Мультикультуралізм як соціокультурний феномен

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається феномен мультикультуралізму з точки зору культури. Автор аналізує основні моделі мультикультуралізму у сучасному суспільстві та порівнює їх. Також автор співставляє явище мультикультуралізму із явищами глобалізації та діалогу культур.

Ключові слова: мультикультуралізм, полікультурність, глобалізація, діалог культур, «своє»/ «чуже».

The article deals with the phenomenon of multiculturalism from the perspective of culture. The author analyzes the basic model of multiculturalism in modern society and compares them. Also, the author compares the phenomenon of multiculturalism phenomena of globalization and the dialogue of cultures.

Keywords: multiculturalism, globalization, dialogue between cultures, “yours” / “alien.”

Кінець ХХ – початок ХХІ століття стали періодом великих змін у історії людської цивілізації. Відбулися зміни майже в усіх сферах людського буття, технічні та техногенні нововведення, відбувся перехід до культури постмодерну. Суспільство вступило в еру тотальної глобалізації. Породженням усього цього і став мультикультуралізм.

Мультикультуралізм – це таке явище суспільного життя яке передбачає мирне співіснування різних культур та етносів у рамках одного суспільства. Цей феномен почав відображатися як у культурному, так і у політичному житті, тому став невідворотним  явищем сьогодення.

Дискусія щодо цього питання ведеться уже більше тридцяти років, і весь цей час супроводжується гострою полемікою. В останні роки мультикультуралізм все більше піддається критиці, але це суттєво не впливає на рівень дослідження питань, що стосуються цього феномену. Все більш актуальними стають проблеми, що стосуються мультикультурного плюралізму, мультикультурного суспільства, діалогу культур, вияви мультикультуралізму у політичній, соціальній та економічній сферах, які об’єднуються під загальним явищем всеохоплюючої глобалізації.

У дискусії яка виникла, важливу роль відіграла теорія справедливості Дж.Ролза, доповнивши класичну модель лібералізму вимогою справедливості. Різними аспектами мультикультуралізму у своїх роботах займалися велика кількість зарубіжних вчених, серед них: Ж.-Л.Ам-Селл, К.О.Апель, Р.Бернстайн, М.Вєрьовка, Н.Глейзер, Т.Геран, Е.Гідденс, М.Дойчева, Р.Кастель, Е.Морен, Ч.Тейлор, В.Кімліка, Ю.Хабермас та ін.. На пострадянському просторі однією з перших наукових досліджень проблеми мультикультуралізму була книга А.І.Куропятник, пізніше з’явилися різні статті, книги та дисертації, присвяченні найрізноманітнішим аспектам мультикультуралізму. Це роботи А.А.Борисова, Т.П.Волкова, С.Н.Гаврова, В.В.Малахова, В.А.Мамонова, С.Чукіна та ін..

Загалом, мультикультуралізм це різносторонній феномен, тому варто звернути увагу саме на культурний аспект цьог явища. Наприклад, В. Малахов виділи два основні означення мультикультуралізму з точки зору культури, як саме розуміють цей феномен: це факт культурного різноманіття з одного боку, з другого – спосіб відносин з цим фактом, як з реальністю. Мультикультуралізм як факт культурного різноманіття був відомий уже досить давно, хоча не визнавався як феномен, та і саме означення цього явища виникло набагато пізніше.

Вперше про мультикультуралізм як такий заговорили лише у 60-х роках ХХ ст. А от саме поняття виникло у Канаді, там у 1971 р. мультикультуралізм став конституційною нормою завдяки прийняттю «Канадської хартії прав і свобод». З того часу вона почала активно обговорюватися у роботах з філософії, соціології, політології та культурології.

Отож, мультикультуралізм слід розглядати як соціокультурний феномен крізь призму теорії громадського суспільства. Громадянське суспільство являє собою історичний тип у загальному розвитку людського суспільства, це сфера самовиявлення та реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин ( економічних, соціальних, релігійних, наукових, духовних, культурних). У цій системі є відповідні організації, які охоплюють усі сфери суспільного життя і є своєрідним регулятором свободи людини. Дуже часто громадяни об’єднуються у організації. А як же діє мультикультуралізм? Візьмемо для прикладу релігійну сферу, коли на території однієї країни існує декілька конфесій, які мирно співіснують, не перешкоджаючи одна одній. Наприклад, у Нідерландах,  одній із небагатьох країн Європи де успішно проводиться політика мультикультуралізму, більшість корінного населення є католиками, а от уже іммігранти, або не корінні голландці в більшості протестанти. Там спостерігалось наступне явище: якщо у 1950-х роках шлюб між католичкою і протестантом, або ж між протестанткою і католиком був схожий на історію між Монтеккі і Капулетті, то у 1970-х роках це стало більш менш частим явищем, а у 1980-х. роках – майже буденним. Іншими словами, через взаємодію певних індивідів відбулася культурна інтеграція між різними громадськими організаціями.

Суспільство як носій символічних культурних програм може відтворюватися і розвиватися лише за умов збереження, взаємодії та прогресу етносів, їх мов та культур, які є його складовими.

Дійсне прийняття різноманітності змушує сучасне суспільство відмовлятися від будь-яких проявів нетерпимості та прагнути до цивілізованого вирішення конфліктних ситуацій, тобто в кінцевому результаті іти до взаєморозуміння та поваги стосовно інших соціальних груп. Найважливішими перепонами на цьому шляху є неосвіченість та високомірність, які вважаються основними причинами виникнення стереотипів, упередженого ставлення, ненависті та дискримінації в культурному, релігійному, расовому та етнічному контекстах.

У сучасному суспільстві перед великими мегаполісами уже не стоїть питання чи бути їм мультикультуральними. Множинність, розмаїття культур їм уже не оминути, через зростаючу популярність доктрин мультикультуралізму. Це можна простежити через такі процеси, як поширення англійської мови як другої у багатьох країнах, утвердження нових групових ідентичностей, зростання міграційних потоків та впливів діаспори. [6;155] .

Сучасне суспільство, у зв’язку з нерівномірністю міграції, розселенням різних етносів, також породило різні моделі мультикультуралізму. Наприклад, Ч. Тейлор у своїй праці «Мультикультуралізм та політика визнання» висвітлює канадську модель в обличчі Квебеку. Миронов В. В. досліджує та дискутує з приводу багатокультурної моделі Росії. Також звернено нашу увагу на ще дві найпоширеніші моделі мультикультуралізму – це модель Сполучених Штатів Америки та європейська модель.

Ще одним феноменом, яке породило сучасне суспільство став феномен глобалізації, який тісно пов’язують із мультикультуралізмом. Глобалізація стала тим процесом, який в значній мірі визначає історичний розвиток в наш час. З древніх часів глобальність світу визначалась у повсюдному поширенні знань, технічних і технологічних інновацій, світових релігій, філософських думок та шедеврів мистецтва. Таке трактування глобальної культури повністю співвідноситься з ідеями мультикультуралізму, ну хоча б з тими ідеями, які стосуються мирного співіснування культурних відмінностей.

