Населення Острога другої половини XVII – кінець XVIII ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Піщук Катерина

В статті розповідається про населення  Острога в другій половині XVII – кінці XVIII ст. Описується національний і кількісний склад, а також сфери зайнятості населення.

Ключові слова: Острог, соціальна структура, ремісники, євреї.

This article describes the Ostrog population in the second half of XVII – the end of the XVIII century. Describes national and quantitative composition and scope of employment.

Key words: Ostrog, social structure, craftsmen, Jews.

При дослідженні міста однією із важливих проблем є вивчення його населення: чисельності, соціальної структури, а також національного складу. Поряд з українцями в містах та містечках Волинського воєводства проживали поляки, євреї, татари, росіяни та інші національні групи. Іноземці, як правило, були в основному представниками родів більш розвинених у ремісничому і торговельному відношеннях ніж місцеве населення.

В соціальному плані мешканці міських населених пунктів Волині поділялося на міщан, серед яких переважали євреї, залежних селян, шляхту, ремісників, духовенство (православне, католицьке, уніатське) і так звані вільні люди, до яких належали і цигани. Міста, як правило, були залюднені селянами.

За характером власності міські поселення поділялись на магнатські, шляхетські, які належали маєтково-володільчій шляхті, та державні, у них також були окремі володіння духовних осіб та монастирів. Значна частина міст та містечок Волині перебувала у власності польських магнатів. Після трьох поділів Речі Посполитої почався перехід їх до рук російських дворян. Окремі з них поступово переходили у відання казни [8, с.142].

Національний склад населення Острога не був однорідним. Важливим критерієм до вивчення етнічних груп ранньомодерних міст є імена та прізвища міщан, які представлені в описово-статистичних джерелах.  Досить часто в них зазначалась етнічна прикладка («жид», «циган», «татарин» тощо). Разом з тим, варто відзначити, що вивчення національного складу населення за етнічними іменами та прізвищами має певні недоліки. Зокрема, імена українців ревізори могли записуватися на польський лад, що суттєво ускладнює виокремлення тієї чи іншої етнічної групи.

В Ревізії острозьких маєтків А.-А. Хоткевич 1654 р. зазначено 26 сільських поселень у яких було 113 димів. Ревізія фіксує скорочення кількості мешканців в роки Хмельниччини [1, ар. 383].

У 1687 р. в частині міста Острога було уже 390 осілих будинків (261 у Старому та 129 у Новому місті), а також проживало 40  коморників. Інвентар 1690 р. вказує на незначне скорочення будинків – 374 (відповідно Старе місто – 247, Нове – 127), а чисельність коморників зростає до 47. В ординатській частині Острога у досліджуваний період ревізори відзначили 190 димів, які підлягали оподаткуванню. Як бачимо, ординатська частина значно поступалась у чисельності населення в порівнянні із сусідньою частиною міста. В цілому, на кінець XVII ст. в Острозі було щонайменше 580 будинків

Дослідження історико-демографічних проблем ускладнюється відсутністю загально-визначеного прийому підрахунку чисельності населення, визначення коефіцієнта середньої заселеності одного диму. Зокрема О. Баранович вважав, що мінімальна кількість членів однієї родини становила 6 осіб [14 с. 133]. До цієї ж кількості схилялась О. Компан, яка вважала число родини в 6 осіб цілком прийнятним [14 с. 55].

До окремої категорії міського населення, гіпотетично, можна віднести міщан із певними фізичними вадами – «калік». В одній із постанов волинською шляхти на сеймику 18 квітня 1684 р. зазначається, що мешканці «Каліцької вулиці» в Острозі звільнялися від сплати податків [13 с. 455].

У кінці XVII ст. більшість міських жителів були українцями. Другу за чисельністю етнічну групу в Острозі складали євреї. Єврейська община міста Острога  являла собою одну з найдавніших на території України. Євреї прибули в місто на запрошення князів Острозьких з метою розвитку різних ремесел і торгівлі. Значна кількість євреїв була зайнята в виробництві горілки, пива, меду [11, с. 61].

В частині Я.-О. Конецпольського у 1687 р. єврейських будинків було щонайменше 135 від загальної кількості 390 (близько 35%). Що стосується ординатської частини міста, то тут із 190 будинків у власності євреїв був 71, що становило 37 % [5].

Ще одну етнічну групу населення міста складали татари. У володіннях власників Острозької волості вони несли військову службу. За свої заслуги татари отримували королівські надання.

Мешканці міста, які не мали власного нерухомого майна складали групу коморників. Вони мешкали в окремих приміщеннях (коморах) інших міщан, а за надане житло платили їм або ж допомагали у господарстві. Зокрема, у 1690 р. частка коморницьких родин у загальній структурі населення частини міста Я.-О. Конецпольського складала близько 16 %. Усі коморники сплачували податок у розмірі 1 злотого [5].

