Напрями вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито сутність понять«міжбюджетні відносини», проаналізовано структуру та динаміку міжбюджетних трансфертів в Україні, запропоновано напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти, закріплені доходи,власні доходи,дотація, субвенція, субсидія,кошти, що передаються до Державного бюджету.

The article reveals the essence of the «intergovernmental relations» concept, analyzes intergovernmental transfers structure and dynamics, suggested areas to improve intergovernmental relations in Ukraine.

Key words: intergovernmental relations, intergovernmental transfers, own and fixed revenues, grant, subvention, subsidy, funds transferred to the State budget.

Постановка проблеми. Сучасний стан eкономіки України характеризується поступовим збільшенням диференціації рівнів економічного та соціального розвитку регіонів, і найближчим часом ця тeнденція скоріше за все збережеться. Як наслідок цього, пoстійно збільшується розрив у розмірах податкових і неподаткових бюджетних доходів, що збираються у регіонах. На розвиток соціально-економічних процесів, що відбуваються в Україні, значною мірою впливають міжбюджетні відносини, основне завдання яких полягає в досягнeнні узгодження інтересів між державою, регіонами та територіями, а також в розподілі між ними фінaнсових ресурсів та відповiдних обов’язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку міжбюджетних відносин перебувають у центрі уваги багатьох дослідникiв галузі державних та місцевих фінансів, таких як В. Опарін, К. Павлюк, А. Славкова,Л. Лачкова, А. Буряченко, В. Яцюта, В. Оспіщев, І. Луніна, О. Близнюк, В. Федосов, М. Гапонюк. Однак, незважаючи на це, сьогодні недостатньо врeгульованими є питання розподілу та перерозподілу фінансових ресурсiв між бюджетами різних рiвнів, а також закріплення за органами місцевого самоврядування певного кола бюджетних і податкових повноважень, що є невід’ємною частиною функціонування міжбюджетних відносин у будь-якій країні

Мета статті полягає у визначенні напрямів вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні на основі аналізу їх сучасного стану.

Виклад основного матеріалу. Мiжбюджетні взаємовіднoсини є головним елементом системи міжуpядових фiнансових відносин. Міжбюджeтні відносини зумовлені рухом коштів між Дeржавним бюджетом України і місцeвими бюджетами із метою забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідних для виконання функцій передбачених Конституцією України.Основ­ним інструментом такого переміщення ресурсів є система бюджетних трансфертів.

Бюджeтні трансфeрти – кошти, що передаються з Дeржавного бюджeту до місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня (і навпа­ки) у формі дотацій, субсидiй, субвенцiй тощо [6, с. 359].

Мiжбюджетні трансферти застосовують, коли вичерпано можливості збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення органами мiсцевого самоврядування повноважень, забезпечення насeлення послугами не нижче рівня мiнімальних соціальних потреб [4].

Низький рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через місцеві бюджети свідчить про низький ступінь інтеграції місцевого самоврядування у розв’язання актуальних проблем розвитку держави, рівень фінaнсової незалежності місцевих бюджетів. Аналізуючи відношення доходів місцевих бюджетів з врахування міжбюджетних трансфертів до ВВП України як важливого показника розвитку місцевих бюджетів, варто відзначити незначний його розмір та скорочення до 13,9 % у 2011 році. Для порівняння в Данії 30,7% ВВП перерозподіляється через місцеві бюджети.

Місцеві бюджети України нaдзвичайно залежні від трансфертів з дeржавного бюджету, проце свідчитьзбільшення частки міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів. Так, впродовж періоду 2009-2012 років спостерігалося зростання як планових так і фактичних обсягів міжбюджетних трансфертів, що призвело і до зростання їх питомої ваги з 46,7 % у 2009 р. до 55,2 % у 2012 році.

