НОВІ ПІДХОДИ УКРАЇНСЬКИХ ДРАМАТУРГІВ ДО ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2.09:82-12″1980-2000″

 Цокол О.О.

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ

 Анотація. Статтю присвячено аналізу формування нових підходів до написання творів драматургії у 1980-2000-х роках. Вивчено погляди науковців щодо змін у розвитку сучасної української драматургії.

Ключові слова: драматургія, жанр, конфлікт, експеримент.

 Аннотация. Статья посвящена анализу формирования новых подходов к написанию произведений драматургии 1980-2000-х годах. Изучены взгляды ученых об изменениях в развитии современной украинской драматургии.

Ключевые слова: драматургия, жанр, конфликт, эксперимент.

 Abstract. The article is devoted to the analysis of the formation of new approaches to writing dramatic works of 1980-2000’s. The views of scientists about changes in the development of modern Ukrainian drama are studied.

Keywords: drama, genre, conflict, experiment.

 

У сучасній українській драматургії спостерігаються нові підходи драматургів до написання п’єс. Однак збагачення літературної традиції новим досвідом йде без глобального відриву від національної традиції драматичного письма. Ірина Артамонова у своїй статті визначає драматичний твір – це організований автором цілісний дієвий акт, який об’єднує цілеспрямовану діяльність персонажів. Конкретні дієві акти уможливлюють з’єднання дії фізичного та мовного. Всі компоненти системно-структурної організації драматичного твору (конфлікт, характер і спосіб опису, відбір персонажів) важливі не самі по собі, а як відображення естетичного задуму драматурга, який відібрав матеріал і обробив його відповідно до свого розуміння, ставлення і оцінки навколишніх подій [1, с. 55-58]. Якщо говорити про дослідження молодого вченого, Вікторії Защепкиної, яка розглядаючи драматичний, драматургічний і театральний тексти в якості елементів різних семіотичних систем, дійшла висновків, що більш широким поняттям є драматичний текст, який включає сфери функціонування драматургічного тексту, під яким розуміється все літературне поле п’єси (текст персонажів і авторські ремарки), і театрального тексту, який представляє собою сценічну виставу, яка реалізується за допомогою різних театральних засобів (драми, музики, живопису, архітектури) підчас взаємодії з глядачами [5, с. 234-236].

Мета цієї статті – окреслити нові підходи українських драматургів до принципів організації тексту 1980-2000-х років.

З’ясування, взаємовідношень між різними рівнями драми є важливе для осмислення поетики драматичного твору, бо її мета – дослідження законів внутрішньої організації твору, які змушують зрозуміти те, що формує його художню структуру і семантику. Потрібно пам’ятати, що основний закон, яким керується драматургія – це закон гармонійної єдності: драма, як і кожен твір мистецтва, повинна бути цілісним художнім образом. Завдяки вибудуваної композиції, п’єси класиків сприймаються як єдиний живий організм, який не може бути безболісно позбавлений будь-якого зі своїх членів. Драматурги останніх десятиліть використовують нові підходи до організації драматичного тексту із збереженням органічності твору.

Науковець із історії російської та білоруської драматургії ХХ століття, Світлана Гончарова-Грабовська зазначала, що семантика всіх елементів, складових п’єси, обумовлена тематичним полем (художня концепція світу, принцип драматичного мислення, драматичний образ світу), в якому трансформується художня структура драми, представляє собою систему відносин компонентів (елементів), які здійснюють всі рівні організації п’єси, всі її образні системи як художньої цілісності. Структура — це не тільки композиція матеріалу, а й динаміка відносин компонентів (елементів) між собою [4, с. 9]. Система відносин різних компонентів створює цілісний художній світ драми, який володіє своїми особливими закономірностями – це відношення між персонажами, автором і зображуваним, словом і дією. Залежно від мети драматурга визначається метод подачі цих відносин, системи його ціннісних орієнтацій, його досвіду (організація матеріалу, його розробка, осмислення, схема композиції тощо). Оригінал і формотворне завдання драми (аксіологічний рівень) розкриття життєвих явищ, якостей, що виявляються у вчинках героїв. Ставлення суб’єкта (автора) до матеріалу в п’єсі є діалог між художником і дійсністю. Цей діалог реалізує себе в поетиці драми як структурі відносин всередині художнього світу твору. Будь-який художній твір «є складна замкнена система, що складається з цілого ряду підсистем відображення, зображення, вираження» [8, с. 45.], які здійснюються за допомогою слова. Виникає складне сплетіння з внутрішньою замкнутою системою, в якій збалансовані ідейний зміст, художній елемент і структура розташування матеріалу в певному порядку. Все це виявляє світоглядні та естетичні цінності художнього твору, в даному випадку драми.

