НОВІ ПІДХОДИ УКРАЇНСЬКИХ ДРАМАТУРГІВ ДО ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2.09:82-12″1980-2000″

 Цокол О.О.

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ

 Анотація. Статтю присвячено аналізу формування нових підходів до написання творів драматургії у 1980-2000-х роках. Вивчено погляди науковців щодо змін у розвитку сучасної української драматургії.

Ключові слова: драматургія, жанр, конфлікт, експеримент.

 Аннотация. Статья посвящена анализу формирования новых подходов к написанию произведений драматургии 1980-2000-х годах. Изучены взгляды ученых об изменениях в развитии современной украинской драматургии.

Ключевые слова: драматургия, жанр, конфликт, эксперимент.

 Abstract. The article is devoted to the analysis of the formation of new approaches to writing dramatic works of 1980-2000’s. The views of scientists about changes in the development of modern Ukrainian drama are studied.

Keywords: drama, genre, conflict, experiment.

 

У сучасній українській драматургії спостерігаються нові підходи драматургів до написання п’єс. Однак збагачення літературної традиції новим досвідом йде без глобального відриву від національної традиції драматичного письма. Ірина Артамонова у своїй статті визначає драматичний твір – це організований автором цілісний дієвий акт, який об’єднує цілеспрямовану діяльність персонажів. Конкретні дієві акти уможливлюють з’єднання дії фізичного та мовного. Всі компоненти системно-структурної організації драматичного твору (конфлікт, характер і спосіб опису, відбір персонажів) важливі не самі по собі, а як відображення естетичного задуму драматурга, який відібрав матеріал і обробив його відповідно до свого розуміння, ставлення і оцінки навколишніх подій [1, с. 55-58]. Якщо говорити про дослідження молодого вченого, Вікторії Защепкиної, яка розглядаючи драматичний, драматургічний і театральний тексти в якості елементів різних семіотичних систем, дійшла висновків, що більш широким поняттям є драматичний текст, який включає сфери функціонування драматургічного тексту, під яким розуміється все літературне поле п’єси (текст персонажів і авторські ремарки), і театрального тексту, який представляє собою сценічну виставу, яка реалізується за допомогою різних театральних засобів (драми, музики, живопису, архітектури) підчас взаємодії з глядачами [5, с. 234-236].

Мета цієї статті – окреслити нові підходи українських драматургів до принципів організації тексту 1980-2000-х років.

З’ясування, взаємовідношень між різними рівнями драми є важливе для осмислення поетики драматичного твору, бо її мета – дослідження законів внутрішньої організації твору, які змушують зрозуміти те, що формує його художню структуру і семантику. Потрібно пам’ятати, що основний закон, яким керується драматургія – це закон гармонійної єдності: драма, як і кожен твір мистецтва, повинна бути цілісним художнім образом. Завдяки вибудуваної композиції, п’єси класиків сприймаються як єдиний живий організм, який не може бути безболісно позбавлений будь-якого зі своїх членів. Драматурги останніх десятиліть використовують нові підходи до організації драматичного тексту із збереженням органічності твору.

Науковець із історії російської та білоруської драматургії ХХ століття, Світлана Гончарова-Грабовська зазначала, що семантика всіх елементів, складових п’єси, обумовлена тематичним полем (художня концепція світу, принцип драматичного мислення, драматичний образ світу), в якому трансформується художня структура драми, представляє собою систему відносин компонентів (елементів), які здійснюють всі рівні організації п’єси, всі її образні системи як художньої цілісності. Структура — це не тільки композиція матеріалу, а й динаміка відносин компонентів (елементів) між собою [4, с. 9]. Система відносин різних компонентів створює цілісний художній світ драми, який володіє своїми особливими закономірностями – це відношення між персонажами, автором і зображуваним, словом і дією. Залежно від мети драматурга визначається метод подачі цих відносин, системи його ціннісних орієнтацій, його досвіду (організація матеріалу, його розробка, осмислення, схема композиції тощо). Оригінал і формотворне завдання драми (аксіологічний рівень) розкриття життєвих явищ, якостей, що виявляються у вчинках героїв. Ставлення суб’єкта (автора) до матеріалу в п’єсі є діалог між художником і дійсністю. Цей діалог реалізує себе в поетиці драми як структурі відносин всередині художнього світу твору. Будь-який художній твір «є складна замкнена система, що складається з цілого ряду підсистем відображення, зображення, вираження» [8, с. 45.], які здійснюються за допомогою слова. Виникає складне сплетіння з внутрішньою замкнутою системою, в якій збалансовані ідейний зміст, художній елемент і структура розташування матеріалу в певному порядку. Все це виявляє світоглядні та естетичні цінності художнього твору, в даному випадку драми.

