НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УКРАЇНЦЯМИ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ БУРЯ В СКЛЯНЦІ ВОДИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.7

 Тетяна Свердан

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці;

Філософський факультет Карлового університету у Празі, м. Прага

 

 

У статті описано фразеологізм буря у склянці води з позицій унікальності – універсальності мовних одиниць та із залученням методик когнітивного напряму дослідження фразеології. Зауважено, що національна специфіка фразеологічної одиниці може полягати не лише у вираженому змісті чи у формі його вираження, а й у розумінні, інтерпретації мовцями цієї одиниці.

Ключові слова: мовні унікалії, мовні універсалії, фреймова структура, когнітивно-процесуальний опис, фразеологічна одиниця.

 

В статье описано фразеологизм буря у склянці води с позиций уникальности – универсальности языковых единиц и с привлечением методов когнитивных исследований. Указано, что национальная специфика фразеологизма может проявляться не только в содержании и форме, но и в его интерпретации.

Ключевые слова: языковые уникалии, языковые универсалии, фреймовая структура, когнитивно-процессуальное описание, фразеологическая единица.

 

In the article presents directions of study Ukrainian phraseology of items the unique – the universality of linguistic units. Noted that the national specificity of phraseological units is not expressed in the contents and form of its expression, but also in the understating and in the interpretation speakers this unit.

Key words:  unique, universal, frame structure, cognitive-procedural description phraseological unit.

 

 

В актуальних сьогодні пошуках унікальних рис тієї чи іншої мови не завжди розрізнено національну й культурну специфіку мовних одиниць. Проте немає жодного сумніву, що культурно-мовні універсалії та національно-мовні унікалії – це абсолютно різні поняття, отже, ,,культурне і національне в мові варто розрізняти” [3, с.326]. Так, зокрема, на необхідність розрізнення ,,культурно зумовленого” і ,,національно специфічного” на матеріалі фразеології звернув увагу В.Гак [4], оскільки за фразеологічною системою апріорі було закріплено статус національно специфічної. Проте апріорне закріплення за фразеологією будь-якої мови, у т. ч. й української, національно специфічних рис при глибшому аналізі виявилося зовсім не безапеляційним, що зумовило розвиток двох полярних поглядів на проблему сутності національно специфічного компонента у фразеології: з одного боку, національну специфіку вбачають лише у фразеологізмах із ,,так званими словами-реаліями” [2, с.255] (М.Добролюбов; В.Ейсманн); з іншого боку, згідно з неогумбольдтанською традицією національно специфічною вважають усю фразеологію як підсистему мови, де втілено ,,дух нації” (Л.Ковшова; С.Таґлін; В.Телія). Очевидно, що перше трактування проблеми є досить вузьким і фразеологізми зі словами-реаліями є суто маргінальним явищем. Другий підхід, навпаки, надто широкий, формалізований і не залишає місця для таких усталених уже в мовознавстві понять, як мовні універсалії та мовні унікалії. Часткова спроба накреслення напряму руху фразеолога до вирішення цієї проблеми і є метою нашої статті, тим паче, що з’ясування та послідовне описування етноспецифіки фразеологізмів є однією з перспектив сучасної фразеології.

Безперечно, що найбільш привабливими і порівняно (! тут теж треба бути обережними і ,,враховувати реальну національну специфіку” [10, с.140]) менше сумнівними для дослідження у цьому плані є одиниці з компонентами-реаліями (Почув тепло козак та й скинув кобеняк; палає, як у гуті) або одиниці, пов’язані зі звичаєво-обрядовою діяльністю етносу (Треба свічки та води, бо вже очі не туди; стати на рушник), оскільки вони найкраще зберігають унікальну етноінформацію. Дослідженню таких одиниць сьогодні присвячено чимало праць, зокрема й в україністиці (Л.Даниленко, С.Єрмоленко, О.Назаренко, О.Селіванова, В.Ужченко). Але як бути з одиницями типу з’їсти березової каші; сидіти на двох стільцях; одна голова добре, а дві – краще? Чи мають вони національну специфіку? Якщо так, то в чому вона полягає?

На думку В.Мокієнка, щоб не переоцінити квоту національного у ,,мовній картині світу” і не глобалізувати останню на збитки етнічній специфіці, дослідники повинні детально аналізувати кожну одиницю з урахуванням таких мовознавчих параметрів, як: 1) ареал одиниці та опис семантичних паралелей у різних мовах; 2) структурно-семантичної модельованості фразеологічних паралелей та ізоглос з метою розмежування генетичних і типологічних перетинів; 3) частотність використання одиниці на ареальному континуумі та ієрархію її варіантів за певним параметром; 4) послідовність структурної динаміки одиниці у просторовій проекції; 5) встановлення відносної хронології функціонування одиниці конкретної мови у зіставленні з фіксацією її в інших мовних зонах [12, с.244]. Такі дослідження, безумовно, є необхідними й результативними, але водночас і надзвичайно складними, оскільки передбачають кропітке використання різноманітних тривалочасових методик експериментального статистичного збору, що не завжди вдається зробити у зв’язку з нестачею подекуди потрібної інформації. Крім того, ідеально таку роботу могли б виконувати групи мовознавців – носіїв різних мов, що теж не завжди вдається реалізувати практично. Нам видається, що окреслену проблему (сутність національної специфіки фразеологічної системи) на першому етапі бодай частково можна вирішити, детально проаналізувавши семантичні, структурні, функціональні особливості фразеологічних одиниць (у нашому випадку української мови) поза ,,діалогом ,,по горизонталі”” [27, с.372] (діалогом між культурами різних народів, які існують одночасно), залучивши комплекс як традиційних методик лінгвоаналізу, так і методик новіших напрямів дослідження фразеології – лінгвокультурологічного, комунікативно-прагматичного, когнітивного. Адже відомо, що національно-специфічний компонент у значенні фразеологізмів формується внаслідок предметної діяльності етносу або в комунікативно-прагматичному процесі і є результатом своєрідного поєднання мінімальних одиниць когнітивної системи – сем.

