МОВНА ОСОБИСТІСТЬ КРІЗЬ ГЕНДЕРНІ ЛІНЗИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811’111’367’37:82-311.1-055.2

Н. Я. Нера

ЛНУ імені Івана Франка, Львів

 

У статті розглядається емотивність жіночого мовлення у романах написаних жінками-письменницями. На прикладі невласне-прямого мовлення аналізуються особливості жіночого письма та виділяються текстові складові, що підкреслюють жіночу емоційність  на лексико-граматичному і синтаксичному рівнях.

Ключові слова: емотивність, емоційність, експресивність, невласне-пряме мовлення, гендер.

В статье рассматривается эмотивность женской речи в романах написанных женщинами-писательницами. На примере несобственно-прямой речи анализируются особенности женского письма и выделяются текстовые составляющие, подчеркивающие женскую эмоциональность на лексико-грамматическом и синтаксическом уровнях.

Ключевые слова: эмотивность, эмоциональность, экспрессивность, несобственно-прямая речь, гендер.

The article considers emotivity of women’s speech in the novels written by women-writers. The peculiarities of female’s writing are analyzed on the basis of free-indirect speech and furthermore, some text components are highlighted emphasizing women’s emotional state both on lexical-grammatical and syntactic levels.

Keywords: emotivity, emotionality, expressiveness, free-indirect speech,  female, gender.

 

 

Мовлення жінок заслуговує на те, щоб зайняти окрему ланку в лінгвістиці, адже саме вони використовують безліч особливостей, створюючи свій власний мовленнєвий “почерк”. Однією з рис, що характеризує комунікативну поведінку жінки є емотивно-навантажена лексика.

Метою нашої роботи є простежити як проявляється жіноча емоційність у невласне-прямому мовленні (НПМ). Матеріалом для аналізу слугували такі романи написані жінками-письменницями як: В.Вулф “Mrs Dalloway”, “To the Lighthouse”, “Orlando”, М.Сінклер “The Helpmate” та Д. Річардсон “ Pointed Roofs ”.

Завдання полягає у тому, щоб виділити емотивність НПМ на лексико-граматичному і синтаксичному рівнях мови у творах даних письменниць.

Авторки романів до яких ми вдалися, по-перше, є найяскравішими представницями “психологічної школи” жіночої прози ХХ століття, по-друге, відбивають жіноче сприйняття світу й уможливлюють вивчення комунікативно-прагматичної специфіки мовної особистості жінки. Саме тому в нашій розвідці доцільно звернутись до поняття гендеру, яке являє собою культурно-символічне визначення статі і служить відображенням факту відмінності чоловіка та жінки не лише за біологічними ознаками [15 :173].

Гендерні дослідження зумовили виникнення і розвиток лінгвістичної гендерології або гендерної лінгвістики, що зародилась у кінці 60-х ХХ на Заході, де були зроблені перші спроби компаративного аналізу чоловічого і жіночого мовлення. Важливий внесок у гендерну лінгвістику зробили О.Єсперсен, Д. Камерон, Р.Лакофф, Д.Таннен, Дж. Холмс та інші. Сьогодні в галузі гендерної лінгвістики плідно працюють такі вітчизняні вчені та науковці СНД, як О.Л. Бессонова, О.І. Горошко, А.А. Денисова, Г.І. Емірсуїнова,        А.В. Кириліна, О.Л. Козачишин, І.І. Морозова та ін.

Слід підкреслити значимість опозиції автор-оповідач для нашого дослідження: автором аналізованих творів є жінка – носій базового ґендерного стилю, в той час як оповідачем, від імені якого ведеться розповідь, може бути мужчина, мова якого репрезентує імітований ґендерний стиль [11:57;80]. Автором висловлювань виступає жінка, яка втілює у НПМ як жіночі так і чоловічі гендерні особливості.

Гендерний фактор є однією з істотних характеристик особистості і впливає на усвідомлення нею своєї ідентичності. Антропоцентрична тенденція розгляду лінгвістичних явищ полягає у вивченні проблем “людина у мові”, адже “за кожним текстом , за словами Ю. Караулова, стоїть мовна особистість, що володіє системою мови”[6:27]. Стать людини значною мірою визначає соціальну, культурну та когнітивну орієнтацію особистості у світі, що здійснюється, у тому числі, й через мову [15:174].

Будь-який текст створюється мовною особистістю, що є носієм гендерної ідентичності. У художньому творі гендерний фактор може проявлятися у мовних засобах, які використовує автор. Оскільки у жіночих прозових творах простежується емоційність мовлення, то перед нами постає завдання диференціювати такі два терміни як: емоційність та емотивність. В одних джерелах ці поняття ототожнюються [8:591], в інших – протиставляються [5; 8;14]. Вслід за В. Шаховським ми вважаємо, що ці поняття не є синонімічними:

 

 

 

ЕМОЦІЇ

 

ЕМОЦІЙНІСТЬ

ЕМОТИВНІСТЬ

 

 

 

 

 

чутливість людини до емоціогенних                                                     властивість мови виражати її

ситуацій та її емоційною (чуттєвою)                                                      засобами емоційність як