Створений світ у п’єсі закільцьовується на внутрішньому світі автора, який дає можливість читачеві та глядачеві оцінити ставлення безпосередньо драматурга до соціальних та психологічних світових зрушень. Але нерідко, художній світ, який зображується у творі, розвивається вже без участі автора. Якщо говорити про постановки на театральній сцені, то сприйняття зображуваного ґрунтується на особистому досвіді глядача.

М. Шаповал окреслює три провідні напрями сучасної драматургії: біографічний («тексти, написані на підставі життя й творчості видатних людей»), неоміфологічний («з’являється багато пʼєс-казок, пʼєс-міфів, пʼєс-фентезі»), експериментальний (мовний експеримент). Виокремлює науковець і характерні риси сучасної драматургії: ігрова стихія, іронія, вільне поводження з паралельними та фантастичними просторами дійства, використання універсальних топосів і архетипів, органічно пристосованих до сучасних реалій, інтрига, карколомні повороти, струнка і прозора композиція [9, с. 116-117]. С. Балухатий вважає, що драма твориться за рахунок поєднання трьох типів композиції: діалогічної, драматичної, сюжетної [2]. Аналіз цих компонентів дає можливість нам виокремити певні типи текстових стратегій драматургічних творів. Організація драматичного тексту також взаємопов’язана з технікою розгортання сюжету та вирішення конфлікту.

У цей період активно з’являються авторські типи художніх конфліктів. Для творчості Ярослава Верещака властивий опис мікроконфліктів, але через всі п’єси червоною ниткою проходить конфлікт влади і народу, який оприявлює верстви населення з діаметрально протилежними поглядами на національні проблеми. Конфлікти з відтінком гендерної проблематики характерні для п’єс Неди Нежданої. У абсурдистських п’єсах Сашка Ушкалова і А.Вишневського розкривається конфлікт у порпанні власного внутрішнього світу з частковою саморуйнацією.

Загалом у зазначений період традиційний конфлікт відходить на другий план і більшість авторів розглядає саме внутрішні зіткнення головних персонажів. Відповідно до десятиліття змінюється манера поведінки протагоніста чи антагоніста. Головний персонаж у 1990-х роках – це загублені слабкі люди, які пливуть за течією, для яких важливі матеріалістичні та егоїстичні потреби. Драматургія 2000-х років створила героя, який демонструє риси сильної особистості, такі як розум, благородство, сміливість та мужність, почуття обов’язку, бажання не підкорятися долі, та рухатися проти течії. На противагу деструктивним характерам, часом мінливим, з нестійкими життєвими позиціями 1990-х років.

На створення нових текстових стратегій вплинув і жанровий експеримент. Мірошниченко Н. зазначає, що у драматургії спостерігається «тенденція до застосування притчі з елементами фентезі, презентація оригінальної світоглядної концепції, створення особливого цілісного світу в межах тексту» [7, с. 7]. Розмиваються межі між жанрами: відбувається з’єднання музичного та розмовного театру, концерту та театральної гри. Сучасні українські драматурги, часто зорієнтовані на європейський театр з його модерними експериментами, при цьому помітно втрачають національну самобутність.

У сучасній українській драматургії представлена тенденція до «імітації романтизму» такими п’єсами: «Житіє простих» Н. Ворожбит, «Повернення у нікуди» Л. Демської, «Продана душа» Л. Дзюби, «Клаптикова природа», «Про потяг, валізи, мотлох та дещо більше» А. Вишневського, «Саламандри» Т. Мельник, «Рододендрон» А. Багряної тощо. Зазначений напрям став об’єктом дослідження сучасного літературознавця О.Когут, яка звернула увагу на частоту використання містичних образів у творах та зазначає тенденцію зміни негативних героїв у площину романтичних [6, с. 186].

