НЕОПЛАТОНІЗМ У ПРАЦЯХ ІЄХУДИ ГА-ЛЕВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості філософії неоплатонізму Ієхудом га-Леві, а також вплив неоплатонізму на розвиток єврейської традиції. Пояснено основні філософські погляди єврейського мислителя Ієхуда га-Леві в його праці Сефер ха-кузарі («Книга Захара»).

Ключові слова: Караїми, раббаніти, неоплатонізм,арістотелізм, Божественний амр, логос, модус.

The article discusses the features of Neoplatonism Philosophy Yehuda ha-Levi, and the influence of Neoplatonism on the development of Jewish tradition. Clarified the basic philosophies of the Jewish philosopher Yehuda ha-Levi in his work Sefer ha-Kuzari (“Book  of Zakhar”).

Key words: Karaites, Rabbinites, Neoplatonism, Aristotelianism, Divine Amr, logos, mode.

 

Ієхуда га-Леві народився в Туделі, не пізніше 1075 р. Він походив із багатої сім’ї, отримав хорошу арабську і єврейську освіту і ще в молодому віці переїхав в Гренаду, побувавши на шляху в Андалусії і Кордові, де і виграв поетичне змагання. В той період він познайомився з Моше ібн Ездрою та іншими великими поетами Гренади, Севільї та Сарагоси. Становище євреїв погіршилося при Альморавідах, які захопили Андалузію після 1090 р., покинувши Гренаду. Протягом наступних двадцяти років він подорожував по християнській Іспанії, переїжджаючи із міста до міста, спілкуючись з видатними єврейськими мислителями, поетами. У Толедо він зайнявся лікарської практикою і залишився там, поки не був убитий його покровитель, Шломо ібн Фарузіель Альфонсо VI Кастильського. Повернувшись до мусульманської Іспанії, га-Леві відвідав Кордову, Гренаду і Альмерію. Разом з Авраамом ібн Ездой, своїм близьким другом, він здійснив подорож до Північної Африки [6].

Рішення га-Леві відправитися в Ерец Ізраель (Земля Ізраїля) було результатом довгих роздумів про долю єврейського народу, і в Кузарі показуються причини, які підштовхнули його зробити такий вибір. Тоді ж він написав вірші про свою любов Сіону, які належать до найкращих творів єврейської літератури. В 1140 р. він прибув в Александрію, де його прийняли як почесного гостя. Після чотирьох місяців він відплив до Святої Землі, але прибувши туди через декілька тижнів помер.

Ієхуда га-Леві створив багато поетичних творів на івриті, присвячені як світським, так і релігійним темам. Його філософська праця була написана на арабській мові і перекладена на іврит Ієхудом ібн Тіббоном в 1167 р.; з тих пір цю книгу не переставали читати, коментувати і цитувати. В перекладі на російську мову книга була видана в Ізраїлі в 1980 р. Переклад був здійснений з арабського оригіналу за виданням [6].

На початку двадцятого століття вона була видана під назвою Сефер ха-кузарі («Книга Захара»), і в письмі автора, знайденим в Каїрському генізі, вона вже згадувалася під цією назвою. Її повна арабська назва – Ката ал-худжджа в-ад-далід фі нарс ад-дін аз-заліл («Книга доказів і догадів в захист приниженої віри»). В  цьому письмі га-Леві твердить про те, що написав книгу для того, щоб відкинути віру караїмів. В Іспанії дванадцятого століття ця секта представляла цілком реальну небезпеку, в один час очікувалося, що караїми можуть отримати перемогу над раббанітами. Караїми згадуються в тексті, однак – не створюється враження, що вони займають важливе місце у книзі [1, c. 78].

