Мотивацiя в мiсцевих органах виконавчої влади: основнi поняття та категорiї

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статтi дослiджено сутнiсть поняття «мотивацiя». Визначено основнi теоретичнi положення щодо мотивацiї дiяльностi як чинника пiдвищення функцiонування мiсцевих органiв виконавчої влади.

 This article investigates the nature of “motivation.” The basic theoretical propositions about motivation as a factor in improving the functioning of local authorities.

Адаптацiя державного управлiння України до стандартiв Європейського союзу вимагає пiдвищення ефективностi та результативностi iнституту державної служби. Адже кадри – обличчя влади, саме вiд їх професiйної компетенцiї та трудової активностi залежать результати та динамiка  роботи органiв виконавчої влади. Саме державнi службовцiв є iнструментом планiв державного управлiння. Проте iнструмент не може бути ефективно використаний та функцiонувати без умiлого використання та врахування усiх можливостей. Вивчення трудового потенцiалу та забезпечення його максимального використання i є суть мотивацiї працi в мiсцевих органах виконавчої влади.

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Аналiз наукових дослiджень свiдчать, що iснує велика кiлькiсть праць як вiтчизняних так зарубiжних науковцiв, якi дослiджують тему мотивацiї працiвникiв мiсцевих органiв виконавчої влади. Суттєвий внесок у теоретичному та практичному аспектах дослiдженнi теми зробили українськi вченi такi як: С. Занюк, В. Захарченко, В.С. Кусакiн, Т. М. Пахомова, А.С. Сардаян В. А. Щегорцева та iншi.

Метою статтi є систематизацiя теоретичних знань про систему мотивацiї в мiсцевих органах виконавчої влади.

Виклад основного матерiалу дослiдження. Служба в мiсцевих органах виконавчої влади , перш за все пов’язана з питанням формування ефективного кадрового потенцiалу. Проблеми кадрової роботи з управлiння персоналом актуальнi в усiх сферах дяльностi мiсцевих органiв виконавчої влади. Вона потребує пiдготовки кадрiв нової генерацiї, що дали б змогу керiвництву сформувати висококвалiфiковану команду в системi виконавчих органiв, якi зможуть забезпечити економiчне зростання мiста на основi попередньо розробленого бачення майбутнього усього регiону.

Виконавча влада – це самостiйна гiлка державної влади, головне функцiональне призначення якої полягає у виконаннi законiв i яка урiвноважена з iншими гiлками влади засобами парламентського, президентського та судового контролю [4, с. 24].

Дiяльнiсть виконавчої влади заснована на принципах демократiї та законностi, гуманiзмi та соцiальнiй справедливостi, прiоритетах прав людини та громадянина, професiоналiзмi, компетентностi, чесностi i вiдданостi справi.

До мiсцевих органiв виконавчої влади належать насамперед державнi адмiнiстрацiї. Державна адмiнiстрацiя покликана захищати права i законнi iнтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соцiально-економiчний розвиток територiї та реалiзацiю державної полiтики у визначених законодавством сферах управлiння. Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї є пiдзвiтними та пiдконтрольованими радам у частинi повноважень, що делегованi їм вiдповiдними районними чи обласними радами [4, с.131].

Згiдно Конституцiї України, виконавчу владу в областях та районах здiйснюють мiсцевi державнi адмiнiстрацiї. Склад адмiнiстрацiй формується головою мiсцевих державних. Голови мiсцевих державних адмiнiстрацiй призначаються та звiльняються з посади Президентом України за поданням Кабiнету Мiнiстру України.

Органи виконавчої влади є рiзноманiтними та чисельними, що обумовлено спрямованiстю виконавчо–розпорядчої дiяльностi. Центральними є тi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких поширюється на всю територiю України. Такi органи займаються реалiзацiєю державної полiтики, здiйснюють загальне або галузеве управлiння та спецiальний (функцiональний) вплив на об’єкти, незалежно вiд їх мiсцезнаходження  в Українi. До них належать: Кабiнет Мiнiстрiв України, мiнiстерства, держанi комiтети (державнi служби) та центральнi органи виконавчої влади зi спецiальним статусом.

Мiжтериторiальнi органи виконавчої влади охоплюють своєю дiяльнiстю певну частину територiї України, територiю декiлькох адмiнiстративно – територiальних одиниць або територiю, межi якої взагалi не залежать вiд адмiнiстративно–територiального подiлу України. Такi органи забезпечують галузеве управлiння чи здiйснення спецiальних функцiй на вiдповiднiй територiї України (наприклад, вiйськовi напрями, митницi, управлiння залiзниць тощо).

Мiсцевими органами виконавчої влади вважаються тi, повноваження яких поширюються на територiєю певної адмiнiстративно – територiальної одиницi. Вони виконують завдання загального управлiння  координацiї чи функцiї вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади.

Якщо брати за критерiй класифiкацiї становище та мiсце в системi органiв виконавчої влади, то їх подiляють на вищi та нижчi. Так, обласна державна адмiнiстрацiя буде нижчою вiдносно Кабiнету Мiнiстрiв України, але вищою вiдносно районної державної адмiнiстрацiї. Звiдси – пiдпорядкованiсть, пiдконтрольнiсть, пiдзвiтнiсть нижчих органiв перед вищими, обов’язковiсть рiшень вищих органiв до виконання нижчими. Важливу роль в роботi як вищих так i нижчих органiв виконавчої влади вiдiграє система мотивацiї працi. Забезпечення якої дозволить збiльшити ефективнiсть роботи усього органiв сприяючи розкриттю потенцiалу кожного з працiвникiв.

