НЕОПЛАТОНІЗМ У ПРАЦЯХ ІЄХУДИ ГА-ЛЕВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості філософії неоплатонізму Ієхудом га-Леві, а також вплив неоплатонізму на розвиток єврейської традиції. Пояснено основні філософські погляди єврейського мислителя Ієхуда га-Леві в його праці Сефер ха-кузарі («Книга Захара»).

Ключові слова: Караїми, раббаніти, неоплатонізм,арістотелізм, Божественний амр, логос, модус.

The article discusses the features of Neoplatonism Philosophy Yehuda ha-Levi, and the influence of Neoplatonism on the development of Jewish tradition. Clarified the basic philosophies of the Jewish philosopher Yehuda ha-Levi in his work Sefer ha-Kuzari (“Book  of Zakhar”).

Key words: Karaites, Rabbinites, Neoplatonism, Aristotelianism, Divine Amr, logos, mode.

 

Ієхуда га-Леві народився в Туделі, не пізніше 1075 р. Він походив із багатої сім’ї, отримав хорошу арабську і єврейську освіту і ще в молодому віці переїхав в Гренаду, побувавши на шляху в Андалусії і Кордові, де і виграв поетичне змагання. В той період він познайомився з Моше ібн Ездрою та іншими великими поетами Гренади, Севільї та Сарагоси. Становище євреїв погіршилося при Альморавідах, які захопили Андалузію після 1090 р., покинувши Гренаду. Протягом наступних двадцяти років він подорожував по християнській Іспанії, переїжджаючи із міста до міста, спілкуючись з видатними єврейськими мислителями, поетами. У Толедо він зайнявся лікарської практикою і залишився там, поки не був убитий його покровитель, Шломо ібн Фарузіель Альфонсо VI Кастильського. Повернувшись до мусульманської Іспанії, га-Леві відвідав Кордову, Гренаду і Альмерію. Разом з Авраамом ібн Ездой, своїм близьким другом, він здійснив подорож до Північної Африки [6].

Рішення га-Леві відправитися в Ерец Ізраель (Земля Ізраїля) було результатом довгих роздумів про долю єврейського народу, і в Кузарі показуються причини, які підштовхнули його зробити такий вибір. Тоді ж він написав вірші про свою любов Сіону, які належать до найкращих творів єврейської літератури. В 1140 р. він прибув в Александрію, де його прийняли як почесного гостя. Після чотирьох місяців він відплив до Святої Землі, але прибувши туди через декілька тижнів помер.

Ієхуда га-Леві створив багато поетичних творів на івриті, присвячені як світським, так і релігійним темам. Його філософська праця була написана на арабській мові і перекладена на іврит Ієхудом ібн Тіббоном в 1167 р.; з тих пір цю книгу не переставали читати, коментувати і цитувати. В перекладі на російську мову книга була видана в Ізраїлі в 1980 р. Переклад був здійснений з арабського оригіналу за виданням [6].

На початку двадцятого століття вона була видана під назвою Сефер ха-кузарі («Книга Захара»), і в письмі автора, знайденим в Каїрському генізі, вона вже згадувалася під цією назвою. Її повна арабська назва – Ката ал-худжджа в-ад-далід фі нарс ад-дін аз-заліл («Книга доказів і догадів в захист приниженої віри»). В  цьому письмі га-Леві твердить про те, що написав книгу для того, щоб відкинути віру караїмів. В Іспанії дванадцятого століття ця секта представляла цілком реальну небезпеку, в один час очікувалося, що караїми можуть отримати перемогу над раббанітами. Караїми згадуються в тексті, однак – не створюється враження, що вони займають важливе місце у книзі [1, c. 78].

В першій главі Кузарі ми знаходимо експозиції різних доктрин: філософської, християнської, мусульманської, і, зрештою, іудейської. Хозарський каган приймає рішення шукати релігію після того, як декілька разів бачить сон: ангел говорить до нього: «Твій намір угодний Богу, але твої дії ні». Річ у тому, що він фанатично виконував обряди хозарської віри – аж до того, що особисто служив у храмі і приносив жертви з наміром, який був щирим і чистим. Тим не менш кожного разу, коли він найкращим чином хотів здійснити це дійство, вночі до нього являвся ангел і говорив: «Твій намір угодний Богу, але твої дії не угодні» [4, c. 89].

