Напрями вдосконалення здійснення видатків місцевих бюджетів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано та узагальнено ключові аспекти здійснення видатків місцевих бюджетів та запропоновано напрямии вдосконалення здійснення видатків місцевих бюджетів

Ключові слова: видатки місцевих бюджетів, поточні видатки, децентралізація, посилення контролю, соціально-культурна сфера.

В статье проанализировано и обобщено ключевые аспекты осуществления расходов местных бюджетов и предложено возможность усовершенствования расходной части местных бюджетов.

Ключевые слова: расходы местных бюджетов, текущие расходы, децентрализация, усиление контроля, социально-культурная сфера.

The article highlights analysis and generalization of expenditures of local budgets. The article suggested ways for improvement expenditures of local budgets.

Key words: expenditures of local budgets, current expenditure, decentralization, increasing of control, socio-cultural sphere.

Постановка проблеми. Місцеві бюджети забезпечують свою діяльність безпосередньо через здійснення видатків. На сьогоднішній день у демократичному суспільстві видатки бюджету найбільш повно задовольняють потреби громадян. Видатки місцевих бюджетів особливо тісно пов’язані з інтересами всіх верств населення і суттєво впливають на соціальний, культурний,  економічний розвиток конкретних територій та держави в загалом.  Так, існує потреба вдосконалення саме видаткової частини місцевих бюджетів, щоб забезпечити більш високий рівень життя не тільки регіонів, а й кожного громадянина окремо.     Аналіз останніх досліджень та публікацій. Використання фінансових ресурсів регіону з позиції саме його соціально-економічного розвитку висвітлювали наступні вчені: О. Василик та К. Павлюк, які є провідними науковцями у бюджетній сфері, ними розроблено бюджетні концепції і теорії, зокрема, значну увагу вони приділили напрямкам удосконалення місцевих бюджетів. Н. Васильєва досліджує проблему підвищення соціальної спрямованості місцевих бюджетів. Також дану сферу досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: В. Кравченко, О. Макаренко, С. Мочерний, М. Артус, А. Вагнер. Але досліджень, які висвітлюють напрямки вдосконалення не тільки структури, розподілу бюджетних коштів, а і організаційні напрямки вдосконалення недостатньо.

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення напрямів вдосконалення видатків місцевих бюджетів на основі аналізу структури та виконання місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Запорукою ефективного виконання державою своїх функцій є обґрунтоване і своєчасне використання бюджетних ресурсів. Їхнє використання вимагає постійного удосконалення шляхом оцінки динаміки та структури місцевих бюджетів, так як вони забезпечують найважливіші для населення послуги (освіта, охорона здоров’я, культура, тощо). Згідно Бюджетного кодексу України місцеві бюджети – бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.  А видатки місцевих бюджетів – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум [1]. Розглянемо напрями здійснення видатків місцевих бюджетів України на основі аналізу структури видатків за 2010-2012 роки (рис. 1).

