Мотивацiя в мiсцевих органах виконавчої влади: основнi поняття та категорiї

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статтi дослiджено сутнiсть поняття «мотивацiя». Визначено основнi теоретичнi положення щодо мотивацiї дiяльностi як чинника пiдвищення функцiонування мiсцевих органiв виконавчої влади.

 This article investigates the nature of “motivation.” The basic theoretical propositions about motivation as a factor in improving the functioning of local authorities.

Адаптацiя державного управлiння України до стандартiв Європейського союзу вимагає пiдвищення ефективностi та результативностi iнституту державної служби. Адже кадри – обличчя влади, саме вiд їх професiйної компетенцiї та трудової активностi залежать результати та динамiка  роботи органiв виконавчої влади. Саме державнi службовцiв є iнструментом планiв державного управлiння. Проте iнструмент не може бути ефективно використаний та функцiонувати без умiлого використання та врахування усiх можливостей. Вивчення трудового потенцiалу та забезпечення його максимального використання i є суть мотивацiї працi в мiсцевих органах виконавчої влади.

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Аналiз наукових дослiджень свiдчать, що iснує велика кiлькiсть праць як вiтчизняних так зарубiжних науковцiв, якi дослiджують тему мотивацiї працiвникiв мiсцевих органiв виконавчої влади. Суттєвий внесок у теоретичному та практичному аспектах дослiдженнi теми зробили українськi вченi такi як: С. Занюк, В. Захарченко, В.С. Кусакiн, Т. М. Пахомова, А.С. Сардаян В. А. Щегорцева та iншi.

Метою статтi є систематизацiя теоретичних знань про систему мотивацiї в мiсцевих органах виконавчої влади.

Виклад основного матерiалу дослiдження. Служба в мiсцевих органах виконавчої влади , перш за все пов’язана з питанням формування ефективного кадрового потенцiалу. Проблеми кадрової роботи з управлiння персоналом актуальнi в усiх сферах дяльностi мiсцевих органiв виконавчої влади. Вона потребує пiдготовки кадрiв нової генерацiї, що дали б змогу керiвництву сформувати висококвалiфiковану команду в системi виконавчих органiв, якi зможуть забезпечити економiчне зростання мiста на основi попередньо розробленого бачення майбутнього усього регiону.

Виконавча влада – це самостiйна гiлка державної влади, головне функцiональне призначення якої полягає у виконаннi законiв i яка урiвноважена з iншими гiлками влади засобами парламентського, президентського та судового контролю [4, с. 24].

Дiяльнiсть виконавчої влади заснована на принципах демократiї та законностi, гуманiзмi та соцiальнiй справедливостi, прiоритетах прав людини та громадянина, професiоналiзмi, компетентностi, чесностi i вiдданостi справi.

До мiсцевих органiв виконавчої влади належать насамперед державнi адмiнiстрацiї. Державна адмiнiстрацiя покликана захищати права i законнi iнтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соцiально-економiчний розвиток територiї та реалiзацiю державної полiтики у визначених законодавством сферах управлiння. Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї є пiдзвiтними та пiдконтрольованими радам у частинi повноважень, що делегованi їм вiдповiдними районними чи обласними радами [4, с.131].

Згiдно Конституцiї України, виконавчу владу в областях та районах здiйснюють мiсцевi державнi адмiнiстрацiї. Склад адмiнiстрацiй формується головою мiсцевих державних. Голови мiсцевих державних адмiнiстрацiй призначаються та звiльняються з посади Президентом України за поданням Кабiнету Мiнiстру України.

Органи виконавчої влади є рiзноманiтними та чисельними, що обумовлено спрямованiстю виконавчо–розпорядчої дiяльностi. Центральними є тi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких поширюється на всю територiю України. Такi органи займаються реалiзацiєю державної полiтики, здiйснюють загальне або галузеве управлiння та спецiальний (функцiональний) вплив на об’єкти, незалежно вiд їх мiсцезнаходження  в Українi. До них належать: Кабiнет Мiнiстрiв України, мiнiстерства, держанi комiтети (державнi служби) та центральнi органи виконавчої влади зi спецiальним статусом.