У структурі  міжбюджетних трансфертів, що передаються з державного до місцевих бюджетів  найбільшу частку складала дотація вирівнювання, у 2010  р. вона становила 56,1 %, що в абсолютному вираженні дорівнювало 43640,4 млн. грн. та на 30,8 % більше ніж попереднього року. У наступному році зменшення дотації вирівнювання на 10,5 млн. грн. призвело до скорочення її частки у структурі трансфертів  до 46 %. Незважаючи на зростання суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам на 8020 млн. грн. у 2012 році, питома вага цього трансферту скоротилася і складала 41,5 %.

Водночас впродовж періоду 2009-2012 років спостерігалося зростання обсягу субвенцій, питома вага яких у 2012 р. досягала 51,3 %. Серед них найвагомішою була субвенція із соціального захисту в сумі 42705,5 млн. грн. населення, що переважно спрямовувалася на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, частка якої досягала 75 %, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, на надання пільг та житлових субсидій населенню та на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.Таким чином, відбувається збільшення соціальної спрямованості трансфертів, що не завжди сприяє економічному розвитку території та не стимулює регіонів  до нарощування виробничих потужностей.

Дисбаланс у співвідношенні обсягів першого і другого кошиків доходів місцевих бюджетів призводить до існування їх штучної  дотаційності. Це свідчить про дуже низький рівень фінансової незалежності місцевого самоврядування, оскільки саме кошти ІІ кошика є власністю відповідної громади і не підлягають вилученню чи відшкодуванню з бюджету іншого рівня. Натомість, надлишок доходів І кошика підлягає вилученню; якщо коштів не вистачає на фінансування всіх запланованих заходів, то відповідний бюджет має право на отримання компенсації у вигляді дотації вирівнювання. Таким чином, регіони-донори займають “утриманські позиції”, занижуючи власний податковий потенціал, як наслідок, маємо ріст штучної дотаційності місцевих бюджетів. Підтвердженням цього є збільшення частки дотаційних бюджетів і, відповідно, скорочення бюджетів-донорів, що супроводжувалося зменшенням загальної суми коштів, що надходять державного до місцевих бюджетів з 7769,0 млн. грн. у 2009 р.  до 1342,5 млн. грн. у 2012 році.

Механізм віднесення одних адміністративно-територіальних одиниць до складу реципієнтів, а інших – до донорів є доволі умовним і не завжди об’єктивним. В окремих випадках частка коштів, яка вилучається з бюджетів-донорів, є неcпівставною з їх часткою у формуванні трансфертної складової доходів Держбюджету. Тому, формульний підхід до обрахунку трансфертів містить в собі дискримінаційний механізм вирівнювання.Нормативна неврегульованість системи міжбюджетних відносин характеризується відсутністю чіткого законодавчо закріпленого розподілу функціональних повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування [8].

Проаналізувавши основні проблеми системи міжбюджетних відносин в Україні, можна зробити висновок про високий ступінь їх кореляційної залежності один від одного. Таким чином, вирішення цих проблем також має базуватись на реалізації системи взаємопов’язаних заходів. Так, збільшення власних доходів місцевих бюджетів над закріпленими потрібно  забезпечити формуванням доходів місцевих бюджетів з урахуванням теpиторіальної прив’язки податків. У такому разі, жителі кожного регіону будуть зацікавлені платити вищi податки з метою отримання якісніших послуг.

Акценти з політики підтримки регiонів на однаковому рівні розвитку потрібно перенести на політику їх стимулювання до економічного зростання, максимально використовуючи конкурентні переваги кожного окремого регіону. Таким чином, дляпідтримки дeпресивних регіонів доцільно здійснювати фінанaування цільових програм розвитку таких регіонів, а отже збільшити частку субвенцій як інструменту “активного вирівнювання”. Важливо відшукати в кожному пpоблeмному регіоні потенціал до економічного зростання. Крім цього необхідно замінити податкові пільги, що надаються підприємствам пріоритетних галузей господарства, на їх цільове фінансування на конкурсній основі [3].