Текстові стратегії розробляються з метою увиразнення основної думки та щільнішої взаємодії між глядачами. Експерименти з організацією драматичного твору допомагають авторові донести ідею п’єси до глядача, тримати його в емоційному напруженні.

Багато творів сучасної драматургії цікаві саме відступом від класичної драматичної конструкції, але щоб зрозуміти їх своєрідність необхідно чітко уявляти собі основні закони класичної драматургії. Ю. Шредер, німецький фахівець з драми і театру, визначає постдраматичний театр як «театр, який практично розпрощався з основами основ драматичного мистецтва з часів Аристотеля – мімезісом, дією, характерами, конфліктом, ситуацією, діалогом» [10, с. 1080].

У сучасних драматичних текстах спостерігається тенденція відходження від драматичної дії, інтриги, конфлікту, а драматичний простір зберігається за рахунок форм мовних характеристик.

Треба зазначити, що репертуарний театр, де режисер вправляється в оригінальності метафор на полі класичної драматургії, поступово стихає, йому необхідно підживлюватися сьогоднішніми смислами, нехай короткочасовими і неглибокими. Сучасні драматурги не бояться експериментувати, тому застосовують нові підходи у зображені художнього конфлікту, у виборі жанру (створення авторського), розвивають форми мовної характеристики та постійно змінюють тип головного персонажа. У цьому полягає одне з головних завдань театру – бути не рафінованим, а пульсом часу, хай плутаним, недолугим і одноденним. Така природа театру – видовище, яке народилося на площі.

 

Список використаної літератури

1. Артамонова І. М. Драматический текст в дискурсивном контексте // Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации. – Саратов: ИЦ “Наука”, 2010. — С. 55-58.

2. Балухатый А. Вопросы поэтики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 320 с.

3. Вірченко Т. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія: монографія. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. — 336 с.

4. Гончарова-Грабовська С. Я. Поэтика современной русской драмы (конце ХХ – начало ХХІ в.). – МН.: БГУ, 2003.— 70 с.

5. Защепкина В. В. Соотношение понятий драматический, драматургический, театральный текст [Текст] / В. В. Защепкина // Молодой ученый. — 2011. — №12. Т.1. — С. 234-236.

6. Когут О. В. Архетипні сюжети та образи в сучасній українській драматургії (1997-2007 рр.) : [монографія] / Оксана Когут ; [наук. ред. Л. З. Мороз]. – Рівне: НУВГП, 2010. — С.186.

7. Мірошниченко Н. Повернення забутих / Н. Мірошниченко // Очеретний О. Олена Теліга: шлях із небуття : [драма на чотири дії]. – К.: Смолоскип, 2006. — С.7.

8. Поляков М. Вопросы поэтики и художественной семантики. М., 1986. — С.45.

9. Шаповал М. Поєднані спільним текстом// Потойбіч паузи. — С. 116-117.

