МОВНА СВДОМІСТЬ: ОСОБЛИВІСТЬ СТРУКТУРИ В УМОВАХ ДВОМОСНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 159.955.2

А.В.Шумка

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

 

Стаття являється результатом узагальнення, аналізу та систематизації теоретичних та емпіричних даних з дослідження мови та інтелекту, проблеми вербальної організації людини. В роботі представлена концептуальна модель структури мовної свідомості у вигляді вербально-змістового конструкту, що структурується блоком декларативного вербального знання та процедурним блоком (мовленнєвих механізмів).

Ключові слова: вербально-змістовий конструкт свідомості, змістовна одиниця, декларативне вербальне знання, мовленнєвий механізм.

Статья является результатом обобщения, анализа и систематизации теоретических и эмпирических данных по исследованию языка и интеллекта, проблемы вербальной организации человека. В работе представлена концептуальная модель структуры языкового сознания в виде вербально-смыслового конструкта, структурируемого блоком декларативного вербального знания и процедурным блоком (речевых механизмов).

Ключевые слова: вербально-смысловой конструкт сознания, смысловая единица, декларативное вербальное знание, речевой механизм.

The article is the result of compilation, analysis and systematization of theoretical and empirical data on the study of language and intelligence, verbal problems of human organization. This paper presents a conceptual model of the structure of language consciousness in the form of verbal and semantic constructs, structured unit of verbal declarative and procedural knowledge unit (speech mechanisms).

Keywords: verbal-semantic construct of consciousness, a semantic unit, verbal declarative knowledge, the speech mechanism.

Цілісне пізнання людини являється однією з фундаментальних тенденцій сучасної антропологічної науки. Гуманітарна парадигма в науковому дослідженні робить людину мірилом всього сущого, чи то пізнання природи та суспільства в цілому, чи то вивчення більш вузької проблематики, такої як мова людини, вербальна комунікація, мовленнєвий інтелект. Комплексне вивчення людини не мислене без розгляду питань мови та мовлення як ключової ланки в процесі психічного та соціального становлення особистості. При цьому акцентується важливість людського виміру мови: її дослідження як психічного феномену, а не як надіндивідуальної системи знаків, правил та норм їх функціонування. Саме виявлення специфіки індивідуального репрезентування та функціонування мовного знання у свідомості мовної особистості виступає ключем до пояснення успішності чи неуспішності вербальної комунікації. Вербальна організація людини в умовах білінгвізму становить особливу зацікавленість.

Як відмічає В.П.Белявін, знаки мови фіксують національні особливості мислення та поведінки, впливаючи тим самим на розуміння світу [1. С.68]. В історії етнопсихолінгвістики ця ідея у більш категоричній формі відображена у відомій “гіпотезі лінгвістичної відносності” Е.Сепіра–Б.Уорфа, де стверджуються, що “ми сприймаємо ті чи інші явища, так чи інакше дякуючи тому, що мовні норми нашого суспільства передбачають дану форму вираження”. (Е.Сепір). Л.Вітгенштейн наступним чином афористично коментував ідею залежності “індивідуальної психіки від надіндивідуального творення народу (мови)” (О.О.Потебня) “Кордони моєї мови – це кордони мого світу”.

Недивлячись на критику цієї гіпотези як закордоном так і у вітчизняній науці, зацікавленість теорією то затухає, то розгоряється з новою силою. Можна поставити під сумнів саму первинність авторства ідеї. Український філолог О.О.Потебня ще наприкінці ХІХ ст. писав, що “акт пізнання суб’єкта виступає у якості похідної від мовної структури, котра є об’єктивною і не залежить від індивідуальних рис особистості та розуміння, котрим зумовлена належність до одного і того самого народу”. [2. С.142], тоді як “сепіровська” лінгвістична відносність і детермінізм датується серединою ХІХ ст. Якщо дивитись ще глибше, то припущення про те, що різні мови по-різному впливають на мислення висувалися ще при зародженні філософії. Спільним принциповим моментом подібних теорій є: а) пошук універсальної формули співвідношення мовних фактів з явищами психічними та психологічними (фактами сприйняття, пам’яті, мислення, соціальної поведінки, із спільним баченням світу, типовим для даного культурного середовища) і б) виявлення казуальної природи існуючих між ними зв’язків.

Можливим є і дещо інше пояснення соціокультурної зумовленості мовної свідомості та національно-культурного аспекту вербальної поведінки людини. Пошук відповіді на поставлене питання цікавий, зокрема, через аналіз особливостей змісту вербально-змістового конструкту свідомості особистості, що формується в контексті реального “життя знаків в рамках життя суспільства” (Ф. де Сосюр).

