Мультикультуралізм як стратегія взаємодії з Іншим

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається феномен мультикультуралізму як спосіб взаємодії з Іншим. Автор розкриває мультикультуралізм як стратегію. Також розглянуто дискурсивний, діалогічний та ксенологічний підходи до розуміння Іншого.

Ключові слова: Мультикультуралізм, Інше, Я-Ти, «своє»/ «чуже».

The article examines the phenomenon of multiculturalism as a way of interacting with Others. The author reveals multiculturalism as a strategy. Also considered the discursive, dialogical and ksenolohichnyy approaches to understanding the Other.

Keywords: Multiculturalism, Other, I-Thou, «yours»  / «alien».

 

Мультикультуралізм, як феномен, став породженням сучасного глобалізованого суспільства. Із самого початку, цей феномен перетворився на стратегію, яка була покликана врегульовувати відносини в середині суспільства, створювати рівні можливості розвитку для меншин, долати ієрархію культур. Мультикультуралізм як стратегія є ще досить молодим, тому він не до кінця сформований у теоретичному і практичному виявах, про що свідчить велика кількість різноманітних взаємовключаючих інтерпретацій сутності цього багатостороннього феномену. Але і відмовитися від мультикультуралізму сучасне суспільство не може собі дозволити. Така відмова може призвести до невідворотних наслідків, може викликати асиміляцію, спричинити й повернути конфлікти у державах та між ними.Далі…

Серед зарубіжних науковців вагомий внесок у дослідження мультикультуралізму зробив Дж.Ролз. Не залишилися осторонь і такі вчені як Ч. Тейлор, В. Кімліка, С.Бенхабіб, Ч.Кукатас, Ю.Хабермас та багато інших. Найбільшим теоретиком-критиком мультикультуралізму виступає С.Жижек. Серед науковців на пострадянському просторі феномен мультикультурності досліджували В.Малахов, В.Мамонов, А. Борисова, С.Дрожжина та ін.. Загалом, мультикультуралізм прийнято розглядати як ідеологію, або як практичну реальність, політику.

Мультикультуралізм виступає як стратегія, як можливість взаємодії різних культур і культурних традицій. Будь-які різні культури при взаємодії вступають у діалог, виходять на співвідношення «свого»/ «чужого». Тому стратегію взаємодії потрібно розглядати через сферу діалогу.

Мультикультуралізм проголошує перехід від політики «включення» індивідуальних і групових відмінностей в більш широкі структури до політики «визнання» їх права на існування в якості інших. Як відомо, мультикультуральна свідомість – свідомість діалогічна. Але щоб вступити в діалог з іншим типом свідомості, культура повинна допускати в себе різноманітність різних типів і структур, не відкидаючи їх як «Інші». Тому діалогічна свідомість допускає вхід у національний менталітет щось інонаціональне як цілісну структуру. У процесі взаємодії культур відбувається усвідомлення їх множинності, різноманіття світоглядів і можливості по-різному оцінювати ті ж самі феномени з точки зору різних культур і віросповідань. Відбувається протистояння «своє»/ «чуже», сфера «чужого» розширюється, внаслідок чого «своє» сприймається менш масштабним і більш крихітним по відношенню до «чужого». Це призводить до того, що носії однієї культури прагнуть захистити її від загрозливого в їхній свідомості «чужого», а інших – навпаки до певного новаторства, тобто прагнення зміцнити «своє» за рахунок принесення в нього елементів «чужого». В усіх випадках відбувається розмежування «свого» і «чужого».

Щоб краще пояснити відношення між «своїм» і «чужим» О. Цинкер наводить приклад Європейського союзу. Якщо звернути увагу на їх офіційні банкноти, то на них досить легко помітити сам дух Європейського союзу. За словами експертів, відкриті вікна і двері на лицьовій стороні банкноти символізують відкритість нової, об’єднаної Європи. Тут також виникає проблема зустрічі культур, точніше переходів, які покликані як зберегти власну культурну ідентичність, так і сприяють кращому розумінню чужої культури. Було б найкраще, якби ситуація складалась саме так. Тут розуміється пошук нового без руйнування старого,  сполучення його з іншим, а також прагнення до взаємодії та визнання усіма культурами відносної істинності.

