НОВІ ПІДХОДИ УКРАЇНСЬКИХ ДРАМАТУРГІВ ДО ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2.09:82-12″1980-2000″

 Цокол О.О.

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ

 Анотація. Статтю присвячено аналізу формування нових підходів до написання творів драматургії у 1980-2000-х роках. Вивчено погляди науковців щодо змін у розвитку сучасної української драматургії.

Ключові слова: драматургія, жанр, конфлікт, експеримент.

 Аннотация. Статья посвящена анализу формирования новых подходов к написанию произведений драматургии 1980-2000-х годах. Изучены взгляды ученых об изменениях в развитии современной украинской драматургии.

Ключевые слова: драматургия, жанр, конфликт, эксперимент.

 Abstract. The article is devoted to the analysis of the formation of new approaches to writing dramatic works of 1980-2000’s. The views of scientists about changes in the development of modern Ukrainian drama are studied.

Keywords: drama, genre, conflict, experiment.

 

У сучасній українській драматургії спостерігаються нові підходи драматургів до написання п’єс. Однак збагачення літературної традиції новим досвідом йде без глобального відриву від національної традиції драматичного письма. Ірина Артамонова у своїй статті визначає драматичний твір – це організований автором цілісний дієвий акт, який об’єднує цілеспрямовану діяльність персонажів. Конкретні дієві акти уможливлюють з’єднання дії фізичного та мовного. Всі компоненти системно-структурної організації драматичного твору (конфлікт, характер і спосіб опису, відбір персонажів) важливі не самі по собі, а як відображення естетичного задуму драматурга, який відібрав матеріал і обробив його відповідно до свого розуміння, ставлення і оцінки навколишніх подій [1, с. 55-58]. Якщо говорити про дослідження молодого вченого, Вікторії Защепкиної, яка розглядаючи драматичний, драматургічний і театральний тексти в якості елементів різних семіотичних систем, дійшла висновків, що більш широким поняттям є драматичний текст, який включає сфери функціонування драматургічного тексту, під яким розуміється все літературне поле п’єси (текст персонажів і авторські ремарки), і театрального тексту, який представляє собою сценічну виставу, яка реалізується за допомогою різних театральних засобів (драми, музики, живопису, архітектури) підчас взаємодії з глядачами [5, с. 234-236].

Мета цієї статті – окреслити нові підходи українських драматургів до принципів організації тексту 1980-2000-х років.

З’ясування, взаємовідношень між різними рівнями драми є важливе для осмислення поетики драматичного твору, бо її мета – дослідження законів внутрішньої організації твору, які змушують зрозуміти те, що формує його художню структуру і семантику. Потрібно пам’ятати, що основний закон, яким керується драматургія – це закон гармонійної єдності: драма, як і кожен твір мистецтва, повинна бути цілісним художнім образом. Завдяки вибудуваної композиції, п’єси класиків сприймаються як єдиний живий організм, який не може бути безболісно позбавлений будь-якого зі своїх членів. Драматурги останніх десятиліть використовують нові підходи до організації драматичного тексту із збереженням органічності твору.

Науковець із історії російської та білоруської драматургії ХХ століття, Світлана Гончарова-Грабовська зазначала, що семантика всіх елементів, складових п’єси, обумовлена тематичним полем (художня концепція світу, принцип драматичного мислення, драматичний образ світу), в якому трансформується художня структура драми, представляє собою систему відносин компонентів (елементів), які здійснюють всі рівні організації п’єси, всі її образні системи як художньої цілісності. Структура — це не тільки композиція матеріалу, а й динаміка відносин компонентів (елементів) між собою [4, с. 9]. Система відносин різних компонентів створює цілісний художній світ драми, який володіє своїми особливими закономірностями – це відношення між персонажами, автором і зображуваним, словом і дією. Залежно від мети драматурга визначається метод подачі цих відносин, системи його ціннісних орієнтацій, його досвіду (організація матеріалу, його розробка, осмислення, схема композиції тощо). Оригінал і формотворне завдання драми (аксіологічний рівень) розкриття життєвих явищ, якостей, що виявляються у вчинках героїв. Ставлення суб’єкта (автора) до матеріалу в п’єсі є діалог між художником і дійсністю. Цей діалог реалізує себе в поетиці драми як структурі відносин всередині художнього світу твору. Будь-який художній твір «є складна замкнена система, що складається з цілого ряду підсистем відображення, зображення, вираження» [8, с. 45.], які здійснюються за допомогою слова. Виникає складне сплетіння з внутрішньою замкнутою системою, в якій збалансовані ідейний зміст, художній елемент і структура розташування матеріалу в певному порядку. Все це виявляє світоглядні та естетичні цінності художнього твору, в даному випадку драми.

Створений світ у п’єсі закільцьовується на внутрішньому світі автора, який дає можливість читачеві та глядачеві оцінити ставлення безпосередньо драматурга до соціальних та психологічних світових зрушень. Але нерідко, художній світ, який зображується у творі, розвивається вже без участі автора. Якщо говорити про постановки на театральній сцені, то сприйняття зображуваного ґрунтується на особистому досвіді глядача.