реакцією на них                                                                                        психічний стан

 

Біологічні/негативні емоції і почуття

Вживання певних мовних засобів

Емоційний стан слухачів

Соціально-детерміновані/позитивні емоції і почуття

Передбачуваність

 

Психічний стан: лінгвістична категорія

Емоційний стан спів розмов – ників

Прояв емоційного стану мовців у момент спілкування

Спонтанність

Психологічна: долінгвістична категорія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ

 

 

 

 

 

 

Ми погоджуємося з думкою С.В. Гладьо, що “емотивність – це одна із властивостей художнього тексту”[3:104-105], що створюється завдяки емотивним мовним засобам та емоціогенної інформації, тобто такої яка здатна викликати певну емоційну реакцію адресата. Емотивність художнього тексту знаходить свій прояв у спеціальних показниках намірів автора, які реалізуються в текстовій тканині [3]. Емотивність як важливий елемент прагматики мови втілює в собі функцію впливу й виступає стимулом для емоційності мовця [24]. Поняття емоційності та емотивності відображають дзеркально протилежні процеси і відрізняються за критеріями спланованості, контрольованості, усвідомленості, мотивованості мовлення [24]. Експресивність у лінгвістиці сприймається як інтенсивне вираження, що на фоні загального, нейтрального виділяє окремі одиниці [8:591]. Експресивність є іманентною ознакою як спонтанного, так і підготовленого емоційно забарвленого мовлення. Експресивність емоційності залежить від передбачуваності ситуації спілкування, в той час як експресивність емотивності завчасно передбачається, встановлюється з самого початку і певною мірою контролюється мовцем [23].

Жінки часто послуговуються різноманітними емоціями, що нагадує мову в стані емоційної напруги [9:102]. Лінгвістичні дослідження гендеру на лексико-граматичному рівні доводять, що мовлення жінок, порівняно з мовленням чоловіків, емоційніше, жінки уникають неологізмів (П.Треджилл), використовують емоційно-забарвлені прикметники з позитивним значенням типу adorable, sweet, divine;  вигуки та прислівники в жіночому мовленні позначають позитивну оцінку.

Найбільш яскравим виявом жіночої емоційності НПМ на лексичному рівні ми вважаємо емфатичні слова та словосполучення, а саме вигуки. В наступних уривках ми спостерігаємо вигуки на позначення як приємних, так і неприємних для сприйняття емоцій та почуттів, “душевних станів та інших часто мимовільних емоційно-вольових реакцій[4:21]:

(1)   He turned and saw her. Ah! She was lovely, lovelier now than ever***he thought ***    [22:47].

(2)   Well, ***thought William Bankers***, preserving a demeanor of exquisite courtesy and merely spreading the fingers of his left [22:64]

(3)   Ah, damn! ***she cried***; the needle had broken

(4)   Forheaven’s sake, ***she prayed***, let them sit still there and not come floundering out to talk to her [22:149]

В вищенаведених пасажах спостерігаємо радість та захоплення (1), піднесення і натхнення (2). Однак в прикладі (3) авторка передає негативні емоції за допомогою Ah, damn, що є сигналом неприємного відчуття. У реченні (4), вигук forheavenssake вжито для позначення сумніву/подиву і роздумів. Емотивна експресивність НПМ передається за допомогою вигуків  Ah!, Well!, Ah, damn, Forheavenssake на позначення різних психічних станів, широкого спектру емоцій від позитивних до негативних почуттів.

Гендерні відмінності в мові виявляються і на рівні синтаксису: представники слабкої половини частіше використовують спрощені конструкції, жінкам властиве вживання надмірних повторів, односкладових номінативних речень, питальних конструкцій (Дж.Коутс), «незавершених» речень (О. Есперсен) – еліптичні конструкції та інверсії:

Продемонструємо наступними прикладами численний повтор підмета або й обох головних членів речення (анафора/епіфора):

(5)   Here she is mending her dress; mending her dress as usual,***He thought***; here she’s been sitting all the time I’ve been in India; mending her dress; playing about; going to parties; running to the House and back and all that,***He thought***, growing more and more irritated, more and more agitated, for there’s nothing in the world so bad for some women as marriage,***He thought***; and politics; and having a Conservative husband, like the admirable Richard. So it is, so it is, ***He thought***, shutting his knife with a snap [21].

(6)   I love her more than I ever loved him,”***She thought***. “Icannot help it. If it had been possible to love him as I love her–but Ihave lowered myself by loving him. I will raise myself by loving her [25].

 

Іншими проявами жіночої емоційності у НПМ є номінативні речення, які часто використовуються у мовленні та думках персонажів для підсилення образності (зорової чи звукової), надокучливості явищ або дій [7:10].

Номінативне речення є засобом творення емоційної тональності дискурсу що підвищує виразність, індивідуальність експресивного компоненту НПМ і можуть бути емоційно-психологічними репліками.:

(7)   «Whom had he loved, what had he loved, ***he asked himself*** in a tumult of emotion, until now? An old woman, he answered, all skin and bone. Red-cheeked trulls. Apulingnun. Ahardbittencruelmouthedadventuress» [23:18].

