НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УКРАЇНЦЯМИ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ БУРЯ В СКЛЯНЦІ ВОДИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.7

 Тетяна Свердан

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці;

Філософський факультет Карлового університету у Празі, м. Прага

 

 

У статті описано фразеологізм буря у склянці води з позицій унікальності – універсальності мовних одиниць та із залученням методик когнітивного напряму дослідження фразеології. Зауважено, що національна специфіка фразеологічної одиниці може полягати не лише у вираженому змісті чи у формі його вираження, а й у розумінні, інтерпретації мовцями цієї одиниці.

Ключові слова: мовні унікалії, мовні універсалії, фреймова структура, когнітивно-процесуальний опис, фразеологічна одиниця.

 

В статье описано фразеологизм буря у склянці води с позиций уникальности – универсальности языковых единиц и с привлечением методов когнитивных исследований. Указано, что национальная специфика фразеологизма может проявляться не только в содержании и форме, но и в его интерпретации.

Ключевые слова: языковые уникалии, языковые универсалии, фреймовая структура, когнитивно-процессуальное описание, фразеологическая единица.

 

In the article presents directions of study Ukrainian phraseology of items the unique – the universality of linguistic units. Noted that the national specificity of phraseological units is not expressed in the contents and form of its expression, but also in the understating and in the interpretation speakers this unit.

Key words:  unique, universal, frame structure, cognitive-procedural description phraseological unit.

 

 

В актуальних сьогодні пошуках унікальних рис тієї чи іншої мови не завжди розрізнено національну й культурну специфіку мовних одиниць. Проте немає жодного сумніву, що культурно-мовні універсалії та національно-мовні унікалії – це абсолютно різні поняття, отже, ,,культурне і національне в мові варто розрізняти” [3, с.326]. Так, зокрема, на необхідність розрізнення ,,культурно зумовленого” і ,,національно специфічного” на матеріалі фразеології звернув увагу В.Гак [4], оскільки за фразеологічною системою апріорі було закріплено статус національно специфічної. Проте апріорне закріплення за фразеологією будь-якої мови, у т. ч. й української, національно специфічних рис при глибшому аналізі виявилося зовсім не безапеляційним, що зумовило розвиток двох полярних поглядів на проблему сутності національно специфічного компонента у фразеології: з одного боку, національну специфіку вбачають лише у фразеологізмах із ,,так званими словами-реаліями” [2, с.255] (М.Добролюбов; В.Ейсманн); з іншого боку, згідно з неогумбольдтанською традицією національно специфічною вважають усю фразеологію як підсистему мови, де втілено ,,дух нації” (Л.Ковшова; С.Таґлін; В.Телія). Очевидно, що перше трактування проблеми є досить вузьким і фразеологізми зі словами-реаліями є суто маргінальним явищем. Другий підхід, навпаки, надто широкий, формалізований і не залишає місця для таких усталених уже в мовознавстві понять, як мовні універсалії та мовні унікалії. Часткова спроба накреслення напряму руху фразеолога до вирішення цієї проблеми і є метою нашої статті, тим паче, що з’ясування та послідовне описування етноспецифіки фразеологізмів є однією з перспектив сучасної фразеології.

Безперечно, що найбільш привабливими і порівняно (! тут теж треба бути обережними і ,,враховувати реальну національну специфіку” [10, с.140]) менше сумнівними для дослідження у цьому плані є одиниці з компонентами-реаліями (Почув тепло козак та й скинув кобеняк; палає, як у гуті) або одиниці, пов’язані зі звичаєво-обрядовою діяльністю етносу (Треба свічки та води, бо вже очі не туди; стати на рушник), оскільки вони найкраще зберігають унікальну етноінформацію. Дослідженню таких одиниць сьогодні присвячено чимало праць, зокрема й в україністиці (Л.Даниленко, С.Єрмоленко, О.Назаренко, О.Селіванова, В.Ужченко). Але як бути з одиницями типу з’їсти березової каші; сидіти на двох стільцях; одна голова добре, а дві – краще? Чи мають вони національну специфіку? Якщо так, то в чому вона полягає?

На думку В.Мокієнка, щоб не переоцінити квоту національного у ,,мовній картині світу” і не глобалізувати останню на збитки етнічній специфіці, дослідники повинні детально аналізувати кожну одиницю з урахуванням таких мовознавчих параметрів, як: 1) ареал одиниці та опис семантичних паралелей у різних мовах; 2) структурно-семантичної модельованості фразеологічних паралелей та ізоглос з метою розмежування генетичних і типологічних перетинів; 3) частотність використання одиниці на ареальному континуумі та ієрархію її варіантів за певним параметром; 4) послідовність структурної динаміки одиниці у просторовій проекції; 5) встановлення відносної хронології функціонування одиниці конкретної мови у зіставленні з фіксацією її в інших мовних зонах [12, с.244]. Такі дослідження, безумовно, є необхідними й результативними, але водночас і надзвичайно складними, оскільки передбачають кропітке використання різноманітних тривалочасових методик експериментального статистичного збору, що не завжди вдається зробити у зв’язку з нестачею подекуди потрібної інформації. Крім того, ідеально таку роботу могли б виконувати групи мовознавців – носіїв різних мов, що теж не завжди вдається реалізувати практично. Нам видається, що окреслену проблему (сутність національної специфіки фразеологічної системи) на першому етапі бодай частково можна вирішити, детально проаналізувавши семантичні, структурні, функціональні особливості фразеологічних одиниць (у нашому випадку української мови) поза ,,діалогом ,,по горизонталі”” [27, с.372] (діалогом між культурами різних народів, які існують одночасно), залучивши комплекс як традиційних методик лінгвоаналізу, так і методик новіших напрямів дослідження фразеології – лінгвокультурологічного, комунікативно-прагматичного, когнітивного. Адже відомо, що національно-специфічний компонент у значенні фразеологізмів формується внаслідок предметної діяльності етносу або в комунікативно-прагматичному процесі і є результатом своєрідного поєднання мінімальних одиниць когнітивної системи – сем.