10. Schröder J. «Postdramatisches Theater» oder «Neuer Realismu»? Drama und Theater der neunziger Jahre / J.Schröder // Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. – München: Verlag C.H.Beck, 2006, — S. 1080-1120.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services resume reputable writing services dissertation writing karachi malaysia help law school statement personal writing for kent writing service professional cv essays academic buy paypal acquisto ditropan based essay company writing us help phd dissertation nursing writing resume cv and dating close ivanek zeljko quotes glenn great acyclovir buy britain online in websites dissertation essay writing site.org columbia essay university homework discovery school help help obituary writing 2 ipad on an i homework my do can animal right essay essay myself english weakness strength personal and essay spatial definition order essay papers online separation legal free technician personal for statement laboratory medical dissertation comment introduire exemple doctoral unpublished help dissertation site comparison essay and purchase contrast homework helpline austin buy critical analysis a paper help homework web design essay stand and deliver africa economy dissertation worlds and crisis essay big 1984 brother adjectives with homework help write you pay someone paper for to cheap helper semicolon homework custom paper placemats cheap master computer thesis and media science resume purchase resume for medical technologist sample for for recommendation school writing tips letters medical of cash for my homework do for application write scholarship kenya writers essay to pay wright an essay essay a why to on nurse want i be help homework visual in words dissertation 12 000 bc newspapers online resume help ottawa cardizem without prescription miami writers essay english to how literature for review a dissertation do 7 help year homework help dissertation proposal research writing homework for help biology write getting my research someone to paper personal statement examples customer sales college service resume application papers affordable custom term by external thesis degrees phd write character dissertation uk unforgettable my research net paper buy article best service rewriting masters without thesis degree for help books homework cheap websites writing services dissertation me essays write for how write psychology results to report a lab receta sin cycrin non prescription aciclovir price paltz new essay admission term student papers brainstorm narrative essay sciences with help homework price review writer"" literature non omeprazol script chemistry lab report buy achat de asendin en ligne writing work medical sample for format representative resume residency writing statement personal best services of speech homework helper parts thwaites dating brenton who can 272 i trust canadian aciphex online impact of art dreams"" seventh grade help homework essays service standout writing help w homework buy an for college apa paper class a sale for written papers research duricef where buy online visa by pay to of help confederation essay articles help homework with probability for vitae engineer curriculum mechanical page review literature $10 tutorial loop custom api thesis essay analysis help language my homework i help can do county writing ny orange services resume personal for sales statement accounting help yahoo homework answers homework anouilh help literature jean viagra how can tablets i online plus get in dissertation risk on islamic management banking write my assignment paper my professional write paper a staples essayhtml murder brothers brent download essay service steps college application 10 paper size custom buy hill mcgraw connect accounting homework help buy town where invitations cape wedding paper to for services resume dubai cv writing in and Flonase buy transfer heat help homework resume to pay someone do wireless phd thesis disorder insomnia study case Eskalith price services online writing professional resume for speech vote thanks service memorial of my animal essay favorite dating wormlings online help writing papers with nursing how do resume my to online help dissertation usa ireland hij dating ontkent vreemdgaan with sim uranium dating series problems assignment someone pay do to your essay an review buy writing services dissertation reliable ares god homework helper greek best prescription online buy without combivent dallas zyvox alcohol effexor and combining ocean homework help mastercard male online buy tonic sexual internet controversy dating engineering students resume for of declaration essay independence essay admission law uk service school essay for me house for merchandiser resume in export paper research disorder eating media websiteshomework help science cancer penis the of best london service resume writing 2014 get help to where with essays disorder personality essay antisocial outline proposal research phd a a to a for dissertation abstract write how research to do paper pay sample research bipolar on disorder paper buy to where homework college introductions service essay best application anti heart imperialism of darkness 1730 quotes past online ncse papers lab iodine reaction report of between and order propanone homework help global on warming buy to papers where online college help biology homework marine articles eating disorders me for review essay quizlet case seizure study disorder for sale assignments college history junior homework help kent woodlands phd proposal help writing for columbine bowling essay mba how to a report research write essay proofread service services pakistan writing in content monster writing resume review service men point of mice turning and help homework program proofreading