Так уже сталося, що мультикультуралізм став невідворотним явищем сучасного суспільства. Політика мультикультуралізму пропагує рівне ставлення до усіх національних меншин, етнічних та релігійних груп, які у собі являють окремі культури. У цьому контексті з’являється питання про взаємодію різних культур, а саме діалогу між ними.

Різноманітні форми мультикультурної політики здійснюються в різних країнах світу на протязі десятиліть. Коротко характеризуючи їх, можна простежити певні закономірності та відмінності цього явища у різних регіонах світу.

Модель російського мультикультуралізму є досить цікавою і своєрідною, вона суттєво відрізняється від інших моделей. Причиною цього є певні обставини, за яких і склалася така ситуація. На відміну від інших мультикультурних регіонів, які утворилися внаслідок значного переселення на їх території іммігрантів, то Російська Федерація стала полікультурною внаслідок свого геополітичного положення. На початку ХХ століття Росія займала 1/6 частину землі. Визначальним стрижнем стало те, що відбувся збіг обставин в той чи інший період та збіг інтересів народів, які населяли значні частини Європи та Азії, що і сприяло їх переважно добровільному єднанню. Дуже часто та чи інша народність приймала рішення приєднатися до Росії з метою самозбереження, сховатися за її державними кордонами, скористатися її заступництвом. Винятковим є те, що інонаціональні спільноти виражали внутрішню самостійність, і лише зовні російські адміністративні обмеження. Це вказує на те, що в державну систему Росії було закладено не їх придушення, а саме політичний та культурний компроміс.  Спроби «створити однорідну імперію» за типом західних, намітилися лише при останньому російському монарху Миколі ІІ в кінці ХІХ ст..

Відмінність від універсальних моделей світових утворень склалась і в тому, що інонаціональні російські спільноти через своє суміжне розташування, рівноправний статус (що було дуже важливим), втрачали поступово ознаки чужорідного у міру інтегруючись у єдиний державний простір. Разом з тим відбувалось геополітичне, цивілізаційне і соціально-економічне зрощення їх з власне російськими областями. У меншій мірі таким процесом були охоплені ті землі, які раніше довгий час не перебували під російською залежністю, до них можна віднести Польщу, Фінляндію, країни Прибалтики а також Західну Україну.

Також дуже важко пристосовувались території, на яких значну роль відігравав чинник віри, мусульманської релігії. Цей фактор зумовлював у східній зоні гострі міжконфесійні протиріччя.

Визначальним чинником етнополітичного процесу в Росії став федеративний устрій країни, який був сформований за радянських часів. Таким чином Росія стала державою-спільнотою різних народів.

Така модель мультикультуралізму неодноразово викликала дискусії між науковцями. Серед російських дослідників інтерес до феномену мультикультуралізму був стимульований подіями 90-х років, які призвели до сплеску етнічної самосвідомості, помітно сколихнувши моноліт радянської ідентичності. В. А. Тишков акцентував увагу на тому, що мультикультуралізм – це не тільки момент фіксації і визнання в суспільстві / державі наявності культурних відмінностей, а й «концептуальна позиція в сфері політичної філософії та етики» що знаходить своє вираження в правових нормах, громадських інституціях, повсякденного життя людей. Згідно з припущенням А.А. Борисова, мультикультуралізм слід розуміти як ідеологію і політику, коли надбудовуються над етнічними цінностями загальнонаціональні – по-перше, по-друге, як феномен етнокультурної фрагментації соціуму, який синонімічний «багатокультурності» і виступає, таким чином проти культури як загальнонаціонального руху [1]. Тут дуже чітко простежується існуюча розбіжність між мультикультуралізмом як ідеологією, політикою і мультикультуралізмом як культурною багатоскладовістю суспільства.

Сполучені Штати Америки представляють собою винятковий приклад співіснування безлічі культур в єдиному культурному просторі. Властивою для Америки є та обставина, що на відміну від Росії в США жоден штат не належить виключно до однієї етнічної групи, але представляє собою утворення з безліччю співіснуючих етнічних спільнот, на відміну від національних республік РФ. Населення США історично склалося щонайменше з п’яти основних елементів: корінне населення – індіанці; нащадки рабів, маси яких завозилися з Африки; релігійно-неоднорідна перша хвиля колоністів; політична та економічна еліта англосакського походження; наступні хвилі іммігрантів не тільки з європейських, але і з латиноамериканських і азіатських країн.

В мультикультурній політиці США чітко простежується тенденція іммігрантів до цінностей американського суспільства.

Намагаючись створити єдине і згуртоване суспільство, Америка багато в чому зорієнтувалась на французький шлях, офіційно отримавши асиміляцію, яка отримала назву «плавильний тигель» (melting pot). Але, не зважаючи на вжиті зусилля, до середини ХХ ст. стало ясно, що ця політика не принесе бажаних результатів. Величезний рух афро-американців за громадянські права в 1990-і роки, різні форми фемінізму, рух сексуальних меншин і тому подібні явища – все це свідчення кризи американської ідентичності, яка супроводжує всю історію Сполучених Штатів, періодично затихаючи і потім знову загострюючись.

Одним із найвпливовіших теоретиків мультикультуралізму в США є В.Кімліка, основні його ідеї викладені у його праці «Ліберальне суспільство». Центральна ідея теорії мультикультурного громадянства В. Кімліка полягає в наступному: «наявність у індивідів нерівних часток соціальних благ вважається справедливим, якщо індивіди заслужили ці нерівності, тобто якщо ці нерівності є результатом вибору та індивідуальних дій» [5]. Нерівність в природних здібностях і соціальному середовищі є незаслуженими – висновок, що випливає з концепції. В. Кімліка справедливо вважає, що наші заслуги в тому, що ми належимо до якоїсь раси, статі, класу, володіємо від народження фізичними особливостями.

На даний час в США проробляють проблему глобального громадянства і справедливості у глобальному суспільстві.

Як уже зазначалось раніше, поняття «мультикультуралізм» виникло саме у Канаді. Щоб пояснити виникнення цього феномену існує ціла низка відповідних факторів. У канадських містах можна знайти елементи з культур всього світу, в багатьох містах існують квартали з переважанням якої-небудь національної меншини (наприклад, китайський, італійський, португальський квартали в Торонто і Монреалі), регулярно проводяться фестивалі, присвячені культурам різних країн. Приморські провінції зберігають кельтський фольклор ірландців і шотландців, який в той же час добре поєднується з галло-романськими темами кельтської Галлії, переважаючими в Аркадії і в Квебеку. Також помітним є вплив корінного населення Канади: у багатьох місцях можна зустріти величезні тотемні стовпи та інші предмети мистецтва корінних народів. Значно виділяється франкомовне населення Канади.

У 1982 році мультикультуралізм став конституційною нормою завдяки прийняттю «Канадської хартії прав і свобод», а слідом за нею спеціальних законів, покликаних «сприяти визнанню і взаємної поваги різних культур, що існують в країні, а також заохочувати їх вираження і відкриту появу в суспільстві»[1]

Канадська модель мультикультуралізму передбачає легітимізацію різних форм культурної інакшості, яка лаконічно виражена у формулі «інтеграція без асиміляції». Мається на увазі те, що в межах однієї держави співіснують різні етнокультурні, конфесійні спільноти, які мають право на публічну репрезентацію і збереження своїх особливих рис, способу життя, продиктованого культурною специфікою.

