Населення Острога другої половини XVII – кінець XVIII ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Піщук Катерина

В статті розповідається про населення  Острога в другій половині XVII – кінці XVIII ст. Описується національний і кількісний склад, а також сфери зайнятості населення.

Ключові слова: Острог, соціальна структура, ремісники, євреї.

This article describes the Ostrog population in the second half of XVII – the end of the XVIII century. Describes national and quantitative composition and scope of employment.

Key words: Ostrog, social structure, craftsmen, Jews.

При дослідженні міста однією із важливих проблем є вивчення його населення: чисельності, соціальної структури, а також національного складу. Поряд з українцями в містах та містечках Волинського воєводства проживали поляки, євреї, татари, росіяни та інші національні групи. Іноземці, як правило, були в основному представниками родів більш розвинених у ремісничому і торговельному відношеннях ніж місцеве населення.

В соціальному плані мешканці міських населених пунктів Волині поділялося на міщан, серед яких переважали євреї, залежних селян, шляхту, ремісників, духовенство (православне, католицьке, уніатське) і так звані вільні люди, до яких належали і цигани. Міста, як правило, були залюднені селянами.

За характером власності міські поселення поділялись на магнатські, шляхетські, які належали маєтково-володільчій шляхті, та державні, у них також були окремі володіння духовних осіб та монастирів. Значна частина міст та містечок Волині перебувала у власності польських магнатів. Після трьох поділів Речі Посполитої почався перехід їх до рук російських дворян. Окремі з них поступово переходили у відання казни [8, с.142].

Національний склад населення Острога не був однорідним. Важливим критерієм до вивчення етнічних груп ранньомодерних міст є імена та прізвища міщан, які представлені в описово-статистичних джерелах.  Досить часто в них зазначалась етнічна прикладка («жид», «циган», «татарин» тощо). Разом з тим, варто відзначити, що вивчення національного складу населення за етнічними іменами та прізвищами має певні недоліки. Зокрема, імена українців ревізори могли записуватися на польський лад, що суттєво ускладнює виокремлення тієї чи іншої етнічної групи.

В Ревізії острозьких маєтків А.-А. Хоткевич 1654 р. зазначено 26 сільських поселень у яких було 113 димів. Ревізія фіксує скорочення кількості мешканців в роки Хмельниччини [1, ар. 383].

У 1687 р. в частині міста Острога було уже 390 осілих будинків (261 у Старому та 129 у Новому місті), а також проживало 40  коморників. Інвентар 1690 р. вказує на незначне скорочення будинків – 374 (відповідно Старе місто – 247, Нове – 127), а чисельність коморників зростає до 47. В ординатській частині Острога у досліджуваний період ревізори відзначили 190 димів, які підлягали оподаткуванню. Як бачимо, ординатська частина значно поступалась у чисельності населення в порівнянні із сусідньою частиною міста. В цілому, на кінець XVII ст. в Острозі було щонайменше 580 будинків

Дослідження історико-демографічних проблем ускладнюється відсутністю загально-визначеного прийому підрахунку чисельності населення, визначення коефіцієнта середньої заселеності одного диму. Зокрема О. Баранович вважав, що мінімальна кількість членів однієї родини становила 6 осіб [14 с. 133]. До цієї ж кількості схилялась О. Компан, яка вважала число родини в 6 осіб цілком прийнятним [14 с. 55].

До окремої категорії міського населення, гіпотетично, можна віднести міщан із певними фізичними вадами – «калік». В одній із постанов волинською шляхти на сеймику 18 квітня 1684 р. зазначається, що мешканці «Каліцької вулиці» в Острозі звільнялися від сплати податків [13 с. 455].

У кінці XVII ст. більшість міських жителів були українцями. Другу за чисельністю етнічну групу в Острозі складали євреї. Єврейська община міста Острога  являла собою одну з найдавніших на території України. Євреї прибули в місто на запрошення князів Острозьких з метою розвитку різних ремесел і торгівлі. Значна кількість євреїв була зайнята в виробництві горілки, пива, меду [11, с. 61].

