МОВНА ОСОБИСТІСТЬ КРІЗЬ ГЕНДЕРНІ ЛІНЗИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811’111’367’37:82-311.1-055.2

Н. Я. Нера

ЛНУ імені Івана Франка, Львів

 

У статті розглядається емотивність жіночого мовлення у романах написаних жінками-письменницями. На прикладі невласне-прямого мовлення аналізуються особливості жіночого письма та виділяються текстові складові, що підкреслюють жіночу емоційність  на лексико-граматичному і синтаксичному рівнях.

Ключові слова: емотивність, емоційність, експресивність, невласне-пряме мовлення, гендер.

В статье рассматривается эмотивность женской речи в романах написанных женщинами-писательницами. На примере несобственно-прямой речи анализируются особенности женского письма и выделяются текстовые составляющие, подчеркивающие женскую эмоциональность на лексико-грамматическом и синтаксическом уровнях.

Ключевые слова: эмотивность, эмоциональность, экспрессивность, несобственно-прямая речь, гендер.

The article considers emotivity of women’s speech in the novels written by women-writers. The peculiarities of female’s writing are analyzed on the basis of free-indirect speech and furthermore, some text components are highlighted emphasizing women’s emotional state both on lexical-grammatical and syntactic levels.

Keywords: emotivity, emotionality, expressiveness, free-indirect speech,  female, gender.

 

 

Мовлення жінок заслуговує на те, щоб зайняти окрему ланку в лінгвістиці, адже саме вони використовують безліч особливостей, створюючи свій власний мовленнєвий “почерк”. Однією з рис, що характеризує комунікативну поведінку жінки є емотивно-навантажена лексика.

Метою нашої роботи є простежити як проявляється жіноча емоційність у невласне-прямому мовленні (НПМ). Матеріалом для аналізу слугували такі романи написані жінками-письменницями як: В.Вулф “Mrs Dalloway”, “To the Lighthouse”, “Orlando”, М.Сінклер “The Helpmate” та Д. Річардсон “ Pointed Roofs ”.

Завдання полягає у тому, щоб виділити емотивність НПМ на лексико-граматичному і синтаксичному рівнях мови у творах даних письменниць.

Авторки романів до яких ми вдалися, по-перше, є найяскравішими представницями “психологічної школи” жіночої прози ХХ століття, по-друге, відбивають жіноче сприйняття світу й уможливлюють вивчення комунікативно-прагматичної специфіки мовної особистості жінки. Саме тому в нашій розвідці доцільно звернутись до поняття гендеру, яке являє собою культурно-символічне визначення статі і служить відображенням факту відмінності чоловіка та жінки не лише за біологічними ознаками [15 :173].

Гендерні дослідження зумовили виникнення і розвиток лінгвістичної гендерології або гендерної лінгвістики, що зародилась у кінці 60-х ХХ на Заході, де були зроблені перші спроби компаративного аналізу чоловічого і жіночого мовлення. Важливий внесок у гендерну лінгвістику зробили О.Єсперсен, Д. Камерон, Р.Лакофф, Д.Таннен, Дж. Холмс та інші. Сьогодні в галузі гендерної лінгвістики плідно працюють такі вітчизняні вчені та науковці СНД, як О.Л. Бессонова, О.І. Горошко, А.А. Денисова, Г.І. Емірсуїнова,        А.В. Кириліна, О.Л. Козачишин, І.І. Морозова та ін.

Слід підкреслити значимість опозиції автор-оповідач для нашого дослідження: автором аналізованих творів є жінка – носій базового ґендерного стилю, в той час як оповідачем, від імені якого ведеться розповідь, може бути мужчина, мова якого репрезентує імітований ґендерний стиль [11:57;80]. Автором висловлювань виступає жінка, яка втілює у НПМ як жіночі так і чоловічі гендерні особливості.

Гендерний фактор є однією з істотних характеристик особистості і впливає на усвідомлення нею своєї ідентичності. Антропоцентрична тенденція розгляду лінгвістичних явищ полягає у вивченні проблем “людина у мові”, адже “за кожним текстом , за словами Ю. Караулова, стоїть мовна особистість, що володіє системою мови”[6:27]. Стать людини значною мірою визначає соціальну, культурну та когнітивну орієнтацію особистості у світі, що здійснюється, у тому числі, й через мову [15:174].

