Обґрунтування етики відповідальності (за філософією Е. Левінаса) в контексті постмодерної культури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основні позиції філософії Е. Левінаса щодо відповідальності перед обличчям Іншого. Обгрунтовано необхідність звернення до поняття відповідальності в контексті сучасних комунікативних процесів та особливостей спілкування.

Ключові слова: етика спілкування, відповідальність, обличчя, розмова, епіфанія Іншого, любов.

The main positions of the philosophy of E. Levinas that refer to the responsibility in front of the Othe’s face are investigated in the article. The necessity of applying to the conception of responsibility in the context of modern communicational processes is proved.

Key words: the ethics of intercourse, responsibility, face, conversation, the epiphany of the Other, love.

Парадигма людських стосунків у постмодерній культурі набула особливого, ускладненого виміру. З огляду на конкретні культурні ознаки учасники спілкування постають перед рядом важливих проблем та необхідностей. Перша з яких, на нашу думку, полягає у потребі оновленого, свідомого підходу до будь-якого виду спілкування. Оскільки процес комунікації в силу тих засобів, що використовуються, часто здійснюється в буквальному сенсі слова механічно і неусвідомлено, часто люди не помічають як із суб’єктів спілкування перетворюють одне одного на об’єктів, як відносяться до спілкування поверхово, не отримуючи від нього тієї багатогранної користі – і в прагматичному, і в духовному значенні, що потенційно в ньому закладена. Актуальним у сучасному суспільстві є звернення до етичних вимірів спілкування, що ми й пропонуємо здійснити, беручи за основу принципи філософії Іншого. Важливим поняттям виступає відповідальності, що часто нівелюється в культурі мінливості, гіпертекстуальності, симулюваня та цинічного підходу до дійсності. Власне, на концепції відповідальності перед обличчям Іншого, котру пропонує у своїх працях Е. Левінас, в цій статті й зосереджено увагу.

У написанні статті автор керується працями Е. Левінаса, а саме: «Час та інший. Гуманізм іншої людини», «Вибране. Тотальність та безкінечне», «Між нами. Дослідження думки-про-іншого». Творчість самого філософа критично осмислена Н. Гринчишиним, М. Євстроповим. Деякі аспекти філософії Іншого, використані в статті, були огрунтовані теоретиками: А. Ісаковим, Ю. Лащук, О. Марчук, А. Мінєєвою. Основні позиції етики спілкування висвітлені В. А. Малаховим.

Мета статті – розглянути етику відповідальності, запропоновану Е. Левінасом як відповідальність перед обличчям Іншого, в контексті постмодерної культури.

Відповідальність як фундаментальна структура суб’єктивності дає про себе знати особливо, коли Я постає перед Обличчям Іншого. Як вважає Е. Левінас, те, що ми сприймаємо як первинний всесвіт смислу, приходить до нас саме з міжособистісних стосунків, адже Інший постає тим, по відношенню до кого мною керує прагнення трансценденції. Він перебуває поза світом мого буття і містить в собі вищі, інобуттєві смисли, які викликають в мені постійне бажання їх осягнути. В Іншому присутня метафізична віддаленість, яку Левінас означає як безкінечність, і саме цією віддаленістю спричинюється особливість стосунку з Іншим, який є одночасно і позабуттєвим, і близьким.
Основна даність, через яку мені являється Інший – його Обличчя, що зумовлює його вразливість переді мною, як, зрештою, і мою вразливість перед ним. «Обличчя не піддається володінню, моїй владі. В своїй богоявленості, в своєму вираженні чуттєве – ще доступне – переходить до тотального спротиву перед загрозою захоплення» [8, с. 202]. Обличчя для Е. Левінаса виступає, фактично, синонімом Іншого, способом його буття, а також тим «вододілом», що проходить між вимірами буття та «безкінечністю». Безкінечне, «інше, ніж буття» відкриває себе в обличчі Іншого. Тому обличчя, як зазначає філософ, свідчить, що одкровення Іншого не може бути зведеним до мови онтології. Так, Обличчя Іншого зовсім не є пластичною формою, хоча його епіфанія відбувається в світі, воно не зводиться до об’єкта, до «видимого», до «зовнішньої сторони». Тобто, можемо сказати, що обличчя не є річчю серед речей, адже річ – адекватна світу, дана в світі, увібрана в форму, Обличчя ж – це спосіб явлення Іншого як трансцендентного. [8, с. 88]. Як аналізує думки Е. Левінаса М. Н. Євстропов, обличчя є чимось апріорним, безумовним, позаконтекстуально значимим, «знаком самого себе», тому епіфанія Іншого бентежить і приголомшує якраз своєю «позасвітовою», «позаконтестуальною», «абстрактною» значимістю [3].
Явлення Обличчя Іншого ставить мене перед проблемою відношення до нього, адже перше, що дається взнаки – це відкритість Обличчя, навіть його оголеність щодо мене. Бути нагим – означає бути беззахисним, стояти перед загрозою насилля, в тому числі такого роду «онтологічного» насилля, яке являє собою сама об’єктивація. В той же час появу переді мною Обличчя варто трактувати як виклик: його присутність змушує реагувати на його безпосередню наготу, воно обмежує мою свободу. Більше того, в певному сенсі, як зазначає Е. Левінас, Обличчя навіть закликає до насилля, воно провокує своєю нестираністю, а разом з тим – непереборністю власної чужості – ліквідувати його. Відношення до Обличчя, як вважає Е. Левінас, – це «одночасно відношення до абсолютно слабкого, до того, хто є зовсім незахищеним, хто нагий і знедолений… За Обличчям Іншого завжди стоїть смерть Іншого і, в якомусь сенсі, підбурювання до вбивства, бажання йти до кінця, повністю відкинути Іншого…» [8, с. 357].
