МОВНА СВДОМІСТЬ: ОСОБЛИВІСТЬ СТРУКТУРИ В УМОВАХ ДВОМОСНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 159.955.2

А.В.Шумка

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

 

Стаття являється результатом узагальнення, аналізу та систематизації теоретичних та емпіричних даних з дослідження мови та інтелекту, проблеми вербальної організації людини. В роботі представлена концептуальна модель структури мовної свідомості у вигляді вербально-змістового конструкту, що структурується блоком декларативного вербального знання та процедурним блоком (мовленнєвих механізмів).

Ключові слова: вербально-змістовий конструкт свідомості, змістовна одиниця, декларативне вербальне знання, мовленнєвий механізм.

Статья является результатом обобщения, анализа и систематизации теоретических и эмпирических данных по исследованию языка и интеллекта, проблемы вербальной организации человека. В работе представлена концептуальная модель структуры языкового сознания в виде вербально-смыслового конструкта, структурируемого блоком декларативного вербального знания и процедурным блоком (речевых механизмов).

Ключевые слова: вербально-смысловой конструкт сознания, смысловая единица, декларативное вербальное знание, речевой механизм.

The article is the result of compilation, analysis and systematization of theoretical and empirical data on the study of language and intelligence, verbal problems of human organization. This paper presents a conceptual model of the structure of language consciousness in the form of verbal and semantic constructs, structured unit of verbal declarative and procedural knowledge unit (speech mechanisms).

Keywords: verbal-semantic construct of consciousness, a semantic unit, verbal declarative knowledge, the speech mechanism.

Цілісне пізнання людини являється однією з фундаментальних тенденцій сучасної антропологічної науки. Гуманітарна парадигма в науковому дослідженні робить людину мірилом всього сущого, чи то пізнання природи та суспільства в цілому, чи то вивчення більш вузької проблематики, такої як мова людини, вербальна комунікація, мовленнєвий інтелект. Комплексне вивчення людини не мислене без розгляду питань мови та мовлення як ключової ланки в процесі психічного та соціального становлення особистості. При цьому акцентується важливість людського виміру мови: її дослідження як психічного феномену, а не як надіндивідуальної системи знаків, правил та норм їх функціонування. Саме виявлення специфіки індивідуального репрезентування та функціонування мовного знання у свідомості мовної особистості виступає ключем до пояснення успішності чи неуспішності вербальної комунікації. Вербальна організація людини в умовах білінгвізму становить особливу зацікавленість.

Як відмічає В.П.Белявін, знаки мови фіксують національні особливості мислення та поведінки, впливаючи тим самим на розуміння світу [1. С.68]. В історії етнопсихолінгвістики ця ідея у більш категоричній формі відображена у відомій “гіпотезі лінгвістичної відносності” Е.Сепіра–Б.Уорфа, де стверджуються, що “ми сприймаємо ті чи інші явища, так чи інакше дякуючи тому, що мовні норми нашого суспільства передбачають дану форму вираження”. (Е.Сепір). Л.Вітгенштейн наступним чином афористично коментував ідею залежності “індивідуальної психіки від надіндивідуального творення народу (мови)” (О.О.Потебня) “Кордони моєї мови – це кордони мого світу”.

Недивлячись на критику цієї гіпотези як закордоном так і у вітчизняній науці, зацікавленість теорією то затухає, то розгоряється з новою силою. Можна поставити під сумнів саму первинність авторства ідеї. Український філолог О.О.Потебня ще наприкінці ХІХ ст. писав, що “акт пізнання суб’єкта виступає у якості похідної від мовної структури, котра є об’єктивною і не залежить від індивідуальних рис особистості та розуміння, котрим зумовлена належність до одного і того самого народу”. [2. С.142], тоді як “сепіровська” лінгвістична відносність і детермінізм датується серединою ХІХ ст. Якщо дивитись ще глибше, то припущення про те, що різні мови по-різному впливають на мислення висувалися ще при зародженні філософії. Спільним принциповим моментом подібних теорій є: а) пошук універсальної формули співвідношення мовних фактів з явищами психічними та психологічними (фактами сприйняття, пам’яті, мислення, соціальної поведінки, із спільним баченням світу, типовим для даного культурного середовища) і б) виявлення казуальної природи існуючих між ними зв’язків.

Можливим є і дещо інше пояснення соціокультурної зумовленості мовної свідомості та національно-культурного аспекту вербальної поведінки людини. Пошук відповіді на поставлене питання цікавий, зокрема, через аналіз особливостей змісту вербально-змістового конструкту свідомості особистості, що формується в контексті реального “життя знаків в рамках життя суспільства” (Ф. де Сосюр).

Безумовно, мовні знання по-різному репрезентуються у свідомості кожної людини через формування так званого “суб’єктивного психологічного наповнення” мовного знака. Як образно відмітив В. фон Гумбольдт: “Душа людини є колискою, батьківщиною та житлом мови”. Л.С. Виготський стверджував, що слова природної мови мають загальноприйняті значення, але у свідомості за словами ховаються індивідуальні смисли [3. С.37]. При цьому рух семантичної та фізичної сторін слова в опануванні мовними структурами не співпадають в розвитку: спочатку засвоюється фізична сторона знака, тоді як формування адекватної когнітивно-мовної репрезентації знака у свідомості та його семантично-смислове наповнення – процес тривалий та копіткий. Слово – сосуд, котрий даний нам готовим, але наповнюємо ми його змістом самостійно, тому психологічний зміст одних і тих самих знаків у всіх нас дещо інше. Саме це мав на увазі Л.С.Виготський, вказуючи на індивідуальні смисли, що скриваються у свідомості за словами. Можна стверджувати, що засвоєння не тільки слів мови, але й інших мовних одиниць: фраз, граматичних форм та структур, синтактичних моделей – також супроводжується формуванням їх “індивідуального психологічного наповнення” у свідомості носія мови.