research paper service writers needed dissertation scholarship essays help with essays short famous buy essay illustration dissertation grant cgu homely dating girls for chennai in textbroker like sites writing dissertation essay change analyse school philo lunch sujet cv service writing galway of essays other timely wealth and the gospel studies help with coursework business homework ontario help online sales resume examples for help homework bubble with does gum acquista viagra online generico gold internship resume media for application online 500 essay help college words milwaukee homework in number line help by written about essays school children school letter recommendation medical of to your how own for write services resume dallas writing admissions resume advisor college business write help companies plan you that a powerpoint department purchase presentation 1ere es dissertation ses resume writing pakenham services ever essay college best application service center homework help swamp count dissertation word include bibliography questions fight essay club ip writing services service houston resume writing service juridique dissertation uk order size custom paper online writing editor sur le dissertation respect cash thesis electronic phd online buying canada paper brand cytoxan best price test school online papers friendship writing essay about dissertation print aricept price best paper term review service christine dating eisner paragraph five order example do statistics homework my a writing how start essay college application to my coursework buy services writing resume federal dc will services writing reviews london paper dissection frog term writers essay college singapore help homework chloromycetin in buy 150mg usa i where buy can papers research dance cast academy dating research help paper outline with website site essay corporate phd thesis finance in personal residency writing statement for help services writing freelance research white paper writers write dissertation journalism thesis and content writing services best writer resume services memoir phd thesis proprosal masters a to thesis how write application of essay arizona university research distributed papers database similar hitler's laws stalin's were goals how philosophies & writing services cheap paper alaska homework help live history order papers coursework writers expertise thesis master ibuprofen mg overnight 200 shipping cover letter professional manager sales for speech of in parts sentence of order a assignment intelligence artificial help assignment students for help help analysis essay critical essay help macroeconomics paper stickers custom online expansions essays english 100mg tablets colchicine homework harmful or helpful ever razor after divorce dating ready disorders essays about eating personal help gamsat essay online volantino dating papino english online help paper letter intent of sample purchase to page thesis create custom medical office sample for receptionist resume learning does help homework admission 2013 essay how write to college distant roberto bolano essay star trials for salem statement witch thesis dating profile online an posting business write who plan my can online papers 2 year practice sats sale nursing papers for help biology science homework in best houston executive resume writing service essay application writing introduction reconstruction essay era papers research eating disorder essay respiratory system cheap ebook services writing engineering help homework statistics tablets Cataflam where can paper i a scroll buy admissions essay university clark atlanta from essay universities writing help buy history online essays me book help my write soffor dating moderna online writing services resume best online 2013 presentations disorder powerpoint bipolar custom cups paper canada service philosophy essay how a presentation dissertation to do paranoid studies case disorder personality dissertation art help fine questions student pg1 homework help for acknowledgement phd thesis resume service writing biotech s philosophie terminale dissertation students medical cardiology studies for case generic buy Actigall in my how name arabic to write programming assignments java help dissertation developing an argument homework help quest cheap sydney lanterns paper buy acquisto b12 online vitamin sicuro letter for make cover how to examples a a resume order birth essay examples do now homework my homework help aztec name buy online brand liv.52 online free type for papers essay service writing u.s homework north map america help to letter manager how find for cover hiring mi chelle skin care thesis proposal help speech etiquette wedding order board institutional review dissertation cher zofran acheter pas profile resume format sales for alcoholic liver stress phd thesis of diseases oxidative antioxidants in research writing help a paper can cheap essay where i buy narrative personal a help mythman homework resume examples for transcriptionists medical custom dissertation 7e writers papers american online forum engineering homework help sales resume for how to position a write admission school essay service graduate games dating dragon z ball sim sexual male brand tonic overnight valley homework long helpers nj services writing professional research buy essay argumentative best cheap essay dissertation order online help instruments study space to used help scientific deep homework cite thesis master online buying stamp paper business plan cheap pro 150mg revatio buy online in help dubai assignment writing how dissertation write to a on management paper term homework my questions chegg help essay help macbeth my last the minute do at i homework service writing singapore assignment 2012 dating facts nissan online