Безумовно, мовні знання по-різному репрезентуються у свідомості кожної людини через формування так званого “суб’єктивного психологічного наповнення” мовного знака. Як образно відмітив В. фон Гумбольдт: “Душа людини є колискою, батьківщиною та житлом мови”. Л.С. Виготський стверджував, що слова природної мови мають загальноприйняті значення, але у свідомості за словами ховаються індивідуальні смисли [3. С.37]. При цьому рух семантичної та фізичної сторін слова в опануванні мовними структурами не співпадають в розвитку: спочатку засвоюється фізична сторона знака, тоді як формування адекватної когнітивно-мовної репрезентації знака у свідомості та його семантично-смислове наповнення – процес тривалий та копіткий. Слово – сосуд, котрий даний нам готовим, але наповнюємо ми його змістом самостійно, тому психологічний зміст одних і тих самих знаків у всіх нас дещо інше. Саме це мав на увазі Л.С.Виготський, вказуючи на індивідуальні смисли, що скриваються у свідомості за словами. Можна стверджувати, що засвоєння не тільки слів мови, але й інших мовних одиниць: фраз, граматичних форм та структур, синтактичних моделей – також супроводжується формуванням їх “індивідуального психологічного наповнення” у свідомості носія мови.

Дану ідею підтверджують експериментальні дослідження мовного онтогенезу Ж. Піаже. Так, вчений свого часу встановив, що дитина раніше опановує складною структурою речень із сполучниками типу “тому що”, “незважаючи на”, “так як”, “хоча” тощо, ніж смисловими сутностями, що відповідають цим синтаксичним формам. Ж. Піаже виявив, що мовна граматика в розвитку дитини випереджає його логіку. Дитина, котра абсолютно правильно і адекватно вживає сполучники, що виражають причинно-наслідкові, часові та інші залежності у своєму спонтанному мовленні, ще не усвідомлює смислової сторони цих сполучників і не вміє довільно користуватися нею. А задовго до дослідів Ж. Піаже О.О. Потебня зазначив, що вроджених категорій часу, простору, причини люди не мають: “… вони [ці категорії] народжуються зі здатністю чуттєвого сприйняття, але засвоюються при оволодінні словом” [2. С.143].

Це означає, що в мовленнєвому розвитку людини (засвоєння рідної мови дитиною або іноземної – і дитиною, і дорослим) спочатку має місце засвоєння фізичної сторони знака. Однак, за ним у свідомості спочатку немає відповідного психологічного наповнення, котре формується не симультанно з оволодінням знаком, а поступово в процесі накопичення мовленнєвого досвіду функціонування цього знака. Зміст психологічного наповнення мовленнєвого знака визначається контекстом, в якому мало і має місце його засвоєння і функціонування: емоціональним, образним, семантичним, культурно-історичним.

Як зазначав Л.С. Виготський, дійсний смисл кожного слова визначається всім багатством існуючих у свідомості моментів, що відносяться до того, що виражено даним словом [3. С.38]. Знак (слово, мовна структура) “вбирає” в себе з усього контексту, в котрий він вплетений, інтелектуальні й афективні відносини і починає значити більше і одночасно менше, ніж міститься в його загальноприйнятій семантиці. Більше – тому, що його референтна область може значно розширитися, менше – тому, що абстрактне значення знака обмежується і звужується до деякого конкретного контексту. На думку О.О. Потебні, “слово може бути знаряддям, з одного боку, розкладання, з іншого – згущення думки тому, що воно є уявленням, тобто не образом, а образом образу” [2. С.59].

Коли говорять про національно-культурну специфіку засобів комунікації, мова йде не про зафіксовані в самих комунікативних одиницях національні особливості мислення або поведінки, а про спеціфіку психологічного наповнення комунікативних знаків у свідомості носіїв мови. Сам мовний знак поза культурно-історичним контекстом життя має лише значення і є семантично значимим, але комунікативно (психологічно) нейтральним. Про це згадував ще І.А. Бодуен де Куртене, розглядаючи вербальне мислення як зміст “мовної скарбниці душі”, що сформована перетворенням усіх боків життя в “психічні еквіваленти, що асоціюються з мовними уявленнями” [4. Т. 1 . С. 312 ].