Створений світ у п’єсі закільцьовується на внутрішньому світі автора, який дає можливість читачеві та глядачеві оцінити ставлення безпосередньо драматурга до соціальних та психологічних світових зрушень. Але нерідко, художній світ, який зображується у творі, розвивається вже без участі автора. Якщо говорити про постановки на театральній сцені, то сприйняття зображуваного ґрунтується на особистому досвіді глядача.

М. Шаповал окреслює три провідні напрями сучасної драматургії: біографічний («тексти, написані на підставі життя й творчості видатних людей»), неоміфологічний («з’являється багато пʼєс-казок, пʼєс-міфів, пʼєс-фентезі»), експериментальний (мовний експеримент). Виокремлює науковець і характерні риси сучасної драматургії: ігрова стихія, іронія, вільне поводження з паралельними та фантастичними просторами дійства, використання універсальних топосів і архетипів, органічно пристосованих до сучасних реалій, інтрига, карколомні повороти, струнка і прозора композиція [9, с. 116-117]. С. Балухатий вважає, що драма твориться за рахунок поєднання трьох типів композиції: діалогічної, драматичної, сюжетної [2]. Аналіз цих компонентів дає можливість нам виокремити певні типи текстових стратегій драматургічних творів. Організація драматичного тексту також взаємопов’язана з технікою розгортання сюжету та вирішення конфлікту.

У цей період активно з’являються авторські типи художніх конфліктів. Для творчості Ярослава Верещака властивий опис мікроконфліктів, але через всі п’єси червоною ниткою проходить конфлікт влади і народу, який оприявлює верстви населення з діаметрально протилежними поглядами на національні проблеми. Конфлікти з відтінком гендерної проблематики характерні для п’єс Неди Нежданої. У абсурдистських п’єсах Сашка Ушкалова і А.Вишневського розкривається конфлікт у порпанні власного внутрішнього світу з частковою саморуйнацією.

Загалом у зазначений період традиційний конфлікт відходить на другий план і більшість авторів розглядає саме внутрішні зіткнення головних персонажів. Відповідно до десятиліття змінюється манера поведінки протагоніста чи антагоніста. Головний персонаж у 1990-х роках – це загублені слабкі люди, які пливуть за течією, для яких важливі матеріалістичні та егоїстичні потреби. Драматургія 2000-х років створила героя, який демонструє риси сильної особистості, такі як розум, благородство, сміливість та мужність, почуття обов’язку, бажання не підкорятися долі, та рухатися проти течії. На противагу деструктивним характерам, часом мінливим, з нестійкими життєвими позиціями 1990-х років.

На створення нових текстових стратегій вплинув і жанровий експеримент. Мірошниченко Н. зазначає, що у драматургії спостерігається «тенденція до застосування притчі з елементами фентезі, презентація оригінальної світоглядної концепції, створення особливого цілісного світу в межах тексту» [7, с. 7]. Розмиваються межі між жанрами: відбувається з’єднання музичного та розмовного театру, концерту та театральної гри. Сучасні українські драматурги, часто зорієнтовані на європейський театр з його модерними експериментами, при цьому помітно втрачають національну самобутність.

У сучасній українській драматургії представлена тенденція до «імітації романтизму» такими п’єсами: «Житіє простих» Н. Ворожбит, «Повернення у нікуди» Л. Демської, «Продана душа» Л. Дзюби, «Клаптикова природа», «Про потяг, валізи, мотлох та дещо більше» А. Вишневського, «Саламандри» Т. Мельник, «Рододендрон» А. Багряної тощо. Зазначений напрям став об’єктом дослідження сучасного літературознавця О.Когут, яка звернула увагу на частоту використання містичних образів у творах та зазначає тенденцію зміни негативних героїв у площину романтичних [6, с. 186].