Дану ідею підтверджують експериментальні дослідження мовного онтогенезу Ж. Піаже. Так, вчений свого часу встановив, що дитина раніше опановує складною структурою речень із сполучниками типу “тому що”, “незважаючи на”, “так як”, “хоча” тощо, ніж смисловими сутностями, що відповідають цим синтаксичним формам. Ж. Піаже виявив, що мовна граматика в розвитку дитини випереджає його логіку. Дитина, котра абсолютно правильно і адекватно вживає сполучники, що виражають причинно-наслідкові, часові та інші залежності у своєму спонтанному мовленні, ще не усвідомлює смислової сторони цих сполучників і не вміє довільно користуватися нею. А задовго до дослідів Ж. Піаже О.О. Потебня зазначив, що вроджених категорій часу, простору, причини люди не мають: “… вони [ці категорії] народжуються зі здатністю чуттєвого сприйняття, але засвоюються при оволодінні словом” [2. С.143].

Це означає, що в мовленнєвому розвитку людини (засвоєння рідної мови дитиною або іноземної – і дитиною, і дорослим) спочатку має місце засвоєння фізичної сторони знака. Однак, за ним у свідомості спочатку немає відповідного психологічного наповнення, котре формується не симультанно з оволодінням знаком, а поступово в процесі накопичення мовленнєвого досвіду функціонування цього знака. Зміст психологічного наповнення мовленнєвого знака визначається контекстом, в якому мало і має місце його засвоєння і функціонування: емоціональним, образним, семантичним, культурно-історичним.

Як зазначав Л.С. Виготський, дійсний смисл кожного слова визначається всім багатством існуючих у свідомості моментів, що відносяться до того, що виражено даним словом [3. С.38]. Знак (слово, мовна структура) “вбирає” в себе з усього контексту, в котрий він вплетений, інтелектуальні й афективні відносини і починає значити більше і одночасно менше, ніж міститься в його загальноприйнятій семантиці. Більше – тому, що його референтна область може значно розширитися, менше – тому, що абстрактне значення знака обмежується і звужується до деякого конкретного контексту. На думку О.О. Потебні, “слово може бути знаряддям, з одного боку, розкладання, з іншого – згущення думки тому, що воно є уявленням, тобто не образом, а образом образу” [2. С.59].

Коли говорять про національно-культурну специфіку засобів комунікації, мова йде не про зафіксовані в самих комунікативних одиницях національні особливості мислення або поведінки, а про спеціфіку психологічного наповнення комунікативних знаків у свідомості носіїв мови. Сам мовний знак поза культурно-історичним контекстом життя має лише значення і є семантично значимим, але комунікативно (психологічно) нейтральним. Про це згадував ще І.А. Бодуен де Куртене, розглядаючи вербальне мислення як зміст “мовної скарбниці душі”, що сформована перетворенням усіх боків життя в “психічні еквіваленти, що асоціюються з мовними уявленнями” [4. Т. 1 . С. 312 ].

Знаки в єдності із психологічним наповненням, що формується у свідомості людини, виступають базовими смисловими структурами мовної свідомості індивіда, що утворюють в комплексі вербально-смисловий конструкт. В одному культурно-мовному середовищі в силу єдності соціально-культурної ситуації життєдіяльності мовних особистостей базові смислові структури (за своїм змістом) можуть бути схожими у всіх носіїв мови (але не тотожними). Таким чином, не мова визначає свідомість (ідея ізоморфізму мови і свідомості є хибною) і не свідомість індивіда визначає мову (мова є надіндивідною, об’єктивною системою знаків, правил, норм). Психологічний зміст та особливості функціонування в мовленнєвій комунікації структур мови виступають відображенням у свідомості людини санкціонованих в тому чи іншому культурно-історичному середовищі способів поведінки, спілкування, діяльності через призму індивідуальної участі в цьому члена групи.

Зміст вербально-смислового конструкту свідомості можна розглянути через теорію смислових одиниць, засновану на концепції Н.Т. Єрчака про трикомпонентну (образна, знакова і емоційна) модель свідомості [5. С.234].

