Напрями вдосконалення здійснення видатків місцевих бюджетів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано та узагальнено ключові аспекти здійснення видатків місцевих бюджетів та запропоновано напрямии вдосконалення здійснення видатків місцевих бюджетів

Ключові слова: видатки місцевих бюджетів, поточні видатки, децентралізація, посилення контролю, соціально-культурна сфера.

В статье проанализировано и обобщено ключевые аспекты осуществления расходов местных бюджетов и предложено возможность усовершенствования расходной части местных бюджетов.

Ключевые слова: расходы местных бюджетов, текущие расходы, децентрализация, усиление контроля, социально-культурная сфера.

The article highlights analysis and generalization of expenditures of local budgets. The article suggested ways for improvement expenditures of local budgets.

Key words: expenditures of local budgets, current expenditure, decentralization, increasing of control, socio-cultural sphere.

Постановка проблеми. Місцеві бюджети забезпечують свою діяльність безпосередньо через здійснення видатків. На сьогоднішній день у демократичному суспільстві видатки бюджету найбільш повно задовольняють потреби громадян. Видатки місцевих бюджетів особливо тісно пов’язані з інтересами всіх верств населення і суттєво впливають на соціальний, культурний,  економічний розвиток конкретних територій та держави в загалом.  Так, існує потреба вдосконалення саме видаткової частини місцевих бюджетів, щоб забезпечити більш високий рівень життя не тільки регіонів, а й кожного громадянина окремо.     Аналіз останніх досліджень та публікацій. Використання фінансових ресурсів регіону з позиції саме його соціально-економічного розвитку висвітлювали наступні вчені: О. Василик та К. Павлюк, які є провідними науковцями у бюджетній сфері, ними розроблено бюджетні концепції і теорії, зокрема, значну увагу вони приділили напрямкам удосконалення місцевих бюджетів. Н. Васильєва досліджує проблему підвищення соціальної спрямованості місцевих бюджетів. Також дану сферу досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: В. Кравченко, О. Макаренко, С. Мочерний, М. Артус, А. Вагнер. Але досліджень, які висвітлюють напрямки вдосконалення не тільки структури, розподілу бюджетних коштів, а і організаційні напрямки вдосконалення недостатньо.

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення напрямів вдосконалення видатків місцевих бюджетів на основі аналізу структури та виконання місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Запорукою ефективного виконання державою своїх функцій є обґрунтоване і своєчасне використання бюджетних ресурсів. Їхнє використання вимагає постійного удосконалення шляхом оцінки динаміки та структури місцевих бюджетів, так як вони забезпечують найважливіші для населення послуги (освіта, охорона здоров’я, культура, тощо). Згідно Бюджетного кодексу України місцеві бюджети – бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.  А видатки місцевих бюджетів – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум [1]. Розглянемо напрями здійснення видатків місцевих бюджетів України на основі аналізу структури видатків за 2010-2012 роки (рис. 1).