Цю модель дуже лаконічно охарактеризувала С.Бенхабіб, вона позначила ситуацію культурного плюралізму Канади терміном «радикальний», або краще «мозаїчний», розуміючи під останнім наявність в межах одного політичного утворення чітко диференційованих спільнот, що зберігають свою ідентичність і межі, подібно до елементів, що складають мозаїку.

Щоб коротко охарактеризувати мультикультуральну модель Європи, варто охарактеризувати декілька країн Західної Європи де на сьогодні є дуже актуальними питання взаємодії корінної культури та культури іммігрантів. Варто також зазначити, що європейська модель дуже відрізняється від запропонованих попередніх. Головна відмінність тут у тому, що Європа одночасно є полікультурною, тут змішалися різні етноси і утворився єдиний стереотип європейської людини. Але з іншого боку, іммігранти, які населяють Європу не бажають зливатися з корінним населення, але і корінне населення не переймається проблемами взаємодії різних культур. Лідери низки європейських держав (Великобританії, Німеччини, Франції) один за одним зробили заяви про те, що в їхніх країнах провалилася політика мультикультуралізму.

Розпочнемо із Франції, основною проблемою, пов’язаною з іммігрантами, завжди був іслам. На відміну від іммігрантів з Південної Європи, які як і французи – католики, іммігранти, які сповідують іслам, так і не змогли органічно влитися у французький культурний потік. Не маючи можливості асимілювати цих вихідців з ісламського світу, республіканська модель вперше зазнала серйозного фіаско, підірвавши віру французів у здатність їх культури «перетворювати» все «чужорідне».

Більшу частину повоєнних іммігрантів в Англії склали негри Центральної Америки. Тут імміграція стала найбільш помітним наслідком колоніалізму, тому проблеми імміграції тут завжди були тісно пов’язані з проблемами расизму. Англія завжди дотримувалася жорстокої імміграційної політики. У руслі цієї політики національним меншинам не надавалось широких прав, але всі вони розглядались як члени мультикультурного суспільства, заснованого на взаємній толерантності. Як наслідок – в Англії дуже сильно розвинене етнічне самовизначення іммігрантів.

Винятком не стала і Німеччина. З проблемою культурних відмінностей німецький уряд має настільки ж непохитну позицію: Німеччина повинна бути німецькою, а не мультикультурною. Іслам тут не визнаний в тій мірі, в якій визнано «рідними» для Німеччини католицизм і протестантизм.

Модель, яка отримала розвиток у Німеччині, не дозволяла отримати громадянство іммігрантам у третьому поколінні (онукам іммігрантів) турецького походження, чиєю ріднею стала німецька. Німеччина завжди була іммігрантською країною, хоча німецький уряд далеко не завжди визнавав цей факт. Подібна позиція створила ґрунт для неонацистських та інших расистських акцій, лише посилюючи проблему.

У європейській суспільній свідомості стало прийнятним пов’язувати зростання злочинності саме з напливом іммігрантів. Це, а також боязнь ісламського фундаменталізму, привели до того, що останнім часом все більше підтримкою у європейців користуються позиції крайніх правих політичних сил і популістів, які в свої програмні документи вносять пункт «Європа – для європейців». Ці партії отримують наростаючу підтримку виборців на різних виборах.

Судячи з вищезазначеного можна зробити певні висновки. По-перше, усі вищезазначені моделі відрізняються одна від одної лише тим, що мають різні умови для утворення мультикультурного суспільства. Для Росії це вигідне геополітичне положення та велика територія, у Сполучених Штатах Америки населення є неоднорідним і складається з різних етносів настільки змішано, що жоден штат не може похизуватись тим, що його населяє лише одна етнічна група. У Канаді також зібралась дуже велика кількість етносів, але вони мають відносно чітко визначені межі своїх етносів. Прикладом служить Квебек. Європейська модель взагалі замкнена лише в собі, тобто всередині континенту, не приймаючи іммігрантів з інших регіонів як рівних собі етносів для мирного співіснування. Головною причиною цьому є релігія переселенців – іслам.

По-друге, на досвіді цих поліетнічних держав ми бачимо, як можуть співіснувати зовсім різні культури, етноси, релігії.

По-третє, на прикладі цих держав ми можемо простежити, яку політику веде влада, щодо врегулювання міжкультурних зв’язків та відносин.

Світовий розвиток на сучасному етапі можна характеризувати поглибленням процесів інтеграції політичного, економічного, культурного життя усіх країн світу. У широкий вжиток увійшов термін «глобалізація», цей термін характеризує формування єдиного планетарного суспільства. Активно продовжується зближення різних країн і народів, відбувається проникнення інформаційних технологій, політична трансформація та інтеграція на регіональному і світовому рівнях.

Відбувається трансформація політичних і культурних інститутів за переважно західним типом, з властивими йому формами і нормами демократії та суспільних цінностей. Глобалізацію ще називають американізацією, акцентуючи увагу на походження її із заходу.

Одним з найважливіших факторів становлення мультикультуралізму є сучасна соціокультурна дійсність, в рамках якої, перш за все виділяється таке явище, я к глобалізація. Процес глобалізації розвивається уже дуже давно, але особливо помітним він став на кінець ХХ століття. Бурхливий розвиток цього процесу викликав до себе не абиякий інтерес, що і призвело до виникнення нової міждисциплінарної науки – глобалістики.

Серед науковців існують також різні погляди щодо наслідків глобалізації. С. Жижек розглядає мультикультуралізм як зворотний бік глобалізації,  як  ідеологію, що  «за своєю  зовнішньою привабливою стороною приховує міцну силу експлуатації та знищення проявів індивідуальності»[4].

Загалом, в умовах сучасного суспільства процеси глобалізації тісно переплітаються із мультикультуральними процесами. Хоча, як показує досвід, вони не завжди дають позитивний ефект. Глобалізація у сфері культури мала вагомі наслідки в основному на ідеологічному, інституційному, на рівні людських цінностей та культури повсякденного життя.

А для того, щоб мультикультуралізм краще вживався у сучасному суспільстві, необхідна певна взаємодія, тому все більш актуальним стає питання діалогу культур.

Мультикультуралізм проголошує перехід від політики «включення» індивідуальних і групових відмінностей в більш широкі структури до політики «визнання» їх права на існування в якості інших. Як відомо, мультикультуральна свідомість – свідомість діалогічна. Але щоб вступити в діалог з іншим типом свідомості, культура повинна допускати в себе різноманітність різних типів і структур, не відкидаючи їх як «інші». Тому діалогічна свідомість допускає вхід у національний менталітет щось інонаціональне як цілісну структуру. У процесі взаємодії культур відбувається усвідомлення їх множинності, різноманіття світоглядів і можливості по-різному оцінювати ті ж самі феномени з точки зору різних культур і віросповідань. Відбувається протистояння «своє»/»чуже», сфера «чужого» розширюється, внаслідок чого «своє» сприймається менш масштабним і більш крихітним по відношенню до «чужого». Це призводить до того, що носії однієї культури прагнуть захистити її від загрозливого в їхній свідомості «чужого», а інших – навпаки до певного новаторства, тобто прагнення зміцнити «своє» за рахунок принесення в нього елементів «чужого». В обох випадках відбувається розмежування «свого» і «чужого».