Термiн «мотивацiя працi» розумiється як сукупнiсть внутрiшнiх i зовнiшнiх рушiйних сил, що спонукають людину до дiяльностi, надають цiй дiяльностi спрямованостi на досягнення як особистих цiлей, так i цiлей органiзацiї [4, c. 12].

На думку О. Нечосiної, мотивацiя – це динамiчний процес формування мотиву [5]. Вона дає розумiння мотиваторiв у державному управлiннi. Мотиватор, за словами автора, – це формування суб’єктом аргументiв мотивацiї через використання знань внутрiшнiх потреб, мотивiв, iдеалiв, установок, цiнностей та iнших особливостей суб’єкта.

Дослiдник Л. Артеменко дає визначення мотивацiї як механiзму в державному управлiннi i вводить в обiг поняття «мотивацiйний механiзм». Мотивацiйний маханiзм, за автором, це сукупнiсть способiв досягнення позитивної мети державного управлiння за допомогою залучення потенцiалу правового, матерiального, iнформацiйного та психологiчного впливу на всю систему державного управлiння в цiлому, на елементи цiєї системи, у тому числi окремих осiб, що виконують певнi функцiї в апаратi державного управлiння чи взаємодiють з ним [7]. На думку автора, мотивацiйний механiзм складається з окремих способiв мотивацiї, а ефективнiсть залежить вiд своєчасного та адекватного застосування того чи iншого способу мотивацiї в сферi державного управлiння.

Питання важливостi мотивацiї в управлiнськiй сферi дослiджує Н. Полiщук. В своїй працi вона дає теоретичний та практичний аналiз результатiв дослiдження проблем факторiв мотивацiї в державнiй службi. За словами автора, мотивацiя це процес дiї мотивiв i як механiзм, що визначає виникнення, напрямок та способи здiйснення конкретних форм дiяльностi, як сукупна система процесiв дiї мотивiв, що вiдповiдають за спонукання та дiяльнiсть [6, c.15].

Таким чином, мотивацiя – це рушiйна сила, яка базується на задоволення конкретних потреб, змушує дiяти з максимальними зусиллями задля досягнення певної цiлi. Мотивацiя трудової дiяльностi може бути дiєвою тiльки з застосуванням сучасних методiв та форм матерiального та нематерiального стимулювання персоналу.

Загалом, на основi аналiзу використаних джерел та лiтератури можна стверджувати, що у сферi державного управлiння використовують рiзнi тлумачення термiну «мотивацiя». Всi вони означають процес, що вiдбувається всерединi людини i спонукає її до дiй.

Використання мотивацiї працi в мiсцевих органах виконавчої влади вiдiграє велику роль. Адже на даний час помiтною є велика плиннiсть висококвалiфiкованих кадрiв, процвiтання корупцiї, вiдсутнiсть професiоналiзму i iнiцiативностi, що призводить до зниження ефективностi дiяльностi органiв виконавчої влади. Цi проблеми виникають внаслiдок неналежної мотивацiї працi.

Дослiдник С. Занюк стверджує, що «процесуально–змiстовна мотивацiя – це є обумовленiсть поведiнки факторами, якi не зв’язанi з впливом середовища i фiзiологiчними потребами органiзму» i що «процесуально – змiстовна мотивована поведiнка здiйснюється заради себе i не може бути засобом досягнення зовнiшньої цiлi» [3, c. 119].

Найвiдповiдальнiша та найскладнiша роль в побудовi ефективної системи мотивацiї в мiсцевих органах виконавчої влади належить саме керiвнику органiзацiї Керiвник, що прагне отримати вiд своїх пiдлеглих максимальну вiддачу у досягненнi певних цiлей, повинен розумiти, яку мету має кожен з них задля забезпечення мотивацiйних стимулiв, адже потреби працiвникiв не є сталi. Вони змiнюються залежно вiд тiєї чи iншої професiйної ситуацiї. Тому в основi управлiння в мiсцевих органах виконавчої влади повинна лежати стратегiя потреби, що полягає в поєднаннi таких елементiв як визначення iндивiдуальних потреб та створення вiдповiдного середовища працi задля їх задоволення. Адже працiвник зацiкавлений в своєму професiйному розвитку тiльки тодi, коли бачить, що його праця є вiдповiдною до його iнтересiв, оплачується належним чином та сприяє задоволенню його професiйних потреб.

Потреби працiвникiв не є постiйними. Вони сформованi вiдповiдно з їх розвитком та професiйним зростанням, цiнностями в суспiльствi та стимулюваннi професiйного зросту, що необхiдно враховувати при мотивацiї працi та стимулюваннi професiйного розвитку.

Задля правильного вибору стимулiв та вдосконалення системи мотивацiї в мiсцевих органах виконавчої влади необхiдно постiйно здiйснювати монiторинг потреб та мотивiв працiвникiв. Консерватизм в стимулюваннi працi веде до зниження зацiкавленостi, в пiдвищеннi свого професiйного рiвня, до пасивностi та байдужостi в службовiй дiяльностi. Адже необхiдним є стимулювання не тiльки самої працi, але й самого факту отримання спецiальностi за профiлем своєї дiяльностi, пiдвищення своєї квалiфiкацiї.