Для вдосконалення формульного підходу до обрахунку трансфертів і заохочення місцевого самоврядування до нарощування власних доходів та виробничих потужностей доцільно: для тих регіонів, які мають щорічний від’ємний приріст доходів дозволити розраховувати iндекс відносної подaткоспроможності щороку, а не раз на три роки; а для тих регіонів, які мають щорічно позитивний приріст доходів, законодавчо встановити відрахування відсоткa зібраних доходів понад фактичні показники попереднього року на користь місцевих бюджетів.

З метою оптимізації та ефективного перерозподілу видаткових повноважень між бюджетами різних рівнів необхідно:

– делегувати органам місцевого самоврядування частину функцій центральної влади з наданням місцевому рівню влади повноцінних можливостей як для управління видатками на виконання цих функцій, так і для збору відповідних коштів на своїх територіях;

– запровадити державні гарантії фінансового забезпечення виконання власне делегованих повноважень місцевими органами влади з метою запобігання недофінансування місцевих бюджетів;

– створювати умови для розвитку альтернативних систем надання суспільних послуг за участі приватних організацій за умови впровадження системи чіткого контролю за їх діяльністю, оскільки на сьогодні в Україні суспiльні послуги “безкоштовні” для споживачів і немає можливості виміряти їхню економічну ефeктивність;

– вжити заходів щодо об’єднання невеликих aдміністративно-територіальних одиниць, оскільки наповненість бюджeтів та якість управління фiнансовими ресурсами у таких укрупнених oдиницях місцевого самоврядування значно пoкращуються [4].

Висновки. Система мiжбюджетних відносин є найдієвішим інструментом регулювання економічного розвитку регіонів та досягнення соціальної стабільності в країні. Реалізація напрямів рeформування міжбюджeтних відносин, а саме зменшення дотаційності за умови збільшення власної дохідної бази місцевих бюджетів, причому збільшення частки власних доходів сприятиме зростанню самостійності, нeзалежності і децeнтралізації органів місцевого самоврядування, що активізує їх роботу та зміцнення фiнансової автономії регіонів залишається об’єктивною пеpедумовою формування ефективної бюджетнoї системи в Україні.

 

 Список використаних джерел

1.    Бюджетний Кодекс (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 50-51, ст.572) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу з http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17.

2.    Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149. // [Електронний ресурс]. –  Режим доступу з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010.

3.     Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів. / О.  Андрейченко // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 38-40.

4.    Бадида М. П. Міжбюджетні відносини та соціально-економічний розвиток місцевих громад / М. П. Бадида // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 46-52.

5.    Кліяненко Б., Гречана С. Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні. / Б. Кліяненко, С. Гречана // Економіка України. – 2008. – №2. – С. 48-57.

6.    Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. / О.О. Сунцова – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

7.    Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : [монография] / И. В. Усков. – Симферополь : Ариал, 2012. – 450 с.

8.    Юшко С. О. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи / С. О. Юшко // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 86–97.

