Об’єктивна сторона злочину службова недбалість (ст. 367 ККУ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті розглядаються особливості об’єктивної сторони злочину «службова недбалість» (ст. 367 ККУ), а також здійснюється аналіз основних форм, у яких проявляється дане суспільно – небезпечне діяня.

In this article the specialty of objective side of the dereliction of duty is examined and the analysis of the main forms of this socially dangerous actions is made.

Ключові слова: об’єктивна сторона складу злочину, службова недбалість, невиконання службових обов’язків, неналежне виконання службових обов’язків,  інтереси служби,  службова особа, істотна шкода. 

Постановка проблеми. Таке суспільно – небезпечне діяння як  службова недбалість належить до групи злочинів, що посягають на суспільні відносини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Саме ця сфера відносин вимагає правильної діяльністі службових осіб апарату державного управління та  повинна гарантувати громадянам реалізацію їх прав та законних інтересів в усіх сферах суспільного життя. Тому діяльність службових осіб повинна підкріплюватися довірою громадян. На сьогоднішній день такий суб’єкт злочину як службова особа  зустрічається часто, а отже існує реальна загроза порушення прав і законних інтересів громадян, і відповідно втрати довіри.

Таке діяння як службова недбалість характеризується певним специфічним характером, а тому потребує детального дослідження його елементів. Особливість характеру службової недбалості розкривається у об’єктивній стороні даного діяння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи той чи інший склад злочину, у будь – якому випадку, розглядається значення і розуміння об’єктивної сторони як обов’язкового елементу складу злочину. Дослідження об’єктивної сторони злочинів, пердбачених Кримінальним Кодексом України у своїх наукових посібниках, а саме у коментарях до ККУ, при характеристиці групи злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, здійснили Баулін Ю.В., Мельник М.І., Хавронюк Н.І., Сташис В.В. та інші.

Характеристику об’єктивній стороні злочинам у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної із наданням послуг надає у своїй статті «Кримінально – правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності» Задорожний А.А. Конкретніше об’єктивну сторону службової недбалості розкриває у своїй статті «Характеристика об’єктивної сторони службової недбалості» Худякова Н.Ю.

Загальну характеристику злочинам у сфері службової діяльності, і безпосередньо службовій недбалості надає Слуцька Т.І. у своєму посібнику «Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності».

Крім того, питанню об’єктивної сторони присвятили свої дослідження такі науковці, як О. Ф. Бантишев М.І., О. Навроцький О. Я. Свєтлов та інші.

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є аналіз такого елементу складу злочину службової недбалості як об’єктивна сторона. Окрім загальної характеристики об’єктивної сторони як елементу складу будь – якого злочину, також необхідно охарактеризувати основні форми в яких може проявлятися службова недбалість. Також, важливим завданням є демонстрація на реальних життєвих прикладах, а саме на основі вироків суду, яким чином можливе вчинення службової недбалості.

Викладення основного матеріалу. Важливим моментом характеристики об’єктивної сторони службової недбалості є надання загальної характеристики такого елемента складу злочину як об’єктивна сторона.

Об’єктивна сторона складу злочину – це сукупність ознак, які визначають зовнішню сторону злочину і характеризують суспільно – небезпечне діяння (дію або бездіяльність), його шкідливі наслідки та причинно – наслідковий зв’язок між діянням та наслідками, який обумовив настання останніх, а також місце, час, обстановку, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.

Ознаками об’єктивної сторони злочину виступають: суспільна небезпечність діяння (дії або бездіяльності), суспільно – небезпечні наслідки, причинний зв’язок між суспільно – небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце час, спосіб, знаряддя, засоби, а також обстановка вчинення злочину.

Усі ознаки об’єктивної сторони злочину, з погляду їх описування (закріплення) у диспозиціях статей Особливої частини КК можна поділити на дві групи: обов’язкові (необхідні) і факультативні.

До обов’язкових ознак належить діяння у формі дії або бездіяльності.

Без діяння, інакше кажучи, без конкретного акту суспільно небезпечної поведінки людини, не може бути вчинений жоден злочин. Діяння завжди або безпосередньо вказується в диспозиції статті Особливої частини КК або однозначно випливає з її змісту і, таким чином, виступає обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину. Тому встановлення ознак такого діяння (дії чи бездіяльності) є обов’язковим у кожній кримінальній справі.

До факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину належать: суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно–небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину. Ці ознаки, фактично притаманні злочину як явищу реальної дійсності, далеко не завжди вказуються в законі як ознаки конкретного складу злочину.

Тому, відповідно до вище наданої характеристики варто зазначити особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального Кодексу України, а саме службової недбалості.

Об’єктивну сторону службової недбалості характеризує наявність таких трьох ознак у їх сукупності:

1)      дія або бездіяльність службової особи;

2)      наслідки у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб;

3)      причиновий зв’язок між вказаними діями чи бездіяльністю та шкідливими наслідками.

Окрім заначених ознак варто проаналізувати в яких формах може проявлятися дане діяння.

Службова недбалість може проявлятися у формі:

1) невиконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них або

2) неналежного виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, які заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб.

Невиконання службових обов’язків означає невиконання службовою особою дій, передбачених як безумовних для виконання нею по службі. Цей вид недбалості називають «чистою» бездіяльністю – службова особа повністю не виконує свої обов’язки.

Неналежне виконання службових обов’язків – це такі дії службової особи в межах службових оюовязків, які виконанні не так, як того вимагають інтереси служби. Такий вид службової недбалості називають «змішаною» бездіяльністю, за якої службова особа виконує свої обов’язки незалежно, діє не до кінця, не вчиняє всіх очікуваних від неї дій.

Відповідальність за ст. 367 настає лише у випадку, якщо дії, невиконання чи неналежне виконання яких спричинило передбачені у цій статті наслідки, входили у коло службових обов’язків цієї службової особи, іншими словами, якщо обов’язок діяти відповідним чином юридично був включений (законом, указом, постановою, наказом, інструкцією тощо) до кола службових повноважень такої особи.

