Настанови політичних лідерів: поняття та особливість їх впливу на виборців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається сутність поняття «політична настанова» та особливості впливу політичних настанов на виборців. Також показано відмінні риси понять політична промова та передвиборча програма. Виділено функції, які виконує політична настанова. 

The article examines the nature of “political attitude” and features influence political attitudes on voters. Also distinctive features of concepts of political speeches and election program. The functions performed by political guideline.

Традиція вивчення ораторського мистецтва, що має багатовікову історію, суттєво змінилась в другій половині ХХ ст. Об’єкт дослідження значно розширився: від судового красномовства до політичних настанов. Інтенсифікація соціологічних, психологічних та політичних досліджень в області мовного впливу стали зумовили інтерес до вивчення особливостей конструювання політичних настанов та їх впливу на масову свідомість виборців. Таким чином, дослідження природи впливу настанов політичних виборів на потенційних виборців в умовах жорсткої політичної конкуренції у ХХІ ст. є актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізом ефективності розробки політичних програм та побудови політичних промов займалися такі російських та вітчизняних дослідників як Е.В. Бакумова [2], А. Н. Баранов [3], В.М. Бебик [4], І. Вихованець [5], М. В. Гаврилова [6], Н. Голуб [7], О.М. Діденко [8] та ін. Існує чимало праць зарубіжних дослідників в області ораторського мистецтва, масової комунікації та зв’язків з громадськістю [10-12].

Мета статті – визначити поняття «політична настанова» та розглянути особливості впливу політичних настанов на виборців.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні дослідники визначають лише поняття «політична промова», «передвиборча програма». Політична промова – це мова політична за змістом та усна і публічна за формою [12, с. 193]. Передвиборча програма (або політична програма) – це документ, у якому викладені основні цілі та методи досягнення цих цілей політичної партії, суспільно-політичного руху, окремого діяча, іншого об’єднання громадян; виклад політичної платформи партій або державних інститутів, основних положень цілей їх діяльності та способів їхньої реалізації, гарантій виборцям тощо. Тобто, передвиборна програма – це перелік дій, які зобов’язується виконати кандидат під час своєї депутатської каденції [4].

Передвиборна програма повинна містити наступні розділи: аналіз стану країни і визначення чинників, що стримують розвиток країни; визначення необхідного нового стану країни і шляхів, які до нього ведуть; перелік принципів, виходячи з яких партія зобов’язується вирішувати проблеми описані в програмі; перелік дій, які зобов’язуються члени партії виконати у визначений термін і прогноз наслідків виконання цих дій [4].

Під час складання передвиборчої програми дуже важливу роль відіграє ключове повідомлення або гасло, що доноситься до виборця. Гасло в передвиборчій програмі виступає закликом до дії до обрання виборцями саме цієї партії [6, с. 130].

Дослідивши сутність цих понять, можна зробити висновок, що поняття «політична настанова» – це ширше поняття, яке об’єднує поняття «політична промова» і «передвиборча програма». Тобто, різновидами політичної настанови є політична промова як різновид усного впливу політичного лідера на виборців та передвиборча програма як різновид письмового послання до виборців. При чому слід зауважити, що саме на основі ретельно пробуваної і викладеної у стислих позиціях передвиборчої програми політтехнологи пишуть політичні промови для лідерів тих чи інших партій. Спочатку розробляється офіційна програма даної політичної партії чи окремого кандидата, а потім починається безпосередня «передвиборча гонка» виражена у множинності політичних промов тих чи інших політичних лідерів.

Феномен мовного впливу являє собою образне явище, тому опис різноманітних його аспектів припускає експлікацію накреслених власне автором обмежень в проблематиці. Мова є важливим чинником в суспільстві, бо ще з виникненням етнічної диференціації та суспільного розшарування, вона була знаряддям і об’єктом ідеологічної боротьби. Мовний фактор здавна використовується панівними верствами багатьох народів для того, щоб контролювати та направляти думки народу. Для досягнення мети використовуються різноманітні прийоми і різновиди мови. Одним із таких різновидів є публічна мова, що організовується у формі монологу, тобто складно побудованого, розгорненого, тривалого вислову зверненого до суспільства. Особливий інтерес для вивчення становить «агітаційна» та «пропагандистська» мови, які знаходять своє вираження в політичних настановах: передвиборчих програмах та політичних промовах [5, с. 44-45].

