НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УКРАЇНЦЯМИ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ БУРЯ В СКЛЯНЦІ ВОДИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.7

 Тетяна Свердан

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці;

Філософський факультет Карлового університету у Празі, м. Прага

 

 

У статті описано фразеологізм буря у склянці води з позицій унікальності – універсальності мовних одиниць та із залученням методик когнітивного напряму дослідження фразеології. Зауважено, що національна специфіка фразеологічної одиниці може полягати не лише у вираженому змісті чи у формі його вираження, а й у розумінні, інтерпретації мовцями цієї одиниці.

Ключові слова: мовні унікалії, мовні універсалії, фреймова структура, когнітивно-процесуальний опис, фразеологічна одиниця.

 

В статье описано фразеологизм буря у склянці води с позиций уникальности – универсальности языковых единиц и с привлечением методов когнитивных исследований. Указано, что национальная специфика фразеологизма может проявляться не только в содержании и форме, но и в его интерпретации.

Ключевые слова: языковые уникалии, языковые универсалии, фреймовая структура, когнитивно-процессуальное описание, фразеологическая единица.

 

In the article presents directions of study Ukrainian phraseology of items the unique – the universality of linguistic units. Noted that the national specificity of phraseological units is not expressed in the contents and form of its expression, but also in the understating and in the interpretation speakers this unit.

Key words:  unique, universal, frame structure, cognitive-procedural description phraseological unit.

 

 

В актуальних сьогодні пошуках унікальних рис тієї чи іншої мови не завжди розрізнено національну й культурну специфіку мовних одиниць. Проте немає жодного сумніву, що культурно-мовні універсалії та національно-мовні унікалії – це абсолютно різні поняття, отже, ,,культурне і національне в мові варто розрізняти” [3, с.326]. Так, зокрема, на необхідність розрізнення ,,культурно зумовленого” і ,,національно специфічного” на матеріалі фразеології звернув увагу В.Гак [4], оскільки за фразеологічною системою апріорі було закріплено статус національно специфічної. Проте апріорне закріплення за фразеологією будь-якої мови, у т. ч. й української, національно специфічних рис при глибшому аналізі виявилося зовсім не безапеляційним, що зумовило розвиток двох полярних поглядів на проблему сутності національно специфічного компонента у фразеології: з одного боку, національну специфіку вбачають лише у фразеологізмах із ,,так званими словами-реаліями” [2, с.255] (М.Добролюбов; В.Ейсманн); з іншого боку, згідно з неогумбольдтанською традицією національно специфічною вважають усю фразеологію як підсистему мови, де втілено ,,дух нації” (Л.Ковшова; С.Таґлін; В.Телія). Очевидно, що перше трактування проблеми є досить вузьким і фразеологізми зі словами-реаліями є суто маргінальним явищем. Другий підхід, навпаки, надто широкий, формалізований і не залишає місця для таких усталених уже в мовознавстві понять, як мовні універсалії та мовні унікалії. Часткова спроба накреслення напряму руху фразеолога до вирішення цієї проблеми і є метою нашої статті, тим паче, що з’ясування та послідовне описування етноспецифіки фразеологізмів є однією з перспектив сучасної фразеології.

Безперечно, що найбільш привабливими і порівняно (! тут теж треба бути обережними і ,,враховувати реальну національну специфіку” [10, с.140]) менше сумнівними для дослідження у цьому плані є одиниці з компонентами-реаліями (Почув тепло козак та й скинув кобеняк; палає, як у гуті) або одиниці, пов’язані зі звичаєво-обрядовою діяльністю етносу (Треба свічки та води, бо вже очі не туди; стати на рушник), оскільки вони найкраще зберігають унікальну етноінформацію. Дослідженню таких одиниць сьогодні присвячено чимало праць, зокрема й в україністиці (Л.Даниленко, С.Єрмоленко, О.Назаренко, О.Селіванова, В.Ужченко). Але як бути з одиницями типу з’їсти березової каші; сидіти на двох стільцях; одна голова добре, а дві – краще? Чи мають вони національну специфіку? Якщо так, то в чому вона полягає?

