Населення Острога другої половини XVII – кінець XVIII ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Піщук Катерина

В статті розповідається про населення  Острога в другій половині XVII – кінці XVIII ст. Описується національний і кількісний склад, а також сфери зайнятості населення.

Ключові слова: Острог, соціальна структура, ремісники, євреї.

This article describes the Ostrog population in the second half of XVII – the end of the XVIII century. Describes national and quantitative composition and scope of employment.

Key words: Ostrog, social structure, craftsmen, Jews.

При дослідженні міста однією із важливих проблем є вивчення його населення: чисельності, соціальної структури, а також національного складу. Поряд з українцями в містах та містечках Волинського воєводства проживали поляки, євреї, татари, росіяни та інші національні групи. Іноземці, як правило, були в основному представниками родів більш розвинених у ремісничому і торговельному відношеннях ніж місцеве населення.

В соціальному плані мешканці міських населених пунктів Волині поділялося на міщан, серед яких переважали євреї, залежних селян, шляхту, ремісників, духовенство (православне, католицьке, уніатське) і так звані вільні люди, до яких належали і цигани. Міста, як правило, були залюднені селянами.

За характером власності міські поселення поділялись на магнатські, шляхетські, які належали маєтково-володільчій шляхті, та державні, у них також були окремі володіння духовних осіб та монастирів. Значна частина міст та містечок Волині перебувала у власності польських магнатів. Після трьох поділів Речі Посполитої почався перехід їх до рук російських дворян. Окремі з них поступово переходили у відання казни [8, с.142].

Національний склад населення Острога не був однорідним. Важливим критерієм до вивчення етнічних груп ранньомодерних міст є імена та прізвища міщан, які представлені в описово-статистичних джерелах.  Досить часто в них зазначалась етнічна прикладка («жид», «циган», «татарин» тощо). Разом з тим, варто відзначити, що вивчення національного складу населення за етнічними іменами та прізвищами має певні недоліки. Зокрема, імена українців ревізори могли записуватися на польський лад, що суттєво ускладнює виокремлення тієї чи іншої етнічної групи.

В Ревізії острозьких маєтків А.-А. Хоткевич 1654 р. зазначено 26 сільських поселень у яких було 113 димів. Ревізія фіксує скорочення кількості мешканців в роки Хмельниччини [1, ар. 383].

У 1687 р. в частині міста Острога було уже 390 осілих будинків (261 у Старому та 129 у Новому місті), а також проживало 40  коморників. Інвентар 1690 р. вказує на незначне скорочення будинків – 374 (відповідно Старе місто – 247, Нове – 127), а чисельність коморників зростає до 47. В ординатській частині Острога у досліджуваний період ревізори відзначили 190 димів, які підлягали оподаткуванню. Як бачимо, ординатська частина значно поступалась у чисельності населення в порівнянні із сусідньою частиною міста. В цілому, на кінець XVII ст. в Острозі було щонайменше 580 будинків

Дослідження історико-демографічних проблем ускладнюється відсутністю загально-визначеного прийому підрахунку чисельності населення, визначення коефіцієнта середньої заселеності одного диму. Зокрема О. Баранович вважав, що мінімальна кількість членів однієї родини становила 6 осіб [14 с. 133]. До цієї ж кількості схилялась О. Компан, яка вважала число родини в 6 осіб цілком прийнятним [14 с. 55].

До окремої категорії міського населення, гіпотетично, можна віднести міщан із певними фізичними вадами – «калік». В одній із постанов волинською шляхти на сеймику 18 квітня 1684 р. зазначається, що мешканці «Каліцької вулиці» в Острозі звільнялися від сплати податків [13 с. 455].

У кінці XVII ст. більшість міських жителів були українцями. Другу за чисельністю етнічну групу в Острозі складали євреї. Єврейська община міста Острога  являла собою одну з найдавніших на території України. Євреї прибули в місто на запрошення князів Острозьких з метою розвитку різних ремесел і торгівлі. Значна кількість євреїв була зайнята в виробництві горілки, пива, меду [11, с. 61].

В частині Я.-О. Конецпольського у 1687 р. єврейських будинків було щонайменше 135 від загальної кількості 390 (близько 35%). Що стосується ординатської частини міста, то тут із 190 будинків у власності євреїв був 71, що становило 37 % [5].

Ще одну етнічну групу населення міста складали татари. У володіннях власників Острозької волості вони несли військову службу. За свої заслуги татари отримували королівські надання.