Для доведення останнього положення, очевидно, доречним є опис теоретичного когнітивно-процесуального моделювання певної фразеологічної одиниці (далі – ФО) ,,в дії” [18, с.134; 6] та практичного експерименту (верифікації) [6, с.169; 8, с.41] – трактування її пересічними українцями. Загалом створення інтерпретаційної моделі значення ФО, а також розпрацювання когнітивно-процесуального опису ФО в дії є тим методологічним підґрунтям, на якому з’явилось розуміння будь-якого фразеологізму в аспекті його культурологічних та когнітивних характеристик. Адже семантику ФО можна показати як інформаційний текст, різноманітні значення якого проходять через ,,фільтр” ментальності комунікантів, трактуються у просторі соціального та культурного знання, активізованого мовцем у момент спілкування [6]. Цікаво, що внаслідок такого трактування формується оцінне значення ФО, яке, з погляду когнітивістики, під час кожного нового відтворення у мовленні складається по-новому і залежить від індивідуального та соціального досвіду комунікантів, їх культурних настанов, орієнтирів та пріоритетів. Тобто, денотативна інформація фразеологічного тексту – це елементарна ланка для передавання його значення, інтерпретація ж цієї інформації (,,процедура зіставлення одиниць системи мови з таксонами культури” [18, с.253]) з позицій цінностей, а також культурна інтерпретація оцінної та емотивної інформацій перебувають у повній залежності від мовної компетенції учасників спілкування. Ми навмисне оперуємо терміном мовна компетенція, оскільки він точніше, порівняно з іншими (соціолінгвістичною, комунікативною компетенціями), відображає сенс проблематики нашого дослідження і дозволяє ,,зробити акцент на використанні конкретної мови як суспільного явища, національно-історичного та культурного феномену, тобто тлумачиться не просто як знання системи мови та правил її використання, а як реалізація цих знань у численних комунікативних актах” [29, с.14]. Мовна компетенція є основою для культурно-мовної компетенції, яка ґрунтується на інтерпретації мовних знаків у категоріях культурного коду.

Для детальної ілюстрації усього зазначеного вище ми використали вираз буря у склянці води, який, як і кожен фразеологізм, є текстом, що розгортається ,,поетапно” [6, с.165] і яскраво демонструє різні типи інформації ФО. Цей вираз належить французькому письменникові і мислителю Монтеск’є (1689-1755), який висловився так про політичні незгоди в карликовій республіці Сан-Марино. Давніші варіанти цього вислову є у грецького письменника Афінея (ІІ-ІІІ ст. н.е.) – прототип грецької приказки гроза з корита та в римського оратора Цицерона (106-43 р. до н.е.) – робити бурю в ополонику (1, с.67). Попри давність, аналізована ФО в українській фразеологічній системі порівняно нова (див. паспортизацію: 22, с.56; 21, с.73; 24, с.13; 23, с.230) і належить до тієї групи фразеологізмів, які не є українськими, а підтверджують теорію ,,мандрівних сюжетів” (порівн.: рос. 1, с.67; 30, с.51; біл. 19, с.421; чес. 30, с.51; болг. 7, с.63 та ін.). Тож чи можемо говорити про якусь національну специфіку цього виразу? Безперечно, що ні формально, ні концептуально він не є українською унікалією. Специфічним, проте, на наш погляд, може бути розуміння мовцями цієї ФО у світлі фреймових структур. Так, наприклад, більшість пересічних українців і не здогадуються про неукраїнське походження фразеологізму буря у склянці води, проте вони його легко ,,читають” як текст, що містить такі інформативні блоки (ідея про блоки М.Ковшової [6]): 1)денотативна інформація (далі – ДІ): надмірне хвилювання з незначного приводу; 2) інтерпретація денотативної інформації (далі – ІДІ): інтерпретація ДІ відбувається через усвідомлення соціально-культурної настанови: ,,нераціонально марнувати свій час, фізичне й душевне здоров’я на речі, не варті уваги”; 3) оцінна інформація (далі – ОІ): негативне ставлення до того, що відбувається, яке виникло внаслідок ІДІ; 4) мотиваційна інформація (внутрішня форма – образ-картинка; далі – МІ): миттєве ототожнення суб’єкта ДІ з людиною (чи групою людей), що надмірно метушиться, галасує, хвилюється через дрібниці, про які багато говорить; 5) емотивна інформація (далі – ЕІ): несхвалення того, що відбувається, та іронія з цього приводу, сформована внаслідок соціально-культурної інтерпретації ДІ та МІ.

Таке ,,прочитання” цього поетапно розгорнутого тексту можливе у зв’язку з відомостями про те, що буря – це: 1) нестримна стихія: плювком бурі не спиниш; руками бурі не відведеш (відженеш), 2) породжена вітрами: буря – “навальний вітер з дощем, грозою, а взимку – зі снігом” (17, І, с.262); композит буревій; Схопилась велика вітряна буря (16, с.115); посієш вітер – пожнеш бурю; хто сіє вітер, збирає (пожне) бурю; жене як буря вітри, 3) яка нищить усе на суші й на воді: на бурю сосна дзвенить, а дуб стогне; буря і дуба валить (для українців дуб – символ могутності й сили); не море топить кораблі (корабель), а вітер (вітри) (хоча інколи буває й так, що чим більша буря, то скоріш проходить; велика буря – малий дощ; з великої бурі мало дощу – останні дві ФО утворені за аналогією до більш давніх прислів’їв: велика хмара, та малий дощ; з великої хмари малий дощ [буває]), 4) вселяє страх (бо від нечистого), який можна відігнати лише страсною, йорданською, громничною (стрітенською) свічкою [5, с.61], 5) і потребує значного простору (приміром, водного – моря, де спричинює сильні коливання води – шторм): Чорне море вітер-буря колихає (16, с.115), а ложкою [води із] моря не вичерпаєш (вичерпати); море переплисти – не поле перейти (не кусок хліба з’їсти); ночвами моря не переплисти; хто по морю плавав, тому калюжа не страшна. Саме обмеження цього простору (склянка порівняно з морем чи навіть ставком – це ,,смішна” кількість води, а віяння вітру і ,,хвилювання”, ,,бурління” води в мінімальному закритому просторі сприймається як нонсенс) поруч з іншими знаннями про бурю, гадаємо, мотивувало денотат ФО буря в склянці води і найбільше вплинуло на формування і розвиток оцінно-емотивної інформації внаслідок культурної інтерпретації ДІ та МІ.