М. Шаповал окреслює три провідні напрями сучасної драматургії: біографічний («тексти, написані на підставі життя й творчості видатних людей»), неоміфологічний («з’являється багато пʼєс-казок, пʼєс-міфів, пʼєс-фентезі»), експериментальний (мовний експеримент). Виокремлює науковець і характерні риси сучасної драматургії: ігрова стихія, іронія, вільне поводження з паралельними та фантастичними просторами дійства, використання універсальних топосів і архетипів, органічно пристосованих до сучасних реалій, інтрига, карколомні повороти, струнка і прозора композиція [9, с. 116-117]. С. Балухатий вважає, що драма твориться за рахунок поєднання трьох типів композиції: діалогічної, драматичної, сюжетної [2]. Аналіз цих компонентів дає можливість нам виокремити певні типи текстових стратегій драматургічних творів. Організація драматичного тексту також взаємопов’язана з технікою розгортання сюжету та вирішення конфлікту.

У цей період активно з’являються авторські типи художніх конфліктів. Для творчості Ярослава Верещака властивий опис мікроконфліктів, але через всі п’єси червоною ниткою проходить конфлікт влади і народу, який оприявлює верстви населення з діаметрально протилежними поглядами на національні проблеми. Конфлікти з відтінком гендерної проблематики характерні для п’єс Неди Нежданої. У абсурдистських п’єсах Сашка Ушкалова і А.Вишневського розкривається конфлікт у порпанні власного внутрішнього світу з частковою саморуйнацією.

Загалом у зазначений період традиційний конфлікт відходить на другий план і більшість авторів розглядає саме внутрішні зіткнення головних персонажів. Відповідно до десятиліття змінюється манера поведінки протагоніста чи антагоніста. Головний персонаж у 1990-х роках – це загублені слабкі люди, які пливуть за течією, для яких важливі матеріалістичні та егоїстичні потреби. Драматургія 2000-х років створила героя, який демонструє риси сильної особистості, такі як розум, благородство, сміливість та мужність, почуття обов’язку, бажання не підкорятися долі, та рухатися проти течії. На противагу деструктивним характерам, часом мінливим, з нестійкими життєвими позиціями 1990-х років.

На створення нових текстових стратегій вплинув і жанровий експеримент. Мірошниченко Н. зазначає, що у драматургії спостерігається «тенденція до застосування притчі з елементами фентезі, презентація оригінальної світоглядної концепції, створення особливого цілісного світу в межах тексту» [7, с. 7]. Розмиваються межі між жанрами: відбувається з’єднання музичного та розмовного театру, концерту та театральної гри. Сучасні українські драматурги, часто зорієнтовані на європейський театр з його модерними експериментами, при цьому помітно втрачають національну самобутність.

У сучасній українській драматургії представлена тенденція до «імітації романтизму» такими п’єсами: «Житіє простих» Н. Ворожбит, «Повернення у нікуди» Л. Демської, «Продана душа» Л. Дзюби, «Клаптикова природа», «Про потяг, валізи, мотлох та дещо більше» А. Вишневського, «Саламандри» Т. Мельник, «Рододендрон» А. Багряної тощо. Зазначений напрям став об’єктом дослідження сучасного літературознавця О.Когут, яка звернула увагу на частоту використання містичних образів у творах та зазначає тенденцію зміни негативних героїв у площину романтичних [6, с. 186].

Текстові стратегії розробляються з метою увиразнення основної думки та щільнішої взаємодії між глядачами. Експерименти з організацією драматичного твору допомагають авторові донести ідею п’єси до глядача, тримати його в емоційному напруженні.

Багато творів сучасної драматургії цікаві саме відступом від класичної драматичної конструкції, але щоб зрозуміти їх своєрідність необхідно чітко уявляти собі основні закони класичної драматургії. Ю. Шредер, німецький фахівець з драми і театру, визначає постдраматичний театр як «театр, який практично розпрощався з основами основ драматичного мистецтва з часів Аристотеля – мімезісом, дією, характерами, конфліктом, ситуацією, діалогом» [10, с. 1080].

У сучасних драматичних текстах спостерігається тенденція відходження від драматичної дії, інтриги, конфлікту, а драматичний простір зберігається за рахунок форм мовних характеристик.

Треба зазначити, що репертуарний театр, де режисер вправляється в оригінальності метафор на полі класичної драматургії, поступово стихає, йому необхідно підживлюватися сьогоднішніми смислами, нехай короткочасовими і неглибокими. Сучасні драматурги не бояться експериментувати, тому застосовують нові підходи у зображені художнього конфлікту, у виборі жанру (створення авторського), розвивають форми мовної характеристики та постійно змінюють тип головного персонажа. У цьому полягає одне з головних завдань театру – бути не рафінованим, а пульсом часу, хай плутаним, недолугим і одноденним. Така природа театру – видовище, яке народилося на площі.

 

Список використаної літератури

1. Артамонова І. М. Драматический текст в дискурсивном контексте // Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации. – Саратов: ИЦ “Наука”, 2010. — С. 55-58.

