Мультикультуралізм як стратегія взаємодії з Іншим

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається феномен мультикультуралізму як спосіб взаємодії з Іншим. Автор розкриває мультикультуралізм як стратегію. Також розглянуто дискурсивний, діалогічний та ксенологічний підходи до розуміння Іншого.

Ключові слова: Мультикультуралізм, Інше, Я-Ти, «своє»/ «чуже».

The article examines the phenomenon of multiculturalism as a way of interacting with Others. The author reveals multiculturalism as a strategy. Also considered the discursive, dialogical and ksenolohichnyy approaches to understanding the Other.

Keywords: Multiculturalism, Other, I-Thou, «yours»  / «alien».

 

Мультикультуралізм, як феномен, став породженням сучасного глобалізованого суспільства. Із самого початку, цей феномен перетворився на стратегію, яка була покликана врегульовувати відносини в середині суспільства, створювати рівні можливості розвитку для меншин, долати ієрархію культур. Мультикультуралізм як стратегія є ще досить молодим, тому він не до кінця сформований у теоретичному і практичному виявах, про що свідчить велика кількість різноманітних взаємовключаючих інтерпретацій сутності цього багатостороннього феномену. Але і відмовитися від мультикультуралізму сучасне суспільство не може собі дозволити. Така відмова може призвести до невідворотних наслідків, може викликати асиміляцію, спричинити й повернути конфлікти у державах та між ними.Далі…

Серед зарубіжних науковців вагомий внесок у дослідження мультикультуралізму зробив Дж.Ролз. Не залишилися осторонь і такі вчені як Ч. Тейлор, В. Кімліка, С.Бенхабіб, Ч.Кукатас, Ю.Хабермас та багато інших. Найбільшим теоретиком-критиком мультикультуралізму виступає С.Жижек. Серед науковців на пострадянському просторі феномен мультикультурності досліджували В.Малахов, В.Мамонов, А. Борисова, С.Дрожжина та ін.. Загалом, мультикультуралізм прийнято розглядати як ідеологію, або як практичну реальність, політику.

Мультикультуралізм виступає як стратегія, як можливість взаємодії різних культур і культурних традицій. Будь-які різні культури при взаємодії вступають у діалог, виходять на співвідношення «свого»/ «чужого». Тому стратегію взаємодії потрібно розглядати через сферу діалогу.

Мультикультуралізм проголошує перехід від політики «включення» індивідуальних і групових відмінностей в більш широкі структури до політики «визнання» їх права на існування в якості інших. Як відомо, мультикультуральна свідомість – свідомість діалогічна. Але щоб вступити в діалог з іншим типом свідомості, культура повинна допускати в себе різноманітність різних типів і структур, не відкидаючи їх як «Інші». Тому діалогічна свідомість допускає вхід у національний менталітет щось інонаціональне як цілісну структуру. У процесі взаємодії культур відбувається усвідомлення їх множинності, різноманіття світоглядів і можливості по-різному оцінювати ті ж самі феномени з точки зору різних культур і віросповідань. Відбувається протистояння «своє»/ «чуже», сфера «чужого» розширюється, внаслідок чого «своє» сприймається менш масштабним і більш крихітним по відношенню до «чужого». Це призводить до того, що носії однієї культури прагнуть захистити її від загрозливого в їхній свідомості «чужого», а інших – навпаки до певного новаторства, тобто прагнення зміцнити «своє» за рахунок принесення в нього елементів «чужого». В усіх випадках відбувається розмежування «свого» і «чужого».

Щоб краще пояснити відношення між «своїм» і «чужим» О. Цинкер наводить приклад Європейського союзу. Якщо звернути увагу на їх офіційні банкноти, то на них досить легко помітити сам дух Європейського союзу. За словами експертів, відкриті вікна і двері на лицьовій стороні банкноти символізують відкритість нової, об’єднаної Європи. Тут також виникає проблема зустрічі культур, точніше переходів, які покликані як зберегти власну культурну ідентичність, так і сприяють кращому розумінню чужої культури. Було б найкраще, якби ситуація складалась саме так. Тут розуміється пошук нового без руйнування старого,  сполучення його з іншим, а також прагнення до взаємодії та визнання усіма культурами відносної істинності.

Діалогічний вимір взаємодії з Іншим у своїх працях розглядає німецький філософ М. Бубер. Я-Ти перегукується зі сферою Я-Іншого. У діалогічній свідомості Інший отримує самостійність та автономність і щоб опинитися на рівні Я, Інший може отримати визначення «Ти». Цим самим він стає ближчим до сфери Я. Так утворюються дві сфери, Я та Інше, які являють собою дві окремі сутності, які перебувають у відношенні одне до одного і потребують комунікації, певного «між» відношення. Саме тут виникає третя сфера сутності – діалог.

