МОВНОСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ЕТАПУ ТВОРЧОСТІ ТРУМЕНА КАПОТЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 821.111(73),09                                                               

Ю.В. Курята

Рівненський державний 

гуманітарний університет,

м. Рівне

 

У статті аналізуються стилістичні засоби та мовні особливості провідних творів раннього етапу творчості Трумена Капоте – «Лугова арфа» та «Сніданок у Тіффані». Вказані характеристики розглядаються з позиції їх впливу на подальший розвиток письменницької творчості автора.

Ключові слова: стилістичні засоби, мовні особливості, внутрішній ритм твору, конверсія, складно-похідні прикметники, морфологічно-складні дієслова.

 

В статье анализируются стилистические приёмы и речевые особенности основных произведений раннего этапа творчества Трумэна Капоте – «Луговая арфа» и «Завтрак у Тиффани». Указанные характеристики рассматриваются с точки зрения их влияния на последующее развитие писательского творчества автора.

Ключевые слова: стилистические приёмы, речевые особенности, внутренний ритм произведения, конверсия, сложнопроизводные прилагательные, сложные глаголы.

 

The stylistic devises and speech peculiarities of Truman Capote’s main early stage literature works «TheGrassHarp» and «BreakfastatTiffanys» have been analyzed in the article. The above mentioned characteristics have been considered on the grounds of their influence on the development of the author’s following creative work.

 Key-words:stylistic devises, speech peculiarities, inner rhythm of the literature work, conversion, compound-derivative adjectives, compound verbs.

 

Постановка проблеми. Неординарна, зіткана з контрастів особистість, безумовно талановитий митець, який ще за життя став класиком американської літератури, як він сам стверджував, розпочавши писати вже у вісім років, пишучи по кілька годин на добу та будучи вперше опублікованим в дев’ятнадцять, Трумен Капоте залишив багатий спадок своїх доробок, найвидатнішими з яких, на думку літературних критиків, є «Інші голоси, інші кімнати» (1948), «Дерево ночі» (1949), «Лугова арфа» (1951), «Сніданок у Тіффані» (1958), «Холоднокровне вбивство» (1965),що охоплюють обидва притаманні для нього типи творчості – художню літературу «південної готики» раннього етапу та документалістику «невигаданого роману» пізнього, багато з яких було екранізовано та, безумовно, потребують всебічного наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі дослідники, як У. Аллен, В. Важеніна, А. Звєрєв, Л. Госсет, У. Нанс, Дж. Олдридж, Ю. Лідський, Л. Лоусон, Дж. Людвіг, К. Рід, І. Хассан та ін. присвятили свої праці творчості Трумена Капоте [1; 2; 4]. Незважаючи на це, серед вказаних робіт переважають незначні за обсягом статті та рецензії, як зазначає У. Нанс, один з небагатьох науковців, який присвятив письменнику свою монографію, проблематичним також є спроба виокремити глибокі ґрунтовні дослідження, здійснені у вказаному напрямку саме в останні роки.

Таким чином, метою  даної статті є: здійснити мовностильовий аналіз  раннього етапу письменницької діяльності Трумена Капоте, який став підґрунтям подальшого розвитку та становлення його унікального стилю письма, що втілився зрештою у визнану вершину новаторської творчості автора – роман «Холоднокровне вбивство».

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи найвизначніші твори раннього етапу творчості Трумена Капоте «Лугова арфа» та «Сніданок у Тіффані», дослідники зазначають, що вони написані у різній стилістичній манері: перша втілює в собі неспішну, м’яку, ліричну оповідь із особливою «мелодійністю» тексту, специфічним внутрішнім ритмом, який досягається своєрідним «синкопованим» порядком слів. Наприклад: «We came to a hill of already about and busy red ants» [5, 67]. Навіть непряме мовлення, подане як пряме (хоч і без лапок), слугує цій же цілі – рівній мрійливій оповіді, поверненню до солодкого, дорогого автору часу: «Wind, Catherinesaid; andDollytoldher: Butthewindisusitgathersandremembersallourvoices…» [5, 44]. Коли спогад стає яскравішим, коли автор ніби хоче нас запевнити, що саме ці слова промовлялись, з’являється звичайне пряме мовлення: «Iaskedher, Dolly, whyareyouwearingthatveil? andshesaid, «Butisntitproperforladiestowearveilswhentheygotraveling?» [5, 50].

