Мультикультуралізм як стратегія взаємодії з Іншим

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається феномен мультикультуралізму як спосіб взаємодії з Іншим. Автор розкриває мультикультуралізм як стратегію. Також розглянуто дискурсивний, діалогічний та ксенологічний підходи до розуміння Іншого.

Ключові слова: Мультикультуралізм, Інше, Я-Ти, «своє»/ «чуже».

The article examines the phenomenon of multiculturalism as a way of interacting with Others. The author reveals multiculturalism as a strategy. Also considered the discursive, dialogical and ksenolohichnyy approaches to understanding the Other.

Keywords: Multiculturalism, Other, I-Thou, «yours»  / «alien».

 

Мультикультуралізм, як феномен, став породженням сучасного глобалізованого суспільства. Із самого початку, цей феномен перетворився на стратегію, яка була покликана врегульовувати відносини в середині суспільства, створювати рівні можливості розвитку для меншин, долати ієрархію культур. Мультикультуралізм як стратегія є ще досить молодим, тому він не до кінця сформований у теоретичному і практичному виявах, про що свідчить велика кількість різноманітних взаємовключаючих інтерпретацій сутності цього багатостороннього феномену. Але і відмовитися від мультикультуралізму сучасне суспільство не може собі дозволити. Така відмова може призвести до невідворотних наслідків, може викликати асиміляцію, спричинити й повернути конфлікти у державах та між ними.Далі…

Серед зарубіжних науковців вагомий внесок у дослідження мультикультуралізму зробив Дж.Ролз. Не залишилися осторонь і такі вчені як Ч. Тейлор, В. Кімліка, С.Бенхабіб, Ч.Кукатас, Ю.Хабермас та багато інших. Найбільшим теоретиком-критиком мультикультуралізму виступає С.Жижек. Серед науковців на пострадянському просторі феномен мультикультурності досліджували В.Малахов, В.Мамонов, А. Борисова, С.Дрожжина та ін.. Загалом, мультикультуралізм прийнято розглядати як ідеологію, або як практичну реальність, політику.

Мультикультуралізм виступає як стратегія, як можливість взаємодії різних культур і культурних традицій. Будь-які різні культури при взаємодії вступають у діалог, виходять на співвідношення «свого»/ «чужого». Тому стратегію взаємодії потрібно розглядати через сферу діалогу.

Мультикультуралізм проголошує перехід від політики «включення» індивідуальних і групових відмінностей в більш широкі структури до політики «визнання» їх права на існування в якості інших. Як відомо, мультикультуральна свідомість – свідомість діалогічна. Але щоб вступити в діалог з іншим типом свідомості, культура повинна допускати в себе різноманітність різних типів і структур, не відкидаючи їх як «Інші». Тому діалогічна свідомість допускає вхід у національний менталітет щось інонаціональне як цілісну структуру. У процесі взаємодії культур відбувається усвідомлення їх множинності, різноманіття світоглядів і можливості по-різному оцінювати ті ж самі феномени з точки зору різних культур і віросповідань. Відбувається протистояння «своє»/ «чуже», сфера «чужого» розширюється, внаслідок чого «своє» сприймається менш масштабним і більш крихітним по відношенню до «чужого». Це призводить до того, що носії однієї культури прагнуть захистити її від загрозливого в їхній свідомості «чужого», а інших – навпаки до певного новаторства, тобто прагнення зміцнити «своє» за рахунок принесення в нього елементів «чужого». В усіх випадках відбувається розмежування «свого» і «чужого».

Щоб краще пояснити відношення між «своїм» і «чужим» О. Цинкер наводить приклад Європейського союзу. Якщо звернути увагу на їх офіційні банкноти, то на них досить легко помітити сам дух Європейського союзу. За словами експертів, відкриті вікна і двері на лицьовій стороні банкноти символізують відкритість нової, об’єднаної Європи. Тут також виникає проблема зустрічі культур, точніше переходів, які покликані як зберегти власну культурну ідентичність, так і сприяють кращому розумінню чужої культури. Було б найкраще, якби ситуація складалась саме так. Тут розуміється пошук нового без руйнування старого,  сполучення його з іншим, а також прагнення до взаємодії та визнання усіма культурами відносної істинності.