(8)   «Exactly the same, *** thought Clarissa***; the same queer look; the same check suit; a little out of the straight his face is, a litter thinner, dryer»            [ 21:30].

(9)   «The extraordinary unreality was frightening; but it was also exciting. But what does one send to the Lighthouse? Perished. Alone. Thegreygreenlightonthewallopposite. Theemptyplaces. Such were some of the parts, but how bring them together? ****** she asked»[ 22:110].

Головний член у формі Називного відмінку іменника (7,8,9) виражає буття наявного предмета або його образу, що постає в думках, спогадах та уяві персонажів, зображаючи картину дійсності. Внутрішній світ мовця, його суб’єктивна орієнтацію, взаємостосунки з іншими комунікантами – все це  закладено в основі НР, що відбиває модально-прагматичний зміст і використовуються як засіб фокусування уваги адресата, а через це і  впливу на нього.

Тексти жіночих авторів на синтаксичному рівні навантаженні питальними конструкціями і риторичними питаннями, що надає творам яскравішого емоційного забарвлення, оскільки має більш емоційне навантаження, ніж твердження чи заперечення. Деякі з них еліптичні, і навіть обмежуються тільки одним питальним словом. Відмітимо, що ця особливість становить яскраву стильову рису жіночого висловлювання, бо відображає саме модальність невпевненості, внутрішніх хитань, безперервних пошуків та прагнення само ідентифікуватися тощо [10:98].

(10)                      For why go back like this to the past?*******He thought*******. Why make him think of it again? Why make him suffer, when she had tortured him so infernally? Why? [21].

(11)                      ***She said*** to herself: “Why should I not love him? His heart must be as pure as the heart of that little blessed child” [25].

(12)                      ” Rag bags, bundles of pretence,”***She thought***, as she  confronted the women. They glanced up with  cunning eyes. They looked small and cringing.  She rushed on, sweeping them aside. . . . Who had made them so small and cheated and for all  their smiles so angry ? What was it they wanted ? What was it women wanted that always made  them so angry ? [26].

 

У (10) і (11) прикладах подані питальні структури у НПМ, їх риторичність, звернення до суб’єкта мовлення пояснюється діалогізацією оповіді. Питальні речення наприкінці абзацу (10) “створюють ефект домислу з боку адресата”, тоді як усередені (11) – “посилюють психологізацію зображення”[1:195]. Функціонування питальних структур з What (12) є засобом відтворення роздумів персонажа, а пропущені відповіді у цьому випадку і в інших сегментах НПМ (10,11,12) залишаються своєрідним “вакуумом домислів” адресата.

Всілякого роду “стрибки” з однієї думки на іншу, пропуски властиві вербальній поведінці жінки. Вони (жінки) менш схильні до послідовного аналізу в мисленні і саме тому видають інформацію  по частинах, що і призводить до нагромадження, а іноді й зрощення синтаксичних структур, що й породжує еліпсис та інверсію [20:184]. “Художник слова часто вдається до структури еліпсису з спеціальною настановою показати нервове напруження, хвилювання своїх героїв [2:48]:

(13)                      «For not only did he find himself confronted by problems which have puzzled the wisest of men, such as Whatislove? Whatfriendship? Whattruth? he came to think about them» [23:48].

(14)                      «It evaded her when she thought of Mrs Ramsay; it evaded her when she thought of her picture. Phrasescame. Visionscame. Beautifulpictures. Beautifulphrases…» [22:142].

У вище наведених уривках спостерігаємо, що для емотивності НПМ притаманим є використання компресивних одиниць, які в лаконічній формі передають об’ємний зміст думки та почуттів (13, 14).

Отже, вміння передавати емоції – це прерогатива жінки.  Однією з рис, що характеризує жіноче мовлення є емотивна лексика. Аналіз НПМ у жіночих романах ще раз підкреслює вміння жінки вербально передавати свої емоції. Мовленнєвою формою вияву емотивності НПМ є текстові складові – емотивно-навантаженні слова, фрази, речення. Мова в романах В.Вульф, М.Сінклер та Д.Річардсон є надзвичайно експресивною.

Оскільки НПМ характеризується спонтанністю, невимушеністю, ситуативною обумовленістю, то велику роль в досягненні експресивного ефекту на лексичному рівні відіграють емоційно-забарвлені прикметники і прислівники, емфатичні слова та словосполучення (вигуки). Іншими проявами жіночої емоційності у НПМ на синтаксичному рівні слугують: численний повтор підмета, номінативні речення, питальні конструкції, еліпсис та інверсія.

Разом з тим виявлені розбіжності не можна вважати універсальними, оскільки мовна поведінка конкретних жінок і чоловіків часто залежить від оточення, в якому відбувається спілкування, від соціального і культурного рівня коммунікантів. Нерідко в мові жінок проявляються риси, властиві чоловічій поведінці, і навпаки.

Перспектива досліджень даного питання полягає в подальшому аналізі жіночого та чоловічого невласне-прямого мовлення  у жіночих романах на всіх мовних рівнях з метою  вивчення особливостей жіночої мовленнєвої поведінки.