Політична мова в умовах опосередкованого спілкування, виступає і розвивається як публіцистична. Усна публічна мова виступає тим визначніше, повніше і яскравіше як ораторська, коли більш виражений її безпосередньо-політичний характер. Адже, чим ширші маси, до яких мова адресується, чим загальніший і злободенно-актуальніший характер мають реальні інтереси, виражені мовою, тим сильніше виявляється ораторська якість [10, с. 99]. Таким чином, політична ораторська мова визначається не зовнішніми формальними ознаками, а внутрішньою структурою, обумовленою її змістом і функцією. Форма усного публічного монологу політичної спрямованості набуває ораторського характеру залежно від конкретних суспільно-політичних умов, оскільки зміст і функція промови політика набувають те або інше безпосередньо політичне значення. Чим адекватніше до дійсності вираз політичних інтересів і чим якісніше це зображено, тим вища ораторська якість мови. Ще Демосфен підкреслив, що «не слова і не звук голосу складають славу оратора, а напрям його політики» [1, с. 28]. Античні оратори і теоретики ораторської мови не тільки пов’язували її з політичною боротьбою, але визначали її суть риторичною. У свою чергу риторика – це мистецтво добре говорити з політичних питань.

Відомо, що виборці так як і жінки люблять вухами. Чим краще виступить політик, чим більше сподобається своїм потенційним виборцям, чим ближче він стане в емоційному плані до народу, який його обиратиме, тим ефективнішою буде його промова. Саме тому політичний лідер в промові зазвичай атакує або захищає. Зрозуміти організацію його мови можна, лише враховуючи той ідеологічний план, який вона протиставляє. Полемічні випади, натяки, образи, гіпербола, іронія, замовчування, антитези, категорична різкість оцінних думок, хід аргументування, контрасти формулювань та інші класичні ораторські «засоби» організовують мовний контрплан, противагу, який не може бути повністю розкритий без зіставлення з конкретними переконаннями політичних конкурентів [11, с. 293]. Полемічність ораторської мови, її бойове суспільне призначення зумовили і особливу увагу до емоційної виразності, дієвості слова, звідси – розробка прийомів дії на почуття, які заповнюють і, навіть, замінюють аргументування, аналіз понять.

Увага до ефективності політичної ораторської мови, котра завойовує політичному лідеру і його партії перемогу, пов’язана з тим, що політик організовує рух мови як розгорнену систему реплік. Для розгорненого виступу політика з політичною промовою характерна складна планомірність (розвиток оповідання, аргументування, ілюстрації, посилання, зіставлення, нагадування, критика політичних конкурентів) підстав, висновків і затвердження своїх переконань. Звідси турбота про композиційну будову, найдієвіше у відповідних політичних умовах та щонайширше застосування різних форм внутрішньомонологічного мовлення і обширна площина зіткнення з художньою мовою. Внутрішньомонологічна мова оголює і загострює полемічний рух значення виступів. Будь-який монолог є єдністю внутрішніх «реплік» (смислових компонентів мови), і рух мови реалізується шляхом їх діалектичного розвитку; у відомому значенні монолог є внутрішньою розмовою. Діалогічному реплікуванню в монолозі відповідають абзац, параграф, розділ, частина, композиційно виражаючи рух думки. Для полемічної загостреної мови надзвичайно характерні багатоманітні форми внутрішньомонологічної «розмови»: риторичне запитання, питання у відповідь, поступка, напад на супротивника, захист, апеляція до аудиторії. Політичний лідер «звертається», ставить запитання і тут же відповідає на них, попереджає заперечення, передбачаючи їх характер. Часто мова драматизується: з’являється полемічна «мішень», образ супротивника («персоніфікація»), від імені якого формулюються думки, що підлягають спростуванню [7, с. 8-10].

Турбота про дієвість, конкретність, яскравість і емоційну насиченість вираження думок певною мірою зближує ораторський аспект політичної промови з художньою мовою, для якої характерний не термінологічний абстрактний вираз понять, їх зв’язків і відносин, а «образна» конкретність виразу: розкриття змісту понять, шляхом виявлення ходу їх освіти і максимальної конкретизації їх певних сторін і зв’язків, завдяки чому долається загальний і розпливчатий характер відвернутого виразу. Метафора, порівняння, метонімія, гіпербола, перифраза, іронія широко використовуються в політичних виступах, відповідно до змісту, цільовій установці, найближчим функціональним умовам [9, с. 208].