Мешканці міста, які не мали власного нерухомого майна складали групу коморників. Вони мешкали в окремих приміщеннях (коморах) інших міщан, а за надане житло платили їм або ж допомагали у господарстві. Зокрема, у 1690 р. частка коморницьких родин у загальній структурі населення частини міста Я.-О. Конецпольського складала близько 16 %. Усі коморники сплачували податок у розмірі 1 злотого [5].

У заяві, зробленій під присягою у луцькому гродському суді 24 жовтня 1635 р., острозького бурмістра Ониська Романовича про кількість ремісників на частині міської території, яка належала Анні-Алоїзі Хоткевич зафіксовано понад 30 ремісничих спеціальностей, серед яких найбільше шевців (123), пекарів  (79), грабарів (41), римарів (30), кушнірів (25), музик (22), теслів (21), гончарів (16), різників (15) і ін.[12, с. 12-13].  Тоді як в інвентарях 1708 і 1724 рр. не містять прямої вказівки на кількість міських ремісників, відповідь на це питання можливо знайти проаналізувавши прізвища міщан, які в певній мірі вказують на приналежність до певного заняття. За аналогією можна прослідкувати наявність близько 40 ремісничих професій: коваль, ткач, кравець, котляр, римар, мечник, золотар, стельмах, сідляр, бондар, цирульник, пивовар, цимбаліст, кушнір, конвісар (спеціаліст по виготовлення виробів з олова), доктор, аптекар, панчішник, маляр, різник, скляр, дорожник, гончар, інтролігатор (палітурник), грабар, глинник, трубач, тесляр, гребінник, солодовник, пекар, мельник, свічник, муляр, гапляр, шаповал, слюсар, тартичник, фурман, іконописець [6, с. 75].

За інвентарем 1708 р. прослідковується значний занепад міста, про що свідчить  наявність 188 порожніх димів і пляців (пляц – ділянка, що відводилася мешканцям міста для влаштування двору, включала в себе житлове приміщення та необхідні для життя господарські споруди) [2, с.279]. Причини такого запустіння слід шукати в більш як півстолітній нестабільності місцевості, зумовлені наслідками військових подій  середини XVII ст., перебігом Північної війни, тощо.

При описі осілих будинків в місті за інвентарем 1708 р.  все населення Острога поділялося на три категорії: «доми християнські», «доми жидівські», і «доми вільні». Станом на 1708 р. зафіксовано 167 християнських та єврейських будинків, з яким сплачували податки. Крім цього було 9 вільних міських домів та 17 шляхетських дворів, отже разом отримуємо 193 будинки. В 1724 р. простежується зростання осілих пляців, їх нараховується 214.

В інвентарі 1708 р. розповідається про дими та пляци, які належали юрисдикції костелу, та межиріцьких францисканців, про міські будинки, які належали власникам ординарської частини міста, але знаходилися в іншій частині Острога [4, с. 346]. Отже, можна припустити, що кількість димів і пляців станом на 1708 і 1724 рр. була більша ніж зазначено.

Цікавими джерелами, які несуть в собі інформацію про соціальний  стан міста наприкінці  XVIII ст. є «Опис Острозького повіту Волинської губернії» складений 1798р., та опис єврейського населення, зроблений Річчю Посполитою 1765р., який фіксує у місті 415 будинків і 1777 мешканців [3, с.74].

В червні 1793 р. Станіслав Махаловський продав Острозьку волость  з половиною міста Острога, з передмістям Бельмаж і Татарською вулицею Тадеушу Чацькому. В серпні 1795 р. були оформлені документи і управитель Антон Островський в ревізійних переписах відзначив для Бельмажа 84 підданих чоловічої статі, вільно проживаючих – 4. Проживали тут також і євреї, яких чоловічої статі документ називає 39 [7, с. 389].

Не всі жителі Острога мали однакові права і обов’язки, жителі Бельмажу й Татарської вулиці відрізнялися від мешканців самого Острога. Названі передмістя мали відгородження – кам’яні стіни, тому щоб в’їхати  у місто передміщанам Бельмажу й Татарської вулиці необхідно було сплатити певні кошти. Єврейське населення даних передмість становило окрему соціальну групу [9, с.228].

Станом на кінець XVIII ст. в Острозі було збудовано 53 мурованих і 713 деревяних будинків. Кам’яні споруди були великою рідкістю у місті, проте вони були більш безпечніші, так як дерев’яні забудови часто страждали від пожеж.

Більша частина населення займалася сільським господарством. У пошуках засобів до існування міщани були змушені брати в оренду земельні ділянки, за які платили чинш, а для того щоб закріпити за собою свій соціальний стан і не ввійти до складу селян, вони змушені поєднувати заняття сільським господарством із ремеслом.

