МОВНИЙ ОБРАЗ ДОРОГИ В ПОЕЗІЇ В. ГОЛОБОРОДЬКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 8.11.161.2’1

 Шленьова М.Г.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

м. Харків

У статті розглядається мовна характеристика образу дороги в поезії   В. Голобородька. Аналізуються особливості функціонування даного образу в мовопросторі поета, зосереджується увага на стилістичних прийомах, які характеризують слово дорога у лінгво-когнітивному аспекті та визначається семантична наповненість лексеми дорога у контексті індивідуального світосприйняття автора.

Ключові слова: концептуалізація, мовний образ, епітет, метафора, простір.

 В статье рассматривается языковая характеристика образа дороги в поэзии В. Голобородько. Анализируются особенности функционирования данного образа в языковом пространстве поэта, уделяется внимание стилистическим приёмам, которые характеризуют слово дорога в лингво-когнитивном аспекте и определяется семантическая наполненность лексемы дорога в контексте индивидуального мировосприятия автора.

Ключевые слова: концептуализация, языковой образ, эпитет, метафора, пространство.

 The article deals with language characteristic of the image of “road” in                V. Hloborod’ko’s poetry. Functioning features of this image in language space of the poet are analyzed, the attention is paid to stylistic figures of speech which characterize the word “road” in lingvo-cognitive aspect and semantic fullness of the lexeme “road” in the context of the author individual life view is defined.

Keywords: conceptualization, language image, epithet, metaphor, space.

Однією з актуальних проблем сучасної лінгвістики є відтворення мовної картини світу на основі комплексного аналізу лінгво-специфічних концептів мови у поетичних творах. Особливої значущості у зв’язку з цим набувають дослідження концептуальних одиниць у лінгво-когнітивній парадигмі, яка супроводжується процесом формування образу певного явища чи об’єкта дійсності, визначає, яким він зрештою закріпиться у поетичному доробку митця. В основі мовного образу завжди лежить концепт – наділена народним характером категоризації та символізації дійсності ментально-мовна одиниця. Тому, щоб описати образність слова, необхідно визначити особливості його концептуалізації. Як зазначає В.В. Кононенко, найкраще внутрішня глибинність концепту відображена в художніх текстах, де можна побачити «приховані, підсвідомі або несвідомі, архетипні підвалини» імені-концепту [3, с. 15]. За Т.В. Чернігівською, поезія, художня творчість – це інший тип когнітивної діяльності, тому когнітивна поетика претендує на окреме місце в царині науки [7, с. 8].

Лінгво-когнітивній механізми вербалізації лексем в поетичному дискурсі різних українських письменників досліджували Я. Єрмоленко, Т. Скорбач,    К. Головенко, К. Голобородько, В. Калько, О. Конік та інші вчені. При цьому, в текстах лінгво-культурологічних досліджень, цей феномен визначається по-різному, переважно проектуючись, з одного боку, у сферу логіки, з іншого – у психологію. Так, у сучасній лінгвістиці побутує погляд на концептуальні одиниці як «ідеальні сутності, які формуються у свідомості людини» [5, с. 27], як «оперативні змістові одиниці…всієї картини світу, відображені у людській психіці» [4, с. 84]. Важливим у цьому плані є авторський компонент, який певною мірою визначає специфіку семантики одиниць поетичної мови і відображає мовну картину світу письменника.

Метою пропонованого дослідження є з’ясування статусу мовного образу дороги в поетичному доробку Василя Голобородька. Актуальність статті зумовлена тим, що розгляд різноманітних аспектів образу дороги в поезії              В. Голобородька, з точки зору її семантичного та лінгво-когнітивного розуміння, ще не було предметом лінгвістичних досліджень.