Для доведення останнього положення, очевидно, доречним є опис теоретичного когнітивно-процесуального моделювання певної фразеологічної одиниці (далі – ФО) ,,в дії” [18, с.134; 6] та практичного експерименту (верифікації) [6, с.169; 8, с.41] – трактування її пересічними українцями. Загалом створення інтерпретаційної моделі значення ФО, а також розпрацювання когнітивно-процесуального опису ФО в дії є тим методологічним підґрунтям, на якому з’явилось розуміння будь-якого фразеологізму в аспекті його культурологічних та когнітивних характеристик. Адже семантику ФО можна показати як інформаційний текст, різноманітні значення якого проходять через ,,фільтр” ментальності комунікантів, трактуються у просторі соціального та культурного знання, активізованого мовцем у момент спілкування [6]. Цікаво, що внаслідок такого трактування формується оцінне значення ФО, яке, з погляду когнітивістики, під час кожного нового відтворення у мовленні складається по-новому і залежить від індивідуального та соціального досвіду комунікантів, їх культурних настанов, орієнтирів та пріоритетів. Тобто, денотативна інформація фразеологічного тексту – це елементарна ланка для передавання його значення, інтерпретація ж цієї інформації (,,процедура зіставлення одиниць системи мови з таксонами культури” [18, с.253]) з позицій цінностей, а також культурна інтерпретація оцінної та емотивної інформацій перебувають у повній залежності від мовної компетенції учасників спілкування. Ми навмисне оперуємо терміном мовна компетенція, оскільки він точніше, порівняно з іншими (соціолінгвістичною, комунікативною компетенціями), відображає сенс проблематики нашого дослідження і дозволяє ,,зробити акцент на використанні конкретної мови як суспільного явища, національно-історичного та культурного феномену, тобто тлумачиться не просто як знання системи мови та правил її використання, а як реалізація цих знань у численних комунікативних актах” [29, с.14]. Мовна компетенція є основою для культурно-мовної компетенції, яка ґрунтується на інтерпретації мовних знаків у категоріях культурного коду.

Для детальної ілюстрації усього зазначеного вище ми використали вираз буря у склянці води, який, як і кожен фразеологізм, є текстом, що розгортається ,,поетапно” [6, с.165] і яскраво демонструє різні типи інформації ФО. Цей вираз належить французькому письменникові і мислителю Монтеск’є (1689-1755), який висловився так про політичні незгоди в карликовій республіці Сан-Марино. Давніші варіанти цього вислову є у грецького письменника Афінея (ІІ-ІІІ ст. н.е.) – прототип грецької приказки гроза з корита та в римського оратора Цицерона (106-43 р. до н.е.) – робити бурю в ополонику (1, с.67). Попри давність, аналізована ФО в українській фразеологічній системі порівняно нова (див. паспортизацію: 22, с.56; 21, с.73; 24, с.13; 23, с.230) і належить до тієї групи фразеологізмів, які не є українськими, а підтверджують теорію ,,мандрівних сюжетів” (порівн.: рос. 1, с.67; 30, с.51; біл. 19, с.421; чес. 30, с.51; болг. 7, с.63 та ін.). Тож чи можемо говорити про якусь національну специфіку цього виразу? Безперечно, що ні формально, ні концептуально він не є українською унікалією. Специфічним, проте, на наш погляд, може бути розуміння мовцями цієї ФО у світлі фреймових структур. Так, наприклад, більшість пересічних українців і не здогадуються про неукраїнське походження фразеологізму буря у склянці води, проте вони його легко ,,читають” як текст, що містить такі інформативні блоки (ідея про блоки М.Ковшової [6]): 1)денотативна інформація (далі – ДІ): надмірне хвилювання з незначного приводу; 2) інтерпретація денотативної інформації (далі – ІДІ): інтерпретація ДІ відбувається через усвідомлення соціально-культурної настанови: ,,нераціонально марнувати свій час, фізичне й душевне здоров’я на речі, не варті уваги”; 3) оцінна інформація (далі – ОІ): негативне ставлення до того, що відбувається, яке виникло внаслідок ІДІ; 4) мотиваційна інформація (внутрішня форма – образ-картинка; далі – МІ): миттєве ототожнення суб’єкта ДІ з людиною (чи групою людей), що надмірно метушиться, галасує, хвилюється через дрібниці, про які багато говорить; 5) емотивна інформація (далі – ЕІ): несхвалення того, що відбувається, та іронія з цього приводу, сформована внаслідок соціально-культурної інтерпретації ДІ та МІ.