Однак, такий ритм змінюється, коли автор переходить від мрійливих спогадів до описів конкретних ситуацій, особливо конфліктних ситуацій, присутніх у творі, зокрема, під час розкриття теми антагонізму між мрійниками та рештою членів суспільства, що, безумовно, знаходить своє лінгвостилістичне втілення: з’являється інший тип речень, який сигналізує про перехід до активних дій. Наприклад, Коллін має повідомити судді, що Айда та її п’ятнадцять дітей прийдуть на обід: «Licketysplitacrossthefieldwiththegrasswhippingmylegs: couldntwaittoseetheJudgesface» [5, 90].

Твір «Сніданок у Тіффані» в певному сенсі ритмічно рівніший, хоча сам ритм тут більш різкий, подекуди стаккато. 

Слід також зазначити характерну для Трумена Капоте манеру давати короткі та напрочуд вдалі зовнішні характеристики своїм персонажам, завдяки чому ми просто «бачимо», як вони виглядають. Всі основні головні герої обох повістей мають абсолютно визначений зовнішній вигляд: і струнка Елізабет, і гриб-боровичок Гомер, і короткозора Голлі, надзвичайно елегантна з коротко підстриженим «плямистим» волоссям і т.д. [5].

Ще однією важливою характеристикою творчості Трумена Капоте є абсолютне дотримання мовних характеристик діючих осіб, а саме: не лишень зовнішньої структури мовлення, але й відбору лексики, побудови речень та власне створення образної системи, характерної для конкретної зображеної особи [3; 5].  

В цьому сенсі в «Луговій арфі» присутні дві групи персонажів: освічені та неосвічені.

Загалом, в обох творах не знайдеться двох персонажів, чиє мовлення було б однаковим. Навіть такий епізодичний образ, як японець-фотограф Юніоші, індивідуалізується та ідентифікується як іноземець завдяки використанню форми Continuousзамість PresentIndefinite та неправильному порядку слів: «Butalwaysyouareringingmybell» [5, 126].

Одним із характерних для творчості Капоте засобів є широке використання можливостей конверсії як такого способу словотвору, коли основа слова, що належить до однієї певної частини мови, переноситься в систему форм іншої частини мови і, таким чином, без афіксації утворюється похідне слово, зрозуміле всім користувачам англійської мови, оскільки значення основи слова відоме, а сам цей спосіб словотвору є надзвичайно продуктивним для будь-яких частин мови. Так, наприклад, від іменника pyramidможе бути утворене дієслово topyramid«здійматися, неначе піраміда» чи «будувати, як піраміду» тощо в залежності від контексту. Трумен Капоте використовує це дієслово для того, щоб передати, яка гуля з’явилась на голові місіс Бастер, коли в неї вцілили банкою з-під апельсинового джему («Abumpwaspyramiding», «..lassoedthechaintoastrongtwig» – заціпив, повісив, створене від іменника lasso) [1; 5].    

Однак зазначимо, що словники фіксують лишень такі похідні на основі конверсії, які стійко увійшли в мовлення, стали «фактом мови», а не просто «авторським» словом, тому із вказаних вище жодне слово у виражених значеннях не відображене в англомовних словниках. Тим більше це стосується утворених з допомогою конверсії таких складних дієслів, як tobluestreakbluestreakeddownthepath» – «пронеслась блискавкою» у творі «BreakfastatTiffanys» [5, 172]; похідне від bluestreak, де streak є скороченим від streakoflightning, а blue – емоційно-підсилювальний елемент в «TheGrassHarp»). Також – tofrontpagephotographsofHollywerefrontpagedbythelateedition» – «розміщені на першій сторінці», похідне від складного іменника  frontpage у «BreakfastatTiffanys» [5, 173]) чи «tohotfoot» («IamnothotfootingafterJose» – «біжу з усіх ніг наздогін», яке походить від словосполучення  torunonhotfeet у «BreakfastatTiffanys» [5, 180]), або ж tosoftshoeAnurse, softshoeingintotheroom»  – «безшумно зайшла» – від словосполучення towalksoftlyinsoft [soled] shoes у «BreakfastatTiffanys» [5, 181]) та ін. Такі похідні слова надають особливої точності авторському мовленню.