Будь-який текст створюється мовною особистістю, що є носієм гендерної ідентичності. У художньому творі гендерний фактор може проявлятися у мовних засобах, які використовує автор. Оскільки у жіночих прозових творах простежується емоційність мовлення, то перед нами постає завдання диференціювати такі два терміни як: емоційність та емотивність. В одних джерелах ці поняття ототожнюються [8:591], в інших – протиставляються [5; 8;14]. Вслід за В. Шаховським ми вважаємо, що ці поняття не є синонімічними:

 

 

 

ЕМОЦІЇ

 

ЕМОЦІЙНІСТЬ

ЕМОТИВНІСТЬ

 

 

 

 

 

чутливість людини до емоціогенних                                                     властивість мови виражати її

ситуацій та її емоційною (чуттєвою)                                                      засобами емоційність як

реакцією на них                                                                                        психічний стан

 

Біологічні/негативні емоції і почуття

Вживання певних мовних засобів

Емоційний стан слухачів

Соціально-детерміновані/позитивні емоції і почуття

Передбачуваність

 

Психічний стан: лінгвістична категорія

Емоційний стан спів розмов – ників

Прояв емоційного стану мовців у момент спілкування

Спонтанність

Психологічна: долінгвістична категорія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ

 

 

 

 

 

 

Ми погоджуємося з думкою С.В. Гладьо, що “емотивність – це одна із властивостей художнього тексту”[3:104-105], що створюється завдяки емотивним мовним засобам та емоціогенної інформації, тобто такої яка здатна викликати певну емоційну реакцію адресата. Емотивність художнього тексту знаходить свій прояв у спеціальних показниках намірів автора, які реалізуються в текстовій тканині [3]. Емотивність як важливий елемент прагматики мови втілює в собі функцію впливу й виступає стимулом для емоційності мовця [24]. Поняття емоційності та емотивності відображають дзеркально протилежні процеси і відрізняються за критеріями спланованості, контрольованості, усвідомленості, мотивованості мовлення [24]. Експресивність у лінгвістиці сприймається як інтенсивне вираження, що на фоні загального, нейтрального виділяє окремі одиниці [8:591]. Експресивність є іманентною ознакою як спонтанного, так і підготовленого емоційно забарвленого мовлення. Експресивність емоційності залежить від передбачуваності ситуації спілкування, в той час як експресивність емотивності завчасно передбачається, встановлюється з самого початку і певною мірою контролюється мовцем [23].

Жінки часто послуговуються різноманітними емоціями, що нагадує мову в стані емоційної напруги [9:102]. Лінгвістичні дослідження гендеру на лексико-граматичному рівні доводять, що мовлення жінок, порівняно з мовленням чоловіків, емоційніше, жінки уникають неологізмів (П.Треджилл), використовують емоційно-забарвлені прикметники з позитивним значенням типу adorable, sweet, divine;  вигуки та прислівники в жіночому мовленні позначають позитивну оцінку.

Найбільш яскравим виявом жіночої емоційності НПМ на лексичному рівні ми вважаємо емфатичні слова та словосполучення, а саме вигуки. В наступних уривках ми спостерігаємо вигуки на позначення як приємних, так і неприємних для сприйняття емоцій та почуттів, “душевних станів та інших часто мимовільних емоційно-вольових реакцій[4:21]:

(1)   He turned and saw her. Ah! She was lovely, lovelier now than ever***he thought ***    [22:47].

(2)   Well, ***thought William Bankers***, preserving a demeanor of exquisite courtesy and merely spreading the fingers of his left [22:64]

(3)   Ah, damn! ***she cried***; the needle had broken

(4)   Forheaven’s sake, ***she prayed***, let them sit still there and not come floundering out to talk to her [22:149]

В вищенаведених пасажах спостерігаємо радість та захоплення (1), піднесення і натхнення (2). Однак в прикладі (3) авторка передає негативні емоції за допомогою Ah, damn, що є сигналом неприємного відчуття. У реченні (4), вигук forheavenssake вжито для позначення сумніву/подиву і роздумів. Емотивна експресивність НПМ передається за допомогою вигуків  Ah!, Well!, Ah, damn, Forheavenssake на позначення різних психічних станів, широкого спектру емоцій від позитивних до негативних почуттів.

Гендерні відмінності в мові виявляються і на рівні синтаксису: представники слабкої половини частіше використовують спрощені конструкції, жінкам властиве вживання надмірних повторів, односкладових номінативних речень, питальних конструкцій (Дж.Коутс), «незавершених» речень (О. Есперсен) – еліптичні конструкції та інверсії:

Продемонструємо наступними прикладами численний повтор підмета або й обох головних членів речення (анафора/епіфора):

(5)   Here she is mending her dress; mending her dress as usual,***He thought***; here she’s been sitting all the time I’ve been in India; mending her dress; playing about; going to parties; running to the House and back and all that,***He thought***, growing more and more irritated, more and more agitated, for there’s nothing in the world so bad for some women as marriage,***He thought***; and politics; and having a Conservative husband, like the admirable Richard. So it is, so it is, ***He thought***, shutting his knife with a snap [21].

(6)   I love her more than I ever loved him,”***She thought***. “Icannot help it. If it had been possible to love him as I love her–but Ihave lowered myself by loving him. I will raise myself by loving her [25].