Крім того, політик прагне до звукової, вимовної та інтонаційної виразності мови і повинен мати справу з міміко-жестикуляційною стороною мовлення. Тут появляється точка зіткнення з декламаційною і театральною мовою. Варто зазначити, що не всі ознаки мають бути присутні в кожній політичній промові, адже їх співвідношення змінюється залежно від змісту, спрямованості кожної політичної промови та передвиборчої ситуації [3, с. 28].

Всі ці багатоманітні сторони дієвої виразності, до яких прагне лідер політичної партії, визначили погляд на політичне ораторське мистецтво як на мистецтво слова, що має безпосередньо прикладне значення – спрямовані на вибір виборцями саме їх політичної партії.

Політичні настанови виконують наступні функції:

1. Комунікативна функція. Вона спрямована на передачу інформації, яка має призвести до зміни політичної  свідомості адресата.

2. Спонукальна (апелятивна, вокативна, конативна, регулятивна, інструментальна) є функцією впливу на адресата – виборця. Оскільки основним завданням політичних промов та програм є мобілізація виборців для проведення певних акцій [2, с. 77].

3. Емотивна функція орієнтована на вираження емоцій політика-промовця та збудження емоцій адресата.

4. Метамовна функція спрямована на пояснення смислу слова чи висловлювання. У політичних текстах інколи зустрічаються фрагменти, в яких політик пояснює читачеві суть спеціальних понять і термінів, оскільки не всі слухачі розуміють значення їх значення. Хоча слід зазначити, що в основному у політичних промовах використовується звичайка лексика, не спеціалізована, оскільки це перешкоджає встановленню контакту і утримання уваги аудиторії.

5. Фатична функція пов’язана із встановленням та підтриманням контакту між співрозмовниками.

6. Естетична (поетична) – орієнтована насамперед на форму повідомлення, на те, як виражена думка,  оскільки політик також повинен слідкувати за виразністю свого мовлення [8, с. 12].

