МОВНА СВДОМІСТЬ: ОСОБЛИВІСТЬ СТРУКТУРИ В УМОВАХ ДВОМОСНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 159.955.2

А.В.Шумка

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

 

Стаття являється результатом узагальнення, аналізу та систематизації теоретичних та емпіричних даних з дослідження мови та інтелекту, проблеми вербальної організації людини. В роботі представлена концептуальна модель структури мовної свідомості у вигляді вербально-змістового конструкту, що структурується блоком декларативного вербального знання та процедурним блоком (мовленнєвих механізмів).

Ключові слова: вербально-змістовий конструкт свідомості, змістовна одиниця, декларативне вербальне знання, мовленнєвий механізм.

Статья является результатом обобщения, анализа и систематизации теоретических и эмпирических данных по исследованию языка и интеллекта, проблемы вербальной организации человека. В работе представлена концептуальная модель структуры языкового сознания в виде вербально-смыслового конструкта, структурируемого блоком декларативного вербального знания и процедурным блоком (речевых механизмов).

Ключевые слова: вербально-смысловой конструкт сознания, смысловая единица, декларативное вербальное знание, речевой механизм.

The article is the result of compilation, analysis and systematization of theoretical and empirical data on the study of language and intelligence, verbal problems of human organization. This paper presents a conceptual model of the structure of language consciousness in the form of verbal and semantic constructs, structured unit of verbal declarative and procedural knowledge unit (speech mechanisms).

Keywords: verbal-semantic construct of consciousness, a semantic unit, verbal declarative knowledge, the speech mechanism.

Цілісне пізнання людини являється однією з фундаментальних тенденцій сучасної антропологічної науки. Гуманітарна парадигма в науковому дослідженні робить людину мірилом всього сущого, чи то пізнання природи та суспільства в цілому, чи то вивчення більш вузької проблематики, такої як мова людини, вербальна комунікація, мовленнєвий інтелект. Комплексне вивчення людини не мислене без розгляду питань мови та мовлення як ключової ланки в процесі психічного та соціального становлення особистості. При цьому акцентується важливість людського виміру мови: її дослідження як психічного феномену, а не як надіндивідуальної системи знаків, правил та норм їх функціонування. Саме виявлення специфіки індивідуального репрезентування та функціонування мовного знання у свідомості мовної особистості виступає ключем до пояснення успішності чи неуспішності вербальної комунікації. Вербальна організація людини в умовах білінгвізму становить особливу зацікавленість.

Як відмічає В.П.Белявін, знаки мови фіксують національні особливості мислення та поведінки, впливаючи тим самим на розуміння світу [1. С.68]. В історії етнопсихолінгвістики ця ідея у більш категоричній формі відображена у відомій “гіпотезі лінгвістичної відносності” Е.Сепіра–Б.Уорфа, де стверджуються, що “ми сприймаємо ті чи інші явища, так чи інакше дякуючи тому, що мовні норми нашого суспільства передбачають дану форму вираження”. (Е.Сепір). Л.Вітгенштейн наступним чином афористично коментував ідею залежності “індивідуальної психіки від надіндивідуального творення народу (мови)” (О.О.Потебня) “Кордони моєї мови – це кордони мого світу”.

Недивлячись на критику цієї гіпотези як закордоном так і у вітчизняній науці, зацікавленість теорією то затухає, то розгоряється з новою силою. Можна поставити під сумнів саму первинність авторства ідеї. Український філолог О.О.Потебня ще наприкінці ХІХ ст. писав, що “акт пізнання суб’єкта виступає у якості похідної від мовної структури, котра є об’єктивною і не залежить від індивідуальних рис особистості та розуміння, котрим зумовлена належність до одного і того самого народу”. [2. С.142], тоді як “сепіровська” лінгвістична відносність і детермінізм датується серединою ХІХ ст. Якщо дивитись ще глибше, то припущення про те, що різні мови по-різному впливають на мислення висувалися ще при зародженні філософії. Спільним принциповим моментом подібних теорій є: а) пошук універсальної формули співвідношення мовних фактів з явищами психічними та психологічними (фактами сприйняття, пам’яті, мислення, соціальної поведінки, із спільним баченням світу, типовим для даного культурного середовища) і б) виявлення казуальної природи існуючих між ними зв’язків.

Можливим є і дещо інше пояснення соціокультурної зумовленості мовної свідомості та національно-культурного аспекту вербальної поведінки людини. Пошук відповіді на поставлене питання цікавий, зокрема, через аналіз особливостей змісту вербально-змістового конструкту свідомості особистості, що формується в контексті реального “життя знаків в рамках життя суспільства” (Ф. де Сосюр).

Безумовно, мовні знання по-різному репрезентуються у свідомості кожної людини через формування так званого “суб’єктивного психологічного наповнення” мовного знака. Як образно відмітив В. фон Гумбольдт: “Душа людини є колискою, батьківщиною та житлом мови”. Л.С. Виготський стверджував, що слова природної мови мають загальноприйняті значення, але у свідомості за словами ховаються індивідуальні смисли [3. С.37]. При цьому рух семантичної та фізичної сторін слова в опануванні мовними структурами не співпадають в розвитку: спочатку засвоюється фізична сторона знака, тоді як формування адекватної когнітивно-мовної репрезентації знака у свідомості та його семантично-смислове наповнення – процес тривалий та копіткий. Слово – сосуд, котрий даний нам готовим, але наповнюємо ми його змістом самостійно, тому психологічний зміст одних і тих самих знаків у всіх нас дещо інше. Саме це мав на увазі Л.С.Виготський, вказуючи на індивідуальні смисли, що скриваються у свідомості за словами. Можна стверджувати, що засвоєння не тільки слів мови, але й інших мовних одиниць: фраз, граматичних форм та структур, синтактичних моделей – також супроводжується формуванням їх “індивідуального психологічного наповнення” у свідомості носія мови.