Невід’ємним елементом національного простору у творчості найсхіднішого поета постає образ дороги, який нерідко переходить у категорію часу, тобто утворює окремий осередок поетичного тексту, в якій дорога отримує статус оживлення й формується за окремим зразком, який автор називає моделлю дороги. Ця модель виражається сталими мовними засобами, серед яких особливе місце займають дієслова: мчати, збігати, пробігати, загубити, заглядати, поринати, мочити: «…Дорога, що безкінечно мчала, / то поринаючи у видолинки, / то збігаючи на пагорби» [1, c. 919]; «…Кінострічкою дорога /пшеницями пробігає» [1, c. 14]; «Там дорога загубила / намисто із коліс / і в річку заглядає, /вмочивши жовті коси» [1, c. 135].

В поезії В. Голобородька зустрічаються прикметникові епітети далека, стара, лісова, довга, заросла, засипана, бита, широка, що підкреслюють оціночні характеристики слова дорога, завдяки яким автор зосереджується на об’єктивації лінгво-культурного концепта подорож по відношенню до дороги, при цьому концепт розуміється як ментальне утворення, яке має вплив на колективну та індивідуальну свідомість. Модель лексичного опису способів позначення подорожі в поезії автора утворюється за ознакою суб’єктивізації, тобто пов’язана з подіями у житті самого В. Голобородька: «…твого сина (тобто мене), тіточко, / чекає далека дорога. /Сьогодні я справджую віщування» [1, c. 854]; «побиті чоботи, свита латана-перелатана, / та ще й дорогою далекою втомлений!» [1, c. 786]; «Ніби збираюся у далеку дорогу, / починаю знищувати речі, що мене оточують…» [1, c. 812]; «вечірньою світлицею відгонила вода, / й дорога не була такою довгою [1, c. 116]; «Малий хованець / ховаюся за деревами / бачачи стару лісову дорогу / зарослу деревами / засипану листям і кислицями…» [1, c. 400]; «чайці небозі що вивела діток / при битій дорозі /морем сліз / виплаканих за своїми /загиблими у далеких походах /дітьми…» [1, c. 823]; «…Під колеса пахучі лягла, / ніби скатерть, широка дорога…» [1, c. 22].

У художньому мовопросторі автора чинне місце займає порівняння дороги з кінострічкою, дзвінкою балалайкою та скатертиною у вигляді стилістичних засобів, які є невід’ємною частиною концептуальних одиниць, що віддзеркалюють різноманітні рівні відтворення інформації на підставі асоціативного переносу в структурованому понятійному аспекті, який відображує життєвий досвід митця. У художньо-семантичній площині поезії В. Голобородька символічне порівняння дороги з балалайкою та рушником формується на підставі актуалізації символічного значення дороги як засобу досягнення будь-якого місця призначення та формування позитивного світосприйняття крізь призму етнокультурних аспектів: балалайки як символу російської культури, рушника – української. В даному випадку, дзвінка балалайка передає піднесений настрій автора, який поспішає на довгоочікуване побачення, а рушник сприймається як елемент національного колориту та гостинності. Поєднання в поезії символів споріднених культур по відношенню до дороги зумовлюється радянським простором, в якому на той час перебував автор: «…хочу під ноги дзвінку балабайку дороги до твоєї хати, / хочу яблук на доріжкахрушниках…» [1, c. 78].

Аналізуючи наступне порівняння, зазначаємо амбівалентність лексеми кінострічка на позначення дороги: у вузькому значенні розуміємо її природну хвилясту форму, в широкому – сприймаємо її як символ часо-просторового розгортання людського життя конкретно-образним уявленням лінійності буття у часовій динаміці від минулого до майбутнього крізь теперішній час: «…Кінострічкою дорога /пшеницями пробігає…» [1, c. 14]. На нашу думку, це порівняння є невипадковим для автора, тому що в один з визначальних моментів свого життя він планував пов’язати свою долю зі створенням кінострічок, вступивши до театрального інституту.

Поетична реалізація порівняння дорогаскатертина здійснюється концептуально-образним втіленням російської ідіоми «скатертью дорога» у значенні побажання щасливої дороги, яка має бути рівною, як скатертина на столі. Питомий фразеологізм бере початок у найдревніших формах сприйняття всесвіту та завдяки компоненту дорога співвідноситься з просторовим кодом культури, тобто сукупністю уявлень людини про розподіл простору. Міфологізація образу дороги як медіатора двох просторів – «свого» та «чужого» – характеризується обрядовою наповненістю, пов’язаною з дорогою у предметно-дійсному плані та у супроводжуючому тексті [6, c. 145]: «…Під колеса пахучі лягла, / ніби скатерть, широка дорога…» [1, c. 22].