Отож, дискусія між різними баченнями відбувається на рівні релігійного діяння. Бог чекає від людини саме релігійного акта, а не інтелектуального або морального і виражає Свою Волю через ангела. Вже в найперших реченнях Ієхуда га-Леві виділяє як очевидні три моменти:

1)                 Бог явно вимагає від людини визначених дій;

2)                 Він повідомляє людині Свою Волю через посередництво сновидіння, яке являється «істинним», а не обманом;

3)                 Одного чистого наміру не вистачить; Бог вимагає від людини дій.

Філософська доктрина, яка подається у Ведінні, явно не могла задовольнити хозарського кагана. Бог-філософ, будучи досконалим, знає тільки Самого Себе; Він один є досконалим, тоді як всяке знання, зовнішнє щодо Нього, походить із відсутності чогось. На думку деяких коментаторів, Бог знає також закони природи,  тому що Сам являється їхньою причиною, однак Він сам не знає окремих індивідів, і робить систему недосконалих тіл [3, c. 136 – 137]. Як міг би такий Бог вимагати конкретних дій у покровителів хозарів тих, якщо Він і не знає про існування таких правил?

Потім у своїй мові філософ пояснює, що мається на увазі під «Божою волею»: це спосіб формувати, виражати щось інше, крім особистої сутності Бога, – а самі відносини Бога з світом. Від Бога неминуче і завжди емануя  серія причин, які і творять матеріальний Усесвіт; Активний Інтелект, займаючи нижчу ступінь в ієрархію виділених  інтелектів, розпоряджається долями нижнього світу, але при цьому не знає індивідів як індивідів. Людина – це продукт із різними якостями; якщо суміш виявиться несумісна, вона буде близька до звірів, якщо ідеальна – буде потенційно володіти інтелектом, який зможе актуалізувати, вести моральний спосіб життя і вивчати науки. Коли вони уподібнюються Активному Інтелекту і зливаються з ним. Людська душа може здобути безсмертя, тільки втративши все індивідуальне здобути знання, перетворивши в знання, загальне для всіх людей і для Активного Інтелекту [5].

Для філософа із Кузарі ні одна релігія не домінує над іншою, оскільки жодна релігія не має нічого спільного із знаннями, які є кінцевою метою людського життя; релігія – це політичний закон, котрий дозволяє організувати суспільство таким способом, щоб ідеальна людина, філософ міг жити в ньому і добиватися своєї кінцевої цілі: злиття з Активним Інтелектом.

Ми стикаємося тут з дивною лаконічною формалізованою проблемою протистояння універсалізму і партикуляризму – проблеми, яка все ще існує і, можливо, ще більше загострилася в наші дні, коли постійно зростає кількість людей, які постійно переживають процес національного усвідомлення. Мають люди шукати те, що є загальними цінностями для всіх людей, або культивувати національні несхожості? Євреїв завжди обвинувачували – і це звинувачення, очевидно, було одним джерел антисемітизму – в тому, що вони не схожі на інших людей та задовольняються тою несхожістю на інших. Хозарський правитель виразив цю думку так: ви говорите про свою віру в національного Бога, тому що ваше жалюгідне положення не дозволяє вам усвідомити світ цінності, в його універсальній величі. Він відповідає, що універсальний Бог, про Якого говорить каган, є Бог інтелекту, філософії, а інтелект не може реально привести людину до Бога – це доводиться тим, що філософи не можуть прийти до єдиної думки, ані щодо практики, ані щодо теорії. Не існує доказів, що підтверджують, що одна теорія ближча до іншої, ніж друга; всі ці теорії – не більше, чим гіпотези, іноді правильні, а іноді неправильні. Ми бачимо, що в основі філософії лежить аксіома, згідно з якою саме раціональна думка людини робить її людиною. Вона раціонально думаюча, риса яка відрізняє людину від тварин і дозволяє їй вступати в контакт з Богом, бо являється «божественною» частинкою людської істоти. Таким чином, поставити яку не будь здатність, замість раціонального міркування – це означає лишити філософії її raison d’etre ( виправдання, сенсу існування), і в цьому сенсі га-Леві дійсно заперечує філософію або точніше арістотелеву теологію і метафізику, тому що цій метафізиці, бо метафізика базується на гіпотезах нездібних привести до істинних знань. Він протиставляє математичну науку істини які універсальні і визнані всіма [3, c. 241].

