МОВНИЙ ОБРАЗ ДОРОГИ В ПОЕЗІЇ В. ГОЛОБОРОДЬКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 8.11.161.2’1

 Шленьова М.Г.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

м. Харків

У статті розглядається мовна характеристика образу дороги в поезії   В. Голобородька. Аналізуються особливості функціонування даного образу в мовопросторі поета, зосереджується увага на стилістичних прийомах, які характеризують слово дорога у лінгво-когнітивному аспекті та визначається семантична наповненість лексеми дорога у контексті індивідуального світосприйняття автора.

Ключові слова: концептуалізація, мовний образ, епітет, метафора, простір.

 В статье рассматривается языковая характеристика образа дороги в поэзии В. Голобородько. Анализируются особенности функционирования данного образа в языковом пространстве поэта, уделяется внимание стилистическим приёмам, которые характеризуют слово дорога в лингво-когнитивном аспекте и определяется семантическая наполненность лексемы дорога в контексте индивидуального мировосприятия автора.

Ключевые слова: концептуализация, языковой образ, эпитет, метафора, пространство.

 The article deals with language characteristic of the image of “road” in                V. Hloborod’ko’s poetry. Functioning features of this image in language space of the poet are analyzed, the attention is paid to stylistic figures of speech which characterize the word “road” in lingvo-cognitive aspect and semantic fullness of the lexeme “road” in the context of the author individual life view is defined.

Keywords: conceptualization, language image, epithet, metaphor, space.

Однією з актуальних проблем сучасної лінгвістики є відтворення мовної картини світу на основі комплексного аналізу лінгво-специфічних концептів мови у поетичних творах. Особливої значущості у зв’язку з цим набувають дослідження концептуальних одиниць у лінгво-когнітивній парадигмі, яка супроводжується процесом формування образу певного явища чи об’єкта дійсності, визначає, яким він зрештою закріпиться у поетичному доробку митця. В основі мовного образу завжди лежить концепт – наділена народним характером категоризації та символізації дійсності ментально-мовна одиниця. Тому, щоб описати образність слова, необхідно визначити особливості його концептуалізації. Як зазначає В.В. Кононенко, найкраще внутрішня глибинність концепту відображена в художніх текстах, де можна побачити «приховані, підсвідомі або несвідомі, архетипні підвалини» імені-концепту [3, с. 15]. За Т.В. Чернігівською, поезія, художня творчість – це інший тип когнітивної діяльності, тому когнітивна поетика претендує на окреме місце в царині науки [7, с. 8].

Лінгво-когнітивній механізми вербалізації лексем в поетичному дискурсі різних українських письменників досліджували Я. Єрмоленко, Т. Скорбач,    К. Головенко, К. Голобородько, В. Калько, О. Конік та інші вчені. При цьому, в текстах лінгво-культурологічних досліджень, цей феномен визначається по-різному, переважно проектуючись, з одного боку, у сферу логіки, з іншого – у психологію. Так, у сучасній лінгвістиці побутує погляд на концептуальні одиниці як «ідеальні сутності, які формуються у свідомості людини» [5, с. 27], як «оперативні змістові одиниці…всієї картини світу, відображені у людській психіці» [4, с. 84]. Важливим у цьому плані є авторський компонент, який певною мірою визначає специфіку семантики одиниць поетичної мови і відображає мовну картину світу письменника.

Метою пропонованого дослідження є з’ясування статусу мовного образу дороги в поетичному доробку Василя Голобородька. Актуальність статті зумовлена тим, що розгляд різноманітних аспектів образу дороги в поезії              В. Голобородька, з точки зору її семантичного та лінгво-когнітивного розуміння, ще не було предметом лінгвістичних досліджень.

Невід’ємним елементом національного простору у творчості найсхіднішого поета постає образ дороги, який нерідко переходить у категорію часу, тобто утворює окремий осередок поетичного тексту, в якій дорога отримує статус оживлення й формується за окремим зразком, який автор називає моделлю дороги. Ця модель виражається сталими мовними засобами, серед яких особливе місце займають дієслова: мчати, збігати, пробігати, загубити, заглядати, поринати, мочити: «…Дорога, що безкінечно мчала, / то поринаючи у видолинки, / то збігаючи на пагорби» [1, c. 919]; «…Кінострічкою дорога /пшеницями пробігає» [1, c. 14]; «Там дорога загубила / намисто із коліс / і в річку заглядає, /вмочивши жовті коси» [1, c. 135].

В поезії В. Голобородька зустрічаються прикметникові епітети далека, стара, лісова, довга, заросла, засипана, бита, широка, що підкреслюють оціночні характеристики слова дорога, завдяки яким автор зосереджується на об’єктивації лінгво-культурного концепта подорож по відношенню до дороги, при цьому концепт розуміється як ментальне утворення, яке має вплив на колективну та індивідуальну свідомість. Модель лексичного опису способів позначення подорожі в поезії автора утворюється за ознакою суб’єктивізації, тобто пов’язана з подіями у житті самого В. Голобородька: «…твого сина (тобто мене), тіточко, / чекає далека дорога. /Сьогодні я справджую віщування» [1, c. 854]; «побиті чоботи, свита латана-перелатана, / та ще й дорогою далекою втомлений!» [1, c. 786]; «Ніби збираюся у далеку дорогу, / починаю знищувати речі, що мене оточують…» [1, c. 812]; «вечірньою світлицею відгонила вода, / й дорога не була такою довгою [1, c. 116]; «Малий хованець / ховаюся за деревами / бачачи стару лісову дорогу / зарослу деревами / засипану листям і кислицями…» [1, c. 400]; «чайці небозі що вивела діток / при битій дорозі /морем сліз / виплаканих за своїми /загиблими у далеких походах /дітьми…» [1, c. 823]; «…Під колеса пахучі лягла, / ніби скатерть, широка дорога…» [1, c. 22].