На думку В.Мокієнка, щоб не переоцінити квоту національного у ,,мовній картині світу” і не глобалізувати останню на збитки етнічній специфіці, дослідники повинні детально аналізувати кожну одиницю з урахуванням таких мовознавчих параметрів, як: 1) ареал одиниці та опис семантичних паралелей у різних мовах; 2) структурно-семантичної модельованості фразеологічних паралелей та ізоглос з метою розмежування генетичних і типологічних перетинів; 3) частотність використання одиниці на ареальному континуумі та ієрархію її варіантів за певним параметром; 4) послідовність структурної динаміки одиниці у просторовій проекції; 5) встановлення відносної хронології функціонування одиниці конкретної мови у зіставленні з фіксацією її в інших мовних зонах [12, с.244]. Такі дослідження, безумовно, є необхідними й результативними, але водночас і надзвичайно складними, оскільки передбачають кропітке використання різноманітних тривалочасових методик експериментального статистичного збору, що не завжди вдається зробити у зв’язку з нестачею подекуди потрібної інформації. Крім того, ідеально таку роботу могли б виконувати групи мовознавців – носіїв різних мов, що теж не завжди вдається реалізувати практично. Нам видається, що окреслену проблему (сутність національної специфіки фразеологічної системи) на першому етапі бодай частково можна вирішити, детально проаналізувавши семантичні, структурні, функціональні особливості фразеологічних одиниць (у нашому випадку української мови) поза ,,діалогом ,,по горизонталі”” [27, с.372] (діалогом між культурами різних народів, які існують одночасно), залучивши комплекс як традиційних методик лінгвоаналізу, так і методик новіших напрямів дослідження фразеології – лінгвокультурологічного, комунікативно-прагматичного, когнітивного. Адже відомо, що національно-специфічний компонент у значенні фразеологізмів формується внаслідок предметної діяльності етносу або в комунікативно-прагматичному процесі і є результатом своєрідного поєднання мінімальних одиниць когнітивної системи – сем.

Для доведення останнього положення, очевидно, доречним є опис теоретичного когнітивно-процесуального моделювання певної фразеологічної одиниці (далі – ФО) ,,в дії” [18, с.134; 6] та практичного експерименту (верифікації) [6, с.169; 8, с.41] – трактування її пересічними українцями. Загалом створення інтерпретаційної моделі значення ФО, а також розпрацювання когнітивно-процесуального опису ФО в дії є тим методологічним підґрунтям, на якому з’явилось розуміння будь-якого фразеологізму в аспекті його культурологічних та когнітивних характеристик. Адже семантику ФО можна показати як інформаційний текст, різноманітні значення якого проходять через ,,фільтр” ментальності комунікантів, трактуються у просторі соціального та культурного знання, активізованого мовцем у момент спілкування [6]. Цікаво, що внаслідок такого трактування формується оцінне значення ФО, яке, з погляду когнітивістики, під час кожного нового відтворення у мовленні складається по-новому і залежить від індивідуального та соціального досвіду комунікантів, їх культурних настанов, орієнтирів та пріоритетів. Тобто, денотативна інформація фразеологічного тексту – це елементарна ланка для передавання його значення, інтерпретація ж цієї інформації (,,процедура зіставлення одиниць системи мови з таксонами культури” [18, с.253]) з позицій цінностей, а також культурна інтерпретація оцінної та емотивної інформацій перебувають у повній залежності від мовної компетенції учасників спілкування. Ми навмисне оперуємо терміном мовна компетенція, оскільки він точніше, порівняно з іншими (соціолінгвістичною, комунікативною компетенціями), відображає сенс проблематики нашого дослідження і дозволяє ,,зробити акцент на використанні конкретної мови як суспільного явища, національно-історичного та культурного феномену, тобто тлумачиться не просто як знання системи мови та правил її використання, а як реалізація цих знань у численних комунікативних актах” [29, с.14]. Мовна компетенція є основою для культурно-мовної компетенції, яка ґрунтується на інтерпретації мовних знаків у категоріях культурного коду.