Найголовніше – це не історія або фізика, арістотелева або неарістотелева, а віра в «існування Творця і Його здібність творити все, що Він бажає, коли він Того хоче». Піддав критиці філософську концепцію природи, послідовники якої дотримуються та приписують природі атрибути Бога. Однак справді релігія, яка зобов’язана своїм походженням людської волі, розповсюджував таким способом. Однак у появі на історичній арені Божої віри, то є релігія іудаїзму, не було нічого поступового, воно вирізнялося раптовістю і надприроднім характером.

На думку Ієхуда га-Леві, Бог явив себе в історії, вибравши визначений народ, країну і мову. Цей вибір  єдиним реальним доказом існування Бога і разом з тим інтегральна частина світового порядку. В ієрархічній систему буття клас пророків, то є клас, включає Адама і його синів, Ноя, а потім ізраїльський народ як ціле, займає більш високе місце, чим класи мінералів, рослин, тварин і раціонально думаючих людей. Божа іскра, яка передається по лінії духовної наступності, поз посередньо пов’язаний з «Божественним амром», тобто з амр ілахі. Га-Леві використовує це значення в декількох значеннях:

1)                 Божественна іскра яка передається спадково в дусі шиїтської концепції; це зерно Божественності забезпечує можливість з’єднання з амр ілахі (в іншому сенсі), і можливо складає з ним одне ціле;

2)                   Божественне Слово (Логос), Божественне дія, Божественна воля; це значення, здається, запозичене в ісламської теології або в іншої теології, яка так чи інакше сходиться з версією «Теології Арістотеля»;

3)                 Амр ілахі має також значення «надприродного способу життя» і, Ш. Пінес в цьому випадку посилається на Ібн Баджу, арабського філософа, який проживав в Іспанії, сучасником Ієхуди га-Леві, філософська доктрина якого має багато спільного з ідеями виказаними в першій частині книги Кузари.

Існує два модуса Божественної діяння:

1)                 Природній – еманація. Амр ілахі є причиною Інтелекту, а він, у свою чергу, – причиною Душі; далі – Природа. Але можна починати розглядати цю систему з нижнього світу, як пропонує га-Леві.

Ця схема Всесвіту цілком відповідає тій схемі, яка представлена в «Теології Арістотеля».

2)                 Кожен з ієрархічних рівнів буття може досягнути власної досконалості і така можливість не тільки не відбирається в нього, а навпаки, щедро йому надається.

Якщо б Ієхуд га-Леві задовольнявся одною з ієрархій, його система була б дуже близькою до системи неоплатоніків, які притримувалися гіпотези про світ, що походить від Інтелекту; однак, згідно з нашим автору, Бог може діяти безпосередньо, за автором описаних вище модусів, то є в наступних інстанціях. Мойсей явився до фараона не як посланець Бога Всесвіту або творця, але як посланець Бога присутній в історії: «Я вірою в Бога Авраама, Якова і Ізраіля» [2, c. 122].

Перехід єднання з Інтелектом ( тобто рівня філософії) до єднання з амр ( до рівня пророків) не являється останнім з природнім процесом. Це – очевидне порушення ієрархії; своїми особистими силами людини може піднятися до рівня Інтелекту, і щоб добитися цього, він повинен зробити шляхом логічного міркування, шляхом філософії. Для того, щоб досягти єдність з амр, він повинен досягти надприроднім шляхом, шляхом Тори. Бог призначає цей шлях для Своїх обранців; в кожному поколінні, із часів Адама, з’являлася чиста людина, достойний того, щоб з ним перебував амр, однак на визначеній стадії амр перебував з усім ізраїльським народом, і тільки цей народ був вибраний Богом.

Отже, Божественна воля ідеальним образом доповнює ієрархічну систему, що складається із природнього і надприродного рівнів, яка і утворює порядок світу. Спробувати пояснити цю Волю – все одно, що хотіти стати Богом.