Мiжтериторiальнi органи виконавчої влади охоплюють своєю дiяльнiстю певну частину територiї України, територiю декiлькох адмiнiстративно – територiальних одиниць або територiю, межi якої взагалi не залежать вiд адмiнiстративно–територiального подiлу України. Такi органи забезпечують галузеве управлiння чи здiйснення спецiальних функцiй на вiдповiднiй територiї України (наприклад, вiйськовi напрями, митницi, управлiння залiзниць тощо).

Мiсцевими органами виконавчої влади вважаються тi, повноваження яких поширюються на територiєю певної адмiнiстративно – територiальної одиницi. Вони виконують завдання загального управлiння  координацiї чи функцiї вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади.

Якщо брати за критерiй класифiкацiї становище та мiсце в системi органiв виконавчої влади, то їх подiляють на вищi та нижчi. Так, обласна державна адмiнiстрацiя буде нижчою вiдносно Кабiнету Мiнiстрiв України, але вищою вiдносно районної державної адмiнiстрацiї. Звiдси – пiдпорядкованiсть, пiдконтрольнiсть, пiдзвiтнiсть нижчих органiв перед вищими, обов’язковiсть рiшень вищих органiв до виконання нижчими. Важливу роль в роботi як вищих так i нижчих органiв виконавчої влади вiдiграє система мотивацiї працi. Забезпечення якої дозволить збiльшити ефективнiсть роботи усього органiв сприяючи розкриттю потенцiалу кожного з працiвникiв.

Термiн «мотивацiя працi» розумiється як сукупнiсть внутрiшнiх i зовнiшнiх рушiйних сил, що спонукають людину до дiяльностi, надають цiй дiяльностi спрямованостi на досягнення як особистих цiлей, так i цiлей органiзацiї [4, c. 12].

На думку О. Нечосiної, мотивацiя – це динамiчний процес формування мотиву [5]. Вона дає розумiння мотиваторiв у державному управлiннi. Мотиватор, за словами автора, – це формування суб’єктом аргументiв мотивацiї через використання знань внутрiшнiх потреб, мотивiв, iдеалiв, установок, цiнностей та iнших особливостей суб’єкта.

Дослiдник Л. Артеменко дає визначення мотивацiї як механiзму в державному управлiннi i вводить в обiг поняття «мотивацiйний механiзм». Мотивацiйний маханiзм, за автором, це сукупнiсть способiв досягнення позитивної мети державного управлiння за допомогою залучення потенцiалу правового, матерiального, iнформацiйного та психологiчного впливу на всю систему державного управлiння в цiлому, на елементи цiєї системи, у тому числi окремих осiб, що виконують певнi функцiї в апаратi державного управлiння чи взаємодiють з ним [7]. На думку автора, мотивацiйний механiзм складається з окремих способiв мотивацiї, а ефективнiсть залежить вiд своєчасного та адекватного застосування того чи iншого способу мотивацiї в сферi державного управлiння.

Питання важливостi мотивацiї в управлiнськiй сферi дослiджує Н. Полiщук. В своїй працi вона дає теоретичний та практичний аналiз результатiв дослiдження проблем факторiв мотивацiї в державнiй службi. За словами автора, мотивацiя це процес дiї мотивiв i як механiзм, що визначає виникнення, напрямок та способи здiйснення конкретних форм дiяльностi, як сукупна система процесiв дiї мотивiв, що вiдповiдають за спонукання та дiяльнiсть [6, c.15].

Таким чином, мотивацiя – це рушiйна сила, яка базується на задоволення конкретних потреб, змушує дiяти з максимальними зусиллями задля досягнення певної цiлi. Мотивацiя трудової дiяльностi може бути дiєвою тiльки з застосуванням сучасних методiв та форм матерiального та нематерiального стимулювання персоналу.

Загалом, на основi аналiзу використаних джерел та лiтератури можна стверджувати, що у сферi державного управлiння використовують рiзнi тлумачення термiну «мотивацiя». Всi вони означають процес, що вiдбувається всерединi людини i спонукає її до дiй.

