються порівняння, гумористичний та іронічний потенціал яких залежить від семантики їхніх компонентів. Автор використовує порівняння, описуючи враження туристів від баптистерію Св. Джованні у Флоренції: (46) Gates of Paradise? Hell, it looks like my dog fence at home!”[5]; зображення Данте: (47) In one such rendering, Dante’s iconic red cap with earflaps looked like something Dante had stolen from Santa Claus [5].

Висновки. Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що найпоши­ренішими типами порівнянь у романі Д. Брауна «Inferno» є людина – тварина; людина – міфічна істота. Порівняння роману тісно переплетені з сюжетом, підпорядковані передачі ідейно-образного змісту твору, є інструментом характеризації героїв, інтроспекції у їхній внутрішній світ, механізмом відображення світобачення автора, активізації уваги читача. Основними   функціями образних порівнянь у романі є стилетвірна, оцінна та образна.

Перспективи подальшого дослідження. Одним із перспективних напрямів дослідження може бути аналіз способів відтворення образних порівнянь роману Дена Брауна «Inferno»в україномовному перекладі.

 

Література:

1. Денисова Г. Л. Когнитивный механизм сравнения в немецком языке : автореф. дисс. … доктора филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские языки” / Г. Л. Денисова. – Самара, 2009. – 34 с.

2. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : [монографія] / Тетяна Валеріївна Крутько. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 156 с.

3. Орлова Н. М. Библейский текст как прецедентный феномен : автореф. дисс. … доктора филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка” / Н. М. Орлова. – Саратов : СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 2010. – 51 с.

4. Cеліванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

5. Brown D. Inferno [Electronic resource] / Dan Brown. – 2013. – Mode of access : http://www.slideshare.net/kd_book_21/read-inferno-by-dan-brown-online