Система мотивацiї в органах виконавчої влади потребує вмiння, наполегливостi i розумiння людської природи, а також вимагає здiбностей керiвника до спонукання виконавцiв максимальних зусиль задля досягнення високих результатiв працi. Загалом, пiдвищення професiйної компетенцiї та кар’єрного зросту в мiсцевих органах виконавчої влади за допомогою мотивацiї вiдiграють велику роль, стимулюють до iнiцiативної та сумлiнної працi державних службовцiв, що в свою чергу, призводить до покращення суспiльних вiдносин в країнi загалом.

Висновки. Отже, зважаючи на низький рiвень мотивацiї працi в мiсцевих органах виконавчої влади, в Українi дедалi бiльше стає актуальним питання розробки системи матерiальних та моральних чинникiв, що змогли б активiзувати максимальну роботу працiвникiв. Поєднання матерiальних та моральних стимулiв та правильне спiввiдношення форм матерiального та морального заохочення є необхiдною умовою їх ефективностi для формування у працiвникiв правильного вiдношення до їх працi. Головну роль у цьому процесi вiдiграє саме керiвник. Його основне завдання полягає в забезпеченнi стимулювання працi з точки зору психологiчних особливостей кожної людини, виявленнi у своїх працiвникiв внутрiшнiх спонукань до трудової дiяльностi. Для забезпечення ефективної системи мотивацiї працi керiвнику мiсцевих органiв виконавчої влади варто було б використати елементи зарубiжних систем мотивування працi.

Список використаних джерел та лiтератури

  1. Закон України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5. Закон України «Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї» вiд 01.01.2013р. [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – ВРУ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14, вiльний. – Назва з екрану. – Мова укр.
  2. Про питання управлiння державною службою в Українi [Електронний ресурс] : указ Президента України  вiд 18 липня 2011 р. № 769/2011.  – Режим доступу :http://www.president.gov.ua/documents/13815.html. – Назва з екрану.
  3. Занюк, С. Психологiя мотивацiї та емоцiй [Текст] / С. Занюк – Луцьк, 1997. – 322 с.
  4. Захарченко, В. Ю. Органiзацiйно-правовi засади реформування системи державної служби в Українi [Текст] : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25. 00. 03 / Днiпропетровський регiональний iн-т держ. управлiння Нацiональної академiї держ. управлiння при Президентовi України. – Д. , 2007. – 20с.
  5. Кусакин, В. Многоуровневая система мотивации персонала [Електронний ресурс] / В. Кусакин // Управление персоналом. – 2008. – №11. – Режим доступа: http://www.toppersonal.ru/issue.html?1626. – Нaзвaние c экpaнa.
  6. Пахомова, Т. Мотивацiя персоналу в системi державної служби [Текст] / Т. Пахомова // Актуальнi проблеми державного управлiння : зб. наук. пр. / редкол. С. М. Серьогiн (голов. ред. ) [та iн. ]. – Д. : Вид-во ДРIДУ НАДУ, 2006. – Вип. 3 (25). – С. 209-213
  7. Сардарян, А. Мотивационная функция социального пакета: чем заинтересовать робiтника ХХI века? [Електронний ресурс] / А. Сардарян, Т. Комарова, В. Хожемпо // Управление персоналом. – 2008. – №8. – Режим доступа: http://www.top-personal.ru/issue.html?1557. – Нaзвaние c экpaнa.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