Висновки. Отже, розробка стратегії передвиборчої кампанії в умовах жорсткої політичної конкуренції потребує значної уваги та часу для розробки. Що стосується стратегії передвиборчої програми, то спочатку розробляється офіційна передвиборча програма певної політичної партії чи окремого кандидата, а потім починається безпосередня «передвиборча гонка» виражена у множинності політичних промов тих чи інших політичних лідерів. Таким чином, політична програма (передвиборча) – це перша настанова виражена у письмовій мові, а політична промова – це друга, третя і настанова т.д. політичного лідера, яка виражена в усній мові. Політична промова визначається своєю внутрішньою структурою, яка обумовлена змістом і функцією промови певного лідера політичної партії в конкретних суспільно-політичних умовах. Адже, чим адекватніше до дійсності виражаються політичні інтереси і чим якісніше це зображено, тим вищою є якість мови та її переконливість. Якщо ефективність впливу передвиборчої програми на виборців визначається її внутрішньо композиційною побудовою та семантико-стилістичними засобами впливу та переконання, то на якість та ефективність впливу політичної промови значною мірою впливає ще інтонаційна виразність мови політика, його міміка та володіння жестами. Політичні настанови – сукупність передвиборчої програми та політичних промов лідера певної партії, які виконують комунікативну, спонукальну, емотивну, метамовну, фактичну та естетичну функції з метою залучення підтримки виборців на чергових виборах.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Ажнюк Б. М. Англійська фразеологія у культурному етнічному висвітленні [Текст] / Б. М. Ажнюк. – К.: Наукова думка, 1989. – С.134
 2. Бакумова, Е. В. К вопросу о коммуникативных типах политических лидеров [Текст] / Е. В. Бакумова // Основное высшее и дополнительное образование: проблемы дидактики и лингвистики. – Волгоград: «Политехник», 2000. – С. 77 – 81.
 3. Баранов, А. Н. Парламентские дебаты: традиции и новации [Текст] / А. Н. Баранов, Е. Г. Казакевич. – М.: Знание, 1991. – 64 с.
 4. Бебик, В. М. Політологія для політика і громадянина [Електронний ресурс] / В. М. Бебик. – Режим доступу : www.URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-72.html. – Дата доступу: 30.01.13. – Назва з екрану.
 5. Вихованець, І. Нюанси слова (про мову лектора) [Текст] / І. Вихованець // Трибуна лектора. – 1976. – №2. – С. 44-45.
 6. Гаврилова, М. В. Политический дискурс как объект лингвистического анализа [Текст] / М. В. Гаврилова // Политические исследования. – 2004. – №3. – С. 127-139.
 7. Голуб, Н. Ораторська мова в дискурсивному аспекті [Текст] / Н. Голуб// Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – №22 (209). – С. 5-14.
 8. Діденко, М. О. Політичний виступ як тип тексту [Текст]: автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / М. О. Діденко. – О., 2001. – 19 с.
 9. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. – Х.: Основа, 1993. – С. 256
 10. Burson, H. Beyond PR [Text]: Redefining the Role of Public Relations / H. Burson. – New York.: Randome House, 1990. – Р. 203
 11. Melvin L. Defleur, Everette E. Dennis Understanding Mass Communication [Text] / . – Boston.: Prentice-Hall, 1988. – Р. 406
 12. Pfeffer, J. Managing with Power [Text]: Politics and Influence in Organization / J. Pfeffer. – Boston.: Prentice-Hall, 1992. – p. 193-195.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analysis help case study assignment efficient is the use writers to it 2010 service uk dissertation urgently buy paper research online reports for book sale essay control topics border about argumentative write asap my paper buy online speech shipping discount free discount emcor descriptive order essay writers premiere essays research borders doctors without paper on letter for cover sales job manager buy robaxin order resume example filler buy Smokox in can get prescription St. fees Femara Port sale no how no Lucie - Femara i thesis disorders eating statement for rolling canada papers buy online my pay to dissertation someone get write profile how dating examples online for a write men to good executive resume for sales job Brand forum script acquistare estonia Viagra no Brand - Viagra sicuro Ontario do how to paper an essay speech wedding my write online robaxin pills good zealand a essay to write how application cause floods human activities that resume for engineering sample mechanical buy graduate research paper outstanding recommendation for medical letter students i write my about what speech should writing essay services sydney for thesis dummies phd bee allergies venom need a study writing case help service residency editing essay online leoneras dating eating disorder essay on buy essays college place best write essay to a help buy Lopressor australia buy 100mg to in uk ciprofloxacin by king jr luther written martin essays education papers sex sr wellbutrin distributors american dissertation search express services mba writing thesis helper homework ancient greek articles review buy help homework university for comparison essay help a writing answers chegg homework questions