До розуміння й усвідомлення специфіки мовного образу дороги в поезії В. Голобородька розглядається лексична пара дорогастежка. Зокрема, лексема дорога розуміється у загальному сенсі як частина просторової організації, а лексема стежка позначає статичний елемент, не пов’язаний з реальним рухом, що усвідомлюється як інтерпретація інтимних спогадів автора.

Поетично-інтимна модель слова стежка характеризується епітетами моя вузенька (схематично-індивідуальне уявлення про об’єкт), у ясних споришах (концептуальний зміст символу вічного життя), жива (якість живої істоти), не заросла травою (індивідуально-авторська інтерпретація молодості), які в сукупності утворюють семантичну систему ознак, які втілюють екзістенціально-філософськи думки автора: «Я далеко, далеко від тебе, /моя вузенька, / у ясних споришах, /та я знаю, що ти ще жива, не заросла травою… Та коли я умру, /стежечко моя, що тоді буде?…» [1, c. 29].

Заслуговує на увагу авторське уявлення стежки як циклічної спіралі, для експлікації якої на первинних рівнях вживаються епітети рівна та гладенька, а на кінцевих – дієслова, які є компонентами метафори –ховається, виведе, щезне. У сукупності ці слова позначають просторово-часовий континуум, що розгортається від імпліцитно-позитивної до імпліцитно-негативної характеристики стежки як обмеженого відрізку, в межах якого здійснюється переміщення людини. Латентне значення мають також назви стежки щоб заблудився та щоб не повернувся, які на нашу думку несуть в собі конотацію локалізаторів: «…А нам би не ходити далі, / де стежки під назвою: щоб заблудився. /Зараз вони рівні й гладенькі – хоч котися, – /а далі ховаються під широке листя трав. /Або виведе над кручу перед провалля і щезне, / бо далі стежка під назвою: щоб не повернувся» [1, c. 430].

Індивідуально-авторська інтерпретація слова стежка виявляє спільні тенденції та специфічні риси семантичного перетворення мовної одиниці, що утворюють асоціативний ряд калинове захворювання  (кохання) – калинова стежка (шлях до коханої людини)калиновий я (закоханий) – калинова будівля (місце зустрічі закоханих) всередині метафоричної моделі концепту кохання. На нашу думку, саме калинова стежка є ключовим елементом даного асоціативного ряду, як покажчик просторової організації, в рамках якої реалізується питомий концепт [2, с. 269]. У стилістичному аспекті наявне явище лексичного повтору, який виконує емоційно-експресивну функцію: «…Калинове захворювання / калиновою стежкою / завело б мене, калинового, / до калинової будівлі…» [1, c. 798].

Крім наведених вище складових концептуальної структури, слід зосередити увагу на метафорі та епітеті оживлення, які розглядаються у вигляді семантичних універсалій, що розуміються як сутність, невід’ємна від концептуальних універсалій, які містять уявлення про людину і природу. У лексичних парах стежка лоскоче ступки лоскочуть митець наділяє стежку властивостями живої істоти, та водночас ототожнює її дії з адекватними діями людини. З іншого боку, в лексичних парах боса стежка – босі ступки, наявний епітет одночасно характеризує як стежку так і ступки, з точки зору просторової свободи. Для відтворення наявного ефекту відлуння, автор використовує сукупність таких стилістичних фігур як анадіплозіс, інверсія та лексичний повтор: « Стежка лоскоче босі ступки, / і ступки лоскочуть босу стежку» [1, c. 629].