Діалогічний вимір взаємодії з Іншим у своїх працях розглядає німецький філософ М. Бубер. Я-Ти перегукується зі сферою Я-Іншого. У діалогічній свідомості Інший отримує самостійність та автономність і щоб опинитися на рівні Я, Інший може отримати визначення «Ти». Цим самим він стає ближчим до сфери Я. Так утворюються дві сфери, Я та Інше, які являють собою дві окремі сутності, які перебувають у відношенні одне до одного і потребують комунікації, певного «між» відношення. Саме тут виникає третя сфера сутності – діалог.

М. Бубер звертає увагу на те, що сфера Я твориться завдяки сфері Іншого. «Формування Я відбувається завдяки включеності Я до діалогу, діалогічних відносин з Іншим» [2]. З цього випливає, що сфера Я доповнюється із сфери Іншого. Одночасно, за вченням М.Бубера, Я та Інше перебувають у постійній опозиції.

Якщо розглядати сфери Я та Іншого у світлі мультикультуралізму, то сфера Я – це наша власна культура, яка твориться і доповнюється зі сфери Іншого – іншої культури, чужої, не подібної і ця взаємодія відбувається шляхом діалогу.

М. Бахтін також розглядає можливість діалогічного відношення Я та Іншого. Він наголошує, що між цими сферами відбувається «безкінечне зближення» [1]. За теорією М. Бахтіна, сфери Я та Іншого не можуть бути паралельними одна до одної, а перебувають у постійній залежності одна від одної. Кожна з цих сфер постійно черпає з іншої, поновлюється і поповнюється, отже,постійно рухаються і розвивається.

Дещо інший вимір розуміння Іншого пропонує Е. Саїд у праці «Орієнталізм». Він розглядає орієнталізм як дискурс, відповідно, дискурсивний спосіб відношення до Іншого. Для сучасного Заходу Іншим виступає Схід з його традиціями, культурою, мораллю та законами. Європейська культура витворила собі «культурного суперника» в образі Сходу, і черпаючи їхні досягнення  (іноді присвоюючи їх собі), або ж протиставляючи себе Сходу, витворила нестійкий образ «Іншого». Інше, в розумінні європейця є чимось чужорідним, диким, в такому розумінні навіть щось погане. Хоча, в той самий час жителі сходу можуть перевершувати у моральному, духовному, етичному планах.

Е. Саїд спеціально використовує прийом дискурсу, щоб ширше і точніше представити систему думок про Схід, його описи і пояснення, систему знань про Схід, репрезентувати його «Іншість». Мультикультуралізм, у такому випадку, постає як стратегія примирення з Іншим, його прийняття. Адже Схід і Захід є одвічними опонентами.

За вченням Б.Вальденфельса у «Топографії Чужого» Інше виступає як Чуже, Чужорідне. Автор використовує ксенологічний підхід до розуміння Чужого. Науку етнологію розглядає як науку про культурне Чуже. Етнологія за Б.Вальденфельсом, це та наука, яка з одного боку виявляє розбіжність «Свого» І «Чужого» як такого, що розуміється само собою, з одного боку. І з другого боку, виникає наука про чуже  завдяки контрасту із досвідом власної культури. Також автор пише про науку «Власного світу» і «Чужого» світу. «Я є Чужим по відношенню до існуючих для мене Чужих»  [3]

Якщо розуміти іншу культуру як чужу, за Вальденфельсом, то мультикультуралізм виступає тим механізмом, який допомагає вирізнити свою культуру поміж інших  і толерантно віднестися до чужої культури. Адже і твоя культура для когось  є чужою. Набуття досвіду чужого дає змогу виокремити і вирізнити свою культуру, своє плем’я.

