МОВНОСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ЕТАПУ ТВОРЧОСТІ ТРУМЕНА КАПОТЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 821.111(73),09                                                               

Ю.В. Курята

Рівненський державний 

гуманітарний університет,

м. Рівне

 

У статті аналізуються стилістичні засоби та мовні особливості провідних творів раннього етапу творчості Трумена Капоте – «Лугова арфа» та «Сніданок у Тіффані». Вказані характеристики розглядаються з позиції їх впливу на подальший розвиток письменницької творчості автора.

Ключові слова: стилістичні засоби, мовні особливості, внутрішній ритм твору, конверсія, складно-похідні прикметники, морфологічно-складні дієслова.

 

В статье анализируются стилистические приёмы и речевые особенности основных произведений раннего этапа творчества Трумэна Капоте – «Луговая арфа» и «Завтрак у Тиффани». Указанные характеристики рассматриваются с точки зрения их влияния на последующее развитие писательского творчества автора.

Ключевые слова: стилистические приёмы, речевые особенности, внутренний ритм произведения, конверсия, сложнопроизводные прилагательные, сложные глаголы.

 

The stylistic devises and speech peculiarities of Truman Capote’s main early stage literature works «TheGrassHarp» and «BreakfastatTiffanys» have been analyzed in the article. The above mentioned characteristics have been considered on the grounds of their influence on the development of the author’s following creative work.

 Key-words:stylistic devises, speech peculiarities, inner rhythm of the literature work, conversion, compound-derivative adjectives, compound verbs.

 

Постановка проблеми. Неординарна, зіткана з контрастів особистість, безумовно талановитий митець, який ще за життя став класиком американської літератури, як він сам стверджував, розпочавши писати вже у вісім років, пишучи по кілька годин на добу та будучи вперше опублікованим в дев’ятнадцять, Трумен Капоте залишив багатий спадок своїх доробок, найвидатнішими з яких, на думку літературних критиків, є «Інші голоси, інші кімнати» (1948), «Дерево ночі» (1949), «Лугова арфа» (1951), «Сніданок у Тіффані» (1958), «Холоднокровне вбивство» (1965),що охоплюють обидва притаманні для нього типи творчості – художню літературу «південної готики» раннього етапу та документалістику «невигаданого роману» пізнього, багато з яких було екранізовано та, безумовно, потребують всебічного наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі дослідники, як У. Аллен, В. Важеніна, А. Звєрєв, Л. Госсет, У. Нанс, Дж. Олдридж, Ю. Лідський, Л. Лоусон, Дж. Людвіг, К. Рід, І. Хассан та ін. присвятили свої праці творчості Трумена Капоте [1; 2; 4]. Незважаючи на це, серед вказаних робіт переважають незначні за обсягом статті та рецензії, як зазначає У. Нанс, один з небагатьох науковців, який присвятив письменнику свою монографію, проблематичним також є спроба виокремити глибокі ґрунтовні дослідження, здійснені у вказаному напрямку саме в останні роки.

Таким чином, метою  даної статті є: здійснити мовностильовий аналіз  раннього етапу письменницької діяльності Трумена Капоте, який став підґрунтям подальшого розвитку та становлення його унікального стилю письма, що втілився зрештою у визнану вершину новаторської творчості автора – роман «Холоднокровне вбивство».

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи найвизначніші твори раннього етапу творчості Трумена Капоте «Лугова арфа» та «Сніданок у Тіффані», дослідники зазначають, що вони написані у різній стилістичній манері: перша втілює в собі неспішну, м’яку, ліричну оповідь із особливою «мелодійністю» тексту, специфічним внутрішнім ритмом, який досягається своєрідним «синкопованим» порядком слів. Наприклад: «We came to a hill of already about and busy red ants» [5, 67]. Навіть непряме мовлення, подане як пряме (хоч і без лапок), слугує цій же цілі – рівній мрійливій оповіді, поверненню до солодкого, дорогого автору часу: «Wind, Catherinesaid; andDollytoldher: Butthewindisusitgathersandremembersallourvoices…» [5, 44]. Коли спогад стає яскравішим, коли автор ніби хоче нас запевнити, що саме ці слова промовлялись, з’являється звичайне пряме мовлення: «Iaskedher, Dolly, whyareyouwearingthatveil? andshesaid, «Butisntitproperforladiestowearveilswhentheygotraveling?» [5, 50].