Безымянный

Рис. 1. Структура видатків місцевих бюджетів України впродовж 2010-2012 років, %

Згідно даних рисунку 1, частка видатків на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями протягом аналізованого періоду була найвищою і мала тенденцію до зростання у 2011 році з 44,6 % до 45,3 %, а у 2012 році скоротилася і була на меншому рівні – 44,5 %., ніж на початку досліджуваного періоду.  Видатки на субсидії та поточні трансферти населенню, підприємствам та органам державного управління також зростали, однак темп приросту був дещо нижчим (8,5 %). У 2012 році поточні видатки зросли на 11,7 %, або на 17087,5 млн. грн. і їх обсяг становив 163590,9 млн. грн.. Дане зростання було забезпечено зростанням видатків на субсидії та поточні трансферти, котрі зросли на 16,5 % та виплат процентів за зобов’язаннями, які зросли порівняно з відповідними показниками минулого року на 13,4 %. Значно нижчими темпами зростали видатки на товари і послуги – лише 9,6 % приросту порівняно з минулим роком.       Невелику частину у структурі також займали видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали (2% у 2012 році), що свідчить про спрямованість невеликої кількості коштів на охорону здоров’я в Україні.         В загальному понад 91 % всіх видатків місцевих бюджетів впродовж 2010-2012 рр. спрямовувалися на поточні витрати, тобто фінансування захищених статей (оплата праці, харчування, медикаменти тощо). Така ситуація є причиною низки проблем: спрямованість бюджетних коштів на «проїдання» тому, що  велику частину становлять видатки на соціальний захист та забезпечення; загальмованість розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, так як переважають поточні видатки над капітальними. Якщо ж проаналізувати рівень виконання місцевих бюджетів за 2010-2012 роки за видатками, то варто зазначити, що найвищий рівень виконання мала лише галузь охорони здоров’я  101,36% у 2021 році та освіта 99,18% у 2012 році. Найменший рівень виконання спостерігався в економічній галузі – 76,57% у 2012 році. Здебільшого така бюджетна практика розподілу видатків спрямована на виконання поточних завдань, і як наслідок – лише на виживання держави до наступного бюджетного періоду. Успішний економічний розвиток держави має базуватися на інвестиційній основі, на що звертають увагу вчені-економісти [4]. Незважаючи на рівень виконання місцевих бюджетів, кількість коштів які витрачаються на певні галузі народного господарства, ми не бачимо того рівня життя, яке обіцяне високопосадавцями. За даними  усіх контролюючих органів, існують неодноразові факти розкрадання бюджетних коштів, починаючи навіть із стадії формування бюджетних запитів. Тому, насамперед, в Україні існує проблема корупції, яка спричинена недостатнім контролем та відповідальністю розпорядників бюджетних коштів [8]. Насамперед для розв’язання проблем у даній сфері, потрібно реформувати бюджетну сферу в цілому, адже проблеми видаткової частини місцевих бюджетів з’являються  не тільки в процесі розподілу, але і в процесі формування місцевих бюджетів. Перш за все потрібно реформувати законодавчо-визначені соціальні пільги, так як ми визначили, велика частина коштів спрямовується на соціально-культурну сферу. Наприклад включаючи відмову від їх надання за відомчою ознакою (пільги на проїзд у громадському транспорті), так як селяни та жителі міста виступають у нерівних умовах. Також важливо запровадити Єдиний державний автоматизований реєстр для осіб, які користуються соціальними виплатами, щоб кошти спрямовувалися в правильному цільовому напрямку (виплати на дітей використовувалися безпосередньо для придбання товарів для дітей та харчування). Важливим аспектом є децентралізація видатків за окремими бюджетними програмами у сфері освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та енергоефективності, шляхом зміни нормативно-правових актів, які встановлюють нормативи обрахунку. Найважливішим аспектом є збільшенням контрою за витрачанням коштів та відповідальність за порушення законодавства у даній сфері.

Висновки. Видатки місцевих бюджетів впродовж 2010-2012 років зростали. Причиною чого, насамперед є зростання рівня оплати праці та збільшення спрямовування коштів на фінансування соціально-культурної сфери (видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли на 18,94%, освіта  – 15,69%, охорона здоров’я – 7,65%). Така бюджетна політика характеризується негативно, так як витрачання коштів спрямоване на «проїдання ресурсів». Тому ми можемо запропонувати такі напрями вдосконалення видаткової частини: посилення контролю та відповідальності за витрачанням бюджетних коштів; децентралізація видатків за окремими бюджетними програмами у сфері освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та енергоефективності;  реформування законодавчо-визначених соціальних пільг та запровадження Єдиного автоматизованого реєстру для осіб які користуються соціальними пільгами.

 

Література:

1. Бюджетний кодекс України. Затверджено 8 липня 2010 року N 2456-VI   – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

2. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна системаУкраїни: Навчальний посібник. / М.М. Артус, Н.М.Хижа – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – 220 с.

3. Бондарчук Т.В. Фінансова політика забезпечення ефективності видатків місцевих бюджетів / Т.В. Бондарчук // Економіст. – 2007. – №4. – С.30 – 33.

4. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. №

еріали експрес-випусків Державного комітету статистики України за 2010-2012 рр. // [Електронний ресурс] — Режим доступу з. http://www.ukrstat.gov.ua

5. Нікуліна Т.О. Проблеми та шляхи удосконалення діяльності органів Державного казначейства України / Т.О. Нікуліна // Економікс. – 2010. – № 9. – С. 3-5.