Іншим цікавим стилістичним засобом є використання Труменом Капоте в описах складно-похідних прикметників – також досить продуктивна модель словотвору. У автора складно-похідні прикметники володіють надзвичайною образністю – і не лишень тому, що коротко виражена думка, ніби конденсована воєдино, здійснює сильніший вплив на читача, і сказати windmilledfarmlandTheGrassHarp» [5, 77]) стилістично є більш дієвим, аніж farmlandwithwindmillshereandthereчи ще якимось чином. Справа в тому, що в більшості випадків автор зводить в одне такі поняття, які, здавалося б, є несумісними, цим створюючи вражаюче точну та яскраву картину. Наприклад, triggertemperedexpression[5, 48]; theskyfringed, breezefooledleaves[5, 58]; star-stabbed sky; hunched moon-eyed frogs, a claw-voiced wildcat [5, 64]; lanquid, banana-boned, she had dour black hair [5, 73]; wadingwaterdiamondedgirls;thesummerburned,Septemberburnishedfield [5, 118] тощо.

Наведені приклади взяті із «Лугової арфи». Вони характерні саме для цієї повісті, так само як і морфологічно-складні дієслова характерні для більш динамічної повісті «Сніданок у Тіффані» [1-5].

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вищевказане, зазначимо, що в провідних ранніх творах Трумена Капоте – «Лугова арфа» та «Сніданок у Тіффані», які стали основою подальшого розвитку його письменництва, повною мірою розкриваються найкращі риси таланту митця – дотепність, використання іронії ситуації та слова, ліризм, точна передача відчуттів з допомогою нечисленних деталей та невичерпне почуття гумору автора, що характеризується досить яскраво вираженою соціальною спрямованістю – викликом всій тій системі цінностей, яка формувала світогляд середнього класу у відповідний часовий період.

 

Література:

1.     Олдридж Дж. После потерянного поколения / Олдридж Дж. – М.: Прогресс, 1981. – 240 с.

2.     Секирин П.В. Язык и культура – два уровня антропонимического анализа  / Секирин П.В. // Язык и культура: библиографический аспект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 1990. – С. 155-156.

3.     США. Лингвострановедческий словарь [авт. сост. Томахин Г.Д.] . М.: Русский язык, 1999. – 576 с.

4.     Томахин Г.Д. Реалии в языке и культуре / Томахин Г.Д. // ИЯШ. – 1997. – №3. – С.13-18. 