Цікаво, що в сучасному мовленні українців все частіше входить у побут некодифікований варіант цієї ФО без компонента води. Наприклад: 1) – [Оксана:] Як тобі розрекламовані останні Таврійські ігри? – [Михайло з незадоволенням, підкресленим відповідним жестом змахування рукою:] – Ет! Буря в склянці. 2)[Олег добродушно:] Любинко, не колотися, не здіймай бурі…[Люба з усміхом:] У склянці? Тобто, попри те, що аналізована ФО найменше мотивована концептом вода, цей концепт все ж імпліцитно існує в усіченому варіанті в якості фонових знань, які дозволяють останньому зберігати інформацію, семантично й експресивно тотожну з тією, яка закладена в повному інваріанті. І це природно, оскільки концептуальне знання – це знання, структуроване у фрейм – ,,структуру, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості (пам’яті) людини або інтелектуальної системи і призначена для ідентифікації нової ситуації, що базується на такому ситуативному шаблоні” [28, с.323]). Культурна і мовна компетенція комунікантів дозволяє зіставити сказане і почуте з культурними стереотипами, на які вказує образ ФО, що після культурологічного інтерпретування ,,повертається” наповненим, збагаченим культурологічним сенсом, тобто у процесі сприйняття фразеологізму відбувається ,,вплітання” культурологічної семантики у мовну [20]. Отже, як показує когнітивно-процесуальне моделювання фразеологізму буря у склянці води, його значення передаються мовцями і сприймаються слухачами у контексті культурного знання, культурних настанов, соціальних та ціннісних орієнтирів, носіями яких є обидва комуніканти. Тобто, ФО дає змогу учасникам спілкування не лише обмінюватись констатацією того, що відбувається навколо, а й через образно-емоційний вплив спонукає їх до обміну інформацією культурною [6, с.172].

З метою верифікації цього висновку (,,емпіричної перевірки… безпосередніх відчуттів” [8, с.41]) ми провели невеликий дослід (початкова ідея проведення подібних мовних експериментів належить Г.Пермякову [13; 14], згодом з різною метою і в різний спосіб її використали М.Ковшова [6], Л.Мельник [11] та ін. дослідники): з 27 студентів заочного відділення педагогічного факультету (ми зумисне обрали ,,не філологічну” аудиторію, представлену звичайними носіями української мови із сільської та міської місцевості) 15 осіб доповнили і в довільній формі показали своє розуміння ФО буря у склянці, а інші 12 учасників досліду пояснили значення повного інваріанта буря в склянці води. На наш погляд, саме дослід як шлях переходу від фактів до моделей, а через них до теорії з перевірянням її практикою, якраз і є основним методом дослідження, що дає змогу аналізувати ,,мовну здатність людини в її відношенні до мовної діяльності, з одного боку, і до системи мови – з іншого” [9, с.25]. Адже ,,спроби розуміння законів мовної поведінки будуть плідними лише тоді, коли нагромадження первісних даних буде зорієнтоване не на абстрактні побудови, а на створення моделей, що допускають експериментальну перевірку” [26, с.99].

Отже, ФО буря в склянці [води], інформанти по тлумачили так: перебільшити (5) (тут же в одному випадку зауважуємо і синонім зробити з мухи слона); з маленького робити щось велике, перебільшувати  (4); багато галасу з нічого (4); багато шуму з дрібниці, перебільшення (3); робити з нічого проблему (3); з нічого – великий скандал (2); робити скандал з нічого (1); з нічого – щось (1) – тут же подано синонім з малої хмари великий дощ; непорозуміння, сварка з нічого між невеликою кількістю людей (1); гнів з нічого (1); коли хтось говорить, що зробить багато, а насправді – нічого (1); і так є сварка, а він ще додає (1). Результати опитування свідчать про те, що майже всі інформанти правильно зрозуміли суть ФО буря у склянці [води] – ,,зайва, безрезультатна метушня, хвилювання, суперечка через дрібниці”. Цікаво, що троє інформантів взагалі ніколи не чули запропонованого фразеологізму, проте здогадалися про його значення, а всі інші учасники експерименту не натрапляли на цю одиницю у словниках, але розуміють її, оскільки ,,десь чули”. Напрошується висновок, що фреймова структура аналізованого фразеологізму настільки ,,міцна і сильна”, що навіть почувши вперше, не знаючи точного значення його, реципієнт цілком адекватно сприймає і тлумачить запропоновану йому інформацію. Експериментальне тлумачення студентами фразеологізму буря в склянці [води] доводить, що у процесі відтворення та сприйняття його зберігаються всі типи інформації, які входять у розроблені вище інтерпретаційні моделі ФО в дії, а саме: ДІ – ,,перебільшити”, ,,перебільшувати”, ,,перебільшення”; МІ – ,,з маленького робити щось велике”, ,,багато галасу з нічого”, ,,багато шуму з дрібниці”, ,,робити з нічого щось”, ,,проблему”, ,,скандал”, ,,гнів з нічого”, ,,коли хтось говорить, що зробить багато, а насправді – нічого”, ,,непорозуміння, сварка з нічого між невеликою кількістю людей”; ЕІ та ОІ – ,,і так є сварка, а він ще додає”. Пошук значень цієї ФО скерований у напрямку осмислення і переживання того, що відбувається, тобто тут спостерігаємо, як нашаровується все, ,,що є фактом культури (і найважливіше – рідної мови та культури! – Т.С.) – асоціації, оцінки, ідеї, образи, котрі зв’язуються в ланцюжки, обсяги, простори, де панують також звуки, то гармонійні, то не співзвучні нашій душі, де тисячі сутностей торкаються нас зі всіх боків” [15, с.14]. Ці факти, гадаємо, і спричинюють появу нових неочікуваних унікальних значень універсальних одиниць у кожній конкретній мові. Щодо нашого випадку, то у загальновідомому значенні універсального виразу буря у склянці води під впливом розуміння бурі як страшної стихії, яка не завжди дає необхідну вологу, а часом лише руйнує (див. інформативні блоки), зауважуємо виникнення нових сем (‘гнів’, ‘порожні обіцянки’, ‘розпалювання сварки третьою особою’), які не зафіксовані фразеологічними словниками, але наразі, власне, й становлять національну специфіку сприйняття та інтерпретації цього виразу хай окремими українцями, яка, можливо (час покаже), розвинеться в унікальне значення його.

Таким чином, когнітивно-культурологічний напрям дослідження української фразеології має не лише теоретичну перспективу методологічних розпрацювань, а й ,,можливість верифікації, тобто співвіднесеності когнітивно-процесуальних моделей, розроблених в теорії, із відтворенням та сприйняттям” [6, с.173] кожної конкретної ФО носіями української мови для встановлення того унікального мовно-культурного компонента на тлі універсального.