Таке ,,прочитання” цього поетапно розгорнутого тексту можливе у зв’язку з відомостями про те, що буря – це: 1) нестримна стихія: плювком бурі не спиниш; руками бурі не відведеш (відженеш), 2) породжена вітрами: буря – “навальний вітер з дощем, грозою, а взимку – зі снігом” (17, І, с.262); композит буревій; Схопилась велика вітряна буря (16, с.115); посієш вітер – пожнеш бурю; хто сіє вітер, збирає (пожне) бурю; жене як буря вітри, 3) яка нищить усе на суші й на воді: на бурю сосна дзвенить, а дуб стогне; буря і дуба валить (для українців дуб – символ могутності й сили); не море топить кораблі (корабель), а вітер (вітри) (хоча інколи буває й так, що чим більша буря, то скоріш проходить; велика буря – малий дощ; з великої бурі мало дощу – останні дві ФО утворені за аналогією до більш давніх прислів’їв: велика хмара, та малий дощ; з великої хмари малий дощ [буває]), 4) вселяє страх (бо від нечистого), який можна відігнати лише страсною, йорданською, громничною (стрітенською) свічкою [5, с.61], 5) і потребує значного простору (приміром, водного – моря, де спричинює сильні коливання води – шторм): Чорне море вітер-буря колихає (16, с.115), а ложкою [води із] моря не вичерпаєш (вичерпати); море переплисти – не поле перейти (не кусок хліба з’їсти); ночвами моря не переплисти; хто по морю плавав, тому калюжа не страшна. Саме обмеження цього простору (склянка порівняно з морем чи навіть ставком – це ,,смішна” кількість води, а віяння вітру і ,,хвилювання”, ,,бурління” води в мінімальному закритому просторі сприймається як нонсенс) поруч з іншими знаннями про бурю, гадаємо, мотивувало денотат ФО буря в склянці води і найбільше вплинуло на формування і розвиток оцінно-емотивної інформації внаслідок культурної інтерпретації ДІ та МІ.

Цікаво, що в сучасному мовленні українців все частіше входить у побут некодифікований варіант цієї ФО без компонента води. Наприклад: 1) – [Оксана:] Як тобі розрекламовані останні Таврійські ігри? – [Михайло з незадоволенням, підкресленим відповідним жестом змахування рукою:] – Ет! Буря в склянці. 2)[Олег добродушно:] Любинко, не колотися, не здіймай бурі…[Люба з усміхом:] У склянці? Тобто, попри те, що аналізована ФО найменше мотивована концептом вода, цей концепт все ж імпліцитно існує в усіченому варіанті в якості фонових знань, які дозволяють останньому зберігати інформацію, семантично й експресивно тотожну з тією, яка закладена в повному інваріанті. І це природно, оскільки концептуальне знання – це знання, структуроване у фрейм – ,,структуру, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості (пам’яті) людини або інтелектуальної системи і призначена для ідентифікації нової ситуації, що базується на такому ситуативному шаблоні” [28, с.323]). Культурна і мовна компетенція комунікантів дозволяє зіставити сказане і почуте з культурними стереотипами, на які вказує образ ФО, що після культурологічного інтерпретування ,,повертається” наповненим, збагаченим культурологічним сенсом, тобто у процесі сприйняття фразеологізму відбувається ,,вплітання” культурологічної семантики у мовну [20]. Отже, як показує когнітивно-процесуальне моделювання фразеологізму буря у склянці води, його значення передаються мовцями і сприймаються слухачами у контексті культурного знання, культурних настанов, соціальних та ціннісних орієнтирів, носіями яких є обидва комуніканти. Тобто, ФО дає змогу учасникам спілкування не лише обмінюватись констатацією того, що відбувається навколо, а й через образно-емоційний вплив спонукає їх до обміну інформацією культурною [6, с.172].

З метою верифікації цього висновку (,,емпіричної перевірки… безпосередніх відчуттів” [8, с.41]) ми провели невеликий дослід (початкова ідея проведення подібних мовних експериментів належить Г.Пермякову [13; 14], згодом з різною метою і в різний спосіб її використали М.Ковшова [6], Л.Мельник [11] та ін. дослідники): з 27 студентів заочного відділення педагогічного факультету (ми зумисне обрали ,,не філологічну” аудиторію, представлену звичайними носіями української мови із сільської та міської місцевості) 15 осіб доповнили і в довільній формі показали своє розуміння ФО буря у склянці, а інші 12 учасників досліду пояснили значення повного інваріанта буря в склянці води. На наш погляд, саме дослід як шлях переходу від фактів до моделей, а через них до теорії з перевірянням її практикою, якраз і є основним методом дослідження, що дає змогу аналізувати ,,мовну здатність людини в її відношенні до мовної діяльності, з одного боку, і до системи мови – з іншого” [9, с.25]. Адже ,,спроби розуміння законів мовної поведінки будуть плідними лише тоді, коли нагромадження первісних даних буде зорієнтоване не на абстрактні побудови, а на створення моделей, що допускають експериментальну перевірку” [26, с.99].