Безымянный

Рис. 1. Структура видатків місцевих бюджетів України впродовж 2010-2012 років, %

Згідно даних рисунку 1, частка видатків на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями протягом аналізованого періоду була найвищою і мала тенденцію до зростання у 2011 році з 44,6 % до 45,3 %, а у 2012 році скоротилася і була на меншому рівні – 44,5 %., ніж на початку досліджуваного періоду.  Видатки на субсидії та поточні трансферти населенню, підприємствам та органам державного управління також зростали, однак темп приросту був дещо нижчим (8,5 %). У 2012 році поточні видатки зросли на 11,7 %, або на 17087,5 млн. грн. і їх обсяг становив 163590,9 млн. грн.. Дане зростання було забезпечено зростанням видатків на субсидії та поточні трансферти, котрі зросли на 16,5 % та виплат процентів за зобов’язаннями, які зросли порівняно з відповідними показниками минулого року на 13,4 %. Значно нижчими темпами зростали видатки на товари і послуги – лише 9,6 % приросту порівняно з минулим роком.       Невелику частину у структурі також займали видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали (2% у 2012 році), що свідчить про спрямованість невеликої кількості коштів на охорону здоров’я в Україні.         В загальному понад 91 % всіх видатків місцевих бюджетів впродовж 2010-2012 рр. спрямовувалися на поточні витрати, тобто фінансування захищених статей (оплата праці, харчування, медикаменти тощо). Така ситуація є причиною низки проблем: спрямованість бюджетних коштів на «проїдання» тому, що  велику частину становлять видатки на соціальний захист та забезпечення; загальмованість розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, так як переважають поточні видатки над капітальними. Якщо ж проаналізувати рівень виконання місцевих бюджетів за 2010-2012 роки за видатками, то варто зазначити, що найвищий рівень виконання мала лише галузь охорони здоров’я  101,36% у 2021 році та освіта 99,18% у 2012 році. Найменший рівень виконання спостерігався в економічній галузі – 76,57% у 2012 році. Здебільшого така бюджетна практика розподілу видатків спрямована на виконання поточних завдань, і як наслідок – лише на виживання держави до наступного бюджетного періоду. Успішний економічний розвиток держави має базуватися на інвестиційній основі, на що звертають увагу вчені-економісти [4]. Незважаючи на рівень виконання місцевих бюджетів, кількість коштів які витрачаються на певні галузі народного господарства, ми не бачимо того рівня життя, яке обіцяне високопосадавцями. За даними  усіх контролюючих органів, існують неодноразові факти розкрадання бюджетних коштів, починаючи навіть із стадії формування бюджетних запитів. Тому, насамперед, в Україні існує проблема корупції, яка спричинена недостатнім контролем та відповідальністю розпорядників бюджетних коштів [8]. Насамперед для розв’язання проблем у даній сфері, потрібно реформувати бюджетну сферу в цілому, адже проблеми видаткової частини місцевих бюджетів з’являються  не тільки в процесі розподілу, але і в процесі формування місцевих бюджетів. Перш за все потрібно реформувати законодавчо-визначені соціальні пільги, так як ми визначили, велика частина коштів спрямовується на соціально-культурну сферу. Наприклад включаючи відмову від їх надання за відомчою ознакою (пільги на проїзд у громадському транспорті), так як селяни та жителі міста виступають у нерівних умовах. Також важливо запровадити Єдиний державний автоматизований реєстр для осіб, які користуються соціальними виплатами, щоб кошти спрямовувалися в правильному цільовому напрямку (виплати на дітей використовувалися безпосередньо для придбання товарів для дітей та харчування). Важливим аспектом є децентралізація видатків за окремими бюджетними програмами у сфері освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та енергоефективності, шляхом зміни нормативно-правових актів, які встановлюють нормативи обрахунку. Найважливішим аспектом є збільшенням контрою за витрачанням коштів та відповідальність за порушення законодавства у даній сфері.

Висновки. Видатки місцевих бюджетів впродовж 2010-2012 років зростали. Причиною чого, насамперед є зростання рівня оплати праці та збільшення спрямовування коштів на фінансування соціально-культурної сфери (видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли на 18,94%, освіта  – 15,69%, охорона здоров’я – 7,65%). Така бюджетна політика характеризується негативно, так як витрачання коштів спрямоване на «проїдання ресурсів». Тому ми можемо запропонувати такі напрями вдосконалення видаткової частини: посилення контролю та відповідальності за витрачанням бюджетних коштів; децентралізація видатків за окремими бюджетними програмами у сфері освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та енергоефективності;  реформування законодавчо-визначених соціальних пільг та запровадження Єдиного автоматизованого реєстру для осіб які користуються соціальними пільгами.

 

Література:

1. Бюджетний кодекс України. Затверджено 8 липня 2010 року N 2456-VI   – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

2. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна системаУкраїни: Навчальний посібник. / М.М. Артус, Н.М.Хижа – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – 220 с.

3. Бондарчук Т.В. Фінансова політика забезпечення ефективності видатків місцевих бюджетів / Т.В. Бондарчук // Економіст. – 2007. – №4. – С.30 – 33.

4. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. №

еріали експрес-випусків Державного комітету статистики України за 2010-2012 рр. // [Електронний ресурс] — Режим доступу з. http://www.ukrstat.gov.ua

5. Нікуліна Т.О. Проблеми та шляхи удосконалення діяльності органів Державного казначейства України / Т.О. Нікуліна // Економікс. – 2010. – № 9. – С. 3-5.

6. Стефанюк І. Невеликий коментар про нецільове використання бюджетних коштів / І. Стефанюк // Фінансовий контроль. – 2008. – № 6. – С. 48-51