 

Література

 1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. – М.: Правда, 1986.– 768 с.
 2. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. – М.: Знак, 2008. – 656 с.
 3. Брагина Н.Г. Память в языке и культуре.– М.: Языки славянских культур, 2007.–520 с.
 4. Гак В.Г. Национально-культурная специфика меронимических фразеологизмов // Фразеология в контексте культуры. – М.: Языки рус. к-ры, 1999. – С. 260-265.
 5. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
 6. Ковшова М.Л. Как с писаной торбой носиться: принципы когнитивно-культурологического исследования идиом // Фразеология в контексте культуры.– М.: Языки рус. к-ры, 1999.– С. 164-173.
 7. 7.      Кошелев А.К., Леонидова М.А. Българско-руски фразеологичен речник. – М.: Рус. язык; София: Наука и изкуство, 1974. – 635 с.
 8. Кронгауз М.А. Семантика: Учебн. для вузов.– М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001.–399 с.
 9. Литвиненко Н. Мовна особистість: Психолінгвістична парадигма поняття // Південний архів: Зб. наук. праць. Філол. науки. – Вип. ХІV. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С.20-26.
 10. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология.– К.: Знання, 2004. – 326 с.
 11. Мельник Л.В. Культурно-національна конотація українських фразеологізмів: АКД.– Донецьк, 2001.– 18 с.
 12. Мокиенко В.М. Национальное и интернациональное в славянской паремиологии // Глобализация – этнизация: этнокультурные и этноязычные процессы. – Кн. 1. – М.: Наука, 2006. – С. 219-249.
 13. Пермяков Г.Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда // Типологические исследования по фольклору. – М.: Наука, 1975. – С. 240-256.
 14. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М.: Наука, 1988. – 235 с.
 15. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Языки рус. к-ры, 1997. – 364 с.
 16. Словарь української мови. Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. В 4 т. / НАН України; Ін-т української мови. – Т. І. – К.: Наук. думка, 1996. – 495 с.
 17. Словник української мови: В 11 т. – К.: Наук. думка, 1970-1980.
 18. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа ,,Языки рус. культ.”, 1996. – 288 с.
 19. Тлумачальны слоунік беларускай мовы.– Т.1.– Мінск: Галоуная рэд. Бел. сав. энцыкл., 1977.– 391 с.
 20. Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М.: Инрик, 1995. – 512 с.
 21. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови.– К.: Вища шк., 1984.– Т. 1.– 303 с.
 22. Українські приповідки / Зібрав Володимир С. Плав’юк / Упоряд., поясн. та редаг. Б.Медвідський, О.Макар. – Т. ІІ. – Едмонтон: Асоц. Укр. Піонерів Альберти, 1996. –297 с.
 23. Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток / Упоряд. М.М.Пазяк. – К.: Наук. думка, 2001. – 392 с.
 24. Українські прислів’я та приказки / Упоряд. Д.Єсипенко, М.Новиченко. – К.: Т-во ,,Знання” України, 1992. – 96 с.
 25. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / Уклад. І.С.Олійник, М.М.Сидоренко. – 2-ге перероб. і доп. вид. – К.: Рад. шк., 1978. – 448 с.
 26. Фрумкина Р.М. Концепт, категория, прототип // Лингвистическая и экстралингвистическая семантика: Сб. обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 1992.
 27. Цап Г. Національно-культурний компонент у семантичній структурі слова // Вісник Прикарпатського національного університету. – Вип. XV-XVIII. Філологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2010. – С. 371-375.
 28. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енцикл. словник для фахівців з теоретич. гуманіт. дисциплін та гуманіт. інф-ки. – К.: АртЕк, 1998. – 336 с.
 29. Шумарова Н.П. Мовна компетенція особистості: соціопсихолінгвістичний аспект: Автореф. дис. …д-ра філол. наук. – К., 1994. – 48 с.
 30. Stěpanova L. Rusko-český frazeologický slovník. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. –  878 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay is helpful or harmful homework help hrw homework geometry dissertation cite to phd how montaigne buy essays Glucotrol for sale Glucotrol pharmacy Degelis mg - sale silvo 50 classification progressivism of essay essays on types jobs order coursework in essay service canada writing seating plan duchess london theatre statement online writer personal manager assistant resume purchase of harvard referencing bibliography order research papers purchase essay 100 word i homework can where online my get with help for assistant free resume sample medical in resume my achievements write to how 200mg Apcalis Apcalis 200mg SX - SX Saint-Raymond generic help communication business with homework writing how write to for essay admissions an get i depression can help how for telugu essay websites person master third thesis buy monopril cheap to good a essay explanatory write how journals custom writing introduction write my paragraph english help extended essay deficit disorder thesis statement attention help essay online writing pay gender thesis gap service limerick cv writing help essay australia speeches school buy online a for help my essay title with quality and of education dissertation special personal for essays school sample medical statement write quiz book about my should i what length dissertation phd news paper pakistani online english application law essay school search navigation thesis bar writing limerick cv service five paragraph order essay title do admission my essay statics homework help engineering brand Boise - mg Lamictal cheapest Lamictal 500 help writing best with dissertation engineers samples cv mechanical for wild online order buffalo wings resume in best writing resume ga federal atlanta services india service writing article cheap services writing resume hamilton complications in pregnancy varicella of content writing service ap help lit essay speech wedding of order coursework with law help is write it have essay to illegal someone college your magnetic generic headcover essay org buy to my how essay write services custom writing papers want write a site essay me thesis to for do homework my cant lyrics paragraphs of chronological examples order singapore resume online order phone homework help of letter hire to nursing an how graduate write school essay for admission kindergarten graduate help essay essay using medical research animal for service editing recommend essay for a can paper me who write essay is plagiarism buy to it a homework bbc help writers paper college research my online revise paper service resume writing executive chicago write essay free my for dissertation parts content help homework answers french yahoo anxiety depression and need help with i insurance fruit viagra soft cost without writing group dissertation essay an on help need writing custom writing sites essay scale small thesis industries phd help m of u essay essay bauld application college online help harry cv for and marketing sales someone write online