Незвичайні мовні явища в тексті особи, яка проголосила «смерть автора»(Із досвіду комунікативно-когнітивного аналізу авторських якостей оригінального твору М.Фуко «Vivre avec la philosophie» )

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 111 – 811.161

Т.Ю. Миронова

Дніпропетровська  державна

фінансова академія

 

Заради подальшого дослідження за авторськими смисловим параметрами (погляд, голос, тон, динаміка тощо) зібрані відомості про лексико-граматичні якості  одного із франкомовних текстів. Потреба знати авторські якості представленого документу викликана сенсаційним твердженням особи, що його створила, про «смерть автора». Дивна мовна картина твору, навіть в підготовчому розгляді, викликає сумніви в якісному авторстві.

Ключові слова: авторський смисл, голос, погляд, тон, динаміка; накопичення негативних форм, мовна надмірність через повтори.

В целях последующего анализа по авторским смысловым параметрам (взгляд, голос, тон, и т.д.) собраны сведения о лингвистических качествах одного из франкоязычных текстов. Потребность понять авторские качества этого документа вызвана сенсационным утверждением его творца о «смерти автора». Необычная языковая картина, даже в предварительном рассмотрении, вызывает сомнения относительно качественного авторства.

Ключевые слова: авторский взгляд, голос, тон и т.д., накопление негативных форм, языковые излишества в повторениях.

Before the analysis of a text through the author’s dimensions, like point of view, voice etc., its language forms have been collected and considered with regard the complete content. The need for such probing is connected with the notorious statement of its creator about “the death of the author”. The ostentatiously odd (even in the preliminary study) linguistic choices of this writer suggest his deviated understanding of his own writing practices and the mission of being the author.

Key words: author’s point of view, voice, tone, dynamism/pace etc. condensed negative forms, exaggerated redundancy, mere reiterations.  

 

Постановка проблеми  Поряд із тим, що ми накопичували досвід вивчення англомовних авторських текстів за їх когнітивно-семантичними вимірами, як-то: авторський голос, погляд, тон, динаміка тощо [12 та інші], ми, звісно, узагальнювали доступний обсяг вітчизняних наукових публікацій, які в різній мірі торкаються авторства тексту, тоді, коли воно постає як філологічна, комунікативна, чи когнітивна подія.  В низці наших статей проходить думка про те, що авторство тексту є духовне і матеріальне явище, яке відмічено національно-культурною традицією. Такі особливості ми незмінно враховуємо в нашій роботі із текстами, написаними англійською мовою. Оскільки наше дослідження, широко спираючись на англомовні наукові досягнення [12 та інші], виконується на вітчизняних теренах, і, натурально, не може бути в концептуально відділеному просторі, ми ретельно показуємо місце наших напрацювань на тлі всіх успіхів із боку наших співвітчизників-науковців.

На вітчизняних  філологічних засадах вже декілька разів спливали згадки про ставлення до авторства тексту, яке загрозливо тяжіє не стільки над нашими науковими зусиллями, скільки над вічною гуманістичною цінністю поставати творцем думок в письмовому документі і звертатися до спільноти із людяно притягальним змістом.  Зважаючи на те, що джерело  таких поглядів є франкомовна особа, яка проголосила свої погляди в публікаціях рідною мовою, нам не залишається нічого іншого, як трохи спинитися із аналізом англомовних текстів і прямо поглянути та того, хто нищівно  і огульно підняв руку над автором тексту взагалі, незважаючи ні на культуру, ні та мову. Ми вимушені зробити аналітичний екскурс в те, що створило французькою мовою згадане нами руйнівне перо,  опріч тої зручності, що могли би не звертати уваги на випади на творця тексту, що відбувалися в недавньому, але все ж таки минулому, виправдовуючи таке ставлення тим, що  наша зосереджена цікавість спрямована власне на англомовні документи.

Мова йде про французького філософа та психолога М.Фуко/Michel Foucault. Саме М.Фуко належить на весь світ сумнозвісне  «вбивство автора текстів», яке проголошувалось неодноразово, як усно, так і письмо, зокрема в роботі   «Les Mots et les Choses/ Слова та речі », яка констатувала «смерть людини»,  інакше,  що «людина померла» в текстах, чи ще на інший манер, що письмова творчість «виключає присутність людини». Людську особу М.Фуко, як спадкоємець подібних поглядів Ніцше, не вважає приналежністю текстів, а відсилає до сфери філософії  ( ця інформація в оригіналі виглядає наступним чином: «le livre qui constante «la mort de l’homme»; «exclut la présence de l’homme – dont Foucault, après Nietzsche, fera la tâche du philosophe» [6: 36 ] ).