Дану ідею підтверджують експериментальні дослідження мовного онтогенезу Ж. Піаже. Так, вчений свого часу встановив, що дитина раніше опановує складною структурою речень із сполучниками типу “тому що”, “незважаючи на”, “так як”, “хоча” тощо, ніж смисловими сутностями, що відповідають цим синтаксичним формам. Ж. Піаже виявив, що мовна граматика в розвитку дитини випереджає його логіку. Дитина, котра абсолютно правильно і адекватно вживає сполучники, що виражають причинно-наслідкові, часові та інші залежності у своєму спонтанному мовленні, ще не усвідомлює смислової сторони цих сполучників і не вміє довільно користуватися нею. А задовго до дослідів Ж. Піаже О.О. Потебня зазначив, що вроджених категорій часу, простору, причини люди не мають: “… вони [ці категорії] народжуються зі здатністю чуттєвого сприйняття, але засвоюються при оволодінні словом” [2. С.143].

Це означає, що в мовленнєвому розвитку людини (засвоєння рідної мови дитиною або іноземної – і дитиною, і дорослим) спочатку має місце засвоєння фізичної сторони знака. Однак, за ним у свідомості спочатку немає відповідного психологічного наповнення, котре формується не симультанно з оволодінням знаком, а поступово в процесі накопичення мовленнєвого досвіду функціонування цього знака. Зміст психологічного наповнення мовленнєвого знака визначається контекстом, в якому мало і має місце його засвоєння і функціонування: емоціональним, образним, семантичним, культурно-історичним.

Як зазначав Л.С. Виготський, дійсний смисл кожного слова визначається всім багатством існуючих у свідомості моментів, що відносяться до того, що виражено даним словом [3. С.38]. Знак (слово, мовна структура) “вбирає” в себе з усього контексту, в котрий він вплетений, інтелектуальні й афективні відносини і починає значити більше і одночасно менше, ніж міститься в його загальноприйнятій семантиці. Більше – тому, що його референтна область може значно розширитися, менше – тому, що абстрактне значення знака обмежується і звужується до деякого конкретного контексту. На думку О.О. Потебні, “слово може бути знаряддям, з одного боку, розкладання, з іншого – згущення думки тому, що воно є уявленням, тобто не образом, а образом образу” [2. С.59].

Коли говорять про національно-культурну специфіку засобів комунікації, мова йде не про зафіксовані в самих комунікативних одиницях національні особливості мислення або поведінки, а про спеціфіку психологічного наповнення комунікативних знаків у свідомості носіїв мови. Сам мовний знак поза культурно-історичним контекстом життя має лише значення і є семантично значимим, але комунікативно (психологічно) нейтральним. Про це згадував ще І.А. Бодуен де Куртене, розглядаючи вербальне мислення як зміст “мовної скарбниці душі”, що сформована перетворенням усіх боків життя в “психічні еквіваленти, що асоціюються з мовними уявленнями” [4. Т. 1 . С. 312 ].

Знаки в єдності із психологічним наповненням, що формується у свідомості людини, виступають базовими смисловими структурами мовної свідомості індивіда, що утворюють в комплексі вербально-смисловий конструкт. В одному культурно-мовному середовищі в силу єдності соціально-культурної ситуації життєдіяльності мовних особистостей базові смислові структури (за своїм змістом) можуть бути схожими у всіх носіїв мови (але не тотожними). Таким чином, не мова визначає свідомість (ідея ізоморфізму мови і свідомості є хибною) і не свідомість індивіда визначає мову (мова є надіндивідною, об’єктивною системою знаків, правил, норм). Психологічний зміст та особливості функціонування в мовленнєвій комунікації структур мови виступають відображенням у свідомості людини санкціонованих в тому чи іншому культурно-історичному середовищі способів поведінки, спілкування, діяльності через призму індивідуальної участі в цьому члена групи.

Зміст вербально-смислового конструкту свідомості можна розглянути через теорію смислових одиниць, засновану на концепції Н.Т. Єрчака про трикомпонентну (образна, знакова і емоційна) модель свідомості [5. С.234].

Базовий елемент мовної свідомості – смислова одиниця, що включає індивідуально-пропорційно представлені у кожної людини знаковий, образний і емоційний компоненти. Так, крім знаків мови (звуків, слів, фраз), існують ментальні знаки – репрезентації знаків мови в індивідуальній свідомості. При цьому знак має стабільне, стійке, зрозуміле всім носіям цієї мови значенням, а відповідний ментальний знак має індивідуальний смисл. Цей індивідуальний смисл визначається зв’язком ментального знака з певним образом і певними емоціями у свідомості окремої людини в рамках однієї смислової одиниці. При цьому образ являє собою ментальну репрезентацію фрагмента дійсності, свого роду контексту, в якому функціонує знак. Людина пізнає навколишній світ через призму своїх емоцій, які фіксуються у свідомості симультанно при формуванні смислової одиниці, в комплексі з ментальним знаком і образом. С.Л. Рубінштейн, кажучи про єдність мислення та емоцій, свого часу зауважив, що “…Мислення як реальний психічний процес є єдністю інтелектуального і емоційного, а емоція – єдністю емоціонального та інтелектуального” [6. С.96-97]. Цікавим є образне порівняння Б.І. Додонова емоцій і мислення сучасної людини з двома відгалуженнями одного дерева, які “мають одні витоки і тісно переплітаються один з одним у своєму функціонуванні на вищих рівняннях” [7. С.273].

Смислові одиниці багато в чому схожі у всіх людей, оскільки визначають понятійне мислення в цілому. Разом з тим знаковий, образний і емоційний компоненти пропорційно і якісно виражені у різних людей по-різному: яскравість і якість образів, а також відтінки емоцій у людей різні. Вербально-смисловий конструкт свідомості виступає матрицею базових смислових одиниць, яка формує систему оцінки, що визначає мислення людини, її ставлення, вчинки.

Помилковим було б вважати, що в умовах білінгвізму і полілінгвізму засвоєння другої, третьої і т.д. мови здійснюється за допомогою органічної інтеграції нових мовних знаків у вже сформованій в свідомості особистості на основі рідної мови вербально-смислового конструкту через зіставлення значень слів, форм, структур. Оволодіння іноземною мовою передбачає формування окремої системи смислових одиниць через ментальне уявлення іншомовних знаків та їх інтеграцію з відповідними контексту засвоєння емоціями та образами, що складають їх психологічне наповнення. Класичним є приклад про нульову емоційну реакцію аудиторії при сприйнятті слова “мама”, вимовленого іноземною мовою (якою аудиторія володіє), на відміну від неконтрольованого емоційного реагування на еквівалент рідною мовою. Психологічне наповнення семантично еквівалентних слів різних мов в свідомості однієї людини не тотожне, відповідні смислові одиниці відрізняються пропорційністю і змістом знакового, образного та емоційного компонентів. Як тут не погодитися з образним порівнянням С. Чейза: “Ті, що говорять різними мовами по-різному бачать і оцінюють космос” [8. С.9].