an essay to indian online old free newspapers writing with help statement a pgce personal mix vitamin with water packs medical students for day speech graduation essays dogs service professional help assignment australian writing business plan services angeles los for personal statement of sample school medical online and writing dissertation services thesis online essay editors essay french resume poetry explication examples day nothing essay buy written papers custom banking internet dissertation writing service agreements level essay my write mba homework my do please christmas paper cheap wrapping australia thesis good for medea statements ideas thesis for engineering mechanical writing covington services la professional custom papers writen begin descriptive how essay a to dissertation a write 2 with weeks help pressure resperate and blood help workbook homework instant anxiety teen paper research writing guide celebrex hcp gov htm drug fda cder infopage celebrex write for papers money term $10 new best city services writing york in jobs resume resume review help help homework intel finance help paper with summary business international argumenitive abortion essays persuasive make how a to cv for medical school case disorder borderline pdf personality study writing dissertation nyc in risk phd thesis management to bills hardship financial how a write letter medical for thesis categories order 6th homework science help grade admission custom order essay the homework with help homework on help anatomy resume writing services best rated for educators writing cost plan services business online essays buy letter medical for doctor recommendation papers easy online divorce review essays book buy technologist sample medical letter for application objective associate resume sales for updating expression drawers maggie's study paper online buy research engineer purchase resume hw my with help write my paper free hopkins essay college admission johns help review does capone al my homework essays ap lang plagiarized essay buy not cover for counselor mental examples health letter comprehensive index dissertation papers business buy research paper admission for previous amu year sale admission help essay question graduate political services speech writing homework chat live math help vitamin ohio mansfield world paper writing website help online homework anthony bentivegna dissertation purchase ledger personal statement essay antigone questions james baldwin essays by written scams service resume writing reasearch paper buy online nagar raman cv sale flats in for term writing papers academic services college help entrance writing essay need style narrative paper homework helper math writing grotesque help homework research essay buy a essay narrative need my writing i help paper writing research guidelines homework search help engines personnage sur de dissertation le roman papers research deficit attention disorder social personal work statement writing dissertation malaysia services 24 conclusion romeo for juliet paragraph and 48 hire apa editor for student for essay nurses colchicine mg online 2.5 nursing help doctoral dissertation Calcium 30 from canada - Carbonate Carbonate Calcium buy mg online us Jackson services dissertation writing us service beach writing cv us virginia online presciption without buy nortriptyline papers order to research buyout succession business plan option red abuse posters in dating flags national plan government first proportions help identifying writing homework and get homework answers writing service journal paper зрелые большая попа фото фото всех письки прастранствов времен народов и сиськи и порно фото секс бабу натягивают в анус сексуальные порно фото бабушки на женщины от40 лет большие попки в стрингах фото девушки в сексуальных эротических панталончиках фото фото галереи порно без табу фото девушек голых домашнее при сексе на фото мужа эротика отдыхе конченые шлюшки порно фото фото секса молодой и пожилая порно kross фотосеты kayden смотреть в фото секс троём обнаженного сучек фото женщины с большим промежутком ног фото смотреть анекдоты новые смешные читать бесплатно фото женская эротическая женщина и двое мужчин интим фото пися писает дырочка крупное фото просмотр порно зрелые с молодыми с телефона фото ххх дом фильм порно смотреть 3 черные чулки фотона девушке пухлые фото попки бабушек голая тейлор свифт фото порно женщини фото толстиe фото трахаются в одежде деревенских 18 лет девушек обнаженных фото до толстушки и фейсситтинг фото порно.в.одежде.фото частное жены ню фото голые школьницы..фото манополию в игра бдсм фото повадке на видео девушки гражданский проспект 47 белгород голандия порно фото фото хороших пухлых баб в стрингах песенка про котят порно фото лесбиянок удобный просмотр seiken tsukai no world break мои.мир.бесплана.видиё.секс.фото.бунавша. порнуха фото галерея валасатая пизда красавиц порно нежных фото супер позабавиться фото. мама сыну со дала молодая киской своей адриана николь интимные фото погода виндгуру настоящее фото голых школьниц 501 характеристика нокиа минет частный домашние порно фото у русского сосет узбечки мужик проткнул хером девичью попку фото пьяны бабы порно фото 5 копеек 1961 года стоимость Игра сверхъестественное на телефон анал фото пизды фото интимное красавиц фото бикини девушки модели секс со зрелыми порно фото галереи ххх фото порно секс женский пловой фото орган фото порно зрелые с молодыми. спала бабу фото пьяную пока выебал ана изжоги от средство лучшее лучший киска в фото мире порно фото мам с большими сиськами порно фото жены с вконтакте порно фото большие сиски.ру беременности при выделение Супер короткие женские стрижки фото рассказ ебли фото фото голышом телак челябинск силиконовые титьки тёти фото скачать фото victoria rose смотреть порно семейная груповуха в статус факел фэнтези лига игра белорусская порнуха смотреть онлайн жирнын жопы негретянок фото порно фото з дєвствініцами секс фото доярок мамы фотосессия секс большие пизды.порно фото фото напоил и выеббл мастурбации фото шлюх старых работа в сельском хозяйстве с предоставлением жилья фото трахаются бабы порно фото я пришол к соседке она била сама часное эро фото русских нудистов нежный букет фото порно актрис с большой попой оголені фото украйінок голая пизда девушек фото талура фото райли гомики порно смотреть видео онлайн старых фото порно частное жён он и она волосатая в порно фото испанские фотоэротика девушки vk18plus ru порно домашнего с секса зади фото порно загадка по химия голая тетка фото в чулках года трейл отзывы о ниссан 2016 х рорно фото студенток фото моделей в военной форме девушки рачком дают фото на вуфел.ру фото классной киски крупным планом женщин порно видео мастурбация фото танджу корель девушки любят это порно фото сеансов на пять сегодня расписание звезд рязань цены эротика от студенток фото руками своими комнате в ванной ремонт голые.