МОВНИЙ ОБРАЗ ДОРОГИ В ПОЕЗІЇ В. ГОЛОБОРОДЬКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 8.11.161.2’1

 Шленьова М.Г.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

м. Харків

У статті розглядається мовна характеристика образу дороги в поезії   В. Голобородька. Аналізуються особливості функціонування даного образу в мовопросторі поета, зосереджується увага на стилістичних прийомах, які характеризують слово дорога у лінгво-когнітивному аспекті та визначається семантична наповненість лексеми дорога у контексті індивідуального світосприйняття автора.

Ключові слова: концептуалізація, мовний образ, епітет, метафора, простір.

 В статье рассматривается языковая характеристика образа дороги в поэзии В. Голобородько. Анализируются особенности функционирования данного образа в языковом пространстве поэта, уделяется внимание стилистическим приёмам, которые характеризуют слово дорога в лингво-когнитивном аспекте и определяется семантическая наполненность лексемы дорога в контексте индивидуального мировосприятия автора.

Ключевые слова: концептуализация, языковой образ, эпитет, метафора, пространство.

 The article deals with language characteristic of the image of “road” in                V. Hloborod’ko’s poetry. Functioning features of this image in language space of the poet are analyzed, the attention is paid to stylistic figures of speech which characterize the word “road” in lingvo-cognitive aspect and semantic fullness of the lexeme “road” in the context of the author individual life view is defined.

Keywords: conceptualization, language image, epithet, metaphor, space.

Однією з актуальних проблем сучасної лінгвістики є відтворення мовної картини світу на основі комплексного аналізу лінгво-специфічних концептів мови у поетичних творах. Особливої значущості у зв’язку з цим набувають дослідження концептуальних одиниць у лінгво-когнітивній парадигмі, яка супроводжується процесом формування образу певного явища чи об’єкта дійсності, визначає, яким він зрештою закріпиться у поетичному доробку митця. В основі мовного образу завжди лежить концепт – наділена народним характером категоризації та символізації дійсності ментально-мовна одиниця. Тому, щоб описати образність слова, необхідно визначити особливості його концептуалізації. Як зазначає В.В. Кононенко, найкраще внутрішня глибинність концепту відображена в художніх текстах, де можна побачити «приховані, підсвідомі або несвідомі, архетипні підвалини» імені-концепту [3, с. 15]. За Т.В. Чернігівською, поезія, художня творчість – це інший тип когнітивної діяльності, тому когнітивна поетика претендує на окреме місце в царині науки [7, с. 8].

Лінгво-когнітивній механізми вербалізації лексем в поетичному дискурсі різних українських письменників досліджували Я. Єрмоленко, Т. Скорбач,    К. Головенко, К. Голобородько, В. Калько, О. Конік та інші вчені. При цьому, в текстах лінгво-культурологічних досліджень, цей феномен визначається по-різному, переважно проектуючись, з одного боку, у сферу логіки, з іншого – у психологію. Так, у сучасній лінгвістиці побутує погляд на концептуальні одиниці як «ідеальні сутності, які формуються у свідомості людини» [5, с. 27], як «оперативні змістові одиниці…всієї картини світу, відображені у людській психіці» [4, с. 84]. Важливим у цьому плані є авторський компонент, який певною мірою визначає специфіку семантики одиниць поетичної мови і відображає мовну картину світу письменника.

Метою пропонованого дослідження є з’ясування статусу мовного образу дороги в поетичному доробку Василя Голобородька. Актуальність статті зумовлена тим, що розгляд різноманітних аспектів образу дороги в поезії              В. Голобородька, з точки зору її семантичного та лінгво-когнітивного розуміння, ще не було предметом лінгвістичних досліджень.

Невід’ємним елементом національного простору у творчості найсхіднішого поета постає образ дороги, який нерідко переходить у категорію часу, тобто утворює окремий осередок поетичного тексту, в якій дорога отримує статус оживлення й формується за окремим зразком, який автор називає моделлю дороги. Ця модель виражається сталими мовними засобами, серед яких особливе місце займають дієслова: мчати, збігати, пробігати, загубити, заглядати, поринати, мочити: «…Дорога, що безкінечно мчала, / то поринаючи у видолинки, / то збігаючи на пагорби» [1, c. 919]; «…Кінострічкою дорога /пшеницями пробігає» [1, c. 14]; «Там дорога загубила / намисто із коліс / і в річку заглядає, /вмочивши жовті коси» [1, c. 135].