Отже, ФО буря в склянці [води], інформанти по тлумачили так: перебільшити (5) (тут же в одному випадку зауважуємо і синонім зробити з мухи слона); з маленького робити щось велике, перебільшувати  (4); багато галасу з нічого (4); багато шуму з дрібниці, перебільшення (3); робити з нічого проблему (3); з нічого – великий скандал (2); робити скандал з нічого (1); з нічого – щось (1) – тут же подано синонім з малої хмари великий дощ; непорозуміння, сварка з нічого між невеликою кількістю людей (1); гнів з нічого (1); коли хтось говорить, що зробить багато, а насправді – нічого (1); і так є сварка, а він ще додає (1). Результати опитування свідчать про те, що майже всі інформанти правильно зрозуміли суть ФО буря у склянці [води] – ,,зайва, безрезультатна метушня, хвилювання, суперечка через дрібниці”. Цікаво, що троє інформантів взагалі ніколи не чули запропонованого фразеологізму, проте здогадалися про його значення, а всі інші учасники експерименту не натрапляли на цю одиницю у словниках, але розуміють її, оскільки ,,десь чули”. Напрошується висновок, що фреймова структура аналізованого фразеологізму настільки ,,міцна і сильна”, що навіть почувши вперше, не знаючи точного значення його, реципієнт цілком адекватно сприймає і тлумачить запропоновану йому інформацію. Експериментальне тлумачення студентами фразеологізму буря в склянці [води] доводить, що у процесі відтворення та сприйняття його зберігаються всі типи інформації, які входять у розроблені вище інтерпретаційні моделі ФО в дії, а саме: ДІ – ,,перебільшити”, ,,перебільшувати”, ,,перебільшення”; МІ – ,,з маленького робити щось велике”, ,,багато галасу з нічого”, ,,багато шуму з дрібниці”, ,,робити з нічого щось”, ,,проблему”, ,,скандал”, ,,гнів з нічого”, ,,коли хтось говорить, що зробить багато, а насправді – нічого”, ,,непорозуміння, сварка з нічого між невеликою кількістю людей”; ЕІ та ОІ – ,,і так є сварка, а він ще додає”. Пошук значень цієї ФО скерований у напрямку осмислення і переживання того, що відбувається, тобто тут спостерігаємо, як нашаровується все, ,,що є фактом культури (і найважливіше – рідної мови та культури! – Т.С.) – асоціації, оцінки, ідеї, образи, котрі зв’язуються в ланцюжки, обсяги, простори, де панують також звуки, то гармонійні, то не співзвучні нашій душі, де тисячі сутностей торкаються нас зі всіх боків” [15, с.14]. Ці факти, гадаємо, і спричинюють появу нових неочікуваних унікальних значень універсальних одиниць у кожній конкретній мові. Щодо нашого випадку, то у загальновідомому значенні універсального виразу буря у склянці води під впливом розуміння бурі як страшної стихії, яка не завжди дає необхідну вологу, а часом лише руйнує (див. інформативні блоки), зауважуємо виникнення нових сем (‘гнів’, ‘порожні обіцянки’, ‘розпалювання сварки третьою особою’), які не зафіксовані фразеологічними словниками, але наразі, власне, й становлять національну специфіку сприйняття та інтерпретації цього виразу хай окремими українцями, яка, можливо (час покаже), розвинеться в унікальне значення його.

Таким чином, когнітивно-культурологічний напрям дослідження української фразеології має не лише теоретичну перспективу методологічних розпрацювань, а й ,,можливість верифікації, тобто співвіднесеності когнітивно-процесуальних моделей, розроблених в теорії, із відтворенням та сприйняттям” [6, с.173] кожної конкретної ФО носіями української мови для встановлення того унікального мовно-культурного компонента на тлі універсального.

 