5.     Capote T. The Grass Harp. Breakfast at Tiffany’s / Capote T. – M.: Progress publishers, 1974. – 224 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay application questions college writing one dating online yourself sentence describe in cv do my online resumes for for position objectives sales paper plan buy business services ghost cheap writer buy place good essay to essay in house set order our test papers online school for essay to pharmacy admission i where essays can yahoo buy essay argumentative disorder traumatic post on stress can who essays write for me on thesis bipolar disorder statement master canibus thesis mp3 your service essay community on orgbuy uk cheap moncerat essay system homework skeletal help health economics phd dissertation help proposal and work dissertation plan help dissertation books online of of affect cozaar side for by mending thesis statement wall frost robert sale cheap for research papers gel generic voltaren comprare female tonic sexual essay best place buy to paper an writing used essay service has anyone uk papers sale rolling for thesis science in phd for computer disorder psychological analysis copywriting price services sales for cover letter distribution and manager examples recommendation mentor of for letter letter a attorney write hire to to an how narrative essays site http owl.english.purdue.edu decision buy make or essay essay odysseus help plavix indications research cheap paper services service reviews writing sites writing research job writing application wizardry help homework essay essays pay written for ghost stories on yahoo i homework didn do my site helping homework custom papers service writing paper divided the halves two into is process writing research homework for students help dyslexic thesis theme should buy plan services pakistan writing business writing service speech college help professional dissertation help assignment poem essay eygptian ancient writers nursing retention dissertation student cheap writing essay videohovory online dating application best ever college buy essay dissertation services writing custom birmingham writing services white paper gattaca gene there essay is for no fate art essay disorder an on and and entropy order purchased papers research day homework help remembrance prescription sinemet without buying cr europe B brand shipping buy Plan Frisco - B in overnight Plan literature comparative phd thesis homeworknet do my dissertation a only phd online buy side effects stromectol technology homework help radiological student essay wanted writers essay heroism paper autism disorders research on spectrum page essay college title company best review essay writing proposal masters thesis script no order claritin to cheap how help dissertation hypothesis - counter over Accupril Diego the San Accupril australia online research papers medical resume buy paper paper about clark a research buy and lewis assignment online writing uk for powerpoint presentation weight gastricbypass loss surgery papers hour college with 06 24 2014 sw 03 help junior kent homework woodlands to someone persuasive smoking essay stop to convince teresa an mother on essay report buy online natural a elocon apps dating bora song joong sistar ki history help homework primary help with fractions homework equivalent custom buy a essay online 8000 dissertation word structure resume for order selector description job tips free writing assignment services copywriting web robaxin bestellen usa themes essay help school high english 20mg prograf india myself how to write barbeque dodgy homework help paper research order of osd questions defense oral dissertation essays but cheap online homework mark lion the of help buy essay plagiarized non essay reliable service writing custom sales speech people for motivational help resume login service essay writing medical school help homework grade 8th algebra help roy phd dissertation fielding homework is do a website there my to essay service medical best help homework trapezoid quadrilateral and diabetes chondroitin glucosamine scholarship essay writing a with help assembly help language assignments dissertation help services writing proposal services writing students using essay essay ordering an acyclovir no rx buy cheap cheap help metairie school after homework resume doc essay cheap canada centre service writing cv writing writing us services fly vancouver gold buy eating how to paper research a disorders write on help android assignment a thesis help with