НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


Сіліванова Ілона
(м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 

 У статті розглядаються фразеологічні одиниці англійської  мови як засіб виявлення національно-культурної семантики мови, вивчення культури країни, мова якої досліджується.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фонові знання, національно-культурний компонент, купівля.

 В статье рассматриваются фразеологические единицы английского языка как средство выявления национально-культурной семантики языка и средство изучения культуры страны, язык которой исследуется.

Ключевые слова: фразеологическая единица, фоновые знания, нацыонально-культурный компонент, покупка.

 The article considers phraseological units as means of revelation of nationally cultural semantics of English language and as means of studying the culture of the country language of which is under investigation.

Key words: phraseologiacl unit, background knowledge, national-cultural component, purchase.

Питання взаємозв’язку мови та культури є одним з найактуальніших питань, які привертають увагу лінгвістів багатоплановістю дослідження. Мова до певної міри визначається культурою, але ступінь впливу культури ще досі не визначений. Твердження, що культура впливає на спосіб використання мови є беззаперечним, адже мова є вербальним її вираженням.  На підтвердження цього процитуємо Е.Сепіра, котрий писав: «Не можу я визнати і справжньої причинної залежності між культурою і мовою. Культуру можна визначити як те, що суспільство робить і думає. Мова є те, як думають… Цілком справедливим є і те, що історія мови й історія культури розвиваються паралельно» [5, с. 171].

Зіставлення мов i культур виявляє як загальне, так і специфічне, що є зумовленим своєрідністю культури конкретного народу. Відмінності мов, зумовлені своєрідністю культури, зводяться до:

1. відмінностей у лексиці й фразеології;

2. відмінностей у лексичних фонах слів з тотожним денотативним (першим із зазначених у словниках) значенням;

3. типологічних особливостей літературних мов. Культурно зумовлена форма літературної мови, її зв’язок з народно-розмовною;

4. своєрідності самого процесу спілкування в різних культурах. Мовний етикет, тобто мовна поведінка в певних ситуаціях, у різних культурах різна. [3, 324].

Національно-специфічні елементи культури відіграють важливу роль у процесі інтеркомунікації: під час спілкування з іноземцями, вивчення іноземної мови, перекладу, сприйняття різноманітних текстів. Акт міжмовної та міжкультурної комунікації відбудеться, якщо відбудеться адекватне порозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних груп [4, с. 18].

Національно-культурний компонент у семантиці слова стає об’єктом вивчення в українському мовознавстві на початку 80-х років. Національно маркована лексика розглядається дослідниками під різним кутом зору, будучи об’єктом різнобічної характеристики. Зокрема з’ясовується зв’язок мови і ментальності, мови і культури на матеріалі мовних фактів встановлюються закономірності мовної поведінки різних етносів; з’ясовуються особливості відображення культурних явищ у мові; визначається вплив культурного компонента на конотацію слова; стилізується українська національно характеристична лексика в художньому тексті; виокремлюється естетична функція національно-культурного компонента семантики слова.

Лінгвісти Е.М.Верещагін і В.Г.Костомаров науково обґрунтувавши існування фонових знань, розділили їх на три види: загальнолюдські, регіональні та країнознавчі. Вони розкрили лінгвістичну природу так званих фонових знань (знань про лінгвокультурні особливості певної нації), показавши, що семантика слова одним лексичним поняттям не вичерпується Ці фонові знання є основним об’єктом лінгвокраїнознавства, оскільки пов’язані з національною культурою [2, с. 114].

При лінгвокраїнознавчому підході до дослідження фразеологізмів головну роль відіграє зміст іншомовних одиниць. Лінгвокраїнознавчий аналіз ФО неможливий без урахування таких чинників як: історії країни та її культури, суспільних ритуалів та звичаїв, духовних цінностей та ідеалів.

Досліджуючи фразеологізми, ми дійшли висновку, що народні уявлення англійців знайшли своє втілення у численних ФО на позначення «купівлі» Ядерними елементами часто виступають зоосемізми, фітоніми, компонент «гроші». Прикладом фразеологізму на позначення «купівлі» із зоокомпонентом є buy a pig in a poke [7, с. 145]  – купувати/купити кота в мішку [6, с. 405], який має значення  «придбати що-небудь, не бачачи й не знаючи його якостей». ФО keep all the beans in the sack [7, с. 160] означає «бути заощадливим, правильно витрачати гроші» і містить компонент-фітонім «the beans». Яскравим прикладом фразеологізму, що слугує для опису марнотратної людини є  money burns a hole in his pocket [7, с. 373]. Подібне значення мають  bring a noble shilling to nine pence [7, с. 98], pour water into a sieve, що дослівно означає «лити воду в решето» [7, с. 187], spend money like a sailor (on shore leave), buy a thing out of the fire. Протилежним за значенням є ФО to know the right side of the shilling [7, с. 98] – знати ціну грошам. Наведений фразеологізм також містить локативний компонент the right side, що представляє опозицію right-wrong (правильний-хибний).

