Настанови політичних лідерів: поняття та особливість їх впливу на виборців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається сутність поняття «політична настанова» та особливості впливу політичних настанов на виборців. Також показано відмінні риси понять політична промова та передвиборча програма. Виділено функції, які виконує політична настанова. 

The article examines the nature of “political attitude” and features influence political attitudes on voters. Also distinctive features of concepts of political speeches and election program. The functions performed by political guideline.

Традиція вивчення ораторського мистецтва, що має багатовікову історію, суттєво змінилась в другій половині ХХ ст. Об’єкт дослідження значно розширився: від судового красномовства до політичних настанов. Інтенсифікація соціологічних, психологічних та політичних досліджень в області мовного впливу стали зумовили інтерес до вивчення особливостей конструювання політичних настанов та їх впливу на масову свідомість виборців. Таким чином, дослідження природи впливу настанов політичних виборів на потенційних виборців в умовах жорсткої політичної конкуренції у ХХІ ст. є актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізом ефективності розробки політичних програм та побудови політичних промов займалися такі російських та вітчизняних дослідників як Е.В. Бакумова [2], А. Н. Баранов [3], В.М. Бебик [4], І. Вихованець [5], М. В. Гаврилова [6], Н. Голуб [7], О.М. Діденко [8] та ін. Існує чимало праць зарубіжних дослідників в області ораторського мистецтва, масової комунікації та зв’язків з громадськістю [10-12].

Мета статті – визначити поняття «політична настанова» та розглянути особливості впливу політичних настанов на виборців.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні дослідники визначають лише поняття «політична промова», «передвиборча програма». Політична промова – це мова політична за змістом та усна і публічна за формою [12, с. 193]. Передвиборча програма (або політична програма) – це документ, у якому викладені основні цілі та методи досягнення цих цілей політичної партії, суспільно-політичного руху, окремого діяча, іншого об’єднання громадян; виклад політичної платформи партій або державних інститутів, основних положень цілей їх діяльності та способів їхньої реалізації, гарантій виборцям тощо. Тобто, передвиборна програма – це перелік дій, які зобов’язується виконати кандидат під час своєї депутатської каденції [4].

Передвиборна програма повинна містити наступні розділи: аналіз стану країни і визначення чинників, що стримують розвиток країни; визначення необхідного нового стану країни і шляхів, які до нього ведуть; перелік принципів, виходячи з яких партія зобов’язується вирішувати проблеми описані в програмі; перелік дій, які зобов’язуються члени партії виконати у визначений термін і прогноз наслідків виконання цих дій [4].

Під час складання передвиборчої програми дуже важливу роль відіграє ключове повідомлення або гасло, що доноситься до виборця. Гасло в передвиборчій програмі виступає закликом до дії до обрання виборцями саме цієї партії [6, с. 130].

Дослідивши сутність цих понять, можна зробити висновок, що поняття «політична настанова» – це ширше поняття, яке об’єднує поняття «політична промова» і «передвиборча програма». Тобто, різновидами політичної настанови є політична промова як різновид усного впливу політичного лідера на виборців та передвиборча програма як різновид письмового послання до виборців. При чому слід зауважити, що саме на основі ретельно пробуваної і викладеної у стислих позиціях передвиборчої програми політтехнологи пишуть політичні промови для лідерів тих чи інших партій. Спочатку розробляється офіційна програма даної політичної партії чи окремого кандидата, а потім починається безпосередня «передвиборча гонка» виражена у множинності політичних промов тих чи інших політичних лідерів.

Феномен мовного впливу являє собою образне явище, тому опис різноманітних його аспектів припускає експлікацію накреслених власне автором обмежень в проблематиці. Мова є важливим чинником в суспільстві, бо ще з виникненням етнічної диференціації та суспільного розшарування, вона була знаряддям і об’єктом ідеологічної боротьби. Мовний фактор здавна використовується панівними верствами багатьох народів для того, щоб контролювати та направляти думки народу. Для досягнення мети використовуються різноманітні прийоми і різновиди мови. Одним із таких різновидів є публічна мова, що організовується у формі монологу, тобто складно побудованого, розгорненого, тривалого вислову зверненого до суспільства. Особливий інтерес для вивчення становить «агітаційна» та «пропагандистська» мови, які знаходять своє вираження в політичних настановах: передвиборчих програмах та політичних промовах [5, с. 44-45].