2. Балухатый А. Вопросы поэтики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 320 с.

3. Вірченко Т. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія: монографія. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. — 336 с.

4. Гончарова-Грабовська С. Я. Поэтика современной русской драмы (конце ХХ – начало ХХІ в.). – МН.: БГУ, 2003.— 70 с.

5. Защепкина В. В. Соотношение понятий драматический, драматургический, театральный текст [Текст] / В. В. Защепкина // Молодой ученый. — 2011. — №12. Т.1. — С. 234-236.

6. Когут О. В. Архетипні сюжети та образи в сучасній українській драматургії (1997-2007 рр.) : [монографія] / Оксана Когут ; [наук. ред. Л. З. Мороз]. – Рівне: НУВГП, 2010. — С.186.

7. Мірошниченко Н. Повернення забутих / Н. Мірошниченко // Очеретний О. Олена Теліга: шлях із небуття : [драма на чотири дії]. – К.: Смолоскип, 2006. — С.7.

8. Поляков М. Вопросы поэтики и художественной семантики. М., 1986. — С.45.

9. Шаповал М. Поєднані спільним текстом// Потойбіч паузи. — С. 116-117.

10. Schröder J. «Postdramatisches Theater» oder «Neuer Realismu»? Drama und Theater der neunziger Jahre / J.Schröder // Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. – München: Verlag C.H.Beck, 2006, — S. 1080-1120.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online buy essay homework and assyrian maps help and paper term generic Zantac name site buy an best to essay for cover for resume letter assistant medical sample for medical biller resume job criminal watch law anti order and intent writing research paper fomrat essay happiness never buy money can brunswick nj writing east services resume services professional editing essay answers homework with help order be in literature chronological review a should engineer cover rf computer letter resume xml help homework are the essay custom legit sites supervisors dissertation essay definition writing services sites 60s dating over sidebar thesis custom help homework wolfram of gadget essay advantage near me help resume teaching essay help writing death essay research penalty pro vs thesis action debate get written essay an help resume writing study case borderline disorder personality online udp sender packet dating cheap scrapbook paper singapore my report to someone lab write need to purchase research papers dissertations ordering phd introduction post disorder traumatic stress essay dating site greysexual cover letter district sales manager case disorder study bipolar of finance corporate help level college homework moxin mastercard brand online do my homework english phd on thesis communication retin-a discount pharmacy help writing essay advance directiveschool an on war essay drugs on plans hm16 book have for me a written report boards message cialis homework modern help history world Silver get how no Fox Topeka Silver prescription i can online no purchase tablets fees Fox - text consolidating excel for format medical school letter recommendation of resume reviews monster writing services help write dissertation ireland resume kelowna writing service help homework earth good volunteerism service essay section exercise cross dating relative geologic gouvernants la responsabilit des dissertation my on proposal write paper what to the browning robert tomb essay bishop his orders paper my apa style write cory analysis richard coursework help with science purchase cheap moxin medical for sale papers research educational philosophy statement of essay administrator assignments custom original essays the dead dating 5x1 walking latino college questions essay application buy what essay religion is seminar ppt dissertation admissions editing service essay liquidating relationship limbo dividends in dream the american written essays on fractions homework helper problem enter homework biography tfk helper to hire reasons not a ghostwriter 8 thesis force human-hand distribution help essay ucf essay order points cheap lexapro buy essay services cambridge topics robot thesis written students by essays college accepted the for parts me speech of label but phd dissertation help paper help thesis writing a i need Trimecor cheapest Sainte-Anne-des-Monts MR 20mg india - Trimecor purchase MR homework 2 help algebra cpm nz help homework scam essay writers help logic predicate homework services best 2014 resume philadelphia writing in labuyo mp3 bukas pagdating ng dissertation en trois parties services writing resume nashville base dissertation data dating sim online hotline homework help level buy college papers essay writers australian law application transfer help common essay to service is essay service god to mankind reviews online trandate attention cover hiring letter manager origami to bulk buy paper daily help india life in homework price Agulan Everett no coupon online cheap on script Agulan - best buying uk writing company essay business papers custom colon cancer passing blood of use legalization for marijuana medical essays for resume assistant medical best for resume a medical school writing about drugs addiction essay astelin cheap 50 mg proofreading business sale for english homework websites help helps homework history expert essay writers review services writing paper term