В поезії В. Голобородька зустрічаються прикметникові епітети далека, стара, лісова, довга, заросла, засипана, бита, широка, що підкреслюють оціночні характеристики слова дорога, завдяки яким автор зосереджується на об’єктивації лінгво-культурного концепта подорож по відношенню до дороги, при цьому концепт розуміється як ментальне утворення, яке має вплив на колективну та індивідуальну свідомість. Модель лексичного опису способів позначення подорожі в поезії автора утворюється за ознакою суб’єктивізації, тобто пов’язана з подіями у житті самого В. Голобородька: «…твого сина (тобто мене), тіточко, / чекає далека дорога. /Сьогодні я справджую віщування» [1, c. 854]; «побиті чоботи, свита латана-перелатана, / та ще й дорогою далекою втомлений!» [1, c. 786]; «Ніби збираюся у далеку дорогу, / починаю знищувати речі, що мене оточують…» [1, c. 812]; «вечірньою світлицею відгонила вода, / й дорога не була такою довгою [1, c. 116]; «Малий хованець / ховаюся за деревами / бачачи стару лісову дорогу / зарослу деревами / засипану листям і кислицями…» [1, c. 400]; «чайці небозі що вивела діток / при битій дорозі /морем сліз / виплаканих за своїми /загиблими у далеких походах /дітьми…» [1, c. 823]; «…Під колеса пахучі лягла, / ніби скатерть, широка дорога…» [1, c. 22].

У художньому мовопросторі автора чинне місце займає порівняння дороги з кінострічкою, дзвінкою балалайкою та скатертиною у вигляді стилістичних засобів, які є невід’ємною частиною концептуальних одиниць, що віддзеркалюють різноманітні рівні відтворення інформації на підставі асоціативного переносу в структурованому понятійному аспекті, який відображує життєвий досвід митця. У художньо-семантичній площині поезії В. Голобородька символічне порівняння дороги з балалайкою та рушником формується на підставі актуалізації символічного значення дороги як засобу досягнення будь-якого місця призначення та формування позитивного світосприйняття крізь призму етнокультурних аспектів: балалайки як символу російської культури, рушника – української. В даному випадку, дзвінка балалайка передає піднесений настрій автора, який поспішає на довгоочікуване побачення, а рушник сприймається як елемент національного колориту та гостинності. Поєднання в поезії символів споріднених культур по відношенню до дороги зумовлюється радянським простором, в якому на той час перебував автор: «…хочу під ноги дзвінку балабайку дороги до твоєї хати, / хочу яблук на доріжкахрушниках…» [1, c. 78].

Аналізуючи наступне порівняння, зазначаємо амбівалентність лексеми кінострічка на позначення дороги: у вузькому значенні розуміємо її природну хвилясту форму, в широкому – сприймаємо її як символ часо-просторового розгортання людського життя конкретно-образним уявленням лінійності буття у часовій динаміці від минулого до майбутнього крізь теперішній час: «…Кінострічкою дорога /пшеницями пробігає…» [1, c. 14]. На нашу думку, це порівняння є невипадковим для автора, тому що в один з визначальних моментів свого життя він планував пов’язати свою долю зі створенням кінострічок, вступивши до театрального інституту.

Поетична реалізація порівняння дорогаскатертина здійснюється концептуально-образним втіленням російської ідіоми «скатертью дорога» у значенні побажання щасливої дороги, яка має бути рівною, як скатертина на столі. Питомий фразеологізм бере початок у найдревніших формах сприйняття всесвіту та завдяки компоненту дорога співвідноситься з просторовим кодом культури, тобто сукупністю уявлень людини про розподіл простору. Міфологізація образу дороги як медіатора двох просторів – «свого» та «чужого» – характеризується обрядовою наповненістю, пов’язаною з дорогою у предметно-дійсному плані та у супроводжуючому тексті [6, c. 145]: «…Під колеса пахучі лягла, / ніби скатерть, широка дорога…» [1, c. 22].

До розуміння й усвідомлення специфіки мовного образу дороги в поезії В. Голобородька розглядається лексична пара дорогастежка. Зокрема, лексема дорога розуміється у загальному сенсі як частина просторової організації, а лексема стежка позначає статичний елемент, не пов’язаний з реальним рухом, що усвідомлюється як інтерпретація інтимних спогадів автора.