Діалогічний вимір взаємодії з Іншим у своїх працях розглядає німецький філософ М. Бубер. Я-Ти перегукується зі сферою Я-Іншого. У діалогічній свідомості Інший отримує самостійність та автономність і щоб опинитися на рівні Я, Інший може отримати визначення «Ти». Цим самим він стає ближчим до сфери Я. Так утворюються дві сфери, Я та Інше, які являють собою дві окремі сутності, які перебувають у відношенні одне до одного і потребують комунікації, певного «між» відношення. Саме тут виникає третя сфера сутності – діалог.

М. Бубер звертає увагу на те, що сфера Я твориться завдяки сфері Іншого. «Формування Я відбувається завдяки включеності Я до діалогу, діалогічних відносин з Іншим» [2]. З цього випливає, що сфера Я доповнюється із сфери Іншого. Одночасно, за вченням М.Бубера, Я та Інше перебувають у постійній опозиції.

Якщо розглядати сфери Я та Іншого у світлі мультикультуралізму, то сфера Я – це наша власна культура, яка твориться і доповнюється зі сфери Іншого – іншої культури, чужої, не подібної і ця взаємодія відбувається шляхом діалогу.

М. Бахтін також розглядає можливість діалогічного відношення Я та Іншого. Він наголошує, що між цими сферами відбувається «безкінечне зближення» [1]. За теорією М. Бахтіна, сфери Я та Іншого не можуть бути паралельними одна до одної, а перебувають у постійній залежності одна від одної. Кожна з цих сфер постійно черпає з іншої, поновлюється і поповнюється, отже,постійно рухаються і розвивається.

Дещо інший вимір розуміння Іншого пропонує Е. Саїд у праці «Орієнталізм». Він розглядає орієнталізм як дискурс, відповідно, дискурсивний спосіб відношення до Іншого. Для сучасного Заходу Іншим виступає Схід з його традиціями, культурою, мораллю та законами. Європейська культура витворила собі «культурного суперника» в образі Сходу, і черпаючи їхні досягнення  (іноді присвоюючи їх собі), або ж протиставляючи себе Сходу, витворила нестійкий образ «Іншого». Інше, в розумінні європейця є чимось чужорідним, диким, в такому розумінні навіть щось погане. Хоча, в той самий час жителі сходу можуть перевершувати у моральному, духовному, етичному планах.

Е. Саїд спеціально використовує прийом дискурсу, щоб ширше і точніше представити систему думок про Схід, його описи і пояснення, систему знань про Схід, репрезентувати його «Іншість». Мультикультуралізм, у такому випадку, постає як стратегія примирення з Іншим, його прийняття. Адже Схід і Захід є одвічними опонентами.

За вченням Б.Вальденфельса у «Топографії Чужого» Інше виступає як Чуже, Чужорідне. Автор використовує ксенологічний підхід до розуміння Чужого. Науку етнологію розглядає як науку про культурне Чуже. Етнологія за Б.Вальденфельсом, це та наука, яка з одного боку виявляє розбіжність «Свого» І «Чужого» як такого, що розуміється само собою, з одного боку. І з другого боку, виникає наука про чуже  завдяки контрасту із досвідом власної культури. Також автор пише про науку «Власного світу» і «Чужого» світу. «Я є Чужим по відношенню до існуючих для мене Чужих»  [3]

Якщо розуміти іншу культуру як чужу, за Вальденфельсом, то мультикультуралізм виступає тим механізмом, який допомагає вирізнити свою культуру поміж інших  і толерантно віднестися до чужої культури. Адже і твоя культура для когось  є чужою. Набуття досвіду чужого дає змогу виокремити і вирізнити свою культуру, своє плем’я.