 

Список літератури

 1. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі / І. А. Бехта. – К.: Грамота‚ 2004. – 304 с. – Бібліогр.: с.276.
 2. Білодід І. К. Синтаксис Романа “Вершники” Ю. Яновського /І.К.Білодід //Мовознавство, т. XIII, 1955, С. 48-49.
 3. Гладьо С.В. Семантико – когнітивний аспект показників емотивності англомовного художнього тексту/С.В. Гладьо //Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: “Філолігія”. – 1999. – Т.2. – №1. – С. 104-115.
 4. Жельвис В.И. Эмотивный аспект речи: психолингвистическая интерпретация речевого воздействия / В.И. Жельвис. – Изд-во Ярославск. гос. ун-та, 1990. – 81с; С. 21
 5. Зотова А.Б. К вопросу о соотношении категорий эмоциональность, эмотивность, экспрессивность /А.Б. Зотова//Известия Волградского государственного педагогического униреситета. – Волград: Изд-во Волградского госуд. Пед. Университета, 2010. – Т.50. – №6. – С. 14-17.
 6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М., 1987. –  С .27
 7. Коцюба З. Г. Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема: Автореф. дис. … канд. філол. наук /З. Г. Коцюба. – Київ, 2001.− 21с.
 8. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл.ред. В.Н. Ярцева]. – М.:Советская энциклопедия, 1990. – С. 591.
 9. Ощепкова Е. С. Идентификация пола автора по письменному тексту (лексико-грамматический аспект): Дисс. … канд. филол. наук/ Е. С. Ощепкова. – М., 2003. –  С.140.
 10. Пастушенко Л. Фемінна модальність тексту з погляду лінгвокультурології / Л. Пастушенко //Наукові записки. – Випуск 75(4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С. 94-98
 11. Пермякова О.В. Явление гендерной стилизации в современной женской литературе (на материале французского и русского языков): Дис. … канд. філол. наук: 10.02.19 / Пермякова Оксана Владимиривна. – Пермь, 2007. – 176с.
 12. Шаховський В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Шаховський. – Воронеж: Воронежский ун-т, 1987. – 188с
 13. Шаховський В.И. О лингвистике эмоций / В.И. Шаховський // Язык и эмоции. – Волгоград: Перемена, 1995. – С.3-15.
 14. Шаховський В.И. Эмоциональная/эмотивная компетенция в межкультурной коммуникации / В.И. Шаховський// Аксиологическая лингвистика: Проблемы изучения концептов.- Волград: Колледж, 2002. –  №5. – С. 3-10.
 15. Школяр Наталія Гендерна ідентичність мовної особистості (на матеріалі американських жіночих прозових творів кінця XX ст.) /Наталія Школяр// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. Наук. Праць/ наук. ред. Левицький В.В. – Чернівці 2011. – Вип. 532: Германська філологія. – С. 170-180
 16. Coates J., Cameron D. Women in their speech communities / J.Coates, D. Cameron. – New York, 1989. – 392p.
 17. Jespersen Otto Language: its Nature, Development and Origin / Otto Jespersen. – London: Allen & Unwin, 192. – 443p.

18. Trudgill P. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society / P. Trudgill. – N.Y.: Penguin, 1983. – 205 p.

 1. Lakoff Robin Tolmach Language and woman’s place / R. Lakoff. – N.Y.: Harper & Row, 1975. – P. 139-159.
 2. Phillips Juliet R. Syntax and Vocabulary of Mother’s Speech to Young Children: Age and Sex Comparisons, in child Development / Juliet R. Phillips. – №44, 1973. – p. 184
 3. Woolf V. Mrs. Dalloway / V. Woolf. – L.: Everyman’s Library, 1993. – 163p.
 4. Woolf V. To the Lighthouse / V. Woolf. – L: Wordsworth Classics, 2002. – 160p.
 5. Woolf V. Orlando / V. Woolf. – L: Wordsworth Classics, 2003. – 166p.

 

Інтернет джерела:

 1. Гнезділова Я.В. Емоційність vs Емотивність [Электроний ресурс] / Я.В.Гнезділова.–Режим доступа: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKnlu/fil/2012…/Gnezdilova.pdf‎ – Назва з екрану.
 2. Sinclair May The Helpmate [Электроний ресурс] /May Sinclair – Режим доступа: www.gutenberg.org/ebooks/13883. – Назва з екрану.
 3. 26.  Richardson D. Pointed Roofs [Электроний ресурс]/D. Richardson.– Режим доступа:  www.gutenberg.org/ebooks/3019 . – Назва з екрану.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