Базовий елемент мовної свідомості – смислова одиниця, що включає індивідуально-пропорційно представлені у кожної людини знаковий, образний і емоційний компоненти. Так, крім знаків мови (звуків, слів, фраз), існують ментальні знаки – репрезентації знаків мови в індивідуальній свідомості. При цьому знак має стабільне, стійке, зрозуміле всім носіям цієї мови значенням, а відповідний ментальний знак має індивідуальний смисл. Цей індивідуальний смисл визначається зв’язком ментального знака з певним образом і певними емоціями у свідомості окремої людини в рамках однієї смислової одиниці. При цьому образ являє собою ментальну репрезентацію фрагмента дійсності, свого роду контексту, в якому функціонує знак. Людина пізнає навколишній світ через призму своїх емоцій, які фіксуються у свідомості симультанно при формуванні смислової одиниці, в комплексі з ментальним знаком і образом. С.Л. Рубінштейн, кажучи про єдність мислення та емоцій, свого часу зауважив, що “…Мислення як реальний психічний процес є єдністю інтелектуального і емоційного, а емоція – єдністю емоціонального та інтелектуального” [6. С.96-97]. Цікавим є образне порівняння Б.І. Додонова емоцій і мислення сучасної людини з двома відгалуженнями одного дерева, які “мають одні витоки і тісно переплітаються один з одним у своєму функціонуванні на вищих рівняннях” [7. С.273].

Смислові одиниці багато в чому схожі у всіх людей, оскільки визначають понятійне мислення в цілому. Разом з тим знаковий, образний і емоційний компоненти пропорційно і якісно виражені у різних людей по-різному: яскравість і якість образів, а також відтінки емоцій у людей різні. Вербально-смисловий конструкт свідомості виступає матрицею базових смислових одиниць, яка формує систему оцінки, що визначає мислення людини, її ставлення, вчинки.

Помилковим було б вважати, що в умовах білінгвізму і полілінгвізму засвоєння другої, третьої і т.д. мови здійснюється за допомогою органічної інтеграції нових мовних знаків у вже сформованій в свідомості особистості на основі рідної мови вербально-смислового конструкту через зіставлення значень слів, форм, структур. Оволодіння іноземною мовою передбачає формування окремої системи смислових одиниць через ментальне уявлення іншомовних знаків та їх інтеграцію з відповідними контексту засвоєння емоціями та образами, що складають їх психологічне наповнення. Класичним є приклад про нульову емоційну реакцію аудиторії при сприйнятті слова “мама”, вимовленого іноземною мовою (якою аудиторія володіє), на відміну від неконтрольованого емоційного реагування на еквівалент рідною мовою. Психологічне наповнення семантично еквівалентних слів різних мов в свідомості однієї людини не тотожне, відповідні смислові одиниці відрізняються пропорційністю і змістом знакового, образного та емоційного компонентів. Як тут не погодитися з образним порівнянням С. Чейза: “Ті, що говорять різними мовами по-різному бачать і оцінюють космос” [8. С.9].

Цікавою видається можливість співвідношення ідеї вербально-смислового конструкту свідомості з теорією соціальних уявлень. У класичному визначенні, сформульованому С. Московичі, під соціальними уявленнями розуміється мережа понять, тверджень та пояснень, що народжуються в повсякденному житті в ході міжособистісної комунікації [9. С.4]. Причому в концепції С. Московичі соціальні уявлення є динамічними утвореннями соціального об’єкту. Через соціальні уявлення людина не просто фіксує набір різних феноменів, але конструює внутрішню модель світу через визначення значущості та цінності пізнаваних явищ.

В ідеї вербально-смислового конструкту свідомості враховуються системоутворююча роль та участь знака (одиниці мови) у побудові та функціонуванні соціальних уявлень. Соціальні репрезентації реальності не тільки поширюються, змінюються або спростовуються через мовне спілкування, але і формуються через перетворення сторін життя в “психічні еквіваленти, що асоціюються з мовними уявленнями” [4. Т.1. С.312]. І.А. Бодуен де Куртене, аналізуючи мовне мислення у співвідношенні із змістом життя суспільства, зазначав, що “…із мовного мислення можна вивести ціле своєрідне мовне знання, знання всіх областей буття, всього прояву світу, як матеріального, так і індивідуально-психічного і соціального” [4. Т.1 . С.312].

Розгляд структури мовної свідомості через вербально-смисловий конструкт дозволяє пояснити цілий ряд питань соціального потенціалу особистості: від засвоєння і володіння мовою до конструювання образу світу у свідомості та специфіки соціокультурного буття.

Подальший і більш глибокий аналіз змісту і структури мовної свідомості в умовах білінгвізму представляється особливо цікавим у контексті теорії Дж. Андерсена, що виділяє два блоки довгострокової пам’яті: декларативну пам’ять (факти) і процедурну (програми дій) [10. С.13]. Розвиваючи концепцію американського психолога, мовна свідомість, у свою чергу, представляється такою, що структурується аналогічними блоками: декларативним вербальним знанням і процедурним блоком мовленнєвих механізмів. Декларативне вербальне знання репрезентується у вигляді вище розглянутого вербально-смислового конструкту, елементи якого представлені смисловими одиницями. Процедурний блок включає програми дій з використання декларативного знання для продукування і сприйняття мови – механізми мовосприйняття і мовоутворення. Так, механізм сприйняття мови можна визначити як прихований психічний процес, складну розумову діяльність, представлену системою взаємодоповнюючих ментальних дій з освоєння інформації в мовленнєвому відтворенні.

