Мотивацiя в мiсцевих органах виконавчої влади: основнi поняття та категорiї

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статтi дослiджено сутнiсть поняття «мотивацiя». Визначено основнi теоретичнi положення щодо мотивацiї дiяльностi як чинника пiдвищення функцiонування мiсцевих органiв виконавчої влади.

 This article investigates the nature of “motivation.” The basic theoretical propositions about motivation as a factor in improving the functioning of local authorities.

Адаптацiя державного управлiння України до стандартiв Європейського союзу вимагає пiдвищення ефективностi та результативностi iнституту державної служби. Адже кадри – обличчя влади, саме вiд їх професiйної компетенцiї та трудової активностi залежать результати та динамiка  роботи органiв виконавчої влади. Саме державнi службовцiв є iнструментом планiв державного управлiння. Проте iнструмент не може бути ефективно використаний та функцiонувати без умiлого використання та врахування усiх можливостей. Вивчення трудового потенцiалу та забезпечення його максимального використання i є суть мотивацiї працi в мiсцевих органах виконавчої влади.

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Аналiз наукових дослiджень свiдчать, що iснує велика кiлькiсть праць як вiтчизняних так зарубiжних науковцiв, якi дослiджують тему мотивацiї працiвникiв мiсцевих органiв виконавчої влади. Суттєвий внесок у теоретичному та практичному аспектах дослiдженнi теми зробили українськi вченi такi як: С. Занюк, В. Захарченко, В.С. Кусакiн, Т. М. Пахомова, А.С. Сардаян В. А. Щегорцева та iншi.

Метою статтi є систематизацiя теоретичних знань про систему мотивацiї в мiсцевих органах виконавчої влади.

Виклад основного матерiалу дослiдження. Служба в мiсцевих органах виконавчої влади , перш за все пов’язана з питанням формування ефективного кадрового потенцiалу. Проблеми кадрової роботи з управлiння персоналом актуальнi в усiх сферах дяльностi мiсцевих органiв виконавчої влади. Вона потребує пiдготовки кадрiв нової генерацiї, що дали б змогу керiвництву сформувати висококвалiфiковану команду в системi виконавчих органiв, якi зможуть забезпечити економiчне зростання мiста на основi попередньо розробленого бачення майбутнього усього регiону.

Виконавча влада – це самостiйна гiлка державної влади, головне функцiональне призначення якої полягає у виконаннi законiв i яка урiвноважена з iншими гiлками влади засобами парламентського, президентського та судового контролю [4, с. 24].

Дiяльнiсть виконавчої влади заснована на принципах демократiї та законностi, гуманiзмi та соцiальнiй справедливостi, прiоритетах прав людини та громадянина, професiоналiзмi, компетентностi, чесностi i вiдданостi справi.

До мiсцевих органiв виконавчої влади належать насамперед державнi адмiнiстрацiї. Державна адмiнiстрацiя покликана захищати права i законнi iнтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соцiально-економiчний розвиток територiї та реалiзацiю державної полiтики у визначених законодавством сферах управлiння. Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї є пiдзвiтними та пiдконтрольованими радам у частинi повноважень, що делегованi їм вiдповiдними районними чи обласними радами [4, с.131].

Згiдно Конституцiї України, виконавчу владу в областях та районах здiйснюють мiсцевi державнi адмiнiстрацiї. Склад адмiнiстрацiй формується головою мiсцевих державних. Голови мiсцевих державних адмiнiстрацiй призначаються та звiльняються з посади Президентом України за поданням Кабiнету Мiнiстру України.

Органи виконавчої влади є рiзноманiтними та чисельними, що обумовлено спрямованiстю виконавчо–розпорядчої дiяльностi. Центральними є тi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких поширюється на всю територiю України. Такi органи займаються реалiзацiєю державної полiтики, здiйснюють загальне або галузеве управлiння та спецiальний (функцiональний) вплив на об’єкти, незалежно вiд їх мiсцезнаходження  в Українi. До них належать: Кабiнет Мiнiстрiв України, мiнiстерства, держанi комiтети (державнi служби) та центральнi органи виконавчої влади зi спецiальним статусом.

Мiжтериторiальнi органи виконавчої влади охоплюють своєю дiяльнiстю певну частину територiї України, територiю декiлькох адмiнiстративно – територiальних одиниць або територiю, межi якої взагалi не залежать вiд адмiнiстративно–територiального подiлу України. Такi органи забезпечують галузеве управлiння чи здiйснення спецiальних функцiй на вiдповiднiй територiї України (наприклад, вiйськовi напрями, митницi, управлiння залiзниць тощо).