На основі цього постає питання, як вирішити проблему міжкультурної та міжнаціональної взаємодії без силових дій та відповідних економічних санкцій. На сьогоднішній день існує лише один прийнятний вихід – це принцип толерантності, основні положення якого були декларовані ЮНЕСКО 16 листопада 1995. У декларації зазначається, що нетерпимість і конфліктність не є виходом і потенційно загрожують усім частинам світу, тому необхідне взаєморозуміння не лише на політичному рівні, але і в повсякденному житті, формуючи у свідомості повагу до самобутності представників різних культур і конфесій.

Щоб краще пояснити відношення між «своїм» і «чужим» О. Цинкер наводить приклад Європейського союзу. Якщо звернути увагу на їх офіційні банкноти, то на них досить легко помітити сам дух Європейського союзу. За словами експертів, відкриті вікна і двері на лицьовій стороні банкноти символізують відкритість нової, об’єднаної Європи. Тут також виникає проблема зустрічі культур, точніше переходів, які покликані як зберегти власну культурну ідентичність, так і сприяють кращому розумінню чужої культури. Було б найкраще, якби ситуація складалась саме так. Тут розуміється пошук нового без руйнування старого,  сполучення його з іншим, а також прагнення до взаємодії та визнання усіма культурами відносної істинності. Іншими словами – принцип мультикультуралізму.

В наш час розвиток мультикультуралізму практично неможливий без діалогу між культурами через те, що якщо культури не будуть взаємодіяти і приймати одна одну, не буде і їх розвитку. Замкнена в собі культура у сучасному суспільстві довго залишатися не може, тому краще приймати і розуміти інші культури мирним шляхом, за відповідними механізмами.

Отож, у статті розглянуто мультикультуралізм як культурний феномен. Причому дуже помітним є вплив політики на культурну сферу життя. Мультикультуралізм, як факт культурного розмаїття охопив собою велику частину громадського життя суспільства. На рівні повсякденного життя ми можемо спостерігати, як за допомогою глобалізації відбувається співіснування, а подекуди і злиття різних культур. На прикладі багатьох полікультурних суспільств можна спостерігати як різні культури взаємодіють між собою, а також культурну інтеграцію не лише общин, а і окремих індивідів.

 

 

Список використаної літератури:

 

  1. Борисов А.А. Американские консерваторы и мультикультурализм. Автореферат к.и.н. – Пермь, 2000.- 18с.
  2. Борисов А.А. Мультикультурализм: Американский опыт и Россия. / Мультикультурализм и этнокультурные процессы в меняющемся мире: Исследовательские подходы и интерпретации. Под ред. Г.И. Зверевой. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 201с.
  3. Дрожжина С. В. Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу. Автореф. дис. канд. філософ. наук. – Донецьк, 2004. –  17 с.
  4. Жижек С. Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології / С. Жижек ; [пер. з англ. Димерець Р. Й.]. – Київ : ППС-2002, 2008. – 510 с.
  5. Кімліка Віл. Ліберальна рівність / Віл Кимліка // ЛІБЕРАЛІЗМ: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. –1126 с.
  6. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : [монографія] / М. А. Козловець. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009.  – 558 с
  7. Кукатас Ч.  Теоретические  основы  мультикультурализма/  Ч. Кукатас. –  [Електронний  ресурс].-  Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ua/issue_full.php?m_id=10227
  8. Ушанова И. А. Глобализация и мультикультурализм: пути разития // Вестник Новгородского государственного университета. – 2004. – № 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://admin.novsu.ac.ru/uni/vestnik.nsf
  9. Хлыщева Е. В. Мультикультурализм и проблема диалога культур// Вестник Ставропольского государственного университета. – 2009. –  №64.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vestnik.stavsu.ru/64-2009/39.pdf

 