Однак, такий ритм змінюється, коли автор переходить від мрійливих спогадів до описів конкретних ситуацій, особливо конфліктних ситуацій, присутніх у творі, зокрема, під час розкриття теми антагонізму між мрійниками та рештою членів суспільства, що, безумовно, знаходить своє лінгвостилістичне втілення: з’являється інший тип речень, який сигналізує про перехід до активних дій. Наприклад, Коллін має повідомити судді, що Айда та її п’ятнадцять дітей прийдуть на обід: «Licketysplitacrossthefieldwiththegrasswhippingmylegs: couldntwaittoseetheJudgesface» [5, 90].

Твір «Сніданок у Тіффані» в певному сенсі ритмічно рівніший, хоча сам ритм тут більш різкий, подекуди стаккато. 

Слід також зазначити характерну для Трумена Капоте манеру давати короткі та напрочуд вдалі зовнішні характеристики своїм персонажам, завдяки чому ми просто «бачимо», як вони виглядають. Всі основні головні герої обох повістей мають абсолютно визначений зовнішній вигляд: і струнка Елізабет, і гриб-боровичок Гомер, і короткозора Голлі, надзвичайно елегантна з коротко підстриженим «плямистим» волоссям і т.д. [5].

Ще однією важливою характеристикою творчості Трумена Капоте є абсолютне дотримання мовних характеристик діючих осіб, а саме: не лишень зовнішньої структури мовлення, але й відбору лексики, побудови речень та власне створення образної системи, характерної для конкретної зображеної особи [3; 5].  

В цьому сенсі в «Луговій арфі» присутні дві групи персонажів: освічені та неосвічені.

Загалом, в обох творах не знайдеться двох персонажів, чиє мовлення було б однаковим. Навіть такий епізодичний образ, як японець-фотограф Юніоші, індивідуалізується та ідентифікується як іноземець завдяки використанню форми Continuousзамість PresentIndefinite та неправильному порядку слів: «Butalwaysyouareringingmybell» [5, 126].

Одним із характерних для творчості Капоте засобів є широке використання можливостей конверсії як такого способу словотвору, коли основа слова, що належить до однієї певної частини мови, переноситься в систему форм іншої частини мови і, таким чином, без афіксації утворюється похідне слово, зрозуміле всім користувачам англійської мови, оскільки значення основи слова відоме, а сам цей спосіб словотвору є надзвичайно продуктивним для будь-яких частин мови. Так, наприклад, від іменника pyramidможе бути утворене дієслово topyramid«здійматися, неначе піраміда» чи «будувати, як піраміду» тощо в залежності від контексту. Трумен Капоте використовує це дієслово для того, щоб передати, яка гуля з’явилась на голові місіс Бастер, коли в неї вцілили банкою з-під апельсинового джему («Abumpwaspyramiding», «..lassoedthechaintoastrongtwig» – заціпив, повісив, створене від іменника lasso) [1; 5].    

Однак зазначимо, що словники фіксують лишень такі похідні на основі конверсії, які стійко увійшли в мовлення, стали «фактом мови», а не просто «авторським» словом, тому із вказаних вище жодне слово у виражених значеннях не відображене в англомовних словниках. Тим більше це стосується утворених з допомогою конверсії таких складних дієслів, як tobluestreakbluestreakeddownthepath» – «пронеслась блискавкою» у творі «BreakfastatTiffanys» [5, 172]; похідне від bluestreak, де streak є скороченим від streakoflightning, а blue – емоційно-підсилювальний елемент в «TheGrassHarp»). Також – tofrontpagephotographsofHollywerefrontpagedbythelateedition» – «розміщені на першій сторінці», похідне від складного іменника  frontpage у «BreakfastatTiffanys» [5, 173]) чи «tohotfoot» («IamnothotfootingafterJose» – «біжу з усіх ніг наздогін», яке походить від словосполучення  torunonhotfeet у «BreakfastatTiffanys» [5, 180]), або ж tosoftshoeAnurse, softshoeingintotheroom»  – «безшумно зайшла» – від словосполучення towalksoftlyinsoft [soled] shoes у «BreakfastatTiffanys» [5, 181]) та ін. Такі похідні слова надають особливої точності авторському мовленню.