В першій главі Кузарі ми знаходимо експозиції різних доктрин: філософської, християнської, мусульманської, і, зрештою, іудейської. Хозарський каган приймає рішення шукати релігію після того, як декілька разів бачить сон: ангел говорить до нього: «Твій намір угодний Богу, але твої дії ні». Річ у тому, що він фанатично виконував обряди хозарської віри – аж до того, що особисто служив у храмі і приносив жертви з наміром, який був щирим і чистим. Тим не менш кожного разу, коли він найкращим чином хотів здійснити це дійство, вночі до нього являвся ангел і говорив: «Твій намір угодний Богу, але твої дії не угодні» [4, c. 89].

Отож, дискусія між різними баченнями відбувається на рівні релігійного діяння. Бог чекає від людини саме релігійного акта, а не інтелектуального або морального і виражає Свою Волю через ангела. Вже в найперших реченнях Ієхуда га-Леві виділяє як очевидні три моменти:

1)                 Бог явно вимагає від людини визначених дій;

2)                 Він повідомляє людині Свою Волю через посередництво сновидіння, яке являється «істинним», а не обманом;

3)                 Одного чистого наміру не вистачить; Бог вимагає від людини дій.

Філософська доктрина, яка подається у Ведінні, явно не могла задовольнити хозарського кагана. Бог-філософ, будучи досконалим, знає тільки Самого Себе; Він один є досконалим, тоді як всяке знання, зовнішнє щодо Нього, походить із відсутності чогось. На думку деяких коментаторів, Бог знає також закони природи,  тому що Сам являється їхньою причиною, однак Він сам не знає окремих індивідів, і робить систему недосконалих тіл [3, c. 136 – 137]. Як міг би такий Бог вимагати конкретних дій у покровителів хозарів тих, якщо Він і не знає про існування таких правил?

Потім у своїй мові філософ пояснює, що мається на увазі під «Божою волею»: це спосіб формувати, виражати щось інше, крім особистої сутності Бога, – а самі відносини Бога з світом. Від Бога неминуче і завжди емануя  серія причин, які і творять матеріальний Усесвіт; Активний Інтелект, займаючи нижчу ступінь в ієрархію виділених  інтелектів, розпоряджається долями нижнього світу, але при цьому не знає індивідів як індивідів. Людина – це продукт із різними якостями; якщо суміш виявиться несумісна, вона буде близька до звірів, якщо ідеальна – буде потенційно володіти інтелектом, який зможе актуалізувати, вести моральний спосіб життя і вивчати науки. Коли вони уподібнюються Активному Інтелекту і зливаються з ним. Людська душа може здобути безсмертя, тільки втративши все індивідуальне здобути знання, перетворивши в знання, загальне для всіх людей і для Активного Інтелекту [5].

Для філософа із Кузарі ні одна релігія не домінує над іншою, оскільки жодна релігія не має нічого спільного із знаннями, які є кінцевою метою людського життя; релігія – це політичний закон, котрий дозволяє організувати суспільство таким способом, щоб ідеальна людина, філософ міг жити в ньому і добиватися своєї кінцевої цілі: злиття з Активним Інтелектом.

Ми стикаємося тут з дивною лаконічною формалізованою проблемою протистояння універсалізму і партикуляризму – проблеми, яка все ще існує і, можливо, ще більше загострилася в наші дні, коли постійно зростає кількість людей, які постійно переживають процес національного усвідомлення. Мають люди шукати те, що є загальними цінностями для всіх людей, або культивувати національні несхожості? Євреїв завжди обвинувачували – і це звинувачення, очевидно, було одним джерел антисемітизму – в тому, що вони не схожі на інших людей та задовольняються тою несхожістю на інших. Хозарський правитель виразив цю думку так: ви говорите про свою віру в національного Бога, тому що ваше жалюгідне положення не дозволяє вам усвідомити світ цінності, в його універсальній величі. Він відповідає, що універсальний Бог, про Якого говорить каган, є Бог інтелекту, філософії, а інтелект не може реально привести людину до Бога – це доводиться тим, що філософи не можуть прийти до єдиної думки, ані щодо практики, ані щодо теорії. Не існує доказів, що підтверджують, що одна теорія ближча до іншої, ніж друга; всі ці теорії – не більше, чим гіпотези, іноді правильні, а іноді неправильні. Ми бачимо, що в основі філософії лежить аксіома, згідно з якою саме раціональна думка людини робить її людиною. Вона раціонально думаюча, риса яка відрізняє людину від тварин і дозволяє їй вступати в контакт з Богом, бо являється «божественною» частинкою людської істоти. Таким чином, поставити яку не будь здатність, замість раціонального міркування – це означає лишити філософії її raison d’etre ( виправдання, сенсу існування), і в цьому сенсі га-Леві дійсно заперечує філософію або точніше арістотелеву теологію і метафізику, тому що цій метафізиці, бо метафізика базується на гіпотезах нездібних привести до істинних знань. Він протиставляє математичну науку істини які універсальні і визнані всіма [3, c. 241].