 

Іншими проявами жіночої емоційності у НПМ є номінативні речення, які часто використовуються у мовленні та думках персонажів для підсилення образності (зорової чи звукової), надокучливості явищ або дій [7:10].

Номінативне речення є засобом творення емоційної тональності дискурсу що підвищує виразність, індивідуальність експресивного компоненту НПМ і можуть бути емоційно-психологічними репліками.:

(7)   «Whom had he loved, what had he loved, ***he asked himself*** in a tumult of emotion, until now? An old woman, he answered, all skin and bone. Red-cheeked trulls. Apulingnun. Ahardbittencruelmouthedadventuress» [23:18].

(8)   «Exactly the same, *** thought Clarissa***; the same queer look; the same check suit; a little out of the straight his face is, a litter thinner, dryer»            [ 21:30].

(9)   «The extraordinary unreality was frightening; but it was also exciting. But what does one send to the Lighthouse? Perished. Alone. Thegreygreenlightonthewallopposite. Theemptyplaces. Such were some of the parts, but how bring them together? ****** she asked»[ 22:110].

Головний член у формі Називного відмінку іменника (7,8,9) виражає буття наявного предмета або його образу, що постає в думках, спогадах та уяві персонажів, зображаючи картину дійсності. Внутрішній світ мовця, його суб’єктивна орієнтацію, взаємостосунки з іншими комунікантами – все це  закладено в основі НР, що відбиває модально-прагматичний зміст і використовуються як засіб фокусування уваги адресата, а через це і  впливу на нього.

Тексти жіночих авторів на синтаксичному рівні навантаженні питальними конструкціями і риторичними питаннями, що надає творам яскравішого емоційного забарвлення, оскільки має більш емоційне навантаження, ніж твердження чи заперечення. Деякі з них еліптичні, і навіть обмежуються тільки одним питальним словом. Відмітимо, що ця особливість становить яскраву стильову рису жіночого висловлювання, бо відображає саме модальність невпевненості, внутрішніх хитань, безперервних пошуків та прагнення само ідентифікуватися тощо [10:98].

(10)                      For why go back like this to the past?*******He thought*******. Why make him think of it again? Why make him suffer, when she had tortured him so infernally? Why? [21].

(11)                      ***She said*** to herself: “Why should I not love him? His heart must be as pure as the heart of that little blessed child” [25].

(12)                      ” Rag bags, bundles of pretence,”***She thought***, as she  confronted the women. They glanced up with  cunning eyes. They looked small and cringing.  She rushed on, sweeping them aside. . . . Who had made them so small and cheated and for all  their smiles so angry ? What was it they wanted ? What was it women wanted that always made  them so angry ? [26].

 

У (10) і (11) прикладах подані питальні структури у НПМ, їх риторичність, звернення до суб’єкта мовлення пояснюється діалогізацією оповіді. Питальні речення наприкінці абзацу (10) “створюють ефект домислу з боку адресата”, тоді як усередені (11) – “посилюють психологізацію зображення”[1:195]. Функціонування питальних структур з What (12) є засобом відтворення роздумів персонажа, а пропущені відповіді у цьому випадку і в інших сегментах НПМ (10,11,12) залишаються своєрідним “вакуумом домислів” адресата.

Всілякого роду “стрибки” з однієї думки на іншу, пропуски властиві вербальній поведінці жінки. Вони (жінки) менш схильні до послідовного аналізу в мисленні і саме тому видають інформацію  по частинах, що і призводить до нагромадження, а іноді й зрощення синтаксичних структур, що й породжує еліпсис та інверсію [20:184]. “Художник слова часто вдається до структури еліпсису з спеціальною настановою показати нервове напруження, хвилювання своїх героїв [2:48]:

(13)                      «For not only did he find himself confronted by problems which have puzzled the wisest of men, such as Whatislove? Whatfriendship? Whattruth? he came to think about them» [23:48].

(14)                      «It evaded her when she thought of Mrs Ramsay; it evaded her when she thought of her picture. Phrasescame. Visionscame. Beautifulpictures. Beautifulphrases…» [22:142].

У вище наведених уривках спостерігаємо, що для емотивності НПМ притаманим є використання компресивних одиниць, які в лаконічній формі передають об’ємний зміст думки та почуттів (13, 14).

Отже, вміння передавати емоції – це прерогатива жінки.  Однією з рис, що характеризує жіноче мовлення є емотивна лексика. Аналіз НПМ у жіночих романах ще раз підкреслює вміння жінки вербально передавати свої емоції. Мовленнєвою формою вияву емотивності НПМ є текстові складові – емотивно-навантаженні слова, фрази, речення. Мова в романах В.Вульф, М.Сінклер та Д.Річардсон є надзвичайно експресивною.