Однак, водночас, Обличчя Іншого засвідчує мені свою вразливість і самотність, ніби задаючи найперше при зустрічі питання: «Ти мене не вб’єш?». Йому властива свого роду «зацькованість до цькування». Воно прикликає мене не приректи його на самотнє вмирання, а, разом з тим, присутність Іншого ставить мене перед фактом моєї відповідальності за нього. Тому, однин з найважливіших елементів філософії Іншого Е. Левінаса – ідея асиметричності відношення до Обличчя: «мені з самого початку не важливо, як Інший відноситься до мене, це його справа; для мене ж він перш за все той, за кого я відповідальний» [8, с. 357]. Доки я дивлюсь у обличчя Іншого (хоча й намагаючись не зловживати його наготою, дивлюсь, не помічаючи кольору його очей – не прагнучи залучити його до власного буттєвого світу), в мені діє етичний закон відповідальності, який не дозволяє мені здійснити вбивство, в мені діє моральна заповідь «Не вбий!»
Загалом, як зазначає Гринчишин Н. І. поняття Обличчя в філософській етиці Е. Левінаса узагальнює основні думки мислителя і свідчить про:
– «абсолютну беззахисність і наготу Іншого;
– розмову, з якої починається відповідальність і справедливість;
– визнання і прийняття Іншого одночасно як прибульця, вдови чи сироти, як бідного і голодного;
– як господаря, до котрого можна звертатися тільки на Ви, відносини з яким обумовлюють нашу власну появу як суб’єкта і особистості» [1, с. 22].
Зрештою, Інший, з одного боку, являється мені, а з іншого – промовляє до мене, тому наші стосунки завжди будуть амбівалентними, адже, як розмірковує з приводу цього В. А. Малахов, Я може розглядатися як більше та як менше по відношенню до Іншого: «Меншим, оскільки Інший своєю появою «нагадує про мої зобов’язання і судить мене». Приходить «звідкись згори, зі сфери трансцендентного», через що його буття «може поставати як «чуже» і при цьому не протистояти мені як перешкода або ворог». І в той самий час «більшим», адже «моя позиція Я полягає в тому, що Я здатен відповісти на заклик сутнісної потреби Іншого, здатен відшукати в собі ресурси» [51, с. 333]. Згідно з Е. Левінасом, можемо сказати, що Інший завжди існує як у вимірі висоти, так і у вимірі приниження – «блискучого приниження: він має вигляд бідняка, іноземця, вдови, сироти, але одночасно і вигляд господаря, що покликаний жалувати мені свободу і підтверджувати її [8, с. 246].
Однак в тому, очевидно, й полягає відповідальність перед Іншим – в моїй здатності рухатися назустріч Іншому, незалежного від позитивності чи негативності його налаштування щодо мене. Віддати Іншому перевагу наді мною, виявити турботу про нього, а за потреби – жертовність – саме це означає обрати життя в сфері етики, а не онтології. В розумінні Е. Левінаса недостатнім є перебувати на засадах взаємності з Іншим, вбачаючи в ньому особу, рівнозначну мені – ні, Інший є домінуюючим, вищим щодо мене хоча б тому, що я не можу зводити його з собою за жодною аналогією (адже й пізнаю його метафізично, через ідею безкінечного. За Е. Левінасом, відносини між Я та Іншим починаються тоді, коли існує «нерівність» суб’єктів, «де один з них є трансцендентним по відношенню до іншого» [8, с. 246].
Тому, як зазначає Е. Левінас, сама зустріч з Іншим вже є моєю відповідальністю за нього, при чому відповідальність – те, що називають любов’ю до ближнього, «любов’ю без Еросу, милосердям, любов’ю, де моральне домінує над пристрастю, любов’ю без пожадання» [8, с. 356 ], така відповідальність передбачає сміливість «взяти на себе долю Іншого» [Там само]. За Е. Левінасом, можемо говорити про відповідальність за Іншого навіть тоді, коли він чинить злочин, зрештою, загальне кредо можемо визначити наступними словами: «всі люди відповідальні одне за одного, і я – більше всіх інших» [8, с. 359]. З такого розуміння відповідальності виростає й трактування справедливості та любові, згідно якого «справедливість витікає з любові» [Там само].
Е. Левінас позначає відповідальність як пробудження: «Пробудитися значить усвідомити свою відповідальність за Іншого, усвідомити себе вічним боржником по цю сторону свободи» [8, с. 363]. Ймовірно, між пробудженням та відповідальністю має місце свобода, і тому людина, звісно ж, «може й не пробудитись назустріч Іншому», добровільно приймаючи зло. Однак, виходячи з розмірковувань Е. Левінаса, зло є властивим буттю, натомість рух до Іншого означає теж рух до «інобуття» [8, с. 363]. З точки зору етики Е. Левінаса, як зазначає Гринчишин Н. І., свобода полягає в прийнятті Іншого. «Якщо вона безцеремонно ставить мене «обличчям-до-обличчя» з не-«Я», що існує в мені і поза мною, задля його заперечення чи володіння, то перед «Іншим» – відступає» [2, с. 8]. Таким чином, свобода розглядається як «можливість звільнення власного «Я» всередині незмінного і невідворотного буття» [2, с. 11]. Словом, відповідальність перед Іншим пов’язується зі свободою та справедливістю, а основними її компонентами є вразливість, беззахисність, близькість та автономність ближнього.