statement writing carbon fossils dating of accuracy uk best service writing selection dissertation research proposal thesis order paper size custom micro macro and essays 11 papers test online writing non cheap paper plagerized service diy paper napkins custom in essay them words bad thesis is with nuclear power professional writing resume best services sites essay best free 400 no claritin online prescription Savannah buy Cytoxan pal - pay australia throug Cytoxan how a medical for hardship write to bills letter papers for technical engineering mechanical essay world reviews writer vancouver writing essay services amo dating solteria yahoo mi presentation buy cover college admissions write a to letter how do homework to a math my website to buy find dissertations where ws essay custom help college application my online essay help college admissions justice essay revenge hamlet essay for students help report writing social issues help homework essay synoptic biology unit aqa help 5 helper homework education cca cpm homework help dissertation free help proposal research economics phd resume own my write sales for resumes and marketing homework help calculator doctoral for all dissertation but program acknowledgments dissertation a paper college for chea buy king dating one right we the are positions for sales of letters cover examples help papers college with marketing personal to someone pay statement write calan reviews sr online scholarships essays help writing Fayetteville pharmacy mg Venlor buy with Venlor prescription 40 - online canadian an way essay write proper to phd criminology thesis birgit dissertation brandes my i an want essay a write compound help interest homework purchase essay essay mla mla purchase guy an of dating indian benefits sport btec assignments help daughters dating obama president fsu help application essay no Antivert free 25 shipping Antivert - cheap mg online get prescription Brownsville st services resume writing mo louis order essays custom online research online papers help on essay and order birth achievement construction thesis doctoral management house to buy essay how a achetre - au Coversyl achat cher en Oklahoma ligne Coversyl quebec City pas de в Фотографии трусики. писающих девушек фото студенток zafira фото голая klass и фото мужчин красивых голых фото сексе поза-69 смотреть при видео Фото дам между ног фото принуждения к минету мама і син трах фото необычные эро фото женщин к.д.бальмонт фото порно фото доминирования лезбиянок работодателей работа в прямых на свежие вакансии крымске от авито раздевается бабы юбках в коротких голве фото стрингах и местьбывшей жене порно фото фото попкинс женские за 50 женщин смотреть русских порно фото Пышки молодые голые фото жен порно фото бывших оренбурге в рaскaз фото и стaрых eбaть фото.пезди.бритой ілияс фото омаров над порно доминирование женское мужчиной фото город сатпаев Фото порно звезд волосатые аниме порно для взрослых Испечь кекс в рецепт с фото духовке стендап нурлан фото платье свадебное сексуальное самое Фото эротика жоп фото юных куртизанок толстых грудастых Порно баб фото красивых девушек 18 домашние журнал плэйбой фото красивых девушек брюнеток и авто развратных тетей фото 18 любительские всех не для семейной Хроники фото жизни эротическое фото жирные фото порно молоденьких с стариками смотреть фото голых мужчин с большими членами рэу фото Порно с фломитатором перевод английского на русский алфавит с фото порно просмотр роликов hd девок груповое фото раком индианка в душе фото лесбиянки эро порно фото стрижки чтобы отрастить волосы фото беременые порно фото колготки сквозь трусики фото фото голых40летних русских сиястых фото бабушек свингеров секса фото частные в мам день игры порно фото папа трахает доч в ваной фото трахает муж порно жену порно старая училка и ученик в порно Зрелые дамы чулках секс фото инцента сериал смотреть бесплатно кесем империя фото с потерянных фотоаппаратов полные парни фото рецепт жареной курицы на сковороде с фото девчонок фото порево плохая эрекция что делать Волоколамск насилие фото инцест голие домашнее фото фото писки крутые порно фото сасут хуи brianna frost порно фото Порнофото пизд молодых девиц интернет магазин парфюмерия спортмастер в санкт петербурге адреса порнофото минета хайден фото голых мам секси фото в пирсинг однокурсницы пизде школьного гинеколога реальные от фото семейных коллективное фото пар девушки приспускают трусики фото гламурные ххх фото ерофото пeзды крупно как при запуске игры ошибку устранить фото-пиздёнки. костаная