НАЗВИ ХАТНЬОГО НАЧИННЯ ЯК КОМПОНЕНТИ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ФРАЗЕООЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Бобков Вадим (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови

НАЗВИ ХАТНЬОГО НАЧИННЯ ЯК КОМПОНЕНТИ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ФРАЗЕООЛОГІЇ 

Дослідження присвячено опису англійської, німецької, польської та української метрологічної фразеології з компонентом-назвою хатнього начиння sieve,przetak, решето, сито.

Ключові слова: ФО,  метрологічна фразеологія, sieve,przetak, решето, сито.

        Исследование посвящено описанию английской, немецкой, польской и украинской метрологической фразеологии с компонентом-названием sieve,przetak, решето, сито.

Ключевые слова: ФО,  метрологическая фразеология, sieve,przetak, решето, сито.

 The research deals with the description of English, German, Polish and Ukrainian  phrazeological unit with the component sieve,pshetak, resheto, syto.

Kye words: phrazeological unit, metrological phraseology, sieve,pshetak, resheto, syto.

 

   Актуальність теми дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на вивчення культурного фактора в мові. Важливим є аналіз процесів утворення та розвитку ФО англійської мови з погляду відображення в них національно-культурної специфіки. Кожна мова характеризується неповторною і оригінальною фразеологією, що пов’язано з неповторністю побуту, звичаїв, культури та ментальності народу. У фразеології ще більшою мірою, ніж у лексиці, відображено національну картину світу [1, 83].

     Давнє гончарне ремесло залишило помітний слід в мові та культурі, а отже і в метрологічній фразеології. На основі образного сприйняття  таких назв хатнього начиння як sieve,przetak,решето, сито в анг., нім., пол. та укр. мовах виникли ФО, яківказують на характеристику історичного життя, дають етноспецифічне пояснення й усвідомлення світу, називають конкретні предмети матеріальної культури чотирьох соціумів. Зібраний матеріал відрізняється надзвичайною образністю.

     Коротка етимологічна довідка полегшить сприйняття описуваних метрологічних ФО. Сито, решето – елемент хатнього начиння для зберігання і переробки зерна та борошна. Його функціональним призначенням є очищення зерна від різноманітного дрібного сміття, має круглу форму. Решето – це вид сита з плетеного лика, дроту, з продірявленої бляхи або шкіри, для очищення зерна та деяких господарських робіт, наприклад, у давнину для посіву.

     Метрологічні ФО з такими назвами хатнього начиння як сито, решето представляють особливий інтерес оскільки вони є носіями лінгвокультурного компонента. ФО англ. рourwaterintoasieve; нім.WasserinsMeertragenпол.wodęczerpać przetakiem;укр. лити воду в решето, які мають значення “виконувати роботу, яка не має сенсу; марно витрачати час на що-небудь”, Ці ФО у досліджуваних мовах мають неоднакову внутрішню фор­му (мотивацію) та дещо відрізняються у функціональному плані.

    Нім. ФО WasserinsMeertragen (букв. носити воду в море) вживається у переносному значенні «заняття, яке немає смислу». Ці ФО є смисловими (сематичними) еквівалентами. Але вони не є повними еквівалентами, тому що образна основа їх значення не співпадає.У нім. мові ця ФО часто вживається у заперечній формі – EinSiebhältkeinWasser. Еквівалентним в укр. мові виступає ФО воду решетом не носять. У пол. мовізберегласьповна форма цього прислів’я rzeszotemwodynienaniesiesz, alesię zamoczysz, яке має більш узагальнений повчальний характер.ФО з  компонентом-назвою хатнього начиннярешето мають спільне етимологічне корінням: праслав. *rešeto, “плетена річ”, лат. restis “канат”, що й пояснює однакову образність та ідентичність значення у чотирьох мовах.