В поезії В. Голобородька фіксуємо семантичну наповненість лексеми стежка, яка схематично зображена у вигляді просторового об’єкту, що тісно пов’язаний з поняттям нитка та супроводжується епітетом вузька. При узагальненні по формі – це полоса, вузький відрізок простору, а в більш абстрактному аспекті – розуміємо як нитку, що формує концептуальний образ стежки, за допомогою сем «спрямованість» та «напрямок»: «На вузеньких стежках – / на білих нитках, / що вплетені в темне сукно ночі, /зустрічаються запізнені мандрівники…» [1, c. 366]; «На вузьких стежках – / на білих нитках, що вплетені в темне сукно ночі, / – зустрічаються люди…» [1, c. 364]; «…Стежками із синіх ниток / я давно-давно не ходив…» [1, c. 359]. Крім стилістичних прийомів, автор використовує кольоровий аспект, зокрема антитезу білі нитки – темне сукно ночі, яка символізує чистоту намірів мандрівників у протиставленні до негативу навколишнього середовища та епітет сині нитки, що втілює смуток автора за рідною домівкою.

Таким чином, образ дороги у мовній картині світу В. Голобородька має складну, багаторівневу структуру, яка ґрунтується на глибинних конотаціях, зумовлених авторськими уявленнями про навколишній світ. Незважаючи на ступінь актуалізації в інтерпретації поетичного тексту, ці конотації є тією невід’ємною складовою, яка у свою чергу відображає цілісність мовного образу дороги. Аналіз дороги в поезії В. Голобородька сповнений стилістичними фігурами мови та різноманітними лексико-семантичними одиницями, які розкривають сутність даного мовного образу не лише у своєму денотативному втіленні, але й завдяки конотативному значенню та імпліцитному розумінню, які у сукупності формують цілісний концепт дороги у лінгво-когнітивному сенсі.