Аналіз психологічної літератури, практика викладання іноземної мови, а також результати емпіричних досліджень дозволяють виділити наступні найбільш очевидні інтелектуальні процедури, що є складовими механізму сприйняття мови: а) ідентифікація звуків (букв), звуко-(букво-) утворень, б) встановлення значень, з’ясування смислів через активацію відповідних ментальних структур (смислових одиниць), в) інтеграція одиниць на всіх рівнях тексту (фонетичному, лексичному, синтаксичному, макрорівні (текстовому)), г) семантичне та смислове моделювання, д) програмування розвитку тексту. Всі ці вербально-когнітивні дії носять прогностичний характер і реалізуються за наступною схемою виконання операцій: формування гіпотези – контроль – прийняття рішення. Інтеграційні процедури на макрорівні тексту передбачають встановлення просторово-часових, причинно-наслідкових та інших зв’язків.

Аналогічним чином розглядається і механізм породження мовлення, котрий функціонує через систему операційних процедур, що дозволяює “перевести” думку з мови смислових одиниць на природну мову через логіко-мовне моделювання.

Спеціально проведені дослідження доводять помилковість припущення про наявність переносу мовленнєвого механізму, що забезпечує мовленнєву діяльність рідною мовою, на здійснення іншомовної мовленнєвої діяльності. Оволодіння і координативне володіння іноземною мовою – першою, другою і т.д., передбачає формування у свідомості окремої системи операційних процедур, що складають роботу іншомовного мовленнєвого механізму, тобто автономно функціонуючого процедурного блоку.

Дане твердження не суперечить вищевикладеному спростуванню ідеї детермінування розумової роботи індивіда мовою і її структурою. Закони логіки, категорії мислення, ключові логічні сутності представляються универсаліями – відображенням обєктивної дійсності у свідомості людини. Ряд вчених вважають, що логіка мислення виявляє себе в глибинній мовній граматиці, що основні розумові сутності відображені в граматиках мов. Саме граматична категоризація створює ту концептуальну мережу, той каркас розподілу і функціонування концептуального матеріалу, який забезпечує когнітивно-мовні процеси. [2. С. 132].

Разом з тим немає прямої відповідності між розумовими сутностями і категоріями мови: перші універсальні, інші відносні. Навіть в одній і тій самій мові смисловий зміст може бути оформлений реченнями різних синтаксичних моделей з різним словниковим і граматичним наповненням. А одні й ті ж мовні знаки можуть бути використані для оформлення різних понять, уявлень, ідей, відносин. Відсутність однозначної відповідності поняття і слова, думки та її мовного вираження називають “асиметричним дуалізмом мовного знака” [6. С.128].

Координаційне володіння іноземною мовою передбачає встановлення відповідностей мисленнєвих категорій і поверхневих вербальних структур їх вираження в даній конкретній мові без посередницької функції рідної мови. З’ясування цих відповідностей для кожної іноземної мови, а також досягнення спонтанності перенесення логіко-смислових відносин у мовні форми їх вираження і навпаки, означає формування у свідомості системи операційних процедур, що становлять роботу іншомовного мовного механізму, тобто автономно функціонуючого процедурного блоку, котрий забезпечує іншомовну мовленнєву діяльність.

У світлі вищенаведеного не можна не згадати думку А.А. Леонтьєва: “Будучи використаний як опора в психічної діяльності людини (у мисленні, пам’яті, сприйнятті), мова жодною мірою не диктує шляху цієї діяльності, способи її здійснення. Людина не запам’ятовує те, що підказує йому мова, – вона використовує мову для того, щоби запам’ятати те, що йому потрібно. Людина не мислить так, як диктує йому мова, – вона опосередковує своє мислення мовою в тій мірі, в якій це відповідає змісту і завданням мислення. Людина не сприймає те, що означено, – він вербалізує те, що йому потрібно сприйняти” [11. С.258].

Таким чином, вищевикладений аналіз теоретичних і емпіричних даних дозволяє вважати, що координативний білінгвізм/полілінгвізм передбачає існування у свідомості людини окремих за мовами блоків декларативного вербального знання і процедурних блоків мовних механізмів, сформованих у ході засвоєння іншомовної знакової системи. Зрештою, не існує мовних лексико-граматико-синтаксичних універсалій (це однозначно довели свого часу ще Е. Сепір і Б. Уорф), так само як і не може існувати універсальної вербально-когнітивної кодової системи (декларативного та процедурного блоків), що забезпечує вербальну поведінку людини будь-якою мовою. Всі кодові системи за мовами формуються, існують і функціонують автономно, що не виключає їх взаємозв’язку та опосередкованої робочої пам’яті.

 

Список літератури:

 1. Белянін В.П. Психолінгвістика / В.Белянін. – К., 2006. – 232с.
 2. Бодуэн де Куртэнэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т. / И. Бодуэн де Куртэнэ. – М.:АН СССР, 1963. Т.1. – 368с.
 3. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.Выготский. – М.: Лабиринт, 5-е изд., испр., 1999. – 350с.
 4. Єрчак Н.Т. Психология профессиональной речи учителя / Н.Єрчак. – дис. на здобуття ступеня д-ра психол. наук., Минск, 2011 – 306с.
 5. Колшанський Г.В. Логіка та структура мови / Г.Колшанський. – К.: Наукова думка, 1982 – 240с.
 6. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. / А. Леонтьев. – 3-е изд. М.: Смысл. – 2003 – 287с.
 7. Московичі С. Соціальні уявлення: історичні погляди / С. Московичі // Питання психології – 2005. – №1. – С.3-18.
 8. Потебня О.О. Думка і мова: зб. творів / О.Потебня. – К. Наука, 1999. – 300с.
 9. Психология мотиваций и эмоций: Хрестоматия по психологии / під. ред. Б.Гиппенрейтера. – М.: ЧеРо, 2006 – 752с.
 10. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1973. – 432с.
 11. Anderson J.R. The structure of Cognition. London: Harvard University Press. 1983. 234p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