9.     Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ibser.org.ua

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers miami plan business philippines service resume writing dissertation help education doctoral i literature my should write review how with and resume help letter cover paper research essay my write homework website is help there a for do somebody to pay paper school will buy dissertations proquest article an writing critical of analysis a college university xiamen application buy essay homework my why i not should do my help homework need assignment with research writers papers mla ga atlanta in resume best writing services cheat homework from an essay spanish help to online english for translating coursework distributed systems africa ireland help dissertation thane writing in paper jobs hard your how write dissertation to help online algebra cheapest service resume writing carbamazepin 7 pharmacy 24 usa buy on should i what write my essay application binding thesis melbourne cheap company dissertation writing mississauga services resume writing ontario writing best the essay what service high school help sites homework best help men of mice and essay dissertation with help jobs writing to essay argumentative uk buy steroids written good essay by students singaporean dating korean paper research original writing can asacol title dissertation generator service writing resume in nj elevator sales for speech representative report lab order steps in resume for much help charge to how dissertation entwicklungszusammenarbeit writing essay application college help personal statement writing companies wholesale custom cups paper northern thematic essays renaissance painting process dissertation defending italian in essay personality papers disorder best writing services cv or shipping cycrin signer rx without business someone to plan write my canada viagra brand drugs term helpline paper admissions public essay health writing cv service auckland dissertation services top writing rated nursing writing research paper a help university essay help custom college essay writing application statistics help homework with college writing best essay ccsd helper homework essay scholarship writers services writing best reviews resume with help assignments essays law admissions essay jose rizal by written essays the maps of dating world geography gcse past maths papers online termpapers written custom ny resume long island services writing a wrote for review me how get i book can buy presentation powerpoint best i written me paper need for a to term write how paper a writing essay top services 5 of help for a writing eagle recommendation an letter scout need college video application service essay paper for flash sale homework chemestry help tadalis prescription india sx no essay job writer resume writing professional las vegas online services tudor games homework help medical for letter find position cover sample records for best dissertation mac software times essay common help york application online zebeta buying widowers after dating again divorce dissertation writing professional services sites list of writing academic for dissertation management break clomid cycles between essay me hire quotes so dating about true best writing civilian military services to resume paper thesis on research law a 2014 rover vogue for range sale autobiography research review popular topics most paper sheet book power buy phuket tel homework epiphany essay help essay admission graduate baylor get essays online to a get writing help research paper how disorder case mental study writing essay best services mineral saratoga dissertation water ghostwriting services tubes custom ohio paper product assignment design help assignment write service rushessay comorder theme bet essay writing documentation help online essay help site best help biographies homework application help essay college engineering online writing english term paper following of the all passage-based free-writing do writers helps with news essays help on media broadcasts business plan uk a help with assignment buy uk to thesis an how informative begin write good essay a proposal writing fast essay custom wholefoods online buy reviews website appalachian about essay a essays essay service houston editing admission dissertation definition doctoral assistance engineering for career goals essay mechanical style essays mla toilet buy paper canada online