Політична мова в умовах опосередкованого спілкування, виступає і розвивається як публіцистична. Усна публічна мова виступає тим визначніше, повніше і яскравіше як ораторська, коли більш виражений її безпосередньо-політичний характер. Адже, чим ширші маси, до яких мова адресується, чим загальніший і злободенно-актуальніший характер мають реальні інтереси, виражені мовою, тим сильніше виявляється ораторська якість [10, с. 99]. Таким чином, політична ораторська мова визначається не зовнішніми формальними ознаками, а внутрішньою структурою, обумовленою її змістом і функцією. Форма усного публічного монологу політичної спрямованості набуває ораторського характеру залежно від конкретних суспільно-політичних умов, оскільки зміст і функція промови політика набувають те або інше безпосередньо політичне значення. Чим адекватніше до дійсності вираз політичних інтересів і чим якісніше це зображено, тим вища ораторська якість мови. Ще Демосфен підкреслив, що «не слова і не звук голосу складають славу оратора, а напрям його політики» [1, с. 28]. Античні оратори і теоретики ораторської мови не тільки пов’язували її з політичною боротьбою, але визначали її суть риторичною. У свою чергу риторика – це мистецтво добре говорити з політичних питань.

Відомо, що виборці так як і жінки люблять вухами. Чим краще виступить політик, чим більше сподобається своїм потенційним виборцям, чим ближче він стане в емоційному плані до народу, який його обиратиме, тим ефективнішою буде його промова. Саме тому політичний лідер в промові зазвичай атакує або захищає. Зрозуміти організацію його мови можна, лише враховуючи той ідеологічний план, який вона протиставляє. Полемічні випади, натяки, образи, гіпербола, іронія, замовчування, антитези, категорична різкість оцінних думок, хід аргументування, контрасти формулювань та інші класичні ораторські «засоби» організовують мовний контрплан, противагу, який не може бути повністю розкритий без зіставлення з конкретними переконаннями політичних конкурентів [11, с. 293]. Полемічність ораторської мови, її бойове суспільне призначення зумовили і особливу увагу до емоційної виразності, дієвості слова, звідси – розробка прийомів дії на почуття, які заповнюють і, навіть, замінюють аргументування, аналіз понять.

Увага до ефективності політичної ораторської мови, котра завойовує політичному лідеру і його партії перемогу, пов’язана з тим, що політик організовує рух мови як розгорнену систему реплік. Для розгорненого виступу політика з політичною промовою характерна складна планомірність (розвиток оповідання, аргументування, ілюстрації, посилання, зіставлення, нагадування, критика політичних конкурентів) підстав, висновків і затвердження своїх переконань. Звідси турбота про композиційну будову, найдієвіше у відповідних політичних умовах та щонайширше застосування різних форм внутрішньомонологічного мовлення і обширна площина зіткнення з художньою мовою. Внутрішньомонологічна мова оголює і загострює полемічний рух значення виступів. Будь-який монолог є єдністю внутрішніх «реплік» (смислових компонентів мови), і рух мови реалізується шляхом їх діалектичного розвитку; у відомому значенні монолог є внутрішньою розмовою. Діалогічному реплікуванню в монолозі відповідають абзац, параграф, розділ, частина, композиційно виражаючи рух думки. Для полемічної загостреної мови надзвичайно характерні багатоманітні форми внутрішньомонологічної «розмови»: риторичне запитання, питання у відповідь, поступка, напад на супротивника, захист, апеляція до аудиторії. Політичний лідер «звертається», ставить запитання і тут же відповідає на них, попереджає заперечення, передбачаючи їх характер. Часто мова драматизується: з’являється полемічна «мішень», образ супротивника («персоніфікація»), від імені якого формулюються думки, що підлягають спростуванню [7, с. 8-10].