Оскільки НПМ характеризується спонтанністю, невимушеністю, ситуативною обумовленістю, то велику роль в досягненні експресивного ефекту на лексичному рівні відіграють емоційно-забарвлені прикметники і прислівники, емфатичні слова та словосполучення (вигуки). Іншими проявами жіночої емоційності у НПМ на синтаксичному рівні слугують: численний повтор підмета, номінативні речення, питальні конструкції, еліпсис та інверсія.

Разом з тим виявлені розбіжності не можна вважати універсальними, оскільки мовна поведінка конкретних жінок і чоловіків часто залежить від оточення, в якому відбувається спілкування, від соціального і культурного рівня коммунікантів. Нерідко в мові жінок проявляються риси, властиві чоловічій поведінці, і навпаки.

Перспектива досліджень даного питання полягає в подальшому аналізі жіночого та чоловічого невласне-прямого мовлення  у жіночих романах на всіх мовних рівнях з метою  вивчення особливостей жіночої мовленнєвої поведінки.

 

Список літератури

 1. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі / І. А. Бехта. – К.: Грамота‚ 2004. – 304 с. – Бібліогр.: с.276.
 2. Білодід І. К. Синтаксис Романа “Вершники” Ю. Яновського /І.К.Білодід //Мовознавство, т. XIII, 1955, С. 48-49.
 3. Гладьо С.В. Семантико – когнітивний аспект показників емотивності англомовного художнього тексту/С.В. Гладьо //Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: “Філолігія”. – 1999. – Т.2. – №1. – С. 104-115.
 4. Жельвис В.И. Эмотивный аспект речи: психолингвистическая интерпретация речевого воздействия / В.И. Жельвис. – Изд-во Ярославск. гос. ун-та, 1990. – 81с; С. 21
 5. Зотова А.Б. К вопросу о соотношении категорий эмоциональность, эмотивность, экспрессивность /А.Б. Зотова//Известия Волградского государственного педагогического униреситета. – Волград: Изд-во Волградского госуд. Пед. Университета, 2010. – Т.50. – №6. – С. 14-17.
 6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М., 1987. –  С .27
 7. Коцюба З. Г. Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема: Автореф. дис. … канд. філол. наук /З. Г. Коцюба. – Київ, 2001.− 21с.
 8. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл.ред. В.Н. Ярцева]. – М.:Советская энциклопедия, 1990. – С. 591.
 9. Ощепкова Е. С. Идентификация пола автора по письменному тексту (лексико-грамматический аспект): Дисс. … канд. филол. наук/ Е. С. Ощепкова. – М., 2003. –  С.140.
 10. Пастушенко Л. Фемінна модальність тексту з погляду лінгвокультурології / Л. Пастушенко //Наукові записки. – Випуск 75(4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С. 94-98
 11. Пермякова О.В. Явление гендерной стилизации в современной женской литературе (на материале французского и русского языков): Дис. … канд. філол. наук: 10.02.19 / Пермякова Оксана Владимиривна. – Пермь, 2007. – 176с.
 12. Шаховський В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Шаховський. – Воронеж: Воронежский ун-т, 1987. – 188с
 13. Шаховський В.И. О лингвистике эмоций / В.И. Шаховський // Язык и эмоции. – Волгоград: Перемена, 1995. – С.3-15.
 14. Шаховський В.И. Эмоциональная/эмотивная компетенция в межкультурной коммуникации / В.И. Шаховський// Аксиологическая лингвистика: Проблемы изучения концептов.- Волград: Колледж, 2002. –  №5. – С. 3-10.
 15. Школяр Наталія Гендерна ідентичність мовної особистості (на матеріалі американських жіночих прозових творів кінця XX ст.) /Наталія Школяр// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. Наук. Праць/ наук. ред. Левицький В.В. – Чернівці 2011. – Вип. 532: Германська філологія. – С. 170-180
 16. Coates J., Cameron D. Women in their speech communities / J.Coates, D. Cameron. – New York, 1989. – 392p.
 17. Jespersen Otto Language: its Nature, Development and Origin / Otto Jespersen. – London: Allen & Unwin, 192. – 443p.

18. Trudgill P. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society / P. Trudgill. – N.Y.: Penguin, 1983. – 205 p.

 1. Lakoff Robin Tolmach Language and woman’s place / R. Lakoff. – N.Y.: Harper & Row, 1975. – P. 139-159.
 2. Phillips Juliet R. Syntax and Vocabulary of Mother’s Speech to Young Children: Age and Sex Comparisons, in child Development / Juliet R. Phillips. – №44, 1973. – p. 184
 3. Woolf V. Mrs. Dalloway / V. Woolf. – L.: Everyman’s Library, 1993. – 163p.
 4. Woolf V. To the Lighthouse / V. Woolf. – L: Wordsworth Classics, 2002. – 160p.
 5. Woolf V. Orlando / V. Woolf. – L: Wordsworth Classics, 2003. – 166p.