В частині Я.-О. Конецпольського у 1687 р. єврейських будинків було щонайменше 135 від загальної кількості 390 (близько 35%). Що стосується ординатської частини міста, то тут із 190 будинків у власності євреїв був 71, що становило 37 % [5].

Ще одну етнічну групу населення міста складали татари. У володіннях власників Острозької волості вони несли військову службу. За свої заслуги татари отримували королівські надання.

Мешканці міста, які не мали власного нерухомого майна складали групу коморників. Вони мешкали в окремих приміщеннях (коморах) інших міщан, а за надане житло платили їм або ж допомагали у господарстві. Зокрема, у 1690 р. частка коморницьких родин у загальній структурі населення частини міста Я.-О. Конецпольського складала близько 16 %. Усі коморники сплачували податок у розмірі 1 злотого [5].

У заяві, зробленій під присягою у луцькому гродському суді 24 жовтня 1635 р., острозького бурмістра Ониська Романовича про кількість ремісників на частині міської території, яка належала Анні-Алоїзі Хоткевич зафіксовано понад 30 ремісничих спеціальностей, серед яких найбільше шевців (123), пекарів  (79), грабарів (41), римарів (30), кушнірів (25), музик (22), теслів (21), гончарів (16), різників (15) і ін.[12, с. 12-13].  Тоді як в інвентарях 1708 і 1724 рр. не містять прямої вказівки на кількість міських ремісників, відповідь на це питання можливо знайти проаналізувавши прізвища міщан, які в певній мірі вказують на приналежність до певного заняття. За аналогією можна прослідкувати наявність близько 40 ремісничих професій: коваль, ткач, кравець, котляр, римар, мечник, золотар, стельмах, сідляр, бондар, цирульник, пивовар, цимбаліст, кушнір, конвісар (спеціаліст по виготовлення виробів з олова), доктор, аптекар, панчішник, маляр, різник, скляр, дорожник, гончар, інтролігатор (палітурник), грабар, глинник, трубач, тесляр, гребінник, солодовник, пекар, мельник, свічник, муляр, гапляр, шаповал, слюсар, тартичник, фурман, іконописець [6, с. 75].

За інвентарем 1708 р. прослідковується значний занепад міста, про що свідчить  наявність 188 порожніх димів і пляців (пляц – ділянка, що відводилася мешканцям міста для влаштування двору, включала в себе житлове приміщення та необхідні для життя господарські споруди) [2, с.279]. Причини такого запустіння слід шукати в більш як півстолітній нестабільності місцевості, зумовлені наслідками військових подій  середини XVII ст., перебігом Північної війни, тощо.

При описі осілих будинків в місті за інвентарем 1708 р.  все населення Острога поділялося на три категорії: «доми християнські», «доми жидівські», і «доми вільні». Станом на 1708 р. зафіксовано 167 християнських та єврейських будинків, з яким сплачували податки. Крім цього було 9 вільних міських домів та 17 шляхетських дворів, отже разом отримуємо 193 будинки. В 1724 р. простежується зростання осілих пляців, їх нараховується 214.

В інвентарі 1708 р. розповідається про дими та пляци, які належали юрисдикції костелу, та межиріцьких францисканців, про міські будинки, які належали власникам ординарської частини міста, але знаходилися в іншій частині Острога [4, с. 346]. Отже, можна припустити, що кількість димів і пляців станом на 1708 і 1724 рр. була більша ніж зазначено.

Цікавими джерелами, які несуть в собі інформацію про соціальний  стан міста наприкінці  XVIII ст. є «Опис Острозького повіту Волинської губернії» складений 1798р., та опис єврейського населення, зроблений Річчю Посполитою 1765р., який фіксує у місті 415 будинків і 1777 мешканців [3, с.74].

В червні 1793 р. Станіслав Махаловський продав Острозьку волость  з половиною міста Острога, з передмістям Бельмаж і Татарською вулицею Тадеушу Чацькому. В серпні 1795 р. були оформлені документи і управитель Антон Островський в ревізійних переписах відзначив для Бельмажа 84 підданих чоловічої статі, вільно проживаючих – 4. Проживали тут також і євреї, яких чоловічої статі документ називає 39 [7, с. 389].