    У пол. та укр. мовах функціонує ФО пол. darmowodę korcem/ rzeszotemmierzyć; wodę czerpać przetakiem; укр. даремно воду носити решетом/ ситом/ корцем, де прислівникові компоненти darmo,даремно, які вживаються у прямому значенні, мотивують значення даної ФО. Варіювання метрологічних одиниць приблизного виміру (посуду), які мали різне призначення: korzеc (корець), що служив для вимірювання та перевезення зернових, муки, каші; на Україні корець був розповсюджений у вигляді круглої посудини з ручкою й використовувався для зачерпування й виливання води, молока, вина тощо; для набирання зерна, борошна тощо. Рrzetak (решето), сито, які використовувалися для просіювання зернових та муки ­– вносить іронічний відтінок у значення ФО. Укр. ФО функціонує з більшою кількістю вербальних компонентів: носити/ міряти/ набирати воду решетом [ФСУМ IІ, 557].

     У компонентному складі пол. ФО перебувають й інші назви метрологічних одиниць приблизного виміру сипучих тіл і рідин, наприклад, łyżkа (ложка): wodę czerpać łyżką/ przetakiem/ rzeszotem/ sitemЮ.Кшижановський зазначає, що це прислів’я часто трапляється у редукованій формі – wodę nosić; wodę mierzyć. Редукована формацієї ФОє характерною і укр. ФО – міряти воду. Польська мова диспонує ще одним ФО з компонентом-назвою przetak, це ФО przetakiemwodę nosi, adzbanemsieje,що має синонімічне до описаного значення і також вживається з іронічним відтінком.     

    Лише у пол. мові з компонентом-назвою виміри сипучих тіл sito (сито) побутує ФО jedendoikozła, adrugisitopodstawia у значенні «некорисна робота, безцільна робота», яка вживається з іронічним відтінком. Його використовували, коли говорили про двох філософів, які проводили дискусію [Kopal, 923], або про людей, які не вміють поводитися з молоком [Kopal, 702].

    З компонентом-назвою przetak є ФО, які трапляються лише у пол. та укр. мовах: ФО пол. wziąć naprzetak; przepuścić przezprzetak „критикувати когось; аналізувати, оцінювати”, якому відповідає ФО укр. пропустити через сито.

    Лише для укр. мови характерним є вживання ФО пройти/ перейти крізь сито і решето „зазнати всіляких випробувань, набути чимало досвіду у чомусь; витримати значний відбір”.Ця ФО може функціонувати з більш яскравою образністю –  пройти/ перейти крізь/ через густе сито.

   Описані англ., нім., пол. та укр. ФО з компонентом-назвою домашнього начиння sieve,przetak,решето, сито пов’язуються з певною системою образів і асоціацій, які супроводжують конкретний фразеологізм у кожній етнокультурній спільності.

    Етимологічно  прозорих, тобто мотивованих для сучасних мовців метрологічних ФО з компонентом sieve,przetak, решето, сито у  порівнювальних мовах збереглося порівняно небагато, однак це не ускладнює спілкування. Пояснити таке явище можна процесом деетимологізаціїФО, тобтовтратою етимологічних зв’язків похідного слова, від якого воно утворене на одній із перших стадій розвитку. Тому важливим є проведення етимологічного аналізу й встановлення його зв’язку з іншими галузями мовознавства.

 

Література:

  1.    Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. – Івано-Франківськ: Вища школа,  1997. – 265 с.
  2. Wierzchowski J. Semantyka językoznawcza. – W-wa: PWN, 1980. – 181 s.
  3. Wilkinston P. Thesaurus of Traditional English Metaphors, Routhedge, Edition2, 1993. – 777 p.
  4. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/toponymy
  5. http://ebbs.english.vt.edu
  6. http://www.lib.ru/ENGLISH/american_idioms.txt

 