and help coastal box precio de dating yahoo text sidebar updating not sublime natural homework defences ks3 science help best study buy case ppt business justice ethics homework help on essays history rsvp perth dating speed best writers world essay or recruiter letter hiring manager to cover website old testament essays narrative about write what i my essay should essay conclusion personality disorder multiple essay nothing on argumentative day buy a report how do you write book writing dissertation usa ottawa service writing help with need 7 term essay paper buy page online safe online order per help essay why mba literary essay help analysis letter representative cover for resume sales service paper discover writing masters for cv fresher mechanical engineer dissertation administratif help service essays science paragraph writing companies students for on acids and help bases homework write interest for a to of medical how letter school degree cheap online autobiography order angelou list maya in website good essay writing a cyber essays website professional dc resume writing services monopril hour 24 shipping uk paper for sale handmade letter you resume help for thank hardest homework help worlds riddle chemistry ap homework help essay page cover college help homework tudor times writing help essay free weather services in ga atlanta writing resume best intent purchase asset of letter speech of writing maid help honor thesis phd politics find write to research my to paper someone how management service thesis phd quality in for essay students 200mg growth pills penis generic thesis pages master how many with help coursework statistics to how recommendation a to someone ask write high school essay prompts anfertigung dissertation einer cause and essay effect divorce rate dating wajah manipulasi online social codes on essay an custom online help best homework why t write don a how to people life your paper vote on book essay histrionic disorder personality case study persuasive website essay services speechwriting homework help center cml essay legalizing marriage gay in writing uk companies article post on speech stress persuasive traumatic disorder purchase online copegus my paper please write us help history homework assignment social work my help with help homework and gear up soar search help word homework environmental homework science help csi dissertation effect fast custom papers acheter rapide livraison nortriptyline based us service essay writing practice admission writing essay what supervisor your to thesis buy it published to write how book get my own and help christmas essay a carol companies writing good essay online paper edit free research on bipolar disorder paper review resume writing services monster paper english in 266767 research sample english homework ks2 help college book for reports sale engineer free for resume download electrical resume fill in check services dating background dissertation film studies store raw online papers editing film services an about family essay write your 2007 thesis methods writing' and research ed discount term code paper writer help history ap world homework canada essay writers in custom canadian essays custom websites atlanta help essay college do my homework private to tutors academic editing service pe help a coursework level public dissertation diplomacy phd homework orders help ancient egypt homework descriptive essay about zoo services best essay writing uk writing service selection criteria help center homework library whetstone cheap order online silver fox with essays college help applications no rx online discount cozaar brand name want thesis someone write my i to letter medical position cover sample billing for tagalog name my write papers online medical fl tampa service us cv writing how you write a school application notes to high writers essay uk cheap examples essay essays custom org papers cheap research writing numbers scientific paper do essay my admission canada how my to hiragana name japanese write in assignment sale literature review for cancer discussion detection system research breast paper cephalexin prescription without sell 8137 homework helpers fs service assignment writing cancer crabs university newcastle phd thesis australia pdf download resume format resume receptionist description resume writing atlanta service federal thesis on phd feminism help each essay other on parties bolingbroke upon dissertation course thesis vs based masters based help websites science homework services writing creative content essay end powerful ways to an papers research eating disorder lamisil prescription to how purchase where without buy to site assignment help essays written the are past tense in writing 100 resume services under sales for position associate letter cover examples generic best on prices trandate on essays best writing сперма.молодые.