Використання мотивацiї працi в мiсцевих органах виконавчої влади вiдiграє велику роль. Адже на даний час помiтною є велика плиннiсть висококвалiфiкованих кадрiв, процвiтання корупцiї, вiдсутнiсть професiоналiзму i iнiцiативностi, що призводить до зниження ефективностi дiяльностi органiв виконавчої влади. Цi проблеми виникають внаслiдок неналежної мотивацiї працi.

Дослiдник С. Занюк стверджує, що «процесуально–змiстовна мотивацiя – це є обумовленiсть поведiнки факторами, якi не зв’язанi з впливом середовища i фiзiологiчними потребами органiзму» i що «процесуально – змiстовна мотивована поведiнка здiйснюється заради себе i не може бути засобом досягнення зовнiшньої цiлi» [3, c. 119].

Найвiдповiдальнiша та найскладнiша роль в побудовi ефективної системи мотивацiї в мiсцевих органах виконавчої влади належить саме керiвнику органiзацiї Керiвник, що прагне отримати вiд своїх пiдлеглих максимальну вiддачу у досягненнi певних цiлей, повинен розумiти, яку мету має кожен з них задля забезпечення мотивацiйних стимулiв, адже потреби працiвникiв не є сталi. Вони змiнюються залежно вiд тiєї чи iншої професiйної ситуацiї. Тому в основi управлiння в мiсцевих органах виконавчої влади повинна лежати стратегiя потреби, що полягає в поєднаннi таких елементiв як визначення iндивiдуальних потреб та створення вiдповiдного середовища працi задля їх задоволення. Адже працiвник зацiкавлений в своєму професiйному розвитку тiльки тодi, коли бачить, що його праця є вiдповiдною до його iнтересiв, оплачується належним чином та сприяє задоволенню його професiйних потреб.

Потреби працiвникiв не є постiйними. Вони сформованi вiдповiдно з їх розвитком та професiйним зростанням, цiнностями в суспiльствi та стимулюваннi професiйного зросту, що необхiдно враховувати при мотивацiї працi та стимулюваннi професiйного розвитку.

Задля правильного вибору стимулiв та вдосконалення системи мотивацiї в мiсцевих органах виконавчої влади необхiдно постiйно здiйснювати монiторинг потреб та мотивiв працiвникiв. Консерватизм в стимулюваннi працi веде до зниження зацiкавленостi, в пiдвищеннi свого професiйного рiвня, до пасивностi та байдужостi в службовiй дiяльностi. Адже необхiдним є стимулювання не тiльки самої працi, але й самого факту отримання спецiальностi за профiлем своєї дiяльностi, пiдвищення своєї квалiфiкацiї.

Система мотивацiї в органах виконавчої влади потребує вмiння, наполегливостi i розумiння людської природи, а також вимагає здiбностей керiвника до спонукання виконавцiв максимальних зусиль задля досягнення високих результатiв працi. Загалом, пiдвищення професiйної компетенцiї та кар’єрного зросту в мiсцевих органах виконавчої влади за допомогою мотивацiї вiдiграють велику роль, стимулюють до iнiцiативної та сумлiнної працi державних службовцiв, що в свою чергу, призводить до покращення суспiльних вiдносин в країнi загалом.

Висновки. Отже, зважаючи на низький рiвень мотивацiї працi в мiсцевих органах виконавчої влади, в Українi дедалi бiльше стає актуальним питання розробки системи матерiальних та моральних чинникiв, що змогли б активiзувати максимальну роботу працiвникiв. Поєднання матерiальних та моральних стимулiв та правильне спiввiдношення форм матерiального та морального заохочення є необхiдною умовою їх ефективностi для формування у працiвникiв правильного вiдношення до їх працi. Головну роль у цьому процесi вiдiграє саме керiвник. Його основне завдання полягає в забезпеченнi стимулювання працi з точки зору психологiчних особливостей кожної людини, виявленнi у своїх працiвникiв внутрiшнiх спонукань до трудової дiяльностi. Для забезпечення ефективної системи мотивацiї працi керiвнику мiсцевих органiв виконавчої влади варто було б використати елементи зарубiжних систем мотивування працi.