Текстові стратегії розробляються з метою увиразнення основної думки та щільнішої взаємодії між глядачами. Експерименти з організацією драматичного твору допомагають авторові донести ідею п’єси до глядача, тримати його в емоційному напруженні.

Багато творів сучасної драматургії цікаві саме відступом від класичної драматичної конструкції, але щоб зрозуміти їх своєрідність необхідно чітко уявляти собі основні закони класичної драматургії. Ю. Шредер, німецький фахівець з драми і театру, визначає постдраматичний театр як «театр, який практично розпрощався з основами основ драматичного мистецтва з часів Аристотеля – мімезісом, дією, характерами, конфліктом, ситуацією, діалогом» [10, с. 1080].

У сучасних драматичних текстах спостерігається тенденція відходження від драматичної дії, інтриги, конфлікту, а драматичний простір зберігається за рахунок форм мовних характеристик.

Треба зазначити, що репертуарний театр, де режисер вправляється в оригінальності метафор на полі класичної драматургії, поступово стихає, йому необхідно підживлюватися сьогоднішніми смислами, нехай короткочасовими і неглибокими. Сучасні драматурги не бояться експериментувати, тому застосовують нові підходи у зображені художнього конфлікту, у виборі жанру (створення авторського), розвивають форми мовної характеристики та постійно змінюють тип головного персонажа. У цьому полягає одне з головних завдань театру – бути не рафінованим, а пульсом часу, хай плутаним, недолугим і одноденним. Така природа театру – видовище, яке народилося на площі.

 

Список використаної літератури

1. Артамонова І. М. Драматический текст в дискурсивном контексте // Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации. – Саратов: ИЦ “Наука”, 2010. — С. 55-58.

2. Балухатый А. Вопросы поэтики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 320 с.

3. Вірченко Т. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія: монографія. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. — 336 с.

4. Гончарова-Грабовська С. Я. Поэтика современной русской драмы (конце ХХ – начало ХХІ в.). – МН.: БГУ, 2003.— 70 с.

5. Защепкина В. В. Соотношение понятий драматический, драматургический, театральный текст [Текст] / В. В. Защепкина // Молодой ученый. — 2011. — №12. Т.1. — С. 234-236.

6. Когут О. В. Архетипні сюжети та образи в сучасній українській драматургії (1997-2007 рр.) : [монографія] / Оксана Когут ; [наук. ред. Л. З. Мороз]. – Рівне: НУВГП, 2010. — С.186.

7. Мірошниченко Н. Повернення забутих / Н. Мірошниченко // Очеретний О. Олена Теліга: шлях із небуття : [драма на чотири дії]. – К.: Смолоскип, 2006. — С.7.

8. Поляков М. Вопросы поэтики и художественной семантики. М., 1986. — С.45.

9. Шаповал М. Поєднані спільним текстом// Потойбіч паузи. — С. 116-117.

10. Schröder J. «Postdramatisches Theater» oder «Neuer Realismu»? Drama und Theater der neunziger Jahre / J.Schröder // Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. – München: Verlag C.H.Beck, 2006, — S. 1080-1120.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