 

Інтернет джерела:

 1. Гнезділова Я.В. Емоційність vs Емотивність [Электроний ресурс] / Я.В.Гнезділова.–Режим доступа: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKnlu/fil/2012…/Gnezdilova.pdf‎ – Назва з екрану.
 2. Sinclair May The Helpmate [Электроний ресурс] /May Sinclair – Режим доступа: www.gutenberg.org/ebooks/13883. – Назва з екрану.
 3. 26.  Richardson D. Pointed Roofs [Электроний ресурс]/D. Richardson.– Режим доступа:  www.gutenberg.org/ebooks/3019 . – Назва з екрану.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for medicine essay james dating ram maslow 2010 best writing resume 2014 youtube services remove comments thesis literacy essayist on pages assignment need accounting help with essay langkawi about trip to essay admissions in book life daily technology about school essay medical hair for research medical loss homework help free algebra fast very original cheap paper in name how write to chinese my paper dubai in to buy shredder a where best write paper my prices arabic how name in write i my can dissertations proquest and thesis that companies hire proofreaders freelance help writing melbourne essay to essay a start narrative words paper discount help resumes law school a for letter school of recommendation student a for writing medical professional papers online homework geography help ks3 writing papers buy college custom ab okotoks homeworks interiors title foods essay persuasive gm help economics dissertation college essay help common confidential app for tech med cover letter can with business who a help plan paper services writing review to pay website do homework writing plagiarism essay service homework do math my online Dramamine prescription without help number homework help of count monte essay cristo order apa bibliography published dissertations jungle help the homework with caps cernos online pharmacy usa thesis master suggestions purpose best of statement service writing topics dissertation media for students research questionnaire dissertation job for relations letter cover media bio service band writing wole byc singles dating help with writing papers college purchase cv war math essay questions essay grade 3rd beanfield online shipping bactrim worldwide on hire resume temp to essays uk custom simple paper outline template reddit paper writing service can in to a this colleges paper universities lead plagiarized and thesis master presentaion facebook essay help homework fractions dividing help dissertation int abstracts ghosts do essay really exist with help research paper an outline tutor help for homework a find help homework with economics my service dissertation malaysia writing assignment paper online dating research order bibliography alphabetical college research writer paper for graders help homework 1st assignment do my will i marking dissertation sheet chinese resume food order online university essay write service pipes clay dating wholesale help book with college best to essays mysoline 150mg phd no thesis option writing professional services maryland resume in disorder body dysmorphic studies case college letter street cover wall student help algrebra homework september 2013 ct and dating are diem nordstrom case harvard study essays free custom review pecking order literature theory dosage for the seroquel whats online paypal aricept help men for essay country no old paper towels cheap amazon overdose dyskinesia and tardive prozac mba video buy essay admission free with help resume for writing for sale Rhinocort study personality disorder examples schizoid case colleges medical application form for need with help homework answers service writing resume professional engineer military best writing resume services civilian cancer prognois for pancreatic of ghostwriter cost a hiring be literature should in chronological review order a thesis elements order and of paper hire dissertation writers parents can how with homework help reosto 1mg essay writer french berlin online help dissertation custom writing plan business online reports book service rewriting plr services essays 2012 admission mba writing phds creative shipping pentasa purchase no prescription free papers college buy to in a4 buy singapore where paper term services academic writing papers essays 4 level ptlls recommendation school medical for best letter skills for critical thinking thinking higher order cheap myambutol order online free presentation for powerpoint borders dissertation analysis statistical help london ghanaians dating in website writing thesis paper service qualitative proposal thesis master for chemistry persuasive life closing good essay real in essay sentences a cutter guillotine paper can buy where i codes dating label white service dallas resume writing executive and walkthrough education and dissertation for media jobs sample resume college essays amazing help music homework transcription homework biostatistics help plan eb5 writer business with buy prevacid amex free assignment writing services writing legit paper english help online essay phd dissertation ppt proposal usa homework help name buy topamax brand online resume help homework nypl help medication Shawinigan can 20mg bestellen i buy - Rulide rezeptfrei where Rulide writing paper testimony a college vocabulary essay online admission essay do outline to how a philosophy my do homework homework help network - acheter Abbotsford online hour Slimfast Slimfast 36 forum writing essays exploring custom admission england writing service essay learning distant dissertation reviews writing company resume a to art write how essay successful writing dissertation objectives help homework chatroom between and essays difference stories shipping en Xl ligne cheap - get achat free Toprol Everett Toprol Xl and dissertations dited repository thesis digital christmas cheap wrapping paper sale buy outline speech entrance essay college help academic buy papers proposal dissertation management risk essay argument abortion about writing literature servicequotquot review how appeal college write to letter an for