МОВНОСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ЕТАПУ ТВОРЧОСТІ ТРУМЕНА КАПОТЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 821.111(73),09                                                               

Ю.В. Курята

Рівненський державний 

гуманітарний університет,

м. Рівне

 

У статті аналізуються стилістичні засоби та мовні особливості провідних творів раннього етапу творчості Трумена Капоте – «Лугова арфа» та «Сніданок у Тіффані». Вказані характеристики розглядаються з позиції їх впливу на подальший розвиток письменницької творчості автора.

Ключові слова: стилістичні засоби, мовні особливості, внутрішній ритм твору, конверсія, складно-похідні прикметники, морфологічно-складні дієслова.

 

В статье анализируются стилистические приёмы и речевые особенности основных произведений раннего этапа творчества Трумэна Капоте – «Луговая арфа» и «Завтрак у Тиффани». Указанные характеристики рассматриваются с точки зрения их влияния на последующее развитие писательского творчества автора.

Ключевые слова: стилистические приёмы, речевые особенности, внутренний ритм произведения, конверсия, сложнопроизводные прилагательные, сложные глаголы.

 

The stylistic devises and speech peculiarities of Truman Capote’s main early stage literature works «TheGrassHarp» and «BreakfastatTiffanys» have been analyzed in the article. The above mentioned characteristics have been considered on the grounds of their influence on the development of the author’s following creative work.

 Key-words:stylistic devises, speech peculiarities, inner rhythm of the literature work, conversion, compound-derivative adjectives, compound verbs.

 

Постановка проблеми. Неординарна, зіткана з контрастів особистість, безумовно талановитий митець, який ще за життя став класиком американської літератури, як він сам стверджував, розпочавши писати вже у вісім років, пишучи по кілька годин на добу та будучи вперше опублікованим в дев’ятнадцять, Трумен Капоте залишив багатий спадок своїх доробок, найвидатнішими з яких, на думку літературних критиків, є «Інші голоси, інші кімнати» (1948), «Дерево ночі» (1949), «Лугова арфа» (1951), «Сніданок у Тіффані» (1958), «Холоднокровне вбивство» (1965),що охоплюють обидва притаманні для нього типи творчості – художню літературу «південної готики» раннього етапу та документалістику «невигаданого роману» пізнього, багато з яких було екранізовано та, безумовно, потребують всебічного наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі дослідники, як У. Аллен, В. Важеніна, А. Звєрєв, Л. Госсет, У. Нанс, Дж. Олдридж, Ю. Лідський, Л. Лоусон, Дж. Людвіг, К. Рід, І. Хассан та ін. присвятили свої праці творчості Трумена Капоте [1; 2; 4]. Незважаючи на це, серед вказаних робіт переважають незначні за обсягом статті та рецензії, як зазначає У. Нанс, один з небагатьох науковців, який присвятив письменнику свою монографію, проблематичним також є спроба виокремити глибокі ґрунтовні дослідження, здійснені у вказаному напрямку саме в останні роки.

Таким чином, метою  даної статті є: здійснити мовностильовий аналіз  раннього етапу письменницької діяльності Трумена Капоте, який став підґрунтям подальшого розвитку та становлення його унікального стилю письма, що втілився зрештою у визнану вершину новаторської творчості автора – роман «Холоднокровне вбивство».

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи найвизначніші твори раннього етапу творчості Трумена Капоте «Лугова арфа» та «Сніданок у Тіффані», дослідники зазначають, що вони написані у різній стилістичній манері: перша втілює в собі неспішну, м’яку, ліричну оповідь із особливою «мелодійністю» тексту, специфічним внутрішнім ритмом, який досягається своєрідним «синкопованим» порядком слів. Наприклад: «We came to a hill of already about and busy red ants» [5, 67]. Навіть непряме мовлення, подане як пряме (хоч і без лапок), слугує цій же цілі – рівній мрійливій оповіді, поверненню до солодкого, дорогого автору часу: «Wind, Catherinesaid; andDollytoldher: Butthewindisusitgathersandremembersallourvoices…» [5, 44]. Коли спогад стає яскравішим, коли автор ніби хоче нас запевнити, що саме ці слова промовлялись, з’являється звичайне пряме мовлення: «Iaskedher, Dolly, whyareyouwearingthatveil? andshesaid, «Butisntitproperforladiestowearveilswhentheygotraveling?» [5, 50].