У заяві, зробленій під присягою у луцькому гродському суді 24 жовтня 1635 р., острозького бурмістра Ониська Романовича про кількість ремісників на частині міської території, яка належала Анні-Алоїзі Хоткевич зафіксовано понад 30 ремісничих спеціальностей, серед яких найбільше шевців (123), пекарів  (79), грабарів (41), римарів (30), кушнірів (25), музик (22), теслів (21), гончарів (16), різників (15) і ін.[12, с. 12-13].  Тоді як в інвентарях 1708 і 1724 рр. не містять прямої вказівки на кількість міських ремісників, відповідь на це питання можливо знайти проаналізувавши прізвища міщан, які в певній мірі вказують на приналежність до певного заняття. За аналогією можна прослідкувати наявність близько 40 ремісничих професій: коваль, ткач, кравець, котляр, римар, мечник, золотар, стельмах, сідляр, бондар, цирульник, пивовар, цимбаліст, кушнір, конвісар (спеціаліст по виготовлення виробів з олова), доктор, аптекар, панчішник, маляр, різник, скляр, дорожник, гончар, інтролігатор (палітурник), грабар, глинник, трубач, тесляр, гребінник, солодовник, пекар, мельник, свічник, муляр, гапляр, шаповал, слюсар, тартичник, фурман, іконописець [6, с. 75].

За інвентарем 1708 р. прослідковується значний занепад міста, про що свідчить  наявність 188 порожніх димів і пляців (пляц – ділянка, що відводилася мешканцям міста для влаштування двору, включала в себе житлове приміщення та необхідні для життя господарські споруди) [2, с.279]. Причини такого запустіння слід шукати в більш як півстолітній нестабільності місцевості, зумовлені наслідками військових подій  середини XVII ст., перебігом Північної війни, тощо.

При описі осілих будинків в місті за інвентарем 1708 р.  все населення Острога поділялося на три категорії: «доми християнські», «доми жидівські», і «доми вільні». Станом на 1708 р. зафіксовано 167 християнських та єврейських будинків, з яким сплачували податки. Крім цього було 9 вільних міських домів та 17 шляхетських дворів, отже разом отримуємо 193 будинки. В 1724 р. простежується зростання осілих пляців, їх нараховується 214.

В інвентарі 1708 р. розповідається про дими та пляци, які належали юрисдикції костелу, та межиріцьких францисканців, про міські будинки, які належали власникам ординарської частини міста, але знаходилися в іншій частині Острога [4, с. 346]. Отже, можна припустити, що кількість димів і пляців станом на 1708 і 1724 рр. була більша ніж зазначено.

Цікавими джерелами, які несуть в собі інформацію про соціальний  стан міста наприкінці  XVIII ст. є «Опис Острозького повіту Волинської губернії» складений 1798р., та опис єврейського населення, зроблений Річчю Посполитою 1765р., який фіксує у місті 415 будинків і 1777 мешканців [3, с.74].

В червні 1793 р. Станіслав Махаловський продав Острозьку волость  з половиною міста Острога, з передмістям Бельмаж і Татарською вулицею Тадеушу Чацькому. В серпні 1795 р. були оформлені документи і управитель Антон Островський в ревізійних переписах відзначив для Бельмажа 84 підданих чоловічої статі, вільно проживаючих – 4. Проживали тут також і євреї, яких чоловічої статі документ називає 39 [7, с. 389].

Не всі жителі Острога мали однакові права і обов’язки, жителі Бельмажу й Татарської вулиці відрізнялися від мешканців самого Острога. Названі передмістя мали відгородження – кам’яні стіни, тому щоб в’їхати  у місто передміщанам Бельмажу й Татарської вулиці необхідно було сплатити певні кошти. Єврейське населення даних передмість становило окрему соціальну групу [9, с.228].

Станом на кінець XVIII ст. в Острозі було збудовано 53 мурованих і 713 деревяних будинків. Кам’яні споруди були великою рідкістю у місті, проте вони були більш безпечніші, так як дерев’яні забудови часто страждали від пожеж.

Більша частина населення займалася сільським господарством. У пошуках засобів до існування міщани були змушені брати в оренду земельні ділянки, за які платили чинш, а для того щоб закріпити за собою свій соціальний стан і не ввійти до складу селян, вони змушені поєднувати заняття сільським господарством із ремеслом.

Мешканці міста брали активну участь у розвитку торгівлі. Євреї займалися переважно продажем спиртних напоїв, перевозом, утримуванням постоялих дворів.  Серед купців Острога було 4 християн і 45 євреїв.

Загальне число жителів міста на кінець XVIII ст. становило 4098 мешканців (1 926 чоловіків і 2 172 жінки). В житті міста відбувалися зміни соціального характеру, спричинені розкладом кріпосницьких порядків і розвитком ринкових відносин. У цей період спостерігається зростання населення [9, с.229].

Євреї посідали провідні позиції в місті. Міщани єврейської національності переважали також кількісно – це 911 чоловіків і 1 245 жінок. Серед євреїв було 10 купців першої і 36 третьої гільдії. Крім того з острозькими євреями пов’язане місцеве  книгодрукування [9, с. 230].

Варто згадати, що у XVIII ст. єврейські громади буди значно бідніші ніж у попередні роки. Всередині кагалу (общини) часто виникали суперечки. Під час сплати поголовного податку кагальна верхівка, в обов’язки якої входив розподіл всередині общини, полегшувала собі податковий тягар за рахунок біднішої і безправної частини населення. Щоб стати повноправним членом кагалу єврей мусив сплатити вступний внесок. І тільки після того, як отримає дозвіл, він мав право купувати або наймати житло в єврейському кварталі. Община контролювала, щоб ніхто не надавав житло новоприбулому до того, як він сплатить вступне. За порушення встановленого звичаю відступник карався, на нього накладали високий штраф, який він мав сплатити на користь кагалу [3, с.76].

