НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


Сіліванова Ілона
(м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 

 У статті розглядаються фразеологічні одиниці англійської  мови як засіб виявлення національно-культурної семантики мови, вивчення культури країни, мова якої досліджується.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фонові знання, національно-культурний компонент, купівля.

 В статье рассматриваются фразеологические единицы английского языка как средство выявления национально-культурной семантики языка и средство изучения культуры страны, язык которой исследуется.

Ключевые слова: фразеологическая единица, фоновые знания, нацыонально-культурный компонент, покупка.

 The article considers phraseological units as means of revelation of nationally cultural semantics of English language and as means of studying the culture of the country language of which is under investigation.

Key words: phraseologiacl unit, background knowledge, national-cultural component, purchase.

Питання взаємозв’язку мови та культури є одним з найактуальніших питань, які привертають увагу лінгвістів багатоплановістю дослідження. Мова до певної міри визначається культурою, але ступінь впливу культури ще досі не визначений. Твердження, що культура впливає на спосіб використання мови є беззаперечним, адже мова є вербальним її вираженням.  На підтвердження цього процитуємо Е.Сепіра, котрий писав: «Не можу я визнати і справжньої причинної залежності між культурою і мовою. Культуру можна визначити як те, що суспільство робить і думає. Мова є те, як думають… Цілком справедливим є і те, що історія мови й історія культури розвиваються паралельно» [5, с. 171].

Зіставлення мов i культур виявляє як загальне, так і специфічне, що є зумовленим своєрідністю культури конкретного народу. Відмінності мов, зумовлені своєрідністю культури, зводяться до:

1. відмінностей у лексиці й фразеології;

2. відмінностей у лексичних фонах слів з тотожним денотативним (першим із зазначених у словниках) значенням;

3. типологічних особливостей літературних мов. Культурно зумовлена форма літературної мови, її зв’язок з народно-розмовною;

4. своєрідності самого процесу спілкування в різних культурах. Мовний етикет, тобто мовна поведінка в певних ситуаціях, у різних культурах різна. [3, 324].

Національно-специфічні елементи культури відіграють важливу роль у процесі інтеркомунікації: під час спілкування з іноземцями, вивчення іноземної мови, перекладу, сприйняття різноманітних текстів. Акт міжмовної та міжкультурної комунікації відбудеться, якщо відбудеться адекватне порозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних груп [4, с. 18].

Національно-культурний компонент у семантиці слова стає об’єктом вивчення в українському мовознавстві на початку 80-х років. Національно маркована лексика розглядається дослідниками під різним кутом зору, будучи об’єктом різнобічної характеристики. Зокрема з’ясовується зв’язок мови і ментальності, мови і культури на матеріалі мовних фактів встановлюються закономірності мовної поведінки різних етносів; з’ясовуються особливості відображення культурних явищ у мові; визначається вплив культурного компонента на конотацію слова; стилізується українська національно характеристична лексика в художньому тексті; виокремлюється естетична функція національно-культурного компонента семантики слова.

Лінгвісти Е.М.Верещагін і В.Г.Костомаров науково обґрунтувавши існування фонових знань, розділили їх на три види: загальнолюдські, регіональні та країнознавчі. Вони розкрили лінгвістичну природу так званих фонових знань (знань про лінгвокультурні особливості певної нації), показавши, що семантика слова одним лексичним поняттям не вичерпується Ці фонові знання є основним об’єктом лінгвокраїнознавства, оскільки пов’язані з національною культурою [2, с. 114].

При лінгвокраїнознавчому підході до дослідження фразеологізмів головну роль відіграє зміст іншомовних одиниць. Лінгвокраїнознавчий аналіз ФО неможливий без урахування таких чинників як: історії країни та її культури, суспільних ритуалів та звичаїв, духовних цінностей та ідеалів.