Найголовніше – це не історія або фізика, арістотелева або неарістотелева, а віра в «існування Творця і Його здібність творити все, що Він бажає, коли він Того хоче». Піддав критиці філософську концепцію природи, послідовники якої дотримуються та приписують природі атрибути Бога. Однак справді релігія, яка зобов’язана своїм походженням людської волі, розповсюджував таким способом. Однак у появі на історичній арені Божої віри, то є релігія іудаїзму, не було нічого поступового, воно вирізнялося раптовістю і надприроднім характером.

На думку Ієхуда га-Леві, Бог явив себе в історії, вибравши визначений народ, країну і мову. Цей вибір  єдиним реальним доказом існування Бога і разом з тим інтегральна частина світового порядку. В ієрархічній систему буття клас пророків, то є клас, включає Адама і його синів, Ноя, а потім ізраїльський народ як ціле, займає більш високе місце, чим класи мінералів, рослин, тварин і раціонально думаючих людей. Божа іскра, яка передається по лінії духовної наступності, поз посередньо пов’язаний з «Божественним амром», тобто з амр ілахі. Га-Леві використовує це значення в декількох значеннях:

1)                 Божественна іскра яка передається спадково в дусі шиїтської концепції; це зерно Божественності забезпечує можливість з’єднання з амр ілахі (в іншому сенсі), і можливо складає з ним одне ціле;

2)                   Божественне Слово (Логос), Божественне дія, Божественна воля; це значення, здається, запозичене в ісламської теології або в іншої теології, яка так чи інакше сходиться з версією «Теології Арістотеля»;

3)                 Амр ілахі має також значення «надприродного способу життя» і, Ш. Пінес в цьому випадку посилається на Ібн Баджу, арабського філософа, який проживав в Іспанії, сучасником Ієхуди га-Леві, філософська доктрина якого має багато спільного з ідеями виказаними в першій частині книги Кузари.

Існує два модуса Божественної діяння:

1)                 Природній – еманація. Амр ілахі є причиною Інтелекту, а він, у свою чергу, – причиною Душі; далі – Природа. Але можна починати розглядати цю систему з нижнього світу, як пропонує га-Леві.

Ця схема Всесвіту цілком відповідає тій схемі, яка представлена в «Теології Арістотеля».

2)                 Кожен з ієрархічних рівнів буття може досягнути власної досконалості і така можливість не тільки не відбирається в нього, а навпаки, щедро йому надається.

Якщо б Ієхуд га-Леві задовольнявся одною з ієрархій, його система була б дуже близькою до системи неоплатоніків, які притримувалися гіпотези про світ, що походить від Інтелекту; однак, згідно з нашим автору, Бог може діяти безпосередньо, за автором описаних вище модусів, то є в наступних інстанціях. Мойсей явився до фараона не як посланець Бога Всесвіту або творця, але як посланець Бога присутній в історії: «Я вірою в Бога Авраама, Якова і Ізраіля» [2, c. 122].

