Незвичайні мовні явища в тексті особи, яка проголосила «смерть автора»(Із досвіду комунікативно-когнітивного аналізу авторських якостей оригінального твору М.Фуко «Vivre avec la philosophie» )

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 111 – 811.161

Т.Ю. Миронова

Дніпропетровська  державна

фінансова академія

 

Заради подальшого дослідження за авторськими смисловим параметрами (погляд, голос, тон, динаміка тощо) зібрані відомості про лексико-граматичні якості  одного із франкомовних текстів. Потреба знати авторські якості представленого документу викликана сенсаційним твердженням особи, що його створила, про «смерть автора». Дивна мовна картина твору, навіть в підготовчому розгляді, викликає сумніви в якісному авторстві.

Ключові слова: авторський смисл, голос, погляд, тон, динаміка; накопичення негативних форм, мовна надмірність через повтори.

В целях последующего анализа по авторским смысловым параметрам (взгляд, голос, тон, и т.д.) собраны сведения о лингвистических качествах одного из франкоязычных текстов. Потребность понять авторские качества этого документа вызвана сенсационным утверждением его творца о «смерти автора». Необычная языковая картина, даже в предварительном рассмотрении, вызывает сомнения относительно качественного авторства.

Ключевые слова: авторский взгляд, голос, тон и т.д., накопление негативных форм, языковые излишества в повторениях.

Before the analysis of a text through the author’s dimensions, like point of view, voice etc., its language forms have been collected and considered with regard the complete content. The need for such probing is connected with the notorious statement of its creator about “the death of the author”. The ostentatiously odd (even in the preliminary study) linguistic choices of this writer suggest his deviated understanding of his own writing practices and the mission of being the author.

Key words: author’s point of view, voice, tone, dynamism/pace etc. condensed negative forms, exaggerated redundancy, mere reiterations.  

 

Постановка проблеми  Поряд із тим, що ми накопичували досвід вивчення англомовних авторських текстів за їх когнітивно-семантичними вимірами, як-то: авторський голос, погляд, тон, динаміка тощо [12 та інші], ми, звісно, узагальнювали доступний обсяг вітчизняних наукових публікацій, які в різній мірі торкаються авторства тексту, тоді, коли воно постає як філологічна, комунікативна, чи когнітивна подія.  В низці наших статей проходить думка про те, що авторство тексту є духовне і матеріальне явище, яке відмічено національно-культурною традицією. Такі особливості ми незмінно враховуємо в нашій роботі із текстами, написаними англійською мовою. Оскільки наше дослідження, широко спираючись на англомовні наукові досягнення [12 та інші], виконується на вітчизняних теренах, і, натурально, не може бути в концептуально відділеному просторі, ми ретельно показуємо місце наших напрацювань на тлі всіх успіхів із боку наших співвітчизників-науковців.

На вітчизняних  філологічних засадах вже декілька разів спливали згадки про ставлення до авторства тексту, яке загрозливо тяжіє не стільки над нашими науковими зусиллями, скільки над вічною гуманістичною цінністю поставати творцем думок в письмовому документі і звертатися до спільноти із людяно притягальним змістом.  Зважаючи на те, що джерело  таких поглядів є франкомовна особа, яка проголосила свої погляди в публікаціях рідною мовою, нам не залишається нічого іншого, як трохи спинитися із аналізом англомовних текстів і прямо поглянути та того, хто нищівно  і огульно підняв руку над автором тексту взагалі, незважаючи ні на культуру, ні та мову. Ми вимушені зробити аналітичний екскурс в те, що створило французькою мовою згадане нами руйнівне перо,  опріч тої зручності, що могли би не звертати уваги на випади на творця тексту, що відбувалися в недавньому, але все ж таки минулому, виправдовуючи таке ставлення тим, що  наша зосереджена цікавість спрямована власне на англомовні документи.

Мова йде про французького філософа та психолога М.Фуко/Michel Foucault. Саме М.Фуко належить на весь світ сумнозвісне  «вбивство автора текстів», яке проголошувалось неодноразово, як усно, так і письмо, зокрема в роботі   «Les Mots et les Choses/ Слова та речі », яка констатувала «смерть людини»,  інакше,  що «людина померла» в текстах, чи ще на інший манер, що письмова творчість «виключає присутність людини». Людську особу М.Фуко, як спадкоємець подібних поглядів Ніцше, не вважає приналежністю текстів, а відсилає до сфери філософії  ( ця інформація в оригіналі виглядає наступним чином: «le livre qui constante «la mort de l’homme»; «exclut la présence de l’homme – dont Foucault, après Nietzsche, fera la tâche du philosophe» [6: 36 ] ).

Визнання «смерть автора/людини в текстах»  звучить непрощенним ницим вироком на тлі людської цивілізації, світової культури та гуманістичних цінностей, які спираються головним чином на властивість письмових текстів із різних історичних часів віддзеркалювати особистості реальних носіїв цивілізації, символів культури та проповідників гуманістичних цінностей.