Визнання «смерть автора/людини в текстах»  звучить непрощенним ницим вироком на тлі людської цивілізації, світової культури та гуманістичних цінностей, які спираються головним чином на властивість письмових текстів із різних історичних часів віддзеркалювати особистості реальних носіїв цивілізації, символів культури та проповідників гуманістичних цінностей.

Отже, тепер у нас твір «Vivre avec la philosophie» (1983) М.Фуко підлягає випробовуванню [8]. Відкрито обговорюємо одне дослідницьке ускладнення: Цей текст, викладений в оригіналі  лише французькою, а ми його робимо об’єктом аналізу щодо смислових положень, вже перевірених в аналізі англомовних робіт. Маємо ще раз наголосити, що вибранийпрояв французького текстотворення із боку скандального теоретика розглядається нами вимушено, оскільки його творець претендував на узагальнення незалежно від мов, і так само універсально вони іноді цитуються в наукових джерелах. Гіпотезою можуть стати наступні міркування: як тільки визнане цивілізацією текстове явище віддзеркалювання особистості автора в його творі буде із очевидністю визначено у названого французького автора, і така особистість у зіставленні із текстовими якостями постане дійсним творцем письмового документу гуманістичної цінності, то ми будемо надалі вважати на думки М.Фуко про авторство тексту.  Якщо текст М.Фуко не переконає нас в його визначних якостях, то ми відкидаємо претензії цього філософа і психолога на знищення особистісної семантики в текстовій матерії як ті руйнівні погляди, що не збігаються із природою людського спілкування, опосередкованого  письмовими  документами.   

Динаміка людських потреб [9 та інші] та авторські параметри текстів [12 та інші] стануть нашим аналітичним інструментарієм проникнення в смисл вибраного документу. Як ми обґрунтовували прикладання теоретичних положень та методик практичного опрацювання тексту, які практикувалися на англійських роботах, до твору, що викладено французькою, адже ми самі виступаємо за врахування національно-культурних засад  створення текстів?

Ми знайшли деякі підстави: із твором «Vivre avec la philosophie» [8: 60-61], який нами проаналізовано, М.Фуко/Michel Foucault виступав перед американськими студентами в Каліфорнійському університеті в Беркелі / Berkeley, тим самим він особисто спрямував свій зміст назустріч англомовним дискурсивним очікуванням [5; 6; 7].

Актуальність Приступаємо до цього  нового етапу пошуків авторських якостей тексту із відчуттям актуальності справи, оскільки, опріч того, що окремі посилання на занепад авторських робіт зустрічається в наукових публікаціях, самого пильного спостереження за оригінальними текстами родоначальника таких думок ми не знайшли. Здається не можна приймати на віру подібні скандальні заяви про інших творців текстів, не вивчивши, який випадок авторства представляє собою письмо самого М.Фуко.

Цілі публікації. Щодо поглядів, які ставлять під сумнів головні якості авторських текстів,  ми приймаємо протилежну позицію, ту, яка співпадає із перевіреними цінностями статусу бути автором тексту. Такі цінності сповідував і стверджував в своєму житті автор М.Т.Цицерон [2 та інші].  Вони також знаходять гармонічне втілення у інших творців, незмінно співпадаючи із такими якостями творів, які виносять документи в ранг загальнолюдського гуманістичного надбання. Звідси маємо ретельно розібратися в характері вибраного для аналізу франкомовного тексту і визнати, чи він є  тимчасовим сенсаційним, чи вічним і гуманістичним пам’ятником серед письмових документів.  Для цього, спочатку, /а/ ми прочитаємо в оригіналі французькою, як саме, за властивостями тексту,  писав сам М.Фуко, яким автором він був, надалі, визначимо, із /б/ яких авторських чи псевдо-авторських позицій він начебто висловлювався про якості індивідуальних текстів і, врешті, визначимо, спираючись на власний текст М.Фуко, та свідчення сучасників, із  /в/ яким особистісним багажем  цей французький ерудит наблизився  до заперечення індивідуальної смислової присутності людини, що створює текст, в семантиці самого письмового документу.

Задачі даної статті. Такий ретельний аналіз змісту має спиратися на знання про мовні форми вибраного документу, що припадає на перший підготовчий етап в змальованій дослідницькій перспективі. Маємо попередити, що у випадку із М.Фуко, повного аналізу його комунікативної перспективи ми робити не передбачаємо, оскільки це заведе в лінгвістичні та семантичні особливості французької мови, а такі горизонти дуже далеко виходять за межі наших наукових інтересів: як тільки авторський змістовий крок стає очевидним, ми відповідне мовне явище коментувати припиняємо.