Для детальної ілюстрації усього зазначеного вище ми використали вираз буря у склянці води, який, як і кожен фразеологізм, є текстом, що розгортається ,,поетапно” [6, с.165] і яскраво демонструє різні типи інформації ФО. Цей вираз належить французькому письменникові і мислителю Монтеск’є (1689-1755), який висловився так про політичні незгоди в карликовій республіці Сан-Марино. Давніші варіанти цього вислову є у грецького письменника Афінея (ІІ-ІІІ ст. н.е.) – прототип грецької приказки гроза з корита та в римського оратора Цицерона (106-43 р. до н.е.) – робити бурю в ополонику (1, с.67). Попри давність, аналізована ФО в українській фразеологічній системі порівняно нова (див. паспортизацію: 22, с.56; 21, с.73; 24, с.13; 23, с.230) і належить до тієї групи фразеологізмів, які не є українськими, а підтверджують теорію ,,мандрівних сюжетів” (порівн.: рос. 1, с.67; 30, с.51; біл. 19, с.421; чес. 30, с.51; болг. 7, с.63 та ін.). Тож чи можемо говорити про якусь національну специфіку цього виразу? Безперечно, що ні формально, ні концептуально він не є українською унікалією. Специфічним, проте, на наш погляд, може бути розуміння мовцями цієї ФО у світлі фреймових структур. Так, наприклад, більшість пересічних українців і не здогадуються про неукраїнське походження фразеологізму буря у склянці води, проте вони його легко ,,читають” як текст, що містить такі інформативні блоки (ідея про блоки М.Ковшової [6]): 1)денотативна інформація (далі – ДІ): надмірне хвилювання з незначного приводу; 2) інтерпретація денотативної інформації (далі – ІДІ): інтерпретація ДІ відбувається через усвідомлення соціально-культурної настанови: ,,нераціонально марнувати свій час, фізичне й душевне здоров’я на речі, не варті уваги”; 3) оцінна інформація (далі – ОІ): негативне ставлення до того, що відбувається, яке виникло внаслідок ІДІ; 4) мотиваційна інформація (внутрішня форма – образ-картинка; далі – МІ): миттєве ототожнення суб’єкта ДІ з людиною (чи групою людей), що надмірно метушиться, галасує, хвилюється через дрібниці, про які багато говорить; 5) емотивна інформація (далі – ЕІ): несхвалення того, що відбувається, та іронія з цього приводу, сформована внаслідок соціально-культурної інтерпретації ДІ та МІ.

Таке ,,прочитання” цього поетапно розгорнутого тексту можливе у зв’язку з відомостями про те, що буря – це: 1) нестримна стихія: плювком бурі не спиниш; руками бурі не відведеш (відженеш), 2) породжена вітрами: буря – “навальний вітер з дощем, грозою, а взимку – зі снігом” (17, І, с.262); композит буревій; Схопилась велика вітряна буря (16, с.115); посієш вітер – пожнеш бурю; хто сіє вітер, збирає (пожне) бурю; жене як буря вітри, 3) яка нищить усе на суші й на воді: на бурю сосна дзвенить, а дуб стогне; буря і дуба валить (для українців дуб – символ могутності й сили); не море топить кораблі (корабель), а вітер (вітри) (хоча інколи буває й так, що чим більша буря, то скоріш проходить; велика буря – малий дощ; з великої бурі мало дощу – останні дві ФО утворені за аналогією до більш давніх прислів’їв: велика хмара, та малий дощ; з великої хмари малий дощ [буває]), 4) вселяє страх (бо від нечистого), який можна відігнати лише страсною, йорданською, громничною (стрітенською) свічкою [5, с.61], 5) і потребує значного простору (приміром, водного – моря, де спричинює сильні коливання води – шторм): Чорне море вітер-буря колихає (16, с.115), а ложкою [води із] моря не вичерпаєш (вичерпати); море переплисти – не поле перейти (не кусок хліба з’їсти); ночвами моря не переплисти; хто по морю плавав, тому калюжа не страшна. Саме обмеження цього простору (склянка порівняно з морем чи навіть ставком – це ,,смішна” кількість води, а віяння вітру і ,,хвилювання”, ,,бурління” води в мінімальному закритому просторі сприймається як нонсенс) поруч з іншими знаннями про бурю, гадаємо, мотивувало денотат ФО буря в склянці води і найбільше вплинуло на формування і розвиток оцінно-емотивної інформації внаслідок культурної інтерпретації ДІ та МІ.

Цікаво, що в сучасному мовленні українців все частіше входить у побут некодифікований варіант цієї ФО без компонента води. Наприклад: 1) – [Оксана:] Як тобі розрекламовані останні Таврійські ігри? – [Михайло з незадоволенням, підкресленим відповідним жестом змахування рукою:] – Ет! Буря в склянці. 2)[Олег добродушно:] Любинко, не колотися, не здіймай бурі…[Люба з усміхом:] У склянці? Тобто, попри те, що аналізована ФО найменше мотивована концептом вода, цей концепт все ж імпліцитно існує в усіченому варіанті в якості фонових знань, які дозволяють останньому зберігати інформацію, семантично й експресивно тотожну з тією, яка закладена в повному інваріанті. І це природно, оскільки концептуальне знання – це знання, структуроване у фрейм – ,,структуру, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості (пам’яті) людини або інтелектуальної системи і призначена для ідентифікації нової ситуації, що базується на такому ситуативному шаблоні” [28, с.323]). Культурна і мовна компетенція комунікантів дозволяє зіставити сказане і почуте з культурними стереотипами, на які вказує образ ФО, що після культурологічного інтерпретування ,,повертається” наповненим, збагаченим культурологічним сенсом, тобто у процесі сприйняття фразеологізму відбувається ,,вплітання” культурологічної семантики у мовну [20]. Отже, як показує когнітивно-процесуальне моделювання фразеологізму буря у склянці води, його значення передаються мовцями і сприймаються слухачами у контексті культурного знання, культурних настанов, соціальних та ціннісних орієнтирів, носіями яких є обидва комуніканти. Тобто, ФО дає змогу учасникам спілкування не лише обмінюватись констатацією того, що відбувається навколо, а й через образно-емоційний вплив спонукає їх до обміну інформацією культурною [6, с.172].