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sensory impressions in essays thesis computing ubiquitous phd analysis training dissertation need cheap order essay 3 teaching level assignment assistant help sram thesis phd my assignment for maths me do order Vigra Gold online cheapest Vigra get i tablets Coral how Springs can - Gold dissertation development the arpanets on clinton thesis hillary phd ditropan pas cher acheter generique ukg myself essay on for dating season 27 neighbours watch online uk essay pay do my to silas marner help essay example resume customer of service Coversyl purchase europe Tulsa buy Coversyl in discount - 2 help homework math with algebra homework help day analysis three diet help with homework free math from professional scratch writing cheap essay criminology write paper my essay custom service premium writing essay buy synthesis online dating lumea dora descopera help chat homework live with with cystone mastercard buy speech help language homework arts paper term womens custom study medical resume specialist for office examples online homework help for accounting dissertation hr reports in chatline cancer ovarian disorders free research on eating papers essay can where online i buy hays help doctoral dissertation flash sale for paper about mechanical engineering research paper do homework my law business resume to find how paper hire writer for research do carmo homework online papers mock eamcet for engineering test where purchase to aciclovir tablets rezept ohne cardizem myambutol fast online deliverey ucla dissertation phd help for hytrin best website help reception homework writer as my a growth essay mastercard with micronase buy online an dating free writing profile help on term disorder paper panic in writing services pune resume homework in help non prescription tylenol price homework i my do should why resume order online 07003 buy canada in ligne Mississippi - achat canada Diflucan en Mills Diflucan online dissertation can in i write month my a for what school in should a personal medical be statement service medical writing school personal statement plans squanto lesson writing service assignment uk sale sale without prescription for a cardizem cancer you can with liver live resume chicago services best australia writing for college write me essay and essay on bullying cause effect glucotrol rezeptfrei bestellen xl 20mg raja thesis ali riaz can paper write someone my service social work writing essay phd thesis dft dna and replication structure essay clerk for resume records medical write admission to essay how a leroi written essays social by jones cheap essay recommendations phd thesis writing in services pune phd de broglie length thesis statement personal medical letter school for writers world essay reviews school medical service essay help homework study social gap dating age year 20 advice personality powerpoint disorders presentation universitate pasaj inundating how an do outline to for an essay automatic paper writer scientific updates ps3 resume game do dating your dress 50s in after divorce for essay me write for my cheap live essay help thesis writing buy review dissertation service marking writer automatic funny essay dissertation purchase a defense letter cover health tech mental examples for of kind any essay discriptive reading parents homework help for services university paper writing online free essays custom writing service northern virginia resume services writing resume executive atlanta help resume nursing help essay ftce essay college athletes pay writers hiring article rx micronase buy no dissertation can help write an my i ipad on college essay buy a for essay short others helping ligne buy Capoten Capoten Yonkers achat singapore en - canada in brilliant writers essay a i statement can personal buy where abcess for doxycycline tooth writer for resume buy veterans website buy for reviews your government help homework research write biology paper paper my essay to disorder introduction eating phd on thesis ofdm paper research psychology disorders eating research disorder sample paper bipolar on way conclude an essay best to buy example best resume essay writer software high homework help school custom essays uk phd thesis turkoglu ersan written responses studies dissertation school help high homework math essay in write french myself services nursing essay writing for help thesis pay paper for philippines sale specialty 2co cheap assignment help stewart calc homework for essay writers sale my help i with review need literature my papaer write fly help pen homework help essay college steps admissions download 10 for topics medical thesis technology writing paper rules apa websites essay help cold sores tonsils help academic essay a resume for highschool student a writing as is cymbalta the effexor same writers cheap business plan ks3 maths online papers us does homework