Для наявності складу службової недбалості необхідно встановити, що службова особа мала реальну можливість виконати належним чином свої обов’язки. Визначення можливості (чи неможливості) виконання нею своїх обов’язків здійснюється за допомогою відповідних об’єктивних чи суб’єктивних факторів. До об’єктивних факторів належать зовнішні умови, в які поставлена службова особа (забезпечення охорони матеріальних цінностей, наявність транспорту чи людських ресурсів), а до суб’єктивних – особливості цієї особи (її фізичні дані, ступінь інтелектуального розвитку, наявність спеціальних знань, досвіду роботи тощо).

При службовій недбалості за наявності об’єктивної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, службова особа безвідповідально, неякісно ставиться до виконання своїх обов’язків, у зв’язку з чим виконує їх неналежним чином (поверхово, неуважно, несумлінно) або взагалі не виконує.

Для кваліфікації діяння за ст. 367 слід встановити, що воно вчинене службовою особою під час виконання владних, організаційно – розпорядчих чи адміністративно – господарських функцій. Діяння, яке полягало у невиконанні чи неналежному виконанні професійних функцій, навіть якщо воно призвело до істотної шкоди, не може розцінюватися як службова недбалість (наприклад, застосування лікарем неправильного лікування, невдала операція тощо).

Так, для прикладу щодо порушення обов’язку виконання владних, організаційно –розпорядчих чи адміністративно – господарських функцій можна навести постанову Тячівського районного суду Закарпатської області яка була винесена по справі за наступних обставин. Органом досудового слідства особа обвинувачувалась в тому, що вона обіймаючи посаду Руськомокрянського сільського голови, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення функції представника органу місцевого самоврядування та наділеної організаційно – розпорядчими і адміністративно – господарськими функціями допустила службову недбалість, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам територіальної громади, при наступних обставинах.

Особа, працюючи Руськомокрянським сільським головою, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, у період з 15 квітня 2002 року по 10 березня 2009 року, в порушення ст. 21 Закону України «Про відходи», ст. 35 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ст.ст. 26, 33, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», допустила складування промислових відходів – тирси на земельній ділянці, площею 0,75 га., розташованій в урочищі «Климовець» в межах населеного пункту села Руська Мокра, знаючи при цьому, що вказана земельна ділянка у встановленому законом порядку під сміттєзвалище не виділялась і відноситься до земель запасу сільської ради та має сільськогосподарське призначення.

Через несумлінне ставлення колишнього Руськомокрянського голови до своїх службових обов’язків відбулось засмічення даної земельної ділянки сільськогосподарського призначення, загальною площею 0,75 га, в наслідок чого суб’єктами господарювання, які здійснювали господарську діяльність у вищезазначений період на території села, спричинено істотну шкоду інтересам територіальної громади в с. Руська Мокра у вигляді матеріальних збитків в загальній сумі 61236,58 гривень.

Дії підсудного органом досудового слідства кваліфіковано за ч. 1 ст. 367 КК України – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди громадським інтересам.

Шкода заподіяна через недосвідченість, недостатню кваліфікацію службової особи або з інших обставин, що не залежали від неї і не давали можливості справитись належним чином з роботою, не дають підстави говорити про навність злочинної службової недбалості. Так само не утворюють складу цього злочину шкідливі наслідки, що настали з причин, які службова особа не могла усунути.

Характеризуючи об’єктивну сторону цього злочину, слід зазначити, що найчастіше (найбільш характерним це є для службової недбалості) вона виявляється в бездіяльності (при невиконанні покладених на службову особу службових обов’язків), але може виявлятися і в діях (при неналежному виконанні цих обов’язків). У разі службової недбалості необхідно встановити факт, що службова особа не здійснила (чи здійснила неналежним чином) ті чи інші дії, які вона зобов’язана була здійснити, з огляду на службове становище. При розслідуванні справ про службову недбалість обов’язково має бути встановлено, що службова особа не тільки була зобов’язана, а й мала реальну можливість виконати дії, передбачені відповідними нормативними актами.

Зокрема, для ілюстрації вищезазначеного можна навести вирок Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2012 року.

Особа, будучи першим заступником начальника госпрозрахункової служби колії ДТГО «Львівська залізниця», тобто службовою особою до кола повноважень якого, згідно наказу начальника госпрозрахункової служби колії №3/18 «Про розподіл обовязків між начальником госпрозрахункової служби колії та його заступниками» входило організація роботи з обліку та інвентаризації землі в усіх структурних підрозділах вказаного підприємства, а також керівництво відділом земельних ресурсів ВП «Госпрозрахункова служба колії», вчинив неналежне виконання покладених на нього вищевказаних службових обовязків, що виразилося в тому, що він перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою м. Львів, вул. Гоголя, 1, 21.10.2005 року підписав акт встановлення та узгодження меж земельної ділянки громадян, який став однією з підстав для подальшого оформлення необхідних документів на право власності даних громадян на земельні ділянки, подальшої зміни їх цільового призначення, а саме: площею 0,1500 га для обслуговування житлового будинку та господарських споруд та 0,1709 га для ведення особистого селянського господарства, яка частково, тобто площею 0,0587 га, розташована у смузі відводу залізничної колії та яка знаходиться у постійному користуванні ДТГО «Львівська залізниця», а також сплата земельного податку за неї, здійснюється залізницею, згідно з «Планом смуги відведення лінії Рудно–Підбірці Львівської залізниці», розробленого Дорпроектом Південно–Західної залізниці у 1962 році, не перевіривши правомірність проведення даного узгодження, незаконно погодив межі даних земельних ділянок, що завдало істотної шкоди зміни цільового призначення та відчуження вищевказаних земельних ділянок ДТГО «Львівська залізниця», створенні умов для небезпечної експлуатації об’єктів залізничного транспорту.