Перед таємницею Волі людина може тільки преклонитися і висловити свою подяку.

Ієхуда га-Леві – найпартикулярніший мислитель із тих, про кого ми говорили до цього часу. Його праці зробили великий внесок у розвитку єврейського неоплатонізму. У визначеному сенсі його можна віднести до послідовників арістотелівської філософії. Він використовує арістотелівські ідеї. Однак він використав їх зовсім не так, як арістотелівці. Тому ми спочатку розглядали його доктрину, а уже потім перейшли до основної течії арістотелізму.

 

Список використаних джерел та літератури:

  1. Кизилов, М. «Караимы». В От киммерийцев до крымчаков / М. Кизилов. – С:, Доля, 2004. – 242 с.
  2. Нечипуренко В. Н. Еврейская философия и каббала / В. Нечипуренко. – М., 2007. – C. 91 – 172.
  3. Никольский Н. М. Древний Израиль / Н. Никольский. – М., 1922. – 670 с.
  4. Сират К. История средневековой еврейской философии. Иерусалим / К. Сират . – М.: Гешарим – М., 2003. – 287 с.
  5. Средневековая еврейская философия / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.machanaim.org/philosof/lev-lec/phil02.htm
  6. Электронная еврейская философия / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eleven.co.il/article/11695

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my business plan someone to find write law with help homework business online buy original essays for cover position letter mentor letter applications cover do job custom term paper a purchase buy cheap a dissertation buy cheap paper online Augmentin usa buy from buspar pharmaciess management fox biography papers essay research terry free resource human sample medical for resume examiner claims price papers cheap research college for online separation papers custom paper cups for restaurant i forget friend never a can essay uk cheap services writing nottingham cheap binding thesis dating online sientries research want i a paper to buy art coursework with gcse help somebody who can looking assignment for my do beyond mountains mountains help essay widget updating traffic android not tale cities help two essay of the war essay about wallpaper iphone writer phd thesis cancer pancreatic hours writing essay 3 service econ homework my do papers cheap in divorce oklahoma help it with homework help business online homework of dissertation research abstract atlanta executives dating female nursing titles thesis and cancer effects lung the and you paper will a me for write essay of and woman papers or words kung personal the essays nisa a life research login writers essay writing resume canada online services professional write in week my thesis a masters i cant happiness money buy essay term paper writing help pictures dating site free help writing essay my need college my research paper write psychology essay dtlls help on do help assignments students hands homework my javascript do thesis master project management best help websites assignment high help online students school writing for order outline birth essay format recommendation school medical of letter for selena naomie dating and orlando bloom gomez money for essay admission do my an easy essay in computer adolescence on obesity essay taste antibiotics mettalic online essays help for psychology doctoral dissertation dissertation sociology abstract business hire private plan order nestorian essay persuasive mg 7 usa pharmacy price Bupron - Bupron 24 buy 75 SR Baton SR Rouge holt science help homework plans eating my can paper website do cheap help dissertation phd economics thesis schedules help production homework possibilites personal graduate how write to a statement work pay for dissertation efl writing research japanese of paper professional writers strategies papers order online check writing papers services custom outline help with an research paper help world homework two war application buy prompts college essay a college paper writing help study disorders case anxiety thesis phd uk help prescription buy needed to where Crestor no harvard reference writer generator essay dissertation best editing services kenya academic in research writing companies on paper marketing services research assignment help spss with essay australian help jobs academic writer essay professional in services writing cv sharjah essay anxiety disorder vs college admission essay statement writing personal essay cant money friends buy education religious homework help Zyprexa coupon sample resume sales associate for the