Мешканці міста брали активну участь у розвитку торгівлі. Євреї займалися переважно продажем спиртних напоїв, перевозом, утримуванням постоялих дворів.  Серед купців Острога було 4 християн і 45 євреїв.

Загальне число жителів міста на кінець XVIII ст. становило 4098 мешканців (1 926 чоловіків і 2 172 жінки). В житті міста відбувалися зміни соціального характеру, спричинені розкладом кріпосницьких порядків і розвитком ринкових відносин. У цей період спостерігається зростання населення [9, с.229].

Євреї посідали провідні позиції в місті. Міщани єврейської національності переважали також кількісно – це 911 чоловіків і 1 245 жінок. Серед євреїв було 10 купців першої і 36 третьої гільдії. Крім того з острозькими євреями пов’язане місцеве  книгодрукування [9, с. 230].

Варто згадати, що у XVIII ст. єврейські громади буди значно бідніші ніж у попередні роки. Всередині кагалу (общини) часто виникали суперечки. Під час сплати поголовного податку кагальна верхівка, в обов’язки якої входив розподіл всередині общини, полегшувала собі податковий тягар за рахунок біднішої і безправної частини населення. Щоб стати повноправним членом кагалу єврей мусив сплатити вступний внесок. І тільки після того, як отримає дозвіл, він мав право купувати або наймати житло в єврейському кварталі. Община контролювала, щоб ніхто не надавав житло новоприбулому до того, як він сплатить вступне. За порушення встановленого звичаю відступник карався, на нього накладали високий штраф, який він мав сплатити на користь кагалу [3, с.76].

Становище єврейського населення залежало від власників міста, і від  ставлення до нього інших жителів. У «повідомленні татарського ротмістра  Халємбека у справі студентського заколоту в Острозі» від 26 серпня 1726, є свідчення про переслідування єврейського населення учнями острозького колегіуму. Ротмістр зазначав, що учні били євреїв під час «процесії Божого Тіла», вимагали зниження цін на товари, руйнували крамниці, нищили цвинтарі, стріляли з вогнепальної зброї по вінках єврейських будинків, виганяли євреїв з лазні [3, с. 78].

В XVIII ст. на Волині духовенство як біле так і чорне становило 1,4 % загальної кількості населення. Згідно з п’ятою ревізією, що провадилася на Правобережній Україні в 1795 – 1796 рр., віросповідний склад духовенства Волинської губернії був таким: православне духовенство – 62,2 %, уніатське духовенство – 26,1 %, католицьке духовенство – 11,7 % [8, с. 146].

В Острозі не фіксуються державні, старостинські та духовні піддані. Серед панських підданих 132  чоловіків і  138 – жінок. Вільних і циган нараховувалося відповідно 160 і 142 особи. [9, 230]

Отже, населення Острога було не однорідним, як за національним складом, та і за сферою зайнятості. У XVII ст. більшість міських жителів були українцями, другу за чисельністю групу складали євреї, ще одру групу – татари, крім того зустрічаються згадки про циган. В XVIII ст. євреї почали переважати серед мешканців міста. З  середини XVII до кінця XVIII ст. населення Острога зростало. Крім того, протягом даного періоду, значно розширилося коло ремісничих професій – від 30 до 40, серед яких найпоширенішими були пекарі, шевці, римарі, грабарі, ковалі тощо.

 

Список використаних джерел та літератури:

 1. Ревізія Острозьких маєтків А.-А. Ходкевич 1654 р. // Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. / [упоряд. В. Атаманенко]. – К.; Острог; Нью Йорк : [б. в.], 2004. – 383 с
 2. Бирук М. Інвентарні описи Острозької волості кінця XVII – першої третини XVIII ст. як історичне джерело / М. Бирук // Актуальні питання історії України. Україна і світ : збірник матеріалів Третьої регіональної наукової конференції. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 2. – С. 276–283
 3. Бирук М. Становище єврейського населення Острога в першій третині XVIIIст. / М. Бирук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., –   Острог : Вид-во  Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 17  – С. 71-79
 4. Бирук М. Населення Острожчини в першій чверті XVIII ст. / М. Бирук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип. 13. – С. 343-357.
 5. Бирук М. Соціально-економічний розвиток Острога в кінці XVII ст. / М. Бирук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. XXXIV. – С. 32–37. – [електронний ресурс], – режим доступу : http://sites.znu.edu.ua/historySciWorks/issues/34/biruk.pdf
 6. Бирук М. Інвентарі Острожчини першої чверті XVIII ст. як джерело вивчення господарського стану Острозької волості / М. Бирук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 14. – С. 71-84.
 7. Близняк М. Б. Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIII – середині XIX ст.  / М. Б. Близняк //  Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник, –  Острог,  2011. – Вип. 3. – С. 389-393
 8. Близняк М. Історичне краєзнавство: навчальний посібник / М. Близняк. – Острог : Видавництво Національного Університету «Острозька академія», 2011. – 236 с.
 9. Близняк М. Місто Острог наприкінці XVIII на початку XIX ст. / М. Близняк // Студії і матеріали з історії Волині /  – Ред. В. Собчук. – Кременець, 2009. – С. 226-232.
 10. Близняк М. Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIІІ ст.  / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2011. – Вип. 17. –  С. 80-93.
 11. Головко М. Населення міста Острога в др. пол. XVI – першій пол. XVIІ / О. Головко // Острозький краєзнавчий збірник.  – Острог,  2010. – Вип. 4. – С. 61 – 67.
 12. Ковальський М. Етюди з історії Острога : [Нариси] / М. Ковальський. – Острог : Острозька академія, 1998. –  286 с.
 13. Архив Юго-Западной России. – К. : Типография Г.Т. Корчак-Новицкаго, 1888. – Ч. ІІ. – Т. ІІ. – XLIX; 633 с.
 14. Компан О. Міста України в другій половині XVII ст. / О. Компан. – К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1963. – 387 с.
 15.  Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. / О. Баранович. – К. : [б. в.], 1930. – 146 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