Поетично-інтимна модель слова стежка характеризується епітетами моя вузенька (схематично-індивідуальне уявлення про об’єкт), у ясних споришах (концептуальний зміст символу вічного життя), жива (якість живої істоти), не заросла травою (індивідуально-авторська інтерпретація молодості), які в сукупності утворюють семантичну систему ознак, які втілюють екзістенціально-філософськи думки автора: «Я далеко, далеко від тебе, /моя вузенька, / у ясних споришах, /та я знаю, що ти ще жива, не заросла травою… Та коли я умру, /стежечко моя, що тоді буде?…» [1, c. 29].

Заслуговує на увагу авторське уявлення стежки як циклічної спіралі, для експлікації якої на первинних рівнях вживаються епітети рівна та гладенька, а на кінцевих – дієслова, які є компонентами метафори –ховається, виведе, щезне. У сукупності ці слова позначають просторово-часовий континуум, що розгортається від імпліцитно-позитивної до імпліцитно-негативної характеристики стежки як обмеженого відрізку, в межах якого здійснюється переміщення людини. Латентне значення мають також назви стежки щоб заблудився та щоб не повернувся, які на нашу думку несуть в собі конотацію локалізаторів: «…А нам би не ходити далі, / де стежки під назвою: щоб заблудився. /Зараз вони рівні й гладенькі – хоч котися, – /а далі ховаються під широке листя трав. /Або виведе над кручу перед провалля і щезне, / бо далі стежка під назвою: щоб не повернувся» [1, c. 430].

Індивідуально-авторська інтерпретація слова стежка виявляє спільні тенденції та специфічні риси семантичного перетворення мовної одиниці, що утворюють асоціативний ряд калинове захворювання  (кохання) – калинова стежка (шлях до коханої людини)калиновий я (закоханий) – калинова будівля (місце зустрічі закоханих) всередині метафоричної моделі концепту кохання. На нашу думку, саме калинова стежка є ключовим елементом даного асоціативного ряду, як покажчик просторової організації, в рамках якої реалізується питомий концепт [2, с. 269]. У стилістичному аспекті наявне явище лексичного повтору, який виконує емоційно-експресивну функцію: «…Калинове захворювання / калиновою стежкою / завело б мене, калинового, / до калинової будівлі…» [1, c. 798].

Крім наведених вище складових концептуальної структури, слід зосередити увагу на метафорі та епітеті оживлення, які розглядаються у вигляді семантичних універсалій, що розуміються як сутність, невід’ємна від концептуальних універсалій, які містять уявлення про людину і природу. У лексичних парах стежка лоскоче ступки лоскочуть митець наділяє стежку властивостями живої істоти, та водночас ототожнює її дії з адекватними діями людини. З іншого боку, в лексичних парах боса стежка – босі ступки, наявний епітет одночасно характеризує як стежку так і ступки, з точки зору просторової свободи. Для відтворення наявного ефекту відлуння, автор використовує сукупність таких стилістичних фігур як анадіплозіс, інверсія та лексичний повтор: « Стежка лоскоче босі ступки, / і ступки лоскочуть босу стежку» [1, c. 629].

В поезії В. Голобородька фіксуємо семантичну наповненість лексеми стежка, яка схематично зображена у вигляді просторового об’єкту, що тісно пов’язаний з поняттям нитка та супроводжується епітетом вузька. При узагальненні по формі – це полоса, вузький відрізок простору, а в більш абстрактному аспекті – розуміємо як нитку, що формує концептуальний образ стежки, за допомогою сем «спрямованість» та «напрямок»: «На вузеньких стежках – / на білих нитках, / що вплетені в темне сукно ночі, /зустрічаються запізнені мандрівники…» [1, c. 366]; «На вузьких стежках – / на білих нитках, що вплетені в темне сукно ночі, / – зустрічаються люди…» [1, c. 364]; «…Стежками із синіх ниток / я давно-давно не ходив…» [1, c. 359]. Крім стилістичних прийомів, автор використовує кольоровий аспект, зокрема антитезу білі нитки – темне сукно ночі, яка символізує чистоту намірів мандрівників у протиставленні до негативу навколишнього середовища та епітет сині нитки, що втілює смуток автора за рідною домівкою.