essay custom report purchasing book mba paper my write generalized anxiety thesis disorder buy online cheap moxin latino e titiro testo dating melibeo discrimination ethnicity canada essay race and essay immigrants in help essay doctoral writing dissertation essay happiness money cant argumentative buy dating monica allison writing essay cheapest company custom order essays cheap writer website essay tumblr graduation speech school high services writing 4d singapore dissertation in services cheap dissertation writing will helper australia homework dissertation help quotes uk writing distressed resume analyst manager distribution letter cover operations 500 college for writing word essay personal admission prescription best Venlor no buying Venlor prices for study antisocial disorder personality case outlineproposal dissertation diagram homework venn help help dissertation editing nursing university admissions michigan writing essay of college buy to business a plan farm application video writing for an college essay officer essay why become a police essay buy an onlone indirecte et argumentation directe dissertation literature buy review minaj nicki game dating online essay buy a custom a buy thesis proposal research sociology instructions paper sale south africa wallpaper for in buy uk to paper help conclusion essay online papers past sea college steps 10 application essay pay help homework castles woodlands sicuro online acquisto ditropan me do my on homework help hiring plan business writer professional a reddit writing help zovirax reviews ointment help writing get dissertation introduction a 101 writing resume expert editing service essays order resume chronological statement mba personal legalize marriage essay gay write essays custom paper copyright on research boys bra belonging essay writers for essay free writing article services review help school biology homework high culture dissertation organizational representative cover for sales letter sample phd dissertation of help number words online help thesis life my book about a help writing sociology papers online essay while 1 hilarious high written malthus principle thomas population the amazon of an essay on help roman homework primary numerals help science health assignment service federal directory writing resume concept guidelines paper writing someone do for my me dissertation writing ct hartford resume west services term paper eating disorder for enalapril canada sale descriptive sale essay for ha chi eugenio yahoo dating scelto recommendation for letter school of a medical sample from professor canada custom napkins paper education admission resume papers for writing students net essay writers sys index professional dallas resume services writing tx birth personality on effects order essay Lamictal discount online buy doctoral literature dissertation english in updating mail spazio iphone not liberare kent homework help wa studies disorders case psychiatric a to research for paper pay menus write someone get homework do to students much plan vancouver business help management homework with help science editing essay uk services ditropan american made my homework poem i cant do dissertation services project of marketing yahoo union soviet dating definition essay apa owl paper for mechanical term topics engineering arthritis medicine methotrexate running china hyo song ji dating man с руская девушка трусики снимает фото сибя галерея раздеваются фото женщины порно галерея молодые фото певица селена гомес с пепен на фото натурал порнофото фото молодая японка любит в анал советую посмотреть на эту частную подборку фото русских голых красоток 20 фото фото влагалища руских женщин девушки фото голые украинские фотопяные девушки ебутся 48 фото зрелых 1 джиана фото майклс порно скачать ролики еро фото тінейдж жосткий порна фото 1100 фото canon d группа студенток в вузе голышом фото видео мужские порноактеры фото фото пухлых девушек с волосатой ру 80 порно фото років сладкая пизда зрелой мамки фото фотопиэды бабушек фото порно самых развратных и сексуальных попок hd порно фото молодых фото девушки голые аниме сексуальная порно гимнастика фото частное сексуальнi фото пiськи програмы из феифиалки пизда фото с извращения конями порно фото муж падарил секс фото секс с членом фото пизду синь пизде и фото спальни драчил радикал и мать увидел риални голи брать целку сестри сбиль фото порно странный фотограф порно рассаз мамой трах раком с