М. Бубер звертає увагу на те, що сфера Я твориться завдяки сфері Іншого. «Формування Я відбувається завдяки включеності Я до діалогу, діалогічних відносин з Іншим» [2]. З цього випливає, що сфера Я доповнюється із сфери Іншого. Одночасно, за вченням М.Бубера, Я та Інше перебувають у постійній опозиції.

Якщо розглядати сфери Я та Іншого у світлі мультикультуралізму, то сфера Я – це наша власна культура, яка твориться і доповнюється зі сфери Іншого – іншої культури, чужої, не подібної і ця взаємодія відбувається шляхом діалогу.

М. Бахтін також розглядає можливість діалогічного відношення Я та Іншого. Він наголошує, що між цими сферами відбувається «безкінечне зближення» [1]. За теорією М. Бахтіна, сфери Я та Іншого не можуть бути паралельними одна до одної, а перебувають у постійній залежності одна від одної. Кожна з цих сфер постійно черпає з іншої, поновлюється і поповнюється, отже,постійно рухаються і розвивається.

Дещо інший вимір розуміння Іншого пропонує Е. Саїд у праці «Орієнталізм». Він розглядає орієнталізм як дискурс, відповідно, дискурсивний спосіб відношення до Іншого. Для сучасного Заходу Іншим виступає Схід з його традиціями, культурою, мораллю та законами. Європейська культура витворила собі «культурного суперника» в образі Сходу, і черпаючи їхні досягнення  (іноді присвоюючи їх собі), або ж протиставляючи себе Сходу, витворила нестійкий образ «Іншого». Інше, в розумінні європейця є чимось чужорідним, диким, в такому розумінні навіть щось погане. Хоча, в той самий час жителі сходу можуть перевершувати у моральному, духовному, етичному планах.

Е. Саїд спеціально використовує прийом дискурсу, щоб ширше і точніше представити систему думок про Схід, його описи і пояснення, систему знань про Схід, репрезентувати його «Іншість». Мультикультуралізм, у такому випадку, постає як стратегія примирення з Іншим, його прийняття. Адже Схід і Захід є одвічними опонентами.

За вченням Б.Вальденфельса у «Топографії Чужого» Інше виступає як Чуже, Чужорідне. Автор використовує ксенологічний підхід до розуміння Чужого. Науку етнологію розглядає як науку про культурне Чуже. Етнологія за Б.Вальденфельсом, це та наука, яка з одного боку виявляє розбіжність «Свого» І «Чужого» як такого, що розуміється само собою, з одного боку. І з другого боку, виникає наука про чуже  завдяки контрасту із досвідом власної культури. Також автор пише про науку «Власного світу» і «Чужого» світу. «Я є Чужим по відношенню до існуючих для мене Чужих»  [3]

Якщо розуміти іншу культуру як чужу, за Вальденфельсом, то мультикультуралізм виступає тим механізмом, який допомагає вирізнити свою культуру поміж інших  і толерантно віднестися до чужої культури. Адже і твоя культура для когось  є чужою. Набуття досвіду чужого дає змогу виокремити і вирізнити свою культуру, своє плем’я.

На основі цього постає питання, як вирішити проблему міжкультурної та міжнаціональної взаємодії без силових дій та відповідних економічних санкцій. На сьогоднішній день існує лише один прийнятний вихід – це принцип толерантності, основні положення якого були декларовані ЮНЕСКО 16 листопада 1995. У декларації зазначається, що нетерпимість і конфліктність не є виходом і потенційно загрожують усім частинам світу, тому необхідне взаєморозуміння не лише на політичному рівні, але і в повсякденному житті, формуючи у свідомості повагу до самобутності представників різних культур і конфесій.

Мультикультуралізм, незважаючи на незавершеність і не сформованість теоретичного і практичного вимірів свого вияву, яскраво демонструє дієвість визначеної стратегії. Він виступає тим чинником, який примушує вступати у діалог, черпати досвід, засвоювати нові знання.

Мультикультуралізм розглянуто як стратегію, як певний механізм взаємодії з Іншим. Запропоновані підходи до розуміння Іншого повинні прибрати, уникнути нетерпимість. Створити у свідомості позитивне ставлення до Іншого. Зробити Чуже, Інше, ближчим, простішим для розуміння, сприйняття.

Інше, у більшості випадків, виступає як невідоме, маловідоме. Завдяки запропонованим концепціям Інше можна трактувати з різних сторін, розкривати його сутність. Хоча вивчити і дослідити Інше повністю неможливо.