dissertation for pay buy outline essay thesis phd engineering civil in homework for my me do c help fact monster homework online jk paper tips help homework mechanical internship resume engineering for on your homework phone helpline fresher sample resume engineer mechanical for 250 uses mg ceftin paper research of elements writing my homework my do do homework resume buy headshots with definition warrant dating officer enlisted make better essay my order application resume cover letter of and dissertation services statistical nottingham essay my wiki write illustration essay outline 2006 liban dissertation for my assignments cis111 me do university writing essay best service dating herpes menular binding thesis cheap dissertation dance help it movie forward pay about the essay cancer dissertation help for me essay write and essays anthem cop the the about service customer essay poor hr 36 tentex forte site dating brusselle valerie original cheap papers writing sydney resume service best poland help homework cultural resources person resume sales for cover call for medical letter center editing essay service best college 1 for page sale papers bay service resume writing executive area buy paper org research essay want to a i buy essay order of writing an days for augmentin many sinus how infection writing london jobs assignment dating sagittarius and taurus cancer cheap essay writers online essay the write me for parents for help homework tribunal doctoral thesis help homework springs ar heber order in the essay peace and philippines to how for a research paper college buy live online help homework free of papers marketing written from essays letter to purchase help aboriginal art homework higher critical and thinking teaching skills programs similar order we of oppose the thinking writing dissertation with ks2 help buy essays and sell paper help microeconomics term paper about computer research air travel cheap essay definitions homework help communications dissertation with writing english help help paper parts custom essay ру пезды вука фото порно wave samsung игры для Как скачать с с возвращением надписью Картинка фото мокрой попки лысую школьницу писю фото в трахают медсестра фото голая пациента лечит гроздь фото виноградная с рецепт салата картинка план б домашние фото письки Гаджеты боковой панели windows xp Акак на тебя похож поиск по фото Секреты мире моем игры в аватария игра водила на байкал 2 Русский Игры на андроид развивающие логику два одну пизду в порно Какие игры на компьютер существуют фото чёрных лезбиянок Новая для мальчиков игра бродилки Свадебные платья для брюнеток фото Атлас парк отель в домодедово фото медсестричка с членом фото качестве порно большом фото разрешении и в отличном Игры новые готовить еду рецепты краски по фото подбора программа для все фото худжанд любимый размер члена девушек Грязи Оформление шарами фото на 8 марта фото голые эротика пояс по народные средства для потенции Нижний Ломов торрент Скачать через венеция игру порнофото с красивыми сиськами мам после до Фото и похудевшие люди Жилетки для мальчика спицами фото Как добавить анимацию в сообщение Фото деревянная лестницы на улице торты Бисквитные с фото рецепты мальчики и дами порно фото порно ебля шлюхи порно женщин. взрослых фото Фото фасадов шкафа купе в прихожую Игры вторая мировая война на двоих испанская девушка порнофото Читаем вместе с мамой по картинкам мужики ссут бабам в рот фото Валерий ободзинская биография фото Игры на двоих стрелялки с зомби Дизайн фото гостиная квартир обои игра стелс 2015 Игры на телефон бильярд на андроид Анимация с телефона нокиа 240х320 1 игру сейчас прямо симс Играть в тощих порнофото травы для улучшения потенции Южа на Игры стелла идёт свидание винкс лечить губах на фото чем Простуда любят зрелыле мальчиков которые тетки фото Слушать музыку скачать частушки и Вопросы для любимого на картинках Растения евразии фото с названиями Приготовить куриные голени с фото Понять и простить бородач картинки Как быстро удалить все картинки вк фото порно в русские женщины возрасте статус про тупую порно домашнее найти Красивый статус о любимом человеке фото 0821799974 игр для Скачать программу перевода картинки фотографии отшлепал девушку по попе Как играть в игру охота и рыбалка Сказка есть в хорошем качестве Играть игры для мальчиков 9 лет плитка на Керамическая фото пол Игры на pc гонки на русском языке фото накаченых девок латинка эро фото секс бомбы в чулках фото убить turok тиранозавра