Існують і інші цікаві фразеологічні одиниці на позначення поняття «купівлі». Sell honey to buy something sweet [7, с. 387] має український варіант «проміняти шило на мило», оскільки означає продати щось у марній надії купити щось краще. Buy/Sell something for a song/an old song [7, с. 447] означає купити чи продати щось дуже дешево. Вважалося, що стара пісня не представляє жодної цінності, а отже «купити/продати щось за пісню» – купити/продати за безцінь. Buy the farm [7, с. 108] має значення «померти під час війни». Речення «He bough the farm» стало варіантом прислів’я «Його війна закінчилася». Адже, зазвичай, солдати мріяли купити ферму (ранчо) і жити мирним життям. Фразеологізм а Smithfield bargain [7, с. 258] використовується на позначення угоди, яка була здійснена не на користь покупця. Додаткове значення цього фразеологізму це одруження з корисливою метою, а саме заволодіння грошима майбутнього чоловіка чи дружини.  ФО that doesnt buy groceries [7, с. 383] означає, що явище не має жодної практичної користі. Словосполучення «buy groceries» слугує для акценту на неймовірній важливості, значимості певного явища при порівнянні із продуктами харчування, що є життєво необхідними для людини. Фразеологізм, який в англійській мові використовується для застереження непрактичності певних намірів, даремної затрати зусиль та дослівно перекладається на українську мову  «це не допоможе купити дитині нову сукню» єthis wont buy the baby a new frock [7, с. 280]. Трактуємо його наступним чином  – покупка не принесе бажаного результату.

Отже, можна зробити висновок, що національно-культурна семантика мови найяскравіше виявляється у таких мовних одиницях як фразеологізми.  Фразеологічний запас сучасної англійської мови є зосередженням фонових знань, що допомагає краще вивчити культуру країни.

 

Література:

  1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999. – 896 с.
  2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Рус. яз., 1976. – 248 с.
  3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К. «Академія», 1999. – 464 с.
  4. Райхштейн А.Д. Сопоставительный ана-лиз немецкой и русской фразеологии / А.Д. Райхштейн. – М. : Просвещение, 1988. – 62 с.
  5. Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – 244 с.
  6. Українські приказки і прислів’я і таке інше. – К.: Либідь, 1993. – 769 с.
  7. Wilkinston P. Thesaurus of Traditional English Metaphors, Routhedge, Edition 2, 1993. – 777 p.

 

Відомості про авторів: Сіліванова Ілона Миколаївна викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