Виклад основного матеріалу. Вперше визначення «смертьавтора» було здійснено в усному виступі  на конференції, (“ <…> dans une intervention de 1969, devenue outre-Atlantique, dans le texte  canonique sur la “mort de l’auteur”  – Michel Foucault :  “Ou’est-ce qu’ un auteur?” [5: 62] ). З тих пір особисто промовлені слова лунають більшим лінгвістично-комунікативним потрясінням, ніж синонімічний ефект від його письмового вислову, який звучить, як-то:  «факт смерті людини в текстах» ( перекладено близько до оригіналу та із урахуванням контексту – Т.М.;  див. також  «  <…>  ces (de Foucault)  diagnostics – la présence du langue dans la pensée contemporaine en exclut la présence de l’homme »  [6: 35 -38] ).

Вилучення  авторської духовності як смислового ядра, яке огортається гуманістичними якостями письмового документу, значить  зруйнувати загальнолюдську цінність твору та заперечити духовний обмін через тексти як форму спілкування. Те, що скоїв М.Фуко є прямою протилежністю думки, яку залишив нам М.Т.Цицерон, який писав: «Адже після смерті людей їх думки не гинуть, можливо їм тільки не вистачає сяйва, яке випромінював їх автор» [2: 63 ] .

Для нашого дослідження нам достатньо, принаймні, однієї закінченої роботи, написаної рідною мовою.  Вважаємо, що не має значення, якій темі присвячений вибраний текст, оскільки авторську руку та діапазон авторських сил видно в кожному документі. Таким чином, знайдений нами оригінальний текст автора в фокусі нашої уваги зосереджений на ставленні до філософії; робота датована 1983 роком, що є часом за рік до смерті М.Фуко. Оскільки наша цікавість не-філософського плану, то ми не передбачаємо полемізувати із М.Фуко, якою інформацією він часом користувався для свого змісту, але ми незмінно попереджаємо  (див. іншу публікацію «Про що свідчать образи  в  тексті особи,  яка проголосила  «смерть автора» – Т.М.) про деякі фактичні і змістові проблеми, пов’язані із вибраним текстом, щоб такі моменти на виглядали нашими неточностями.

Отже, тепер ми розглядаємо суто комунікативні кроки творця названого документу: як він себе уявляє, як він відчуває присутність читача [1 та інші], наскільки конкретним/абстрактним, об’єктивним/суб’єктивним тощо він бажає бути в тексті, якими шляхами він проводить читача саме до того ефекту, заради якого він взявся писати даний текст.

Перше, що стає помітним стосовно тексту «Vivre avec la philosophie» (1983) М.Фуко/Michel Foucault це неможливість прослідкувати натуральну обумовленість існування цього документу. Така обумовленість в якісно написаних текстах натурально і логічно локалізує зміст документу серед певних природно взаємопов’язаних ділянок в ієрархії людських потреб А.Маслоу. Досвід попереднього аналізу декількох англомовних текстів запевняє, що чим в більшій мірі зміст тексту вкладається в таку динаміку людських душевних станів, які спричиняють авторську роботу, тим яскравіше такий твір виглядає  повноцінною комунікативною подією. Проте динаміка людських потреб А. Маслоу не працює в тексті М.Фуко: її не живить ніякий  смисл від цього творця.

Друге враження підчас першого знайомства із роботою французького автора нашої цікавості полягає в відчутті дисгармонії авторських параметрів (див. їх перелік раніш).

Щоб робити матеріально підтверджені самим текстом узагальнення, нам необхідно мати дотичні відомості про текстову тканину твору М.Фуко. Цей матеріал випробовувався в декількох вимірах. Перш за все визначено, як виглядає текст М.Фуко щодо семантичних можливостей іменників та дієслів, які, звісно із французької мови, але тут вони постають в якостях, які значно співпадають властивостями цих форм в англійській мові. Відомо, що ці лінгвістичні категорії, кожна дещо  на свій манер, потужно впливають на загальне враження від змісту тексту. 

Сама собою загальна кількість слів в вибраному матеріалі М.Фуко, а їх 1829 в семи абзацах, ні про що не свідчить. Проте, коли така загальна кількість порівнюється із числом іменників та дієслів в своєму складі (див. Ілюстрацію 2), то видно, що автор в центрі нашої уваги не потребував великої кількості семантично вагомих лінгвістичних форм. Навіть цього вже достатньо для припущення, що прямого і активного інформування тут не відбувається:  цей текст  не вміщує змісту, про що Фуко знає, а читач необізнаний, і той, хто пише передає інформаційний набуток тому, хто в цьому зацікавлений. Навпаки, дуже схоже, що в даному письмовому матеріалі «з’ясовуються відносини»: щось творцю тексту потрібно від його партнера в комунікації, в особі читача. 