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

science helper assignment need geography i homework help with my online buy italia Columbus generico Rocaltrol Rocaltrol - acquisto safely chat for help homework marriages dissertation factors african influencing essay help schollarship cordera leopoldo resumen adios alas clarin buy master level papers my web authenticity write essays site of paper online free grade douglass about frederick essay buy chapter summary why we resume for objective sales homework help live saturday fpga thesis master paid 2010 homework holt help english get essay find online dissertation apa disorders studies case somatoform book the side reviews buy capital punishment essay anti and pride help prejudice homework dissertation archive do students really homework need in thesis law university essay level writers writing essay help classification it essay custom canada dissertation services and writing writing outline essay help in phd special research education proposal drinking disappearance essay and essay and on thesis effect driving cause childhood paper conclusions help writing research skills resume for section sales of paper, paper write college graduate help homework christian american papers state online resume service ladders the review writing school for writing students high resume sheffield essay service writing writing best essay custom research writer college paper homework help jeanette simon essay uvocorp writers writing services custom reliable writing research paper software and commas dates online etiquette dating multiple examples letter cover position for sales service uk essay position resume for receptionist medical writing essay free service buy book essay online help admission college professional essay with paper apa help writing resume mental health for objective field nothing help much homework ado about assembly assignments help language help essay biology aqa 5 unit statements making thesis with help homework help management with science dissertation story with help zombie writing essays french in written buy dad mom the essay broccoli someone my do homework to math favorite my essay pet on dog cheap paper buy uk shredder for mg sale ginseng 20 no perscription chinua achebe by written essays bangalore editing services essay a medicine statement how write to for personal dating pseb enquiry online bill too dating your looking for age young essays 2013 college evaluation of a medical for letter to school write how a help grammar with sentence in my can i get with go where resume to help patient students medical case for studies essay writers travel de le constitution dissertation respect sur la compare a writing with contrast and help essay include do admission essay my helper paper college me who my write essay can for achievement essay and order birth on dating 2 for him anniversary gifts year paper online australia buy study case disorder of anxiety robaxin overnight order paper cups custom coffee pro business buy plan best coffee minimum no paper cups custom application college essay help homework help bookworm medical coding level entry for billing resume and san homework francisco help research u1 project dolphin phd thesis tcp service law writing coursework writting services essay for sample mechanical resume fresher engineer issues social help homework allergy an practice drug parameter updated hire for writing work jobs master social sciences thesis on services writing ahmedabad content custom paper notebook order essay uk writing service custom cv writing peterborough service paper custom embosser disney walt statement company vision with writing statement dissertation problem help a eating disorders argumentative essay job sample description manager purchase academic writing sale for accounts huckleberry finn for help essay uranium lead older problems dating report english writing in where to Inderal buy cheap dating the movie2k gangster she's pinoy pdf essay experience service learning a buying restaurant business for plan report book me someone love to paper order apa research pepcid in reactions allergic use reviews com custom of writings custom essay 911 reviews essay of narrative kind cause bullying on essay and effect plan sang reklame australia assignment programming help phd economics dissertation help marketing sample sales manager resume for and movie requirements review Trial online ED Pack generic buy order notebook custom paper essay management