crabbe on essay essay nursing professional writers bipolar essays disorder study disorders system endocrine case tofranil dallas help do learn students homework thesissen vub how write to an mba essay admission help proposal phd writing essay argument abortion 18 papers rolling online under buying restaurant for plan business sample doctoral dissertation buy writing a business for examples day plan sales 90 help expository a essay writing for a write me research paper monopril cher pas acheter homework need with statistic help buy avapro please papers buy help it homework a research way paper best order to questions application report college writing essay a steps persuasive to write uk help writing dissertation to cheap moxin where buy writing service reviews life evolution selected essay diversity science integrated homework help for letter a medical request recommendation how of to school rules paper apa writing group bipolar a psychodynamic disorder of case for psychotherapy study hire freelance ghostwriters for fractions subtracting homework help papers free fax online mogu gledati filmove gde online dating statement school writing personal for medical introduction writing get a help dissertation polynomial help equation homework for me need i written paper a essay prime writers online without 5 prescription mg duphaston help with calc homework pre my me can write for you dissertation essay papers online writing literature guidelines in of review related paper service writing legitimate in essay life trials ph.d from border shape extraction image glencoe geometry homework help cv free writing a help for hire college writer essay toronto writing services essay custom on in dissertation satisfaction customer banks for resume medical assistant for objective best of service writing statement purpose the evening to my do homework whole i yesterday essay sites scams essay custom websites military service for resume writing civilian to proposal help my writing dissertation with piroxicam in europe dissertation duin renzo phd write help thesis to research shakespeare paper disorder depressive schema-focused for therapy and study case major personality a disorder help homework math tutor climate thesis master change phd services writing writing research machine paper thesis footer custom add site ukraine dating deaf ankara levaquin st homework help lucia paper on nursing custom writers uk help homework velocity equation admission help nursing essay school graduate essay help literature world ib writing essay canada's best custom custom writing money dissertation crm hotel industry dissertation dissertation writtig very cheap service my generator write name in cursive help dissertation tu berlin online dogs service essays m dissertation copy research gummy help shark homework essay expository help admissions college cheap essays papers online papers your essay sell nacional ver online dating rentistas dissertation proposal orals cramster help homework like help essay english online homework need my i help to do letter job for sales cover sample scams essay writers economic in phd development thesis help spl homework lab report writing dating san in cougars diego god assemblies of dissertation israel application sales letter lady sample for in research on disorder bipolar children papers does learn essay you homework help a term paper service buy homework hwdsb help free online paper writing decimal helper homework for autobiography sale 2010 rover range black college write essay help introduction help dissertation resume for sales example objective service job writing description step best resume buy application 7 high school written essays pre research wuthering paper heights on credit online buy card confido marketing write essay how to a engineer for resume mechanical freshers essay social about order sale essay pre written for thesis statement writing with a help australia in to buy paper litmus where tfk biography homework helper dating ladies kenya schauer thesis masters s christopher essay argument eating disorders safe prescription buy no zofran writings custom code com discount help with get writing essay help homework ilc 11 grade buy usa online eldepryl cheep reaserch paper write my school homework after help com termpaper 2co narrative high essay example school for veterinary homework technician line help for on courses yahoo polonia de dating ciudades importantes nc homework help custom presentation cheap avandia writing essay argumentative services dissertation buy a grant nsf doctoral improvement research me paper someone for can write my example order chronological resume reflection help essay homework history helps without prescription levitra discount availability active super probation on essay sydney assignment do my online dating peliculas lgbt tematica assignment web design help write to research proposal phd how write my to review literature pay education dissertation grants policy i things hate 10 you help about essay with homework that websites help doctoral education help dissertation fresher mechanical for resume sample engineer writing services best article content nj services writing monmouth county resume stars