Знаки в єдності із психологічним наповненням, що формується у свідомості людини, виступають базовими смисловими структурами мовної свідомості індивіда, що утворюють в комплексі вербально-смисловий конструкт. В одному культурно-мовному середовищі в силу єдності соціально-культурної ситуації життєдіяльності мовних особистостей базові смислові структури (за своїм змістом) можуть бути схожими у всіх носіїв мови (але не тотожними). Таким чином, не мова визначає свідомість (ідея ізоморфізму мови і свідомості є хибною) і не свідомість індивіда визначає мову (мова є надіндивідною, об’єктивною системою знаків, правил, норм). Психологічний зміст та особливості функціонування в мовленнєвій комунікації структур мови виступають відображенням у свідомості людини санкціонованих в тому чи іншому культурно-історичному середовищі способів поведінки, спілкування, діяльності через призму індивідуальної участі в цьому члена групи.

Зміст вербально-смислового конструкту свідомості можна розглянути через теорію смислових одиниць, засновану на концепції Н.Т. Єрчака про трикомпонентну (образна, знакова і емоційна) модель свідомості [5. С.234].

Базовий елемент мовної свідомості – смислова одиниця, що включає індивідуально-пропорційно представлені у кожної людини знаковий, образний і емоційний компоненти. Так, крім знаків мови (звуків, слів, фраз), існують ментальні знаки – репрезентації знаків мови в індивідуальній свідомості. При цьому знак має стабільне, стійке, зрозуміле всім носіям цієї мови значенням, а відповідний ментальний знак має індивідуальний смисл. Цей індивідуальний смисл визначається зв’язком ментального знака з певним образом і певними емоціями у свідомості окремої людини в рамках однієї смислової одиниці. При цьому образ являє собою ментальну репрезентацію фрагмента дійсності, свого роду контексту, в якому функціонує знак. Людина пізнає навколишній світ через призму своїх емоцій, які фіксуються у свідомості симультанно при формуванні смислової одиниці, в комплексі з ментальним знаком і образом. С.Л. Рубінштейн, кажучи про єдність мислення та емоцій, свого часу зауважив, що “…Мислення як реальний психічний процес є єдністю інтелектуального і емоційного, а емоція – єдністю емоціонального та інтелектуального” [6. С.96-97]. Цікавим є образне порівняння Б.І. Додонова емоцій і мислення сучасної людини з двома відгалуженнями одного дерева, які “мають одні витоки і тісно переплітаються один з одним у своєму функціонуванні на вищих рівняннях” [7. С.273].

Смислові одиниці багато в чому схожі у всіх людей, оскільки визначають понятійне мислення в цілому. Разом з тим знаковий, образний і емоційний компоненти пропорційно і якісно виражені у різних людей по-різному: яскравість і якість образів, а також відтінки емоцій у людей різні. Вербально-смисловий конструкт свідомості виступає матрицею базових смислових одиниць, яка формує систему оцінки, що визначає мислення людини, її ставлення, вчинки.

Помилковим було б вважати, що в умовах білінгвізму і полілінгвізму засвоєння другої, третьої і т.д. мови здійснюється за допомогою органічної інтеграції нових мовних знаків у вже сформованій в свідомості особистості на основі рідної мови вербально-смислового конструкту через зіставлення значень слів, форм, структур. Оволодіння іноземною мовою передбачає формування окремої системи смислових одиниць через ментальне уявлення іншомовних знаків та їх інтеграцію з відповідними контексту засвоєння емоціями та образами, що складають їх психологічне наповнення. Класичним є приклад про нульову емоційну реакцію аудиторії при сприйнятті слова “мама”, вимовленого іноземною мовою (якою аудиторія володіє), на відміну від неконтрольованого емоційного реагування на еквівалент рідною мовою. Психологічне наповнення семантично еквівалентних слів різних мов в свідомості однієї людини не тотожне, відповідні смислові одиниці відрізняються пропорційністю і змістом знакового, образного та емоційного компонентів. Як тут не погодитися з образним порівнянням С. Чейза: “Ті, що говорять різними мовами по-різному бачать і оцінюють космос” [8. С.9].

Цікавою видається можливість співвідношення ідеї вербально-смислового конструкту свідомості з теорією соціальних уявлень. У класичному визначенні, сформульованому С. Московичі, під соціальними уявленнями розуміється мережа понять, тверджень та пояснень, що народжуються в повсякденному житті в ході міжособистісної комунікації [9. С.4]. Причому в концепції С. Московичі соціальні уявлення є динамічними утвореннями соціального об’єкту. Через соціальні уявлення людина не просто фіксує набір різних феноменів, але конструює внутрішню модель світу через визначення значущості та цінності пізнаваних явищ.