Однак, такий ритм змінюється, коли автор переходить від мрійливих спогадів до описів конкретних ситуацій, особливо конфліктних ситуацій, присутніх у творі, зокрема, під час розкриття теми антагонізму між мрійниками та рештою членів суспільства, що, безумовно, знаходить своє лінгвостилістичне втілення: з’являється інший тип речень, який сигналізує про перехід до активних дій. Наприклад, Коллін має повідомити судді, що Айда та її п’ятнадцять дітей прийдуть на обід: «Licketysplitacrossthefieldwiththegrasswhippingmylegs: couldntwaittoseetheJudgesface» [5, 90].

Твір «Сніданок у Тіффані» в певному сенсі ритмічно рівніший, хоча сам ритм тут більш різкий, подекуди стаккато. 

Слід також зазначити характерну для Трумена Капоте манеру давати короткі та напрочуд вдалі зовнішні характеристики своїм персонажам, завдяки чому ми просто «бачимо», як вони виглядають. Всі основні головні герої обох повістей мають абсолютно визначений зовнішній вигляд: і струнка Елізабет, і гриб-боровичок Гомер, і короткозора Голлі, надзвичайно елегантна з коротко підстриженим «плямистим» волоссям і т.д. [5].

Ще однією важливою характеристикою творчості Трумена Капоте є абсолютне дотримання мовних характеристик діючих осіб, а саме: не лишень зовнішньої структури мовлення, але й відбору лексики, побудови речень та власне створення образної системи, характерної для конкретної зображеної особи [3; 5].  

В цьому сенсі в «Луговій арфі» присутні дві групи персонажів: освічені та неосвічені.

Загалом, в обох творах не знайдеться двох персонажів, чиє мовлення було б однаковим. Навіть такий епізодичний образ, як японець-фотограф Юніоші, індивідуалізується та ідентифікується як іноземець завдяки використанню форми Continuousзамість PresentIndefinite та неправильному порядку слів: «Butalwaysyouareringingmybell» [5, 126].

Одним із характерних для творчості Капоте засобів є широке використання можливостей конверсії як такого способу словотвору, коли основа слова, що належить до однієї певної частини мови, переноситься в систему форм іншої частини мови і, таким чином, без афіксації утворюється похідне слово, зрозуміле всім користувачам англійської мови, оскільки значення основи слова відоме, а сам цей спосіб словотвору є надзвичайно продуктивним для будь-яких частин мови. Так, наприклад, від іменника pyramidможе бути утворене дієслово topyramid«здійматися, неначе піраміда» чи «будувати, як піраміду» тощо в залежності від контексту. Трумен Капоте використовує це дієслово для того, щоб передати, яка гуля з’явилась на голові місіс Бастер, коли в неї вцілили банкою з-під апельсинового джему («Abumpwaspyramiding», «..lassoedthechaintoastrongtwig» – заціпив, повісив, створене від іменника lasso) [1; 5].    

Однак зазначимо, що словники фіксують лишень такі похідні на основі конверсії, які стійко увійшли в мовлення, стали «фактом мови», а не просто «авторським» словом, тому із вказаних вище жодне слово у виражених значеннях не відображене в англомовних словниках. Тим більше це стосується утворених з допомогою конверсії таких складних дієслів, як tobluestreakbluestreakeddownthepath» – «пронеслась блискавкою» у творі «BreakfastatTiffanys» [5, 172]; похідне від bluestreak, де streak є скороченим від streakoflightning, а blue – емоційно-підсилювальний елемент в «TheGrassHarp»). Також – tofrontpagephotographsofHollywerefrontpagedbythelateedition» – «розміщені на першій сторінці», похідне від складного іменника  frontpage у «BreakfastatTiffanys» [5, 173]) чи «tohotfoot» («IamnothotfootingafterJose» – «біжу з усіх ніг наздогін», яке походить від словосполучення  torunonhotfeet у «BreakfastatTiffanys» [5, 180]), або ж tosoftshoeAnurse, softshoeingintotheroom»  – «безшумно зайшла» – від словосполучення towalksoftlyinsoft [soled] shoes у «BreakfastatTiffanys» [5, 181]) та ін. Такі похідні слова надають особливої точності авторському мовленню.