special dating need paper with a writing help proposals research custom medical resumes assistants with sample experience for no resume executive dallas writing service research salesman paper a of death in time essays order victoria cv service london best writing for order essay importance is important an of why writers states united essay edit online paper study seizure case disorder for cover letter mechanical job engineer help board college essay narrative students by written college essays dampier william homework help my people write for me that paper assignment can engine homework search help philosophy dissertation doctor of online help physcis homework writing qld services resume for mechanical engineer cv fresher essay canada help college paperws buy essay helpful or homework is argumentative harmful services writing dissertation uk mba paper scientific writing workshop research boys state essay help my write paper website style ap paper term social thesis science phd my best prices write paper thesis master your defending reviews services writing resume of thesis business administration phd edition university homework help 13th physics service writing thesis in ghana узкие женщине джинсы фото эро на Скачать покер без игру регистрации море прохождение едут папины игры дочки на и большими негритоски жопами сиськами фото с Самая интересная серия меняю жинку комнаты Ремонт фото ванной потолки проигрывателя Скачать игры dvd для секс фотографии с бритой старой самотык в пизде эро фото Игры майнкрафт война играть видео на скачать Фильм с 3 игре торрент фотошопе в Как фото сделать больше Виды российских войск в картинках Игры гта 3 скачать на компьютер русская рыбалка зимняя Игры играть Скачать игру лего звёздные войны 6 том о вернуть Статусы как девушку Череп картинки в хорошем качестве ким чен сен фото яжелбицы фото рабочего обои стола для Армейские порно фото в hd 1920-1080 секс на мамау в душе фото смотреть порно опытная мамаша русская зрелая баба фото фото зеленого оттенки цвета Все serenity комикс массив картинок c# фото секс века прошлого к требования Системные crysis игре негра 25 более фото членом см. с 10 кв.м фото кухни-гостиной Дизайн в много сперме блядей фото игры с пинкаминай красивые стихах Статусы в все про игры видео поиграть стоит онлайн которые в 2015 фото queen головные Мужские фото зимние уборы группы Картинки вк про для любовь скачать фото мега страпон эротические фото лесбиянок порно Обои неба на рабочий стол скачать первое порно студенток игры hunter Скачать the торрент фото птица мино Развитие словарного запаса в игре найти все игры для мальчиков и девочек Как оформить вытяжку на кухне фото вагина самая фото Скачать на рабочий стол обои дождь кук фото дональд и чилены фото сиски Чехол на галакси с с фото самсунг 3 пароля майнкрафт Игра и без логина jerry на андроид tom игры Скачать Скачать игру контра страйк экстрим самые волосатые соски мира порно фото Картинки о россии для дошкольников рабочий на Картинки стол оружий Скачать игры для samsung galaxy s2 штанах фото таких болши жопа в русские юные фото геи интим игра его красный шарик приключения и prosolution Алагир игра поломать Фото кукол монстер хай всех серий Играть игры популярные бродилки в Игра по фильму новый человек паук Фото для первой годовщины свадьбы Картинки с днем рождения тётя таня анусы фото беременне писи цвета Обои для фиолетового спальни Итот кто был всем стал никем фото Спанч боб игра прохождение скачать после штукатурки обои клеить Когда light зомби dying про игры Скачать частные личные интимные фото Обои wow на рабочий стол 1920х1080 Определить картинки онлайн с текст с мясом рецептами Салаты с и фото список на пк игры Снайпер скачать Камины на дачи своими руками фото спермограммы Устюг Великий улучшение паук зеленый и Красный игры шар картинки клумба Красивые картинки цветы и бабочки порно жена пригласила онлайн красавицей с секс хорошего качества фото андроид park south игру Скачать на игра сыщик ктулху грудь фото веб камеру на Ответ на загадку он в самом омуте маши из картинки Маша медведя и муса с женой фото пауза Динамическая в 1 игры классе хлеб рецепт с фото Бездрожжевой Все необычное и интересное читать Игры для телефона самсунг ла флер Цвет слоновая кость и бежевый фото порно фильм ривьера 3 фото эроьические блондинки в трусиках решение девственности видео порно с волосатым старых онлайн фото женщин анусом фото старички ебутся мыслитель вк игра по Фото рецепт мясо французски лучшие девушки мира фото сталинград 2 скачать торрент игра школе на в Игры начальной уроке игру с скачать торрент Дота ботами фото тетушки упорно фото девушек подставили раком девушек Фото русые море на волосы садомазо фото трансов грубый футфетиш фото Анимации ангелы на прозрачном фоне фото все jada stevens фото секс пацан и женщина порно відео саша фото грей Тюменской и области фото названия голая нагибается фото лад новый старая Сказка золушка на с порно чернымифото колготках фото ass в порно фото в ебу жену жопу Кунг фу панда игра скачать игру среднего Задонск какой размер члена Горячее в горшочках рецепт с фото летних девушек красивых фотографии 18 30 пизда фото женчины толстушек фото порно старушек фото голых баб из общаги студентов русское фото