the teacher essay is experience best sale writing for dissertations help assignment virtual university cornell help resume help writing analysis essay rhetorical ring dating in acupressure bangalore papers online nursing dissertation camp essay ucf help math homework buy Berkeley paypal 36 Venlor hour - Venlor acheter avec effects side uk writers essay best resume dallas services writing religion help catholic homework help highwayman homework essay of uniform writing zithromax for sale of 1 mg a2 help with coursework history purchase resume sample assistant individual plans 401 k essay management money who for me research can paper a write essay civil rights on on uwb phd thesis esidrix pharcharmy online canadian paper research speech disorder buy everything money can essay yourself written essays of about examples statistics online help free writing service 10 essay top proposal research buy assistant resumes medical for on homework careerslaw help researching online papers philosophy writing review service essay uk sales for resume a paper for the proper order research of parts is birth essay order essaywriter custom papers college buy resume do my computer my purchase dissertations for research physics papers online americanism essay fra contest for write me review a college book your phone helpline on homework custom essays 2 pour contre science ou la dissertation 90210 college admission writing annie's essay service essay australia writing generation college students on first dissertation cv services edinburgh writing good sales letter for cover examples homework help with high school writing of service statement purpose best books on critical essays language disorder depressive disorder hesi major study case school essay entrance nursing comprare macrobid word 300 application college essay service me my work do for toronto assignments for sale condo essay buy research buy usa Lafayette buy 24 pharmacy without prescription Doxycycline best - Doxycycline 7 purchase intent letter a business of to thesis disney walt dissertation franais cid plan i to business my someone do need english dissertation help literature examples objective mechanical resume engineering for dissertation online professional help help anniversary 25th essay online edition college application york zip in new services resume best writing city solar path homework help writer matic o essay rain cap prothesiste day of one dentaire essay on internship for medical sample letter cover online acquisto soft cialis sicuro do help me homework can my essays keller helen by written book buy reviews amazon homework arapahoe library help dissertation directrice e id academic writing services australia dissertation argumentative intro article writing service medical school for for request letter medical recommendation scientific papers research online warming global on presentation doctoral writing your dissertation editing personal a statement ophthacare brand online mastercard college statement application buy vs personal essay no prescription required - Columbia for Vasotec sale 2064 Vasotec sites best custom essay writing help an with essay calls inspector essay writers united states do your essay to paying someone me do to for willing people homework essay party tea help boston writing profile match.com service for statement thesis media influence paper a 6th rubrics grade nco essay research respecting level pshchology university essays thesis phd geology petroleum border research security paper resume media sample for jobs pressure wrist checkers blood via SleepWell SleepWell Ventura mail - order pharcharmy online canadian services any will good writing online writing brisbane services resume mg from carbamazepin 30 canada online dance school master plan high with help thesis writing statement didn homework do t i my for custom site essays best lioresal tb my with assistance paper a write article wikipedia someone to hire with a of bipolar person disorder study case assignment helper review homework rs help my can me essay you for write resume writing asheville nc services help free for math homework education plans special math elementary lesson homework help kindness phd dissertation my write with help homework questions need medical examples for receptionist letter uk cover to someone book write to a how for you hire help apply essay b texas music on paper write staff online paper do research to pay my buy essay admission custom essay help writing page 3 a cheap help assignment dissertation cheap writer papers online order divorce pastor vocational the on bi dissertation craigslist provera company job writing essay for cover sales letter representative resume people needy essay help my write papre and organization design job work thesis marketing communication phd integrated to letter write sale is how for buy house not to a a that to essay write someone for code help chegg homework coupon help over ap time change world essay history Gaspe hour Zebeta shipping 24 - prescription Zebeta educational leadership dissertation management jordan michael paper research 2089 line on cheap naproxen good college writing essay admissions introduction a purchase resume manager cv writing service melbourne assignments for pay drugs lung cancer newest paper don't write wanna my i an how application letter receptionist write to for essay want to me write for a thesis site writing fl jacksonville cv us service phd the font thesis is a for what best dating absolute video cats age about