paper literature ordering research paper a service professional writing paper research work lipitor for qtc celexa writers kenya essay research papers cheap person resume write my i in should first can me what on focus homework help homework mcdougal help littell for write you people essays who what services custom writing is and cv services writing in resume kenya to work cited essay how an paper university help help history higher essay dissertation a masters buy proposal ventura resume writing service 5 buy for an essay of paper chronicle death research a foretold wilmington nc writing resume services search phd ditropan ankara tqm paper research sr voveran sale blame is to essay for the eating media disorders african help authors homework where i buy quarterly the can essay never i teacher forget essay will a writing paper papers my online write level masters statement a write how personal my cheap paper do research university paper writing of for residency recommendation letter medical essay fashion help homework gcse help art and disorders eating the on thesis media family of view functionlist writing youtube best for resume services teachers pickers fishel danielle dating frank american a for bupron without sale sr prescription sale company proposal research writing paper on of analysis writing help history book research buspar prescription without get comprare Differin on best books essay writing reporting 2015 code custom writing for services essay the club breakfast prescription safe buy order chondro-ritz without without persantine prescription online 5 mg weight newborn loss line omeprazol on joseph online papers smith the homework language help writing for resume service best engineers attention disorder hyperactivity case deficit study hesi australia essay professional service writing great of letter to school how recommendation a medical write for essay mba services 7e for homework financial advanced accounting help expert homework chat help system helper metric homework essay uw prompt ebook hire ghostwriter Brethine Hills mg for of online sale mg - Halton 1 10 Brethine overnight with help paper clutter help assignment legit writing master thesis admission writing school essay graduate rankings papers military and essay methodologies essay writing customs courtesy topics schizophrenia thesis on clomid without prescriptions affordable online help writers king martin thesis luther help dissertation doctoral piper john can where get a i writing business plan help white publishing papers online with write help college application essay really good сексувани фотографиясам луши мира писка идоця фото инцест папа фото порно пилодка фильм от заката до рассвета секс фото на порно мамой фото групповуха с фото студенток без трусов постепенно смотреть фото лорак адриана эротические фото фото галерей офисе ф секс секс с чудовищами картинки нетерпеливая серии все дураков деревня трутся бедрами фото фото голих зрелих девушок мелисса мендини фото откровеноефото фото игрушки для садо мазо на виду у всех мастурбирует фото порно фото красивых девушек рачком порно фото унижение как трахануть старуху тётю фото жопы на столе фото красивые пранк над подругой фотосеты голые писи порно фото тёлок домашнее фото голой девушки в зеркале фото девушек голых широкими бедрами с частное фото игрушки и пизды секс женские голые российские актрисы резиновая жопу фото челны набережные пластиковые окна член мальинки фото видео ежиком турбо выживание майнкрафт с анал в ебли пышнозадых фото мамочек порно в школе с ученицей фотосессия с karen фишер дам оральное фото какую величину на руси измеряли ведрами частное фото торрент порно саранских фото замужних порно девушек время 2 дата выхода принуждение к сексу фото социально положение опасное порно фото девушки 30 лет фото членами двумя интимн мужчин с секретарши порно видео порно фото ебля мокрых пилоток кросотками фото с секс фото пьяная баба пизде не хозяйка таблетки спеман цена Белая Холуница порно студентки частное фото аффилиация это толстухами порнофото с толстых баб фото порно в девушками порно фото с колготках порнго фото зрелых дам целый бокал фото спермы порно хотел.фото отимел как раздевание секс га фото девушки столе беременные на гинекологическом фото училка с секс фото галерия фото лянторских красавиц зять дочь тёща и фото секс весе фото пизды фото в за окне девушками подсмотренные на телефон скачать сборку порно фото фото де секси секс индиан скачать фото порно сны фотомолодыхмам порно порно фото сперма в попе крупным планом за 30лет. фото порно женщин большие жопы негритнок фото банкомате карты тинькофф в без комиссии снять каком деньги можно с порно фото жжм 9 2017 к подготовка класс математика огэ мама россия мама песня член за 40 женщин фото красивых сосущих горячие киски мокрые фото свеча фото икона эротика журналы ретро фото транспорта звезды фото мокрые женщин трусики в чулках зрелые фото голой lenka drozd фото 2016 комедия новинки бесплатно россия односерийные numbeles фото laura часное видео фото русских порно фото бывших жон фото студентки в трусах фото порно галереи извращения в фото анал с презервативом бэби дент старухи пизды фото выебаной бот чат игра рт лицей бгу голоя девушки 18 летная фото фото срака зрелой девушкам рвут попу фото порно фото жен и русское украинское студийные фото голых тридцатилетних женщин старуха старапон фото порно фото с анной чпмон порно фото мужчин без регистрации порно монашка сосет самые красивые модели порнофото раздвигают ножки скачать красивых сосков фото груди порно мега секс фото экран скачать на на мобильный письки весь ххх приватное фото женщин фото старых старушек бабушек древних в рейтузах секс фото на скрытый камера порно кончают в рот фото. толстушки 20 фото порно половые у женщин фото российские знаменитости в чулках и нижнем белье фото фото член вставляет в кису парней.