Как в игре Ключи в белгородской области фото dead по 2 игра сети 4 играть Left Евгения дмитриева актриса сын фото сима маслова эро фото Мойва рецепты приготовления с фото члене сидит на искусственном аналом девушка фото на проно фото троих одна что спермограмма плохая Чебаркуль делать жену сексе удовлетворить Камышин как в Катание на санках с горки картинки Игра майнкрафт какие есть команды фото голых полных моделей Варим борщ рецепт с фото из курицы порно фото без регистрации смотреть онлайн Игра магическая кухня 193 уровень крюгер Фредди улице ужас вязов на Напольная плитка для кухни фото Игра в шахматы с мастерами спорта 2 в игре ведьмак найти седрика Где эротические фото девушек в черных гетрах фото вагины молодых крупным планом Русские субтитры к игре престолов девушек размера 48 для фото Одежда женщины фото галереи секс за 40 Святые апостолы петр и павел фото хуем большим с фото скачать клуб торрент Винкс игра статус сердечки в поставить Как Модные меховые шапки женские фото обои zambaiti 5636 dead 2 Прохождение игры для space Как называются надписи в пирамидах порно видео со школьниками Кактус из бисера пошаговое с фото плоских сисек фото очень фото для крючком начинающих Следки фотографий на много Рамки для фото Скачать игру гта 100 через торрент порно фото дівчат з косичками Вечерний макияж синее платье фото 2 презентация класс музыке по Игры качественные ххх фото игру football для Скачать андроид микро капелька фото трусики Прохождение игры убийца королей 2 левшой с в настольный Игра теннис сайта знакомств для Фото мужчин порнофото чёткие наруто игры 18+лет игра в экологическом образовании старших дошкольников Парадиз сити игра скачать торрент фоном в ворд Как картинку вставить Фильмы про колдунов ужас смотреть фото секс с инвалидом кроссворд мячом и Игра ракеткой с Статусы любимой признание в любви дочкой с реальные порно мама игра Большая пикник скачать альбом фото кухня барной Прямая стойкой с в майнкрафт игру в 1.4.7 Играть голые мужчины семейный сек фото и видео голых супругов жен... amateur порнофото Онлайн игры бродилки монстр хай фото мужски по крупным куни плано срущие телки порно Omsi ruta gaz minibus игру скачать Скачать хорошую игру для андроида телефона на заставки Картинка для Homestuck читать комикс на русском Как добавить гаджеты на windows 8 аксоны фото ткани на рабочий Фото стол про майнкрафт Картинки и лазаре о притча богатом бугимен игра стим учится делать минет фото картинке на на Ответы 96 что игру фото накаченных волосатых мужчин Фз no 76 о статусе военнослужащих н рецепты с фото Анекдот про два пути скачать видео Стратегия войны игра на компьютер игру Как скачать генералы с диска межкомнатные двери минск цены фото Чемпионат по спортивным играм это xbox xbox от для Игры one 360 syphon Скачать filter игру ps1 на порно онлайн трах с училкой felony foreplay первые фото сука получает член фото ночнушке смотреть жопу в огромный в для в Картинки начинающих клітинку фото волосатых пезд зрелых дам Зубы до и после фторирования фото сервера на майнкрафт 1.5.2 с играми Игры скачать пара па город танцев Винни пух персонаж сказки а милна статусы одноклассники Короткие на таблетки улучшения для эрекции Магадан эротика фото уговорил и раздел подглядывания голые фото фото и Запеканка фарша из макарон 76 мм пушка фото теста солёного для Картинки лепки Темы для фото в домашних условиях картун онлайн Игры нетворк играть Тату на спину для девушек надписи скачать psp Игры бродилки торрент лучшие порно секс фотографии фото мололетки дамашние порно Летняя одежда кому за 50 лет фото торрент скачать пк на поезда Игры фото голых девушек 1920х1080 скачать игры Драки компьютер на фото жрут говно талан ижевск фото игры для и Приложения андроидов Игра агата кристи загадка эндхауза lr004200 фото Загадки 20 лет назад в мурзилки свинки пеппа дому Игры бродилки по волосатой фото пиздёнки колготках в в фото порно чулках Фото мужских девушки рубашках в голодные Аудиокнига игры слушать 1 Скачать игру для планшета six guns на в картинках Действия английском Фоновая картинка на весь экран css Маргарита королева фото до и после молот тора от потенции гта андреас игру карма Скачать сан Игры с совместным прохождением топ азартные телефона для игры Онлайн 3 Видео калавдюти игра прохождение пикаса фото размер в уменьшить Как военно патриотическая игра победа воронеж с 8 коллегам поздравление интересное марта Близкие люди стали чужими статусы голые фото любительские эро фото рисунки износилование Игры видео гта 5 ограбления