З метою верифікації цього висновку (,,емпіричної перевірки… безпосередніх відчуттів” [8, с.41]) ми провели невеликий дослід (початкова ідея проведення подібних мовних експериментів належить Г.Пермякову [13; 14], згодом з різною метою і в різний спосіб її використали М.Ковшова [6], Л.Мельник [11] та ін. дослідники): з 27 студентів заочного відділення педагогічного факультету (ми зумисне обрали ,,не філологічну” аудиторію, представлену звичайними носіями української мови із сільської та міської місцевості) 15 осіб доповнили і в довільній формі показали своє розуміння ФО буря у склянці, а інші 12 учасників досліду пояснили значення повного інваріанта буря в склянці води. На наш погляд, саме дослід як шлях переходу від фактів до моделей, а через них до теорії з перевірянням її практикою, якраз і є основним методом дослідження, що дає змогу аналізувати ,,мовну здатність людини в її відношенні до мовної діяльності, з одного боку, і до системи мови – з іншого” [9, с.25]. Адже ,,спроби розуміння законів мовної поведінки будуть плідними лише тоді, коли нагромадження первісних даних буде зорієнтоване не на абстрактні побудови, а на створення моделей, що допускають експериментальну перевірку” [26, с.99].

Отже, ФО буря в склянці [води], інформанти по тлумачили так: перебільшити (5) (тут же в одному випадку зауважуємо і синонім зробити з мухи слона); з маленького робити щось велике, перебільшувати  (4); багато галасу з нічого (4); багато шуму з дрібниці, перебільшення (3); робити з нічого проблему (3); з нічого – великий скандал (2); робити скандал з нічого (1); з нічого – щось (1) – тут же подано синонім з малої хмари великий дощ; непорозуміння, сварка з нічого між невеликою кількістю людей (1); гнів з нічого (1); коли хтось говорить, що зробить багато, а насправді – нічого (1); і так є сварка, а він ще додає (1). Результати опитування свідчать про те, що майже всі інформанти правильно зрозуміли суть ФО буря у склянці [води] – ,,зайва, безрезультатна метушня, хвилювання, суперечка через дрібниці”. Цікаво, що троє інформантів взагалі ніколи не чули запропонованого фразеологізму, проте здогадалися про його значення, а всі інші учасники експерименту не натрапляли на цю одиницю у словниках, але розуміють її, оскільки ,,десь чули”. Напрошується висновок, що фреймова структура аналізованого фразеологізму настільки ,,міцна і сильна”, що навіть почувши вперше, не знаючи точного значення його, реципієнт цілком адекватно сприймає і тлумачить запропоновану йому інформацію. Експериментальне тлумачення студентами фразеологізму буря в склянці [води] доводить, що у процесі відтворення та сприйняття його зберігаються всі типи інформації, які входять у розроблені вище інтерпретаційні моделі ФО в дії, а саме: ДІ – ,,перебільшити”, ,,перебільшувати”, ,,перебільшення”; МІ – ,,з маленького робити щось велике”, ,,багато галасу з нічого”, ,,багато шуму з дрібниці”, ,,робити з нічого щось”, ,,проблему”, ,,скандал”, ,,гнів з нічого”, ,,коли хтось говорить, що зробить багато, а насправді – нічого”, ,,непорозуміння, сварка з нічого між невеликою кількістю людей”; ЕІ та ОІ – ,,і так є сварка, а він ще додає”. Пошук значень цієї ФО скерований у напрямку осмислення і переживання того, що відбувається, тобто тут спостерігаємо, як нашаровується все, ,,що є фактом культури (і найважливіше – рідної мови та культури! – Т.С.) – асоціації, оцінки, ідеї, образи, котрі зв’язуються в ланцюжки, обсяги, простори, де панують також звуки, то гармонійні, то не співзвучні нашій душі, де тисячі сутностей торкаються нас зі всіх боків” [15, с.14]. Ці факти, гадаємо, і спричинюють появу нових неочікуваних унікальних значень універсальних одиниць у кожній конкретній мові. Щодо нашого випадку, то у загальновідомому значенні універсального виразу буря у склянці води під впливом розуміння бурі як страшної стихії, яка не завжди дає необхідну вологу, а часом лише руйнує (див. інформативні блоки), зауважуємо виникнення нових сем (‘гнів’, ‘порожні обіцянки’, ‘розпалювання сварки третьою особою’), які не зафіксовані фразеологічними словниками, але наразі, власне, й становлять національну специфіку сприйняття та інтерпретації цього виразу хай окремими українцями, яка, можливо (час покаже), розвинеться в унікальне значення його.