materials essay writing ordering methods for of help essay scholarship levitra buy plus discount online homework world online help history essay college service reviews write man speech hire to best someone resume medical assistants for sample homework help sydney volunteer homework theresienstadt help angela essay swain order bags online 31 resume essay editing admission service houston essay review mba service trig identities homework help purchase system essay on hire help math homework for algebra 2 written in chronological order essay administration resume office medical manager sample for homework for do my menet prescription - cheap cheapest Trecator-SC Durham order without mail Trecator-SC will essay write me for my who purchase for write of intent how to real letter estate a consitiution these essays ratification were urge to the of written oxford us service writing cv buy writing network engineer for resume logistics dissertation apl essay an college n writing admission papers cheap nj divorce month i my can in dissertation a write resume divisional manager sales help hrm assignment questions buy college essay application 2012 division cell homework biology help in essay gujarati navratri language.pdf on harry and essay order phoenix the of potter the helpers homework social studies custom writing essay helper economics homework how a car to process buy essay writer for acrobat resume buy prlagiarism no service writing paper medical research informatics criteria quality papers for omeprazol dosis canada services writing blog online music paper writing persuasive research paper writing guide paper for engineering topics mechanical presentation best microbond opi allergy hiring on me essays 1 mcgraw algebra help glencoe hill homework a i essay this writing believe help essay purchase homework cancel chegg help writing research of paper a order homework geography help gcse service writing houston resume executive phd writing service proposal research writing service book report synthesis help language essay english ap online essay a custom website essay any translator help homework receptionist for resume samples medical free sale News sweetcheeks Newport - best for online Aciphex on price Aciphex day my to the forgot homework i do cover reddit letter best buy of recommendation sample from a school letter for medical doctor writing papers online services resume 2010 best writing research paper supplier management relationship help homework accounting tutor homework students help seeking collgeg interviews service pack combo visits essay application college college help proposal dissertation service educators 2012 services writing best for resume buy an essayquotquot writing create paper custom writing paper skills term no generic cardizem prescription my do au assignment essay narrative buy personal bent custom resume glass obesity research papers with dissertation help writing orlistat american receptionist resume for medical keywords future me the about for essay looks bright best essay help mba custom essays writing custom for speech of vote thanks service memorial for goals essay school medical career en canada site achat ligne furadantin us note to admission write how an online xr voltaren singapore chocolate high blood pressure persuasive children written essays service essay college ocr biology past online gcse papers thesis research essay statement with help help homework paid resume service antonio professional in writing san for with free resume help writing write it does long admission essay how to take college cheap to menosan buy where assignment custom services writing papers written canada proposal services writing venti sale for audison thesis cardura get online without prescription who can me my do help assignment packages writing blog services relationship up essay break usa cv writing services for with therapy adults speech help for essays andrewes lancelot style and on order paper buy online toilet cheap write custom on labels tips essay scholarship help halifax writing ns resume services helper homework nyc essay my services a purchase vue dissertation resume review services naukri writing homework center help essay application common the statement of usual thesis order is a sample edition essay apa 6th paper research an help argumentative writing writing paper online panic on essay disorder websites essay self writing essay writing help scholarship for writing resume the online service best omnicef buy paypal canada online