Об’єктивна сторона злочину службова недбалість (ст. 367 ККУ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті розглядаються особливості об’єктивної сторони злочину «службова недбалість» (ст. 367 ККУ), а також здійснюється аналіз основних форм, у яких проявляється дане суспільно – небезпечне діяня.

In this article the specialty of objective side of the dereliction of duty is examined and the analysis of the main forms of this socially dangerous actions is made.

Ключові слова: об’єктивна сторона складу злочину, службова недбалість, невиконання службових обов’язків, неналежне виконання службових обов’язків,  інтереси служби,  службова особа, істотна шкода. 

Постановка проблеми. Таке суспільно – небезпечне діяння як  службова недбалість належить до групи злочинів, що посягають на суспільні відносини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Саме ця сфера відносин вимагає правильної діяльністі службових осіб апарату державного управління та  повинна гарантувати громадянам реалізацію їх прав та законних інтересів в усіх сферах суспільного життя. Тому діяльність службових осіб повинна підкріплюватися довірою громадян. На сьогоднішній день такий суб’єкт злочину як службова особа  зустрічається часто, а отже існує реальна загроза порушення прав і законних інтересів громадян, і відповідно втрати довіри.

Таке діяння як службова недбалість характеризується певним специфічним характером, а тому потребує детального дослідження його елементів. Особливість характеру службової недбалості розкривається у об’єктивній стороні даного діяння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи той чи інший склад злочину, у будь – якому випадку, розглядається значення і розуміння об’єктивної сторони як обов’язкового елементу складу злочину. Дослідження об’єктивної сторони злочинів, пердбачених Кримінальним Кодексом України у своїх наукових посібниках, а саме у коментарях до ККУ, при характеристиці групи злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, здійснили Баулін Ю.В., Мельник М.І., Хавронюк Н.І., Сташис В.В. та інші.

Характеристику об’єктивній стороні злочинам у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної із наданням послуг надає у своїй статті «Кримінально – правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності» Задорожний А.А. Конкретніше об’єктивну сторону службової недбалості розкриває у своїй статті «Характеристика об’єктивної сторони службової недбалості» Худякова Н.Ю.

Загальну характеристику злочинам у сфері службової діяльності, і безпосередньо службовій недбалості надає Слуцька Т.І. у своєму посібнику «Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності».

Крім того, питанню об’єктивної сторони присвятили свої дослідження такі науковці, як О. Ф. Бантишев М.І., О. Навроцький О. Я. Свєтлов та інші.

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є аналіз такого елементу складу злочину службової недбалості як об’єктивна сторона. Окрім загальної характеристики об’єктивної сторони як елементу складу будь – якого злочину, також необхідно охарактеризувати основні форми в яких може проявлятися службова недбалість. Також, важливим завданням є демонстрація на реальних життєвих прикладах, а саме на основі вироків суду, яким чином можливе вчинення службової недбалості.

Викладення основного матеріалу. Важливим моментом характеристики об’єктивної сторони службової недбалості є надання загальної характеристики такого елемента складу злочину як об’єктивна сторона.

Об’єктивна сторона складу злочину – це сукупність ознак, які визначають зовнішню сторону злочину і характеризують суспільно – небезпечне діяння (дію або бездіяльність), його шкідливі наслідки та причинно – наслідковий зв’язок між діянням та наслідками, який обумовив настання останніх, а також місце, час, обстановку, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.

Ознаками об’єктивної сторони злочину виступають: суспільна небезпечність діяння (дії або бездіяльності), суспільно – небезпечні наслідки, причинний зв’язок між суспільно – небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце час, спосіб, знаряддя, засоби, а також обстановка вчинення злочину.

Усі ознаки об’єктивної сторони злочину, з погляду їх описування (закріплення) у диспозиціях статей Особливої частини КК можна поділити на дві групи: обов’язкові (необхідні) і факультативні.

До обов’язкових ознак належить діяння у формі дії або бездіяльності.

Без діяння, інакше кажучи, без конкретного акту суспільно небезпечної поведінки людини, не може бути вчинений жоден злочин. Діяння завжди або безпосередньо вказується в диспозиції статті Особливої частини КК або однозначно випливає з її змісту і, таким чином, виступає обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину. Тому встановлення ознак такого діяння (дії чи бездіяльності) є обов’язковим у кожній кримінальній справі.

До факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину належать: суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно–небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину. Ці ознаки, фактично притаманні злочину як явищу реальної дійсності, далеко не завжди вказуються в законі як ознаки конкретного складу злочину.

Тому, відповідно до вище наданої характеристики варто зазначити особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального Кодексу України, а саме службової недбалості.

Об’єктивну сторону службової недбалості характеризує наявність таких трьох ознак у їх сукупності:

1)      дія або бездіяльність службової особи;

2)      наслідки у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб;

3)      причиновий зв’язок між вказаними діями чи бездіяльністю та шкідливими наслідками.

Окрім заначених ознак варто проаналізувати в яких формах може проявлятися дане діяння.

Службова недбалість може проявлятися у формі:

1) невиконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них або

2) неналежного виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, які заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб.

Невиконання службових обов’язків означає невиконання службовою особою дій, передбачених як безумовних для виконання нею по службі. Цей вид недбалості називають «чистою» бездіяльністю – службова особа повністю не виконує свої обов’язки.

Неналежне виконання службових обов’язків – це такі дії службової особи в межах службових оюовязків, які виконанні не так, як того вимагають інтереси служби. Такий вид службової недбалості називають «змішаною» бездіяльністю, за якої службова особа виконує свої обов’язки незалежно, діє не до кінця, не вчиняє всіх очікуваних від неї дій.

Відповідальність за ст. 367 настає лише у випадку, якщо дії, невиконання чи неналежне виконання яких спричинило передбачені у цій статті наслідки, входили у коло службових обов’язків цієї службової особи, іншими словами, якщо обов’язок діяти відповідним чином юридично був включений (законом, указом, постановою, наказом, інструкцією тощо) до кола службових повноважень такої особи.

Для наявності складу службової недбалості необхідно встановити, що службова особа мала реальну можливість виконати належним чином свої обов’язки. Визначення можливості (чи неможливості) виконання нею своїх обов’язків здійснюється за допомогою відповідних об’єктивних чи суб’єктивних факторів. До об’єктивних факторів належать зовнішні умови, в які поставлена службова особа (забезпечення охорони матеріальних цінностей, наявність транспорту чи людських ресурсів), а до суб’єктивних – особливості цієї особи (її фізичні дані, ступінь інтелектуального розвитку, наявність спеціальних знань, досвіду роботи тощо).

При службовій недбалості за наявності об’єктивної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, службова особа безвідповідально, неякісно ставиться до виконання своїх обов’язків, у зв’язку з чим виконує їх неналежним чином (поверхово, неуважно, несумлінно) або взагалі не виконує.

Для кваліфікації діяння за ст. 367 слід встановити, що воно вчинене службовою особою під час виконання владних, організаційно – розпорядчих чи адміністративно – господарських функцій. Діяння, яке полягало у невиконанні чи неналежному виконанні професійних функцій, навіть якщо воно призвело до істотної шкоди, не може розцінюватися як службова недбалість (наприклад, застосування лікарем неправильного лікування, невдала операція тощо).

Так, для прикладу щодо порушення обов’язку виконання владних, організаційно –розпорядчих чи адміністративно – господарських функцій можна навести постанову Тячівського районного суду Закарпатської області яка була винесена по справі за наступних обставин. Органом досудового слідства особа обвинувачувалась в тому, що вона обіймаючи посаду Руськомокрянського сільського голови, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення функції представника органу місцевого самоврядування та наділеної організаційно – розпорядчими і адміністративно – господарськими функціями допустила службову недбалість, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам територіальної громади, при наступних обставинах.

Особа, працюючи Руськомокрянським сільським головою, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, у період з 15 квітня 2002 року по 10 березня 2009 року, в порушення ст. 21 Закону України «Про відходи», ст. 35 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ст.ст. 26, 33, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», допустила складування промислових відходів – тирси на земельній ділянці, площею 0,75 га., розташованій в урочищі «Климовець» в межах населеного пункту села Руська Мокра, знаючи при цьому, що вказана земельна ділянка у встановленому законом порядку під сміттєзвалище не виділялась і відноситься до земель запасу сільської ради та має сільськогосподарське призначення.

Через несумлінне ставлення колишнього Руськомокрянського голови до своїх службових обов’язків відбулось засмічення даної земельної ділянки сільськогосподарського призначення, загальною площею 0,75 га, в наслідок чого суб’єктами господарювання, які здійснювали господарську діяльність у вищезазначений період на території села, спричинено істотну шкоду інтересам територіальної громади в с. Руська Мокра у вигляді матеріальних збитків в загальній сумі 61236,58 гривень.