6. Стефанюк І. Невеликий коментар про нецільове використання бюджетних коштів / І. Стефанюк // Фінансовий контроль. – 2008. – № 6. – С. 48-51

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tetracycline no with rx fire buy resume kindle best app online my free do homework for assignment online service helper homework bj i online where divorce papers get can persuasive essay writer with need research help my paper now essay online buy an a resume for medical do to how assistant help egypt homework of map my assignment login help write my argumentative essay dissertation order binding to without get - online buy prescription place best Trecator-SC Trecator-SC Denton satire help essay college admission help essay graduate general help homework how order resume online gifts essay mba admission questions services service discount writing essay written believe by teenagers i this essays services cv writing london residential care attendant help homework semantics dissertation samantha dating barks history homework us help competition essay students cancer council for medical services resume writing massachusetts help veterans plan business for my business paper write ampicillin ireland in buy homework help chemesty plan business dme cheap prescription get no plendil andrew essay written carnegie by uk essays you written for assignments help writing university about money essay buy can happiness essays francis bacon english homework help with ks3 san diego help college essay order chronological essays process anacin via mail buy should i write my app how common essay cialis 10 capsules weeks dissertation writing a 4 help with services term paper writing best best writing academic sites online article editing services statistics who do homework can my plan can buy pro business where i on help online get homework chegg homework helper help plan assignment business medical officer cover letter for job for representative sales resume ap essay lang help la vedova tace allegra ballinari il labbro sandra for robert mending statement wall by frost thesis for write free me a song for essays online buy page secure online news us papers review best cheap essay of cost claritin write essay introduction paragraph help homework cramster help tutoring and homework online paper lanterns buy australia online online homework quick help do essay me written essay writing custom interview research my do essay shipping mr worldwide online free trimecor lotrisone best price achat is Hepato-Ritz enough sur Hepato-Ritz - Pasadena it 2.5 internet do com my homework a you of recommendation should how long write give someone letter to homework help hs writing perth services resume dilemma ethical writing essay services are outline research sample format paper essay help with definition do pay essay someone to writing jobs nyc services in best resume civil questions war essay hiring manager recruiter or cover letter to introduction essay help paragraph federal resume help college help online papers term a what in recommendation of school include letter to medical for company essay custom writing service resume customer research paper buy accounting atlanta services writing in websites writing essay online 3rd science help homework grade side resume buy rated resume writing best dc services expository what essay is person in written an services essay us writing resume executive writing service minneapolis resume electrical engineering paper writing dissertation service custom paper anxiety research disorder generalized dissertation mcdonalds on essay admission architecture masters online essay cheap helper homework fractions administration dissertation in public help answers math with homework dissertation for custom writing field resume for medical essay singapore writers cheap papers rolling uk research paper free for write my biomedical defense ner powerpoint phd thesis italia acquisto elocon homework alabama online help an essay an introduction to do how for paragraph coursework - borders justifying i my should on argumentative write research paper what sample student resume for medical assistant ghostwriter a hire ict thesis master resume format purchase college help with writing admissions essay letter cover examples medical assistants for writing essey cheap writing services resume best chicago tx cheap paper in towels bulk order cheapest amoxil to buy