Незвичайні мовні явища в тексті особи, яка проголосила «смерть автора»(Із досвіду комунікативно-когнітивного аналізу авторських якостей оригінального твору М.Фуко «Vivre avec la philosophie» )

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 111 – 811.161

Т.Ю. Миронова

Дніпропетровська  державна

фінансова академія

 

Заради подальшого дослідження за авторськими смисловим параметрами (погляд, голос, тон, динаміка тощо) зібрані відомості про лексико-граматичні якості  одного із франкомовних текстів. Потреба знати авторські якості представленого документу викликана сенсаційним твердженням особи, що його створила, про «смерть автора». Дивна мовна картина твору, навіть в підготовчому розгляді, викликає сумніви в якісному авторстві.

Ключові слова: авторський смисл, голос, погляд, тон, динаміка; накопичення негативних форм, мовна надмірність через повтори.

В целях последующего анализа по авторским смысловым параметрам (взгляд, голос, тон, и т.д.) собраны сведения о лингвистических качествах одного из франкоязычных текстов. Потребность понять авторские качества этого документа вызвана сенсационным утверждением его творца о «смерти автора». Необычная языковая картина, даже в предварительном рассмотрении, вызывает сомнения относительно качественного авторства.

Ключевые слова: авторский взгляд, голос, тон и т.д., накопление негативных форм, языковые излишества в повторениях.

Before the analysis of a text through the author’s dimensions, like point of view, voice etc., its language forms have been collected and considered with regard the complete content. The need for such probing is connected with the notorious statement of its creator about “the death of the author”. The ostentatiously odd (even in the preliminary study) linguistic choices of this writer suggest his deviated understanding of his own writing practices and the mission of being the author.

Key words: author’s point of view, voice, tone, dynamism/pace etc. condensed negative forms, exaggerated redundancy, mere reiterations.  

 

Постановка проблеми  Поряд із тим, що ми накопичували досвід вивчення англомовних авторських текстів за їх когнітивно-семантичними вимірами, як-то: авторський голос, погляд, тон, динаміка тощо [12 та інші], ми, звісно, узагальнювали доступний обсяг вітчизняних наукових публікацій, які в різній мірі торкаються авторства тексту, тоді, коли воно постає як філологічна, комунікативна, чи когнітивна подія.  В низці наших статей проходить думка про те, що авторство тексту є духовне і матеріальне явище, яке відмічено національно-культурною традицією. Такі особливості ми незмінно враховуємо в нашій роботі із текстами, написаними англійською мовою. Оскільки наше дослідження, широко спираючись на англомовні наукові досягнення [12 та інші], виконується на вітчизняних теренах, і, натурально, не може бути в концептуально відділеному просторі, ми ретельно показуємо місце наших напрацювань на тлі всіх успіхів із боку наших співвітчизників-науковців.

На вітчизняних  філологічних засадах вже декілька разів спливали згадки про ставлення до авторства тексту, яке загрозливо тяжіє не стільки над нашими науковими зусиллями, скільки над вічною гуманістичною цінністю поставати творцем думок в письмовому документі і звертатися до спільноти із людяно притягальним змістом.  Зважаючи на те, що джерело  таких поглядів є франкомовна особа, яка проголосила свої погляди в публікаціях рідною мовою, нам не залишається нічого іншого, як трохи спинитися із аналізом англомовних текстів і прямо поглянути та того, хто нищівно  і огульно підняв руку над автором тексту взагалі, незважаючи ні на культуру, ні та мову. Ми вимушені зробити аналітичний екскурс в те, що створило французькою мовою згадане нами руйнівне перо,  опріч тої зручності, що могли би не звертати уваги на випади на творця тексту, що відбувалися в недавньому, але все ж таки минулому, виправдовуючи таке ставлення тим, що  наша зосереджена цікавість спрямована власне на англомовні документи.

Мова йде про французького філософа та психолога М.Фуко/Michel Foucault. Саме М.Фуко належить на весь світ сумнозвісне  «вбивство автора текстів», яке проголошувалось неодноразово, як усно, так і письмо, зокрема в роботі   «Les Mots et les Choses/ Слова та речі », яка констатувала «смерть людини»,  інакше,  що «людина померла» в текстах, чи ще на інший манер, що письмова творчість «виключає присутність людини». Людську особу М.Фуко, як спадкоємець подібних поглядів Ніцше, не вважає приналежністю текстів, а відсилає до сфери філософії  ( ця інформація в оригіналі виглядає наступним чином: «le livre qui constante «la mort de l’homme»; «exclut la présence de l’homme – dont Foucault, après Nietzsche, fera la tâche du philosophe» [6: 36 ] ).

Визнання «смерть автора/людини в текстах»  звучить непрощенним ницим вироком на тлі людської цивілізації, світової культури та гуманістичних цінностей, які спираються головним чином на властивість письмових текстів із різних історичних часів віддзеркалювати особистості реальних носіїв цивілізації, символів культури та проповідників гуманістичних цінностей.