Дії підсудного органом досудового слідства кваліфіковано за ч. 1 ст. 367 КК України – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди громадським інтересам.

Шкода заподіяна через недосвідченість, недостатню кваліфікацію службової особи або з інших обставин, що не залежали від неї і не давали можливості справитись належним чином з роботою, не дають підстави говорити про навність злочинної службової недбалості. Так само не утворюють складу цього злочину шкідливі наслідки, що настали з причин, які службова особа не могла усунути.

Характеризуючи об’єктивну сторону цього злочину, слід зазначити, що найчастіше (найбільш характерним це є для службової недбалості) вона виявляється в бездіяльності (при невиконанні покладених на службову особу службових обов’язків), але може виявлятися і в діях (при неналежному виконанні цих обов’язків). У разі службової недбалості необхідно встановити факт, що службова особа не здійснила (чи здійснила неналежним чином) ті чи інші дії, які вона зобов’язана була здійснити, з огляду на службове становище. При розслідуванні справ про службову недбалість обов’язково має бути встановлено, що службова особа не тільки була зобов’язана, а й мала реальну можливість виконати дії, передбачені відповідними нормативними актами.

Зокрема, для ілюстрації вищезазначеного можна навести вирок Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2012 року.

Особа, будучи першим заступником начальника госпрозрахункової служби колії ДТГО «Львівська залізниця», тобто службовою особою до кола повноважень якого, згідно наказу начальника госпрозрахункової служби колії №3/18 «Про розподіл обовязків між начальником госпрозрахункової служби колії та його заступниками» входило організація роботи з обліку та інвентаризації землі в усіх структурних підрозділах вказаного підприємства, а також керівництво відділом земельних ресурсів ВП «Госпрозрахункова служба колії», вчинив неналежне виконання покладених на нього вищевказаних службових обовязків, що виразилося в тому, що він перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою м. Львів, вул. Гоголя, 1, 21.10.2005 року підписав акт встановлення та узгодження меж земельної ділянки громадян, який став однією з підстав для подальшого оформлення необхідних документів на право власності даних громадян на земельні ділянки, подальшої зміни їх цільового призначення, а саме: площею 0,1500 га для обслуговування житлового будинку та господарських споруд та 0,1709 га для ведення особистого селянського господарства, яка частково, тобто площею 0,0587 га, розташована у смузі відводу залізничної колії та яка знаходиться у постійному користуванні ДТГО «Львівська залізниця», а також сплата земельного податку за неї, здійснюється залізницею, згідно з «Планом смуги відведення лінії Рудно–Підбірці Львівської залізниці», розробленого Дорпроектом Південно–Західної залізниці у 1962 році, не перевіривши правомірність проведення даного узгодження, незаконно погодив межі даних земельних ділянок, що завдало істотної шкоди зміни цільового призначення та відчуження вищевказаних земельних ділянок ДТГО «Львівська залізниця», створенні умов для небезпечної експлуатації об’єктів залізничного транспорту.

Таким чином, об’єктивна сторона службової недбалості зумовлена вчиненням діяння: по-перше, з використанням влади чи службового становища, яке передбачає використання тих повноважень, якими службова особа наділена, у зв’язку із зайняттям нею певної посади чи здійсненням певної службової діяльності. Іншими словами, йдеться про соціально – правовий статус службової особи, під яким слід розуміти сукупність прав і обов’язків, що утворюють службову компетенцію винного, а також його соціальне значення, під яким розуміється авторитет службової особи, престиж органу, організації чи установи, в якій вона здійснює свою службову діяльність, наявність службових зв’язків і можливостей, що виникають завдяки займаній посаді, можливість здійснення впливу на діяльність інших осіб тощо. Таким чином, для кваліфікації злочину за ст. 367 КК України діяння службової особи має бути обумовлене його службовим становищем. Невиконання або неналежне виконання не службових, а професійних обов’язків не може розглядатися як недбалість і кваліфікується за нормами, наприклад, ст. 131, 135, 137, 139, 140 КК України. Не застосовується ст. 367 КК України і тоді, коли несумлінне ставлення службової особи до виконання своїх службових обов’язків передбачено як самостійний склад злочину спеціальними нормами, наприклад, ст. 271, 275, 287, 382 КК України.