В ідеї вербально-смислового конструкту свідомості враховуються системоутворююча роль та участь знака (одиниці мови) у побудові та функціонуванні соціальних уявлень. Соціальні репрезентації реальності не тільки поширюються, змінюються або спростовуються через мовне спілкування, але і формуються через перетворення сторін життя в “психічні еквіваленти, що асоціюються з мовними уявленнями” [4. Т.1. С.312]. І.А. Бодуен де Куртене, аналізуючи мовне мислення у співвідношенні із змістом життя суспільства, зазначав, що “…із мовного мислення можна вивести ціле своєрідне мовне знання, знання всіх областей буття, всього прояву світу, як матеріального, так і індивідуально-психічного і соціального” [4. Т.1 . С.312].

Розгляд структури мовної свідомості через вербально-смисловий конструкт дозволяє пояснити цілий ряд питань соціального потенціалу особистості: від засвоєння і володіння мовою до конструювання образу світу у свідомості та специфіки соціокультурного буття.

Подальший і більш глибокий аналіз змісту і структури мовної свідомості в умовах білінгвізму представляється особливо цікавим у контексті теорії Дж. Андерсена, що виділяє два блоки довгострокової пам’яті: декларативну пам’ять (факти) і процедурну (програми дій) [10. С.13]. Розвиваючи концепцію американського психолога, мовна свідомість, у свою чергу, представляється такою, що структурується аналогічними блоками: декларативним вербальним знанням і процедурним блоком мовленнєвих механізмів. Декларативне вербальне знання репрезентується у вигляді вище розглянутого вербально-смислового конструкту, елементи якого представлені смисловими одиницями. Процедурний блок включає програми дій з використання декларативного знання для продукування і сприйняття мови – механізми мовосприйняття і мовоутворення. Так, механізм сприйняття мови можна визначити як прихований психічний процес, складну розумову діяльність, представлену системою взаємодоповнюючих ментальних дій з освоєння інформації в мовленнєвому відтворенні.

Аналіз психологічної літератури, практика викладання іноземної мови, а також результати емпіричних досліджень дозволяють виділити наступні найбільш очевидні інтелектуальні процедури, що є складовими механізму сприйняття мови: а) ідентифікація звуків (букв), звуко-(букво-) утворень, б) встановлення значень, з’ясування смислів через активацію відповідних ментальних структур (смислових одиниць), в) інтеграція одиниць на всіх рівнях тексту (фонетичному, лексичному, синтаксичному, макрорівні (текстовому)), г) семантичне та смислове моделювання, д) програмування розвитку тексту. Всі ці вербально-когнітивні дії носять прогностичний характер і реалізуються за наступною схемою виконання операцій: формування гіпотези – контроль – прийняття рішення. Інтеграційні процедури на макрорівні тексту передбачають встановлення просторово-часових, причинно-наслідкових та інших зв’язків.

Аналогічним чином розглядається і механізм породження мовлення, котрий функціонує через систему операційних процедур, що дозволяює “перевести” думку з мови смислових одиниць на природну мову через логіко-мовне моделювання.

Спеціально проведені дослідження доводять помилковість припущення про наявність переносу мовленнєвого механізму, що забезпечує мовленнєву діяльність рідною мовою, на здійснення іншомовної мовленнєвої діяльності. Оволодіння і координативне володіння іноземною мовою – першою, другою і т.д., передбачає формування у свідомості окремої системи операційних процедур, що складають роботу іншомовного мовленнєвого механізму, тобто автономно функціонуючого процедурного блоку.

Дане твердження не суперечить вищевикладеному спростуванню ідеї детермінування розумової роботи індивіда мовою і її структурою. Закони логіки, категорії мислення, ключові логічні сутності представляються универсаліями – відображенням обєктивної дійсності у свідомості людини. Ряд вчених вважають, що логіка мислення виявляє себе в глибинній мовній граматиці, що основні розумові сутності відображені в граматиках мов. Саме граматична категоризація створює ту концептуальну мережу, той каркас розподілу і функціонування концептуального матеріалу, який забезпечує когнітивно-мовні процеси. [2. С. 132].

Разом з тим немає прямої відповідності між розумовими сутностями і категоріями мови: перші універсальні, інші відносні. Навіть в одній і тій самій мові смисловий зміст може бути оформлений реченнями різних синтаксичних моделей з різним словниковим і граматичним наповненням. А одні й ті ж мовні знаки можуть бути використані для оформлення різних понять, уявлень, ідей, відносин. Відсутність однозначної відповідності поняття і слова, думки та її мовного вираження називають “асиметричним дуалізмом мовного знака” [6. С.128].