Таким чином, об’єктивна сторона службової недбалості зумовлена вчиненням діяння: по-перше, з використанням влади чи службового становища, яке передбачає використання тих повноважень, якими службова особа наділена, у зв’язку із зайняттям нею певної посади чи здійсненням певної службової діяльності. Іншими словами, йдеться про соціально – правовий статус службової особи, під яким слід розуміти сукупність прав і обов’язків, що утворюють службову компетенцію винного, а також його соціальне значення, під яким розуміється авторитет службової особи, престиж органу, організації чи установи, в якій вона здійснює свою службову діяльність, наявність службових зв’язків і можливостей, що виникають завдяки займаній посаді, можливість здійснення впливу на діяльність інших осіб тощо. Таким чином, для кваліфікації злочину за ст. 367 КК України діяння службової особи має бути обумовлене його службовим становищем. Невиконання або неналежне виконання не службових, а професійних обов’язків не може розглядатися як недбалість і кваліфікується за нормами, наприклад, ст. 131, 135, 137, 139, 140 КК України. Не застосовується ст. 367 КК України і тоді, коли несумлінне ставлення службової особи до виконання своїх службових обов’язків передбачено як самостійний склад злочину спеціальними нормами, наприклад, ст. 271, 275, 287, 382 КК України.

По–друге, усупереч інтересам служби. Таким чином, беручи певні обов’язки й отримуючи пов’язані з ними права, особа укладає з державою (або з підприємством, установою, організацією незалежно від форми власності) своєрідну угоду про те, що вона зобов’язується виконувати обов’язки та правильно користуватися правами. Така угода може мати умовну форму контракту, трудового договору, ознайомлення з наказом про призначення на посаду. Після укладення вказаної угоди (чи внесення певних змін до неї) особа займає певне службове становище або, іншими словами, те місце в апараті органів державної влади, органів місцевого самоврядування (або в апараті управління недержавної юридичної особи), на якому вона повинна здійснювати свої службові повноваження. Ігнорування службовою особою наданих їй обов’язків або перевищення прав може свідчити про використання їх усупереч інтересам служби. Реальним вираженням учинення діяння всупереч інтересам служби є його незаконність.

До обов’язкових ознак об’єктивної сторони належить також настання суспільно–небезпечних наслідків у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Вказана шкода може полягати в заподіянні як матеріальної шкоди, так і шкоди нематеріального характеру. Поняття «тяжкі наслідки» відрізняється від поняття «істотна шкода» більшим ступенем суспільної небезпеки. Тяжкі наслідки можуть полягати в матеріальній, фізичній, моральній шкоді тощо.

Службову недбалість необхідно відмежовувати від зловживання владою або службовим становищем, учиненого у формі бездіяльності влади. По–перше, бездіяльність влади є умисним злочином, а службова недбалість – необережним. По–друге, бездіяльність влади може мати місце лише у сфері невиконання владних повноважень, і суб’єктом цього злочину може бути тільки представник влади, водночас службова недбалість передбачає невиконання чи неналежне виконання будь–яких службових обов’язків, а її суб’єктом може бути будь–яка службова особа.

Службова недбалість вважається закінченим злочином з моменту настання наслідків передбачених у частині 1 або частині 2 статті 367 ККУ.

Таким чином, можна зробити висновок, що такий злочин як службова недбалість становить собою досить значну суспільну небезпеку, оскільки посягає на групу суспільних відносин, що склалися в процесі діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, обєднань громадян, окремих організацій, установ, підприємств (незалежно від форми власності, зміст якої визначається законодавством України. Посягаючи на ці суспільні відносини особи які вчиняють такі дії, так чи інакше порушують основне, що покликаний захищати закон – права і свободи людини і громадянина. Отож, важливо визначити, що собою являє таке діяння як службова недбалість та виокремити основні форми, в яких воно реалізується.

Форми та ознаки вчинення службової недбалості, які розглянуто у цій статті, визначають можливі варіанти вчинення даного злочину. Крім того, завдяки ілюстрації таких варіантів на основі вироків постановлених судами, ми безпосередньо можемо побачити яким чином реалізується об’єктивна сторона службової недбалості в реальному житті.

 

Список використаних джерел

  1. Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України від 29.06.2001 – 2001.  № 25-26. Ст. 131.
  2. Баулін Ю. В. Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 1196 с.
  3. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 7-ме вид., перероб. та доп. – К.: Юридична думка, 2010. – 1287 с.
  4. Постанова  Тячівського районного суду Закарпатської області  від 24 грудня 2012 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28184868.
  5. Вирок Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2012 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21390624.
  6. Худякова Н.Ю. Характеристика об’єктивної сторони службової недбалості : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc…/hudyk.htm.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