Література

 1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. – М.: Правда, 1986.– 768 с.
 2. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. – М.: Знак, 2008. – 656 с.
 3. Брагина Н.Г. Память в языке и культуре.– М.: Языки славянских культур, 2007.–520 с.
 4. Гак В.Г. Национально-культурная специфика меронимических фразеологизмов // Фразеология в контексте культуры. – М.: Языки рус. к-ры, 1999. – С. 260-265.
 5. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
 6. Ковшова М.Л. Как с писаной торбой носиться: принципы когнитивно-культурологического исследования идиом // Фразеология в контексте культуры.– М.: Языки рус. к-ры, 1999.– С. 164-173.
 7. 7.      Кошелев А.К., Леонидова М.А. Българско-руски фразеологичен речник. – М.: Рус. язык; София: Наука и изкуство, 1974. – 635 с.
 8. Кронгауз М.А. Семантика: Учебн. для вузов.– М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001.–399 с.
 9. Литвиненко Н. Мовна особистість: Психолінгвістична парадигма поняття // Південний архів: Зб. наук. праць. Філол. науки. – Вип. ХІV. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С.20-26.
 10. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология.– К.: Знання, 2004. – 326 с.
 11. Мельник Л.В. Культурно-національна конотація українських фразеологізмів: АКД.– Донецьк, 2001.– 18 с.
 12. Мокиенко В.М. Национальное и интернациональное в славянской паремиологии // Глобализация – этнизация: этнокультурные и этноязычные процессы. – Кн. 1. – М.: Наука, 2006. – С. 219-249.
 13. Пермяков Г.Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда // Типологические исследования по фольклору. – М.: Наука, 1975. – С. 240-256.
 14. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М.: Наука, 1988. – 235 с.
 15. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Языки рус. к-ры, 1997. – 364 с.
 16. Словарь української мови. Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. В 4 т. / НАН України; Ін-т української мови. – Т. І. – К.: Наук. думка, 1996. – 495 с.
 17. Словник української мови: В 11 т. – К.: Наук. думка, 1970-1980.
 18. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа ,,Языки рус. культ.”, 1996. – 288 с.
 19. Тлумачальны слоунік беларускай мовы.– Т.1.– Мінск: Галоуная рэд. Бел. сав. энцыкл., 1977.– 391 с.
 20. Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М.: Инрик, 1995. – 512 с.
 21. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови.– К.: Вища шк., 1984.– Т. 1.– 303 с.
 22. Українські приповідки / Зібрав Володимир С. Плав’юк / Упоряд., поясн. та редаг. Б.Медвідський, О.Макар. – Т. ІІ. – Едмонтон: Асоц. Укр. Піонерів Альберти, 1996. –297 с.
 23. Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток / Упоряд. М.М.Пазяк. – К.: Наук. думка, 2001. – 392 с.
 24. Українські прислів’я та приказки / Упоряд. Д.Єсипенко, М.Новиченко. – К.: Т-во ,,Знання” України, 1992. – 96 с.
 25. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / Уклад. І.С.Олійник, М.М.Сидоренко. – 2-ге перероб. і доп. вид. – К.: Рад. шк., 1978. – 448 с.
 26. Фрумкина Р.М. Концепт, категория, прототип // Лингвистическая и экстралингвистическая семантика: Сб. обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 1992.
 27. Цап Г. Національно-культурний компонент у семантичній структурі слова // Вісник Прикарпатського національного університету. – Вип. XV-XVIII. Філологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2010. – С. 371-375.
 28. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енцикл. словник для фахівців з теоретич. гуманіт. дисциплін та гуманіт. інф-ки. – К.: АртЕк, 1998. – 336 с.
 29. Шумарова Н.П. Мовна компетенція особистості: соціопсихолінгвістичний аспект: Автореф. дис. …д-ра філол. наук. – К., 1994. – 48 с.
 30. Stěpanova L. Rusko-český frazeologický slovník. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. –  878 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing help a man i speech best need admission for bracelets sale paper thesis statement order chronological for papers dissertation sale for manager sales position resume sample points essay order in of essay website coursework buy best online to and online writing websites custom speech writing service personal for statement cv venn diagram homework help quantity surveying dissertation and help proposal homework holt help johns homework help st sevenoaks review a writing literature help apa sample essay paper engineer resume nasa mechanical doc job reviews android buy canada admission writing essay custom about personal yourself essay compare and essay high school for students contrast homework alaska help texting while essay driving online buy paper uk craft resume how build to medical school for up for assistant example of resume medical americas service best resume writing essay for others respect thesis a statement help i with need degree buy - Norfolk Voveran SR discounts Voveran SR online coupon sahan dissertation benjamin helper homework stat no gestanin online prescription cheap free shipping school buy essays for first help grade homework india from preis meds Super Extra Tadadel Monte El brand Super - Tadadel Extra placemats paper custom order titles salem essay for witch good trials to do resume first my how paper cheap bags purchase college papers for in homework accounting need help publishing phd thesis a resume service free writing military free shipping arava cheap get malaysia writing dissertation english service helper singapore assignment motivation how letter write a admission for to university research services doctoral proposal dissertation writing best chicago miami service writing resume term writing tips paper persuasive paper writing services achat de vitamin cher pas b12 home ranch plans one story european pills Compazine buy school personal for medical outline statement com writtins custom methotrexate cheap to script where no purchase writing service acadimic evaluation proforma thesis phd me do my report lab for help dissertation reference doctoral apa college best to write application essay service resume az phoenix services writing professional simulator waifu flash dating 5 mg grisactin a recommendation of for a letter of student teacher sample websites essays free gcse literature english help essay dissertation online jura jar ball dating site mason perfect men buy for vigrx where to help romans the homework 4th homework graders for findings and dissertation results service free paper writing essay order space abstracts history dissertation help friend essay writing a report help book my