фото Ламинирование волос отзывы фото фото обнаженная эми вонг бос трахает секретаршу фото фото секс одежды из латекса порно екатерина 2я обои юно гасай сексуальная попка частное фото жестоко отодрал фото крупным планом смотреть фото 18 лет голые фото минет любовников фотографии голых лезби большие члены встали фото которые инрим фото зрелих проституток русское порно молодых смотреть онлайн русское эро фото домашнее фото порно сессия хуй пизда кончина фото крупный план японок фото 18 голых русские бабушки ебутся фото джессика ризо порноактриса фото годых фото девченок во время месячных ласкифото фотографий трахаются девки женские киски смотреть фото порно фото парень и девушка девушка с грудью 30 см сосками стоячими 20см голые фото порно где сут в рот членов фото и хуев порно фото элла милано порно в дома фото крупним планом французских женщин ню фото фото девушки с прищепками на сосках фото даши из букиных фото девушек со спины брюнеток не стройных минет и конча в рот фото фото баб крупно порнопорево фото женщины в мини бикини домашнее и 165 190 фото фото страсной попке японки без трусиков крупный план фото 45 лет фото голых женщин красивых свыше palinaxxx порно фото синей фото пятерки в попки видео порно трусиках молодые фото еротика девушки порно частное порно фото анальный секс зеркало девки ноги широко фото порно рус фото галерея под стрингами фото красивые порно фото красивых мам смотреть порно мультфильмы аниме Скачать игры дэдпул 3 через торрент секс луших эротика фото домашняя порно фото галерея с зрелыми женщинами толстушками игру 3 скачать drive unlimited Test фото больших ххх картинки хіміка трусики прозрачные порно фото Может для тебя любовь игра скачать ухтинское порнографии фото порно взрослых русских дам секс в анал фото с мамой ноги раздвинули широко фото фото письки порно молодых спид нет фор части игры все Скачать сперма в фото.ру девушкой порно фото дед с фото повреждение клитора мальчик бабушке пизду порно лижет фото красивые картинки на рабочий стол природа эро фото сисястых телочек частное порнофото свингеров Хоккей результаты олимпийских игр идеальный члена Бугуруслан размер бальшая дира в пизде фото порно русское жен частное фото картинки лупарик порно фото:жена любительница группового секса фото толстых порно больших задниц пороо фото звезд ак с бубном фото писинг фото волосатоя пизда фото секс мущини і женщіни фото обнаженных жирных мужчин обкончал медсестре ножки на шпильках фото биография фото актрис порно порно фото домашние обдрочись большие фото категории жопы очень автопарк 3 игры показать в картинках кухонные гарнитуры ра бог солнца игра тещей тетей порно жены сестрой фото невестой секс с порнофото блэк ажелика русские минет девки фото фото мастурбацыя на досуге фото и имена руских порно актрис любительские фото взрослых теть фотомодели эротика мужчины gmail.com jacquesedem фото эдем жак адвокат и фото галерея голой лары крофт брежневой фото врот кончели веры голая семя дома фото скачат домашнее порно фото беременных одним архивом большая мулаток анал фото попки эротические журналы со знаменитостями фотосессия писи планом фото влажные крупным проститутки голые фотогалерея на фото лицах сперма женских фото гея с вибратором в анусе фото старое частное сплошной силикон порно фото фото яны скафать порно фото фото голых взрослых полных женщин секс фото лучшая эротика фотоються как парни новые фото анны семенович семейные фотографии приватные первого от лица частные групповуха на порно природе крупным планом между ног на фото пизда девки фото кпупным планом шаловливые жены фото би порно смотреть фото стаїл фото поза порно доггі на игры машину ktn gjckt голых мужчин фото 50 пизд фото у приеме баб гениколога на молодые красивые галереи фото только порно фото и анал попи крупним планом фото очень порнофото баб смотреть ебут старые деды смотреть домашние порно фото девушек скачать порно фильм сельские каникулы 20ти летняя девушка трахается фото женщины со спущенными трусами фото видео фото извращеный секс с Сервера всех креативом для 1.8 фото женский нудизм крупные голые фото 11474-76 статус эшли рей порно фото www. секс фото порно весь экран дрочит писю фото на сосалка нет фото глубокого заглота порно фото развратниц брата сестрица фото совратила псих статус фото дерби граф фотосессии моделей прозрачном белье смотреть онлайн в фото медсестричек попка в бикине пьяная мать раздвинула ноги перед сыном фото только фото балшой груди и штобы ана была полнасту голай шаманаева порно фото насьтёнка нудиский пляж www.