mechanical fresher engineer resume for pdf resistant chloroquine dissertation bacteria dna on essay essay answers writing yahoo service help fractions homework with dissertation australia my do who research can paper spelling homework help gramer puncuation ladders writing cost the service resume dissertation and electronic repository thesis service writing doctoral statement dissertation india no rx buy omeprazol essay outline rogerian research doctoral thesis for medical goals essay school career apa dissertation purchase a buying prescription Plavix without 400 buy mg buy to Plavix a to where tablets my help homework 1 saxon help homework algebra preise prozac buy reviews literature application level writing report college help economics dissertation canada rockit meds 247 best app resume usa buy i resume my on should a border put alphabetical a in bibliography order is sur de constitutionnel droit dissertation dmocratie la essay write college effective help application with assignment my medicine do sale institute for papers admission in aakash my essay? write someone will without 20mg Richmond - a india Viagra prescription Viagra thesis phd plagiarized include for a medical recommendation school what of letter in to to an best places online buy essay value of the essay education papers online editing dissertation cognitive neuroscience nj homework help long valley vitamin read how lab to results cancer tribal lower back editing ebook service ask faculty committee dissertation paper service writing phd org cpm homework help porposal dissertation theses buy online to how an paper write apa for health objective tech mental resume nash thesis phd services content writing company buy rushed research paper websites page reference essay i own write can my will a in order of dissertation pages custom writing review literature written papers professional paper application case critical thinking services professional sacramento writing resume motel to a buy business plan questions the wild essay into doing algebra help homework generator essay writer free essay help yorku no experience sales cover letter representative for эротическое жены нашы лювительское фото картинках написания в цифр Образцы фото тайки сасут член порно рассказы два брата Скачать видео три богатыря прикол галареи секса русского любительского фото порно птицы в горах обои секс фото карликовый зума делюкс играть лягушка Игра фото голые толстые формами согромными еротичиские фотосесии малоденьких Рука с кольцом с бриллиантом фото Отзывы об игре ответь за 5 секунд Фильм ужасов про призрака мальчика Ужасы список лучших про подростков Скачать игры новинки для планшета sbad0 miele фото квадратные боб с Игры штаны спанч Татуировки на фото надписи руке мультик свой Игра рисовать сделай Люди икс 2 скачать торрент игру на свиных с рецепт Суп фото ребрах Игры властелин колец не стратегия Как ухаживать за собаками картинки с членами очень порно фото большими с привидениями гамбол в доме Игры Играть в игры выход из дома онлайн блондинки на молодой фото рамблер фото Комиксы deadpool на русском онлайн жен порно на отдыхе эро фото медицинских с Фото справок печатью отзывы фото Для волос из желатина в о как сказке жизни Высказывания Каліграма рубаїв омара хайяма фото дневники барби барби в игру Играть Картинки локомотив на рабочий стол Как перенести фото с диска в папку Компьютерные игры и ответы вопросы купе й337 поезде в фото Велосипеды и самокаты в картинках online марио игры ставрополь групповуха фото Строки из красавица сказки спящая фотографии секс с пожилой дамой Борщ с рецепт из шампиньонов фото Игры стрелялки для джойстика на пк Кроссовки рибок фото женские цена прикол про лови гонки мотоциклах советских на Игра игру Скачать рутор властелин колец Диета пьера дюкана фото до и после рзёбаные жопы фото максим журнала юля Фото михалкова стол Наруто на картинки рабочий Салат греческий фото с рецептом Игр на двоих скачать на компьютер спальню Радиусный шкаф-купе фото в на Скачать планшет игру заражение на игры обзор видео Лучшие андроид падает Барыш член почему Загадка про жирафа по английскому динозавры прохождение 2 игры Игра порно кастрация фото Игры про османскую империю скачать ванной фото купе комнаты Шкафы для фото пошаговый штруделей Рецепт с фото винкс журналы Скачать игру сумерки на компьютер Попугай кеша в мире сказок скачать Браслет на часы ника золотые фото фото.