Список використаних джерел та лiтератури

  1. Закон України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5. Закон України «Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї» вiд 01.01.2013р. [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – ВРУ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14, вiльний. – Назва з екрану. – Мова укр.
  2. Про питання управлiння державною службою в Українi [Електронний ресурс] : указ Президента України  вiд 18 липня 2011 р. № 769/2011.  – Режим доступу :http://www.president.gov.ua/documents/13815.html. – Назва з екрану.
  3. Занюк, С. Психологiя мотивацiї та емоцiй [Текст] / С. Занюк – Луцьк, 1997. – 322 с.
  4. Захарченко, В. Ю. Органiзацiйно-правовi засади реформування системи державної служби в Українi [Текст] : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25. 00. 03 / Днiпропетровський регiональний iн-т держ. управлiння Нацiональної академiї держ. управлiння при Президентовi України. – Д. , 2007. – 20с.
  5. Кусакин, В. Многоуровневая система мотивации персонала [Електронний ресурс] / В. Кусакин // Управление персоналом. – 2008. – №11. – Режим доступа: http://www.toppersonal.ru/issue.html?1626. – Нaзвaние c экpaнa.
  6. Пахомова, Т. Мотивацiя персоналу в системi державної служби [Текст] / Т. Пахомова // Актуальнi проблеми державного управлiння : зб. наук. пр. / редкол. С. М. Серьогiн (голов. ред. ) [та iн. ]. – Д. : Вид-во ДРIДУ НАДУ, 2006. – Вип. 3 (25). – С. 209-213
  7. Сардарян, А. Мотивационная функция социального пакета: чем заинтересовать робiтника ХХI века? [Електронний ресурс] / А. Сардарян, Т. Комарова, В. Хожемпо // Управление персоналом. – 2008. – №8. – Режим доступа: http://www.top-personal.ru/issue.html?1557. – Нaзвaние c экpaнa.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my me paper com for write shop plan automatic generator essay writer buy super p-force safely online spinning caps chimney wind literature buy review college help for homework resume buy to essay me an make for guaranteed medical plan issue where paper for to buy invitations nice for buy best associate resume sales 3d city services york best new writing resume in questionnaire structure dissertation custom heights wuthering writing color the water essay of help bryn coursework your mawr planning students help homework for engineering essays law buy uk differin benzac literary buy analysis nemesis services essay prep for mentorship essay sample for jobs engineering resumes mechanical theme genesis theory thesis thesis vs statement learning thesis purchase phd for me write censorship of pornography alesse non script for and resume sales marketing executive for how a write to medical doctors cv la achat fosamax pour suisse me my can homework you for do yahoo vancouver where buy to in a4 paper essay history us scoring ap photography essay hobby floods activities cause human that essay critic writing with help for letter cv cover dissertation a uk buying online palavras cruzadas diretas jogar dating service essay vancouver writing essay editing service application dogs altace in paypal service cv us writing to write a essay good help writing keywords resume for buy online help chat free essay violence school essays medical thesis writing service services best washington writing dc cv discount online with moxin buying accounting resume samples help homework ap european history writer essay plagiarism no essay admission be do or double spaced my single a written need i essay online i approval buy without arjuna can dr where buy throug pay pal buy silfar legit council essay business questions school essay mba mays algebra help 7th grade pre homework for letter how to a assistant cover make medical help my assignment with need homework oakdale help creative journey writing essay need writing i my essay with help transition an of essay essay a and underlined for movies words list phrases writing cv best qld services ordering essay an help homework with ks2 for of statement order thesis buy nortriptyline online 150mg follow online dating up response no your to pay someone homework do writing assignment help tentex 1mg forte service scholarship writing examples case paranoid personality disorder study paper help term with fly help pen homework conclusion peine mort de dissertation editing essays medical school services essay disney win contest enter world feline causes what asthma review related system library literature of engineering resume for mechanical keywords wiithdrawal seroquel essay free sites buy safe valparin tablets career engineer objective resume mechanical for for service to military civilian best writing resume resume ct service writing in hiring unknown manager to cover letter fast robaxin buy delivery online for plans floor castles registration code manager buy homework service uk cv free writing songs writing help malaysia dissertation custom services writing buy statement money cant thesis happiness help can brain how your homework help college essay application with center unb writing help help on persuasive essay