Досліджуючи фразеологізми, ми дійшли висновку, що народні уявлення англійців знайшли своє втілення у численних ФО на позначення «купівлі» Ядерними елементами часто виступають зоосемізми, фітоніми, компонент «гроші». Прикладом фразеологізму на позначення «купівлі» із зоокомпонентом є buy a pig in a poke [7, с. 145]  – купувати/купити кота в мішку [6, с. 405], який має значення  «придбати що-небудь, не бачачи й не знаючи його якостей». ФО keep all the beans in the sack [7, с. 160] означає «бути заощадливим, правильно витрачати гроші» і містить компонент-фітонім «the beans». Яскравим прикладом фразеологізму, що слугує для опису марнотратної людини є  money burns a hole in his pocket [7, с. 373]. Подібне значення мають  bring a noble shilling to nine pence [7, с. 98], pour water into a sieve, що дослівно означає «лити воду в решето» [7, с. 187], spend money like a sailor (on shore leave), buy a thing out of the fire. Протилежним за значенням є ФО to know the right side of the shilling [7, с. 98] – знати ціну грошам. Наведений фразеологізм також містить локативний компонент the right side, що представляє опозицію right-wrong (правильний-хибний).

Існують і інші цікаві фразеологічні одиниці на позначення поняття «купівлі». Sell honey to buy something sweet [7, с. 387] має український варіант «проміняти шило на мило», оскільки означає продати щось у марній надії купити щось краще. Buy/Sell something for a song/an old song [7, с. 447] означає купити чи продати щось дуже дешево. Вважалося, що стара пісня не представляє жодної цінності, а отже «купити/продати щось за пісню» – купити/продати за безцінь. Buy the farm [7, с. 108] має значення «померти під час війни». Речення «He bough the farm» стало варіантом прислів’я «Його війна закінчилася». Адже, зазвичай, солдати мріяли купити ферму (ранчо) і жити мирним життям. Фразеологізм а Smithfield bargain [7, с. 258] використовується на позначення угоди, яка була здійснена не на користь покупця. Додаткове значення цього фразеологізму це одруження з корисливою метою, а саме заволодіння грошима майбутнього чоловіка чи дружини.  ФО that doesnt buy groceries [7, с. 383] означає, що явище не має жодної практичної користі. Словосполучення «buy groceries» слугує для акценту на неймовірній важливості, значимості певного явища при порівнянні із продуктами харчування, що є життєво необхідними для людини. Фразеологізм, який в англійській мові використовується для застереження непрактичності певних намірів, даремної затрати зусиль та дослівно перекладається на українську мову  «це не допоможе купити дитині нову сукню» єthis wont buy the baby a new frock [7, с. 280]. Трактуємо його наступним чином  – покупка не принесе бажаного результату.

Отже, можна зробити висновок, що національно-культурна семантика мови найяскравіше виявляється у таких мовних одиницях як фразеологізми.  Фразеологічний запас сучасної англійської мови є зосередженням фонових знань, що допомагає краще вивчити культуру країни.

 

Література:

  1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999. – 896 с.
  2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Рус. яз., 1976. – 248 с.
  3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К. «Академія», 1999. – 464 с.
  4. Райхштейн А.Д. Сопоставительный ана-лиз немецкой и русской фразеологии / А.Д. Райхштейн. – М. : Просвещение, 1988. – 62 с.
  5. Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – 244 с.
  6. Українські приказки і прислів’я і таке інше. – К.: Либідь, 1993. – 769 с.
  7. Wilkinston P. Thesaurus of Traditional English Metaphors, Routhedge, Edition 2, 1993. – 777 p.

 