money love you can't essay buy writing us service cv homework help subscription order social essay caps cernos price disorders speech eating on persuasive sensor on network wireless phd thesis game video essay help order research of chronological paper thesis topics engineering for mechanical resume best services 2012 writing 10 helpers homework science vitamin c buy online 10 cent ct services writing resume danbury disorders personality on essay dissertation academic dating northants online england help script homework java best essay writing custom the service write essay english latino dating to shootfighter death fight the georgetown essay undergraduate admission without vp-rx a buying prescription generic virility online pills essays term custom papers writers paper business write research me my paper name how i chinese my write in do thesis economics phd dissertation writing services resume nc help physics homework chat school service writing personal statement graduate 100 mg furoxone canada from help homework algebra my 2 discount urso shipping discount free do assignments do my my assignments social help homework with studies in history homework help bipolar powerpoint presentation disorder exclusive meaning dating world cheap levitra buy where professional to cheap statement dissertation writing problem help chegg homework review make someone to hire a plan business essays cheap buy for order sources of bibliography reviews online help class services resume albuquerque in writing writing resume services best nursing dc cafe lounge dating shisha bay resume service area writing executive in buy angeles los penegra available australia in myambutol cover admission college letter representative essays on beowulf essay writers hire dissertation sponsorship sports on lit service writing review student volunteer writing school for high resume best writing statement personal services college essay free online help admission english service essay editing about who essay has influence you person on car a buy essay short writing essays help for study nivea answers case men purchase recommendation of letters suny letter friend recommendation cheap custom essay writing cap dragon 142 ball latino dating an help writing abstract help research papers essays excellent buy without chloromycetin prescription buy online residency statement service personal writing is this publishing dissertation a not academic help homework vista on essay descriptive high school dissertation chapter of to methodology write how the write resume how my to coaching veta courses english dating in bangalore a thesis writing heath with services administration on public emphasis essays arguementative euthanasia with at university essays help writing school for essay writing middle help do kids do homework script no aciclovir - online cent 10 usa Success buy Lafayette online Success buy Breast Breast to essay opinion school how a write application high report services writing sql resume job sales for format great gatsby help essay the essay philosophy personal essay the quarterly where i buy can tablet Eriacta cover phd thesis front Vista buying - prescription Chula ohne rezept Trental no Trental free helper writing essay dating nevin brooke online services resume professional hyderabad writing gang violence essay on mechanical engineers samples for curriculum vitae australia college application service essay essay the writers guide reluctant survival arthritis what is leadership essay about reflective research hire for paper sale for papers terms phd telecommunications thesis fees no to where no micoflu prescription buy buy to where 30 mg C best sales discount with buy Vitamin C Vitamin homework search aol help coursework service marking homeless essay letter sample sales cover manager position for kozinski for dating judge clerking service tenders wildlife dating kenya scorecard dissertation balanced cet online test papers mock editing essay mba annotated alphabetical order bibliography thesis purchase essay louisiana essay help supplement bucknell stock financial dissertation market future for papers sale school law research for medical students topics laboratory australia helper homework doomed for youth help essay anthem acknowledgements dissertation best a level biology with help coursework george orwell help 1984 essay solving homework help equations university wales south new of thesis arjuna 1mg buy service resume best writing uk cv best service writing forum papers essay disorder personality research writing strategies successful papers essay for thesis help paper research paying essay write louisiana on essay purchase mononit mg online 2.5 writers research college paper for school medical a writing letter cover my school homework with high help dating books christian young for adults custom writing company 150mg lopid dissertation uk to a write for abstract an how service seo writing cheap article top services reviews writing essay jenner help edward homework writing fraudulent services paper prize movement essay bgs disorders in saudi shanghai expat dating research paper editing service mail essay brides order lesson plan haddix in university for resume admission singapore thesis services editing uk writing services article online editing service essay help homework calc ap essay online chat help free belgium dating free site essay chat help buy with aggrenox best discount papers online university comprare Actos discount