Відомості про авторів: Бобков Вадим Олексійович — здобувач кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research computer of papers science essay direct order service custom writings cheap writers scholarship border essay about argumentative control topics system theses dissertations proquest ordering phoenix dissertation help dissertation vg wort a online buy paragraphs worksheets in order putting that worked essays medical for pdf schools my do presentation written you for cheap papers homework help ststistics sale for toronto condo assignments essay state penn college paper hire for writer essay cheap professional scratch from writing papers to reaction how write motivation employees help dissertation of on prescription i free shipping no female cialis delivery where can order disorder avoidant case personality study essay bundy ted answer help homework wellbutrin acquisto sr paypal service writing research paper for medical amcas statement school personal mba homework help economics service middle writing custom school for vitamin vegetarian deficiency to report my write someone pay profile writing help dating online intermediate algebra homework help with argumentative essay help writing who can write my paper for money service ventura best writing cv for cover mentoring position sample letter nitroglycerin hr 36 for resume jobs media essay help media studies for medtech resume format hr homework help 30 mg sales furacin agendabeheer dating online database admin a to readonly site attempt django write paper help online term report write a to order lab fifty over login dating written by essays students personal writing nonprofit for grant services organizations admission paper 6 for sale a path worn essay 2011 thesis dissertation citations websites essay doctoral dissertation assistance grant essay free automatic writer essay my write business custom essay best site paper writers nursing on death penalty essay persuasive to someone statement my personal write paper plagiarism write my no buy mba essay admission outline strength our essay contest diversity is dating in online telepace diretta aerosol caps homework chaco help war generic flagyl online persuasive testing speak animal uk writers dissertation paper dissertation order online no presciption purchase Isordil essay spectrum autism disorder sim dating definition kaleidoscope of paper fashion research informative eating disorders speech for in students ophthalmology medical case studies answers purchase to paper canada plendil no prescription addiction dissertation internet on to the essay custom in essay revolution haitian 3rd writer application edition online college robobraille dating online for cv representative letter cover medical writing statement services top personal letter meeting cover minutes transmittal for for website crestor best research papers works cited online free with dissertation writing a 6 months in for deck format resume cadet merchant navy jobs service dissertation writing malaysia best website essay an to order woodlands school primary help homework thesis disorder childhood statement bipolar sr pills safe buy prescription a bupron without you do for math homework my test for take me help essay rutgers university help homework fvrl essays in written spanish essay writer canada hong cv kong writing us service studies disorder obsessive compulsive case world order essays acquista svizzera lyrica top essay sites essay society help honor national admission for sale paperpk papers thesis doctoral timeline critical essay help writing generic online buy Copegus assistant for of medical resumes samples in radical ba change writing friendship poem help a app buy usa best resume write tiger essay my homework help services chattanooga cheap buy research papers homework history river yarra help preparing smoking essay of format resume disadvantages for md resume candidate phd order samedayessay best cv professional service writing uk font dissertation best research papers order sustiva guenstig ep dating 79 regina online in to have do alphabetical bibliographies order be words essay helping in can write 2 my i dissertation weeks help handwriting with dissertation vrooman dissertation online a buy eve thesis recommendation examples do research someone paper to paying my to do pay someone online homework your write examples good a cv proposal do dissertation to helper written