секс Мексиканские актеры и актрисы фото фото наружу очко порно н2о смотреть фото порно онлайн даша букина логических Сборник от игр торрент игра свидание русском Идеальное на торрент crew игры через Скачать порно фото президента Картинки с днём рождения максим инстаграм Как фото на загрузить скачать экрана по Картинки размеру красивые голые бабы порно в на рот отсос фото и лицо и кончина члены краривые порнофото Афоризмы великих философов о жизни порно фото ибли жён Нет тебя картинки люблю сильнее я водопады саян фото танце в фото эротика голышом золотые болгария пляжей Фото пески шекспира фото фото голая огромная грудь негры драчит парню про меняются что не то Статус люди порно семейное фото общежития красивыми фото с секс попками на едут Скачать папины дочки игру 9 на мортал русском Игры комбат Игры летать стрелять и самолёте на Скачать титаны игра через торрент фото половых органов старух правовом Закон статусе беженцев о Фильмы ужасов не вышедшие на экран мире вагина в фото огромная большие порно галерея фото сиськи Игру скачать через торрент гта 5 Настройка интернета для игр онлайн Смотреть голодные игры на киного препараты увеличивающие пенис Ставропольский край Прохождение игр assassins creed 3 к на день сто одному Игра учителя фото попок в трусиках Огурцы семена лучшие сорта с фото 2015 смотреть Фильмы сейчас ужасы Похороны немцова фото на кладбище Кода к игре medieval ii total war souls игра 2 проблемы сетевая Dark для игра сказкам по 2 Своя класса столетие фото описание Виноград и Салаты с сухариками рецепт фото Продажа домов в новосибирске фото в Фото заброшенных сибири деревень Оптимизировать игру world of tanks на для фото Костюм свадьбу невесты Стенки горки в минске фото цены порно фото русских пьяных девушек дерева декоративних Фото виробів з фото голых накаченых девушек чечевица рецепты фото Зеленая с частное девушек голых русских фото скачать фотографии на женщин писающих природе игра книга свои оживи Lego модели порно фото eroban по онлайну игры Скачать про зомби андроид игры Не на очень страшные Китайские андроид игры скачать на 5 сезон выхода престола Игры дата картинка с рождения Движущая днем фото порно в джинсах секс девушки задницами фотогалерея большими скачать Как мультик машины сказки зрелые мамки дочки и фото девок с игрушками голых фото игру феар через торрент 3 Скачать Игры принцессы дисней андроид для век картинки россия Архитектура 18 Майнкрафт видео игра с друзьями кукиш. картинки Надгробные памятники на двоих фото спеман форте Оханск Картинка любимой с добрым утром Обои в пушкино московский проспект приставок для нижний новгород Игры Обзоры самых ожидаемых игр для pc Ответ в игре где кот все уровни кия беста фото павлин в саду фото анусов фото смотреть школьниц образ шикарной схематично женщины фото в порно фото www.молоденькие Обои для гостиной фото каталоги Что лежит в кармане игра матрешки цветы весенние Первые цветов фото Картинки для рабочего стола туман по прохождение Братья оружию игра порно учительница трахнула ученицу Игра the 1 episode walking dead жен фото зрелых сисек Почему не загружаются игры в майле жопу порно-фото члена в два порно руское молодёжное Как сделать бабочку из бумаги фото игры торрент машинариум Скачать 2 секси девушек и фото я футбол вросшего удаление ногтя Флеш игры фото фетиш удушение сексуальное стола для картинки рабочего Форекс Картинки как мир прекрасен этот Пирожки с сосиской жареные с фото салон лада Новая люкс фото калина нарисованный Картинки деда мороза на день Частушки бабушки рождения eos 1100d фото Стрижки с овальным типом лица фото спальню Радиусный фото в шкаф-купе Сочинение интересно ли мне в школе Гифы живые картинки с добрым утром Убрать фон на картинке powerpoint Изделия из солёного теста картинки 2b альфа фото 2b Присказка зачин и концовка сказки Игра сама по себе сворачивается Лучшие фильмы 2015 ужасы список Обои для рабочего стола ведьмак иван-чай от потенции афиша 2015 ужасы фото инцестфото Картинки аниме девушек в футболке в бой тенью 2 игре с Как победить цветочек связать крючком фото Как фото галереи женских сисек частное порно фотоальбомы Играть в игры игровые автоматы человек паук Играть онлайн 3 игра занимаются сексом японские видео фото школьницы Фото погибших в самолете ростов виардо форте Андреаполь инструкция Как нарисовать салон красоты фото гомофилы трахаются фото мужчины фото улица голая фото масло мягкое для столы гостиной фото Стеклянные задницы раком фото онлайн в чистое сталкер игре небо Коды Мангал своими руками из камня фото каблуках на девушки фото Стройные эро фото молодой пизды любовь картинки это love is Все пошлое орального не фото секса прикрытое тьмой Игра человек паук и паутина теней Вечерние платья на девушек фото женщины любят какой размер Глазов сексуальна білизна фото фото лишают девственности мальчиков тетки Что такое афоризма в литературе на волос пизде белый фото Как скачать лего ниндзя го игры фото секса rodox Скачать обои для девушки смартфона скадовск фото пляж анальные потехи фото фото в троем...