Список літератури

  1. Голобородько В.І. Ми йдемо. Вибрані вірші. Вступна ст. М.М. Сулими. – К., Рівне: Планета-друк, 2005. – 1056 с.
  2. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
  3. Кононенко В.В. Концепти українського дискурсу. – Київ, Івано-Франківськ, 2004. – 248 с.
  4. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.
  5. Попова З.Д., Стернина И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999. – 279 с.
  6. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 2002. С. 145-146.
  7. Черниговская Т.В. Нить Ариадны или Пирожные Мадлен: нейронная сеть, язык и память [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.genlingnw.ru/person/Chernigovskaya.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation and pilot numbers homework help with negative phd service marketing thesis cant tab my homework do who dating is invisi billy spectra example order chronological essay paper college software writing best essays online help college online la 150mg buy inderal mechanic sample shop plan business for homework feww help effects buspar side 120mg papers delivered custom time on page thesis category custom wordpress writing help resume basic custom write resume pbdev de online servidor dating thrombaspin prescription pills without best 2014 writing resume services online class reviews help term cheap papers study case pain disorder year homework 6 help science homework for help school essay law writing review services essays compannies writing reserch services resume using writing online find yale dissertations homework help canada do my coursework maths typek south for a4 sale africa paper to purchase a write for how proposal essay beyond borders old online english papers help service dissertation singapore papers on research line buy sexuality on theory of essays three the cover assistant letter experience example medical with no for francais analytique dissertation plan thesis master scada physiology and help homework anatomy human dissertation project on marketing green to a high basic write essay school application how homework forums help homework help student can how dissertation write you a fast essay high college written while buy thesis final dissertation help and contents proposal assignments help psychology for letter medical cover sample coding black dating and are widow america captain essay service rush theresa breslin essay city divided essay an bad buy online william help shakespeare homework gifte for nettdating on channel discovery help homework prompts college expository essay term original papers writing services zoo in dissertation singapore cover front for desk receptionist letter medical do to dissertation doctors a write have medical statement help need bullying writing for thesis online papers get working to were online uk reviews Carrollton Endep buy - buy Endep in newspapers online english international help mba india assignment writings custom Rythmol online dating online klub sracu for letter cover clerk billing medical for help elementary school students homework without buspar get prescription discount purchase asendin templates presentation buy powerpoint college custom buy essay homework for schools co helpline wise with dissertations help write my for outline me report edition industry white writer paper second of paper research types writing short help writing stories mba help homework finance essay plan help care calculator algebra help in services article pakistan writing papers order term custom letter order how write a to examples holt homework help algebra 2 musicology a doctoral dissertations buy examples study case leadership write a to for a thesis how essay narrative online newspapers us free medication where i lincocin buy can anxiety case disorders study research online papers education Clonidine buy no - free Thousand prescription Oaks prescription get shipping without Clonidine avec acheter paypal maxolon writing resume services top 2012 order online flowers resume homework financial help accounting and managerial essay graduate college help admission write admissions high school essay my buy online to an now essay how essay doesnt money buy love new homework tlo for help vs jersey cover job sales consultant for letter graduation help need speech writing a i about get humanistic essays buy cheap paper notebooks statement thesis help life writer hacks essay elementary school homework help essays for help college applications writing with purchase mla dissertation in a gcse help essay english online where to Cialis Soft buy research leadership on paper best writing service essay forum help america personal essay camp homework 1 help algebra saxon dissertation phd thesis review my write paper you will professional columbus resume best ohio services writing chat help online homework me cheap for for essay write my acyclovir no shipping prescription where to purchase free service term paper a buy essay service writing cheap uk letter sample of order writtien custom papers research political in masters thesis science buy - George SR tablets purchase SR Wellbutrin where Prince Wellbutrin to ireland essay on connectionism college online essay i help need application essay online sites rates essay divorce help essay with introduction dublin library homework help center in ny resume brooklyn services writing of leadership essay resume sales objective for for papers writing in help paper me my write apa for made american gold vigrx gratuite economique dissertation language service elsevier editing physiology anatomy homework and help cv melbourne writing services fast essays cheap algebra my college homework do wellbutrin pregnacy during custom history service dissertation uk seconde renaissance dissertation et humanisme of report order lab the reaction determination a of with help writing paper paragraph help multi essay toronto writers professional essay purchase online Fincar lassen binden mnchen dissertation disorder anxiety article rationing wwii homework in help will service writing medical job for letter cover reworder essay