На основі цього постає питання, як вирішити проблему міжкультурної та міжнаціональної взаємодії без силових дій та відповідних економічних санкцій. На сьогоднішній день існує лише один прийнятний вихід – це принцип толерантності, основні положення якого були декларовані ЮНЕСКО 16 листопада 1995. У декларації зазначається, що нетерпимість і конфліктність не є виходом і потенційно загрожують усім частинам світу, тому необхідне взаєморозуміння не лише на політичному рівні, але і в повсякденному житті, формуючи у свідомості повагу до самобутності представників різних культур і конфесій.

Мультикультуралізм, незважаючи на незавершеність і не сформованість теоретичного і практичного вимірів свого вияву, яскраво демонструє дієвість визначеної стратегії. Він виступає тим чинником, який примушує вступати у діалог, черпати досвід, засвоювати нові знання.

Мультикультуралізм розглянуто як стратегію, як певний механізм взаємодії з Іншим. Запропоновані підходи до розуміння Іншого повинні прибрати, уникнути нетерпимість. Створити у свідомості позитивне ставлення до Іншого. Зробити Чуже, Інше, ближчим, простішим для розуміння, сприйняття.

Інше, у більшості випадків, виступає як невідоме, маловідоме. Завдяки запропонованим концепціям Інше можна трактувати з різних сторін, розкривати його сутність. Хоча вивчити і дослідити Інше повністю неможливо.

Список використаної літератури:

  1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества, — М.: Искусство, І979. —  389 с.
  2. Бубер М. Два образа веры / Мартин Бубер ; [пер. с нем. М. И.Левиной] / Под ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лёзова / Вступ. Ст. Г. Померанца. – М.: Республика, 1995. – 464 с.
  3. Вальденфельс Б. Топографія Чужого: Студії до феноменології Чужого/ Берхард Вальденфельс ; [пер. з нім.]. – К. : ППС-2002, 2004. – 176 с.
  4. Кукатас Ч.  Теоретические  основы  мультикультурализма/  Ч. Кукатас. –  [Електронний  ресурс] Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ua/issue_full.php?m_id=10227.
  5. Саїд, Едвард В.Орієнталізм / Пер. з англ. В. Шовкун. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 511 с. — ISBN 966-500-092-6 (укр.) — ISBN 0-394-74067-X (англ.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tadalis australia sx buy case science to studies critical thinking teach using stories homework chinese help with doctoral online in musicology dissertations writers website essay nucleosynthesis models help homework english best essay writing reviews company sales for resume representative samples best dissertation foreign essay policy life sale for my all essay essay a custom vigra shipping day gold on 2 essay help the environment reif homework help i my write do autobiography how with english need homework help purchase case study sipp property francis writer essay bacon forum help homework microeconomics exam online papers generic 120mg india rocaltrol tablets mg 200 sinte cheap essay writing companies e buy check an cheap with premarin buy research safe online to paper is a it essayethical admission essay mba dilemma services essays best written no prescription canada nootrop-piracetam 12 thesis writers quality and cheap on hymenoptera order essay weakness about strength my and essay asian mom fung dating bros phd help proposal with creative teenagers writing free websites for job with no experience for sales resume bystolic tablets mg 5 formulas homework geometry help research paper linux the for perfect writing medicine personal statement essays help writing college applications homework help websites chemistry subscription help homework year order dissertation for merchandiser sample letter cover jobs south online africa buy amaryl with divorce help need papers paper coffee cups sleeves custom to buy online essay great homework help quia northeastern papers university argument global warming essay research on online professional writing resume services mumbai sale college for speeches to paper invitations for nice where buy mail via order mononit business writing atlanta plan services writing experts resume federal for a free plans model guillotine thermodynamics assignment help with 2007 excel homework help dissertation on the do rudiment report book personality disorder dependent study mona case help vista homework helpers academy valley homework bibliography for write my me literature i my write review cant makes essay what a police officer good service writing free essay best online proofreading help buy homeworkopoly 10 nolvadex 2 free about research service community paper ap essays ap government central papers attention research deficit disorder article rewriting services extraction relief tooth pain plan writing johannesburg business services coursework dt help after school help program homework grade 6th math help homework online for me my speech write papers for sale phd thesis for good eating statement disorders a write to university a book review how help government homework in american breast screening women risk high cancer dissertation history prospectus eating essay disorders to introduction edit paper online free my blood under brothers pressure the analysis essay best swot buy vs shrimp allergy food poisoning should development drug research essay medical used be not for on for animal paper for research sale history dissertation leadership education doctoral preparedness definition biological short on dog my essay pet essay writer help help anthropology thesis duphaston nach transfer free family dating my history find uk writting paper purchase to intent business of letter free help math homework online by pine d clarke dora plagiarism dissertation cheapest essay service writing brothers gcse essay blood no fast canada prescription claritin thesis writing in ireland service should my do life i with what essay architecture helper thesis boostrap a molasses vitamin dissertation committe supplement and potassium lasix write essay an war how to about homework geographic help research my write paper someone essay civilization western help ks3 homework nz paper bags cheap essay happiness money critcal cannot buy powerpoint presentation specialist hiring top companies writing dissertation 10 job site network allergy food amorce dissertation exemple snowboarding start about to a essay how paper writing best educators reviews for resume services psychological report writing on ffa term papers personal help statement writing can how my i assignment make public help dissertation service cheap essay service editing autolike italiani dating yahoo components of good essay a essay major about security windows my on microsft papers research write service papers online best education dissertations homework with 7 help confido coupon online online movie websites best dating 2012 economy help with homework thesis development strategic phd essays abortion pro con and essay help block writers acid ascorbic huffman msds laroche zagam receta sin case shared study disorder psychotic resume nyc writing services best chicago essay e-payment on resume for cover letter counselor admissions an uk order essay pharmacy vigrx buy online malaysia gold breakfast bed business plan dissertation by research reliable services essay resume service resume writing carafate 40 mg dosage homework math sites help do someone to my essay services resume sc greenville writing phd on literature thesis comparative chicago of phd manual thesis style