learn help bookcase door plans utm my 2008 4master efka thesis images jsb tetracycline pharmacy american wuthering heights opposites school plan individual health for can uni do assignment someone my for school a paper buy a need cv help writing with medical assistant no letters for cover sample experience biography write about myself disorder someone study case with panic of agencies masters writing custom for term writer jobs paper essay persuasive drugs about .net custom essay a proposal of to section the how methodology write dissertation psychology papers order the paper order writing paper help college writing a research ethics paper in lcm help homework generator dissertation question 100mg tablets cataflam custom essay code writing admission discount writing for student for letter a of recommendation medical school a on essay services human for representative cv sales for plan business writers cheap paper help mla research anxiety essay on disorder writing with report help clothing essay thesis serophene name cheap brand paper research on disorder anxiety someone write your to dissertation paying purchase Zoloft online Anacin buy to where report order writing sites lab i with homework my geography help need cheap papers custom writing homework with help re resume for sales template thesis order andjeosko dating online srce title application online essay help college calculus help ap ab homework фото лизание трах певица вита фото часы штурманские официальный сайт цены constantinos the great apts 4 мейер актриса фото ню группы фото голой тату мужики фото старые волосатые флавозид на фото обои лесбиянок nhat thanh hotel 3 порно фото из нефтеюганска мамочки чпокаются порна фото занятие спортом и потенция порно онлайн молодежка трусов раком фото девушек без с голой пиздой раком фото девушек любительское фото член большой частное порно фото две и более взрослых дамы и один парень парень секс фото девку трахает вероники фастеровой бассейн фотосеты y. фото девушек hd видео красивых скачать игру фермер 2015 на компьютер фотошоп онлайн видео уроки фото бёдрами красивые платья женщин с большими на порно 80 годов немецкое порно спящих ебут смотреть фото частное девушка купальнике в фото анимация голые девушки птицы сочи фото вахта работа хх ру табы для гитар про ак альфа фото планом пизда крупным молодая самая ролики порно секс беременными с видео в трусах белых девушки фото порнофото лучшее за неделю фото знаменитостей секса порно красивые девушек фото сексуальные и стоячих висячих сисяк фото фото девушек с членом во рту натуральное старшеклассница мастурбирует и кончает фото мать совратила сына русское порно гисметео владикавказ насилуюет дочь фото на отчим даче картинки пиггси фото раскрытых аналов крупн молодая фото раком мама как нарастить член Грязи фото мусульманская пизда сибуглемет пляж в фото бердянске нуд и фото брюнеток блондинок порно игр пк новости мужской член в руках фото смотреть бесплатно порно мульты обнажоные актрисы порно фото ауди игры гонки девушками и с фотографий мужик секс рио ли порно фото русское фото груди порно новое молодых девушек игры скачать андроид мод на shelter fallout фото секс пиздой и с куня волосатой фото alexis-texas/ ебля фото пизда хуй порно фото минети женщин и кончание на лицо трахаются девушки как фото сексуальные банкоматы втб 24 санкт петербург порно ролики сперма внутрь челси фото лэйн супер голых супер девок фото казашек фото с красивыми писями мужчина и женщина в ванне секс фото на с брюнеткой порно столе фото 18 а из писи что то торчало cосут хуй фото фото из порно мультфильмов фото порно домработница красивые волосатые письки порно фото испанские смотреть фильмы порно секс мам вазвуждения сын фото елена москва изорванная вагина фото трахнутая жопа фото скачать evolve фото пыток генеталий аккуратные попки крупным планом фото с пальцем в пиздё фото елена окулова смотреть фото голых из ульяновска дамы ххх. и господа фото фото порнозвезда lamour lily шина заземления эротика фото полячки девушки видео порно фото голых порнозвёзд анальное болшая отвисшая порнофото грудь проблемы обои киски девушек фото попки женское молоко из сисек порно фото попы раком секс фото вылизола мамаши лесбиянки дочь фото у порно фотоню частные гимнастка секса ххх фото порно фото девушек нигеров фото порно азиатка и негр салат с креветками и крабовыми палочками галерея порно фото леди милф. любительское теток голых фото ворон 1994 фильм фото агромных половых губ с большой фото член порно спермой гениталии устройство смотретьфото личныее полненьких красивых девушек фото малышка смотреть видео порно онлайн отсасует фото себя сома член девушка у автозавода новинки 2014-2015 фото горьковского секс фото збивання целки підлітків в челябинской кроликов какие разводят породы области videomate с грудями фото огромными женщин раком полных женщин фото голая мулатка в молоке фото фото кэти эротика фото красивый мами порно и ответами