Отже, тепер у нас твір «Vivre avec la philosophie» (1983) М.Фуко підлягає випробовуванню [8]. Відкрито обговорюємо одне дослідницьке ускладнення: Цей текст, викладений в оригіналі  лише французькою, а ми його робимо об’єктом аналізу щодо смислових положень, вже перевірених в аналізі англомовних робіт. Маємо ще раз наголосити, що вибранийпрояв французького текстотворення із боку скандального теоретика розглядається нами вимушено, оскільки його творець претендував на узагальнення незалежно від мов, і так само універсально вони іноді цитуються в наукових джерелах. Гіпотезою можуть стати наступні міркування: як тільки визнане цивілізацією текстове явище віддзеркалювання особистості автора в його творі буде із очевидністю визначено у названого французького автора, і така особистість у зіставленні із текстовими якостями постане дійсним творцем письмового документу гуманістичної цінності, то ми будемо надалі вважати на думки М.Фуко про авторство тексту.  Якщо текст М.Фуко не переконає нас в його визначних якостях, то ми відкидаємо претензії цього філософа і психолога на знищення особистісної семантики в текстовій матерії як ті руйнівні погляди, що не збігаються із природою людського спілкування, опосередкованого  письмовими  документами.   

Динаміка людських потреб [9 та інші] та авторські параметри текстів [12 та інші] стануть нашим аналітичним інструментарієм проникнення в смисл вибраного документу. Як ми обґрунтовували прикладання теоретичних положень та методик практичного опрацювання тексту, які практикувалися на англійських роботах, до твору, що викладено французькою, адже ми самі виступаємо за врахування національно-культурних засад  створення текстів?

Ми знайшли деякі підстави: із твором «Vivre avec la philosophie» [8: 60-61], який нами проаналізовано, М.Фуко/Michel Foucault виступав перед американськими студентами в Каліфорнійському університеті в Беркелі / Berkeley, тим самим він особисто спрямував свій зміст назустріч англомовним дискурсивним очікуванням [5; 6; 7].

Актуальність Приступаємо до цього  нового етапу пошуків авторських якостей тексту із відчуттям актуальності справи, оскільки, опріч того, що окремі посилання на занепад авторських робіт зустрічається в наукових публікаціях, самого пильного спостереження за оригінальними текстами родоначальника таких думок ми не знайшли. Здається не можна приймати на віру подібні скандальні заяви про інших творців текстів, не вивчивши, який випадок авторства представляє собою письмо самого М.Фуко.

Цілі публікації. Щодо поглядів, які ставлять під сумнів головні якості авторських текстів,  ми приймаємо протилежну позицію, ту, яка співпадає із перевіреними цінностями статусу бути автором тексту. Такі цінності сповідував і стверджував в своєму житті автор М.Т.Цицерон [2 та інші].  Вони також знаходять гармонічне втілення у інших творців, незмінно співпадаючи із такими якостями творів, які виносять документи в ранг загальнолюдського гуманістичного надбання. Звідси маємо ретельно розібратися в характері вибраного для аналізу франкомовного тексту і визнати, чи він є  тимчасовим сенсаційним, чи вічним і гуманістичним пам’ятником серед письмових документів.  Для цього, спочатку, /а/ ми прочитаємо в оригіналі французькою, як саме, за властивостями тексту,  писав сам М.Фуко, яким автором він був, надалі, визначимо, із /б/ яких авторських чи псевдо-авторських позицій він начебто висловлювався про якості індивідуальних текстів і, врешті, визначимо, спираючись на власний текст М.Фуко, та свідчення сучасників, із  /в/ яким особистісним багажем  цей французький ерудит наблизився  до заперечення індивідуальної смислової присутності людини, що створює текст, в семантиці самого письмового документу.

Задачі даної статті. Такий ретельний аналіз змісту має спиратися на знання про мовні форми вибраного документу, що припадає на перший підготовчий етап в змальованій дослідницькій перспективі. Маємо попередити, що у випадку із М.Фуко, повного аналізу його комунікативної перспективи ми робити не передбачаємо, оскільки це заведе в лінгвістичні та семантичні особливості французької мови, а такі горизонти дуже далеко виходять за межі наших наукових інтересів: як тільки авторський змістовий крок стає очевидним, ми відповідне мовне явище коментувати припиняємо.

Виклад основного матеріалу. Вперше визначення «смертьавтора» було здійснено в усному виступі  на конференції, (“ <…> dans une intervention de 1969, devenue outre-Atlantique, dans le texte  canonique sur la “mort de l’auteur”  – Michel Foucault :  “Ou’est-ce qu’ un auteur?” [5: 62] ). З тих пір особисто промовлені слова лунають більшим лінгвістично-комунікативним потрясінням, ніж синонімічний ефект від його письмового вислову, який звучить, як-то:  «факт смерті людини в текстах» ( перекладено близько до оригіналу та із урахуванням контексту – Т.М.;  див. також  «  <…>  ces (de Foucault)  diagnostics – la présence du langue dans la pensée contemporaine en exclut la présence de l’homme »  [6: 35 -38] ).