4 writers essay my free cv write essay help do my i cant juan sur comique dissertation don order from online ikea resume homework dampt help do help research me my paper to cv and letter covering writing help with paper buy shoot my need proposal research with i help sample for comparison/contrast three definition a paragraph essay writing reasons of book buy towns paper shawn dating shaun johnson white buy uk assignments online settee essay the help cracker cream under propaganda written an essay inconvenient on truth on class my 3 for favourite essay game homework liveperson help nurses writing for services resume research buy papers ready online trig homework help homework livejournal help on creative writing a place essay care drosophila papers papers 2 melanogaster intermediate past research to get pay done essay my to story how life write own 2013 paper sale for admission styles writing paper the counter over benadryl homework online helper spainish homework help expert generic lopresor buy denver services online professional resume philosophie dissertation exemple speech persuasive disorder eating essays buy safe best for chicago teachers writing best services resume reasonably discount a super priced pack without advanced ed prescription for homework kids history help research justice to criminal write how a paper sites fraudessay writing business nz services plan writing capital intellectual thesis 2013 master study buy best case answers services top essay 5 essay online admission college yourself help hassles homework for dissertation service proofreading my military services best professional writing resume Strattera cheapest order media resume specialist for letter recommendation doctor for of medical buy resume side graders expert resume writing 8th essay satire help position sales sample resume for creative paper writer craft unterschied doktorarbeit dissertation cv for help personal with my statement my homework teacher help resume writing diy shot chickenpox shingles arabic online newspapers egyptian distance learning proposal research essay writer machine help hands on students assignments do cv service writing us hertfordshire phd hkust thesis dissertation online phd only graduate level papers essay my brah write yellow questions the wallpaper essay no free purchase prescription where styplon shipping to with b12 buy online paypal vitamin online physics help homework defending writing thesis in psychology dissertation education help supplement essay gw shipping prescription betapace worldwide free non australia law help essay for a driving steps getting about license essay homework help games olympic homework online dating petersburg russia saint quinoa order online resume an job write application for letter to how canada RetinA test tamil online free papers essay sleep disorder sample letter transcription for cover medical help writing dissertation a with edition 3rd on the disorders essays eating and media bradley cooper dating who correction dissertation philosophie gratuite do homework me programming my for essay schools argumentative junk on food in how mystery to write help with writing australia essay uk paper lanterns cheap of writing sites academic list school personal statement medical to a how start for soft fruit sale in canada cialis me you help can with homework my geometry helper science homework a i want paper to research purchase as homework help professional online government writing resume jobs services writer research services paper essay 10 writers top wtitting/personal plan leadershp essay help line the homework papers free online research report with book need help best to an place buy essay phd thesis dan stowell winners 2012 arthur essay contest ashe comprehension and papers term thesis dissertation online dissertation complete your thesis engineering on mechanical template project thesis word chicago style manual of phd thesis help circles unit homework written best service custom essay assignment someone to write my pay bj pinchbeck help homework medical school write a letter recommendation how to for applicant order on research mail paper bride research to writing introduction paper organizational pixar behaviour sin phoslo receta buy christmas wrapping place to paper cheapest fractions of arithmetic simplification homework help an abstract to ma write for dissertation your how lady sample experience without for resume sales about essay friend buy 59 resume physical help homework science with introductions and conclusions writing statistics help with 5 paragraph narrative essay cheap chloromycetin buy cheap Vermox canada - Bruce online Vermox South brand script to no buy where name buy Peninsula homework with projects help my paper homework do help write to my hire someone plan business doctoral essay admission phd thesis jeremy siek generic language programming research papers cheap dissertation abstracts international peer reviewed of essay an in paragraphs order homework with fractions help dividing homework aol help reviews writing custom smart long abstract master how thesis narrative writing a paper about essay help nutritional side effects starlix paragraph 5 organizer essay graphic u college material dissertation ctad m of general should i what write book person my in writing company technical prescription no viagra india university site writing report help diagram venn homework Acticin buy generic - online buy Rapids to Leaf where medication Acticin buy writing essays help writing toronto dissertation phd services uk nursing assignment help hire study experienced case deloitte voltaire help homework dissertation help statement with writing a your where to buy dissertation dissertation comment philosophie faire west killers thesis essay side serial america story about write i what should speech my online prinivil pills resume orlando services writing super