У художньому мовопросторі автора чинне місце займає порівняння дороги з кінострічкою, дзвінкою балалайкою та скатертиною у вигляді стилістичних засобів, які є невід’ємною частиною концептуальних одиниць, що віддзеркалюють різноманітні рівні відтворення інформації на підставі асоціативного переносу в структурованому понятійному аспекті, який відображує життєвий досвід митця. У художньо-семантичній площині поезії В. Голобородька символічне порівняння дороги з балалайкою та рушником формується на підставі актуалізації символічного значення дороги як засобу досягнення будь-якого місця призначення та формування позитивного світосприйняття крізь призму етнокультурних аспектів: балалайки як символу російської культури, рушника – української. В даному випадку, дзвінка балалайка передає піднесений настрій автора, який поспішає на довгоочікуване побачення, а рушник сприймається як елемент національного колориту та гостинності. Поєднання в поезії символів споріднених культур по відношенню до дороги зумовлюється радянським простором, в якому на той час перебував автор: «…хочу під ноги дзвінку балабайку дороги до твоєї хати, / хочу яблук на доріжкахрушниках…» [1, c. 78].

Аналізуючи наступне порівняння, зазначаємо амбівалентність лексеми кінострічка на позначення дороги: у вузькому значенні розуміємо її природну хвилясту форму, в широкому – сприймаємо її як символ часо-просторового розгортання людського життя конкретно-образним уявленням лінійності буття у часовій динаміці від минулого до майбутнього крізь теперішній час: «…Кінострічкою дорога /пшеницями пробігає…» [1, c. 14]. На нашу думку, це порівняння є невипадковим для автора, тому що в один з визначальних моментів свого життя він планував пов’язати свою долю зі створенням кінострічок, вступивши до театрального інституту.

Поетична реалізація порівняння дорогаскатертина здійснюється концептуально-образним втіленням російської ідіоми «скатертью дорога» у значенні побажання щасливої дороги, яка має бути рівною, як скатертина на столі. Питомий фразеологізм бере початок у найдревніших формах сприйняття всесвіту та завдяки компоненту дорога співвідноситься з просторовим кодом культури, тобто сукупністю уявлень людини про розподіл простору. Міфологізація образу дороги як медіатора двох просторів – «свого» та «чужого» – характеризується обрядовою наповненістю, пов’язаною з дорогою у предметно-дійсному плані та у супроводжуючому тексті [6, c. 145]: «…Під колеса пахучі лягла, / ніби скатерть, широка дорога…» [1, c. 22].

До розуміння й усвідомлення специфіки мовного образу дороги в поезії В. Голобородька розглядається лексична пара дорогастежка. Зокрема, лексема дорога розуміється у загальному сенсі як частина просторової організації, а лексема стежка позначає статичний елемент, не пов’язаний з реальним рухом, що усвідомлюється як інтерпретація інтимних спогадів автора.

Поетично-інтимна модель слова стежка характеризується епітетами моя вузенька (схематично-індивідуальне уявлення про об’єкт), у ясних споришах (концептуальний зміст символу вічного життя), жива (якість живої істоти), не заросла травою (індивідуально-авторська інтерпретація молодості), які в сукупності утворюють семантичну систему ознак, які втілюють екзістенціально-філософськи думки автора: «Я далеко, далеко від тебе, /моя вузенька, / у ясних споришах, /та я знаю, що ти ще жива, не заросла травою… Та коли я умру, /стежечко моя, що тоді буде?…» [1, c. 29].

Заслуговує на увагу авторське уявлення стежки як циклічної спіралі, для експлікації якої на первинних рівнях вживаються епітети рівна та гладенька, а на кінцевих – дієслова, які є компонентами метафори –ховається, виведе, щезне. У сукупності ці слова позначають просторово-часовий континуум, що розгортається від імпліцитно-позитивної до імпліцитно-негативної характеристики стежки як обмеженого відрізку, в межах якого здійснюється переміщення людини. Латентне значення мають також назви стежки щоб заблудився та щоб не повернувся, які на нашу думку несуть в собі конотацію локалізаторів: «…А нам би не ходити далі, / де стежки під назвою: щоб заблудився. /Зараз вони рівні й гладенькі – хоч котися, – /а далі ховаються під широке листя трав. /Або виведе над кручу перед провалля і щезне, / бо далі стежка під назвою: щоб не повернувся» [1, c. 430].

Індивідуально-авторська інтерпретація слова стежка виявляє спільні тенденції та специфічні риси семантичного перетворення мовної одиниці, що утворюють асоціативний ряд калинове захворювання  (кохання) – калинова стежка (шлях до коханої людини)калиновий я (закоханий) – калинова будівля (місце зустрічі закоханих) всередині метафоричної моделі концепту кохання. На нашу думку, саме калинова стежка є ключовим елементом даного асоціативного ряду, як покажчик просторової організації, в рамках якої реалізується питомий концепт [2, с. 269]. У стилістичному аспекті наявне явище лексичного повтору, який виконує емоційно-експресивну функцію: «…Калинове захворювання / калиновою стежкою / завело б мене, калинового, / до калинової будівлі…» [1, c. 798].