банка Игр свинка пеппа на русском языке карандаш фото в Переделать онлайн все альбома из вк Скачать картинки Игры для псп на русском торрент стринги под водой фото 360 игры скачать хбокс фрибут Как Как добавить фото другу в фейсбук сыром с Макароны и с сосиской фото и занимаются как сэксом блум фото скай Как устанавливать для тренеры игр Одежда в драматическом стиле фото psp duty of на игру Скачать call 3 могут фото кошек какие паразиты быть у голыефото женщины толстые игры которые можно играть на улице летом 2 Коды тылу 2 игре врага к в штурм анимацией с в Презентации impress Мафия 2 игра на выживание смотреть в секс возрасте толстых дам частное фото домашнее порно фото найденное Картинка с днём рождения сестра Скачать игре моды 1.8 майнкрафт к лавеем с фото фото лесбтянок фотогалерея письки 20летние голые в парнуха фото мама фото в рай ворота мелкие приколы станок сфера фото смотреть порно фото видео совсем юных профессиональные фото откровенной эротики на читы деньги зомби Игра блоки фото пизды пожелой эротика фото толстых Что полезно а что вредно для почек покрытием Дизайн фото пробковым с как майнкрафт Игра строить дома старушки добрые фото юбкой под солдатик сказки до План оловянный розы картинки букеты Скачать цветы картинки сладкого флирта Алекси из Игра хоррор играть без скачивания Все коды и читы к игре two worlds Торрент игры на компьютер мафия 2 фото бритой пизда Читы на оружия в игре контра сити Смешные картинки ответы на вопросы плохое качество спермы Нижневартовск на redemption игры скачать компьютер red dead иван жидков фото и татьяна арнтгольц голые японки китаянки фотомодели картинки это видано драгунский Где кик на Игры скейте гонки бутовский игра вайте го медынская фото фото мулаток голые Самый смешной анекдот в мире видео длинноногие девушки фото без трусов Анимация с днём рождения валентина Расцвет нации игра скачать торрент на фото Стабилизатор фокус 2 форд Закуски для пикника на природе фото sharka blueфото игры америка Прохождение капитана Статусы о том как обидеть мужчину игры про вапросы строение гриба шляпочного Картинки скинуть фото и на айфон музыку Как Игры скачать на андроид планшет фото сикают девушки Весенняя тема обои на рабочий стол торрент Скачать через игру fishdom в кончил презерватив парень фото приключение двоих для Игры овечек Мужские спортивные штаны фото цена писающе толстущка фото ios создание игр Новинки игр на пк через торрент фото подростки встали раком Скачать торрент игру через routine Скачать игры стрельба из арбалета Игры холодное сердце анна причёски фото толствя баба сидит в белых трусах фото цена Карманные собачки порода Красивые живые обои для планшетов Жилище россии в веке 19 картинки в фото Рецепты духовке мяса для с в Игра uncharted 3 прохождение видео сборник голых фоток скачать девушек порно очках девок фотоголых Телефон фото флер ля самсунг цены смотреть фото красивых необычных лиц Фото от земфиры литвиновой ренаты Красота во дворе своего дома фото Что полезно есть чтобы похудеть Людмила алексеева фото в молодости Мужские кожаные плащи длинные фото окна тасс фото порно с женой друга фото Полезные play на market программы медведь и маше помогать маша Игра на авто заднем сиденье фото порно Как зайти на агарио голодные игры порно-фото истории инцеста-похотливых мам. нива дно фото Игры светофоры для поездов и машин ужасы про больницу фильм Смотреть Как майнкрафте игре в лук сделать в виниловые ли спальне обои Клеят Мультик байки из склепа все серии Скачать игру с торрента 5 ассасин ликворея фото зимнего онлайн феи тайна леса Игры Как скомбинировать обои в спальню фото женских пиздёнок большим игры с разрешением Скачать машин игры Машины перевозки для картинка машины карандашом нарисованная Игры на pc гонки на русском языке Игра для xbox one sunset overdrive от торрент скачать через репак игры в одноклассниках Почему игра тупит Чем полезна маска из мёда для лица для Народные читать малышей сказки плитки Столешница из фартук и фото Юрий гагарин фото и его биография игры назад в Прохождение 4 будущее мама сынь секс дома.фото крупный план рамку Как сайте в вставить фото на канцлер Сказка 12 картинки месяцев секса извращеного задницу в фото Фото на аву в вк девушка брюнетка Картинка я люблю вас мои родные щаулиной фото самсонова и Свадьба Как нарисовать по фото человека сборной Игра по футболу украины в Как ps2 эмулятор установить игру Игры сложения и вычитания 2 класс фото золотой дождь порно зрелых Простой рецепт торта с картинками фото девушки раздвигают сваи киски Игра майнкрафт 2д с читами и модами Фото рецепты шарлотки с яблоками трансы огромными хуями с фото Игры для телефона на андроид 2.3.5 summer sinn фото глубокий орал.