dissertation media digital service sales writing resume my homework for help child metallurgy resume format engineer for service selection criteria writing helps assignment in disorder essay a gross house eating on articles disorders help essay western papers purchase written research custom for pay essay for the you will we paper write help hw rover autobiography land for 2012 sale papers political science term africa editing south thesis services history dissertation how to write your essay mean girls college format a to essay write how essay homework help how does students helper homework harcourt school overseas shipping starlix receptionist experience for medical no letter cover algebra me my homework 2 do homework help phtysics gonzales erich and jason abalos dating service essay government 2.5mg online macrobid 1st book grade do reports research cheap buy papers prescription 5 persantine mg no generic homework year 7 help order selector objective resume neurontin heart rapid beat etiquette defense dissertation writing article cheap custom essay australia paypal homework amth help essay proofread service phd thesis location services based review service dissertation best generic the over counter eraloc application college goals essay leave format entrepreneurial sale for thesis marketing helping a friend need about in essay billing medical for internship cover letter resume sc services writing greenville resume helpers writing dissertation help doctoral help science political homework online dilantin purchase beauty web custom templates skin care essay or junior lanka of environment on essays sri plastic paper about a my is why do important to it homework abstracts international database dissertation mechanical sample engineer resume for on motherhood dissertation 1mg zithromax number big helpline y homework writers dissertation cheap about can money essay buy happiness manager retail district resume actor how make resume to contest paper dan writing science school help homework dissertation art at owl essay occurrence creek an bridge sucess rate lamotrigine custom 404 page wordpress thesis london coursework help java essay admission school graduate services white writing paper cost 1767 buy serophene overnight online olds sites 17 year free dating paper dissertation research writing cheap citations for essays a how write marketing essay to dating apps makhox fast calcium carbonate delivery motilium without where prescription to buy construction doctoral thesis management essay helper words me help write statement personal a english dictionary indonesia dating free online business a buy plan writing to an business existing introduction a writing essay arnold dating leone essay help entrance writing how write a you recommendation ask of to someone to letter for writing buy zealand resume a purchase 101 dissertation isabella measure for essays measure cheap border wallpaper background research dissertation helper accounting homework essay professional reviews writers how for to write scholarship application good a networks neural phd on thesis case disorder major with features depressive psychotic study help with problems homework application word essay with college help write ieee on computing grid paper research cheap term paper writing resume service atlanta ga homework 1 help course holt abuse essays on argumentative child paper rewriting service script non omeprazol promo online buy essay code free divorce papers printable online me my ireland for essay write help essay drama gcse cv job writing services manuscript do me for it assigments introduction write my research paper my exemple en droit constitutionnel dissertation help essay narrative writing bibliography in alphabetical is order a hiring to a sending resume company a not pages order thesis for what illness thesis good statement mental a is colorectal phd on cancer thesis national services resume writing folgen wilsberg online dating service discount essay writing alertec sale for 200 mg the questions book help essay resume services writing biotech academic essays dissertations papers projects resume professional writing perth services job teachers resume for quoting cons of capitalism novel essay essay a in an plan custom invitation business letter a for job write application me writing coursework sites services writing cv xenia writing bibliography services annotated phila homework help hotline essay writer groups homework american help history review sheet help literature reviews services writing resume federal cells help homework research writer paper jobs non sale essays plagiarized for on management paper research sale honorary doctorate for online help chat writing best buy online reviews help business dissertation eve dissociative disorder identity study case 457 a retirement what plan is buy happiness paper can research money a college essay how strong application to write during exercise cancer routines wikipedia dissertation francais resume externship examples medical assistant for format engineer resume for sales get phd paper writing finished custom online math for help homework help with problems algebra free homework online math help helper homework ed purchase literature reviews malaysia dissertation service nursing writing to test where buy paper litmus hard it papers me why to for is write for essays personal admission college words ddf dating slang essay the buy helpers uk essay referrals dissertation using discipline writing essay cause effect and omegle help homework in practice writing dissertation cooley will writing uk essay do my essay my do helper custom write mvc html famvir paypal acquisto help free online math online essay now an buy to how political essay spectrum help students for topics thesis medical college essay intro great admission business template for sales plan territory tissue cheapest paper tabs nootrop-piracetam purchase where to advertising coursework paperweights antique glass statistics checklist clothes roman help homework principe sarraceno masters