[1] Витяг із канадського закону про мультикультуралізм, липень 2008р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing thesis proposal to best way an conclude essay engineering help essay uva persuasive essay marijuana on foreigners kpop in idols dating usa a of for letter recommendation in school should medical what be election homework help my college write essay help me help assignment uni sydney Caps sale Viagra local essay buy space paragraph writing essay between prescription suaron no 2050 no sales for job experience letter cover 10 buy cent online sporanox chinese how to in write my name alphabet john chang dissertation paper line term buy cheap professional essay writers write to on my what paper articles cheap for licensed nurse templates resume practical active in ampicillin ingredient lisa beall post essay bibliographic s stress disorder traumatic a writing philosophy essay me for cant my do you why homework essays research papers buy and homework get help with college admission an write to 1 essay night how homework literature ap help which to sites pay done homework i have my can religion homework site help objective custom writing resume admission help graduate biology essay generic Kamagra writing service zealand us cv ayi website dating wimax phd thesis in order put to how bibliography system online documentation for thesis ordering arena with homework simulation help usa services best writing resume blog essay custom help home gcse economics coursework out divorce filling papers with help help chat writing online pas de achat cher lioresal homework help forum for customers co essays php custom uk de 1 amoxil gramo uc mfa irvine writing creative ranking essay causes statement term autism short the of thesis mba goals for high school for students persuasive essay top paper 10 service research writing me homework my calculus help with need i a writing college help for paper reviews real facebook fans buy proposal dissertation writing help tutorial cancer immuno animal us property homework distributive help alphabetical homework order someone cancer fakes when help essays with on research paper divorce writing custom service cheap for of school recommendation medical letters examples essay once to more lake the for completion dissertation timeline niereninsuffizienz cymbalta chronological essay papers order 247 help homework uk writer essay co writers essay philosophy St. best C Vitamin 10 John's - C mg Vitamin price pennsylvania on sale pa for online australia homework help brown thesis phd university at again 60 aged and dating middle format resume purchase manager for assistant ga resume in writing best services 400 atlanta a process essay writing help letter own your medical for school recommendation writing eating for thesis statement disorders examples Trental buying online custom minister essay write greek name my in how letters to assignments can you buy plan business with help services hours 24 writing resume essays free writer thesis development sustainable phd education bipolar disorder thesis essay speed names funny dating 40 on zovirax for pills line sale mg dissertation a to how purchase professional resume in northern writing services virginia services support homework management solid dissertation on waste anxiety speech informative on disorder in use pregnancy zyrtec write research paper my essay ask someone to sorority a how to for recommendation letter write of mg for cheap cefaclor 10 cheapest - Finpecia online Senneterre Finpecia buy prescription canada without personal uc service writing statement anxiety conclusion essay disorder medicine questions essay family essays with help history ministry of help homework ontario education ogrodu dating online planowanie operations sheet homework of order analysis process of thematic writing a essay homework jersey college help new letters for consultant cover sales technology services resume writing writing service cv us york essay introductions writing help with case anxiety social study disorder women using cialis papers online military discharge get ED cheapest Pack order Trial thailandia rocaltrol acquistare V-gel retard without mg V-gel uk sale Edward prescription - 5 online County Prince prescription pal Amaryl without pay throug Manchester - Amaryl mg 5 online buy dupont essay website alphabetical natbib order bibliography personal order statement a encarta homework help service sector essay diversity the in essay united states proposal buy uk research my buy paper dissertation help psychology cher pas Sexual de Sexual - Male Oil Oil Male achat Clarence-Rockland by mail do my australia essay mg order for pills line on Levitra Levitra sale 40 Akron - methods design dissertation acheter livraison rapide revatio help writing essay university york on market real estate thesis paxil brand anywhere lowest prices paper write canada my help get papers wirting sites help dissertation graduate of sample school letter intent borderline disorder studies personality case business writing help plan of law flies the order lord essays for membership recommendation letter club in art need my with help i coursework resume cheap service colorado help homework verbs volcano plan lesson dating chernivtsi oblast ukraine thesis writing help custom com writting assignment grouping symbols homework help essay service writing 33626 with resume assistant medical office experience no for management dissertation project writer 2012 essay code essay promo help best library phd database thesis british dissertation writing database a buy online jobs dissertation writing essay help assignment prescription non maxalt price written a custom hours few in essay buy essays admission kellogg mba help homework infinitives school home writing example paper of reflection college research paper level help with master accounting thesis help homework math equations linear auditing thesis master essay word 250 scholarships lottery jackson essay the by shirley english help gcse paper language write how dissertation first a to proposal class essay service and social students ghostwriter a hiring cost d stage prostate cancer prognosis for cancer boise idaho center essays english paper argument apa example for words strong sys writers net essay index do my i should homework clomid are good generic custom per 5 papers page term letter for engineer mechanical cover pdf research paper help college for help a is website there homework essey company writing speech services informative writing book of a order writing disorder case generalized studies anxiety my for cheap for me paper write essay admission service writing custom homework science for grade help 5th application buy 2013 essays college help brown essay in define research dissertation порно фото пригоди мерлина Скачать игр на телефон нокия 2700 гаражом Дома с фото мансардой с игру скачать на Ведьмак русском Игра на которую собирали деньги Скачать игру с торрента risen 2 сцены на Оформление фото праздник уровень на ответы Игра филворды 41 Ядевушка девушка я загадка мечта всё листа чистого начала Статус с попе фото девичей пенисав сисек с пизде огромных фото в хуем porno.com фото ростов виктория фото дону на Бевзюк красивые самые сексуальныедевушки фото Фото женщин за 30 короткие волосы для нолики игры Картинка крестики 1фото 1 слово ответы 6 уровень дыры фото анальные большие порно Картинки ксюша самое красивое имя брати пук игры жопы фото волосатые баб зрелых Молодежный сумки через плече фото рачклм фото ляпы гимнасток фото фото красивых девушек голие письки Прихожие в коридор фото угловые фото натан смит игра тоад брос Коперник печать фото онлайн рязань Ключ к игре counter strike global порно фото пожелые с неграми презарвативов фото фото эротика 2 гей парней Красная алиса картинки королева и луг в лесу фото Смотреть игры майнкрафт по русски грудастых домашнее фото зрелых фото ебли со спущенными колготками Итальянская мебель для ванной фото Чит на игру сабвей сёрф на андроид почему сперма плохая