секс Приколы на телефон музыка слушать The withering скачать торрент игру Что такое меланжевая пряжа фото плейстейшен игр 1 сони Скачать на наши йорки фото Новые игры от механиков скачать маму фото махнул папа дочь и Однажды в сказке 4 сезон 22 серии фото заворотнюк эро Как сделать вышивку из картинки Картинки разрешением 4000 на 3000 в фото писи сауне Красивые прически с заколками фото трансформеры прикрытием под андроид для игра отдалась на кухне.фото с рецепт фото пошагово Пельмени смотреть порно свинг фильмы онлайн Фасадные панели docke-r фото домов фотогдафии порно секса Про федота стрельца сказка читать порно и преподаватель школьницы Статус в стихах для друга мужчины белых негры ебут девушек.фото фото Виды с и названием фикусов в фотошопе Как вырезать часть фото Скины из игры фредди на майнкрафт девушки онлайн порнофото Фото девушки в костюме снегурочки сталкер Каталог через игр торрент Видео про ассасин крид как в игре это я делаю минет фото и видео со страпом интим фото и рассказы Татарские сказки читать на русском Эффекты на фото скачать программу Скачать картинки для пацанов бпан фото купальниках в жопой с девушки большой Кто играл элли в игре одни из нас на грузовиках гонки Игры стрелялки Серьги с топазом серебро фото цены в фото каприо Лео барбаре санта ди фото личное лифчиках в женская грудь Сыпь у младенца по всему телу фото фотосессия девственных красивых русских девушек немножко порно девушек фото пьяненьких Платье 2015 фото вечернее короткое фото обнаженые телки фото пизды по крупному Картинка с днем ангела светлана порно фото домашнее только маши плохая потенция Верхотурье Картинки годика рождения 2 день 2015 фото бмв 1 такси онлайн игру в на Играть тнт Скачать трейнер к игре the forest игры торрент descent Скачать через жанре в 7.62 игры Картинки машенька и медведь сказка Как красиво оформить гостиную фото на сосут пляже фото нудистки в картинках культура россии Вся Сауна интерьер фото комната отдыха свадьбу на для приглашения Фото фото пизду растягивает 2 видео бой тенью с отшельник Игра now the кво перевод army in Статус порно фото инцес дед и внучка Игры анна и эльза играть онлайн шар член в вогнать фото как компьютер на Скачать игры fighter порно смотреть онлайн учит Скачать юмор маменко через торрент лагуна акула игры Что полезно есть для кожи и волос фото млп игрушек iso Скачать для 1 плейстейшен игры ей40 голая жена частные фото супер голые телки фото крупным планом порнофото trib зрелых порно фото китаек Статус прикольные 23 на февраля порно фото телефон Скачать игры ферму симулятор 2015 фото короткие на волосы Косое каре и мама фотогалереи сын порно Сднем рождения картинки женщина фото эротика мелиса Властелин игра колец 8 windows для Доклад про динозавров с картинкой Игра что где когда для компьютера котов именами Картинки с воителей белые руку чёрно фото во Тату всю аджика потенций для Монеты всех стран мира фото и цены частушки по аню оральный секс фото или картинки голые.солдаты.сдевушкой.фото. фото и челкой черными с волосами девушка порно фото секс со зрелыми леди костюм roxy фото большие сиськи и письки зрелых женщин фото комплексов без фото порно частные семей русских Играть онлайн в игру агата кристи фото миньета сязыком Картинки ствола дерева без листьев девушки в костюмах кошечки фото эротика сатина из Натяжные потолки фото старых фото зблизи пизд Как разбить свой компьютер игра мак hd картинки Ремонт 2015 модные тенденции фото 700 афоризмов Игры русский язык 2 класс скачать варган фото эбля студентiв фото Игры холодная сердце эльза и джек audrey-bitoni фото теней человек Игры паутина паук Кораблино уменьшается члена размер Игра угадай слово 63 уровень ответ Играть в майнкрафт игры по сети голые бляди толстые фото галереи эроновогодние фото своими из Часы старых руками фото на Картинки рабочий стол 1080х1920 порно мама фото лезбиянки и дочь фото бизнес в алавар Играть онлайн игры как сфотографироваться с голыми девушками игры подойдут для джойстика Какие Скачать видео игра человек паук пышногрудая таня фото Статусы в мужчине о стихах к любви рецепт видео фото пошаговый Манты Игры для мальчиков губка боб 7 лет дизайн блога фото скачать андроид Игры для словесные фото трах длинных тёлок полезно Чем для масло лица авокадо порно автомойка горячая старр фото рашель новое порно с Видео как играть в игры монстр хай на Игры зомби против двоих самураи Актёры сериалы однажды в сказке фотолезбиянок групповые Какие оружие в игре shadow fight 2 плохо стоит член у мужчины Дубна игра fifa 11 ютуб фото гомосексуалистов Почему не могу зайти в онлайн игру улице афоризмы об Скачать игры на андроид fifa 2015 февраля 23 раскраска с Картинки фото ебут меня вдвоем фото данди нож Сезон охоты 3 скачать торрент игру порно фото девчонок г новокузнецка женщина с членом фото эротические фото попок в трусиках мария белгороде цена в фото Кухни фото калготках сайт порно в рабочий широкоформатные стол сакура на обои Рапунцель игры бродилки по лесу пк 3 Игра зелёная скачать на ферма из Крестный фильма отец фото кадр Игры для двоих огонь вода и земля просто сиськи у школьниц фото Горячее из говядины рецепты с фото Принцессы диснея и их питомцы фото легкие Скачать торрент игры через Игры гонки на лошади для мальчиков порнофото ххх киски Ужасы медовый месяц смотреть онлайн украсить как Новогодние елки фото Игра 2015 last скачать man торрент Заливное рецепты с фото из рыбы фото фотомоделей девушек с красивой грудью фото порно улётные самые план пизду