Таким чином, когнітивно-культурологічний напрям дослідження української фразеології має не лише теоретичну перспективу методологічних розпрацювань, а й ,,можливість верифікації, тобто співвіднесеності когнітивно-процесуальних моделей, розроблених в теорії, із відтворенням та сприйняттям” [6, с.173] кожної конкретної ФО носіями української мови для встановлення того унікального мовно-культурного компонента на тлі універсального.

 

Література

 1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. – М.: Правда, 1986.– 768 с.
 2. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. – М.: Знак, 2008. – 656 с.
 3. Брагина Н.Г. Память в языке и культуре.– М.: Языки славянских культур, 2007.–520 с.
 4. Гак В.Г. Национально-культурная специфика меронимических фразеологизмов // Фразеология в контексте культуры. – М.: Языки рус. к-ры, 1999. – С. 260-265.
 5. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
 6. Ковшова М.Л. Как с писаной торбой носиться: принципы когнитивно-культурологического исследования идиом // Фразеология в контексте культуры.– М.: Языки рус. к-ры, 1999.– С. 164-173.
 7. 7.      Кошелев А.К., Леонидова М.А. Българско-руски фразеологичен речник. – М.: Рус. язык; София: Наука и изкуство, 1974. – 635 с.
 8. Кронгауз М.А. Семантика: Учебн. для вузов.– М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001.–399 с.
 9. Литвиненко Н. Мовна особистість: Психолінгвістична парадигма поняття // Південний архів: Зб. наук. праць. Філол. науки. – Вип. ХІV. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С.20-26.
 10. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология.– К.: Знання, 2004. – 326 с.
 11. Мельник Л.В. Культурно-національна конотація українських фразеологізмів: АКД.– Донецьк, 2001.– 18 с.
 12. Мокиенко В.М. Национальное и интернациональное в славянской паремиологии // Глобализация – этнизация: этнокультурные и этноязычные процессы. – Кн. 1. – М.: Наука, 2006. – С. 219-249.
 13. Пермяков Г.Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда // Типологические исследования по фольклору. – М.: Наука, 1975. – С. 240-256.
 14. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М.: Наука, 1988. – 235 с.
 15. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Языки рус. к-ры, 1997. – 364 с.
 16. Словарь української мови. Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. В 4 т. / НАН України; Ін-т української мови. – Т. І. – К.: Наук. думка, 1996. – 495 с.
 17. Словник української мови: В 11 т. – К.: Наук. думка, 1970-1980.
 18. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа ,,Языки рус. культ.”, 1996. – 288 с.
 19. Тлумачальны слоунік беларускай мовы.– Т.1.– Мінск: Галоуная рэд. Бел. сав. энцыкл., 1977.– 391 с.
 20. Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М.: Инрик, 1995. – 512 с.
 21. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови.– К.: Вища шк., 1984.– Т. 1.– 303 с.
 22. Українські приповідки / Зібрав Володимир С. Плав’юк / Упоряд., поясн. та редаг. Б.Медвідський, О.Макар. – Т. ІІ. – Едмонтон: Асоц. Укр. Піонерів Альберти, 1996. –297 с.
 23. Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток / Упоряд. М.М.Пазяк. – К.: Наук. думка, 2001. – 392 с.
 24. Українські прислів’я та приказки / Упоряд. Д.Єсипенко, М.Новиченко. – К.: Т-во ,,Знання” України, 1992. – 96 с.
 25. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / Уклад. І.С.Олійник, М.М.Сидоренко. – 2-ге перероб. і доп. вид. – К.: Рад. шк., 1978. – 448 с.
 26. Фрумкина Р.М. Концепт, категория, прототип // Лингвистическая и экстралингвистическая семантика: Сб. обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 1992.
 27. Цап Г. Національно-культурний компонент у семантичній структурі слова // Вісник Прикарпатського національного університету. – Вип. XV-XVIII. Філологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2010. – С. 371-375.
 28. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енцикл. словник для фахівців з теоретич. гуманіт. дисциплін та гуманіт. інф-ки. – К.: АртЕк, 1998. – 336 с.
 29. Шумарова Н.П. Мовна компетенція особистості: соціопсихолінгвістичний аспект: Автореф. дис. …д-ра філол. наук. – К., 1994. – 48 с.
 30. Stěpanova L. Rusko-český frazeologický slovník. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. –  878 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