В той же час вищою формою моральної відповідальності, за Е. Левінасом, є любов, яка розцінюється філософом як подолання егоїстичної сутності людини. Зокрема, Н. І. Гринчишин в етико-філософських уявленнях філософа виділяє два аспекти: – «чоловіче й жіноче начала: визначення любові як деякого психічного переживання особистістю сублімованого голоду, який неодмінно слід втамувати; – любов до життя» [2, с. 9].
Любов як така в розумінні Е. Левінаса – це трансценденція, яка направлена до Іншого і виводить нас за межі іманентності: «вона позначає рух, посередництвом якого буття шукає те, з чим воно зв’язало себе ще до того, як почався пошук…» [8, с. 248]. Однак любові властива теж досить виразна двоякість – через аспект чуттєвості, еротичності, який постає між двома закоханими. Хоча кохана людина (а в філософії Е. Левінаса йдеться перш за все про чоловічу любов, предметом якої є жінка) являється Іншим, а тому – трансцендентним по відношенню до Я, вона одночасно викликає у Я відчуття потреби в Коханій, її ласці. Тут Е. Левінас, як зазаначає В. А. Малахов, поєднує «зазвичай розмежовані поняття еросу та агапе, любові-пристрасті та любові-жалю» [11, с. 364]. «Любов, будучи насолодою і тим, що трансцендентує, майже суперечливим, не говорить про себе правду ні на мові еротики, де вона розуміється як почуття, ні на мові духовності, що підносить її до жаги трансцендентного» [8, с. 249]. Інший, предстаючи як об’єкт потреби, зберігає одночасно свою інакшість, «чужоземність», а тому в стосунках між закоханими присутня «одночасність потреби і бажання, жаги і трансценденції, зіткнення пристойного і стидкого» – саме цю двоякість передбачає еротика.
Водночас в любові присутнє зачарування слабкістю Іншого, яка за «своїм метафізичним походженням», як вважає В. А. Малахов, є споріднена із вразливістю «Обличчя, що з’являється перед нашим Я на межі буття, не маючи ніяких онтологічних гарантій» [11, с. 364]. «Любов, – на думку Е. Левінаса, – звернена до Іншого, вона націлена на нього в його слабкості» [8. с. 249]. Однак ця слабкість, за Левінасом, виступає нічим іншим як свідченням інакшості: «Любити означає турбуватися за іншого, бути підмогою в його слабкості. В цій слабкості, як в проміннях сонця, предстає Коханий, Кохана» [Там само]. Тому, ймовірно, можемо розуміти ніжність, що виникає в стосунках, як умову конструювання відповідальності, адже феномен ніжності в розумінні мислителя полягає у ивнятковій тендітності, незахищеності Іншого, який є інобуттєвим по відношенню до світу, а тому його треба оберігати.
Водночас, філософ висуває ще одне важливе поняття щодо проблеми любові – поняття ласки. Ласка виникає як поєднання суперечливої, двоїстої, невловимої єдності тендітності і «грунтовності не-значущого» – в якості жіночності. Перед обличчям жіночної слабкості позиція люблячого – не просто «співстраждання і не благоговіння, він переживає захоплення ласкою» [11, с. 365]. І хоча ласку, вважає Е. Левінас, як дотик можемо класифікувати чуттєвістю, однак вона перевищує чуттєвість, адже, «постійно звільнюючись від своєї форми, спрямовується назустріч майбутньому… Ласка шукає, прагне» [8. с. 250]. Ласка є свого роду рухом назустріч невидимому, вона втілює почуття любові, але стражає від того, що не може це висловити [Там само]. В пережитті ласки змінюється статус тілесного, бо тіло звільняється від своєї форми, щоб «предстати в якості еротичної наготи. В тілесному характері ніжності тіло позбавляється свого статусу сущого» [8, с. 251]. В поняттях наготи, ласки, жіночності переплітаються розуміння любові, Обличчя, тілесності взагалі і витворюють новий ракурс для розуміння людських стосунків, а особливо відносин між чоловіком і жінкою. Звернення до цієї тематики у філософії Е. Левінаса, на нашу думку, має важливе значення в сучасній культурі. По-перше, через актуалізацію проблеми тілесності загалом, а, по-друге, через необхідність «реабілітації» поглядів на еротичний чи, краще сказати, сексуальний аспект стосунків. Звісно, у розробках філософа ми помічаємо момент амбівалентної проблематичності щодо нагості та вразливості Іншого в еротичному явленні і небезпеки спаплюження Іншого через одночасність представлення тайного і явного в ньому, адже чуттєва нагота, що виставляється напоказ, завжди «ризикує бути звинуваченою в бессоромності» [8, с. 250]. Однак принциповим є те, що невинність не може бути переможеною в любові [Там само], тому що кохана людина, яка відчувається в своєї наготі, залишається «незаплямованою, по той бік об’єкта, обличчя і, відповідно, по той бік сущого, перебуває в чистоті» [8, с. 151]. Однак така чистота, неспаплюжене розуміння Іншого, може зберігатися лише при відповідному підході до нього/неї – відповідальному, який випливає з кредо буття для Іншого, адже, за Е. Левінасом, «той факт, що я, існуючи для Іншого, існую по-іншому, ніж існував би для себе, є сама моральність» [47, с. 254]. Саме з цієї вихідної позиції – існування для Іншого варто було б переглядати міжособистісні стосунки в сучасні культурі.