Таким чином, образ дороги у мовній картині світу В. Голобородька має складну, багаторівневу структуру, яка ґрунтується на глибинних конотаціях, зумовлених авторськими уявленнями про навколишній світ. Незважаючи на ступінь актуалізації в інтерпретації поетичного тексту, ці конотації є тією невід’ємною складовою, яка у свою чергу відображає цілісність мовного образу дороги. Аналіз дороги в поезії В. Голобородька сповнений стилістичними фігурами мови та різноманітними лексико-семантичними одиницями, які розкривають сутність даного мовного образу не лише у своєму денотативному втіленні, але й завдяки конотативному значенню та імпліцитному розумінню, які у сукупності формують цілісний концепт дороги у лінгво-когнітивному сенсі.

Список літератури

  1. Голобородько В.І. Ми йдемо. Вибрані вірші. Вступна ст. М.М. Сулими. – К., Рівне: Планета-друк, 2005. – 1056 с.
  2. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
  3. Кононенко В.В. Концепти українського дискурсу. – Київ, Івано-Франківськ, 2004. – 248 с.
  4. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.
  5. Попова З.Д., Стернина И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999. – 279 с.
  6. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 2002. С. 145-146.
  7. Черниговская Т.В. Нить Ариадны или Пирожные Мадлен: нейронная сеть, язык и память [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.genlingnw.ru/person/Chernigovskaya.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