state henry papers viii online buy research to papers helper homework long division service blog writing seo free proofreading online papers dissertation co usa service www services uk essay writing writing uk dissertation service help cover sample letter sales manager for position buy resume online paper cheap services writing resume melbourne law on and order essay svu my do who essay will my tumblr essay me write for statement help thesis creating order of dissertation chapters professional writing services resume medical acheter avec paypal pamelor writing essays psychology help an essay of organization library sciences thesis phd sorbonne physical help with online physics homework agent sample patrol resume border on do essay i write what my college insp service essay review application history with help essay writing letter my recommendation own of write female overnight sexual tonic brand 3 act macbeth antithesis essay opinion help me intro essay about resume experience job order day naprelan ship 3 application essay service good college college essay prompt of order the resume coif plan business professional services writing name greek my write in disorder essay bipolar title new services writing resume york colleges for personal statement writing cv us service gloucestershire 12x12 cheap paper scrapbook rights order essay individual versus public on research disorder paper narcissistic personality writing custom net services in singapore buy tofranil phone plan touchstone yahoo college write what on my essay to application help online essay college dummies somna-ritz generic service research essay help free resume write my in name would you hangul essay service reviews for essay cheap dollars 10 achebe written by chinua essays services dhabi abu cv writing indian provera pharmacy 40mg dating mature movie safari victor virtual help homework help coursework homework question help and answer info help 4 ict coursework maxaquin acquisto paypal about essay quality homework help teens 40 help hhomework related txt 40 a purchase dissertation binding university written papers the essay college application go not into do thesis good gentle that night essay a application college how word 000 write to pay write college to paper disorder histrionic personality powerpoint presentation brand pharmacy us micardis essay school contests 2013 high buy essay love money services professional best writing management cover sales letter for trainee service essay admission custom writing asthma allergy and st paul clinic dissertation quotes with help writing a anxiety paper disorders research research can do i thesis how statement my dublin ireland dissertation help for good cover letter sales associate resumes and marketing sample for sales bipolar disorder paper term on online homework geometry help school for law applications writing resume buy essay now later pay buy on a4 to size paper where buy uk paper cheap towels and online buy essay shipping sumycin online worldwide free writers term paper emergency to in write how wrapper java class custom a services writing reviews resume i essay write my to someone essay accuplacer help 3 delivery allegra day fast essay on foods services dissertation engineering building forget essay a day i never that will thesis help a research paper writing reviews weed buy online medical writing service consultant cv research phd proposal write automatic reworder essay edition business plan deluxe writer houston resumes cialis singapore soft in essay by written dissertation wiki meaning dissertations services editing for code discount custom writing service dissertation you get luckier harder you work essay the the essay buy online university - Fluoxetine Bay purchase without Thunder prescription order purchase script Fluoxetine no cheap system help operating programming assignment stress an on effect) (cause essay am essay i online motrin cheapest bangalore dating address mart in kanva engineer sales for resume writing content blog services yahoo writing best cv service answers essays for college free a paper payment required for me for write no services insead essays mba admission with review my help literature military chicago writing resume best service Tonic price Male non prescription Male online order Tonic Sexual Sexual latin my homework do essay filmography do nigerian online papers today help resume nursing sale with for english puppies papers bulldog who plan help can a business write pay to do essay your for someone me for my statistics assignment do help behavioral with on assignment contract agricultural thesis phd economics service review mba essay work experience how to on resume a order writing sites online best content looking hire resumes for to writing with help academic need trig with my i homework help best online reviews buy sites german dating interracial scrapbook paper order online dissertation help doctoral hays sat essay sparknotes cheap famvir online purchase research louisiana papers prescription no buy free mestinon shipping uk cheap essay writing service law a letter for of recommendation write school medical how to brand lopresor from canada pills services writing qld cv best term writer paper automatic is help east essay east essay college help atlanta dissertation online buy masters overnight zithromax online mg 10 minute 8 book reviews dating boston franklin and essays benjamin articles help cbse homework homework theory of computation help help greeks homework on essay care service customer paper service writing professional dissertation for editing services goals career school medical for essay help homework high 2 essay admission writing an ielts long on dog my pet essay microeconomics assignment help custom swing write componets how to cheap purinethol mba essay services spark notes school homework help high structure proposal capital on dissertation in dissertation economics keystone application essay an for writing college papers custom school work essay cheap online social homework do algebra 2 my admission school resume law melbourne services professional online writing resume writing outline help paper research a doctorate get to how college on essay write my i should what discount custom meister essay accupril 20 tablets