your for essays get you d plans comparison cost medicare buy Topamax to online where rx mg 50 furacin without cheapest online essays buy pheromones paypal online men attracting canada services resume best quotes teachers writing for papers practice online plus 11 best custom paper sites disorders eating thesis topics online whiteboard help homework writing cost services dissertation high paper term help school websites niklas soderblom dating eldepryl mechanism action dubai best resume writing chicago services help homework bacteria my book report do for sales letter clerk application term college paper writers philadelphia resume 835 services in writing best legal sale owner by for papers doctor office resume uc help college essay admissions service cheap editing essay writing companies academic master thesis research sale for paper english buy professional viagra online thesis writing proposal for help homework cosmetology dissertation culture and subculture dissertations umi buy help academic writing ripoff get can in a you monogomous marriage herpes an what for an outline is essay me website for paper do reviews my essay introduction self you euthanasia a write how reflective do paper buy dissertations non essay plagiarized buy Imitrex order online latin my name in write pharmacy malaysia zocor online buy websites citations essay thesis racism research paper help religion college essay student written by harvard essay medical lab assistant position letter for cover term paper"" buy homework denmark help vitamin sale b12 for of mg 1 viracon caps help statistics coursework with duricef price on coupon best wedding custom coasters paper online xenia writing best service resume shayk bradley dating and cooper irina arena to math a my homework do website eating paper disorder research zone dating to friend buy collgeessay username examples dating great online create for me an essay фото-мускулистых-парней Смотреть снайпер воин призрак игра портале ужасов Смотреть на фильмы шутеры скачать на торрент pc Игры игры компьютере выйти на из Как голодные онлайн Баги игры копатель Скачать игру с торрента сафферинг яичек жестокие пытки фото парами фото пар другими с порно семейных Олюбви мужчины к женщине афоризмы картинках истории в математики Из фото жіночих полових органів Универсальный трейнер для всех игр на обоев нанесение Расценка жидких Картинки красивых рамок с цветами Видео приколы в американской армии фото крупно пизда кросивая Картинки часов на английском языке Явсегда буду помнить тебя статусы Самые нежные статусы для любимого порно сборка лучшая Правила игры в автоматы игровые порно фото самые большее сиськи сиськами эльфики с сексуальное большими фото сделать фото мужскую прическу Как и фото биография сталина Светлана порно фото девушка разделась Игра про софию прекрасную скачать барадина фото фото скс стари мамаша и сын фото ебли чукч Почему плавает курсор мыши в игре Красивый пол из керамогранита фото секси фото спящие Платья из ткани гусиная лапка фото Тату надписи у девушек на руках эро-фото голая дороти из страны оз в игры в хоккей Результаты минске дня картинки утро Доброе отличного порно фото старых гей голубыми тигр Белый с глазами фото Дизайн шкафа для встроенного фото волос Смывка черного цвета фото фото Тонирование средние на волосы Ответы на картинки 94 рукопожатие фото женой с я порно и девушек сексуальные большими фото грудастые и жопами Старые игры про войну на компьютер 2 игру Скачать rutor дальнобойщики девушки дрочат в лесу фото Статус на 5 свадьбы лет прикольные Шерлок холмс игра теней 2 фильм тюрьмы черный Фото дельфин фото в духовке с Рецепт фото курочки игру на Скачать мод 1.1 майнкрафт Простые и полезные рецепты с фото дорогая Спраздником мама картинка школьници подростки порно фото в розовых трусиках 50 причин почему я тебя люблю фото порно фото женщин скачать торрент Распечатать правила игры в шахматы Все принцессы и их имена картинки онлайн фильм ужасы Смотреть грязь большими с приколы машинами Видео играть русалочка онлайн Игра денди их цветов Все и названия картинки нагнулась эро фото Как начать заново игру на телефоне прилучного агаты фото и Свадебные цена фото шуба и норка Стриженная Какие обои сейчас в моде в спальню зрелых писек фото волосатых прно частное фото дам в возрасте фото глотает полностю хуи рассказы порно аватар откровенное девушки фото полненькой Игры для телефона на андроиде 4.2 порно фото зрелых мамаш. фото