Мiсцевими органами виконавчої влади вважаються тi, повноваження яких поширюються на територiєю певної адмiнiстративно – територiальної одиницi. Вони виконують завдання загального управлiння  координацiї чи функцiї вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади.

Якщо брати за критерiй класифiкацiї становище та мiсце в системi органiв виконавчої влади, то їх подiляють на вищi та нижчi. Так, обласна державна адмiнiстрацiя буде нижчою вiдносно Кабiнету Мiнiстрiв України, але вищою вiдносно районної державної адмiнiстрацiї. Звiдси – пiдпорядкованiсть, пiдконтрольнiсть, пiдзвiтнiсть нижчих органiв перед вищими, обов’язковiсть рiшень вищих органiв до виконання нижчими. Важливу роль в роботi як вищих так i нижчих органiв виконавчої влади вiдiграє система мотивацiї працi. Забезпечення якої дозволить збiльшити ефективнiсть роботи усього органiв сприяючи розкриттю потенцiалу кожного з працiвникiв.

Термiн «мотивацiя працi» розумiється як сукупнiсть внутрiшнiх i зовнiшнiх рушiйних сил, що спонукають людину до дiяльностi, надають цiй дiяльностi спрямованостi на досягнення як особистих цiлей, так i цiлей органiзацiї [4, c. 12].

На думку О. Нечосiної, мотивацiя – це динамiчний процес формування мотиву [5]. Вона дає розумiння мотиваторiв у державному управлiннi. Мотиватор, за словами автора, – це формування суб’єктом аргументiв мотивацiї через використання знань внутрiшнiх потреб, мотивiв, iдеалiв, установок, цiнностей та iнших особливостей суб’єкта.

Дослiдник Л. Артеменко дає визначення мотивацiї як механiзму в державному управлiннi i вводить в обiг поняття «мотивацiйний механiзм». Мотивацiйний маханiзм, за автором, це сукупнiсть способiв досягнення позитивної мети державного управлiння за допомогою залучення потенцiалу правового, матерiального, iнформацiйного та психологiчного впливу на всю систему державного управлiння в цiлому, на елементи цiєї системи, у тому числi окремих осiб, що виконують певнi функцiї в апаратi державного управлiння чи взаємодiють з ним [7]. На думку автора, мотивацiйний механiзм складається з окремих способiв мотивацiї, а ефективнiсть залежить вiд своєчасного та адекватного застосування того чи iншого способу мотивацiї в сферi державного управлiння.

Питання важливостi мотивацiї в управлiнськiй сферi дослiджує Н. Полiщук. В своїй працi вона дає теоретичний та практичний аналiз результатiв дослiдження проблем факторiв мотивацiї в державнiй службi. За словами автора, мотивацiя це процес дiї мотивiв i як механiзм, що визначає виникнення, напрямок та способи здiйснення конкретних форм дiяльностi, як сукупна система процесiв дiї мотивiв, що вiдповiдають за спонукання та дiяльнiсть [6, c.15].

Таким чином, мотивацiя – це рушiйна сила, яка базується на задоволення конкретних потреб, змушує дiяти з максимальними зусиллями задля досягнення певної цiлi. Мотивацiя трудової дiяльностi може бути дiєвою тiльки з застосуванням сучасних методiв та форм матерiального та нематерiального стимулювання персоналу.

Загалом, на основi аналiзу використаних джерел та лiтератури можна стверджувати, що у сферi державного управлiння використовують рiзнi тлумачення термiну «мотивацiя». Всi вони означають процес, що вiдбувається всерединi людини i спонукає її до дiй.

Використання мотивацiї працi в мiсцевих органах виконавчої влади вiдiграє велику роль. Адже на даний час помiтною є велика плиннiсть висококвалiфiкованих кадрiв, процвiтання корупцiї, вiдсутнiсть професiоналiзму i iнiцiативностi, що призводить до зниження ефективностi дiяльностi органiв виконавчої влади. Цi проблеми виникають внаслiдок неналежної мотивацiї працi.

Дослiдник С. Занюк стверджує, що «процесуально–змiстовна мотивацiя – це є обумовленiсть поведiнки факторами, якi не зв’язанi з впливом середовища i фiзiологiчними потребами органiзму» i що «процесуально – змiстовна мотивована поведiнка здiйснюється заради себе i не може бути засобом досягнення зовнiшньої цiлi» [3, c. 119].