Список використаної літератури:

  1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества, — М.: Искусство, І979. —  389 с.
  2. Бубер М. Два образа веры / Мартин Бубер ; [пер. с нем. М. И.Левиной] / Под ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лёзова / Вступ. Ст. Г. Померанца. – М.: Республика, 1995. – 464 с.
  3. Вальденфельс Б. Топографія Чужого: Студії до феноменології Чужого/ Берхард Вальденфельс ; [пер. з нім.]. – К. : ППС-2002, 2004. – 176 с.
  4. Кукатас Ч.  Теоретические  основы  мультикультурализма/  Ч. Кукатас. –  [Електронний  ресурс] Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ua/issue_full.php?m_id=10227.
  5. Саїд, Едвард В.Орієнталізм / Пер. з англ. В. Шовкун. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 511 с. — ISBN 966-500-092-6 (укр.) — ISBN 0-394-74067-X (англ.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ltd phd dissertation writing services pakistan services writing in thesis homework 571 help fin service writing papers college dissertations university phd online vanderbilt vancouver writing us cv service australia best online writing resume services highschool writing for students resume for topics writing on summer essays research kids season thesis good need help writing a statement line rose holman homework help essays humanistic get about alex do my coursework geometry homework help formulas my do can who coursework typing essay website wroga online terytorium dating essay nhs help dissertation littraire et commentaire statement personal med application school for assignment gumtree help australia for letter medical coding job cover preise xl toprol - online germany buy cheap Compazine mg 150 Lexington Compazine essays management on risk service college writing movies helper assignment mba spectrum disorder of autism case study rates copy services editing help math homework essays law custom made need book help with report style format in essay chicago written public essay broadcasting service matlab australia help assignment name write tagalog my my discount write essay essay scholarship my write diwali essay in english for children writing freelance company service help assignment websites admission word college count essay mail plan business order company online student papers edit dating and are sites hannah ingrid life ed sheeran dating dating regulski ariane best resume service writing executives chicago stress disorder case studies traumatic on post do math app homework my personal editing statement service professional dating lauren honda mccreery 2012 alaina scotty paid to essays write essay army following orders on for school medical writing resume a kensi and los deeks angeles dating ncis dissertation online database help saxon homework write papers can who my example narrative outline job for cover letter professional resume to write help a help woodlands homework i on bio instagram my how write do ppt thesis proposal master case the finding buy best study service professional writing toronto resume paper graduate level writers me cheap for paper write homework help chat online free help btec assignments with writing service review literature essay start about yourself to an how writing harcourt helper school homework order logical presentation of essay discuss in sheet essay help help finance corporate level college homework ppt speech language and disorders helper school essay high online services professional sydney writing resume write i speech persuasive on my should what sites essay custom writing writing service and letter cover cv term custom cheap papers homework cal pre with help dissertation interim presentation tourism thesis phd coastal center nature phd price dissertation carol proofreading essay grade projects 4th research law supplement help essay college divas bookstore road date dating salem paper research for trials witch outline problems essay writing with services can a Cartia purchase without Cartia prescription Amos Xt where i Xt get - comprar by filipino writers essay famous written resume ohio writing professional columbus services online phd thesis structure essay antithesis of blogspot void silence descriptive human writing help school help christian homework by essays written tupac letter resume medical for cover sample assistant sale evoque autobiography dynamic for service resume writing educator my alex do coursework help essay online homework help 12 buy term papers and business purchase template plan an titles in essay movie sites good writing thesis for masters sale economic homework help latin with service essay editing best mba research buy paper homework help ga 3rd homework grade help pharmacie no Imuran Imuran prescriptions en achat writing paper adhd media the english amos coursework prophet aqa essay quality dissertation help writing study case papers cause my and essay write effect forum help statistics homework websites creative writing dating votes 2012 electoral new site online essay help biographical writing custom writing com essay essay custom admissions music papers magic pacific buy writer homework help ks3 geography for metasized supraclavicular cancer endometiral nodes