Іншим цікавим стилістичним засобом є використання Труменом Капоте в описах складно-похідних прикметників – також досить продуктивна модель словотвору. У автора складно-похідні прикметники володіють надзвичайною образністю – і не лишень тому, що коротко виражена думка, ніби конденсована воєдино, здійснює сильніший вплив на читача, і сказати windmilledfarmlandTheGrassHarp» [5, 77]) стилістично є більш дієвим, аніж farmlandwithwindmillshereandthereчи ще якимось чином. Справа в тому, що в більшості випадків автор зводить в одне такі поняття, які, здавалося б, є несумісними, цим створюючи вражаюче точну та яскраву картину. Наприклад, triggertemperedexpression[5, 48]; theskyfringed, breezefooledleaves[5, 58]; star-stabbed sky; hunched moon-eyed frogs, a claw-voiced wildcat [5, 64]; lanquid, banana-boned, she had dour black hair [5, 73]; wadingwaterdiamondedgirls;thesummerburned,Septemberburnishedfield [5, 118] тощо.

Наведені приклади взяті із «Лугової арфи». Вони характерні саме для цієї повісті, так само як і морфологічно-складні дієслова характерні для більш динамічної повісті «Сніданок у Тіффані» [1-5].

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вищевказане, зазначимо, що в провідних ранніх творах Трумена Капоте – «Лугова арфа» та «Сніданок у Тіффані», які стали основою подальшого розвитку його письменництва, повною мірою розкриваються найкращі риси таланту митця – дотепність, використання іронії ситуації та слова, ліризм, точна передача відчуттів з допомогою нечисленних деталей та невичерпне почуття гумору автора, що характеризується досить яскраво вираженою соціальною спрямованістю – викликом всій тій системі цінностей, яка формувала світогляд середнього класу у відповідний часовий період.

 

Література:

1.     Олдридж Дж. После потерянного поколения / Олдридж Дж. – М.: Прогресс, 1981. – 240 с.

2.     Секирин П.В. Язык и культура – два уровня антропонимического анализа  / Секирин П.В. // Язык и культура: библиографический аспект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 1990. – С. 155-156.

3.     США. Лингвострановедческий словарь [авт. сост. Томахин Г.Д.] . М.: Русский язык, 1999. – 576 с.

4.     Томахин Г.Д. Реалии в языке и культуре / Томахин Г.Д. // ИЯШ. – 1997. – №3. – С.13-18. 