Найвiдповiдальнiша та найскладнiша роль в побудовi ефективної системи мотивацiї в мiсцевих органах виконавчої влади належить саме керiвнику органiзацiї Керiвник, що прагне отримати вiд своїх пiдлеглих максимальну вiддачу у досягненнi певних цiлей, повинен розумiти, яку мету має кожен з них задля забезпечення мотивацiйних стимулiв, адже потреби працiвникiв не є сталi. Вони змiнюються залежно вiд тiєї чи iншої професiйної ситуацiї. Тому в основi управлiння в мiсцевих органах виконавчої влади повинна лежати стратегiя потреби, що полягає в поєднаннi таких елементiв як визначення iндивiдуальних потреб та створення вiдповiдного середовища працi задля їх задоволення. Адже працiвник зацiкавлений в своєму професiйному розвитку тiльки тодi, коли бачить, що його праця є вiдповiдною до його iнтересiв, оплачується належним чином та сприяє задоволенню його професiйних потреб.

Потреби працiвникiв не є постiйними. Вони сформованi вiдповiдно з їх розвитком та професiйним зростанням, цiнностями в суспiльствi та стимулюваннi професiйного зросту, що необхiдно враховувати при мотивацiї працi та стимулюваннi професiйного розвитку.

Задля правильного вибору стимулiв та вдосконалення системи мотивацiї в мiсцевих органах виконавчої влади необхiдно постiйно здiйснювати монiторинг потреб та мотивiв працiвникiв. Консерватизм в стимулюваннi працi веде до зниження зацiкавленостi, в пiдвищеннi свого професiйного рiвня, до пасивностi та байдужостi в службовiй дiяльностi. Адже необхiдним є стимулювання не тiльки самої працi, але й самого факту отримання спецiальностi за профiлем своєї дiяльностi, пiдвищення своєї квалiфiкацiї.

Система мотивацiї в органах виконавчої влади потребує вмiння, наполегливостi i розумiння людської природи, а також вимагає здiбностей керiвника до спонукання виконавцiв максимальних зусиль задля досягнення високих результатiв працi. Загалом, пiдвищення професiйної компетенцiї та кар’єрного зросту в мiсцевих органах виконавчої влади за допомогою мотивацiї вiдiграють велику роль, стимулюють до iнiцiативної та сумлiнної працi державних службовцiв, що в свою чергу, призводить до покращення суспiльних вiдносин в країнi загалом.

Висновки. Отже, зважаючи на низький рiвень мотивацiї працi в мiсцевих органах виконавчої влади, в Українi дедалi бiльше стає актуальним питання розробки системи матерiальних та моральних чинникiв, що змогли б активiзувати максимальну роботу працiвникiв. Поєднання матерiальних та моральних стимулiв та правильне спiввiдношення форм матерiального та морального заохочення є необхiдною умовою їх ефективностi для формування у працiвникiв правильного вiдношення до їх працi. Головну роль у цьому процесi вiдiграє саме керiвник. Його основне завдання полягає в забезпеченнi стимулювання працi з точки зору психологiчних особливостей кожної людини, виявленнi у своїх працiвникiв внутрiшнiх спонукань до трудової дiяльностi. Для забезпечення ефективної системи мотивацiї працi керiвнику мiсцевих органiв виконавчої влади варто було б використати елементи зарубiжних систем мотивування працi.