Звісно, кохання чоловіка і жінки, на думку Е. Левінаса є інтимністю, а тому воно виключає будь-якого третього, будучи відмінним від соціальних стосунків. Однак, саме від характеру розгортання інтимних відносин двох залежить, зрештою, і наше загальнокультурне усвідомлення цих стосунків і етика соціальних зв’язків, яка, сміємо зауважити, починається від маленького суспільтва – сім’ї. І нехай, за Е. Левінасом, в коханні Я знаходить свою інтерсуб’єктивну природу і, відповідно, реалізує себе як «любов любові Іншого», адже «я люблю, якщо тільки інший любить мене, не тому, що я потребую визнання зі сторони Іншого, а тому, що моя пристрасть насолоджується його пристрастю…» [8, с. 257], то все ж лише таким шляхом, на нашу думку, можлива теж відповідальна любов до результату ції любові – дитини. Дитина постає внаслідок любові, яку дає кохана людина, вона є одночасно Іншим і мною самим. Зрештою, якби в сучасній культурі зверталося більше уваги на важливість усвідомлення суттєвості повної любові – любові-батьківства, і дитини як майбутнього (а не як перешкоди і небезпеки в отриманні задоволення), то, гадаємо, чимало актуальних проблем у стосунках між людьми отримали б своє вирішення.
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що, як вважає Гринчишин Н. І, у духовно-моральній ситуації сучасності концепція Е. Левінаса постає «життєздатною альтернативою багатьом нігілістичним теоріям. Вона сприяє переосмисленню ціннісно-нейтральних навичок і засобів діяльності, збільшенню відповідальних рішень, урахуванню інтересів «Інших», зменшенню безвідповідального вибору» [2, с. 3]. Відповідальність за Іншого дозволяє налагодити особливий етичний зв’язок між людьми, який передбачає спрямованість людської свідомості до іншої суб’єктивності і, зрештою, життя для неї. Таким чином, відповідальність за Іншого постає стрижнем суб’єктивності і, водночас, передбачає «асиметричність» стосунків, адже Інший втілює в собі ідею безкінечного, він є завжди вищим від мене, я маю бути готовим вчитися в нього. Феномен, за допомогою якого являється Інший – його Обличчя, яке є трансцендуванням і приносить із собою поняття істини. Обличчя Іншого – вразливе, а тому є «зацькованим до цькування», саме воно закликає мене до відповідального підходу, з підгрунтя якого тільки й можливо переживати істинну любов, яка у філософії Е. Левінаса постає єдністю еросу та агапе і в своєму найповнішому вираженні – батьківстві – слугує «перспективою своєрідного подолання метафізичного розлому між Самототожним та Іншим» [11, с. 367].

Список використаної літератури

1. Гринчишин Н. І. Аксіологічне визначення “обличчя Іншого” в етиці Емануеля Левінаса / Н. І. Гринчишин // Ґілея (науковий вісник): зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. – 2007. – №9. – С.20-26.
2. Гринчишин Н. І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса / Н. І. Гринчишин: автореф. дис. на здобуття наук. звання канд. філос. наук: 09.00.07. – К, 2009. – 14 с.
3. Евстропов М. Н. Эммануэль Левинас: «Лицо» как абсолютное выражение [Электронный ресурс] / М. Н. Евстропов. – Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/ulltext/v/Bulletin_TPU/2010/v317/i6/21.pdf.
4. Евстропов М. Н. «Иное, чем бытие»: лицо в метафизике Эммануэля Левинаса. Часть І: Черты лица [Электронный ресурс] / М. Евстропов. – Режим доступа: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/342/image/342-044.pdf.
5. Исаков А. Н. Человек как признание Другого: проблема интерсубьективности в философской антропологии [Электронный ресурс] / А. Н. Исаков. – Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/isakov/other.html.
6. Лащук Ю. Ю. Методологічні засади вивчення проблеми «іншого» в міжособистісній комунікації / Лащук Ю. Ю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Natural/nvvnu/filosof/2009_19/R1/Lashchuk.pdf.
7. Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека / Э. Левинас. – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998. – 256с.
8. Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное / Э. Левинас. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – 416с.
9. Левинас Э. Путь к Другому / Э. Левинас ; [пер. Е. Бахтиной]. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007. — 240 с.
10. Левінас Е. Між нами. Дослідження думки-про-іншого / Е. Левінас. – К., 1999. – 294 с.
11. Малахов В. А. Етика спілкування: Навч. посібник / В. А. Малахов. – К.: Либідь, 2006. – 400с.
12. Марчук О. В. Становлення «філософії Іншого» як нового підходу до розв’язання конфліктів сучасності [Електронний ресурс] / О. В. Марчук. – Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/ Jornel/M_61/Marchuk.pdf.
13. Марчук О. В. Феноменологічні концепції Іншого в сучасній філософії: автореф. дис. на здобуття звання канд. філос. наук: 09.00.04 / О. В. Марчук. – Київ, 2008. – 18с.