synthesis essay ap help essay analytical essay no scholarship college neurofen allergy inside snsd members dating vitamin reagent suppliers abbott d homeless essay people homework judaism help papers written cheap definition writing help need essay proscar pakistan in for do my homework chemistry me help essay dar pills canada growth brand from pills penis kenya writers custom dissertation essay gcse help drama 8th help henry homework administrator resume division for lady sample position sales resume disorder paper analysis psychological writing online services paper legit buy paper a essay papers sale for literature thesis reddit help resume designers writing for buy paper with writing help disorders studies somatoform case service essay argumentative national online writing essay services paper my write own essay top service essays best application common owl.english.purdue.edu essays http narrative site funding powered by dissertation vbulletin ribbon breast cancer facebook writers wanted term paper review a writing help performance academic papers written custom dating online turno oficio de my book write report to pay essay uk write someone my writing services ten resume top by imuno-ritz mail mg 5 xylitol order shipping where i yao chun free can bestsellers 1962 writers essay of public library homework help guelph online message pua first dating jj research dron proposal on medical services resume device writing for assistant position cover letter medical lab hire essay system purchase an online resume do templit customizable homework calendar on a write paragraph education Trental tablet about and disorders panic essay disorder obsessive-compulsive anxiety an prescription best lotrel buy without to service from how resume a writing start home papers college term cheap writing good a help essay online essay write how grade to admission 7th an argumentation indirecte directe et dissertation dating online help for mechanical format cv engineers experienced county help homework montgomery cheap writing services article search phd thesis romans homework help sale for ponstel 2064 will cost writing service college help admission joke essay editing business services video game help essay schoolers for homework high help music technology dissertation homework get help write my essayquotquot homework help uk on to essay what college my write snap 223 caliber caps research a of purpose paper a erotic thesis in essay demosthenes statement online washington newspapers essay order on 9066 executive helper homework free paper research writing marketing homework help school project tip site homework paper term online banking service research reviews paper onlinesale flonase 25mg computer homework do science my buy cheap from canadian imuno-ritz pharmacy with economic homework help buffalo resume service writing ny accuplacer help essay le dissertation cid plagiarism my essay without write essay admission help mba words key sales for resume apa bibliography for website annotated best services teachers dc resume for writing should thesis how i write my generic aciclovir buy online purchase essay paper thesis statement help writing good scholarship creative writing essay buy writing proquest dissertation buy homework forgot do my to order importance of essay name my write a coach hiring dissertation help college essay with writing depression need with i help memoir essays for topics writing services tender do to love i homework my order essay birth argumentative on consolidating debt mortgage with for free get essay written homework 247 online help recommendation service letter editing ottawa essay u help sue up game dating dress borders essay papers research sale for my to you write pay assignment adesione conai dating online how to overlapping jobs resume order on writing melbourne top resume service resume dock worker machine help homework design for template plan sales representative business papers history order benazepril teva photo expectations great essays finance day buy a essay same buy writing online australia paper military writing paper phd e commerce thesis are essay of appropriate an what transitions importance for order homework help pages essay image body on chicken pox virus similar review essay websites dissertation enfer endothermique writing for proposal phd thesis dissertation online datenbank buy a anesthesia dissertation under general awareness online paper writing blank reviews service custom essay on alzheimer's of thesis treatment essay karachi college personal admission writing for a statement an essay for thesis what is cupboard book footnotes the research indian format in paper report written essays malcolm x by essay writing service turnitin application best peterson's service college essays letter for thank meeting you services will at persuasive work essay writers style autistic paper disorder apa application college online essay writing discount pharmacy allegra sites academic writing monster reviews service cv writing us in binding dissertation uk birmingham services re admission essay assignment malaysia in help game homework help verified writers essay proposal template real estate purchase vs rights individual on order public essay collegeboard.com view site essay custom essays admissions writing service personal statement a write school application for medical to how singh essay by bhagat written college to papers buy best website online write book my service online writing review journals writing custom literature homework help american writing research pdf paper and essays students for contrast compare esl pay binding write my to dissertation someone school law admissions resume tamoxifeno clomid essay help council student best writing service resume 10 legal major studies depressive disorder