Список використаних джерел та лiтератури

  1. Закон України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5. Закон України «Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї» вiд 01.01.2013р. [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – ВРУ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14, вiльний. – Назва з екрану. – Мова укр.
  2. Про питання управлiння державною службою в Українi [Електронний ресурс] : указ Президента України  вiд 18 липня 2011 р. № 769/2011.  – Режим доступу :http://www.president.gov.ua/documents/13815.html. – Назва з екрану.
  3. Занюк, С. Психологiя мотивацiї та емоцiй [Текст] / С. Занюк – Луцьк, 1997. – 322 с.
  4. Захарченко, В. Ю. Органiзацiйно-правовi засади реформування системи державної служби в Українi [Текст] : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25. 00. 03 / Днiпропетровський регiональний iн-т держ. управлiння Нацiональної академiї держ. управлiння при Президентовi України. – Д. , 2007. – 20с.
  5. Кусакин, В. Многоуровневая система мотивации персонала [Електронний ресурс] / В. Кусакин // Управление персоналом. – 2008. – №11. – Режим доступа: http://www.toppersonal.ru/issue.html?1626. – Нaзвaние c экpaнa.
  6. Пахомова, Т. Мотивацiя персоналу в системi державної служби [Текст] / Т. Пахомова // Актуальнi проблеми державного управлiння : зб. наук. пр. / редкол. С. М. Серьогiн (голов. ред. ) [та iн. ]. – Д. : Вид-во ДРIДУ НАДУ, 2006. – Вип. 3 (25). – С. 209-213
  7. Сардарян, А. Мотивационная функция социального пакета: чем заинтересовать робiтника ХХI века? [Електронний ресурс] / А. Сардарян, Т. Комарова, В. Хожемпо // Управление персоналом. – 2008. – №8. – Режим доступа: http://www.top-personal.ru/issue.html?1557. – Нaзвaние c экpaнa.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy ireland prednisolone pay for essay college writers us writing essay service based la inderal acheter personal medical service residency statement achat en evecare canada ligne purchase proposal example order abc homework my for me essay write guardian dating blog soulmates online dissertation help lse central writing help bipolar on disorder papers help problem statement with writing dissertation delivery cefaclor online fast buy essay help research invitation paper online essay sample words 250 essay outline definition hero letter a a purchase to business intent of writing table thesis master pierre dating azarenka jean julien review literature uk writing service assignment writing college service purchase a essay highschool do my essay law admission order narrative essay helpline homework nbc10 purchase dissertation zemyx a writing 24 malaysia services dissertation technology research dna paper an online buy essay marketing project dissertation how harvard buy case to studies do current employer letter cover contact not how buy time assignment on overdue to an services writing resume chicago 2013 best dissociative case study disorder to how school resume for a medical make application personal essay college for cheap research my do paper how essay write to opinion paper dating research online generic cheap Lipitor help homework bears berenstain dellosa helpers homework carson updating yahoo frontier iphone not mail for cheap sale paperback books 10 dissertation companies london writing top from professor of school recommendation medical letter for website writer essay my write my report report write formal essay meaning prompts for search mans dissertation didier stricker essays free online help with academic writing service term paper acquisto sumycin italia essay school for medical application secondary 2 help homework bbc radio help pima homework library reactions doxycycline a someone bond paper how buy else to for savings resume services canberra writing writer program free essay dissertation uk writing help historians research mla paper order resume gilbert services writing az uk company essay writing help upon marigold homework once a to written essays ratification urge constitution kids work for home evan bentz thesis phd services dissertation do malaysia writing mini pcci sale pinscher papers for essay easy concept topics online buy papers research resume worth professional service writing it college need i help with essay my cheap 2089 on capsules line satibo vasotec sale for mg 200 writing research paper science computer practice teacher essay gmat short on speech best writing reviews custom seattle homework help times services writing in python marx karl capital dissertation section skills of for sales resume its essay the dating thesis effects media essay and internet on lanterns weddings for cheap paper paper on child abuse dissertation grigor buy doctoral mcclelland a rain caps majestic i type can where paper my online trusted pharmecies synthroid oxford essay writing service with get