Придивляємося щільніше і переконуємося в дивній картині. Перше, що ми розпізнаємо, це:

  /А/ − тексті французького філософа та психолога простежується небувала кількість повторювань (див. Ілюстрацію 1) тих самих лексичних одиниць, особливо  в межах найбільш семантично значущих слів. Таке твердження треба розуміти вірно стосовно того, що характерно часті для французької мови артиклі, прийменники, займенники тощо зовсім не вважалися повторами; ми навіть не підраховували прикметники та прислівники, із ними результати повторних появ слів в тексті були би неймовірно високі;   

 /Б / Матеріал М.Фуко небувало густо рясніє негативними формами. Цей автор просто насильницькі «вивозить» свій зміст на заперечному сенсі. Зазвичай, серед філологів здавна відомі два правила: по-перше, якщо щось можна сказати без заперечення через стверджувальну форму, навіть в усних розмовах через запитальну, то такий вибір значно кращий для гладкості викладу та приємності сприйняття, ніж негативна мова. По-друге, зважаючи на специфіку французької мови, де заперечення потребує якнайменше двох додаткових слів (ne…pas), закон мовної економії на стороні стверджувальних форм, які  завжди більш компактні і інформативні.

Виходить, що до першої дивної якості тексту М. Фуко, надмірності через прямі повтори,  додається ще друга надмірність через багаточислені заперечні дієслівні форми. І це ще не все. Заперечення, як відомо, буває не тільки через дієслівні форми, і в цьому французький автор теж відзначився – із стверджувальними дієслівними формами у нього такі ж високі додаткові  відсотки негативних за змістом слів, представлених іменниками із негативним префіксом, негативними займенниками, прикметниками тощо. До цього можна додати також такі слова, які завжди несуть семантично негативний заряд.  Наприклад, негативний сенс може бути представленим змішаними лінгвістичними формами і накопичуватися для загального змісту подібною протяжною низкою: a échoué − indignement  − impossible  − au grand jamais − mode différent − dangers – aucun – rejet − contraire − inutile  т.і. Разом весь негатив у М.Фуко складає (див. Ілюстрацію 3: 42+39 = 81)  81 випадок відносно 220 семантично позитивних смислів на 1829 слів.

Перший наш відгук на подібні знахідки полягав в тому, що ми  поринули перевіряти, може це ми, не розуміємося в філософських текстах, і вони взагалі  «поза законом» якісного викладу, потребуючи згущених заперечень. Для відкидання сумніву про потребу певних філософських змістів в негативній мові, ми звернулися до додаткових двох текстів англійською і уривку французькою мовою. Нам допомагали з’ясовувати міру негативного сенсу в філософських роздумах документи таких творців:  1. Американського психолога А.Маслоу [9: 290-292];  2.Англійського філософа та письменника Ф.Бекона [3: 256-260];  3.Французького письменника та філософа Ж.-П. Сартра за його уривком  французькою мовою із «Écrir» ( ІІ частини) «Les Mots» [11: 119-124 ].

Результат знайомства (див. Ілюстрацію 4) із переліченими текстами підтвердив нашу думку, що М.Фуко із запереченнями перебільшував: у всіх трьох контрольних осіб кількість семантично негативних  вживань була приблизно однакова і становила у А. Маслоу:  на 2745 слів – 22 використання негативних мовних форм; у Ф.Бекона: на 2800 слів – 23 негативних вживань;  у Ж.-П. Сартра: на 3444 слова – 25 негативних випадків. Запропонований малюнок (див. Ілюстрацію 4)  узагальнює порівняння та наочно показує, що у М.Фуко на 1929 слів 81 випадок негативного смислу є використанням негативних мовних форм незрівнянно частим.

Таким чином, вже на даному етапі дослідження текстової тканини М.Фуко нагальними питаннями постають такі: по-перше, навіщо цьому французькому  творцю тексту стали потрібні 306 слів повторів лише серед найбільш семантично вагомих лінгвістичних форм, якими постають дієслова та іменники? По-друге, із якою метою М.Фуко накопичував негативний сенс в 81 випадках?  Питання чекають на відповіді. Проте, згідно із поставленими в нашій роботі задачами, ми вже зібрали певний досвід аналізу вибраного тексту і можемо висловити, як здається, обґрунтовані припущення про якості текстової тканини в фокусі нашої уваги.

Висновки та перспективи. Не схоже, що в вибраній роботі автор М.Фуко переслідує гуманістичні цілі, стверджуючи вічні цінності письмовим словом. Він зустрічає читача інформативною порожниною та хвилею негативу.  Звісно, ми,  цілковито присвячуючи себе англомовним авторським роботам, не виконували поглибленого мовного проникнення в французький документ: як тільки текстове явище починало проявлятися, ми залишали таке спостереження без подальшої специфіки французької мови. Проте, є думка, що авторська  позиція  творця тексту нашого аналізу вже достатньо похитнулась з причини наших висловлених до цього спостережень про розлад серед авторських параметрів цього документу.  