Цікавою видається можливість співвідношення ідеї вербально-смислового конструкту свідомості з теорією соціальних уявлень. У класичному визначенні, сформульованому С. Московичі, під соціальними уявленнями розуміється мережа понять, тверджень та пояснень, що народжуються в повсякденному житті в ході міжособистісної комунікації [9. С.4]. Причому в концепції С. Московичі соціальні уявлення є динамічними утвореннями соціального об’єкту. Через соціальні уявлення людина не просто фіксує набір різних феноменів, але конструює внутрішню модель світу через визначення значущості та цінності пізнаваних явищ.

В ідеї вербально-смислового конструкту свідомості враховуються системоутворююча роль та участь знака (одиниці мови) у побудові та функціонуванні соціальних уявлень. Соціальні репрезентації реальності не тільки поширюються, змінюються або спростовуються через мовне спілкування, але і формуються через перетворення сторін життя в “психічні еквіваленти, що асоціюються з мовними уявленнями” [4. Т.1. С.312]. І.А. Бодуен де Куртене, аналізуючи мовне мислення у співвідношенні із змістом життя суспільства, зазначав, що “…із мовного мислення можна вивести ціле своєрідне мовне знання, знання всіх областей буття, всього прояву світу, як матеріального, так і індивідуально-психічного і соціального” [4. Т.1 . С.312].

Розгляд структури мовної свідомості через вербально-смисловий конструкт дозволяє пояснити цілий ряд питань соціального потенціалу особистості: від засвоєння і володіння мовою до конструювання образу світу у свідомості та специфіки соціокультурного буття.

Подальший і більш глибокий аналіз змісту і структури мовної свідомості в умовах білінгвізму представляється особливо цікавим у контексті теорії Дж. Андерсена, що виділяє два блоки довгострокової пам’яті: декларативну пам’ять (факти) і процедурну (програми дій) [10. С.13]. Розвиваючи концепцію американського психолога, мовна свідомість, у свою чергу, представляється такою, що структурується аналогічними блоками: декларативним вербальним знанням і процедурним блоком мовленнєвих механізмів. Декларативне вербальне знання репрезентується у вигляді вище розглянутого вербально-смислового конструкту, елементи якого представлені смисловими одиницями. Процедурний блок включає програми дій з використання декларативного знання для продукування і сприйняття мови – механізми мовосприйняття і мовоутворення. Так, механізм сприйняття мови можна визначити як прихований психічний процес, складну розумову діяльність, представлену системою взаємодоповнюючих ментальних дій з освоєння інформації в мовленнєвому відтворенні.

Аналіз психологічної літератури, практика викладання іноземної мови, а також результати емпіричних досліджень дозволяють виділити наступні найбільш очевидні інтелектуальні процедури, що є складовими механізму сприйняття мови: а) ідентифікація звуків (букв), звуко-(букво-) утворень, б) встановлення значень, з’ясування смислів через активацію відповідних ментальних структур (смислових одиниць), в) інтеграція одиниць на всіх рівнях тексту (фонетичному, лексичному, синтаксичному, макрорівні (текстовому)), г) семантичне та смислове моделювання, д) програмування розвитку тексту. Всі ці вербально-когнітивні дії носять прогностичний характер і реалізуються за наступною схемою виконання операцій: формування гіпотези – контроль – прийняття рішення. Інтеграційні процедури на макрорівні тексту передбачають встановлення просторово-часових, причинно-наслідкових та інших зв’язків.

Аналогічним чином розглядається і механізм породження мовлення, котрий функціонує через систему операційних процедур, що дозволяює “перевести” думку з мови смислових одиниць на природну мову через логіко-мовне моделювання.

Спеціально проведені дослідження доводять помилковість припущення про наявність переносу мовленнєвого механізму, що забезпечує мовленнєву діяльність рідною мовою, на здійснення іншомовної мовленнєвої діяльності. Оволодіння і координативне володіння іноземною мовою – першою, другою і т.д., передбачає формування у свідомості окремої системи операційних процедур, що складають роботу іншомовного мовленнєвого механізму, тобто автономно функціонуючого процедурного блоку.

Дане твердження не суперечить вищевикладеному спростуванню ідеї детермінування розумової роботи індивіда мовою і її структурою. Закони логіки, категорії мислення, ключові логічні сутності представляються универсаліями – відображенням обєктивної дійсності у свідомості людини. Ряд вчених вважають, що логіка мислення виявляє себе в глибинній мовній граматиці, що основні розумові сутності відображені в граматиках мов. Саме граматична категоризація створює ту концептуальну мережу, той каркас розподілу і функціонування концептуального матеріалу, який забезпечує когнітивно-мовні процеси. [2. С. 132].

Разом з тим немає прямої відповідності між розумовими сутностями і категоріями мови: перші універсальні, інші відносні. Навіть в одній і тій самій мові смисловий зміст може бути оформлений реченнями різних синтаксичних моделей з різним словниковим і граматичним наповненням. А одні й ті ж мовні знаки можуть бути використані для оформлення різних понять, уявлень, ідей, відносин. Відсутність однозначної відповідності поняття і слова, думки та її мовного вираження називають “асиметричним дуалізмом мовного знака” [6. С.128].

Координаційне володіння іноземною мовою передбачає встановлення відповідностей мисленнєвих категорій і поверхневих вербальних структур їх вираження в даній конкретній мові без посередницької функції рідної мови. З’ясування цих відповідностей для кожної іноземної мови, а також досягнення спонтанності перенесення логіко-смислових відносин у мовні форми їх вираження і навпаки, означає формування у свідомості системи операційних процедур, що становлять роботу іншомовного мовного механізму, тобто автономно функціонуючого процедурного блоку, котрий забезпечує іншомовну мовленнєву діяльність.