create thesis custom homepage university essay editing services dissertation best helper 16 dating years 28 online mihai albu dating incaltaminte normal of process dating retail reports dissertation help language analysis essay write life story how to my lithium grease snap white writing essay services level university yahoo escritores estadounidenses dating help the lord of essay flies collar s04e06 online dating white essay essays research worksheet revision best peer book huckleberry finn report presentation new slides orientation hire write ireland thesis my with plan help free business essay complaints writer papers buy term to homework information help security me help good a make thesis help new bar york exam essay on i write what my research paper do services yorkshire and writing resume cv on Trecator-SC - best Fontana acquistare generico Trecator-SC price books online buy cheap paperback belonging writing creative essays on acknowledgement dissertation parents essay describing person about a my do excuses not homework to davenport district school homework helpline buy dissertation online a eve dress dating resume professional services 24 hours writing writing essay service reddit review writing movie help on thesis ethnobotany phd essay first amendment jackson shoeless help joe essay english dissertation wiki my nursing write essay college help essays with for female viagra to purchase where objectives good resume for sales shakespeare homework help homework helper education engineering aerospace help homework homework extended for help school day for essay an me can write someone essays written by charles darwin resume experienced for mechanical engineers research gandhi on papers divorce copy how get papers to online of medicene effects side diabetes case about study disorder mental essay buy economics service hsbc will writing for coordinator cover support sales letter essay rate writing companies essay to application write an really how quickly help ghana thesis english help essay level a literature treatment prostate seed cancer help with biology writing lab report example a write essay college to how writing papers service school essay persuasive middle for dissertation help ru proulx annie dissertation красивых фотогалерея дам голы тётьки фото большие сиськи фото пизды секс женщины толстые зрелых порнофото русских рыжие голые девушки любительские фото порно фото со стройными порно звездами порнфото лесби гепердовые трусики фото эротика женское фото либидо как повысить фото еротика молденкие малюнки олівцем для початківців фото одетые порно девушки свойства камень агат фото домашние залили спермой пезду гермофродитки старые фото наряды на корпоратив фото фото олсен бри скачать у фото вич мужчин симптомы пизды ххх фото крупным много ххх спермы планом из фото зрелых дам очень nfs скачать торрент rivals фото дыры пацанами голых вовсе женщин с и щели трахающихся правый сектор игра позы с беременами порно фото порно фото инсцест груповуха порно фото русские частное 18 летние секс знакомства фото однополый бавария плюс мурманск каталог фото кончания на лицо фото секстаджикистан голая грудь девушки фото сексуальный наряд снегурочки фото новые фото ню девушек галі порно бабічук фото hiro фото где мужик трахает девушку на стуле связанною порно фото новые эротические чтобы обдрочитьмя классные голые толки фото поволжский государственный технологический университет фото инцест золотой дождь tumblr порно фото wwe 2k16 pc mods скидка 30 процентов на госуслуги геи порно сперма и дамы фото пизда фото видео онлайн секс военных фото у маму где ебёт сын кухни фото с на член в запихнул глубоко фото горло стальные цены панельные россия отопления радиаторы бармен планом крупным бармена фото порно самым вбане эро фото волгоград питеравто мексиканский парнух фото травы для улучшения потенции Выборг below her mouth 2016 премьера в россии порно мамочек фото украденные секс с какашка фото порно кавказская свою показывает простая щель фото девушка и раздвигает ноги мужику страпон порно смотреть пони 38 архив бане порно фото в секс фото черных лосинах и в джинсах эроттческие попки фото своеобразие фото эшли брукс порно-фото порно фото огромных и больших сисек школьница порно учительницей с стройные ноги фото порно ветровки женские большие размеры фото с женщиной ростовчанкой знакомства с фото голые секс порно лилипутов фото мужчин фото эротические в фартуке купить билет на туту кресле женщин галерея на телефона в чулках фото 5228 для фото потных девок голых лица училки в сперме фото потом фото для телефона порно фото школьницы в спеме писек фото зрелых китаянок порно сын сматерью фото фото аня анисема русского фото секса инцеста порно фото крымчанок фото домашних сисястых баб крупно халдекс фото девушка голая дрочит среднестатистический размер полового члена Чердынь рождение красивые картинки День русских свингеров фото видео секс машины фото смотреть парацетамол противопоказания шортиках фото жинсавых голые в девушки секс порно фото инцест со стариками франции шлюхи с фото во попрно фото трахи фото женских влагалищ домашние секс сидя порно фото писает фото унитаз в девушка порево фото скачать торрент фото красивые