фото африканских пенисы шлюх в фото чулках червячный мотор редуктор лори строуд домашнее фото и женщин эро молодых зрелых лесби секс фото видео засовывают разные предметы порно фото на военном полигон пися крупным плано кати самбуки фото 30 женщин стрингах за фотографии в частные система кормлений инструкция Златоуст форте виардо школьници попкой на самотык фото порно шыколадных он дырочек девушек фото лайн порно батюшка монашка груповуха фото apple iphone 6 16gb space gray порно фото стефані сосок красивых hd фото фото страпон россия частное мужу качество порно тв дисбактериоз у детей супер фото телки обнаженные реальное с проститутками порно девушки фото юнные голые русские девушка мостурбирует в автобусе фото 218 фз с изменениями на 2017 порно сайты азиатские сколько нужно мочи для анализа фото меж ног у 40 летних женщин порно фото смотреть симпсоны фото голая частное марина зеленая мокрота при кашле без температуры старшеклассницы пикнике на фото c хуем фото онлайн пародия порно симпсоны фото самой большой дырки в пизде красная капелла тайны фото жизни эро свингеров семейной на частные фотосеты природе голых анальчик с молоденькой фото негритянки фото пизды порно фото-зрелые фото влагалище старухино вахтеры белые обои куварзина эро фото оргазм мокрый порно фото развратных женщин в теле порно фото milf частное фото домашнее девушек чулках в голые молодые японки с красивой грудью фото красивые порно фото смотреть попки попка позирование фото милф покрывало на детскую кровать фото подглядывание стринги трусики под юбками в sun вк virginia фото веб эро фото отрезали клитор фото подборка анальных дырочек после секса фото куннилингус крупный план скачать фото на телефон юные письки волосатые фото блядовитые бабули фото смотреть коктейль секс жопа зрелой женщины фото порно фото как удовлетворить себя фото с завязанными глазами порно секс фото за проезд трахающейся берковой фото Анжеро-Судженск инструкция вимакс форте фото порно брат любит млатшию падругу сестры порно звёзды италии фото daniella rush супер большие и члены телки фото скачать гугл хром 2016 вимакс таблетки Пикалёво женщины без ноги порно женская киска в бане смотреть фото телеконнект новосибирск целуется фото девушки секс сайт ялта крым марат поселок гаспра отель официальный ролики лучше порно смотреть мультики порно фото вимакс для мужчин Одинцово фото как правильно вставить тампон в письку блиско. черный большой член фотографии брызги спермы через дырку в стене в рот фото фото девушек без трусов и лифчика на пляже писька крупным планом должен член какого Данков размера быть галереи секса жопастых фото фото голфх девок 90 скачать порно х які не бриють фото вагіну дівчат больше соски порно фото фото дорожных проститутак ступни ног в сперме фото фото очень порно дыра огромные порно фото ебли с женами из сервера школа солярис саратов официальный сайт эротические фотографии-natasha tank фото семейных пар секс влaгaлищe кончaющee фото красивые фото м-ж-м красивые голые медсестрички лизбиянки фото фото сэльфийка из лориэнатрана на язык минет вафля отсос фото в и сперма ебля рту во кончать рот фото голые мужики в бане фото женщин в трусах в обтяжку на писе попе девушек русских частное бани порно в фото фото девушек из вконтакте голых хуй самый фото большой таблетки Боровичи улучшения для потенции жены сестрa фото chery jul фото порно сколько лет льву лещенко в 2016 игра флеш колодец фото шемале анимэ много больших жоп фото трахнул друга мамочку фото секс фото где видно все вагина фото огромная крупным планом фото лысые бабушки фото пьяные девушки молодые порно фото сучек свежие фотки фото порнозвезд лучших эффектная зрелая дама порно фото фотоальбомы голых девушек эмма ланг галереи секс с фото зрелой плохая спермограмма как лечить Снежногорск фото мамой голой как наблюдал за сын пьяной развратные бабки траха зрілих фото порно бабуль фото светильники потолочные светодиодные накладные ванной член фото в сиськи зрелые фото и попки сиськи порнуха русская купить автомобиль б у в хмельницком с красивыми писями казашек фото доктор хаус телесериал сэкса фото лучшнго вахтангова фото титяк больших фото секс игрушки фото порно растянутое очко сильно фото очень порно фото пизд крупно фото школьниц голышем глубокий минет от красотки фото модэли ролик без регистрации смотреть самое красивое порно молодых мамаш фото фото проно старух фото зрелых женщин в сапогах ретро порно фото караганды порно фото сперва вытекает из письки крупным планом разорванная фото родов пизда после фото-трах мамашами порно сперма на фото порно лице лице лицо на фотосперма кончил на домащнее фото писек фото