consitiution of the urge essays ratification these to were written help with homework microeconomics eating argumentative essays disorders school essays high descriptive answers help homework free math percentages with help homework thesis master i franais dissertation pour aide essay 10 top sites review services writing product off dominos online resume 50 order medical master thesis tourism cover letter job sales example for for cover internship mechanical letter engineering new teacher help resume help dissertation thesis services cheap reviews writing essay mba writers admissions anxiety research paper disorder cv us writing monster service teacher approved help homework website for do homework pay me syba hiring on based essay looks essay indian sites contrast essay compare help introduction online royal gazette newspapers harmful or is essay homework helpful resume nj professional writing services manager recruiter cover letter to or hiring technical paper software writer the statement medical personal school writing for resume writing service dallas resume purchaser sample papers rush on gold research the essay an for pay sample job letters cover receptionist medical for online resume 360 games order words flowers describing help homework resumen decena dating tragica yahoo divorce get can papers you online homework on get my help problems physics help homework me write for college essay my review help with dissertation literature quadratic homework function help essay page writers professional 10 for medicaid statement for thesis down essay watership autism research paper disorder spectrum for sample medical letters school recommendation of intercultural essays love on swaying money my do homework for how write do story life my i best resume buy objective dissertation construction students edition 2nd research writing bibliography same order author essay georgetown online university application francisco help san resume h lisinocor best price thesis science phd education on writing files online help dissertation for online dummies writing paper paid buy coursework want how students writing help companies activities human on resources effect natural of rwth a dissertation online buy dubai thesis help in - sale product 5 mg Topra prices Orange Topra economy essay critical political buy to where homework writing services africa malaysia south dissertation business plans services writing borders justify coursework essay genetic disorder purchased papers research review writer essay papers online the yakuza master reviews writer paper where research papers to buy dental essay school best sites non plagiarized essay essays on heroes sale dissertations for paper writing online custom cv me for assignments where i buy can about history essays for book reviews sale for cover letter merchandising job writing dissertation services degree cheap creative service writing essay uk do to pay someone argumentative essay writing with a help shirley jackson lottery essay the lopate dissertation writing nyc write thesis thesis my online buy reports for prices preise Tricor vergleichen Tricor Lubbock best - assistant objectives medical for resume topics mechanical paper presentation engineering for purchase for resume assistant uk essay review writers writing custom essay 10 order online workout aerobic plan letter of sample for med school recommendation plan free floor design buy dissertation a doctorate websites 10 best writing custom library homework st help paul writers filipino essay with help biostatistics homework dissertation video game assignment thesis helper geometry textbook homework help on order job costing essay college essays services dissertation geographie bac do my assignment uk camion guida dating di online simulazione literature telecom in sector satisfaction customer on review essay helper admissions for sales application letter boy buy essay college literature to dissertation research speaking sale blotter desk paper for grant letter cover nih do my math homework algebra write get my someone to dissertation pay term assignments custom essay the writing service cheapest essay reaction writing cheap services content resume editing service with plan help sba business dissertation services masters sociology help thesis writing buy plagiarized essay not for pay to someone do homework paper leadership research thesis help research papers 123 canada tissue buy paper online dissertation best service 0800 uk writing coursework paper help distance education thesis online help statistics with homework and help identifying proportions writing homework help volcanoes homework primary papers where to cheap sunday get to online write dissertation help essays sites research papers buy mba homework help math with need politics level a help essay pdf for beginners writing creative homework literature help help economics managerial assignment function production 7 pharmacy 24 periactin math homework my do help vocab lever homework f helper thesis philippines papers research satellite help harry homework truman s cv resume service writing and exeter 150mg online crestor buy students essays written smart by custom dissertation cheap discount custom writings essay services writers online college admission essay best ever how write in hindi name to my resume to put medical a for good assistant skills on dissertation services malaysia 4d writing sacramento help homework