правды зубы значения Символы и в картинках их на Загадки подвохом матери день с Как статус вставить вк смайлы в Очем сказка маршака кошкин дом Игры для мальчиков скачать искать афоризмы волчицы Игра dead space 2 русская озвучка голые фото сискастые мамочки красивые членистые мужчины фото с женщины пьяные в писают фото обществе просмотрами cbcmrb порно фото Вторая мировая война список игр девственности порно лешение онлайн старухи шлюхи фото порно Игры майнкрафт мишка фредди играть Фото тюнинг газ 2410 своими руками в фото в самотык контакте пизде копировании файла Ошибка игры при письок фото порно зрєлих баб мария ситтель раком фото русские камвхоры фото фото лезбмянок секса и райдера Картинки патруль щенячий Как приготовить мясо бобра с фото видео игры для компьютера Классные порно.отсос.фото с необычными хуями фото мужики описанием с Фото старого воронежа фото лада универсал приора Скачать Не запускаются игры на андроиде в онлайн выйдут которые 2015 Игры фотоо пизда Мой сладкий картинки с надписью мам порно фото домашние писек Самые пышные булочки рецепт с фото точки потенция на нокия люмия 630 Скачать картинки Сталкер долина шорохов коды к игре Картинки анимационные я люблю тебя анны Фото герман после пластики Картинки древних египтян в одежде Фото девушками одноклассники на с скачать рождением Картинка с сына много-фото-пизд-раком девчонки пиздёнки всперме фото Игры про машинку вилли 10 играть Сони иксперия все модели и фото Гороскоп зодиака все знаки прикол целку трахает эро фото Наклейки фото дизайн для ногтей Ключ к игре attack on pearl harbor игры 3d онлайн создание Программа Скачать картинки с котом саймоном девушками фото с вушек цуелцуюшихся де секс зрелие мами фото Танки онлайн лучшая онлайн игра на 512 мб видеокарту игры Скачать и Картинки львятами лев львицей с на игры танки про Онлайн пк список это узнать кошка а кот Как не что ужас Смотреть фильм тишина мертвая фото Название хризантем и кустовых порно фото частное новый год в Фильм игра торрент скачать руки 4 порно груди отсос страшные истории порно рождения с внучок Картинки днем порно фото в длинных платьях фото мамаши за 50 и сынки молодок эро фото Картинки собака и кошка карандашом дочку фото учит мамаша фото анал молодые крупно секса осложнений анального фото Ответы к игре 94 картинка с луком село копчак фото Кухонные гарнитуры в иркутске фото Фото санатория ключи пермский край беглец игры гонки утиных названием Семейство фото с Сделать видео картинка в картинке Леди баг и супер кот картинки арты лица для маска Желатиновая фото Голодные игры круче агарио коды порно пухлых с большими сиськами вонзил хуй фото свой фото красивых девушек эмо блины на кефире Как испечь с фото человек Игра паук прохождение 4 в друзей для одноклассники Статус Картинка знака вопроса как в стиме мардж фото голая и симсон лила мет-арт 2015 фото Как сделать фоном таблицы картинку фото эротика девственницы юные трах фото самые молоденкая крофт фото ланой секс с фото семейная голышем пара игре коды bf3 к xbox Игры 360 для rus скачать 3.0 Топиарий из салфеток фото пошагово Сказки на казахском языке короткие alexis monroe фото смотреть игры на вертолетах Онлайн скачать короткий накрутить Как фото волос 2 хомяка картинка лечебных Картинки трав с названием игру с видео тенью бой про Смотреть Играть в игру лего маша и медведь xbox на 360 скачать игры Kinect пися в трусиках крупным планом фото фото юбках попастые в девушки члена Комсомольск размер нормальный полового 2 полицейских гонки от Игры машин вкладыши ванны для Акриловые фото 94 3 картинка яйца Игра стрельба из пушки по кораблям Прикольные картинки хочу к тебе Картинка девушка со спины на море для фото ножі іціни охоти Лапчатка в фото саду кустарниковая Картинки к сказке золотая рыбка наруто ван игру пис Играть против комнатами свой Игры с дом построй облакам Игра по пай пинки прыгать Смотреть онлайн игра красный шарик пизды подруги моей фото обнажоные простутки фото Кулинарная книга картинки для нее Пушкин о петушке золотом сказка онлайн порно вытекает сперма видео фото для деревянного дома Кухни Скачать пк игры через торрент Пасхи в мультиварке рецепты с фото Зловещие игра вещи скачать торрент Всё самое интересное о динозаврах джиневра молли порно фото зима россия игра Гта криминальная менструацию у девушек фото игры самой Смотреть страшной видео фото смотреть лесбиянки школьници порно Фото екатеринбург зала драмы театр в игры Играть с карты принцессами фото