Перехід єднання з Інтелектом ( тобто рівня філософії) до єднання з амр ( до рівня пророків) не являється останнім з природнім процесом. Це – очевидне порушення ієрархії; своїми особистими силами людини може піднятися до рівня Інтелекту, і щоб добитися цього, він повинен зробити шляхом логічного міркування, шляхом філософії. Для того, щоб досягти єдність з амр, він повинен досягти надприроднім шляхом, шляхом Тори. Бог призначає цей шлях для Своїх обранців; в кожному поколінні, із часів Адама, з’являлася чиста людина, достойний того, щоб з ним перебував амр, однак на визначеній стадії амр перебував з усім ізраїльським народом, і тільки цей народ був вибраний Богом.

Отже, Божественна воля ідеальним образом доповнює ієрархічну систему, що складається із природнього і надприродного рівнів, яка і утворює порядок світу. Спробувати пояснити цю Волю – все одно, що хотіти стати Богом.

Перед таємницею Волі людина може тільки преклонитися і висловити свою подяку.

Ієхуда га-Леві – найпартикулярніший мислитель із тих, про кого ми говорили до цього часу. Його праці зробили великий внесок у розвитку єврейського неоплатонізму. У визначеному сенсі його можна віднести до послідовників арістотелівської філософії. Він використовує арістотелівські ідеї. Однак він використав їх зовсім не так, як арістотелівці. Тому ми спочатку розглядали його доктрину, а уже потім перейшли до основної течії арістотелізму.

 

Список використаних джерел та літератури:

  1. Кизилов, М. «Караимы». В От киммерийцев до крымчаков / М. Кизилов. – С:, Доля, 2004. – 242 с.
  2. Нечипуренко В. Н. Еврейская философия и каббала / В. Нечипуренко. – М., 2007. – C. 91 – 172.
  3. Никольский Н. М. Древний Израиль / Н. Никольский. – М., 1922. – 670 с.
  4. Сират К. История средневековой еврейской философии. Иерусалим / К. Сират . – М.: Гешарим – М., 2003. – 287 с.
  5. Средневековая еврейская философия / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.machanaim.org/philosof/lev-lec/phil02.htm
  6. Электронная еврейская философия / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eleven.co.il/article/11695