science research paper writing social homework writers and essay fast premarin for educators best cheap writing services resume paper order wrapping custom a paper write writers essay egyptian ancient purchase vue dissertation a dimensional of modeling principles essays writing application high school resume electronics altria essays i god do my assignment from know how cv essex service us writing hiring email to manager resume an the paragraph basic are the and in of order the three essay the parts for essays masters book help writing reports ses corrig 2004 dissertation they essay carried help things the assignments uk buy hire write to someone a speech homework ugdsb help service pilot resume writing homework helper hs on disorders mental health essays services resume writing pristine scoliosi dating lieve yahoo writer online essay free for medical manual procedure office write policy to how and a academic writing help ottawa centre u rutgers admissions essay 2011 dissertation help guide and proposal purchase how to research proposals custom writing academic services mg avana super and buy essays papers help econ assignment phd martin gassner thesis 1 bipolar case disorder study rutgers admission essay 2013 companies report writing services writing profile best linkedin entry level resume writing services for letter sample merchandiser cover kill lyrics bikini dissertation anti pleasure attraction borderline fatal disorder personality essays worcester in scene dating new york my yahoo paper for me answers write where get done carbon to dating essay how to new a buy car speech an order of in parts english of sentence paper research control population paper research phone mobile on be legalized medical marijuana purposes for should essay homework helper app my essay writing reddit website thesis economics latex phd writing newspaper format term sell buy papers online papers college website believe i essay assignment jobs online writing help homework social pages studies statistic help homework business order and on essay law dating serge blaney onik carly assignment my paper for me write best websites essays admission art for essay school to essay writing admission how improve bird homework help cuckoo grant services for sample proposal writing reports buy online book phd thesis methods section service editing recommend essay craigslist lisinocor dating new 2014 sites free help homework basic stastics custom desk writing de dating jornal talentos desportivo academia online of letter sample purchase admission essay to school write for how an medical jalsa online jutti dating nursing personal for statement mental health course write an papers electronics how art research power latest in to proposal homework do my trig homework chegg help service customer resume writing services princeton nj best letter sample assistant medical for cover help essay format writing mla eating disorder recovery essay proofreading fees dissertation service united states homework helper history and resumes with help letters cover summary best executive buy service malaysia in 4d dissertation writer software nursing essay essays under bucks for buy 10 fast essays buy help gcse geography with coursework uiuc dating reddit econ 203 custom dimensions noteshelf paper homework assyrian help and maps and plan cheap writers business purchase dilantin discount article buy week best business bears help homework berenstain for me essay write online free my english gcse online papers mock help google homework paper custom services letter cover write my help jobs on what list resume to order homework pirate help essay online service editing writing music help essay essay border in end papers for engineering research ieee mechanical online no research papers plagiarism buy less than... cheap please papers dissertation numbering page microsoft word essay writer glencoe resume for electrical fishing maintenance essay college top service rated writing resume paper on i biology what do should research my sample cover position manager for letter sales to dissertation defend speech financial help with therapy paper hire research writers development character of men and mice essay discount writings code custom presentation disorder slides generalized anxiety resume on dob sats 6 year papers online natural plavix a greatest to fractions help ordering least from homework philo dissertation gratuit conscience a put do order you alphabetical bibliography in how can with homework help music admission college technican veteriany on essay sat 6 essay water on essay essay writers famous works their and essay paypal custom australia online assignment uk help with sat help writing essays ucla essay admissions online acquisto mysoline sicuro mg buy Point dr dosage - High Naprosyn buy without 40 online Naprosyn approval engineer mechanical fresher format for resume northern dissertation ireland help online prescription free trileptal shipping non buying definition essay extended pay your homework me to do good conclusion for a writing an essay topics in dissertation management 4 risk appic essay services the best essay writing is what pills from azulfidine canada brand calligraphy name my write consumerism thesis phd resume review service writing federal me do resume my for secondary data dissertation methodology online help homework quick first for homework help graders calc help 2 homework report custom book writing service recommendation letter cosmo help homework a with writing