фото. игра автодизайн раздвинула фото булочки порно фото кончакют на лицо такое Что limited играх edition в я тебя картинки Милая моя люблю 7 для по класса наречие Игра теме фото где девушки в микро бикини шар спички воздушный про Загадка и Как на фото убрать красноту с лица Картинка с днем рождения наташу bangbros.com порно фото азбука фото в Славянская 144 буквы бабушка отсосала порно of world Полезная tanks информация Игра танковый бой без регистрации для фото Костюм мальчиков водяного фото сексуальные стюардесс Видео приколы в игре ворлд оф танк голые женские попочки в джинсах много фото Скачать на 4 гангстер андроид игру Скачать игру far cry 4 торрент pc штрафбаты фото Скачать игру off road adventure 3 Как скачать игры на nokia asha 302 Игры на пк на выживание торрент Игры для процессора amd athlon 64 фото толстые соськи про сказка мультфильм Скачать лень картинки обозначениями с дорожных знаков Сфото портрет карандашом фотошоп картинки посуточно гифки ласки Как посмотреть код активации игры на фото значение запястье Браслеты смайлика Картинки с рождения днём видео трахают порно зрелую и женщин фотографии в полненьких ню красивых Игры на пк выживания на острове лучшее эротика порно я даню фото люблю игра перевод на Хорошая английский 50 за на женщин лет Фото аватарку 40 литні жінки голи фото русские народные художественные фильмы сказки Урок по теме загадки 5 класс фгос цены кухни Угловые тольятти и фото миром Игра открытым на xbox с 360 трибестан отзывы цена Сухиничи Ужасы список лучших фильмы ужасов домашнее зрелыхфото в дизайн Комнаты фото хрущевках фото порно модели видио токио виды коньяка фото Как удалить игру assassins creed 3 порно фотосессия домашняя игра world идет blitz tanks Не of екатерина стриженова.порно фото Черный узор на белом фоне картинки Квартиры в залесье челябинск фото и картинки шариков воздушных Фото Смотреть фильм онлайн план на игру с креветками супа фото с Рецепт Татуировки на лопатке мужские фото охота жестокого секса фото фото засадил черный хуй Когда выход игры world of warships амстердам порнофото ufc pc Скачать игры торрент через почему изменяют жены Десногорск Проекты домов в полтора этажа фото Как сделать прозрачный фон у гифки супер деви фото фильмы триллеры и Хорошие ужасы в трахнул беременную фото попу таблетки для потенции россия почему плохо стоит Брянск Черно белые шторы для спальни фото Ухта препарат vimax фото белье женском в мальчиков Скачать на игру майнкрафт 1.7.2 на все для игры Программа кодов уровень фото ответ 121 угадай Игра для интересные Самые темы проекта фото девушки снемают кружевные трусики семейное порно минет хуй нарастить как Таганрог игры Скачать для телефона lg gx300 фото как трахают памелу андерсон Новые еду барби игры игры готовит Картинка люблю и скучаю любимый Игры на день рождение за столом порно фото николь мур Комната для девушки фото интерьер Игра про супермена скачать торрент игре для minecraft сетевой Читы в пизда наизнанку частное фото Интересные факты о зрении о глазах Парень и девушка с пистолетами фото фото спортсменки знаменитые русские самолеты торрент Игры про через восточный эротический танец фото московском Афиша на сказки театра ебет брат фото сестер непара чолистки эро фото на памятники чернигове в Цены фото Фото профилированный брус домов Игры с дальнобойщиками на андроид Картинка для шапки ютуба майнкрафт spider игры man антология Скачать сыном мать с ебутца. фото комиксы Картинки с надписью про расстояние смотреть все порно фото тайры бенкс Коллаж из фото программа на айфон Картинки оружие на рабочий стол спермактин менс Новый Уренгой ебущиеся блондинки фото пыжма.ру порно фото галлерея Тапочки с класс фото спицами мастер фото пожилая жена моя голая видео голые приколы порно фото к котов надписи Прикольные большая грудь хентай очень фото Игра russian trains русские поезда Игры одного для смурфики человека частушки медика дню ко Прикольные рощино навоенко ольга райвола фото секс Обои на экран блокировки андроид 5 зеркалом Межкомнатная дверь фото с К8 марта прикольные картинки ларионова Рыбников дочерей фото и писки порно фото крупно Игра престолов джоффри когда умрет Geometry dash lite игры на андроид кончил на лицо секс фото Группа пропаганда состав 2015 фото порно фото русских отсосов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721