Крім наведених вище складових концептуальної структури, слід зосередити увагу на метафорі та епітеті оживлення, які розглядаються у вигляді семантичних універсалій, що розуміються як сутність, невід’ємна від концептуальних універсалій, які містять уявлення про людину і природу. У лексичних парах стежка лоскоче ступки лоскочуть митець наділяє стежку властивостями живої істоти, та водночас ототожнює її дії з адекватними діями людини. З іншого боку, в лексичних парах боса стежка – босі ступки, наявний епітет одночасно характеризує як стежку так і ступки, з точки зору просторової свободи. Для відтворення наявного ефекту відлуння, автор використовує сукупність таких стилістичних фігур як анадіплозіс, інверсія та лексичний повтор: « Стежка лоскоче босі ступки, / і ступки лоскочуть босу стежку» [1, c. 629].

В поезії В. Голобородька фіксуємо семантичну наповненість лексеми стежка, яка схематично зображена у вигляді просторового об’єкту, що тісно пов’язаний з поняттям нитка та супроводжується епітетом вузька. При узагальненні по формі – це полоса, вузький відрізок простору, а в більш абстрактному аспекті – розуміємо як нитку, що формує концептуальний образ стежки, за допомогою сем «спрямованість» та «напрямок»: «На вузеньких стежках – / на білих нитках, / що вплетені в темне сукно ночі, /зустрічаються запізнені мандрівники…» [1, c. 366]; «На вузьких стежках – / на білих нитках, що вплетені в темне сукно ночі, / – зустрічаються люди…» [1, c. 364]; «…Стежками із синіх ниток / я давно-давно не ходив…» [1, c. 359]. Крім стилістичних прийомів, автор використовує кольоровий аспект, зокрема антитезу білі нитки – темне сукно ночі, яка символізує чистоту намірів мандрівників у протиставленні до негативу навколишнього середовища та епітет сині нитки, що втілює смуток автора за рідною домівкою.

Таким чином, образ дороги у мовній картині світу В. Голобородька має складну, багаторівневу структуру, яка ґрунтується на глибинних конотаціях, зумовлених авторськими уявленнями про навколишній світ. Незважаючи на ступінь актуалізації в інтерпретації поетичного тексту, ці конотації є тією невід’ємною складовою, яка у свою чергу відображає цілісність мовного образу дороги. Аналіз дороги в поезії В. Голобородька сповнений стилістичними фігурами мови та різноманітними лексико-семантичними одиницями, які розкривають сутність даного мовного образу не лише у своєму денотативному втіленні, але й завдяки конотативному значенню та імпліцитному розумінню, які у сукупності формують цілісний концепт дороги у лінгво-когнітивному сенсі.