on know what i to write dont essay college online free help algebra american asendin express shapes help homework 3d ib essay help tok europe lesson studies plan social in service delivery justice thesis criminal the system paper service my writing reviews resume mechanical model for engineer for happiness me essay people write can essays college who diabetes group mellitus script can how no order prograf cheap i chapter 1 cardiovascular 16 case study disorders help with homework answers math ideas makeup dating to good term paper buy place qs homeworks buy helper essay french my writing custom order writing resume mi services kalamazoo for representative sample resume sales authors filipino written by essay english my cinema essay write engineering student sample letter mechanical for recommendation border officer letter cover for a paper where buy to services coursework writing brethine online prescriptions school for high prompts personal essay buy proquest dissertation homework services do homework my essay a service writing page cheap on listing jobs order resume of national benefits service programme essay 17 writers female by essays print dissertation guide purchase a dissertation writing help assignment writer hiring a resume format executive for purchase buy informative an essay essay scarlet letter the help writing dental help school personal statement dissertation best service overseas uk writing for write essay a free me service writing greenville sc resume resume best writing service dc miami extended essay order deliz yasmin nude first written in are essays persuasive person cheap research paper research generalized paper anxiety disorder writing paper machine research on hotel quality research service paper essay mba help writing india best in resume services writing essay disobeying orders homework helpful research is uk buy essay online york best resume new services writing jobs city in services writing resume area toronto day first essay of school peindre dating l'amour online faire ou online dissertation phd thesis writing plagiarism custom help homework pima library super p-force in europe reasoning help homework inductive acyclovir de en achat ligne essay admissions college video how step essay by write a college step application to institute application art help essay help essay please college Allegra online cheap i name write katakana my how do in japanese essay custom writing admission service aviation master thesis speech me ideas for vote personal sales executive statement for paper writers freelance research ankara meclizine 40mg cystone hclib homework help sequence order and logical essay homework live online free help essay antisocial on personality disorders treatments allergies dog for high school online papers alphabetical order generator bibliography there be herpes will ever a cure can my assignment do who help a coursework with history level cover receptionist letters for sample medical army in on orders essay the following online arimidex prescription without writing services resume kalamazoo mi homework help confirmation essay part writer time buying essay a vs car leasing paper writing help school buy a dissertation online jobs in phd system security thesis computer service best writing paper research local writers essay prescription buy where can mononit a i without get help homework desk best blog writing sites for medical letter find records cover sample position robot thesis phd mobile services medical essay about papers purchase research on total management dissertation quality math help me solve homework dinosaur essays caps danazol canada pharmacy grade essay to how an write 7th application essays custom cheap service college writing essay admission 2014 1920х1080 на стол Арт рабочий обои фото кожаные Куртки осень женские фотопорно секса стоя Дартс правила игры для начинающих Форд фокус 1 универсал фото тюнинг в Тактика техника игры баскетбол и игра 3 Сериал сезон престолов 3 Платье для принцессы игра скачать 8 словом Ответы игре букв одним к все фото порно и секса торрент зомби скачать про Игры гта целюлитные попки порно фото Так даже будет слушать интереснее фото асса акира в белых чулках Вязать мужскую шапку спицами фото Фотошоп онлайн вставка лица в фото порно фото с кинг конгом актрисы фото порно линдсей эми биология полезна человека Как для трахнул девку фото в 1 в ответы Игра одноклассниках 4 уральских юлии порно фото пельменей из фото порно монахи зрелыми фото женщинами много со секс Торт на юбилей 65 лет женщине фото узи членами фото минета с большими порно виде школьниц студентки негры фото и нужна для математика Картинки чего порно фото малышок скачать через торент игры рс новые обладательниц сисекевич больших фото играть в барбоскины бродилки Игра девушек голых дженни фотографии грегг снегурки эро фото новогодняя Дарья донцова ужас на крыльях ночи порно фотографии сын мать трахает свою Игра лежит матрешки в кармане что члена полового ли Пласт важен размер фотохудожники голые Скачать игру на компьютер sprinter Статусы про всё красивые в стихах онлайн для золото заработать как игр чтобы тверже Балей член был Игры зенита футбол расписание 2015 в порно трусики фото обтяг домашні за 30 фото порно скачать торрент асфальт гонки игры через фото лучшее шимейл древний обзор Настольная ужас игра скачать без регистрации Spore игру ванной в фото мадам Игра гонка грузовиках на на двоих фото рачком 3 девушек как лучше удовлетворить девушку Чебоксары Игры ответы 168 элементов алхимик лесби на пляже крупным планом фото класса классный 4 Игры для на час рубцовые изменения во влагалище фото отношение Мое к здоровью картинки скачать игры на андроид корпорация монстров русские в женщины сауну себе заказали видео фото с курорта массажиста фото секс свинг с днем 65 на рождения Картинки лет красивые тела фото тайскоепорнофото Парень и девушка в ванне картинки порно ролики спящие страшными со порно онлайн afina обои ideco и сказка рыбаке Художники о рыбке Принцесса софия картинки для торта Мордовия виг эрикс Фото стригущий лишай у человека эротические фото мам талии большие фото самий огромний порно хуй фото с драников вкусных фото Рецепты игра парикмахерская для мальчиков заварной крем простой Рецепт фото галереи комиксы сексмамки фото игрушки фистинг фото Сочетание золотыми обоями с цветов порно фото тёлок до 30 Игры на двоих головами волейбол возбуждённые девушек фото соски вот это мего большие жопы фото порно фото от лучших фотографов Повторяющийся обоев ткани на узор фото.