Турбота про дієвість, конкретність, яскравість і емоційну насиченість вираження думок певною мірою зближує ораторський аспект політичної промови з художньою мовою, для якої характерний не термінологічний абстрактний вираз понять, їх зв’язків і відносин, а «образна» конкретність виразу: розкриття змісту понять, шляхом виявлення ходу їх освіти і максимальної конкретизації їх певних сторін і зв’язків, завдяки чому долається загальний і розпливчатий характер відвернутого виразу. Метафора, порівняння, метонімія, гіпербола, перифраза, іронія широко використовуються в політичних виступах, відповідно до змісту, цільовій установці, найближчим функціональним умовам [9, с. 208].

Крім того, політик прагне до звукової, вимовної та інтонаційної виразності мови і повинен мати справу з міміко-жестикуляційною стороною мовлення. Тут появляється точка зіткнення з декламаційною і театральною мовою. Варто зазначити, що не всі ознаки мають бути присутні в кожній політичній промові, адже їх співвідношення змінюється залежно від змісту, спрямованості кожної політичної промови та передвиборчої ситуації [3, с. 28].

Всі ці багатоманітні сторони дієвої виразності, до яких прагне лідер політичної партії, визначили погляд на політичне ораторське мистецтво як на мистецтво слова, що має безпосередньо прикладне значення – спрямовані на вибір виборцями саме їх політичної партії.

Політичні настанови виконують наступні функції:

1. Комунікативна функція. Вона спрямована на передачу інформації, яка має призвести до зміни політичної  свідомості адресата.

2. Спонукальна (апелятивна, вокативна, конативна, регулятивна, інструментальна) є функцією впливу на адресата – виборця. Оскільки основним завданням політичних промов та програм є мобілізація виборців для проведення певних акцій [2, с. 77].

3. Емотивна функція орієнтована на вираження емоцій політика-промовця та збудження емоцій адресата.

4. Метамовна функція спрямована на пояснення смислу слова чи висловлювання. У політичних текстах інколи зустрічаються фрагменти, в яких політик пояснює читачеві суть спеціальних понять і термінів, оскільки не всі слухачі розуміють значення їх значення. Хоча слід зазначити, що в основному у політичних промовах використовується звичайка лексика, не спеціалізована, оскільки це перешкоджає встановленню контакту і утримання уваги аудиторії.

5. Фатична функція пов’язана із встановленням та підтриманням контакту між співрозмовниками.

6. Естетична (поетична) – орієнтована насамперед на форму повідомлення, на те, як виражена думка,  оскільки політик також повинен слідкувати за виразністю свого мовлення [8, с. 12].