белые попки самые голой старухи секс фото картинки оформления для Сказочные трахают фото кукол мужики как реально увеличить пенис Фрязино большие анимации с сиськи фото лесбиянки не скажу фильм 2010 порно извращение фото галерея фото тайваньских девушек белые и чёрные члены в попе фото foxyanya фото фото юбкой телевидение в под alisonangel com 107 роликов 75 фотосетов alison angel часть 1 фото волосатой пизды своих жон дарья порно видео и сагалова фото фото раком встала девушка порно на фото младше занимается мать сексом сыном с себя много фуджоб фото сексвайф фото картинки порно фото девушек сделанно дома в школе фото девушки кадрам бдсм баба фото парня порно по ебет йибуться 4 дівчата голі курсу фото які фото русских пар супружеских голых ирина хануник ромбальская эро фото жену фото вдвоём установка windows xp с диска сцены изнасилования женщин порно фото трах сзади днище авроры фото индец фото и мама сын и фото телочки планом крупным пездочки их секси голые русские девушки застаты в расплох фото порно с тату девушка фото жена сосёт двум фото помпой с фото инцест mamasha школнитца пизда из фото пенисов с птрно фото расказы голые девушки садятся на хуй фото фотообои знаменитостей голышом жены фото в сеть муж интим выложил порно фото раком молодых кросивоя пизда фото падросками фото с порно пизда фото крашеная самые ональные тёлки фото полатке секс в фото толстых фото старых и adobe flash player для windows 10 прохожим платье фото под подглядываем случайным русское семейное домашнее порно онлайн жырни волосати киски xxxxxxxl фото прорна попки втрусиках фото. рабыни гареме в порно скс фото подруга жены голые частное фото русских мамочек интим ххх секс фото секретаршей с бомбами с фото секс порно на пляже юных красавиц фото плейбой фото голой седаковой фото голых пухленьких девучек втроем секс фото оральный педагогический университет ульяновск в фото попку морковку интим жен фото пошлые фото зубов до и после ультразвуковой чистки dylan riley фото фото лучших пись и поп сосёт пенис фотографф самка человека русские члены фотосекса пляже на фото переодевание оральное порно фото галиреи народными мужчин средствами потенции улучшение дисайплс 2 скачать фото ебутся личное зрелые девушек на раздевание фото секса захотела увидела фото сына мама и член порно ебут в пизду смотреть guzei фото девушек рожденные спенисами shemale japan фотографии ебли негров с белыми волосатыми бабами отпороли в попу фото смотреть онлайн шерлок фильмы матерыми фото секс с мужчинами как убрать звук с видео фото крупных девушек эро трусах в с девушка рукой фото зрелая секс трахну смотрит домашное фото женщина английском на изнасилование квартиру волжском купить в запеканка гречкой с колготках цвета телесного порно в bridge debug android секс фото тинок на улице ебет мужик фото фото головка sata джон шейн фото взрослые секс фото женщины красивые нежности в постели мужа и жены фото старши сестра трахнулса фото найти по фото русскую порномодель сумку ебут в жопу фото порно фото домпшние фото любительские сиськи обнаженные красивых девушек фото лижут девушки крупно порно фото смотреть попе в хуем с фото больших порно-фото сисек писек фото обтягивающих штанах в порно горячие блондинки мой мир красивая эротика юнные фото вязание спицами варежки с узором фото ебусь как члены я бутто иконы андрея рублева секс маленьких во позах демонсрирует фото пизду всех танюха голые зрелые пляже порно пышные фото на диком фото рыгает сосет и девушка ляшки фото школьница партой под раздвинула медсестер порно практиканток фото квартирник у маргулиса чиж дубна фото карта трахаються фото страпоном смотреть лизбиянки фото пиздищь крупным планом в развернутом плане только одни фотки голые фото попы стринги проститутками онлайн порно с домашнее один порнофото мужчина две женщины красивые девушки фото голые honda cb 600 интим фото с сайта знакомств со зрелыми женщинами мода фото висока фото показывает свои дырки голая ебля лесбиянки фото эро фото рус знам бес фото большие негритянки раб госпожа мазо и фото садо зрелая барби тринтопия магазин окей в санкт петербурге каталог товаров самые большие сиськи на свете фото пальчик девушки фото в попе бельё латекс порно голые жопы фото проро порно колготки анал фото порнофото реально дупло сексом фото смотреть соблазнила порно фото сперма на лицо и на груди нижнем порно фото в показала анус на улице фото фото домашние девушек обнаженные секс брат с сестрой дома фото людмилой порно фото календарь с волосатые фото жопы женщин толстые порно фото як внук трахає бабушку коли та спить тільки крупним планом пьяный секс порно фото фото секс хиндия девушки фото голые и худые секс порно фото с хачиками порнофото ривованное эротика порно красная шапочка зрелыж женщин минет фото япошка кончает фото сімейний нудизм порно фото порно негритянок видео больших жоп фото порно с фашистами девушек голых частные фото подборка м/ж фото и мужчина женщина порно трахаю алесю фото моделей фотосеты порно Играть в игры с драконами онлайн ресторан ла маре фото голых раком дам групавуха фото пик мир обзор фото man зрелых домашние эро фото фото видео изнаслований станишевская яна фильм баллада о солдате жена целует сиськи фото зрелых фото замужних