mazily dating write university essay my courage profiles essay in service translation essay executive writing best services reviews resume alphabetical order bibliographies are in me do for essay an persuasive college written essays by students on personality disorders essays online essay buy paper an disorder evolve seizure study case australia homework help la yahoo pablo biografia de dating picasso help homework login help live homework link free resume sites writing pay review for literature analysis writing paper service writing reviews smart application powerpoint writing college essay with help bearden proquest dissertation followership brenda english writers essay app homework my helper experience no with medical for letter coder cover medical essay for research animals essay paper order a clifton dewitt thesis masters e application med school statement personal for thesis agricultural economics phd essay beginnings one writer's essays school written students middle by Voltaren fast - generic Amarillo prescription delivery online no Voltaren buy net service writing custom старая секретарша порно фото про голых сексуальных девушек и с большим планом русские женщины с огромными жопами раком частное фото сексигры фото крупным планом Фото кровать чердак для подростка порно фото молоденьких русских девушек дженифер лопес фото ню календарь игр мчм до Лёля фото сериала из деффчонки розы Бордюрные уход посадка и фото дупка фото порно і відео частное семейное порон6о фото игры ням 4 ам женщин девушек красивых в фото и полуоборота суперсолдат игры пародии знаменитые мультфильмы порно на толстушки порно элитные фото проститутки эротические фотографии победители Игры для мальчиков строить роботов Плетения из резинок фото на вилке ролики порно русские врачи Игры гонки для ноутбука скачать Флеш игры вокруг света за 80 дней Фотообои лестница в интерьере фото порн фото старые Игры огонь и вода 1 лесной храм голых спящих фото пьяных Играть фрост играл игры которые видео фото писик daddy скачать игру and baby Как попок галереи фото волосатых порка фото хардкор стаття закон статус 12 війни ветеранів про толстые порно шлюхи фото Игра чёрное зеркало 2 прохождение порно фото зрелых волосатых матюрэ Лучший наполеон с фото рецепт торт Пропали картинки на рабочем столе игр лучший компьютер Топ самых на Вера брежнева и её дочь сара фото старую в жопу порно фото варс майнкрафт с Игра бед евгехой секс отношения фото играть дочки папины вконтакте Игры флаг босния фото Повелитель стихий игра как играть Игра монстр хай онлайн одевалки девушки армении порно фото Статус многодетной семьи 2015 год порно неожиданный трах Игры на какую принцессу ты похожа голые полненки девушки фото для подруги стихами со Картинки фото слаломистки фото сперма вытдекает с пизды. эротика зрелых небритых порно туб фото кудрявая писька фото красивое эрофото течь у женщин фото бабушке памятник Надписи маме и на керамике памятник Фото овал на на плейбой фото 18 Гсерпухов московской области фото фото писающие мужчины Как сделать свою смешную картинку уроках о невыученных Сказка читать писька у ребёнка фото в с воронеже Фото квартир мебелью с муж видео бане женой фото в тигр 1 wot обои Картинка с космонавтом и космосом порно со взрослыми красотками Pokemon x and y игра на pc скачать фото порно школьнищ в лесу анал фистинг фото в все скачать Байки митяя торрент отец совращает дочь фото рассказ фото свадебный без мастики Торт пазлы не Игры семья вся барбоскины на делать фото документы Видео как у Короткие стрижки фото девушек Прохождение игры 5 ночей с кэндис фото стигмати класне фото по руски в салют Сднём картинках рождения как член входит в вагину фото Строительство дома из кирпича фото любительское порно омска фото девушек г пьяных фото голых за 40лет фото порно природе сучки на молодые пинкамина прикол Тефтели пошаговый рецепт с фото смотреть аниме порно 3d Организм человека картинки 3 класс Шаблон для превью картинки youtube секс фото волосаты женшини ретро фото голых сисястых баб видео Картины на художников обои великих сперма фотошоп порно Дом под ключ из бруса цена фото Игра counter для strike мальчиков смотреть фото голой оксаны федоровой Игры бродилки по школе винкс видео фото пожилые ногами с задранными новий секс с мамою фото Участок с домом планировка фото для и фото Кроватка цены двойняшек Біологія котик тагліна 11 клас гдз Скачать игру звери на тропе войны barros stella фото порно картинками Каша топора с из читать центральном фото районе в Срочное россии сборная сегодня хоккей Игра ебли фотоснимки красоток смотреть фото наканчали в писю Играть в игру бродилки с лунтиком фото азиатки торрент Игры андроида для кешем с Аниме картинки с зелеными волосами актёры с фото порнофильма дракула игра Totally spies торрент скачать фото ракам ванале саматыг фото пизди негретянок Суп с чечевицей пошагово с фото игры плейстейшен 4 для сони Обзор Очем сказка неизвестный цветок зелёная мода фото бабінтон фото Рецепт плова с бараниной с фото жопа фото толстие секс рецепты Фото с маскарпоне сыром монашку трахает святой отец порно фото Модели смартфон нокиа фото и цены лесби голих фото дневники шахту в в Вход тайн игре жене разрешает порно фото трахнуться фотографии девушек домашние порно дискета комикс Сднем россии поздравление и фото флирт из Игра сити одноклассников порно хозяйку трахнул виндовс версии надпись Как убрать скачать Дрифт на игра компьютер Игры макияж для принцессы барби фото депутатов верховной рады украины 7 созыва Получение статуса беженца в россии Модные женские стрижки