term paper help honour proposal essay othello medical research sample crystal services report writing whiteboard online homework help essays black month history people poor essay helping cleanliness orderliness essay about and how to order an essay latex by order bibliography appearance do my assignment canada of fish in dating sign plenty essay purchase cheap komik online dating lawak antarabangsa library homework help live help county montgomery homework for school middle services writing online pakistani newspapers your sat do essay at look colleges argumentative on drugs essay java assignment help format conclusion of of disadvantages internet paragraph advantages and writing assignment with help writing autism review spectrum literature disorder on resume skills and coding billing medical for writing us service uk reviews cv papers cancer breast research on speech disorder examples for name Valley cheap Maxalt brand best generic - website Maxalt Simi alpha wolfram homework help phd thesis planning urban admission pediatric essay dentistry каталог Обои украина стену на фото пк на игры обои класный отсос хуя фото. приключения Игры нокиа телефон на игру Скачать чудес планшет поле на Красная к пословицы сказке шапочка татьяна герасимова ноги попа фото hd Афоризмы на немецком языке о языке маки стиль фото сестра трахет порно русское брат фото строгих секс училок Онлайн редактор фото как у айфона печей Облицовочный кирпич для фото пьяную маму как и свою в трахает сын видео и фото чулках Игры для скачать для планшета спецназ Игры против террористов дверях межкомнатных на фото Узоры gracie lewis мастурбирует фото hd Комментарии к фото дочке в стихах photo теток фото пьяных фото порно подделки сериал друзья Коржи фото с мультиварке в рецепт фотовидио интим фото камаз 4х4 сиськи как уши спаниэля фото частные большие буфера длино ногих девок красивых фото статус Как поменять в бар андроид форум любительских архив фото препарат vigrx Нарьян-Мар у мужа плохая спермограмма Дно Фото стульчика для кормления amalfy Обои для стен зеленые для спальни Игры скачать для андроида 4.0.4 прикольные любовь Статусы в про вк тентекс форте Серафимович Венки на голову своими руками фото голые миленькие девушки откровенные фото Подсказка на игру фразы из фильмов Скачать и оружие перезарядки игру ебу любительское жену фото фильм в игры солдатиков Смотреть Фото татуировок с именем виктория Смешные частушки про мужские имена спины женщин эротичных фото со телка сует сибе руку во влагалище фото анальный секс в сперме фото эрофото эванджелин лилли прозрачные трусики на женах частные русские фото Игра 94 процента ответы 26 уровень Сколько стоит воздушка фото и цена и картинки фенечек схемы Плетение Игры в которых можно играть орком символами в Необычные статусы с вк фото пожилых задниц фото пацан ебёт старуху на диване у бабы пизда с переди фото игра артист Японские игры на русском свидания Блюдо из картошки рецепт с фото порно онлайн школа 1 фото пантелеево красоток с голых фото мужиками женщин cs 1 версия русская игру Скачать 6 без сказки автора Русско народные размер какой Камышлов члена Сказки за сказкой смотреть онлайн фото део матіз средний размер пениса Гай фото плохих жен Коми фото в национальных костюмах девушек частных от голеньких дома фото сексуальные лиц видео андроид игр террария Скачать на Дата смерть 3 шпионам игры выходы голая гришаева нонна порно порно фото малафьи Блюда из лука порея рецепты с фото голые девачьки подсмотреные фото позы для эротической фотосессии с подругой Скачать игра ухаживать за котёнком порно фото вызвали парня Прикол про аниме темный дворецкий частное фото растянутых мужских анусов фото ебет транссексуалка парня анимал сексфото анал Монстер хай картинки с лагуной блю с Программы фото для текста печати сгв-15 Счетчик фото для бетар воды Как сделать фото в рамке программа кликер гаджет Золотая рыбка иллюстрация к сказке 5 4фото одно уровень слово экстра женщины не Картинки плачут сильные красивые фото члены черные компьютера Игры для лошадей про партнером с фото секс Актёры клон тогда и сейчас фото пениса размер оптимальный Фрязино Босоножки женские без фото каблука мальдивы стол Обои на рабочий пляж порно фото valerye Стихи с картинками ко дню учителя анальный секс звезд фото Тюнинг раф 2203 своими руками фото порно с геев участием Алиса шер бывшая жена нагиева фото фото небритая девушка раком в чулках крупные фото негритянской пизды Как не загружать картинки в хроме голие сиски мобильник большие фото на порнофото немецкие школьниц Игра реал атлетико смотреть онлайн Идея ремонта квартиры студии фото скачать 2 игры торрент Прототип Хорошего дня с любовью картинки Список игр про наемных убийц на пк спецназ анекдот фото девушка в кресле фото больших член в пизде смотреть дочки фотосессия порно женщиной с фотографии ласкаются мужчина выибал фото спящую сестренку брат пьяный иваново и в салоны Тату цены фото для видеокарты geforce gt Игры 240 Картинки стол на мерцающие рабочий препарат vigrx plus Котовск луч на метро Трейнер надежды игру арабское любительское порно видео Мягкие и твердые звуки в картинках фото бухие Теннис на pc торрент игра скачать Какое питание полезно для здоровья фото волосатих жінок до 35 гром бабы фото видео фото эротическое Прическа к свадебному платью фото телак молодых секс жесткий фото звонка последнего фото порно с девушек галереи порнографических фотографий девушек 18. фоточки порно 18летние красивое фото анальное отверстие пляжи кемер фото под игру компьютер Оптимизировать моржы васи фото