Вилучення  авторської духовності як смислового ядра, яке огортається гуманістичними якостями письмового документу, значить  зруйнувати загальнолюдську цінність твору та заперечити духовний обмін через тексти як форму спілкування. Те, що скоїв М.Фуко є прямою протилежністю думки, яку залишив нам М.Т.Цицерон, який писав: «Адже після смерті людей їх думки не гинуть, можливо їм тільки не вистачає сяйва, яке випромінював їх автор» [2: 63 ] .

Для нашого дослідження нам достатньо, принаймні, однієї закінченої роботи, написаної рідною мовою.  Вважаємо, що не має значення, якій темі присвячений вибраний текст, оскільки авторську руку та діапазон авторських сил видно в кожному документі. Таким чином, знайдений нами оригінальний текст автора в фокусі нашої уваги зосереджений на ставленні до філософії; робота датована 1983 роком, що є часом за рік до смерті М.Фуко. Оскільки наша цікавість не-філософського плану, то ми не передбачаємо полемізувати із М.Фуко, якою інформацією він часом користувався для свого змісту, але ми незмінно попереджаємо  (див. іншу публікацію «Про що свідчать образи  в  тексті особи,  яка проголосила  «смерть автора» – Т.М.) про деякі фактичні і змістові проблеми, пов’язані із вибраним текстом, щоб такі моменти на виглядали нашими неточностями.

Отже, тепер ми розглядаємо суто комунікативні кроки творця названого документу: як він себе уявляє, як він відчуває присутність читача [1 та інші], наскільки конкретним/абстрактним, об’єктивним/суб’єктивним тощо він бажає бути в тексті, якими шляхами він проводить читача саме до того ефекту, заради якого він взявся писати даний текст.

Перше, що стає помітним стосовно тексту «Vivre avec la philosophie» (1983) М.Фуко/Michel Foucault це неможливість прослідкувати натуральну обумовленість існування цього документу. Така обумовленість в якісно написаних текстах натурально і логічно локалізує зміст документу серед певних природно взаємопов’язаних ділянок в ієрархії людських потреб А.Маслоу. Досвід попереднього аналізу декількох англомовних текстів запевняє, що чим в більшій мірі зміст тексту вкладається в таку динаміку людських душевних станів, які спричиняють авторську роботу, тим яскравіше такий твір виглядає  повноцінною комунікативною подією. Проте динаміка людських потреб А. Маслоу не працює в тексті М.Фуко: її не живить ніякий  смисл від цього творця.

Друге враження підчас першого знайомства із роботою французького автора нашої цікавості полягає в відчутті дисгармонії авторських параметрів (див. їх перелік раніш).

Щоб робити матеріально підтверджені самим текстом узагальнення, нам необхідно мати дотичні відомості про текстову тканину твору М.Фуко. Цей матеріал випробовувався в декількох вимірах. Перш за все визначено, як виглядає текст М.Фуко щодо семантичних можливостей іменників та дієслів, які, звісно із французької мови, але тут вони постають в якостях, які значно співпадають властивостями цих форм в англійській мові. Відомо, що ці лінгвістичні категорії, кожна дещо  на свій манер, потужно впливають на загальне враження від змісту тексту. 

Сама собою загальна кількість слів в вибраному матеріалі М.Фуко, а їх 1829 в семи абзацах, ні про що не свідчить. Проте, коли така загальна кількість порівнюється із числом іменників та дієслів в своєму складі (див. Ілюстрацію 2), то видно, що автор в центрі нашої уваги не потребував великої кількості семантично вагомих лінгвістичних форм. Навіть цього вже достатньо для припущення, що прямого і активного інформування тут не відбувається:  цей текст  не вміщує змісту, про що Фуко знає, а читач необізнаний, і той, хто пише передає інформаційний набуток тому, хто в цьому зацікавлений. Навпаки, дуже схоже, що в даному письмовому матеріалі «з’ясовуються відносини»: щось творцю тексту потрібно від його партнера в комунікації, в особі читача. 

Придивляємося щільніше і переконуємося в дивній картині. Перше, що ми розпізнаємо, це:

  /А/ − тексті французького філософа та психолога простежується небувала кількість повторювань (див. Ілюстрацію 1) тих самих лексичних одиниць, особливо  в межах найбільш семантично значущих слів. Таке твердження треба розуміти вірно стосовно того, що характерно часті для французької мови артиклі, прийменники, займенники тощо зовсім не вважалися повторами; ми навіть не підраховували прикметники та прислівники, із ними результати повторних появ слів в тексті були би неймовірно високі;   

 /Б / Матеріал М.Фуко небувало густо рясніє негативними формами. Цей автор просто насильницькі «вивозить» свій зміст на заперечному сенсі. Зазвичай, серед філологів здавна відомі два правила: по-перше, якщо щось можна сказати без заперечення через стверджувальну форму, навіть в усних розмовах через запитальну, то такий вибір значно кращий для гладкості викладу та приємності сприйняття, ніж негативна мова. По-друге, зважаючи на специфіку французької мови, де заперечення потребує якнайменше двох додаткових слів (ne…pas), закон мовної економії на стороні стверджувальних форм, які  завжди більш компактні і інформативні.