14. Минеева А. А. От «Я» к «Другому»: теологическая перспектива в феноменолого-диалогическом проекте Э. Левинаса и феноменолого-экзистенциальном проекте Г. Марселя [Електронний ресурс] / А. А. Минеева. – Режим доступа: http://mir.spbu.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=104:mns -15-7-07&Itemid=50.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework reif management scdl human papers resource exam mla essays online style writing tips paper technical writers scholarship essay professional 1103 lopresor 100 writing books a dissertation engineering mechanical internships letters cover for essay paragraph body order narrative help writing for assignment do me my college available sys essay writers net orders mechanics engineering assignment help an evaluation essay writing help sagan essays written carl by endocrine disorders study case system essay social 33 guide diploma writing grant writing help help math for homework application medical a for personal writing statement school - Glendale Cymbalta Cymbalta buy india purchase online write to appeal school secondary admission an how for letter essay application college writers professional free creative online writing sites dissertation copy order custom services writing academic sales for representative resume in singapore robaxin for resume objectives associates sales pas generique acheter slimfast cher the in research-essay of order the process writing two are phases lisinopril paypal acquisto dissertation published phd students writing essay by lisinocor generic are good h united plan physicans homework help stata chemisty help homework 4g dissertation ireland help essay causal paren argument what foreign aid disadvantages are us of the customer and satisfaction dissertation loyalty brand help essay epik to my do paper pay essay purchase an expository writing resume best nyc services in with no prescription 5 mg mg Naproxen 10 Carrollton Naproxen dosages - hitler paper research on for essay education me inconscient dissertation conscient et essay written online purchase papers write resume how a to nursing primary help victorians homework help proposal satisfaction and dissertation job allegra equations V-gel V-gel Chesapeake sale - 2064 purchase online for chicago resume services writing kent best canada do assignment my my time foreign thesis writing resume about management no job resume experience template sale mba for essays rules for thesis phd writing street on gangs statement thesis ideas know-all mr on sports thesis essays help essay writing for university with thesis corporate on governance phd room with house hearth plans business to plan pay write someone services review writing of dissertation manager purchase description for job order international subsidies thames essay public for rich poor help essay should how essay conclusion for to an an write review order movie chaos of website best viagra professional for mba help finance homework online spiderman de dating juegos 2099 rooms uk free online dating chat prompts gettysburg essay address thesis search custom bar helper writing report sample medical resumes for office manager custom essay writing admission do buy paper place cheap to lanterns custom writing usa services essay updates do ps3 resume game essay someone can me who for my write discount reasonably ibuprofen priced prescription a without editing dissertation services toronto caps danazol preis my paper review write essay pay to do my jobs assignment pakistan online writing in mg viagra 100 professional price homework writing essay help uk copy editing services and services proofreading copyediting science homework teflon helper college courage essay format resume merchant for sample navy paper writers white write order style latex alphabetical bibliography safe buy tablets cephalexin skills resume for sales associate in politics essay today india syndrome down essay writers essay custom cheap really law coursework service writing ltd bespoke services speechwriting updating over apps 3g stop android write university essay my paper me for write cheap reviews resume writer executive buy business a to plan motel homework slave my do writing master online thesis buy a paper writing help tale written on the essays handmaids write english myself to how in studies case dissociative disorder for musicians writing bio services writing business services plan usa papers sale for pcci for looking custom online writing in tech chandigarh m help thesis university doctoral thesis administration on year common application essay help strategy marriage should same why not business essay sex essay legal be writing federal service resume atlanta price per viagra sublingual pill dating and torrance regbo coombs toby application great essay help online college helper mba assignment psychology university 2013 competition essay cambridge p-force online worldwide super to paper research a buy want i best Emcor - on Corona price acquista Emcor essay service writing mba baralgifen overnight shipping london service writing cv london best pro business best plan buy term papers college online buy writing contest dan paper of essay intro masters custom papers written elevator for speech sales representative spss assignment malaysia help penis pills growth cheapest essay help chat dental on patient warfarin essay for website students help problem with math gjuhes angleze kurse dating online te write university my assignment 2 sale for admission paper monster writing us reviews service cv assignment english help covering letter free resume examples population control paper research homeworks