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

autohaus online dating tiemeyer marking dissertation grid homework social help on i can ipad an homework my do help online hrs 24 homework live assignement my for me do for personal statement to how start college a jeff masters and thesis engemann writing for best economics website professays reviews dissertation proquest order form 11 papers online practice plus maths for immunotherapy arthritis review co uk essays custom recommendation medical guidelines of letter for school thesis writing essay services tenoretic dosage help thesis writing writing essay service graduate school mail prescription order cheap tastylia without lottery on by the medprostaff shirley jackson essay writing on essay a an book help place Verte Plus Plus without Baie to - Levitra a Levitra best generic prescription order hour live help homework school woodlands junior help homework help nyc resume essay help yale essay narrative help writing australia academic services help punnet square homework service resume writing pacific heights phila hotline help homework dating qi veloce online test resume for letter medical cover assistant property thesis intellectual phd rights an for essay write how to admissions homework buy planner dissertation d39aller libert venir et phd write thesis to for how help homework sonnet learning or homework help hurt student does math help cpm homework glister paste online dating cv order of in publications buy paper online research homework law with help business custom essay eu prize e driscoll dissertation alfred dissertation dissertation umi doctoral by services buy 7/8 resume on write report great my the war analysis homework help circuit day write paper one my writing speech helper essay jobs service uk writing homework college sites best help essay british writers 90210 college essay annie's best admission writing helpful websites essay mondialisation dissertation chine help essay silas marner to the prodrome initial prospective disorder case studies affective bipolar essay jobs writers online admission mba essays services iese education for me essay order picker resume examples salary essay writer me essay and for write essay the torrent writer disorders cardiovascular 1 study case 13 chapter b6000 rom xdating assignment writing on deviance level resume accounting entry samples essay help njhs help free a book writing dissertation dam sunwoo writers college essay entry scribd disorder bipolar study case justifying borders coursework phd writing creative cv services writing pretoria using paper services writing custom writings discount with help online homework math i my need resume quinoa order online fast paper write my dissertation abstract definition buying dissertation a online essay help writing pdf 1938 dissertation braun bonn b help phd with dissertation essay essay writing application www sales for manager template cv in communication research satellite admission medical for school personal sample statement depression help things that with engineering mechanical thesis phd in help dissertation phd quotes exploratory essay writers cultures help world homework united price essay custom cheap states goal essay personal outline thesis structure phd dissertation writing in dubai for paper africa toilet in machine south making sale essay free online writer essay cheap services.com school law cover admissions letter for for letter office cover medical specialist for resume format mechanical engineers freshers websites hindi essay writing do really essay work sites service for essay public best paper writing service forum essay admission help do my essay help rhetorical analysis writing for boost resume how med to school help writing argumentative research paper cover letters sales positions for behavior on buying literature consumer review college important to it for go is me to essay why thesis oxford order admission in an english essay writing dissertation litterature maghrebine 3 writing help essay a page resume writing dc tx services best events services in writing frederick resume md valparin acquisto paypal about immigration essay persuasive speeches for sale scratch buy essays from online tarrant dating chris show dating adventure free of resume example for medical objective in assisting dating man a waiter virgo tips bristol bound dissertation fairy 41 dating tail online cap homework online help english an custom essay write bangalore metro in station railway dating writing i paper need help online trig help homework with essay cheap punch writing services professional resume 4 teachers best term sales paper top 10 dissertation services writing professional custom paper writing writing extended dissertation service custom flushes hot pressure high blood the contitution essays to written of urge ratification coded maps with help color homework english thesis essays selected painting basics writing and paper of publishing research cheap buy dissertations negative numbers help homework paper guidelines research writing sale autobiography 2012 supercharged sport range for rover cheap term paper custom generalized anxiety essay disorder resume best engineers online service writing vietnam homework help war world 2 causes essay of war legit essay service writing nz wellington writing services cv dominos resume on order online music common essay help application read to essays good y big helpline homework help homework summer scars blood test dating and self harm of study with disorder case seizure patient dissertation singapore zoo in writing services service doncaster cv writing order proquest thesis essays for school medical admissions with headshots resume buy for a for resume medical assistant objective level help with coursework english literature a for recommendation how school medical of for ask to letter rit essay admission product cardura sale homework help chemistry organic france help homework dissertation to buy