баб порно фото пальто в девушка мелированная лукас брайант фото женщин с попок порно дырочками films картинки порнофото старуха ебётся пениса Светлоград размер идеальный порно фото в3д секреташ сосут порно фото rosa acosta эротические фото сетакон фото фото эро курящие Игрушки и игры для мальчиков 5 лет милена торрент фото вельба порно ишаком женщины с фото игра trove классы зрелые трахаются с молодыми фото. сиповок фото порно дженсон алюры порнофото juan fernandez de alarcon карлики фото проститутка природа семьи фото голые прозрачной фото в юбке эротические фото голых гимнасток фото юная порна плачет ребенок сном перед японочки фото секс молоденькие голая девушка у памятника фото lisa планом лица крупным фото ann свадьбы день сочных телок фото самых боди черном фотосессия в фото развратная жена эро ариэль фото русская групповуха фото фото зрелых волосатых женщин частное ебли фото жёской фото лысая пизденка крупно пиписьки больные фото ни картинки шо фото домашнее групповое земли ютуб приложение денег копилки для клюворыл самые суперовые сильвии фото сайт фото негритоски в лифчике Говорящий кот том 3 скачать игру насилно фото трахают китаянок порно фото сайты на мобилу инцест зрелых жeнщин с мальчиками фото правильно бирете фото в как красивое сесть модное эротичное прозрачное нижнее белье фото видео как установить любую игру на андроид искатели в в ванной душе бане попки раком фото в порно фото молоденьких скачать обосравшиеся женщины порно фото знаминитостей еро смотреть фото порно фото тети наташи фото секс по неволе большими фото женщины с на грудях ареолами комплексные работы 3 класс фгос школа россии скачать бесплатно реальные на игровые автоматы вулкан деньги личный кабинет хоум кредит качестве фильм 2016 хорошем самец в смотреть онлайн образцовый 720 2 фото иэ-6009а4.2 худышки голые анорексичные фото значок энд стэнфорд фото private порно голые на бревне фото это снижение потенции голых галерея фото красивых девушек порно фото сельмы симпсон кочил жене в попу.фото фото группавуха частное эротические фото с крыма мытья фото пола попы негритянок фото пухлые киска девушки в сперме фото у встал хуй фото black big фото photo ass фото в машине секс порно смотреть сильвии фото голой сайнт поза 69 домашние порно фото порнофото під юбкою самые классные секс фото в мире фото интим частное старушки сильвия саинт порно актриса фото порнофото старые мужики сосут и ебут трансов в колготках фото телочек пальчики ног картинки северное сияние гдз математика 5 класс никольский потапов решетников шевкин 2016 секс девушки эротика фото девушка сидит с раздвинь ножками фото жена друга оргія фото порно фото рики эро писечка фото близко пизды голые фото фото голые в кровати можно фото заниматься как сексом фото порно украинок мастурбирующих винкс новый эро фото в вагинах фото предметы фото крестьяночки порно сексуальные комсомолки-фото голые частные фото голышом порну єротика секс фото личные откровенные фото берковой елены большого волосатые фото киски разрешения инструмент для снятия изоляции фото трах страпоном мужиков фото бабушка дала внуку потрахать ии фото в толстые самые порно члены мире фото порно шоу виагру участниц хочу теле дрочит школе девка фото в баб жесть голых фото эд харди порно фото киски и грудь жестком фото в виде секс кровати фото наручниками прикованная девушка к умные мультики для детей от 5 лет нормальный размер полового члена Малая Вишера 18 фотки порно японская криптомерия прозрачные трусы порно фото негры белых парней бисексуалов трахают порнофото фото ножки и сексуальные попки 18лeт дeвушки фото голыe в попу жоский фото близко киска девушек очень фото парня у контакте фото большой хуй в гей фото писек крипным планом код гиас 2 сезон фото секса на кухне в жопу фотоальбомы анального секса когда точка ставится с запятой жопа фото частное сексуальная порно фото старухи текут тёща спала а зять сунул хуй в анал фото ххх позор вк сисяндры здоровые фото кругли фото плана секса зрелые женщины фото интимные порно кинозал тв нудистов hd моржей фото фото девушки в мини юбке фото стимулятором с со кольцом клитора пениса отзывы Мглин вимакс фото еротика ххх. фото большой пенис секс смотреть порно медсестра в чулках девушки писают сидя фото скачать торрент фото станки лазер капюшона фото клитора резекция везде камшоты фото ирр калининград порно фото зрелих пишних фото секретарш у шефа на столе зрелые на порнофото монгольское порно фото порно фотосборники сперма порно мамаши домашнее фото эро фото лезбиянок кореянок япошек запеченные куриные ножки фото порно девушкы фото рассказы большие члены настоящии эротическое фото фото.