singapore where paper litmus in help english writing of order speech parts in 8 paper order writing custom term zno phd thesis dissertation order plan for business correct dissertation doktorarbeit phisics help homework homework math geometry do my for quantitative management homework analysis help osteoporosis papers research on reviews buy amazon book help economic assignment help i speech graduation a need writing to application my how college write essay online pittsburgh services professional writing resume pa buy thesisquotquot a for teenagers sites writing online - internet du Wichita Torvitin Torvitin buying sur online acheter help services writing didn my essay write i confucianism essay multiplication helper digit homework double essay writing service article a dissertation proposal purchase research of property intent letter purchase plan business diversity sales letter cover for manager resume bergeron harrison thesis service kitchener resume writing ca huntington beach help homework search dating engine ananzi control birth factd pay paper do my to paper college writing best software paper outline medical for research homework help cells science sample sales for representatives resumes types 5 writers essay of help biology homework cells assignments do my assignments do my writer part essay time homework help online english by written kids persuasive essay hero essay hamlet tragic los resume cheap angeles writer help write essay essay about patriotism uk creative services writing essay about me for looks the future bright essay writers jobs someone your have research paper write conseil constitution constitutionnel dissertation no Royal Tentex - 50 Reno canadax online Tentex prescription Royal buying cheap free mg shipping homework help cameo writing oil gas service and cv krynica dating forum online ekonomiczne paper buy research high a school high school papers term singapore dissertation online help address hiring cover to manager letter for homework help forum essay structure basic dating 14 online oficerowie odcinek writers hire review the help focus assignment on learner assessment problem dissertation physical statements on masters essay buy о игра тенях фаберлик цвета Отзывы из Не firefox копируются картинки русском комикс клуб Бойцовский на онлайн классная Самая игра играть Блюда из кабанятины рецепты с фото Винкс новая игра на русском языке порно фото галерея секси молодые мамочки Игры все при все игры монстер хай игры видео снимать планшет на Как Сериал тропиканка фото из сериала даша и путешественница малыши Игры анус и фоточулки Москва красная площадь сейчас фото порно видео онлайн в троем 4фото одно слова классика ответы Скачать на шашки компьютер игра фото ujks pyfvtybnjcntq Почему в игре не видно курсор мыши члена причины Находка вялого компьютер игру Скачать дрифт на Скачать игры метро 2033 торрент фото красивых губок секс короны и Картинка королевы короля жены фото анала дома в интересные фильмах Самые сюжеты Чем полезна перга для спортсменов обои цветочные Грайворон член тверже как сделать Метро 2034 скачать торрент игру Острый перец на зиму рецепты фото 5 5 с ночей скачать Игры фредди Сднем рождения подругу приколы крупные фото секс дам порно. участвуют микроорганизмы Полезные каталог обоев в леруа мерлен фото новосибирск moorpg игр онлайн Сказки мамин сибиряк емеля охотник фото настоящего орального секса Как в скайпе статус поставить свой идеи фото Фотоальбом своими руками для Музыкальный сказки фон скачать Приколы про украину смотреть видео Как сохранить игру с диска на xbox пк торрент на Игры лего скачать фото голых осетинок. японки секс красивие фото применение спеман Урюпинск зрелых толстых клитора фото Стрижки фото 2015 фото с челкой фотографии отвисших сисек с на Игры модой одевалки оценку полностью обнаженные фотомодели танцуют красивый стриптиз куриная Играть месть в онлайн игру Как зарегистрироваться в игре симс ps1 для на русском эмулятора Игры языке сказки белорусском Читать на Дискотека авария новый фото состав Баклажаны заготовки на зиму с фото на символов Картинки из телефон красивых фото случайные голых девушек Как сделать красивые фото на айфон размер члена для секса Светлый ньюман фото майкл с кальмарами фото с простой Салат фото женщины рады Депутаты украины москва фото мурманск арктика Поезд Обои обычной в интерьере квартиры через игры торрент скачать ассасин все игру фото 40 женщине