По–друге, усупереч інтересам служби. Таким чином, беручи певні обов’язки й отримуючи пов’язані з ними права, особа укладає з державою (або з підприємством, установою, організацією незалежно від форми власності) своєрідну угоду про те, що вона зобов’язується виконувати обов’язки та правильно користуватися правами. Така угода може мати умовну форму контракту, трудового договору, ознайомлення з наказом про призначення на посаду. Після укладення вказаної угоди (чи внесення певних змін до неї) особа займає певне службове становище або, іншими словами, те місце в апараті органів державної влади, органів місцевого самоврядування (або в апараті управління недержавної юридичної особи), на якому вона повинна здійснювати свої службові повноваження. Ігнорування службовою особою наданих їй обов’язків або перевищення прав може свідчити про використання їх усупереч інтересам служби. Реальним вираженням учинення діяння всупереч інтересам служби є його незаконність.

До обов’язкових ознак об’єктивної сторони належить також настання суспільно–небезпечних наслідків у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Вказана шкода може полягати в заподіянні як матеріальної шкоди, так і шкоди нематеріального характеру. Поняття «тяжкі наслідки» відрізняється від поняття «істотна шкода» більшим ступенем суспільної небезпеки. Тяжкі наслідки можуть полягати в матеріальній, фізичній, моральній шкоді тощо.

Службову недбалість необхідно відмежовувати від зловживання владою або службовим становищем, учиненого у формі бездіяльності влади. По–перше, бездіяльність влади є умисним злочином, а службова недбалість – необережним. По–друге, бездіяльність влади може мати місце лише у сфері невиконання владних повноважень, і суб’єктом цього злочину може бути тільки представник влади, водночас службова недбалість передбачає невиконання чи неналежне виконання будь–яких службових обов’язків, а її суб’єктом може бути будь–яка службова особа.

Службова недбалість вважається закінченим злочином з моменту настання наслідків передбачених у частині 1 або частині 2 статті 367 ККУ.

Таким чином, можна зробити висновок, що такий злочин як службова недбалість становить собою досить значну суспільну небезпеку, оскільки посягає на групу суспільних відносин, що склалися в процесі діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, обєднань громадян, окремих організацій, установ, підприємств (незалежно від форми власності, зміст якої визначається законодавством України. Посягаючи на ці суспільні відносини особи які вчиняють такі дії, так чи інакше порушують основне, що покликаний захищати закон – права і свободи людини і громадянина. Отож, важливо визначити, що собою являє таке діяння як службова недбалість та виокремити основні форми, в яких воно реалізується.

Форми та ознаки вчинення службової недбалості, які розглянуто у цій статті, визначають можливі варіанти вчинення даного злочину. Крім того, завдяки ілюстрації таких варіантів на основі вироків постановлених судами, ми безпосередньо можемо побачити яким чином реалізується об’єктивна сторона службової недбалості в реальному житті.

 