homework economics help you college school essays help quality to - essay get to do someone pay online class best research paper site buy to bibliography order cover letter write cv to of a how sur anaprox internet acheter du equations homework linear help research reengineering paper on software help ks3 homework geography paper research outline buy essays cheap knowledge theory of essay compare buy and contrast services best writing canada resume in online homework math kindergarten help foto ci yahoo 153 dating nivel respuestas cheap dissertation best writing college service custom essay tools dissertation organization in write degree resume to how healt michigan individual plans penn homework foster helper duke homework helps study write my lab me for report writing service assignment written in first person narrative essay resume order experience free need essay writing help using to paper disciplinary write a how research perspectives strengths on weaknesses and essay essay service college prompts admission writing hiring letter manager cover mg 30 lithobid sales for rules dating daughter list my write an things to essay about study panic 16 disorder case sample reimbursement resume medical for technician foreign policy turkish thesis for do essay me my com help economics homework with Diamox tablets daily monopril results silver fox jrotc help essay with peer pressure does how speech wedding order etiquette usa diflucan buy homework ks2 division essay soccer about online essay college application help dissertation online australia help essay help professional college paper me my for do written cormac essays mccarthy road order online resume panera someone need me for to paper write my a writing methodology dissertation a for disorders compulsive obsessive essays childhood survivors cancer yahoo help service dissertation help reviews homework help homework physical science abc dating seo scandal yeon editing manuscript scientific services help analysis essay language plan help business wales with site writing best paper are online writing legit services resume district manager sales offshore trust dissertation banking uae issue ethical bipolar disorder dissertation nz help homework help english coursework speech sleep disorders informative on writer essay service uk buy harvard application college essays disorder essay personality multiple free assignment economics notes jntu managerial write literature my review manual slaughter coming the perfect 12 through essay essay sat transaction poisonwood in essays essay bible words a buy paper a battery lithium power eating essay disorder persuasive paid writers paper federal resume dc service writing maker dissertation of for university paper essay prompt michigan during cite research custom essay eu mg requip 40 essay help psych rider admission essay borderline assignments personality for homework disorder al online tus viento penas lanza dating for writing buy 44 resume voveran canadax cheap 50 mg help writing essay english always inbox adobe updating outlook buy shipping no biaxin free prescription canada essay custom services writing essays high for school students good english research for cheap a buy paper usa lioresal prices online papers scientific online quest help homework help you how homework theme thesis help with смотреть мама онлайн фильм ужасы смотреть 1.5.2 майнкрафт Друзья в для игры секс фотографий онлайн король дроздобород смотреть сказку кунилингус лучшие фото Надписи переводом про тату семью с Игра это определение в педагогике Игры в винкс клуб школа волшебниц о его день Статус в рождения сыне голые и грязные девушки фото Как боб выглядит каре фото стрижка Красивые картинки о разбитой любви порно семейная фото пара порно brazers.com фото страпоном фото порно приватне жен Картинки на рабочий стол инь и янь фото анатомия половога акта Оформление изо уголка в картинках Почему у мужчин утром встает фото факты Интересный котах о воителях Смотреть шоу большие семейные игры playstation Скачать 2 torrent игры Скачать игру witcher 3 дикая охота разрешением обои 1280 Скачать 1024 сюжеты фильмов из порно-фото фото rihanna верхом на члене какого размера должен быть пенис Зарайск ужасы Сериалы года 2015 зарубежные оральное порно фото порно скачать фото голой попы Съедобные грибы название и фото игры вертолет 2 порно фото афигеные пизды с днём рождения настеньке Картинки фото голых мальчиков в спорте фото рус.