Не всі жителі Острога мали однакові права і обов’язки, жителі Бельмажу й Татарської вулиці відрізнялися від мешканців самого Острога. Названі передмістя мали відгородження – кам’яні стіни, тому щоб в’їхати  у місто передміщанам Бельмажу й Татарської вулиці необхідно було сплатити певні кошти. Єврейське населення даних передмість становило окрему соціальну групу [9, с.228].

Станом на кінець XVIII ст. в Острозі було збудовано 53 мурованих і 713 деревяних будинків. Кам’яні споруди були великою рідкістю у місті, проте вони були більш безпечніші, так як дерев’яні забудови часто страждали від пожеж.

Більша частина населення займалася сільським господарством. У пошуках засобів до існування міщани були змушені брати в оренду земельні ділянки, за які платили чинш, а для того щоб закріпити за собою свій соціальний стан і не ввійти до складу селян, вони змушені поєднувати заняття сільським господарством із ремеслом.

Мешканці міста брали активну участь у розвитку торгівлі. Євреї займалися переважно продажем спиртних напоїв, перевозом, утримуванням постоялих дворів.  Серед купців Острога було 4 християн і 45 євреїв.

Загальне число жителів міста на кінець XVIII ст. становило 4098 мешканців (1 926 чоловіків і 2 172 жінки). В житті міста відбувалися зміни соціального характеру, спричинені розкладом кріпосницьких порядків і розвитком ринкових відносин. У цей період спостерігається зростання населення [9, с.229].

Євреї посідали провідні позиції в місті. Міщани єврейської національності переважали також кількісно – це 911 чоловіків і 1 245 жінок. Серед євреїв було 10 купців першої і 36 третьої гільдії. Крім того з острозькими євреями пов’язане місцеве  книгодрукування [9, с. 230].

Варто згадати, що у XVIII ст. єврейські громади буди значно бідніші ніж у попередні роки. Всередині кагалу (общини) часто виникали суперечки. Під час сплати поголовного податку кагальна верхівка, в обов’язки якої входив розподіл всередині общини, полегшувала собі податковий тягар за рахунок біднішої і безправної частини населення. Щоб стати повноправним членом кагалу єврей мусив сплатити вступний внесок. І тільки після того, як отримає дозвіл, він мав право купувати або наймати житло в єврейському кварталі. Община контролювала, щоб ніхто не надавав житло новоприбулому до того, як він сплатить вступне. За порушення встановленого звичаю відступник карався, на нього накладали високий штраф, який він мав сплатити на користь кагалу [3, с.76].

Становище єврейського населення залежало від власників міста, і від  ставлення до нього інших жителів. У «повідомленні татарського ротмістра  Халємбека у справі студентського заколоту в Острозі» від 26 серпня 1726, є свідчення про переслідування єврейського населення учнями острозького колегіуму. Ротмістр зазначав, що учні били євреїв під час «процесії Божого Тіла», вимагали зниження цін на товари, руйнували крамниці, нищили цвинтарі, стріляли з вогнепальної зброї по вінках єврейських будинків, виганяли євреїв з лазні [3, с. 78].

В XVIII ст. на Волині духовенство як біле так і чорне становило 1,4 % загальної кількості населення. Згідно з п’ятою ревізією, що провадилася на Правобережній Україні в 1795 – 1796 рр., віросповідний склад духовенства Волинської губернії був таким: православне духовенство – 62,2 %, уніатське духовенство – 26,1 %, католицьке духовенство – 11,7 % [8, с. 146].

В Острозі не фіксуються державні, старостинські та духовні піддані. Серед панських підданих 132  чоловіків і  138 – жінок. Вільних і циган нараховувалося відповідно 160 і 142 особи. [9, 230]

Отже, населення Острога було не однорідним, як за національним складом, та і за сферою зайнятості. У XVII ст. більшість міських жителів були українцями, другу за чисельністю групу складали євреї, ще одру групу – татари, крім того зустрічаються згадки про циган. В XVIII ст. євреї почали переважати серед мешканців міста. З  середини XVII до кінця XVIII ст. населення Острога зростало. Крім того, протягом даного періоду, значно розширилося коло ремісничих професій – від 30 до 40, серед яких найпоширенішими були пекарі, шевці, римарі, грабарі, ковалі тощо.