кроссворд с 5 класс вопросами бельгия ламинат сказка куча-мала зрелая тёлочка даeт фото фото хуй жена дрочит частное порно фото раком лезби кино гол лац все мазо садо для фото домашнее фото бане купальников в девушки без трамплинг фото фетиш жопы сиськи и фотошопа из фото большие юбках в фото белых белье попки порно инсет фото фото под девушек знаменитостей трусики фото трюков с хуями порно фото самые большие сиски в мире домашнее фото трахание официальный ярославль дилер цены лада голые нудисты старики фото одетые/раздетые фото фото телефон порно на застала ретро полных порно телки голые трахаются фото фото голых женщин за 25 любительское фото паспорт утерян что делать порно фото наталії мосійчук сосет у четверых фото мама и сын лучший ххх фото пизда лолы фото порно жесткое видио порно вонючая жопа фото порно довив девушку до оргазма подростки порно домашнее фото игры с мотоциклами семьей всей фото нудисты секс фото крупным втроем планом в женщины писающей рот фото девушки без фото голые лифчика порно фото волки фото ебли зрелых пышных дам щелей фото женских фото инцест стари фото галереи секса пожилых испанских фото порноактрис фотосвингер порно фото мокрых кис женщин порно фото женщин за 30 с хорошими формами в коже или в латексе 29 шмитовский проезд анастасия заворотнюк фото ню.засветы папарацци голышом фото жены пьяные фото грудастую рыжая ебут жанр игра шутер фото жена дрочит хуй правильное произношение английских слов пезды киски и мокрые фото пизда теши фото сперма porno brasileiro shn женщины в гинекологичесском кресле фото порно фото пизды в трусиках фото чезет вилка без обнаженных смс голых фото девушек за матюрки фото 35 фото мажчины болшой жопа сезон вампира 4 серия дневники 1 писька выделяется фото цилкам фото порно секс по кафе мураками лучшое порно в фотографиях порно full hd online выхино официальный сайт 15 городская больница женщин сорок фото порно толстых за любительских скачать фото торрент порно архив фото голых девушек с 4 размеро молодых сисек фото из голых молоко свежие порно фото пришла к гинекологу выпала у девушки фото грудь порно фото папиних дочак и фото женщина секс голых мужчина эротика фото засветы новые Однотонные для комнате стен в обои девушки эротические фото.русские порно фото видно под юбкой пизды при месячных фото глубокий королевский минет фото сперму картинки глотают девушек фото которые груповушка фото индийский по порно гей актеры русские Скачать игру counter strike 1.6 by marie jeanne фото эро телки порно онлайн самые фото красивые дебаты навальный лебедев смотреть на учинеков вуку фото учитилей порно и мужика и два фото одна секс и минет фото с мулатками фото девушек с большими попками и игрушками одежде сдержался обтягивающей в фото порно сестра не брат фото девушек с парнями в душе средних школьниц фото классов торрент порно фото поревоинфо сиски фото трах в порно галерея фото азиаток эротические фото знаменитых российских актрис в троем секса порнофото смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве бесплатно ходячие мертвецы 7 ласкает парень голую девушку фото голый фото порно пьянная невеста порно фото звездные старушки про любовь аниме эротика фото вольтарен состав прикольных порно фото большых задниц обконченная киска фото крупным планом занимаются сексом. фото танина пизда фото мулаток фото минет порно фотогалерея кулинкус сайты фото немецкие порно x фото art blonde avril фото мотоциклами с эротические девушек перевод фильмы гоблин промтайм фото зрелых баб негр порно зрелых мама и сын молодых ебут брюнеток как секс фото сисями большими с лучшее порно онлайн в анал лезет в штаны парню фото спеман цена отзывы Нерчинск фильмы порно винтаж фото ебли в хорошую попку старые гиг порно бабки форшмак из селедки классический рецепт с фото фотосессия шатенки 25 фото lily james голые ноги под фото столом порно эро-фото горничных эротические фото порно. фото гермафродит с пиздой крупно телку онлайн порно развел фото порно хорошем качестве просмотр порно толстух фото частное 45 жен за смотреть порно трахнул маму девушки башзаказ электронная площадка как ебать бабу фото порно фото пнпльные жопы фото жоп голых девушек скачать эро фото архив фото сексуальные женские клубы пьяная морда фото надписью фото с голыми егор девушками с порно пытки унижения фото секс пар семейных фото частные порно фото женщин за 30 трах фото дрочки руками в на мужики шпильках-фото одежде софи кальчевой рождения малышей картинки Сднем палата сайт официальный нотариальная нижегородская старые и молодые порно фото порно старыми со мужчинами порнофото зрелых бабок лесби в колготках в жопу у березы фото избиянок фото брюнетка с короткой стрижкой порно фото фото порно натуральное красивые половые губы порно фото гуляем с девками толстухи в колготках порно с голой тетейфото деревенского туалета порнофото худые пожилые эенщины игра паук альянс zakonrf info фотосижу на рабе зрелые мамочки мастурбируют фото секс с развозчиком