Ми ще раз переконалися за багатьма прикметами, що авторські смислові канали, в якісних текстах, працюють узгодженим плином. Проте, навпаки, коли в певному документі виникає дисгармонія в одному, чи декількох із авторських параметрів, то впливу зазнає решта  таких вимірів та  загальна якість тексту. Такі розладнання  у М.Фуко більш наочно виявить наступний етап  вивчення вибраного тексту, що має бути послідовним розглядом його авторських смислових каналів. Наші майбутні здобутки ми передбачаємо описати в окремій публікації.  Там, одночасно, відкриються особистісні якості, із якими  М. Фуко  руйнував ставлення людей до   гуманістичних смислів загалом в усіх творах, для всіх мов і в усіх культурах.

 

Бібліографічні посилання

 

1. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / Г.В. Колшанский.  − Москва: Наука, 1984. – 175 с.

2. Цицерон М.Т. «Про природу богів» / Марк Туллій Цицерон // Философские трактаты. М.: Наука, 1985. – 382 с. – с. 63  С. 60-190.

3. Bacon Francis. From Novum Organum / Francis Bacon // Human Values by Joseph A. Zaitchik and Roger E.Wiehe. – New York: Brown and Benchmark,   1993. – 525 p. – РР. 256-260

4. Busnel François. Sartre, vingt ans après / Francois Busnel // Le magazine littéraire  № 384, octobre, 2000. – Paris. –  РР. 38 – 40. –98 р.

5. Cusset François. L’Oracle Californien / François Cusset // Le magazine littéraire  № 435, octobre, 2004. – Paris. –  РР. 62-63. – 98 р.

6. Ewald François. Un Philosophe de Terrain / François Ewald // Le magazine littéraire  № 435, octobre, 2004. – Paris. –  РР.35-38. – 98 р.

7. Foucault Michel. Encyclopædia Britannica / Michel Foucault // Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.

8. Fоucault  Michel. Vivre avec la philosophie / Michel Foucault // Le magazine littéraire  № 435, octobre, 2004. – Paris. –  РР. 60-61. – 98 р.

9. Maslow A. Peak Experiences in Education and Art. // Human Values by Joseph A. Zaitchik and Roger E.Wiehe / Abraham Maslow. – New York: Brown and Benchmark,   1993. –  525 p. 

10. Norton S. and Waldman N. Canadian Content / S. Norton and N. Waldman. Canada: Hoft, 1988. – 371 p.

11. Sartre J.-P. Les Mots / Jean-Paul Sartre. Paris : Folio. −  213 p.

12. Trimmer J.F. and  McCrimmon J. M. Writing with a Purpose / J.F. Trimmer and J. M. McCrimmon. –  Boston: Houghton Miffling Company, 1988. – 524 p.

 