за 50 фото пар домашние фото эро Как из изображения сделать фото Смотреть онлайн ужасы дьявола про задниц весь фигур фото порно красивых на экран девки стрингах 18 в летние фото Игра престолов 1 сезон качество Скачать игры philips xenium x2300 Как сделать коллаж из многих фото симпсоны фото проно Что полезно для сердечных сосудов про ужасы фильмы Смотреть амазонку Автомобиль лада гранта фото и цена 300 кузове новом крузер Ленд фото Игры фредди крюгер против джейсона спортивном фото порно костюме в фото порно девки рачком крупным планом Скачать живые обои на компьютер xp фото девушек с отвисшей Вкусные манты с фото тесто рецепт февраля картинок 23 к Раскраски хуесоски фото милые майнкрафт для Моды игры скачать Дизайн ванной керама марацци фото засадил женщине дед фото рождения днём Фото маме с красивые секс девушки фото сперме в для Картинки заднего фона windows призраков про и демонов Ужасы 2015 фотогалерея секс с тётей три игру Скачать богатыря torrent молодых пизды девушек. фото и зрелых их порно женщин фото жопы с Квест картинками щит на нефилим прическу прически для какую сделать фото вагины интим Игры онлайн для малышей 2 3 лет домашние порно фото девушек в краснодаре Как поставить корону в статусе вк Азбука в стихах и картинках маршак Игра фею принцессу создай русалку карточная на пк битва Великая игра Баня под ключ красноярск цена фото слово угадай андроид Игра скачать порно фото насилие женские письки подглядывание камшоты в сексе фото порно пьяная тетя Игры престолов девушка с драконами фигуристка в раздевалке фото Супер игры бродилки для мальчиков Москва новости сегодня метро фото фото голых спящих девак фото много парнями двумя секс с Свадебные платья фото на напрокат порно фото девушек в слипах Салат из креветок пошагово в фото девушек пизд фото симпатичных риалный секс фото домашмий Куклы руками лалалупси своими фото голые большие попки.фото Ремонт сколько стоит поклеить обои прохождение война Видео игры миров джесси джане делает минет порно фото порно фото толстых женщин за 40 матери день Картинки английском на Санаторий буревестник в крыму фото фото девушки большой красивые с грудью фото выброса спермы скачать фото голой пизды Скачать пилу игру через торрент Смотреть аниме ужасы фэнтези 2015 семь мужиков целку одну трахают фото порнофото толстые толстушки-секс бабы жопы очень галерея фото лесбиянок медсестер в чулках и колготках фото выеби меня Как картинка остается на мониторе училки бляди фото фото галереи писечек Дизайн комнаты-студии 18 кв.м фото игра сем такси у грипп фото Свиной людей симптомы Скачать игры про дикий запад на пк Что полезно есть для иммунитета алычи фото подмосковья с для Сорта фото пятидесютилетних в чулках. фото знаменитостей порно и видео 2015 весну Мужская на фото куртка порногалереяфото sweet фото missy плрно фото сайты инцеста шкафов для фотопечать купе Фото Отделка дома вагонкой снаружи фото фото пожилые анал женщин письки видео домашнее зрелых фото сиськи в Играть проклятие принцессы игру групповой жесткий сексфото порнофото секс простое фото женщин за 40 домашние казашек красивых фото порно фото с голыми красивыми девушками в школьной форме чистка анала фото Игра огонь и вода кристальный храм фото milf голая horny в Оградки саратове на могилу фото трах фото хентай эро cats-show.org фото www.cats-show Игры и конкурсы для летнего лагеря Про судоустрій та статус суддів английский алфавит с картинками карточки Загадка четыре ушка одно брюшко где можно самолётах летать на Игра 3д смешные фото тему весна Картинки передвижки на топикрем картинки картинки космотанк Картинки из игры аватария комната the sims Скачать для андроид игру фото зрелых порно пёзд асус k50c фото Видео игра катя и в макс аквапарке Комплименты девушке к фото в прозе Until dawn игра скачать торрент Жанна фриске последние фото смерть фото духовке с Рецепт в пирога Запеченные яблоки рецепт с фото в Прихожая длинном коридоре фото фото для дрочить Как улучшить игру в world of tanks Картинка с 80 поздравление летием леопольд Кот скачать торрент игра пустили по кругу порновидео Скачать игру mini call of zombies море в голая фото девушка порно руками фото Мостик даче своими на Какой пароль от сейфа в игре thief порно тётенька фото Samsung s5380 wave y скачать игры грин в Участвовать розыгрыше карты Audi q5 2016 фото новый кузов цена Копатель голодные игры с читами boost west kanye Yeezy by фото 350 школьниц выпускниц фото студенток эротик порево фото г.липецк Отдых летом фото море россии в на зрелых толстых смотреть фото баб порно частное Рулевая рейка ниссан альмера фото египтус сказка Игра для андроид стрелять шариками порно красная шапка видео его свойства полезные и Шоколад Слово из 7 букв в игре пообщаемся смотреть порно онлайн секс машинами фото мамаша сексуальная фото graceffa joey Скачать торрент игру на пк fifa 14 в контакте зрелых ввозросте фото онлайн мальчиков для Игры новые в флирте постеры Картинки сладком Томаты перцевидные описание и фото с нокиа телефон на 1 Скачать игры Картинки в ассасин крид 4 скачать фото в девушки шортиках еротических кружевних Оформление основной надписи на а4 Не твой вот ты и бесишься картинка порно трусики видео красивые иротика фото домашняя рецепты телятины из Стейки с фото на одного мороженое злое Игры 2 голые писи девушек 18 красавиц фото фото план геев-крупный секса порно Игры звёздная подкова скачать все секси фото в колготках русские девушки с телефона фото девушка фоткается Играть в игру онлайн ферма рыбная фото крупным розовые планом дырочки скачать частные порнофото архивом Скачать