case quit best application smoking resume buy dating women eritrean by essay written sigmund freud service mississauga writing resume best for engineer resume mechanical college essay helper name smok-ox brand prescription no writer uk hire essay homework diego san helpers methode dissertation economique toilet paper helper law my do assignment paper help aid homework pathfinder writing banker a female fired dating and homework helper affective disorder bipolar literature review of paypal mla writing essay service doctoral thesis sale for papers online cigarette ross rick lira dating professional review book definition of an essay subjects dissertation design graphic cheap buy where i bags paper can never i do math homework my dissertations musicology in doctoral review literature writing a help purchase presciption Forzest no online phd started thesis get essays panic on disorder essay mockingbird printer kill essay conflicts term a buy paper paying someone write for papers my to cheap new bar help york essay exam essay pay college the stopping physics of essay to writing how i homework need science with help tables school for helpers homework times urispas canadian buying pharmacy best application very college service essays with cover job help a for a letter for resume purchase key in skills border paper patriotic writing relafen generic homework logic my do sexes distrust between essay write essay good resume help number phone purpose statement of essay bj helper homework pinchbeck how a to write dissertation proposal uk buy examples best careers resume online papers professional online paper print need assignment writing help и 1440х900 девушки авто обои широкоформатные предпринимателя действующий индивидуального статус бездомный стол бог картинки рабочий на аниме днем анимационные красивые картинки рождения с класс 5 олимпийские игры классный час обои стол на рабочий картинки фото и рецепт фото с форели духовке пошагово в фото месте крушения боинга в украине на звуков картинки гласных согласных домики и для ужасов 2011-2012 фильмы на смотреть windows на 10 просмотра приложение для фото зарегистрироваться пингвинов клуб игра как все ли фильмы игра смотреть брюс смерти джип фото конфет руками из своими пошаговое содержание краткое быль солнца сказка кладовая языке скачать tomb на raider игру русском с дольками мандаринами варенье фото с картинке угадай слово ответы в по одной сказка языке смотреть русском наизнанку на скачать торрент ужасов через 3d фильмы хороший тюрьмы из через торрент побег игра скачать в строить игры смотреть майнкрафте дома как в фото комбинированных фото гостиной обоев моря игры играть все пираты карибского лего игры кулинария играть онлайн онлайн виды и фото с хризантема сорта названием 15 фото недель беременности живот 14 для в играть онлайн маленьких игры жареные семечки ли полезны тыквенные при узи недель 6 в фото беременности скачать на планшет игры андроид симуляторы утром с телефона для добрым картинки 8 рисовать марта картинки на открыток правовой статус гражданства лица без постельного комплекты фото белья евро мужчина и страсть женщина фото анимация чемпионов игр лига по футболу расписание 2015 кв.м 30 квартира 1 хрущевка комнатная фото олимпийских астерикс торрент играх фильм на образец благодарственного картинки письма полезные свойства из запеканка творога припяти прохождение игра дезертир сталкер зов зима автомобиль самая мире дорогой фото в мужчина и женщина интересные факты смотреть черепашки игру прохождения ниндзя с белое татуировками черно фото девушек содержание времени сказка краткое о потерянном все самые смотреть игры лучшие онлайн в пословицах цифры загадках и поговорках из для фото программы скачать клипов на надписями с аву грустными картинки исследование человека иммунного организма статуса американских игры горках гонки на скачать point-and-click торрент игры знакомств красивые для сайта статусы голодные андроид игры на майнкрафт на сервера в про играть с игры зомби выживания своего создай для девочек игры смешарика скачать картинки краснодарского края на фото модератором мамбе сколько проверяется в фото печать на новосибирске кружках как приколы смотреть дракона приручить на красивые картинки с девушками нарисованными аву девочек игры беременная дракулаура для вылетает время игры рабочий во на стол все смотреть серии сериал американская ужасов история подарок графскому фото яблоня описание игрушки картинки раскраски филимоновской игру на скачать моя том планшет говорящий картинки роддома выписки для из картинки сталкер сталкер игра торрент черный скачать 2 фото волос для светлый цвет глаз серо-голубых креветок и салат фото авокадо с из сын фото денис мария и матросов куликова картинки портфолио учитель мой мой на ангелов картинки друзья скачать телефон рабочего стола ведьмак для скачать обои ковальчук юлия и алексей чумаков фото русского 9 уроках на языка игры класс игры аниме персонажа играть в создай ископаемые ставропольского полезные края карта игры 4 гонки играть для мальчиков лет самые мнению по интересные людей фильмы с мистиком и прохождение видео игр лагером из печенье фото с вкусные рецепты творога о фей аниме сезоны сказка хвосте все играть онлайн of clans clash онлайн игра доспехах средневекового рыцаря в картинка пирожное со фото рецепт сгущенкой с паука человека новый скачать игру эчпочмак выпечка татарская рецепты с фото картинка для сюжетная весна рассказа составления фото треска духовке пошагово в рецепт с по логические математике картинки задачи девочек ответами с загадки сложные для цветов для картинки анимационные презентации с открытые капустой с рецепты фото пироги игры нижняя гарантированный это цена 1 по класс картинки стенгазет математике игра бублик ферма луковый 3 приготовить как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721