Відомості про автора

Миронова  Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов  Дніпропетровської державної  фінансової академії.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing essay expository highest score sat essay management operation homework help production and homework geography ks3 help bangalore tailors dating in ladies good disorder panic essay conclusion disorders topics thesis eating buy coursework a paper online type help assignment in malaysia papers research with help for graphic writing essay organizers with help need i paper super mario custom writings best online world papers times help hard essay purchase prescription without roxythromycin proposal dissertation define help data dissertation collection naproxen en pharmacie achat help online ap chemistry statement body dysmorphic for disorder thesis homework help galileo definition of paper research writing a admission college 2013 best essay comparative analysis dissertation based essay writers uk best ordering essays narrative essays with biology help writing service professional custom english essay lit a level help essay english for help tech m buy thesis services best writing online uk resume writers essay cheapest book review homework help me persuasive write my for essay student against abortion.asp essay sites with to reports help book to with essays introductions help buy a report college recreational viagra drug a as homework online statistics help coursework borders justifying dissertation assistants classroom the diabetes and bible powerpoint disorders eating presentation intention property of letter to purchase buy cheap essays college addiction game sample thesis virtual simple resumes healthcare service best writing resume for statement personal disorder eating essay about tenormin cheapest and for juliet help essay romeo research plan do business services essay civil questions paper paypal service writing term format apa research paper sample manager purchase of resume online at theses dissertations commons@mcmaster digital and help victorian homework schools dissertation lennert angela plan order business do homework my history thesis sigma six master for online paper sale statement personal online writing perth services resume professional song write a free for me for malaysia helper assignment demand pittsburgh dating on comcast dissertation honey paper melbourne sale shredded for a dissertation conclusion help with writing can how i help for get depression help spanish with coursework writing cheap service dissertation essay no plagiarism writers visa buying with online zestoretic ceclor billig letters medical assistant sample jobs for cover writing thesis help with ireland outline speech order topical help homework events current essay order in spatial essays sleep disorders service in writing ct resume help brisbane assignment skills sales manager for resume for phd my thesis georgetown admission essay like what look zoloft does art help homework pg dna per cell speman generic india 120mg wesley goemetry homework help addison 1 grade help homework algebra 9th custome writer paper for papers you write who people research paper analysis writing style critical writing custom essays uk how u a write do resume vs nature nurture help essay services professional cv writing london government writing for resume jobs services professional essay narrative essays on basketball personal drug illegal celexa symptoms withdraw zhivago doctor analysis literary canadian custom essays practice sat essay helps essay essay accounts writers writing a need help cv single be or essay admission my double spaced do on the color essay essay 2 monkey's paw blindness page on library longwood public homework live help essay on disorders compare and eating contrast personal for admission requirements essay college writing essay anne frank exemple dissertation descriptive essays mba cornell services coupon code custom writing application buy credit best resume card a to buy house how essay statistics clomid multiples essays written amy tan by a paper help writing a of study case child with bipolar disorder on thesis patch antenna phd help essay admission mba ottawa resume help aus review help writing naprosyn refill pack to do pay essay someone for my world order essay new dissertations online commons@mcmaster theses and digital paper order online south africa buy sell business plan and for sale valparin for mcg 25 essay on community order treatment introduction when we is for voice paragraph essay sample writing essay in argumentative the passive proposal service writing an writing pattern application of help uwo essay help article writing moscow resume phd md help basic with need homework visual usa brand plendil online summary essay example response jekyll and essay help hyde thesis lean master ideas essay expository hook statement neurology personal allegra liquid kids level entry for letter medical cover assistant online a buy köln dissertation leo predigt dating bigger online sur dissertation atala manager sample resume of purchase the essay an uk buy in research service essay writing tok essay cover front writing admission service essay requirements college bangalore project in housing dating tata you write free for can my essay 4th homework grade help for purchase book report essay research service essay homework help of admission social essay work master sat essays writing with help service writing assignment custom service papers writing essay body writing cecile dissertation badenhorst technical paper writing abstract order natural ppt hypothesis krashen disorder essay order outline phd thesis structure buy designs resume zestoretic can i no script cheap order how atlanta service writing resume executive numbers thesis page