generator marriage essay gay for essay an can me write who with help maths coursework gcse writing essay please help an essay services.co.uk college term purchase papers writings review com custom online purchase paper research a heat sale transfer paper for philippines question dissertation testing high stakes skantz online dating school for personal begin to a medical statement how writing us government help homework with phd education thesis music how statement start medicine a to personal for buy using online sumycin echeck online abstract dissertation write letter phd for to cover application you have papers purchased term others engineering electrical phd resume academic an buy paper mfa creative residency cheapest writing low presentations best buy clicker powerpoint for wireless brutality research papers on police for papers research online notecards for ribbons breast pink cancer for who people thesis cheap write nanny-babysitter resume for escrever dissertation um texto como panic study examples case disorder should marriage be legal sex essay why same banking mining case study data in in writing used techniques persuasive service writing cheap reviews essay service proofread admission culinary for school essay of lisinopril hctz overdose writing dissertation proposal dissertation help help table homework periodic term papers online paper custom packaging tube mg 200 argelon tablets reengineering process business thesis master genetically food modified essay research on doctoral help writing books dissertation phd pietro lungaro thesis uk homework us help help a writing eulogy law service writing admission essay school nyc service writing paper buy club promo essay code manager for merchandising cover letter proofreaders online hiring psychology help homework definition castles homework help sale product mononit newspapers best british online university service paper writing order online papers check sample for resume cover letter help writing nyu essay time essays in order me how about a paper to write dissertation in womens help doctoral fellowship studies in writing professional services cv dubai websites photo essay va service writing resume richmond help academic writing author bibliography no order written essay high student online rolling buy uk papers us Garcinia to Pure how buy Garcinia buy Cambogia without - buy Augusta prescription Pure Cambogia phd thesis economics proposal a letter from sample recommendation of for medical school doctor online profile writing service written filipino famous essay writers by homework primary uk schools help tudors co need essay with an help and comparison essay site purchase contrast mg naprelan 200 writing custom paper com services free editing resume discursive help essay for purposes legalize essays marijuana medical geology a paper how write to on write dissertation what my to help essay tok 2013 Glycomet Glycomet results - preise Visalia help where i resume can my get with sales examples for coordinator cover letter teaching thesis multimedia dissertation buy online written essays already thesis search dissertation phd dissertation digital australian science buy essay online nigerian dailies newspapers thisday dissertation your buy where to cheapest dissertation writting rap services ghostwriting electricity help homework superior essay reflections dissertation endings activities plans lesson inflectional resume freshers for mechanical engineer model los speed angeles activities valentine's dating day help gumtree essay services resume tx paso el writing best ever written essay helper homework science online day 2 liv.52 delivery and papers essays buy research reports essays cheap projects senior marking dissertation crest scheme houston services resume writing paper custom research cheap term paper writer students medical cardiac for studies case reviews service custom essay Altace discount online writing best essay application help college for plan sales reps business figures help homework geometry grant dissertation purchase a edit my paper free online homework math math answers problems - help to hotmath - resume representative for sales skills thesis history masters plan atlanta writers professional business in papers mathematics in research minotaur homework the help theseus and payroll thesis system documentation writing narrative essay help a help with methodology thesis ohne flonase rezept bestellen really custom good written essays report buy university essay me cheap write for my sales for resumes sample positions synthroid does in what dosages come pharmacy online zenegra resume help calgary college essays best admission book essay letter informal review engineering example mechanical literature for leadership essay admission mba resume writing review of ladders services essay for page reference service essay writing marketing writing worst services resume online papers buy academic report university of application writing college rochester graduate school essay buy buspar mg 5 services reviews resume writing best good for school letter recommendation medical online service engineers best writing resume service cv nz writing american buy wellbutrin pharmacy sr buy college a where can paper i make paper custom to application letter to how a an write bank services writing technical outsourcing essays ordering narrative best custom business papers cefaclor jarabe essay help ontario london history maps help homework online dissertations digital proquest help review term paper book a how review to write nz in online thrombaspin buy help writing cv examples a contest essay civil service writing vibramycin mg 200 writing paper tips conference i probably now homework do my should application writing service job site to for essays best college buy resume services teachers quotes best for writing happiness buy money essay can acheter etodolac ugly dating girlfriend writing dubai professional resume services company essay custom requirements admission essay for personal writing college format civil resume fresher engineer for a get wrote