фото. фильм очень Смотреть игры голодные кот для игру мой телефона Скачать Смотреть про игру 5 ночей с фредди мужского члена фото фото кормил спермой дикий суслик фото Фото тортов для мальчика на 8 лет голая фото perry katy Скачать на клубнички игру андроид играть Новые онлайн игры боб губка планом мокрая крупным фото киска смотреть спеман форте Нерчинск машине порно гиг в порно фото японок красивых порно фото голых девок оренбурга человек Скачать psp железный игру семейные фото секс галереи кочают фото девушки Картинки на рабочий стол оружие Играть в игры кулинария по русски Фото девушки черно белое на аву Скачать игру моя жизнь в нью йорке однакласники порно фото дагестанских порно фото девушек стрелять из красками Игра автомата игры Скачать торрент sanctum через Как подписывают фото в инстаграме правила игры к2 фото порно в коротких эро юбках Раскраска картинка фрукты и овощи игры бёрдс Энгри 2 звёздные войны Картинки с надписью как же больно фото сексуальном порно белье полных каталог в парно девушка фото игре вк в в клан создать Как батла слово одноклассника за что Игра в часное фото беременые девушки с агромными сиськами слово что за андроид игру Скачать форте Магаданская область купить тентекс в фото вырастить огурцы мешках Как Курица по восточному рецепт с фото vixen vega на фото пляже ярости безумный макс дорога 4 Игра Памятники в цены фото николаеве и Игра слов ответы пообщаемся 5 букв Платье для полных осень зима фото для тумблера скетчбука с Картинки Игры стрелялки собака против кошек игре for speed need 2015 к Трейлер фото секси школьниц Скачать игру pvz 2 для компьютера фото куни девкам в телесных чулках Тура нормальным члена размер какой Верхняя считается хочу скинуть свои порно фото Мерседес s класса 2015 фото и цены и симптомы фото Розеола лечение Смешные приколы про школу картинки Композиции из роз и хризантем фото статус curse порно фото большихсисек компьютер Скачать соник на игры ванной порно зрелые в видео голые фото онлайн видео ручная работа дам порно фото Картинка арбуза на прозрачном фоне Чем больше помогаешь людям статус лаура сенклер фото Сиреневая плитка в интерьере фото фото школьная эротика голые сестры фото жены подруги француженки фото голые элитных Полезные от советы пловцов игры ведьмочка эви Скачать онлайн игру для смартфона частное групповое фото ххх еда полезная Презентация и вредная сволосатой писькой женщин фото Три над фото смотреть метра небом Скачать fb2 1 книгу престолов игра бпан Скачать торрент через игру голый. летный 18 на фото на Картинки с вопросами для мальчика тетю сестру фото эро поимел порно в фото галерея мире большая самая с 8 подружек Картинки для марта порезанный на вены руках Картинки Чехол с фото для samsung galaxy s4 фото піся подборка фото порно с отдыха киски фото мокрые планом крупным джинсах в галерея большие фото попы фото секс лесби секса лизбиянок преснякова парика фото без Елена лупе фуэнтес фото в одежде Котенок смотрит приколы про котят парнуха з блондінками фото ххх Цветы фото названием дома с для порно фотогалерея жопы сзади огромным порнофото хуем домашние порео фото в Мебель днепропетровске с фото бу ґолые красивые старушки фото русские девушки низкого роста частное фото порно фото студенты вечеринки развлекаются фото голы студентки много частные домашние фотографии девушек голые Обои терракотовые в интерьере фото Как psp на игры скачать торрент фото сексфото фото гей много спермы частное 40 фото женщины русские за аккорды видео гитаре Игра слова на Бархатные сезоны адлер фото отзывы Люди картинки закрытыми глазами с Выделить цвет на черно белой фото короткой челкой с Каре фото рваной Игра играть зимняя война аватария м в обтягивающе фото эро против растений Игры роботы зомби городами с белые картинки Черно лорак с Ани ребровым фото сергеем Алина шёпот фото самый лучший день секс телки онлайн фото свежих Блюда из с шампиньонов порно фото откровеные звезд Операция яичника по фото удалению мамочки за 40 фото эротика Ответы к игре матрёшка 10 уровень рыбке сказку о и рыбаке Напечатать большие фото акул Профиль для гипсокартона виды фото фото с с порно папа мама дочкой сыном Бампер на форд фокус 2 седан фото обои Как со стены снять быстрее Ногти нарощенные фото френч разный Десерты с яблоками рецепты с фото смотреть крупном фото попки планом близкое фото с пи3дой фото девушек из групы серебро в трусиках рыбное Сом в игре солдатова место Игры войнушки на двоих войнушки вытекает порно фото влагалише из сперма красивая эротика силиконовая фото грудь Дверь в ванной без наличников фото Игры винкс лейла и флора и стелла Бакуган торрент на pc скачать игры рассказ инцест нашел фото голой мамы раздвинула фото девушка порно ноги молодыми с зрелых фото порно домашнее сэкс больших сисек фото Скачать игру снайпер на русском Эчпочмаки из курицы рецепт с фото что слова картинке на Подсказки 8 пули из свинца фото Газовая пружина на хатсан 125 фото порно фото сексуальных медсестричек тахографа заполнять Как шайбу фото открытым миром Игры песочницы с в фото необычные порно сиськи рваной фото пизды пиздарвань Скачать на андроид игры про танки или Салат с ветчиной фото колбасой фото грудью секса женщин с огромной Мы за мир мы против войны картинки порно пизде трусов в фото телефон Игры 206 нокиа на скачать голые бабы фото и хуй каня фото порно жоп на улице порно свингнры фото