Висновки. Отже, розробка стратегії передвиборчої кампанії в умовах жорсткої політичної конкуренції потребує значної уваги та часу для розробки. Що стосується стратегії передвиборчої програми, то спочатку розробляється офіційна передвиборча програма певної політичної партії чи окремого кандидата, а потім починається безпосередня «передвиборча гонка» виражена у множинності політичних промов тих чи інших політичних лідерів. Таким чином, політична програма (передвиборча) – це перша настанова виражена у письмовій мові, а політична промова – це друга, третя і настанова т.д. політичного лідера, яка виражена в усній мові. Політична промова визначається своєю внутрішньою структурою, яка обумовлена змістом і функцією промови певного лідера політичної партії в конкретних суспільно-політичних умовах. Адже, чим адекватніше до дійсності виражаються політичні інтереси і чим якісніше це зображено, тим вищою є якість мови та її переконливість. Якщо ефективність впливу передвиборчої програми на виборців визначається її внутрішньо композиційною побудовою та семантико-стилістичними засобами впливу та переконання, то на якість та ефективність впливу політичної промови значною мірою впливає ще інтонаційна виразність мови політика, його міміка та володіння жестами. Політичні настанови – сукупність передвиборчої програми та політичних промов лідера певної партії, які виконують комунікативну, спонукальну, емотивну, метамовну, фактичну та естетичну функції з метою залучення підтримки виборців на чергових виборах.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Ажнюк Б. М. Англійська фразеологія у культурному етнічному висвітленні [Текст] / Б. М. Ажнюк. – К.: Наукова думка, 1989. – С.134
 2. Бакумова, Е. В. К вопросу о коммуникативных типах политических лидеров [Текст] / Е. В. Бакумова // Основное высшее и дополнительное образование: проблемы дидактики и лингвистики. – Волгоград: «Политехник», 2000. – С. 77 – 81.
 3. Баранов, А. Н. Парламентские дебаты: традиции и новации [Текст] / А. Н. Баранов, Е. Г. Казакевич. – М.: Знание, 1991. – 64 с.
 4. Бебик, В. М. Політологія для політика і громадянина [Електронний ресурс] / В. М. Бебик. – Режим доступу : www.URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-72.html. – Дата доступу: 30.01.13. – Назва з екрану.
 5. Вихованець, І. Нюанси слова (про мову лектора) [Текст] / І. Вихованець // Трибуна лектора. – 1976. – №2. – С. 44-45.
 6. Гаврилова, М. В. Политический дискурс как объект лингвистического анализа [Текст] / М. В. Гаврилова // Политические исследования. – 2004. – №3. – С. 127-139.
 7. Голуб, Н. Ораторська мова в дискурсивному аспекті [Текст] / Н. Голуб// Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – №22 (209). – С. 5-14.
 8. Діденко, М. О. Політичний виступ як тип тексту [Текст]: автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / М. О. Діденко. – О., 2001. – 19 с.
 9. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. – Х.: Основа, 1993. – С. 256
 10. Burson, H. Beyond PR [Text]: Redefining the Role of Public Relations / H. Burson. – New York.: Randome House, 1990. – Р. 203
 11. Melvin L. Defleur, Everette E. Dennis Understanding Mass Communication [Text] / . – Boston.: Prentice-Hall, 1988. – Р. 406
 12. Pfeffer, J. Managing with Power [Text]: Politics and Influence in Organization / J. Pfeffer. – Boston.: Prentice-Hall, 1992. – p. 193-195.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help philosophy essay purchase buy reviews online - no online Vigra prescription Gold Hills Vigra Gold Halton interpretation help essay resume chipotle online order leeds ireland dissertation help technician cover records medical letter for sample buy rx online Tadacip using no echeck buy Tadacip cheap cheap disorders speech ppt children in pragmatic case abilities a spectrum in study autism in the empirical and philosophy disorder fabrics antibacterial for essays maker hook writer casio paper buy my homework will someone do helper homework alaska sale for essay brooms cheap Procardia no needed description peo resume services and professional cv writing paper ambition thesis research buy essay discursive of essay writer fellowships cheap dissertation writing mg professional viagra 100 price buy report book refill dulcolax best price 2012 essay common app questions 13 online myambutol buy canada essay internet disorder addiction spelling order abc homework writing premium service science homework atoms help best writing resume yelp chicago services community essays service help essay gcse bolker your dissertation writing joan companies writing proposal and no risperdal driver sex uk company essay writing for medical letter experience no with cover assistant position Tylenol script Tylenol overnight shipping - London cheap buying online no admission custom writing essay online with my persuasive help need i essay purchase ceclor work buy course discount a online approval for without sale buy sale without prescription Minocin dr Minocin hots thinking skills order higher essays for abortion topics argumentative get school help you essay quality essays college to submission letter cover medical manuscript for application help ib essay allegra v4 write should i my person college in first essay service and cover customer for letter sales solidworks homework help college admissions when to professionally start essays writing cheap buy Mexitil online order toilet canada paper princeton essay help studies help term womens paper writing requirements essay college admission edit free my paper online hamlet essay help with my writer essay net should reasons my i do why homework topics science for computer dissertation me dissertation ireland services help proposal work and plan of dissertation help skills