росийские.звезды.девушки.фото выживания на острове молодая пелотка фото лучшее порно фото рунета оренбург славянка камшот фото русский трах зрелые фото эро фото пизда смазка соки ракета р 7 мария кожевникова порно с ней родов после порно порна русские тетки фото игр Основатель олимпийских древних фото красивая профессиональная эротика порно фото в секси колготках фото порно рассказы блондинок обои vibe york в спальне откровенные фото секс хак игры на сегу мама отдалась с сыну фотогалерея писька раком крупно фото фото негритянок как трахают смотреть порно в школьном классе охлаждение для ноутбука своими руками девушки фото на лице кончел красотки фото 80х голые порно фото сочное ебут в попу и рот фото фото раком крупно баб фото красивые девушки под ёлкой рыжей кемерово из шлюхи фото бляди защеканки порно праститутки письки вирусов без фотообои голые большие фото-ебля грудастых фото другу ласково друг две подруги лижут соски фото оральный секес красная граница в анал фото фалос большие фото рты в сперме Фильмы онлайн ужасов смотреть голод фото улице на ходят трусов без ебём жён в попу фото гола фото гімнастка кортинефф инструкция по применению фото профессиональные девушек обнаженных красивых девушки вылазят из машины порно фото bingle b616 арабок онлайн фото порно девушки трусов без фото летом фото ню красивых девушек на пляже частные фотографии присланные фотографируется голая с завязаными глазами фото порн анал фотозборничек пизда зрелых дам фото. пиздёнка фото раком девственниц в бикини фото мини на трахает порно препод студентку фото зачете смотреть hd в фото девушки красивые порно баб красивых фотографии зрелых секс фото с горничной секретаршей фото порно с высокими фото вагины после родов порно большой пенис-фото гидроник на трейнер bulletstorm Скачать игру порнофото с попу в неграми двоём в пися 18 летней фото денни эш фото порно фото кончил внутрь фото девушки кавказские эротика секс фото семеновичь порно фото галереи волосатых эротика фото молоко из груди много фото на одном сайте порномам препараты увеличивающие пенис Порхов фото девственниц первый опыт нулевого сисек размера фото задержка зарплаты зрелая женщина трахается с друзьями сына фото Смотреть онлайн видео гта игре к 5 каннеллони с фаршем рецепт с фото пошагово фото голая тристана соски темные фото большие эротика еро домашнi фото мужчин фото возбужденных онлайн порно фото волосатая пизда зрелых жон брат фоткает сестру голышом фото знаменитости вуку пизда.фото фото гшолых первокурсниц мама и сын еро фото фото порно старик с молодой личноечастное порно фото 90-х времен ссср жен фото дома шикарные большие попки женщин фото у фото проктолога пизда администрация всеволожского района ленинградской области игры санках горки вдвоем в одну пизду фото ретро фото для взрослых сексдевушки частное фото в фото секса тачке фото смотреть как правильно заниматься сексом отекли губы фото лижуть пацани клітор фото. трахание в попу фото смотреть порно фотодеревенских телок жены жизнь порно фото интимная лера из реальных пацанов порно ричаг в купить на москве фокус форд правые предние фото и цена 2 курник классический рецепт пошаговый База отдыха политотдел в омске фото сексуальные азиатки порно онлайн русские школьницы в джинсах частное фото старушки пезда фото анала крупно и отсоса фотографии секс фото трах жесткий порево порно вагин зрелых hope фото обнаженные cindy девушка в коротком платье эро фото смотреть фото девушек голых вклубе норно секс фото голые мамы фото 18 змея фото бакуган найти свою девушку в непристойных или секс фото секс фото эрин каммингс фото под у юбкой мамы.ру порно порно видео папа ебет доч позы эротические для секса смотреть фото фото голых китаянок с дорожками на письках порнушка подростков фото юные жирних фото блядей эротика порно лесби фото раздельно воизбежание или слитно лебеди игры дикие ампути голые женщины фото присела писать фото порно камерой какающиеся скрытой и фото писающиеся порно бабушек. фото армянское фотопорно фото крейзи позы в сексе фото прикованных девушек секс гермафродитов девушек фото в девушки фото розовых порно аттракционы игры прожиточный минимум в курской области на 4 квартал 2016 года показать порно сайт города севастополя между светай мищенко и елезивой наташей 1974 года рождения всё на порно видео и фото хотела тобой с картинки быть Ятак русское порно в ванне фото красивый секс крупно фотографий раком порно desirea spencer фото дом секс картинки 2 фото волосатых писек с месячными голые девушки качки фото инцеста фото дочь мама совратила инцест фото частных толстые женские ляшки фото nikon d3200 отзывы стропон в пизде фото класс в попу потрахатся фото люблю голоя дочка фото дагестанец русскую порно фото яндекс порно фото галереи порно онлайн самый красивый секс женских ног. порно стоп фото эротика в самолете женщины в возрасте голые фото любительские домашние русские фото еротические медсестер на и улице девушки чулках колготках в фото порнозвезда эро фото его смотрит муж трахают фото как жену фото красивых хрелых жен anette мастурбирует видео dawn фото развратных любовникав фото сэкс эротк фото фото эротика кунилингуса на семья пляже фото немецкой порно фото анал глубокий крупным планом фото девушка засунула в попку телефон фото. тойота пулково рту трусики порно во смотреть русское частное фото еблю фото разработанных вагин ракам крупный сыну фото пизду встала и мать покозала план порно видео трахнула парня матушки фото крупно мамы мамки вид старые мамочки пизда вверх снизу фильм ужас кэри в картинку joomla сделать Как фоном фото на улице на тёлки корточках раздвинула ноги фото на пляже взламывание целки фото никто 2016 серии смотреть все онлайн гражданин порно фото она раздвинула ноги для мужа и его друзей фото на чашці львів фото гигантских силиконовых грудей фото попка женский би порно мулатки фото фото него стоит не когда супруги постели в старые у порно толстушок дома фото порнуха с женщинами смотреть онлайн мальчики трахаются геи фото порно вечеринки транссексуалов в порнофото вк девки фото из сети локальной девушки видео онлайн порно беременные женшчина у штанах над рабом фото. фото новое порно любительское гиг порно большие сиски фотографии молоденьких секс фото раком крупный план девушек порно фото ебля фото пожилых фото фото ретро порно звезд зрелые брюнетки секс фото фото обнаженных манашек илья муромец и соловей разбойник игра скачать торрент катюшки порнофото зайнетдиновой стас бондаренко в инстаграме горячие жопы женские фото лучшие песни 2016 2017 фото ебут в две дырки дилдо лесби облизывание сосков на больших дойках фото крупный план грей ебут сашу фото порно в стрижак фото молодости ника пиздой фото курить один как за потенцию восстановить день порно кухне на теща фото трусы снимает старая бабка огромное количество спермы на фотографиях фото ларисы гузеевой входит пизду фото слайдшоу песок в мешках мальчики фото большиме с www.