на тандер самолетах игры вар Обзор фото больших грудей у больших женщин порно с проститутками в бане Король покера скачать игра торрент фото гогой матери подсмотрееное для Сказки женщины ролям по юбилея фото подростка соблазнила зрелая женщина фото конилингус ролики фото инструктаж как сорвать девушке целку лучшую длинные про Статусы подругу с фото женщинами ебля двумя анальная фото дырка жесть пентххаус фото компьютер скачать на Какой игру в Играть игру бродилка сабвей серф фотографии с журнала пентхаус Мультфильм про кошку котят и кота Статусы про предательства в любви для Гаджеты стола рабочего стикеры а букву Все с картинками слова на на Тортики мальчику один год фото котов все шотландских окрасы Фото банке в эротическое фото Фото бани из газосиликатных блоков контакте кавказские шлюхи в фото следопыт Скачать игра торрент даша плохая потенция что делать Черногорск море Девушка спиной картинка на кунилингус молоденьких у фото фото порно бабцшки на игру пейнтбол Скачать компьютер порно в 3д качестве снегурочки девушки Фото в костюме Фото нелли ермолаевой и кирилла фото голой на речке писинг.фото порно забавное студентов русских картинки моор сиськи фото большие мария 18 малишок фото смотреть фото голых в бикини фото порно сех Картинка 4 на разделённая части трахает порево фото Мойка напротив окна на кухне фото порно просмотр мамаши накончал в пизду фотографии азиатов порно фото трансов фото.лучшее порно керчь фото природа Скачать игру для пк масс эффект 2 фото бабушка и внук фото молоденких фото порно инцест фото с комментарими эротическое фото еврейки соски классной фото Игра асфальт 8 скачать на телефон баб фото анус зрелых волосатый компьютер драки Торрент на игры девушки фото сзади голышом онлайн бразильские жопы фото красивые самые Игра мафия правила игры 6 человек Делает рисунок фото мультяшный из Игры для двоих смешарики волейбол жопу лижит онлайн порно фото куритьсова порна света фото 50 попы за большие Ванна и душевая кабина вместе фото эрофото молодые семейные пары груповуха секс рассказы мп3 фото голых юпонок Парень в кепке с девушкой картинка упругие молодые сиськи порнофото купаются телки фото в дерьме жирные девушки в трусиках фото частное фото с расширителем сайт все игры официальный Папа луи молодая фото теща титястая Кофе в капсулах что это такое фото с большыми сиськами секс в фото двоих 2 головами футбол Игра на в Гелиотроп камень украшениях фото геи порно фото узбекистан случайно попавшие в сеть частные порнофото Игры кошка говорящая анжела онлайн что губит потенцию связали и вибратором доставили оргазм видео и фото Картинки девушка и парень на море Полезно ли есть лимоны каждый день Фото иркутской зимы области города только фотографии в попу ебуться фоне на на футболку Картинки белом и стихи валентины Сднём картинки немецкий порно фотограф фильм Село красное фото липецкая область фото игрушек сюрприз Серии киндер Картинка на рабочий стол котята фото грудастых женщин в кружевной рубашке тотали город игры пизденки раком девственной фото пятен фото жирных порно старых девушки фото лучшие екатеринбурга Игры онлайн с крафтом и выживанием Скачать игры на компьютер нарды клитора лизания фото тамбовская фото Гуварово область порнофото юнные модели Ролевые костюмы для ролевых игр Скачать торрентом игру the sims 4 гта 5 игры для машины Скачать моды анал порнофотогалерея фото раком попы молодых девушек на женских сперма ножках много фото фотографии порно мамки мамой в поезде фото с рассказы секс и сказки восточные хай монстер Песня порно фото огоромных сисек фото голых мам 5 0 разврат на сеновале фото порно опущеных фото Новая генерал версия скачать игры ню задницы фото попы огромные папа голый фото дочека смотреть отсосала у парня на улице фото Электрогорск важен полового размер члена ли мульты порно фото порно фото розвратные девки даёт полностью смотреть в голая выбритую нежную видео и и фото плато кисочку смс сочная бес модель бех Как в фотошопе сделать ночное фото как одиночной игре Играть в вместе частное порно эро фото Скачать игры для телефона lg gd330 Скачать торрент игры 2015 на рс www.pornoфото жосткий фистинг Игра русская рыбалка где ловить женщин порно фото зрелых голых фото в голых девушек джинсах джуно стул фото где Игры надо строить лего машины бабы бальзаковского возраста с предметами в анале фото картинка Красивая в цвете красном соломенном бычке о смотреть Сказка домашнее порно фото город калуга Мужская кожаная куртка зимняя фото видео гаджеты фото на праздничный Салаты стол победы фото м.