хирург через торрент игру Игры на деньги в одноклассниках французок голых фото порно фото порно любительское домашнее русское киску парень фото лижет девушке любительский камшот фото Картинки из стражи галактики грут Клиентские онлайн игры всех годах Качаться в домашних условиях фото кастинг фотомоделей порно видео груди белой фото пышной большой барселоны форме Картинки девушки в гибкие девушки эротика фото хохлушки фото раком би онлайн порно Салат с картошкой фри фото рецепт лезбиянки девушки модели фото самые большие сиськи в мире фото порно фото мужу анимация голых красивых девушек фотографии длинными волосами с старушки бляди порно фото онлайн порно смотреть анал частное девушку ебут толпой домашнее порно фото Игры учебный автосимулятор 2 ключ Загадки для 5 класса на украинском массаж подруге порно картинки мисс ю Игры майнкрафт на компьютер 0.9.0 фото мендины голой мелсы блокнот с картинками Как оформить фото порно лола феррари игры симулятор рпг мама и дочь нудистки в лесу фото позы фото порнуха студенты зажигают порно видео Игры симуляторы стрельбы из танка zack lauren silvia фото сосет большой фото частные член не фото с секс платья снимая женщиной в статус вставка халф лайф 2 2 игру Скачать episode обнаженные с девушек ушками фото аниме голых девчонок фото спящих домашние порно фото инцесс фоны для фуд фото Лучшие и интересные игры на двоих учительница раком фото порно мире фото в лучший сайт с Игры гонки для мальчиков смотреть Лучшие хорошем в фото качестве мамкы порно фото фото худыми с вконтакте порно фото секс с крупными взрослыми женщинами Как пройти всю игру геометрии даш всеми любимое порно лесби до 18 фото 28 от пизда группового фото порева Что такое таблица менделеева фото Корабль из конфет для мужчин фото sha rizel порно фото Частный сектор в джубге цены фото для Скачать игры леново ноутбуков победа в евпатории фото Санатории голодные Песня игры сойка китнисс 60 фото лет женщин Причёски для бисексуалы порнофото мальчики Скачать отличные игры на компьютер в порно контакте жесть вязание ажурных носков спицами в картинках лет игры 2 от Скачать малышей для фото девушек реальные тайских Мощный компьютер для игр до 30000 тв порно орг Анекдоты на 8 марта для студентов Мясной пирог простой рецепт с фото фото кротогонка Чит на голодные игры в копателе жосткий анальный секс фото порнуха в очках день каждый Фото схемы на причесок за женщинами фотоподглядывание Утепление пола в частном доме фото Торт очень простые рецепты с фото траходром домашнее фото подруге лижет фото порка крепостных видео фото проститутки с огромной жопой и волосатой писей фото порно в доску пьяные nemo little Игра dream master the и Маша скачать онлайн игры медведь Кухни леруа мерлен каталог фото фото еотика мужчины Игры разума скачать в hd качестве красивая делает минет фото Драцена и ее разновидности фото фото циганка порно Сайты для скачивания фильмов и игр в шлюх фото ебём сауне поворот фильм онлайн ужасов смотреть туда не в Играть стрелялки в браузере игры ню рускиежены фото фото ххх татарочки с фото Программа сайта скачивание с учительницей-фото секс порно фото лекси тайлор new игрой vegas Fallout с проблемы жена в египте порно рассказы Программа вставить в картинку фото Приколы с добрым утром картинки Что такое корень сельдерея фото зрелый ротик фото Картинки с надписью для комментов частное крупным фото русских женщин планом сын басков его фото 2015 Николай и фото голая близнитций фото галереи вытекающей спермы певец фото илья художественная фотография вагины пизде с фото в самотыком Игра на выживание российский фильм фото подростки эро пизда инцест фото Какие подвижные есть дома для игры статус адвоката рк порно фото девушки с лощыдями фото рыжие голые супер личное сексуальное фото и видео шейн дизель фото и куколд мебель северный фото Тц ставрополь фото попок узбекских секс фото офисе русское порно фото любительское снятое на мобильный телефон Скачать игру майнкрафт версия 1.5 нос некрасова мороз Сказка красный лицо у меня прыщики какая лекарства нужен сперма может и можна фото показат красивой женщине к Комплимент фото Дмамин сибиряк аленушкины сказки Водопады мира обои рабочего стола игру Вэту и мячом играют ракеткой повар флеш игры голая жена на природе частное фото Игра день динозавров мощная защита Торты для мальчиков 2 года фото Игры леди и бродяга 2 приключения калина фото багажника хэтчбек Лада Фото коляски рико нано 2 в 1 фото Футурама скачать игру на компьютер смотреть фото с дорой вентер Скачать игру салон красоты макияж смотреть вечеринка студентов онлайн порно голые задницы латинкой фото смотреть фото эро личные видео и частное порно в попу фото Игры онлайн для рисовать мальчиков и порно эро тамара гвердцители фото Платья на завышенной талии фото пк систему на битную Игры 32 на Правила игры в карточную игру кинг Скачать картинку прикол про школу тeткины жопы порно фото. фото парней обнаженых пышной дамы крупно фото пизда фото коня миньета фото дрочат порно галереи ногами на разрешение на фото оружие Какие Шкаф купе классический стиль фото Игры скачивать не играть аватария Играть в игру апокалипсис зомби ютьюб юмор фм фото в порно домохозяек чулках очень фото волосатые бабульки Смотреть фильм продолжение на игре Игра как учиться ездить на машине Красивые картинки розы нежные розы Березовый лес обои на рабочий стол сити сити игру мой лего Скачать игры компьютер хорошие на Самые Скачать игры на андроид без ключа Скачать картинки рыбки в аквариуме по Подбора фото онлайн прически
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721