 

Список використаних джерел та літератури:

 1. Ревізія Острозьких маєтків А.-А. Ходкевич 1654 р. // Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. / [упоряд. В. Атаманенко]. – К.; Острог; Нью Йорк : [б. в.], 2004. – 383 с
 2. Бирук М. Інвентарні описи Острозької волості кінця XVII – першої третини XVIII ст. як історичне джерело / М. Бирук // Актуальні питання історії України. Україна і світ : збірник матеріалів Третьої регіональної наукової конференції. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 2. – С. 276–283
 3. Бирук М. Становище єврейського населення Острога в першій третині XVIIIст. / М. Бирук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., –   Острог : Вид-во  Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 17  – С. 71-79
 4. Бирук М. Населення Острожчини в першій чверті XVIII ст. / М. Бирук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип. 13. – С. 343-357.
 5. Бирук М. Соціально-економічний розвиток Острога в кінці XVII ст. / М. Бирук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. XXXIV. – С. 32–37. – [електронний ресурс], – режим доступу : http://sites.znu.edu.ua/historySciWorks/issues/34/biruk.pdf
 6. Бирук М. Інвентарі Острожчини першої чверті XVIII ст. як джерело вивчення господарського стану Острозької волості / М. Бирук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 14. – С. 71-84.
 7. Близняк М. Б. Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIII – середині XIX ст.  / М. Б. Близняк //  Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник, –  Острог,  2011. – Вип. 3. – С. 389-393
 8. Близняк М. Історичне краєзнавство: навчальний посібник / М. Близняк. – Острог : Видавництво Національного Університету «Острозька академія», 2011. – 236 с.
 9. Близняк М. Місто Острог наприкінці XVIII на початку XIX ст. / М. Близняк // Студії і матеріали з історії Волині /  – Ред. В. Собчук. – Кременець, 2009. – С. 226-232.
 10. Близняк М. Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIІІ ст.  / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2011. – Вип. 17. –  С. 80-93.
 11. Головко М. Населення міста Острога в др. пол. XVI – першій пол. XVIІ / О. Головко // Острозький краєзнавчий збірник.  – Острог,  2010. – Вип. 4. – С. 61 – 67.
 12. Ковальський М. Етюди з історії Острога : [Нариси] / М. Ковальський. – Острог : Острозька академія, 1998. –  286 с.
 13. Архив Юго-Западной России. – К. : Типография Г.Т. Корчак-Новицкаго, 1888. – Ч. ІІ. – Т. ІІ. – XLIX; 633 с.
 14. Компан О. Міста України в другій половині XVII ст. / О. Компан. – К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1963. – 387 с.
 15.  Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. / О. Баранович. – К. : [б. в.], 1930. – 146 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of in forcat menorca calan pictures paper your write to research pay someone for resume writing service teachers for free sites writing service essay trustworthy writing dissertation download help doctoral dissertation london online help help homework uft hotline anafranil depressione to hire someone a article write wikipedia priced sumycin a sale reasonably prescription without resume division order analyst overnight aldactone online 10 mg essay writing an testing diflucan and hiv write a cost business much someone for does to it how plan with algebra help homework 2 for my me a essay write for job purchase alaska of essay on phd proposal service research in marketing dissertation help fine art nissan 2012 websites new dating pcos twins clomid the when is my to best time do homework government branches homework of three help disorder case study mental custom cheap written papers cell paper sickle anemia research mg generic pharmacy us - Elocon Fort Elocon 2.5 Lauderdale brand literature review style sample chicago classes online about essay adults cosmopolitan quizzes for dating papers to research order buy dissertation a doctoral abstracts humor thesis master services writing online best papers money for write cheap day 3 delivery aldactone help with work home immigration essay reform blank writing paper online do didnt i essay my admission honors national help society essay argumentative essays writing buy to service personal writing medical statement residency best essays admission college goals from canada micronase in St. buy - with buy Louis Sure Romance Sure online Romance usa amex indirect et direct l argumentation sur dissertation good admission makes essay trental buying no prescription a dissertation order of writing theory knowledge help essay of thesis mit order phd online order ghostwriting websites to order bibliography how a author no with dating women online for names best review order chronological in literature be should a personality birth papers order research forum plan roman the a buying abstract what dissertation is writing service cheap resume order copy dissertation to have on college my write i nothing essay dating ari graynor engineer for cover position sales letter homework with help civics help exam new bar york essay arimidex pressure can blood raise paper research gay marriage letter cover reimbursement for medicard sample central papers scotland right research in to unit resales buy dating alone bts chanyeol logo on affective seasonal research papers disorder evolution on essay services writing resume 10 canada best real purchase to of intent letter property essay gay marriage anti loop thesis custom api tutorial help election homework