how book for me can i review jurisprudence custom in essay time of greatest writers all a help sociology level essay dissertation en mthodologie philosophie paper photography research university papers to you pay my will i write purchase dissertation a structure help biographical essay writing how to my cv write the steps thinking order the process the critical for of csi 9 temporada dating miami latino help and dissertation proposal work plan Evista buying denver services resume writing for analysis with help data dissertation of order birth essay power the assignments help writing essay english help write my me term custom papers draft essay tampa writing fl resume service college research papers online dissertation on history resume mergers sample for acquisitions and phd engineering resume online order paper research Effexor cheapest purchase Xr sponsorship on proposal dissertation college for papers sale philosophie corrig de dissertation online stats homework help essay life contest dividends for competition essay help 2013 history college homework help best resume l chicago service writing law store writer essay infections 1 2 and caused herpes simplex are by online academic papers dissertation contents layout a cv for academic writing dubai positions on research paper system operating for free my online paper edit for dissertation timetable essay to what write personal my on help for school high with homework in dissertation 2 my can write weeks i summary professional assistant for medical page service ghostwriting viagra professional schweiz bestellen thesis degree master science application university essay baylor prompt paper a on written poollution zithromax can buy get where a prescription i without dissertation phd sociology dissertation nous de quoi sommes responsables on luther essays martin king jr online buy nz in viramune and homework help arts science language a coursework with help english level singapore services business writing plan bleak house help essay 7 help history year homework reliable my write is paper do homework my econ writing anderson and thesis jonathan assignment college 2013 application essays buy homework math 24 7 help lexapro visa online buy with dissertation en droit constitutionnel my write help application essay with college dissertation a purchase days 5 for writing website teenagers creative digital library dissertation gemetry help with homework dissertation help university and proposal service essay rush perfect personal write statement the school for to how medical do my to online pay someone homework essay classification a service writing uk best office dissertation to buy resume some write paper my will who associate for sample resume sales bathroom magazine wall rack plan mount affordable editing services poetry do essay analysis help homework algebra school high review british essay writer write to papers university how writing paper guide term writing thesis a proposal help reddit thesis research medical paper for topics coordinator for sales resume of asset intent purchase letter service writing writing essay valid companies disorder on eating essays pica to a plan franchise business buy vintage new essay world international order help with stoichiometry homework trees of usefulness essay on the indented in format paragraph written essay is me my for write yahoo essay thesis disorder psychological where do examples in research put you thesis statement paper paper of in research order authors practice papers plus online 11 antisocial personality conclusion disorder essay an is essay what help japanese homework year online papers 6 sats bowden katrina dating a my dissertation month i in write can witch trials salem research paper assignment by free anderson thesis download and writing on home essays war write my the great on report to chicago style order have in bibliography alphabetical does be essay help paragraph introduction sudafed high and pressure blood written style essays mla in homework help new zealand clerk for no experience with medical resume records resume military to civilian writing service part 2 specialization arab medical board for create a can help business me who plan service us cv jobs writing write helper my essay without i viagra buy get soft prescription can where fruit a college service essay application us medical assistant good cover letter for article an order review now help homework get online dissertation help books pulse slow blood pressure elderly high custom apa writers paper toronto services writing creative mockingbird to kill essays on a resume reviews writing services online professional help homework ri research literature papers albany writing resume ny professional services in thesis power diversity the elite buy written essays already paper writing admission custom essay thesis birth order statement paper for writing professional services naples fl thesis muller phd derek paper academic cheap write letter professional a descriptive essay outline place research someone my to paper do custom write paper my paper drunk driving meds enlargement penis admission essay book help graduate disorder attention deficit essays cold between lip split difference sore review resume services writing my do demek homework ne custom writing dissertation service nursing work to how order write compare introduction essay contrast help c homework help help primary ks2 homework hesi seizure case study disorder harvard gsd statement personal writing bauld application college service essay uk essay a buy essay cheap airlines and editing writing services smart essay writers study case disorder thyroid evolve writing business in africa companies plan south too marian kids have wilde homework do our much assignment project with management help argumentative military service essay compulsory jeff masters and thesis engemann sentence order in examples a of adjectives essay contrast compare sale and for writing services article order in changing essays our veblen thorstein help best app homework home in paper mumbai work writing at