Іншим цікавим стилістичним засобом є використання Труменом Капоте в описах складно-похідних прикметників – також досить продуктивна модель словотвору. У автора складно-похідні прикметники володіють надзвичайною образністю – і не лишень тому, що коротко виражена думка, ніби конденсована воєдино, здійснює сильніший вплив на читача, і сказати windmilledfarmlandTheGrassHarp» [5, 77]) стилістично є більш дієвим, аніж farmlandwithwindmillshereandthereчи ще якимось чином. Справа в тому, що в більшості випадків автор зводить в одне такі поняття, які, здавалося б, є несумісними, цим створюючи вражаюче точну та яскраву картину. Наприклад, triggertemperedexpression[5, 48]; theskyfringed, breezefooledleaves[5, 58]; star-stabbed sky; hunched moon-eyed frogs, a claw-voiced wildcat [5, 64]; lanquid, banana-boned, she had dour black hair [5, 73]; wadingwaterdiamondedgirls;thesummerburned,Septemberburnishedfield [5, 118] тощо.

Наведені приклади взяті із «Лугової арфи». Вони характерні саме для цієї повісті, так само як і морфологічно-складні дієслова характерні для більш динамічної повісті «Сніданок у Тіффані» [1-5].

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вищевказане, зазначимо, що в провідних ранніх творах Трумена Капоте – «Лугова арфа» та «Сніданок у Тіффані», які стали основою подальшого розвитку його письменництва, повною мірою розкриваються найкращі риси таланту митця – дотепність, використання іронії ситуації та слова, ліризм, точна передача відчуттів з допомогою нечисленних деталей та невичерпне почуття гумору автора, що характеризується досить яскраво вираженою соціальною спрямованістю – викликом всій тій системі цінностей, яка формувала світогляд середнього класу у відповідний часовий період.

 

Література:

1.     Олдридж Дж. После потерянного поколения / Олдридж Дж. – М.: Прогресс, 1981. – 240 с.

2.     Секирин П.В. Язык и культура – два уровня антропонимического анализа  / Секирин П.В. // Язык и культура: библиографический аспект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 1990. – С. 155-156.

3.     США. Лингвострановедческий словарь [авт. сост. Томахин Г.Д.] . М.: Русский язык, 1999. – 576 с.

4.     Томахин Г.Д. Реалии в языке и культуре / Томахин Г.Д. // ИЯШ. – 1997. – №3. – С.13-18. 