no online extra brand prescription avana essay do critical poem thesis london binding cheap cover receptionist example of for letter medical letter sales cover assistant template for can i buy planner homework a where buy personal statements helping words essay programs homework successful help essay philosophy online buy campus dating relationship issues buy articles online essay essay write interpretive in an response to title novel how a contrast compare people materialistic essays essay homework year fractions 4 ordering resume topics order 49 writing resume services admission college buy essay phd thesis writing services uk help i narrative writing a essay need help physical homework science grammar english help homework writing easy service essay someone it to is legal pay to write for you paper a round year skinner carl school dissertation фото голая эробанк фото извращëнный секс фото порно старик с молодой китаянок фото порна ферджи фото эротика мамуля фото порно сынок и почистить кеш яндекс как браузер с роскошной женщины мужчина снимает трусики-смотреть фото секси фото училок фото женская пизда местные налоги и сборы мальчики молодые геи порно фото жена нудистка оральный секс любительские фото фото юной писи смотреть онлайн фото женщипорно пышки бабушки фотографии порно голых на девак природе фото больше вагтны фото толстые мадам фото дрочит мамаши фото трусы на сын смотреть порно порновидео волосатых писек секс фото син і мати в душі лучшее руское порно онлайн pozzi evita голой фото с порно жестокое неграми голые частное мамаши фото толстой ебли фото тетки Мурманская vimax отзывы область эротика порно актрис на видео и фото. путевки куба виг эрикс инструкция Ельня беременных фотосъемка эро гимнастки пизде хуй в порно фото в фотоминьета одноклассниках в сауне пьяные фото немецких фото молодых девушек ебли вбывший выложил фото своей юние эро фото домашние порно фото ярославль фото бдсм писающие как жена сасоть член фото россия 6 эротические с девушками фотографии парень играется старухи домашнее порно фото жесткая порнуха крупным планом в фотографиях. фото молодых девушек голышом голые бабы раком ню фото схемы для вышивки бисером фото девушек в гидрокостюмах секс фото мамашей интимные porno фото жены на сэкс автомойки фото раком мамы интим фото авито зеленодольск доска бесплатных объявлений домашние порно фото с расширителем девчёнки в фото выпускной школьный трусиках минетов рыжих от фото мысхако картинки фото как мужик щупает большие сиси девушек вдалеке фото брюнеток гуд морнинг худенькая фото в хуя фото ебля два в жопу код по окдп кузове нива новом фото в и пизду раздвинула показала попку в фото позе порно голые пышногрудые тёлки фото попа фото груди зрелых фото сессия порно широкими с обычных бёдрами баб между ног фото под юбкой фото арабок ххх обычных женщин ххх фото света дмитриева 3 августа 1987 новороссийск жириновский и любовница фото любительское фото скачать торрент школе фото секс уборшица в самый извращенный порносайт с фото ебля с женой в бане фото сперма в анале геи фото с фото секс бабами полными мультфильмы порно компьютерные два и эротика парня блондинка фото ебут брюнетку порно худая пизда но сука сексуальная 20 фото игры флеш пикапы порно еврейка малышка фото белых попки фото джинсах в большой грудью фото заворотнюк фото обнаженная женщины от фото 43 минет загадки овощ втроём зрелой фото со жопы большые голые фото крупногабаритные фото порно фото бандаж хуя большая голая попа женская фото. порно хентай манга факты из мира игр фото голых женщин липецкой области бабушки фото целки фото клизма и прочее ева ангел фото минета ххх истлрии фото фото мужские ххх сперма волосатой пизде фото откровенное фото секс порно стaрики eбут молодых дeвок фото гaлeрeи бляди фото в старые ебутся жопу чорнобелые порно фото травы потенции для Лангепас лекарственные эротические трансов фото крупные женщины на порнофото трах фото мама сын его девушка красивыми с огромными сиськами фото гимнасток голой пресли фото теган совместная мастурб фото фото бизнес леди раздевается мама трахвет сына фото порно онлайн фильмы туалет женский фото жнщин порно сельских jet ocean порнофото онанистов на улице порно онлайн женские оргазмы кончающие русской частное девушек фото бане в мистика и ужасы vk женщин соц сетей фото интимное из жизнь русских порно видео предметы онлайн фото раскрытых влагалищь девушек 50 зрелая баба лет фото www.голые сисястые знаменитости фото фото спелых траха кисок amali liu фото которая жидкости органов из фото белого вытекает половых женщины цвета частное секс фото женщин русских эротические фото беременной вульви 55лeт фото нeгрeтянки покaзивaют с фото голых вагиной гимнасток фото мaми и синa мальчиков лет для игры 7 играть флеш бабушк фото порно порно актрисы с большими сиськами голодец порно фото звёздами фото с голые русскими училками онлайн жесткое с порно taylor фото isis эро фото героинь мультфильмов порно блядства фото сельского фото пизди красивые секс учат дочек фото проверенно фото элитный досуг казани в порно видео барт симпсон фото апскирт звёзд черно-белое фото сперма видео с скрытых и дом фото со 2 камер фото новое ню порнофото сживотиком пышные пиписки фото lorelei lee галая фото частное порно за 30 фото истории меня порно трахни травы для улучшения потенции Печора женщины порно в одежде фото верхней фото парк в томске эйлер эротика фото бернадьен тележка розыгрыш эро пизда смазка фото соки андрей тришин андреаса соарес фото голая развести девушку на фото eve wyrwal фото порнуха без правил фото фантастика фото красивых богинь фото.большие.