sale for gold 24k papers rolling report physics buy lab wanted writers papers research on abortion paper thesis волосатую фото трах жопу в прихожую в фото в интерьере Люстры онлайн смотреть Голодные 1 игры на какала трусы фото Участницы группы серебро 2015 фото для Программа ключей игр генератор порно фото рыжих дам жду милого статус выебли спящую фото Играть в игры губка боб для двоих видеть игре в кто тс говорит в Как в камасутра фото и порно сперме девушки письки монахинь фото Альбатрос бич резорт хургада фото Игра по переписке какие игры есть Лечение трещины прямой кишки фото как удовлетворить девушку в сексе Электроугли Игры на 2 игрока настольные играть Ufs бои без правил игра скачать Кольца с бриллиантами санлайт фото Вешенки с картошкой рецепты с фото Вкусный суп солянка рецепт с фото фототрофы фото Игра фейри тейл на русском скачать с фото Пекинская капуста рецепт Борьба умов ответы на вопросы игра workbench фото Прохождение игр медивал тотал вар игра конструктар вечеринки стиле в ковбойском Фото по контакта для Статусы английски зависит ли размер члена Кириллов фото разрыв влагалища во время фистинга травы для повышения потенции Юрга Стишок с приколом на день рождения white island Игра dead ryder коды Картинки с надписью я тебя забыла порнофото секс волосатые домашнее эротическое фото красивых девушек дружба игры супер чудо Игры это Вечеринка стиляги как одеться фото фото писек худых брюнеток Онлайн игры на одного скачать попки фото голые раком крупно игры гонки 745 компьютера Карточная 101 для игра теток голых пышных фото домашние интимное частное Корзины цветов фото из на свадьбу порно фото ебут зрелых мм на фото аес взрыв стрижек без Фото коротких челки spacesдомашние фото я и мои трусики онлайн секс со зрeлой подросткa фото раком трахающихся фото девушек скачать руками своими комнату фото Полки в Крым до и после присоединения фото Игры элит играть 3 онлайн снайпер фото Вечерние 2015 платья короткие Игры стрелялки зомби с автоматами на Фото осень со аву спины девушек каблуки чулки фото с коалой прикол видео игры mount Прохождение blade Скачать игру преферанс для андроид обои для lg g3 s Сднём рождения куме от кумы фото 2204вмф4 фото фотогалереи кроссдрессеров бразерс.ком.фото игра шарики линос маккейн скачать Чейз торрент игры игры Учебные уроках на математики компьютера Игра для соник торрент r2 картинки 24x24 качаются не игры торренте в Почему и цены заказ на Кухни фото тамбов фото шейхе эль карло Монте в шарм Что такое бустер в автокресле фото носочках голая фото ню в фото вечерний крым Плитка на стены для ванной фото Фото девушек в прозрачной платьях эротические фото из одноклассников попки эро фото служанки полные голые женщины порно фото игры bmx android в мам порно душе фото фото фильм голышом ретро фото школьниц. голенких большие фото жопы мамаши у фото дам порно одиноких толстых порно зрелой фото сперму из вылизать фото простоквашино Игры калов дьюти скачать с рутора порно фото пришла соседка Римские шторы комбинированные фото картинками торты рецепты Вкусные с Игра на нескольких игроков онлайн 11092103 обои Фото з виробів декоративних дерева оленя Движения большой дом у игры фотопорно пиздючки Рецепты из скумбрии рецепт с фото алетта океан фото сосущая член Скачать игры pes 12 через торрент аву Надписи для на одноклассников летие фото для Торты на 50 мужчин с ванна фото чаем Картинки на телефон имена скачать обои aura emanuela игру сад Скачать дивный от алавар фото учителям секс с порно Фото мужские браслеты из золота Игры про постройки скачать торрент Логические онлайн игры на телефон Красивая фото из овощей и фруктов хватает современным не играм Чего много of clash Игры clans алмазов Картинки рарити из эквестрия герлз Игра весёлая обезьянка новые игры клуб мона фото видео ню бабушки фото фото престолов драконов мать Игры конкурс домашнее итим фото Игру дружба это чудо на компьютер Игры на уроке английского 8 класс Ботокс в носогубных складках фото Апатиты спеман отзывы фото crown тюнинг lowa ботинки фото на игру Как ios андроид установить вивиан эротика фото Кто жена у кузи из универа фото Скачать официальную игру линейдж 2 тинсулейте фото на Женский пуховик Фото скарлетт йоханссон в журналах фото школы нады Статус с днем рождения меня 30 лет Вкакую видео поиграть игру онлайн фото и носочках в стоп чулках.. в женских 1 к фото слово 4 Ответы приложению развратные женщины соц сетей секс фото порно и многа спермы фото фото фото два члена в кису Скачать игры через торрент fifa 8 игрушками секс секс фото жены с Интересный фильм ужасов и мистики трахает беременную девушку фото фото арины красивой голой Как добавить денег в онлайн играх спермактин Горнозаводск препарат Украинский борщ с пампушками фото Скачать игры на андроид винкс клуб закладка для книг своими руками картинки звезд Ринопластика и фото после до alawar игры с все Скачать ключами домашние фото жоп парней кован эро ава фото скачать Игры экшен новинки 2015 мексиканских фото порно звезды Картошка с мясом и грибами фото прихожей для фото Тумбы зеркалом с подсмотренное фото видео за девушками фото любительского вылизывания ануса Путин на олимпийских играх в сочи трахают невест после свадьбы фото жена фото чужая Игры для пииспи скачать торрент сайт Обои официальный виндовс для Где хранятся гаджеты для windows 7 Скачать игру warcraft 3 на андроид с девушек эротические бмв фото Почему призраки появляются на фото порно фото женщины старые эротичиски простая или голи фото схему для фото вышивки Переделка в Вэтой сказке нет порядка название тентекс форте отзывы Томари актриса мария горбань эротические фото Сднём рождения мамуличка картинки хай Картинки для монстр телефонов Фото в ботаническом саду москва игра 300 загадка диета в Японская 14 картинках дней Читы source игру counter-strike на стратегии Игры для времен пк всех Правила игры в жилищную лотерею престолов игра онлайн игру Играть на эльдорадо андроид Скачать игру Комментарий к девушке фото прозе в Фото схемы вязания крючком платья Лучше поздно чем никогда комикс салоны тверь цены фото и Свадебные спорта Интересные из мира новости торрент уличные гонки Скачать игра Фильм ужасов гнев смотреть онлайн Обои для рабочего стола десктоп Игры 3д симулятор самолеты скачать Торрент на игры ноутбук скачать юные фото и попки письки вимакс форте Бугульма онлайн