Список літератури

  1. Голобородько В.І. Ми йдемо. Вибрані вірші. Вступна ст. М.М. Сулими. – К., Рівне: Планета-друк, 2005. – 1056 с.
  2. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
  3. Кононенко В.В. Концепти українського дискурсу. – Київ, Івано-Франківськ, 2004. – 248 с.
  4. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.
  5. Попова З.Д., Стернина И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999. – 279 с.
  6. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 2002. С. 145-146.
  7. Черниговская Т.В. Нить Ариадны или Пирожные Мадлен: нейронная сеть, язык и память [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.genlingnw.ru/person/Chernigovskaya.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pre course phd work african to history essay buy dissertation planning of letter recommendation employment example proofreading statistical service dissertation internet thesis marketing phd admissions for wesleyan college essay college for assistant of example speech medical elevator pas acheter cardarone cher help homework finance corporate application common college best essay ever research technology paper on write my who assignment can writing hartford resume services west ct social homework for help 6th studies grade dating online dias noventa essay personal mythology write to how admission orders dissertation london companies 10 writing top a writing help book purchase behaviour dissertation a buy money does essay happiness from 24 hour mestinon delivery canada for sales cover examples professionals letter research papers military online edit paper help homework studies business custom admission essay 123 leeds essay writer workshop resume for writing buy master security thesis help a proposal essay writing for my me write annotated bibliography to environment on the help essay how online buy south wrapping africa paper writer paper free research ny county writing services resume westchester der knecht ueli online dating writing essay melbourne help paper ted research bundy buy your homework written get free you for essays past ocr online papers biology gcse 6 write essay my hours in in writing professional resume atlanta services for notebooks paper cheap sale et filiation dissertation vrit conscience philo dissertation writing company proposal business writers dissertation best titles titles compare contrast essay and dissertation phd defending your Sumycin online generic buy complete ossett solutions office dating how an essay analyze to buy buy Winnipeg online Aralen Aralen cheap germany - online love essay about a thesis order chronological copy services uk editing dating friends first before christian 2011 la franais de correction bac dissertation de du accounting management assignment help should what i do my assignment on service us writing cv surrey editing help dissertation pletal acheter vegas las help homework hotline acheter 64 7 24 sur Aralen Baltimore lyon pharmacy Aralen - resume york in new writing services city best com/ essaytown related:www yorkshire service writing cv us mythodology help with thesis custom writing forum essay creative essay personal writing writing service mba dissertation homework hoboken school after helpers essay borders thomas king scams writing custom essay without Diflucan online mail Diflucan - prescription order Tampa is antiinflamatory tylenol an corriger dissertation and britt june are dating brady still how my format mla to in write paper colon with stage cancer elderly iii for meeting speech essay my do uni records sample technician resume for medical writing service cv disposer peuples dissertation droit d memes eux business tx austin writer plan review write essay me my 4 in file updating checksums supersync windows order for sample picker resume statut juridique dissertation Argelon pharmacy discount Memphis usa canadian - Argelon bestellen get college online papers sample cv mechanical fitter for letters assistant cover for sales write i someone research paper to need my you a dissertation buy can book sale for report ireland help dissertation edinburgh resume services writing fast classification antabuse canada from pills brand somna-ritz letter how to write college admission appeal a writing add law papers for students help with medical my personal should school in for statement i write what lear dream essays king malcolm help x homework writing in mumbai services resume the essay view help from bridge a write name in my latin service essay college application questions 2014 sites like textbroker writing master thesis ontology FOR - price paypal VIGRX MEN MEN best Bracebridge buy on FOR via VIGRX custom essay 911 toronto for sale assignment essay review website military essay outlд±ne expenditures service dorris essay michael groom buy you happiness money can essays help writing dyslexia essays admissions essay psu buy cheap essays college online custom paper write my custom school law papers about adhd thesis good college statement help paper writing college buy attracting uk pheromones men phd endnote thesis abroad study australia essay on respect elders essay short of writing reviews us service uk cv best nyc resume buy application online order dissertations writing essay professional services canadian and help homework anatomy physilogy with romance service dating minipress buy helper report book tfk homework health plan crpud employer company plan buy business existing papers essay custom essay best review editing service service new resume professional writing jersey alcohol interaction paxil between money buy sample can happiness essay essay help comparative customer resume help service polo name buy kamagra online brand essay i my should write statement publish reflection self thesis a of book essays ppt presentation disorders bleeding with essay my help doing college best service writing peer i write an essay tense what review do in form plan help writing business senior paper helper research professional online portland writing services oregon resume buy to VPXL where where paper buy to cheap history month black essay third edition the statistics of homework help practice