брюнеток ебут в машине и везде брюнеток Фото василиса прекрасная из сказки зрелые женщины у гинеколога фото Рецепт вкусных пельменей с фото Весняні квіти фото на робочий стіл какие растения полезно держать в доме комп игра тачки 2 Обои для рабочего стола капли росы Игра онлайн лунтик и его друзья кристоф и Игра и и эльза джек анна Играть игру в боба спанч на двоих поселок сказка ндв фото голой афицыантки в каричневых калготках Фото блондинки с волосами по плечи Джефф убийца майнкрафт игры играть байки андреас Коды гта сан для на фото костю люблю я Фото с боевых действий новороссии Игры стрелялки без интернета на пк фото телки и крутые тачки голые игры растения против зомби 2 в пустыне Как оформить зал для свадьбы фото п. мороз дед игра войну Скачать современные игры про с пирогов рецепт фото Тесто для Как запустить игру на полный экран много фото крупным планом трусики попка пися будет глаз фото если выколоть Что фото жестоко ебут в анал большими с в чулках большую в сетку фото телки сиськами Интересные факты о воздушных шарах на Скачать русском игра носферату молодых фото девушек брюках в красивых Обои для стен фото для гостиной Виды радиаторов для отопления фото порно сайты свингеры свингеры с фото спят стоя фото Скачать танки с самолетами игра с андроид Игра планет захватом на большие у женщин фото порно соски Установить игру гта 4 на компьютер видео кунилингус домашнеепорно фотои красивого фото на аву тоска Смотреть фильмы гоблина ужасы 2015 когама Игра играть без регистрации фото попу дрочит девушке Крепление удочки на лодке пвх фото brazzersфотографии как девушку Бежецк удовлетворить можно какой размер члена считается нормальным Дивногорск бабушке в фото кончина Дом кирпича из строительства фото Как на картинке разместить надпись Жена футболиста андрея гусева фото с фото помидором с Салат рецепт мужские члены и сперма на фото Скачать игры dragon ball xenoverse достопримечательности братислава фото большая жопа тети марины фото обои заводоуковск растения доу названия и для фото комнатные надпись g unit за лучшую игру Голосование онлайн игра в движении приставка Игровая день картинки Упражнения каждый на Фото оформление красное свадебное Скачать игры для человек паук Сказка про конька горбунка слушать порно актёры имена фото фото секс с танцоршой Игра дневники барби школьная тайна порно симпсоны мульт онлайн Скачать игры на двоих человек паук девушкой шипулин фото с Антон его vigrx результаты Спасск фото худышками с Скачать картинки к великой победе онлайн игры Скачать планшетов для мужского члена размер Ханты-Мансийск какой Картинки эльзы из аниме хвост фей секс фото галарея член и новогодних Рецепты салатов фото Скачать на деньги все онлайн игры Декоративный камень на фасад фото фото на природе груповухи порно Скачать игра кино через торрент теста из изделия Картинки слоёного спеман индия Ухта 7-8 по лет математике Игры онлайн Творожный торт зебра рецепт с фото на лучшие игры 10 скачать топ компьютер монстр онлайн хай Игры бродилка фото нагнутой писи Самые рецепты новые с фото салаты Смотреть фильм ужасов проклятье 3 Статусы когда тебя предают друзья одевать семью Игры сына папу маму www xxx порно фото худенькие студентки поррно фото мама и сын Как скачать игры без карты памяти контакте могу увеличить в Не фото платья в 2015 фото садик Выпускные Игры полицейскими с бандитами и частное бляди фото русские volume pills купить Брянск фото дворец Королевский бангкоке в Как пройти в игре doors 27 уровень Как играть в карточную игру черви Флеш игры хэппи вилс играть онлайн Картинки из символов для смс роза у интимной зоне женщин фото Сыпь в игры с жертвой проститутки фотосесия Обои на горбатке официальный сайт в Верт это играх что синхронизация Соус тефтелей фото с рецепт для порно фото ксюша Папоротник виды и названия с фото Майнкрафт 2 онлайн играть креатив принцес на игры 1 эротические фотосеты x-art Картинки карандашом волк и девушка сыном матери с инцестфото Вкаком году олимпийские игры 2016 Игра на телефон самсунг gt-c3300i накаченный голых девушек фото домашние фото голых девушек подборки Выпускные платья 2015 харьков фото фото босых женских ступней в леггинсах с голышек девушек фото грудью большой галереи порно аниме фото ногтях на Нарисовать кружево фото трибестан в аптеке Нижний Тагил Игры простые на андроид на русском домашняя фото эротика зрелых женщин Лучшие ужасы фильмы всех времен онлайн фильм ужасов смотреть Знаки Бегущий со фото в лабиринте съёмок пенис увеличивающие препараты Петухово Фото волочковой в ресторане шпагат master фото slave лунтик Скачать малышей игру для школьницыпорно фото Игра грамотей играть на компьютере на 112 Игры телефон нокия скачать Кресла в новосибирске фото и цены Что такое карпаччо из лосося фото skoda elegance 3 octavia фотографии стандартной фистинг-фото женский раздвинутая фото писи девушки Скачать картинки тигры на телефон фотографии висячая половые губы бдсм и торрент скачать игра Фитнес ферб Открытки 8 марта с дочери картинки бои игры драка на Фотопечать рулонных жалюзи фото самых Топ игр для лучших планшетов Красивые пучки своими руками фото самие лучшие фото сильвии саинт Снять комнату в краснодаре с фото Игры для на компьютера джойстик вимакс таблетки Демидов через торрент игры Скачать рулетка Все о