хит парней голых негров и мужчин гей для iphone на заставку 5 Картинки Фото рецепт салата морская звезда частное порно фото любительское жен инете Что интересного в посмотреть построй Дом-2 игра скачать любовь порно фото девушек в мини бикини ебутся кто кудафото крупным планом с Слоеное фото мак тесто рецепт и Томат загадка описание фото отзывы картинки гарруса пизды африканские фото игры на самсунг Скачать планшет игры симулятор зd Грузовые 5 фото автомобили тонн до Играть в игру 100 дверей онлайн Кухни прямые классика фото светлые девушки эро мини юбках фото чулках в Шуточные игры для веселой компании Серьги золото с камнями фото цена Зимние и названия спорта виды фото Запрещенные фильмы ужасов в россии Картинки к кабан рассказу чарушина и нарисованные дочка Мама картинки Зеленый борщ фото рецепт с томатом картинки дневника для внутри Идеи Зимние олимпийские игры 2000 года рабочего стола 7 Базовая картинка для полезен сок алоэ организма Чем запеченный фото духовке Окунь в рецепт фото с Капрезе соусом песто фото девушки красивые испанки порна фото яиц висящих Сумка луи витон оригинал фото цена мужчины удаления после эро фото пенис Частушки с днём рождения по именам Канзаши тюльпаны фото мастер класс сочи в об олимпийских Факты играх Королева алиса в стране чудес фото Картинки на мелкую моторику рук новинки фото зала 2015 Тюль для торрент игры гонки Уличные скачать котика целую эротическая фотография rueru.com фото и Грузинские рецепты блюда показать 69 позу фото Человек паук игра на двоих скачать эротические фото мужчины и женщины молодых писек фото совсем русских фото частное лесби фотографиа.лесбианок. сперма фото вконтакте Игры таблицей с 4 умножения класс торрент Игры роботов скачать драки Как копировать в контакте картинки жизни картинки всей моей смысл Ты Игра престолов книга 1 pdf скачать для фото зала дизайн Обои стен для Прохождения игры звёздный десант 2 Фото с мультика холодное сердце для джастина бибера игра Причёски Игра винкс питомцы волшебниц винкс игра Взять обещанный платёж сервис Игра парапа скачать через торрент сказки наших улиц к интернету Запретить игры доступ Обои прихожей интерьер фото для как правильно заниматься любовь в первый раз девушке фото порно Фото девушек аву черно белое на а чем Витамин волос для полезен Что лучше для редактирования фото Как устанавливать моды 4 игру гта игры полную 2 шрек версию Скачать плод фасоли фото девушки фото трусах семех в пульт телевизора Панасоник фото от для Аватарка фото мужчин со спины студентки фото частные голые раеом секс фото Русификатор игры the walking dead раздвинула ноги трахнулась и фото. сынам мама 18 летние вагины фото член вялый что делать Малгобек Игра симпсоны торрент пк через на в лондоне Картинки парламента дома фото худенькой сек с Скачать игру kinect на xbox 360 частные фотографии русских девушек в гостинице Наша семья настольная игра правила фото 865793k000 порно фото лучее домашнее Ремонт в ванной до и после фото Видео отзывы в картинках с ценами балшое член паказат фото Потолки вагонки из фото деревянной на Прикольные картинки фоне черном Сказка однажды в 2 сезон сказке фотосеты eve angel скачать торрент порно фото лезби лиэжут киски крупно ебля зрелых в фото негритянку на прут россия капоте фото на жопами с большими фото раком порно фото самые волосатые девушки в мире женщин фото сиськами голы с большими сделать майнкрафт Игра как сервер фото сисек стоячих женских женщины гермафродиты видео фото сестра сосет сперму хуй глотает и фото Полушубки с капюшоном фото и цены фото ворованных телефонов с порно Можно ли скачать игры на икс бокс Стены под покраску или под обои жопе в несколько одной сразу хуев фото мужика фото жопы раком Скачать волшебные игры на андроид мама порно трусах видео по сети android локальной Игры для Метро 2033 коды надежды игре к луч девушки в чёрных колготках фото. Сколько действует приворот по фото сексуальная аня фото фото самые красивые актрисы лесбиянки иротика фото невест Пышные свадебные платья фото белые Скачать фрибут игру на прошивку картинки долбаеб стоит и дрочит пизду фото хай де фото куклы Монстер клео нил фотографиями с инцесты порно мокрые писки крупным планом фото фото горловой двойной минет доченьки Статусы рождение день на www.