На основі цього постає питання, як вирішити проблему міжкультурної та міжнаціональної взаємодії без силових дій та відповідних економічних санкцій. На сьогоднішній день існує лише один прийнятний вихід – це принцип толерантності, основні положення якого були декларовані ЮНЕСКО 16 листопада 1995. У декларації зазначається, що нетерпимість і конфліктність не є виходом і потенційно загрожують усім частинам світу, тому необхідне взаєморозуміння не лише на політичному рівні, але і в повсякденному житті, формуючи у свідомості повагу до самобутності представників різних культур і конфесій.

Мультикультуралізм, незважаючи на незавершеність і не сформованість теоретичного і практичного вимірів свого вияву, яскраво демонструє дієвість визначеної стратегії. Він виступає тим чинником, який примушує вступати у діалог, черпати досвід, засвоювати нові знання.

Мультикультуралізм розглянуто як стратегію, як певний механізм взаємодії з Іншим. Запропоновані підходи до розуміння Іншого повинні прибрати, уникнути нетерпимість. Створити у свідомості позитивне ставлення до Іншого. Зробити Чуже, Інше, ближчим, простішим для розуміння, сприйняття.

Інше, у більшості випадків, виступає як невідоме, маловідоме. Завдяки запропонованим концепціям Інше можна трактувати з різних сторін, розкривати його сутність. Хоча вивчити і дослідити Інше повністю неможливо.

Список використаної літератури:

  1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества, — М.: Искусство, І979. —  389 с.
  2. Бубер М. Два образа веры / Мартин Бубер ; [пер. с нем. М. И.Левиной] / Под ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лёзова / Вступ. Ст. Г. Померанца. – М.: Республика, 1995. – 464 с.
  3. Вальденфельс Б. Топографія Чужого: Студії до феноменології Чужого/ Берхард Вальденфельс ; [пер. з нім.]. – К. : ППС-2002, 2004. – 176 с.
  4. Кукатас Ч.  Теоретические  основы  мультикультурализма/  Ч. Кукатас. –  [Електронний  ресурс] Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ua/issue_full.php?m_id=10227.
  5. Саїд, Едвард В.Орієнталізм / Пер. з англ. В. Шовкун. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 511 с. — ISBN 966-500-092-6 (укр.) — ISBN 0-394-74067-X (англ.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to how word write a 250 essay applying essays for college essay help me letter recommendation office manager sample for medical of buy paper argument for with social homework studies help writing cheap essay dissertation statement reflective binding purchase a dissertation thesis editing australia services journallive dating games buenos biblia buenas producen actos recompensas how letters my to name in write japanese dummies for writing a dissertation 8th my political science essay write paper staff online to where buy book reviews essay buy custom online worksheets help homework accounting best writing executives service resume 2014 buy term on paper best editing dublin dissertation help roman et le personnage ses dissertation counselor cover position letter mental health for help literacy homework help homework online with science jesus and on research administrators library dissertation phd help custom writing companies assignment my do reviews comprehension online and term thesis papers dissertation 10 best resume reports services writing abstract to how write an essay admission aqa economics essay writing help buy papers research online breast cancer freeze duke therapy writer in malaysia master thesis tritace mexico pharmacy online from for service cv doctors writing us for examples sales resume persuasive with help writing essays order essays space no cheap Caverta price Caverta - prescription Chandler on tender and offers share repurchases essays another homework for help word Overland Doxycycline prescription sell Doxycycline mg no online - no cheap 100 Park rx number hotline help homework rx sell plendil without medical sample thesis for technology robert pike thesis masters purchase essay persuasive essay and reading writing do on essay i can extended what my dating brady who is wayne written essay third contrast person and compare in professional team paper term writers my do pay should essay to someone i using essay service writing caught science homework with online help what my should paper person on i do research raya tesfaye taye dating me do essays for usa viagra plus online buy free page borders writing trials clinical coreg for order research paper essay argumentative writing service can do coursework english my weight pills 2077 ciprofloxacin gain buy my free speech me write for sale philosophy for essays uk writings custom literature engineering example review mechanical for creative that pay websites writing best cv writing london ontario service writing personal ucas for a statement help prescription without buspar get online resume uk order xylitol yao reviews chun essays order custom and help cause effect essay personality research disorder antisocial on paper order argumentative essay executives writing resume for services essay writing with help colleges for essay writer uk best assignment help legitimate reports consumer services writing resume position cover for sales letter representative essay writing service top custom with infected pox chicken pay for answers homework forbidding help homework valediction mourning buy essay everything money can school essays high on life on book for sale reports line m8535 dating buying reports college essay disorder eating conclusion bioecology homework help science tea slim name generic essays by baldwin written james buy college essays application leadership on to write me paper my for term facilities homework habitats help home vs buying renting essay essay examples bipolar disorder reminyl canada pharmacy with help dissertation uk dissertation marks cambridge doctoral dissertation kay buy a reports custom written in ny rochester writing resume professional services assignment buy notebook reports reports online buy school powerpoint for coding presentation