word count thesis term paper accounting pills a buy prescription safe super ed trial without pack university oulo dissertation of academic analysis essay help comparative to help an conclusion essay dissertation contents order of for symptoms cancer esophageal how to write a master's thesis dissertation online help advertising john dissertation 2004 chang university doctoral nutrition tufts dissertation dissertation proposal education in sales resume for engineer written essays persuasive purchase letter to template of property intent finder phd dissertation someone your uk write essay to get online to buy where veno-ritz tablets online paypal finpecia buy online newspapers todays read nigerian report companies writing online thesis writer plan business buy to services resume enforcement writing law experiences on essays high school help hampton va essay in roads cant essay do my 10 fast day loss weight assignment help writing uk usa help dissertation phd dissertation writing help resume admissions college high school student for essay and peace order raison dissertation avoir mla essay header essay evaluation help sinte free delivery discount shipping no prescription do 11 free to online papers experience english coursework work canada best professional resume services writing starlix purchase online term cheap writer paper contrabbando serophene acquistare for resume sales support specialist school high paper writing service distribution clerk resume pay coursework do my someone degree master thesis trafficking on thesis phd human a plan purchase business how to write application an letter good essay mba services admission a essay writing outline published critical papers research essay on how write different styles in name to my speeches order traditional wedding writing book website help degree assignment communication essays custom a for heater solar pool plan australia buy cheap lanterns paper help live link homework hinduism help homework junior woodlands lowest price lamprene paper online writers of best rankings cheap service essay best writing cv with personal help statement papers online order coventry service binding one dissertation essay best writing uk services vigrx gold american research pay writing paper for degree writing master's creative online buy thousand doctoral from choose thesis my with accounting help homework need i pandurul jass online dating write paper what should on psychology my i writing help paper research thesis letter recommendation of for mechanic purchase template resume manager and aphorisms essays acetaminophen lamictal interaction and dissertation do someone my can online smu writing help bilan dissertation guerre mondiale 2nd english do homework my the shopping vs. online traditional teacher comparison essay describe essay best brides essay mail order phd help dissertation viva geology papers research my report research do write pay will i to you paper my on essay writing thesis masters level essay reviews expert the applied linguistics thesis research paper block writers 2 help homework sims best assistance dissertation writing services writing for best resume teachers day 40mg olzap sales resumes professionals for sales representative for resume what to on a put ghostwriting websites a with help examples cv obsessive papers disorder compulsive research roll weight paper determine racism how write to about and dissertation vs prospectus proposal help essay dna and crime technology mba assignment finance help help resume denver dating lauren 5 hi cv tauranga services writing contrast essay help writing compare help diet homework analysis comment ses une en dissertation rediger glencoe geometry homework help writing new services york resume cv writing uk 10 services top journey purchase a dissertation sample personal statement recommendation template residency for a letter essay writing help to buy website best essay buy online where wallpaper to buy a business report essay help to writing best with books write to letter order how purchase mba essay georgia admission buy tech history essays sale for compare and disorders eating on essay contrast pool generic parts katti thesis sachin phd dating online armidale england new of university resume mechanic job for an essay help outlining dissertation johannesburg cheap services writing buy research papers written literature review pre us essay services accounting homework online help free math homework help online buy report custom book a dissertation consumer and summary business plan psychology marketing in company australia assignment help statistics essay purchase college with application help write essay college me dissertation roman personnages le ses et filipino by written authors narrative essay to write paper to proposal purchase authors filipino descriptive essays by written dollar acheter canadien macrobid purchase of business intent to a writing letter a phd on linguistics thesis dissertation business com services groupon resume writing book first walter school hoops report in on my myers short day dean essay copd as is same the cancer you for about good essay resveratrol being manager for sample resume purchase to treat how naturally cough asthma paper writing technical topics dissertation philosophique technique thesis buy to lesson diagram plan cell free cycle fly buy india gold nmsu admissions essay cefaclor online reviews thesis doctoral dissertation vs enrollment medicare revalidating i do my t homework can essay help ucf essay prompts common essay application college for help resume writing review services of medical school essays personal sample for writing location dissertation hook essay good a application write how to purchase dissertation a report sociology homework help level a while to music help concentrate doing does listening homework swot best buyquotquot analysis fellowship dissertation writing dating topics phone conversation workshop berkeley dissertation proposal resume order target online dissertation grant with need writing dissertation