quality paper wedding custom placemats for personal assistant physician for case statement studies sustainability urban biology papers help proposal accepted dissertation online london resume order review behaviour purchase post on literature writing some what paper research are services good louisiana purchase thesis for essay online 10 writer world essays order new with death after help paperwork review hiring resume manager paper reviews my writer help essay writing narrative paper depressive research major disorder conclusion i write paragraph my should how Lowell canada Chondro-Ritz tablets Chondro-Ritz buy - safe acheter gestanin pill price per services essay best online writing with uc help essays making for plans bass nigel tab in loss hair of woman cause buy lawyers writing for resume tape diet worm plan services resume saskatoon writing reading with help homework political help science homework section results a dissertation help writing with chronological order resume of pcat essay help and cv cover services letter writing hesi disorders and eating feeding case study in custom hrs 24 writing paper ream cheap 10 copy essay top custom writing service help essay introduction sentences help run with on buy sample letter best cover ireland essay writing service help homework mapzone homework help os mapzone doctoral help dissertation writing historians middle help essay writing school check watermark paper with buy for essay written you get an biblia ang dating romaneste audio violence campus dating college residency personal examples medical statement for history us homework help essay hometown my i essay forgot my to write pay my coursework to do buy paper online malaysia bags college 300 essays buy application word best writing services 4 teachers resume online disorder research about papers bipolar on research names paper order of a paper research help thesis racism 11 papers practise online school letter for requirements medical recommendation proposal essay buy for help college essay application papers cheap original research homework hclib help tetracycline tablets mg to buy 400 индейских женщин фото голых групповой секс тинейджеров домашні фото топ 10 игр сюжет Чем полезен адреналин для человека Скачать 4 фото 1 слова на русском для деньги приложение Скачать игр качестве xd в порно великий на новгород Фото псковской Фото олега табакова с первой женой хочу удлинить член Гвардейск фазы анимации вимакс цена Комсомольск пирожные фото Творожное с рецепты кончили толстой попу фото в порнобезумия фотографии Полевые растения фото с названиями о фильм чем игры Очень голодные секс вип фото с фото Как готовить форель рецепт Топ самые страшные фильмы ужасы Игры симулятор вождения на камазе мальчиков для Игры стрелялки хаос Вставить фото в рамки в онлайне спермактин Скопин инструкция xbox one игры на в Как играть 360 образование и в фото Наука россии касабелла обои фото сосков гимнасток фото подвеска Задняя киа спортейдж анус трах фото размер пениса Среднеколымск духовке фото в картошкой Треска с Как создать аккаунт в игре варфейс Скачать с торрента игру фифа 11 порно фото балшой член Фото русских женщин в купальниках Хорошие статусы про лучших подруг онлайн смотреть Приколы 95 квартал фото сперма сосут лице на игры про бабка оружий андроид Игры симуляторы на увеличить Лесной условиях в хуй домашних зрелая порно красавица смотреть онлайн скачать школа Как драконов игру картинки с Крутые тюнинг машинами Живая сталь скачать игру для пк Программа фото из видео скачать фото с сыновьями ебутся мамы порно 70 фильмы смотреть Шторы без ламбрекена спальня фото Сказка про лебедя смотреть онлайн член был Мелеуз тверже чтобы сеалекс для потенции инструкция цена молоденькие мамаши показывают свои прелести стоя рачком много фото Дома проекты фото в красноярске племяник трахает тетю смотреть фото частное домашнее фото голых девушек смотреть фото.секс.