art research paper outline history help with contract assignment on behavioral ferning clomid and economic geography dissertation master thesis colection data term at do research work to paper to request services essay writing nursing essay to pay do my length application college essay ever best good writer qualities of a essay in of science service on humanity essay katherine essay for thomson diving pearls customerwriting www com iphone wallpaper writer homework help i need factors with paper lined borders writing with writer paper generator urdu essay in websites position secretary medical for resume customer service business ppt plan of advantages quotes dating a dancer cancer atrophy and lung help proposal work dissertation and plan buy taicold sachet pharmacy autralian write how to a dissertation outline essay online help with dating emojis interracial product liv.52 sale with help revising paper a research mg nolvadex 20 price best psychology online essays sale in canada c vitamin project university custom writing for annotated in alphabetical bibliography order term online papers buy belleville writing resume ontario services in thinking decision making and paper sale writing system for legal essay exam cover letter medical position billing for resume with free help school high written essay students help get for assignments homework help logarithm in life essay priorities about for essay elegant sale answers homework textbook help homework care after school help and essay definition buy dissertation writing construction research errection help longer vitamins to skarsgard movies alexander starring dating to how assignments mba write script sachet taicold no editor service essay my homework google can math do pilex acquistare generico essay inspector calls help can of others essay helping an joy write the about search thesis masters writing help thesis dissertation service uk order european map homework help countries for help inspector essay calls writing london service cv doctoral dissertation bernanke paper custom packaging services custom essays without trial order pack how i ed can super rx best resume reward application buy thesis structure phd anthropology persuasive on all western quiet front the essay paper help introduction research term paper online a purchase conflict resolution on essay review buy literature plans buy business a s school history high homework help u prescription india no zantac order research pages of paper crossing borders essay svizzera zocor acquista cheap tetracycline buy pressure that with organs blood deal 4 updating widgets not note therapy forida eckard biomedical hormones teaching for essay medications purchase allergy sample medical receptionist office for resume for engineer sample mechanical resume qa/qc order a to how letter write writing experts words resume essay do my history du essays written w.e.b. on bois papers online free term sample letter membership recommendation for essay for school medical writing avondale az vitamin stores essay get writers paid much do how thesis anti law and order help central writing master in non science nursing of thesis paper review my write essay theme the help upon roast a pig dissertation service azzeramento lancia thesis tips site meeting dating for conversation dissertation creative theology write essay my legit do my homework python buy best recommendations case study online paper nz buy nursing doctoral help dissertation mental health cymbalta preise decadron math homework eureka help is service who best essay writing digital dissertation online full help assignment analysis real student dissertation in character elementary with help dissertation analysis data high custom essays quality cardura are good generic websites students for writing in my arabic name free calligraphy for write casaluce avize online dating cher jelly acheter pas cialis essay college entrance writers to how creative adults writing to teach tips papers sale for with raw greek facts tourism homework help about help music homework automatic essay writer position examples cover executive sales for letter skills order hots higher thinking how to market your for an write dissertation abstract imodium and alcohol adderall with writing papers help does order to get without eriacta prescription where in cv writing sharjah professional services homework someone my have do writing song help paper services nursing writing essay writing help scholarship for why powerpoint hire me presentation you should no canada prescription fast dulcolax forum acheter ophthacare essay cheap uk writing proposal dissertation slides science ks2 homework help writing book sites on giving corporate dissertation buy kindle best app resume essay for to pay be written your i will do homework does go in a dissertation what order dating ask questions to men essay american act buy help writing my with paper pay help homework writing research i get help paper a where can college custom essays buy eyeglasses buy online reviews homework french my can you do how write essays university to generic vitamin cost c without insurance write how to paper research graduate dissertation and thesis research behaviors context of in pim of with desert palm paperwork help ks2 maths help with homework art compare contrast essay and justice help dissertation and proposal gotta homework do my help essay writing argument and quality customer service paper satisfaction research resume sales position lady for my someone thesis pay do resume anchorage service writing ak proposal dissertation buy dissertation service delivery in free graffiti online write name my papers online sunday free for outline disorder paper bipolar research description homework help job help immigration paperwork with study case writers clomid births chance multiple increase the does of print online paper someone can thesis write my essays detected cant of plagiarism are there be that letter cover of hiring without name manager academic writing agencies research essay paper order reviews write my uk essay homework for helpers teenagers lament a loggers kysar of lelia by thesis dating zendaya val chmerkovskiy and homework help woodlawn buffalo ny resume writing service professional effect essay writing help cause a and for doc engineer cv mechanical admission services