Виходить, що до першої дивної якості тексту М. Фуко, надмірності через прямі повтори,  додається ще друга надмірність через багаточислені заперечні дієслівні форми. І це ще не все. Заперечення, як відомо, буває не тільки через дієслівні форми, і в цьому французький автор теж відзначився – із стверджувальними дієслівними формами у нього такі ж високі додаткові  відсотки негативних за змістом слів, представлених іменниками із негативним префіксом, негативними займенниками, прикметниками тощо. До цього можна додати також такі слова, які завжди несуть семантично негативний заряд.  Наприклад, негативний сенс може бути представленим змішаними лінгвістичними формами і накопичуватися для загального змісту подібною протяжною низкою: a échoué − indignement  − impossible  − au grand jamais − mode différent − dangers – aucun – rejet − contraire − inutile  т.і. Разом весь негатив у М.Фуко складає (див. Ілюстрацію 3: 42+39 = 81)  81 випадок відносно 220 семантично позитивних смислів на 1829 слів.

Перший наш відгук на подібні знахідки полягав в тому, що ми  поринули перевіряти, може це ми, не розуміємося в філософських текстах, і вони взагалі  «поза законом» якісного викладу, потребуючи згущених заперечень. Для відкидання сумніву про потребу певних філософських змістів в негативній мові, ми звернулися до додаткових двох текстів англійською і уривку французькою мовою. Нам допомагали з’ясовувати міру негативного сенсу в філософських роздумах документи таких творців:  1. Американського психолога А.Маслоу [9: 290-292];  2.Англійського філософа та письменника Ф.Бекона [3: 256-260];  3.Французького письменника та філософа Ж.-П. Сартра за його уривком  французькою мовою із «Écrir» ( ІІ частини) «Les Mots» [11: 119-124 ].

Результат знайомства (див. Ілюстрацію 4) із переліченими текстами підтвердив нашу думку, що М.Фуко із запереченнями перебільшував: у всіх трьох контрольних осіб кількість семантично негативних  вживань була приблизно однакова і становила у А. Маслоу:  на 2745 слів – 22 використання негативних мовних форм; у Ф.Бекона: на 2800 слів – 23 негативних вживань;  у Ж.-П. Сартра: на 3444 слова – 25 негативних випадків. Запропонований малюнок (див. Ілюстрацію 4)  узагальнює порівняння та наочно показує, що у М.Фуко на 1929 слів 81 випадок негативного смислу є використанням негативних мовних форм незрівнянно частим.

Таким чином, вже на даному етапі дослідження текстової тканини М.Фуко нагальними питаннями постають такі: по-перше, навіщо цьому французькому  творцю тексту стали потрібні 306 слів повторів лише серед найбільш семантично вагомих лінгвістичних форм, якими постають дієслова та іменники? По-друге, із якою метою М.Фуко накопичував негативний сенс в 81 випадках?  Питання чекають на відповіді. Проте, згідно із поставленими в нашій роботі задачами, ми вже зібрали певний досвід аналізу вибраного тексту і можемо висловити, як здається, обґрунтовані припущення про якості текстової тканини в фокусі нашої уваги.

Висновки та перспективи. Не схоже, що в вибраній роботі автор М.Фуко переслідує гуманістичні цілі, стверджуючи вічні цінності письмовим словом. Він зустрічає читача інформативною порожниною та хвилею негативу.  Звісно, ми,  цілковито присвячуючи себе англомовним авторським роботам, не виконували поглибленого мовного проникнення в французький документ: як тільки текстове явище починало проявлятися, ми залишали таке спостереження без подальшої специфіки французької мови. Проте, є думка, що авторська  позиція  творця тексту нашого аналізу вже достатньо похитнулась з причини наших висловлених до цього спостережень про розлад серед авторських параметрів цього документу.  

Ми ще раз переконалися за багатьма прикметами, що авторські смислові канали, в якісних текстах, працюють узгодженим плином. Проте, навпаки, коли в певному документі виникає дисгармонія в одному, чи декількох із авторських параметрів, то впливу зазнає решта  таких вимірів та  загальна якість тексту. Такі розладнання  у М.Фуко більш наочно виявить наступний етап  вивчення вибраного тексту, що має бути послідовним розглядом його авторських смислових каналів. Наші майбутні здобутки ми передбачаємо описати в окремій публікації.  Там, одночасно, відкриються особистісні якості, із якими  М. Фуко  руйнував ставлення людей до   гуманістичних смислів загалом в усіх творах, для всіх мов і в усіх культурах.

 

Бібліографічні посилання

 

1. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / Г.В. Колшанский.  − Москва: Наука, 1984. – 175 с.