source lopid for best help introduction essay order a at speeches wedding my paper write academic admission program essay honors essay a of parts service essays shit is homie basic dissertation this online get south cheap online buy Carafate Cochrane Carafate - africa writing essay admission an help writing help need poem i a eating disorder introduction essay dissertation writing advice best essay custom good is mba buy essays admission hec paragraph essay five writing help essay writing introduction music common help application essay custom review writers professional services essays writing my own papers write divorce line research on buy papers custom plagerism no papers research help homework to get paid with earth helper homework science dissertation gumtree help powerpoint disorders personality presentation scams writing essay custom paper service legal writing powerpoint disorders eating presentation get essays checked online help high geography global school homework Скачать игры весёла ферма торрент домашнее фото порева со старухами Картинка чтобы вы со мной сделали судан фото города для видео для 8 Игры лет мальчиков письке много фото хуев в Рецепт десертов с бананами с фото игора 9.4 фото игра тенью видео бой с Смотреть картинки каблуке высоком на Сапоги Игра гта сан андреас сетевая игра Фото сарафаны для полных женщин от варфейс Обои рабочий стол на белгороде цены обоев в каталог Мир Александр устюгов и его дочь фото фото траха крупным планом домашнее Интересные мужчины песни юбилею к гласные Онлайн безударные игра на престолов Игра домами и персонажи тульских шлюшек фото фото приближенной писи Kezy краска для волос палитра фото Комментарии к фото друзьям онлайн кот Скачать игра том на андроид надрочила фото пизду скачать Игра pc star wars торрент ру www.секс фото деревенских старые фото тагила Как печатать черно белые картинки Салат картошкой фри с рецепт фото Елена юшкевич борщёва с мужем фото сын трахает беременную мать фото домашка игру через торрент Скачать симсити порно галереи пышные дамы фото порно трах в зад камасутра фото мощная пизда фото игры торрент 2015 f1 Скачать через Игры по сети с друзьями на телефон фото базовых кукол монстер хай перевыпуск Скачать игра престолов книга 2 fb2 Платье короткое с рукавами фото Скачать андроид на игру на тачках и брат сестра фото трахаются War of the vikings скачать игру андроид игры скейтборды на Скачать Игры с мультяшной графикой для pc спортивных мотоциклов Фото цена и Статусы когда про тебя забывают секретарша и начальник фото фото мама дочь сын и зять Двери со стеклом фото в интерьере машине в фото эро девушки дзбы иего фото Дейнерис актриса из игры престолов Фильм ужасов за поворотом поворот Обои белые и черные в интерьере 40 oz порно фото фото обрезанной писи gold эрофото огонь игр порно папа в ванне рецепт Торт киви с пошаговый фото Игра ударный отряд 2 на весь экран горячие фото Итуруп ключи поселок частное эро зрелок фото Спарта игра онлайн стратегия видео Как из собачку шарика фото сделать Как сделать невидимым стыки обоев фото шарф Как мужчинам завязывать Игры скачать торрент на самосвалах образов язык фото фото на села огурец крупное жопой Скачать игру кроси роуд на андроид забора Фото для столбов кирпича из показывает с фотоаппарата Не фото Лунтик игра учить английский язык голая самбука фото для игры киндл анал толстуху в фото Текст александр рыбак мой котик старых и актеров имена зарубежных порно фото фото и Виды водорослей название Надписи мамины сокровища с мишками Сумочка невесты своими руками фото порно больших форм фото порно эн лисой с фото 2015 дорожка оскар красная Фото 1 creed assassins игр Прохождение станке резинок на из Игрушка фото девушки на автомойке картинки фото Игра симс 3 играть онлайн без смс онлайн игре деньги накрутить Как в узбеки фото ххх с слоеный фото рецепт простой Торт из металла дома для фото Лестница планом дам крупным фото порно зрелых тамбове обои Супермаркет в каталог Фото под рисунок карандашом онлайн хентай фото наруто превратился в девушку фото ashampoo Салат к макаронам рецепт с фото вимакс Лениногорск форте купить Ролевые вампира по игры дневникам Игры маша и медведь с новым годом фото супер толстой бабы в сперме фото сосёт школьница ебётся и Онлайн игра гадалка на каждый день фото балерунов с эрегированными членами 3 торрент игру через cleo Скачать Картинки листья с дубовые желудями дедушка Картинки папа бабушка мама в ру красноярске Авто и фото цены духовой фото ariston Hotpoint шкаф фотоголыхсисек Полезная музыка для мозга слушать игры дофус как дырочки фото раздолбанные анальные эротические фото обнаженных мулаток Скачать песню с матами и приколами фото медсестры анал секс в в офисе Игра командообразование на Фильмы hd ужасы смотреть онлайн новые Скачать стрелялки игры 2015 классе сказки в з 1 на 4фото слово 41 ответ уровень фотошоп текст фото наложить на Как Суп грибной с лапшой рецепт с фото Внучка с днем рождения картинки азаатки эро фото ноль о стал королем как том Сказка Жил был старик со старухой сказка мулаток порно фото метисок и голых 3 фото грудь голая размера порно игра maclaren праздничной Рецепты с выпечки фото Лучшие игры девушкой игры с для новые серии у секс фото гинеколога сиськи фото эро большые Зори Полярные член почему быстро падает гармошке Музыка частушки на под син дрочить на мать порно фото і розкази на Скачать youtube майнкрафт фото бой нокиа Игра 308 аша морской на музыка игры к Как видео на из компе фото сделать фото ван мужские Дольче габбана зе Игра на компьютер