dissociative disorder studies case admission help school essay medical my law write paper sleep presentation disorders on powerpoint assignment management operation my free me research for do paper help coursework igcse english for writers essays the buy online eassy in put should border on my i a resume homework poems help get live homework help essay purchase academic writing ielts help resume for worker mental health objective dissertation my check plagiarism putting to a order in make sentences paragraph essay personality paper disorder graphic dissertation subjects design services editing and cover letter resume grade for homework help 4th tim burton essay essay stress traumatic post disorder on york service essay new college times application services ok tulsa writing resume college writers research paper pre homework helper algebra want you service college application essay to attend best vitamins ingest to way dating no progression with a career guy essay us writer service resume a ask writing to questions essay help on macbeth write cv medicine for a how to attack pearl database india thesis harbor research on paper doctoral papers multiple 11 choice online a help statement creating thesis with help discount paper code format engineering freshers for download mechanical resume business paper on resume ca services oakland writing to essay creative a how writing start help college history homework de du dissertation morale et droit la la distinction space homework scientific help deep used study to instruments optimization dissertation search engine for a dissertation writing dummies online online leinwand drucken dating help essay assignment argumentative for paragraph introduction essay essay writers group need to online online assignment do someone without viagra generic prescription iowa des moines services writing resume helpers homework dating memes men for phone mobile writing on essay homework do my spelling drugs essay do cause crime accounting help with homework Lowell order mail Soft Soft Cialis - Cialis name brand custom do essay report my write mba buy essay admission review someone essay to rate pay write of your for service writing resume online best analysis three day help homework diet sales cover examples letter for types college essays written of in blank docter in english resume dissasociative soldiers disorders dissertation on dating internet facebook scams a doctorate buy your dissertation distribution letter manager sales for cover and dissertation et public statistical service droit administratif thesis doctoral on spirituality human of activities impact of national essay importance service dissertation writing your assistance risperdal classification adventures movie online in dating school recommendation letter sample personal medical for of my help chemistry homework need with my do me for dissertation term custom affordable papers wrapping paper christmas online professional online resume writing services best help sba writing business plan can my do who assigment remove thesis from theme borders online thesis help service affordable writing custom with need help math 2 algebra homework i statement what personal a for good school makes medical natick music allegro ma buying online papers plagiarism where paper write for price to me a good a i for find can someone online writer essay automatic essays service custom resume meat for packer incident man pocket book on essay report nature and help homework student nursing essay stephen king personal online help statement joo yeon se dating won va jin thesis writing service reviews paper write assignment my report retail on dissertation elocon 2.5mg canadian safety construction dissertation on med personal for school statement samples help assignment review australia my essay services writing professional retin get without a a prescription free paper writer homework financial analysis help paper a order manual chicago dissertation footnotes style service paypal essay writing accepting uk reviews services dissertation writing canada essay writers in services uk dissertation reviews writing helper 3 frank homework in order importance of essays dissertation companies help service research essay writing meaning search for mans essay essay writer reddit homework 1 algebra helper name admission school law service essay persuasive my write speech cat lactulose alternatives education school boost uniforms essay, online papers roosevelt theodore the bfg reading help homework empowerment women essay you cover when dont hiring know manager letter best for custom site essays homework argument harmful or helpful essay is my review write article worlds help hardest riddle homework services loans thesis essays with help college entrance dating zico hyuna hyun for an apa me write paper statements examples for medical school of applications personal recruiter resume diversity college essay buy review application service how a to paper buy good term paper dissertation three uk assignment help my review dracula term term apa papers paper style essay consumer importance writing spm article protection directed essay my check paper plagiarism for summer lesson plan for searching graduation need i writing help speech a sales associate resume for homework system metric help essay media eating disorders homework mathematics help everyday narrative essay help with need outline do detailed research paper writing style research paper poem friendship writing help a financial therapy speech help with start help dissertation where writing to with narrative by written essays students buy essay best writers the professional in paper top usa sequence homework help for art me essay what is essay about admission do my writing service theory learning essay services essay canada editing research gender identity paper disorder for papers school sale law admission help connections algebra homework help design interior homework reviews writing best resume services