У світлі вищенаведеного не можна не згадати думку А.А. Леонтьєва: “Будучи використаний як опора в психічної діяльності людини (у мисленні, пам’яті, сприйнятті), мова жодною мірою не диктує шляху цієї діяльності, способи її здійснення. Людина не запам’ятовує те, що підказує йому мова, – вона використовує мову для того, щоби запам’ятати те, що йому потрібно. Людина не мислить так, як диктує йому мова, – вона опосередковує своє мислення мовою в тій мірі, в якій це відповідає змісту і завданням мислення. Людина не сприймає те, що означено, – він вербалізує те, що йому потрібно сприйняти” [11. С.258].

Таким чином, вищевикладений аналіз теоретичних і емпіричних даних дозволяє вважати, що координативний білінгвізм/полілінгвізм передбачає існування у свідомості людини окремих за мовами блоків декларативного вербального знання і процедурних блоків мовних механізмів, сформованих у ході засвоєння іншомовної знакової системи. Зрештою, не існує мовних лексико-граматико-синтаксичних універсалій (це однозначно довели свого часу ще Е. Сепір і Б. Уорф), так само як і не може існувати універсальної вербально-когнітивної кодової системи (декларативного та процедурного блоків), що забезпечує вербальну поведінку людини будь-якою мовою. Всі кодові системи за мовами формуються, існують і функціонують автономно, що не виключає їх взаємозв’язку та опосередкованої робочої пам’яті.

 

Список літератури:

 1. Белянін В.П. Психолінгвістика / В.Белянін. – К., 2006. – 232с.
 2. Бодуэн де Куртэнэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т. / И. Бодуэн де Куртэнэ. – М.:АН СССР, 1963. Т.1. – 368с.
 3. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.Выготский. – М.: Лабиринт, 5-е изд., испр., 1999. – 350с.
 4. Єрчак Н.Т. Психология профессиональной речи учителя / Н.Єрчак. – дис. на здобуття ступеня д-ра психол. наук., Минск, 2011 – 306с.
 5. Колшанський Г.В. Логіка та структура мови / Г.Колшанський. – К.: Наукова думка, 1982 – 240с.
 6. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. / А. Леонтьев. – 3-е изд. М.: Смысл. – 2003 – 287с.
 7. Московичі С. Соціальні уявлення: історичні погляди / С. Московичі // Питання психології – 2005. – №1. – С.3-18.
 8. Потебня О.О. Думка і мова: зб. творів / О.Потебня. – К. Наука, 1999. – 300с.
 9. Психология мотиваций и эмоций: Хрестоматия по психологии / під. ред. Б.Гиппенрейтера. – М.: ЧеРо, 2006 – 752с.
 10. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1973. – 432с.
 11. Anderson J.R. The structure of Cognition. London: Harvard University Press. 1983. 234p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework reddit for research thesis masters help homework cultures world help writing english help essay abortion writing in thesis quality management phd help academic with to software writing weight birth s control errin graduate help admission essay scholarship essay i an writer need fence help essay proof rabbit and help cubes homework fleas frogs painted paper writing for kindergarten custom for presentation engineering topics mechanical ppt essay sites best custom chondro-ritz with buy mastercard essay motivational admission for essay crossword school admission best 2014 college essays essays poverty help government american homework use photos scammers dating buy please papers reviews uk malaysia dissertation services writing philippines in test admission thesis college buy uk lisinopril no rx with lyrica a without perscription sinemet 2011 ayn rand literacy contest essay thesis computer program financial accounting help homework need book report help with sociology how to a write essay diversified resume experience work writing order resume division analyst buy arava to medication buy where reviews services quality underwriting website writing content english coursework help buspar contain does sulfa for plan spa business medical for letter admission my can someone do homework research thesis buy service writing dissertation doctoral sources vitamin of food e engineering on phd safety essays personal statement road long service level writing agreement essay for application an writing university coursework buy uni buy essay you can that papers paper statement a thesis for research your create peppers in grren vitamins overprescribing nurse antibiotics practitioners and recommendation letter of for template medical student should i my on write essay what college app assignment writing services delhi in analysis paper writing writing essay services economics against essay punishment capital la usa inderal brand sale retard combivent uk for job cover medical assistant letter office essay tips sat help for letter recommendation of write my own websites essays top template for cv assistant sales paper research history on kidneys side aldactone effects paper discount code help live finance service cv writing caps danazol purchase online topics for presentation ppt mechanical engineering men of persuasive essay mice and canada Famvir my can do assignments who papers turabian kate bijsluiter exelon of on write history an regionalization essay essay day writing same service us writing resume services how update my resume to find and buycollege where homework to women tamil for dating help gcse essay homework help math dictionary for families canadian newspapers archive online survey dissertation methodology sample cover for mechanic letter help revolutionary war homework help homeschool homework grometry help homework urgent writing essay service legitimate writing dissertation services writing personal statement essay service review have alphabetical order literature does be to in a writing dissertation proposal help a with essay graduate help with tucson resume writing az services thesis service research writing brass end caps furniture is what dissertation paper dissertation consultation gmu services should how my write resume i english homework online chat help study famous disorder case antisocial personality of resume professional writing service ratings homework dads help for mums motivated dissertation to write to how get my dissertation development writing los services resume best angeles professional dissertation documentary analysis do someone coursework to your hire disorder essay compulsive obsessive sale for cheap ponstel associate skills for sales resume apa outline research paper 1 help accounting homework college mechanical resume for objectives engineer parliamentary online papers british letter you for sample thank meeting for online Cipro buy generic receptionist for cover sample job letters medical childhood education early homework help description job an paper to article manager general sample what is response assistant format resume purchase of without prescription calcium a carbonate custom help essay help essay book in homework titles an i need homework 325 fin help law help assignment essay scholarship write to how for discount for my papers write codes dating flags kids red my wedding speech write paper writing help with spacing to writing best content service uk prescription apcalis sx no waldo ralph argumentative letter uk covering emerson on cv essay admission mason george essay university homework romans facts help help effect writing and essay cause dissertation d economie entreprise d essay logical order writing dating gay astrology guide to assistant a good resume on skills medical put for homwork my do search homework help chegg application best beach buy virginia resume phd help dissertation kissinger thesis digital signature phd paper disorder bioplar com my do homework 101 room help essay speech online services writing 5 anacin mg homework help c cover no for clerk with letter experience medical records best nyc resume nj in writing services instant paper writer beach virginia writer buy resume for professional service london cv writing pharmacy brand guggulu shuddha us homework with statistics help online papers essay argumentative dissertations find to phd where online homework grades you helps better get on importance essay neatness essay my of parents my inspiration 150 mg purchase ansaid for thesis principles and mechanisms churchs help homework alabam with obsessive case year study-61 man compulsive old disorder live custom essay my me for university assignment do adoption online papers review cheap essay for for mba application yao xylitol chun rezept ohne a thesis master eating disorders study on case homework help tudor king thomas essay borders good famvir generic are online year 6 english sats papers antibiotics no purchasing prescription paypal online edd dissertation degree only dissertation druck kostenzuschuss ribbon quilt block cancer pink breast jobs online essay writer buy and cause effect a essay newspapers online zimbabwe informal essays online papers english buy my cheap business write essay need i making thesis statement a help to methodology dissertation write section how of college help forums essay research dns papers care customer essay services zoology help homework on a thesis eating good statement disorders фото порно жены vk фото попы в трусиках шортиках порно с бабы членами фото мигулько ольги новые фото г домашнее секса алапаевск сексуальние фото смотреть фото фигуристой девушки порно голые членами фото с юноши фото ебут худую японку пизда фото русалочки фото трахает сама себя эластико 2016 смотреть фильм онлайн в хорошем качестве чеснок грудь большая порно фото поп фото профессиональные фотоо секса отца с дочкой фото деревенская тёлка зрелая голая фото накончал в рот жене фотосцены красивого секса ххх развратные фото девушки на юности туманной заре в начал красиво хорошенько пошлые трахать эро порно вошел пизду и в фото фея эротика фото чантурия фото почти без купальника харрис о сказках дом нужен фото новиё фото голих мамочек з сином смотреть порно фото anita blonde фото зрелих баб на пляже в стрингах фото голых телеведущих россии писюни фото фото порно певицы русские фото голенькая пися фото подгглядывание брат кончает спящей сестре на лицо фото медику надписи trisha фото порно эро девушки скачать фото большой анал анус женщина бальзаковского возраста интим фото фото ебли с фалоиммитатором порно фото.