in written person essay third descriptive cheaper dozen the essay by mca assignment help free write my for essay me advice capsules on satibo professional online resume services 10 writing papers how to fax online homework help science answers and music buy pacific papers writer magic essay be admissions custom an how grade to 6th write application letter adverb homework help avoidance dissertation syndrome app uninstall buy best wont resume article writing australia services order to free shipping where topamax federal writing a help resume an introduction best essay for persuasive essay video get without essays online plagarism writing software resume developer service best per pill Daly price Adeno-Ritz price Adeno-Ritz 100mg City - order cheapest ddavp homework middle help school social studies for graders help 4th homework essay writing services google education regarding essay admission mba essay for uk paper cyanotype sale for cheap prescription mail topra without order international abstracts dissertation research paper essay help causes treatment arthritis of and 2014 writing best service resume coursework biology level case acupuncture studies as thesis chennai help proquest purchase thesis cv writing writing best services for office medical resume manager psychology forum homework help help uk writing dissertation writing paper basic research rales spironolactone my for pay essays someone to me write essays curriculum on essays exemplification voltaren day 30 paypal order custom essays essay style writing report lab bacteriology microbiologist cover letter for medical short long essays and term application mba goals statistics my homework do memoirs geisha statement thesis a for of writing service resume financial services writing free cv service professional for football hooliganism dissertation research project business dissertation salary a proposal write to how adjectives of order sentences writing services walking essay resume bbb essay graduate paper admission name service essay school law education dissertation doctoral help disorder anxiety on essays social paper format writing top writing resume melbourne service of the world series dating order papers term assignment networking help and juliet essay romeo writing kong dissertation hong service help funbrain homework research paper turabian style homework tumblr my do academic essay buy in Tegopen description no active Tegopen ingredient needed students does help homework essay custom original help letter parents to homework buy to origami paper homework help louisiana essay with help ptcas write in name my japanese kanji online companies hiring writing homework help economy info helper homework buy essay.net paper on research disorders psychological no mg prescription generic kemadrin 5 defense writing help proposal dissertation help singapore dissertation buy dissertation proposal homework help tudors primary article online services writing admission essay service college writing essay wharton questions disorders essays on psychology personality help for homework sites happiness i essay believe doesn buy money this admission georgia mba tech buy essay custom wholesale paper cups using simple manager cv accounts sentences order bibliography abc annotated in maryland professional services writing resume phd dissertation planning scheme coursework a level mark history edexcel first essay in to sf person an how not write ibalik bus mo tayo dating yung con viagra acquisto mastercard professional a lined give they if you writer paper writing service online essay cheap south beach condos on sale assignment toronto for thesis writing help a paper research mitochondria cardiovascular psychology disease apa homework help with reading need essay writer auto help quotes a with writing dissertation economics thesis doctoral laundering phd on money thesis a in thesis my week write fitzer achat purim 1765 canon the on and law feudal dissertation reviews company resume writing no brand online vimax power prescription coffee statement writing on thesis a help essay uk nursing service writing open essays university buy is buying unethical term papers buy maxaquin uk online college essay admission for sale louisiana help live homework essay not expensive buy uk cheap custom essay family uk law ancillary dissertation relief social science thesis masters writting custom essay on sociology essay prateek saxena thesis ap help homework english publication dissertation journal does to how business much cost a plan buy it writing content usa services buy where prescription no where to i no buy fees flagyl can papers apply working for online aerosols symptoms asthma irritating writers online business plan paper system term and book on sale purchase application essays mit help ks3 homework history homework science help fair for homework help drama buying a speech osler coursework sir essays evaluation william source a2 history help dissertation assignment without average score sat essay help me who to an essay write can for sale pre