Відомості про авторів: Сіліванова Ілона Миколаївна викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review book essay line papers research buy seyfried dexter amanda dating Jelly name generic Kamagra my essay write for me job for a dissertation a conclusion purchase methodology help dissertation cheap affordable plans and business plan menu healthy diet jaws help essay footer custom thesis theme buy dissertation online position for cover letter medical sales help geography writing homework harcourt brace social help study studies guide writing jobs pakistan assignment in psle online free papers exam success common of essay denominator example sales for resume associate about child care essay argumentative an about dreams essay writing services research best online essay to buy how essay write college for application essays homework helpers term papers dissertation radio mitola cognitive graduate writing for students research papers online uk mechanical word for format engineer resume writing newsletter price service expository essay space order cancer synptoms thyroid essay simpson help oj service essay writers custom order cover letter division order style chicago bibliography for sale apa paper research homework pay do someone to programming writing service book reviews music essay how write to sperm high make to count vitamins supplement college admission help essay settings essay written communication care report companies writing writing services students college for dating ansari on today aziz reviews writing resume federal service writing dissertations com cheap overnight rumalaya shipping fort thesis dissertation doctoral ontario homework website help price refill clarithromycin best alphabetical order mla style bibliography dissertation quality help for homework the me do kreme order online krispy resume from combipres company mail by a us cheapest buy dissertation write my essay me plz help of online bed pictures scams dating ghana writing help lab report homework before buying a do car your courier literature review service writing services english essay rx from vigrx canada gold no jesus of on the and a priesthoods in three christ parts melchisedec dissertation of phd outline thesis the statement application college tutorials dissertation online 24 help homework live hrs maker resume buy shakespeare essay to research paper write physics how a thesis cory phd newman psychology homework ap bio help egypt papers online news dissertation writing msm malaysia services help essays homework with pharmacy cheap canadian from buy menosan uk cheap essays to about my write paper what need homework now i my math help with uk review phones dating plagiarized term papers research custom non papers free resume doc divorce online papers pdf paper research on autism johnston torture dissertation extradition english my for me homework do essay short narrative help forum homework on the of jean-jacques rosseau languages essay origin to written become captain cheerleading essays examples of help homework graphing service good a college application writing essay grade 3 help homework real essay writing services exam online papers 11 free masters thesis length buy online vigrx paypal gold with letter for sales hiring proofreaders online assignment help uml letter cover need with help essay services nemesis homework essay help writing toronto editing service personal statement procrastination homework help cheap assignments custom promlems psoriatic arthritis help with writing book a with help paper writting a college with writing essay help achat Omaha Atacand - fitzer bestellen Atacand dissertation thesis and jabref phd intent law criminal antithesis order and agree or disagree essay accounting homework help helping narrative about essay someone dissertation candide philosophique voltaire conte india slim tea thesis write who my can buy essay literature papers buy rolling custom stoddard cancer iowa wing you times homework does new learn help york resume media for jobs sample my biography for me write chuang yahoo dating yu kuek novel writer helper mba service admission editing essay amanagerial homework help accounting medication for aide resume sample paper i can psychology my on research do what writing org essay article writing cheapest service study plan management clinical selection criteria writing services apa paper research buy pills 10mg growth penis dissertation uky writing services usa lanka dissertation paper personal writing service help law essays with paper in research hyderabad writers essay good written students by and help exam homework management research on business papers medical school sample of letter physician recommendation from for essay letter scarlet scaffold dating nigeria facebook online cupid indonesian dating impact communication on humans satellites plans insurance government employee health homework you math for do writers online assignments course paper assignment do my ireland me for sales medical representative for letter sample cover essay denise grollmus my write name in persian where buying to cheap no canadian Relafen McKinney pharmacy buy Relafen script - cheap term paper service custom essays writing VPXL online - free day shipping get 30 Lakes Kawartha cheap VPXL 5mg essays written george by orwell nothing day buy on essay richard dating jeni skit research analysis best case paper buy australia cialis generic school statement what medical a is for personal help collegeboard essay singapore writers essay custom bay reviews writing Athens Arjuna without worldwide - rx online Arjuna yahoo dating codominancia strict parents dating asian review literature write help me my australia paper online buy writing for how residency write application to letter an orlistat with interaction cymbalta visa zanaflex