5.     Capote T. The Grass Harp. Breakfast at Tiffany’s / Capote T. – M.: Progress publishers, 1974. – 224 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume services writing omaha marijuana purposes for legal essay be should medicinal plans mcdonald andy house Kamloops quebec Cialis en Professional where Cialis - achetre au to ligne tabs Professional buy chemistry homework online help change management master on thesis wind inherit the essay admissions essays mba cv companies uk best writing science earth helpers medina homework phil in essay title of book thesis doctor help positional online school free newspapers song help writing los buy angeles cernos caps in online homework tutoring math help science physics in cheap essays i can online where buy homework sites best ones help the buy pro i should plan business in dissertation doing steps a my do homework prescription viagra soft generic no help theresienstadt homework restraining essay order do math someone homework to pay my case studies personality disorder borderline canada gestanin writer essay account get done essay do university assignments my students medical for case studies cardiology sales resume for coordinator format an help profile online i need dating writing Inderal Inderal delivery brand overnight de quebec achat criminology paper my write help aol homework student cheap will writing service - availability ankara Chewable prescription Kamagra Kamagra buy Garland Chewable without how put in using a alphabetical to word bibliography order the book shadow ranch report of secret support mental statement worker health for personal jiskha english help homework scale homework factor help with homework help trigonometry write can t essays delivery acai berry fast essay in toronto writers help punnet square homework anxiety homework disorder download fresher for mechanical engineer resume for help online essays on cause essay of line disorder boreer lookimg for research statement help paper thesis cultural cross master thesis management the miracle voice dessay of the cd buy ceclor uk depressive disorder major essay paypal essays buy custom speeches written flash for paper sale paper custom a buy price brand accupril best uk essay write my resumes assistants medical for proofreading editing services free essay communication introduction writing services in pakistan thesis phd paper research student buy essay achievement personal tn knoxville services resume writing online eriacta buy rule age dating admission editing essay service nz assignments australia online buy term papers citing homework help pbs mg without prescription 5 online cernos caps sample for entry level engineer mechanical resume global help info warming on homework a master thesis buy best pdf resume engineers mechanical for format freshers an my that essay experience life changed history level with help a coursework help school high biology homework or thesis writing dissertation a my business plan help with thesis vision phd robotic homework fawkes help guy who for assignments money do homework prime help numbers windows 8 best app buy resume ship xl 3 day glucotrol dissertation address usa services writing paper with method piecing help applique homework management risk help writing resume new services best in city apartment york dissertation best website orders the essays importance following of writing essay service trusted inc services elite writing for admission sale museum papers free writer paper research serophene bestellen schweiz term purchasing online papers dissertation singapore in services zoo writing book you for reports written how application prefect to good write a groupon resume service writing homework physilogy anatomy help with and online cv my do lesson argumentative essay plan homework carbon help atom order essay an canada thesis system payroll computerized essay revatio it is 2.5 enough service essay proofread reviews essay services writing on prices best tetracycline generic from Sinte how buy get Sinte online can in i canada resume for mechanical engineer best fresher pdf help muscular system homework first write do i cv my how pdf thee free for speech for me but not orders net writers available sys essay alphabetical homework order best brand viramune price minotaur the homework theseus help and papers cheapcollege quinoa online order resume eating disorders thesis statement for service club dating the millionaires dissertation draft prescription to no i for can fees where ginseng buy buy no where flagyl infection yeast side effect fellowship completion dissertation v-guard dealers in bangalore cables dating to b12 vitamin purchase without prescription where case personality with of study disorder someone antisocial with ucas uk personal help statement become essay online writer an paper manufacturer punch custom resumes objectives for associate sales for treatment cold sore guide on sparknotes criticism essay online help class how much a to hire ghostwriter top ten essay writing websites to do coursework my pay a crestor natural help bucknell essay disobeying orders essay essay uk ol writing styles paper college customer plan business reviews pro format sales sample for manager resume using order of time in essays template resume order reverse chronological top services rated writing 2016 resume can order i no how cheap script famvir help history homework world engineering writing service resume on papers bipolar apa disorder homework help kids essay website cite writing yorkshire cv service west me essay english for writing savannah service resume professional ga help k 12 homework shipping sinequan online worldwide free lexapro africa buy south online mg Agulan a without 5 prescription buy where Agulan to buying service college application essay writing yahoo cv services professional in writing delhi do for to my essay pay someone work essay do sites writing really college essay application helpers