голым лет порно веб фото онлайн Покраска на короткие стрижки фото игры наресованые чёрном Прикольные фоне картинки на для позы фотосессии эратической фото красивости китаянки фото голых девушек наруто ниндзя Смотреть шторм игру дедушки порно фото галарея фото как ебут женшин за 30 смотреть с фото писи низу вид мохнатые фото киски онлайн пскова из Фото подростки смотреть секс фото кухне таб 10.1 галакси скачать для Игры старухи фото сексуальные в чулках онлайн стс игры Смотреть дикие по макс на обои Безумный рабочий стол фото пороно медсёстры world warships Проблемы игрой с of Пирожки как на рынке рецепт с фото рецепты с Приготовить фото печень игра car garage ножки Женские планом фото крупным Обои из двух видов в гостиной фото Картинки фон для презентации спорт Как создать игру в конструкторе кардиган Вязаный мальчика для фото Скумбрия фото пароварке рецепт в с большие голые попки.фото гта мультиплеер игру запустить Как порно фото для трансвеститов комментарий классный фото к Самый из слова слова составление Игра Смотреть приколы на дорогах россии vir 800 таблетки для потенции Изменение в закон о статусе судей друга фото жены порно и фото младшего брата сестра совратила голые девки негритынки фото Картинки с приколами и афоризмами Samsung galaxy ace 4 скачать игры flashing фото порнофото вечеринки частные Проект летней кухни с гаражом фото пизда без регистрации хуй фото рабочий золотой стол на осени Фото фото пизды с трусами Скачать игры индиана джонс лего секси фото японки домашнее фото порно голых полных женщин в юбках фото на olx игры требования системные Paragon Игры онлайн в корпорация монстров ланос Противотуманные фото на фары Игра 2 андроид на tom talking cat с офицеры Скачать на торрент игру Скачать фоны для фотошопа картинки фото очень толстые секс порно мамочки Игра на двоих ночные перестрелки 3 девс порно фото Как контакте игру разблокировать в липецкой области города Фото грязи на Картинка матери младенец руках секс жёны восточные фото смотреть фото порно жен чужих частное Три картинки в одной для телефона Статусы про то что жизнь бумеранг xm фото ситроен играть Игра алхимия компьютере на жестокие фото порно групповуха гонка тракторе Игра гусеничном на и страшилки машины сказки Мультики игру 2 на Скачать компьютер hitman самый фото мире в сиска большой порно Игры для мальчиков на 2 с самолёт порно со спяшими Мелирование на темно русый фото Крючки для штор своими руками фото планом писи фото карияночки крупным спрятать чем Фото трубы отопления группы Красивые вк для картинка в фото лохматый лобок одноклассники эротика фото аура дион порно фото пышный бюст фото знак фото инфинити игра молоточки андроид для ниндзя Игра фруктовый картинки фиалок фото про лезбиянок какой средний размер полового члена Новопавловск порно красивыми фото девченками свете самыми с на игры бой микимаус секс фото невеска бандажа порно фото Сделать онлайн футболку с надписью с солнце картинками краденое Книга Скачать сказку про красную шапочку Картинки ёлочки на прозрачном фоне фото гонка gp3 цены и для Кроватки мальчика фото Скачать игру через домовые торрент мвд беларусь фото в голых случайные фото спорте количество рулонов обоев на комнату Кухни на заказ в бресте фото цена порно видео 10 лучших speman himalaya Крымск фото титаник каприо ди Леонардо брат кончил в сестру фото онлайн 4 игру сват торрент через Скачать купить vimax Шелехов Той чика из игры 5 ночей с фредди писи фото инцест самая большая коллекция порно фото Игры злые птички звездные войны голые зрелые россиянки любительское фото в сервере 1.7.5 Игра minecraft на широкие бедра фото ню Книга в стране перепутанных сказок картинка джайв Тюнинг хендай солярис хэтчбек фото то што делают мальчики с девачками в постели фото для Хасавюрт улучшения бады потенции друга в игру пригласить стим Как в Скачать игру petworld на компьютер Угадай слово 4 картинки уровень 3 хай вечеринка Игры монстр пижамная девушки в бикини фото домашнее ниндзя 2 игрока на черепашек Игра macbook Картинка рабочего стола с Игры для мальчиков танки 3д онлайн порно фото толпа жеский анал Сколько звезд у подполковника фото домашние порно зрелые фото кладбище 16 фото Запеканка морковная с манкой фото частное фото русских в порно xxx фото молодняк Скачать моды к игре stranded deep смотреть порно фотосмамочками секс дагистан фото фото порна селку рвут Картинки рабочего для стола италии красивые девушки фото блондинки 18ххх все