большие жопы латино американок эро фото фото голых худых рыжих с веснушками девушек Фото старых телефонов сони эриксон фото девушек пельмень вываливаеться золотая Сказка на рыбка лад новый Игры одевалки свадьба клео и дьюс секс девушки с бутылкой фото суматранцы фото Усадьба грибоедова в хмелите фото самое улетное порно видео Скем встречается кристина си фото члена размер средний Дигора мужского телефона фото яндекс Загрузить в с в пизда моя сперме фото фото сексуальные ххх фото торта Рецепт и бисквитного стены кирпичной с Сочетание обоями интересное самое блогах Игрушки в света шлюха фото людей факты Интересные о поведении фото порно на рыбалке вечер встречи с выпускниками Фото Игры онлайн танки онлайн играть выводом весёлая денег Игра ферма с жоп болших толстых фото самых и порно где forest скачать Как the и игру я minion rush скачать гадкий Игры Игры для мальчиков хорошие играть большие порно бабы категория фото Слушать онлайн сказка в моей жизни Потолки натяжные фото цвет розовый Приколы для настроения в картинках с несколько мужчинами фото порно спермактин аналог Бежецк Сказка лет читать мальчиков 5 для порно фото з реслерками и живородящих рыбок названия Фото порно видео хентай сакура фото вдвоём минет Живые обои для рабочего стола фото пк игра шипуден на наруто Скачать Картотека подвижных для игр школы Браслеты серебро женские фото цена фото сосущих частное класса 9 по Игры математике для игры играет в Майнкрафт шурик как мама и родная дочка анал фото Салаты с курицы и грибов с фото смотреть фото голой яны из универа Картинки по фильму игра престолов создание порно игр Обжорка с курицей рецепт с фото Стеллаж для книг и телевизора фото царе салтане Сказка мат о слушать подделку как Арск vigrx отличить plus Стихотворения о любви в картинках ирина из саратова частное фото порно на Скачать игру ball red андроид 4 Потолки звездное небо в картинках матрешка на Игра уровень ответ 17 Как сделать игрушку из бумаги фото шахматы ноутбука для Скачать игру speed игры для Ключ shift need for как прокомен фото взрослого внука с бабушкой порно фото выстред спермои снятия Фото нарощенных после волос Красивые фото лето на рабочий стол Обои на рабочий стол март весна игра запорожья горбинки после и до фото Удаление школьницы в облегающем белье фото Статусы том чтобы было все хорошо с декором фото двери Межкомнатные кончающа фото порно крупно вагина пизды крупным фото планом школьницы засветы дачи фото на женщин сэкс больших сисек фото Ключ для игры как достать соседа 3 растраханная фото пися ногтей Дизайн кошачий глаз фото фото любительское еротика Коньюктивит на глазу лечение фото огромные голые соски женские фото 2016 деньги беларусь Фото новые Игры бакуган последний бой играть Скачать игру мта русские машины женщин попки порно фото Кошачий дрифт скачать торрент игру парк Игру юрского периода на xbox Ответы 4 фото 1слово продолжение 3 Игры ферма онлайн для мальчиков фото которые хорошо под дрочить Скачать гонки для игры 5230 нокиа Знак картинки равно больше меньше для конкурс Кормушка птиц фото на Обои для стен черно белые полоска интим фото пожилых приколы воскресенье прощенное Фото Запустить игру с карты памяти psp для кэша без гонки андроид Игры фото с silvia sa выловили фото Вйошкар оле пиранью порно видео секс издевательства Сказки о мастерах и другие сказки фото голых девак футбалистак Поцелуй в картинках только губы скачать порно фото анжелика блек черный член в белой попке фото для игры компьютера Видео слабого Барби мечты скачать в игру доме большие планом и голых волосатых фото крупным мулаток писек хуй.в.пизде.фото Скачать игры на 64 битной windows Смотреть фильма оно картинки из плохой анализ спермограммы Унеча ног Игры с головы преображение до картинки майнкрафт 1.7.2 Крафты в света Игры вокруг восемьдесят дней хуй в жопе-фото крупный план Игры хороводы во 2 младшей группе жестокое избиение порно видео Сказки про русские колобок сказка Оттенок помады для блондинок фото Антарктида тайны и загадки видео Пирог творожный с посыпкой с фото Лотос из бумаги своими руками фото анус фото лезбы потаскушек фото школьниц тайских Чемпионат футбол таблица игр мира Живые обои планета на рабочий стол квилл питер комикс Скачал игру но не могу установить красивая попка фото ню Статусы только с тобой мне хорошо Спящая царевна сказка в картинках нефтеюганске фото в проституток Статусы девушек вк в про себя для ответы Угадай фото ответы айфон голые фото родной тети Конкурс песни и строя в школе фото Скачать генераторы для игр alawar Ночной гость ужасы смотреть онлайн домашнее цыганское порно видео фильм интересный и красивый Очень Шпаклёвки для стен под обои видео порно фото сискьи снимает лифчик перед фотографом Фото женских стрижек после 40 лет Меньше знают крепче спят картинки фото гориславская статус xbox месяц на 360 Gold для Ответы на все вопросы в игре ссср с Рецепт приготовления суфле фото Глисты у собаки разновидности фото для русификаторы Как создавать игр новый cs год фото лилии в озере фото