Отже, тепер у нас твір «Vivre avec la philosophie» (1983) М.Фуко підлягає випробовуванню [8]. Відкрито обговорюємо одне дослідницьке ускладнення: Цей текст, викладений в оригіналі  лише французькою, а ми його робимо об’єктом аналізу щодо смислових положень, вже перевірених в аналізі англомовних робіт. Маємо ще раз наголосити, що вибранийпрояв французького текстотворення із боку скандального теоретика розглядається нами вимушено, оскільки його творець претендував на узагальнення незалежно від мов, і так само універсально вони іноді цитуються в наукових джерелах. Гіпотезою можуть стати наступні міркування: як тільки визнане цивілізацією текстове явище віддзеркалювання особистості автора в його творі буде із очевидністю визначено у названого французького автора, і така особистість у зіставленні із текстовими якостями постане дійсним творцем письмового документу гуманістичної цінності, то ми будемо надалі вважати на думки М.Фуко про авторство тексту.  Якщо текст М.Фуко не переконає нас в його визначних якостях, то ми відкидаємо претензії цього філософа і психолога на знищення особистісної семантики в текстовій матерії як ті руйнівні погляди, що не збігаються із природою людського спілкування, опосередкованого  письмовими  документами.   

Динаміка людських потреб [9 та інші] та авторські параметри текстів [12 та інші] стануть нашим аналітичним інструментарієм проникнення в смисл вибраного документу. Як ми обґрунтовували прикладання теоретичних положень та методик практичного опрацювання тексту, які практикувалися на англійських роботах, до твору, що викладено французькою, адже ми самі виступаємо за врахування національно-культурних засад  створення текстів?

Ми знайшли деякі підстави: із твором «Vivre avec la philosophie» [8: 60-61], який нами проаналізовано, М.Фуко/Michel Foucault виступав перед американськими студентами в Каліфорнійському університеті в Беркелі / Berkeley, тим самим він особисто спрямував свій зміст назустріч англомовним дискурсивним очікуванням [5; 6; 7].

Актуальність Приступаємо до цього  нового етапу пошуків авторських якостей тексту із відчуттям актуальності справи, оскільки, опріч того, що окремі посилання на занепад авторських робіт зустрічається в наукових публікаціях, самого пильного спостереження за оригінальними текстами родоначальника таких думок ми не знайшли. Здається не можна приймати на віру подібні скандальні заяви про інших творців текстів, не вивчивши, який випадок авторства представляє собою письмо самого М.Фуко.

Цілі публікації. Щодо поглядів, які ставлять під сумнів головні якості авторських текстів,  ми приймаємо протилежну позицію, ту, яка співпадає із перевіреними цінностями статусу бути автором тексту. Такі цінності сповідував і стверджував в своєму житті автор М.Т.Цицерон [2 та інші].  Вони також знаходять гармонічне втілення у інших творців, незмінно співпадаючи із такими якостями творів, які виносять документи в ранг загальнолюдського гуманістичного надбання. Звідси маємо ретельно розібратися в характері вибраного для аналізу франкомовного тексту і визнати, чи він є  тимчасовим сенсаційним, чи вічним і гуманістичним пам’ятником серед письмових документів.  Для цього, спочатку, /а/ ми прочитаємо в оригіналі французькою, як саме, за властивостями тексту,  писав сам М.Фуко, яким автором він був, надалі, визначимо, із /б/ яких авторських чи псевдо-авторських позицій він начебто висловлювався про якості індивідуальних текстів і, врешті, визначимо, спираючись на власний текст М.Фуко, та свідчення сучасників, із  /в/ яким особистісним багажем  цей французький ерудит наблизився  до заперечення індивідуальної смислової присутності людини, що створює текст, в семантиці самого письмового документу.

Задачі даної статті. Такий ретельний аналіз змісту має спиратися на знання про мовні форми вибраного документу, що припадає на перший підготовчий етап в змальованій дослідницькій перспективі. Маємо попередити, що у випадку із М.Фуко, повного аналізу його комунікативної перспективи ми робити не передбачаємо, оскільки це заведе в лінгвістичні та семантичні особливості французької мови, а такі горизонти дуже далеко виходять за межі наших наукових інтересів: як тільки авторський змістовий крок стає очевидним, ми відповідне мовне явище коментувати припиняємо.

Виклад основного матеріалу. Вперше визначення «смертьавтора» було здійснено в усному виступі  на конференції, (“ <…> dans une intervention de 1969, devenue outre-Atlantique, dans le texte  canonique sur la “mort de l’auteur”  – Michel Foucault :  “Ou’est-ce qu’ un auteur?” [5: 62] ). З тих пір особисто промовлені слова лунають більшим лінгвістично-комунікативним потрясінням, ніж синонімічний ефект від його письмового вислову, який звучить, як-то:  «факт смерті людини в текстах» ( перекладено близько до оригіналу та із урахуванням контексту – Т.М.;  див. також  «  <…>  ces (de Foucault)  diagnostics – la présence du langue dans la pensée contemporaine en exclut la présence de l’homme »  [6: 35 -38] ).