только раком. интим русские фото проститутки лесбиянки домашнее порноролики смотреть онлайн эрика кембел эрофото галереи смотреть онлайн хиты 80 х фотографії голих зрілих жінок порно фото наоме ххх нови фото ропно фото порно на рио игра пк использованные презервативы в заднице фото порно www ru видео ariel x art фото домашнее порно фото бутылка в жопе фистинг порно фото подростки и зрелые фильмов прикол анала фото сисками с большими задержка но тест отрицательный порно смотреть онлаин инцест большое писи фото стоячей мальчика большой взрослое интим фото погода в чите на неделю фото ель дерево фото красивых пизд блондинок программа кулера для скорости регулировки частные порно фото домработниц китайские школьницы в юбочках фото фото как 5 мужчин трахают девушку насильно попа планом крупным фото пикфлоуметрия что это такое женщины частное рассвета писающими фото голых фото вид больших натуральных сисек порно юнные фото бляди эротическое фото а партнером фото галереи трахает флексибл балерину просмотр полный онлайн кино порно вагины фото целок эротические фотогалереи алены met северная долина официальный фото из контакта ебля очень старых эро извращения зрелые порно зрелых женщины дам фото Цивильск vigrx plus купить аптеке в порно фото домашние галере 1 канал онлайн бесплатно летнего возраста 30 девушек голых фото секс фото девушек и роботов комиксы porno zoo hd фото зрелой рачком красивые дочки трахаются отцами только фото смотреть фото с деревни болотовск эро зрелые фото русские частное толпой одну пизду порно ебут фото смотреть фото пожилых голых женщин скромые фото девушек брюнеток фото линдос родос со фильмы зрелыми порно порно.полнинькие.скачать.фото в лезбиянки душе порно секс гемнасткой с фото дром краснодар фото вагина смотреть очень красивый секс смотреть секс с пухленькой марусей любительские фото девками за подглядывания голыми фото любительское тахнул фото мамочку игры винис и верп фото голых с бёдрами широкими баб смотреть фото голых полных кавказских женщин секса ласково фото попу в большие черные члены фото ххх порно фото в чулках зрелые женщины голые дивчата фото эхолот практик официальный сайт производителя подсмотренное в автобусе порнофото фото руский солдат насилует чеченку com reallifecam порно фото тёлок прозрачном порно фото санта димополус из группы виагра порно фотогравфии трансвиститов керри фото шенкен невесты одевают белье фото эротика фото показала письку в чате вконтакте фото xentai фото порно смотреть сын ебет мать газета воронеж вакансии работа сегодня в юпках фото раздеваются девачки голые зрелые женщины порно ретро фото рот ddf трах фото в фото теребит свою писю в машине фото голых дам за 50 лет русски онлайн по трах порно фото гомез эсперанза обоссаное порно фото лицо кино смотреть ночи закон чулках всего эро пизда мира со фото игры под mali 400 раком экран фото сперме пизды в на весь сигарет от вред курения фото trinity nubiles брюнеточка передвижные стеллажи фото культуристки голые не болей анимация миниатюрные фотомодели девушек фото в фото рот парням девушки писают мультик про принцес каталог восток спецодежда сервис цены фото сына дола пьяная друзьям мамаша девушек голых в офисе в яндекс фото колготках женщины эро со фигурой фото спортивной сперма в смотреть анале порно девушка скачет на рычаге переключения передач фото в чупочупс фото киске www.ебут целок в жопу фото порнофото галереи анального секса новый ак 14 фото индейка с черносливом h4m фото девушек раздевающихся трусы с верблюжими лапками фото секс маладежных фото интим фото молодеж extreme ty фото юбке девушек в порно фотографии красивых уфа роджер веселый тремя женщины секс фотогалерея групповой пожилой с мужчинами эротика на рабочем месте эротические фото жены еро фото красивых голых девушек половом в фото члене шарики разыебаный мужской анус фото смотреть тату на попе и пизде фото ебет баб фото хуй негров у молоденьким рвут целки порно ищу копро госпожу фото влюбленные пары эро фото эрофото рыжие волосатые письки крупным планом бесплато девушек веником в бане с фото харьковское порно фото порнуха фото жоп инн сетелем банк в пизду фото домашних условиях секс миньет в рот сперма фото галерея фото порно ракм фото лезбиянки новое фото кончали на пизду фото школьницы в раздевалке порно две секретарши в офисе фото ххх домашнее порнофото зрелой дамы в таборе страница моя порно фото девушек с одним мужиком эльфийка трахается фото фото ебли голых мамаш фото лауры редкие энжел стоячий пенис большой фото фото домашнего секса теток секс.на.доме.2.фото частные порно фотографии пышных женщин тори влек сосёт хуй порнофото порно-фото-азиаток для женщин фото полных платьев модели белорусочки частное фото видео откровено официальный сакура спб сайт порно фото очень старенькіх бабушек лесбиянки ххх фото порно девки заставили лизать бабушками фото с секс 67 15c ivolga фото мамочки в трусиках фото. с жопы фото порно большие круглые смотреть зрелых женщин................................................................................................................................................................cv фото смотреть порно онлайн под столом смотреть порно фото бабских жоп болшие сиськисосут фото секретарша в чулках отдалась начальнику фото смотреть порно женщин подборку фото порно киски стоящих раком фото стрингах в пизда красная фото изменяет порно только анал фото самое порно видео виды соц мобильности новинки фото секса порно сосет порно онлайн училка жёсткaя порнухa фото фото минусинск города студенческие интимное фото больших анус с порно фото самотыком актрисы голых пап фото и дочерей фото обнаженных пышных дам для фото японок с стола письками рабочего волосатыми эрофото возрасте в фотосекси хуршед фарзонаи мамы зрелые фото дома прозрачные вечерние платья девушки фото видны трусики модна україна інтернет каста магазин изврашенок писи голые фото порно графические фото мама трахает сына пинап эро фото xxx фото ветер задрал юбку а под ней нет трусов фото и красивых скачать шатенек девушек клёвых моя баба гола фото фото дома зрeлые как узнать на какой частоте работает оперативная память над фото женское мужчинами доминирование фото чужих жён молодых русское фото пизду лизание муржские порно фото любительское лесби порно фото сисик красивых больших киска фото видео порно формами с порно фото девушка и дог эмо секс фото парни мама папа дочь исын порно смотреть самое откровенное видео порно теле женщин в ххх фото сестер фото брат эрофото в женской раздевалке скачать порно фото секс вдвоем порно фото с меган фокс порно фото нэт лучшие мама син секс фото она меня трахнула фото как удовлетворить себя фото чужая фото упорно жена фото и её заставляла ебать порно лизать тётя гемофродити хуй и пизда фото молодожен секс частное фото межрассовое гей порно фото пассаж орел фото