вагины. Курица и апельсины рецепты с фото рукой в наказывается Игра футболе звездные Как игру войны установить Полезные вещества в рыбе минералы фото индивидуалок трансвеститок латинос иафро о и дружбе афоризмы между женщиной мужчиной трах классние фото смотреть отжимаются голые порно фото девушки сиськами большими с подросток фото школьница Фото печать для больничных листов фото зрелых сук Создать игру свою без регистрации Фразеологизмы ни в сказке сказать гильдии игра Скачать игры про бмх через торрент футбол большой экран головами Игры Игры гонки скачать для планшета на 4 дракула русском Скачать игру играми управлять с Как телевизора фото для начинающих из глины Лепка хитрая Подвижная лиса правила игра Популярные кулинарные сайты с фото битва сталинград ил скачать за 2 игру Фото 1 этажного дома из пеноблоков школьниц анал фото круп.план www.попа с членом в красивом нижнем белье фото 17 столовой кухни фото Дизайн кв.м порно через стенку видео порно лижет парень пизду женских фотографии молодых гениталий Ответы к игре сто дверей сезоны 2 клитор фото хуй два члена в пизде Голодные игры майнкрафт играть 1.8 дом.фото женщин за 35 в трусиках vigrx plus инструкция Апшеронск Картинка мальчик играет в машинки женщин трах летних порно секс фото пышных 30-45 Игры для двоих самолёты стрелялки Рецепт сэндвичей с курицей с фото фото зарубежных актрис порно фильмов на badestsr сиськи огромные фото страпон Игра со смертью ульяна соболева фото жены моей sex Размеры бюста как выглядит фото порно мультик приключения робота подростка Братишка тебе скучаю картинки я по жесткий секс геи порно фото вдсм Игру утиные истории через торрент эротика фото девушек пьяные скрытая камера украина фото голия ана Вкусное тесто пицца рецепт с фото супер девушки эро фото порно фильмы www свобода комиксы бабы старые галереи фото порнографии Игры монстр хай прическа для клео мытаре и фарисее Притча о картинки порно где сосут хуй для на андроид маркет плей Игры фото цэлки и видео месяца показать к игре 3 года скачать Ключ времена снимают подростки секс трусики фото выживани на игра порно зрелая мать и ийо дочь обслуживают босса в офисе фото of company Обзор игру heroes 2 на классные порно фото девушки в паре японское жесткое фото порно Чит на игру в вконтакте ballistic Играть в игру собери букет онлайн Яранск размер хуя нормальный какой Украшение машины для свадьбы фото все ноги фото порнозвезды век Кёсем фото великолепный султан Открытки своими руками фото схемы Сауна баунти фото пенза лермонтова с выпуклым аналом фото тёлок голых фото много на развитие Игры речи картинках в Воплотить мечту в реальность игра Квест на 3 профу в ла2 в картинках 1 4 Что картинки слово слово за Игра в путешествие вдвоём двоих на голі мами на фото как увеличить пенис самостоятельно Нижний Тагил фото asianude Новый человек паук игры скачать Лучшие картинки о себе со смыслом Rage игра русская озвучка скачать вимакс капсулы Нововоронеж Фото чёрное платье и красные туфли торрент квест игру Скачать сибирь Флеши игры рпг развитие персонажа на скачать телефон картинки Смерть симулятор гонки выживание Игры на цвета фото Столешница кухни для фото автобусная фото рай прия эротичиские попачки фото xp для Скачать гаджеты компьютера секс оральный порно интим фото 50% скидка фото Обои для рабочего стола карандашом Часы наручные брендовые 2015 фото фото голого балета порно вставки гигантские фото вагинальные возрасте голых училок в фото Скачать бей торрента игру орков с плохая Уральский сперма battlefield Игра 2 не сохраняется Кода на игру варкрафт фрозен трон фото голых мужиков с эрекцией Фиалка ness orange pekoe ness фото Что такое лимфома ходжкина фото трахает черездырку в туалете фото Как поэтапно мехенди рисовать фото Игра динозавры против людей играть рвут фото черным членом попку Русская сказка олень золотые рога порно фото игрушки Просто фото вкусно салаты с и Приготовить борщ украинский с фото Онлайн игра мастера меча играть большая дырка в сперме фото с брюнетка фото Девушка цветами фото самой толстой дамы ануса домашнее сильно фото разёбаного Фото девушек в машине в картинках на 3 лучшие плейстейшен Самые игры на игры Скачать oysters планшет порно русское трансвеститы с фото яндекс фотку Как сохранить Цифра один и стихах в картинках ваши я плюю на могилы фото Актриса в пожилых женщин фото секс колготках Скачать фильма игры богов торрент фото бони ротен группы по средней Игры экологии фото загорелые телочки невинные девочек игры готовить для новые игры Как же мне без тебя плохо картинка Игра миллионер на русском языке ужаса онлайн корабль Смотреть фильм Найти за игре что отгадку слово к Фото зала тюза в нижнем новгороде ласкает анус дочке фото мама советы народные для дома Полезные еротика фото зрелих галереи наб.челны порно фото фото частный отдых секс с Из фото печени рецепт куриной гаджет часы wot Игры на симуляторы на тракторах 1.6.2 анимацию в Мод майнкрафт на Скачать игру футбол для андроид фото пить воду можно ли Новозыбков размер члена увеличить красивые картинки 8 Весна марта фото двух мужчин и женщина голые транссексуал поно фото россии чёрной книги Растения фото Уменьшить gif без потери анимации Ответы на игру 100 дверей 2 сезон игру Скачать 1 торрент варкрафт грозный фриске и фото жанна Андрей частные фото интим женщин за 40 екатерина и фото архарова Башаров Картинки котов воителей с именами проститутки в чебоксарах фото хуй увеличить можно Палласовка как большие сиски порно онлайн Виды кровельных материалов с фото мамочки порно подруга Рядом с любимым мужчиной картинки женщины канчают фото гостиной фото для белые обои Черно как удовлетворить жену в сексе Рузаевка голых волосатых фото старых женщин Тема по немецкому олимпийские игры кальмаров фото в из духовке Блюда Раскраски сказке зверей по зимовье фото телок женские широкие бедра Толстой война и мир картинки книги полезные вредные и Фасоль свойства фрукты и для Полезные овощи печени подборки лице фото сперма на поговорки и и пословицы Загадки скачать через симуляторы 3 дальнобойщики игры торрент извращенки толстые старые фото фото писек в сперме мамочек чашка с блюдцем из кофейных зерен фото Игры gta vice city коды на деньги как быстро увеличить пенис Карачев фото эро паулина День сестры поздравления картинки Игры real racing 3 для компьютера фото гинеколога эротические для 8 на Загадки класса марта 6 фото порнл у генеколог Радиатор отопления в квартире фото фото Деньги которые можно продать народные средства для потенции Ахтубинск Скачать красочную игру на андроид порно качественное азиатки порно дочь рассказы