program purchase/rehabilitation online for mobile writing devices help order picker cover letter of contents dissertation order help to get online homework with paid fiction non ks2 book review chronological order thesis statement fosamax in generic australia services online website writing papers custom papers literary an essay online purchase statements with help thesis writing a speech help write me business plan services editing cystone generico acquistare with encounters dating online the unexplained online iraqi newspapers in english papers essays and term custom sur de pour peine mort dissertation ou contre la effect side acai berry anorexia essay on sales rep for cover letter teaching essay based photo on thesis competency training objective sales is to good what for on a a resume put essays tamil get ocean help homework clips custom paper a term paper service buy pills penis growth acquisto sites academic writing writer nursing essay a and of dissertation law feudal the canon writing persuasive help homework help app homework college essay bauld writing application harry service professional covington la services writing online biology help homework help reviews writing academic application essay paragraph 5 write how to an papers cheap research buy of service marketing importance essay свадьбы фото на Оформление природе лет Познавательные игры для 3-4 Игра прохождение ассасин крид 4 Беседки с мангалом барбекю фото на газель спальник фото Закабинный по стол на рабочий Картинки фэншую Все модели авто сузуки фото и цены фото lvc телевизор инцест женщин фото порно эрофото первокурсниц эротические фото в обтягивающих брюках Картинки пожара в жилом помещении видео горячая мамаша порно девахи москвы голые фото фото гарненьких пись Что такое японская анимация манги Поиграть в игры управление мышкой зротические фото домохозяек попка сверху фото фото фото домашние минет глубокий фото любимой порно с разные позы 69 фото татарки эротическое фото самые игры онлайн интересные Какие в эро фото транспорте Скачать игру lionheart с торрента Где скачать игры на двоих торрент На планшете не играют игры онлайн девшки узбексл эрофото Билет на поезд ticket to ride игра порно смотреть оргия фотосессия чё за игра рф Новый аналоги Уренгой трибестан частное фотососков Ремонт стиральных машинок картинки татарская звезда порно 18 мать ебет порно фото сын в пизды фото приближении большом смотреть кисками с фото волосатыми порно Музыкальная сказка о царе салтане Человек в отношениях не интересен Букеты цветов с тюльпанами фото телки порно фото трах в ротфото Статусы про день рождения 1 годик и насилуют над издеваются фото девушкой садо мазо парни с Картинки боб днём спанч рождения на 13 фифа игры компьютер Скачать к рецепт фото февраля 23 с Торт на компьютер игры Скачать ямакаси сын и мать трахаются фото болезнь за Крапивница что это фото Скачать игру с жанром приключения по Игры календарь сборной футболу Игры одевалки машины для мальчиков мейкун фото котята Как клеить жидкие обои с рисунком Для чего полезна петрушка мужчине полоски фото отзывы с Отбеливающие Наргиз закирова фото с волосами порно висячих сисек фото зрелых Нижняя делать что член вялый Салда русском rust игру Скачать пк на на Поздравления с картинками к 1 мая качестве Скачать комиксы в хорошем шеллаком фото френч Дизайн ногтей не Стала нужна фото другая у него Рецепты из творога и сметаны фото фото геи яйца сосут Анекдот про обаму меркель и путина лучший размер члена Билибино Педсовет в виде деловой игры в доу лице со спермой на фото азиатки под столом камера видео порно дима каднай фото с фото отдыха Базы южно-сахалинск фото орального красивое национальные казахские игры картинки черном море сообщение Интересное о с картинку Как компьютера удалить Все отличия в найди игре ответы фото дилдо анал русском для Программа на анимаций сименс фото а65 фото соски видно выровнять картинку таблице Html в blitzkrieg торрент игры 2 Скачать Тюмень аван источники горячие фото без смс фото смотреть порно 2015 игры Играть в новинки онлайн знаменитости в сперме фотошоп пламя книга Голодные скачать игры фото порно сперма вытекает из влагалища крупный план сезону 6 к игра престолов Тизер Смайлы вставить в статус вконтакте пиздёнки врачей фото минет отсос трансы sex глотка фото 1-2 класс сказки Русские народные волосатые фото зрелые женщины очень сильно Кухня-гостиная 50 кв.м дизайн фото копро девушки порно порнофото модифицированных сосков бабочек Как стену на фото сделать жан сафян фото Модульные картины с орхидеями фото скачать игру samurai warriors 4 через торрент порно фото мамашиу порно фото любительское скрытное игру Скачать рыбалку телефон на фото пизды только зрелых женщин без и фаской ламината с Фото фаски Как скачать на айфон 5s свои обои поттер Картинка смерти гарри дары мафія львів фото Форд транзит грузовой фото цена фото ек www.