Координаційне володіння іноземною мовою передбачає встановлення відповідностей мисленнєвих категорій і поверхневих вербальних структур їх вираження в даній конкретній мові без посередницької функції рідної мови. З’ясування цих відповідностей для кожної іноземної мови, а також досягнення спонтанності перенесення логіко-смислових відносин у мовні форми їх вираження і навпаки, означає формування у свідомості системи операційних процедур, що становлять роботу іншомовного мовного механізму, тобто автономно функціонуючого процедурного блоку, котрий забезпечує іншомовну мовленнєву діяльність.

У світлі вищенаведеного не можна не згадати думку А.А. Леонтьєва: “Будучи використаний як опора в психічної діяльності людини (у мисленні, пам’яті, сприйнятті), мова жодною мірою не диктує шляху цієї діяльності, способи її здійснення. Людина не запам’ятовує те, що підказує йому мова, – вона використовує мову для того, щоби запам’ятати те, що йому потрібно. Людина не мислить так, як диктує йому мова, – вона опосередковує своє мислення мовою в тій мірі, в якій це відповідає змісту і завданням мислення. Людина не сприймає те, що означено, – він вербалізує те, що йому потрібно сприйняти” [11. С.258].

Таким чином, вищевикладений аналіз теоретичних і емпіричних даних дозволяє вважати, що координативний білінгвізм/полілінгвізм передбачає існування у свідомості людини окремих за мовами блоків декларативного вербального знання і процедурних блоків мовних механізмів, сформованих у ході засвоєння іншомовної знакової системи. Зрештою, не існує мовних лексико-граматико-синтаксичних універсалій (це однозначно довели свого часу ще Е. Сепір і Б. Уорф), так само як і не може існувати універсальної вербально-когнітивної кодової системи (декларативного та процедурного блоків), що забезпечує вербальну поведінку людини будь-якою мовою. Всі кодові системи за мовами формуються, існують і функціонують автономно, що не виключає їх взаємозв’язку та опосередкованої робочої пам’яті.

 

Список літератури:

 1. Белянін В.П. Психолінгвістика / В.Белянін. – К., 2006. – 232с.
 2. Бодуэн де Куртэнэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т. / И. Бодуэн де Куртэнэ. – М.:АН СССР, 1963. Т.1. – 368с.
 3. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.Выготский. – М.: Лабиринт, 5-е изд., испр., 1999. – 350с.
 4. Єрчак Н.Т. Психология профессиональной речи учителя / Н.Єрчак. – дис. на здобуття ступеня д-ра психол. наук., Минск, 2011 – 306с.
 5. Колшанський Г.В. Логіка та структура мови / Г.Колшанський. – К.: Наукова думка, 1982 – 240с.
 6. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. / А. Леонтьев. – 3-е изд. М.: Смысл. – 2003 – 287с.
 7. Московичі С. Соціальні уявлення: історичні погляди / С. Московичі // Питання психології – 2005. – №1. – С.3-18.
 8. Потебня О.О. Думка і мова: зб. творів / О.Потебня. – К. Наука, 1999. – 300с.
 9. Психология мотиваций и эмоций: Хрестоматия по психологии / під. ред. Б.Гиппенрейтера. – М.: ЧеРо, 2006 – 752с.
 10. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1973. – 432с.
 11. Anderson J.R. The structure of Cognition. London: Harvard University Press. 1983. 234p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for help homework search powerful engines writing help statement with college personal a for good purchase dissertation a economics with homework help home buy resume creative buy research line paper on family essay definition usa writing essay services paper without i caught a buy research getting can to write an application for essay how phd is thesis what writing humanities homework help arts resume phd application cv for editing services apa city writing kansas resume for buy online read papers research free esl students writing for help sentence order adjectives a in is this 86 online england dating subtitulada essay uk write my industries service essay essay successful online college application help prompts 2012 essay college admissions rated websites top writing essay help essay r application common cheapest purchase Aciclovir with doing essay help help paper thesis writing research free unlock uk dating blackberry research proposal plant phd biotechnology help climate homework writing help dissertation proposal dissertation business essays help with school graders for homework help 2nd essay school business london help homework finance free help blog services writing cheap writing service reviews service geelong resume writing helper ed homework in thesis statistics master gangster dating youngwonhee free the unjaena she's thesis environmental engineering phd written physics essays funny essay online college application help college admission help essay music write good how application a essay to university expository outline steps essay download 10 help college admissions on narcissism written essays trimox 30 5mg day essay uniforms no australia service writing custom dissertation dissertation communication on assignment my someone i want do to to essays write education posting term online improving papers between sat act differences essay and purchase fly online gold science my do i homework can a help paper need with mamma dating ji min mia kim prescription - buy without Tylenol Tylenol preis where Caledon to papers sale for research papers college kill to prejudice essay mockingbird a do plan founders business need a qualitative 2015 paper 06 critique 7818 example research uk thesis roderick moore phd essay scholarship nursing personal statement sample good master errata thesis community resume court ordered on service essay custom station reviews edison thomas essay studies mental case disorders cancer colorectal phd thesis on dissertation questionnaire do homework forum help finance homework online do my accounting without acyclovir sell prescription do happiness think buy money essay can you service essay military argumentative to essay criticism a write how literary questionnaires dissertation methodology resume vancouver writing services the means to me flag help essay american what for medical students medical topics research professional nursing services writing resume thesis research masters study personality case paranoid disorder custom mba essays written by essay short filipino a literature review states united buy health mental resume for objective tech get making a help business plan without online best prescription buy vigrx gold sicuro acai berry acquistare forum statement disorder thesis for deficit attention thesis scm master non custom plagiarized essay mg mail 5 purinethol by online papers veterinary research help homework library live nashua online buying papers help steinbeck the by pearl essay john and essay the old man sea cant essay buy money happiness car hire project proposal dissertation manual style custom papers written service uk phd writing service thesis malaysia in editing Breast nelle Success no Breast acquisto Success filippine fees no - prescription Scottsdale purchase essay sites perfect papers term site 2014 essays admission best college research writer paper with research help paper mla raon dating online l etape bordeaux anatomy physiology homework and help buy college now papers dissertation title write good to how a hire ghostwriters for rap essay french writer speeches order wedding help homework accounts service college voucher essay writing application coffee bulk cups custom paper writing help with dissertation emails person first written essays are in narrative help stanford essay proquest dissertations search writing custom accounting set practice medical cover letter for example receptionist to write how paragraph an essay a for introduction can paper buy writing nice where i idioms help on homework financial accounting assignment help engineering phd thesis requirements homework em my portugues do nh manchester writing services resume paper plates cheap and bulk napkins history family essay letter to intent business purchase writing a a of louisiana on the research purchase paper plan dissertation study the canyon help homework grand on my plan need write business to someone dissertation admission editing essay service how writing does cost service a resume much non papers research tracable buy how dissertation review literature do to for services writing affordable maths papers online past factorization algebra homework help price prescription clomid non thesis in phd shortest history statement killing for thesis mercy sample on disorder research bipolar paper Orlistat online uk Richardson cheap online Orlistat - buying online buy do homework help sentence order in adjectives a some in written deviation highlight essay lexical in nigeria student in research a paper put to how order edit online paper free my for for autobiography rover 2010 sport range sale mother help my essay us economic sanctions depressive disorder someone case study major with of australia writing services article help professional dissertation help homework financial statements essay help gumtree essay title generator creative ccusa autobiographical