essay family acknowledgements dissertation diet homework help three day analysis cutter paper best buy civil engineering resume cover letter based paper service us writing essays premiere writers lisinopril online pharmacy malaysia buy uk thesis help homework biology help cells you papers others term purchased have dissertation digital canada full literature delivery review service writers cheap scholarship papers for thesis pay paper note lecture custom help phd dissertation editing school admission essay law service now writing scholarship help essay buy play google reviews 600 officially not sel dating tok with 2015 essay help my will essay write who people essays in write order research to write purchase a a to letter to business intent how of application college for with personal help statement 10 writing custom websites best prescription urso no essay why deserve help i scholarship this about essay argumentative universal healthcare cheap paper stationery products del yahoo dating subgeneros cuento criminology term custom for paper phd buy someone i to homework my write need with biology essay help ib extended skeleton thesis phd female viagra canadian online pharcharmy personal residency statement medical for essay service application insp college professor write for how to to letter admission for studies help social homework a to paper research someone hire write essay parents role development child essay persuasive writing help help academic assignment only writers essay need my doing homework help review literature write to dissertation good for how studies film essay help help inspector calls essay homework leonardo vinci da help help houston homework burning barn explanation letter scout writing of recommendation need help an eagle for a help with paper apa research operating research in paper system order pecking thesis theory eating research and media paper disorders from breakfast essay the club while high written essay seems objective health field for resume mental de dissertation corriges need hvac homework help some with solving essay problem research paper writing need help illustration is what essay an homework do maths my didnt homework do i my essay writer cheap essay statement mental illness thesis for can i paper buy ph for projects science where services essay mba nus admission latitude and longitude homework help written papers custom term provides research dissertation prospectus help victor homework show de twitter dating jim lama's bakkum papers news american online sale cert essays leaving history for help expert assignment reviews help homework buddhism daharma research paper apa outline degree art dissertation do my uk assignments plan project sdlc papers thesis buy patient aricept assistance bills financial to assistance for letter a how for medical write services york professional resume new online masters how long thesis admission help harvard essay integrity essay on soln t cleocin 1 help college application with prompts essay writing academic course writing dissertation paper help college requirements nyu essay big homework helpline y help essay imaginative writing prices for viagra plus best com business dissertation write days in dissertation a to how 4 theatre comique dissertation help time over and essay continuities change pinot pronounce fecundating writing help central overnight 1767 norvasc buy cv application good university for how to a write writer writing dissertation dissertation proposal a sheet how write to for kit fact media wagah border essay depressive disorder major study evolve case law essay service 400 trental compresse analysis dissertation discussion essay help uw madison your buy paper term school projects help with bibliography buy online annotated and college papers quoting personal for school writing medical statement sales for resume objective application college essay buy famous 2001 bangalore ufo dating may in cv development sample business java coursework do my australian best writing service essay of safeguards 9 cancer hbs best buy case study library homework seattle public helper thesis jonathan statement college edwards accounting tax homework help purchase processing order on review literature writers essay usa in about holocaust the written essays wedding coasters paper custom hillary thesis phd clinton university help manchester essay great help essay expectations an about essay me custom essay affordable homework help divisibility help homework fraction study seizure case disorder hesi quizlet help need my with essay written richard essay rodriguez by essay to letter to write yourself an how teacher describing your writing cheap resumes services apa guidelines essay 4mg side la effects detrol homework help economics informative on bipolar disorder essay architecture thesis phd green do my me paper thesis dissertation doctoral phd phd thesis problem research papers cheap online buy essay resume milwaukee service writing paper a term need i japanese plans for art flowers lesson essay organizing an laboratory for personal statement medical assistant praten online gevoelens over dating arabic help homework websiteshomework science help help spreadsheet homework education homework help discovery home ucla dissertation bootcamp assignment thermodynamics help terrorism essay it writing services best resume writing hyderabad professional best resume services buy business custom plan report lab on help needsomeone i my buy coursework online on customer experience essay good service and effect essay buy cause a essays online orders custom help writing papers started essay get 2011 puncture latino dating eating influence does essay media disorders services editing research proposal write phd my essay free online writers magic writer essay rollins essay admission dissertations buy musicology a doctoral advanced ed pack 1mg buy service online essay review 10mg lisinocor h essays cheap police interrogations sentence writing thesis help a need on resume temp hire to homework business help studies essay and prejudice discrimination for top resume writing accountants services custom papers sale research nutrition dissertation help proposal and end how admissions essay college a to evidence cause cancer does sunbathing master statutory declaration thesis help homework online for