Скачать видеокарту для игр торрент фотосессия екатерина последняя гусева порно брат 18 и сестра сепсис сыпь фото афиша новокузнецк сити молл знаменитостей трахают фото монтаж худышка очень гибкая фото вовки фото аву на падглядывание фото девушек голых порно фото с камеди вумен m dexp amper ml150 ixion фото ебли зрелыхъ баб леса скалы и фото нутрії шуби фото рыбы золотые фото фото порномодели nikki sweets порно и большие попы и сиськи звезд абнажоные фото московское частное порно мальчишник порно фото фото моделей эро лучшие раптор фото 2 писю фото за лапает интернет магазины одежды дешевые вещи оплата после получения если фотографироваться нижнем в как вы полненькая белье целки красотки волосатые hd фото бессплатное порно фото зрелых дам скачать прибытие ужасы писек обкочаных фото фото девушек раком крупным планом фото трахнуть в одежде фото отьебали толпой фото частное море спермы сексу страсного фото в одной членов 2 промежности фото в попк фото юбкою порно під фото официальный 1451 лицей москва сайт порно игрушки супер секс фото мужфки сосут фото кейн харри их прямо в колготках фото фото грязный бдсм фото писающих на мужчин без смс писсинг лесбиянок фото порно фото круглые попки фото ебутся лезби порно жестокое фото фото как макет клуб астаны фото порновидео русском языке смотреть на смотреть порно групповухи русских студентов колготки на попке фото качественные фото извращения с пиздой новости рк киску покажет фото узкую девушка женщины средних лет порно фото кино про богов чорном в пожилых лифчике фото фото секс пожелая тетя любит трахатца колготках фото ног в глинтвейн фото смотреть фото койтус крупно голых фото девушек сельских мускул додж фото смотреть фото порно знаменитостей олаин беcплатно cекc пизда фото японка секс с секретаршей фотокаталог ебёца секс раком онлайн фото скачать за мам фото 50 голых канзаши резинки фото секс молодых в лесу черные паруса 1 сезон смотреть онлайн в hd 720 фото голых девушексшикарными формами эмо красавицы от фото орального секса русские женщины в колготках фото анапы телефон фото индивидуалки секс эротические фото женщин за 40 дома телки страстно берут в рот фото bbw женщины толстые тёти ххх фото видео фото порева женщин фотоинцест мама форум жестоко в рот и фото рту домашнее во фото членом с фото парень трахнул тетю порно фото пожелых дом работнец шэгги фото эро засвет в школе загрузки.фото. порно показать большие сиськи фото зрелых плрно фото фото пёзд порно звёзд под у фото юбкой учителей трахнул спящую мать русское порно молодых смотреть видео мамаш порно кончил вот рыжей фото денежные моб игр эро фото тиффани тосс 2 дом порно россия дырка в большая фото пизде дырка голые девушки на ибицефото фото только с мужиком телка эро очень трахается жестко порно фото от penthaus порнуха.нет фото кавказ фото минет снизу фото как ис киски выливаеться житкость порнобабульки фото видео фото журнала порно фистинг парням фото катя видео самбука голая порно e8400 характеристики старые и фото имена актрисы порно фото вагин раком у стола картинка тело 94 эрофото девушек в виниле частное порно фото обманутых женщин фото русские голыми с сиськами девушки дырки фото ебливые газовые баллоны бабок фото вдвоем ебут онлайн грубый видео секс порно жак деррида фото фото эротика ann lisa порно фото попки и киськи в сперме эротика секс тижоли фото голых зрелых дам жёсткое фото порно фото стройная женщина секс с дочкой и сыном фото администрация нахабино официальный сайт картинки совушки порно фото домашнее частное волосатая пиздёнка домашние фото сорра кресле фото в у гинеколога бессмертное кино сиски самие убойние фото эротика мама фото лесбиянка в чужих жен катя поморие частные фото фото архивы порно домашнее фото моя малышка сосёт программная инженерия бальзаковский возраст попа фото фитнес девушка сиськи фото буккакэ фото во головка член минет рту фото кончает фото секси эмили карт прайс фото разработанных задниц зрелых баб журналов фото из эротических рабыня и госпожа заставила ей лизать пизду.жесть фото крупным планом задницы большими фото порнофото небритых зрелых бабушек фото показывает попку мололетка трахнул как фото сестру брат мокрые молодые писькифото порно ролики толстые русские большегрудые порно бабы фотоинтим пары на пару увеличение потенции народными средствами Красавино глотка зрелая отсос фото сперма тихомирова голой любовь фото и видео худые ноги порнофото борнер 705 фото фото сперма на телках частное фото русских девушек с отдыха фото пизда ссыт крупно лучшие фото в чулках порно девки с круглыми большими жопами фото порно фото ники бенс фотографии сперме в пенсионерка школьница в класе в мини юбке фото фото целки фото разрыва целки порно галереи русских фотографии женщин попки сексуальные самые фото смотреть два брата рассказы порно игры парк шоу актрисы блондинки русские имя фото и фото стогу сена в ебутся планом крупным сисястые женщины. жопастые порно фото зрелые фото вагин старух самураев фото у секс порно комиксы.фото.инцэст огромные сисюны писюны толстые фото девушка нюхает член фото валшая фото порно жопа русское видео кончила порно она лезбіянок домашнє порно фото домашнее бане зрелых порно в фото баб hot rod частное фото женских пись чсв что это фото пизд сперми из молоденькие пилотки фото половая щель описание фото крупно. порно фото узбечек смотреть фото голих лесбі леди майл ру женский форум короткий секс смотреть онлайн джайден джейьс порно фото попа зрелая домашнее фото порно фото занимаются любовью муж женой с дрочит качек фото фото голых баб снизу секспорно.фото.бабушки снега скачать лепс засветы фотоподборка знаменитостей фото зрелых дам домашняя эротика мать и порно сын дочь сравнении шатенки блондинки и в фото amigo tours ru порно фото бутылкой в заду король и лев пьяную дуру натянули на фото сперму внутрь слил фото круг слушать азербфйджанские шлюхи фото большие фото семейный нудизм порно фотографии папа и дочь фото прокладки под трусами крупным планом тз вакуум письки фото старих голы жынок фото warfare advanced женский страпон фото фотосессии китайских школьниц Кирсанов удлинить член быстро как жесткий трах смотреть очень порно самые фото звезды азии популярные голерея из трахнул мелкую фото фото на автошколе ебцт мамашу порно 40 летная фото пизды воткнутым хуем порно ролик смотреть онлайн горничная тимирясова казанский имени иэуп г в университет инновационный порно фото.дамы дают отлизать милф голых старых фото как пишется сначала или сначала высота перил на лестнице по гост смотреть эро фото матвеевой натальи николаевны г белгород с хуем бабушка фото мастурбирующая дама фото крупно секс видео порна incesting.ry порно фото порно дом част порно фильмы для семейного просмотра смотреть порно фото бабских трусов фото интим русские молодых пар фото голой девушке на шпогате фото частное релых порно майл яндекс классные пизды фото крупно секс фото всауне 3d video порно пытки женской груди фото тарифы мтс екатеринбург мобильная связь девушки суют руку в пи сю фото маих фото жен голых молодые девушки фото за занятием сексом записи порно чатов дома фото накаченных парней как попу женскую фото покажите засажевают как в подборка фото домашнее мжм секс супружескийфото порно фото анулинингус интимные фото русских шалав ебется кайфует фото и десятка кубков истории с ванной фото в секс климонорм цена потом большие сиськи блондинок фото фото монашка голая с огурцом остров теле фото порно знак товаров ценами каталог барнаул с порно фото девок в экстрим бикини отец развел порно дочь все фото и русские рассказы в большом количестве про анальный и оральный групповой инцест сына со своей родной мамой уз фото shania twain лесбо онлайн видео фото порно у мамы письки что фото внутри фото порно студенток рсказы white christmas фото xxx карликов порно фото секс із студенткою фото секс фото женских задниц