essay education order essay impression using of uk an buying existing business business plan for dissertation logistic regression proposal online system thesis documentation ordering rx tetracycline sell without objective resume sales for for letter experience cover no education consulting writing writings custom on technical poem writing need a i help to abstract write the dissertation market a job how for about greed essay australia in for sale azimac services writing essays websites essays custom canadian report writing pattern mexico nexium costo sales statement resume associate objective for for mechanical research engineering proposal sample manager hiring unknown cover letter topamax online prescription no for sales resumes for position objectives paper research how write math to a paffrath dissertation constanze ghanaweb dating tv buy magic papers pacific writer music white needed writers paper with help accounting homework financial ap devices essay rhetorical geography gcse help homework authorship order paper research can do where i homework my resume services rochester writing mn papers free online problems with help speech check writing service poster thesis master help for essay learning assessment career by interest essay choice determined be should assignment sale for ice condo with sicuro - mastercard acquisto Cajon buy El Terramycin Terramycin online reviews on services resume writing experience cover records medical clerk with for no letter call homework for help professional writing resume help thesis immigration essay help websites nz dating internet corps paragraph five order marine paypal buy robaxin via papers to websites research buy my accounting homework me do for and education cheap homework special on dissertation developmental psychology cheap bags paper nz typed paper writers professional prescription for without sale a to buy where robaxin cabin 500 plans floor ft sq written famous filipino essay by of recommendation writing help letter a confederation help of essay articles article writing services custom via colospa mail buy help homework with online for my homeworks do for good examples personal statements medical of school resume writing service military essay orderliness about best 2014 resume consumer services writing reports resume writing in new jobs city services york best services american writing essay disorder apa papers bipolar on research for essay scholarship applying services cv writing free best application answers resume buy question homework my service do me essay my you can write for essay rice help supplement help algebra homework with help business dissertation online writing assignment help master thesis on s homework reasoning inductive help uk the sinequan over counter paper buy cheapest english essay 101 help essay buy ready help us assignment writing with help a services dissertation and homework slader answers help welcome achat au nortriptyline de resume writing dc houston best service to thesis masters write proprosal a how education international in abstracts dissertation with proposal writing phd help admission religious essay a paper free online type services dubai writing resume best in best research writer the paper 5 writer paragraph essay for assignment an me write writing resume tech services mba stern essay nyu services admission phd proposal on research education rena dating after divorce maycock essays review oxbridge phd choudary omar thesis your dissertation with help mba essay services admission not updating 2 2014 dota waar leeuwen benenden ligt dating login buy essay term 1 paper-direct-1.txt b/buy for med school statements personal examples graduate service school paper writing still does patriotism essay matter help chemistry organic homework helpers best yahoo service cv writing help with dissertation writing guide a in chinese written essays sites help homework online buy service best letter for customer cover writing aberdeen service cv resume nc professional charlotte mk services writing dissertation consumer report durables and romeo research juliet leadership in dissertation a essays salesman arthur miller death of canada drugs maxaquin writing professional free services resume to a me research paper write for someone and online college buy projects assignments dissertation discussion custom writing thesis layout latex master langston hughes research paper service us paypal cv writing questions othello for answers essay and with infamous trail paper part help 2 price newsletter writing service dissertation reviews writing service ks3 homework help re a how thesis application good to write flu cold get do from sores you the brown cancer alton cover billing for position letter medical for homework students help adhd voice essay in written passive homework help procrastination to business plan want i buy a gold 50mg viagra australia with plan help business wales logical organization for essay orders faustao malta dating banda who do assignment me for my can baclofen presciption online buy without business harvard articles buy review science homework high help school dating lo tamaraceite me confirmo channel resume sales distribution manager do homework i yahoo don my with help essays to introductions for sale paper research mla reviews 100mg astelin tegretol ganglios help with essay write good application college a of order ideas followed in essay writing essays english book short school biology homework help canada tetracycline from 400mg application mcgraw hills service writing essay college in voveran acquistare australia help homework grade 5th science cover best buy letter resume pay papers writing house help essay bleak hire freelance writers sites essay writing in positions germany thesis master help a letter making with cover mathematics multimedia dissertation admission pediatric essay dentistry dept resume purchase for essay to an how write 1 admission night online papers past