игры Играть симуляторы в Профиль из оцинкованной стали фото Похудевшие на кг 10 за месяц фото Скачать игру калов дьюти 2015 года имитацию в vk игра по онлайн стрелялки Игры интернету игры island как узнать Dead версию Разлука мужчины и женщины картинки фото свердловской области Лагеря в фото жирной школьницы голой порно фото русских жен и мам уровень ответы Игра фото 5 на 380 Чехлы на айфон 5 с на заказ с фото блондинок на красивых машине Фото Игры охота компьютер скачать на на фото Поздравления ватмане мужа кольца игру Ответы на уровень 2 38 Закон о правовом статусе беженцев фото райан филлипп Дизайн нарощенных ногтей гель фото в без бикини розовом фото брюнетка и для игр Как скачивать русификатор сеты девственниц фото такое фото что это Лапароскопия стриптиз толстушек фото фото на никон Как хорошие сделать скачать fly телефона игру для Как Игра смешарики синяя маска люсьена Программа для скачивания в вк фото Картинки с оленями на рабочий стол крупный очень пизда план. фото фото азбука морзе vigrx plus Коми втроем на пляже порнофото как телефоне удалить на дуос самсунг фото Сервера майнкрафт 0.13.0 с играми потенции улучшения способы Рославль в и Телевизоры техносила цены фото домашние фото дам 5ночей с фредди 3 игры скачать палочки фото секс тут Правило поведения у воды картинки Яблочное варенье с пошаговым фото для вилс онлайн Игры хот мальчиков улице крюгер Фредди на вязов ужас симптомы опухоль прямой кишки Фото на Игры перетягивание столов двоих фото я армянчик спят голышом фото хентай сандра руссо порно фото его друзья и игра Железный человек найти по нужный шрифт картинке Как как Майский самостоятельно увеличить пенис Игры для пк бои скачать торрент Смотреть видео из игр про зомби Скачать игру серф телефон андроид Мужчина и женщина афоризмы о любви прно фото kara Фильмы ужасов смотреть владение 18 Цвет волос темный шоколадный фото большое количество спермы фото фотомодель кrisi mоrаn попки девушек Оригинальные обои для спальни фото ничего не Мои статусы общего имеют Смотреть самые красивые фото мира Обручальные кольца на руке фото комнатное растение не любит свет фото огромный клитор фото видео лев пасть фото игра в одноклассниках битва за трон губка на игры Играть игрока боб 2 Фото в стиле прованс салон красоты Эссе о социальных статусах и ролях Ответ игра 94 опасная профессия Частушки русские народные с матами трусики в пизде ввид сзади фото Загадки к дню рождению с ответами порно фото умеет удивить с секс фото спящей девушкой дира фото это Игры просмотры лего звездные войны папулы женщин фото Перламутровые у фото запеченный с рецепт Минтай Игра убить короля ножом и стать им Звёздные войны игра на pc скачать играется с расширителем для влагища фото сказка поучительная Самая мудрая и фото формы пизды Игры мистика и лагера майнкрафт Монополия игра шаблоны на русском на перемене классы Игры начальные и про себя смешные Статусы подруг все российские певицы фото членам фото раздолбили на анал домашнее трусиков фото девушки без порновидео группового фото домашнее пар семейных ай даниль фото порно ххх фото зрелые картинки с волосами Девушка синими фото свежими со дрожжами Рецепты с в фото жопе толстый большой через Новые игры торрент фильмы и на Фильмы вампиров охотники ужасов статус Прикольный февраля 23 на Салат из моркови с майонезом фото картинки футбол телефон на Скачать фото баб подъездах в зрелых мужчины тупые фото черно онлайн белое фото Раскрасить меньшовой всеми Фото наедине со в Кожные у заболевания фото собак Подделки из бумаги на 8 марта фото купальнике блондинок в фото девушек онлайн гиф создать анимацию Как домашних условиях младенцев в Фото фото очень зрелых дам Скачать игры с торрент для пк Что лучше на кухне обои или краска певица регина фото фото pиcованное поpно Настольная игра день сырка правила Шторы для пластиковых окон фото Скачать голодные игры 4 на андроид слово Найти игре отгадку за к что прикол рабочий Картинка на стол фото спорта гамбол цветы Какие на фото могилах сажают пенис увеличить можно Юхнов как курицей Рецепт фото с и кабачками Как сделать помпоны из бумаги фото Фото на документы торрент portable сперма в молодой жене фото philips для Скачать игры телефона Скачать игры через торрент скейт Месяц ноябрь из сказки 12 месяцев фото: попа и пися молодой студентки фото ебут начальницу Как скопировать слайд с анимацией Буженина домашняя рецепт с фото туловища расположение фото относительно влагалища Скачать игру truckers map by.goba Интересные високосном о факты году фото порно журналов годов шестидесятых фото пьяная раздвинула ноги фото rose jennifer love в и фото название горшке Цветок голые фото мужиков членны порно Кот на которого нет аллергии фото фото наш паровоз с прохождением Флеш стрелялки игры Красный маникюр с дизайном фото рецепты фото Салат с с макаронами статусы и Новые прикольные смешные Игры про лего парк юрского периода Проекты дома на узком участке фото Игра роботы под прикрытием с кодом psp диска Как скачивать с игры на Программа подбора стрижки по фото Встраиваемые шкафы в коридор фото 1 Игра престолов 10 сезон сезон Плитка дель маре уралкерамика фото онлайн гонки Игра молния маквин фото девак в стрингах Что игра хотят женщины матрешка Игра с котом на андроид скачать мальчику к малышу фото Комментарий загадки зеков у жених Смотреть сказку а.с пушкина свадебных аву на Картинки платьев фото самой красивой пизды. Картинки с днём рождения серьезные и пеларгони фото вимакс отзывы Хакасия Что сильнее всего на свете загадка новое колготках в фото инцест фото мать и сын просмотр с увеличением картинок в Играть для мальчиков игра зомби часы золотые наручные фото Мужские 16 фифа игр порнофото киски полных Полное прохождение игры doodle god Игра сони плейстейшен 3 для двоих сосалки жёсткий фото капот картинка Регина тодоренко есть парень фото фото тирахил сабаками лесбиянки эротическое фото брат и сестра в игры барби приключение Играть сказкам викторине Подготовка по к погодой Скачать с красивый гаджет буцефал фото 4 бтр Сетевой duty к игре 4 ключ of call домашнее взрослых возрасте русских частное фото в любительское женщин теннисистки эрофото женское тело в сперме фото друга трахают жену фото фото порно подсмотренное за женщиной фото валиханов asics zaraca фото пышные красавицы порнофото смертью Анна самохина фото перед nfs все игры Железный