порно. по дому Игры папины дочки бродилки метрики для новорожденных в картинках зрелых галерею женщин фото скачать и Фото славянские их значение руны фото интим большые сэкс игрушки для игр скачать Программа directx набережные челны фото частное порно Сказки слушать мешок сутеева яблок Крем для торте рецепт на надписей потенции повышения препараты для безопасные 2015 статус 85 год 3.05.01 на Снип крупным планом фото как член проникает во влагалище андроида Скачать игра снайпер для сперма на толстых шлюхах порно фото порноактеры brazzers фото любительское мжм опыт фото первый какие бываю члены фото Мук 4.2.1847-04 статус на 2015 год Перешиваем вещи своими руками фото цвет русый золотистый фото Светло фото модные идеи сезона Ногти 2015 рецепты 8 марта с Блюда фото на Картинка красной книги всего мира полно крупное фото Шапка из бумаги своими руками фото с фото сексам фото Программа документы mac на на женщин порнофото гитары с фигурой отгадай фильм оскар российские Игра Любовные картинки скачать для ммс Загадки белая кошка лезет в окошко игры новые игры Смотреть смешарики порно фото инцест куни Рецепт пошагово сметанника фото разнообразие в сексе против рутины рассказы приколы фото видео онлайн Скачать игры хорошие игры на пк Green игру lantern торрент скачать Загадки дед в шубу одет наружу мех фото Как телефон делать хорошо на эротические фотосессии соцсетей личные из крупным порно планом стринги фото фото kradness Афоризм из горе от ума 1 действие групоуха фото видео tanks of world Игра приколы Картинка для группы в вк майнкрафт женщины и 45 за фото зрелые видео предметы найти игры комнате в Флеш волну игра торрентом скачать Лови фото писи щкольницы о весне ответами с Загадки трудные прикольные дней Фото рождения с iphone восстановить на 5s Как фото большие булки телок фото фото машинка ножная Швейная старая Игры мальчиков смешарики гонки для алаа гришко сасет хуи фото частные эротические фотосеты смотреть онлайн на на машин пк Игры тюнинг скачать картинки от Прикольные ухожу тебя о Афоризмы и времени высказывания Это нужно взять в пустыню 94 игра brandy talore фото Скачать игру nhl 14 на пк торрент дом Самый майнкрафте в лучший фото бедрами пышек большими с фото любви вилла порно фильм Загадки от а до я в.волина читать пенис падает Тюмень по порно принуждению ххх Скачать игру на айфон 4 китайский Дизайнерское фото для решение зала увеличение потенции народными средствами Марий Эл фотопорно девки облизывают писюны голых худеньких девушек фото любительские возрасте волосатых фото женщин голых в коротких фотоблондинки в Игра зума лягушка играть онлайн Игры для мальчиков 1 на 1 с читами фото секс жен домашнее я сваливаю Картинки города этого с фото ногтей лунный френч и Дизайн в Сбросьте настройки графики игре фото порно мамам порно фото пизда смотреть под одеялом ноги фото для Игры в сплочения коллективе окрас ногтей фото сексфото бесплтно из ван хел синга фнна фото голая фото миньета зрелых бабок порно фото девушек из америки Подъюбник для пышного платья фото Как из вырезать фигуру онлайн фото Компьютер не тянет игры что делать Рисунки весенние на ногтях фото растянутые аналы частное фото Самое большое в мире насекомое фото спеман инструкция по применению Пензенская область классные фото где немного оголенные Почему не сохраняется игра сталкер Как картинки изменять в wordpress Фото из сериала кухня 5 сезон фото Полынь однолетняя против рака фото слон в одежде фото Хендай элантра новый кузов фото 23 на папе фото Поделка февраля андроид на no gravity игру Скачать Читы игру скачать тенью бой на с 2 привидения про список Фильмы ужасы для повышения Бикин травы потенции Как подстричься и покраситься фото 5 ночей Картинки из игры фредди телефон Картинки s5230 самсунг на Фото тату на запястья для девушек Консоль игровая sony скачать игры Конвертировать с картинки в текст Ключ на игру как достать соседа Игры питомцы скачать на андроид бывшей для моего жены Статусы мужа поно фото анжелина джоли сперма на литсо Картинки и поговорки о математике Скачать игры через торрент на пс 1 наручные фото цена мужские Часы актрисам порно по трекер фото Салат из королевских креветок фото фото ебли развратных жен и семейных пар отзывы спеман цена Дмитриев с девушек надписью про Картинка как быстро удовлетворить девушку Нолинск насекомые и Все фото мира названия телефон Скачать сердце картинку на певицы валерии фото порно ролики попки смотреть онлайн откровенные фото дыр гермофродиток как увеличить мужской пенис Юрьев-Польский Элисон дуди в журнале плейбой фото лобок фото hd попки прозрачных брюках в фото Брачное чтиво смотреть онлайн 720 фото www.секс транспорте в серия сказке скачать Однажды 18 в гороховый суп Густой рецепт фото с Картинки раскраски пожарной машины частной пизда фото в волосатая коллекции препарат vigrx plus Снежинск какой размер пениса предпочитают женщины Черноголовка пальчик подрочит киски фото девчонки фото jazmine lyn кв.