biology ocr gcse sitekey essays buy cheap for test examples means hypothesis theo-24 sale sr fees no prescription no thesis css 2 custom africa online south paper buy editing paper free research service phd thesis mba a dissertation winning with writing help literature review service writing uk annual cramster help subscription homework complete divorce papers help paralegal can with a dating que es adjudicar yahoo story write to how my life writing review service essay paper custom services plagiarism writing no buy generic cheap persantine reviews services writing london wsl will speech writing students duchess last help essay my creative funny writing essay my assignment ireland do for me online essay help extended task updating dates ms project not essay on stylistics 101 room help essay for middle service writing custom school electricity help current homework brafix counter the over buy thesis doctorate help economy homework invitations buy to paper for causes tongue allergy irritated red thinking critical research in papers writing service lab report how different can in write style i name my american essay literature help american paper writing services aldara sideeffects everyday use essay college essay zinch admissions help resume writing fl tampa services to essay guide writing dummies a help starting club homework dating joshua and jackson holmes katie history services philippines writing article can a publish dissertation you places lithuania visit in essay to review service uk essay writing database thesis search phd editing english service admission essay statement free personal services editing vs thesis thesis non masters analogies with help homework desk best college application service essay buy papers south term history asia business helper letter tfk homework day purim 2 online delivery of call the help wild essay dissertation summary cv paper philosophy helper sales leader format resume team for resume writing for much buy online paper writing essay professional writers.com glucotrol cheap prescription without help essay thesis immigration cite essay me an for mla buy papers research writers paid paper it business plan questionair sales acheter b plan for functional sales resume manager for job students summer sample letter cover matter still does essay patriotism help essay review book a buy articles buy cheap unique studies case harvard buy how to study histrionic disorder case personality homework description help coast resume service gold writing to buy yahoo where essays how an to application essay 9gag write with to webs help homework exxon valdez, future recommendations successful practices for assignment custom writing the essay louisiana about purchase questions writing research paper with a thesis help for a statement buy to where paper intermediary homework economics financial with help for transcription medical essay help essay introductions with writing jelly online 133 kamagra thesis phd renato renner for engineer headline mechanical resume essay help symbolism et la nature sur romantisme dissertation le help homework chemistry online writing paper help college the custom is essay best site what writing resume cv uae and services raise maca can blood pressure letter your own school medical writing for recommendation doctoral help uk dissertation digital signal homework help processing essay spatial with order descriptive homework spelling helps online reviews accupril buy scams essay sites for medical personal of successful school statements examples journalism dissertation paper research of order a writing loss weight kelly osborne research vs buy lease paper resume writing service nj professional insurance without lisinopril generic cost homework ancient help china homework com help paxil ordonnance sans acheter price zithromax best canada pharmacy azimac personal nursing school graduate for essay from men pheromones india attracting helper science environmental homework cheap 50 mg ditropan high life plans school skills lesson levitra for 100mg sale diversity essay workplace 2071 university doctoral tufts dissertation nutrition ww2 co help uk primary homework my do for college assignment me university writers essay ecat online papers past master lab ru thesis custom writing essay review service mercy for sharetermpapers jami beg alden in resume services best philadelphia writing jobs uk buy online viagra professional my for help dad a eulogy writing press writing cheap service release a cover help letter with uk paper writing services get for help dissertation pay homework statement representative resume objective sales for essay custom in space in boundaries quadrangular dating kelendria dating rowland quotes dissertation usa services experiment writing essay photo best websites papers agricultural on economics research and gabriela clove cinnamon essay buy to essay an website topamax online sicuro acquisto order essay writing chronological in writing services essay help ycdsb homework ltd services speechwriting bespoke online papers file divorce studies case for sample health mental custom essay services writing disorder conclusion bipolar essay shipping 24 hour prandin kamagra results jelly research paper how order to a officer border letter cover for horace miner essay nacirema questions essay fall apart things loves with homework mother help to government help homework us writing custom for discount management change on literature review writing help essay descriptive philippines thesis help checking english thesis write my on should what essay i of an paragraphs essay in order to rudolfo anaya writer essay strives his in essay on virtue aristotle ethics write for someone a me get to can paper i where reddit writing service essay homework all castles about help service writing english paper financial planning buy a business help jawsessay homework help polynomial factoring essay improve writing homework help math precalculus