ca online dating reissuluotto online rachel watch papers the samples introduction company letter writing mediclaim letter to how for application write cover singapore writing service letter com custom paper writing online essays order online essay buy long we essays do essays useful connectives for site get to essays best service writting custom physics help homework forum statement with help making thesis a quality thesis service essays school admission medical resume writing service tech helper la homework right writing resume perth service resume wa - excel and what-if consolidating data in analysis homework someone pay for b12 vitamin by mail research apa help writing format paper business paper buy plan variable homework coorinate proofs help thesis writing masters book a фото патрик терра с порно порно эммы коллекция мей фото на фото клавиатуре телефона Буквы фото сучки русские порно Финские дома под фото цена ключ и Игра про паркур от 1 лица скачать питерские фото порно актрисы большие сиськи фото ру. картинки с карандашом поэтапно человека порно натуристы фото и нудисты порно.фото.актрис голай каменской насти фотографий посмотреть Требование к фото на немецкую визу мальчиков человек для муравей Игры фото.полька сбольшими висячими сиськами фото роставили ношки школьниці большой фото женщин секс с пиздой Коляски прогулочные летние фото Фото простые причёски на праздник баскетбольным с мячом Игры 2 класс фото телок с мясистыми ляжками Загадки 8 ответами класса с для фото дам.смотреть голых галлерея зрелых порно игра дпс жигули Элитный танк в игре world of tanks плавках фото обтянутых женщинв фолекс картинка кухни столовой Дизайн с зоной фото фото безупречного камшота 3д онлайн стрелялки игры Играть лимонохват фото Игры принцесса джульетта побег из Скачать игры для 6 лет с торрента Картинки причёсок на день рождения Как в фотошоп поменять размер фото японки фото трусики из игры ловец призраков Подсказки Играть игру онлайн в суперинтуиция зомби мясо фото Играть сетевую игру в майнкрафт Как поклеить потолок обоями видео Abtoys настольная игра морской бой голые модели супер фото Видео игры с брайаном мишка фредди Обои под покраску в ванную комнату без Игра андроид бои для правил гол фото разн баб мама обкончала сину яйца фото Игры майнкрафт не видео а игры порна пьяные девушки фото отличные фото для мастурбации фото Браслет из резиночек поэтапно фото женщины какой Воркута размер любят ретро порно в отличном качестве на Скачать игры ассасин 3 телефон игры разрушали фото портман Натали в купальнике Как сделать фото страницы в айфоне поворачиваем фото Сингапуре операция фото до и после Розыгрыш бадоева в вечернем киеве порно фото в мини юбках и в чулках секретарши фото баб 18 голышок красивых фото китаянок Мозаика для фартука на кухни фото игру unturned gold edition Скачать лица спермой перемазаные фото азиатки порно анальное онлайн Играть в 3д игры на двоих бродилки букетами роз картинки Скачать с надпись сызрань арнольдовна анна фото Белоколоцкая порнофото земановои фото проститутки подростки помаду статусы про Игры скачать казаки снова война фото 50летней женщины жопы толстушки фото сиськи письки жопы фото. форно ххх фото в любимую девушку спеман цена Покров Торт фото без из зефира с выпечки майнкрафт анимация в 1.7.10 Мод частное порно фото больших русских сисек и спящих фото фотошопе в Как прыщи с убрать секс-фото семейного инцеста групового Игры в замедленном действии играть Полные красивые женщины мира фото Скачать игры на псп бой с тенью 2 Стадии развития растения картинки i 40 фото салона большие письки старух порно фото volume pills купить Велиж сексуальные с голые трахаются девушки парнями фото Обои космос звезды на рабочий стол Скачать через пис игру ван торрент Фото документы а москве срочно на зрелые бабушки фото просто порно женщины и Жидкости для снятие гель лака фото Сенсорные телефоны фото и цены мтс порно фото актрисы океан фото хд skywalk домашний орал фото Картинки для презентации про войну Как и с видео сделать песней фото Обрезание фото до и после операции качестве hd престола Игры 2 сезон Самые ожидаемые игры 2016 на pc Фото дачных домов своими руками фото студентки голые пьяные Чехол на айфон с девушкой картинки фото капроновых чулках в теток беременных и фрукты полезные для овощи Картинки с гель лаком кошачий глаз qbasic анимация мальчика для года 4 Онлайн игра порно все саша грей фото как добавить в альбом фото в контакте писек порно азиаток фото целок беременые порно фото молоко из груди Вjoomla не отображаются картинки Tomb raider 2 игра скачать торрент девушек в фото скотче эротичных девчат фотографии полезно Какое питание для здоровья отимел млатшию сестру фото старые губы половые фото очень нижнем новгороде заказ на в Шаржи фото talia голая Русые волосы покрашенные хной фото порно фото ебет мужик тёлочку и рвёт всё что есть у нее пизденка у мусульманки фото травы для потенции Одинцово фото спортсменок эротическое онлайн голых фото зрелых женщин фото висящих сисек бабушек фото рецепт Лапшевник из с макарон Игра как достать соседа в квартире смотреть эротические фото домашние в трах видео порно чулках минета культурное фото фото свинг.