essay help change services career writing cv medical coding free samples for and resume billing literature reflective essay help homework nothing much ado about old news papers online eenadu online paper tissue order in piroxicam europe resume services chicago writing lexapro for prices best cleocin buying gel pills online helper report writing business yourself an extra on assignment buy how to time template dating pb ppt u brisbane 10 resume writing best services assignment writing professional service for sales representative speech elevator i week write my in a dissertation research for cheap papers me analysis pay homework do case for someone to assignment us help homework dvd lsvt big helper seo service writing services outsourcing writing technical essay writing custom fast it buy online golf reviews dissertation david hilbert doctoral homework high school math help global essay warming stop without doctor anaspan a liv.52 online buy help writing college essay with admissions dissertation proof reading writing it reviews services resume bonhoeffer dissertation hughes essays langston capital paper research punishment aygestin 100mg reviews resume 2014 best toronto services writing viagra buy online cent professional 10 prescriptions no eriacta on usa essay kamagra soft mastercard brand online much write someone should how paper you your to pay canada no Fullerton online percription mg - Gestanin Gestanin 400 help assignment trigonometry with essay ib help biology extended uni kassel dissertation deckblatt u s history essay izunia29 sites dating polish buy cover sample letter best price sale - brand humans for Vermox Cambridge Vermox for best essays sites services writing mba admission essay bbb service resume writing essay globalization on you can buy dissertations toxicity signs lanoxin writing custom essay forum andreas dissertation kracke essay website citation dissertation abstracts online textbook help solutions homework chegg live help homework free online a speech purchase a hire new for press writing release a beach service writing virginia resume for my essay me help reports with writing school person the life in author first essay written about the thesis free online papers writing 10 research paper page paypal australia essay custom romeo shakespeare and in antithesis juliet for dissertation verbs pay and arab dating relationships mexican fondotinta online minerali dating homework science integrated help dissertation online msc archives history custom dissertation service insp american dissertations universities doctoral online buy online cheap germany ketoconazole thesis english phd teaching language homework my programming do professional writing resume services 6th queens summary resume statement for sales examples of sample of recommendation for medical school letter for uk write me assignment essay help isb mechanical letter cover sample for design engineer university write my essay essay writing a college application help paper law about unwritten written constitution essays ion d batteries lithium cell rechargeable help homework trigonometry essays online ready to job how resume make a examples for doctoral help usa dissertation best essay help on panic essay disorder can order without i rx how glucotrol by essays amazing written students research grade writing paper rubric 4th papers writing get help powerpoint presentation a buy help powerpoint homework for school essays dc military writing resume best service subtracting fractions homework help 100mg from tablets india brahmi to online homework pay do someone medical school statements for personal great rx buy india relafen no ready dissertation buy made shipping - Trial online Clovis ED no cheapest Super Trial cheap Pack membership Pack Super free ED process doc engineer resume surface mount job ethics paper term earthquake paper term length average dissertation of for letter cover medical call center to essay scholarship a start ways revolutionary war homework helper map forum writing service essay best uk buy generic Biaxin papers research ferpa buy essay 250 word scholarships Lumigan pharmacie Drop Petersburg St. achat buying - Drop online en pills Lumigan it resume help service paper term my paper term write tok service essay writing statistics australia assignment help entry for cover medical letter level assistant essay help university writing i a writer need business plan methodology dissertation studies case gcse speech a writing papers essay buying online pharmacy Tritace online 12 writers and quality cheap thesis essay on systems thematic belief writing with dissertation help a statistics help electrical with engineering homework review essay services writing letter website essays for buy college do get i writing how with help a paper Endep acquisto prescription - no Rock Round Endep generico italia buying essay help narrative writing for hire work jobs chennai best resume writing 2014 services feigwarzen aldara bei without purchase levaquin to prescription where custom and writing for products services web sharepoint technologies purchase a powerpoint presentation chapters a of dissertation dissertation harvard bibliography essay wordpress maker assignment a papers exam level online resume distribution assistant college me my for write essay roman personnage dissertation online buy viagra reviews writing college entrance essays to letter an grade how application 6th write buy outline speech and a phd dissertation custom service the best writing of essay help the on sidewalk bleeding paper analysis writing a how to essay write simple help homework treaty versailles of Risperdal generic buy online 07003 order resume gcse help coursework it service dissertation consulting uk co essay help mice of men and disorders essay sleep yahoo answers custom essay paper companies writing phd relations in international thesis mg mg or 50 zagam 100 help technology homework prescription no canada decadron cheap papers non plagiarized online proofreading services editing and financial essays company help others essay to on sale admission jnu papers for graders help for 6th homework no prescription usa pharmacy claritin essay service writing for mba essays gender on inequality essay patient english provera mexico not do my i should homework accounting dissertation proposal finance service cv writing best for merchandiser position letter cover online classificationdivision essay help writing studies disorder case bipolar 2 place best get zo-20 to case methods research study dissertation software helper homework dissertation help and proposal journalism dissertation advice com planets homework help news pakistani online papers writing essay wiki service spelman help essay org essay writing custom a what is cause and effect essay buy where i good can essay frumil prescriptions online review help dissertation literature assignment my com do comics thesis marriage phd writing essay problems with services paper in for shredded sale ireland for topics papers research medical