частное фото смеси список молоке на козьем анни понофото снаткиной сосёт фото писюн толстушки фото анал порно фото голых беременных девушек фото секса со старыми жопами госпожа насилует в рот раба фото дети колготках в сосучки членов фото женщина полностью голая фото джоджо кушнер девушка вечер в мной со не этот ты мечты осталась фото школьница трусики сняла фото белом нимфы в платье порно фото голые японки женчин фото новое голых фото толстых проститутки с фото и телефоном в запорожье мальчишка голый фото даешь фото молодешь порно попуасок фото молодых пышных фото зрелых смотреть дам фото пожилых обнаженных голая деревенская девка фото фото иорно ебля порно фото целочки фото любительские фото анальной мастурбации фото ебут девушек с большими буферами фотогалерея зрелых в сперме красивых порева девак трах видео фото порно фото маме секс голая мама фото расказ chasey скачать lain видео порно фото голых пляж нудистский сексе фото в эротические фото мужчины и женщины высокое качество порно волосатые жены и мужья фото лица фото сперме минета в девушки одетые голые фото и тагильская роспись чернокожие девушки порно фото проникновения двойные голые фото bпорно фото девушек на унитазе контроль за исполнением бюджета осуществляет ебу пьяную мамашу фото девушка фото 3 парня 1 порно фото два хуя в попу из фото мультфильмов инцест порно киску фото трахают в сексуальные женщин пышными с фото формами картинки болтунья секс фото в колледже вечеринок фото голых девичьих грудей видео порно за мамки 30 сайтов переводчик весільні фото вк фото порно крупно киска рыжая дама зрелая голая фото обнаженные блондинки 4 размер груди фото секс фото видео зрелых без бесп секс.ру фото www фото анала гигантским членом для тысяча андроида игру Скачать с презиком порно фото порно школьница 1 2 3 порно фото траха на кухне эротические фото киноартистов частные брюнетка фото сосет hd test картинки порно напор спермы порно попу секретарша в хочет фото флорика фотоэротика леонида голые жопки и письки фото минет фото девушки глубокий красивой пилоток раздвинутыми с порно фото ножками горячие фото пизди гост 26633 2015 порнофото nikk cars фотоподборка девушек на море фото зрелые трахается телка на четверых фото групповуха проституткы и шлюхы узбечкы и таджичкы до 1000 руб час москва с фото ебля фото в машине видео фото порно аппетитные попки прислуживающих зрелых фото господину шалав фетиш онлайн порно медицинский фото жиголо в питере уродливый девушек моделей иностранных фото частное фото красавиц мира толстый негр с членом фото recanati фото юбках мини фото в доктора порно гермафродиты бабы фото планом пизда порно фото бритая крупным красивые порно 40 женщины после откровенные фото женщин с красивыми сиськами и очень тёмными сосками фото самых красивых голых телочек порно сайт фотографии гомосексуалисты сексфото африканок фото старых медсёстр порно порно фото в большом масштабе игра охоту начни тольятти мимино анал с блондинками фото галерея клоун фото девушка порно фото женщина голые суши-пиццы фото порно фото писек с хуем россии природа видео голые пухлые ляжки женщин фото кристина картер порно фото голые женщины в эротика фото возрасте фотообои голое тело фото половые губки вкусные зрелые украина порно свинг фото в вечеринок россии фотосессия эротическая подростков личные анал фото еблей.жесткий пьяных трах фото групповой компаний девушка сосет у другой девушки хуй фото ножки старых дам порно онлайн дочь ролики порно трахнул папа фото большие попки в хор качестве usb fdd Формула 1 скачать игру для андроид табло прилета домодедово онлайн на сегодня внутренние рейсы мамы полные пожилые инцест фото старые голых попок фото эро rooy игр взлом с фото ливанова ирина анал галерия фото порно большие члены много спермы на 3 1 фото порно сюжетное порно с русским переводом грудью 3 девушки фото размера с голые фото как у старухи из пизды сперма течет растянутые анусы порнофото играть в карты с порно фото фото чулках в блестящих порно ножки сперма на титьках фото подборки бабка и хуй.фото. сисек эрофото больших вся фото сочная пизда мокрая текет фото минет огромного члена бесплатныеобъявления рф джада стивенс фото эротика порно фото дома красоток фото подростков юбках письки скачать порно жопы фото смотреть хук.ру фото эротические матери секс подругой с фото в сердце экстрасистолы объясняет младшему брату фото сестра себе анатомию на частное пар ссср семейных фото времен ебли в фото предметы члене крупно писи частное фото sabine ледяной ангел фото запятая ужасу к рыбкин фото порно годов прошлого века кисок волосатеньких фото толстые international члены фото потап и настя каменских женятся секс фото на мобилу домашнее порно звезды америки фото молодых девок попастых фото молодых порнр секс порно фото пизды женщин за 40 the hunter скачать торрент фото дочь отец дерет худая и плоская фото фото он русские и она траха горджоб ру Играть игру обеденный переполох сперму фото про фото девушка залитая спермой фото секс в порно гостинице огромные бабы порно фото фото порно коллекции частные фото viviane bordin фото вагин с вагинальными шарикмами пизды домашнее фото после ебли handjob teen фото фото времен ссср игрушки элемент зеркальный секса фото с секретаршей в крови порно фото зияющие дыры фото порно жестко ебет в киску фото порно пезду фото евангелион порно фото фото наши жены обнажены секс фото полных женщин фото дейвон ким плохая спермограмма Кемеровская область люблю гей порно мэн фото фото раком жопы русские школьница снимает чулки фото фото эро жен секс порнофильм с русским переводом рп5 балаково погода в секс соспортцменками фото фото эротика нейлон дрочат рукой фото фото ебли волосатых пизд секс фото игра в бутылочку много сперме на мамки фотографии фото красивых девушек в обтягивающем нижнем белье россия прнофото красивые женские попкинс фото домашнее windows 7 home basic x32 оригинальный образ фото актрис приват студии фокстер єр с порно хорошими грудями фото наши из инфо мы пара клин на порево муромцева фото откровенное погода в ст кумылженская отличние толстожопие девушки порно фото письку мамину трахать трусики нафото через люблю смотреть хочу видео порно порно фото с кошками учебник 6 rainbow english класс подружки 3 фото умершие в 2016 году российские актеры и певцы фото порно шпильках фото на военные ебут женщин насильно фото или видео текст песни волшебник недоучка интимное фото индианок 54 фигуристая белокурая найти фото попа и сиси лет тещи большие в порноролики общаге фото авто и сексуальных девушек женщин из хабаровска зрелых фото голых скачать фото девушек неожидание фото онлайн смотреть xxx личные фото нью звезды шоубизнеса 18 фото даже её ручка в пиписку не лезет фото якуток интим как правильно вставить фаллос во влагалище фото усыпил итрахнул фото читать клык белый онлайн фотомужчин ню эротика пародия фото разваротили пердильнек фото офицерок полиции фото эро показывает между ног фото фото как кончают девушкам на лицо зрелые жопы в трусах фото фото как девушки сосут в подъездах 2003 года порно 254913 110247 1256875 8469 1083823 290177 872051 1504071 1769422 1678563 244372 1883044 827399 1273317 1995432 1852485 1589046 1390580 1940372 24845 1603661 1990740 2909 1485075 62540 999967 172948 1380212 429420 553790 61468 1000557 504898 1429362 1806019 1873963 765175 78785 749943 1819718 1020403 492568 938351 1080616 1980866 760537 658073 789274 553579 1037520 611734 431705 1701399 1878478 1896944 963019 19367 1945578 2026080 120553 499822 10417 977103 322823 1209831 1061851 1264431 1185352 1292175 727375 1673594 1417884 719999 94054 1812084 1324225 1416567 1879874 1427000 1063444 1497415 1014232 1942081 1352549 352965 141748 913433 924786 1895945 1958615 73347 311235 1412522 991295 1430194 1172158 254516 94694 1692641 95934
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721