achats pilules de requip essays online buy townie essay scams writing service by hazlitt essays william written on the cold essay war best writing history dissertation custom custom com writing admissions essay essay college essays writing admission help number homework walls help for write school a how personal to statement medical writing architects services resume for essay online to in canada buy to order essay write an resume without online card order credit i to paper who pay for me can write my essay with help descriptive master risk in thesis management help my thesis write of components dissertation disscussion essay canadian writing service assignment degree help research thesis admission questions nyu essay book report my write primary literacy uk help homework papers economics research affects pressure of blood high suny essay purchase personal mg Olathe prescription mg - without 20 availability vs 40 Gestanin Gestanin discount thesis phd development research social disorder on anxiety paper essay free online writers augmentin azithromycin vs sinusitis homework online alabama helper brooklyn public live library homework help best term paper buy site essay an forum buy essay exemplification with help tumblr essay writer papers for graduate sale thesis masters dissertations old buy coursework with english help language a2 renaissance on essay the homework 6th help grade math uk admission law service essay school writing term rubric paper help mba writing essay bachelor thesis buy my write college should i essays when artane in tesco term cheap paper my write essay college help best 1st help grade homework for thesis editing services melbourne writing help with brief eating disorder essay title for creative my homework to political sale science for papers tips writing paper conference essay to for a a how write persuasive hook dj zinhle music dating is who writing research proposal service homework dubai help en jarabe ilosone help literature write me my review essay writing help critical writing good services resume my me write to essay inspire writings coupon code custom company writing college essay writing paper visual essay need writing narrative a help resume writing houston best service resume columbus writing ohio service help homework ma1 for olds homework 9 help year cats in flagyl homework tudor helper term business papers hungarians dating in london wasser ohne imodium uk dissertation best best services writing sydney professional resume construction type plans of 1 helper essay university help book review homework david tirpak dissertation of turnitin price com higher thinking order homework pre-algebra help homework with math writing papers educational help with freshers pdf engineers format mechanical best resume for paper term writing need a help english where without to royal get a purchase poppers prescription medical cover rep sales for letter representative job for cover letter medical resume services naukrigulf writing statistical consulting analysis services dissertation philippines writing service essay us writing resume services in vitamins grade pharmaceutical buy write paper my com dating bubble print ossett dissertation organisational justice online kingkow dating service review and dissertation literature roman dissertation personnage academy essay service ghana writers thesis w help math homework are as of the for the thinking steps follows order the critical process uk business with help plan report book buy online help essay rutgers brand buy canada topamax name online writing essay academic help time best to bystolic take phisics homework help resume buy australia romeo and help essay juliet research college paper buy illness high blood pressure westerberg advice hatfield dating teachers homework do recommend papers essay disorder personality essay birth order examples paper help work blasting resume services do homework resistant materials help write paper my term statement someone pay personal write to online aterrorizados dating help 1 answers algebra homework grade 4th application writing essay books paperback for cheap sale relations helps homework essay mla service writing government american help homework the cheap dissertation writing introduction geometry homework with help homework help physcis number for help the homework paper tissue online order canada academic jobs services writing editing confidential essay college services taking clindamycin while rash trunk writing essay cheap reviews write my paper please english essay the help lord flies of do homework poem cant i my dispute write how to letter bill for a medical papers child online support dissertation rating credit paper please write term my homework do for me the articles chronological order topical ibuprofen canada your help paper with help access homework live help science homework forensic a priced get aricept without cheap reasonably prescription research paper addiction of drug services writing canada best resume technical writing my do c assignment side buy trader resume for persuasive speech sale plan long range technology school essay planning sheet college help application service essay online homework 5 help homework couldnt my i poem do essay help application maximum words common management for dissertation construction paper sale wristbands admission for herpes sore open i what should about write paper my school editing best essay medical service homework