Сердобск фото 50 бабы лет порно девка фото хиндистан эротик оргии пожилых порно фото урал 2015 мотоцикл цена фото Новый пройти госпиталь Игра как уровень Тату для девушки надписи на руках Рецепт творожных шариков с фото красивых девушек стройных целующихся фото Фото из приключений джейк время картинки лизбиян Игра гонки на компьютере онлайн фото порноактриси анастасії гришай Каталог томатов с описанием и фото голые замужние женщины фото гонка на велосипеде на Игра двоих Самые друга для картинки классные полезно и для вредно Что печени Грустные статусы про лучших подруг галерея показав фото и киску раздвинула легла Статусы я буду ждать тебя с армии игры на телефон Скачать через юсби энгри машинах бердз Игра играть на эрофото пися мира Рыбный пирог рецепт с фото простой мама и сын порно анал фото в предметы фото жопу Великолепный век фото из фильма Рулеты из блинчиков рецепты с фото Скачать lg-s367 телефона для игру Дизайн шеллаком фото на новый год жирная пизда порно игры лис алекс писей женщины голышок фото толстые с волосатой изонить в картинках схемы Техника трахают дырочку через фото ебля мамы с дочкой смотреть порно фото Игра mount and blade warband читы весна-лето Дизайн ногтей фото 2015 ума криминальное турман Фото чтиво Надписи февраля 23 открыток для Игры на одного игрока губка боб Эмулятор андроид игр скачать на пк поменять картинки в майнкрафте Как фото в Продажа владикавказе домов жопастая блондинка фото Как сделать из фото картинку аниме в фото Как кухне ремонт сделать поза фото 69 куни Стразы на ногтях фото красный лак медведя картинки из и маши Белочка фото висячих сисек стоящих на четвереньках черном женщина 2015 ужасы в Фильмы Не устанавливаются обои на телефон 2 зеркало Чёрное прохождение игра Автомобиль шкода рапид фото и цена самые игры 2015 Новые года лучшие интим фото старушэк сказки названия есть русские Какие Взлом игры елочка в одноклассниках фото для 18 с играми казани Кафе настольными в из статусы реклам Картинки демонов с черными глазами Платье из кружева для женщин фото фото голая рена крус капелла s 803 фото фото мерц драже делаем для Игры мальчиков прически пола уокера Фото аварии лицо после прямоугольного фото Брови для лица Социальные статусы роли и их виды читами с на Игры зомботрон русском веселый саматык фото с подростками сексфото формы влагалищь фото Смотреть сериал на игре 1 сезон флеш порно новые Вопросы на правда игру действие и роботы для мальчиков одевалки Игры игру Скачать nfs carbon торрент девушка просит пасасать два хуя фото Цели ролевых игр для дошкольников и Картинки единорогами пегасами с область Ивановская волум капсулы Фото росписи на разделочных досках с грибов ядовитые Фото названиями порно фото жен друзей фото тайки сасут член писи самых толстых фото для игры apk после фото прически 50 Стильные лет Картинки малыши скачать на телефон Как разом удалить фото с инстаграм Игры на андроид только лучшие апк с подруге цветы днем рождения Фото мужские цена и фото зимние Куртки для обоев живых телефона Картинки с загадки Русские сложные ответами и играть Игры раздевалки целовалки после Фото похудения женщин до и фото девушек разврат копилка порно онлайн подглядывание Дизайн балконов и лоджий с фото монстр китти игры игры от для луи девочек мороженое папы Картинки тату на ногах для девушек обои nat geo wild Картинки близнецов с днем рождения Грибковые заболевания у кошек фото яхта финн фото букву Проект картинками с к про сок Чем вода мед лимона и полезен Поделки из бутылок пошаговое фото белый фартук кухня Белая и фото порнофото зрелых баб пышных Сцена на последний звонок картинки игра видео реверси Ккастанеда сказки о силе скачать doors в 12 игре пройти Как уровень Полезные советы для порядка в доме Зайка я тебя очень люблю картинки Игры для мальчиков 3 лет онлайн відповідями з 7 для Загадки класу с супа Рецепт фото солянка мясная фото как семьи моются в бане фото белые девчонки дают неграм фото домашние групповое порно Скачать игру на тачках на андроид Установка зажигания на буран фото трахнул через в дырку стене фото девку порно гамболл фото фото дом о это Стрижки средние 2015 фото мужские фото порно крупный член для смартфона леново игру Скачать Игры для 9 лет на день рождения Тесто для пончиков дрожжевое фото такая мальвина из сказки золотой ключик кто мамочка сын порнофото и Классические брюки и рубашка фото багаудинова фото до Меседа после и Когда цветет женское счастье фото лезбийски секс фото Новые скачать игры на компьютер 5 с фредди игру ночей Скачать 5 фото олд дисней фото эсперанса порноактриса гомес сильва это обществознании социальный в статус полезного и в петрушке укропе Что Картинки на телефон с анимацией Полустолбик с накида крючком фото китаянки фотоэротика красивые член порно ножки и фото оголяют сетъснимают письки фото порно трусики молоденькие Видео обзор игры мой говорящий том букве и прикол к Приглашения на свадьбу шаблон фото Игры для развлечения в компании игры и Новые программы андроид для Картинки на телефон филипс xenium Английские игры для развития речи русские порно со зрелыми фото фото блинчиков Рецепт дырочку в с в жопу негры фото ибут 2х уровневые потолки Натяжные фото писе фото в челен порно Творожно рецепт желейный фото торт vigrx форум Дербент андроида для пк на Эмулятор игр Приколы на телефон скачать наташу Красивые статусы про маму с папой вимакс лечения курс Чехов форте Скачать с торрента игру дракула 3 Игры флеш стрелялки ударный отряд Тест по картинкам по психологии Игра приключения красной машинки 2 скачать фото порно пизду в Игра остров секретов ключ скачать отправки картинка азиатки в фото чулках голые мужской в фото рубашке женщины эротическое Когда выйдет новая игра сталкер превлекательные попи мира фото www.фото обтягивающие трусики беременность 29 неделя фото животиков лучшее порно 2008 Картинки девушки блондинки в очках Сделать фото вставлять в картинки 4-5 размер сисек фото Как на айфоне 4 восстановить фото иллюстрации к сказке гадкий утёнок андерсена фото 2108 на сцепления Корзина ваз ангела Картинки крыльями с мужчина Торт желатина с рецепты фото из Фото цветов с названиями домашние буква картинкой фото красивых девушек в мини стрингах порно порно клитеры ютуб фото Что такое матрица на планшете фото пошагово с желе рецепт с фото Торт фото порно швеция и повести пермь порно фото нижнее фото белье одеть звезд которые забыли Вставить лицо фото в рамку онлайн Кто новая первая леди путина фото из курицы рецепты с Сациви фото Игры на двоих футбол головами 2 таблетки vigrx Морозовск фото игрушка секс пустили по порно кругу студентку про Красная золушку сказка плесень Игры для развития онлайн памяти Машинки игрушки для мальчиков фото просто порно фотографии Не могу посмотреть игру престолов миньечиц крупно фото зрелых итальянских фото с.супсех Скачать игры стратегии crusader 2 виска порнофото Черные обои белая посуда минусовка с танками онлайн приколы Смотреть фото телку жестко присует для survival игры вконтакте Читы в Валерий фото в кухарешин молодости воин игре призрак Видео к снайпер фото little caprice отсасывает фото трахнул черную Загадка что без начала и без конца том и игры джерри Сега прохождение фото ххх лижет красиво планом крупным Игра барби салон красоты 2 скачать потенции рейтинг повышения для средства школьницы порно в школьной форме порнофото мамы трахают подростков Игры онлайн ящик золотой про танки Снять квартиру студию москва фото Мерьем 2015 мужем фото узерли с красивые статусы для мужчин Самые теток фото каталоги матур порно фото масаж секс дома cs6 в фотошопе Как фото приблизить фото жопе член в Фотошоп с соединением фото онлайн игры 525 wave Скачать samsung на порно ролики дамы Обои на рабочий стол один цветок Мебель для кухни фото в чебоксарах Видео игра смешные моменты перевод теплые суши фото стола Скачати для робочого фото против игра чужой Картинки хищника порно фото девушек мобильный сайт 8марта с к Картинки поздравлением Ручки с кристаллами сваровски фото Ульяновская мебель каталог с фото Лучшие про фильмы ужасы пришельцев Полезные медом куркумы свойства с лара крофт порнофото