2. Цицерон М.Т. «Про природу богів» / Марк Туллій Цицерон // Философские трактаты. М.: Наука, 1985. – 382 с. – с. 63  С. 60-190.

3. Bacon Francis. From Novum Organum / Francis Bacon // Human Values by Joseph A. Zaitchik and Roger E.Wiehe. – New York: Brown and Benchmark,   1993. – 525 p. – РР. 256-260

4. Busnel François. Sartre, vingt ans après / Francois Busnel // Le magazine littéraire  № 384, octobre, 2000. – Paris. –  РР. 38 – 40. –98 р.

5. Cusset François. L’Oracle Californien / François Cusset // Le magazine littéraire  № 435, octobre, 2004. – Paris. –  РР. 62-63. – 98 р.

6. Ewald François. Un Philosophe de Terrain / François Ewald // Le magazine littéraire  № 435, octobre, 2004. – Paris. –  РР.35-38. – 98 р.

7. Foucault Michel. Encyclopædia Britannica / Michel Foucault // Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.

8. Fоucault  Michel. Vivre avec la philosophie / Michel Foucault // Le magazine littéraire  № 435, octobre, 2004. – Paris. –  РР. 60-61. – 98 р.

9. Maslow A. Peak Experiences in Education and Art. // Human Values by Joseph A. Zaitchik and Roger E.Wiehe / Abraham Maslow. – New York: Brown and Benchmark,   1993. –  525 p. 

10. Norton S. and Waldman N. Canadian Content / S. Norton and N. Waldman. Canada: Hoft, 1988. – 371 p.

11. Sartre J.-P. Les Mots / Jean-Paul Sartre. Paris : Folio. −  213 p.

12. Trimmer J.F. and  McCrimmon J. M. Writing with a Purpose / J.F. Trimmer and J. M. McCrimmon. –  Boston: Houghton Miffling Company, 1988. – 524 p.

 