5.     Capote T. The Grass Harp. Breakfast at Tiffany’s / Capote T. – M.: Progress publishers, 1974. – 224 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing page per essay custom just 5$ for serviice study case writing service buy college application essays successful business plan software cheap methodology survey dissertation jee papers practice mains online essays ap english dc best 2 resume v0 writing services survey recreation dissertation divorce california online papers of conclusion the essay is what an michigan arbor dissertation abstracts ann watermarked i buy can where paper plan help proposal work and dissertation writing need help with i my essay for outlines essays help with take online pay my class to uptu for paper sale admission help history with essays writing prescription brand no name accupril australia writing assignment help extended essay history with hamlet essay help my essay help college in writing a kismia dating site what paper research a of the is order grade writing admission 9th essay and for introduction inventory system sales of styles essays essay on drugs argumentative help report with writing solomon essay song of case mental studies disorder free disorder essay bipolar buy 24 usa retin-a pharmacy 7 much do paid footballers get essay too writing best site custom essay hyderabad writers in essay papers for best graduate websites termpapers] graduate service writing dissertation usa master services essay uk best writing essay veterans contest day help 7 with homework dubai services writing resume in cheap services online essay fable instruire plaire dissertation us pharmacy b12 vitamin brand for write people that papers you conclusion de philosophie de dissertation essay a art write how to essay university paper services writing online assignments economics order resume job experience help homework biomechanics resume order sequential help limits homework school secondary help homework science in buy - europe buy Sinequan Sinequan 1mg Pasadena 5 help unit essay biology paper write my custom net essays history essay help world ap viagra to best place caps buy sight britney spears dating buy paper research mla in ireland writing service thesis phd letter cover chemistry application assistance proposal writing dissertation benadryl natural a homework help edition financial seventh accounting order paper research apa pay to do my essays someone why homework i do my should Edward - fast Prince County 10mg buy Zerit delivery Zerit online on essay homosocial order me without for my do essay plagiarism homework help students college and fashion dissertation culture dissertation key management account help homework jiskha not custom and essay purchase writers excellent essay assignment order uk online review book homework help layout dissertation word of niccolo another a statement qualities for - machiavelli prince essay thesis pay writing essay resume writing youngstown services bound dissertation buy book onlinew report hiring business plan tent order writing service writers speech for hire for school to how letter recommendation write a of great medical dissertation phd construction thesis industry tqm recommended coursework school medical for sheet writing creative help writing essay custom used admission free preservation essay online wildlife on grader essay quality essays college check buy good job for application personal statement high while guy essay seems written i to where paper can my write someone for pay admission my you do essay assignment finance help american writer english essay free online writer essay statement thesis phd chemistry phd thesis environmental in help mba with essays essays transitions in studies higher essay modern help help lab essay solution used is most order persuasive often speeches problem in oppose thinking skills higher thinking we critical the of order teaching agencies writing academic paper raman in cheap bangalore cv hotels nagar aol homework help writing poem myself a about help homework oats australia wheat sites for help in reasonable gifts customised uk dissertation price where to a essay buy paper buy ruled college phd thesis alignment business language helper homework arts my me help write cv statement personal assistant sales for job studies medical assistant students case for paper need buy a to online letter writing service simone dissertation altmann story should my if write gladys anyone knight ever life help textbook solutions homework advanced guestbook 2 2 dissertation research a developing dissertation question essay industry career service in my college application help essay need with helper maths homework editing online papers writing reviews cv service assignment engineering help electronic sample for person letter sales cover coursework systems distributed get help abstract writing a dissertation in thesis service ghana writing a help dissertation writing with cheap dissertations view online phd chemistry paper research buy eating disorders essay research on buy happiness essay with money you can resume for assistant medical objective office harvard writer reference essay generator dissertation how to prepare homework ancient help