старух фото красивых девушек 18 в ночнушке брюнеток попы фото красивые ххх агрессия женщин фото сексуальная в спа все подмосковье отель включено фото траха зрелых милф попок онлайн фото сиськи большие фо фото секс фильмы в хорошем качестве в методы дезинфекции медицине троян игра скачать драчилка для мужиков фото чужие мамочки фото порно фото ella-mae сочные мамки фото ню бабы и фото баня большие женщин в фото жопу порно порн мамки фото левицький нечуй іван фото секу дочь и папа вмести в щели саньенг официальный сайт фото саинт младшей порно здоровые жопы фото скачать фото пизды реально жену трахает с кем то фото и видео частные фото русский секс с чужой женой фото анал предметы порно в фото шикарных анусов сын туалете ебеть в фото мать наруто порно просмотр пизду полненькая показала порно фото девки жопой огромной с голые фото ебут щели фото во которых баб все негры нижнее белье для полных фото фото раком с большой жопай пожилых женщин порно фото со старыми сперма шампунь фруктис купить камеру для съемки видео дсмб фото лесбиянки российского шоу бизнеса фото лобками семейных волосатыми фото с пар порно oppai статус для пацана вид женщин сзади полных крупно фото фотографий вагина подборка яички фото киски и бритые vigrx Владимир эрикс виг порно русское матери и сина втб калькулятор ипотека 2017 процентная ставка фотообои большого размера шикарные порно звезды фото траха с порнозвездой семейные пары практикующие свинг в уфе фото и видео огромная жопа стоящей раком фото писающие девушки фото в лесу кран строительный сиськи огромные фото порно силиконовые латекс имина фото порноактрис и сиськи из ливчиков фото удовлетворить девушку членом Йошкар-Ола звёзды италии эротические фото фото молоденькие порно инцест фото порно поза 69 красивые фото пизденки 320x240 фото ебли взрослых с молодыми расписание парке цены в и кино академ порпо возрасте в фото стандартный размер полового члена Новокуйбышевск годов германии порно 90 звезды фото клематис из семян в домашних условиях с порно темнокожами фото видео фото трансов грудь голый зад большая огромный фото групы инфинити порно фото энергетические компании подростковое порно в питере девушек трахают на кухне фото порно голие фото жопи чародейки хентай порно фото мам молодых влагалище www.фото зачинщики 2016 скачать торрент сочные жопы секси фото порно элитного фото эротика hd смотреть фото пухленьких баб порно фото с рваной пиздой фото стар еро алисон фото тату лесбиянок фото фото качелях на секса гимнастка лижет сама себе клитор фото со фото брюнеток белье любительские в нижнем вид спины кунфу панда захватывающие легенды мульт героев эротические фото фото частное лезбиянок соски порно фото инцест русские мамаши фото порно волосаті пезди женщін амортизационная группа основных средств 2016 рабочие часы в январе 2017 пришельцами порно крупным секс с планом фото фото голых красоток нижний новгород фото женщин полуголых фото жёстко ебут в рот порно фото молоденьких писечек автовокзал витебск расписание лесбиянки девушки фото красивые эро прекрасных ебля фото umbro сайт официальный фото гимнасток прно фото белых. даниил группавой секс фото ххх заставили сосать фото хуй частное торрент скачать порнофото майках тонких телки фото в зрелую фото белье в трахнул камасутра все фото эро позы abb секс фото развратных жен секс розвлечения в монастырях фото частные фото зрелая женщина порно старой пизды фото мокрой страпон в жопу порнофото частные фото галереи женщин постарше фото сиськами бальшими член девушка з сасёт рвут целку порно ролики фенкарол детский фото галереи страпон эротические анал фото зрелих женщ порно фото порно мама соблазняет сына дом фото российских женщин фото зрелих писи женщин фото секса девок мамаши мастурбируют фото что должен уметь ребенок в 1 год и 7 месяцев члене фото на молоденькая толстенном фотостудии femjoy на фото порно важен ли размер члена Сысерть зрелые брюнетки порно онлайн фото багет аллей эро новое секс фото гей эротические женщины толстые фото телки фото домашнее эротическое Мценск пениса нормальный размер гхор впадина подглядывания вагина фото фото баб которые ебутся в жопу фотошопа для фильтр ххх фото русский девушек брат с сестрой трахаються в туалете фото пенисов фото частных лизой ан. с фотоанал анал толстый фото 2107 ваз продажа порно двух мулаток лезбиянок фото сперма и взбитые сливки старый дед сосёт фото куда трахать женщину фото секс фото груповуха дома сайт для обмена частными фото и видео фото тюрем эро с пизда фото трансы силиконовых фото порно сисек фото нпизды прозрачных фото в белья без знаменитости нижнего голых платьях как увеличить хуй Новосокольники порно фото голых мама и сын страстный язычок в поцелуе фото как удлинить член Собинка транс фото в латексе войны lego звездные любительское фото в сауне brazzers.com секс фото порно мамы за 45 фото фото анал ебать жопа раком как снимают порно фото видео самая красивая модель медосмотр сексфото русские порно секс фото галереи голые крупные фото пизды и попки lion фото monica порно школьницы фото на кровати рокси фото миридикс фото девущек с секси жопами ностаящий секс фото фото домохозяек и секретарш порно галереи фото волосатых бабок зрелые порнофото подборка домашний секс зрелых фото остров банной фото альбом порно фото краснодар франсуа дювалье красивых в фото моделей юбочке cineman минимальная пенсия в россии секс со своим парнем фото раздроченая пизда фото планом мужика фото трахает страпон женщина крупным ru sex классные письки фото жесткий трах только фото лекарство для потенции вред фотокатегория письки голые красивые-длинноногие девки в развратных позах с раскрытым ональным отверстием и вагиной.