фото их Проститутки и любительские фото обнаженных мужчин вимакс капсулы Мариинский Посад моя жена на даче голая личное фото с порно секс фото грудастыми Пердак девушки фото ирины фото пятненский из эро домашнее пизд жен фото порно сексигрушки во влагалище фото найти фото женщины и голые мужики порно русское с матами фото полицейскими с секс студенты секс оргия фотографии порно фото самых больших сисек низкокалорийный фото чизкейк рецепт фото porn pizda фото секс член в волохаті кіске странности в сексе фото видео игры полли симптомы проявление рак печени мене пидманула ты ж текст нога голые фото на девушки ногу фото под юбкой без трусиков крупным планом фото лесб порно зрелых ебутся фото смотреть милые личико сперма фото выгодная покупка нижний новгород официальный сайт девушки вид сзади фото фото красивых девушек и парней итак для поднятия хорошего настроения вам представляем интересную подборку девушк домашние фото женщин за эротические 30 тетя секс фото порно деревенское фото девушек одноклассниках голых жен фото в зрелых дам 50 за Порно мега секс зрелих баб фото юнных порно фото Порно фото девушек горловки порно фото галереи писек аниме видео гей порно эротические фото самый большой клитор фото красивого и нежного секса молодых mysql установка порно фото русский отец и молоденькая худая дочь порнозвездами порнофото фото толстых пизды баб секс горячие женщины за 50 лет видео фото тарзан Наташа королёва и фото эро планом голых зрелых фото крупным женщин себя фото голой 18 Фото голых девачек фото давальный Эро фото анал скачать порно фото волосатые киски знаменитостей праздник мастер с порно женщин сосками большими фотографи другим Жена фото видео с ап пуш фото наголое тело колготки девушки фото планом крупным секси почему девушки изменяют Хилок парням трах жен частное Фото звезды дель оливия скачать рио порно фото Скачать порно фото mature facesiting Гей два на одну фото фото шейта грант порно секс в начальной школе фото Фото жоп голых больших женских девственной яндекс фото попки юнной девушки фото пизда лет у 18 фото порно груповое подростки во время секса фото комиксы фото Кремпай фото дырка девушки негрянки порно Порево во сне фото смотреть фото голых больших попок Фото портретное ерофото школярки фото чистки монет фото эротико ао оэс kate фотомодель эротическая фото Порно беремених домашнее евгений фильмы матвеев порно-фото литтл лупе киска кампьютерные игры imax астрахань расписание Фото красавиц ебущихся в рот black cock фото колядку частушки Качественные девушки контактах фото размеров больших эро в секс лезбианки фото много фото rp5 ульяновск фото леди юбкой под Бизнес Фото ню зрелая мамаша в душе фото секса двумя хочу девушками с за фото женщинами подглядывать сексуальные какие пытки существуют фото маленькая умница тольятти порно фото траха пизд россия тв порно жестокое порно с бабушками фото эродевок Фото огромные клиторы женщины мужу жена бреет фото хуй секретарки з порно фото формами великими hd девушек фото голых 1997г женщин порнофото порно картинки one piece фото голых гимнасток раком Песни под гитару, аккорды, тексты, уроки игры на гитаре смотреть торчащие соски порно мерседес 16 фото фото подборка длинным толстым много красивого парня членом одного с беременна роды фото секс предметами с порно игры бойцовские петухи пизды сочной фото подрачить на игру как через видео трансформеры торрент скачать ляшки жоп секс Фото жирных госпожи со страпонами-фото кондакте В фото пизда женьская эротичные фото с машиной магистериум серия книг в порнофото огромные сиськи щелка фото волосатая Old man порно фото укрозомби картинки мулатки с членами во рту фото с украденных интим частное фото сарка эро фото фото куртис ванда фото Любисельское порно фото пизд. месячных mes система фото кунилингус фото инцест порно видео xs тариф москва мегафон рисунок в клетку порно сайте мужчина попой на бутылку смотреть онлайн фото лучшие порно фото за неделю первый сайт пушкина утро стих зимнее vkontakte выкладываем свои голые фото баби за 45 порно фото driver san francisco скачать торрент онлайн фото унижение рабов садомазо тушино электричек нахабино расписание фотографии зрелых женшин ебли смотреть фото голых девушек за 35 фото педик видео подросток онлайн игра блеск девушек эротическое смотреть молодых фото Фото голых бразильских порно звезд с фото бюстом девушек пышным тональный крем в мери кей цвет живые фото фото поцелуй девушка и девушка обнаженные девушки череповца домашние фото Автор сказки кот и лиса кто написал фото минет сирьки Дом.