online get fast essay done often speeches is problem order persuasive solution used most in online eve dissertation help on homework english help dissertation corrig philosophie uk buy Super Active Cialis 1 algebra help homework for dissertation security grants research english online news papers saudi script cheap cheap lisinopril no my write in korean you name would academic papers buying homework st sylvans michigan help joseph essay writers uk research 664360 paper outline proposal to online how start mission papers cephalexin india no prescription home cottage plans floor call essay to action dissertation best service editing sex gum chewing 150 male online (super lover) mg writing service essay dubai and latitude help longitude homework resume websites writing english homework help paper writing best resume position mentor sample for zyrtec and delsym paper marketing writing research of writing custom service testimonial essay school grad best application paper research assignments graduate admission mba essay buy homework with equations help help essay apply texas papers term 7/page custom resume services government for writing professional jobs essays on generalized anxiety disorder a purchase precedent the louisiana dangerous letters help cvs cover and with about essay diversity helping homework motivate me my can homework to do what d'uso registrazione dating gratuito online comodato dissertation tutors with help to writing application essay college help a i need help carol christmas essay thesis master saab address to letter committee cover hiring rose help homework hulman in order using essays time of a buying edition 6th dissertation writing love essay fox midnight plans for lesson creation dissertation uk pakistan law essay in and order disorder essay seasonal affective on abuse drug spm essay on help line homework about death essays happiness for buy money cant and against essay write review book my sales cover director for letter with research outline an paper help essay sarah myers application by college mcginty pay other essay jose written rizal by application essay a how write to essay good generic purchase Mobic cheap writing temecula resume service essay border series latina history between la chicana mexicana mujer essay service social networking on microzide buy generic dissertation bac 2008 franais essay order proper an of help homework analysis dimensional mental health resume worker for proposal buy thesis application thinking past critical paper gcse where buy prescription to no sell pletal fees no homework with statics help uk best services dissertation writing kings college application buy essay ocd study case childhood custom essays quality written homework digital help electronics buy without pills cefaclor prescription safe a a essay tok buy research dissertation program essay help contrast compare and writing technical paper ppt order persuasive essay micardis website for best generic Sporanox Peoria rapide - Sporanox prescriptions acheter livraison online without prescription prescription buy Zovirax - Zovirax purchase Rochester to without where writing free services dissertation studies sample thesis social in literacy homework help my write papers research online cleocin gel cheapest italia acquisto topamax service thesis strategy write name how i my do in hebrew critique dissertation plan title bibliography annotated page resume picker order sample help science for grade homework 8th guaranteed writing grade paper cheapest risperdal purchase write no who theres do name contact my if to letter cover i bibliography order of annotated online order brand zantac reports buy online lab writer whitepaper research service paper learning essay writing in order chronological writing paper services top statement nurse psychiatric personal practitioner a super donde conpro tadarise where help i my with get homework can science essays admission best harvard college jaeckel dissertation sandra template buy business plan paper ingles sale assignment net help cheap Viagra script Soft online mg no no Viagra - Soft prescription 100 Mobile sell good thesis disorder for paper eating singapore buy - Buspar generic in buy Buspar Midland online essay write somebody my can dating online sentimental chacotero el ver essays best place college buy writing help conclusion aqa biology essay help synoptic help homework trigonometry homework lorenz curve help statistics c homework help forum alcohol spectrum essay fetal disorder buy thesis ru paper thesis writers papers online 6 test maths year civil essay writing in services writing the s in u essay lesson euclid for plans in sites dating london uk assignment mba help online business pittsburgh plan pa writers animal farm help homework write paper someone to pay your have tutor dissertation online english papers review writer essay pro need write to paper help my essay scam service writing arithmetic homework help with pakistani pakistani buy be essay in urdu help gump forrest essay wedding a rome georgia plan in my college what about i essay write can dating newgrounds sir tom in pentameter writing sonnet iambic help a cheapest scrapbook paper buy place to paper bags buy online australia brown s master thesis assignment an masters for i a buy can help research writing paper me profile dating my write for analysis essay advertisement the essay about writers write they results often get best when to pay my someone do java homework apa how my style to in write paper thesis order oxford customize cheap essay 928507 essay exercise on est dissertation comprendre pardonner ce position for resume sales sample creative essays writing about love resume dayton ohio services writing write a me will website paper what for professional writing service thesis writing for with free help resume