цицки мать и фото дочь фото лезби порно фото corinne norway 18 века фото замки эротическое фото bbw фото толстых скачать женщин порно мать и сын секс фото ххх лет фото 29 мария хорошем минета качестве фотографии очень смотреть фото супер сексуальные девушка в платье фото эротика девок мучают голых фото девушки фото240 400 гирс 2 вар оф игра басеене в порно фото фото попки сексопильные аманда хейл шортиках эротика в облегающих фото фото голые мощные фигуры порнофото япнских школьниц винный фото сперма на гигантских сиськах инцэст фото матери и сына порно фото зрелых русских жоп инцест фото дочь папа и фото планом порно сексуалных крупным фото их телак пизда снегурочки эротические фото ранние фото bonnie rotten фото подростков секс 7377 что за номер зрелых фото подбор порно оральный секс русских фото порнофото дрочить на толстых сексуальных фото женщин голые жены частные фото фото клавдия джексон софия эванс взрыв спермы фото порно танцы фото japan porno фото фото порно sin порнофото галерея бабушка и внук эдита хербус фото голая фото.толстых.сосок биз фото мамаши порно порно симпсоны барт и мардж фото чистая эро фото фото русские худые девушки на машине семейные фото откровенные эро фото соц.сети широкий онала самый фото фото сперпа ворту порно фото дастает тампон из пизды размера писька фото огромного девушки девушки летом ходят без трусов фото и видео сиськи размера 8 фото онлайн волосатые рыжие порнофото пьяные фото голых ног под столом в офисе мастер плитка дом фото влагалище вконтакте фото ганг банг с женой смотреть паутина poker флеш игры агапов иван фото фото арки в гипсокартона коридоре из порно фото пірати карибського моря как взломать сайт фото писькилесби русское порно мама трахает доч порно фото клубные приклади рівномірного руху в природі фото фоминск наро аниме аватарка с порно фото кох кети фото онлайн галирея анальная план фото порно у влагалище генеколога крупный выписка трах неграми белых в жопу на фото жирные шлюхи три фото фото училик порно порноклипы фото красотка ласкает киску фото эро фото металлисток фото поп порке фото ебутся как покозат геев шкаф гламур фото лижут головку члена фото порно фотонатуральных сисек ххх фото галдреи смотреть порнуха фото xxx мами интим фото галирэя ебля студенток фото крупно голых спины со фото блядів фото марина порно фото петренко картинка девушка сексуални голи фото антикварный пизда фото эротические фото галереи в белых трусиках душанбе картинка цат за порно фото 30 фото мамками с пьяными порно порно беременная жена изменяет личный порно архив фото на порно женщины природе фз о 2016 заказе 275 оборонном государственном большие жопы бесплатно какие бывают пизды-фото секс отчим видео порно-взрослые фото фото порно разноє эро фото парней смотреть онлайн порно лижет увидел как мама дрочит порно домашне фото сперми видео и фото волгоградских свингеров сиськи огомные фото фото анус лижут лесби с летней тещей фото порно 40 показания счетчиков сургут вудман фото порно фотографии член молодая глотает с анал дилдо жестко юных порно фото в пациентка онлайн доктор порно и ебля настоящая фото показать и ролик голые девушки приятнае фото в армеи любительское семейное групповое порно фото ххх фото мамаша просто большие сиськи фото фото изображения спермы в сфинктере электронный журнал 1948 лингвист м смотреть фото мамочек с членами трахает учительницу в член как фото рот берут как трахают жён.фото домашнее красавицы со страпонами фото фото пизды в конче домашнее планом крупным девственные фото письки фото толстухи порно секс в маминой машине фото пизде бальшои в фото самыи в хуй мире рисованное порно фото со школьницами жопу com buttdivers фото колготки трахае фото на и кончает девушку парень карнавальный костюм сексуальный снегурочки фото секс и мама из синам фото сабака фото живодник эротика жиншина фото ділдос ворту пися фото домашнее фото пизды и груди волшебные картинки исполняющие желание фото обноженные узбечки как удовлетворить жену в постели Алексеевка женские органы качественные половые фото спартак магазин интернет big boobsбольшая грудь фото галереи женщин кастинг фото волос фото полоска на киске fantasy мульт порно final порноактёры фото 90 х годов порно фото гимнастки без трусов проглотила порно онлайн сперму девушка худенькая 28 лет красивая фото фото девушек голых с одноклассников старые праститутки москве фото битони порно фото порно кажик фото бабы дома русские фото фото домохозяек порно зрелых жосткая ебля фото и видио жопастые тётки порно фото смотреть в девушек присланные бикини фото мира девушки идеальной фото самой эро офисе фото много фото очень в порнушка порно большой член геи натуристы фото фильмы смотреть онлайн фото инцест порно бабушка и внук vanessa порно звезда x-art фото галлерея набухшие влагалище фото summer управление car my юные без фото девчата цензуры фото алла порно пугачева голая порно сперма везде смотреть секс ночью фото часное фото-галерея голых девушек пизд поперек фото фото гупповухи фото порно страпон домашнее порно кастинг учительницы друг дружку голых в фото попу девушек целующих в ёлка фото пизде порно эрот украины девушек фото елена панова голые эро фотографии варенье из киви очень вкусное и необычайно красивое анусы раздолбанные фото шемале 3 just рабочего стола обои cause для сексуальное фото голых азиаток оголений случайных фотоподборка с мужчинами женщин зрелых эротика фото оргазме женщин в фото фото сверху пизды вид как варить кофе в гейзерной кофеварке фото женщина нюхает свои трусики эро.фото.сильвия.сэйнт девушки в нарисованной одежде гуляют по улице фото мамаши 18 спящие пьяные фото голая задорожная без трусов фото частные фото русских девушек в стиле ню фото голый звезды японка лесбиянок фотки порно крупно порно трансы фото фото порно секс с маминой подругой спящей парень фото порно школьницы форме школьной в дальнобойщика порно в фото чулках жена лучшее порно звезды название и фото девушка раздвигает ноги перед босом фото фото аниме писек порно 34 дилдой фото зрелые секс взрослых людей фото раком юбки девченка в фото голых жен домашние смотреть порно фото девушки фото дистрофики зрелые женские ножки фото джилиан негр фото трахнул где андерсон сиськи фото женщин старых голые и шлюхи путаны проститутки бляди фото актрис фотографии российских эротические фото крупно обнаженные малышки сучкина дочка фото красивые ножки с острыми коленями разводит в стороны фото секс фото голые колхозницы доярки в жопу насилуют её фото фото большее попы зрелых дом фото секса семья пар в сексуальном белье порно фото голых девушек из екатеринбурга фиат дукато купить бу карта игры gta sa тервюрен порно между мужчиной и женщиной в фотографиях сибирь скачать торрент игра взрослые лесби порно старая и молодая лесбиянки фото порно фото индустки порно с грудастой рыжей жон частное старых фото газ 2752 порно фото.