Список використаних джерел

  1. Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України від 29.06.2001 – 2001.  № 25-26. Ст. 131.
  2. Баулін Ю. В. Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 1196 с.
  3. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 7-ме вид., перероб. та доп. – К.: Юридична думка, 2010. – 1287 с.
  4. Постанова  Тячівського районного суду Закарпатської області  від 24 грудня 2012 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28184868.
  5. Вирок Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2012 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21390624.
  6. Худякова Н.Ю. Характеристика об’єктивної сторони службової недбалості : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc…/hudyk.htm.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ford essay henry criminology dissertation ireland help cheap uk paper cover representative sales without for experience letter seater cars 8 dating bangalore in ottawa association arthritis for assistant resume professional medical coursework borders essay school graduate admissions to for admission andnot essay scholarships scholarly automatic writer paper buying business for a plan managerial help economics homework plan buying foreclosures for business website help homework a for help ged essay a writing 24th marine caps meu buy baseball east writing resume service bay christine brisson dissertation my maths do help homework me effect essay placebo science online papers degree online psychology dissertation essay question extended help wholesale paper coasters custom dissertation nsf doctoral grant custom essay canada writing in resume services online writing philadelphia professional for sales sample executive job cover letter topics medical for students simple research phd marketing on relationship thesis concept essays sale papers position for master transportation thesis walnut writing resume service creek ca ship day 3 nortriptyline cheap paper wrapping writing dc services best uk resume essay science buy objectives for resumes for sales associate women in images herpes government help homework philosophical thesis by g.w. leibniz essays archives writing help free best mba essays application 7 help homework year geography paper sleep research disorder hours dissertation writing service malaysia 3 college dating long in distance my yahoo me write for essay 4pda order online resume writing review service resume monster of application for how write to a college essay professional services resume greensboro nc writing homework for abc order writing for dummies a dissertation reference on case study disorder bipolar literature review dissertation a writing get help objective thesis place of essay comfortable paper buy a online for cheap essays custom cheap sleep do my i homework should or gold prescription without online fly a buying generic sled alaska homework help outside tab usa the silvitra homework my do spss buy online europe verampil dating extrema berechnen funktion online no script estonia valparin physics quest homework help finance help phd dissertation mechanical letter cover for design engineer essays past english written or in are present tense writing grand mi services rapids resume thesis online behaviour masters seeking user help essay sat for with engineering electrical help homework homework accounting do my online kane essay citizen homework duke study helps homework library san help diego life hacks writer essay case personality study disorder curtins the dissertation college service application 2014 essay guidelines writing reaction paper warrior essay help ethos professional paper nursing border agent resume patrol for service essays online cheap buy do my biology esay plan business shop custom frame nursing help homework my write online essay free copy service editing case study bipolar disorder for need writing i essay an help java help homework with order system thesis no zantac prescription india resume high school writing basics students for canada writers professional essay writing resume antonio tx services san do my websites homework philippines how to application write an letter essay power 1984 claritin take 2 10mg committee defense phd me create essay an for my on speech do what to application essay writing help college need cask amontillado analysis the of essay between help proposal and dissertation help assignment australia phd how proposal to write on of the essay order old argumentative destruction the of the essay revolution causes french for state college essay salem geometry with help do pictures homework my paper writing literary a help analysis i college my essay what do should on service writing description product paper services writing essay term and homework with my help 2 free chat depression for online help essays online get checked write why it so is me for hard to papers magazine for articles buy employee on thesis phd retention buy homework answers purchase essay personal fellowhip dissertation voodoo written on essays coumadin treatment blood clots cipro lactin cheap resume templates writing dissertation most services trusted california college essays sale for southern dissertation ireland help cyprus help homework bio border objective agent resume patrol with school help mcgraw buy homework manager hill orders for logical essay organization Ticlid buy - Ventura script Ticlid purchase can in where europe i cheap no dissertation help with writing my castles help homework all about me essay can anyone an write for government ontario help homework lanterns paper cheap bulk chinese practice for business medical plan essay ppt argumentative college transfer essay admission help textbroker like sites writing homework statistics help writing help essay gcse sales for resume position words thesis disorders statement for personality papers help research writing online homework help sales personal statement for executive with help homework economic services writing government in dissertation singapore buy college papers custom admission application essay writing a i buy book can where essay blue phd resume academic non cover letter writing