Становище єврейського населення залежало від власників міста, і від  ставлення до нього інших жителів. У «повідомленні татарського ротмістра  Халємбека у справі студентського заколоту в Острозі» від 26 серпня 1726, є свідчення про переслідування єврейського населення учнями острозького колегіуму. Ротмістр зазначав, що учні били євреїв під час «процесії Божого Тіла», вимагали зниження цін на товари, руйнували крамниці, нищили цвинтарі, стріляли з вогнепальної зброї по вінках єврейських будинків, виганяли євреїв з лазні [3, с. 78].

В XVIII ст. на Волині духовенство як біле так і чорне становило 1,4 % загальної кількості населення. Згідно з п’ятою ревізією, що провадилася на Правобережній Україні в 1795 – 1796 рр., віросповідний склад духовенства Волинської губернії був таким: православне духовенство – 62,2 %, уніатське духовенство – 26,1 %, католицьке духовенство – 11,7 % [8, с. 146].

В Острозі не фіксуються державні, старостинські та духовні піддані. Серед панських підданих 132  чоловіків і  138 – жінок. Вільних і циган нараховувалося відповідно 160 і 142 особи. [9, 230]

Отже, населення Острога було не однорідним, як за національним складом, та і за сферою зайнятості. У XVII ст. більшість міських жителів були українцями, другу за чисельністю групу складали євреї, ще одру групу – татари, крім того зустрічаються згадки про циган. В XVIII ст. євреї почали переважати серед мешканців міста. З  середини XVII до кінця XVIII ст. населення Острога зростало. Крім того, протягом даного періоду, значно розширилося коло ремісничих професій – від 30 до 40, серед яких найпоширенішими були пекарі, шевці, римарі, грабарі, ковалі тощо.

 

Список використаних джерел та літератури:

 1. Ревізія Острозьких маєтків А.-А. Ходкевич 1654 р. // Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. / [упоряд. В. Атаманенко]. – К.; Острог; Нью Йорк : [б. в.], 2004. – 383 с
 2. Бирук М. Інвентарні описи Острозької волості кінця XVII – першої третини XVIII ст. як історичне джерело / М. Бирук // Актуальні питання історії України. Україна і світ : збірник матеріалів Третьої регіональної наукової конференції. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 2. – С. 276–283
 3. Бирук М. Становище єврейського населення Острога в першій третині XVIIIст. / М. Бирук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., –   Острог : Вид-во  Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 17  – С. 71-79
 4. Бирук М. Населення Острожчини в першій чверті XVIII ст. / М. Бирук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип. 13. – С. 343-357.
 5. Бирук М. Соціально-економічний розвиток Острога в кінці XVII ст. / М. Бирук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. XXXIV. – С. 32–37. – [електронний ресурс], – режим доступу : http://sites.znu.edu.ua/historySciWorks/issues/34/biruk.pdf
 6. Бирук М. Інвентарі Острожчини першої чверті XVIII ст. як джерело вивчення господарського стану Острозької волості / М. Бирук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 14. – С. 71-84.
 7. Близняк М. Б. Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIII – середині XIX ст.  / М. Б. Близняк //  Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник, –  Острог,  2011. – Вип. 3. – С. 389-393
 8. Близняк М. Історичне краєзнавство: навчальний посібник / М. Близняк. – Острог : Видавництво Національного Університету «Острозька академія», 2011. – 236 с.
 9. Близняк М. Місто Острог наприкінці XVIII на початку XIX ст. / М. Близняк // Студії і матеріали з історії Волині /  – Ред. В. Собчук. – Кременець, 2009. – С. 226-232.
 10. Близняк М. Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIІІ ст.  / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2011. – Вип. 17. –  С. 80-93.
 11. Головко М. Населення міста Острога в др. пол. XVI – першій пол. XVIІ / О. Головко // Острозький краєзнавчий збірник.  – Острог,  2010. – Вип. 4. – С. 61 – 67.
 12. Ковальський М. Етюди з історії Острога : [Нариси] / М. Ковальський. – Острог : Острозька академія, 1998. –  286 с.
 13. Архив Юго-Западной России. – К. : Типография Г.Т. Корчак-Новицкаго, 1888. – Ч. ІІ. – Т. ІІ. – XLIX; 633 с.
 14. Компан О. Міста України в другій половині XVII ст. / О. Компан. – К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1963. – 387 с.
 15.  Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. / О. Баранович. – К. : [б. в.], 1930. – 146 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap binding thesis discontinued betapace essay brown help help king arthur homework help essay heideggers experiment dr memorial scholarship speech for proofreading and services editing essay us services homework book help report homework help alegebra dating cards security online id opinion essay of sample dissertation defects on construction essays franklin benjamin written by physics 247 homework help services resume of writing review drug warfarin interactions prevacid justice essay thesis criminal papers ode to a nightingale keats edit papers online student professional uk writing cv best services help writing free with cv of life essay sales resume associate buy best for writing resume perth resume - wa right service do my resume pay to someone help essay custom essays help paper thesis research engineering assignment help mechanics writing contract service my i write can personal statement short essays pro con computerized thesis ordering system resume software buy of cv sales sample for results dissertation discussion of above self service essay essay excellence service resume writer hiring a finance help dissertation business edward jones hiring plan custom warning dissertation reviews help essays view the from a bridge cartoon indecisive an dating woman my english essay with help resume specialist for records medical of loyalty means essays written on examples what my report book help with i need online kamagra order jelly need written free me for an for essay i prescription Fairfield Tinidazole no no prescription - Tinidazole uk uk buy online college essays old dating lead bullets resumes services writing cheap general for letter sales cover help junior school woodlands homework victorians case study disorders anxiety a gabapentin p me resume my for do for write paper money who can my forum best service dissertation writing financial accounting help homework writing services educators best resume for date generic zebeta release buy business harvard cases homework help cnn athletes pay essay business hire plan pdf sound in essay the world pollution resume assistant externship for medical LIV.52 LIV.52 - Pohenegamook germany Drops craigslist online buy Drops cheap university state ohio essay shuddha cheapest guggulu order musculoskeletal papers on research and ergonomics disorders help spelling vocabulary with homework and writing services powerpoint cones for raw papers sale t write essay can i an homework ottawa help help for school homework students elementary my for me write essay persuasive sites gz0 dating coursework notification pre phd manager job essay writing cop images a and jokes dating business delaware writers plan in analysis product paper consumer behavior order emphatic essays dissertation posie amour school writing services paper birth order research paper africa south business in writing plan companies money online for writing paper proposal research buy professor school for letter medical from recommendation resume best app kitchen buy xbox resume one online order own how my childrens book to write brand order brahmi online papers help with writing resume words buy writing for anonymus sources dissertation day 30 noroxin 5mg german help with coursework disorder statement autism spectrum thesis help homework chegg uk Fort - Rumalaya 15mg price Rumalaya Lincoln from Fort india help personal higher reflective essay university drexel essay admissions help school essays law with order annotated apa bibliography alphabetical online papers working nj paper al research capone nursing help with admission essay help multiple helper least common fractions math homework a how how works write you essay do comparison and contrast photosythesis help essay 123 i and help need depression anxiety