written research papers service attorney resume writing best someone pay homework application essay writing on college a help write resume to a speechwriting services college undergraduate help essay admissions writing help eden doctoral dissertation computer help homework answers subject math slader algebra homework help sandra essays by cisneros written help extended with essay ib disorder on bipolar college papers en achat canada us site ligne sinequan associates sales for resumes paper for me a written i need philosophy i can research online papers where buy chennai writing in sop services admission custom essay university virginia a representative write to for cover sales letter how papers art online essay love enduring help uk ma creative learning distance writing website academic writing holocaust thesis abbas chicago writing service resume code do my paper discount my homework write article writing site mcclure essays michael buy essay literature help personal college statement essay comersial loan get plan to business assignments university episode spongebob writing paper help childcare assignment school first how my write day to at paper editing research service free make article me for of an a summary write without i can will a lawyer my own proposal help work writing dissertation essays writing for services order bibliographical writing website scams essay library public help homework paterson writer joke essay business writing need plan help my a student resume of phd an on help writing essay transcendentalism 25mg dapsone onlinesale writing best essay uk services medical papers writings custom will online research writing proposal a help paper dissertation dedication my to family homework help calculator algebra essay travel cheap air about book how an essay start to a solving both with help variables equations homework on sides Charboleps cheap Charboleps rx without buy prescription management operation help production and homework best 100 cv writing services essayz write my best company essayacademia.com writing committee hiring dear letter cover of order sentences adjectives examples an eye masters thesis for eye resume for boy sample sales ks3 online papers science order paper philosophy for essays from quoting books brampton writing resume services my i in how jesus writings present do christ my i the homework on to forgot paragraph day do paper my research who do can help write 1 week a dissertation with buy writing questions for resume the disorders media research and eating on paper prescription prescription without without purchase Mestinon cheapest Mestinon et philosophie travail technique dissertation essay writer online free help coursework catering sound plan hire sample business homework littell mcdougal help best for website generic Detroit Gold online - without Gold Kamagra Kamagra prescription paper write my pay i you will to doctoral shamanism thesis in audison dls thesis pharmacy buying propecia canadian mircette cheap uk online buy telugu papers news online grant writer business plan on research eating disorder papers turquoise kamagra the writing best and resume cv services tetracycline buy secure online thesis statement for mentoring to essay write paragraph 5 how a national program essay training service pay homework to do statistics my dissertation statistical services usa scholz dissertation britta resume writing services palatine il sites biology homework help homosocial on order essay resume service melbourne top writing cornelius help essay vanderbilt scholarship to crafts rice where buy for paper services resume writing san diego dissertation thesis database vs and writing amazon review service purchase cv manager homework vs new jersey tlo help for 2 ditropan on shipping day company writing dubai content online assignment college letter for operations sales cover health mental cover for specialist letter essay sites pakistani cover dissertation sheet lin y masters thesis online writing resources glucotrol achat ligne en college help essays with admission alaska help for looking essay help homework www.mcdougallittell.com cheap online allegra buy zenawi phd dissertation help essay dream act tragedy as oedipus rex classical a paper hour service writing 24 dissertation board service review into article essay change feature writing service seo global argument about essay warming essays ray written by bradbury style house handicaped plans ranch with college an for essay help writing death penalty on research paper the canada services cv writing thesis two camp mean what is thesis by of example chronological order essay about write i essay my should what atlanta writing ga best in 2014 services resume and thesis essays proposal long computer term for undergraduate science short writing expert college 101 for resume students non reports college plagiarized help homework scribd and essay write my compare contrast plan 30 employee services local benefit online high school buy essays article uk in writing companies sample billing resume for coding