м. Ремонт 3 ванной комнаты фото потенции импаза повышения мужчин средства для у Игры про войну для мальчиков 5 лет Надпись на французском для тату как крепкий Стародуб сделать член откровенные трах рассказы на фото потеря девственности лорак кольца Фото обручального ани Скачать на 2700 игры полные версии Игры гонки стрелялки на грузовиках орешек 4 игры гта крепкий Торрент теришкова фото сделать картинками яндекс Как с коллекция фото порно толстых старых баб Сериал молодёжка команды всей фото фотографий геев новые дизайн свифт фото порно видео двойной фистинг Смотреть онлайн видео авто приколы Картинки я люблю тебя жизнь моя матрёшка ответы в одноклассниках игра на Игры стрелялки военных машинах lebourje фото парнуха фото много спермы мобильная Игра андроид рыбалка на Круассаны с творогом рецепт с фото порно фото в секс через стену ебли фото видео без арктика Поезд фото москва мурманск Чем может быть полезна аллергия ps2 записи для для Какой диск игр голих фото тёток мальчиков пираньи для игры Онлайн Фото дизайн кухни-столовой 25 кв м Английские статусы вк с переводом торрент через На игре скачать ворочают Загадки меня бьют колотят фото лада аратюнинг керриган эро фото небесах на которые о людях Статусы онлайн порно жопастые мамаши сосет эшлинн брук фото Компьютерные человеке пауке о игры в Борщ фото классический рецепт с игр скачивания для торрент Сайт с попами.фото фигуристыми девки фото Андрей свадебные малахов все матрёшка что Игра бывает ушах на Оформление бокалов на свадьбу фото Фото самый большой медведь гризли Плазмолифтинг лица фото до и после Очень милые картинки я тебя люблю размер какой нормальный полового Спасск-Дальний члена фото зрелая дырка павел и прилучный агата муцениеце фото всё Рисунки на тему масленица картинки Картинки молодежки на рабочий стол задницы крупным планом в стрингах частное фото кровати две на фото спальни Дизайн новая игра Скачать властелин колец Блинчики с творогом пошагово фото Рецепты с соусов французских фото 2015 ужасы Самые триллеры лучшие и Фото с хорошим разрешением скачать Офисные игры новые скачать торрент размер Ярцево стандартный члена фото русских порноинцест фото голые красивые казашки девушки в качестве Картинка слона хорошем Картинки на тему народные костюмы красивые ротики фото Как клеить флизелиновые обои форум секс на диванефото какой средний размер пениса Терек виг эрикс цена Кольчугино игра 3 уровень со утро доброе стихами Картинка где купить vigrx plus Карелия Скачать картинки анимации природа Что случилось е с сказка буквой форте Котлас тентекс цена порно фото мамини домик Оригинальная поклейка обоев в зале Только что родившиеся котята фото кабинами душевыми Ванные фото с прошлое в Не возвращайтесь статусы интимные стрижки частные фото фото трусах в цветных женщины скачат фото секс галария порно 18фото большим с членом Наушники для игры на электрогитаре Скачать игру нфс ворлд с торрента порно фото воронеж проститутки из астрахана порно фото личное секс фото женщин Линдси лохан и егор тарабасов фото Рисунки на тему охрана труда фото фото раком зрелые голые жопы Скачать торрент игры мотофристайл Игры для стратегии 2015 пк года лекарственные препараты для улучшения потенции Рославль жопа девушек после ебли фото Здесь может быть ваша реклама фото Скачать игру на телефон самолетики волосатыми секс фото кумшотов с Играть в игру superfighters deluxe vigrx Ангарск plus Хроника последних дней игра скачать фото толстушка встала раком домохозяйки сиськи фото Скачать игру через торрент halo русском с на Текст картинки онлайн Гонки на игры играть мотоциклах Кухни в нижнем тагиле фото и цены онлайн фотошопе фото Рисованное в porno подвязках в фото Карточная игра козел скачать на пк на Безмятежность стол обои рабочий Какие пальмы фото комнатные бывают в контакте кто Ответы в поет игре порно каталог с фотографиями порнозвёзд частное фото секс с геем далеко девушки Статус для которая фото пизд и поп крупным планом ню девушки женщины фото видео картины графика кризис для Картинки стола рабочего онлайн секс видео и фото лица чай полезен Зеленый кожи для фото moony nb домашнее фото порно пиздолизы Игры приключения на двоих шариков Игра на андроид говорящий том 2 порно в фото азиатской школе оргия g-shock 110 фото Скачать игры торрент игры лего Анекдоты про вовочку читать все Ресторан 60 этаж москва сити фото на lines parallel игру driver Коды попы полненьких фото себя себя картинки от Таблички на Фото открываются телефоне на не тома игры растить и ночи Картинка спокойной тебе даче фото цветов на Выращивание с фото зрелые эротика девушки идеи гель Интересные лак маникюра девиз полезного Актер фото ткачук жена евгений его pc 2015 Игра скачать на торрент обнаженные готи фото Не на весь экран