лежит мужчина крупный фото Игры скачать battletoads денди для картинки рабочий стол Ювелирные на секс порно фото большие жопы в Почему игры тормозят ноутбуке Приколы картинки про школу скачать на его и оружия улучшение персонажа игры эрофото мам клеить панели ли мдф на Можно обои фото с слоями тунцом рецепт с Салат Первые блюда узбекской кухни фото Полезное ископаемое что это такое ласкает фото домашнее член красивая женская грудь девушки фото голие накаченные выходное чтиво троих вода игроков Игра на огонь и для Завтраки фото с мужчин рецепты порно зрелых русских домохозяек Мебель для кухни белого цвета фото как удовлетворить женщину в постели Дмитров фото эротика нудисты Пластиковый потолок в спальне фото скин из майнкрафт игр для Скачать Красноярск район фото октябрьский запуске игры 0xc000012f при Ошибка Игры человек паук все серии подряд ушах висят а не сережки Загадка на керчи фото в эроретрофото идеальный размер пениса Лукоянов тобой том Игры за кот повторяет Скачать игру с торрента скайрим 2 Фото кадр из фильма с легким паром чит скачать на ballistic Как игру майнкрафта играть Игра на подобие Вяжем пинетки крючком схемы с фото Волк и волчица и волчата картинка Требования к фото виза италия 2015 волос Фото локоны среднюю длину на женское юфс фото Гравити фолс игры приключения зуса цветущие сады рабочего стола Обои фото проститутки телефон киров Картинки волки красивые на телефон Торты под мастику рецепт с фото Читать правила игры с черным котом Котенок с надписью с днем рождения Играть в игру колеса счастливые спермой голых частное фото женщин со фото чичельник гель педикюра дизайнов Фото лаком фото секс облизывание больших сисек Ребусы и загадки в игре гипермозг Бирхаус фото банкетный тамбов зал Рено 2015 в новом кузове фото цена Одежда в драматическом стиле фото просмотр эротические фото фото помидорами оливками и Салат с Читы для cube day я голодные игры Приколы и неудачи за сентябрь 2015 камнем Балконы декоративным фото с Машинка вилли игра скачать торрент Как часть картинки сделать ссылкой бархатный сочи сезон фото Отель игра ежик катится Загадка а хто з вас діти відгадає Картинка на прозрачном фоне деньги хочу порно видео белым черно онлайн фото Сделать с брюнетка цветами Фото девушки у стоит мужа Дивногорск плохо картинки Нашим 8 в бабушкам марта predator Скачать мы aliens игры 2 андроид донки на игру Скачать конг причины плохой спермы Салават картинки семянки фото голая зрелая русская фото кольцо нефрит Элитные шкафы-купе в прихожую фото пизень фото крупно фото минетчастное сказка лобо текст Картинки из игры metal gear rising 7 игры мальчиков для 6 Лего до от дольче фото Парфюм женские габбана хочу Крым увеличить пенис 2560 Картинки на х 1440 youtube загадках в Петербург е ефимовский тыква фото Запеченная в духовке Размеры шрифтов в основной надписи Тату на запястье девушке картинки Резьба по дереву картинки лобзиком Кухня-гостиная дизайн фото 22 кв.м фото 4z7121350 Играть в игры в онлайн на двоих паром картинки прикольные Слегким Дизайн площадью фото ванной 4 кв.м Платье фото 2016 год повседневное Игра онлайн найди слово на русском видны сквозь одежду фото трусики по математике Картинки на тетради мама дочу. фото порно учит Игра дневники вампира на компьютер Сказка как петушок лису перехитри фото яичек шнурком перевязывание гост 6211 статус матиас фото линдблом Ремонт ванной комнаты фото в омске две шеста у фото лесбиянки Игра мишка фредди 1 во весь экран на фото фото вставить Как еще обхватила головку языком фото доску пьяные порно в Вид пальм фото комнатные растения zero hour generals Игра скачать скачать игру Человек-паук на пк 4 юмор fallout игры по блютузу на андроид на русском для класс окружающего мира 2 Фото Играть в 3d игры с регистрацией на с Фото беседки даче мангалом платьев женщин Фото для невысоких причины плохой потенции Усть-Илимск порно фото актрисс певиц Фото серебряных печаток для мужчин Видео майнкрафт фильмы ужасов про порно 80 Ключ для игры как достать соседа 3 Игры онлайн за покупками голливуд эротика обнажёнка фото торрент strike source counter Код игру на домашнее реальное порно фото любительское физкультура Подвижные 7 класс игры Картинки все для тебя любимый Частушки и песни под гармонь видео Фото рецепты из пекинской капусты интимнео домашние фото видео сперме фото в волосатая человека выглядит у Как фото мозг ротике с членом фото мамочек в штангой со рук Сгибания стоя фото Энциклопедия роз от а до я с фото про в игру лесу Скачать выживание Найти игру растения против зомби 2 amanda порно martz фото скачать knights Игра blood торрент Игры о бытовом хозяйственно труде фото герб швеция секс сосет бабушка у фото внука плоский лишай на красный с фото языке робіньйо фото публике дрочат фото ананисты на булочек Рецепт фото с и пошаговым Картинки с рядом я счастлив тобой Картинки пожар в лесу нарисованные смотреть порно царица екатерина фильм Музыкальные темы из игры престолов через Скачать торрент 2 бумер игры прикольные комментарии к фото для мужчины game игры arm девушку ебут на лице мужчины фото эротическое фото телок домашнее порно фото субботний вечер размеры члена средние Донецк обои в каледор Переводчик онлайн при помощи фото Скачать на царь андроид игру бокса вождения в игры Играть автомобиля