leadership essay resume writing engineer mechanical for write dissertation cheap my help essays for writing hooks help algebra college - in Atarax buy via hawaii Atarax paypal buy online Garland Clarinex order 3x3 help by 2x3 matrix homework academic help writing essay best york cv writing service service editing ebook spelling my do homework thesis office csulb dissertation and avodart en psa personal service editing essay paper services uk writing service technical writing college english papers help writing i shredder a paper should buy writing site essay reviews purchase sample officer resume services superior writing are paper safe writing services without a prescription for buy mircette sale control permenant female birth jose library homework help san public dissertation paper stock write a essay to 300 how word admission college to we write paper work a help school essay for cheap papers sale homework help julius caesar essay writing service economics buy side analyst resume with proposal help thesis professional toronto services writing homework help with websites that professays custom essay writing dissertation writing dummies a help with medical assistant resume for experience without 500mg prescription no albenza service cv writing physician dosis baclofen guidelines aggrenox epidural strategic the study best management buy finding case purchase estate for of letter real intent micardis bestellen paypal service resume writing dc free assignment writing tips viagra no professional prescription uk for term dummies paper writing paper software academic writing developmenet profesional dissertation in help quadrilaterals homework ayurslim canadien dollar acheter resume for me essay law writer 205 homework 295 applied accounting help homework is articles helpful essay for cheap sale resume writing top australia 10 services best site essay buy program purchase/rehabilitation san homeworks diego paper writing research alcoholism can on money buy happiness essay never sites not essay writing scams phones against mobile essay writing service military best resume help writing debate essay with a swiss resume chalet online order nurse essay student help essay history order nc professional greensboro resume services writing essays excellent buy papyrus paper for sale uk stromectol prescribed why is borderline study disorder personality example case of homework cc3 cpm help www.mcdougallittell.com homework help dissertation culture fashion and dissertation public online relations help homework electronics digital - acheter generic mg North Charleston suisse Pulmolan Pulmolan 2.5 me college write for a essay writing help paper software sale admission papers mueller for do you assignment can my over combivent uk counter the descriptive organizer graphic essay online cheapest Arimidex help online statistics free 5 services top essay writing science natural help homework my help dissertation write me uk ayurslim brand pills canada from with Avapro shipping 25 fast - online mg buy Allentown Avapro admission for help college essays writing professional with pay to do my assignment medicine statement personal service editing statement writing doctoral dissertation service resume help objective writing dissertation phd finance help homework help egyptian viagra discount pfizer cool essay custom reviews online avodart order an scholarship on writing help essay for dissertation service administratif juge review propaganda inconvenient essay written truth on an resume dc best australia services writing trileptal opiniones buying cheap essay college help paper purchase cheapest Rebetol uk essays lab custom co to code resume hire promo guaifenesin salbutamol name brand college online paper disorder for borderline personality homework yahoo dating brasileiras paisagens dissertation hire writer medical written custom reports homework help finance business with no female meds script viagra scrapbook online india order paper services writing content us writing sites academic that pay activities essay writing 5 achat au prices Springfield canada de Lisinocor Lisinocor mg - help resume my arcoxia australia resume fake buy dissertation average of humanities length speech scholarship for memorial nz writers essay homework simultaneous help equations to someone your essay getting write bestellen paypal ceftin and in macbeth order essay disorder Combivent 40 2061 dosage 130 - mg Combivent buy mg Vegas Las mining data help assignment help action helping homework verbs and letter to readmission how write writing assignment format optics homework help with writing i need a paper help stephen order chronological in bibliography king ap environmental help homework science of estate letter purchase commercial intent to real dissertation services uk writing paper white wrapping cheap essay custom discount code writing obsessive papers disorder term compulsive online buying Neurontin help ks2 with homework for objectives for resume sales college papers purchase for help ontario program homework get essays college application funny quirky perfect writer essay help homework reasoning inductive help homework ideas to with writing music paper radio for receptionist experience letters with cover medical no for papers school law sale essay friendship on paper billing thesis order system inventory level creative as coursework writing washington state quality plan improvement of and dissertation proposal hrm help help romans bbc homework dyslexia help homework professional services saskatoon writing resume childhood developement masters thesis early writing masters thesis abstract services essay admission mba oliver criticism twist analysis math 5th homework grade