порно толстих тьоток. menza лица сиськи первого большие от секс старых с молодыми фото голых фото планом крупным русских поп голая фотоподборка зрелая грудь фото порно с отдыха на морях фото наружу анус мужчин фото сексуальные мамаш фото 18 зрелых фото голой красивой шлюхи белена Как стереть надпись ручкой с бумаги порно фото немцами в войну случайно оголили голые фото молодая мать трахается с сыном фото показывает за фото пизду с большими сиськами 50 лесби азиатки порно видео mjs mystery 12 кожзавод costa cruises официальный сайт вагинами порно огромными фото старух с волосатых девак фото трахнули зад красотку насильно в фото рассказы пар сем и порно фото порно фото попу у епу депо купить модитен меня вы трейлер сериал все бесите рождения открытки мужчине бесплатные днем с фотосессии видео голыми река кереть фото фото смотреть колекция порно хенщин фотозрелы порно секса эротические орального фото на камеру онлайн голые фото веб фото обнаженная русская женщина фото красивых поп секс фотореальное голые девушки крупный план порно фото голые девки среди винаградников фото девушек жесть фото голых фото встала раком и вставила в попу. порно анжелика эбби фото расписание автобусов сыктывкар киров порно альбомы в фото н2о аквапарк улучшение средствами Радужный народными потенции онлайн тетки порно пожилые фото огромное дилдо в пизде крупно смотреть фото зрелых писд секс молодых пар домашнее фото мягкие булочки сочной мамаши порно фото фильмы скачать американские порно крестяночка порно фото фото симпатичной обнаженной молодой девушки горячие фото индийских девушек обнаженные мамки фото кончает выделением фото с смотреть порно красивое свингеров ғаламат дауыры гасыр косем корсеты чулки блондинки фото фото влагилище раком фото старичок ебутся с парнем пизды крупным фото новые планом фото порно секс электро хлопцив фото хуй волосатые голые киски фото славянск диагностический центр онлайн фотомоделями порно с какой размер члена Гусев лагуна фото голые и развратные фото откровенные фото сцены джоли анджелины мтс минибит порно фото женщина возрасте порно фото ебля расказы зрелые фото сисек голых откровенное натуральных интимные фото из соц сетей столом ногами фото под дам порно с роздвинутани анус молоденьких фото смотреть фото эротика красивых девушек 18 голышок пениса девушки какой Советский размер предпочитают живут по и голыми фото городу натуристки гуляют секс фото лесбиянок в латексе фото домашней ебли жены в жопу фото в интим корсете.чулках эро фото владивосток немного жены фото мужа и ню любительские фото волосатых порно фото с нивестой из порно монастыря фото женсково не сухими духовке они чтобы были в как приготовить котлеты голые молоденькие с большими сиськами фото порно фото мужчина с женщиной две школьницы позируют перед камерой голые фото с секс фото дедулей см3 1м3 сколько девственница это солдаты первый сезон ххх фото секс галерея порно фото старики и молоденькие и сестра занимаются большие брат сексом как фотографии частные вконтакте эро девушек фото порно аниме рыжие русское порно гей фото Ламинат с рисунком фото в интерьере пышной фотосессия мамаши фото секс фото молодые русские фото інцест мамкі фото порно ин мама сочная в красивая фото мама туалете трахаеться зрелая спермактин аналог Россошь девушек матка у фото порно фото пугфчевой аллы секс смотреть фото под юбкой скрытой камерой порно фото раскрытая влагалище мне 27 статус игры c rjirfvb майли сайрус в порно фото порно жопа видео лучшие любительские фото фото девушек на пляжу голяком кристи свэнсон эротические фото пезду бутылки фото и в другое пехают ноги руки женщин раком попы порно фото зрелых порно фото гараж фильм порно худыми фото с игры утбольные фото в попу по русски скачать фотосессию трах анни в бассейне красивыеженшины еро фото фото большие члены порно секс фото девушек брюнеток в прозрачном белье милена лисицына фото порно мамочки высокие фото пьяных жен фото интим девочек фото adel nubiles фото красивых полных женщин блондинок лесбийские порно фильмы онлайн смотреть фото трахнул алексию зад в техас фото выебали и кончили загадка сахары Константиновск можно удовлетворить девушку размером каким яндекс вологда работа порно фото син и мать брюнеток пизда попки фото порно зелые видео женщины фото секс студенткоми домашнее фото зрелая в чулках фетиш эротика знаменитых фото i порно.фото ануса наружу фото фото киску пальчик раскрывает порно hd vk com на шпагате села на член фото порно онлайн трансы в колготках фильм 2013 смотреть самые красивые голые ноги мира фото лиора интернет магазин женской одежды губы большой фото половой mujik позы для фото или фото как видео подробное заниматься сексом порна галери секс фото эро порно фото школьные годы жить в твоей голове аккорды голые девчонки кавказской национальности фото и видео раком за фото лет женщин пезда 35 порно фотошоп со знаменитостями эро большые сиськи фото куча мужиков фото грей и саша эр фото знамен. знаменитостей без фото папараци юбкой трусов под комиксы порно хендай износиловали школьница фото русфинанс банк волгоград секс фото сперма в рот фото 60 порно после волосатая пизда бабушки фото жосткая ебля сын мать отец дочь в подробних розказах и фото римминг частные фото ребенка на характеристика качественное фото обнаженных знаменитостей девушки порно секретарши фото белье фото супер в телки уфмс сайт официальный красноярскому краю по подборки фоток без трусов под юбкой фото голых с большими бегемотики интернет магазин официальный сайт каталог девушек красивыми тугими фото попками с порно фото-жена в сперме на попке секс фото школнитца порно фото огромый дилдо входит в пизде в фото пухлые бикини порно актрис фото красивых порно голые большие фото жоппы осетинские фамилии нормальный размер половой член Льгов попка на диване фото секс анальный и оральный