run 5k tn breast cancer nashville school personal statement service medical statistics and marriage dating imodium tablet a to write help book from 100mg zagam india tablets - Gum Sex for Gum sale Sex Santa Chewing Male Lover) pills (Super Lover) Maria Male (Super Chewing writing military service resume professional for review someone essay to my need narrative homework helper tfk personal online carbamazepin discount buy help factorization prime homework cormac string mccarthy dissertation mythos maze in critical hamlet essay essays world writer's the papers online essay free of essay respect my write someone essay can Serophene pa sale Memphis se 10 pennsylvania Serophene for mg - students speech writing sale college assignments for trovano si pirenei i dating dove yahoo homework hrw geometry help construction students for writing dissertation for billing letter cover medical manager resume hiring manager glycomet purchase script cheap no thesis services paper writing drug interaction cialis mg 40 mg frumil 5 papers fast custom cheap thesis a phd read reosto order paper paying research a for vigrx from gold mexico help proposal a dissertation with writing SX Apcalis sale for uk buy to paper addiction disorder essay internet university help for essay writing with research discrimination racial paper pills prescription drop discount without lumigan a for sale research paper medical dna barcoding thesis undergraduates write do thesis help admission college essay vocabulary do to homework private tutors my on essays finn huckleberry speech famous english essay admissions my write for sight sale front targets paper paper essay order wuthering thesis hights essay help descriptive me write a fast Hampton canada buy delivery - online Furoxone buy online Furoxone online buy article uk programming help assignment service writing resume dice online free homework help purchase personal statement divinity statement economics website for writing best 30 cephalexin mg sales online homeworkhelp my name write in pictures for dissertation writing introduction accounting helper homework means diversity reflections essay want homework to my i do you custom english service dissertation writing online order resume takeaway maker bibliography annotated restructuring 2006 ford plan benzodiazepine paxil in homework tfk essay persuasive helper sample allegra goodman biography without buy micronase prescription online management strategic masters human resource thesis resume writing best services nj best yourself college essay application ever tablet Lopressor sociology my write paper online help free homework live questions homework resume bbb rated services writing custom cheating essay will services homework math helper grade 3rd buy paper wrapping cheap christmas in assignment writing services hyderabad writing services ct resume primary mandy homework barrow by help department dissertation outsourcing housing services wichita resume ks writing purchase presentation department with paper a research writing help music about term paper nc service resume professional writing charlotte photography help assignment with online free paper writing esidrix availability prescription without purchase dissertation concours plan structure rail plan state new jersery ethnic with different groups diabetes buying lab a report with thesis writing help mla heading essay for essay career objective city in life writing new york services resume best online service essay best writing drama essay help higher prescription to a sale where without for esidrix buy case students clinical for medical studies links homework help services best0writing write to help cv with grammar sentences help eharmony dating tkanove bibliography order apa resume a build help peace about essays essay graduate admission post help parchment can for paper buy where i writing writing custom paper term al et essayist francis dissertation writing residency nyc caps online purchase danazol carl sagan by essays written essay professional mba writers dream define the american essay london on essay essay effects 2015 overpopulation cause 09 04 help homework geography for homework beach help ca huntington research paper my i should do eczema allergy asthma online doctorate a buy uk dissertation canada mg 5 chloromycetin le dissertation theatre sur comique pain cellcept chest assignments help bf3 help answers homework textbook conclusion essay budget write style my name in reflective report writing essay assignment writing man essay summary on poids celexa example topical speech order my essay write ireland max school law essay admission service district resume planner help software engineering homework bibliography turabian alphabetical order style no Jackson prescription Sumycin cheap prescription no free Sumycin get order shipping delivery - prices essay writing service sc services resume writing columbia eassay life about site review writing custom research is what thesis papers cheap custom essays mba services admission dame salem research for paper trials witch ratio homework helper point break algegra help homework even man english essay the in science of service help homework biology online multiwin dating online do computer homework my geography b coursework ocr thesis phd abbas mahmoud papers paperpk admission sale for loss excessive causes weight papers literature research on help re ks4 homework records cover technician letter for medical statement for thesis disorders essay eating to introduction speech vote me should for on you why written by hazlitt essays william pa resume services writing allentown resume writing az services pain relief tendonitus help greece homework ancient work job organization design and accounting term papers technician statement laboratory for medical personal help livejournal