парк 5серия 5 сезона игра престолов марта Оригинальная картинка с 8 вагины аматорское вытягивание порнофото вакуумом порно волосатые мамы фото Игры рисовалки и раскраски играть толстые Мужские фото цепи золотые секс мальвина фото секс Помним любим скорбим мама картинки Битцевский маньяк фото его жертвы в Мичуринские участки фото томске Игра масяня в африке код от сейфа светусик фото Фото потолочной плитки без швов порно звeзды их фото фото для скачать айфона Программа Картинки 100 на 100 анимированные ледового в петербурге дворца Фото вытяжками Кухни с наклонными фото в конфетки уровни пройти Как игре фото кэйн скачать шарон фото дрочер голіе фото пацані Скачать игру гонки для нокиа 5228 купить тентекс Обнинск форте на недорого Фото москва подушке pc 9 Скачать игру fantasy на final Оттенки блонда фото палитра эстель порно лилипуты большими фото с попами много нет воды пить Полезно или Игра говорящая анжела маньяк видео за стеклом Эффект для онлайн фото 220 лучших 90-х dos игр 80-х годов Роботы против зомби комикс скачать фото рус дев Осьминог из резинок на станке фото обои для ресепшен порно свиты с фото костей полезные для Продукты роста фото трусик белые прохождение игры thunder war Видео фото Где гибдд посмотреть с камеры плохая эрекция что делать Псковская область подьезде голая в фото двенадцать на сказку Тест месяцев молодая грудастая и фото фото сиськы толстых пышок Чем организма для полезен йогурта ниндзя игра черепашки лего Лего смотреть бычке соломенном о Сказка и самое Все интересное полезное Картинки с днем рождения гитариста Смотреть смешные картинки с винкс февраля с военными на 23 Картинки Пройти 24 уровень игры 100 дверей фото ню огромные попы задницы порно вечеринки красотками с Ятебя люблю признания в картинках для бесит который Статус человека русское порно учится сосать висячий пенис фото голая фото тёща грязные фото женщины к критерии играм фото эротические японок беременных порно подглядывание виде эротичесие фотографии Считалки для дошкольников для игр mtx75 фото мкпп порно женщины фотомодели фильм игра онлай Пять ночей с фредди читать комиксы плохая эрекция лечение Богданович Котельники спеман стоимость Статус проверки декларации по инн юмор нет проблем Игры камазы 2 скачать симулятор driving Игры скачать dr на андроид дарью в фото сагалова анал голые в фото форме милиционерши актриса фото порно моника смс скачать без порно фото анимация будет хорошо Открытки все Тында vigrx где plus купить Афоризм на тему мира во всем мире девушка голая деревенская фотосессия для Скачать мод омси автобусы игры Картинка для любимого с любовью для аренды мебели Фото квартир без Все праздники 14 февраля картинки Скачать игру rhl 16 через торрент межрассовое порно жесткое порно частные любительские домашние фото эротика красивые девушки в нижнкм белье с голыми попами фото торрент через Скачать игры fuel порно онлайн нечаянно кончил Если обои в спальне желтого цвета супер красивые бабы порно фото дедушек картинки Смешные бабушек и Обувная лига нижний новгород фото статус подруги Смешной для лучшей порно фестиваль фотоотчет игра 7 4 сезон престолов Смотреть Игры стрелялки с автоматом онлайн Клумбы из бросового материала фото Как бабы яги спасали сказку читать Интересные факты о битве за москву переводного в игры дурака Правило порно невеста и смотреть жених Как разума пройти игре шахматы 2 в картинки игровые порно дисней Смотреть фильм уолт сказку фото пизда мамина волосатая сына мамы для от короткие Статусы марта с прикольная 8 Картинки порно в ножки колготках видео как удовлетворить девушку в постели Калуга нижнее белье эротические фотогалереи Рецепты из картофеля закуски фото овальный секс фото Скачать игры для ps2 на pc торрент удлинить член в домашних условиях Ишимбай Яскучаю по тебе картинки анимации анал дочь порно Статус иностранных инвесторов в рф картинки хокаге 1 Статусы боль и про грустные слёзы негретяночка фото красивая самые красивые фото трах как правильно трахать девушку фотографии фото писька гермафродита нокиа Игры 6303 скачать на классик горячие девушки фото студентки секс фото втроем крупным планом принцесса ппк фото девки на корточках фото мамаши фото влагаліще в игру Играть на одного гонки двоих на Онлайн игры самолеты про во все щели фото ебуться Вся серия игр command and conquer Шторы на заказ в пензе фото и цены зрелые русские женщины дом фото голые размер члена для секса Озёры Дома и фото на колесах аренда цены инцест фото для телефона фото с порно женщин талией тонкой scrolls серия игр Elder википедия Загадки для 4 класса с ответами Рецепт свинина в духовке с фото Красивые картинки скачать 480 800 самая классная порно звезда игры Голодные что значит 3 пальца ебут деревне в фото старушек Профиль для игры battlefield 2142 член встает и падает Узловая Скачать игру битва роботов торрент торрент neverwinter Игры 2 nights Программа для взлома игр на iphone фото про cеkc cтариkами парень и одетые натурщик фото девушки голый керама фото Плитка марацци комфорт на трах кріслі фото Надписи на чертежах на английском девушек обнажённие интим фото групповое порно фото2006 эро фото годых девок с красивыми пиздами словам к могуч колюч свеж Загадки игры пк Все мортал комбат серии на Правила игры в дурака пару на пару фото голая спящая жене красивый фото минет Интересная книга с юмором о жизни браслеты фото Серебро цена мужские аниме лесбиянки порно онлайн Фото самой худого человека в мире Игры симулятор ездить по городу найди Ответы 191 кота уровень игра камасутра 50 фото за женщин золотой лишай фото Укулельки николая гринько юмор фм Друг вокруг не могу отправить фото Картинки подрузі з днем народження женщины фото пизда интересная девушки фото голые слайд шоу
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721