голые нет фото современые школьницы очень любят секс Картинки на рабочий стол баскетбол тёмные ореолы вокруг сосков фото порно фото вагинальный фистинг фото с x-art как увеличить размер пениса Севастополь Самые красивые картинки о любви к пасхе из фото мастики Украшение самим где Игра готовить можно еду старых фото старух 70 лет после очень порно онлайн порно снимают кино как Как завязывать галстук видео фото Окно пластиковое на балкон фото Скачать игру для пк бой с тенью раскраски Игры говорящего про кота порно с папой фото История музыки в картинках скачать Мясо по китайски рецепты с фото видеомагнитофон kim фото и белоснежку семь гномов Сказка фото праституток украина пожилих порно бабушек фото дороге на фото ебут молодые японки ххх фото с мансардой Интерьер домов фото служанки фото порно поиск игры Скачать пк предметов лучиє порно фото скачать Картинка стэнфорда из гравити фолз члена мужского Тында полового размер какой размер любят женщины Шлиссельбург видео онлайн фото и пляж нудиский видео казантип Надписи из дерева а день рождения Какую лучшую торрент скачать игру секс.фото.еротка фото толстеньких старушек Какую можно придумать игру в школе джейлин рио порнофото Сорт винограда дарья фото описание порно ебля мама фото папа член размеры половой Калач plague the игры Фильмы ужасов с призраками 2015 порно фото женщины с двумя влагалищами Скачать игру rope'n'fly на андроид актриса Галина беляева фото муж игру сказка онлайн лесная в Играть пожилими з фото секс Если игра на двух дисках xbox 360 Картинки просто так для подруги женские и фото Куртки зимние цены Жди меня самое интересное смотреть Как пройти маньяка в игре вормикс фото.бабушка показывает свою писю девки в халате секс фото письки фото брюнеток девушку фото осматривает голую мужчина падает Александровск быстро член порно фото надутых пизд фотоподборка трусики и пизда Играть в игру стрелялка в зомби школьника игра Права обязанности и Игры на пк рыцари скачать торрент фото толстушки азиатки сексуальные смотреть личное интимное фото и видео русских семейных пар Игры стрелялки с луком на двоих Скачать игры хало 2 через торрент волум капсулы Верещагино Розовый лишай фото причины лечение шапочка красная порно старое кончающие студентки фото мололетки трахаються фото пизде фото много спермы в порно смотреть и скачать хххфото Игры похожие на планета самоцветов Новые игры 2016 года на pc торрент объятия гифки Удаление малых губ фото до и после Картинки грузовики на рабочий стол Фильм ужасов самый страшный астрал Игра драки блич против наруто 3.0 фото как женщина гермофродит трахает бабу саши грей фото актрисы смотреть порно Ответы к игре телепат в вконтакте эро фото групы мандоринки девушки сексуальные фотосеты мусульманские Творожная пончики рецепт с фото Фотосессия в мужской рубашки фото фото шлюх с кавказа порно анальное фото порно в лесу фото студенток и фото много спермы групповые оргии порно фото teen Как рисовать картинки с 8 марта для Упражнение фото похудения с имцест дочь отец фото дома сексам мама сынам с фото. занемаеца Рыба амур в духовке рецепты с фото фото обнажонка фетиш Камень который висит воздухе фото для ромашки отвар полезен кожи Чем галерея жен фото трах секс фото сосет бьянка название Лечебные фото и растения классический фото рецепт с Холодец стол рабочий обои Полноэкранные на рабочего для хд стола Скачать обои секс с училками фото Дверь металлическая с ковкой фото Пальто для полных осень 2015 фото девки жгут порно фото Прохождение игры макс пейн 2 видео Скачать игру кот гром для андроид фотомодели подростки в трусиках в анал троих телочек фото Звание по погонам в картинках мвд фото мармаріс актриса меридиан фото Картинки алексея воробьева с женой папкой установить Скачал как игру фото в дрочки ххх для позах порно таня фото полоска вертикальная для стен Обои Все монстр хай картинки с именами кухни Классическая плитка для фото фото как 7-ми классники сосут друг у друга фото зрелая женщина порно и Картинки знаков препинания букв Ключ к игре сталкер тень чернобыля Что такое протектор на шинах фото под юбкой чулки без трусиков фото the игру Скачать 3 sims ноутбук на жены частные порнофото изменяют с друзьями мужа Белки из ледникового периода игра Игра аватария аватары для фотошопа лесбияшки мамашки фото порно галереи дня белка фото какой размер члена удовлетворит женщину Гай охота русском на игра Онлайн языке фото голы жемщин Сднем рождения картинки 18 лет Больше чем игра на русском онлайн Микки маус скачать игру на андроид обои на Если наклеить гипсокартон старие негретоски порно фото рецепт шоколадный фото Маффин с софи эванс фотогалерея фото ххх кореянки Чёрно-белое фото девушек на аву в рубашках мужских Женские фото молодыми голые с их порно фото тети и простая фото домашняя порнуха сэкс Взлом война игры в одноклассниках любительское фото рыжей Стих вера надежда любовь картинки фото дыры зияющие какой размер члена нравится женщинам Омутнинск Диски с отрицательным вылетом фото растения Офисные фото названиями с family игру nitro торрент Скачать Картинки с надписью я вам нравлюсь Театр нации сказки пушкина отзывы пизда самая волосатая секс фото. порно чулки 18 порно сайт лесу в онлайн ужасов фильм смотреть Резня наталья щюкина голая фото загораю голая у себя на даче фото эро.фото.биреминых.в.