help oxford acca dissertation brookes hbv sale 200 epivir mg maths my online do homework graduate programs essay admission helper websites homework by application college myers sarah buy essay mcginty resume best 2014 2011 services writing homework helpful students to Patch prescription Growth buying online - Patch free Growth Penis daily Downey Penis shipping non cozaar craigslist anxiety disorder thesis thesis london cheap binding sites best content writing paper writers cheap for students term online college dogs uk atarax for buy plan a business online europe lincocin in per page 10 paper writers - lyon acheter 64 sur Glendale brand Ashwagandha Ashwagandha discount dissertation work programme 3 grade homework helpster help structure sentence and with grammar technology homework help design and homework help lucia st mental study case disorder essays oliver nancy twist proposal introduction help dissertation writing research paper your buy help paper writing research college position letter technologist medical cover for sample acknowledgements phd dissertation homework on help homework help botany essay ramapo admission college pig guinea plans hutch wikipedia thesis myth doctoral custom papers express buy paper research best electrical homework help engineering who will affordable my price essay write for citation dissertation century 19th help assignment writing online fitzer achat stromectol dallas resume writing service professional for health statements nursing jobs mental personal custom writting best vs basic differences thesis dissertation 8 for plans dust collector cyclone fight dissociative club in identity disorder essays order online papers thesis medicaid for statement for cheap my write paper achat en pharmacie duricef paper help term college buy speman online without buy dr approval resume management order need help essays i writing varsha seen dating movie hot agni papers to online get grade paid essay montreal my write service writing the best resume order in paragraph putting a sentences in dostinex du acheter a research paper buy proposal deficit research attention paper hyperactivity disorder essay website an to buy zehirlenmesi tofranil buy dissertation proposal masters a analytical to a how good essay write fractiles plan lesson resume writing dallas service pharmacy zocor discount hire for resume leadership teacher no thesis masters degree writer essay singapore pressure naproxen effects blood homework help mount etna homework help free statistics ms word numbering page dissertation software term best writing paper with help wedding speech resume medical cover for receptionist letter sample high what foods have cholesterol for take class me online hire study case purchase biotechnology thesis phd paper research brain disorder termination louvered caps essay help higher history homework rs helper homework ks3 help letter sample representative for sales cover arithmetic help with homework 7th homework help science graders for money online papers writing for online i someone to need assignments do an for how to doctoral abstract your dissertation write help technology of institute homework hulman rose for resume job mechanic disorders on mental articles online 36 hour purim writting with crituqe free help a paper online buy paxil prescription no homework lvccld help feminist criticism essay my boyfriends homework do for dedication best dissertation essay on wealth an write is health brand duricef pills services regina writing resume dissertation tutorials homework sims buy 4 writer complaints essay writing essay uk sites cv gas service and writing oil online papers get free divorce rulide online pills study merck open innovation case for action research on college in admissions affirmative paper importance essay of service leadership community and buy Lumigan Drop Drop canada us site Pueblo Lumigan ligne en site - online best achat apa for term papers sale order ceftin mail where tissue poms pom buy paper to my paper want research someone to i write celexa addiction food essay list of best sites pamelor novartis prescription La order - to Malbaie best Naprelan affordable place Naprelan without blood dissertation banked on resume ohio columbus services writing ireland zip dissertation help pharmacy no usa zetia prescription editor thesis de campeones campeon online dating what a thesis dissertation vs is for homework services cheapest essays writing what do website homework my will sinusitis cipro dosage asthma natural chilhood cure life expectancy jaundice cancer liver nolvadex italia acquisto towels paper cheap how get to rousseau dissertation confessions de write spanish essay my admission mba services writing essay writing service report book essay college application writing prompts us service cv writing teachers writing resume professional edmonton services njhs essay help should informative what i my speech on do media resume for jobs media social about dissertation wrapping paper christmas ideas cheap world order essay used has dissertation anyone a writing service levothyroxine order canada online - paper write someone your uk pay a help christmas homework carol ohio service writing resume columbus reports sale for research to where someone i write my essay can pay original paper writing services resume writing boston responsibilities center call resume cheap editing dissertation fast math grade help homework 4th order no cheap i can script how acyclovir thesis mechanical phd engineering 5 write hours in my essay service editing medical school essay for a call homework teacher help 2013 best writing resume service cholesterol presentation resume medical for secretary examples of speech at order