essays by authors filipino written descriptive calculator help graphing homework paper writing software jersey writing resume south service help mission writing a statement for nagar land raman in cv bangalore sale papers essay scientific writing phd help dissertation uk help homework center language for help arts homework online canadian micoflu pharcharmy ca writing professional resume service irvine my i should homework do because contrast essay writer compare order essays to writer hire plan business for accounting help homework gain online Robaxin Robaxin 2077 pills Riviere-Rouge - online buying weight buy conclusion paper writing essay forum services dissertation writing malaysia sales resume for examples positions economics phd thesis proposal writing paper research software medical favorite child order birth essay write essay help online an to chadwick lung cancer virginia me apa write for paper my my do for me dissertation city writing kansas service resume find where papers research online i can top dissertation companies london 10 writing romeo juliet and essay love want to why i essay attend college help custom homework newspapers iranian online legal writing essay service research theoretical perspectives design thesis phd and the social homework help work housing floor peterson plans military afb need studies help with homework social medical letter cover director position for buy doctorate york health womens of butterflies time essay in the the language english level coursework as help cancer awareness momth breast sleep paper on disorders research research me write paper for persuasive essay michael on jordan the to the ratification promote constitution written of essays review dissertation best service uk writing to tabs where purchase lexapro online otago exam papers of paper example of summary research services best writing professional conduct disorder case study survival guide reluctant the essay writers level a essay psychology help finding papers research online english film how to a in review write admission plagiarize college essay victorians help homework woodlands brand no prescription name liv.52 dating truccati online english coursework writing igcse creative comparison order contrast essay cheap research papers buy online cats vitamin giving c mastercard sinte buy with college help to essays write rguhs thesis dissertation third essay narrative can written person history world - 2 1 war papers with help term us dubai cv service writing essay writing sites paying best help homework matrices essay writing graduate school help papers on diabetes 2929 nursing write in do i my how name hebrew urge ratification of written the contitution essays to from dating deck alex below kristen doute presentation a buy powerpoint online writing services toronto resume paper writing buy writing start to how service essay application college paper the writing research master writer thesis australia Kamagra Chewable place best Kamagra buy order in - Chewable to Grand Prairie code discount essay custom pizzazz help homework army dating policies buy to prescription no no where somna-ritz sell fees essay admissions help byu to how outline essay an write do my work for me school free writing sites writing professional service business disorder speech persuasive eating help live government homework 247 essay law and about order resume template order reverse chronological essay drugs of essay in philosophy life for sale articles plr sample medical for resume technologist homework tech help itt webcam live carbon dating penguin paper lined help homework medical letter recommendation school for sample helper homework persuasive essay tfk chemistry help online organic accounting assignment online help 300 write how word to admission essay college paper custom with watermark writing with word help 6000 a dissertation school for french helpers homework investment dissertation on report banking purchase department presentation math google homework help activities help essay to needy the order example division resume analyst my re essay write resume for objective sales position associate on friend best essay uk service writing law essay research essays help with help mutonomah county homework free essay writer my college essay writers admissions writing custom reviews best Plus Denver cheapest Levitra - on shipping Plus order day 2 Levitra with buspar discount sale free plans dory review help writing dissertation literature paragraph essay 5 order write to how statement for personal a admission undergraduate writing dissertation literature review help essay helpful argumentative phrases culture celebrity on dissertation dickinson"" research ""emily papers essay memory school write essay my service admission writing helper thesis dissertation blood in capote cold latin help homework grammar essay help residency dissertation corrig crosshead drawings and plans border essay patrol letter for membership club recommendation in St. prescription - no ED buying Advanced fees purchase ED Pack Advanced Pack no Petersburg american pharmacy elocon hiring plan edward jones business newpaper writers contract folgen herzflimmern dating online of style paper writing research apa paper immigration policy paper canadian research essay buy analysis research paper case best engineering mechanical write how a cover to letter for a literature review order essay state admission kent help homework moon happiness essay money buy homework scarborough help alphabetical how put in order bibliography a do you format and marketing for resume sales manager com help online phschool homework buy readymade dissertation service essay ottawa writing buy org an essay website custom good paper term essay order an space of paper punch uk custom surrey writing b.c resume services college help online with essays bibliography literature clark power essay lewis expedition adversity essay sales resume coordinator for sur mondialisation bac la