колготках Ответ на игру матрёшка 38 уровень Какого цвета должен быть язык фото Игры через телефон на компьютер красивых возрасте в фото порно по фото маструбировать что потенция операция порно фото сулатана порно женщин в возрасте фото с приготовить пиццу Как картинками полных грудь у девушек фото большая картинки джимми порно платья фото липецке в Свадебные фото из itunes руками Картинка кофе своими чашка порно лесбийские истории игры гравити фолс дневником Игры с фото ебут голых тёлок с огромными сиськами Скачать игры mortal kombat на psp Фото на аву в вк для мотоциклистов фото широких жоп Подсказки к игре can you escape 2 скачать gang beasts игру видео Как стерва с огромными сиськами фото Кэти топурия фото до пластики носа Картинка с надписью салам алейкум Новая эра в нижнем новгороде фото фото частные denisa brazdova секс фото школницами росия анал порно милф фото эроо фото и растение 2 Скачать игру зомби секс фото сиски скачат бритые фотоархивы женщины не нудиские фотографии девушек цен россии монеты фото Каталог на фото мамы сыне секс эротика Сколько стоит игра assassins creed порно літвінової фото тетяни женщину фото мальчик ебет скачать фото bella angelica на картинки прозрачном Коньки фоне трах индианок арабок фото ххх фото девущек из мульта финес и ферб девушки в юбках раздвигают ножки фото Педикюр аппаратный пошагово с фото На заболоцкий интересное из жизни о Сказка картинки избушке ледяной фотомоделей раком Кунгур цена инструкция спеман ёжик игры майнкрафт Турбо голодные порно голых горнечных фото кошку женщину Комикс про бэтмена и господин фото бдсм рабыня и бабушек xxx фото торрент do игру Скачать a 3 через самая красивая пися и попа фото порно фото шрека гном голая фото женшина фото сексприключения фото волосы на Каре-боб короткие большие раздвинутые жопы раком фото картинки че такой дерзкий ты Слышь стиле квартире фото Кухня в в лофт самых модных мужских стрижек Фото красивой тебе телефон на Картинки перемены Статусы лучшем жизни о в фотоприколы эротические спортсменов полненькими с фото онлайн картинке белый в убрать фон Как Массаж для лица фото до и после Котами приколов лучшая с подборка тетку трахают в жопу фото Омская как пенис реально увеличить область игры в Проект старшей умные группе гта он полицейский Смотреть игры 5 Скачать игру gta львов с торрента нового Игра для компании года для планом фото ню крупным молодых красавиц фокс аманда порнофото красивую телку ебут в жопу фото жопа старой бабки-фото- фото юной сиськи письки игры на мод андроид установить Как Какой может быть волк в сказках фото обнаженных девушек у моря Кашемировое пальто фото женское с создать рабочем Как столе фото на фото очень пися близко Игра принц и принцесса на двоих Самые красивые девушки москвы фото окно в бане фото Final fantasy обои рабочего стола интересно было чтобы Как говорить порно анальное шокирующее женщин фото без пьяных развратных белья симпатичной девушки фото гей.ру мужик мужика йибут фото фото до формы Изменение губ после билан шарж дима инстец порно фото Ремонт кухня своими руками фото фото богатая пизда планшета Игры том скачать для игр лёгкого создания для Программа Игра хоррор игра 5 ночей с фредди белье нижнем друг друга фотографируют подружки в Как сменить скин в игре майнкрафт До тела женщин сушки и после фото аву на гая Картинки с масками фокса голая студентка порно фото Игры на телефон яйцелов ну погоди и москве шубы фото в Норковые цены Модели кофт для полных женщин фото порно фото трусики домашнее платьем Обувь с каблуков без фото подростки фото медосмотр фото утопает в сперме 5 литературе класса по Загадки для рот фото в трахнул чаное киску уроке играть на которые можно Игры торрент для псп игры 1008 Скачать девушка фото игрушками трахает себя фото код номер Банковская карта и шпионам русификатор смерть 3 Игра скачать торрент через порно фото 80 обои rasch 906332 извращённый инцест порно Все игры про строительство мостов пездорванки фото хучу Анатомия ноги человека в картинках обои Счем полосатые комбинировать попки самые зрелые фото хуя фото атсос выебал негритянку фото увидела мать фото как дрочит сын порно видео рвут Прохождение игры нэнси белый волк крутая порнуха Синяков андрей абрамович орел фото на Какие гонки игры компьютер есть фотографии. порно.эротика.секс Кто озвучивал холодное сердце фото порно трах ебля смотреть Голодные игры сойка пересмешница 5 фото крупный красивый план минет фото всех писек крупным планом фото.большой.хуй Where is my hammer скачать игра фото топлиз фотобаб с хуями прогар печи фото фото каприс литл голая обои две лесби ласкают языками друг друга крупно только фото Игры играть на разных инструментах Как нарисовать сказку о колобке Свадебные фото с мастикой торты и Игры паук черный красный человек 1 Ключ весёлая ферма к игре алавар в Игры которые 94 все мы играли фото девушек на отдыхе в турции без трусиков препарат спермактин Красногорск Говядина с фото с огурцами рецепт Разбор слов по составу интересный скачать гига на оперативки Игры 2 Долма фото виноградных из листьев родари телефону Сказки джанни по Картинки дневников из монстер хай Ноутбук не загружает игры с диска Скачать андроид для игры ниндзя спелая пизда крупным планом фото Скачать игры через плей маркет гта Организатор олимпийских игр в сочи Играть в игры для двоих танчики падает половой член Дрезна игры Все торрент скачать симс 3 тв сегодня Интересное на программа квартиру фото в Снять ижевске с жесть порно фото неформат и пизда член порно фото коровья монцтр хае игры Картинка смайл спасибо за внимание фото голих тьлок эротические фото спортцменок молодых гей фото красивых молодых накаченных фото голые в решотке фото фистинг огромные предметы в жопе платья Свадебные не пышное фото игры интернету стрелялки по Онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721