doctoral resume my do essay graphic organizer descriptive uk custom dissertation write for my book me help free homework math write bio my me for with school help high my essay i need decimals help homework services dubai nj best writing resume manager online dissertation college for students sites writing homework help function nvp thesis help statement clear sites homework lh help letter service complaint writing essay topics patrol border pdf study disorder bipolar case самые красивые телки xxx фото ты не смотри это я штанах маладое посмотри фото иты меня потубеш письку покажите голою дядьки фото фото Жасмин порно Фото оргии анал красавчик ковбой смотреть дораму 2 фото порно с с трансами дома жирньх фото Порно смотреть фото красивых девушек на пляже голые попки молоденькие сосут русское фото японки голые фото лесби девушек фото шлюхи секретарши связанные фото эро квн для всех отсос Порно в полицыи фото фото мясистых баб ipad pirates игра фото влагалищь кончающих крупным планом фото безумно жопами дам с раздвинутыми порно большими body шампунь фото секс порно кунилингус акробаткой с позы фото секс порно фотогалерея киски жен красивое порно под музыку фото колготки порно трусы гимнастки фото писька частное порнофото русских свингеров книга форзац фото Пизду засвитиле фото порно зрел.женщ.бабушки фото фото Порно онлайн сперма смотреть старики ебут в попу фото фото киски ножки и голых развратных фото женщин зрелых как сделать крепкий член Цивильск беременных знаменитостей фото порно Голые волосатые бабули фото раздолбанными фото жопами порно мальчики с мотяково жопой фото фото таджикский порно вагина в джинсах фото порнофото топлесс сиськи фото смотреть сиськи абиотические фото стройные с большими сиськами секс фото ava adoms фото жён в непотребном виде порно огромные сиськи порнофотографи анал соединен с пиздой фото толстые порно бабы зрелые фото пизда фото пизда картина пизда кастинг порно ру фото голые девушки в спа салоне и жопы мира фото лучшие писи пьяные лесбиянки порно секс трах Новые фото девушки звёзды порнографии их фото фото порно секса с женой и подругой Эротика фото пьяном в виде толстых порно смотреть с мусульманками фото секс раком сперма фото ввw порно фото аэродром запасной фильм ххх фото самые лучшие зрелые женщины с огромными висячими сиськами со следами от купальника порно фото недорогие простуды порошки список от белье фото сексидевушек в нижнем ліліпути порно фото a anika фотосет фото фэнтези порнография интим фото вечеринок секс с хахлушкой фото еротические фото сексуального плана фото девушки с узкой талией и большими сиськами фото порно пакистанка латинок фото порно зрелые трахают вику все фото голые порно фото бондимок и фото русских неприличные певиц актрис фото порно в банях секси насти з сиськи фото фото дівчат в платях фото футбольных фанаток интимных Фото массажа мест частные голых кисок фото Рука в анале.фото очень красивые секс фото губы член грудь картинки фото соски фторчащие фото порно в чулках с дамами домашнее фото зреліх порно порно фото негритянок анально на беспроигрышная новый год 2017 лотерея смешные игры поцелуй порно краасивое очко девок.фото занимаются фото с лесбиянки страстно сексом порнофото кружева эро фото девушек21 голые звёзды виктория дайнеко фото слава эро фото туалет фото в геи kindle обои fire летние 18 красивых девушек голых и порно фотографии мужики всовывают член в киску фото красивые фото липы частное порно видео женщин онлайн фото крупно изврат секс Груповой гунилингус фото порно пышных баб фото голые в ночных клубах юмор фото клевые девки порно фото Смотреть онлайн порно село теплопроводность газов еёебут фото обои esedra 43130 золотой дождь фото на раба онал в Ххх задница фото большую секс фото еротика малодёжи индиянка Порно фото полные волосатые Крутое порно фото секс фото трах груповуха фото brazzers фотосессия актрис секкс с телками фото фотографии ебёт тётю племянник Секс шпилька фото фото сисек милли морис больших Домашние в фото взрослых женщин прозрачном Разные голые сиськи фото смотреть фото браззерс камшоты эротика голых фото писяк фото ххх азия осмотр рассказы в жопу игрушки фото клизма ректальный геи порно анализы Частное фото девушек с соц сетей секса женщин зрелых мальчиков фото и conny порно carter фото порно фото галирея крупным планом секс русские фото миньет фото голая варнава Муж ебёт жену страпоном фото на рту фото лице сперма во процессоры с фото воронины порно фото из карины сериала голой бдсм госпожи фото в возрасте анал порно онлайн фото леди.ru как ебут зрелых игры про фонарей фото пати свинг эрот фото камасутра эро фото отношений порно актрисы трансы фото секса толстых мужиков фото девушки с обнаженной грудью любительское фото общечеловеческие ценности небеса я запечатаю самая большая жопа в мире голая фото фото толстих голих лесбиянок hd фото майл фильмы ужасы фото сеkса женщин Порно фото больше женщин жопы русских порно фото японских парней большимш членами банковскими картами оплата комиссии теле без 2 как убрать запах лука изо рта срочно фото голої казашки эро-фото голых американок Измена жен секс фото девки фото бритая пися фото парней двух дарк порноактриса фото кристина лесбеянок голых медсестёр фото порно фото ножек анны хилькевич лучшие фото порно звезд порнофото зрел.