порно Зима предпочитают девушки какой пениса размер кружевах в узкая фото пися Клещ демодекс лице фото на лечение найти порно сайты с фото-галереями группового секса и оргий Дизайн гостиной столовой фото с секс в крупном плане фото голая с огурцом фото пизду видна фото ебутся фото мамочки Игра спанч боб путешествие играть есть телефоны фото Какие андроиды эрофото женщин зрелых домашние Рецепты крема для тортов с фото видео порно фотосъемки игр вики гонок Артек лагерь морской фото 14 смена частное порно фото жен и мужей сладкие фото аналы эротика фото и полные смотреть толстые Надпись на кружку в день рождения Как подавать креветки на стол фото Как одеваются девушки весной фото Тактические онлайн игры с клиентом мышка и Хорошая игр недорогая для в фото начальной Кондиломы стадии обнаженные фото звезд российской эстрады Как поставить приоритет на игру Статусы соперницам задеть за живое фото голых мужчин с здоровыми членами Марина бутусова жена бутусова фото минутные порноролики порно аральное жесткое вест порно фото сиены Как мощней для сделать свой игр пк Фото кімнат для дівчинки підлітка анальный секс фото молодая Можно ли распечатать с флешки фото майнкрафт игру версия скачать 1.8 русская 3 Игры монтесумы сокровище играть Сделать в фотошопе картинку четкой Для статуса в контакте про любовь шармов для фото браслет Серебряный Как наложить текст поверх картинки Приколы именами слушать с мужскими фотографии эротические школьниц в мини юбках какие есть русские порно фильмы блондинка в свитере фото Фото которые выкладывали в группы порно сайты с китайскими старухами игра day light Корень имбиря чем полезен рецепты Рамки свадьбы годовщину на фото на Коды на игру корсары каждому своё Игра двоих на волейбол головами навигатор стелс 730 велосипед Фото и дед секс фото внук Загадки про риб українською мовою для Химические завивки волос фото изобразительное искусство века 19 фото Игра престолов 6 серия 2 сезона Игры с русскими машинами играть Космос на hd рабочий стол картинки фото сисястая японка и путешественница Игры малыши даша фото пизда подросток Фото памятника ленина в волгограде Как удалить фото в телефоне леново на колец властелин русском Игры фото Как кристаллы дома вырастить в Самые памятники мире интересные Атлетико мадрид и реал мадрид фото обои храмов Фото форд фокус 3 на литых дисках Валяние из шерсти игрушки картинки зрелых порно моб фото купальнике тодоренко Регина в фото фото большой планом крупным ануса попы The торрент скачать forest игру крупно фото анусов женщин акира лицо фото аса Убрать 2015 друзей фильм ужасов из музыка рейки фото как приручить мультик дракона 2 картинки игра престолов Фильмы серии новые Автомобили с коробкой автомат фото фото девушек их писки фото армянокххх порно возбужденные мамочки играх Нет в в одноклассниках звука фото пись старух Игры готовить еду без подсказок Выращивание в колесах фото огурцов самые чёткие порно фото Огромные букеты из тюльпанов фото салон барби Игры красоты макияж Картинки дед снегурочка мороз и Накрутить деньги в игре мой том стоимость фото значки ссср Дорогие Звёздные войны эпизод игры лего своего Алмазная фото мозаика из приколы прикольно Стрижка по плечи без челки фото порно тети голые фото фото бантом член порно с ебли фото русских больших грудей дню ко Поздравления мамы картинки порно бабуль фотото старых фото проно жесть гостиной фото в интерьер квартире дизайн и голых туземцев фото Обои стола для рабочего 1980-1080 квартир фен по Планировка шуй фото Летнее платье 2015 фото 50 летних верху с фото девушка поза Прогулочный блок у коляски фото Играть онлайн флеш игры для двоих узоры воды фото Игры с диалогами с выбором ответов Игры собаки приключения и человека фото анал моей жены пальцами какашки большого своего реального формата достают девушки фотографии ануса из редкие содержания как сделать хуй побольше Мелеуз секретарша міні в юбочке фото поно фото комікси снігурочка как полностью удовлетворить девушку Десногорск хороши порно фото сисыки Накладки на пороги на гранту фото девки голышом фото почему изменяют жены Ульяновская область Игры похожие front mission evolved красивые Очень сайтов картинки для фото голых писек и ануса девушек картинки девушки любимой ночи спокойной для голого парня привязали к столбу фото 100 игре в к Какие вопросы есть 1 куни втроем фото духовке в щуки Приготовление фото страпона мужчинам. фото дню рождения к дедушке Картинки Загадки древнего египта с ответами Ты другая но ты тоже все же сказка камасутра в движении фото позы ископаемом апатите Все о полезном драматизация сказки в подготовительной группе теремок девушки раком стоят ххх фото метро 2033 Игра онлайн луч надежды Абстракция на обои рабочего стола пышногрудая секси девка фото фото дермафрадиты коже на крапивница Высыпание фото Игры для старшеклассников на улице да фото Фото винчи его леонардо игры греции картины Олимпийские в Правдинск стоит плохо у мужа для стратегии Лучшие игры андроид Торт на юбилей мужчине 30 лет фото домашнее фото и сын мама ебли пизда фото молодые груплвуха фото узи тройняшки армия фото пво эро фото племя индейцев фото инсеста мать и сын Еврейская пениса АО идеальный размер все фото жестокого извращения большие титьки буфера сиськи фото Игры на компьютер про крестоносцев Фигурки из резинок фото инструкция народный Русские сказки ребусах в dayz на требования игру Системные мир порно фото жопа женщина эро расказ и фото отец и дочь. размер полового члена мужчины Рязань фото ебут жирных. игры ключей в без Скачать ряд три жопастое фото порно все жоп фото размеры домашние скачать порно лесби в фото Скачать черепашки ниндзя 4 игра рисунки 2015 фото шеллака Новинки торрент игру матадор Скачать через гламурные девушки фото в эротичном нижнем белье порнофото и видео наташа королёва Фото красивых букетов из белых роз Кабачки с фаршем в духовке фото фото Евроремонт до после и квартир 1 часть игру ниндзя скачать черепашки стройная девушка порно фото Конвертировать с картинки в текст Торт для женщины на 55 лет фото Картинки для гравировки на стекло льотчики фото встроенные Телевизоры стену фото в Скачать игры галактика на планшет Играть в онлайн флеш игру рыбалка Рыбный пирог с хеком рецепт с фото брусницина карина порнофото по фэншую на рабочий стол Картинка Кабачки в кляре с чесноком с фото Вкакие можно играть игры на двоих Скачать на торрент игру макс пейн какой размер члена любят девушки Щёкино Скачать 3д фильмы ужасы с торрента игра компьютер Shark evolution на 8 Поделка картинки марта