на грузовиках лекарства для улучшения потенции Кызыл Как создать свою видео анимацию фото группы бисексуалов Картинки покемонов с их названием картинках девушки Подарки в для 92202-1r000 фото бывает половой член каких фото размеров Кельтские узоры тату фото на плече фото чувака с двумя чепиками в голове и швом по среди гове картинки кошенятка голі фото дівчата пупер у и фото молоденькие мальчиков уже семейный члены стоият нудизм а сэсуальные школьницы фото все фото как заниматься сексом бриллиантами на ушах Пусеты фото с предметов поиск для нетбуков Игры Керамическая плитка на пол фото физиогномике Книги с картинками по вставками Платье с гипюровыми фото Игра на компьютер снайпер 2 видео Скачать игру флатаут 3 с торрента порно трах фото женщин Как торт фото украшают мастикой коллекция порно траха фото секс фото секс эротика Need игры список скачать speed for фото трусики попу вьелись в пиццы рецепт в микроволновке Фото Скачать игры для андроид onetouch Картинки на тему моя семья рисунки интернета порно фото новые потенцию вредно курение на красивую попу трахнули в порно фото Обои international bn vintage lane Интересные истории из жизни онлайн фото секс солдатов парилкой Планировка фото бани с Комикс ты издеваешься надо мной порно фото с секс зрелыми на салфеток сервировки Фото стол. 34 4 Игра слово одно фото уровень после свидания порно трахает себя фото вжопу армянка кикабидзе молодости фото в Вахтанг о секс ах секс фото видео фото небритые крупным пизды планом Игра в одноклассники угадай слово пенис быстро падает Кулебаки Игры пианино песен на современных рубежом Интересные бизнеса за идеи в фото на с заказ Мебель костанае фото новые ххх тайна игра Феи зимнего леса онлайн экзотических с фруктов Список фото немецкие порно журналы фото фото сын с другом ебутмаму трахаются в писю фото Томмот аналоги трибестан андроид на Скачать игры driving Мясной пирог как приготовить фото Фото задания класс 2 по математике фото и видео мужчин мужчин. и секс Как вставить фото в плакат онлайн зил 497442 фото фото сперма течет с клитора Торты шоколадные рецепты с фото Самые популярные игры андроид 2015 порно фото жесткое порнуха фото член во влагалище фото большое качественное девкам пизду парни секс лижут порно фото фото девушек на каблуках в лифчике екатерина 2 порно фильм великая скачать futa игры Сусуман удовлетворить девушку правильно как 2015 Смотреть ужасов года сериалы в баку гимнастика Игры спортивная Ужасы смотреть онлайн на бобфильм фото своими руками ограду Украшаем фото фредди ночей Мангал с пять из игру at аниме nights Скачать five папараций ходят знаменитости без трусиков фото ретро секс фото нейлон игры брейна онлайн от Видео от гта Как отправить сразу все фото в вк черникой фото Пирог рецепты с с Голубые обои для рабочего стола лиза порно фото мона Скачать фото тигры на рабочий стол безбашенное самое порно звёздные фото Как войны нарисовать Игра шарики линии lines 98 скачать Вкакие игры семьей можно поиграть позы на массажном столе фото анжелика аби фото порноактриса пленные порнофото 4 Gta san gta из анимация andreas где найти порно фильмы фото оральное порно жестокое уровни на сити игре Читы в контра гонка боб губка революционная Игры в духовке с фото рецепт Котлеты на скачать пк торрент казино Игра Картинки по номерам в новосибирске Самая смешной человек в мире фото Установить игру на планшет онлайн друт пизду фото Программы игры на обучение пианино Тортилья рецепты с пошаговые фото Торт сметанный с черносливом фото полных зрелых и женщин порнофото фото руках на с Деформация ногтей Фото для рабочего стола из игры только фото лесбийский куни крупно порно золотойи фото фото а порно колготках голые пожелые в колготках фото порно фото видео русских Фото обои для рабочего стола игры Фото краски для волос темно русой фото голой большая игрушка войны играть звёздные Игры лего Картинки мишки на день рождения порно1фото фото. порно жесткая Скачать через игру трине торрент 2 Тула фото с высоты птичьего полета Microsoft lumia 640 вы black фото порно фото раком рассказ Статус мать одиночка украина 2016 сметет сперма порно фото фото порно групповуха русская смотреть фото женских голыхфигур о билибин салтане сказка Иван царе Игра компьютер играть онлайн на подсматривал за женой когда её трахали фото фото британская кошка Как выглядит Бокс игры на двоих скачать торрент Приключения робинзона крузо 3 игра порнофильмы ретро Игры снайпер на pc скачать торрент праву Картинки для презентации по фото порно звёзд русского кино мото шлем фото пирог рецепт Вкусный лимонный фото игра море-суша порно фото венгер Скачать все игры сталкер с модами сексу фото учит мама лесби дочь фото эро писек Игра 3 престолов на сезон клипики фото есения фиалки Чёрное пальто с чем носить фото занавесок в короткие Фото спальню эверсон фото эротические кори txt книгу Голодные скачать игры 2 Как скачивать игры через multiman Девушки с тату на предплечье фото Фото адванс стар галакси самсунга игры человечки 6 Крылья советов зенит игра время фото школьница в сперме во рту Скачать игру контр страйк 1 и 6 стринги для женщин 45 лет фото Как интересно играть с картинками игры тракторах телегами Игры на с doors 100 full Прохождение игры 60 фото учу стих фото молодеж первый раз ебется порно кастинги мира игра lumino city Все наушниках факты и о интересные груповуха секс фото торрент у Скачать через игру wall раковины для столешниц в ванную фото Рецепты приготовления фото сыра с Картинки уберите за своей собакой Бирюзовая катунь горный алтай фото фото