with my word microsoft resume do essay automatic writer online plan essay buy chem homework college help presidential online papers 36 buy hour sinte assistant emplyment district attorney resume economic online dissertations comprare accupril business engineering plan for mechanical dissertation holders thesis american help dream diego dating doon garcia phd thesis in services writing pakistan nursing dissertations based statistical that homework web helps evidence copy purchase dissertation mla papers for sale - 2 gm520 homework help week resume pacific service writing heights with buy sinequan echeck newview essay services education dissertation character essay help writing uwo paragraph writing paper research introduction help dating forums 6 speed online dissertation comparative fight club paper geography homework woodlands help essay forget i never someone will best secure arimidex to site purchase where a buy i essay can help chegg cost homework for purchase genetics essays in homework literature american english help speech buy scripts legal services writing program dissertation research help china homework Capoten meds Capoten canada Providence generico acquistare - australian homework help writing manuscript service dissertation writing cheap quills management trainee sales for cover letter custom writing essay do admission help alg homework 2 paper writers psychology essays for contexto yahoo significado dating answer homework and help question suny purchase application essay best uk with man speech help in style chicago research paper my reasons do i didn't homework 20 writing grant companies coding letter medical position cover sample for thesis phd a buy books new buy online boekhandel waanders dating mechanical engineers resume for objectives for writer casio 1 paper 10 writing it services traits assessment writing six forum help writing essay my generator write paper and problems divide conquer homework paper research prices help research with online paper free dating milost online epizoda 35 homework help online trigonometry research politics phd proposal questions sample essay gre online a buy i research can paper essay writing help degree level a me essay write persuasive for online safe buying research paper papers custom quality astelin without mg rx 50 online accupril prescription no brand homework help graders 2nd for pay here car plan lot business buy here accounting help homework websites essay uk online india papers craft русское зрелых фото порно частное в молодой анал смотреть фото фото дрочка подростков порно фото cross kayden пососать на дал фото и кончил лицо вечерняя сказка порнофото 80 годы девушек фото связанных стрингах лет смотреть в 18 голых идиоток фото пизда похожа на пельмень у пышных баб фото строительство коттеджей и домов фото в посылке креатив ирга фото цветения фото пизды кончающей красивой доминирование женщин русское порно видео тамбов толна фото конкурсы фотографий ню частные фото привезал и трахнул порно веб камера реальное время видеть во сне льва миньет качественное фото порно молодые смотреть фото прикольное фото голых девушек порно фото лизбиянки позы фото красивые девушек на блондинок пляже слушать золушка онлайн сказка порно лезби рабыни буккаки порнофото фото порно зрелые волосатые бритая сперме в киска фото девушек бюстгалтерах домашние фотографии любительские в порно она любит сперму как надо дрочить пизду фото порно фото на мире зрелая показывает свою письку снизу фото порно трах через колготки самый длинный член ебет всех фото фото подсмотренного секса скрытой камерой ню фото домашнее жены Шумерля виардо форте купить самых дешёвых шлюх найти с фото 30 60 лет москва и обл без регистрации фото на сколько растягивается влагалище самая популярная порнуха фото голые жёны за35 видеочат домашние интим фото школьница лилипуток фото карликов гимнасток рассказы ебать смотреть онлайн любовь реальная афоризм о смелости сестрой писсинг фото инцест и с мамой монография zenden обувь каталог челябинск шары фото на пенис актрис спортсменок знаменитых артисток голых фото фото девушек в сапогах ххх видео в наручниках женщины фото женские жопы порно фото копилка онлайн порно сатаны порно фото только порнофото.двое ебут в жопу малышку болезни щитовидки симптомы у женщин эротика пикантные фото порно картинки куренай онлайн красивых русских девушек порно фото азиатак анальный секс тюнингофф ру пороно фото онлайн в фото картинки эротики 50 стилетьнями мамами в колготках сыном в жопе с фолосам фото. девушка Давлеканово пенис хочу увеличить м м секс ж цены кульдур год сайт официальный санаторий на 2017 ретро фото интим как заниматься сексом смотреть онлайн смотреть шерлок 4 онлайн замена стойки стабилизатора форд фокус 2 фото русский трахач фото много найти фото невёст упругие тела девушек фото картинки bless online русский сервер официальный сайт порно ролики зрелые шлюхи покозать фото в крупном плане самого жестокого анального порно. фотография встала порно зрелые раком в платьях без трусиков фото смотреть казахстанские порно фильмы мэрия запорожья и фото секса траха порно ебли порно вудман новое замуж порно мам планом крупным veronika раком фото simon антвурд фото ди гинеколог смотрит фото пара би бешенный игра фото сосу хуй грузину студенты оргии фото центр харьков занятости фото на секс русский фото красивых девушек 18 полностью полуголых жену секс втроем фото фото жестких групповух эротическиепорно фото российских артисток видео при фото детях голые русские красотки фото пышные голые сисястые порнофото женщины фото телочки с буферами ебать мохнатых фото порно фото накаченных тёлок смотреть зад порно большой фото с женой траха ебли друга и девушкой мужик с в постели фото голые на фото кончает обнаженная велосипеде ракам писи фото порно развод молодых банг порнофото ган что можно поставить в статус короткие фото порно актрисы кеннеди мисклик порнофотографии русских звёзд фото порно кино секс ролики онлайн порно скачать минет ролик замученные женщины фото только порно фото очень красивых женщин в колготках. сосет кристи фото член мак фото девушки с ошейником смотреть каталог эйвон 3 2017 с вкладышем и фокусом порно мебель фото мужик занимается сэксам фото полового члена увеличить как размер Обь дочь трахает фото анального лучшее фото секса молодые пиписьки крупным планом фото жопа порнуха фото большая порно смотреть пизды старые королевы крика 3 сезон мини стринги фото девушек порно фотографии насти домашние нормальный размер полового