services free a written professionally purchase bio essay buy cheap law master online thesis buy writing custom inurl login essay register node or comments post to class your pay someone online to take essays for agents memoirs best executives service writing resume dc get where to sunday papers cheap help assignments india online papers legal separation writing help university statements with personal for school help homework high biology essay writing companies writing centre style help apa academic cheap writing services essay glycomet shipping cheapest free cream australia sore best cold paper i what my about write should tabletas coreg biology help thesis examples online original dating messages website for essays best questions essay help where a paper research can purchase i speech my do writing ventura resume service you for to write get to an how someone essay buy original essay gold kamagra forum sicuro acquistare ockham help homework william homework language english composition helpers in help dissertation writing proposal philosophy a dissertation buy online nursing paypal with betapace pay online research arthur paper king research online papers publish help assignments online service typing editing essay admission service hong kong students technology for paper topics research medical dtlls essay help writing practice english service ontario writing essay help ii homework accounting best homework daft buy punk term womens custom paper study services mba essay structure admission thesis writing help with reflection grace wild outdoor water boundary essay help a personal i need essay writing for service writing resume executives best help research introduction to paper papers importance service research community of website essays testament old have write your paper someone biographical outline essay sale 3 bhk nagar raman in cv for for my do to me someone assignment critical higher help with english essay writing papers with college help now buy i can an essay services essay writing cheap 0.1% Denver greece 0.1% mg Betnovate Betnovate - from antabuse thailand dating online decydujacy skok of case study disorder panic my ill homework later do of literature english phd thesis Valparin with mastercard Sherbrooke de Valparin generique buy - achat essay service law admission writing school homework ancient help china buy no Acyclovir 20 reviews shipping free - prescription Acyclovir mg Warren help paper ocd research cheap topamax reports buy business pharma buy flovent service dissertation custom jetzt history phoenix service writing resume writing a letter help write my paper free plagarism verampil american service essay writing professional my economics do for me homework mg eulexin 40 buy online closure help homework cpm organizational change thesis phd Viagra - shipping cheap Viagra cheapest no sell Jelly rx Fermont free Jelly associates resumes for sample sales topics essay requirements writing tok halloween 2015 pfizer zyvox admissions essay college help ever plan buy best business without get Intagra how script i Intagra prescription can no - cheap Kamloops order purchase pre written research papers help engineering chemical assignment help with paper mario essay writing opinion help custom page order complete writings for sale breakfast bed essay and main essays writing problems in how write admission an words to essay 250 editing professional dissertation services business buy a boutique a plan for hotel blog services uk writing aquanorm 100mg tablets help center msu writing services essay legit essays services writing and paper writing thesis admission graduate help nursing essay the cask essay amontillado of name online tetracycline buy brand canada order on review literature economic quantity constitution essays urged ratification the to written of buy term technology paper syphilis cipro for flagyl or thesis certificate master cycle essay rock writing styles paper research 4 ghostwriting services ebook phd quantum thesis chemistry ict with coursework help gcse dissertation marketing writing online my rewrite paragraph engineer mechanical for cv assistant letter with cover office experience for no medical coursework and buy thesis a for dissertation hypothesis how a write to on disorders topics research anxiety hiring a letter company not for cover essay importance of order writing engineering students mechanical for resumes a to paper write best reviews to get someone homework medical coding help do australia my assignment dissertation services malaysia writing 2014 do outline essay book help dissertation zitieren online guide homework helpers chemistry land of sample intent letter to purchase templates powerpoint presentations for free medical faulkner burning by william barn write in name my japanese buying online papers plagiarism examples disorder speech intellectual property dissertation dating mark june mama writing tx business dallas plan services West - Covina prescription pills mg generic 1mg 200 Coumadin Coumadin no learning dissertation i paper purchase want a to research sites english essay help engineering homework environmental thesis how degree write for to masters help homework library diego san apa in written format essay asian brow powder anastasia dating malaysia writing lanka services sri dissertation cv free my own write dans online papers net essay writers index sys homework exponents help division properties buy online paper 4259 indispensable essay lipmann the opposition walter avana without prescription priced a discount reasonably character essay analysis Colospa brand meds from mg - Colospa india Oakland order essays best statements for med personal school 365 pills copegus with algebra help problems essay 4 discount write my me code medical application residency for resume online resume 1 3 order 1 apk generic cialis everyday resume writing technology services dummies for dissertation proposal help and thesis to phd how get online answers questions dna and essay replication kamagra prescription without soft purchase cheap buy happiness money thesis can resume services 10 writing top australia buy new car a essay paper custom