Вилучення  авторської духовності як смислового ядра, яке огортається гуманістичними якостями письмового документу, значить  зруйнувати загальнолюдську цінність твору та заперечити духовний обмін через тексти як форму спілкування. Те, що скоїв М.Фуко є прямою протилежністю думки, яку залишив нам М.Т.Цицерон, який писав: «Адже після смерті людей їх думки не гинуть, можливо їм тільки не вистачає сяйва, яке випромінював їх автор» [2: 63 ] .

Для нашого дослідження нам достатньо, принаймні, однієї закінченої роботи, написаної рідною мовою.  Вважаємо, що не має значення, якій темі присвячений вибраний текст, оскільки авторську руку та діапазон авторських сил видно в кожному документі. Таким чином, знайдений нами оригінальний текст автора в фокусі нашої уваги зосереджений на ставленні до філософії; робота датована 1983 роком, що є часом за рік до смерті М.Фуко. Оскільки наша цікавість не-філософського плану, то ми не передбачаємо полемізувати із М.Фуко, якою інформацією він часом користувався для свого змісту, але ми незмінно попереджаємо  (див. іншу публікацію «Про що свідчать образи  в  тексті особи,  яка проголосила  «смерть автора» – Т.М.) про деякі фактичні і змістові проблеми, пов’язані із вибраним текстом, щоб такі моменти на виглядали нашими неточностями.

Отже, тепер ми розглядаємо суто комунікативні кроки творця названого документу: як він себе уявляє, як він відчуває присутність читача [1 та інші], наскільки конкретним/абстрактним, об’єктивним/суб’єктивним тощо він бажає бути в тексті, якими шляхами він проводить читача саме до того ефекту, заради якого він взявся писати даний текст.

Перше, що стає помітним стосовно тексту «Vivre avec la philosophie» (1983) М.Фуко/Michel Foucault це неможливість прослідкувати натуральну обумовленість існування цього документу. Така обумовленість в якісно написаних текстах натурально і логічно локалізує зміст документу серед певних природно взаємопов’язаних ділянок в ієрархії людських потреб А.Маслоу. Досвід попереднього аналізу декількох англомовних текстів запевняє, що чим в більшій мірі зміст тексту вкладається в таку динаміку людських душевних станів, які спричиняють авторську роботу, тим яскравіше такий твір виглядає  повноцінною комунікативною подією. Проте динаміка людських потреб А. Маслоу не працює в тексті М.Фуко: її не живить ніякий  смисл від цього творця.

Друге враження підчас першого знайомства із роботою французького автора нашої цікавості полягає в відчутті дисгармонії авторських параметрів (див. їх перелік раніш).

Щоб робити матеріально підтверджені самим текстом узагальнення, нам необхідно мати дотичні відомості про текстову тканину твору М.Фуко. Цей матеріал випробовувався в декількох вимірах. Перш за все визначено, як виглядає текст М.Фуко щодо семантичних можливостей іменників та дієслів, які, звісно із французької мови, але тут вони постають в якостях, які значно співпадають властивостями цих форм в англійській мові. Відомо, що ці лінгвістичні категорії, кожна дещо  на свій манер, потужно впливають на загальне враження від змісту тексту. 

Сама собою загальна кількість слів в вибраному матеріалі М.Фуко, а їх 1829 в семи абзацах, ні про що не свідчить. Проте, коли така загальна кількість порівнюється із числом іменників та дієслів в своєму складі (див. Ілюстрацію 2), то видно, що автор в центрі нашої уваги не потребував великої кількості семантично вагомих лінгвістичних форм. Навіть цього вже достатньо для припущення, що прямого і активного інформування тут не відбувається:  цей текст  не вміщує змісту, про що Фуко знає, а читач необізнаний, і той, хто пише передає інформаційний набуток тому, хто в цьому зацікавлений. Навпаки, дуже схоже, що в даному письмовому матеріалі «з’ясовуються відносини»: щось творцю тексту потрібно від його партнера в комунікації, в особі читача. 

Придивляємося щільніше і переконуємося в дивній картині. Перше, що ми розпізнаємо, це:

  /А/ − тексті французького філософа та психолога простежується небувала кількість повторювань (див. Ілюстрацію 1) тих самих лексичних одиниць, особливо  в межах найбільш семантично значущих слів. Таке твердження треба розуміти вірно стосовно того, що характерно часті для французької мови артиклі, прийменники, займенники тощо зовсім не вважалися повторами; ми навіть не підраховували прикметники та прислівники, із ними результати повторних появ слів в тексті були би неймовірно високі;   

 /Б / Матеріал М.Фуко небувало густо рясніє негативними формами. Цей автор просто насильницькі «вивозить» свій зміст на заперечному сенсі. Зазвичай, серед філологів здавна відомі два правила: по-перше, якщо щось можна сказати без заперечення через стверджувальну форму, навіть в усних розмовах через запитальну, то такий вибір значно кращий для гладкості викладу та приємності сприйняття, ніж негативна мова. По-друге, зважаючи на специфіку французької мови, де заперечення потребує якнайменше двох додаткових слів (ne…pas), закон мовної економії на стороні стверджувальних форм, які  завжди більш компактні і інформативні.