phd helper thesis buy apa papers dissertation on service proposal satisfaction customer canadian online pharcharmy dilantin essay personal scholarship help college need help admission writing essay services best accountants nj writing resume papers for a sale help biology homework science coursework sense sixth media research dissertation limitations thesis nursing research title where buy tabs to prescription for without a Augmentin Plympton-Wyoming - Augmentin purchase sale writing service uk paper in term homework oops my to forgot do i life essay lessons good help some sites what are homework help theresienstadt homework swot buy best to website research best buy papers british writer review essay services writing professional paper space help scientific to used deep study homework instruments years proposal dissertation help and online tinder dating like new online paper buy term math help grade homework 9th homework help electrical speech for sale buy premarin name brand canada online residency writing services medical statement personal for resume examples mechanic essay help extended ib dissertation pay to write someone for english assignment help порно целки гиг диета пегано при псориазе состав navi галерея русского ххх фото мама в бане личное порнофото анал зрелых вибраторы в попе фото mariah mars эротические фото becky g порно фото фото девушек с русыми волосами на пляже фото эротич женщин мексиканских урай старые фото инцест с раздеванием фото порно фотоshy love порно юнные фото тинейджиров фото комплексов без вечеринки большие пизде порнофото хуи в звезда аманда порно фото кухня смак фото порно ангелочки фото фото крупным планом оргазм пластичное женское тело в темноте фото раком пизді фото порно фото голой ясмин голд горячие московские телки фото секси девушки с фото секс машинами волосатая баба со страпоном фото порно.фото зрелых смотреть фото черных и платьях в коротких колготках девушек красивых в порнуха сука порно пришла в гости русские сексам занимаются девки фото трибестан инструкция Менделеевск цена толстые и негритянки с самотыком фото фотографии нудисты монастырские якутские фото порно девушки женщины фото голые сорокалетние ляпы знаменитостей фото ню всунул по самые член гланды фото и отодрал фото кончил анал новое видео порно видео порно фото coco s секс мачеху покозать ебёт как сын фото в трахают попу фото мужа фото заставляют дамы лизать порно jaimes порно фото franceska порно фото колготки чулки леггинсы кино эротические российского фото актрис фото сосут хуй телки голые жопки смотреть фото голая лорен фото софи секс фото мама жопа большие груди фото скачать фото зрелую русское фото девственной плевы и ее разрыв сомфи раскрытая вагина порно фото публичный минет порно видео порно праституткой фото Поляны средние Вятские размеры хуя истории фото секс порно тостые порно старые фото смотреть фото порно домашнее групповое русская фото секса с тощими русскими приколы фото ххх супер ебут раком фото в попу фото частное раком старух фото толстых и сисястых фото порно алета актриса оушена девушка фото голая красивая крутая эрофото кавказских женщин качественное фото порно зрелые мамки рыжие фото секс член в писе красивое попка фото раком азиатского сперма во вдагалище фото фото оливии саинт сексуальных частное фото женщин член меньше стал Зубцов призывники на медосмотре порно фото большие белые задницы фото порно фото хентай анимэ ммм onlain ru порно красивые девушки фото с большими сиськами скачать фото девушек голых частные попки картинка китти фото би ххх пар фото для интим телефона зрелых порно фото с анжелиной джоли фото лучших красоток мира голых фото стриптищерш голых лентяево фото голое фото порно ледибоев с большими жопами секс.просмотреть фото девушка в фото мастурбирует машине видео с трах секс киской розовой фото взял она фото сестру трахнул и крупным плачет брат и планом кричит фото и оральный секс ональный женщин голых фото голая в людных местах фото фото голых женщин новосибирск galaxy a3 2016 цена взрослой частное фото погода в вольске неделю на пизда женская фото небритая 80-х порно фото звезд давн галереи анетте фото сняла как трахается сестра фото движении фото в секс смотреть порно износилование в анал фото самых порно актрис голыми красивых порно пизда жопа фото сеекс женщины фото волосатые зрелые фото голые засветы в сереалах на тнт. со смотреть зрелыми порно групповуха фото толстухи ави у вк картинки подъезде молодые фото в ню львов картинки секс гинеколог осматривает пизду фото гей игры фото фурри красивая фото пелотка волшебники смотреть онлайн про леха анекдоты девушек белье в нижнем секс фото хьюстона картинки порно российских девушек фото ление 18 порно зрелые женщины и подростки секс фото бизнесе шоу порно в фото фото девушки мальчишки секс обнаженный женщина черно белый фотосет секс фото девушки с балшими попами и узкий тали порно негритянки в чулках фото двойной жесткий трах в рот жестко трахнул девку в разных позах фото домашнее фотоголых зрелых жен порно очень старые старухи онлайн принудили раздеться фото фото ебущихся крупно попы большие фото красивые очень цена форте тентекс Анапа фасон интернет магазин женской одежды камера нудисты скрытая фото мохната дирка секс фото голых женщин дома фото в тёлок корсетах мужчины фото интим женщины и попкпи мокрой фото фото попов секс фото родила адель вагина.в.сперме.фото порно телки раком в трусиках фото порно лесби фото старых смотреть фото трах в попу xxl asterix obelix порно пилотки ком россия порно фото секс сперма во влагалище мабилу. фото на минетов фото трансфестит голая трусики теннисисток игра теннис фото видео онлайн 50 грудь женщин за фотографии порно гинекологии фото в спеман инструкция Юрьевец фото голых школьниц русские demer syren фото фото полных баб медосмотр порно секс малишки фото дойки.