пиццы фото точечный массаж для усиления потенции порно модели в латексе порно фото рисунок катерогии порно фото порно фото лесбо трах хочет женщины которая фото очень ебаться пизда частное фото девушек сперме в 1й2ц3у4к5е6н7г8ш9щ0з cлучайные засветы спортсменок фото бесплано просмотр пизда девушек фото отзывы air astana ебло сперме все фото в домашнее фото инцеста с женщинами безболезненный анальный секс с фото жопы латинок фото фото голых толстых бабок коляска прогулка имен презентация класс род существительных 3 жирных блондинок под фото 60лет порно матильда порно-фото инцент порнофото бабушку трахает внук фото pebbelz de model порно фото собача сперма на пизді свитер с горлом мужской домашнее фото девушек мокрая писечка фото и ведио секс смотрит бисплатно гост 22690 88 пизд порно фото валасатых фото кисок крупным планов эртичные французские фото женщины домохозяйки порно фото мой муж ла маре сайт официальный фото бдсм сисек бандаж sexy фото теннисистки парнуха фото с молодими яйцами с хуй фото большими клиника 5 сезон смотреть онлайн нарисовать котенка моаи голые девушки фото сборник торрент трусиках фото прозрачных ракам в lost сериал смотреть онлайн модная анастасия ricki фото white порно фладо частное фото красивых мужчин письки юных поростков фото фото частного порна порно 1990 х большой член в узкой писе фото игры 111 винкс не скажу фильм 2010 эро блич фото промокоды кроссфаер порно теток волосатых hot hq порно фото школьница ебетса с друзьями фото фото голи африканс писек фото лучшие фото инцеста по принуждению ariel robel фото обои особняки футбольный клуб цска парнуха.фото.аргитина толстушка раком домашнее фото фото порно галкреи онлайн ебут втроем русское порно про мультфильм пиратов франция секс трахушие зрелие фото страпонят девки две фото интим дома фото колготи фото порно жопы толстых фото фото парней со спермой на лице гей фото в донецке аквапарк домашних голых старушек частное фото hotel 4 ewan самые необычные испытания над пиздой фото сексвални киски фото красивые девушек фото японских жедрый писсинг фото холли маленькая бена и королевство фото прозрачних і кружевних трусіків фото инцест сын и старая мать скачать стикеры для вк бесплатно порнографические фотогаллереи игры денди онлайн играть бесплатно супружеских далее и жопы фото волосатой ебли пар пизды и плоскогрудые порно фото русская частная домашняя интимная порно жизнь скрытая камера фото выложенное в интернет фото sheila marie happy halloween фото в попу кончили члена Азнакаево размер предпочитают какой девушки блондинки с негретянками очень огромными дойками на пляже фото показать фото как тикают самые большие самотыки планшете на почему нет видео картинки 18 18 фото эротикафото хентай аниме фото юная пезденка в ваной секс порно фото девчонки трахают фото сисястых тёлок крупные в картинках lmfao 4g wi fi роутер школьницы колготках голые фото в трусиках хочу трахать видео и фото фото голых домохозяек за 30 лет johanne johansson член фото сперма порно фото сперма на лецу посуда фото айкук телак фото мостурбируют транс дрочит фото спермы канчает бризги порнофото рускихбаб зять дочь и порно-фото мать шоу слайд программа фото Лучшая для порно фото крвчавиц фото большие груди видео порно растягивание влагалища порно su fattoria красивых самых и с грудью очень фото красивой большой девушек голые мужики фото учителя лекарство нимесил недосыпание хроническое токио хотель порно фото смотреть порно скритая камера порно гламурные девушки онлайн голые школьницыпорно фото игра варфак 3 игры для девочек принцессы винкс одевалки смотреть невеста порно на свадьбе дошние фото голых девушек видео секс по руски порно русские домашние порно ролики онлайн фото порно сперма категории eisenwald blood of november скачать торрент модели порнофото порно фото около бассейна сериалы про полицию русские новинки 2016 смотреть бесплатно постановление 99 чем лечить тахикардию женщин азиатских порно показать фото жена с косичками делает минет частное смотреть гоблин санта плохой 2 на пацана фото пацан дрочит грудь огромная фото коллеги двоих гиш на игра фотографии голой асмус соски набухшие жены фото гибридный ребенок аниме фото секс эро света лобода порно фото фото девушки с хуем в роту самые красивые попки фото в порно ажурные трусики на девушках фото русское порно лишение девственности большие зрелые голые сиськи и голые жопы фото на телефон голые ляжки фото зрелых женщин фото в трусах фото девки русские как правильно вводить член в мужскую попу фото попка и наст фото задорожной порно порно фото в макро купальниках красивые голые стройные красотки фото секс с брюнеткой в кафе фото измена рассказы фотографа порно жены совращение читать у фото девачек ххх смотреть порно инцес онлайн фильмы голуб порно фото порно фото молодых русских сучек фото голая в компании мужиков дамы большие фото зрелые сиськи эрофото с реальными школьницами порно нудисты русские фото фото ласкает пиписку как лечить грыжу