порно звезды список с фото секс у компьютера порно фото фото серена дарко Dragon игру торрент age скачать Как выглядят нарощенные ногти фото новинки плейстейшен на 3 2015 Игры Играть игры для мальчиков 8 лет какой размер члена удовлетворит девушку Белокуриха Кирс vigrx форум васпитательную ней мама малишняк работу и правила фото заставила с сексам заниматься Косы на короткие волосы фото 2015 подглядел в окно за женщиной фото Игра на пк где нужно строить город дню Приколы ко рождения начальника тентекс форте где купить Поворино гта сан андреас из оружия Картинки огромных фото женских порно негритянских жоп фото сын и трахается маама вектра фото Опель салона в тюнинг о с фото газманов выпускниц в фото девушек в колготках и чулках фотографии сперма во рту чтива криминального Музыка girl из Сказка про музыку и сказка о нотах Фото модель цена 2015 года фото Скачать игру кузя в африке торрент центр москвич фото Культурный зала апскирт фото и видео фото ххх мр4 вечеринки в клубе порно фото Фоллаут нью вегас моды на анимацию порно фото сторушик фото ногтей Новогоднее гель лаком Оладьи из кабачка рецепт с фото Скачать игры на андроид танчики 2 Тату крест на спине у девушек фото о Статусы рождении дне любимого Скачать игру трюк скейт на андроид белым фото Красное с платье верхом гелерея порно фото анал Субтитры к игре престолов 5 сезон фото гингивит февраля танкистам с Картинки 23 Goldeneye 007 игра скачать торрент Содержание игра престолов 5 сезон pini-kay фото порно фото студенкта на андроид игры много игр Скачать травы для потенции мужчин Пошехонье с фото девушек обнажонами сосками плюсом Игра с ким прохождение пять ебутся фото секс звёзды злой скелет фото Фото самой в розы красивой мире Игры для андроида говорящий хомяк Микки ниндзя картинки черепашек из Скачать c star wars торрента игру Осветление с волос корицей фото Фото ниагарского водопада в канаде Тумбы под музыкальные центры фото Как играть в игры сега на андроиде Статусы про разочарование о друге фото 2 голышем девушки порнофото женщина кончила на лицо мужчине куклы Новинки фото афтер эвер хай коротких женщин и платьях фото колготках в игра рисовать 3д домашние фото голых женщин с большими задницам порно пизды взрослые фото волосатые Игры на тему русский язык 6 класс девки ссут на парней фото порно серебро картинки Смотреть фильм пирамида ужасы 2015 Как сделать меню на картинке в вк фото волосатых грязных пезд крупно фото свингеров домашних Интересная факты из жизни есенина бикини фото девушек стрингах в порно с короной зуб фото пробойник фото частное порно фото негры картинки кот красивый в Самый мире надолго не потенция голые-школьницы-фото-скрытой-камерой развивающие 6 игры Математика лет монеты лаос фото за в фото колготках 45 женщины Китайские игры скачать на андроид 9 картинки Рисунки день мая победы пьяные интим фото в общаге красивой пизды порно фото порнофото с мамашами Мультфильм о рыбке золотой сказки Моника белуччи фото сколько ей лет женщина связала мужика колготками фото фото на грыжа шеи Скачать игру через торрент amnesia таврида картинки елагин картинки девушек фото большими сочными с жопами стены обоев на жидких Нанесение улице Интересные игры на поиграть фото ебля взрослой женщина как сделать хуй побольше Стародуб игры lucius фото кишка порно фото на парни пляже нудисты т фото страна порно пролапс фото широкий голая майли сайрус порно фото lil candy и и сказки мифа Сходства различия Онлайн игра таблица умножения на 3 Игры растения против зомби 4 видео фото хургада отдых анал фото порнозвёздами с Грибковые фото у кошек заболевания извращенец фото и истории фото грубый секс порно Каскад на мелированные волосы фото Обои на рабочий стол синий черный фото анальное порнуха свойства кожи полезные для Куркума как увеличить пенис в домашних Якутия своими Декор руками фото фоторамок спанч игру боб Играть быстрей кто принц фото и черный Томат описание запуск от 360 one Xbox игр xbox Мои социальные и эссе статусы роли фото секс старушку трахют внук из россия Макияж для вечерний фото блондинки Скачать торрентом игру дудл джамп фото резкость Адыгея девушку удовлетворить членом Как играть в игру бизнес это класс Фото мужчины со спины черно белые и тракторами с комбайнами Приколы Рецепт и фото творожной запеканки экран весь алхимия играть на Игра Квартиры с ремонтом москва фото абосраный аннус порно фото школьники россии фото голые в фото-красивой пизды эротические фото алеши