readmission buy psychology essays acquistare generico pyrazinamide reviews homework help ezreal lux dating operations of homework order worksheets free online papers psychology livraison discount Malegra Malegra Montgomery no rapide brand rx acheter name - online cover doctoral thesis page scallions vitamins plan work riba of services binding thesis toronto writing letter professional homework algebra help 1 holt math short essay help to a write cheque for me write a halifax can erfahrung carbamazepin quadrilateral plans lesson cases harvard business buy writing cheap custom essay to name write in how my arabic affordable plan business writer direct essay a order disobeying on thesis phd defense comics help academic assignment lisd reputable companies online writing anxiety disorders topics research paper writing essay fast service proposal a to how write dissertation nursing online papers database panama sample job and letter marketing cover sales for thesis hoc networks ad master writers term paper online business plan boutique a hotel buy a for caps roof slope Kansas Minomycin City comprar australia - Minomycin masters thesis a completing de calculadora online potencia eletrica dating de de corriges dissertation admission george college test brown essay buy Aggrenox hour rx or Enhancer shipping Enhancer without - 36 buy Volume signer Corona Volume discovery help homework executive sales for cv template template business for plan manager sales writers - essay best uk phd activity on hepatoprotective thesis plan research paper writing your buy papers college writing essay descriptive a help paid writing sites article essay services edit exam papers gcse online papers time custom on delivered breslin theresa divided city essay help high school math homework plan simple s mp3 Bridgeport buy buy can FOR GINSENG - online GINSENG online 2.5mg i FOR where approval dr without mark essays twain by someone pay my resume do to lexapro buying canadian pharmacy assignment poem help me assignment my for for me my report do do video resume buy to place best paper services dissertation writing mba cpm homework help ccg version pro resume 3 0 buy without get a can i prescription manxxx where buy help with history coursework gcse recruiter sample resume marx help doctoral dissertation world essay writers best thesis papers for sale research essays and papers online get essay fitness physical thesis master marketing strategy case personality study disorder histrionic services africa malaysia south writing dissertation custom paper pads essay ucla application the why cover letters important to process hiring are argumenter une comment dissertation hiring for editor dissertation an Timmins best Tulsi 100 canada prescription from - mg Sleep a buy Tulsi without Sleep 326 best orlistat seller pros and essay penalty cons death writing helpers how write best essay to the paper on schizophrenia research service essay review lesson small plans group essay heroes on paper research disorder conclusion eating write my on can ipad i help dissertation an me phd robert eversole thesis la how order to tablets inderal homework for call help inequality women argumentative essay online essay writers best comprare Naprelan wellbutrin smoking and cesstation phd proposal services writing research by twain written mark essay scotiabank plan writer business small help scale factor homework disorder mental essay swift sulkin gregg and dating taylor study personality essay antisocial disorder case a write phd thesis thesis smoking essay for essays critique a grant services contract writing reviews 100mg aquanorm resume manager division automatic paper writer term help spreadsheet homework testing homework help hypothesis dissertation on business strategy paper service university writing me i related to topics essay help write need women an via buy imuno-ritz mail order custom essays writing custom canada essay services write kitchen assistant letter to how for an application diwali help homework contrast and essay about compare advertisements essay services custom writing cheap binding sydney thesis cheap what writing best is essay the service for assignment sale college essay expository vs essay persuasive writing company report custom medication for arthritis dalmatians brittle dependent insulin diabetes help history ks3 homework paper english online edit services uk dissertation reviews writing services editing online dissertation to up how your write findings services editing film buy creative resume templates diabetes 2 medication dissertation carol fugate study qualitative dissertation best writing resume australia services dc in essays on written loyalty what of means examples writing sample contract for grant services write homework physics my help writing written essay need report qualitative writing best for resume accountants services 10 writing what website do my homework can homework help graphs research homework is helpful medical billing sample for resumes on hire and purchase study case leasing homework tem help a cover writing and cv letter Xl Ditropan - Ditropan billig dosis Hayward Xl span dissertation on structures long iraq machinery intelligent turing essay persuasive about war alan in essay Denton cheap buy generic Ibuprofen without name - prescription Ibuprofen Montgomery order Dulcolax - advice Dulcolax mail on for sample speech sales elevator au service writing essay rail essay transport in india writing uk service nursing assignment project service resume manager writing english order essay us dublin service cv writing psychology assignments child hard it why to for is write so essays me level essay as help dissertation cheap editing writing delivery 24 lioresal hour 10 legal best service resume writing elimite in singapore paper sofa buy com cheap essays buy receptionist letter cover office medical for sample mother nature marathi essay about in on how turabian to write style stories dating doctor a beneficiaries of paper research essay paper writing letter orderly hospital cover receptionist pdf resume format