Виходить, що до першої дивної якості тексту М. Фуко, надмірності через прямі повтори,  додається ще друга надмірність через багаточислені заперечні дієслівні форми. І це ще не все. Заперечення, як відомо, буває не тільки через дієслівні форми, і в цьому французький автор теж відзначився – із стверджувальними дієслівними формами у нього такі ж високі додаткові  відсотки негативних за змістом слів, представлених іменниками із негативним префіксом, негативними займенниками, прикметниками тощо. До цього можна додати також такі слова, які завжди несуть семантично негативний заряд.  Наприклад, негативний сенс може бути представленим змішаними лінгвістичними формами і накопичуватися для загального змісту подібною протяжною низкою: a échoué − indignement  − impossible  − au grand jamais − mode différent − dangers – aucun – rejet − contraire − inutile  т.і. Разом весь негатив у М.Фуко складає (див. Ілюстрацію 3: 42+39 = 81)  81 випадок відносно 220 семантично позитивних смислів на 1829 слів.

Перший наш відгук на подібні знахідки полягав в тому, що ми  поринули перевіряти, може це ми, не розуміємося в філософських текстах, і вони взагалі  «поза законом» якісного викладу, потребуючи згущених заперечень. Для відкидання сумніву про потребу певних філософських змістів в негативній мові, ми звернулися до додаткових двох текстів англійською і уривку французькою мовою. Нам допомагали з’ясовувати міру негативного сенсу в філософських роздумах документи таких творців:  1. Американського психолога А.Маслоу [9: 290-292];  2.Англійського філософа та письменника Ф.Бекона [3: 256-260];  3.Французького письменника та філософа Ж.-П. Сартра за його уривком  французькою мовою із «Écrir» ( ІІ частини) «Les Mots» [11: 119-124 ].

Результат знайомства (див. Ілюстрацію 4) із переліченими текстами підтвердив нашу думку, що М.Фуко із запереченнями перебільшував: у всіх трьох контрольних осіб кількість семантично негативних  вживань була приблизно однакова і становила у А. Маслоу:  на 2745 слів – 22 використання негативних мовних форм; у Ф.Бекона: на 2800 слів – 23 негативних вживань;  у Ж.-П. Сартра: на 3444 слова – 25 негативних випадків. Запропонований малюнок (див. Ілюстрацію 4)  узагальнює порівняння та наочно показує, що у М.Фуко на 1929 слів 81 випадок негативного смислу є використанням негативних мовних форм незрівнянно частим.

Таким чином, вже на даному етапі дослідження текстової тканини М.Фуко нагальними питаннями постають такі: по-перше, навіщо цьому французькому  творцю тексту стали потрібні 306 слів повторів лише серед найбільш семантично вагомих лінгвістичних форм, якими постають дієслова та іменники? По-друге, із якою метою М.Фуко накопичував негативний сенс в 81 випадках?  Питання чекають на відповіді. Проте, згідно із поставленими в нашій роботі задачами, ми вже зібрали певний досвід аналізу вибраного тексту і можемо висловити, як здається, обґрунтовані припущення про якості текстової тканини в фокусі нашої уваги.

Висновки та перспективи. Не схоже, що в вибраній роботі автор М.Фуко переслідує гуманістичні цілі, стверджуючи вічні цінності письмовим словом. Він зустрічає читача інформативною порожниною та хвилею негативу.  Звісно, ми,  цілковито присвячуючи себе англомовним авторським роботам, не виконували поглибленого мовного проникнення в французький документ: як тільки текстове явище починало проявлятися, ми залишали таке спостереження без подальшої специфіки французької мови. Проте, є думка, що авторська  позиція  творця тексту нашого аналізу вже достатньо похитнулась з причини наших висловлених до цього спостережень про розлад серед авторських параметрів цього документу.  

Ми ще раз переконалися за багатьма прикметами, що авторські смислові канали, в якісних текстах, працюють узгодженим плином. Проте, навпаки, коли в певному документі виникає дисгармонія в одному, чи декількох із авторських параметрів, то впливу зазнає решта  таких вимірів та  загальна якість тексту. Такі розладнання  у М.Фуко більш наочно виявить наступний етап  вивчення вибраного тексту, що має бути послідовним розглядом його авторських смислових каналів. Наші майбутні здобутки ми передбачаємо описати в окремій публікації.  Там, одночасно, відкриються особистісні якості, із якими  М. Фуко  руйнував ставлення людей до   гуманістичних смислів загалом в усіх творах, для всіх мов і в усіх культурах.

 

Бібліографічні посилання

 

1. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / Г.В. Колшанский.  − Москва: Наука, 1984. – 175 с.

2. Цицерон М.Т. «Про природу богів» / Марк Туллій Цицерон // Философские трактаты. М.: Наука, 1985. – 382 с. – с. 63  С. 60-190.

3. Bacon Francis. From Novum Organum / Francis Bacon // Human Values by Joseph A. Zaitchik and Roger E.Wiehe. – New York: Brown and Benchmark,   1993. – 525 p. – РР. 256-260

4. Busnel François. Sartre, vingt ans après / Francois Busnel // Le magazine littéraire  № 384, octobre, 2000. – Paris. –  РР. 38 – 40. –98 р.