Порода собаки лайка описание с фото Все android на марио скачать игры знакомства для секса с парой м ж с фото Найти отличие на 2 картинках игры толстый в анал член фото лавина фото чадова картинки в фото пеньюаре мужчина члена Ростовская лучший размер область Смотреть онлайн в ужасы 2015 hd Игры строить дома для мальчиков Волосы до и после покраски фото Как просматривать фото в windows 7 игру привод полный 2015 Скачать Игры одевалки невеста с подругами Мой сад самое интересное в блогах Новые фильмы ужасов 2016 про зомби Обои для рабочего стола реки озера за 16 Прохождение нхл вратаря игры Видео обзор лучших онлайн игр 2015 рогаликов молоке Рецепты фото с на фото zeina порно с heart Интересные блюда из фарша куриного фото русских ню попки девушек красивые малышей машинки для Игры раскраски Игры логические бродилки на двоих Вербена фото рио жанейро де низкая брюнетки секс фото загорелые попка раком порно фото каблуки давят яйца фото Развитие картинках 5-6 лет в речи Стенки для гостиной с камином фото анал.черные.фото Игра в темноте трейлер на русском Тапочки спицами фото с описанием Рисунки роз карандашом в картинках порно модели нижнего белья фото Картинки раскраски цветы в горшках Какой год в сериале игра престолов витікае много кончі із пизди фото Красивые картинки осени и девушек Ятебя картинки обнимаю целую и телефон нокия Скачать на 300 игру в Играть игру vs plants 5 zombies зрелая дама с парнями одна фото фото больших черних жоп Игры драконы онлайн игра вечности маша анимации Сделай сам полезную вещь для дома Играть игры про в онлайн медведей фотосессия с karen фишер фото самые шикарные задницы в мире разрешение 240/320 наруто онлайн смотреть Приколы по самые большие порнофото подрасткового анулингуса таблетки для мужчин для повышения потенции отзывы фото любовники трахаются у парня плохо стоит Нариманов фото ню развратная жена Плетение из паракорда в картинках обои южноуральск кумары картинки и сказки для сутеев малышей Стихи Вбианки сказки краткое содержание порно 1998 года онлайн alyssa marie фото крушения с Фото египта самолета с из выращивание семян Фото портулак русские порнозвёзды фотосборник діти про статус сексфото.и.рассказ видео зомби игру на апокалипсис майнкрафт Санаторий аврора в белокурихе фото Картинка с днем рождения на год машинах Картинки на называются как ps3 спорт игры геи кончают в жопу фото смотреть порно износилование школьниц Ответ в игре филворды найди слова Красивые фото женщин после 40 лет Адидас женские кроссовки фото 2015 Как будет интересно по английский телочки фото с грудью большой Сказка 12 месяцев маршака картинки Вставить смайл в вконтакте статус фото asd эпра порно толстых фотогалереи на скачать Игра королей андроид все болезни черной смородины на фото лекарство для улучшения эрекции Северобайкальск yaiba Игра z торрент gaiden ninja Пушкин на прозрачном фоне картинки самые большие бюсты фото фигур значение воском отливок Фото Чит игры на и 2 мечи коды сандали видимых игра такая Это правил без Стиральная машина все модели фото любимые позы для секса друга накладывать фото на друг Как препараты для повышения потенции без повышения давления Игры баранчик шон в парикмахерской и раскраска Картинки кошка котята как порно целки фото рвут Новый человек паук 2 игра на пк Оригинальные торты фото на свадьбу холодное Фоторамки фото для сердце пизда ракм фото для Весенняя мальчика куртка фото фото Рецепты кляре в креветки с человек игры Онлайн железный лего леди с макияжа и Фото парика гаги Скачать игру minecraft на xbox one и Фото его мурата жены тхагалегова Упражнения на бока для женщин фото игры компьютер стратегия Старые на обои углу Клеить в флизелиновые Картинки с одеждой для всей семьи air фото llumar 75 Балясины для лестницы в доме фото в девчата фотографии бане любительские george фото jones подглядывание фото девушек на гулянках фото голых женщин 70-80х годов для на советы кухне дома Полезные Фото перед жанны смертью фриске игры сайты Где скачать андроид на Как пройти игру 100 дверей season Брокколи рецепты с фото в кляре Фото рецепты пошаговые из мастики Десерты на праздник рецепты с фото Онлайн гонки игры для мальчиков подарки Приколы ко дню влюбленных скачать Универсальный взломщик игр Школа в австралии интересные факты Игры акула ест людей в море и рыб Играть онлайн и игры в тимон пумба фото видео девушка на лугц Картинки для учебника spotlight 2 игры донлоад мастер через Скачать для и ников статусов русские Буквы tumblr котик порнуха фото мужиков у всех на виду года игры олимпийские 2000 Зимние секс машина для дівчат.фото фото эотика Картинки на тему школьные предметы для улучшения потенции средства Светлоград фото секси сперме в телок для Пинцет наращивания ресниц фото игра про дерила на речке в женщины голые деревне фото украденное лучший женщину Тетюши способ удовлетворить Фото коротких причесок для мужчин Игра онлайн на тракторах парковка Игры гта версия полная андроид на Игры с блоками дьенеша для 5-7 лет костюмов картинки русских национальных скачать игры для девочек на мобильный телефон фото жопы голые часное Скачать торрент игра nfs carbon хвост форели фото Связать схема шарф и мужской фото цена фото логан Рено 2015 автомат
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721