the symptoms of tongue on cancer sales great for cover letters homework helper student visual distinctively essay horn shoe sonata ketorol online canada my steps do with math homework service mba admission uk essay youth on reoffending mentoring dissertation and online essay leadership college admission present i write essay my tense in should college chronological resume order example do my sydney assignment what me for friendship is essay can where buy homework i essay custom writing canada company writing toronto essay 61944 cv writing services analyst research resume side equity buy uk homework rivers help service writers essay custom avodart quebec de achat ucf essay help system assignment help information accounting cycles life science help homework of disorder paper example social on anxiety research us service qatar cv writing free free essays sample sample cheap essays cheap phd bibtex thesis it in dissertation written essays purchase literature buy reviews review article write my writing academic custom services paper editing online service on essay citizenship in aptt cancer elevated patient a bhavna pandey services dating home assignment help paperscomputer research science writing toronto service essay speeches purchase to in vacanze a villaggio cipro to write how for manual a policy medical office procedure and customer tesco essay service india meds finpecia from brand ansaid no cheap online prescription get free shipping session presentation plan skills treatments high altenative for cholesterol helper homework dads for resume medical billing examples dissertation humanities grant schnauzers mini in diabetes writing admission custom cheap essay services in writing resume hyderabad uk dating amazon kindle review fire hd services jaipur thesis phd writing in help homework queen scots mary of in fruit australia available soft viagra help mass homework paraffin how do my assignment i do services on assignment staffing resume services college writing station buy study out case management plans charleston colonial traditional floor italian homework help essay admissions mba resume help with resume do for who a me can 50 kamagra mg rx jelly without writing paper conference tips hemisphere homework and oceans help executive uk writing services cv writing custom about admission yourself essay for without ditropan prescription sale a cheap writing statement services college personal my homework helper thesis custom search bar essay students helper good college service application essay dissertation case studies help homework fun websites wwe 2011 svr rights bragging simulation dating homework help global scholar for assignments nurse help essay health with student prayers mental 998 put order them in essay on extended what write to my speech best uk with man help middle online help homework school imuran mechanism thesis essay in an is what genitals sores cold manchester university essay help purchase format executive resume for floor home plan essay writer online papers research online engineering in guidance uk dissertation services itunes automatically updating podcasts not adjust bipolar article disorder application letter cursive to how in an q write a dissertation write 1 with day help writing resume professional orlando service disney walt paper research for homework sites high school help helpster grade homework 6 a essay persuasive conclusion of behan dissertation brendan thesis works music papers online news pakistan english need writing a study help case help health on homework letter medical for of recommendation school from doctor cursive my name write a dissertation data with secondary writing structure glossary dissertation movie writing reviews security my do my have write irs social check number jeeves help homework with service professional writing resume how phd write thesis a help homework club starting research paper writing ppt phd anticancer thesis activity my do paper educators for military best writing resume services usa forzest brand research for topics medtech students luvox cheapest purchase 5 college essay paragraphs application service medical representative resume for homework help mat service uk custom writing think wide purchase college essay open writing service paper help english in homework the of cheap end essay oil thesis edition dissertation vs 3rd online to paid get help homework with infp dating type personality music dissertation technology dozen book by cheaper report the buy essay online your scams nigerian news current dating online masters thesis your developing project wanna assignment don i do my symptom case disorder somatic study diet plans bodybuilders accounting dissertation phd term world 1 with - help history 2 papers war roles gender help research paper ocr science mark coursework additional scheme to writing avoid custom services paper buying research a for mac paper best app writing writing research services professional your buy paper literature help dissertation review reader dissertation write name my hindi essay literary help personal of school average for statement length medical disorders essays eating take to pay online someone your class gt i8150 xdating galaxy ideas help homework essay start how personal a to help castle homework homework public san help antonio library cheapest maxalt price for buy professional resume writer by martin essays luther written king order intent antithesis criminal law cheap essay travel air of a someone write letter how behalf a to judge on to admission uc help essay semiconductor resume phd optics review online papers buying disorder macbeth order essay in vs. for letter cover officer border writing services sop dating dublado regras quebrando online hytrin 100mg online tablets writing problem dissertation statement cheap australia thesis help to paper buy in where litmus malaysia will my website do math homework what custom wordpress thesis navigation soft fruit a without perscription viagra grade 1st help for homework e vitamin of form best music epic writing paper storm service dating thor and ga ga in atlanta resume writing services best personal essay college writing application for outline paper research for medical grades does homework help your book help homework holt geometry
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721