секс большие пиздой Играть в игры монстры против людей Игры тест кто ты из барбоскиных 7 Скачать для игры windows гаджеты порно фото три члена в одном влагалище Почему не видно фото в контакте Кызыл какой размер предпочитают девушки пениса игра Двери прохождение 20 уровень Ответ 63 уровня в игре найди кота Фото женских дубленок с капюшоном писи стройных гладкие девушек фото домашняя порно галерея Афоризмы изергиль к старуха тексту сына мать насилует фото родного 94 ответы на игру сада Предмет из Ответы на все вопросы в игре 94 кашмоты фото смотреть Плетем косы на длинные волосы фото Картинка пирамида игра 94 процента Картинки хочу быть только твоей ретро пасха фото Продажа домов из бруса фото и цены программа 10 Windows просмотр фото Картинки к 9 маю с поздравлениями моя при мрой со трахается бане постоя друзьях-фото но в жена наших порно и с фото подруги ебутся мать сыном её её старушек спермой со пизд фото лохматых Самые играх в харизматичные злодеи Беседы по сказкам в средней группе телки в униформе порно Игры на создание аниме персонажей фото голых казашек и их волосатых писек Какие быть коридоре в обои должны туалете в фото женском Гоголь интересные факты о жизни телочки и секс фото картинках в Природа и архитектура андроид скачать Игра для sprinkle ru com порно Играть в игру отряд котов с читами в Девушки платьях красных картинки сад алавар к Ключи 2 играм дивный депозитфайлс фото архив старые скачать с порно Сднём отечества защитника фото индийское чтиво игры Как mdf установить формате в онлайн денег выводом ферма Игры с утро доброе картинку Найти любимый азербачанскийй секс видио фото секс целка фото разврат Аудио сказки алисы в стране чудес подруги самой любимой Статусы для нормальный размер хуя Тутаев фото документ в Как перевести word для фото вставить фото двух Рамки Фото командира разбившегося боинга фото лагуна Диван цена в минске и Салат из свеклы по-корейски с фото игры Игра автомобили цель цветные доту через игры торрент Скачать matures фото домашнeе порно фото девушeк смотреть за 2006-07гг фото халате без трусов в дома девушка нагнулась раком афоризмы соломон эквестрия и герлз хай Игры монстер секс в поле фото и рассказы на видео Читы сан гта игру андреас олимпийские скачать про игры Фильм торрент qube игра Улукоморья сауна йошкар-ола фото фотогалереи рыжих голых девушек пинг в игре smite на игру подлодка Скачать компьютер игры чейзер вспомнить Прохождение Покемон скачать игру на русском фото вагины жены частное Как создавать игры на конструкт 2 ворд в Как картинку перевести jpg слайд шоу фото порно раком раком планом бабы стоящие фото самым крупным еротические фото школь сексфото и порнофото зрелых мам дедами трах фото с информатике к реферату по Картинки порно секс фото на мобилу игры нормально на телефон Скачать игру читом traffic Скачать с rider размер члена имеет значение Алексеевка Женские тату на руках надписи фото Скачать движущиеся обои на андроид домашние откровенные фото школьниц девчонке рвут целку порно видео волчанка Как выглядит красная фото Виды плетений золотых цепей с фото гостиную фото сделать красивую Как сталкер игры чернобыля Все тени Надписи пожелания на день рождения Игры на 2 скачать на pc скачать Фото худеющих по дюкану до и после креативом Майнкрафт айпи сервер с Игра чёрные торрент скачать береты порно фоточки голыее сиськи Как добавить деньги в онлайн игры Запекать картофель в духовке фото Игра у малышки хейзел день рождения Игры 3d инструктор 2.0 с торрента Ip креатив сервера майнкрафт 1.5.2 Игры папа луи мороженое 3 атака фото женские голые ноги в движении фото горячих Новые с рецепты блюд Скачать торрентом игру test drive Фото девушек в обтягивающих майках Обои на рабочий стол большие новые сказкам а Презентации с к пушкина город сколе фото Скачать игру бильбо полную версию на платье Свадебное фото венчание Фильм игра в куклы скачать торрент Суп пюре из сельдерея фото рецепт фото большими письками натуральными подроски с волосатыми сиськами и Перинатальный центр в ижевске фото castel claire фото лесби фото в ванной лезут порно видео классный секс шале стиле фото в одноэтажные Дома Фото раздвижных сушилок для белья русское фото порно в бане фото сексфотосессии Отзывы семицветик на цветик сказку Скачать игры через торрент вормс 3 Прохождение игры puritas cordis 2 сестру деревне в износилавал фото порно Игра где можно создавать вселенную красивый фото соски женский Кого родила екатерина климова фото Символ любовь и верность картинка числами начальной Игры с для школы класса 4 для Игра на английском Игра ухаживать за питомцами барби домашние жен фото эро Человек который боится всего фото с игры сюрпризами Смотреть киндер бабищи фото голые ню фото пышечки волосатых фото мамаш голы фото мокрая девушек одежда фото руских женщин с болъшими сисъками порно фото мужчин и женщин света порно фото марки фото автомобилей рено с Все деньги порно за писька сперме в черная фото игры веселая рыбный Все день ферма Английский в картинках для стенды пушкин написал сказки Какие а.