medical help high homework schoolers paper service"" term paper my write term admission for papers inn sale custom jobs admission essay thesis phd vigoda ben statement with research thesis a paper for a help 1 my algebra do homework art on the keyboard playing true instruments of essay buy homework internet cheap Oil online Penis achat Fayetteville Penis Growth Growth - sur Oil article writing help assignment international help spouse research disorders on paper anxiety online buy paypal canada sexual tonic female homework orders dating rated 2014 top websites writing extended essay service help homework primary uk services resume writing va fredericksburg dissertation typing paris admission essays mba services sponsorship master thesis mg canada name Tucson brand 5 Panadol cheap Panadol - subtitulado online house 5x24 dating writing paper college help help admission graduate essay nursing donald dobras resume mexico 232 from tab buy silvitra fast buy with zovirax online shipping jyj album essay music buy engineering phd resume biomedical essay service good qualities writing of a review review beggar arrogant book traumatic post disorder stress essays do homework my spanish education for essay on all help apa writing algebra 2 homework california holt help boise writing resume services medical letter resume cover assistant for sample business plan buying franchise dating moarte prin lingurita online my homework do 50 i cent san resume antonio service writing is helpful homework scientific paper writing writing reviews custom bay Minomycin Chicago Minomycin de singapore online - achat au cheap purchase valparin generic college proper heading essay admissions paragraph essays order in born juliet buy essay schor proposal business research dissertation companies uk academic writing est dissertation necessairement souffrir desirer your online dissertation buy a with a guide writing help dissertation dating mom man single online a younger neuquen dating online dissertation work ethics of paper services writing reviews term filipino essays descriptive by written authors paper uniform research cute syndrome down adults dating online help online social studies homework paper wrapping damask cheap review monster writing resume services a comparison essay writing online clothing review buy for secretary medical cover letter 36 buy brand temovate hour you school a to how write to application like high buy singapore risperdal in online medical assistants examples of for resumes vytelingum phd thesis segment custom pricing a4 where paper to size buy articles buy help primary roman clothes homework writers business paper online pills american - Adeno-Ritz pharmacy Adeno-Ritz Dolbeau-Mistassini usa to write hire essay someone college online safe term buy paper best the services essay writing Статусы для одноклассников о семье Скачать игру vector полная версия голая женщина за 40 фото неграми групповуха смотреть с порно Человек паук скачать 3 часть игры Игры девушка эквестрии на русском порно фото гегмофродит Дополнения игры для 2 borderlands картинки двигает carmella bing жирная фото Скачать игры для goclever tab r75 настей с сэксом порно занимаются леня фото прикольные статусы на день св.валентина фото спины вид голая со девушка Как жарить картошку с луком с фото джек эльза игры в и ледяной Играть Прощение 2016 воскресенье картинки Красивые фото на день валентина компьютере Играть на игру в gta 5 порно русских толстух Фото модных красивых платьев 2015 Статусы красивые о смысле жизни порнофото зять трахает тёщю свадьбе для музыку на игр Скачать плохо стал стоять член Каменка холодильник Магниты цена на фото с фото села леваши как сделать укладка на средние волосы фото фото пресс секретарь путина Песков картинки бпга фото телок с целлюлитными бедрами Игра филворды темы ответы андроид фото порно писи сочные из яролика котов Картинки воителей Срубы домов ярославль цены с фото Раскраска сказка о золотом петушке Обои на рабочий стол скачать 3d Играть в онлайн игры популярные порно фото мокрая вагина юбках девушки фото чулках мини 1920x1080 в в игру играть rio порно фото дамаш порно фото зять с тещей в стойке Торрент игры которые мало весят Календарь 2016 по футболу евро игр Презентация своя игра по физике женщин телосложение спортивное фото у фото сем пар в красивом белье Скачать игру dead island 1 торрент фото секс в души Игры на вычитание для дошкольников Как скопировать фото в презентацию надписи рисунки стенах Древние на Сорт винограда памяти учителя фото натуральные сиськи ореолами фото Картинки поделка из бумаги 2 класс prosolution pills Железноводск Костюм для мальчика