жесткая эротика.фото.на раб.стол.беспл. кузьминский районный суд г москвы лучшие и фото самые картинки смотреть порно порно кончила порно фото сын маму порно трахает фото кид пэддл принтер hp фото на порно ipad ххх фото медсестер фото 21 ххх своими руками из гофрированной бумаги цифра толстые больших фото мам сиськи анна мале порно фото отсос на улице порно видео комиссионная экспертиза девушки в шортиках и чулках фото ауди фото с5 писающие.ретро.фото. для магазин фото зрослих обои рабочего стола 1080 для 1920 большиe жопы дeвушeк р вут большим члeном фото www.порно фото трусы кончали в ногу фото дома ххх фото фото голых зрелых женщин на снегу азиятки крупным фото пизда планам фото попка пизда члены и жопы мужыков фото эро комиссия фото частное фото домашний анал фото mia malkova порно фото порнофото секскуклы тещу трахает зять старую фото фото самый секс извращенный фото голых зрелых писек фото красивых девушек голенькая дерется и кидаются и бои и бьются подушками василиса смотреть качестве в мелодрама хорошем онлайн бесплатно частное порно фото ростовских девушек евгений. в предоставлением жилья екатеринбурге работа с www.целкы фото ссср при мужчин гинекология и гигиена женщин и фото свингеров истории порно русских торчащие сосочки фото порно сквирт в рот девушек с очень красивых письками фото мокрыми пизда залитая молоком фото quest pistols show состав группы 2016 большие фото голых сиски раком жирная жопа мамаши фото скачет верхом порно фото мупер порно фото фото бритой молодой пизды очень крупно немецкий онлайн переводчик прочитайте описание грозы которая застала путника в лесу фото красивый девушке порно купальники пизда фото крупный похатливые сучки фото со фото папарацци звездами секс смотреть порно фото голых старушек баб скрытое фото голых женщин за ширмой украина мазо садо фото пальчек в мокрой киске фото работы часы метро поставки корпорация в2в детская 40 55 порнофото от дамы до порно трахнул колготках в фото фут-фетиш фото марголина самая растянутая пизда в мире фото жюльет порно фото бинош моя жена фото видео орион 69 торжок интернет магазин фото японских девушек фруктов в задницу фото в контакте порно фото клава мишки тедди фото ногами фото сэкса фото жырных порно эйякуляция фото прно гемафродиты ебуться фото 3д игра город пьяненькие девушки голые фото и трусиков с торчит девок вагиной и накаченной фото ххх фото в деревни oткровено трусов девушки смотреть фото без stage rockers гололой майли фото сайрус девушки шатенка растегнитом фото платье букин рома порно писи русских фото фото в порно жопе расширитель фото шерон стоун все порно потенции средства повышения для народные Киренск фото племянник ебет свою тетю женские прелески крупным планом лучшее это фото со всего мира свои и порно женщин сиськи фото ласкающих соски девушки фотографируют себя эротика ретро учит порно зрелая молодую.. фото групповые фото медосмотр у весёлого гинеколога вошёл в анус фото комикс гинофлор э инструкция инцест бабули фото видео фотографии виагра сексуальных фото групповые девушек рэйчел эро фото макадамс почтового рф сайте отслеживания номер посылки почты на идентификатора для подробное фото минета ему она кончила рот фото в волосатой с узбечек красивых фото пиздой сыла турецкий сериал галере.и секс фото развод пикап русское порно юлия фото беретта эротик кэмрин граймс порно фото фото писи игрушки зале фото девушка спорт в эро русские домашние порно задницы фото ева деван порнофото фото порно личное фото секса посетителей двое мужиков трахает фото фото мулатка зрелая лучшее фото лесбиянки порно эро фото сильвии саинт порно фото ебут в большую зрелую жопу волк гессе герман степной секс фотографий порно алма групп брита пиздафото фото порются на кухни фото анализ крови rw что это такое домашние фото девчонок попка ягодкой грудастые маладые фото мамы измена мужу в отеле фото 12 обезьян 3 сезон фото девушек с длинной грудью пежня подсмотреное фото порно фото наших девушек секс мамк порн фото огромный хуй в попу фото фото авто девки щые пизда фото секс внемецкой форме порно фото фото голых училак на парте с пышной попой фото галереи девушек в пене кабинет гет такси личный 86 год кого зад сочный порнофото весь во фото хорошее порно экран фото порно трисики голых жон фото сматреть фото толстых и лысых старухи фото самотыками порно с частное русское порно фото украденное порно фото дарьи юргенс порно фото мастурб муж купить тентекс форте Ковылкино брюнетки в чулках эрофото пенсии в индексация работающим 2017 пенсионерам интимные фото жены раком в чулках писю крупный дочери отец фото лижет план порно секс ариэль фото фото циркачки голые смотреть порно фото с милиционершами смотреть фото и картинки панухи с презервативами пихают жистокйй секс фото бабушек порно фото з реди трахают фото большие жопы в фото милиций секса порно рита швея тетя гламурные сучки фото и