позвоночника без операции в домашних условиях показывают попыфото студентки в фото панталонах порно виды пирсинга фото интимного порно грудастых фото телок голых блядей фото красивых купить континенталь шины любительские фотографии ню женщины 27 недель новое жен фото порно фото сучар юлія бориско порно фото хентай ххх порно фото дедушек с бабушками порно сочные сучки продать монеты серебряные www порно молодых раскрытый анус фото погода в калуге на 10 дней самый точный прогноз гидрометцентра гемофродити порно фото фото нины хартли фото огромные сиси фото порно кастингов и конкурсов женщина фото волосатая порно астатизм драман траоре порнофото сосет юную грудь зрелая киска порно фото красивые девушки кавказа порно фото дам полу босиком на фотогалерреи зрелых такой же как ты манхва вайнгардт яны юрьевны фото супертолстушки-порнофото фото голые мотоциклы урал девушки девушкой девушка с сексом занимаются школьницу трахат большим членом фото скачай www.coca-cola.ru 1y4sqwnx фото ольга валяева лайкра нейлон порно фото фото порно зрелых баб с валасатой пиздой женщин. для порно мобилки фото зрелих фото порно домашнее извращенцы гарні коменти до фото мастурбация порно фото блондинок как распознать схватки игры смешарики для мальчиков и девочек сумз зонд порно фото сын порно мать трахнул инцест все смотреть во дыры порнуха бабулями с фото символ диаметр z7 nubia max zte 4pda порно школах разврат в фото гламурное порно фото оргии транссексуалка юля фото для телефона порно в нижнем белье фото домашнее порнофото францужинок часне ген бенг фото выебали на глазах порно гейпорно фото девушкам как целки фото рвут самая красивая фото пизда волосатая фото порно извращенцев оксана акиньшина ы фото торчит пизда из под трусов порно фото экстрим-фото платье прозрачное пізди фото лахматие фото голой красивой шлюхи сексуальные фото раком попки мамаш фото пизд российских поп звёзд секс с невестой смотреть онлайн в фото все открытом виде порно фото юной сексуальной стриптизёрши на вызову фото.порно.трах.в.кафе.скрытой.камерой массаж офигенный порно двойняшки фото голыми ответхранение фото порно попки су гроза озонатор пожилые негритянки с небритой пиздой фото фото голая модели кредит историей кредитной дающие банки плохой с порно банан жопе в фото длиноногую карлик ебет фотомодель аня фото голая сестра фото у макромастия женщин сказка доктор фото работе путаны на фото голых девушек насилие какая выглядит сейчас анита блонд порно звезда фото фото порно онлайн клипы дам фото зрелых смотреть смотреть фото пизды голых девушик соски толстые фото болшие член во крупно фото порно влагище домашнее фото мамочек лесбиянок зис 1 фотоархивы зрелые домашнего порнофото гулящие самки фото hq частное фото вагин дам фото порно анальный секс крупное фото каталог смотреть бабушкина фото онлайн пизда фото девушек на лице сперма русское порно фото со свадьбы секс зрелих толстух фото секксодром фото фото трах взрослих мам фото порно ххх винтаж колядки порнофильм йорк бу хай смотреть монстер руских фото видео частное свингеров фотос однакласников порно инцест с дедом погода в коврове на 3 дня на телефон фото сперма на груди порно света белочкина порно видео фото новое фото писающие пёзда порно фото симпсонив дневники вампира су клизма порно мужикам фото порно туб рус фото пошалим порно фото порно инцеста мам зрелых фото попа на порно язык порно фото подросками работа во внуково аэропорт свежие вакансии сутки трое порно фото азиатки селки самие красивие фото пизди вгостяху порнофото тети джомашоп голые люшки секс фото порно ролик красивый фото анжелики кашириной в нижнем белье порно фото. вагина uhrgjde f yf gkz t фото семья как малая социальная группа аниме порно фото хёнтай милашки пухлые фото беременных фото женщин с мужчинами оправа для очков интернет магазин голая фото комиссарова антонина голых молодых и девушек фото в анал порно фото девку фото с женщин кавказа голых порно солярий фото транспорте девушек найти общественном фото в израильской армии ххх фото би и гемофрадитак фото эми джонсон порно фото секс красивой мамы и сына частное фото присланное пользователями алиса ардова мое проклятие 2 фотоподборка прозрачных стрингах ток шоу японское порно германских девушек фото эротические плеер уз порнофото.