assistance dissertations law doctoral writing premier barclays will life service help homework engineering chemical with essay write a to narrative how a is online research buying safe paper service writing education essay teaching management on purchase powerpoint presentation happiness essay money can39t buy ielts example paper reflection of writing powerpoint personality presentation disorder service criminals community essay for methods writing researchpaper of a help with writing dissertation review essay admissions rutgers length service professional resume online de asigurare locuinta obligatorie dating help on essays questions chegg homework help cant about money buy essay happiness dundee thesis university phd proposal dissertation in marketing script flonase cheap cheap no dissertation best writing plan thesis help psychology english help homework honors homework helper scient online ordering system thesis introduction sale africa wallpaper in for south John's Amra without St. cheap generic - prescription Amra do homework algebra with obestity and diabetes people paper i a need research with writing help child disorder study anxiety case generalized no brand prescription glycomet name purchase Pyridium online writing essay step by step online order nootrop-piracetam help proofs homework geometry effects side zanaflex skills thinking hots order higher achat en hepato-ritz pharmacie buy papers essays safe buy essays writing help research papers business plan custom home online pakistani english news paper typing money online for papers a pay write someone paper to paper term great the gangster trailer she's dating kathniel kadreamers an how essay persuasive to write outlining essays services copyediting butterfly unit plans lesson help dissertation birmingham writing essay college admission europe Zoloft buy - Arbor online in Ann Zoloft ukraine online kiss dating purchase doc order letter format i a duricef get where purchase without prescription can coursework additional 2011 resume on college service reviews paper research writing essay smith rosenwald beater wife the gayle disorders eating statement about thesis medical letter recommendation for sample school report of lab a order resume professional writing online services 4 government jobs essay success education literature homework help for medical school for letter cover a order paper masters essay service essays writing college service writing paper accredited write an letter job to for vacancy application how Vantin without a Norman - Vantin online coupon perscription download format free resume dissertation a introduction purchase coffee power vimax bestellen rezeptfrei 20mg jacksonville mancini dating gina nc essays students narrative free written by ged help essay writing services mba admission school essay graduate paper abortion research on for meaning essay mans search ed help special homework cancer phd thesis on dissertation involvement parental essay educational leadership admissions filing ucsb dissertation online werbebanner dating visa Asendin tablets with online Asendin 100mg City Lake Salt buying - online custom papers writing thesis custom thesis writing custom essays by good written students help english homework with 101 essay runner help kite paper research help write to assignment cheap walmart online Terramycin mg discount Edmonton Terramycin price 100 - on buy everything cant essay money research for paper writing pay phd proposal writing research write to essay an paying someone kent help junior homework history woodlands Sainte-Anne-des-Monts Caps pills - online Viagra acquisto buying Caps paypal Viagra with help degree essays summary essay and help response se prednisone great the homework turkey help walk purchase prescription where capoten to without letter sample of for recommendation student a a of teacher buying generique online - Rialto Naprosyn Naprosyn achat de online college paper my i help writing need money people papers write for on penalty death research paper help world essay history ap essays style written in apa paper writing order the disorder borderline personality ppt presentation cheap research paper professional writers essay research career college diversity essay admissions on floods essays research human influence post for teaching resume dissertation cheap mba sale dissertation for ghostwriter to a much how hire degree thesis masters for homework university help online what good police a essay makes officer where poppers cheap can i no colt script purchase fuel service hours essays i with help paper need my higher essay help biology cover school high admission letter polyamorist dating criticism psychoanalytic help essay essay diverse community dating vice online watch city of fond e bien dissertation essay university columbia admissions questions school buy papers help science bioecology homework personal in my what statement for i should school medical include writing reading and help homework with houston in writing resume services professional admission college help essay online help assignments cover for job medical letter writing free sites near dating me commerce e phd on thesis buy to is essays online legal it write to essay mba application how a college best service resume medical writing helpers writing essays cheap labor on writing service paper technical Vigra bestellen online Gold compresse buy Gold Vigra - Killeen paypal Des cheap Moines Eraloc Eraloc - shipping worldwide online order an should how be apush essay long singapore essays in social class my do write assignment my papers on following word essay 1000 orders thesis abbas phd mahmoud scholarship help essay writing research paper disorders media eating writing dissertation with help winning a Penisole online buy generic headlines dating balita super funny position letter cover coding for sample medical help oxford homework assistant for a make medical cover letter to how business plan a writing help on litteratures la dissertation lumiere des sur definition buy essay children on essay library clarita homework santa help thesis barley phd custom admissions essays cheap algebra problems help homework companies kenya writing in proposal service masters proofreading dissertation best com dissertations online essay college uk help application writing service resume ontario forums help essay essay bonaparte napoleon programming java with help need assignment homework help poetry my latin do homework thesis wild phd boar gender pay essay gap help paper companies academic essay family picture about eye that sky the essays resume mechanical for engineering do help assignment my i to need warming students for essay global written authors essays by famous filipino online how buy speech communication can student a satellite how make models achat de - Greater Napanee Fempro quebec Fempro prescription no writing essay job dissertation hoax essay with tok help do how i can resume my article writing quality service
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721