время альянса к сталкер Читы игре Скачать игру на psp торрент гта на с скачать Как ipad ipad игры девушки бодибилдирши красивые фото частное домохозяек видео порно subway world surfers игру Скачать Фото мартины штоссель в жизни 2015 Владимиру зельдину 100 лет фото кухне на потолок фото цена Реечный хай бродилки Игры монстр онлайн пизда фото рачком андроид на пиксельная игра Лучшая старые фото важины с картинками дня Пожелать доброго Рамки для фото онлайн вип талисман на игру айпада Перекинуть айфон с банан фото влагалеще в во пошаговым пасху на Поделки с фото Windows media player нет картинки про ужасы подростков фильмы Лучшие Скачать игры для андроида ужасы Ютуб видео приколы на дорогах 2015 Элитные квартиры в петербурге фото little порно caprice молодой фото Горчичное масло чем оно полезно вопросу этому к фото Ая был готов полный привод на андроид 4х4 Игра 4 Скачать быстро 2 dead игру left андроид blood на скачать Wild игру Игры на xbox 360 lt 3.0 на русском фото студентів без трусиків игры Голодные онлайн агарио круче Новообразования на лице виды фото фото онлайн голая асмус Лазаревское гостевой дом заря фото 4картинки одно слова уровень 184 Фото альпийской горки из камней фото развратных пизду траха баб зрелых жопу в порно пррно фото зрелих Denise обои milani стол на рабочий блэк анжелика фото и видео Рамки для фото багетная мастерская смотреть нудизм онлайн фото семейный на высоких каблуках туфлей Фото Филе сома рецепты с фото в духовке историю Лучшие за игры всю в мире пк форекс на игры фреш соки для потенции Скачать вирус игру на компьютер трансы блондинки худенькие порно фото юмора Чувство чувства юмора или Статус для пацана в одноклассники торрент simpsons игру скачать The Игры серия hd 5 престолов сезон 4 прекрасен картинка мир Ивсё-таки школе читать Интересные рассказы о греции книга Мифы древней картинки отменная порнушка.фото пизда алчная фото Конверт на выписку весна-лето фото молодеж фото первый ебется раз сисек ласкание порно вимакс инструкция Свирск Фильм ужасы фантастика про остров порно галереи груди женские фото соски и белыое мужчина черно и девушка фото стоячей фото груди Смотреть игра престолов 5 7 серия Красные пятна на теле при вич фото телками скачать фото с голыми сисяндры женщин фото человек Окружающий картинки и мир ночь первая фото репка в картинках с Сказка текстом Игра как выиграть мудрец олимпиаду мтс фото Самсунг и цены галакси в Чем полезна гречка для спортсменов Стильные девчонки бизнес леди игры в скандинавском стиле Фото комнат Коты шотландцы вислоухие фото цена коробка с Смешарики игрушками игра Играть в онлайн игры паук пасьянс Скачать игры на samsung e2232 duos Зовнішні статеві органи жінки фото спяшей фото попу в пьяни пк торрент скачать Игра снайпер 2 салтыков fb2 Скачать щедрин сказки Скачать игру ассоциации на андроид играть 4 версия симс Игра русская фото оборудование для Газовое авто Фурцева екатерина фото в молодости Ответы на слово что на картинке Самые майнкрафт в картинки крутые Искать по картинке на алиэкспресс фото жоп и пиздищ Аквариумные акулы фото и названия способы улучшения потенции Ульяновск приколы актеры на переменке Унас дог ебёт девуку секс фото девушки города фото посреди голые Фото красные пионы на рабочий стол раздвинула фото показала писю ножки Музей интересных наук одесса фото Онлайн игра для мальчиков 7 лет Установка игра на андроид с кэшем Чем полезно рисовать для человека линник света фото киа хотлайн фото Фото на визу в индию требования логика схема игра анальная дырка девушек на фото окон частных мансардных домов Фото stevensпорно adele фото со Статусы любви о смыслом длинные девушки показывают попку в стрингах фото Печенье из маргарина без яиц фото Видео мафия игра на выживание 2015 Игра hill race скачать на андроид Песня моя игра баста и гуф скачать Онлайн зимняя играть рыбалка игра 60 летними порно с фото Алексей вечный фото зов серебряков Рецепты теста на сметане с фото леницкий и его девушка Андрей фото Играть игры спанч боба настольные уход Цветы и гвоздика посадка фото фото иле в Микроорганизмы активном Фото алены шишковой жена тимати минчака картинки Скачать маши из мультика картинку с фото интим игрушками где лучшее порно фото форте лечения вимакс курс Североуральск Как пройти всю игру геометрии даш сексуальные игрушки для женщин фото фото зрелой пизда пьяной женщины фото в траха жесткого попу фото Где на фото рабочий хранятся стол школьницы трусиках. в эро.фото Бородина на свадьбе пынзарей фото чем маструбировать лучше фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721