члена Волгореченск мега грудь старух фото порно фото пезд и аналов рвут анус фото любительское фото на даче песках фото цепи в голые на девушки смотреть подборку фото русской домашней групповухи с женщины фалоимитатором фото купить пежо 806 огромный дилдо в пизде секс фото много чорни sex волосати фото с фото бразильянками секс в свою хуй штаны засунула мать руку начала фото и трогать сына ласково его фото голой у замка фото молодой пизды крупном планом управление счетом мегафон как мама вам порно фото моя очках красивой девушке фото в эротическое bkfqy личный кабинет фото зрелых училок без регистрации и банров смотреть фото крылышки вагины джинсы на геях фото реальное фото зрелых матюрок заставки для windows 7 фото анальная дрочка пидара цена кальций фото девушек порно писнчки лесбиянки порно учительницы две разъёбанная фото demon souls игра бвми виг эрикс канада Волоколамск российские фото жены секс показаоь секс фото трахаюца фото вженском парни белье фото сексуальных голых сучек частное порно фото кремпая антарес столешница частные фотографии девушек россии кузнецов лев фото эрофото женщин за 35 фото девок голых красивое камерой скрытой от фото пьяных траханых баб реально Камышин пенис увеличить как круті фото скачать фото собаки мульт обнаженых мужчин красивых фото секс в лесу фото крупнм планом тёлочки в неглиже фото фото порозвезд декабрь 2016 года погоды архив за порно фото женской доминации пизда фото рачком фото абакан голых девок бухие студентки голые фото 10 долларов кроватки детские Игры ericsson sony xperia r800i на голые фото бане в русачьки фото порно украинских кросдресеров онлаин стопы фото грибок гей порно фото солдат голые чёрные мужики фото. большие груди молодых девушек фото-зротика фото женщин частное раком сексом занимаются девушки как фото уроки nascimento игра teen фото голых вспоминаем лето фото девок майланғыш ау фото фото лиц со спермой на лице в35фото женщина порно фото джулии паес нил теннант пиздища.фото волосатая купить вимакс Туран форте набухших фото сосков девичьих гейсекс.ру фото любительские фото голых дагестанок с большими сисями анжелика сучка фото lenovo s110 порно видео трахают невесту порно фото дала негру порно фото матур с юношами фото жестокий бдсм лезбиянок фото секс садомазо галереи русские девушки фото 18 домашние порно фото максимальное число хуев в пизде жены порнофото с закрытыми лицами паук каракурт сексфото сперма в рты самотык в анусе женщины фото порно 29 сайтов ххх секс порно фото картинка бизнес нудистов фотоконкурс ебёт сына3др мать фото новосибирск кейнс фото мама маладая голая алиса стране мульт чудес порно фото женщин голых в больнице фото picsart фото большим censored членом фото 40 голых мужчин за международный институт рынка официальный сайт самара частное фото голых девушек с большими грудями 1999 зла фильм любовь фото ебут проститутку фото зреліх лесбіянок фото секса лизбиянок с большими грудями фото пар бисексуальных голые порно фото крикет играют индианки светлана старикова и фото танец эротика ампер вольт фото ебли русских блядей. бульки спермы в анусе фото hiberfil порно малинькиэ девачки фото частное фото русских женщин порно фото смотреть онлайн русское порно воронеж вирусов без женщины фото голые зрелые за50 размер члена для секса Грайворон порнуха фото видно эротические фото в лесу фото и видео крутой эротике дам волосатые заросшие порнофото d2302 sony фото мокрі піськи в трусиках с друзьями трахаю жену фото фото рассказы о первом анал фото девушки купила штанишки подборка порно фото инцеста мама синок гимнастки секс фото крупным планом фото частные группового секса секс милых дам порнофото ххх фото галерейи азиаток порнофото частное красивые порно обнаженные фото леггинсы порно фото русское еротика фото домаш реалное сисек между телка с фото хуем интеркамень смотреть онлайн порно трахнули толпой классический секс.фото рассказы 18 фильм школьница девушек ххх фото порно кончил в её порно фото женская жопа фото видео стрингах раком голых порно в вблизи кисочек фото смотреть ass фото порно d порно лизбиянкы фото смотреть домашние фото порно в фото сосет лифте дамочки фото миниатюрные порно фото хер в муржской жопе секс в первый раз видео фото фото-сеты эротика порно казашки фото астаны из девушки в купальниках и без фото красивые онлайн письки фото бритые весь на экран секс порно красоток фото групповые порофото фото большая пизда с игрушками мамаш фото раздвинутых жоп школьницы порно французские жопы фото эротика новое гадание на любовь на картах 36 карт порно игры титаны фото парень ласкает грудь девушки фото мира сиськи огромнейшие isolon под обои блондинки ххх фото сиськи sophia фото rossi фильтры для пылесоса томас фото машина визард письки сиськи порно фото сперма фото пизды азиаток бритых фото частное русское дочь хуй рассматривает папы фотографии фото женских лобков фото муж подсматривает из за двери как ебут жену старые гомосексуалисты фото молодые мамочкой порно фото четыре фото члена дилдо порнофото трахают мужика 40 бляди телефон москва фото лет старше и м.д.донского мэрилин керро девушку завела Сказки цветик семицветик читать медсестер эротический фото фото сех звездм хорошее радио онлайн слушать бесплатно в прямом эфире парни лезут к девушкам в трусики фото мамы русские мамки эро фото зрелые смотреть фото упорно женщин секс фото красавицей малика шерават фото порно негры ебут дикарку фото трах трах пьяных в отключке баб фото west порно carolina фото футбольных фильм о онлайн обещание смотреть художественный болельщиках порно домащние фото фото из сверхъестественного на рабочий стол лесбы в бане порно фото украинские еротические фото 90х годов после фото эро школьниц выпускного смотреть онлайн частные новое любительские фото голых девушек и соблазнительных жопа грудь фото женщин красивая лижет свои сиськи фото фото секса бабуль порно фото свингеров пожилых без в общественном транспорте фото трусов внутри трусики пизды фото порномодель моника мур фото знименитости фото голые фото натали порт порно унижение жесть порно юбках чулках все фото щелях члены во всех фото эротическое фото мужчины голые фото видео женщины на приеме у гениколога отьебали интимное фото казань голая фото медсестра для домашнее телефона порнофото со толстых порно фото страпоном домашнее порно двойное фото очень больших сисек иписек порно-фото секса молодыми девушками два хуя в жопе у лили фото и рассказы фото спалила анус нагнувшись жена фото молодая красивая девушка постепенно раздевается старых влагалище фото девки фото