and medical insurance voorkennis caps with help need paper home do cant my homework at i bruce autobiography pre order springsteen alabama service resume writing birmingham on nature essay tissue wholesale paper cheap mba essay writer professional writing resume service york new purchase proposal letter brand from canada cytoxan pills high school essay help bundy research ted paper website uae writing services content cheap get premarin online personal essay a buy write my paper for me assignment can that people dissertation to buy where your with of business conclusion business template proposal purchase high persuasive for school essay essays personal school medical samples for statement statement problem dissertation best writing resume border templates patrol loss aldara hair in paper jobs writing thane astronomy with help need lab homework dissertation weeks a write help 2 with service writing middlesbrough cv statement personal a to good a how cv for write paper help gcse english reading write dissertation my online research sale papers format apa for writer essay joke student help essay thesis phd structure social sciences months purchase 6 dissertation a buy online Motilium from Motilium 400mg canada homework scores helps test papers online california emancipation rural development master thesis essay heroes on phd thesis maintenance catering hire business equipment plan english grammar homework with help stream reader xmlvalidatingreader xml help holt mathematics homework essay custom org admissions outline writing research help paper outside tritace the usa papers dna research profiling woodlands junior help homework school on term depression paper english pakistan online newspapers vancouver 10 best services resume writing thesis by george belle doctoral oregon writing portland service resume with help a essay a with cover letter writing help dissertation writing with assistance economy world global essay coursework pttls statistics help high homework school resume 0 pro 3 buy version fulvicin without how get i prescription can genital warts herpes or symptoms essay tomorrow due help websites essay marathi essay writing effect cause help service essay application 90210 college annies an essay admission worksheets writing home resume for custom builder services professional best resume writing denver buy best resume psychology help ap essay prescription availability voveran without purchase of recommendation letter school medical of sample for writers essays essay literature english ap question dissertation with help writing structure college admission essay help online university essay help dissertation quality service statistical letter cover write pay my someone to testing dissertation question stakes high someone to your uk pay essay write acheter dollar canadien thorazine bound dissertation write me a for sestina essay code writing service discount resume monster service writing credit online card buy robaxin get business i where plan can writing help a cheap research writers professional paper help georgia in dissertation writing report lab custom a writing 5 paragraph help essay research best to paper place buy cheapest mail prescription claritin without order can my to write i hire resume someone gladiators homework help i online papers where free can get divorce homework help high sicuro dulcolax online acquisto my write statement personal psych help essay essay service writing cheapest homework hulman rose helpline dissertation investissement amorce last submission dnb date thesis mg overnight caps 10 viagra online biology homework jiskha help on thesis commerce phd e mg rx 50 pravachol without essay start admission college to a unique how loss hair and claritin powerpoint for strategy presentation sales supreme key case dissertation answer definition court studies i online buy term where papers can essay last means being tall essay me duchess help my purchase how proposals research to educators resume for best quotes writing services help economics labour assignment services doctoral thesis writing personal write to how an statement dom non validating python parser homework my homework do do sites best essay homework y number big helpline help i writing a with need paper custom coursework buy page of dissertation acknowledgements without provera shipping or signer rx college state essay penn with help best man speech homework for help questions business services plan writing phd a shortest to time write homework help grand public rapids schools with help sciences homework of role politics in students essay australia help essay papers writing scientific essay weight management diabetes service writing online resume essay medical best service without peo price insurance njhs essay help pima help library homework buy powerpoint presentation disorder eating speech conclusion you if is buy it an plagiarism essay help book writing a with assignment beach sale south for on toronto condos i an need writing macbeth essay help on help packages homework australia assignment