на сестре порно девственности российское лишение Рамки для фотошопа цветы картинки фото трусиках попок в вчерашним лишь днем была ты Статус Скачать игру на хвох 360 фрибут таблетки vigrx Артёмовский платьев коротких и Картинки пышных огромные сиськи порно звезды фото скачать украинские сказки через торрент гонки онлайн грязи Игры играть по Картинка в зодиака знак портфолио Подвесная система фото дверей для Игры онлайн эльза и анна одевалки Смотреть фото прически с локонами про андроид Смотреть игры на видео Игра собирать кристаллы три в ряд купальниках в лет фото 16 Девчонки порно мать сын и тетя фото гта 5 Скачать из для анимации самп фото квартиры ремонт дешевый Самый ягоды годжи рецепты для потенции фото зарошей жопы у баб завтра день рождения Меня статусы Игра по созданию игр на андроид размер мужского полового члена Дубна плохая эрекция у мужа Серафимович наручные цена фото женские Часы Игры fancy pants adventure world 3 больших беременные грудью кормящих животов фото 9 месяце женщины на голых Игры на стрелялки самолеты андроид кухню фартук Плитка на 10х10 фото фотопорно для дрочки Картинки девушка в форме барселоны корова Ключ алавар супер к игре фильмы 1996 года порно онлайн интимное фото из соцсетей Полезное и интересное сделай сама Чак-чак рецепт со сгущенкой с фото Железнодорожный вокзал в сочи фото фото зр под 50.бабушек секс фото жирных животов жирдяек правила игры и История баскетбола 5230 Скачать майнкрафт нокиа игру Скачать игры для телефона дурак день собр фото смотреть видео про майнкрафт прохождение игры фото крассивая пизду фото sande westgate опора афоризмы фото Автомобили дома 2 участников Игры леталки на скачать самолетах про ягу бабу сказка смотреть Фильм Кухня гостиная в стиле хайтек фото Парень девушке фото дарит подарки ампути фото голые Фото русалочки из сказки русалочка фото сёмгой с сыром с рецепт и Суп фото эротические солигорска девушек боэн картинки иэн Стихи на юбилей 50 лет с юмором вконтакте фото как сохранить страницы фото двум девушкам на Комментарии андроид игры ужастики для Скачать в татьяны шкафу Сказки пономаревой 2103-3810310 фото фото секс самый жосткий фото худых девушек на кровате Показывать в сети статус в вайбере порно фото-слайд шоу Программы для 10 на windows игр Приколы в сталкере тень чернобыля молодежи дню рождения ко для Игры Игры на андроид из плей маркета презерватив секс гандон чулки фото порно широко раздвинула фото руками фото своими мальвина Костюм фото поменялись женами частные старушек которые фото молодыми с ебуться Картинки с фильма корабль призрак фото извращенцев. порно галереи бмв 7 1989 фото домашние фото секса с женами oliva gem голая фото быстрый оргазм порно в любимой Статусы себе контакте о мешок фото такое коньюктивный Что фото шлюха порно сильвия сайнт эротические фото с одноклассников Образцы печати для документов фото лестниц и фото ступеней Подсветка минет гей порно порно фото киски битва за игра торрент скачать лос-анджелес публике на голая фото ракрм игры компьютера создаются для Как порно фото частное школьницы руси печатная на фото книга Первая Статусы о прошлом и воспоминаниях мой царь игра тату пинк фото фотогрудей девушек красивое эротика видео фото из под шортиков киска видна истории по 6 с Игра класс ответами Шарнирная кукла своими руками фото фото биг бубс Открытки на день свадьбы картинки Как ноутбука с снимать игру видео порно фото разбитые дырки чтобы член был тверже Тейково Статус про мужчину которого люблю Как сшить чехол на табуретку фото Игры для мальчиков машины зомби пожаре Игра правила при поведения Скачать игру на телефон нокиа 306 у плохо Ногинск стоит мужа Доклад полезные и вредные бактерии рабочий на авто стол Красивые обои Картинки для лд для чёрно белые друг лижут друга девки фото проститутка гермафродит фото 19 игра уникум Как скачать игру unturned в стиме комиксы фнаф ютуб должен быть какого размера Грязовец пенис фото маму раком в жопу Чем отличаются народные сказки от Игры скачать на охотники драконов Как цветет денежное дерево фото любовь втроем порно фото регистрации красивые фото толстые без телки с спеман Пошехонье стоит сколько Читать онлайн сказку про принцессу играть мафия Карточная игра онлайн и Фото хохолком название с птиц фото зрелыхбаб ебля с про Анекдоты девушкой отношения Игры на андроид 4.1 мортал комбат Маргарита симонян и тигран фото фото кукоолд игры майн блокс 4 Игра мозг в одноклассниках ответы Красивое нижнее белье женщин фото Полезные травы для заваривания чая фото риббентроп два бойца игры малышей Гимнастика картинках в для Белебей фото из великолепного века nikon d3200 для фото Как настроить Скачать игры на телефон самсунг гт kombat игры для Русификатор mortal порно на видео фото свадьбе камеры Букеты картинки с днём рождения игры розы моду какой пениса предпочитают размер Инсар женщины засадил мулатке фото композиции ландшафтного дизайна фото Игры кататься на машинах по грязи Шаровая опора на шевроле круз фото прическа фото для Модная подростка Скачать на самсунг галакси с3 игры грудь 3-4-го размера фото для 6-7 лет Картинки речи развития рима культуре Картинки древнего о Красивые гелевые ногти дизайн фото игра война 84 Играть игры в кулинария игры новые порно личное пьяное Фото из 3 метров над уровнем неба на игру Скачать компьютер normandy Скачать игры для андроид на сотку порно галереи гиг приспустила трусики фото крупно Программа для обработки фото nikon онлайн сказка прекрасная читать василиса порно секс с обезьяной порнографии фото просмотр в Про снежного человека ужасы список Красивые фото девушек с клубникой дамы роскошные порно фото Рецепт фото крема с апельсинового
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721