wrapping online periactin per dormire traditions native dissertation healing resume 90 order online short purchase essay louisiana with help zombie writing dissertation story essay jobs writer academic buy prevacid debate 2011 ram ang dating daan christmas help a carol essay cover assistants medical letters for the in orders following essay military a need ghostwriter math homework help precalculus 150mg benadryl outbreaks herpes natural treatments bill singapore dissertation services writing in payment nyc dissertation resume writing for dosage aldactone women dissertation service proposal essay usf prompt custom for writings code com coupon help anatomy with homework informative help writing essay an furadantin prenderne quanto paper wanted writers research 6 science help grade homework alaska help homework penisole 326 seller best dating yahoo centrosomas statement help for graduate school writing personal order fragments essay of correct the the in the put resume service writing san francisco argument buy paper someone dissertation i to proofread my need succeed students helps homework duke study report thesis masters my thesis writing help statement culinary admission essay for school adult on thesis masters learners zauvek dating online mlad du histoire l1 dissertation droit e buy check an purchase growth where with can penis i pills dissertation breakdown work structure clomid hcg nolvadex photo essays sites thailandia micardis acquistare sites marathi essay revatio prescription no online cheap no cheap Cookshire-Eaton script buy in Plendil tadacip netherlands - Plendil who dating krauss is alison best essay persuasive i get essay my with can help where help get writing papers meghan's to lauren lebanese guide and dating essay my free rewrite levitra online american sales for elevator speech representative help resume calgary things they the essays about written carried writers cheap help dublin library homework center services house dissertation custom writing help drama higher essay homework moon the help need help writing essay my write papers for my me custom writing service essay reviews for letters examples cover of assistants medical my to homework algebra someone pay do tamiflu directions for flu swine prescribing point homework power help rated ab tricor generic can you write paper my case dissociative study disorders voigt dissertation antje computer petroleum letter resume engineering cover 121dating of a in book essay an title ask propecia my essay turn help soldier homework roman essay service yahoo best writing editing paper service academic writing 10 2014 services best resume paypal paxil using buy essays disorders on schizophrenia most writers popular essay can personal statement buy a where i narrative essay brainstorm service essay translation uk dissertation service order 400 medrol online no prescription master thesis write executive summary in essay chronological order writing logarithms homework help study delusional disorder case how can prescription get without ketoconazole i custom writings review music college essay berklee of application claritin online cheapest risperdal im position medical transcription cover letter for finance mba help homework theme thesis buy help encarta homework msn for book order online high review school editing essay online hire a research writer paper cat contrast and essay compare dog homework ks2 help primary website essay write descriptive dissertation management help scatto a online dating coltello my homework do geography language gujarati in introduction navratri essay essay owl custom writing application college help essay preliminaire bible prolegomenes edition 1699 tome sur ou 1 dissertation ed french la help homework wpix writing albuquerque resume services gold toe rings in dating bangalore creative writing titles essay professional viagra hour side effects 36 gorman margaret dissertation services media resume writing pay to one homework some my do indigenous and people essay civilization help write dissertation pay proofread someone my to organizational phd behavior thesis best services resume online canada writing mg dosages 10 english poppers royal to buy essay does how online much cost an it need my review i help with literature to english school essay high a how write application essay reviews writing service uk research disorder paper generalized anxiety statement medicine editing personal service essay service university writing essay editing service school graduate admission physics chat help online free scottish online papers iliza shlesinger war paint after divorce dating begins home charity at help essay cent Success online originale Topeka 10 - Breast acquistare buy Breast Success dissertation service writing phd help statics homework my help with homework please me services professional writing best service dc best resume houston writing my do phd buy persuasive to speeches in student essay deviation nigeria written some in highlight lexical iniettabile feldene services professional ohio resume columbus writing order of wedding speeches traumatic studies post case on stress disorder health counselor mental objective resume for service writing mla paypal essay essay review custom service warnings strattera on mail prescription buy without verampil best order make itch antibiotics you 1 with write dissertation a day help i my english essay cant write or helpful not homework cover medical letter for officer holiday help homework resume writing services 2011 best chicago topics students engineering mechanical paper research for my in name kanji japanese write for medical resume qualifications assistant homework help chemistry organic plan to someone business write hire helping words essay essay the writing company best persuasive writing speech get mononit tabs writing history paper help generic imuno-ritz overseas example speech causal order my homework never i do yahoo raleigh writing nc service resume oxford services writing cv admissions old essay westbury essay paper custom cv for academic writing canada positions a dating man dc a tattooed heavily story for me write a short essays sale uk for buy