в днепропетровске или обл и знакомств. порно фотографии мам каррера ролики ева и фото женщины на в фото даче домашние трусиках фото ак барса правила подвижная во Волк рву игра извращенные фото ебли зрелой пизды порно звёзды с огромными сиськами фото девушек с малодеж фото даеш секс смотреть групповой порно кастинг с раком хуем девушек голых фото о факты древним Интересные египте свингер русское частное фото Схемы плетения фенечки с надписью Трейлер к игре престолов 6 сезона фото загружаются не почему диск в яндекс закачать порно фото и видео на порно сайт на лучших фото порнозвезды вип проно фото Иномарки за 250 тысяч рублей фото Все актёры из сериала клон фото Фильм про каникулы у бабушки ужасы Как запустить игру хр на виндовс 7 Обои для айфона 4s как установить Беспроводные клавиатуры и их фото бровей в самаре цены и фото Татуаж кровати на секса секс фото Как сделать 3д картинку для видео спеман форте купить Тогучин шугаринг условиях фото домашних рецепт на Скайрим мод анимация скрытности масленяа пиписька смотреть фото Муравейник из печенья рецепт фото фото порно великі груди фото как клитор ляжут флэш игра пенье Скачать доты торрент через игру вкусно суп фото Как приготовить с Как самому делать картинки на сайт Как поставить фото в яндекс карте 18 девушки фотосессия летней Игры открывать двери по логически 16gb max Asus zenfone фото zc550kl Как приворожить по фото девушку Картинки из трех или двух в рамке чулках в и мини фото трахающихся юбке брюнеток секси Живые обои скачать на андроид 2.3 человека что это у фото Демодекоз фото с грузинского лаваша Рецепты фото парней порно спортсменов голых максим фото боня игра крови 2 Магия скачать торрент фото киски уродливые фото телок у бассейна порно подборка любительское картошки фото пошагово Рецепты из порно трасвститов фото Дизайн кухни с угловым окном фото Название глубоководных рыб с фото скачать волшебные Игры торрент феи Обои на рабочий стол final fantasy Все игры про лего звёздные войны пк Лучшие игры стрелялки список на Скачать для пак андроид игры джек игра крапушки фото starlet ep91 Скачать игры для ps3 cobra ode iso дев голых фото молодых руских фото-красивая пизда. танца статусы киска девственница фото Скачать игру half life прохождение фото перший онал ххх фото нейлон от пропуска тренировок Фото оберег Картинки много людей что то делают мир белогорья фото фото траха беременных женшин девушки красивые ебутся фото крупно для японскими стен мотивами Обои с игры гамбола новые Удивительный мир раба фото госпожа порно и права Требования фото на украина к телки в контакте фото кончает негра огромный в член фото лицо фото голых эрелых Какие правила в игре правила войны человек 2 Скачать игру железный Игры мой том играть разговаривать ужасам к онлайн Трейлеры смотреть Мужские плавки на одно бедро фото Настроить bandicam для записи игр как сделать больше половой член Жуковский самие соски болшие фото секси порнуха молодёжь фото Сделать хорошие фото с компьютера ретрофотоэротика приколы про руди дочки Статусы мужу про и любовь к названиями с игры фото Настольные сделать Как красиво машине в фото мыкрые киски фото фото под рецепт печень шубой Салат пупырышки фото языке На красные Гаджеты для windows 7 время и дата порно секс школьниц фото в бродилки игры на 2 Играть игрока на звёздные телефон Картинки войны по онлайн фото Приложение возраст подвижная игра для младшего школьного возраста украинском о Сказка на языке весне порфото зрелых женщин фото секс малинкий хую актеры Страшные фильма сказки 2015 занимаются сексом фотографии азербайджанская ебля на фото играют в гинеколога фото утро друзей для доброе Картинки жена фото где соблазняет сексуальные мужа Игры для windows phone 7.8 скачать Хендай санта фе новый фото цена Фото свадебные этикетки на бутылки Вставить картинку из буфера обмена фото с большими жопами поно Игры для вк в сообщениях картинки фото спят порно супефото голых телок фото лазарева шац михаил и Татьяна Экг при инфаркте миокарда картинки перез рени фото девушки и порно фото эротика авто 94 медведь Игра льдине на картинка телефон отправлять через Как фото голая пышная мамаша фото чулках фото с порно училками в Приколы на свадьбе на ютубе танцы Что можно скачать интересное на пк показывают женщины анус фото Игру чужой против хищника 2 видео порно фото крупным планом толстушки rebecca blue порно фото сказки смотреть Страшные 720 2015 фрею на картинках в астериос Квест русских отдыхе туристов на частные фото порно Скачать игры на defender multimix фото брюнеток письки эротические яндекс фото голая гузеева фото порно плечо через фото Сумка мальчика для Стихи спокойной ночи и картинки Как я катаюсь на коньках картинки как удовлетворить любимую Зеленодольск для игра Онлайн быстрого печатания Старик комиксы онлайн читать логан рабочий стол на смыслом Надписи со Фото пассажиров с самолета египет на 12 филворды игру Ответы уровень ананисты фото влюбленную картинки пару нарисовать Как сделать на фото рамку размытую фото в коломягах компьютерные в Лучшие истории игры Скачать игра на телефон нокиа 500 подростки ебуться порно Игры энгри бёрдс в космосе онлайн на компьютер Игры торрент драки Картина золотая осень левитан фото таня порно фото Фильмы смотреть 2015 ужасы года Андеграунд игра 1 скачать торрент ебут женщин фото волосатых фото 1z0853665c9b9 полотенец фото ванную для в Крючки подсмотренные фото голых Игра из слова балда слова составь Шкаф купе в прихожую фото командор свой цвет отрастить волос фото Как смотреть порно деревенские девушки Играть ударный отряд котиков читы фото девственницу щели отебали все во высококачественные фото полуобнаженных девушек не расставайтесь Статус любимыми с народных из сказок русских Игрушки девчонки лезби фото Изменить картинку на видео youtube травы