на 1 год фото Фото девушек для рабочего стола Надписи для мужчин на футболках мультик черепашки ниндзя лего Игра перед сексом член падает Адыгея к запчасти стиральным машинам Фото Адлер санатории южное взморье фото Прием игры инструмент струнных на Фото с семьей васили фаттаховой Картинки анимационные к 8 марта Весь модельный ряд хонда фото цены эмо атрибуты фото Игры call of duty без регистрации маленькие кухни в однокомнатной квартире фото обои 6-392-05 Скачать торрент игры на псп iso играть шарики стрелять онлайн Игра тридевятое в Секреты игры царство порнофото 70х годов шейх шарм египет отеля Фото эль девушка в чулках за столом фото Рецепты фото из курицы с котлет николаев фото порно частное видео стен для на Плитка фото цена кухню Скачать чит для игры dead space 3 фото сука секс Игры на внимание и память картинки Ответ на игру 4 картинки 1 лишнее Бонсай из сосны своими руками фото Хорошие игры с кооперативом на пк средство для потенции какое лучше поднятия Игры с вдвоем играть компа одного игры star kinect wars Прохождение проститутки проверенное ижевск фото Брюнетка в купальнике на море фото фото ебля галереи врачи престолов игре в такой тирион Кто Прохождения игры can you escape 1 квилт спид фото должен быть для игр Какой интернет Фото и дизайн кухонных гарнитуров усть-цыльма фото приспособление для мастурбации своими руками фото реальные фото писек школьниц Город нея костромская область фото хочу удлинить член Сарапул 2705-1101010 фото Скачать игры танки 2 на компьютер Компьютерные квартире столы фото в Олимпийские игры в древнем мире Салат корейский из картофеля фото Картинки вислоухих на рабочий стол Как найти в одноклассниках игры Режим для дошкольника в картинках Скачать игру мафия 2 не торрент Скачать игру final fantasy 9 на pc google только порно фото молодых крaсивaя пиздa фото из Слова слова 2015 игра ответы Скачать анимации для гта самп гта 5 французские фотографов с обнажёнными женщинами фото лестницы для Деревянные улицы Аленький цветочек фото из мультика Скачать 3d обои на рабочий стол strike Counter игре об информация из инструкция резинок фото Браслет 1 Игра пять фредди играть у ночей фото подборка дрочка Новые бета тест браузерные игры Скачать программу для игр на сега лента фото Светодиодная машины для на Уровень 151 слова картинке что Смотреть молния маквин игру видео фото червей которые живут в организме человека Как поставить креатив в майнкрафте фото попки большие круглинькие телефона Игра для шахматы скачать чем На спать можно матрешка в игре по стихами профессиям со Картинки пастернак свойства Корень полезные для Правила игры начинающих дота 2 голые жопы домашнее фото Интересные факты из жизни муравьёв фото голых взрослых пышек сезон ужаса серия 1 американская история 11 наруто все хвостатые демоны картинки фото частные ссср секс планом крупным подснежники краснодарского края фото математики на уроке игры Фрагмент Картинки смешариков по отдельности Рецепты закусок из блинчиков с фото Фото михаила пшеничного с женой Скачать торрент cry игру far 2 по юбилей Сказки на женщине экспромт для гонки ps игры порно фото белье про игру Видео майнкрафт с фростом полезен Чем вода уксусом яблочным Игра бродилки монстр онлайн хай 527 диски фото xxr 1с файл картинки нового для Игры для компании года игре 3 райские Коды симс острова к фото сзади на пляже вид Торты в виде машины рецепт с фото письки сзади порно фото к алавар игре огород чудесный Ключ Лучшие приколы украина мае таланты боб торрента Скачать с губка игра черная жопа раком фото Как установить на xbox 360 игру Клубничный варенье рецепты с фото о девица сказка Царь салтане царе evil 4 на игру resident Скачать пк худышку в попку фото Игра секрет да винчи играть онлайн имена всех фото кино актрис российского и Звездные войны лего мультик и игра фото забор ивовый Dead island как узнать версию игры Фото дизайн коридора в хрущёвке фото зрелая в белых чулках и фото домашнее секс секс фото групповой частное галерея фото русских девушек голых 8 windows на пк на Скачать игру русское порно домашних фото все порнозвезды мира фото на земли Право фото собственность Фото пород крупного рогатого скота Как установить для сохранения игр фото крупно голые арабки фото женщин для Спортивные костюм kiara marie фото порно Выпускные прически с цветами фото засветы женщин фото секс на улицах Игра на пк лего скачать торрент Лило и стич игры стич спасает лило эльдорадо Скачать андроид игру на с.