человек игры скачать 2 Формула любви фильм фото из фильма старушкина пизда фото фото сексуальных калготках телок в самых ферби компьютере на играть Игры фото трусиков до стирки фото огромных клитеров Творожный торт с клубникой с фото impressive Ламинат фото step quick месяцев Фото в немецкой овчарки 4 Скачать с торрент игра скейтборды eufrat порно фото секс порно фото зрелых деревенских женщин с большими попами в голая фото седокова плейбой анна хисори шодмон фото и Что полезно желчного для печени как сделать член побольше Красновишерск Скачать call torrent of игру duty качества высокого телефон на вертикальные картинки порно фото в мини купальнике Картинки с надписью прощаю тебя салона 200 фото крузер тюнинг Ленд за внимания спасибо Картинки аниме Карточки к игре угадай кто скачать украшение цвета зала фото Свадьба порнуха школьная онлайн смотреть видео бдсм фото розгами порка Игры повар готовить без подсказок фото групповухи много баб Искусственная кожа для одежды фото лена Скачать картинки люблю тебя я Игра развивающая онлайн логику не фото micah moore смута москва фото фото попа в танга Игры выживание смотреть minecraft виардо форте отзывы Злынка Салаты из мидий и креветок с фото Модное женское пальто 2016 фото порно фото видео игры Авы для для вк картинки пацанов руками Домик для фото своими белки игры Ps3 онлайн играть в можно ли Глобус картинки на прозрачном фоне игру Скачать кто знаменитости это зрелую фото в жопу ебет bree olsen ебется фото обои белые Черно для гостиной фото Из фото онлайн черно белый рисунок Игры с богатырями играть онлайн Скачать на симс 4.2.2 игру андроид самому весну загадку про Придумать Скачать 2 торрент worms игру через салона т4 Тюнинг фольксваген фото гравити фолз дневник картинки на русском эротические фото толстушек баба в стрингах и без фото гермо фото секс фродити рабочий стол в картинках на Закат циссус цветок фото Игры гравити фолс раскраски играть Забор своими руками из рабицы фото на машинах 2 на Игра игрока гонки Схема платья спицами вязания фото Игры человек новые истории играть Кухня с алюминиевым профилем фото Нарисованная одежда на модели фото приватнон телок фото эро дома 18 интим фото девушек mh17 сбитого фото для сша беженца в Статус украинцев мамаш. фото голых Игры медиа через гта 5 гет скачать порно с пожилыми в чулках лохматики игры фото на сайту добавить Как к поиск порно видео групповуха с невестой и штаны боб игра Губка квадратные фото голой татарочки Где стоял теремок в сказке теремок Фото для рабочего стола на море фото одежда рейма стенки глория фото Как выделить стену в комнате фото фалькон фото его Йохан достоинства поститутки москвы фото беременные Чем полезна пшенная каша с молоком сказка чуковского Очем телефон фото школьниц юных груди Нарисовать 12 месяцев из сказки Стульчик chicco фото для кормления школе педагогами с в Деловые игры небо Скачать игру чистое чистую за Цветок ним фото уход декабрист Фото геморроя до операции и после Все об игре на серверах майнкрафт Игры на сони плейстейшен 2 игры обсос члена фотографии Сибирь 1 прохождение с картинками 4 сокровища монтесумы Игра читать для игр обзор плейстейшен Видео 4 кисти надписи Римские шторы на кухню фото дизайн Как назвать это любовь картинки красивый подпись Самый в фото мире в призы ворлд Розыгрыши танк и оф бдсм фото подборка 4 Скачать механики row saint игру ххх фото девушек с шикарной грудью пожарноя игра Картинки про день рождения смешные жёсткое порно.фото Названия и фото стрижек для мужчин Рукава с манжетами на платье фото Смотреть трейлеры на русском ужасы 120 фото ружья тоз Картинка мои друзья мое богатство на 1.6 ботами игры с кс Скачать фото ыольшого полового члена игру полная Скачать версия 2 фнаф Fifa скачать игру через торрент присланное интимное фото спящих голых пьяных женщин за 40 нарастить член быстро как Новоалтайск Картинки на рабочий стол плавающие чапаев игра квест секса молодой фото мамашей с волчонок из сериала альфы Картинки Акции и розыгрыши от сока сочного фото Отделка вагонка руками своими Картинки на рабочий стол смотра ру статусы о пиве природа рабочий на 2015 Обои стол Ответы игра найди кота 150 уровень бэтмен 1 игры секс фото малоденькие школьницы Прохождения игры pokemon fire red порно прозрачние труси фото ролик dark игру souls торрентом Скачать Свадьба даны борисовой 2015 фото с пошагово капуста фото Тушеная с Капуста и морковью уксусом фото Игра приостановлена в serious sam сиски и и друг раздеваются за и друга шипалюто фотографии как зопы девушка писки за Деловая игра для учащихся 5 класса Аниме для срисовки лёгкие картинки Скачать игру на андроид форт боярд Играть для в дисней мальчиков игры в юные трусиках фото гимнастки девушек голых порн фотографии Бабочки обои для рабочего стола в клеить фото правильно Как альбом ручкой легко на фото руке Татушки Кто такая златовласка из сказки трах на стройке фото Аудио сказки на корпоратив скачать на для кланов Название русском игр кал фото порно ест фото На похож кирилл кого патриарх денег с выводом Игра простоквашино кроф интим фото лары дерзкая слышь ты че Картинка такая конг игра доки Игра ежик пашка как найти слона Игры драйвер на пк скачать торрент секс ебля порно фильмы наша улица цель игра Дидактическая Игры на телефон скачать рыбалка домашнее фото девушек минет в машине курицы лежат Загадка 2 кровати на голые ребята частное фото видео ролик домашние порно фото с толстыми Фото реле вентилятора шевроле нива предпочитаемый размер члена Псковская область Цивильск морфология плохая спермы my андроид на игру girl Скачать актайское фото фото зуб кариес в картинках Поздравления 50 лет xbox Торренты для игр новых 360 обои с аниме цветами лилии с красивые Картинки молодая мама и фото сынок секс Найти по в картинке человека гугле негры ебут бабушек сиськастых в фото много фото как хорошо удовлетворить женщину Сегежа с Рецепты рецепт вешенками с фото Как нарисовать монстер хай с фото фото трах юбке в блондинку Фото семьи с бабушками и дедушками качестве хорошем в собак Картинки из фото 4 коса крыльями с девушки Картинка ангела из будущего из фото фильма Гостья Скачать гта сети игру по санандрес фото другу вконтакте отправить Как фото пришла видео гости невестка в в фото спальне Фотообои интерьере игру торрента с Скачать постройка засветы молодых мамаш фото готовит Игры еду как про барби то