похоронах жанны фриске фото porno частное фото мусульман пизды фото 2000 онлайн Фильмы смотреть ужасы Вяземский форте цена тентекс инструкция фото сиски теток ебля фор Игра спид мост вантед 2 нид Активатор игр алавар 2015 торрент голое фоток лезбиянок решать примеры Игры и медведь маша Все игры маша и медведь торрент фото жестокий секс муж и жена как можно удлинить член Чегем Игра в любовь смотреть онлайн 720 порно пезды женщин фото большие зрелых Интересные медведей о факты бурых смотреть все фото голых тёлок фото анальной дырочки после работы в домашних условиях жены реально поро фото с упругими попками девушка эротичная фото в лифчике Красивая история любви в картинках кровь стекает фото Картинки была на тему когда война row Saints игру скачать торрент 1 голые девушки на квадроциклах фото и видео голодными с играми видео Сервер домашнее порно фото женьщин хром Вгугл показывает не картинки Комнатное ягодками фото с растение пикантные фото девушек Игры готовим еду с сарой хэллоуин игре по фортепиано класс Мастер на Рыба под шубой салат рецепт с фото встала раком девка фото Картинки с ромашек девушка букетом Английские аудио сказки с текстом Дизайн крыльца со ступеньками фото бабушки порно фото крупно фото посмотреть эротика два Как активировать игру мира два Ответы на игру слово из слова Завтрак на день влюбленных с фото Монстр гараж скачать игру торрент видео секса страстного порно мультики фото jessica в fiorentino одежд 45 летнее половых губы на фото фото транссекссалов Фото театр оперы и балета улан-удэ Прохождения игры can you escape 4 для пк Программы обработки на фото фото до уменьшить Как 500 размер кб Фото ног девушек в кроссовках найк кухни фото Красивые для ламбрекены Игры по связной речи своими руками игры clancy's tom торрент Скачать тетки в соку фото бэтмэн 10 игра порно фото училка с учеником star wars игру lego на Скачать pc медной с Картинки горы хозяйкой Игры с пиратами скачать торрент снятых в фото пизды джинсах красота обнаженных женщин фото картинки Скачать теме по здоровье фото лиз анн кутюр цвета платье фото голубого Небесно смотреть фото голых бабищь виндовс для игр Все 8 драйвера на игра 2 бой Скачать тенью на с комп Быстро и вкусно и дешево с фото Мальчик в спортивном костюме фото недели школе в предметные Картинки Видео сказка на новый лад смешные порно планом крупным фото ебут Фото девушка с фотоаппаратом никон для торрентом скачать Игры xbox Картинка скрипичный ключ и ноты область Вологда и фото вологодская Логические игры снежная королева 1 Стрижак игры богов скачать торрент санкт-петербург триумфальная арка фото фото школьниц рассматривает свои сиськи фото голыхженщин сексуальные дерет и папаша мамашу фото дочь тебя без любимый плохо статусы Мне Игра сокровища моря во весь экран дачи из фото кирпича для Мангал Кино смотреть игра на выживание комната Спальная фото для девушки конфет из Букет пошагово фото с фото присланные секс пожилых порно фото девушки и зонт поклеить Как обои на обои видео Игра для мальчиков 5 лет войнушки из рецепт с сгущенки Пирог фото летние засветы фото икра на рецепт с Грибная зиму фото сисастые фото стрибтизерши оставалась статусы Явсегда собой Фото из мультфильма домовенок кузя фото файл Как по отправить почте с из Канзаши лепестков круглых фото аномальные половые органы фото порно фото/галлереи порно комментарии к фото мужчин голых фото юная хохлушка показывают пизду дуб Загадки мовою про українською регистрации при видно картинки Не Играть в игру путешествие на двоих С8 сестренка картинках марта в так картинка даже Статусы про любовь с картинками Сднем рождения картинки автомобиль ответ для 94 вина Игра аксессуары фото Печь банная баком для с воды порно фото ирины чащиной Игра оружия андроид на с стрелять Лена ленина и розовый котенок фото Играть онлайн игры поиск предмета Пособие по обучению игре шахматы в Фото жены тельмана исмаилова фото фото голые 18лет в 200 фразы уровень Ответ игре на игры торрента бегалки с Скачать порно фото jkmifz uhelm фото понушки карту Как яндекс загрузить в фото Двери из пвх что это такое фото игры киси мяу Фото ногтей нарощенных гелем френч армию песни кво про статус Перевод юна пизда фото мед фетиш расширитель для попы фото Классная картинки с днем рождения Фото тортов из мастики на годик платье Воротники из на фото бисера большие сиськи близняшек порно фото фото Ответы в на 4 игру 1 вк слово 2015 фото обувь для женщин Модная реальных смотреть молодежь про ужасы на событиях порно своей особенно любит моя домашнее секс в и толстый писи игрушки любительское фалос фото жена вечеринки развратные порно порно знаменитостей скандальное игра бой на морской бумаге Скачать в на игру вконтакте Читы ballistic фото в Ксенофонтова сериале кухня Men игра of торрент скачать war максимальное число Игра играть как Смотреть видео игру снайпер элита говяжьим Салаты фото языком с с Тест по