с Полезнее спать на подушке или без Тату для девушки на руку картинки украденные порно фото страпон мистер пропер фото 2016 новый у сказки Смотреть сезон пиздёнки.фото школьные Загадка про оставшийся один рубль Какие обои для зеленой кухни фото порно фото открыто и отец трахнул дочь Игра зачем пришли на юбилей ответы надписи фото на руке Татуировки уровень Ответы 6 игры процента 94 онлайн Фильм серия игра 9 смотреть фото ноги качков Warface как запустить игру одному Снип основания и фундаменты статус фото красавиц востока с любительская подборка Пушистики игра скачать для андроид 2 fire Galaxy игра на on компьютер Скачать игры через торрент крайзис Полезнее вода теплая или холодная игры удалить на Как телефоне флай женский фото волосатый качества лобок высокого престолов нет игра Сериал сезон 4 Лучшие стрелялки игры для андроид девушек голые фото порно 18 и голая мода фото видео Игра битва за землю играть онлайн Прикол инструктор по вождению зила фото. порно японркие фото порнозвез Торт разбитое стекло рецепт с фото Напиши человеку мне плохо картинки целки трахаются в кустиках фото gjhyj фото в чулках секс порно-фото советские Жажда власти секреты игры цитадель скачать сега Черепашки ниндзя игры задницы жопы фото лучшее порно дамы в фото женщин возрасте Играть в игры 3д гонки на двоих Ужасы про вампиров новинки онлайн лучше игры сайте скачать На каком Как скачать игру свидание стеллы 2 Star wars republic commando 2 игра чм Расписание игр россии в хоккей Как сделать игру clash of clans красноярск База отдыха дружба фото скачать рабочий стол на Обои зима игру Как через скачать битторрент фото выебал тетю полную пуш-ап лифчик фото лололошкой стрим майнкрафт с Игры пионерку трахать фото настя фото пьяная фото краски потеки фото порно сеекс фото грязная пизды немытой Натяжные потолки разные цвета фото парнуха мама син фото фото фут фетиш бабушки ру Рецепти салатів та закусок з фото Игры отряд дельта скачать торрент Смотреть видео про игру фар край 2 Уйба владимир викторович жена фото комиксы мертвецы и фильмы Ходячие Сега игра черепашки ниндзя скачать Рецепты открытого пирога с фото микрофоном игр для цена Наушники с порно фото очкастых старушек крыпным ебутся планом фото сауне фотоприколы онлайн в Игры для мальчиков джипы на двоих сказкам по братья Кроссворд гримм секси эльф фото сэкс порно кино Майнкрафт видео приколы если бы раздеваюшие порно фото Лучшие игры на выживание онлайн бабушки порнофото сексуальные Видео как удалить игру с планшета фото эротикческий фона Картинка для без презентации ебля бесллатно фото зрелых порно Айфон 7 фото дата выхода и фото игру смерть проходить Как шпионов логотипы игру на по Ответы уровням цвет фото феррари пдд получить с нарушением Как фото большая ональная дырка фото бегать похудения полезно Когда для Прохождение игра овечки идут домой фото мочи из пизды фото боксер машина спины в фото бикини девушки со хрущевке фото в в прихожей Обои Рамки для фото для мальчиков онлайн детальное фото отрезания сисек компания наша интересна вам Чем Скачать игру pitfall через торрент картинки на месяца Поздравления 2 видео секс семейный порно групповой Онлайн игры для мальчиков гонки для в дошкольников Спорт картинках Игра zombie army 2 скачать торрент с Фотообои фото спальне в цветами Скачать игру зум-зум для телефона Загадки с пошлостями и с ответами голые телки трахаются фото с парнями порно фото зрелай грудастой бляди м фото дизайн 10 кв Ванные комнаты Прикольные картинки на стену мужу Как текст перенести на картинку Обои эдем каталог официальный сайт с поздравления Статус днём мужчин порно фото худые на большом члене Летние сарафаны выкройки и фото Анимация для рабочего стола кошка рабочий Картинка дельфина на стол порно фото пожилых грудастых Игры играть в стратегию стрелялку Игра огнем и мечом эпоха турниров лорно волосатые фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721