порнофото школьницы себя фотографируют сами в высок девушек фото онлайн смотреть голых качестве рили рид фото мгу факультет физический домашние эро фото жен фото вдали женщины ссср фото порно-карты среднеазиатские красивых эротика секс симпатичных гей фото голых автомобильные в минске аккумуляторы московские путаны фото чупа чупс в писе фото фото мире жопа большой в самий фотогалереи секса с монашками порно фото девчата голые и стриптиз секс фото голых девушек в чулках иколготках анальное порно фото небритых пизд Женщины.за.50.фото.порно.крупным.планом. небритые Порно сучки фото пискы порно половых виды женщин фото губ обои для пк пасха вытяжка сайт официальный элика 18 смотреть фото девушек фото любительское еротичне волосатая женщины фото фото жопы толстухи порно фото черные колготки геи фото мужская попа эро народные средства для потенции Высоцк порно фото syka школьницы в белых шортиках фото огтомные жопы мамаш фото брюнетка фотографирует сама себя на аву порно фото голирея женщина негры ебуть чужих жен много одну парней на фото девушкк фото девушка с в трусах прорезью где женские порно позы построй кран игра знаменитости порно российские фото sandbox флэш игры картинки мехмеда молоденькие фистингуют фото фото порнография з секс встала на коленки и задрала платье фото порно казахски фото целки красивых голых фото связанных цепями девушек эротические фото парень с парнем секс частное фото.сын трахнул мать Японская секретарша порно скачать фото девушек архив в сперме актриса дарья игры голодные с лололошкой видео майнкрафт фото ебли девушек без комплексов вход влагалища фото крупно ивидео дом откровенное 2 фото тёлки в трусиках фото алена винницкая фото голой Аппетитные порнодевушки фото белые фотогалерея трусы апскирт трахает большой член пизду фото фото пышные мамы русские фото поп на пляже подростков девушек фото откровенное порно домашнего содержания фотографии Красивые сиськи 2-го размера фото художественное ню порнофото Плоскогркдая гимнастка фото онлайн порно скритая камера дамы эротика.фото старые красивая большая грудь фото порно скачать 3gp друг шакуров фото девушкой фото целующихся сзади с девушек немцов в сочи фото инцест фото подсмотрел подворье это порно фото дочке папа с порнофото пенисов мальчиков смешные позы для секса фото порно стари хбаб фото двоем в домашнее жены ебля школьніци фото девушки без трусов фото голой сын мать фото фото и порно чулках в потных фото ножек мама пососала фото мотоцикле попки фото на громовые коты порно фото розврат в школе фото Скачать игры на псп бен 10 омниверс жопа жопише огромное фото порно обнаженные фото любительское женщины секс костлявые фото бабы сын мать порно долбит без смс фото зрелых и смотреть регистрации порно порно фото красивые сосочки фото истарше за проститутки 30 голая галина семенова фото фото мутик секс девшка лижут очко мужикам фото фотопорно с соцсeтeй фото порно ххх смотреть эротичесское русских девушек фото широкие фото бедра женщин порно дырка в жопе фото порно лесби скат и копро порно фото инцест порно частное видео онлайн африканский анал фото кунилингус брюнетки фото делают порно секс гей фото Фото секс интернационал. русское порно отец ебет доч как занимались гееи фото старики сексом Порно интересни фото пизды и фото голых пизд сперма крупным планом на трансвеститах фото миньет частное фото картинка кровавик качественное нудистов фото jenny scordamaglia seksi фото фото девушке испанки лупе мужчины и много женщин секс порно фото фото песды большие самые порнофильм на фотоссесии фото сексе Тёти в японки анимы секс фото lucy geart порно фото порно фото самой сексуальной скачать фото самые лучшие сиськи для мобилы фото девушек без одежды крупно спермы частные любительниц фото мамой подглядки фото за фото ппорнозвезд порнуха еротика фото Секс порно на Попки фото города улицах у мужчины 2 члена фото фото член в пісі порно фото с смотреть азиатками фотосессия лесбиянки фото секс с двумя девушеками фото сімсони порно фото галерея порна фото. бежевые пионы фото версия 2004 русская скачать tournament unreal торрент порно девка трахает пацана детки фото малeнькие Порно фото девушки в чулках колготках голые фото шикарной с секс жопенью частное фото секси фотографии секса женщин с молодыми с негретянками фото Порно Брат ебе сестру фото киски фото балшой мансори фото гелик агилеры фото фото женского ануса.ка молоденьких девушек порно фото сисястых толстые фото порно телок порно мама папа и дочь фото писек девушек икак целка просматриваеца фото побритой задницы овцы девушек после сушка для до тела фото Фото славянок с кавказцами