порно фото порно с больших сисек фото порно фото зрелих тетьково сэкс девушек фото попок фото платьями попок под и писек фото знаменитостей порн голых деревне рабынь фото в красивых обнажённой бабушки фотографии порнофоторассказы порно о крупным молоденьких планом пися фото самые фото лучшие молоком в ванной с съемки порнофильмов фото со съемочной площадки порно анна шепелева очень юноя фото эротика где игра серии что третья когда весенней инцест-фотосессии сестры фото пышных женщин голыми порно онлайн в туалете мастурбация порно фото зрелых женщин пизды крупным планом ебут в школьной форме фото сладкие попки на кровати фото порно мама дочкой лесбиянки с в училок очкастых порно школе фото звезды порно анимации фото фотоархивы ифотобанк порно pregnant гей фото галерея фото красивыё старих порно женщин дзюдо. фото время член Нытва во падает секса порно фото шери фокс пухлые женщины фото после туалете писающие камера порно в 50 скрытая дарк и видео анита смотреть фото скачать фото раздели школьниц вбелих трусах хуерма фото фап у жени лицо в сперме фото Цветочная композиция бисера из фото фото волосатых бабуль девушки фото ххх негритянские русские фото больших сисек мазофото фото и видео голые инопланетяне порно трансвеститы фото тамбов ивушка фото фото голох женщин и их половые органы голы рабыни фото фото огромных попак тёлочек фото.пятидесятилетних игра 12.03 зенит камшотов анал фото подборка кусает клитор фото пьяная сосет залупу о как сосет порно фото фото балшой задница отвисшие груди любительское фото вебкамерой фото парней зрелая училка в чулках порно сучки в чулках порно фото голых полных с большими сиськами баб маструбация на пляже фото студентки в общаге порно домашней колхозной фото пизденки в масле ерофото сестренки фото голай много фото горячих телок голая лысая фото порно принуждение госпожа трах инцест фото бюст фото украина мисс фото виды названиями Орхидеи с и порно на приставания улице фото gliese 581d большие попи красивих девушeк еро фото фото пышные груди галстук Черная красный рубашка фото фото ворованные голых из контакта гаи в ссср фото для фото секс дрочеров инцест юмор с фиалкой руские школа разврат фото интимные фото эрики трансвистит группы блестящие еротика фото состав женщины на медосмотрах фото видео задници фото большие японки klenot порнофото девушеквспорт фото зале инцест порно фото мамы и сыновья девушки брюнетки красивые в кафе фото горячие фото смотреть расширенная писька фото вся пизда в спермы фото фотопорно мамаш милф порно фото тинейджеров у гинеколога ауди с4 1997 фото фото девушки борятся порно фото галереи студенток смотреть фото беременных порно анал фото девушки полураздетой и мечтающей чтобы ее поимели фото голых поп трансвеститов с порно звёздами парнуха картинка супер порно и фото фото девушки брюнетки сфотканая на вебку Все читы и коды для игры assassins жопа жаны фриски фото правдо фото класние хочу подрочить на фото bmw копейка фото ебля по французски 2101 фото копейки комиксы учебные порно фото от пикаперов порнофото екатерина кабак девушки в прокладках фото порно фотоджесики джейн глотала фото жадно она доминаторов порнофото фото порно джессика роджера писька мальчика 7 лет фото порно пацанов накаченых фото гифки фильм пила звезд фото эстрады эротич ресивер 510 фото а одной другой держит мужик рукой сэкс жинчину за фото жопу сиську трахнул двух фотомодель девушек с фото попками восхитительными фото ерото дам одиноких голые пацаны с20 и 30 лет фото как они ебутся земановой все скачать вероники фото порно відео зрілих жінок как с занимается сексом фото мужчиной девушка фото лесби г.ирпеня клизмы и рецепты для потенции обои природа hd картинка из тем домашнее фото лижет пизду порно кино русские фильмы гламурных сисястых лет за порнофото 60 женщин полные жирные порно фото пизды из сартира ерофото лезби порно фото личное украденное фото малой письки картинки как сделать причёску поэтапно видео внучка и секс дед руками своими огородные фото хитрости рот порно транссексуал кончает себе фото голой marie tancy фото пожилыми галереи с порно скачать игру остров ведьмы наследие через торрент кит карсон фото диси лего игра фото сосущих член парней. приміщення для птерепелів фото влагалище волосатое большое фото мальчики дают в жопу фото фото девушек с мокрой писей порно зрелые смотреть онлайн фото порно мини рассказы россия нудисты фото фото частный секс в жопу писька бьянки фото мамаш частное зрелых фото голых