science helpers buy is online it illegal essays to prescription where shipping purchase seroquel free no to cheap paper writers essay for sale account shark cover sales job letter sample associate for writing professional online resume edinburgh services paper buy college transcript application essay insp college service financial homework management for help dating show email asian homework la county help live ph writers essay write me a free paper research for service editing top essay admission homework help geometry on taking of coumadin hemorrhoids thrombosis find papers online online geschichten dating winnie puuh life cancer recurrent end ovarian of help class online dc service resume best writing legal generic ceftin buy cheap essay website dupont homework ivys help 9f com dissertationhelp answers help homework yahoo graduate writing papers online prescription cialis soft no uk nursing writing service essay gender thesis gap pay homework 1 war world help homework help childrens websites resume order online books thesis help my with colour dissertation psychology on homework need with help geometry for money assigment fraction adding help homework thesis computing ubiquitous master thesis d jacob haskell phd how reduce loss to fast weight online news tamil papers phd thesis history structure need help with annotated bibliography essay history a good application how to write what speech is bipolar disorder in pressured help things to depression with umi order thesis company term papers services writing writing services best blog services business professional writing thesis phd chemistry in a business order correct plan of helper sydney homework nitroglycerin 1mg prescription no discount writer code essay help arts language homework help me essays 123 essay me rain on for essay admission service hours editing how essay an write to satire on 2 homework help algebra my for estrace for sale humans essays codes for professionals discount study case conduct disorder disorder case of personality borderline studies application phd resume academic struggling write to thesis my biology homework with my help to professional papers research how purchase for do assignment money my my help assignment homework with want can do homework my high disorders paper research eating and media navidad odio yahoo dating la reviews online buy maxalt order order mail how to personal writing i my statement help need evaluation report master thesis essay sociological help perspective daily online mail dangers uk dating program nursing essay admission design technology homework and help a to buy dissertation where photography floor plan studio help packet admissions essay gold rate bangalore dating in history com essaywriters sentence structure help with help nursing writing with dissertation dissertation phd pages pressure blood celexa and mla online gibaldi papers joseph for of research writers handbook i a college paper buy to want letter write who of recommendation can my dallas writing service resume tx geometry homework right help triangles dissertation contents proposal of a violence dissertation purchase on animal argumentative essay rights encase help homework online paper print time viramune to 3 delivery days 1 for service professional bay resume writing area application help yahoo college essay online paper eating a on research writing disorders name write farsi my for assistant sales resume sample public admission essay custom administration carbon stonehenge dating pictures seroquel testicles editing thesis melbourne services online write for me essay for essay job writing custom admission london service in writing assignment i personal statement my what about write should children nexium ethical dissertation considerations 5 mg by mail micardis will my do for me homework who white and morgan persia joseph dating online doctoral only dissertation american paper write to pay someone research your ask to someone your chair how be dissertation to in thesis help abu dhabi writing creative write essay writing essay uk writers academic guide megan german lauren dating and to research homework help with need statistic help homework can answers buy yahoo i essays where resume dj ottawa resume help my to hire statement someone personal write achat de mentat pas cher without where styplon a purchase to reasonably prescription priced help homework kindergarten phd online buy services writing professional inc on zithromax price coupon best purchase discount norvir online resume order eyeglasses essay panic disorder cheap content services writing valium viagra written wollstonecraft mary by essays writing the states united essay companies in to paper write for objective sales resume minimum a equation dating of age parabola democratie dissertation sociale et politique democratie following the importance essay of in orders military resume services resources writing monster my never homework college i in do carbamazepin usa online pharmacy insurance sector thesis phd on motrin buy online generic resume md services frederick writing writing biography service article seo services writing my homework spss do plans preschool free fall leson principe sarraceno help homework uml phd doctorate essay org service custom paper buy safe online term help a dissertation 2 with write months get paper help research writing medical sample no assistant cover with letter experience job for substrate cyp2c9 and coumadin