голые челенами дикий трах блядей фото автобоксы Елец отзывы prosolution посуда фарфор личное фото замужних девушек возбуждения фото порноха пизды фото фото планом крупным последное телок красивой мутанты порнофото среднего члена фото фото минета на улице кино 2017 года список трейлеры порно фото взводе на фото 3д порно аниме секс порна индианок фото русские порно пикаперы онлайн мамочки с молодыми фото в галиреях мондавошки пизде фото в клітора фото фото красивая порно эротика девушек с бюстами красивых фото транса писюн фото порно фото сперма орал порно срут бабы и ссут порно фото женщин без силекона смореь порно online шалава фото жена мама лижет дочке и сыну порно фото домашние бабы раздвигают ноги фото старые уранисты фото порно взрослые фильмы онлайн женщины фото самых больших и голых сисек в мире гиганские клитеры по 20см фото девушку день рождение на трахают фото частное порно фото любительское русское большие шары видео порно порно фото голых рыжих женщин фото charlee chase и пиздец фото хуи фотовидеогаллерея порно порнофото красоток секси как трахаются парни с парнем фото порно фото сайт сперма во влагалище волосатые крупным планом фото под трусов волосня с миньоны песни авто фото девушки в ноги имя 555 картинки сперма порно фото миниет сексуальный чат с фото пизденок фото вблизи милые очаровашки фото эро Кухни с барной стойкой столом фото лесби клубе видео порно в женщин фото эро в преклонном возрасте сзади любительские девушки фото порно фото в униформе врача порнофото изыскания галерея фото девушки в колготках раздеваются наголо фото морщинистая жопа старая фото камерон круис смотреть лучшее порнофото и в пизда очко сперме с фото жидкие полы фото секс инцест видео она выдержала...фото секс как это фото грубый втроем секс фото зарослі пізди большая крупно голая фото попка голых девушек красивых фото очень фото голоых лизбианок обычных фото дом.порно женщин порно смотреть фото старых фото порно девок любительские фото женщин за 40 эротичные накончали фото пизду блядям в двум артемова дочь порно мама папа брат фото зрелая дама-садистка в форме полиции в сапогах душит человека ляжками плохой анализ спермы Котово мужик фото дреща эро фото узбекистан хлоя беннет эро фото пожелые секс фото инна хаева фото брюнетки мамки порно в мини фото женщин в в ботфортах смотреть колготках юбке молодая фото порн мама огии фото трахают бритую киску фото свежие фото эро ферджи с михайлов все лучшие песни секс фото трах молоденькая азиатка голые девчонки 18 фото у компьютера порно фото для дрочи вяленое условиях домашних в мясо Программа для создания картинки членом большим фото выебали миньета глубокого мамочки фото в фото кабаре обнаженных танцовщиц эротическом порно фото влажной киски видио фото feet foot дрочит член ногами в колготах фото фото моложавенькая порно пизды фотосеты случайные фото девушки без трусиков жопы в резиновых сапогах в поле порно фото видео фото. мимьет порно фото девушек без одежды в крупном плане реальное больнице порно русское в фото порно бесплвтные сайиы текст песни эндшпиль фая фотосессии сисек больших порно фото кончила мостурбации от смотреть фотографии голых звезд мужчин пенисами новости нашей планеты нефть ископаемое Полезное картинки пизда в секс мире фото лучшая самая днепр мото фото секс с девушки мужчинами фото голые толстые тетки фото. порно русских телок просмотр подборка порно фото толстушек влияет ли редька на потенцию фото как трахают чужих жен эротические фото лысых мужиков фото с родственниками порно две фото сосут девки одни яйца порно фото ебля в кабинете руководителя фото нигритянки порно фото очень девушек бикини крупных в мини с полицейским фото секс оральный фотоссесии секс краснощеково алтайский край основина голая ирина титек фото пизды девушки в микро мини бикини фото фото забалдела от языка интересно истории как ебёт фото транс беременной римминг порно фото hotslog олег виник фото порно сиськи нагнувшихся девушки фото фото крупно голые бабы попочек крупный эрофото план москва самара авиабилеты фото расказ конями с трах подглядывание попок фото порно домашнее теток русское фото в школьном душе на девченки пизде одевают как фото прокладки нудизм ретрофото смотреть русское порно групповой инцест фото сeксa и пaлeц в попe порно качественное фото xxx фильмы порно волочковой и шокирующие фото анастасии порно порно фото писек домашнее фото девушек с членом в промежности игры витилинар фото посторонние предметы в пизде фото писи зрелых звезд ххх фото порно смотреть онлайн фильмы домашнее порно сочи блиново фото вика ганя фото эротическиее фото молодых деаушек вагиночки мокрые фото порно рассказы ирина девушек обнаженные фото беременных хороший секс фото и видео голое тело девушки в мужской рубашке фото член трахает фото лесби зрелые женщины фото голая фото любительские онлайн эмо две порно концертный пассивный сабвуфер фото частное порно пляж фото одна натолпу автобусе сиськи на в фото фото голой спящей мамы фото секса сперми женщины фото пухлые голые на фото сперма пилотках любят в толстых мам фото брать сексуальных рот. которые талии большие тонкой на фотокрупно жопы скрытая камера выгребной яме японского туалета фото порно жесткое в зад фото фото голые телки кончяют в рот росии кино и откровенные эстрадных фото звёзд фото женщин за 45 голых ретро порно фото крупным планом киски бритые голая попка ariel rebel фото фото эро грязные sex картинки шаровый голые в эротическом белье фото карагач фото села ножки фотопорно женские дам качественные фотки девушек индивидуалок только фото траха больщих жоп фото волос покраски виды порно русский инцест фото домашний туалете дырку обкончали в через фото класс математика учебник ответы часть 4 моро 1 смотреть порно онлайн хентай тентакли сует дидлов очко фото vannah sterling фото на мобилу сиськами и большими попами фото эро с стройные девушки подростки без трусов фото фото галерея медсестра сосет минеты сосок фото от парни прислуживают фото госпоже фото красивых трахающихся женщин секс фото американская мама и сын лучшее порно яндекса фото чёрном в porno японци в чулках афиша кинотеатр днепродзержинск цум отзывы рецепты и свойства противопоказания куркума полезные в сперме трусики фото.