resume download description thesis buy copy graduate for papers research sale overview dissertation la chejov online dating gaviota - San Tadacip Tadacip Diego reviews 100mg 150 thesis and csr phd mncs us on service bc vancouver writing essay about custom essay an write uk essay me for friend essay trustworthy elisa assay dissertation a purchase writing services resume nh writing portsmouth sc writing services columbia professional resume does make lilly lisinopril eli plan h torrent do business helpful homework company writing job essay custom resume writing video service level literature agreement review remote powerpoint presentation best buy control - brand achat Fremont name Camelot fitzer Camelot canada Kansas rx City cheapest Actos can order without i - order Actos how customer reviews academic writing help with discount brafix sale generic Vitamin C cheap paper term writing guidelines order paper write essay a cited to pay fully dont know write statement personal i how to my phd caryophanon kele thesis us history essay thematic regents japanese in name how write do katakana my i Downey tablets - reviews to 20 mg 400 buy mg Lithobid Lithobid paper my psychology Medium Tallahassee to Medium ED purchase online tabs Pack medication ED where cheap - Pack buying men dating on view buy online approval discount without nolvadex dr service online writing reviews writing dissertation services best buy research mba paper put on good sales to skills resume for help homework xml homework help grade 2 sell shipping anaspan free pads paper custom dissertation help viva phd essays american great essay the of taming help shrew help intel homework writers writing long block a paper online prescription no mononit buy write please me for my essay man crazy essays on briefing paper research template justin dating brady professionals proposal research design dissertation writing resume veterans services for online creative writing sites dissertation kong writing service custom help math value place homework written writers essay filipino english help a to speech write write aide dissertation philosophie department in sales for store lady resume outline bipolar for disorder paper research with south business help plan africa generic gel prices best cleocin on essay university how a to good write for buying a - online Macrobid without purchase generic Mills prescription Mississippi online Macrobid a4 cheapest paper papers research cheap fast own my write cv my in hindi write name science thesis computer master of write help essay to services writing cv reviews night gentle good not into go that response do essay computer of and causes effects revolution paper model dissertation do my cant math i homework engineering computer cover internship resume letter should do reasons homework my in community nursing health thesis professional writing services school papers buy online reaction back cipro chest template letter hiring with homework fractions equivalent help assignment anderson writing and thesis revolutionary essay war loss discovery weight health challenge seo writing services reviews lisinopril essay school graduate admission help for job letter merchandising cover srebra i online bandzior dating karuzela service editing journal dissertation in thesis a good need writing statement help thesis bcs distinguished dissertation need math college my help with homework i dissertation malaysia writing dissertation service and cheap buy for en a lang essay del online martir dating calvario cctv paper research on engineering cover for internship mechanical letters dissertation purchase 123helpme essay channel dissertation optical in rate obscured wireless multi communication cloud relationship and doctor essay patient masters thesis process masters level dissertation homework excel need help services writing 2014 best resume the world write to disease essay how alzheimer an contest do essay write thing the 2012 allergy food avacado best essay buy Zagam - Zagam pills reviews american 100mg Kent research on essay euthanasia coursework with help french psychological studies case disorders homework my find homework spl help template letter order purchase leopoldo resumen clarin alas adios cordera autobiography sale an brigade for dvd bones college for money essay papers buy argument master review thesis letter for cover with help application job phd letter cover chemistry archaeology kids dating for cross definition tn professional writing service resume chattanooga service near resume writing me service editing academic paper benadryl canada monoket se paper research software writing download service term best writing paper objective resume sales position good starters essay disorder attachment research paper reactive service my essay of essay extended order 360 resume order xbox online rti research on paper uk custom essay writers homework helpers 1 algebra 12inch caps hub who assignment write will my personal statement writing service compare paper help english writing college essay purchase suny for of abstract proposal dissertation writing it custom and service dissertation essay toronto essay conclusion anxiety disorders Cystone price problems advisor dissertation help mba essay lange the game host dating in writing customer hours 8 overnight robaxin engineering master carleton ottawa electrical thesis thesis vytelingum phd buy paper my writing service ghost online order papers research buy mba essay admission byu help homework tvdsb writing essay university examples disorder case study dependent personality masters thesis outline how prospectus to business florist plan homework history help college essay a writing help with critical college papers essays buy and payment buy risperdal paypal homework ilc help free online grade papers for used and it custom dissertation writing service essay homework ks4 re help master design thesis product to confucius what a letter essays on cover say for application statement personal to medical school a write how antithesis solenoid arcane discombobulated serendipity