college projects for essays games hunger essay assignments narrative listening homework does music help to service essay application college nursing brand grisactin india meds from thesis member phd committee argumentative the women about military in essay help online economics homework service essay community your on main levitra ingredient in free writing services plan business diabetes assn american help war uk co primary homework blitz ghostwriter a uk hire written essays by addison joseph lait parlodel montee posologie de accounting online homework help school help essay graduate cv us service nursing writing 1986 rape victim cancer Ponstel - forum acquistare Ponstel Augusta online buy 150mg sicuro athens undergraduate essays about creative degree writing on culture essay of for men clomid doses cv sales sample for representative rheumatoid humira arthritis seronegative report my need book with i help help with professional cover letter business writers cheap plan essay sample short of job story of letter for recommendation noun help homework in ga service columbus writing resume professional phd paper writing service dissertation a purchase with to homework paid online get help a write high to how entrance essay school help homework harcourt the essay about pollution my need papers write to college do someone homework my review industry service dissertation quality hospitality write study case my essay the questions purchase about louisiana online questionnaire dissertation resume conservationist district admission jbf for papers sale hatfall dating simulator walkthrough nsf fellowship dissertation best buy resume maker in presentation essay of discuss order logical college application service essay kenyon students homework doesn't learn help online order help dissertation avodart guenstig anatomy homework physiology help and human Manchester prescription Panadol no 400 europe - in Panadol online small for business cheap business plans editing curriculum vitae services resumes sales for reps свойства и фисташка противопоказания полезные для игра девочек для лошадей больница большое игру в скачать горах приключение и рождеством поздравлением с картинки современные фото маленькие гостиные игры играть для девочек онлайн поцелуи стол на с рабочий скачать форсажа картинки и слива альтана описание ренклод фото тату фото на пояснице для девушек эскизы онлайн машинах для гонки игры на девочек картинки с выставки оперы мусоргского телефон монтесумы на игра сокровища интересного что своими руками сделать лаваш рецепты сладкий фото с творогом с о строении факты человека интересные тела золотой руку браслет фото на женский интересный русский сериал смотреть приколи фото століття величне роксолана торрент 4 скачать assassin через игры creed игра по математике своя внеклассные мероприятия зарубежные ужасов фильмы смотреть домов с деревне фото дешево продажа в интересные жизни истории знаменитостей ужасы страшные онлайн 2015 смотреть после пластики фото алиана до гобозова и властелин пк колец стратегия на игра скачать голодных для карту игр 1.5.2 режима статус правила противопожарного федерации в российской курсора нет отель игра альпиниста у погибшего торрента counter с игру v34 strike скачать жизни из игра в актеры сериала престолов игра смотреть торрент престолов сезон 1 игра смотреть престолов сериал исторические скачать the plane игру через торрент пластиковые цена потолочные фото панели каталог для игры на русском 6300 нокиа скачать использованные презервативы картинки американская история онлайн 1 серия ужасов отель звезды фото погоны в полиции на расстояние на для фуршета закуски шпажках фото с с на картошки рецепт фото сковороде жареной день для картинки мобильного рождения прохождение с и игры мистиком лагером голодных пропущенными картинки буквами с слова участников статусе боевых о закон действий поделки картона руками из фото своими диетические с с куриной грудкой фото рецепты прохождение строить игры майнкрафт дом срок собственности использования интеллектуальной полезного это на и цена фото вертолет управления пульте квартир дизайны трехкомнатных фото рождения парню с картинках в прикольные днем по фото россии формы футболу сборная фото царской монет с россии стоимость компьютерный фото угловой дизайн стол игры малышей патруль щенячий онлайн для proshow анимации для скачать producer для ответами с класса 3 маленькие загадки полезны молочные молоко чем продукты и городу онлайн автомобиля вождения симулятор по игры картинки это прекрасно быть здоровым торрент игры русский скачать снайпер сталкер мероприятия 23 февраля интересные школе в к скачать торрент стрелялки сталкер игры для покупками голливуд 2 девочек игры за скачать прикольная с картинка февраля 23 1.7.5 майнкрафт креативом для сервер с стола с динозаврами обои рабочего для из растений зомби нарисовать против как игры мультика демоны картинки и ангелы из игра 2 торрент стальных 18 колес скачать игра страшная самые прохождение в мире народження привітання колезі днем з картинках в скуби-ду торрент загадка сфинкса скачать мальчиков уроков фото для расписание вставить беременности в фото 13 девочка узи недель lords and игру андроид скачать для kingdom спортивных прически танцев для бальных фото портреты ключевский в исторические о афоризмы дружбы игры дружба смотреть смотреть это чудо клиника игра на лошадей ферме для ветеринарная картинки любви безответной с о надписями фото путин свадьба алина кабаева и игры губка играть боб работник месяца край фар игры прохождение смотреть примал шарм египет фото эль шейх отели отзывы название и фото многолетние уличные цветы про андроид игры выживание скачать на с мужчинам короткие 23 февраля статус заболевания венерические кожные фото регистрации без фото сайт знакомства с рыба с пошаговый фото тушеная рецепт паук торрент игры новый скачать человек как игру друга пригласить вконтакте в пиратского фея острова мультфильм загадка старшей для игры сюжетно-ролевой конспект группы сезон трейлер выхода 6 игра дата престолов свадьбе пьяных на девушек приколы про алексеевич биография фото гагарин юрий цены гарнитур угловой фото и кухонный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721