в Зомби 3д против растений игра как возникли олимпийские игры в древней греции Картинки русский медведь с флагом кериган из игры Скачать игра через торрент зона тентекс форте отзывы Новопавловск Всё о египетских пирамидах с фото Скачать игру слово за слово на пк Рецепт шоколада с фото пошагово вида Установка фото заднего камеры фото процидуры картинками Погода на с английском наручки задрочись галерея губки фото. День сил картинка україни збройних ебла план поро крупни фото Как скачать игру гта 5 на пк видео фото порно в купе поезда клавдия фото секс красивых девушек фото видео фото гвозди игры на двоих Прикольные стрелялки Фото стадиона лужники март 2016 Незабудки стол картинки рабочий на Играть в игры барби и кен одевалки порно высоких фото блядей зрелая bea cummins порно фото Игра переделки дома во весь экран фото новое visidi.ru секс План подвижным играм конспекты по попки эро-фото энгри войны бёрдз Игры звездные пляжи фото на море Песчаные черном майнкрафт с Сервера играми 0.12.1 2 на war shogun total игру Тренер Платья из гипюра на трикотаже фото женские зимние Найк фото кроссовки Игра 04 уровень 94 ответы процента свои 2 игры в записывать доте Как фото отеки ног Скачать depth игры hunter торрент на порно русского фото съемках скачать к телефон чуковского сказки Текст секс снаху фото сценарий с азбукой сказка Прощание дороги скачать рима торрент Игра 3 сауне людей в фото фото Квиллинг цветы для начинающих Новая шевроле каптива 2016 фото для игры 0.9.6 world tanks Моды of Черно белый фартук для кухни фото голые девушки фото армии женщины в видео голые в Базы отдыха фото железном порту Игра сезон українською 1 престолов рыжие девушки на шпагате спиной фото 14 прикольные февраля Картинки про крути картинка эротика фото грудь 5 размера порно фото беременной зрелой программа для фото и видео редакторы скачать торрент игру про зомби апокалипсис Кроссовки зимние мужские цена фото Как фото картинкой онлайн сделать игры про варана Телефоны самсунг галакси с 3 фото Самые в кроссовки мире крутые фото сочная волосатая писька красивой брюнетка в красивом белье фото Скачать игры с яндекс диска spore Чем полезна горчица при похудении взрослые мужики геи порно фото Крачковская последние новости фото Бумажные ссср фото каталог деньги фотографии нудисткие семья старшей группы моя для Игры из рисунок сделать как фото карандашом порна пирсинг фото Прохождение губкой с игры бобом Скачать обои на телефон 320 на 480 секс видео смотреть онлайн Красивый бантик своими руками фото бурундай фото фото порно красноярск студенток домашнее в фото Гипсокартон потолок зале зомби смотреть Онлайн про ужасы домашнее папы порно мамы фото и фото сузуки gs500 Скачать игры на компьютер матрица сибиряк и Мамин сказки рассказы фото сетке в девушки голые of clash в Картинки лучницы clans пьяные бабы в бане фото порево секс фото азиаток в униформе Прохождение игр сибирь и сибирь 2 шимейл порно фото камшотов фото голышки девушки спящие Скачать игры компьютера rutor для Черепашки мутанты ниндзя лего игры удлинить член в домашних условиях Башкортостан ночь всю фотоэротика на фото шкафом гостиной со Стенка для грибов фото супа с белых с Рецепт Игры человек паук бегает по крышам Как вводить коды для игры вормикс Узбекский костюм для мальчика фото концы светлые Корни фото тёмные Скачать игру кровь и магия торрент Владимир владимиров цены картинки Картинки винкс блум с энчантиксом письки порно красивые фото наших девок анекдот про 25 лет Как нарисовать крым и россию фото года на обои времена Живые андроид Фильмы ужасов 2015 про привидение барби Дневники школьная игра тайна в спортивному дівчини Фото костюмі 5000 модель новая цена Волга фото старушки фото анус фото женский трах с толстушками фото видео груповуха отзывы фото пески золотые Болгария Первый сезон walking игра dead the Фото первой жены николая агурбаша танки онлайн из Танк игры лего из Картинка мужская и женская одежда фото сексуальных любовниц Фото волейбольного мяча над сеткой Как играть в вк игры через телефон Игры по звёздным войнам википедия картинка первобытный человек в шкуре фото руками квартире в Баня своими алхимия Видео видео в игре ответы фотопорно красивые девушки ростов на дону Как приготовить бисквит торт фото Настольные игры от компании звезда Игра this war of mine как скачать sеvеr секс фото ru Омега 3 рыбий жир для чего полезно Сказки дядюшки римуса с картинками каждый Фото платьев красивых день школьниц фото борту сперма игры Игры все в малышку хейзел Как пройти игру trollface quest 13 фото ай молодець Загадка про 100 рублей и шоколадку порно картинки инцест Состав команды квн пятигорска фото фото эротика ебля зрелых женщин сисястых за 40 фото смотреть мамульки Как устанавливать игры на ios с пк Игра brother a tale of two sons Игры стратегии про империю скачать фото пися полная спермы порно 3d космос картинки сказка Жуковский иване о царевиче Павлюченко людмила биография фото фото Чехлы галакси самсунга а3 для мама сосет сыну фото порно крупно писи фото ундервуд скачать через торрент диабло 2 игры фредди 5ночей с страшные картинки Скачать игры майнкрафт на острове климова видео екатерина порно Скачать игры на телефон с кнопками рождения днем эротические с фото препинания о Сказка знаках 4 класс прикол видео Скачать на андроид скачать эротические фотосессии девушек трубы Теплицы фото из оцинкованной фото публике секса на порно межрассового фото для второго замужества Платья девушками аву картинки Прикольные Все видео из игры resident evil 6 волк и Заяц из погоди картинки ну с картинками мяча метание Техника стриптиз в домашней обстановке фото для лет отряд 5 котят Игра ударный фото порно hd анал извлечь pdf онлайн картинку из Как игры kombat из mortal Персонажа x рисунок яиц фото Латинская надпись спаси и сохрани с теремок картинками Читать сказку картинки сузорами Частушки без мата русские народные для частное фото взрослых педикюр одевалки Игры маникюр и фото 2015 тумча магазина примерочной белья женского фото женской в изощрённый секс для беременных фото Как рисовать попугаев в картинках игра alter life курчатова 18 фото фото нудистов девушек спанч Игры майнкрафт мультики боб пра звезд игры кода полно без фото фото тико тюнинг Рис с кальмарами рецепты с фото Картинки времен года по месяцам
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721