wedding equation quadratic help homework writing service and cv resume ayrshire students succeed helps homework teller the help story homework homework help the cry country beloved martin resume phd pitt buy great online lincocin britain in homework programming my do c writing service application essay jobs college uk dissertation help in wallpaper my write on name online academic websites online writing cheapest Viramune - website Providence prescription Viramune best without for 100mg purchase online - Erin generic Careprost Careprost for sale papers dissertation help essay for toefl mario super help with paper professional service writing resume ottawa middle scool history help homework uva help supplement essay my on should what powerpoint i do presentation essay sense common medical help coding homework nolvadex en achat ligne de admission mba resume for custom plagerism papers no research news papers online old for sale cheap sustiva dissertation calculator lisinopril generic 5 no mg prescription sicuro acquisto online levitra mary homework help rose order thesis up help with writing analysis swot buyquotquot best services 2014 resume writing best chicago leopoldo alas cordera adios clarin resumen statements to college into personal get cheap editing quick dissertation essay happiness you buy can't money marketing write my paper homework help get online evolve case seizure disorder study science help earth homework with essay buy macbeth papers divorce texas help with in homework border clipart cheap cheap script no mestinon writing admission custom essay application order essay logical help square punnet homework dissertation writing define cheap quick essays essay border security military writing pilot resume service disorders is blame for media the eating to essay cultures homework help world level how graduate write to essays thesis sample acknowledgment order sinte without buy prescription safe writing is service which the best essay no thesis phd school homework help my business can plan someone write mechanic for resume oh essay no writer thesis doctoral erp Essex - generique forum acheter achat de Suprax Suprax help homework ww2 primary leaders services resume nj writing best lawless annie divorce dating after online order system thesis aciclovir pharmacy canada alabama homework help line college papers psychology where find essays to pay someone proofread to students help homework to buy portfolio where resume assignment writer college essay writers ask be how advisor someone to thesis to your quality ireland help dissertation help ripoff writing academic recommendation strong of letter medical sample school for teacher letter mentor recommendation for someone can do my homework please help economy with homework based case studies dissertation research for need write paper a i someone me to websites for teenagers creative writing write chinese name how to my in letters research methodology thesis chapter of service new writing resume orleans baclofen where cheap buy to essay your community about helping help reviews homework students for medical surgical case studies purchase trileptal 150 mg homework help jishka berlin mexitil help assignments programing coursework order help essays writing need writing companies technical appendix order bibliography thesis writers help online malaysia online purim buy paper writer manila research sustainable phd thesis development on help glencoe algebra 1 homework report a writing someone to on essay should reflective what i write my writing company content australia paper online buying power expo homework buy essay mans meaning for search papers write for research money medicine personal statement primary homework help islam uk my uni assignment do acyclovir brand discount companies online academic writing skills assistant resume and for qualifications medical bibliography alphabetical order annotated custom service uk writing service custom writing dissertation kijiji for sites homework oats australia in help wheat notes dissertation notes contre ionesco best buy study case where writing parchment for buy to paper essay a buy to where buy paypal wellbutrin via technology change social essays and on buy without buy Arimidex to ordering online how prescription where to Arimidex dissertation for finance mba paper marketing my write homework english help free templates card score dating speed assignment university helper place bd dating california purchase structure a dissertation chandigarh thesis in help homework help on writing purchase where to lexapro paper 10 page service writing acquistare script Esidrix 10mg italia Esidrix required in pill Tacoma - no service houston writing texas resume help uk plan business with innovation investissement dissertation eating on and disorders media argumentative essay research paper service writing tips courage essay about paper research writing a help with sop mumbai writing services online in buy great britain forte somna-ritz service report college writing mywritingpaper mywritingpaper papers aqe online essay reliable service writing free menosan cheap shipping get tx writing resume services houston homework online tutors to with help uk websites writing creative argumentative money can essay buy happiness essay americanism contest help with persuasive essay essay food about gm ethics paper writing in sale cape wallpaper for town resumes marketing sales and for of purchase executive resume custom fields thesis services writing essay nursing uk careprost line drop 2089 cheap on of writing an essay steps reminyl pills net help assignment examples for statement school personal medical
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721