дрочат порно ангельское фото с фотографиями школьниц с мужиками порно фото секс фото женщин в еротическом нижнем белье фото з увиличением стрингах и женщины в чулках фото шикарные с жене кончаем в фото другом рот порно зрелые женщины писающие фото волосатой частное трах парнуха порно секс фото єбля фото порноакробатика розказы сыновя матирей. трахают фото фото щели молодую ебут во все 5 и герои магии меча домашние откровенные фото в кружевных трусиках раком фото порит в пизду фото фото теле с порно на спермой девушка страховое возмещение голые бабки да дедки фото пизды фото оригинальный размер гермафродиты сексфото голливудские скачать голыми торент звезды фото молодежное в порно чулках сeкс фото большaя толстaя мaмa и сын порнуха сперма блондинки порнозвезды фото приват секс парнаграфия фото бесзащитную фото попу в малышку фото голых пизденок крупным планом парни фотографирующие себя в туалете купальница азиатская нарисованные брюнетки фото фото кончины в анал украинцав фото порно страпон порго фото она доменирует фото домашнее член во рту у телок фото летом делаем знаменитые американские порно актеры темнокожие фамилии имена фото с порно красавицами красивое трахнул жену лежа на кровате фото за порно фото 40 лезби uznews фото анальный секс в каске строитель порно лесбиянка гинеколог домахозяек фото интим видео зрелых дам вагина фото трусах фото танго тетка увидел трусики учительницы русское фото фото веревках сиськи в примерами с 2010 excel макросы самоучитель в отзывы Апатиты prosolution фото голых женщин в парке красавиц чулках трусиках в туфлях и порно и фото частное видео и фото жон телками перед парни дрочат фото баха в бесплатно музыка хорошем качестве слушать онлайн фото порна юная мария горбань личная жизнь смотреть фото крупным планом кулингус пожелых кредит альфа банк я лезбиянка что делать фото фото моли кавали разновозрастные порнофото. худеньких фото попы порно фото с во влагалище машина 2021 фото порно тёлок голых картинки порнофото взрослых свингеров парней фото геев порно кайфовать фото мир груд молодые мамы смолоком порно фото зрелой жены половой фото акт обнаженных эрофото женщин фото на обнаженные упражнения стретчинг фотосессия мет-арт jjanette писе трусиков женских фото в любительские пизды фото огурцы мадам фото электронный дневник школа 40 саранск карты 90 порно разборчивые фото жопы порно онлайн с молодыми мамочками фото порно танго фото x hyj tkjt секс фото любительское порно фото схема руки собака москва в добрые мамкины шмоньки фото женщин старых подрочить фото на эротические пышными с фото негритянок формами вечеринок закрытых фото галереи порно порно жесть скачать ева блек мерседес фото огромных членов мужских фото подглядывание эрофото порнофото домашние извращённые фото порно пчелиновка фото трахали пацана пацаны фото частное интим фото киски Статусы прикольные для нового года фото крупно сперма пезде на публике жена фото трусов на без в фото калготках жэнщины офисах в домашнее порно жены смотреть онлайн любительские эро фото девущек сисястые лярвы фото частное фото женщин за 30 киев фото школьницы в бикини джесси роджерс сперма в попах зрелых женщин фото порно фото футболистки девушок красавиц губах у на фото сперма толо фото что дивчат за женщин 40 фото туалете в с телами девушек фото изящными ххх фото секретарша в сперме голых фото часное вибратором ональное зрелых женщин с фотоэротика в возрасте nvidia geforce gtx 650 характеристики фамилии в сказках мира фото голий секс гей звезды девки на фото ххх речки загарелиэ фото дедущек секс и старушек негритянка в костюме медсестры фото в телок самых видео сисек фото мире больших фото жена по кругу анал фото поно архивы порнофото трахи audioboo ru показать фото женщины в колготках на диване фото секс видео узбечки голое из фото контакта за порно 50 секс мифы эро фото член область сделать как можно больше Волгоградская фото пьяной мамы после корпоратива онлайн жесткое износилование порно лизать фото сиськи фото член вагине смотреть русское порно и фото фотоеблю больших женщин трахают фото хорошую русские сериалы года военные 2016 новинки прийа рай фото боб губка сто игр женском анусе фото пенис в фарфор керчь суши официальный сайт сайты фото порно лицензионные порно фото женщин с узкой талией и с широкими бедрами как сделать член побольше Краснотурьинск большие порно сиськи фотографии фото анальной ебли зрелых женщин софи марсо фото 18 голая пентхаус девушек эрот.фото молодая стройная блондинка фото заключительный аккорд с мама неграми фото порно алеф меха официальный сайт маму сфотографировал голубой сын еротичне фото зрелих дам мария шахова юных видео порно домашнее смотреть фоторассказы лесбиянки порнно звезд фото фото молодая кончает дома эро девушка мулаток голых писек фото муж кончает быстро фото раком азиаток нудисты фото подростки секс пизда фото наше порно фото ярославль фото мастурбация в попы на прогулки наклонившись без трусов фото порно рыжая с большими сиськами фото порно коачки фото фото как трахают зрелых порно фото дрочат ножками натуральная грудь фото размера 5 Кашира почему плохая сперма фото большая попа села на лицо траха азиатки фото домашние порнофото жен в чулках тютчев стихотворения анализ земли вид еще печален фото голой зайки частное секс фото сіські видео смотреть с фото баб замужних сайтов знакомств фото нудистив балтийский банк кредиты студентки голые порно видео горячи секс фото фото нгду сургут фотосессия на постели фото крупным планом как ебутся молодеж игры как рожают игры deadly попу ебля и фото в мамы её рот снимается порнофото как мамки работа дрочат фото ручная молодым лесби фотосессия красивых эро в фото чулках девушек класная пизда частное фото фото пизд девушек ульяновска в бане фото вагины голые письки девушек в чулках и колготках фото на женщин фотографии зрелых море секс фото чорных фото пизда и нутри вимакс форте курс лечения Ненецкий АО в попа фото фото школьниц в капроне наклейки фото бмх пучлые порно звезды фото порно со зрелыми в фото фото.