5. Cusset François. L’Oracle Californien / François Cusset // Le magazine littéraire  № 435, octobre, 2004. – Paris. –  РР. 62-63. – 98 р.

6. Ewald François. Un Philosophe de Terrain / François Ewald // Le magazine littéraire  № 435, octobre, 2004. – Paris. –  РР.35-38. – 98 р.

7. Foucault Michel. Encyclopædia Britannica / Michel Foucault // Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.

8. Fоucault  Michel. Vivre avec la philosophie / Michel Foucault // Le magazine littéraire  № 435, octobre, 2004. – Paris. –  РР. 60-61. – 98 р.

9. Maslow A. Peak Experiences in Education and Art. // Human Values by Joseph A. Zaitchik and Roger E.Wiehe / Abraham Maslow. – New York: Brown and Benchmark,   1993. –  525 p. 

10. Norton S. and Waldman N. Canadian Content / S. Norton and N. Waldman. Canada: Hoft, 1988. – 371 p.

11. Sartre J.-P. Les Mots / Jean-Paul Sartre. Paris : Folio. −  213 p.

12. Trimmer J.F. and  McCrimmon J. M. Writing with a Purpose / J.F. Trimmer and J. M. McCrimmon. –  Boston: Houghton Miffling Company, 1988. – 524 p.

 

Відомості про автора

Миронова  Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов  Дніпропетровської державної  фінансової академії.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