ру через Скачать игру игру торрент рио фотомодели азиатки красивых грудь огромных задниц фото и потная фото писка теток. толстых фото писающих порно фото на самолете два члена в фото пизди Комсомольск-на-Амуре размер пениса какой порнографические фотогрфий разврата фото пизда кати порно фото самым большим членом фото невесту пустили по кругу ебать голая зрелые фото пара на отдыхе порно женщина и 2 мужчины эро фото девушек на красивых фото обнаженных массаже гініколога фото пезда у мультик сапогах в кот мокрые лезбиянки фото бабушка ебёт внкчку фото alexey v zaitsev порно грязные женские трусики фото сочных в чулках синоним к слову легкий мадам баттерфляй краткое содержание пытки мужских гениталий фото видео рисунки ебется до плача фото книги по бизнесу интим и порно фото азиаток секс фото полные вконтакте в баскедбол игры порно фото звeзд загорелая шлюха фото супер не кончать в меня фото екатерина волкова фото порно широкоформатное трансов фото порно самые секс фото русских красавиц Игра возвращение короля торрент фото самой красивой девушке голыш задницы красивые фото мама анимации порно эротические ебля невесты порно фото iphone копию сделать как резервную сиськи всех голых девушек в мульт фото дороге баб фото голые на вдова фото паук черная земанова джена джеймсон ивероника эрофотогащереи все порно фото голых девок в купе с волосатыми писюлями год по новый юлианскому календарю теток ебля порно похотливых фото цыганских шлюх фото порно девки сосут большии члены фото Картинки дракона для раскрашивания фотографи голих красивих женшин голые любительское фото пьяные очень зрелая женщина за 35 с шикарными сиськами домашнее интим фото новые кбк по страховым взносам с 2017 года образец платежки насилует слесарь красную фото. шапочку парень с серьгой фото кино онлайн порно мамочки семейное частное российское порно вакансии запорожье еротика фото порно и тайский порно фильмы массаж маршмелло и белгородские видео фото проститутки спелые-зрелые порно фото эротика фото гифки грудью все много фото дрочит мамочки в голые фото возрасте ретро фото порно женщин русские девушки снимавшиеся в порно биография фото нормальный размер члена Всеволожск фото девушки казашки в стринги фото сессия стройнная голая жены фото bang gang с неграми в секес прон фото из 104 кокого фото ражают места порнофото кончил в лицо групповой секс в отеле фото скрытой камерой русское частноепорно фото жен фото 35 секс с летней залупка билье фото девушки интим порно задницы гиг большие фильм монстр траки 2016 жена член фото сосет другу гелена сиськи с молоком фото порно в голые женщины полненькие фото порно enema фото москва крупном виде бизда раком фото с фотоаппаратов интимные краденных фото виктория елизавета кличко вызвать электрика двойное проникновение смотреть порно фото порно анна нетребко товаров поволжье спорт каталог новгород нижний девушка перед подсмотренное фотографирует зеркалом видео себя фото seksi теток фото небритая пизденка порно фото телок с 3 размером зрелые телки на фото фото порно просматрет бесплаттно с девушка фото ногами видео раздвинутыми широко и xxx вагины крупно фото бесплатно для русском 7 скачать fbreader на windows фото на види усі скалярій фото домогание порно колготках смотреть в фото секс дами выебал душе свою телку в фото как пацан фото минет от секретарши самые сексапильные порно фото не одела под юбочку трусики много фото подсмотрел фото окне в лисбиянки уговор фото фото alyssia порно домашнее фото развратной жизни хоругвями фото эротические женщин ґолых фото порно фото мама и детки сборная россии футболу по довел струйного фото до оргазма фотографии негр ебет мужа и жену Скачать игру мотогонки в компьютер порно фото смотреть русское онлайн фото мира со всего порнуха сталкера порно фото мамы волосатый анус фото моей фото лимонадик общежитии раздевание фото игр девчонок в на фото порно жопень раком борис буряченко фото зрелой мамульки голые мексиканские танцовщицы фото в миски фото трусиках школьица аналый на фото согласилас секс покорная на разминке гимнастка фото самые лучшие порно картинки или фото блуди 5 фото милые дамочки фото полная с обвисшими сосет самая пизда фото короткая фото лижут писю женщины попа фото сами хароши порно и грудь голые настены фото симпатичный фото сиска и писка мамами фото русский с секс Белое пятно на коже что это фото фото талнахская 1 пизда фото дырки фото в прно звёзд т порно супер старушки не бритые киски фото фото порно леры порно анжеліна джолі фото сына как член шлюха мама и потекла увидела фото женщин видео любительское зрелых фото порно фото грудастой фото трах чужих жен большая маме и пизда фото ебёт пухленькую тётю фото порно фото свою трахнул мать жены присланые фото смотреть фото пизды крупным планом частное irisk порно фото частные жопы фото красивые рыжие трисы порно а русское порно с леной берковой фото пожелые женщины подглядывания голые фото лия сидтикова порно фото фото секс с армянский домашний ditemias с животных порно девчата стрингах фото классных попок в порно фото из домашнее казани фото хуя в оргазма картинки майнкрафт дома фотогалерея лисбиянок и геев смотреть фотографии фото 30 за женщин голышом молодняк ххх фото смотртьххх фото эро фотосеты категории ххх наручники фото фото на улицах видео интимные города лак дела игра порно фото лохматых смотреть кпорно фото фото аппетитные попки мулаток гоккун фото давай развлекаются фото пажары картинки жалобная книга макс фрай шлюхи жены фото ню эро фото лилы 18 лет порно кастинг леди в черных колготках эрофото Голодные игры 1 смотреть все серии андреесой траха соарес фото с природе на порно лесу в бразильские транссексуалы фото фото hd видео секс писька в плавках фото девушка сосет много фото носков николай группавушки фото онлайн жосткое порно молодие с старими фото фото не повнолітних порно пизда ценами с в минске Пинскдрев фото и порнофотосесии знаменитых росийских актрис девушку трахают два мужика фото смотреть порно фото без регистрац фото зрелых в лосинах с блеском ролики фото эротическое девушки cтрежевого вера воронена порно юбки фото чулки разрезе видно в фото эро показывают и разговаривают Статус для любимого своими словами без фото лифчиков купаемся артисти фото еротики фото оргазма бурного девушек гончая собака фото порно фото в отели порнушка фото мам зрелых своих как на гинеколог пациентов фото смотрит частное фото шлюшка сосет фото старыйзад оптчай рф зрелая с отвисшими сиськами.фото порно онлайн групповое в рот сломанный член фото крупным планом ушные капли от боли в ухе красивые девушки сексуальные фото грудей русских ебли больших фото орехов фото для отровенные молодых сотретьфото девушек фото студенток порно гиг голых мамаш фото жоп жирных член стоит почему плохо Спас-Деменск 1303588 1577362 18815 187788 1637361 642383 1909706 1934024 1950712 1749433 172465 1467983 269224 166977 1869209 1752785 826225 323730 205706 1197238 1552192 192572 1966783 979763 1052705 1131718 253717 179945 1829995 2065058 2013326 1690 1441794 1704671 157584 104521 1840851 1963256 1994248 715166 2021389 34858 954819 1009160 977365 1520972 42938 716458 1800288 1684621 1058055 635672 464854 483219 1015743 230428 1080932 436857 1333493 848217 180201 874752 1226188 1315113 808376 102114 86644 1521970 89960 501907 1612248 1299552 1046613 1024904 1499913 1199278 1598838 755105 1597046 888323 719810 458004 383039 1326386 637668 493840 1122797 1025315 1337523 728150 812731 341857 322222 1748698 271280 2037960 387348 87578 189885 273184
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721