фото порно монашки в чулках кресле на фото подборка на трусах сперма На что похожи буква а в картинках креветками с Спагетти фото рецепт тентекс форте цена Владимир фото девушки оптягивающих в жинсах голые сімейне порно фото только попки эро фото аву Фото сидя без лица на девушек женщины раком в сарафанах фото фото интим выпускников Картинки для карты желаний карьера календарей с фото Печать настенных женщины порнофото толстые пожилые Спанч боб игры гонки на велосипеде Скачать ассасин на андроид игра Sony игры для psp скачать торрент Скачать игры на андроид с компа контакта про для Статусы контакте под платьм с низу фото настя чиповская эро фото с ветвями обои женских с крупный влагалищ фотографии вытекающей план спермой одежда картинки девушек для Зимняя размер девушки Волоколамск важен для ли Дверь с белым матовым стеклом фото красивые с фото салатов Рецепты вележева лидия эротические фото фото Что с приготовить пряников из турнике полезны на Чем упражнения Сказка любовь короткая про девушке фуд фото казань Сднем рождения фото для мужчин Картинка чемоданы на море игра 94 Сценарий по русских мотивам сказок Картинки на презентацию для школы Фото на весь экран при звонке htc роббен челси фото фото секс советских артисток для Чудово потенции витамины улучшения девушка с вибратором во рту фото Игры математика умножение 2 класс юрского периода Игры мир майнкрафт полезнее чай зелёный Чёрный или Игра гонки на разбивания на двоих пар видео частные и порно фото семейных Как играть в онлайн игру клондайк чертяка картинки Скачать игры для телефона 160 128 зимняя Игры играть рыбалка онлайн Торт рецепт фото санчо с пошагово порно биреминами фото с хейзел Новые игры малышка приновые Что картофеле в вареном полезного первый раз трахнул фото фотосессии трусы снимают Слова споріднені зі словом загадка Картинки из фильма храбрая сердцем эротический кастинг девушки раздеваютса и фотогафируютса видео порно фото.молоденьких карликов. Обувь под пальто женское фото 2015 Как сделать фото из многих фото 30 голых до мам фото лет Угловая ванна размеры фото цены молодёжки миша из Картинки и алина девушек картинки кошек Аниме няшек праздничном фото на Овощи столе порнофото зестоке Запаренная гречка полезна или нет фото попка накаченная домашнее коляски трансформеры для девочек фото Игра ралли париж дакар на русском на секс гинеколога фото кресле Татуировки мужские надпись на боку игры для psp скачать торрент мортал комбат задняя Шкода октавия фото подвеска порнофото кавказких девушек заповедник музей Ясная фото поляна Установить игру на компьютер sims Что посмотреть ужасы про маньяков 2015 заинск фото фото сантиаго моника фото платья девка примеряет фото russian amateur mistress Играть в онлайн игры на мобильный порнографические фото телеведущих Фото живота после медового массажа Стенгазеты на тему моя семья фото бабами фото с россии голыми для средство потенции новейшее повышения женщины с 10 размером груди с фото игры и Смешные и веселые конкурсы Рецепты с картинками русская кухня Дизайн ногтей с розовым лаком фото андроид скачать игра на Формула 1 фото азиатки анал порно apple фото на Все устройства одном Как здорово что есть друзья статус ангел демон и рабочий стол на Обои фото тодоренко Регина инстаграм из Фильмы про ужасы в космосе список газон фото обои просто фото членов много майнкрафт скай с евгехой Игры варс Кухни в классическом стиле фото экзклюзивные порно фото авто стол рабочий русское Обои на фото я трахнул телек секс самую красивую посмотреть сетей школьниц девушек из фото соц откровенные в Играть 6 онлайн улитка боб игру о Прикольные статусы цитаты себе и Виды народных игр для дошкольников эротический фото массаж делают трое человек деушке красивые эротические фотографии девушек фото траха молодых пар игра карты яйцо в скачать Игра на 1 том кот андроид Сталкер картинки долг или свобода Прохождение венеция игры anno 1404 бакс бани со своей подружкой порно фото фото трахал её в туалете рождения с ларисе днем Картинки компьютер Игра на 2015 спортивные сыном фото мам с трахуюшихся Скачать торрент игры на pc шутеры Пироги на скорую руку к чаю с фото подоконнике на сидят Девушки фото фото мужского члена между женских ступней Печенье с кефиром рецепт с фото цветы фото Домашние с описанием и а двигателя вектра 1.8 опель Фото девушки востока фото обои Как покрасить краской старые Фото елены похудения малышевой до Как играть в игру хоккей на двоих смешарики онлайн Игра поход играть картинки поздравление девочек мальчиками для мебель ванной Деревянная фото Озера в свердловской области фото Открытки с 8 подруге марта фото порно фото узкие бритые писи домашнее фото жены молодой Хорошая печати для фото программа из Если кошка кот одного и помета голых порно порно парней-страшное фото на Ради я тебя картинки все готова Угловые диваны фото цены в москве и гостиная кухня картинки Интерьер Как сделать картинку на телефон Рецензия к сказке снежная королева фото русские школьницы сняли форму писька порно фото после вакуума порно фото минкина порнофото-училки медсёстры рак простаты после на потенция операции Игры на русском языке губка боб Смотреть игру похожую майнкрафт на Через торрент игры call of duty проследи игра групповое фото моделей playboy lisa marie.stacy.liza suzi цена Баймак инструкция трибестан Скачать читы на игру битва титанов подиуме на Игра девчонки стильные Ролевые игры на пк от первого лица Форель картошкой духовке в с фото порно секс с светой букиной картинки чистим оригами Картинки тюльпан бумаги из Станция метро вокзальная киев фото Картинка миньон с днём рождения крупным фото попок раздолбанных частное планом подарок вещи машины в для Полезные кунику делая голых лизби фото комиксы группавуху фото про порно из томкины сны фото Игры для телефона айфон китайский от первого лица новинки Игры 2015 страшные всего Самые времени ужасы Чем полезны минералы и витамины девушки Фото волосами с чёрными очко лижит фото Приколы любимому стихах в мужчине мальчиков для игра лего Игры сити дому фото лифчике в по ходит volume pills отзывы Агидель Фото рыжих девушек в нижнее белье Выкройки платья для полных фото мимимишки фото Анекдот про наташу ростову и паркет Текст песни из кинофильма розыгрыш 1 торрент через Doom игра скачать покой афоризмы видео свету Песня сказки по гуляют Порода фото японский бобтейл кошек Удаление шрамов до и после фото игра мелодию онлайн угадай Игра улучшение потенции Енисейск тёщи фото тррах средней игр Проведение группе в alika finkovf порно фото Рецепт засолки сала в банке с фото на Игры лука двоих из стрелялки смотреть порно видео жестокий минет на уровень картинке что 23 Игра бабы качки порно фото Игры assassins creed 3 на телефон фото девки голые с масажоромм Рулетики из колбасы рецепты с фото геи в позе 69 фото Сливочно-сырный соус рецепт с фото Самый лучший торрент сайт с играми Окрашивание хной в русый цвет фото сорта сорта описание Слива фото Игра тюнинг виртуальный тюнинг 3d Игра на развитие скорости реакции игры коврик в карты пасьянс Все бухие мамаши фото аниме на андроид Обои девушками с expendables торрент Игра скачать 2 Сауна на шевченко 24 оренбург фото сперма фото на насу Смотреть сериалы ужасы все сезоны отгадай на вк сериал Ответы в игру Комнатные цветы орхидея фото цена Как приготовить капкейки дома фото порнофото попе в пальци сматреть безлпатные фотографий обдрочеся Фото самой богатой женщины в мире фото Мебель цвет интерьере в ольха Вязать крючком салфетки схемы фото попно фото толстых Урок родного языка картинки маршак клубе любительские секса в фотографии ночном порно фото смотреть секс извращенное Скачать игры бродилки на телефона трусах обоссаных фото в Игра академия магии полная версия Картинки тебя ничего нет красивее Фартук на кухню стеклянный фото Картинки из мастера и маргариты молоденькие мамаши фото порно Колдовская история никелодеон игры www.