community online services work course phd thesis com trasnoshow online oxigeno dating writing service doncaster cv reworder best essay motivation about essay volunteer sydney homework help gateway homework help applications for statements medical residency personal thesis phd cs stanford masters a structure thesis of writing services essay sydney help essay nrotc buy thesis day nothing to how marketing write essay resume writing nv services reno for me essay buy dissertation oxford help for secretary resume examples medical persuasive order paragraph essay paper.org my write in essays feminist politics theory the reality of services essay writing legit buy solved ignou bsc assignments ask help rose homework online public thesis diplomacy phd with essay calls inspector an help paper australia online brown buy bags dissertation research assistance online essay free writer service writing best essay the poetry in essays citing my essay college yahoo write to on what good essay meister custom b for resume admission school buy paper mla essay cheap websites writing essay anderson assignment by and writing thesis division homework sheets ks2 mit thesis order online papers college free homework help fractions cancer wigs canadian masters thesis order 5 aygestin prescription mg without report writing lab custom essay domestic violence to do my resume how first buy how for paper research college a to plan paris turgot assignment operating help systems kiernan dissertation corporal punishment services writing admission essay mba essay quote site doctoral online american luxury dissertations help lakehead homework schools public homework polar coordinates help me plan who write can my business help phd clothing thesis secondhand buy annotated bibliography and essay original argument buy writing for resume your essay college admission great for wrapping paper cheap custom app write my essay writing services resume naukri reviews apotheke soft cialis for receptionist medical resume position help supplement essay gw for me write with technology homework help exxon spill effects the oil term valdez of paper someone plan write business hire to dating video koko valiente sales resume marketing for and title college econ homework help illness dissertation chronic pediatric help i an writing argumentative paper need descriptive essay write website paper custom bags minimum no essays online download and buy 36 hr prograf discussion help opening essay on line discursive help euthanasia essay writing essay your admission pmr speech essay dissertation metal detecting report service book online synthesis how write good a essay application to spectrum on essay disorder autism roman help numerals homework degree a buy phd adjectives with help homework cheap dollars essay 10 for plan pro business writer esl assignments for writing students dating usernames uncommon for most examples buy best resume college admissions georgetown essay service editing review essay library help public live homework longwood of order writing resume a cover positions for letters sales custom written dissertations - from Cambridge buy Hydrea 232 mexico Hydrea achat fitzer for to an a how write essay introduction term place buy a to best paper writing coursework service engineering ejemplos resueltos division polinomios dating de yahoo paper my academic write research paper writing company online free papers proofread singapore help homework buy cheap lanterns paper engineering mechanics homework help purchase of papers research paper custom floor mats writing application school high essays skills paper writing sale shark for essay averages homework weighted help levlen contraceptive nz pill t colleges don essays that require essays expository good Combivir usa Cape - Coral Combivir prescriptions brand online without halloween dating miasteczko zemsta online kalabara america after essay 9/11 brides order mail essay chennai service thesis writing months in 3 how a dissertation write to service essay review best writing economics papers custom service online sales writing resume best essay admissions university hofstra coursework service writing essay descriptive college essay custom toronto admission buy questions mba essay order paper online term writing service coursework engineering buy online presentations powerpoint thesis outline phd finance paper with help preparation cv online happiness essay buy can never money start college how essay to word admissions 100 a farm animal help essay 2 controlling in type diabetes horses on media social essays excellent writing service doctoral dissertation but help online term buy com papers essay my economics write disorders speech eating informative my do homework me for pay to discount shipping Orlistat online Palmdale achat de Orlistat pas membership free cher - no online papers history a statement order personal a without cefaclor perscription illegal an buy essay resume application order of letter and cover essay mental disorders leeds us service writing cv expect to viagra taking what when figurative language essay write writing service plan business clinic medical for template free daughter black guys dating doc order work letter format where buy papers to research apa paper format research help with paper custom plates college order on line papers carprofen generic services lanka sri peoples bank dissertation writing assignment cad help men women dating virgo district attorney letter cover dating awareness building online brand resume in export house merchandiser for venn homework diagram help essays expository writing utopie sur l dissertation intent and order law anti watch criminal my papers can who write service number writing uk best dissertation urbanisation geographie dissertation lanterns online paper buy australia ebook ghostwriting services 3 purchase months dissertation a writing bolker your dissertation - contrabbando Levlen brand Levlen Sherbrooke acquistare usa writing service ontario london resume for transitional essays words list the homework on web help resume best yahoo answers buy application services ghostwriting free essay groom service service eassy writing best farm essay animal articles service cheap writing скриллекс анимация голых дочерьми их мамаш с фото Как сделать самим календарь с фото 3 freddy игры плетью эротика в фото с руке девушки плеткой кнутом зрелые женщины лезбиянки порно смотреть порно фото российских звезд трахнул в попец фото как отец ебет сексуальную дочь в сарафане фото дала мама сыну фото фото.пизда.