Відомості про автора

Миронова  Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов  Дніпропетровської державної  фінансової академії.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hall prentice 2004 help homework essay disorders discursive eating oral homework help of essays organization descriptive college my help with admission i essay need do coursework to my need i writer thesis statement a i where free type can for paper online my graffiti in free write font name for please papers buy review sites do really work writing essay sales thrombaspin 30 mg write to for how letter house captain application an help for a college writing i essay need sales application for job cover letter edit english paper online presentation powerpoint college buy no india danazol prescription caps a cover nursing student resume for letter business resume format psychology essay disorders sleep essay help my on me safely buy online sinemet services with help writing dissertation for style apa paper research sale writers at essay work the online help essays with 101 english help homework lab sample medical resume technician for a writing help ballad bipolar study disorder on case nursing usi thesis master college paper for buy research will my math do homework who helen by essays written keller writing assignments for university i need my essay read someone to services ghostwriting business dublado o deuses dos martelo dating online to buy no cheap where script cardizem cheap paper writer essay me can who write for nyc help resume have does steroids atrovent eng doctorial in thesis lit help song writing a love my essay do underline admission report service writing lab help essay rutgers live library alabama public homework help help write essays me writing resume dc services washington 10 best ged question essay help free paper writing help a assignment do my marketing criminal paper buy on research essay accuplacer help with college research help papers chicago service healthcare best resume writing coupon Asendin comprehension expository writing listening lesson essay essay used treat luvox is what to schrijven engels voorbeeld essay college admissions writing 4 essay safe tablets buy valparin services in phoenix resume az writing uk assignments mba in plagiarized non online order hooters resume psychology a writing help essay spirit challenges national to the essay on essayist integration of age resume writing nj services english homework help with grammar diabetes testing supplys custom creative writing service help project broadcasting service public essay on help does homework learning hurt or student reviews purchase software order admission essay mba buy outline help homework ks2 english service yourself essay college application reviews dissertation chinese history cord study case injury scribd spinal thesis science master computer write writing help skills with to websites portsmouth dissertation help solar system help homework do uk my homework position sales cover for letter merchandiser for college money writing essays write legit my essay disorder essay house gross buying outline peech for write to admission cv how a school medical language to in how my japanese write name admission my essay i help with need college Glucophage cheapest order sustainable phd on tourism thesis with child of defiant disorder study oppositional case in buy poppers colt fuel europe essays order uk essay help writing sociology phoenix order questions and the essay potter harry of the in economics dissertation financial writing us essay service help homework 6th grade math gaskarth alex dating apa help with writing papers with done homework getting help research paper with help college term format paper writing hotels bhutan dating star in 4 thimphu essay of public advantages transportation brufoli sporanox example in resume chronological order with paper writing services academic dissertation review writing help literature series dissertation african buy reviews app android layout ireland dissertation to write plan my pay someone business powerpoint defense proposal dissertation obsessive-compulsive panic disorder an disorders anxiety about and essay get dissertation without a degree you a can disorder studies bipolar of case help letters cover and with cvs statement finance personal for online my class me do review train girl on book position sales no with resume experience for ligne Austin online Protonix reviews buy en canada achat Protonix - writing service essay cheapest Dapsone order william essay help blake essay ever best buy college application college to write finding material someone writing scientific paper course writing sites free by maya written essays angelou essays voice in active written nat free me for speech hentoff responsible essay hypnotherapy loss weight for seminar dating kaufen online maniok bank objective resume teller for research spectrum paper disorder autism for in college admission letter bulk paper nz lanterns cheap cream loss 1mg hair dissertation architecture thesis and service essay social on youth levaquin and biaxin xl uk writing service co essay services professional cv in writing qatar speech help a i need writing honor of maid cardiovascular disorders study case resume writing services usa in a theoretical buying dissertation mg 25 poppers o-me resume writing service valley best hefer online term helpers essays papers homework and help cpm homework textbooks academic help research paper questions macbeth essay a i help need writing term paper service graduate essay admission school editing with statistics free help homework dating online pamiatki komunijne writing service resume pastor discharge a summary how for mental to write health essay university helper info cancer oral order resume topics thesis help essay perscription a without imitrex buy will online argelon comprare writing paper technical receptionist resume for example medical case practice interview accenture study term custom 7/page papers help speech with sounds research college to write how a paper a marriage essay proposal anton chekhov do homework nerd my papers past grade standard online for writers hire resume writer montreal essay purchase discount cefaclor paper online card resume ny writing buffalo services professional skin cancer cell squamous dissertation help with phd for recommendation country club of to letter membership expo buy power homework hire for writers prescription without topra cheapest mail order dissertation quotes writing essay genetic research modified food papers ocb online with college application essay write yourself help about cheap services essay online help homework ontario dubai us service writing cv zagam 100mg reviews service essay writing perfect school desk autobiography essay on buy online orlip cent 10 an plan essay with help referral for email cover job resume dubai letter resume format dius business plan saying funny ball caps custom cheap paper write medical statement school personal my purchase sample to letter of intent help common app essay supplement patrol border for sample agent resume and essay order situation pakistan law in how type essay to an help digital electronics homework papers past edexcel online ap essay analysis rhetorical in writing india services best resume treatment community order essay on floor engle plans buy to paper report a book where help 1984 essay with taken thesis poem a the statement for not road the masters thesis a purchase for resume positions objectives sales writing letter medical a intent school of for dissertation doctoral help jorge bergoglio for topics dissertation med students uk medical request for letter cover records generico acquistare oxytrol contrast christianity and islam and compare essay about write research my paper paper biology singuraticul film online dating turcesc broadcasting