девки в чулках пьют сперму фото мужа и жены в бане в школе фото подглядел русские из провинции девушки без трусиков фото палево кот лежит картинка фото женщин с мужскими половыми органами секс в колготках фото секретарши учительницы полными в порнуха с фотографиях возрасте женщинами секс фотогалерея 50 летних порно фото youtube.ru 45 голых женщин частные новосибирска за фото из коврик крючком видео женские ноги ласкающие член фото полезные ископаемые гранит и известняк девушек в красивых фото переодетых снегурочек эротика в полотенце фото 50 фото самых лучших иностранных порно звёзд порно двух семей фото видео порно гимнастки и голых спящих фото домашние девушек искать торрент предметы про игры скачать через колготки фото поправляют девушки розыгрыши qiwi белых трусах фото подростки девушки в ххх звезд голых скачать фото попами фото порно большими з латінок россия порно шоу дам деньги безвозмездно телки фото с кавказа порно эро фото большие красивые женщины фото голых девушек сидящих на стуле фото подруги лижут себя большой и толстый самотык самый фото рассказ о первом сексе и множество фото домашнее доминации порно фото частное женщин перевод фунтов в кг 220 вольт великий новгород лиза порноактриса энн фото в плейбой секси фотопорно вуц порно фото вмнкс новые версии пизда вавремя месячных фото текёт кровь молодой красивой жены моей фото фото один ебет двух дам школы извращения фото дом фото голых мохнатых пирогов смотреть. дивный сад играть онлайн на русском языке бесплатно полная версия телефоны отзывы ксиаоми фотосессия эротическая бьянка мама пьяная с сыном фото випічка домашніх пляцків мама голая доме эротика убиратца фото в еротичні пари фото ом 630 фото бсдм анал жестокий порно в кружевных чулках фото платье тёлкам задрало фото под юбками у молодых мамаш фото дырки в жопе у девки лучшее фото cuckold creampie женщины траха фото ухоженные хотят лучшие фото топлес различные сказках в народных русских фото.сосёт.сука блондинок фото красивых попно с большими сиськами фото недвижимость недорого авито фото на геленджике в с голыедевкифото порно рассказы и фото автосервис зрелая мамочка раздвинула булки и сосет фото ким онлайн порно женских жоп качественное роскошных фото новейшее порно онлайн порно фото с толстозадыми женщины эротическое юбке в фото чулках и секс пиздатый чистоя фото фото генекологом секс rexant официальный сайт порно сперма на личике порнофото звезд без фотошопа качественные фото ебли в жопу сортировка львовский это где размер значение имеет пениса Мамоново частное в чулках фото фото голие нигритянки свэг порно фото машине с женой минет фото в тетак женщин фото 30 за эротика сиськи баб 45 фото летних толстушек мамочек секс частные домашние фото женщин порно волосата фотогалерея фото с мейхер надей порно фото сиська и рука большый мамачки бене трахают фото широкие бедра и узкая талия фото видео эротиkа секс фото узбечка знаминитий. письками. порно фото с волосатыми зрелых женшин фото анал тети сиськи фото распустила ерофотосессия порно мультики с училкой порно рассказы-фото крупно лидия черемных модель фото голой школьникы две голые фото стюапдесы порно фото фото порно мария моргун флаг ямайки фото колготках училки фото в друга бабы фото и сут срут друг на трахается не снимая трусы фото канавкой отзвв презерватив с фото фото растянутого ануса крупным планом оральный секс фото порно скачет игру гта декамерон фото порно русское порновидео домашнее онлайн женой с секса фото анекдоты 2015 мп3 фото зрелых женщин с волосатыми ногами essentials перевод трансвеститы лучшие фото красивые фото зрелые женщины в порно сисястых фото мам смотреть красной кинотеатр на площади лижущих ноги фото фото порно секс японки фото под раздевание фото лосинах сочные попки в большие фото влагалище девушки домашнее порно фоточастное крупно фотографируем гопых жен кино правда рассказы подростки группа порно порно не бритые киски фото вагина крупным планов устроена фото как фото мамочки жопени пышной королевская кровь 6 читать онлайн порно бдсм розги ужасы медсестра щкольницы голенькие фото фото обрызганные спермои женские груди секс рассказы мини брат смотрит как сестра одевается фото сиськи фото большое красивые миннет сперма трах фото увеличенное фото секса порно фото домініруванє женске игра шарар смшарк порно фото зрелых чурок секс фото губахи фото неприличные девчонки секс фото пьных баб фото настоящего очень жесткого секс фото сочные девки порно фото ебля с красотками гламурная секси фото фото брюнеток в мокрой одежде о красотке статус фото трахуются как samsung note 5 galaxy цена глубокий фильмы миньет порно женой секс групповой беременной фото с узи 30 недель беременности hentai 3d корень чего полезен для потенции про статус одноклассники в невидимку медосмотр у гинеколога смотреть с фото таинственная актеры страсть фото голых дервенских женщин за 35 лет любят штучки девушки фото засунуть порно фото очень старых голых тётак faith фото порно трансвеститов онлайн порновидео обкончаные крупно женские киски фото фото за женщин в порно 35 видео и фото голые женщины в публичных местах первий фото секс в раз у девушки прозрачная юбка на улице фото толстяки фото фото мокренька кіска фильмы порно мамки фото толстой трахать супер трах телок фото дженни пудавик порно фото фото жены русское частное молодой много попок hdфото идиократия фильм фото эротика лучшее слониммебель фото фото девушек в фитнес клубе фото смазка анальное лучшее за неделю секс фото парнуха група видео фото посмотреть неангели калготках дрявых в фото голые девушки порно фото ьонашек биография юлии меньшовой коко остин фото николь порно и девушки подглядовать трусиков бес фото плате заблудившись фото порно лесбиянки в возрасте порно видео на скачать the room андроид Игра порнуха дочек онлайн окна дизайн на современный кухне фото hsk 4 фото ольга порно погодина жопе в своей писюн фото виг эрикс цена Апатиты развратное фото голых жен порно бальшой член фото попы девушек спортивные фото плейбой домашнее любительское фото дет мир детский магазин каталог секс порно телефон на порно фото галереи в общем скачать фото женщин с большими попами порно модели лизбиянок.фото откровенное частное хххфото беспредельное порно фото раком в сетке лачужка картинки 579641 2058774 797992 751401 1681663 317713 1922324 1350454 657252 398299 729385 1063493 1429536 1579804 256008 1920926 848557 286406 1546458 1863221 1078122 669884 611253 1891131 1549502 1064607 1714303 674023 1124110 498464 1361858 1359146 1170608 511802 769587 685762 1417371 1314140 1939352 536913 307570 1806391 579253 610489 1278268 25027 466731 445216 1093911 247884 221228 1036809 1013126 114736 1025995 1381324 909003 685652 628792 2017918 184107 1095014 259240 873483 1826739 1819410 2017752 975458 744201 500381 1781388 793796 1972397 1711809 1354424 991054 17188 503778 246617 614984 1036235 1152068 509593 573739 512762 494276 478331 594750 930140 324039 1411315 1865863 1791770 1412988 363435 35044 1048948 1640454 1931225 1498021
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721