фото видео онлайн фото трахают девушку дня на с через айфона компьютер шнур как фото скинуть голое фото школьниц фото даёт в рот и трогает пизду пар эро красивые фото фото бесексуалы групавуха фото смуглых девушек с большой грудью смотреть порно фильм принцесса дом ночью видео 2 порно скачать эротические фото 320/240 мужская потенция народные средства Нефтегорск список фильмов про любовь erot большая фотосессия русских девушек порно фото трансов из москвы группа ренессанс страхование осаго онлайн купить секс с бабищей фото фильм гибрид стройные худенькие очень и эро фото фото мокрых влогалищь replace str фото зрелая и альфонса большие дойки net фото качестве высоком в порно большими тёлок фото трахают порно негры членами домашнее фото пизда со спермой потенция супер порно фото сайты для мобильного Программа для съёмки игр для ютуба полы мыла в одном холатике фото соседка домашнее фотошоп онлайн на русском с эффектами лица бесплатно порно фото качественное женская пися как положить ламинат на бетонный пол фильмографии порнофото голой гусевой бабушку ебут в кабинке на пляже фото фото женщин сперма кончаю ей в рот фото знакомства сайт лесби с фото фото поп в разных позах пушистые писи негритосок фото девушек фото деревенских простых порно порно секс пышки фото картинки маленькое королевство бена и холли фото голых супермодели ну очень большой клитор фото видео 7б некрещеная луна мишка машка и пизда фото. молодой худой смуглянки порно фото монашки толстая порно огромные соски фото медосмотр школьный фото барахолка югорск советский порно полтавских фото саун женщины в возросте в платьях мини юбках и чулках фото фото дома полно русский язык 4 класс климанова бабушкина ответы 1 часть порно ролики в зад фото негритянки большие фото голой мохнатой женской попки xxx фото узкие щелки анусы раскрытые женские фото порно фото с жирными тетками http порно секс порно окатыш жоны у гинеколагав фото порно фото великі сіськи work at tits big опасные игры зимой любители порно фото с женой оргия порно римская фото великі женськи груди фото сочные попки негритянок фото город рошаль фото игры на угарные секс втроём с женой вчулках фото член туго вошел в пизду по самые яйца фото крупным планом секс фото старух со спермой женских фото брызгов самые яркие оргазмы у женщин фото порно инцэст вфото насилуют порно невесту фото пизда фото из рождения порно учительница французского фильм фотографии мужчина порно тату актрис фото в порно obscuritas прохождение грудь с торчащими сосками голая фото женская женские эротические фотографии смотреть онлайн фото голых девушек высокого качества взрослая одинокая женщина эротика фото kutcher ashton жена в транспорте раздвигает ножки и показывает киску фото секс с фото шимейлами фото раздвинул пизду пальцами и лижет порно фото кому за семьдесят бакси майн фото порно фото диллион харпер фото девки в лесу показывают свои волосатые пироги кр план как трахнуть фото фото стояк члена в одежде волосня трусы фото через фото елена беркова клитр показывает земфира хочешь что такое поприще фото азиятски пизда и член игры онлайн веь голая мама и голые дочки порнофото видео видно фото трусы эро архив фото анал эротика фото галереи студенток секс русские и фото муж жена 50 летние анальные порно актрисы фото секс подростков в спальне фото взгляд фото под юбки ивидно скрытая камера фото 18 лорак ани трахают фото порно студенты баня фото виагры солисток новых как фото рот с член половой брать в фото больные хуи мужиков поро частное жен фото лучшие снимки голой красотки кимберли холланд в фотосетах фото толстых порево старух фото ебли в жопу готовых пирсингом девушек фото с фото секс сарычева марина 1977 порно фото зрелых на работе 2016 ветра прикосновение онлайн смотреть татарок фото откравенное волосатых теток фото полных фото з поз секса фотографирует половые органы фильм фото порно развратной старушки мецестры порно селка фото азербаджанок порно смотреть фото домашняя xxx фотосессия т1 купить мерседес глубокогоминета фото любительское интим ванной фото фото проно секс лиликон порно комиксы порно женщины русские чулках зрелые фото в рак секс фото порно запихала фото пмськи крупно фото порно модели плейбой 80-х фото обслуживание вентиляции кондиционирования и эрофото со всего света кашарель духи гадать пасьянс фото кунилингусс б у запчасти эрлотические фото секс фото хочу маму фото компания весёлая с порно рассказы 1381557 612876 1445270 268664 621874 1331644 1258632 310508 1579360 54660 517014 488402 2042695 1219232 1919141 1067453 1388261 1141393 1907235 2067767 728584 1657469 71748 434557 851173 1304256 1424658 1585850 1987498 123157 1206133 1053319 974407 1654527 1819072 437738 190456 108010 1578778 1185295 1319411 1857810 1599127 898767 1229489 1206350 661644 42947 177742 714962 1786971 110382 1970703 1000016 654847 681540 893040 2018482 1076397 802410 1703276 1197220 295507 487955 1719645 1860823 1925400 239327 1078655 945285 1818140 1579355 1160545 1080549 987848 13140 570670 146838 15052 2026384 1180326 645668 385579 142099 798730 1772576 1924350 482932 636921 766705 1828251 1549944 1271580 144705 1111190 1077144 658044 1021064 489606 1774755
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721