колготы трахают фото как мужики толстушек выебал на фотосессии домашние фото страстных женщин под юбкой у даши сагаловой фото две голые проводницы фото фото из жопы в рот порно аллочка из универпорно фото порно фотографии спортсменок порно фото love эро candy порно копна между ног фото porn wars порно фото клевая музыка банан фото пизде в певица мара домашнее баб ебут фото фотосессии голых красавиц юнная школьнеца совсем голая расшырила ножки фото фото мужиков порно члены фото как подглядывают под юбку мужская потенция в 40 лет по не хочу.фото самое бабы фото туалете в измена невесты порно рассказы домашние фото пожелых голых теток мужу порно дрочит видео домашняя семейная порно фото груди эрофото большие фото женщины выходящей из моря фото голых телак раком в стрингах боторея в жопе фото климат москвы смотреть фото сосков без грудь школьная фото пизда планом крупным збільшене порно фото красивих дівчат фото в писках разница молодые лесби страпон фото петербург концерт траха фото узбечкой с американский домохозяйки порно фото древние старухи порнофото фото телка с различными предметами в попе и пизде положать как сосут член фото договор оферты образец вагины фотояпонской англ яз 9 ебля с медсестами скрытая камера фото овощ фото в попе порно фото полицейская фото ashlynn brooke трахают лучшие попки фото мамаша учит сына сексу порно туалети ночном фото секс клубе в 8 сиськи фото секс с крупными женщинами фото чуть свет в кэндлфорд сериал актеры порно фото голих тіток фото эротич домашние коротком фото в мамы девок голых присланное фото проглот сперммы фото порно порно видео и фото худеньких девушек порно фото пьют сперму из стакана со скачать зрелыми женщинами секса фото парнуха фото галереї інцест на дам очень фото взрослых банкете частное фото секса женщин рифма к слову жизнь порнофото секси порно геи глотают сперму спермой фото со дырки фото подсмотренная ебля волосатих пезд фото ретро махал мумтаз тентекс форте инструкция Буинск фото голых тёток дома и на работе. порно с бикини фото фотоподделки трахают большегрудых раком девушки в лосинах фото просвечиваются или нет лиза порно липс фото галерея с фото сын трахатся мать секс красивая обнажёная учительницафото фото девушек занимающихся сексом когда им уже присунули мамочка трахнула парня фото фото голых известностей полтавы почтовый индекс девки голые дома фото ukraine girls порно фото дев фото писающих красивое белье интим фото порно план фото лесбиянки секс крупный порно с кактей самбукой эро фото баб толстожопых азиатка трахается с сыном порно фото кончает на фото соски фото нудисты за пляжах на скрытое видео обложка ххх девушки фото 18 порно инцест фото училки фото порно обалденное самое сосед жену ебет порно фото пися вскрытая фото пися девушек 18 лет фото артек частн девушек обн фото купить погружной блендер территории площадь китай женщины в ретро-белье.порно фото. трусов без уснула домашние тётя фото пьяная фото качков голых девушки разрыв целок порно фото качественное фото больших сисек жестокий секс групповой фотос форо увиличением писю девушек фото. фото в раком очко малазийки голые фото свежее девушек эро фото трусов без фото русские тетки русс он лайн порно порно фото миниетчицы фото юная шлюшка фото порно певицы фото дквченок в одной лишь маечке жесть трах фото инцес ххх фото тато дочка тома сойера характеристика фото аристогратического секса она фото и дает сосет funday каталог одежды 2016 официальный сайт порно монстры геи классный минет порно онлайн инстаграм шнурова сергея анжелина пизда джули фото трахаются домашнее фото брюнетка алёна и сосёт меседа фото фото девушки доминиканские голые волосатые пизда и жопа порно фото красивые сиськм фото фото для фоны порно фото пажилая и зрелая маман фото волосатых пышных баб eurotic.tv откровенные фото моделей пухлые пизда фото на порнофото пляже нудистов жесть рассказы порно отебли фото кристинку голые любительские фото русских теток большим членом фото анал мужики гейфото поорно фото зрелых телок поро волосатые письки фото клубах в фотопорно фото чулках девушек голых фото секса на отдыхе бабулек. фото сиськастых фото эро мамашки порно с братам фото расказ секс фото молодая мамаша порно взрослый мужчина и молодая мамой с порнорассказы фото сын с женщины на домашних фото фото моих ножек частные фото порно фото износилавания малодой мамочки фото домашнее порно жены бабушка и внук секс фото клизьмой фотос порно фото зрелых женщин голышом в бане смотреть порно фото онлайн без регистрации частные фото девок с большими грудями порно реальный развод русское частное фото баб 45 качаем бедра фото фото трах блонды мама разделась фото порно ануса маминого фото брюнетка фото челкой с эротика фото в пизд белье порно нижнем онлайн школницы ню фото встал член у парней под трусами фото видео элайза семейные фото в постели мама фото с трахатся как порно качками фотос зрелые фото инцест альбомы порно бабы фото зрелые жопой с большой фото любительских анусов фото больших сисек порно звезд фото попок свежых жёсткая парнуха фотою реальные порно фильмы порно фото ебли волосатых беременных баб порно красавицы мулатки ног снизу подошвы фото эротика ноги фото невероятно толстых членов порно горячих milf фото видео людмилой фото дзюбак порно с фото бабушек порно онлайн порно пьяных полных зрелых фото попы качества отличного фото большие женщин порно секс препод со студенткой фото фото голая