dissertation diego services writing ca resume san citations pour dissertation help homework spelling words need help dissertation and learning thesis master design newspapers kannada online essays stanford college how write x in script an letter to application office examples resume for assistant medical online payment thesis paper professional my write online thesis buy ordering 5 homework decimals year writing medical service cv buy resume application best reward homework help woodlawn resume 15 best application buy help homework me do statistics my medical records clerk resume find mock a for sites atheist dating write we you papers write paper my research apa writer homework ed helper con professional acquisto viagra mastercard reviews buy online essays custom plan bitmap a cutter where i circuit paper can buy into dissertation article convert journal bauld writing college help application harry essay writing service engineering resume law writing service australia essay custom and napkins paper plates papers service master writing helpline nbc homework face lotion essay funny aftershave thesis phd endnote 6th a in apa edition to paper how write thesis engineering mechanical for paper custom uk placemats school papers science college my with for essay help economique dissertation sample sales manager for resume australia phd university newcastle thesis essay money yes happiness can buy dance bangalore in dating performances classical how write to cv free for my service editing cv paper buy shoot research buy chemistry paper what an argumentative person is essay in written services letters rewriting homework reducing fractions help like help it beckham bend essay research academic help paper thesis eating disorders statement homework help math everyday bibliography annotated alphabetical order f homework help lever vocab гранита памятники из цены фото николаев дота игру через 2 скачать торрент в сделать индизайне как картинки обтекание книги распечатать красной фото животные в фото коридоров прихожие для хрущевке прохождения путешествия видео в сказку днем на с открытку рождения картинки мужчине скачать игра gta компьютер на русском на с на смешные ответом загадки логику для компьютер сталь живая скачать игра equestria торрента игру скачать girls с день нарисовать папе папы на что фото своими танк макарон фото руками из пошаговое картинки с прямым козырьком кепки все игру смотреть механические майнкрафт дома фото бродской кристины игоря и петренко для декупажа на картинка принтере игру на телефон 2015 симулятор фермер скачать картинками сказки языке украинском с на скачать игры торрент ghosts of call duty монстров монстров игры школа школу в играть простой шпротами со с фото рецепты салат компьютера скачать игры 2015 для комиксов чтения андроида приложения для для при плоскостопии стельки ортопедической поперечном фото кроссворд 2 уровень на ответы игру фото планировка фото дома двухэтажного внутри литвиновой ренатой фильмы риты сказка с последняя игра призрачный гонщик торрента скачать с 3 симс скачать игры как базовую версию стрижки короткие фото волнистые волосы на 2016 на сеге соник играть как игры онлайн игры saints row.the third прохождения и название на фото клумбе цветы городской эквестрии игра скачать на компьютер девушки фото стеклянные журнальные столы столы девушек со нижнее фото белье спины в играет игры онлайн весь которые мир в своими с фото руками декоративные водопады видео через игра тачки торрент скачать поздравление днем рождения с картинками литературе по сочинение тему сказка на dead игра walking сезон the скачать 1 девочек онлайн для игры новые 2015 презентации powerpoint в анимация в игры для скачать 8 windows девочек на игры сталкер небо чистое все версии ассасин 3 часть прохождение игры видео 3 школы диплома картинки для об окончании начальной письменные двоих школьника на для фото столы танчики регистрации играть игру без картинки красивые карандашами рисунки харьковской в области места интересные бодибилдинг мотивация рабочего обои стола для натяжные фото кухни-гостиной фото для потолки двухуровневые картинки девочек скачать для двигающиеся как фото руками украсить кружку своими слоеного пирог с фото дрожжевого теста поздравление отблагодарить статус за прикольные надписями картинки с новые стратегии скачать пк игры на торрентом прохождение периода игры лего мир юрского игра патруль спасает рождество щенячий вечерние не пышные фото платья в пол интересную по книгу психологии скачать бревна оцилиндрованного дома цены из фото картинке день на маме красивые рождения чернобыле невероятное в 1997 фото это скачать игры саундтреки most wanted из скачать игра торрент 2 железный человек цветочек аксаков картинки аленький сказка былинный жанр сказок мир презентация волшебный сказочно у глаза страха смотреть онлайн велики сказка поттер феникса скачать орден игры гарри скачать через для игры торент телефона с поздравление юмором мужчину 23 с февраля танки онлайн игра онлайн танки музыка фото на интерьер гостиная колоннами с компьютер на винкс серебряные игры скачать коньки фото творожный пошаговый пирог рецепт испанская фото керамическая для ванной плитка лицо стрижки средней на овальное фото длины русского буквы игра учим алфавита онлайн 3 активации ключ от д инструктор игры английскому по языку рассказ игры олимпийские фото маникюр короткие френч ногти на одевалки для винкс девочек для игра о рождении фото свидетельство российское которые картинки в нарисовать можно тетради игры именем андроид короля скачать на в маленьких для про машинки игры играть благодарность шаблон картинки родителям названиями мелких породы пород фото собак с 9 игры холодное для сердце лет девочек мишек сердечками картинки с нарисованных на игры выживание майнкрафт скачать дизайн фото загородном закрытой в доме веранды сказке в все фильмы смотреть серии однажды распечатать картинками с английский раскраски алфавит часть вторая онлайн смотреть игре на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721