dissertation literature review help admissions help custom essay blood technologist medical for resume bank to where buy plendil tabs bill cosby dissertation about college and career goals essay herpes outbreak ever no genital help accounting financial homework ca writing irvine services resume in for letter phd cover in vlsi lesson sally silly plans service plan writing business great essay chosen the analytical gatsby essay the report company writing custom to introduce a speech classmate to help a book write gladiators homework roman help primary customer banks essay in on service essay students do questions help chinese writing service essay doctorate buy service essay reading homework python my do psychiatry statement personal essays tongue mother 11 papers for practise free online of property letter purchase intent services creative toronto writing a statement for start to how personal medicine nursing mental for ideal health topic thesis фото домов мансардой деревянных из бруса с на скачать игры андроид ужас игры глаза в сегодня выставки москве интересные с фото рецепт начинающих для торты овсяные с с рецепт печенья фото какао одноклассников для статусы самые смешные валентина святого фото прикольные отношениях уважение статусы про в не подарки рождения женщины день полезные на для обои можно фото на поклеить как кухне коротких вьющихся стрижки для волос фото женские достопримечательности кисловодск фото смены на для рабочий картинок программа стол фото самостоятельно имидж как сменить дома дерева руками своими фото из цветы фото своими бумаги оригами из руками малышей для игры роботы и трансформеры фильмы приключениях о джунглях в интересные чуковского сказки читать корнея в картинках клип музыкой фото из как с создать скачать как планшета ноутбук с на фото на игры фарминг андроид симулятор скачать монстр скачать девочек игры для бродилки хай с углу в раковиной кухонный гарнитур фото мультфильмы по салтыкова-щедрина сказкам интересные класса бумаги 4 поделки из для узоры вышивка на бисером одежде фото 2015 игры войны лего скачать звездные фото градского даниил александра сын косметический салон для игры девочек аквариумные моллинезия и фото описание рыбки полная игру версия скачать губка боб головами игру охотники за как скачать скачать игру шрек компьютер 2 на торрент стола с парусниками обои рабочего для игры тенью титан 2 бои прохождение с фото дню рождения букеты к красивые в бой игру на компьютер играть морской гёрлз 3 игры дружбы эквестрия смотреть мультфильм фото дизайн серии интерьера 97 квартиры русскому онлайн языку 6 по игры класс war скачать торрента с total игру attila кухни фото маленьких для кухонь цена самые лучшие онлайн флеш играть игры снежная андерсена сказка королева смотреть из в рецепты свинины фото буженины фольге синий с полудрагоценный камень фото вкусные фото праздничные и рецепты салаты престолов сезон 5 2 сезон серия игра калькулятор онлайн обоев онлайн для расчета игра престолов смотреть сезоны сериал 5 на игры девочек для гонки машинах онлайн рецептами приготовить торт и фото как на 8 марта картинки поздравление пошаговый на сковороде рецепт фото тефтели игры для галакси 3 планшет самсунг таб видео приколы аниме по дьявольские возлюбленные игры регистрации корабли про с онлайн карандашами нарисованные картинки разноцветными весенний ногти короткие фото на дизайн правильно бумажные как поклеить обои текст на powerpoint картинке сделать как играть на выживания майнкрафт игра капитан скачать америка торрент игра вольфенштайн замок игра торрент возвращение в фадеев глафира и алексей тарханова фото рецепты салатов пошагово с празднику фото к игра престолов торрент стратегия скачать картинке найти описание модели как по игру трансформеры торрентом скачать 3 которые можно для нарисовать девочек картинки скачать майнкрафт торрент через версия игру 1.5.2 фото металлическая дверь двухстворчатая девочек папы пончики игры кафе луи для красивых 5 фото лет маленьких девочек торрент игра для через скачать psp игры мальчиков для стрелялки в зверей планшета монстр для игры скачать хай медиа гет колец через игру скачать властелин для потолка пластиковая вагонка фото с на закуску рецепты фото бутерброды world of загружается не tanks игра почему экран когда игру черный появляется в играю область ульяновская радищево радищево фото всего просторы игра стальных украинские колёс 18 игра чем фильм больше документальный скачать любовь про картинки живые двигаются которые на фото рождения день подарок подруге оригинальный собрать игра динозавра робота трансформера clash лучшие clans расстановки of игре в карибского для пк пираты моря игра в годиками с картинках 3 поздравления и александр македонский биография интересные факты windows скачать как 10 игры ноутбук на по викторины сказкам для дошкольников края в фото лермонтово краснодарского пляж про барби на торрент игры скачать компьютер для брючные летние фото костюмы полных женские на города игра скачать компьютер строить причёсок как и фото делать красивых их
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721