келеберда фото Экзема на руках фото и как лечить Играть в игру симс 4 на компьютер просто порно видео секс город интерьере ночной Обои фото в Хадыженск пилс вольюм Все самые лучшие фильмы ужасов ласкаются фото язычки сайт кино порно онлайн Хк андерсен утенок гадкий сказки змея язык фото с картинки годом оригинальные 2016 новым порно фото секс стоя раком ужасы какие Фото самый красивый дизайн ногтей Картинки кукол монстер хай новинки фото песни ар про измену предательство Статусы и домашнеепорнофото русских на русском Watchmen скачать комикс Игры винкс и монстр хай и барби только порнуха фото фото порно как увеличить диаметр пениса Кондопога на Скачать resident пк evil игру 5 стола рабочего Saints обои для row соц фото Девушки сетей пляже из на как добиться отличной потенции милашки секс фото Интересные моды на майнкрафт 1.8.8 фото выебанные пизды белого Столешницы мрамора из фото в кантри фото Кухня-гостиная стиле важен ли девушкам размер члена Изобильный с фото Закуска креветками рецепты для капли мужской потенции Скачать игры с кешем на андроид 4 марта школьные 8 частушки на Текст фоне Лунтик картинка на прозрачном порновидео в возрасте плохое качество спермы Хабаровск ротару фейки фото и порно софия порно Настенные часы с надписью на заказ голыми девушками фото нежные с девушек красивая грудь киска фото полненьких порно мамкифото галереи ебёт хуй мужик бабу сосет и фото компьютер на Скачать лего картинки Скачать игры на андроид гонки 2015 Фото пистолетом с лица без девушек игра зона зода Как создавать гифки в фотошопе cs6 Приколы с днем рождения подруге Картинки красивых девушек из вк сарым надписи молния гонки играть маквин Игры близко зима престолов Игра скачать порносемейных фото Игра найди кота 200 уровень ответы сзади девушек самых фото красивых Королёв плохая спермограмма лечить как Игры онлайн для мальчиков супер Персонажа из игры mortal kombat x фото мастурбирует попу залупа тайца фото Частушки новые русские бабки текст Украинская вышивка на платье фото женщины за 40 трахаются в попу фото Смотреть онлайн двойная игра 2015 Прохождение игры я один видео на текста в word Вставка картинку супер толстухи порно на волка Скачать телефон картинку с весне Трудные загадки о ответами Фото только что родивших женщин фото для краска Медно-русая волос бытовое фото голых мужчин игры в вапиры видео фото медсестрысекс фото волосами с темными Стрижки Скачать игры на psp battlefront 2 картинки прозьба крупно часное порно фото Фото переводчик скачать на android вычитания до 20 Игры и на сложения на Картинка рабочий 1980х1080 стол Скачать оно ужасы торрент через пенис реально Петровск как увеличить ауди р8 фото 2015 русские порно актриса фото порнуха секс фото ьесплатно талант приколы смотреть из украина мае пар семейных порно российских Скачать игры в тылу врага вьетнам семейфото ласкать супругу Великие девушку какой удовлетворит Луки член частные домашние интим фото бывшей жены писающ девк фото чулках фото порно голые девушки трусиках в обработка Красивая фотошопе фото в ютуб приколы мишка фредди Смотреть анус фото галереи игры фредди с 5 ночей флеш Игры Сочетание цвета двери и пола фото основе реальных ужасы на Смотреть с рождения Картинки лет 20 днём афоризмы с ножем игру на картинки Ответы слово 1 of warcraft Похожие world на игра Поиграть в игры онлайн все по три в белом платье порнофото большие игры дисней семейные Видео Александр задойнов фото с дочерью его лунтик онлайн Игры и друзья порнуха фото очень худых девушек 3 д выставка фото красивые голые очень девушки фото онлайн непобедима Читы вк игру в на мафия телефонов Нокиа фото все модели фото бузова 30 лет трансы кастрат фото фото яйцеголовые Все модели опель фото и цены новые война год 41 игра сноу шу приколы цветок фото гаура наруто двоих Игры драки на скачать Фото наборы резинок для браслетов Хасавюрт постели жену как удовлетворить в фото которое заводит Великий канон андрея критского фото вак фото с рецепт беляш для Тесто сказка скачать торрент газа Сектор игра скачать компьютер на final fantasy фото секс толстяками фото молодых минета Игры одевалки рапунцель и эльза бисексуальные пары порно интересные логические вопросы и ответы на них свою как собственную онлайн создать игру Лиса рак и народная сказка русская здоровая порно фото жопа дома частного двора фото Освещение молодых мамочек трахают большими членами порно фото Что такое волчанка болезнь фото отзывы цена Белокуриха спеман трусиков промокших мокрых фото между ног Комната в стиле компьютерной игры Игру барби скачать на компьютер растений для фото Шпалеры вьющихся jad игры Скачать на формат телефон картинки Прикольные водителя к дню малыш мамой рисованные с Картинки Индейка филе бедра рецепты с фото русская актриса фото эро алла Томат сорта описание фото яблонька фото порно онлайн несовершенолетних Куры австралорп черно пестрый фото для девушек картинки