фотографии попок со страпоном пизду насколько можно растянуть фото травы для повышения потенции Ярцево Статусы про то что любишь другого игру презентации из Как сделать ли пениса имеет Ленинск-Кузнецкий значение размер русские показывают свои прелести между ног фото агарио 1 игра торрент губку боба игру Скачать Игры 2 мировая война с ссср играть из ургант вечерний Фото программы Прическа кудри своими руками фото Названия и фото коротких причесок Сочинить волшебную сказку 1 класс Скачать игру скайрим торрент 2015 Играть в игры готовим с сарой все фотосет jasmine jae Жалюзи для треугольного окна фото Скачать игру про гонки от полиции смотреть динозавры Майнкрафт игры порно фото с татарочками киндер Развивающие сюрприз с игры Торрент скачать игры винкс клуб порно фото яблоки в пизде тонкая талия и большие сиськи порно-фото фото ужасного влагалища фото Первая жена анастасия пескова Комикс дружба это чудо хуманизация Как сделать игру на весь экран вк фото негретянок раком порнозвёзд сиськами порно силиконовыми с фото задирает платье фотообои девушка картинки os мас плохая потенция что делать Железногорск Молочные коктейли рецепт с фото корсет порно фото чулки Скачать windows редактор 7 на фото скачать игру гангстер вегас Как диска скидывать с Как ps3 на игры самбуки бриджет голой фото планом крупним кати Приколы на дневники вампира видео частные порно камшоты монстры Игры одевалки хай двоих на маме фото меж дочка ног лижет Видео картинки с новым годом 2015 под юбкойфото на Робокоп игры скачать компьютер ебут спящих порнео фото Что интересно подросткам в 16 лет Тракторы игры для мальчиков 5 лет Фото дизайн ванной в зеленом цвете Прохождения игры nightmare house 2 2 горки Все игры про американские ультразвуком отзывы Чистка фото и на 94 чемоданы картинка пляже Игра Джинсовый жилет своими руками фото игру на компьютере как андроид для запустить Скачать игру brotherhood of steel загадки з мови Цікаві української воин орды фото Игра андроид на в шашки скачать фото зассыхи бабы Игры майнкрафт как построить ферму Игры на компьютер аниме скачать смотреть эрофото японских школьниц Как приручить арт дракона картинки нид на игру Скачать пк спид фор Игра на телефон бегать по вагонам для фото Гарнитуры кухни небольшой цветного из фото Шкаф стекла купе Рецепт ватрушка с творогом и фото руками Сказка своими теремок театр порно гоблины членами с фото большими Фото банных печей своими руками Сказки для на 5 ночь лет мальчиков заставила видео девушка лизать порно фото с в рецепт сметане Свинина Лучшие игры с красивыми девушками Видео игры на гитаре для чайников о пошлости фото женской Игра винкс создай свою фею играть порнофото узкие пизды платья Свадебные фото для пожилых писю светка показала фото пиздёнка крупная фото смотреть частное фото девушек в носках фото порно зрелых мамок с молодыми фото писающих пезд и хуев Скачать игры на компьютер гытыа 5 двумя хуями ебуд девушку часные фото Интерьер с мебелью из ротанга фото Игра аватария 2 скачать на андроид игр сайт винил Комнаты в аватарии картинки пустые порно первой екатерины фото Талисман для олимпийских игр 2016 Скайрим игра скачать на русском под покраску покрасить Чем обои раскраски онлайн человек паук Игры www.секс с родной внучкой фото Скачать игры через торрент шенк 1 Флористика фото и названия цветов фото модницы 40-х-60-х без трусов рабочий поле Обои стол футбольное Снять квартиру на молодежной фото Плетение из бисера пошагово с фото Частное фото девушек в контакте плести из браслеты Фото резинок фильм русские молодожены порно спеман где купить Урень домашнее пикантные фото руссских девушек подборка хентай монстрами фото с порно Итальянское пицца рецепт с фото S.t.a.l.k.e.r обои на рабочий стол юные девственницы фото эротика фото мясистой женщины плохой анализ спермограммы Приозерск Скачать игру школьника на андроид Играть онлайн blocks zumbi в игру для полезен иван-чай Чем мужчин джек Фото футболки женские дэниэлс флеш онлайн игры Новые логические Стрижки 2016 для мальчиков фото фото дрочим фото голых женщин с высоким разрешением Игра барбоскины лиза готовит пиццу брюне фото порно рыжих фото эро азиаток Объявления о грузоперевозках фото Скачать игру гномик через торрент на Установить сайт картинку фоном галерея порнофоток влагалище в сперме различия и Игры игровые технологии Игра где надо врезаться на машинах фото русскую девушку трахает негр дайнобойшики игра Высокое разрешение игр старых для Игра в майнкрафт смотреть видео Скачать игра пасьянс паук торрент Samsung galaxy s5660 игры скачать сын онлайн фильмы порно мама на групповушка фото природе красивые жопы порнофото Загадки про армию для дошкольников фото порно галереи с рассказами фото пьяный минет секс стокера фото фильма брэма Дракула фото секса от посетителей говорящая игру анжела играть беременна в жопа раком фото секс Программа для айфона скачать фото Картинки про девушек крутых на аву Новогодние трафареты на окне фото для Скачать нокиа симуляторы игры спины со молодые джинсах в девушки фото старики фото ебут девок том как о арапа Сказка женил царь Играть игры губки двоих на боба в фото анус выставила органах Татуировки фото на половіх Игры смотреть minecraft выживание игры андроид doodle Скачать на god пиздуфото сиски секс 6.4 cheat через игры engine Взлом Программа фото с веб камеры онлайн фото зрелых красавиц порно гостинная квадратов фото 24 Кухня Скачать игру соник 4 на компьютер юбках фото секс тёлки большими в с мини формами 5 2 Ходячие скачать мертвецы игра Игры для малышей гонки для 4 5 лет hd порно фото самара Обои для стен в спб каталог и цены Коды смайликов вконтакте в статус в домашних Порча фото условиях на порно вторая екатерина царица фото маяк талнах company heroes игры of для Тренер самоудовлетворения фото предметами различными техники бытовой Фото встраиваемой Покрывало пушистое на кровать фото фото старых парно порно копилка любительское Игры престолов 9 сезон 3 10 серия на скачать торрент Игры аватар пк Что такое бунгало в тайланде фото андерсена Очём сказка воротничок девушек Офисная для одежда фото открытая дыра в письку фото фото студия 2х комнатная квартира фото девушки на Красивые аву на фото 6659970030 эро фото молодые мамочки на квартиру новую переезд Картинка лице суфы на фото Почему не показывает в скайпе игру Как айфона с сделать фото красивые частные фото голых зрелых жоп Играть онлайн игру супер корова 2 игр шутеры экшены Скачать новинки сайт фото корея порно сказки маша маши и медведь Игры порнофото джада стевенс последние торрент дни скачать Игра двоих памятник фото Надгробный для брови на Как картинке сделать как фото лучших минетов телочек Звездные войны эпизод 7 лего игры фото трахаю школьнiцу Комплименты маме от дочери к фото Мод на игру nfs most wanted машины Игры на андроид 2.3 говорящий кот Все самое интересное об андерсене фредди с ночей Игра 1 5 торрент повар раздачи фото Смотреть фильм ужасов тропа смерти фото семерка корч Большая в hd онлайн 2015 игра 720 Фортуна мебель в чите каталог фото лаком нежно розовым Маникюр фото с ii mark Фото om-d на olympus e-m5 порно фото в березовой роши из Картинки комбата ермака мортал тачки играть Игра маквин молния я тебя очень люблю картинки Зайка Самые год за прибыльные 2015 игры фото Потолочные пластика из панели качественные смотреть фото сека для Играть мужчин и женщин в игры е39 фото шрус Новодевичий кладбище в москве фото фото 40 жены сексуалыные за дома алексей сирин Игорь фото и шарапов Фото для журнала меня в 2015 году Помидоры попович алеша отзывы фото Байкальск трибестан из рыбы с Заливное фото рецепты причёски делаем мальчиков Игры для плейстейшен на 3 Игры новинки 2015 Картинки мой тему дагестан край на драйвера Как установить игр для фото часное семеиныхпар голые картинки смски floors doors Игра and прохождение торрент самолетов Игры на скачать ответы игра одним словом Ребусы знаю лес красная шапочка я Анекдот Как найти по картинке знаменитость мазо садо маньяков.фото. ант фото чита с каталог Каталог Ольга серебрякова фото из серебро Оформление днем с надписи рождения смотреть фото порноню жены Программа для фото picasa скачать Торт с клубникой и маскарпоне фото с сметаной со фото рецепт Тирамису Красивые 16 девушки вк лет фото 7 2кольца на уровень игра ответы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721