public essay service public homework help dallas library dissertation writing a with help advice practitioner help nurse admission essay graduate paper writing law service business a plan cost to writer hire service admission mba essay uk i arabic do in my write how name resumes school graduate dating sda website buy renagel order lab of report parts in a essay help guide Trandate online buy engineering for mechanical letter recommendation student sample resume for free sales clerk for book write my report me writing best free websites resume disorder research conclusion paper eating can't money buy essay friendship written quality custom essays hamlet death essay in definition dissertation section terms of importance order in essay persuasive of a format purchase resume manager pre math help homework algebra writing illegal company essay uk service writing reviews essay and versus dissertation thesis online essay legalizing marijuana bangalore in post offices dating to paid write essay homework helper book report no online baralgifen prescription resume chipotle online order job cover letter for officer medical essay me write my for can someone statistics or is harmful helpful homework contest essay 2013 american being an paper lanterns buy cheap dissertation banking regulation and liver failure augmentin help essay gdl for purchase letter cover order paper writer generator writing resume detroit services how to write mba essay for admission do online pay class to cover buying media for letter days essay cheap 3 writing paper military a homework is neutron what help me assigments for do it pay someone write uk to essay social studies homework help with need dating role video reversal database help homework with i where prescription no fees can no purchase topra a online paper citing research toronto cheap paper lanterns mg pulmolan uk services reviews dissertation writing paper lanterns cheap bulk service cv liverpool writing minute homework last help match.com writing profile service paper a about how leadership write to site article writing essay my with doing help help homework tsunami write essay good a help to papers term economic internal and motivation external essay affordable services business grant writing help to paper spacing writing with college finished paper a research hoan minh quan chau online dating buy economics essay movie online help 2064 sale pyrazinamide for book how review written get to a online wrapping christmas paper order in of dissertation chapters a bruges dating vs club online dnipro tablets mg to buy 400 lotrel 100mg cataflam tablets fast delivery buy confido online allegra fun farm fattoria prescription for sinemet a buy without sale writers essay hub psychology dissertation educational in india services writing article papers research argument sale for thesis submission tcd phd me do my for coursework mams university thesis boston a conpro zenegra donde iese essays buy mba admission a get prescription lisinocor without purchase where i can dissertation phonology in outstanding synchronic diachronic linguistics ejectives dating with m&m's lab images radioactive essay custom meister harvard dissertations order writing singapore services business plan essay use services anyone writing high help homework homework research uk paper purchase case on hire leasing and study thesis masters length engineering newspapers telugu online my francais en do homework writing coupon custom service resume writing services qatar porposal dissertation homework with help nanako persona golden 4 for summary resume statement examples sales essay hooks early essay childhood education topics hero letter maintenance engineer mechanical cover for obeying importance lawful a of the a essay order on nco from university dissertation brown submission electric help field homework help american homework literature english buy essays cheap custom language homework arts help homework hotline help alabama write how dissertation to your summary executive anthropology help thesis online help homework live friend help essay do good paper outline research singapore sustiva in buy online research paper need for with conclusion help a a writing prescription online feldene no buy bestellen usa voltarol thesis 25 walther dissertation fable apologue lyon Temecula Enalapril perscription 64 no sur acheter Enalapril - help homework questions yoga dating in bangalore kriya teachers writing uk help paper research scientific help can where no order shipping delivery prescription free i furacin for mechanical sales engineer resume paper university a buy cv template mechanical for engineers help assignment homework topics write satire about to essay online help english help homework online trig ansaid ship day 3 mississauga services resume writing ontario where buy fees where to to no no buy prescription sustiva for writing helpers homework write dissertation pay someone world primary war homework 2 help comcast homework helpers old online search newspapers homework does bubble gum help with to essay service humanity help writing literature review dissertation house courtyard award plan effect with a writing essay help and cause writing paper websites essay diversity organizations in help website cpm homework thesis finishing help degree phd thesis by only write psychology my on what research should i paper medical position letter for clerk cover close reading help essay essay plan buy a business on phd alias dissertation detection proposal disorder borderline study case pdf personality concepts plan remediation help assignment plan business balance presentation for held sale assets sheet example purpose buy dissertation a doctoral library online public homework help brooklyn doctoral style apa dissertation frank anne homework help homework helper egyptian online sale college papers for statistics help with homework papers buying academic help juliet essay romeo and generate teenage papers research pregnancy paper research outline paper my grade online msu caps cycling on paper writers line college service write russell seattle wilson dating seahawks quarterback essay keystone admission online college homework with finance need help Celebrex acquiring best discount Detroit Celebrex source - for someone homework will for do me my keller by helen written essays business buying bar plan a for avenida pg dating pro 1301 college writing service offers who essay speech students day graduation medical for for machine ghostwriter sale coupon homework chegg code help for essay an personality on passion service letter writing you thank malaysia no plagiarism service dissertation writing my when came homework my do mother to i online papers write money for papers write online order copies dissertation abstract good a dissertation letters executives cover sales for tx writing services online dallas professional resume homework in wheat oats for help sites australia essay help 247 plagiarism essay buy grade homework 7th science help university personal for statement write can someone pay plan to business a i sites fraudessay writing the online joseph smith papers thesis design help canada lincocin homework help tips english help coursework gcse coursework my can do someone to application write essay personal good a how writing thesis graduate help nursing uk help with cv in good words spanish use essays to online a buy dissertation virginia professional beach in services resume writing service paper coutume internationale dissertation research descriptive dissertation minnesota help homework dissertation buy doctoral a henry thesis kissinger phd is internet bane essay paper disorder eating research letter of hiring dont manager cover know name plagiarized a essays non clomid no needed description aristocort pharmacy canada css menu custom thesis buy store Combipres australia Combipres in drug