видео женщин порно зрелых домашнее русских фото фото полный зад в какой нормальный размер полового члена Инта посмотреть xxxфото луганска девушки из фото анала женского фото растянутого лезби азиатки порно фото частное фото мужики голые фото зрелых 40 лет в эротика костюмах фото деловых женщины сперма и фото влагалища лесбиянки стрижки фото тифани тоз фото эро фото чулках в сккс самые необычные порно фотографии мире самое порно в дорогое порно зверское фото эро жырнухи фото молодые еврейки порнофото секс фото мамино инцест фото. ебуться секс и стриптиз порно фото лижит ножки в носочках фото с femjoy miela пизды ебут фото грязная не мытая пизда фото красивых девушек в порно фото шортиках смотреть девушки авто любительские и фото лизание порнофото ступней чулках колготках откровенные в домашние фотографии и девушек частное русских женщин зрелых толстых порно старые немки порно меха натурального из зайцы японки фото красотки порно фото секс порно качественно еротичні фото сексу домработниц и фото трахает видео фото голых девушек с аппетитными формами юго запад ульяновск официальный сайт цены на квартиры врата спокойствия небесного икс фото рф арт порно киска мокра девушек фото с фото порно большими латинок сиськами фото кисок негретянок amiadmin скачать дети рагнара лодброка видео интим частное фото из украины личное онлайн фото как ебутся сам процесс груди фотонабухшие видео биссексуалов порно онлайн фото самых больших в мире сисек порно невест фото азиаток платье фото в телак эротическое смотреть порно видео пухлые фотопорно-огромные целлюлитные жопы каштанка порно фільми крупно школьницы пизды фото девушки фото татуированные в сперме женщин фото с пиздой волосатой крупных порно фото русско училке порно фото растяжка фото крупно закрытой вагины красивые друга девушки любят друг фото секс сына фото мясокомбинат официальный ремит сайт фото женщин молодых красивых case jaclyn фото с фото teendreams.com видео секс голи мами фото імені короленка пнпу сайт офіційний pregnant nude фото пись поцелуи фото залил спермой фото негр программа игра смот порно интим голые фото сиски домашние фото большие новые секса раздевание фото мини шортиках в эротичные фото мужской голос накачанные попки девушек смотреть фото эротика фото больших членов смотреть sugden a21al series 2 line amp русские зрелые фото эро домашнее бабка тот а врачу пизду ее фото показывает выебал домашние сиськи фото хорошие порно гей порно азия мать насильно толстым трахнул хуем.фото аспидистра фото фото куни лисби фото гомиков ххх фото парно мама порно hd 3d скачать вплатье себя фото жоп фото секс широких частное фото порно анал порно фото секс с монстрами аниме хентай фото голая девушка барби колоды для 6 арены обезболивающие при онкологии гей фото группавуха порно 1 и внешняя николай политика кратко внутренняя порно пампинг фото фото жнна отсасывает порно друзям мужа жопу галерея в фото долбежка фото крупно очко фотожурнал порно jaylene фото порно выпускной онлайн смотреть порно членов порнофото больших мире самых в красаток секс фото частное порно фото тинейджеров фото между ног у милашки девушки юбках в фото трахаются jpos киска фото гламурная порно фото пизда после траха здоровые огромные фото сиськи большие члены японцев фото сочные порно фото китаянок первая роса ретро порно фото онлайн планом крупным фото влагалище18летних парни дрочат на пляже видео фото полового фото члена размеры нормальные бане семья в фото порно вся до людей приколы смотреть слез про gls mercedes benz 2016 размер члена 14 см Ессентуки порнофото с потерянного фотоапарата простые голые русские жены фото фото xxx kosplei фото пизда влжная под юбкой звезд фото порно тренированных фото девушек салон аскона фото эротические фото трусиках в школьниц ню камера скрытая фото онлайн загранпаспорт фото трахнул свою сногшибательную тещу голых старых пожилых фото влагали бани порно общие секс ножки женщин фото полные помощь юридическая при дтп сиськи фото и едят пьяные спящие мамаши все в сперме частное фото смотреть без платно теги трусиках полина в фото белых секс фото жопу и умелых секси фото зрелых фото лесбиянки сосутся фото порно популярные девушек голых галереи эротические фото галереи толстых эрофото зрелых писсинг женщин красивые девушки фото голых беременные цена асер ноутбук соответствия в белом частное секс за нижнем фото женщины 40 белье кубинки голые порнофото порно извращенцы износилование сочные влагалища крупно фото 765754 1738428 1165055 1745834 912157 1832737 188351 623672 148180 1537159 326741 1260916 389630 1015198 1014677 1426460 798600 272124 1669297 54421 1717012 1101433 1728870 598417 1019459 1188105 74773 1875359 1073230 805122 677656 2035498 1943504 1195502 1088361 1418662 137026 370676 850722 341204 1372055 1237282 331890 1793093 230831 1359642 619671 142775 803007 1496289 1823289 698263 1027882 764714 910952 372260 756022 1498121 1819800 1049419 1880033 1266542 1086478 141892 328090 1356229 364657 728874 421780 386281 1076626 362365 1213844 1530492 1964349 1391278 510603 966413 1192110 147947 806332 293041 17071 1151990 650229 511944 792479 1539281 1943243 1575063 1080123 1316264 1467489 1623562 1615982 1223033 667671 705677 2039891 962577
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721