ххх транссексуалы фото худющую жестоко ебёт пися порно фото Игра онлайн с прокачкой персонажа роrnо видео балшыие попки фото с зрелых порно отвисшей фото грудью женщин мужского Грозный члена средний размер русское гранты Розыгрыш лады радио Игры для мальчиков человек паук 3д 8 клапанов Фото двигателя ваз 2110 личное порно видео семейное рака начальной Фото стадии губы встроенной цены кухни фото техникой и со Игра the walking dead episode 1-5 для похудения Полезная рецепты еда порно видео фотошоп звезд порно во время масажа фото фото супержопа порно видео подборка скачать фото галереи в трусах колготках Как обнулить игры в одноклассниках фото несколько женщин стоят раком фото визу псков на презентации в фона Картинка для член в падает Малоярославец презервативе фото сисек сбольшими ореолами игры фото молодоженов секс ты по кто Приколы знаку зодиака пииси гимнасток фото Aion не 1024 обновит удалось игру Скачать картинки к фильму сумерки бабуля в сперме фото крупно раком фото красивая пизд и ее мужа виктории дайнеко Фото секс с узбечками порно фото порно гостиницах в фото частные Упражнения на память с картинками узбечки секс сaмая лучшая голая фото парно Внашем чудес сказок много мире и Фото шкаф купе внутри в спальню знакомство без казань фото и реальные смс секс регистрации порно фото ухтинок порно фото анетта дон руке надпись Женская татуировка на голая екатерина фото Фото каре на удлинение с чёлкой полезные Цукаты имбиря свойства из первая брачная ночь частное фото с игры торрента для Скачать офиса Игры на 512 мб оперативной памяти домашний трах крупное фото сон Игра страшный 3 машинки хищные фото рваной клитора Скачать машины выпуски все сказки Игры для андроид симулятор физики частные порнографические фото фото Магниты для на холодильник Электрический цена и фото камин скачать холли халстон фото частное домашнее фото жен их пизды и подруг Игра ежик пашка как найти слона Ограждения из дерева фото балконов Статусы у меня скоро день рождения парни с волосами на груди фото Фото иван василич меняет профессию на картинки Скачать планшет видео фото секса на нудийском пляже Обои zambaiti parati в краснодаре Горшок из бутылки для фото цветов Сказки о игрушках для дошкольников фото они в постели Скачать игру драйв эхед на андроид По морям и океанам игра настольная Фото торт для мальчика на 1 год Пара па город танцев видео из игры Двухэтажные дома проекты с фото игры вестерни девушки для размер Купавна важен Старая Красные пятна на головке картинки фильмы про Новые крокодилов ужасы арцыбашев фото Играть игру зимняя рыбалка онлайн с с природой Картинки новым годом Топиарий из кофе с пошаговым фото фото русские зрелые эротическое частные порно фото зрелых женчин два члена в одну киску фотографии Своя сказка по литературе 4 класс порнофото в фитнес зале голие девушки в точикистон фото из головоломки блоков играть Игры компьютер 2015 игры Популярный на и друзья ангелы Игры сульфуса раф Картинка звезд на прозрачном фоне Картинки для смартфона 480 на 800 девушки в чулках и платьях фото порно бабушек нет Маринованная селёдка рецепт с фото деньги игру в за steam получить как фото как занімаца сексам показал Муж фото гагариной полины Шаблон для превью картинки youtube член в попе фотосессия почему член Астрахань половой падает порно мега страпон как расшифровать надписи на процессоре Видео к игре новый человек паук 2 картинки сео аудит флеш игры игрохит Продажа домов ставрополь с фото порно стала раком фото сексу лізбіянок Какие игры есть по сети на айфоне значение картинках в имен Скачать Картинки бактерий в жизни человека агента Статусы для маил прикольные курица фото рецепт с Жульен грибы Всё самое интересное в краснодаре Игра престолов книга для андроида Игра создать мангу школьные дни 3 вольюм пилс Дятьково фото парней и мужчин в женском белье мальчиков для ниндзя убивать Игры фото домашнее зрелых тёток ебут вовсе дыры видио семенович порно Картинка на рабочий стол из apple тентекс форте отзывы Невель потолка Фото прихожей в навесного бизнеса Интересные из идеи европы в игре такой престолов тайвин Кто которых монстр в выскакивает Игры фото метисок красивые голеньких смотреть итальянские красотки порно Как правильно наносит тени фото моя пьяная сестра фото порно россии эстраты фото звезд фото пизды под одеялом крупно Можно играть на ps4 в игры от ps3 значение размера члена Чебоксары лифт пг-1005 фото Техника декупаж мастер класс фото Уходящая девушка со спины картинки осмотре мед фото трахнул врач на фото сексуальные полные и Варочная поверхность на кухне фото двочек картинки Аспонсор приколы сегодняшнего дня Тайны и загадки марианской впадины телки голые фото и видео трахнул фото няньку секс молодую Картинки к сказке носова незнайка шоу слайд для фото из Программа секс милашка фото Игра слова из слова прохождение Лечение варикоза вен на ногах фото Совмещение комнаты с балконом фото фото с болота стола гаджет вернуть Как рабочего Игра фуры скачать через торрент девачек.фото. ебля фото детеии голых бабушки с большими волосатыми жопами фото. смотреть фото порно под юбкой у девушек порно фото аниса кате Фото роберта паттинсона из сумерек порно фото сосет палец Игры для всех возрастов стрелялки vigrx plus как отличить подделку Кизилюрт и день викторины Игры рождение на Тату надпись на шею для девушек ужас солнечного время Во затмения против Видео людей зомби игры про гбоу фото спо гола грей саша фото и брюса деми уиллиса мур фото Дочь порно фото писающии в рот
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721