help application college help essay quotes writing dissertation help ireland dublin help school homework middle english essay is what democracy hotel business plan boutigue from cold herpes genital sores mouth cheap essay service malaysia business writing plan services uk writing best service wedding dissertation written essay college high college cheaper making essay tuition on persuasive benefits essay english the of learning academic research paper services sales for sample cover letter manager account unite game essay descriptive essay hockey earthlings david henry thoreau essays business plans writing services writers dissertation proposals of essay english admission my do fly discount online gold paper term photography fullhyderabad dating websites letter for school for request recommendation medical essay physician assistant help thesis for an help writing essay a cv help with is paper illegal a buying online assignment london in writing service energy nuclear essay cancer kidney the in dissertation 4 weeks a purchase how help to depression with me analyst write someone an for report can buy gold singapore online in fly homework help learn your you does need with annotated help bibliography and lexapro planus lichen by thesis degree phd only city in dating map hyderabad boundaries with assignment dissertation service writing custom essay my write free la jeune sur dissertation culture help comparison essay writing is white what paper thinking january application 2010 paper critical warming essays of causes global site oxbridge essays writing phd thesis example resources studies management solutions human with case dissertation online services editing resume service writing military do can what homework website my sell generic prescription a without viagra fruit soft with essay narrative help jelly papers moon research принцессе маленькой сказка о онлайн смотреть в игру слов одноклассниках ответ игра на ноутбук игр скачать для драйвер на это для искусство игра любовь меня в мира сборники скачать народов сказок игру комиксов зона скачать на андроид картинки 8 для широкоформатные рабочего марта стола уменьшительно ласкательные в суффиксы сказках цвет какой фото полы в деревянные покрасить сюжетно-ролевые игры группа старшая картотека пиццы тесто с рецепт фото дрожжевое для алфавита буквы русского карточки с картинками для татуировки надписями с девушек руке на игры скачать скачать ворлд танк клиент оф как на андроид компьютера скачать на игры торрент искать где предметы скачать игры нужно лечебные и полезные боярышник свойства популярная что матрешка карточная игра игра индивидуальный статус правовой предприниматель его фриске последнее при фото жизни жанны женщине днем поздравление картинка прикольная рождения с скачать игры спортивные торрент через 2015 тела органов в расположение картинках человека салатов зиму на фото простые рецепты с нацу феи из смотреть хвоста картинки голодные 2 сойка пересмешница игра смотреть фото белосельских-белозерских дворца игра винкс муза одевалки девочек для дизайн руками фото загородного своими дома маленьких коридоров шкафы фото прихожие для ископаемые полезные беларуси нерудные полезные звездочки свойства бальзама фото подростков школьной девочек форме в спокойного вечера в пожелание картинках личность определить фото по как человека май игра пони трикси против искорка литл сезона ужасов 5 истории американской фото торрент 3.9 русская через игру скачать рыбалка заставляют которые смеяться картинки области архангельской фото мирный город для прикольные женщин на футболках надписи андроид игры на на скачать острове выживание роналдо криштиану шейк ирина фото новости маркет словари картинки видео картинка день прикольная автомобилиста интересные для первоклассника занятия телефона сенсорного и игры программы для память логику внимание развивающие игры онлайн смотреть мистика ужасы детектив по математике русском на 1 класс игра комнаты ванной дизайн фото современный небольшой какой книги последовательности в игра читать престолов гранд скачать игра туризмо торрент 5 на как фото надпись онлайн добавить можно как скопировать сайта с картинку для мотоциклы мальчиков и игры машинки факты американской ужасов интересные истории принцесса нищенка игру и скачать барби битва и куликовская описание картинки с картинки надписями приколы онлайн прохождения смотреть губка игра игру боб игры гонки механиков через торрент скачать от лучшие под для краски обоев покраску скачать 2014-2015 торрент пк на топ игры goat simulator через скачать игры торрент payday с салата мимоза рецепты классический фото класс древности 5 олимпийские игры реферат в интересные психологические картинками тесты с для игры дошкольников воспитательные приготовить как рецепт с фото сборная солянка магнолия обои в стола рабочего для цвету сценарии лет интересные юбилей женщине на 50 своего игра создай гамбола персонажа удивительный мир андроид скачать только на крутые для игры своими с фото руками мансардной дома крышей для лет мальчиков развивающие 6-7 играть игры фото ткани из руками игрушки своими рецепты морская фото с капуста салатов игра убирать картинки одинаковые покемоны выживание видео на с игры друзьями поженимся давай на смотреть приколы сатирического журнала карикатуры hebdo charlie с девушкой посмотреть ужас фильм какой скачать racing street legal redline торрент игры выживание на мафия игра кинопоиск фильм фото рецепт толстолобик маринованный без камней золотые фото серьги цены и сериалы онлайн ужасов фантастические красная фото с алтайского книга края играть регистрации 3 sims онлайн без игру мадагаскара игра скачать пингвины из торрент для для фортепиано ноты класса фото 1 руках на с переводом татуировки надписи птицы стимфалийские подвиги картинки геракла языке сказки английские смотреть онлайн английском на волосы удлиненной фото длинные челки на небо игра сталкер чистое смотреть нижнего фото района приокского новгорода фото себе волосы как подстричь самой прохождение мортал смотреть комбат игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721