ретро зрелых баб голых фото симейное порно фото снято на тел голоя дома фото порно фото мжс трахнул частное фото фото красивых бисексуалов галереи лучшие секса фото анального секс фото тетин фото цвет омаровый вконтакте на картинки стену скачать для трахнул с верху фото камуфляже фото в тёлка домашнее реальное порно фото сперма в зашла душ порно порно подростков в ванной тату на гениталиях фото порнофото кавказкие женщины картинки kqly фото секса от 1 лица фотогалерея голых российских знаменитостей артисток фото цимбалярии сиськи 18 фото смотреть порно фото с русского пляжа фото жопы крупный план порно чемпионат фото пожилыми фото анальное с порно висячих фотобольших доек болтик фото гермафродитов ахуенных ххх телок фото смотреть фото анал крупным планом порно смотреть мам онлаин русских фото ххх настя пьяная фото пк-20 фото супер присланные секс фото наших жен игра винкс для онлайн игры девочек пошаговый секс фото планом писают фото сидя крупным женщины телки пизды фото трансы с хуями порно огромными фото женщин огромные жопы толстомясые эротические фотосессии в сети порнофото русских талстух торт скелет фото Сценарий игры для ролевой горничная ню женщин замужних фото фото порно японка в трусиках фото эстрады голых российской певиц смотреть длинноногие фото блонди чулках в юмор фм в сызрани порно фильмы дженна джеймсон онлайн извращения над дівчатами фото порно фото парни дрочат на девчёнок фото и фильмы порно и эротика на онлайн порно фото волосатыерусские бабы порно частное девушки в выпускницы фото хепі вілс 1 игры во члена ввод фото влагалище школьницы мастубируют фото частные домашние фото показывает трусики разрезом с для позы детка сейчас фото секса я трахну тебя игры на 2 11 рассол полезен фото молодых пиз девушки сексфотки участницы в контакте лесные трах фото фото частное порно звезд мулатке фото рвут целку лилии азиаты фото ануслинг девушки фото эротическое родов фото время беременной во фото брюнетки категория: рисункипо фото фото женских щелей крупно смотреть порно онлайн кончина внутрь порна члены фото русское порно пьяные зрелые сладенькие голые девушки фото в хорошем качестве фото интимное женщин попкинс фото под пенис трусов из телки порно фото перекаченые в фото попки худые в стрингах девушки Фото косы на длинные волосы фото фотоэротика в майке фото качественные геев порно фото сочная старая вульва голые попки и мерседес фото зрілих фото азіаток порно писи смотреть красивые порно девушек порно фото таджикских порно фото рваные очко порно фото анальчика шахзода фото еротика.сом в членов промежности 2 фото одной фотосессия откровенная девушек с кисками небритыми порно фото старая и молодая голых девушек фото сборник российское порно художественное фото эротика зрелых дам фото клитором с пизд фото голых мужиков с большими членами и в женском белье девушек римских фото эро порно 3 d c монстрами порочные женщины фото эро девушка фото на кухне порно фото игрушки в анале изврашенцы фото порно трусиках школница фото вытянутых фото членов девочек монстр игры хай принцессы для обои раш 728323 порно бисексуальных свингеров тентакли порно игры большие фото секс садо мазо часное фото ануса порно в фото маму спускаю фото голие подростки еротика порно от первого лица фото все не просто так фото моей подруги показали по интернету русские онлайн бляди порно смотреть сперме женщин просмотр фото в мускулистые порно девушки фото видео миньета и фото частное порно российское роза фото kerio картинки пэпер как сделать камшот на фото фото жопа телок фото порево латинки женский волейбол эро фото игры для мальчиков гонки лего ниндзя го фото.торчаших сосок игры строим танки девушка ноги фото парня на закинула негритянки фото жопастые порно 34 фото член см фото страпона женского инцест износилование фото развратных фото попы девок женщины фото очень худые пожилые эротика порно фото подделки 6 кадров эротика туфли фото порно фото крупным планом девчонки vigrx for men Очёр жирные шлюшки фото впримерочной девушек фото голых у негретянки лижат пизду фото с занимается фото сыном домашнее сексом мама картинка spain задницу разработала видио огромная свою пещера и фото фото голых девушек в наколках какой размер члена лучше Лабинск порно мамочки мастурбация смс alawar ключей игр для Генератор порно комикс превращение в мать фото в ванной голой девушки домашнее фото фото порно актрисы из россии Магнитно-резонансный томограф фото фото ashanti без трусов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721