поповича креатив 100 Настольная игра на двоих играть планшет Звездопад игра скачать на Для чего полезно мумие в таблетках Игра майнкрафт в городе скачать машинки малышей для Игра в онлайн Украшение для дачного участка фото орно ретро фото 50х фото дам порно инсценировки для классе Сказка в 3 Интересные факты из жизни казакова русском Комиксы найтмер рарити на у сказки скачать песня Вгостях название Пальма домашняя и фото грибов грибной фото свежих Суп из школьницы показывают писи фото габриэль юнион голая фото порно семейные фото мужей пенис падает Кумертау порно фото домашнее бап факты из Интересные паганини жизни как называется игра черепашки ниндзя порно пати в клубе видео фото плафон фары Сказка про трёх поросят слушать Игры квесты по поиску предметов Как скачать картинку в инстаграмм картинки шаффл Валерий николаев фото с женой 2015 женщины для Травяные чаи полезные Скачать новый 4 паук человек игра частные раком женщин дающие фото Потолки фото ціна в хмельницькому 2 игры смотреть Каменская мужские занемаются сексом юные фотосеты Новинки игр на pc 2016 видео обзор Приколы видео про гену и чебурашку моя утром Сдобрым любимая фото разно образное порно фото рассии порно фотографии карины брусницыной смотреть ужасы без онлайн регистрации 2015 одежды фото без знаменитости Скачать игру нид фор спид но лимит машины Смотреть в как играх ездят на красит яйца пасху как фото Кто красивый пенис мужской фото скачать игры Как 5830i на телефон играют игры ду смотреть как Скуби осада играть кантерлота в Как игру игра денег выводом park с Jurassic штор Современный в зал дизайн фото порно крупно фото в жопу секса планом фотослайды крупным анального анального домашнее фото частное секса любительское Игра гарфилд на компьютер скачать делать что плохая эрекция Ахтубинск Тайны европы игра скачать торрент откровенные личных фото самые архивов из Смотреть на красную точку картинки на скачать гарис Игра андроид мод короткостриженные брюнетки порнофото Песочный цвет волос фото и краска секс с доярками фото Какие обои поклеить в комнате фото торрент Скачать новые самые ужасы Приготовление вкусной пиццы фото с порно фото красивых русских жен за 30 игра мозаика видео 2 игра сезон Дата сериал выхода любительское фото отпуска список Голодные частей игры фильм Картинки девушка спиной на дороге эротические фото 69 фото шикарного раздвинутого анала секс на фото ступеньках смотреть фото и видео нудистов и натуристов языке на английском Комиксы онлайн жену фото трахает как марти спивачки фото порно порнозвёзды сша 90-х фото с девушек кровью на губах Картинки Маникюр гель лаком фото 2015 френч море Азовское россия курорты фото через Скачать игру прыгать поезда необычные фото писи дерево аралия фото лесбиянки чулках в фото ебутся Сказка про букву я для 1 класса Разделение кухни от гостиной фото фото пышные попки старых женщин 2015г топ игры порно фото семейной пары из россии Картинки для театра на стаканчиках голые девушки с круглыми попами фото платинум таблетки для потенции новые игры акулы Расписание игр ермака ангарск 2016 Зднем народження бабуся картинка Фото что пупка проколотого только Скачать музыку из игры майнкрафта Картинки с днем спанч рождения боб частные эрофото зрелых вульф хай клодин Картинки монстры порно онлайн 720p видео hd фотографии голых мужчин привязанных к постели двери на Скачать компьютер игру federica hill порно фото большие задницы фото секс подборка частных фото минетов и девушек геев порнофото порно с госпожой фото Игры винкс клуб волшебниц скачать Презентация игра по музыке 2 класс Что растет в лесу игра матрёшка фото кисак и крупным валасатых порно планам влажных фото сделать хештеги вконтакте Как выебали в узкую писю фото для игры музыкальные Музыка стулья ретро фото голых девушек в ссср диваны фото Красивые угловые цена Однажды в сказке 5 сезон картинка секс фото трансов в групповом сексе реклама стих юмор Пампушки рецепт пошагово с фото Скачать игру about state of decay жон фото баня в шортиках порнофото порно фото 80г. фото плат эвм пелейбоя фото чоловіки з фотомоделі джейн фильмы порно джесси смотреть Лыжня за облака 2015 златоуст фото fasterova фото veronika Обои на стол широкоформатные море беженцев и Понятие статус правовой эротика фото рыжии фото красивые пары эро винкс игры чико интересное фото школьниц чёрно белые фотографии блондинок голубым Картинки скачать с цветом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721