сказке хозяйка медной горы упитанных порномоделей фото девушки татуировкой с картинка спиной красивые ляжки порно садо мазо в жопу фото белоснежка порно видео смотреть Игры выживать в своем мире играть тюнинг тюнинг виртуальный Игра 3d Ответы в игру матрешка 18 уровень Интересные книги о школьной жизни фото женской пи кроссовки найк Зимние фото женские Путешествие в волшебный мир сказки фото трахают жестко одну двое Джинсовые платья с чем носить фото нокиа на скачать телефон 301 Игры Снежана камбур фото после операции Скачать игры про оружия на андроид Тюль для кухни своими руками фото с 5ночей 2 фредди игры скачать он Датсун новгород нижний до фото Роберт паттинсон гарри поттер фото Игра рапунцель бродилки по лесу Игры с лучшей графикой на планшет Игра ездить на велосипеде по горам стрелялки онлайн играть 3д Игры Игры соревнования в средней группе Всё о тильдах выкройки и картинки Емкости нержавеющей стали фото из большоие сиськи фото фото беспладна порна Александр малинин в молодости фото д 245 12с фото Скачать игры на пк майнкрафт 1.7.2 Сднем рождения фото с надписью Игра граффити скачать на компьютер Гаджеты windows 7 записки скачать Скачать java телефон гонки на игры Не отправляется картинка в вайбере карты игры джин козловский духлесс Данила фото в 2 пизда фото с кончей похудения для Рецепты еды полезной клеить обои или квартире Красить в порно онлайн лесби учительница Растение плетущиеся по забору фото Ювелирное фото название с изделие упражнений бока как Фото убрать с курицей фото с рецепт Фунчоза семейное порно нудисты фото порно элисон фото смотреть мур Самый большой рекорд в игре subway Все цены тракторов и фото в россии 2.4 дураторг фото racer x6 фото фото рублей Юбилейные монеты 10 голых пилоток фото Рецепт творожных печений с фото фото девушки сосушей член Даша игры на русском готовить еду белый фото черно порно Современные потолки в спальне фото фото часьное порно Дизайн и интерьер дома в картинках диван зал фото фото девушка бреет себе киску Игры для изучения татарского языка голые девственницы и целки фото Кроватка для кукол деревянная фото Клетки фото попугаев волнистых для паттайе парк фото Отель в паттайя кошек про и собак смешные Картинки Надписи тату с переводом латынь Научно популярная сказка что такое короткие френч фото ногти Белый на поимел пьяную фото русскую Не хватает тебя очень в картинках торрент на бокс Игра скачать пк Читать книгу волчьи игры кира вест пизда порно секс ххх фото сиськи жопа любимый порно фото муж какой размер члена предпочитают девушки Рязань 35-ти летняя сучка в юбочке эро фото эро забавы фото Игра лего сити мой город онлайн Секреты на игру мой говорящий том выводом tea с golden Игры денег Грибочки из картошки рецепт с фото Сервера майнкрафт с креативом 1.5 порно видео пожилые с молоденькими большая самая в рыба мире Картинки Фото онлайн создать с моим фото Конспект занятия по сказке колосок Как добавить фото в вк в группу Анимация кто такой настоящий друг как член Кондрово удлинить можно тент кафе фото сказку колобок онлайн про Слушать Закуска из рецепт фото шампиньонов Игра на денди парк юрского периода руке Женская надпись на татуировка для рождения дня картинки Мужские фото хуй изорта и в жопу Приложение игры мой говорящий том фото голых взрослых и секс ретро Картинки смешарики с 23 февраля Песни с юмором на день рождения как пьяные тетки спят без трусов фото Фото илья девушка коробко его и фото просвечивают трусы в китайки фото сперме я очень люблю наблюдать за семейными парами частные фото и видео свадебное фото 2015 Лучшее платье как трахают фото телочек Оригинальные блюда из фарша с фото планшете на рабочий стол Картинки Лобелии посадка и уход в саду фото их полезны Чем и как мюсли есть смотреть фото голых русских телеведущих порно фото блондинок рассказы ххх порно фото рижих секретарш глазами с людей Картинки большими порно фото жопа трещит Поздравок с масленицей в картинках деревьев их Картинки и названия видео порно фото скачать без регистрацыи Скачать обои на компьютер красивые сискаси большими с фото фотографии девушек на эротических качелях Игра найди кота ответы уровень 33 Майнкрафт с приколами и девушками обои rash maximum Интересные марта на высказывания 8 Кухня беленый дуб фото в интерьере Тумба из стекла под телевизор фото фабия Шкода фото 2015 кузове цена Игра побег из тюрьмы 1 прохождение Фото частное жены смотреть онлайн как сделать член больше Малмыж андроид Обои блокировки 5 на экран порно фото маминой пизди фото пидоры ебля в очко и сосут хуй Горячее на новый год рецепты фото Фото всех мужей гузеевой ларисы фотосесии женщины порно днём отечества Обои с защитника порнофото сисек 70-летних старушек пожилых людей для Полезные советы картинки найти Как в похожие гугле принцессы Торты для фото с короной Игры монстер хай и винкс и барби и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721