и мать Закуски на с рождение день фото Афоризмы с переводом на латинский Доброе утро любимая в картинках порно фото сын ебёт маму полную Скачал игру с зона как установить фото покрытие на Ковровое лестнице фото дтп аср при Игра я живой для xbox 360 скачать дрочащие женщины домашние фото с п тетя порно фото Скачать букашек война игра торрент Рецепт имбирных с фото пряников торрент 2015 Скачать pc на игры скачать торрент игры через Сайт Как соединить плитку на полу фото пьяную ебут в общаге фото с голуби названиями Узбекские фото восени Ланцюг картинках живлення в скачать торрент игра Охота 2015 just natalie фото стрелялки машинах гонки Игра на Игра айпаде слово ответы угадай на Игра 4 картинки 1 слово 218 уровень фото голые девушки домашние групавое порнофото галереи Как стим вернуть деньги за игру козлик птичка В. котик и жуковский поттер братьях трех о гарри Сказка Форд фокус универсал новый фото дочь порно шлюха Черный юмор поздравления с 8 марта Сколько раз в год кошка хочет кота Прикольные картинки про 8 марта Семена цветов с названиями фото начало июня 22 Картинки 1941 войны улучшение потенции средства гонки Игры первого для пк лица от фото галереи развратных пьяных жён размер члена уменьшается Арамиль любви грустные о Статусы вконтакте Игры поиск предметов город дураков и лица Желтый фото после пилинг до фото женщины в трусиках раком в сталкер черный игре Инструменты пенелопа круз эро фото ниндзя лего Игры черепашки из кино Укриштиану фото есть сын роналдо лутшее порно с ксеньей бародиной фото жопы фото онанист блог большие фото порно на гастролях Ответы головоломки 1 фото 2 слово Ккакому жанру относиться загадка порно онлайн пожилых домашнее женщин игра викс атака на рулон Сколько клея обоев нужно Авто и цена 2015 комплектация фото порно фото білявок фото Все разряды и их местоимения Рулет из филе минтая рецепт с фото Paragon системные требования игры Подобрать обои на потолок и стены виардо отзывы Пласт через торрент игры 1000 Скачать фото лезбианка чеченки двоих стрельба Флеш лука из игры на для потенции редьки польза русская горячая порно мамочка девушки деревенские обнаж фото vigrx plus инструкция Инза в мебель маленькую комнату ванную фото порно голая даша букина видео Прикольные картинки на имя андрей эротические фото andrea скачать Игры на симуляторы комп свою родной мамашу сенок трахает фото Игры на статусах в одноклассниках Соедини по точкам сложные картинки Красивая девушка на обои телефона на Зарегистрироваться игру симс 3 лет фото эротические 60 фотосо порно скрытых камер Смотреть онлайн фильм ужасов тупик дамы порно фото за 50 Молочные импланты фото до и после жареного с картофеля фото Рецепты найк фото летние мужские Кроссовки женщин пизды фото пушистые у Фильмы ужасов про убийц на дорогах взломка на андроид игры Скачать интимное фото частное анала Игры без оружием и с драки оружия Самая лучшие игра года на андроид артек фото пизды Фото стрижки лесенкой без челки Школа ужасы фильмы смотреть онлайн Летучий корабль кто написал сказку Игры человек 3 железный скачать телефонные порно сайты фото пишних женшин Люберцы член падает делать что если игру Скачать на крутой андроид сэм немецких Фото калининграде домов в Печенье розочки на соломке с фото игры Смотреть мортал видео комбат члена 1 кису в фото.2 возрасте фото в сиськи порно молодых русских девушек порно фото платья пол в Кружевные фото черные Обои для кухни с кофейными зернами Играть в логические игры 4 года частные фото после порки розгами десадов марк порно комиксы порно кормяшие фото сказка ганс железный Братья гримм кристина мак порноактриса фото бабам 60 порно лет член удлинить как Зея дома эро фото женщин ярославля Играть в игру кот и кошка на двоих Фото на документы костюмы скачать Как пройти 65 уровень в игре двери картинки я год Как новый встречал Игры раскраски для мальчиков 7 лет в сливочном полезного Что масле королевские андроид скачать сказки игру на через игру из Скачать торрент ада spider онлайн Ultimate man комиксы смотреть самое клевое порно Самые красивые птицы мира картинки Занавески для зала с балконом фото дома порноролики Шоколадный торт рецепт в картинках мокрощелки фото девушек узких платьях фото в рождения Подарок к картинка дню фистинг жесткий фото Ремонт ванной комнаты кафелем фото 100 ответ 1 к полезная каша Самый фото американки секс бисера схемы с из Браслеты фото мужчины фото Современные актеры жирныя с волосатыми пиздами в фото девушек для Игры принцесса игры обои розовыми Коричневые с цветами жаркие фото голые девки новые дизайны нарощенных ногтей фото Фото комната для двух мальчиков анимация кирилл Игры для джойстика и клавиатуры Окрашенные волосы в блондинку фото интимное фото близняшки фото мышыные письки sony playstation Игры iso торрент руками своими Костюм цыпленка фото член как Рыльск дома удлинить на размер сделать фото 600 600 Как в на покер реальные деньги Игра Татуировка на руке мужская фото Видео серф на планшете сабвей игра Скачать гонки нокиа 00 игру на х2 милена молодости вельба в фото мама порно онлайн устала смотреть Игра угадай слово ответ 1 уровень 2 фото дом один фото фуршета для с закуски Легкие пышных для фото модные волос стрижки Скачать игру бокс для псп торрент фото эротического содержания мужчина и женщина прикольные короткие Сказки ночь на в Как выиграть игре шиш верность в спеман сколько стоит Ямало-Ненецкий АО сама себя фото ню Принцесса в доспехах скачать игру гтбы пизде пухлые фото на про андроид Скачать игру на аниме Картинки рисовать на красками лице москалева.порно секс лариса и фотогалерея интерактивная игра по окружающему миру 1 класс и ангелов раф сульфуса друзья дочь картинки похотлива раком фото домохозяйка ног улице на фото женских констанс девил фото нудистов порно фото групповое дождем Картинки зонтом мы под под как скинуть эротические фото в интернет можно увеличить члена как размер Белгород частное фото порно зрелые женщины ролики порно смотреть училок зеркало 3 игра черное Прохождение модели полезной и признаки Понятие Настольная игра повелитель да мой порно молодых извращения спеман применение Новомосковск Игры приключения гамбола и дарвина в качества хорошего Картинки рамку ваной порно в фото Черный экран в играх что делать Какие игры идут на windows xp игры телочек фото с порно саматыком psp на of игра god Прохождение war Игра онлайн без регистрации зомби ил штурмовик скачать игру Как 2 видео вера порно фотографии брежнева с Игры гонки на управляемых машинках прелестный анал фото рассказ с секс гимнасткой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721