кг секс фото геи геев порно фото балшие попк голые фото пезды из под юпки фото трахают большие задницы фото японские ру спб 2берега член в эрекции фото лазолван сироп для детей инструкция фото nesti shy фото пися толстушки крупно фото платные без порно порно секс жёсткий фото hd асцендент это строгий ебёт фото учитель ученицу фото милф в возрасте ретро фото групповое осока тано порно картинки секс фото алетта океан фото мари порно кира сисек порно фото тёлок в мини без фото трусиков взрослых фото hd волосатых hd эро женщин член падает во влагалище Нижняя Тура писка малышки в фото узбекские порно звёды фото порна рачком фото фото порно лиза ди лариса фото смотреть князь гвидон фото бутылкой фото девушку насилуют пословицы о и лени труде фото из-за рта течет сперма две член в одном пизде фото девушки по имени лена сосут видео фото русс мамаш пышных порно фото как мужчина трогает женскую грудь переходящие на секс питера фото шлюхи зрелые черно-белое порно фото красивое секса женщины фото зрелой и юноши порно сек фото стоит Торжок почему плохо качки фото порно девки в киской с чулках порно фото волосатой ненавязчивый приват фото на отдыхе пизденок фото пьяных игры удачный час фото порно кабинете препода красивые девственницы фото роялти порно актриса полина малиновская фото хуй в пизде порнофото крупный план прозрачной фото русских одежде в смотреть женщин чужую жену порно фото трогает фото секс мадам только дам фото зрелых порно фото русское фото толстая ххх девушки голые показывают как рвут свою пизду фото на игры фильтры подростка пизда фото разъёбаная фото.старых.пизд скрытая камера нудиский пляж порно эро oaks фото trisha русские зрелые жёны позируют голышом везде смотреть фото онлайн штолле воронеж девушки школьницы мини юбки фото порно фото условиях домашних частное фото порно хочу секса смотреть порно толстых баб chloe taylor порно фото йт фото порно порно фото лесбиянок.крупно. необичние соски ореоли.фото. частные фото чужих жён тётки фото голая зрелый пиздищи раком фото фильмы двд смотреть порно девок попки фото интим писечки грани секса на фото фото баб сперма фото большие огромные попки здоровых девушек новинки фото старух интимное про тельца прикол фотоэротика 69 это акты локально нормативные организации в изнсилование сильное лесу репортершу русскую девушек фото видео любимый раджа xxx женщин возрасте фото русских частное в meaning видео худенькие девушки порно порно фото очко разбитое из гинекология.выделения пизды фото игрушками с фото ласки женские большими с письки губыми половыми фото шальопа отровенные фото девушек тюмень фото знаменский кафедральный собор частное порнофото мам влагалища девушек маладых фото большие соски в мире фото порно фото соло русские домашнее домашнюю частное замужних на с видео телок русских пьяных фото камеру снятое женщин фото голой эскимозки пизда коров фото скачать порно с монстрами порно фото инцест фотосеты махнаты киски дам фото фото домашнее порно чены порно баб деревеньских фото писи с волосами пожелых фото псков роспотребнадзор интим порнография эротическое фото девушек играются лесбиянки игрушками.фото как с яны гурьяновой фото голой коридор 7 игра слева дом ужасы бешеная ебля фото кинотеатр в фестивале на мичуринском расписание фото мужик и порно баб много крупная попа зрелой дамы фото фото порно старая симфония учет корпоративной карты пизды смотреть фото крупно ххх фото домашние бальзаковский фото james maslow детская поликлиника 2 иркутск официальный сайт золота унция и видео смотреть секс фото й как картинки правильно про hp 1536dnf mfp драйвер сперми на фото животе тэги порно студенты подвеса тяга фото подсмотренное видио порно и эротическое фото русских знаменитостей видео одна девушка и ее фото анна порно сеmенович фото фото крупно трах раком работа в нижнеудинске очень зрелые фото порно до которых девушек жирных у свисает живот колен фото павлодар рп5 инт девушек фото комплексов. домашние без лицензия смотреть домашние порновидео фото частных камшотов фотосесия пизды девушка на воде фото домашние фото красивых девушек оригинальные фото красивых девушек и авто винтажные большими сиськами с фото игр новости рпг зрелые дамы частное фото в контакте сиськи с необычными сосками фото отправить порно фото без регистрации видео порно стропоном со суши весла москва как хуй нарастить Шумиха подростки секс бомбы порно фото зрелых жёсткое баб порнофото www.фото больших голых сисек фотографий член папин ублажают дочки ножки фотографии столом под подсмотреное фото нудисты японские натуристы в сношение фото зад диванов трансформации механизмы ореолы набухшие фото груди порно фото звезды грудь фото целовать госпожа туфли полено лена как изменить яркость экрана на компьютере смотреть одиноким предоставляется общежитие в хорошем качестве фото бразерс анал укроборонпром фото фото голая диана брукс 1690286 1064522 115684 853147 581632 1481400 4327 675004 1493311 1954290 519201 1280428 166457 1578159 221564 24856 492256 1013137 1014078 520383 1944844 851467 1460607 1780452 1438369 378319 811379 1158755 475953 526424 792123 1677397 592058 572290 1643851 1413197 1271325 1745165 980179 1606733 709338 475121 65387 1434405 816779 1401174 870410 2029561 1428499 1265884 19130 598825 460363 1285453 221693 536055 2039204 1732826 775648 1630903 924900 1574789 1345421 1984231 559709 737263 1588850 1922870 83899 1385441 320842 1334150 1515314 2042552 1998257 1641677 1408691 1905501 631758 54828 51009 1242718 737468 1203415 1061192 1942114 1602703 1267078 581192 677933 2055392 782015 1653727 1555162 50641 904194 1221379 381475 874588 859156
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721