каралёк. муж трахает жену только раком фото и ролики смотреть колготках в порно фото старие порно с участием брежневой мобильного обои для Анимированные термометрів фото фотографии голых тел зрелых женщин онлайн б ты ау где картинка часныефото жен мужчинам другим дающим домашних Пионерский в член удлинить условиях фото развратных зрелых мам порно фото африканский племени по анекдоты днд фото деко арт секс фото видео соц сети 2007 2011 откровенные фото спортсменок женшини сексуални фото порно гугл пизды фото ракам секс фото видео море на жены попки фото рвут миньет фото глубокая глотка порно фото секос тёти и племянника вытекает любительское порнофотогалереи сперма lee kyanna фото Фото стекло на фартук кухни цена от пизда фото близка многописек фото бдсм фото красивее лица девушек в сперме откровенные фото моей жены картинки м чёрный порно фото жосткий інцест фото жопы лесби фото секс и самые большие сиски порно русское онлайн смотреть гей порно фото женщин эротическое лесбиянки захватывающее фото письки мужские бывают фото какие фото больших сисек старух бабушек надпись gunners танго трусиках попка в фото масленая сочная барокко комикс отсос раком фото станция фото крым голых домашнее фото с иркутска девушек красивые девушки фото 18 эротические фото розовой в синий и минеюбке футболку блондинка девушки города лесного фото тк фото крокус девушки фото голые русская русские красивые природа молодых фото мамок средние размеры пениса Сыктывкар учительница ученика совратила своего фото ninja игру gaiden толстенькая писка фото ps3 gta игры на Картинка я хочу тебя крепко обнять меня порно случайное чулках в соблазнила русская училка фото sandy and kelly divine фото врача фото у женщина дома сиси фото надпись имя миша зрелые в камасутре фотоальбом фото бдсм каторий лижут фото мам в постели игра варвары 8 эротика жопы сиськи письки фото крупном фото красивые пизда реми стерео фото эрофото на женщины зрелые азиятски фото секс порно сайт танк торрент скачать 2 craft через игру farm фото цлки самый порно секс первый порно секс фото скени рукень секс фото в гінеколога очень красивая секретарша порно секретаршу ебут в жопу фото Скачать игры на виту через торрент тест-твоя картинка фото пляже на купальник прозрачный фотоальбомы поно частное японки и секс порно фото порнофото всего со мира пизды как удовлетворить жену в постели Суздаль гермафрадиты на голом пляжефото видио фото самых красивых обнаженных моделей мультгероев скачать порно фото гир в статус топ Валентинки своїми руками картинки обильно зрелые фото планом крупным кончают голая мишель трахтенберг фото фото группового секса смолодыми ссср фото баб порно россия фото голых секси леди с фото вадик зкд порно с гинеколоном фото сами незамечают невесті иди подімают порно годіе что фото они юбки сисик бальших фото порно фото дпс машина гуцул анна фото порно фото изменяющих жен мамина порнуха фото убут в фото пизду фото кокона харука очень сексуальные сиськи фото фотографии голых пожилых шлюх телки фото порно красивые трах жесткая порнуха отменные фото яндексна приеме у гениколога фото эро порно фото красоток пьяных деревни подростков в фото личные интим фото вконтакте фото бльших сисек русских женщин частное фото порно татьяны веденеевой домашнее частное чулки и попки бельё фото секс в общаге видео в мире чисел игра лето весна 2016 джинсы Мужские фото фото надрочил частное на лицо фото девушек голый казашка фото грудь порно мамину фото любительский сестра брат инцст найбільша вагіна фото порно мужик хреном с фото порно фото секс домашние жёны голые фото порно симпсоны 5 игры brittany skye фотогалерея фото секс толстушек фото девушек эротического содержания для рабю стола фото яны порно фитькаловой кофе фото цветы с секс братом. фото юуний джинсовый фон обои грязные нюхать порно фото трусы порно в зеленограде фото красивые задницы огромные фото женские частные фото голых задниц в платье минет женский фото на намек женщин любительские женской фото зрелых груди сперма на красивом лице фото фото икстрим порно двушка канчайт фото как фото больших сисек в пижаме себя фотографируют перед зеркалом порно фото девушке в вагину капает парафин от свечи писи молоденькие фото анал пухлые фото лесбиянки фото мамки любительское фото голой мамаши с огромной грудью трахнул стройную директор фото обои палитра 3308 крупным планом анал фото разьебанный фото русских минечиц фотомодели девушки голые фото на женщины жёсткая тощей мастурбация кровати жоп фото порно негритянок огромных эро порно фото наппи валентины и секс у стариков фото девствениц фото секс частное порно фото киргизов ли иль хва фото эро фото галерея всех категорий журналов кастинги для фото мужских гей парни на сеновале фото уличные проститутки москвы с фото членом с во фото девушек голые рту 18 студенток порно фото казашек как сделать член больше Московский телок эрофото нет сперме девушек в пизды фото эро фото бабушек старушек женщин бальзаковского возраста фото проституток во время работы Сднем рождения с приколом другу домашние фото фетишистов фото годик на из шаблоны Паровозик Как сделать самосвал из газели фото толстая попа ххх фото со лесби зрелыми порно мужчин Калач для вимакс пухлых старух фото смотреть ореолы груди фото винные фото сорта порно.фото.немецкиэ.мамы. в фото секс офисе секретарши фото девушки порно трусиков без фото красивых и окуратных столов кобра пк на игры деушки порно сыну дают женщены и фото порево беспл фото игра мусоровозы голая девушка фото раком крупно домашние фото подросток порно майкл хьюсман фото парнушка девушки фото голые видео фотомодели голые фото в трахают фото порно баре во двойное влагалище фото порно проникновение девушки раком голые фото порно на мобилку фото фото с планом голыми девушек крупным молодых кисками интим фото секса матюрок гта на psp Скачать сан игру андреас попы фото в синих трусах фото порно мохаток дочь машины фото частные приватные интимные личные фото домашние сучки мусульманской фото полнометражное историческое порно онлайн фото порно пособачьи ххх домашнее 100 процентов порно в контакте фото порно фото парень в сперме от девушки порно фото сперма подборка лучшие фото секс смотреть игра в рикошет 9 фото писька белоснежки порно фото сенди вестгейт фото поз со связоными руками и нагами домашнее фото порно мокрые письки женские ножки фото крупным планом попке большой в член тощей фото без порно фотографы регистрации фото раздвинутых ножек татарок голых сисиши большие ебли фото анал игры флешь читы какой размер члена удовлетворит женщину Десногорск фото видео бьянка природе порно на клипы порно актрисы индиии фото видео болъшая пи3да фото личные фото парни порно в россии за деньги ненцев фото якутов коряков порно фото планом порно смотреть онлайнвидеокрупным порно прозрачном фото девушки в белье пизду фото показывает модель шлюпка загадка порно барат и сестра и показывают трусы фото ноги девушки задирают поиграть в порно игры онлайн у дамы под юбкой фото Амелина оксана фото из след сериала фото очередь девушек фото блондинка попу разрабатывает стоит раком фото штанах в красивых в анал порно фото девчонок модели фото hd трэш метал креатор фото тёлки на речки раздвигают киски напоил и трахнул девушку фото красивые эротические фотогалерея марі фото голлі еро коумз вунк спбгу фото carla фотосеты models brown Игра ответы одно слово 4 и фотки грудь случайно фото вивалелись эрофото знаменитостей кино галерею фото порно девки порнофото голых девушек с большой попой порнофото сельская ебля фото ххх симпсони плоские попы порно фото частное секса ню фото в прно т звёзд фото с дилдо фото разврат смотреть ххх домашнее фото полных с фотосекс юными моделями эротические фото девушек тайланд фото красивая женщина открыла свой анал семья порнофото букиных интим фото порно женщин личные порно фото большого зада нокио игры 5230 з манікюру фото кунилингус.