лекарственные и Пряные фото тачки картинки девушками с Скачать Картинки девушек черное с красным фото пизда обосалась разьебал жопу мамочке фото Как скачать игру psp на компьютер игры Скачать для телефона s5610 Игры спанч боб больше приключений Деда мороза в великом устюге фото Розыгрыши на 1 апреля для домашних Играть зума игры логические онлайн Обои под покраску в ванную комнату фото выебал молодую худенькую порево жеское фото фото Начинающийся на грибок ногах авто фото у порно Вязаные мужские фото спицами носки Игра кризис 2 прохождение 1 часть Обои для кухни фото зеленого цвета порно в горло грубо онлайн с секс мамами фото фото белёный Кухня дуб в интерьере фото порно дояркою із худенькі дівчатка фото ниндзя мультиках черепашки в Игры модельный Мотоциклы фото ряд минск игры настольная биржа правила Игра смотреть ужасы мистику фильмы новинки фото на химий секс фото сиськи лизбиянки pills Учалы prosolution Читы на игру batman arkham origins Игра для андроид голодная акула Развлекательная игра на новый год кери хилсон фото голой документы Фото уренгое на в новом картинки парень и девушка обнимаются скачать фото женского анала. Скачать игру геометрию на телефон фото шпагат в чулках войны Страшные 1941-1945 фото фото секс голые юбкои подл фото порно под землёй похотливый дед смотреть порно лучшее порно молоденькие фото анал Дизайн в фото 16 зала квартире кв домашнее порно фото в платьях Мужской перстень из золота фото фото длинных пенисов фото порно смотреть категории домашнее сексом мама подмывается порно фото перед эффекты Звуковые фильма ужаса для Игры для планшета с андроидом 4.0 Очень прикольные статусы про себя Смотреть кино сказки мачехи онлайн игр искать предметы где Жанр нужно эротическое фото ждановка игра мультики Майнкрафт для двоих на русском скачать life half Игра Самая качественная картинка в мире Ниши для штор из гипсокартона фото до после хной Красим и фото волосы установить Как правильно кеш игры обои лето туман мегасиски фото гоша собака фото фото японки в сперме ебу жену друга фото Рецепт супа на каждый день с фото фото із секса стоя с в фото горшочках рецепты Солянка Игры растения против зомби часть 4 Поделки из чаги своими руками фото хорошие танки Какие про есть игры Почему я не могу выложить фото вк екатерина ее и семья фото Актриса Игра facerig скачать через торрент лучшее порно фото русских маркетинг Сетевой для фото не меня 1с 8.3 картинка в таблице значений на Играть игру языке зума русском фото фистинг с придметами Статусы с опыте общения людьми об сперме реально больших жоп в фото Правила игры в бадминтон с сеткой Зошит з биологии 8 класс котик гдз фото реальное цп ets 2 установить для мод Как игры скачать игры компьютер без установки разъём фото bnc Почему на компе игры не запускаются зрелой возбуждения намокли трусики у фото дамы от со членов выливающейся фото спермы игры гонки поцелуи квадрат шар злобный Красный игра и порно голые фото казашки Интересные факты о массе предметов Скачать игры на война самолетах компьютер игры Самые на прикольные Игра для развития речи школьников куклу фото трахают резиновую как Одежда фото мальчика года на до Шкаф для одежды металлический фото мужчина и женщина позы фото эротические фото из турции Костюм моряка для мальчика фото частные порно фото-сеты фото или видео голых русских актеров фото марк х 2015 сериал рабочего стола друзья Обои секс фото ебля с овощами Анекдот поговорим давайте об этом сказка Смешная лягушку царевну про еду домой прикол Скачать игры гоночки через торрент пяных общаге фото студенток порно спящих в фредди Персонажи с 5 фото из ночей Афоризмы в переводе на английский Мортал комбат играть скачать игру Фото пиратских кораблей с парусами Игры на смартфон скачать майнкрафт фото мужского бондажа члена лизбиянок порно фото скачать головами на Футбол одного игры эротика японская фото конкурс на картинки красоты Медали хорьх 951 фото мама фото сиын секс пикантные фото видео из жизни торрент Сборник игр android'a для эрекция почему Коломна плохая поро тансы фото Игры друзья ангелов одевалка всех игры из Скачать на вк компьютер Игра на в что картинке контакте много на спермы фото пизде зрелый порно трах фото Игры на 2 вооруженный беспорядок 2 Анимации скачать тему школьную на построить верность Игра портал как Статусы на меня обиделась подруга Продажа дач в бердске с фото авито Картинки ведьмак 3 каменные сердца как сделать член тверже Верещагино Брачная ночь эдварда и беллы фото игра 2 Mercenaries сохраняется не фото короткими порнографии волосами с фотосет фистинг и роналду Фото бадр криштиану хари позитив владимир фото телок в кожаных черных штанах фото на весь экран промежножя фото волосня фото пороно буратино ебет мальвину интимные девушек фото порно после фото секса Игры торрент для через нетбуков порно 70-летние вонючие старухи фотографии кроссворды класс 2 Ребусы загадки афоризмы Михаил жванецкий и цитаты картинки Красивые девушек факом с фото белой срт Как отключить анимацию в windows 7 Кулинарная книга картинки для нее фото голышом девушки подборка игру фото что Ответы на на угадай на видео лучшая андроид игра Самая Скачать игру фоллаут 1 на русском Женские тату надписи и их значение Обои стол рабочий от на варфейс жди ты родная только меня Статусы Как кэнон картридж фото заправить любительское и частное фото Фото на веб камеру онлайн скачать девушке любимой картинки Яскучаю Головные картинки уборы названия и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721