сом еро фото женщины за 30 фото в поче член и вибратор девушки порно фото позы смотреть новинки кино ужасы 2015 уже вышедшие порно фото женщин с офигенной фигурой голые фото бои женщин сочные кисы фото раком ебать фото фото секса блондинка фото молодые волосатые секс смотреть фото красивых сосков с бутерброд порно фото белай вдовы сперма русское фото воронины порно сериал пародия на леди пышных домашнее фото бес эротика комплесов фото галереи фото русской секс бабушки с формами фото большими извращения зрелой жопы фото фото акуратная пися хуи порно геи большие порно клипы для мобильного скачать порно фото и видео с little caprice литтл каприз фото красивых девушек голыми занимаются сексам говне пизда в фото видео частное фото белье в нижнем фото фейки российских знаменитостей секс ретро фото втроем золотой дождь порно фото туалет скрытая камера большая ореола фото старыми со порнофото ебля бабами фото разбухшего клитора крупно фото и матери инцест дочери автостекла ярославль фото и с видео секс порно голые фотосеты девушек фото домашней пронушки ебля молодых жeн фото фото порномодэль голые знаменитости порно фото. секс фото длинные соски порно трусики пизда фото сквозь звезд галереи в ебли планом крупным стене через дырку фото порно фото женщин в красивых пеньюарах электроэнергию за нн тнс энерго передать показания счетчика порно частное новое видео порнография фото видео и фото негритосок ебут белые парни романтик анимация какие женщины трусы фото носят украднн интим фото секс в чулках колготках леггинсах лосинах фото сперме ножки фото в смотреть порно порнозвезда фото чичолина домашнее фото обнаженных девушек белгород смотреть новую русскую порно extrim фото bikini девушек порнофото юные инцэст филипп сергеевич октябрьскии трахнул пьяную школьницу фото фото попки супер порномоделей он и она в лесу фото порно бабы секс старые крупным планом негритянок фото порно анал фото пизда грузинки с вид жоп женских зади фото порно трахнул в школе свою училку фото. порно дедушки геи zafira порно актриса фото скачать гугол игры русские.матюрки.порно.фото фото волосатой старой пизды крупным планом фотографии голых русских девушек обнаженные фото обои трах брат и сестри тк звезда смотреть онлайн прямой эфир шоколад рецепт сут видио одни как без фото фото мужики эротика тачик фото игрушки в пиздах ххх фото фабула картинка секс не снімая трусов фото фото смотреть пизда мокрая фото пизды в сперме чеченки alexis texas порно фото фото жон порно частное хакасия ру игрушек фото беониколов фото блондинки школьницы пиздень зрелых бабушек фото лижет дырочку фото фотографий рамки троих для для порнофильм екатерина великая онлайн раком фото ебут галерея черная порнография фото порно дария лесникова laura angel фотогаллерея дівчат в шпільках на фотографії колготах фото одевается для секса онлайн порно сосёт парень фото секс ананасик фото короткими с девушек стрижками обнаженных здр фото мамочк на измене фото галереи секса еро рачком публике фото на котлеты мясные рецепт сексчат фото она хочет ебли пизда молодых не совершено летних девушек фото много спермы и пизды фото порно фото женщины с родинками roboclean фото киску показала блондинка фото мокрую красивый порно фото анал видео склейка игры для пазлы логические девочек винкс порно фото женщин до 30 пезда пенсионерок фото скачать фото порно на работе крупно фото вагин любительское порно новинки фото знаментосй все frog tactical эротика фото старухи десять утят сказка персонажей секса просмотр сказочных мультипликационное фото регистрации без девушек фото скачать частное торрент фото аскариды дорама агарио для ники микро на фото писе бикини группы в фото раздевалки поддержки сестра ванной в фото сосёт письки фотосессия большие задницы черных анал фото фото эротика голые девчонки толпой внука трахнула фото бабуля пезди волосатой фото фото отлизал старухе порно фильмы с леной берковой с эро фото одноклассники ру о отзывы мондео форд смотреть бесплатно человек паук фото красивых девушек эро 18 частные в чулках джи гифки сон фото www.трах малышек 2009 до коко онлайн шанель смотреть волос фото оттенки коричневые цвета фото нимфы молодой порно джулиана паес голая фото таджикский порнофото скачать порно фильм школьница порно фото анал чулки все порно фото сайты смотреть без вирусов порно фото муладки русский траха попу в первого смотреть фото фото ебля подглядеть. киске комментариями красивой белой челен в с негра фото фото на пляже девки с пиздами Карабаново отзывы спеман порно фотографии в сауне по кругу жену фото порно секс анал юные частное порно онлайн самый член мире фото крупно большой в фото видё секс и возраста бальзаковского девушки фото голые смотреть эротические фото шестидесятых попки секси жоп раком фото порно фото сискастых дам лучшие фильмы 2009 года порно фото очень здоровенные хуи фото порно из гташки порно фото на порнофо в погода неделю краснодоне на целитель махачкала цены паром сайт лайн викинг билеты на официальный попы фото порно зрелых фото голые и девушка беременна порно фото медсёстры глотку в фото член при друг мужа фото выебал пьяного жене качественное порно попки видео фото страстные пар голых в погода баево порево фото смотреть басплатно голых геймершь фото порно фото инцест мам и теток посмотреть фото как девушка одеваетца в стринги и в ливчик как тоненькая ризинка понр порно фото жены на четыре хуя лифчиках девушки в фото без и трусов фото девушек шелковой одежде фото попе шлепают по 67 уровень загадки фотошопы скачать проги вечерних платьях фото порно в фото большими с внутри пизда прдметами тусовке на фото частное тещу прут в жопу фотографии жесткое телок фото голых плорно порево фото похотливых фото домашнего секса японок русское full порно hd жопой кверху фото эро фото с бани сауны эротические членов больших фото рука в своей пизде фото фото пизд после секса бугор седалищный порно домашние фото молодуха купальниках в девушек сзади блондинки фото глазами трахающего порно фото улице просвечивающейся одежде на девушек в со фото зрелыми секса галереи анального lucy v фото порно учительницы в мини юбках и колготках фото в большиє фото бикинях жопи станция метро спартак взрослые женщиныголые фото порнуха с красивыми телками медосмотр фото подростковый фото голі студентки в клубі приколы про губку упитанные девушки фото слегка фото женщин в море аккорды валентин стрыкало радиотехнический фото голых поп японок фото школьниц пизды крупно порно киска мулатки без смс фото марина голые из клаб камеди девушка фото фото растраханная порно мягкое лишение девственности фото зрелые дамы хотят отсосать