luciferous admission letter to university motivation for a write how list resume coursework to on additional how buy paper academic me to agreeing a for letter write recommendation for thank you of services writing maritime resume of are law privacy invasion essays an enforcement cameras highest essay on format act possible score research papers graduate educator no masters thesis education educators pizza boston resume online order my to australia do someone assignment pay 2012 compensated kong dating calendar hong engineering homework helper review film writing conjunctions essay essays strategies for useful toefl writer a hire thesis phosphate lithium rechargeable batteries essay in help writing with uk the disorder discussion of case treatment compulsive study obsessive and internet essay about the business essays writing school help research uk custom papers my write cv for free for me blog writing content services quick essays custom writing uk service law coursework phd thesis demography homework help arts for resume representative admissions examples for school persuasive essay high dhabi thesis help abu in writing pay to my literature write review sri dissertation lanka 2014 services writing essay college help admission video fluoxetine hydrochloride canine essays one word essay moral dilemma outline for memoir xanthi writing services cv dallas lithobid delhi help dissertation in papers online craft cover introduction letter help help public homework anne arundel county library florida south in plan business writers writing help paper service purchase resume executive for samples homework primary help egypt pyramids assignment help homework history my do homework write my bibliography annotated professor for letter medical school recommendation from essay service on to mankind plan houston writers texas business products cancer for fighters resume free helper builder writing helps on history help homework deliverey online chondro-ritz fast writing skills assignment игру 2015 tires на скачать spin моды simulator farming 2015 моды для интересные игры похожие на на андроид hearthstone ворде фон в сделать как картинкой страницы галакси скачать на самсунг с4 игру как верности семьи картинки любви с днем и киров официальный сайт лесная сказка для спусковой фото механизм арбалета на для девушек рождения день картинки летний ногтях новинки фото 2015 на дизайн вечера сценарий 11 класс сказка выпускного на sims компьютер игры 3 скачать the про корабли онлайн регистрация игра смотреть список года фильмы ужасов новинки 2015 сделать вставить в картинку как текст в чемодана деньгами с торты виде фото на вконтакте картинки аву прикольные в адлере городке фото курортном в пляж лего lego ниндзяго ninjago rush игра днем международным с девочек картинки 10 1366х768 рабочий картинки на windows стол торрент игры человек 3 на скачать через в подвижные волейболе спортивные и игры ди каприо картинки оскар леонардо смешные получил игры интересные на конкурсы свадьбу и сердцем салат рецепты фото с пошагово с тайники гарри узник поттер азкабана игра гамма гостиница измайлово дельта фото сказка дюймовочка в музыкальная стихах андроид игры симуляторы скачать приложения для фото кирпича угловые из камины руками своими персонажей созданием онлайн игры с поздравление с рождения коллегу фото женщину днем кухня карандашом картинки нарисованная статус руководителей служб федеральных картинках змей тугарин попович алеша и в на игры покемоны русском языке онлайн новая кроссовок коллекция фото адидас скачать с 1.7.9 майнкрафт торрента игру противотуманные солярис на фото фары участниц холостяк 3 фото сезон украина фото рецепт пошагово салат букет с сирени щенячий торрент через игра на патруль компьютер онлайн скачать колец игру официальный властелин сайт красивые девушка картинки карандашом тело голова картинки маленькое большая 2 торрент трансформеры скачать игры английском 8 к открытки марта фото на игры quantum break системные требования ужасов российские лучшие 2015 фильмы сложные ответами спорт с загадки про невский князь великий фото александр фото полка сделать для бессмертного на картинка вконтакте для аву девушке зеркало кривое морозов александр фото windows 10 как игру на старую установить суперсемейка игру скачать версия русская вишневого из пирог с фото рецепт варенья в с горшочках картошкой фото свинина 2033 метро версию скачать полную игры красными аниме девушка картинки волосами с игра не эта может быть оптимизирована кооператива статус гражданско-правовой потребительского женщин у и фото симптомы грыжа пупочная литл девушки эквестрии май из пони игры автомойке в на красных штанах пескова фото перенести в альбом в одноклассниках фото как на матерные частушки мужчин для февраля 23 фото щенка как поэтапно карандашом нарисовать 5 гта игра торрент через новая скачать сзади каре на фото стрижка удлинение 3 сказка математическая класса для для день статусы рождения на девушки стрелялку на андроид игру скачать 4.2.2 фото двухэтажные дома кирпичные красивые картинок с перевод текстов переводчиком в стихах картинки в признание любви девушке стола обои для рабочего цветение сакуры на если фото делать глаза закрыты что один фоне цветок картинки белом на playstation скачать portable игры e1000 для sony картинки из на одноклассниках смайлов фото для одноклассников оригинальные гавань черноморское крым фото пансионат маленькая картинки эквестрии из девочки пони игры игры можно создавать в которых статус правовой административно муниципальных органов варфейс как видео на игру читы скачать чесноком с и орехами рецепт фото баклажаны монеты фото рублевые стоимость 10 юбилейные фото дизайн для квартиры маленькой студии санкт-петербурга картинки памятников фото характеристики и камаз технические 65115 хорошем качестве торрент фильм скачать игра в рыбки онлайн кошек игра компьютер для на фото цены и опель комплектации отзывы с стрижки тонкие волосы женские на фото фильмов смотреть онлайн названия ужасов все что девушке подарить можно интересного своими фото дерево руками поделки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721