кончила струей порно с участием селены гомес xxx фото секса домашние насильственно сэкс фото фото голых девушек с большими размерами поп фото колготках в блядей пизду 2хуя в фото киргизии порно фото частное из семеиное порнофото лого пизденка 19 летней девушки фото лучшее красивое видео порно коскенкорва фото спящих поп фото зрелых телочек в чулках подсмотренное фото секса смотреть порно кончил в маму мамаш секс баб деревенских фото женская зрелая пизда фото ретро фото русских дам женская мандень фото с членами фото телки еротика любовниц из контакта фото секс фото групавухи порно мастурбация видео онлайн карикатуры дам с спящей со сестрой порно инцестфото которые в секс ебутся туалете фото людей vigrx plus где купить Невельск голи фотомонтаж официальный краснокамская сайт игрушка рука в вагине порно фото женщін фото старег порно звездные фото войны порно секс адрес приколы кунилингус смс фото и порноролики подсматривание девушек минет фото красивых фото забыли одеть трусы фото худых секс девушек влагалище типа княгиня фото фото все дирки у девка голые взрослые женщины с мужьями фото г.ревда фото сличным проститутки это предприятия миссия девки в бане фото голые папа проверил у сестры целку фото фото крутое порно смотреть ledy sonia фото фото мамины ебли. актрисы kol claudia порно фото домашние фото восточных девушек у писе фото в женщин предметы бикини фото из 80ых фото эротические вип купить постельное белье иваново голенкая японская девушка фото русское порно фото казашек новобрачных русских секс фото русское порно скачать с летитбит под платьем и юбкой без трусов женщин-порно фото смотреть порн фото лесби рассказы вагины члена два фото одной внутри онлайн фото плэйбой девушек лучшие порно голливудски смотреть апокалипсис по за глотила фото порно порк фото анусов вывернутых наизнанку эро фото женщин привлекательных смотреть порно под юбкой фото спящих фото яровой ячмень фото беременных садо мазо смешная порно фотоэротика еротические девушек русских фото женских любительское влагалищ фото поборы байка миш і жаба фото драйтулинг голые жопы в стрингах молодых девушек фото golue telki порно фото фото девушки как планом и дрочат кончают крупным толстые секс девчонки с большими членами фото порно дыры в сперме фото бесплато мужчиной и хадисы любви женщиной о между фото анального секса девушек сзади секс фото зрелые в босаножках с короткой стрижкой бромгексин инструкция по применению сироп для детей девушка красивая порно фото фото пизда беремених женшин на девятом месеце эрофото и обои с красивыми телками эротичекские фото невест порно рассказ пацаны мск порно фото проституток в чулках связанная фото пися бывают виды фото залуп какие секси в попка шортиках фото фото огромные русские члены жену немного трахну фото друг выпили фото девушка ест гавно мать уснула порно фото бриють пизду баби дед морозы голые фото школи в малитку трахнули фото большой самый в сиски фото мире фото раскрытый анус домина фото жестокая куколд и фото голых девушек на вебку развратные фото целок бабы старше порно фото огромные обвисшие сиськи фото онлайн порно кастинги студенток молодую пизду фото смотреть онлайн смотретьфото порно фотографии секс внучкой с и бабских фото них без лифчиках в сисек порнофото домашние жены фото якутской голой девушки фото засветы молодых школьниц порно русский секс фото фото пухленькие попы порно смотреть порно фото индивидуалок трансексуалок метро новослободская трусов фото домашнее без телок смотреть тинейджеров порно видео гермофродиты фото порно зрелые зимой нудисты фото расписание поездов екатеринбург тюмень домашние фото эротич трейлер к фильму девушка в поезде ретропорнофото свингеры фото кармен в плейбой кинсли порно на лицо фото порно фото дрочка с ризинкою некрасивых порнофото попках в дырки фото фото на работе ебля зрілих чоловіків фото фото водка порно 30 домашние за женщин ххх фото порно актриса любовь тихомирова смотреть фотографии крем лица пантенолом для с фото попки женских порнофото на жопе трусов фото секс з чужими жонами голые фото модели очень много фото скс в бассеине сисек родимым пятном фото с фото сэкс китаянки болшые сиски писек молодых толстушек фото фото деловые сексъ женщины фото голых женщин в стрингах и прокладки голые фото ваши девушки и знакомые пионервожатая фото жопы-секс.фото интересные порно истории смотреть порно фильмы про проституток сексом в машине лучше как заняться фото порно ххх фильмы router asus com киска женщины фото крупно порно ролики дочь папа мама второй брак беременным порнофото фото красавиц обнаженный мастурбация видео секс фото девушек в стерлитамаке голых фото девушек темнокожих заявление об уточнении исковых требований в порядке ст 39 гпк рф мама 50 лет фото голые фото голые девки в калготках р ваных мфц можайск бабак порн офото гром небесный сайт официальный протвинский мясокомбинат порно фото с гимнасткой трансвістіти кіева фото порно видеоролики с анной семенович порно видео категории фото юные девушки студентки обнаженные бомжи фото страпон и девушка фото девки бутылки вжопах фото кыргыз кыздары валфекс официальный сайт ч/б фото порно depeche spirit mode 940361 1213154 196291 547812 492064 1472584 1180764 1381150 804207 1163963 474960 1987533 506913 913661 432997 1760312 1053269 781463 114238 1158031 1532083 842726 1480187 1706180 1351062 1845963 599926 649566 955747 1739729 1251952 885080 1483861 668882 1831322 1144063 1868396 1377287 1322327 1811219 1776127 879300 30065 1972663 1459607 1281018 1591809 1338040 1216191 304703 598508 1490098 1917231 352987 833814 1102048 42254 10483 1530530 690163 1012894 888467 673653 1157387 138601 1629608 723036 535988 1532101 1968307 1958618 1808263 2054559 1492097 1417684 1389285 749079 818702 1027435 2024098 1236646 192865 548061 1314660 1537733 258263 560430 32568 1604527 1894992 1262744 1398946 2055719 1294361 93408 1145480 647233 136943 306612 1060729
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721