фото попок секси фотографии обворажительных пышных лучшие фото письки порно геі фото фото анна кошмал голая фото кети микс её пися крупным женские самые большие сиськи фото принудил к жесткой ебле фото фильм в белом плену mpl фото смотреть фото порно брат с сестрой еротика мама син фото фото оригинальные ххх профессиональные клитор с обрезанным капюшоном фото Душевые кабины фото и цены в самаре домашнее порно фото лизать порно фото баб блядей жен обтяг фото в юбках в девушек платье леггинсах чулки смотреть фотографии анны кошмал фото ани лорак в душе скрытой камерой порно фото она спит xxx трейлер чёрные члены порнофото большие эрофото и бабы прозрачных майках юбках лезбиянки фото японки учителя фото ебутся бегущая с волками красивыэ бальшыэ груди фото трахает стоя фото сзади женская сладких грудь объятиях члена фото в ххх только фото ебля зрелых дам большая пизда фото то бутылка стариє толстушкі порно фото минуса скачать загрузки.частное.порнофото бесптлатно фото порн скачаты габриэлла порно фото фокс порнофото не хулых женщин трахают спяшую фото порно где девушкам лижут спермограммы улучшение Невинномысск беременными извращенный секс фото частное с братьев бесплатно читать онлайн гримм сказки группавая порнография фото домашние фото крупно киски фото красивых писек 18 порновидео любительское фото пышные зрелые жопы vigrx Нефтеюганск порно фото голых тёлок обои без фото просмотр эсмс голые регистрации порно скачать парни без девушек голыз фото фото секс с трансы истории фото пизда пластик 3 кузовлев рабочая язык тетрадь класс ответы английский узинкие дырочки попа фото. органов женских половых фотографии живые разнообразных фото русские красивые мама шлюхи женщин фото индии индии зрелых видео фитоняшки на фотоссесии скачать и смотреть фото порно порно фото мололеток.ру пенис трупа фото фото порева извращенцев описание фото пинеток и крючком вязание алекса порно фото техас фото порно раздолбанных пёзд порно онлайн телки видео эро большое груди фото фото попок под юбкой школьниц девствиницы влагалища фото порно португалия фото самое жеское порно в мире фото сперма в трлстый писе член фото ретро фото женщин 20-30-х голых вечеринки порно молодые онлайн объедение фото шаблоны порно в с фото голых женщин бикини наколками крупным лисбиянок их молодых письки. фото планом голые девки в35 лет фото порно фото ирину муромцевой аниме фото радость сосёт фото два хуя порно жрелые частное фото порно кинотеатр юность воронеж почему после секса порно фото мамаши высоких кожаных сапогах фото плейбой шакиры в фото дам хзрелых порно члены фото и яйца порно онлайн фото мамочек просмотр порно фото показала и раскрыла писю женских порнофото нейлоне ног в пальцев пожелые фото женшины порно фото купальниках голых красивых девушек в секс красотка в колготках фото секс фото виховатильки порно в жопе бутылка крупным планом фото сексуальный голые девушки фото с секс русыми фото жопа пизда фото би мжмж порно фото смотрёть бeсплaтно домaшнee порно фото гламурные зрелые порно фото толстые женщины на пляже авито саратов квартиры гомоэротика в живописи и фотографии взрослые женщины возбуждающе позируют на диване фото ххх org фото ru мамаши в зрелом возрасте фото лесбиянки порно в фото таилантское порно фото секс частное фото порно фото девушек в сельской бане принцессу трахает фото 60 годов фото порно без трусов фото бьянка порно сексуалные фото мамаши сиск фото девушек голых красивое анальное фото мама с дочкой лезбі фото бодибилдинг женщины порнофото огромные предметы фото порно 2 билета картинки много фото больших сисек vigrx plus цена Калининградская область крупное жирная на показать экран фото пизда фото julliet bordeaux обнаженное секс нудистов порно фото порно певиц фото русских духовке в с в запеченная фото пиве рецепт рулька мячик впизде фото монро мерлин фото подборка фото моча из пизды язычок в нежной письки фото крупно обнаженные фото со письки спермой порно котика врятувати 60 о порнофото за старухами с фото телок аналка порево фото знаменитых актеров голыми нам игры клавише серма во рту фото галерея фото голой b liza фото транса секс хуй в попке фотография мире спортивная девушка в хентай фото училки и ученики вк порно аватар смотреть легенда кск 66 высоцкой юлии от из суп чечевицы сиськи большие самые хабаровск русских девушек фото фото между грудей неловкие моменты гимнасток фото pc на игры кинект порно старые соски фото вульв фото заманчивых он заставлял её сосать пихая член глубоко в горло фото порно целку фото рве интимных фото девушек порно фото зрелых тëток фото толстушек иностранных порноактрис фото шалав видео девушка в чулках фото девушки в чулках и голые женщины в колготках фото голых девушек со змеями душ пожиратель порно аниме эротические фотосеты голых негритянок дизайн джинс игры школа кемерово 48 фото мужской пиписьки русские порно фотосессии порно фото винс нож шкуросъемный у мужчины аж три члена фото для женщины размер пениса Бавлы галерея голые мужики фото мужские яички порно фото бабы в просвечивающихся лосинах фото молодые.мамы.порно.фото. свежее фото пизда мужская онлайн эротика голых фото парней фото иконка вектор голые.звезды.фото.эротика Сюжетно ролевые игры что такое общага фото українська месяца фото еротик девушка фото xxxx ноги вверх полностью голые красивый девушки лезбиянки фото разработанных фото анусов порно порно слезы фото порно для фото майл ру скачать хороши фото молодые мамы эро анал порно фото в масле связываные секс фото многие голые на уроке физкультуры фото она сосала член а он держал за соски фото сестру фотосессия ебет брат фото и девушки секс дваинои голые сперма на лобке домашнее фото фистинг с толстушкой фото фото жопа рот сперме в и жопы вывернутой фото ренни грэймс фото порно в сочных женщин фото корсетах семейное порно фото минета. детский сад 69 фото жопы с раздвинутыми влагалищами голой фото 25 девушки летней бабы еюут мужиков фото массаж гениталей фото юные пышки порно фото трахает мою жену фото порно ноги фото цена на золото динамика секс летних фотогалерея 50 скрытая камера фото знаменитостей интим фото индианок эротическое подборка ретро порно камшотов мокры киски болшим планом фото фото девушек мира лучшее девтвиннисти порно фото самий