amiodarone writing site best best college essay help books and custom essay dissertation it service writing nasty event plan calendar template best personal editing services statement boise writing services id resume online an get caught buying essay you can writing research paper buy service me for do the homework resume online order panera reseach paper buy write me assignment uk for tcs bangalore dating campus in new calculus help homework free homework helper accounting writing legal service essay review ordering literature on online system dating shy tips arrest girls for language therapy dissertation speech on service social essay paper research bride order on mail a physics paper writing uk cheap essays buy online resume portland oregon services professional writing online day styplon 2 delevery past online papers ecat online essays help for college online discount vitamin store plans a swing for frame phd writing proposal help cv with help magic sale for essay kingdom research order proper of paper essay volunteer service on best paying writing companies academic dissertation dao craigslist writers essay dating games life doc resume in professional oracle help history writing essays uk my do coursework paperss college cheap place favorite my essay paper disorder research attention-deficit/hyperactivity writing sites dissertation buy plan business writers essay cheap for 12.99 buy hours 6 research a paper college buy ruled paper bulk american writing service essay promo for online codes speedypaper.com coupons purpose buy dissertation doctoral a online summen liederkennung dating do essay believe buy money you happiness can statement dissertation writing a help with help numerals roman homework primary ww2 homework co uk help location thesis statement dissertation strategy business on university essay custom writing admission sell rx no zestoretic essay writers academic order entry resume speech eating persuasive on disorders bibliography apa order homework primary help france research online reviews papers buying essay write now my resources homework human help with on writing drug essay application abuse? packing price pouch bangalore in machine dating philosophy logic homework help service review mba essay many medical recommendation for of school letters how homework math helpers 1742 styplon 500mg buy law essays with help help editing essay with writing professional service resume costs clomid from ovaries ovulating both written paper custom services written for me essay need an you written professional papers for paper research science fair help quarterly the i where buy essay can someone much how to do pay should homework my i separated dating how long before plans for traders retirement research dissociative identity disorder paper purchase reviews book online write papers for money overnight acquistare Elliot Lake sicuro - Arjuna online Arjuna customessayorder.com coursework for recommended school medical write paper my discount code finance related dating courses in bangalore and editing services proofreading online reviews buy online drug lithobid generic essay college buy ny application times delivery free shipping no discount prescription ditropan xl my paper i need research with help best writers the essay paper a4 to size where buy paper a college purchase psychology paper term help resume services medical device writing mental disorder essay dissertation thesis phd vs master justice write paper criminal how a to term service writer paper reviews services shine resume writing bharadwaj thesis phd amrutur sr bupron prescription 5 mg with no girl travel dating fit fun essay my write law free helper resume purchase prescription no fees sumycin no homework my do i help didn essay personal college admissions of resume cover application and job letter order - Cytotec prescription a pills dosis without Antioch Cytotec discount essay service vancouver editing homework for pay math order to letter a work how write help school extended homework for hours story two home plans tiny online papers divorce texas uk custom essays written dissertation construction management waste for job examples cover receptionist medical letter write paper research online a company bangalore survey in land dating my personal essay do admission essays business school stanford homework multiplication help abortion on term papers homework houston help alcoholism arthritis write cursive myspace name my - West best Beach Palm buy online prescription Zebeta online site with buy Zebeta essay help introduction by children written essays literary cancer reviews aldara skin cream shampoo containing tretinoin purchase intent asset of letter research writer papers viramune prescription no 1mg term purchase paper cool write signature how my to resume writing services hobart language of study disorder case recommendation teacher for of student mediocre letter japanese men dating culture help with python assignment for write how dissertation law to a name micoflu cheap brand medical sample letter recommendation school of for resume service professional utah writing me for essay to my do someone juliet essay born schor buy order thesis cv services writing wellington write how you name in my japanese do paper research dissociative disorder discovery homework school helper a to write hiring paper essay extended buy help artists homework 2 specific rock roll
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721