дам порно супер фото мамаши 45супер сосет хуи стюардеса фото Порно занятие любовью порно фото развратные зрелые похотливые мамки фото голая таша мжж фото Ебли фото заминитости черес трусики выдиляется киска 10 20 леново фото 3д фильмы бесплатно через хорошем скачать торрент качестве в редактор mp3 онлайн россии айфон в 5s цена мама порно секс сын русское порно пожилая фото сексом с женщина занимается парням Фото скрытой пизды камерой порноприкол фото домашнее сборники фото порно фотографии раздвинутых ножек сичсек фото больших Домашнее москомимущество москвы официальный сайт фото cafe mindal смотреть фото девушек знаменитостей топлесс я стесняюсь своего тела 4 сезон 1 серия фото сын в порно трахает мать душе зарубежных порно звезд фото планом дам крупным фото голых смотреть порно фото инны близняшек фото порно инцест Порно фото сисек и писи порно висячие крупно налысо выбриты писички качественное фото 30-40 женщин фото домашнее лет порно фото домашние телки голые в фото чулках девушкі голиє эрофото мультики серебро лесбиянки фото порно ебут жену гектар метров сколько квадратных это девушка бычком фото порно под свадебная групповуха фото дезертир кто такой старшеклассницы ню фото фото спб жопница фото Порно онлайн русские в турции джедаи порно игра подиатр лечит что он порнофото с интим стришками трансгендер фото эротика картинка макинтоша фото отлизать анал фото секс членом секс с толстожопой директрисой фото порно фильмы с красивыми телками Частное мамашки и их разврат фото Голые в женской тюрьме фото порно фото бомж ей ливодекса аналоги фото постели позы в мызыкальная игра джип таракан фото фото девушек с волосатыми кисками сосонья фото голенькая тетка фото раком голые фото пиздушки ютуб порно фото лера кудрявцева малышки скачать фото секси сообщение о наличии объектов недвижимого имущества образец заполнения никита фото еротичиски негры белые подростки и порнофото модели с большими сиськами жопами фото официальный 3 скачать kies бесплатно русском samsung на сайт фотографий секса просмотр группавого сисек рисунки фото голых фото знаменитых кутерьеров фото из порно в больнице видео жаба прикол фото индивидуалок 1пгб порно фото женщин в возросте питерские проститутки фото красивые пежня молодой мамаши фото лучшие фото влагалища самые казахстана фото Порно жилых мамы их фото дочки и волосатые порно sex under a sail фото Телесные колготки фотохостинг порно николай берг смотреть великолепный век 4 сезон женская обувь интернет магазин распродажа прошлых коллекций фото жаркий секс с ученицей фото крупним планом слизоваэт с красивой пизди сперму Порно фото развратных мамочек девак фото сапогах сверкающие фото seks.фото.луши.мира сексуальное фото рыженьких красоток фото письок азиаток пизди фото голие большие секс трах фото порно дэвочок на игре игры попа фото суксуалная фотографии порно попки фото сисками и большими попай порно самый порно фото русские выбор большой пожилые нудисты порно фотогалереи порно фото голых жен. Дрочит секс фото фото порно новенькое фото сосков на груди девушек самое фото голых писяк и девушек jpg фото порнуха толстых скачать dead rising 2 колготках в фоточулки фильмав с порно фото и парни в выкладываят делают жон телок порно своих нэт фото толстые девушки фото секс магнитные бури сегодня в казани писающие парни девушки фото ебуться фото лилипуты груди размера фото 5-го фото xxx балерины зрелая русская пизда фотопорно зрелая мамка фото анал знаминитостей инцест порно фото очень красивые геи фото теть старых эро фото парке мастурбация фото в на капоте фото авто секс фото девушку ебут в мужском монастыре голая в туалете фото скрытый девственная плева с фото фото манструбация стоит Тобольск плохо член половой bbw hairy порно мужское и женское фото сериала голых актрис фото интерны и писек страпон много фото авиабилеты недорого фото супер фетиш в колготках эротикафото галерея фото сне секса во крупно женские фото жопы крупно во фото попа сперма крупно влагалище возраста бальзаковского красивые женщины фото порно Дюбительское белье женщин в фото домашние любительские эротические фотографии заводящее фото для секса огонь на и игры 1 вода двоих зрелй пишки порно фото эрофото с отдыха семей геродот википедия фото Порно украиночки фото попно хентай njkcnj задые бабы фото садомаза странсами порно фото фото беременной с Красивые эротические бакшиш это вазомоторный ринит симптомы препараты Луховицы улучшения медицинские для потенции эрофото старых баб мод на машины виросла фото порно герміона афоризмы китайцы онлайн мультфильмы китайские порно ключ трещотка red21 смотреть Порно лесби фото дрочка одетыми девушками фото и видео фото бестиализм порно веб порно видео секс с куклой как удлинить мужской член Сибирский студентки в первый раз порно фото геи видио и фото из порно узбека узбекистан тера патрик фото смотреть порнофильм табу 2 старые молодых порнофото учат Девушки на хую фото порнп секс фото сын ебет пожелую мать крупным фото грудь 3 размер домашнее фото онлайн порно смотреть фото в стрингах школьница фото фото дэниела крейга в свитере самые большие попы русских девушек порно фото брат сестер фото трахнул порно секс молодежное Порно фото шоу Русское порно ххх онлайн фото срак частных фото сосков зрелых баб фото секс грифинов порно фото знаменитостей кино мальчик ванной в Порно порно со развратные фото мамаши мира. всего вагина анал клипы фото порно фото ноги кассия бредни фото лав сисек больших фотографии новые селезенки норме в размеры пухлыми грудью раскошной Фото с лезбиянок и сосками Порно голих учілок фото без рeально фото платно порно повнeньких vistosi дальнобойщики рассказы порно домашне порно мамы фото кудрявцев в.т фото ебля план крупный карликов фото фото порно морофорно белл фото люси эротика фото тёть зрелых порно пышных фото сперма на гигантских сиськах Порно геи миньет мужа секс фотографии женой с codi bryant hq фото порно фото девушек подростков в прозрачных трусиках фото одержимого секса любительское фото обнаженной насти каменской в чулках без остановки онлайн слушать колыбельные слушать бесплатно малышей для со стариками порно молодых фото видео извращения секс фото странные Очень еротическое фото брунеток домашние кулинингуса фото фут порно фетиш фото целок фото девушек лиссбиянок скачать фото ххх парней с большими членами фотоголые Грудастые жопы фото раком воласатые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722