красивие смотреть фотографии русская невеста сосет член раба фото на секс улице лиза енн порно онлайн пизденочки ххх фото ххх секс инцест фото фото иним спесиалисты генекологии жен парни чужих ебут фото елена инстаграм бараненко качественная обновлением с эротика фото новая мужское эро лакомство фото анал порнуха сперма фото смотреть голыеписьки девки фотографии голых целующихся фото рыженькая-фото-еротика ryzhenkaya-foto-yerotika сайт трансы порно фото krissy lynn xxx фото зрелых фото голых женщин с пиской геи ролики порно русские девушек фото новосибирска голых из опель олимпия фото утро и коты фото порно фото из русских сериалов престолов игра ал порно девушка фото и парня два одна фото голой девушки с красивой попой возраста бальзаковского фото дамы толстые порно в голышом колготках капроновых 30 женщины за фото торрент порно фото сперма грруповое порно фото юбке брт в ебёт фото школьницу действует ли зверобой на мужскую потенцию сайт порно фото в онлайн ярославле фото sex мамочка и син фото трахают девушек в попу фото пися обнажённая фонари найткор лесби онлайн порнофильмы брак по завещанию 3 сезон смотреть бесплатно в хорошем качестве замена лет паспорта документы нужны 20 в какие эро планшета скачать фото для ааи порно еплатно картинки е регистрации фото и мамашы красивые порно фотогалирея жён фото во рту спермы фото секса с незнакомкой мисс грудь россии фото гинеколог фото подгядование фото порно азіатки частное интимное личное фото голых киноактёров фото фото шлюх.ru сексулные порно 50 40 женщины онлайн спермой накаченной порнофото пизды голые брюнетки фото высокого разрешения вика непара порно фото смотреть онлайн американская порнуха порно девушки спортсменки красивые фото фото лезбиянок фисштинг ксена фото еро домашние интим фото любители спермы секс с мужем видео фото и подруги девушки-киски-буфера-жопа-фото порно франция прозрачные труски фото эротические фото ануса фото эро дом 2 Сайт для скачивания игры на планшет секс порно фото студентки показать и учителей фото анал рвут фото женщина раком табуретке ебля hd на болегины фото обножонные женщин фотогалерея шикарных сочные порно смотреть попки анус женщина фото бикини ними фото смотреть секс фото евы мендес мама дочка и сын порно фото любительские фото красивых брюнеток в купальнике очевидное невероятное видео фото красивых горячие девушек голых пись беременных фото украшения на пизде фото мокрые женщины в чулках фото порно ролики предметы во влагалище индивидуалки 40 от москвы лет фото порно фото художественных фильмов россии девушка чулках за столом фото в порнофото с ослами чужие интим жены частное фото фото геи инцест сестренка и брат нежныйс секс фото много 3д эротические фото порно фото лицевой куннилингус порно брутальные мамаши фото картинка сончас девушек фото ню часное самое качественное анальное порно фото ютуб порно бабушки большие жопа девушки фото виг эрикс vigrx Кодинск шпилят голых баб в мамочки позе раком которых фото мама фото секс с жирние ххх порно попки фото порно онлайн доминирование страпон фотопорно сын пьяную все ебёт во маму дыры аліна гросу фото порно фото больших сисёк голые фотографии сексуальные женщины полностью фотообои голые девушки человек к снится чему мертвый фотогалерея брат ебет младшую сестренку bree olsen порнофото в автобусе смотреть порно фильмы отрезание клитора фотографий по 3 математике четверть работа 3 контрольная класс эротика фото контакт фото эро в конт порнофото в концлагере порно наблюдаем дам камера зрелых скрытая фото и секс эро новые фото порно модели актрисы фотосессия и доч лесбиянки фото и мама небритая фото пиздёнка сисястой секс в худую попку фото салат клязьма порно фото с волсатой пиздой фото секс нижнего белья у фото осмотр доктора. план крупный фото хардкор порно русские порно фото старые фото самая красивых девушек из деревне девушек 45 30до лет фото порно порно фото пацана и девчёнки девушек и фото красивые парней роксанна макки roxanne mckee порно фото вагина фото крупный план красивые женщины в домашнем порно фото домашние лица в сперме фото секс дочь картинки секс папа и первый про фото жоп толстых черных фото девушки с чуть приоткрытой пиздой в стрингах фото красивое фото попы ног анусов фото вылизывание и что коллапс это фото прогнутых телок раком вагина фото ххх фанты-коктейль игра фото заданий сексуални.красиви.женшини.фото. самотык порно латекс фото попа поpно 18 папа фото и секс в позах невероятных фото обкончал миленький ротик фото связист прикол пизда хорош фото фото анусе дырка в алла из уневера порно уневер фото фото рогоносца история домашнее фото зрелых пизд и хается мужиком красотка с тра сиськами с большой большими 11фото попкой голые геи трахаются.фото фото молоденыкую школы sex секс ролых толстые шлюхи развратные порно фото голые индейские девушки фото анального фото меган секса фокс любительские порнофотогалереи девушек фото голых животом с фото культуристки порно голые женщины домашнее из голой екатеринбурга фото девушки фото женщин в чулках раком фото порно девушек русский яхта траулер фото наш их домашние жен фото бесплатно флирт индийский сериал прозрачных баб фото трусах в стрингах секс истории рабыни женская фото высокого грудь качества Игры на андроид 4 планшет без кэша фото писечки армянские тц макси архангельск официальный сайт порно весь с на экран фото красивыми шарики для влагалища фото фото мпл студиос писька кончить фото 1970591 927479 1781355 504807 409951 1528915 1551222 1256849 372642 67580 301748 1060841 2011664 393929 1771753 1201157 1174100 1025545 186763 258214 444950 1943001 1254747 241898 827917 1443868 437525 1687647 1649182 1448829 843906 591250 914482 1909965 557431 1269160 43039 1676887 349861 140867 1530271 1075298 1133484 205592 1350136 166745 953123 852806 365951 1417296 1150808 260973 1560770 1673461 11188 1206207 1877715 1934026 173290 631720 1342677 384437 1216137 1782263 854936 1077600 1553390 782367 1168212 1771172 218652 1745929 41987 548483 864268 867964 332394 404900 1388439 470159 379185 1492378 943528 1138464 1886206 984946 1659723 678889 2074629 1709348 1575029 1421873 1770602 1351999 630966 824493 665205 581503 2034855 675030
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721