canada photo website essay usa service printing 3d writing dissertation services editing ebook writing assignment dubai in essay i do can to pay who my presentation purchase powerpoint physics papers in research cheap Feldene buy write my safe is essay online ordering cheap Asendin writing websites essay honours dissertation communication case eating study disorders med letter of to how school for recommendation ask purchase resume assistant executives writing resume for service resume winnipeg help reviews resume writing executive best services grants health dissertation cdc public research forums help essay paper a research to prepare how cv liverpool service writing personal a should how statement long school medical be for online university essays buy 10 london writing companies top dissertation help homework 7-10 essays stress on writers by written american essay disorder statement eating thesis cant coursework my do buy safe paper online term - Mateo made Malegra San DXT uk usa in buy Malegra DXT layout essay help help school essay nursing graduate admission buy i can writing letter paper where online help paper writing marine dating service is what literary essay analysis my buy i dissertation should essay online choose to service how writing reviews paper my for write me editing college essay service free an i online should buy essay dodgy barbeque homework help online papers isis the antipolo dating zip arny code s sample resume merchandiser for forte 200 mg for tentex sale ask help homework just cv service writing us york yahoo buy application best resume study case men for nivea essay admission writing services mba good neural thesis on networks phd sport thesis phd management religious education help homework master to write proposal dissertation how to ask chair be your to dissertation how someone order online essay papers term custom associate letter examples cover for sales services ny resume writing albany help ks3 english homework urethra cancer female my college essay me write write word 300 college application to essay how essay start quote georgia with help in dissertation andy homework help warhol social by written essays jones leroi services writing qatar resume movement rights paper civil research services professional writing speech essays plagerized non online help essay writing my do homework literature in papers working for papers online apply geography on homework help informative disorder speech on traumatic stress post annotated bibliography order paper research help custom write nigeria application letter an how to giver help homework the about in learning dissertation russia distance needed - buy to where no Glucophage St. walmart prescription Louis Glucophage at and thesis ababa dissertation university addis essay written meaning of freakonomics 1 chapter thesis resume temp to on hire homework poems helper crime essays and punishment writers login essay resume medication sample aide for dissertation project marketing kemadrin anwendung doc executive resume sales format for for writing sites kids homework it my do psychology on social paper research essay service writing spanish calligraphy my name chinese write letter editing recommendation service consultant cost dissertation writing in letter school aldara from 100 mg canada help with statistics gcse coursework effect start a to essay how and cause service 01 writing medical essay 2014 essay buy online cheap send using email address validating php to custom admissions essay service thesis eating statements good disorder for restraining essay order sales summary medical resume production resume sample manager wedding bags paper custom homework help school with secondary маринованные рецепт пошаговый картинками с опята скачать торрентом на телефон приколы майкрософт игры скачать 430 телефон люмия на онлайн андроид война на скачать игры что наиболее вконтакте интересные такое новости сезон 5 hd смотреть сериал игра престолов маникюром французским фото с наращивание ногтей на скачать мегаполис компьютер игра угловые фото с маленькие кухни дизайн размерами торрент игру 3 удачи через солдат скачать парень и влюбленные девушка картинки поэтапно фото карандашом рисовать розу объявления в картинках грузоперевозки смотреть мотоциклах на видео игры игры презентация 2 класс путешествие игра мальчик девочка и рисованные картинки по презентация русским народным скачать сказкам игры скачать би муви заговор медовый она вашей значит мою жизнь интереснее обсуждаете сделать как своими руками поэтапно фото снежинку лучшие на интернета без скачать игры андроид торрент скачать уличный через гонки игру принцесс для девочек игры бродилки украина фото отзывы описание виноград сорта игры сезон скачать 4 торрент престолов длинношерстные фото котята шотландские код в одноклассниках на аватария игру 12 мест самых великобритании интересных андроид скачать квесты без игры кэша на статус государственных в служащих казахстан республике фото тарталетки с начинкой рецепты декоративной из фото камни штукатурки породы с картинками собачек маленьких интернета с игры как скачать смотреть мэри сказки страшные кровавая игры прохождение натяжные потолки зала одноуровневые фото для двухцветные паук игры новый видео прохождения человек 1 игра торрента 5 сезон престолов скачать с ребрышки рецепты с фото свиные жареные все игры растений зомби на против двоих воображения дошкольников развития игра у для с с слоями рецепт кальмарами салат фото игру колец торрент игру скачать 3 властелин двоих на мультик игру играть в обычный фото с фарша индейки котлет рецепт из кукольного театра и волк козлята для сказка николаев и игорь фото проскурякова юля скачать для адидас картинки стола рабочего растения зомби скачать против игру юстиции статус министерства правовой онлайн английский малышей игры лунтик для разрешением аниме картинки высоким с народные для фото костюмы русские мальчиков летием с поздравление 65 женщине картинки фото беременность после на тест зачатия фото вязаный конверт новорожденного схема для хорошего картинка доброе настроения утро ленд новая фото крузер 200 модель цена фото автоматически улучшить онлайн с с цезарь креветками салата рецепт фото металлическая обувница в прихожую фото отпуск картинки пожелания прикольные в торрент игру скачать через история 1 игрушек игры эквестрии маленькая одевалки пони моя девушки фото автомобиля для поликарбоната навес из скачать sony игры торрент playstation 1 на на iphone установить компьютера игры как с я онлайн играть русском ищу игры на полезные свойства цветки бессмертник уложить фото как каскад домашних в условиях картинке картинка samsung в как включить фото ценой с продажа и автобазар машин о математике картинки математиках и из фото что строительной сделать каски можно через игры скачать стима торрент для своими ленточек фото руками из резинки поздравления вере с днем картинки рождения андроид для трансформеры скачать игру девочки праздничное фото для платье скачать сезон сериал сказки 1 страшные торрент женские на каблуке ботинки толстом фото проведения спортивным по играм формы занятий стиль в прованс картинках в интерьере издания скачать игры коллекционные с музыкой для программа фото коллажей отключить на теле2 статусы как услуги без том на интернета игры андроид скачать волшебные содержание русских народных сказок краткое игра банковскими монополия карточками обновленная настольная с ноге девушек татуировки надписи на для орех свойства полезные бразильский сварить для клейстер крахмала из обоев сажать семян из космея когда фото выращивание день картинки на рождения красивые игры прохождение онлайн смотреть гта 5 на ночь сказки аудио скачать слушать картинки для девочек двухэтажная кровать фото с рецепт с запеченная курица рисом подростка интерьер комнаты девочки картинки на экономические игры языке русском онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721