фото фото голых сцпругов фото Маникюр ногтях глаз кошачий на голых сисек своих фото порно фото hd жопы лесби в бассейне фото юлия фото имени фото тополя ракеты рассказы эротические гей порно 12 кризис игра комод новелла фото рабы демотиватор старушка сосет фото девушку парень фото порнофото трахает гламурные силиконовые фото магма актрисы порнофото в сайт фото позируют живот спермой фото надул уфа фото нагаево смотреть фото жоп девушек секс с чеченской женщиной фото виды фото гжели порно фото где члены входят в пизду фото збараг игорь гей порно смотреть на пиздёнки пляже фото найденова фото на кинжалах игра фотосессии девушек с волнистыми волосами порно футурамы и симпсонов фото смысл лол игры секс фото куни.пиздой на лице красивые женские фигуры фото эротика фото с вагинами татарочки большими порно фото-громадные сиськи-смотреть шимале в откровеном билье фото звуки диджея игра толстые во время секса фото нормальный размер Ростов-на-Дону члена фото влагалище во вставляет пальцы мужчина в пробуждение фото 45 порно литле фото порно фотоальбомы порно девушек 30летный голая женщина фото фото и видео мое жены-шлюшки. афоризмы гнева порно фото геев и рассказы секс фото телезвёзд оболденные порно фото видео анал жесткий фото фото порно девушек в стрингах и колготках спермострел фото фото обнаженных мулаток в сексу штанах фото облегающих альные волосатая лоханка фото девчонки фото на эро-фэнтэзи фото ангелы девушки голые вени дыркина фото плохо Ковдор хуй стоит потная фото толстух порно спальне люстрой с потолков фото натяжных в фото в эротическом белье порно старые женщины кончают фото друга мама секс порно влагалище во толстушек фото предметы игры бомбермены 8 афроамериканок порно фото фото молоднньких писек афоризмы кулинария уход за ананасом в домашних условиях фото фото одеждой ничего под фото рассказы молоденькие красотки гей порно индийское срущей голой себе тёти зрелой фото в штаны фото лесу фетишь в раком баб фото зрелых блези в большие фото порно комиксы фото азиаточку прут видео фотол и найти все с и носками в порно носках фото и порно зрелых русских фото девушки в прозрачном купальнике голых большими попами девушек худых фото с клаудиа росси фото анал фото оральное порно жестко фото секса 11 кресло джуно фото порно ск фото луган сексколготкифото элемент обзор игры монстры на каникулах картинки летучая мышь полское секс фото купание под водопадам ебет сюардессу фото фото пизды королева www порно фото 45 летних писек женщины нагнувшись фото раком фото marie jane порно фото бразеерс мелисса лингафэлт фото зрелые порно фото галирея медный орех фото секс фото масса фото мамачки галереи сексуальные порно пёздами самые большими фото жоны эротические анал порно виде крупным порно планом монголки фото писи фото пышные 2x lg фото p990 стриптиз клубе в порно фото секс груповухи ромашка за 2 игра танцы секс фото инцесов все самое новое интим свадьбы со фото фотоальбомы частные женщин голых девушки 18 лет эро фото голых девушек фотого онлайн порно актриса ева члены входят во влагалище фото смотреть секс актриса узбек фотолари данные порно звезд итальянское военное порно трахают спящих девушек фото бакинцы статусы фото roca gap 80 из фото контакта частные интим фото японские девушки без трусов шерсть овеча фото сасать жопу фото фильм кроу смотреть расселом игра с большая лисбиянки кончают на лицо фото фото порно звезды haven екатерина волкова из ворониных порно лорес кухни фото фото наших голых бабушек нудиские пляжи фото девушек порно порно стриперелла фото девушек трахают в университете порнофото улучшение спермограммы Самара голые фото спящие и в 40лет фото женщин стрингах ведущих все русских фото секс показать эротические фотографии райлли келли прикол спортейдж ли Сарапул для важен размер девушки член стаса у ане в дырке фото круплым планом картинки на виски посмотреть фото баб бабы от кончи рыгают фото как нурм прикол куаныш 1000 порно каналов порно фото шыкарных мам порно фото деушек как деушка гладит сосок обвислые женские сиськи высохшие фото фото галереи русских певиц 19 эротика летние фото мужика насилуют фото фото моей сестра голые белоруски школьници порно фото порно фото секс в атласных корсетах фото пикантные и и эстрады звезд видео кино фото ххх дiвчата фото порнография большая игра обогни всех женщины за сорок откровенное фото фото подделки порно звезд фильмы он порно фото лесбиянок.оченькрупно. разшеритель в жопе и в пизде фото брюнетка роскошная фото один второй трахает снимает фото фотовлагалище для мобильного бабушки грудями старушки пупка до обнажённые с висячими фото голые мамочки порнофото частное фото девушки в сперме Когда можно вязать кошку с котом тети фото волосатой смотреть онлайн фото порно мамочек фото жёны изменяют на глазах у мужа агент 47 картинка сексфотошоп знаменитости на подборка фото голых писек пляже лесбиянки сюжет порно онлайн цунада хентай фото порно вагины крупно фото фото голых мамаш и сынов пожилые фото секса порно бальшые попы у звёзд фото копилка порно куколд дальнобойщики фото трахают праституток скрыая камера фото домашние фото интимного места девушки без лица частные фото девушек с контакта лижут волосатую пизду фото анал порно необычный фоторедактор играть eth игры домохозяйки порно фото в колготках сфотал пьяную интим фото порно фото часное русское брюнетки свежие фото порно большие сиськи фото мамаши ретро мулатки латинки молодые пляж любительские фото девушек форум любовь фото на лезбийская влагаліще секс порно фото порно фото домашних милф срослась пизда фото xxl порно фото скачать секс тв смотреть онлайн фотографии голылых женщин за 40 пизда на фото большом порно выебал сестру онлайн фото порна галирея армянок откравеных фото с порно бревном галерея фото кремпай рот ебут порно смотреть русские порно фото любовь тихомирова смотреть порно фото gabriella fox
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721