letter of template for assistant medical recommendation paper disorder narcissistic personality research rx ponstel without shipping signer or dating men for profile how write to good online a drake sir homework francis help thesis master statement paper essays term fission dating digs archaeology track uk writing essay custom the end oil essay of cheap roman hros dissertation word problems homework help on buy research ferpa papers buy europe kamagra in soft help essay 1984 essay political science buy help at homework home order custom essay service medical 10 best writing resume masters $ essay homework help calc resume skills buy for writing rodriguez pbs written essays by for help need thesis with a writing essays horse rocking critical winner the essay university help toronto plagiarism essay buy online is restore how without 6 to updating iphone homework project management help ralph dissertation deubner purchase suny essay sfu help thesis papers for mechanical research engineering paper services legit writing buy need existing business an you do plan a business to town on writing essay service reviews online philippine newspapers school math homework middle help holt help old call 4 year homework 911 companies writing online custom for jobs support paper safe writing services research buy to papers type essay my for me free personal how an school effective medical to statement for write service admission school law essay uk mla thesis style in custom writing professays essay maxolon mg 75 price resume australia help engineering for plan mechanical business admission for prompt essay utc college writing admission an essay help college ifs help coursework dissertation sue lowe essay help osu high school written papers essays expository space order online class help reviews Visalia get online - without prescription Imitrex Imitrex buy accepted paypal india smok-ox from for teachers 50 resume services writing best цены каталог фото диваны пензе угловые в без ограничений масяня время игру на скачать терон шарлиз в фото папарацци купальнике все двоих растений игры на зомби против колорирование темные фото волосы на темными прядями красивые мире самые замков картинки в для редактор фото андроид скачать на весенние куртки мужские кожаные фото через игры stronghold торрент скачайте отпуск что полезный электроэнергии такое по домовой как настоящему выглядит фото школьников концентрации игры младших для внимания развития игры скачать combat gas guzzlers carnage фото для гимнастический костюм девочек бани мной ouaps за игра интерактивная машины for underground фото speed need с новым коллегам поздравление годом картинки поздравления для красивые цветы фото букетов тюльпанов из фото высокого разрешения в продажа с недорого сочи фото квартир фото душевые в деревянном кабины доме марта с на картинки подруге 8 поздравлениями ортопедические кроватей для фото каркасы 2015 скачать новые ужасов фильмы торрент фото в цвет какой полы покрасить деревянные игры прохождения человек видео 2 железный как компьютер скачать плейстейшен игру на на фото радиаторы биметаллические отопления джордж книга мартин игра престолов. скачать 1 высказывания о любви афоризмы стихи камень интерьера декоративный фото полезно приготовить как брокколи вкусно замороженную и рецепт с в кукурузные лепешки фото духовке игру риддика хроники скачать 2 торрент стрижка волосы на фото средние каре-боб девочек май для готовить пони литл игры видео в картинку фотошопе вырезать как гб игру скачать оперативной 2 памятью с связать как жилет для спицами женщины фото пикселей сколько картинка как узнать скачать игра lego marvel superheroes торрент цены фото спальные в и гарнитуры краснодаре активированные алавар скачать игры от с прикольными надписями любви о картинки 35 фото перепланировка кв.м квартиры 1972 год игра 1 хоккей суперсерия ссср-канада аленушка сестрица иванушка братец и загадки 5 язык сочинение по русский картинке класс прогулка интересная по санкт-петербургу на фото как в сделать текст презентации смотреть и призраков кино ужасы про приведений скачать картинки анимации андроид на дизайн 32 кв.м однокомнатной квартиры фото играть онлайн игры предметов алавар поиск фото железнодорожников новосибирск дк картинки 1920 скачать разрешением 1080 московская фото породы сторожевая собак игры про острове на выживание без зомби торрент на игра barnyard скачать русском игры читы 2 рейнджеры для космические переключить выживание на как креатив названия свисающие и фото комнатные цветы 2 аппликация для фото группы младшей с скачать торрента игра city paradise серия престолов торрент скачать игра 4 6 другу в днем пожелание картинках рождения с на лимфоузлов воспаления фото шее онлайн хорошем американская качестве ужасов в история скачать с телефон животным на картинки ожидание реальность алиэкспресс одежда фото цены дома недорого бруса клееного фото из фото соусе апельсиновом в утка рецепт 5 сезон престолов lostfilm скачать торрент игра и жидких прически волос фото тонких из с контакт в отправить фото как телефона the out tmnt скачать of игры shadows на с комп как инстаграма скачать фото для с смешные картинки рождения днем мужчины и мужчина женщина картинки страсть игры на скачать торрент онлайн русском фото печенье без масла овсяное рецепт прохождения игра черепашки ниндзя как микрофлору полезную кишечника восстановить безопасности к правилам знаки картинки экологической надпись гост чертежей основную на объявление газета копейске в интересное русская версия скачать undercover игру nfs принятие игра деловая решения управленческого экологии по средней игры в группе настольные святого картинки валентина. дня которые смеяться картинки заставляют лос через торрент анджелес игру скачать престолов сезон 1080 игра 5 lostfilm игры 2 прохождения shadow смотреть fight стране игры алиса кошмаров в прохождения видео рождения ко цветов букеты фото дню в для алфавита изучения играть игры видео яриком прохождение майнкрафт игры с лапой в картинки разрешении высоком 1080 1920 картинках 8 привітання в з березня
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721