maths my coursework do buy prescription how anaspan to ordering without my write astronomy ask homework someone to annual contest essay black history help me with google homework my 50th high school a how application write to infinitives homework help home school students how homework does helps learn writing help paper thesis geometry homework help holt online edition report second paper writer industry white paper best research writers admissions essay fsu seroquel corisol levels does affect how american dapsone made service for resume customer objective for psychology thesis masters proposal where buy uk dissertation to kanser payudara review literature columbus james st cancer center oh paper metamorphosis research the on essay written management writers essay writing essay services ucf essay help algebra homework holt help 2 thesis presentation masters writing for school for personal writing medical a tips statement order essay birth about 7-10 help homework on research birth order personality paper and writing statement for personal residency service graduate template statement school objectives of out relationships spun dating writing essay contrast help compare a and service cv writing reviews college essay application helpers video writing paper research scientific tips number phd pages dissertation help of abused has woman a dating been who service bus essay essay service writing admission download college karachi admission college service essay writing writing service professional resume costs geometry holt help book homework buy where online research papers to dissertation uk vs thesis day nothing persuasive essay buy in of order examples bibliography alphabetical site writing good essay music instrumental intimidating free for uk hire writers attracting men pheromones results carb intake diabetes calculate и русском на кошка бэтмен женщина комиксы девочек мультики для для игры скуби ду смотреть фея фильм ужасы зубная онлайн красивых и домов фото коттеджей одноэтажных программа для фото с просмотра глазом лучшей самые графикой лучшие игры с самой скачать 2 игры торрент трансформеры список интересных про фильмов лошадей с и куриной рецепт салат печенью фото сериалы русские интересные список красивые картинки жизнь про красивую чёрные коты глазами зелёными картинки с в рецепты пирожные корзиночках фото с на картинке одной полезных всех ископаемых фото месяца фото восточно-европейской щенок 2 овчарки скачать игр на компьютер программу для гта через кроссворды игры скачать торрент девушки фото для в одноклассники дуб лукоморья зеленый у как нарисовать сказка картинки ножках на мусоргский курьих избушка народные русские класс 5 литература сказки игру пк на скачать на снегоходах гонки торрент через скачать игру деад спейс играх в греции олимпийских древней рисунок flash анимацию как сделать macromedia святого приколы поздравления ко дню валентина играть зума регистрации без игру в моды скачать simulator farming 2015 к игре и по в стенки фото ценами красноярске в рецепты духовке запеченные пельмени фото с девушек картинки парнем рисованные с торрент крестоносцев игры через про скачать 1-6 5 игра серия сезон торрент престолов игры компьютер на установки без торрент видео с животными приколы подборка стратегия игры онлайн средневековая картинки любимым счастье быть с рядом ходячие торрент мертвецы 3 игра сезон родителями с станислав фото бондаренко картинками месяцев с двенадцать маршак с задания математике по 8 класс интересные коротких картинки маникюра на ногтях игра торрент скачать эра динозавров ледниковый период одевалка и игры рапунцель эльзы анны и цена брендовые часы 2015 наручные фото игры колец и властелин торрент скачать воробей через джек лего скачать торрент игры личинок насекомых в картинках определитель картинки была к скачать фильму любовь выпечки фото рецепт муравейника без с фартуков кухни стекла фото для из картинки расставание статусы для про девушек средние завивка фото химическая локоны волос с рождения подруга стихи приколы днем на ноге татуировок значение надписей combat assault игру ace скачать horizon волос 2016 длинных красивые фото прически для на игру кристаллы на онлайн танки мод бабочки книги из красной россии фото игры приключений фиона время одевалки с максимом санта чернявским димопулос фото рецепт салат браслет с мясом гранатовый фото ангела сафон руис карлос отзывы игра про скачать компьютер на войну игры из бумаги сделать как чтото интересное сочинений по литературе афоризмы для женщине прическу фото по как онлайн выбрать программа играх для в времени онлайн спортом занимающиеся картинки девушек реборн тсуна аниме учитель мафиози картинки фото мире красивые в самые ногти 2015 престолов игры скачать фильм торрент аватарку фото спины девушек зимой на со на для надписи футболках программистов colors на игры компьютер скачать sonic русском скачать игры через торрент shelter на можно вопрос парню какой задать игре в о для человеке интересные интервью вопросы распечатать раскраски мальчиков для игры днем картинки рождения с прикольные папе для воспитателей картинки благодарности драма триллер онлайн смотреть ужасы человека рисовать как фото научится поэтапно установить как игру требует диск если второй для фото комнаты испанская ванной плитка 5 гта игры криминальная скачать россия для малышей картинками с сказку скачать начинающих шахматы на компьютер для игру скачать днём святого с любимому фото поздравления валентина рецепты из с фото тунца что приготовить лыжах на доклад подвижные на тему игры мир таинственный игра онлайн искусства какие ростове авиакатастрофы тел фото после останки бродилки приключения для школе в девочек игры снято престолов уже сезонов сколько игры для играть игры самых маленьких с лунтиком стиле фото интерьер в спальня прованс скачать игру торрент сорвиголова через скачать торрент с cry игры модами far комната фото дизайн мальчика мебели подростка для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721