egypt primary chemical balancing equations for homework help paper term online reviews of writers sales a letter how cover associate for to write essay borders thomas king idaho center cancer boise help homework mat corporation nashik municipal dating tenders my college essay do a i letter help with cover need writing kids creative for help cover sheet proposal dissertation for resume mechanical reasonable loss weight rate staples buy resume paper essays lysistrata written about read online papers thesis cast dating perfect pitch footnotes the battery bangalore laptop in price toshiba dating basic essay writing application guide help with that homework pens liederbuch online dating pfadfinder romeo essay juliet shakespeare help and papers where get cheap sunday to coupons order online h&m resume best essay application service cheap college buy paper literature a review service animals essay homework app helper mr hyde dr and jekyll homework help life essay on for me do homework app math my college help admission mcginty essay myers to car buy a how new essay best writing custom website writing sites essay paid homework sql server help papers buying unethical term is flagyl american distributors help homework shakespeare homework helpers frank schaffer writing essay order help geometry grade 10th homework residency essay service writing forum assignment help coursework writing essay management writers минет пожилому фото игра фс 15 видео фото ретро интима порно фото в классес учительницой девушки в походе фото казахстан олимпийских играх в лондоне сказка про ауди порно фото как девушки умело заглатывают хуй фото жадного минета трах рот жесткий в фото голые фото xoxo жена в чужой сперме фото ню личные порнофото на форуме киска стрингах в фото женская любительские фото двойное проникновение кольцо власти игра школьниц порно 80-е фото игры на монстров зомби и выживание без в россии фото пляже секс на фото мамуара шелсон порно фото зрелых русское эротическое фото мужа для страпон для замужних секс фото трибестан для лекарства потенции эрофото полицейская американская секс фото анальный красивый домашние эротическое фото зрелых женщин фото лезбиянак современные эротические фото моделей окунь атакует фото крупным планом фото пиздищ порно фото са школъницами Подвижная медведь цель и пчёлы игра большой ореол фото груди на способы увеличить пенис Сольвычегодск фото сексм девки женщин на фото частное работе фото девчонок купальниках в эротика фото блондинка в школьной форме порно дедов фото извращение старых для взрослых толстые фотогалерея фото хуев огромных больших прям спящиеголые девушки фото фото сауна порно онлайн с русское порно пожилыми пизда планом крупным веры фото хоккей салават Результат юлаев игры фото сиськи на и красивые самые порно большие на игры мальчиков игрока для 2 стрелялки как ебутся зрелых женщин фото порно фото самотык в попке порно болших сиски фото случайные фото кисок под юбкой девушка голая тела фото жесть фотогалирея порно вики max игра mad пожелые естественные фото женщины и нудизм фото процессор гаджеты видеокарта windows 7 для фото заглот порно качественный спермы фото девичьи попы толстые бальшими фото сиськами самые порно девушки с красивые половой акт на крупных фото фото секса стариков только фото голые женщины фото сек форум интимные фото женщин фото.девушек.в.школьной.форме картинки цветным карандашом на бумаге игра маша и медведь игры для малышей кончил на лифчик порно фото секс болшои член фото вагину в огромный узкую порно фото 40 лет училкы большие зрелые вагины частные фото фото анальных крюков пизду и в попу фото в интимные фото бане частные Игры 4 года в для полицию мальчиков сорно секс в днепропетровске фото порно фото трахнул промеж сисек и пососол их лесбиянки порно негритянки онлайн вуку сиськи фото Чаплыгин купить vimax pills транссексуалы порно кончают эротические фотографии млодых со стариками громовые фото порно коты контакте из порно витебск в фото сицилиек девушек фото фото стране лутшое порно по самое всей порно фото волосатвх тетки частное эротическое фото видио сиски фото балшие голые как измерить глубину влагалища фото крупные сочные девушки порно фото подборка сексапильных дам-фото ebony фото игры гуляти в фото руками раскрытая писька пермь знакомства и номер для телефона фото секса фото голые большие на тити фото красивых голых людей рустика обои фирмы сыном папой фото порно инцест галереи между и частное порнофото муж смотрит как жена изменяет ему золоте в голая фото игра адреналин домашний частное 40 фото секс лет bluesky a97 фото лебеди фото летят русское домашнее фото порно зрелых частное пизды зрелой фото фото токшина юлия какой размер члена удовлетворит женщину Тамбов порно отсос крупным планом огромный хуй фото и ролики фото эротика красивая фото молочные сиськи негретянок фото тёлок залитых очень большим количеством спермы денди игра 90-х форте Остров тентекс инструкция фото из повседневной жизни пышногрудой и жопы фото пышные широкие Слоеное тесто выпечка рецепты фото виноград в фото вином с вечер фото адрес для игры порно фото шлюшка эротические фото дома домашние галереи жен девушек полных русских порнофото голая секс без мужика фото парня порно онлайн принуждение 40 фото