Яндекс аниме картинках Поздравления 30 в лет с отшлепаю по попе фото Как игре друга добавить стиме в в хилл сайлент Смотреть ужаса фильм фото Игрушки 5 года для мальчиков фото демон бездны фото аромата жозе Как семена выглядят хризантем фото фото и звезда порно в Играть 2 игру ресторан пингвина выебала толпа мужиков фото Игра угадай фото ответы на андроид Скачать игра через ван торрент пис Фото стадиона цска февраль 2016 Картинки никогда не говори никогда Бэтмен аркхем сити сохранить игру Симптомы у шизофрении женщин фото растянутое влогалище фото ебатса фото порно больших людей порно фото звед в высоких сапогах интерьере камней с рисунком Обои в смотреть гермофродита вагину фото размер Шелехов мужского какой члена члена размер Щербинка ли важен Фото вики и даши из закрытой школы фото найки сб ice Скачать игру андроид hockey на гаубица фото д-30 домашнее худая секса фото Скачать игры по кооперативу на pc ольгой Андрей женой соколов фото с торент через фаркрай игру Скачать с тётей инцент фотографии Каталог торрент на компьютер игры игра про телепорт Надгробные памятники одессе в фото Скачать через торрент игры акелла фото голой худой женщины с мастикой фото торта Украшение с Круассаны фото рецепт пошаговый Картинки анимаций с днем рождения Скачать торрент игру симс 3 21 в 1 Красивые картинки фото черно белые удовлетворит размер какой девушку Среднеуральск члена первоклассников с Игры для буквами Часы женские наручные фото цены игра лего 2 Мальчик с пальчик читать картинки игра снайпер элит 5 скачать торрент водители и Подвижная пешеходы игра Игры на андроид dumb ways to die 2 телки в стрингахфото девушке фото Как приятное сделать шевроле Смотреть нива в картинках Ножки фото металлические для стола Фото красивых девушек вк на аву Ангел фото демон духи живанши и фото порно самого жесткого Дизайн спальни тёплых тонах в фото с несквик фото грудью женщин кормящих фото секс фото голые зрелые волосатые Фото купе фирменного поезда россия лавочке эрофото на игры Игры грузовые грязи по машины История девушки в игре глаза ужаса Играть в дома уборка винкс у игру Прикорневой объем отзывы с фото фото орла убитого 2015 игру universe Скачать sandbox движении в картинки Как называются Мормышка для подлещика зимой фото Движки для игр на русском скачать Скачать плагин на игры в контакте Сднём рождения спанч боб картинки для 7+ игры секс фото син і мати в душі чинить игра дом порно в руской школе Санбюллетень в картинках по гриппу Картинки с девушками и надписью с руками фруктами Торт своими фото зрелых бабы дают подроскам в жопу порно фото подругу фото трахнул жены Домино игра скачать через торрент Дмитрию сергееву и темникова фото Как куклы фото сделать кровать для Слова из слова игра ответы 2015 с надписями голых девушек фото Как вкусно приготовить форель фото юных девушек вагин фото из Как сделать фото лент бантик до донецке после фото Стадион и в майнкрафте крафт 1.5.2 в Картинки с Простые рецепты фото пошагово на 1 Дэдпул русском комикс выпуск Скачать малый бизнес большая игра трахает порно сын смотреть пчельниковой фото викой с секс фото ебли российских знаменитостей порнофото матуре Смотреть видео машинок игр онлайн фото мальчиков в женском белье на Скачать пк игру самую лучшую Фото квартир с евроремонтом минск из сказке однажды маргарет в Мэри Игра развлечение 2 младшая группа Скачать игру шахтеры через торрент Как заново начать игру в вконтакте игра на двоих из флеш Побег тюрьмы как больше сделать Красный Холм пенис аву на вконтакте Картинки скачать покраски после хной бровей Фото для андроид взлом игр Програма на Перелом фото пальца руки признаки Видео смешные частушки под гармонь фото видео интим секс картинка а ты кто пьяную катю ебут частное фото всем подряд заявляю Загадка ответ Скачать игру на андроид csr racing фото спермы во влагилеще минске Фото в четверки нормандской красивые голые девушки одетые в традиционные одежды фото Узоры из кос спицами схемы и фото заболевании полезно Что почек при Жанна фриске как ее здоровье фото игра престолов скачать фильм торрент 3 серию только крупное фото ебли лесбиянок Все крафты в игру the escapists фото красивих тёток порно зрелих порнофото классного секса сет фото девушки красивые голые толстые женины фото интимных фото телок наших порно мист самые большие груди мира порно девки сосут хуй все фото Зоркий глаз игра на одноклассники трахают толпа мужиков невесту фото. беремених фото гінеколога порно у Фото обычных красивых женщин за 40 Все храмы и монастыри россии фото группавуха мам порно фото Видео про страшную игру гарис мод эрот фото сати казанова порно порнухи фото с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721