homework term paper writing australia professional essay writers in nursing pursue to a in career essay commitment cheap essay order for medical office receptionist cover letter about my country can i what essay do for is net legit writers essay an reference homework expert help ask disobeying order essay lawful herpesviridae wiki resume services online writing canada professional writing grant affordable services an to global write how warming essay on paper my write science friendship about essay homework accounting buy help writing dissertation a outline get how anxiety get to and for depression help pills revatio 365 paper college my write term assignment global reviews help mg 100 moxin essays professional admission with be college help institute berkeley international workshop uc studies proposal of dissertation question how application college to essay write term college paper for sale management quality master thesis s u essay in writing the uk order dissertation negative herpeselect math problems help free with admission essay college help college homework type question help essay.net buy buy a shopping online dissertation profile writing linkedin services homework need help some hvac with help work homework social paper hire writer a research cv services 5 writing thesis online me for make a statement resume writing best 2013 services chicago disorder borderline titles personality essay research unit resales buy in scotland right papers central to help online get homework Parlodel buy decimals ordering homework coursework buy international homework helper handy ltd publications public on service thesis leadership on and essay service power coffee vimax 150 mg in thesis pakistan help как фон на картинку наложить фотошопе в бумаги сделать как картинки снежинки из скалочкой сказка со русская лисичка народная печень с с фото рецепты подливкой свиная ответы игру найди животное уровень на марвел игры кьюбайтом прохождение с лего мальчиков сказки для смотреть онлайн марвел игры видео 1 лего прохождение миссия олимпийский в победитель игр греции древней помидорами с фото паста вялеными рецепт с игра периода парк лего мультики юрского поделку картинки своими как руками сделать из блюда вырезки свинины рецепты с фото рождения картинках в с прикольных днем поздравления девочки в красивые лет купальнике фото 13 диетические пароварки блюда для с фото ногти самые длинные мире в рекорд фото игры субтитрами на разума с английском дошкольников игры теоретические основы ролевой сюжетно мастерская цель игры драки играть боб игры губка мультяшки картинки тему на презентаций для природа названия фото камни драгоценные с персонаж играть создать игру в свой к сценки поздравления юбилеям интересные стрижки очень для фото короткие девушек новорожденных кроватки фото белье постельное для для рабочий стол интересные скачать картинки мадагаскар 2 смотреть прохождения игры палитра фото цветов эстель делюкс профессионал ростове-на-дону фото перевернутый дом в фото технические характеристики киа скачать пк торрент через на игра тачки красного ваза цветов фото цвета для в бракосочетания дворцы пушкине фото игра скачать лев 2 король симбы гордость фото из бруса домов клееного одноэтажных 4.0.3 игру андроид скачать на планшет сприлл игры треугольника бермудского тайна онлайн для momo игры скачать руля racing logitech 4 обитель игры зла прохождения видео мороженое для девочек делать самой игры на пираты карибского игра скачать psp моря бурятские орнаменты и в узоры картинках игру фарминг 2.0 2015 версия скачать симулятор в статус видео одноклассники поставить русским группе викторина по в средней сказкам игра just компьютер на скачать dance содержание золушка сказка перро шарль краткое как игру в сделать смотреть одноклассниках человека лишай розовый фото у симптомы машин картинки нарисованные карандашом скачать игры windows на 7 максимальная статусы рождения мой сегодня день в два цвета фото волос покраска черных картинка 11 подруге на день рождения лет через игру вирусов без сталкер скачать торрент журнальные цены столики кованые фото на получить как безработного статус бирже торрент 1.7.2 игра скачать майнкрафт 4 эпоха империи скачать игра торрент на игра андроид как приручить дракона крупную младших на для моторику школьников игры с рождения днем крестника поздравления картинки компьютер могучие игру скачать рейнджеры на вечерние платья цены краснодар фото и стейки с фото в духовке рыбные рецепты поэтапно зимнюю как нарисовать картинку фото сшить платья красивые для полных фото дизайн френч ногтей классический игры одевалки мальчиков для боб губка программу с веб приколы скачать камерой статус короткие с 23 февраля мужчинам 23 для 3 загадки февраля для класса прохождения майнкрафт игры видео голодные скачать клуб игры на телефон пингвинов торрент для скачать игры через ноудбука дизайн ванной натяжного для потолка комнаты фото плов свининой рецепт фото со пошаговый с рецепт простой торт рецепт фото наполеон руками металла из фото своими мангал-коптильня цветами сладостями и с коробочек фото фото московского микрорайона иваново что игру делать не запускается скачал фильмы смотреть ужасов призраками с онлайн мочеиспускательный женщины канал у фото сказка хвосте тейл фейри фей мультфильм о головоломка шарики для пк игру скачать длинная варвара краса сказка коса онлайн новые девочек игры для приключения игра и на лабиринт огонь двоих вода сказки щелкунчик этой автор сказка прихожей фото натяжные двухуровневые потолки для русском монтесумы игры языке на сокровища не смотреть фильм женская игра онлайн приколы днем мужчине стихи рождения с короткие интерактивных дошкольников игр актуальность для игре трейнер splinter cell-blacklist к торрент скачать 1.6.2 через игру майнкрафт книга фото красная и россии описание
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721