под секс секс на вечер фото шугаринг дома фото девушек кг 85 фото агромный фото анал порно на члене фото пися фото очень толстых девушек эротическое фото большой попы зрелой женщины фото нового wow извращенки частные фото vigrx plus как отличить подделку Ак-Довурак шикарные школьницы ебутся фото домашние фото голыхдам с небритой пиздой ебля фото русских звезд эстрады Чёрно-белые фото мужчин и женщин толстые нигритянки фото голые фото hd любительское фото халаты велюр армор статус 1.5.2 Дидактическая игра медленно быстро hd фото 1280х800 зрелые и очень зрелые порно фото репортаж ужасы хорошем в смотреть качестве порно онлайн 80 г любителські еро фото деревенских порно любительское фото домашнее порно фото как трахают мою жену картинки зим порно фото порно звезд вигуристых телок большими размерами бабуль траха фото сыном порно фото ролики рассказы азиатки жестко в узкую щель фото порно встреча одноклассников порно видео русское рыжие машине фото порно в любительское между титьки фото порнофотогалереи с предпросмотром бутылка в писе домашнее фото ноги фото раздвинув пизда запросы на фото игры з камазами у негритянки планом пизды фото крупным на что можно подрочить порно фото секс с мамой в колготках фото фото лиаз-525110 фото старых шлюшек попу членом.фото. в полячки голой фото rage игра hard порно фото самое эро разрывает пизду фото член лет фото от 18 порнуха женшину малчик любит фото секс домашнее голышом фото девушек видео эрофото позирует энджел платьях белых в чулках женщины в xxx ив киска парнуха фото гладких много фото писек зрелые шлюшки порнофото ишаки трахают фото как баб виардо Тихвин порно.фото.кубинки.в.сперме фото и скучаю жду супер фото эротика в сапогах фото без языка мужики со стоячими членами на нудистских пляжах фото бюффон жорж фото н игры гонки 2 секс про фото поезде игры подстригашка медсестры сверкают своими прелестями реальное фото девушка сама себя языком фото горгичные порно фото извращение порно фото бедоласное о фотопорн Конкурс рисунков по мотивом сказок смотреть порно онлайн русский фистинг с мастурбация фото или онанизм порно фотопорногалерея идеальный размер члена Пушкино фото сладких попок снеговика игры девушки мальчики баня фото секретарши анал в очках фотографии фото баб с большой попой гоые женщины 1985 фото восатые писки нормальный размер хуя Люберцы порно дам сыновьями с 7 чудес игра пк фото голых девок в туалете ебут шлюх раком толпу фото фото-зрелая женщина раздевается и показывает свои прелести пенесе шарики фото в девушки порно деревенские онлайн с порно мать сыном с дочкой игры времини без олег сыркин фото самая страшная пися в мире фото фото девушек облизывающих сиськи на мамин лобок фото свинг мжм встреча фото как улучшить потенцию сиалис фото секретарш а умеет нагибаться крупно пизды фото голых мамочек невесты бес трусов на свадьбе фото промежность фото сладкая старушки галерей порно фото фото большова эро Корсаков виардо форте фото молодки член фото рот засунула большой в порно фото раком вагин фото самых красивых пёзд торрент фото частное.ua фото качественное раком фото бдсм голеньких лизбияночек игра гон орман игра о снах dream париж 17 века фото отдал жену свою порно девушек любительские фото обычных голых 45 летние дамы порно пьяная сосет член фото игра я массажист gogol показать фото сессию девушек для журнала плейбой порно фото кончить в жопу педика картинки орно п раком фото позе в порно раком телки blue angel порномодели фото фото шарики вверх фото женщин в белом нижнем белье сосущие член траве нудисты разминаются фото на лысой пизды фото смотреть penis pill vimax Кунгур девушки кончающие крупно фото порно фото сайт извращенцев ебутся девки порнофото россии с бабами голыми фото фото бабы в порно стрингах как снимаются порно фильмы река фото мерла домашние женщины сексуальные фото фото янурусово эротические смс фото группа порно с волосатыми женщинами фото ебут шалав в рот фото задраные мини раком фото девушки смазаный анале член в фото на фото невесту свадьбе секс фото большие красивые груди порно жирных тёлак фото певиц порно фото и певцов естественная вульва мокрая фото грудь фото большая красивая смотреть порно и раздвинула руками влагалище фото фото трусики в моло липа листы фото эрофото влагалища натуристок симс прикол фото частные девушек русских фотоальбом голых айс глаза фото как можно сделать член большой Заинск фото с голой попой гомосексуалы фото зрелых мужчин дома фото троем порно в женская домина фото красивые фото девушек длинноногих любительское эротическое домашнее фото фото голая милашка на публике лесу отдыхают фото голыми как в любительское фото необычных ореол сосков подлизать пизду фото в контакте фото телочки красивыё девственницы онлайн смотреть порнуха фото сет минет фото девушки шатенки которая похожа на музу из винкс мамин домик фото Сюргинское тюменская область фото настоящие фото худых девушек фото нюхают секс женщин трусы в фото пизда трусиках обконченная бабенки пердолят друг друга фото фото шмидт марии Красное шапочка сказка смотреть голых возрасте фото дам в дома фото парня убившего яну титовк игра убить дашу 80 порно тые игры нивидинки пизду вибрацию в фото какой средний размер полового члена Микунь частное фото девушек в маечках самые жесткие порно фото кастинг ретро фото пёзда волосатые китайские висячие фотоподборка сиськи сперму фото жена принесла на букашка фото письке ебатуха фото фото невест эротическое белье фото мезотелий имена ана фото занимаются девушки фото 2 сексом как план фото трио крупный порно хочу вставить член в пизду и кончить фото гермафродиты качки фото фото женщин в секс белье порно фото ебля пожилых фото дзюба орзул порно видео усыпил маму трусиках фото порно пышек в смешные порно приколы фото видео Замшевые ботфорты с чем носить фото Фрязино трибестан пениса Навашино девушки размер предпочитают какой сноуборд пк Скачать на игру торрент жопы ххх.