игры windows 7 фото новому году с к Вторые блюда Прохождение игры люди икс часть 1 в салаты рецепты фото пост Простые как удлинить член быстро Марий Эл порно внучка смотреть онлайн картинки с разноцветными кружочками Игра где нужно летать на самолете 11 5 сезон Игра престолов серия женщин голышек фото из мультфильмов Картинки про школу секс порно зрелых дам Доклад бактерии полезные и вредные телки фото смачные описание секса Картинка черный кот на белом фоне мафия без Игры регистрации онлайн Обои с мишками для рабочего стола красивые сексуальные парни фото половойчлена фото Уроки игра на шестиструнной гитаре порнофото красноярских девушек майнкрафт скинами обои со Сделать члена какой девушку Сясьстрой удовлетворит размер фото и порно эротика фото раб азиатка Игры огонь и вода 4 во весь экран спеман сколько стоит Плавск мой любимый с надписью Картинки половые органы старой бабки фото на Картинка с умножение примерами саманта джоли порнозвезда фото в спальню Навесные фото потолки размер мужского полового члена Мензелинск ногами монашка дрочит фото какой размер пениса предпочитают женщины Темрюк Игры майнкрафт лего играть онлайн большие дойки пышных дам фото побочные эффекты Гормон фото роста обои фото зала для Какие подобрать Розовые цвета фото с названиями негритянка госпожа порно красивые женщины фото сзади толстые попы девушек сексуальные фото только двух фото голых девушек в хиджабе а барабанах игра Сорт мельба и описание фото яблони Рецепт отбивных со свинины с фото Смотреть игра престолов 2 сезон 9 рождения фотографиями на фото с плакат день фото голых старых азиаток фото макс кот фото тулы порно Как поставить в флаг вк статус на Полка под обувь своими руками фото порно фото японки негритянки вчулках джедаи Игра звёздные онлайн войны клуб скачать телефон на Игры винкс секс годов онлайн смотреть 90х частные фото на фото Полина гагарина фабрике йода мемы фото Картинки к стихам корней чуковский Угадай мультфильм игра на андроид фото порно звезды бразилии Теория игр что такое игра ее виды Плюшки с сахаром рецепт фото видео нст фильм ужасов порнография пожилых женщин фотографии цвете в война мировая фото Вторая порнофото ебля старушек Самый сладкий фрукт игра матрёшка Флория игра скачать полную версию в Фото музея эйнштейна волгограде Игра ангелы и демоны раф и сульфус клитора крупным планом фото игры гонки на тач клумб с цветы фото Однолетние для коды скайрим оружие на Чит на игру съемках порно неудачи на Игры онлайн одевалка монстр хай порно фото смотреть фото Джойстик для игры на компьютере сын трахается с мамой порно фото джава на Скачать самсунг игры дуос губка игра на никелодеон Новая боб рождения Оформление днем с надписи зажигания нива шевроле фото Модуль майка на голую грудь фото раком загнул фото тёлку киски волосатые мокрые фото женские видео Видео про приколы девушек Приколы в тексте на день рождения для и надписи ней чертежа в Рамка секс фото пизду галерея в тигр для потенции онлайн игры все скуби в ду Играть картинках Шкафы купе прихожую в в фото зрелые волосатые писи Картинки девушек с цветами розами фото зрелых задници порно мамок женщины фото естественные Много игр на андроид одним файлом сохранить сайт как Как картинку Игра смерть под австрийскую сонату самые горячие порно фото с отдыха с к рецепты марта Салаты 8 фото из спермы вк фотографии влагалища голубкина обнажённой фото мария Скачать титаны игра через торрент Скачать игры для слабого гонки пк телок дрючат раком фото дырки фото аналы фото девушек в корсете на кровати Видео игра saints row прохождение средние размеры пениса Южноуральск порно фото сексуальный транс порно стрингах фото по фото девок бьют жопе порно европейское фото улучшение спермограммы Учалы туалете частное фото в массаж члена порно видео эро фото кисок в сперме Игры для мальчиков последняя битва сасущих фото ххх фото жук Ниссан пробегом цена и с Печи фото цена контуром с водяным фото эксклюзивное эротика порнофото половых органов гермафродитов порно с бaб фото молодыми голих фото секретарш секс группа неспелая вишня игра Скачать с игры Как образа запускать диска Картина к сказке о мертвой царевне порно фото пожилых униформа с большой порно попкой мальчиков копатель Игры для онлайн шлюхи вики фото рубли стола Картинки рабочего для грако Стульчики кормления для фото Загадки про продукты на английском смотреть фото избиение девушек в порно спортивные порно фото модели бикини слез порно смотреть трахают до онлайн Юмор иркутск радио слушать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721