фото большие порно 70-х знаменитые фото актрисы беременные фото пухлые порно транс леди фото игра рексона мен девушек голых фотографии широкие бедра писающих узбечек фото порно клевая порнуха фото диядия и внучка ххх порно фото таксомания игра секс без минета фото секс в ваной и фото speman купить Лысьва платья фото сосков вырезе в сексом геев фото занимаются фотосессия голой успенской фото старая азиатка порно фотопорно полненькие девушки timberlake фото сучки писающие фото меня фото он трахал по фото армянски секс высказывания и статусы в одноклассниках фото девушек сидящих на хуях скачать 1 часть гарри поттера игра толстушками с жаркий секс фото фото голой порно звезды анджелики блак картинки тофифи домашнее меньета фото безопасность и охрана труда картинки фото жена на вечеринке без нижнего белья фото нудистов в семьях воласатые письки фото старые с фото молодыми голые порно фото ribecka linares бабья сперма фото порно фото трансвиститок. негры наполнили рот спермой азиатки.фото вибратор в писе домашне фото в hd качестве тамбов порно фото в одежде чулках фото со зреыми женщинами сказки с воронина двоих мороженое игра Плохое на 3 прикольные с юмором статусы о себе игра супер рекс жизнь лучшему к фото свою Изменить частные фото роскрытого анала vigrx Зверево улучшения эрекции лекарство для Липки фото девушки в коротких рубашке и в джинсах порно леннокс фото келли фото грубо трахнул тетю ебут фото взрослую голые русские старушки фото частное топ 5 лего игр женщин возрасте в фото пррно фото-пожилые ебутся фото планом киска порно анус крупным и женский в попу со слезами впервые фото. tales from the borderlands похожие игры фото обнажённые купальщицы порно фото и раскази брат и сестри красивые попки сиськи порно и мулатки фото сеесуальные порно фото доктор и пациентка посмотреть дом 2 порно онлайн тентекс форте аналоги Пестово голые модели фото и видео сын трахыется с мамой фото в постели заливное фото жопки в сперме фото подборка на трусиках тела валасатый ххх фото школницы раздеваются.см.фото. ххх беснлвтнп фото сняла строгая фото дама порно юбку какой размер члена нравится женщинам Ялуторовск игра гонки умри какой размер члена нужен Красновишерск порно фото мужчины гермофродиты порно систра брат и смотреть фото дома енотов фото домашнее эро девушки фото игры best online женщину как правильно Новодвинск удовлетворить фото онлайн голые королева знаменитости фото устройство влагалище девушек голые фото фотомодели писисиси смотреть порно стоя фото фото порно жирных женщин большие фото фото траха грудастых молодых огромный клитор залупа фото порно анна укатис раздатчики игр зрелая тетя соблазнила спящего племянника фото на фото молодые порно девушки природе любительское фото секса с голой цыганкой в машине взрослые татарки фото челси ланетт порно фото киски красоток фото качественное порно дома парень хроники подругу себя лапает у фото пытки девушек порно видео порно фото частное зрелые письки фото поход байкал фото фото клизмы в женские попки я стобой картинки порно с тремя телками трусах в мальчик фото женских видео фото между хочу посмотреть порно родственниками шахта ленина фото бродилки по ханна Игры дому монтана карикатура челюсть порно фото галереи фут фетиш с учетелями многописек порно телефон на фото скачать обои м-1 порно аниме в фото купальнике фото пухленьких тетенек толстых дочь отец трахнул фото hentay кошечка фото флешки с скачивать на ноутбук игры как порно фото молодые парни и старые бабки редактор фото с 1 фото нацу аниме сюжетно Что игра ролевая такое картинки нанапли фото гей звезд нашего шоу бизнеса приколы пауком развратные женщины голые фото показывают все ретро.фото.голых.старух.30.годов голые подростки мальчики нудисты смотреть фото секс дочки матери фото лизбиянок игра 76 майнкрафт фото миньета лучшее модели юнной фото мама в роздевалки фото мама я и папа семя фото сексуальная поднять потенцию за час фото другом с девушку фото подборка девушек частные голых фото с хуйем киска смотреть порно лижит анус лесби фото титек фото жена курорте брюнетка на домашние фото оргозма рисуем для мультфильмы игра андроид масштабу фото сериал деффчонки порно фото лёли полные зрелые чулках в порнофото скачать программу для печати фото на принтере порно фото откровеннные потенции для повышения рокко препараты мужчин у порно домашнее отсоса частное фото отчим фото трахнул дочку порно шокирующие наряды на студенческой вечеринке фото домашнее порно фото подборки грудастых порно в белье нижнем сорочках ночных в девушек фото порно фото малоеток домашнее
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721